You are on page 1of 34

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORlLOCUINEII

ORDINULNr.605 din21.04.2003 pentruaprobareareglementriitehniceGhidprivind proiectarea,execuiaiexploatareaelementelordeconstrucii hidroizolatecumaterialebituminoaseipolimerice", indicativNP06402, n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995, privind calitatea n construcii, cu modificrileulterioare, n temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 i ale art. 4 alin.(3) din HotrreaGuvernuluinr.3/2001privind organizareaifuncionareaMinisteruluiLucrrilorPublice,Transporturilor iLocuinei,cumodificrile ulterioare, Avnd n vedere procesul verbal de avizare nr. 70 /14.10.2002 al Comitetului Tehnic de Specialitate Fizicaconstruciiloricerinefuncionalepentruconstrucii", MinistrulLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuinei,emiteurmtorul: ORDIN: Art. 1.Se aprob reglementarea tehnic Ghid privind proiectarea, execuia i exploatarea elementelordeconstruciihidroizolatecumaterialebituminoaseipolimerice",indicativ NP06402, elaboratdeInstitutulNaionaldeCercetareDezvoltare n ConstruciiiEconomiaConstruciilor NCERC
1 Bucuretiiprevzut nanexa carefaceparteintegrant dinprezentulordin.

AnexasepublicnBuletinulConstruciiloreditatdeInstitutulNaionaldeCercetareDezvoltarenConstruciiiEconomia ConstruciilorNCERCBucureti.

Art.2.PrezentulordinvafipublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrrilor publice i a amenajriiteritoriului nr. 11 / N / 1991 pentru aprobarea reglementrii tehnice Instruciunitehnice pentru alctuirea i executarea hidroizolaiei monostrat cu folie stratificat din PVC plastificat la acoperiurile cldirilorindustrialeiagrozootehnice, necirculabile",indicativC234 1991, inceteaz aplicabilitatea. Art.4.Direciageneraltehnicnconstruciivaducelandeplinireprevederileprezentuluiordin. p.Ministrullucrrilorpublice,transporturilorilocuinei, MariusSorinOvidiuBota, Secretardestat

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILOR lLOCUINEI GHIDPRIVINDPROIECTAREA,EXECUIAlEXPLOATAREA ELEMENTELORDECONSTRUCIIHIDROIZOLATECU MATERIALEBITUMINOASElPOLIMERICE, INDICATIVNP06402 Elaboratde: InstitutulNaionaldeCercetareDezvoltarenConstruciiiEconomiaConstruciilorNCERC Bucureti Directorgeneral: DirectorDepartament efLaborator: Responsabildeproiect: Colectivdespecialiti: prof.dr.ing.DanLUNGU dr.ing.loanPEPENAR ing.SergiuMELINTE arh.GeorgeMICLEA arh.GeorgeMICLEA ing.SergiuMELINTE arh.VinceniuTOMA ing.SilvianaCONSTANTIN arh.EugenPOPESCU ing.lolandaERBAN tehn.VictorinaSASU tehn.CristianARSENE tehn.LilianaBARBU Avizatde: DIRECIAGENERAL TEHNIC NCONSTRUCII Director: Responsabildetem: ing.OctavianMNOIU

ing.PaulaDRAGOMIRESCU

CUPRINS
1.Prevederigenerale 1.1.Obiect

1.2.Domeniuicondiiideaplicare 1.3.Referineprincipale 1.4.Terminologieielementedefinitorii 2.Prezentareadetaliataobiectuluireglementrii 2.1.Destinaieicondiiidealctuire 2.2.Hidroizolaiipeelementedeinfrastructur 2.3.Hidroizolaii peelementeledesuprastructur 3.Cerine,criteriiinivelurideperforman 3.1.Cerineiprevedericomunepentruhidroizolaii 3.2.Specificaiiparticulareinfrastructur 3.3.Specificaiiparticulare suprastructur 4.Principiidealctuire,proiectareimoddeexecuie 4.1.Prevederigenerale 4.2.Structurihidroizolanteimoddeexecuiepe infrastructura 4.3.Tipuridestructuriimodalitideexecuiepe suprastructur 4.4.Condiiiprivindverificareacalitii,ntreinereaiurmrireacomportriinexploatare astructurilorhidroizolantelacldiri 5.Asigurareacalitii 6.Msuriprivindproteciaiigienamuncii 7.Msuriprivindprevenireaistingereaincendiilor

Anexa1.Referine Anexa2 Anexa3 Anexa4

GHIDPRIVINDPROIECTAREA, EXECUIAIEXPLOATAREA ELEMENTELORDECONSTRUCII HIDROIZOLATECUMATERIALE BITUMINOASEIPOLIMERICE

IndicativNP 0642002

1.PREVEDERIGENERALE

1.1.Obiect
1.1.1.Prezentulghidstabiletereguliiprocedeecetrebuieavutenvederelaproiectarea,execuia iexploatareasistemelorhidroizolantedinmaterialebituminoaseipolimericenfoi,specificeelementelor deconstrucie,nvedereaobineriiperformanelorderivatedinLegea10/1995.

1.2.Domeniuicondiiideaplicare
1.2.1. Ghidulseadreseaztuturorfactorilorceparticiplarealizareadeconstrucii,ncalitatedeproiectani, executani,productoridemateriale,utilizatoriibeneficiari,careprinactivitateaceodesfoar,asigur,pe domeniulrespectiv,cerinelelegislativenvigoare.
Elaboratde: InstitutulNationaldeCercetareDezvoltare nConstruciiiEconomiaConstruciilor NCERCBucureti Aprobatde:MINISTRUL LUCRRILORPUBLICE, TRANSPORTURILORI LOCUINEI,cuordinul nr.605din21.04.2003

1.2.2. Ghidul este destinat conceperii, executrii i exploatrii lucrrilor de protecii hidrofuge a elementelordeconstruciidin ntreagagamdeinvestiiialedomeniuluirespectiv. 1.2.3. Soluiile tehnice adecvate pstrrii calitii construciilor, a sntii i confortului uman se stabilescfunciedecondiiiledemediuiacelordinexploatare.

1.3. Referineprincipale
Reglementriletehniceutilizatelaredactareaprezentuluighidsuntprezentatenanexa1.

1.4.Terminologieielementedefinitorii
1.4.1. TerminologieconformSTAS2355/11985(ConstruciiCivile,IndustrialeiAgrozootehnice. Lucrridehidroizolaiinconstrucii.Clasificareiterminologie).

1.4.2. Terminologiadespecialitate,utilizatncuprinsulprezentuluighidesteprezentatntabelul 1:

Tabelul1.
Nr. crt. 1. Termen Etaneitate Definiie Termengenericcedefineteimpermeabilitatea construciilor(pri ielementedeconstrucii) mpotrivaapei i/sauaumiditiimediului,care cuprinde idomeniulhidroizolaiilorlacldiri (ce facobiectulprezentuluighid). Structur etan,continu,deproteciea elementelorsauprilordeconstrucie mpotriva infiltraiilorapei iaumiditiinaturaleamediului. Definiie Terasepecarenusecirculsaucucirculaie ocazional,dirijat,careaucastratsuperior alstructuriihidroizolanteofoaie(membran) hidroizolant autoprotejatpentruacces ocazionalseprevdzonespecial ntrite i marcatececomport ocirculaieuoar. Terasepecarengeneralnusecirculcare comportpestestructurahidroizolantprotecie dinpietrisaudale Terasececomportfunciuniutilitaren exploatarecirculabilepietonal,apteaccesuluii parcajuluiauto,terasegrdin.

2.

Hidroizolaie

Nr. Termen crt. 3. Terasenecirculabile cu structurahidroizolant autoprotejat

4.

5.

Terasenecirculabile cu proteciesuplimentar grea Terasecirculabile

6.

Autoprotecie(foisau Stratdeproteciecumaterialemineralegranulare structurihidroizolante saudinpaiete,foliisaupeliculeaplicaten autoprotejate) procesuldefabricaiepefaasuperioar afoilor hidroizolantesaumaterialehidroizolante(foisau pelicule)rezistentelafactoriidemediuprinnatura compounduluidincaresuntfabricate,inclusiv structuracomplexuluidealctuire(armturide suprafastabiledimensional). Independentsau flotant Semiaderent Moddeaplicarefraderentlasuportaunei folii,foisaustructurihidroizolante. Moddeaplicareauneifolii,foisaustructuri hidroizolanteprinlipire npuncte,benzi(fii) continuisaudiscontinui,ntrunprocentstabilit. Moddeaplicareauneifoisaustructuri hidroizolanteprinsudursaulipirecontinu, omogenpentreagasuprafa.

7.

8.

9.

Aderenatotal

1.4.3.Elementedefinitorii 1.4.3.1. SistemulIPT sistemdeaprecierecalitativpecriteriiinivelurideperformanastructurilor hidroizolante(detaliatncap.4 Normativulprivindproiectarea,execuiaiexploatareahidroizolaiilorla cldiri IndicativNP040/2000)cecuprinde: Iimpermeabilitatealaap P rezistenalaperforare(Ps perforarestaticiPd perforaredinamic) Tcomportamentullatemperaturiridicate. 1.4.3.2. Criteriiinivelurideperformanamaterialelorhidroizolante(detaliatncap.5 Normativulprivindproiectarea,execuiaiexploatareahidroizolaiilorlacldiri IndicativNP040/ 2000)cecuprindeurmtoriiparametriidefinitorii,principali: Rforaderuperelatraciune A alungirealaruperelatraciune Fflexibilitatealatemperaturisczute: 1.4.3.3. Suport termengenericcedefinetenaturasuprafeeipecareseaplichidroizolaia: a) suport rigid beton monolit sau prefabricat, ap (slab armat) din mortar de ciment constituie suportcudeformaii neglijabilececomportorice tipdematerialehidroizolante b) suportelasticsuportdeformabil(asterealadinlemnsaudinplciceluloziceaglomerate)cusgeata maximadmisibilde 1/150,comporthidroizolaiinfoi(membrane) c) suportsemirigid placitermoizolante,semirigidesimplupozate,lipitenpuncte,continuusaufixate mecanicpesuportrigid,cepotfisupuseunuiefortdecompresiunemaximde8N/cmppentruo deformaiemaximde10% (exemplu:plcidinpolistirenexpandatsauextrudat,plcidinpoliuretan etc): d) suport semielastic plci termoizolante fixate mecanic, lipite continuu sau n puncte pe suport rigid,elasticsausemirigidcepotfisupuseunuiefortde0,2N/cmp,cuodeformaiemaximde5 %launcoeficientdereveniredeminim0,90(exemplu:plcivatmineraldeminim140 kg/mc),comporthidroizolaiinfoi. 1.4.3.4.Structurahidroizolant termencedefineteunsistemmonostrat,bistratsaumultistratde materialehidroizolante: a) structurile hidroizolante pot fi constituite din foi hidroizolante (bituminoase sau din materiale polimerice)saudinmaseomogenecuaplicarepelicular(bituminoasesaupolimerice) b) structurilehidroizolantenfoiseaplicpesuportnurmtoarelevariante: lipitecontinuu,nurmtoarelemoduri: o lipir ecuadezivispecificilarece(bituminoii/sau polimerici) osudurcuflacrasaucuaercald oautoaderen(cufilmdeproteciecesendeprteaz). lipitediscontinuu,nurmtoarelemoduri: ocuadezivispecificilarece,npunctesaubenzi oprintopireasuperficialareliefului(benzisau ploturi)cucareesteprevzutfoaia hidroizolant (foibituminoase) onpunctesaubenziautoadezive ocuadezivispecificilarece,prininterpunereaunei foliisaufoiperforate.

simplupozate,cufixaremecanic lipitecontinuusaudiscontinuu,cu fixaremecanicsuplimentar. Note: Foilehidroizolantececompunstructurilehidroizolanteselipesccontinuuntreelecuadezivispecificila rece,prinsudursauautoaderen Structurilehidroizolanteautoprotejatesevoraplicanaderentotalfadesuportlaaltitudinimai maride900m. 1.4.3.5. Structurilehidroizolantenfoiseprotejeazfadefactoriidemediununuldinurmtoarele moduri: a) Protejatedinfabricaie(autoprotejate)cu: materialeminerale(granule,paiete) foliimetalicesubiridinaluminiu,cupru,inox(prindublare) nmasprinnaturacompounduluicucareesterealizatmaterialulhidroizolant. b) Protejatepeantiercu: peliculedeprotecie(reflectante) pietrisaudale elementeprefabricatesau turnate. .

2.PREZENTAREADETALIATAAOBIECTULUIREGLEMENTRII 2.1.Destinaieicondiiidealctuire
Capartealucrrilordeconstrucii,sistemelehidroizolanteaplicatepediverseleprialeuneicldiri, realizeazprincomponenaistructuralor,protecianecesaraacestora,lafactoriidemediu subteranisauatmosferici. 2.1.1.Lundnconsiderareacestaspect,definimurmtoareletipuridehidroizolaii: a) hidroizolaiipeelementeledeinfrastructur hidroizolaiiaferentesuprastructurii. 2.1.2. Condiiiledealctuireirealizareaacestorasereferla: specificaiidemediu suportiorganizarefrontdelucru reguli i prescripii ale productorului de material asupra modului de utilizare i execuie, n concordantdirectcunormativelespecificenvigoare asigurareacalitii msurideprotecieamunciiiPSI.

2.2.Hidroizolaiipeelementeledeinfrastructur
2.2.1. Acestestructurihidroizolantesereferlaelementelesaupriledecldireaflatesubcota0,00 respectiv: fundaii,socluridefundaii

pardoseli subsoluri. pentrucareseasigurproteciampotrivafactorilordemediu,umiditateapmntuluiisauaapelor cusaufrpresiunehidrostatic. 2.2.2. Proiectareaiexecuiasistemelordeproteciehidrofugsevafacencondiiidecalitatei eficienmaxim,nsituaiancaresevainecontivorfirespectateurmtoareleprecizri: a) tipuldeprezenalapeiicompoziiaacesteiansolulde amplasament: b) formanplaninseciuneaprilordeconstruciecedevinelementesuport,distaneicondiiide accesibilitatenecesare c)cunoatereairespectareaprescripiilorproductorilordematerialehidroizolantenlegturdirect cuelemente depresiune,temperatur,eforturitangeniale,categoriide rezistenlafisurarea construciei,fenomendecapilaritate iumiditatenatural,modalitiderezolvareastrpungerilori rosturilordedilataretasare d) respectareacondiiilorminimedeperformannsistemulI.P.T. e) prevedereaiasigurareamodalitilorceconferprotecieisiguranpeparcursullucrrilorde execuie NTSMiPSI. 2.2.3. Hidroizolareaserealizeazcumaterialehidroizolantenfoi,bituminoasesaupolimerice. 2.2.4.Hidroizolaiilafundaii,socluri,pardoseli Sunt protecii hidrofuge realizate pe talpa fundaiilor de sub pereii cldirilor, la exteriorul soclurilor acestora,sausubpardoselicontraapelorprovenitedininfiltraii,umiditateasolului,stropiriiafenomenului decapilaritate. ncazurispeciale,hidroizolaiadelafundaiisevaracordacuhidroizolaiaverticalasoclului,iarn cazulpardoseliloraezatepepmnt,cuhidroizolaiaacestorasaucustratulderupereacapilaritii.

2.2.5.Hidroizolaiilasubsoluri Proteciahidrofugasubsolurilorserealizeaznurmtoarelecazuri: mpotrivaapelorfrpresiuneundepnzafreaticcunivelconstantsaumaxim,esteconsiderat lacelpuin1,0msubbetonuldeegalizare,iarterenuldefundareestepermeabil mpotriva apelor cu presiune unde pungile de acumulare sau pnza freatic exercit presiune asupraelementelordeconstrucieaflatesubnivelulterenului. Structurilehidroizolantesuntconceputenmodcurentndousisteme: a) cuvexterioar b)cuvinterioar(cuvncuv)

2.3.Hidroizolaiipeelementeledesuprastructur
2.3.1. Priledecldire,aflatedeasupracoteidereferin0,00, pentrucaresuntnecesarelucrride izolarehidrofug,nvedereaprotecieiacestoralaaciuneafactoriloratmosferici,sunt: acoperiurilede tipterassaunpant ariabalcoanelorilogiilor ncperileumede.

2.3.2. Alctuireahidroizolaiei,structuraimoduldeexecuie,pentruocomportarecorespunztoaren condiiiledatedetem,vatrebuisserealizeze,inndcontdeurmtoarele: a) zonaclimatic,gradulifelulfactoriloratmosferici,moduldeacionarealacestora,durataiciclul derepetitivitate b) tipulsuportuluiderezisten,forma,consistenaiposibilitilederectificare c) condiii de pant i de pregtire a suprafeei suport pentru o corect i eficient execuie i exploatare d) caracteristicile performante ale materialelor hidroizolante, precizri ale productorilor privind structura, modul de execuie, domeniul de utilizare i unele condiii specifice n alctuirea i execuiaprilorcomponentecurenteispeciale e) condiiiprivindnivelurileminimedeperformannsistemulI.P.T. f) prevederea i asigurarea modalitilor ce confer protecie i siguran pe parcursul lucrrilor de execuie NTSMiPSI. 2.3.3. Hidroizolareaserealizeazcumaterialehidroizolantenfoi,bituminoasesaupolimerice.

2.3.4.Hidroizolaiilaacoperiuridetipterassaunpant 2.3.4.1. Suntproteciihidrofugecontrafactoriloratmosferici,realizatedirectpeelementulderezisten al acoperiului cldirii (structur hidroizolant), sau pe structura termoizolant a acestuia (cazul structurii termohidroizolante). 2.3.4.2. Funciedediverselesituaii,(categoriadeimportanacldirii,factoriiprincipalilacareeste supusstructurahidroizolant,felulsuportului,zonaclimatic)structurilehidroizolantepotfide tipmonostrat, bistratsaumultistrat. 2.3.4.3. Oexploatarecorespunztoareiontreinerecurentastructurilorrespective,prelungetecu multrezistenantimpa acestora.

2.3.5.Hidroizolaiipeariabalcoanelorilogiilor 2.3.5.1.Acesteproteciihidrofugesevorrealizanaceleaicondiiiprezentatelaparagraful2.3.4.

2.3.6.Hidroizolaiilancperiumede 2.3.6.1. nacestcaz,zonatratathidrofugserefernspeciallapardosealancperilorudeisupus splriipentrucarestructurahidroizolantalctuitfunciedemoduldeexploatareigrupa destabilitatelafisurare,seridicminim30cmpeconturistlpiiinteriori. 2.3.6.2. Pentrupardoselileaezate lanivelulterenului,este necesarprevedereaiexecuiasubacesteaaunuistratderuperea capilaritiidinpietriciuruit(min.10cm).

2.3.6.3.Pentruperei,hidroizolaiasevaprevedeanumailancperilesauzoneledinncperi,supuse stropirii sau iroirilor provenite dintro atmosfer interioar cu umiditate excesiv, a crui regim de exploatareestepermanent.Structurahidroizolantvafiminimdetipbistrat.

3.CERINE,CRITERIII NIVELURIDEPERFORMAN
Structurile hidroizolante aplicate pe suprafaa elementelor de construcii, trebuie s asigure meninerea n timp a tuturor performanelor ce corespund conform prevederilor Legii 10, cerinelor de calitate,condiiilortehniceicriteriilordeperformanaplicabileconstruciilorsupuseaciuniimediuluii exigenelorutilizatorilor. Principalelecriterii(parametri)deperformancaretrebuie satisfcutedesistemuldeproteciihidrofuge aplicatpeelementelede construciisupusecondiiilordemediu,nvedereaasigurriicerinelordecalitatedin Legeanr.10/1995,suntprezentatentabelul2. Tabelul2.
Cerinede calitate (performan) A. Rezisten i stabilitate Condiii tehnicede performan Aptitudinede exploatare Criterii(parametri)deperforman pentru structurihidroizolante Evitareadeformatiilorexcesivesubsarcini concertate: Sgeatalimitat subsarcin (serefer la structurahidroizolant nraportcu suportul) Evitareadegradrilorproduseladeplasrile suportului: Alungirealaruperelatraciune Rezistentalaoboseal astructurii hidroizolante. Cerinede calitate (performan) Condiii tehnicede performan Criterii(parametri)deperformanpentru structurihidroizolante

Capacitateade Foradeaderen lasuport(realizat prin lipire rezisteni saulestare)nvedereapreveniriiefectelor stabilitate suciuniiipresiuniivntului. Durabilitate structural Meninereaproprietiloriniiale: Duratadegaraniestabilit.

B.Sigurann exploatare

Sigurann utilizare

Rezistenlancrcriconcentrate: Rezistenlaperforarestatic. Rezistenlaoccucorpuridure: Rezistenlaperforaredinamic.

C.Siguranla foc

Risculde incendiu Comportareala focamateria lelorielemen telordecon strucii,inclusiv aproteciilor hidrofuge

Claseledecombustibilitatealeelementelori materialelordeconstrucii,precumia proteciilorhidroizolante. nmodcurent,nusepuncondiii.Pentrucazuri cupericoldefocsevorluamsurispecifice (includereahidroizolaieintreelementesau straturiincombustibile).

D.Igien, sntatea oamenilor, refacereai protecia mediului

Igienaaeruluii Emisiade substanepoluante: apei Nuseadmitemisiidesubstanetoxice sauinsalubrepedurataexploatrii Laexecuieseadoptmsurilecese impunprivindNTSMiNPSI.

E.Izolaie Protecia termic, termic hidrofugi economiade energie Izolarea hidrofug

Comportamentlatemperaturiridicate: Deplasrilimitatealehidroizolaieifa desuport. Comportamentlatemperaturisczute: Flexibilitateahidroizolaiei. Etaneitatealaap: Impermeabilitateahidroizolaiei.

Cerinede calitate (performan)

Condiii tehnicede performan

Criterii(parametri)deperformanpentru structurihidroizolante

F.Protecia mpotriva zgomotului

Izolareala zgomotde impact

mbuntireaindiceluideizolarelazgomot deimpact: Sedeterminncazurispeciale terase utilitarecucirculaieintens,spaii interioarecenecesit nivelredus de zgomot.

Izolareala mbuntireaindiceluideizolareeste zgomotaerian nesemnificativ.

3.1.Cerineiprevedericomunepentruhidroizolaii
3.1.1.Cerineledecalitatealeuneisuprafeesuportsunt: netedicurat cudeformaiineglijabilesausituatenlimitelemaximadmisedestandardelenvigoare rezistenticubuneposibilitideaderen. 3.1.2. Orice suprafa suport pentru hidroizolaii, trebuie s fie corespunztor tratat (amorsat sau prevzutcualtesisteme deadereniprotecie)naintede ncepereaaplicriistraturilordincomponena structuriihidroizolante. 3.1.3. Lucrrile de hidroizolaiitrebuie executate numaila temperaturidepeste+5Cesteinterzis execuiaacestorapetimpde ploaiesauburni,zpadsauvntintens.
3.1.4.Suprafaasuportpecaresuntaplicatestructurilehidroizolante,estedefinitnprezentulcontext deelementelederezisten

propriuzise ale cldirii (plane, verticale sau n pant), sau de cele ce alctuiesc sistemul termoizolant al acesteia. 3.1.5. Aplicareapesuportauneistructurihidroizolantesevafacenurmtoarelevariante: simplupozatcufixaremecanic lipitncmpcontinuu(lipireasevarealizalacaldsaularececuadezivispecifici,flacra,aer caldsauprin autoaderen lipitncmpcontinuucufixaremecanicsuplimentar. 3.1.6. Funciedecategoriadeimportanacldirii,decaracteristicilefizicomecanicealematerialelor hidroizolante i specificaiile de mediu, structura hidroizoiant constituit din materiale n foi va fi de tip monostrat,bistratsaumultistrat. 3.1.7. Lucrriledehidroizolaiitrebuieexecutatenumaidespecialitiperespectivuldomeniuinumai cumaterialeagrementate tehnic.

3.2.Specificaiiparticulareinfrastructur
3.2.1. Petalpafundaiilordinbetonsimplusauslabarmatsubnivelulcuzineilordinbetonarmat din carepleacsmburiisaustlpiderezistenaicldirii,structurahidroizoiantorizontalserealizeazpetoat limeaacestoraprinlipirencmpcontinuuipeosuprafasuport corespunztoare condiiilordescrise n

subcapitolulanterior. 3.2.2. Lasocluri,modalitateadeaplicareauneistructurihidroizolantesevaproducenaceleaicondiii precizatepentrufundaii,dardifereniatpentrucazuriledecldirefrsaucusubsol: a) lasoclurilecldirilorfrsubsol,serealizeazostructurhidroizoiantverticalpeambelepriale acestora,racordatcuceaafundaieiiapardoselii b) la soclurile cldirilor cu subsol, structura hidroizolant se va realiza numai pe partea exterioar a acestora(pereteelevaie)concomitentcuceaapereilorsubsoluluiiracordatIaceaafundaiilor aferente. 3.2.3. Lapardosealaamplasatpepmntsevaprevedea,funciedecondiiilecerutedebeneficiari celedinteren,ostructurhidroizolantorizontalastfel: a) de tipstratdeseparare,simplupozatpestestratuldepietri ciuruitderupereacapilaritii b) detip multistrat,lipit n cmpcontinuupe oapdin mortardeciment ncazulpericoluluiapariiei infiltraiilordin pnza freatic. 3.2.4. In cazul subsolurilor, de regul, structura hidroizolant de calitate se execut pe elementul de rezistendin betonarmat,dinspre exteriorulacestuia(cuvexterioar). 3.2.5. Celelalte modaliti (cuv n cuv sau semicuv), vor fi adoptate n situaii serios susinute de condiiilespecificesauspecialedinteren. 3.2.6. Structurahidroizolantdinmaterialenfoi,sevaexecutaprinlipirencmpcontinuuincele mai multe situaii ancorat suplimentar la partea ei superioar, suprafaa protejat hidrofug trebuind s fie continuiracordatcorespunztorndiverseleei pri. 3.2.7. Pentruevitareadeteriorrilorstructuriihidroizolanten timpulipezonaexecutriiumpluturilor, aceastasevaprotejaprintrunsistemdeacoperire(placare): a) de tipgreu(zidrie,elementenplci) b)de tipuor(foliispeciale,tencuieli). 3.2.8. Rosturile i piesele de strpungere vor fi tratate special nainte de execuia structurii hidroizolante generale n direct concordan cu sistemul de racordare la aceasta i etapele cronologice necesare. 3.2.9. n cazuri speciale, hidroizolarea prilor de infrastructur se asociaz cu sisteme de drenare perimetralaapelordinsol.

3.2.10.Criteriiinivelurideperforman Criteriile i nivelurile de performan care trebuie satisfcute de structurile hidroizolante aplicate pe elementeledeinfrastructur suntnscrisentabelul3,prezentatncontinuare:

Tabelul3.
Nr. crt. 1. Criteriide performan Sgeatalimitat sub sarcin Caracteristici Presiuneatransmisde construcieasupra hidroizolaiei alungirealaruperela traciune rezistenalaperforare static impermeabilitatea hidroizolatiei Niveluride performan lacare trebuies rspund
2 0,01+0,5N/mm

Evitareadegradrilor 2. produsededeplasrile suportului Rezistenala ncrcri 3. concentrate 4. Etaneitatealaap

minimA5 minimP3 minimI3 (orizontalI2i verticalI3)

3.2.11. Fiindcunoscutfaptulcinterveniilelaaceastcategoriedelucrri,odatpusenexploatare, suntcostisitoareincelemaidesecazurimultpreagreuderealizat,sevoraveanvedereurmtoarele a) creterea exigenei n aprecierea nivelului de performan ce trebuie s1 asigure structura hidroizoiantncontextulrespectiv b) asigurareauneidurabilitintimpastructuriihidroizolantendirectlegturcuregimuldevia alcldiriii alconfortuluiacesteia.

3.3.Specificaiiparticularesuprastructur
3.3.1. Pentruonvelitoarehidrofugdecalitate,cerinele definitoriicetrebuiendeplinitepentru asigurareauneidurabiliti corespunztoarenregimdeexploatareintimpaacesteia,sunt: a) modalitiledeeliminarerapidaapelor b) aderenabunlasuportintrestraturilecomponentealestructuriihidroizolante c) corectarezolvareirealizareatuturorracordrilor d) prevederea unui sistem de protecie eficient (pentru micorarea efectelor nsoleierii i evitarea mbtrniriirapide astructurii). 3.3.2. Suprafaasuportcurent,realizatprinbetoanedepant, elementederezistenmontatenclinat, sauizolaietermicngrosimevariabil,vatrebuisasigureeliminarearapidaapelorpluvialefrstagnri delungduratsauacumulrialeacestora. 3.3.3. Mrireacapacitiideaderenahidroizolaieilasuport,sevarealizanmodcurent,astfel: pe suport rigid (betoane, mortare, ape) cu amorse compatibile componenei structurale a materialuluihidroizolant pesuportsemirigid(plcitermoizolatoare)princaerareatermostructuriicuunstratdin componenahidro,saualte sistemecaresnuafectezetermoizolaia 3.3.4. Foilehidroizolantedincomponenastructurilorhidroizolanteselipescncmpcontinuuntre ele,cuadezivispecifici,sudurcuflacrasauaercald,prinautoaderen. 3.3.5. Respectarea cronologic a etapelor de racordare a hidroizolaiei generale cu diversele accidente de pe un acoperi (guri de scurgere, jgheaburi, atice, rosturi, strpungeri etc), elimin definitiv posibilitateainfiltraiiloriinconfortuluicearputeaficreat.

3.3.6. Reducerea nsoleierii, avnd ca efect limitarea influenei radiaiilor UV asupra structurii hidroizolante,sevarealizaprin: aplicareadevopsitoriireflectante folosirea de dalaje sau pietri, n concordan cu posibilitile structurale de rezisten ale cldirii utilizarea ca ultim strat al structurii hidroizolante (cel n contact cu atmosfera), a foilor hidroizolantecuautoprotecie.

3.3.7.Criteriiinivelurideperforman Criteriileiniveluriledeperformanacceptatepentruo structurhidroizoiantdeacoperi,sunt prezentatentabelul4: Tabelul4.


Nr. crt. Criteriide performan Niveluride performan lacare trebuies rspund

Caracteristici

1.

Evitareadegradrilor produsede deplasrile suportului

alungirealaruperela traciune,corespunztoare configuraieisuportului i pantei.

minimA1 iA4

Nr. Criteriideperforman Caracteristici crt.

Niveluride performanla care trebuies rspund condiie: Fad>3Pc (Pc=presiunea decalculrezultat nfunciedezona igradulde expunerelavnt)

2.

Foradeaderenla suportnvederea prevederiiefectului suciuniiipresiunii vntului

niveluldeaderenntre foiifadesuport(N/m2)

3.

Rezistenalancrcri rezistenalaperforare concentrateilaoc static.

minimP3

4.

Deplasrilimitateale hidroizolaieifade suport

comportamentla temperaturiridicate flexibilitateala temperaturi sczute.

minimT2 recomandabilF3

5.

Etaneitatealaap

impermeabilitatea hidroizolaiei

minim12

3.3.8. Pentru satisfacerea unor situaii speciale n care se poate afla o structur Iiidroizolant de acoperi,fadeaciuneadistructivafactorilordemediu,sevoraveanvedereurmtoarele: a) cretereaexigeneilaalctuireastructuriihidroizolanteprin mrireanumruluidestraturisauprinschimbarea sortimentuluidemateriale(exemplu:domeniulenergetic,chimic,fenomendeeroziuneaccentuat saupericoldefoc) b) modificareadurabilitiintimpastructuriihidroizolanteprinsuplimentareasaumodificareadin punctdevedere structuralsau din punctdevederealproteciei,reconsidernduselafinalfenomenul nsoleieriisaualrezisteneilaperforare. 3.3.9. La ncperile umede (bi, buctrii, grupuri sanitare etc.) structura Iiidroizolant, funcie de condiiile de exploatare curent, se va adapta prin similitudine condiiilor i modurilor de performan prezentatemaisus(subsoluri,terase). Pentru o implementare corespunztoare a structurii hidroizolante funcie de cerinele utilizatorilor i condiiile specifice de amplasament a construciei, parametri definitorii exprimai vor fi corelai cu cei prezentainNormativulprivindproiectarea,execuiaiexploatareahidroizolatiilorlacldiriIndicativNP 040/2000 cap. 46.

4.PRINCIPIIDEALCTUIRE,PROIECTAREIMODDEEXECUIE 4.1.Prevederigenerale
4.1.1. Pentru satisfacerea cerinelor de performan i calitate, fa de exigenele datelor de tem ce exprim necesitile obiective legate de un regim normal i corespunztor de folosin a unei cldiri sau subansamblurialeacesteia,laalctuireauneistructurihidroizolantevatrebuisseinseamdeurmtoarele principiigenerale: 4.1.1.1. utilizareaadecvatilaparametrimaximiacalitilorproduseloristructurilorhidroizolante,n raport cu categoria de importan a cldirii, configuraia elementelor structurale, factori geoclimatici, asigurareaconfortuluincondiiinormaledeexploatare 4.1.1.2meninereantimpaniveluriloriniialedeperformanaproduseloragrementate,prin alctuireaunorsistemehidroizolante cudurabilitatendelungat,corespunztorimplementatezonelori condiiilorpentrucareaufostconcepute 4.1.1.3. apreciereaistabilireanivelurilorconceptualeprinutilizareasistemuluiI.P.T.deapreciere calitativglobal asigurareainterrelaionrilordin cadrultuturorcomponentelorceconcurlabunafuncionarearespectivei protecii hidrofuge,pebazaprescripiiloriprecizrilorpuseladispoziiededocumentaiatehnica productorilordemateriale,accesoriiisistem 4.1.1.4. respectarea cu rigurozitate a prescripiilor tehnice, de execuie din legislaia specific n vigoare,ndirectconcordancuceaaproductorilordemateriale.

4.2.Structurihidroizolanteimoddeexecuiepeinfrastructur 4.2.1. Elementelegenerale,curente,determinantenalegereasistemuluiistructuriihidroizolantesunt: naturaiconfiguraiaterenului tipul de prezen al apei pentru care este necesar hidroizolarea (umiditateaterenului natural, apaprovenitdin precipitaii,nivelulapeipnzeifreatice) modul de funcionare i comportare a construciei, funcie de presiunea apei exercitat la suprafaastructurii amplasareaconstrucieinterenifadevecinti. 4.2.2. Structurahidroizolantdetipmonostrat,bistratsaumultistrat,vafiadoptatfunciedenatura elementelorcetrebuie hidroizolate,solicitrileadmisibiledecompresiunelacaresuntsupuseinlimea coloaneideap.Exemplificrinacestsenssuntdaten tabelul5,prezentatncontinuare: Tabelul5.
Sistemede hidroizolare Foibitumatecubitum aditivatarmatecu estur dinfirede sticl saupoliesterice Foipolimerice nlimecoloan ap h (m) 4 4 9 9 1 5 49 Numrdestraturi (grosimestrat) 2deminim3mm 3deminim3mm 4deminim3mm 1sau2totalizndminim3mm

4.2.3. Materialeleutilizatencadrulstructurilorhidroizolanteexecutatepeelementeledeinfrastructur ale construciilor sunt foi hidroizolante pe baz de bitum aditivat cu elastomeri sau plastomeri sau foi hidroizolantepolimerice. 4.2.4. Execuiastructurilorhidroizolantesevafaceastfel: prinlipirecuflacrapentreagasuprafasuportintrestraturi prinlipirecuadeziviIareceisuturcuflacraasuprapunerilor nsistemprelatancoratprinfixaremecanicisuturcuflacraasuprapunerilor. 4.2.5. Proteciastructurilorhidroizolanteserealizeazcu: zidriedincrmidsauprefabricatedinbeton unsistemuordetipulpanourilorprofilatesaufoliilorsemirigideamprentate. 4.2.6. Modul de aciune al apei din sol, determin mprirea sistemelor hidroizolante n dou mari categorii: sistemehidroizolantecontraumiditiipmntuluiiapelorfrpresiune sistemehidroizolantecontraapelorcupresiune(detipcuv").

4.2.7.Sistemehidroizolantecontraumiditiipmntuluii aapelorfrpresiune Acestesisteme hidroizolante vorfi adoptaten cazulfundaiilor,soclurilor de fundaii i pardoselilor aezatepepmnt. 4.2.7.1.Etapeledeexecuiealesistemului sunt: Faza I:Realizareapesuprafaasuportacondiiilornscriselacapitolul5,subcapitolul5.1. Faza II:Aplicareastratuluisaustraturilorstructuriiorizontale i/sauverticaleprintrunul din modurile

enumeratela subcapitolul4.2.,paragraful4.2.4. 4.2.8.Sistemehidroizolantecontraapelorcupresiune.Sistemulhidroizolantcuv exterioar" Sistemulhidroizolantcuvexterioarvafiadoptatncazuletanriisubsolurilormpotrivaapelorcu presiune exercitat din exteriorul acestora, iar modul de alctuire constructiv permite perimetral spaiul necesarasigurriiexecuiei. 4.2.8.1.Etapeledeexecuiealesistemuluicuvexterioar sunt urmtoarele: Faza I: Realizarea pe subradierul a crui suprafa depete cu minim cm conturul exterior al pereilorcuvei,acondiiilornscriselacapitolul5,subcapitolul5.1. Faza II: a) Aplicareastructuriihidroizolanteorizontale,dupexecutareantririizoneidecontur susceptibilelaforfecarecuunstrathidroizolantsuplimentarde1,00mlime

I. realizareasubradierului II.aplicareahidroizolaiei orizontaleiastratului suplimentar aplicareaproteciei perimetreleidincmp IIIrealizareacuveiinterioare IV.adesfacereaproteciei perimetrale ntrireascafeicustrat suplimentarhidroizolant IV.baplicareahidroizolaiel verticaleiastratului semiflotantdeprotecie V. realizareamasivului perimetraldinbeton realizareastructurii verticaledeprotecie

b)Aplicareauneiproteciiastructuriiastfel: pe zona de cmp un strat semiflotant realizat dintro folie hidroizolant de slab calitate, folie subire polimeric sau hrtie kraft, peste care se aplic o ap de mortar de ciment de 4 cm grosimeslabarmat pe zona de contur, respectiv zona de racordare cu hidroizolaia vertical (minim 30 cm) o proteciedindale sauelementeprefabricatepozatenpatdenisip. FazaIII:Aplicareastructuriihidroizolanteverticaledupceafostrealizatstructurapropriuzisde rezistenacuvei(radieri perei din betonarmat),conformurmtoareloretape: desfacerea proteciei perimetrale grele de pe zona de contur i curarea perfect a structurii orizontalederacordare aplicarea stratului hidroizolant suplimentar de ntrire a interseciei dintre planuri, n lime desfuratde25cm realizarea unei racordri perfecte ntre structura hidroizolant orizontal i straturile structurii hidroizolante verticale. Faza IV:Realizareasistemuluide protecieahidroizolaieiverticaledin: zidrie de crmid sau plci prefabricate pentru care, pe zona de racordare dintre structurile hidroizolanteestenecesararealizaunsocludeproteciedeminim15cmdinbetonturnat sisteme de protecie uoar cu folii speciale ancorate mecanic la partea superioara structurii hidroizolante.

4.2.9.Sistemulhidroizolantcuvinterioar"(cuvncuv) Sistemul hidroizolant cuv interioar" se va adopta n cazul n care din motive constructive sau de imposibilitateaasigurriispaiuluidelucrudinspreexterior,nusepoateadoptasistemulhidroizolantcuv exterioar". nacestcazelementeleconstructivederezistendevinsuprafeesuportpentruaplicareapeinteriori dinspreinteriorastructurii hidroizolante,careurmeazafiprotejatiasiguratdeunaldoilearndde elementeconstructivederezistenacrorgreutatepropriesmpiedicedezlipireaprinechilibrarea presiuniiexercitatedinspreexterior. 4.2.9.1.Etapeledeexecuiealesistemuluihidroizolantcuvinterioar"sunturmtoarele:
cazncaresuportulvertical sicelorizontalsuntdin acelaimaterial cazncaresuportul verticalestedinalt material fade suportulorizontal

pereteexteriorsuportalhidroizolaiei structurahidroizolant_______________ pereteinterior_______________________ ___________________ radierinterior______________ apdeprotecie_____ _____ stratdeseparare______ ___ structurhidroizolant ____ radier_suport______________

ntrirescafnvinclu cust r at suplimentar lipitsemiflotant (lipirelongitudinal marginal) ETAPEDEEXECUIE I. realizareastructuralacuvei suport(exterioare)

II.aaplicareastructurii hidroizolanteorizontalecu ntrireamuchiilor aplicareastratuluideseparare aplicareaapeideprotecie II.baplicareastructurii hidroizolanteverticale III.realizareastructuralaacuvei interioare

Faza I: Realizarea pe elementele structurale de rezisten orizontale i verticale cu rol de suport al hidroizolaiei,acondiiilornscriselacapitolul5,subcapitolul 5.1.

Faza II: a) Aplicareastructuriihidroizolanteorizontale(cuntrireprealabilamuchiilorcustratsuplimentar din foi hidroizolante cu lime desfurat minim de 50 cm) i ridicarea acesteia pe vertical n straturi succesivretrase,pentruasigurareasistemuluideeserecu straturilestructuriihidroizolanteverticale b) Proteciahidroizolaieiorizontale,pentreagasuprafa,cuapdinmortardecimentdeminim4 cmgrosime,slabarmat,aplicatpehidroizolaieprinintermediulunuistratdeseparare c) Aplicarea structurii hidroizolante verticale (de jos n sus, cu eserea straturilor) pe tronsoane (reprezentnd lungimea foilor hidroizolante ce se aplic pe vertical), la care de regul se realizeaz o ancoraremecaniclaparteasuperioar. FazaIII:Realizareastructuriiinterioaredeprotecie,caresasigurepresareastructuriihidroizolantepe 2 elementelederezistenexterioarelaminimum1N/cm . 4.2.10. Laconcepereaiexecuiastructurilor,sevoraveanvedereprecizriledinprezentulcapitolal ghidului,completatei coordonatecuprescripiiletehniceprezentaten Normativulprivind proiectarea, execuiasiexploatareahidroizolaiilorlacldiriindicativNP040/2000.

4.3.Tipuridestructurii modalitideexecuiepesuprastructur
4.3.1. Principalelemodalitiderealizareastructurilorhidroizolantenfoi(bituminoase,polimerice), utilizatepentruproteciaprilordecldiresupusefactoriloratmosfericisunt: a) structurihidroizolantede tipmonostrat b) structurihidroizolantede tipbisaumultistrat. 4.3.2. Tipuriledestructurihidroizolantecumaterialenfoi,itipulsuportuluipecareseaplicsunt exemplificaten Normativulprivindproiectarea,execuiaiexploatareahidroizolaiilorlacldiri indicativNP040/2000.

4.3.3.Structurihidroizolantemonostrat 4.3.3.1. Principala caracteristic a acestui tip de structur este dat de calitatea foarte bun a materialelorutilizatencontextulunei execuiiperformantedeexcepie. 4.3.3.2. Membranelebituminoaseutilizatenacestcaz,trebuiesfienumaicelencompoziiacrora esteutilizatbitumuladitivat: 1. de tipAPP(bitumaditivatcupolipropilenatactic) 2. de tipSBS(bitumaditivatcustirenbutadienstiren) indeplinescurmtoarelecondiii: a) armturdinvoalpoliesteric b) grosimeminimafoliei4mm c) ungradridicatdeprotecielaaciunearazelorUV d) stabilitatelatemperaturiridicate. 4.3.3.3. ncazulutilizriifoilorpolimerice,trebuieavutenvedereaspectelecalitativede performanaleacestora. 4.3.3.4.Cuprecdere,sevaaveanvedere,modulderealizareastructurilorhidroizolante,calitateai pregtireasuprafeeisuport.

Pebazaacestorprecizri,pentruostructurdeacestgensevorluanconsiderare,urmtoarele: 1. categoriadeimportanacldirii(conf.HG766/1997): ssencadrezenclasadeimportanC,DsauE. 2. zonaclimatic(conf.SR10907/11997iSTAS6472/21983): favorabilesuntzonele I,II i III, zonaIV fiindacceptat doarncazulunorprovizoratelacarese potutilizaimaterialemaipuinperformante. 3. condiiialesuportului: sfierigidisnuprezinteasperiti scorespundunorpantemaimaride1,5%,corectrealizatespreelementeledescurgere sfiecorespunztortratatdinpunctdevederealcreterii graduluideaderensaupentrulestare. 4. graduldeutilizarealacoperiului: deregulsuntacceptatecelenecirculabile.ncazurispeciale,seiaumsurisuplimentarede organizareaunoralei strictedecirculaie,sauauneiproteciigeneralede tipdalepe ploturi.

4.3.4.Condiiidespecificitatepentrumaterialulfolosit: 4.3.4.1. Pornindusedelanivelurileminimedeperformann sistemulI.P.T.,careasigurcalitileunei structuridebaz,ncepase discutacondiiilespecificedinterenialecerinelordinexploatare,dup cumurmeaz: 4.3.4.2.Condiiispecificedinterenluatenconsiderarepebazazonriigeoclimaticedatedehrilei comentariulaferent: a) aciuneaseismicaparametrulelasticitatecaracterizatprin rezistenalatraciunenconcordancu alungirea la rupere d posibilitatea unei mai bune implementri a materialelor hidroizolante din bitum aditivat de tip APP sau SBS pe gradele de seismicitate (raportate la tipul suportului i la moduldefixarelestare) b) temperatura definitorievaficonsideratperioadaceamai ndelungataunui tipdetemperaturi perioadeledefluctuaieciclicrececald(durata,frecvenaacestora,etc),pentrucarecaracteristica flexibilitatelatemperaturisczuteistabilitateatermic,dposibilitateauneialegeriadecvate c) aciuneaagenilorclimaticiprevenireaefectelorpresiuniiisuciuniivntuluivafireglementat prinapreciereai eventualareconsiderareaparametrului rezistenla obosealianiveluluide performanaforeideaderenlasuportidepeliniajoantelor. 4.3.4.3.Cerineledeexploatarepotimpune: a) modificarea sistemului de protecie la utilizarea unei protecii de tip greu se reconsider caracteristicarezisteneilaperforarestaticmrindo b) schimbareapanteimodificareapanteilapeste15%implicfolosireauneimodalitideancorare cu consecine n reconsiderarea parametrului de rezisten la sfiere, a aderenei la suport i a stabilitiitermice(curgereabitumuluilatemperaturiridicate). 4.3.4.4. Uneleprecizrisuplimentare: 1)sevorutilizanumaimaterialeagrementate 2) sevorrespectacustricteeprecizrileiprescripiiletehnice aleproductoruluidematerialcuprivire

lautilizare,moddeexecuieiracordare 3) execuia i ntreinerea lucrrilor, se va face numai de firme specializate pe aceast categorie de lucrri. Precizriledinacestcapitolsuntconcluzionatenmodexemplificativn Anexa2.

4.3.5.Structurihidroizolantebistratsaumultistrat 4.3.5.1. Laacesttipdestructuri,seutilizeazmaterialebituminoasenfoidinntreagagamexistent, respectivproduseobinuteprinacoperireaiimpregnareauneiinseriidinfibredesticlsaupoliestericecu bitumoxidatsaumodificatcupolimeri(aditivat). 4.3.5.2. Pentrustructurilede tipbistratsefolosescderegulfoi cuconinutdebitumaditivat. 4.3.5.3. Judecndostructurdeacestgen,subacelaicontextprezentatncadrulstructuriianterioare, facemurmtoareleprecizri: a) categoriadeimportanacldirii(conf.HG766/1997): suntacceptatetoatecategoriiledeimportan b) zonaclimatic: ndiversesistemestructuraleseacoperntreagaariede zonegeoclimatice c) condiiialesuportului: nusuntrestriciiprivindnaturasuportuluisauaregimului pantelor(inclusivpant0) sfiecorespunztortratatdin punctdevederealcreterii graduluideaderentsaulestare d)graduldeutilizarealacoperiului: toatetipurilefuncionalesubdiversealctuiri.

4.3.6.Condiiidespecificitatepentrumaterialulfolosit 4.3.6.1. Materialele hidroizoiante n foi, prin gama de posibiliti i performane, pot fi utilizate cu mare eficien la acoperirea tuturor condiiilor impuse prin sistemul I.P.T. adaptate tipului funcional de acoperi,condiiilordintereniacelordinexploatare. 4.3.6.2. Lundnconsiderarecalitilehidroizoiantendirectlegturcudurabilitateantimp,fade condiiiledemediuicategoriadeimportanacldirilor,seimpunurmtoareleprecizri: a)pentrucldiridincategoriade importanAi B se vor utilizamembranecubitumaditivat(detip SBSsauAPP)n structuriminimede tipbistrat b)pentrucelelaltecategorii,gamadeprodusecubitumaditivatsevantregiicuceaaproduselorcu bitumoxidatalctuitenstructurideminimtreistraturi. 4.3.6.3. NivelurileminimedeperformannsistemulI.P.T.,referitoarelarezistenalaperforare, comportamentullatemperaturiridicate,prezentatentabeleledin "Normativulprivindproiectarea, execuiaiexploatareahidroizolaiilorlacldiri indicativNP040/2000,avndusenvederesuportul, pantaitipulfuncionalde acoperi,potfireconsiderateiadaptatecondiiilordin terenidin

exploatareprin: 1) schimbareacomponeneistructuralecanumrdestraturi 2) schimbareacalitiimaterialului 3) adaptarea unor combinaii de materiale cu caracteristici performante diverse materialele vor fi produsedeaceeaifirm,fiindrespectateprecizrileiprescripiileacesteia modificareaelementelorsuportideprotecie.

4.3.6.3.Concomitent, sub aceleai aspecte, vor fi analizate condiiile din teren, lund n considerare zonareageoclimaticdatde hrileicomentariuldin Normativulprivindproiectarea,execuiai exploatarea hidroizolaiilorlacldiri indicativNP040/2000. 4.3.7.Uneleprecizrisuplimentare 1) sevorutilizanumaimaterialeagrementate 2) pentru acoperirea tuturor situaiilor exist posibilitatea combinaiilor de materiale cu performane diferite,darcompatibile 3) sevorrespectacustricteeprecizrileiprescripiiletehnice aleproductoruluidematerial,cuprivire lautilizare,moddeexecuie iracordare 4) execuia i ntreinerea lucrrilor, se va face numai de firme specializate pe aceast categorie de lucrri. Precizriledinacestcapitolsuntconcluzionatenmodexemplificativn Anexa3.

4.3.8.Modalitideexecuiepetipuridestructuri 4.3.8.1. Aplicareapesuprafaasuportastructurilorhidroizoiantesevafacecumasticurispecifice,sudur cuflacra,autoaderensau prinderemecanic,dupoprealabilpregtireaacesteiaiutilizareasaunu aunuisistemdeancorarefunciedepant. A.Structurihidroizolanteaplicateprinintermediulmasticurilorspecificelarece Fazeledeexecuiencmpcurentsunt:

1) aplicareamasticuluicucosoroabapesuprafaaaferentlimiiuneifoiinclusivomanetde1015 cm de racordare n continuare a acestuia i o lungime comod de lucru care s satisfac concomitent productivitateacucalitatealucrrii 2) derulareasululuiiapsareacupiciorulpestemasticuldeperespectivaporiune,lsnduselafinal osuficientdistande racordarencontinuareamasticuluiceurmeazaseaplica lipireaprinsudurcuflacra,aercald,curenidenaltfrecvenasuprapunerilor(joantelor),presarea dealungulacestora(curolametalicsauprinclcarecupiciorul)imatareacupaclulnclzita surplusului n cazul pantelor mari, pozarea foilor se va face perpendicular pe linia de cea mai mare pant, suprapunerea efectunduse n sensul scurgeriiapelor,cusistemsuplimentardeancorarelaparteasuperioara fiecruistratilipireasuprapunerilor,conformmetodelordescriselapct.3.

B.Structurihidroizolanteaplicateprinsudurcuflacra Aceastmetoddeaplicareserealizeazncazulfoilorbituminoase,deregulcubitumaditivatiavnd unsuportincombustibil. Cafactoresenialtrebuieavutnvederemrireagraduluideaderenasuportului.

Fazeledeexecuiencmpcurent

1) pefoaiabitumatrulat,zona din imediataapropierefade suprafaasuport,senclzetecuflacra concomitentcuaceastapnlaobinereauneipeliculedebitumtopitcuajutorulcreia,prin derulareatreptatipresarea sululuicu piciorul,serealizeazlipireanecesar 2) pe zona suprapunerilor, folosind aceeai metod de nclzire cu flacra, se sudeaz cu atenie ntreaga lime a acestora, presnduse prile petrecute n lung cu rola metalic sau piciorul i matnd surplusul cu paclul nclzit. n cazul foilor autoprotejate cu paiete de ardezie, n loc de matare,pebitumulieitnexces,sepresarmaterialgranulatdeaceeai componeniculoarecucel aflatpesuprafaafoii.

C.Structurihidroizolanterealizateprinautoaderen ncazulacestuisistem,seutilizeazfoispecialcreate,ncomponenacroraprinfabricaiese realizeazunstratultimcucalitideaderendeosebite,perfectintegratcompounduluispecificfoiii realiznddoarprinpresare lipireanecesar.Aceastparteesteprotejatmpotrivaautolipirii,larularean sul,cuofolie din material plastic.

Fazele deexecuiencmpcurent: 1. sescoateprindeslipire,spreunadinmarginileexterioareale sulului,oporiunedinfoliadeprotecie, dup care prin derulare i presare cu piciorul se deplaseaz sulul concomitent cu tragerea n continuare nspre afar, a materialului de protecie, lsnd astfel liber zona de autoaderen cu ajutorulcreiaserealizeazlipireanecesar 2. sezonasuprapunerilor,lipireaserealizeazprinsudurcu flacranacelaimoddescrislapunctul2 alfazelordeexecuie,delacapitolulanterior(B").

D.Structurihidroizolanteaplicateprinprinderemecanic Funciedesuprafaasuport,pantesaucondiiispecialecerute,stratuldebazsaumaimultestraturi dincadruluneistructuri hidroizolante,sefixeazmecanic,n generalpe liniadesuprapunereafoilor.

Funciedeimportanacldirii,stratul ultimalstructurii,celncontactcuatmosfera,sevaaplicaprinuna din modalitiledescrisen cazulstructuriloranterioare.

Fazeledeexecuiencmpcurent: 1. dupderulareasulurilor,pezonadesuprapunereafoilorsaununelecazuriipeporiunide cmpcurent,sefixeazfoaiahidroizolantdesuport,cupiesedemontajspecificeacestuigen deancoraj 2.peliniadesuprapuneresefixeazambelestraturi,sauunul,dupcareurmtorulvafi lipitpeste, prinsudurcuflacra.

4.3.9.Regulicomunepentruoricaredintresisteme: 4.3.9.1. Pentrutoatesuprafeeleverticale(atice,reborduri,prilateraleetc.)idiverseracorduri, metodadeaplicarevafi: a. pentrucelebituminoaseprinsudurcuflacra b. pentrucelepolimericecuadeziviancoraremecanicsaunumaiancoraremecanic. 4.3.9.2. Lainterseciadintreplanuri,laracordareanvinclusevafolosiofiehidroizoiant suplimentar,iarpentruoracordareIa45,unelementdescafprefabricat,metodadeaplicarefiind: a) suduracuflacralamaterialelebituminoase b) lipireacuadezivlamaterialelepolimerice 4.3.9.3. Suprapuneriledintrefoi,lateraldeminim10cmilacapetedeminim15cm,dacnuexist alteprecizrindosarultehnicalproductorilordemateriale,sevorexecutaprin: a) sudurcuflacra,lamaterialelebituminoase,cumare ateniepetoatlimeasuprapunerilor b) sudur cu aer cald sau cureni de nalt frecven, n aceleai condiii, la materialele polimerice. 4.3.9.4. Hidroizolaiaverticalexecutatladiversenlimisevaancoralaparteasuperioar,astfel: a) pentrunlimi mai micide50cm,prinlipireape orizontalul elementuluidebordajifixare suplimentarcusistemuldeacoperirealacestuia b) pentru nlimi mai mari, prin fixare mecanic continu a prii terminale (minim 30 cm), concomitentcuoruldeacoperire. 4.3.9.5. Dea lungul zonelor de muchii intrnde sau ieinde i a rosturilor de dilataretasare, se aplic prinsudur,unstrathidroizolantsuplimentardeminim25cmlime. 4.3.9.6. Dupaplicarea fiecrui strat, se va examina suprafaaidefectele constatate se vor remedia, numaidupaceastoperaiuneputnduseexecutastratulurmtor. 4.3.9.7. Definirea tipurilor de racorduri dintre suprafaa curent i elementele de contur sau de instalaii,sevafacenconformitatecualctuiriledeprincipiuprezentatenNormativulprivindproiectarea, execuia i exploatarea hidroizolatiilorla cldiri indicativ NP040/ 2000pusen concordancuceleale productorilordemateriale (documentaietehnic).

4.4.Condiiiprivindverificareacalitii,ntreinereaiurmrirea comportriinexploatareastructurilorhidroizolantelacldiri
4.4.1. Precizrile sunt prezentate n capitolul 2.3. din Normativul privind proiectarea, execuia i exploatareahidroizolatiilorlacldiri IndicativNP040/2000.

5.ASIGURAREACALITII
Structuri hidroizolante de cea mai bun calitate, se pot obine numai n situaia n care materialele utilizateimodalitiledeconcepereiexecuieaacestora,potfipusendirectconcordancuoseriede condiiideasigurareacalitii.

5.1.Referitorlasuporttrebuieavutnvedere:
a) pezonelede infrastructur,osuprafarigid,frbavuri, excrescenesauburdueli b) pezoneledesuprastructur,corectarealizareapantelorspre elementeledescurgere c) crearea unei bune aderene la suport prin aplicarea unui stratamors compatibil i specific compounduluidematerialutilizat saibmontatetoateaccesoriileielementelespecificeuneibunefuncionri,lacaretrebuieracordat structurahidroizolant.

5.2.Pentrumateriale:
a) sevorutilizanumaimaterialeagrementatetehnic b) materialeleutilizatetrebuiesfiensoitedecertificatedeconformitateemisedeproductor c) depozitareatrebuiesasigurecondiiilenecesaremeninerii calitilorperformantealematerialelor.

5.3.Specificaiidemediu:
a) temperaturamediuluiexterior,nmomentulexecuiei,trebuiesfieminim+5C b) suntinterziselucrrilepetimpdeploaie,burni,zpadsau vnturiputernice.

5.4.ReferitorIaexecuialucrrilor sevaavean vedere:


a) lucrriledehidroizolaiisevorexecutanumaidefirmeiechipespecializateperespectivacategoriede lucrri b) etapele i succesiunea operaiilor vor respecta cu strictee precizrile din normativele i prescripiile tehnicealeproductorilordemateriale c) suportul s corespund condiiilor de rigiditate, planeitate i nivel admisibil de umiditate (vezi cap. 2.2.2.2.dinNormativulprivindproiectarea,execuiaiexploatareahidroizolatiilorlacldiriindicativ NP040/2000) lalucrrilesubteranemeninereaniveluluipnzeifreaticelaminim30cmsubcotainferioararadierului,pe ntreagadurataexecuiei.

5.5.Condiiireferitoarelastructur:
a) dup execuia fiecrui strat, se va efectua controlul vizual al suprafeei i se vor face, dac este cazul, remedierile i rectificrile necesare, continuarea lucrrilor putnduse efectua numai dup consumarea acesteietape b) la lipirea cu flacra se va da atenie la modalitatea de nclzire a bitumului de lipire n suprafa i la suprapunerionclzirepreaputerniciinsistentdistrugematerialulimodificcalitiledeperforman aleacestuia c) pezoneleverticale,pentrueliminareaalunecriistraturilor,seexecutstructuracompleturmatimediat deexecuiaprotecieiacesteia d) pe toate zonele de intersecii de planuri, se vor executa elemente suplimentare de ntrire i racordare (fiidematerial,scafeetc) e) sevorrespectacustricteedetaliilederacordareiexecuiencmpastructurii,conformecuprescripiile, precizrileirecomandrile din documentaiiletehnice despecialitate(normative, ghiduri, documentaii

tehnice).

5.6.Condiiifinale:
a) fiindlucrriascunse,controlulcalitiiacestorasevafacepe parcursuldesfurriietapelordeexecuie,pe faze determinanteilaterminareaacestora,toateconsemnrilefiindnscrisenproceseverbalecevorfi anexatelacarteatehnicaconstruciei pebazaprincipiilorprivindexploatareaintreinereastructurilorhidroizolantenscriselacap.2.3.din Normativul privindproiectarea,execuiaiexploatareahidroizolatiilorlacldiri indicativNP040/2000,se vaputeaobineprelungireadurabilitiintimpaacestora.

6.MSURIPRIVINDPROTECIAIIGIENAMUNCII
Msurile privind protecia i igiena muncii vor fi cuprinse, n mod obligatoriu, n documentaia de execuie ntocmit de proiectant, n conformitate cu natura i tipul construciei i/sau elementului de construciecesehidroizoleazicunaturamaterialelorhidroizolante preconizate. Acestemsurivorfibazatepeprevederileindicatedeproductoriimaterialelorhidroizolante(privind materialulpropriuzisi tehnologiadeaplicare),precumipeurmtoarelereglementritehnice nvigoare: 1. Legea90/1996Legeaprotecieimuncii 2. Normele Generale de Protecia Muncii, elaborate de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale n colaborarecuMinisterulSntii 1996 3. Normespecificedesecuritateamunciipentrulaboratoareledeanalizfizicochimiceimecanice, aprobateprinOrdinul nr.339/1996alMMPS 4. Regulamentulprivindproteciaiigienamuncii,aprobatcu ordinulnr.9/N/l5.03.1993alMLPAT 5. Normativulcadrudeacordareiutilizareaechipamentuluiindividual deprotecia muncii,aprobat cuOrdinulnr.225/1995. Fadereglementrilemenionate,pentrufiecarelucraren parte,funciedeparticulariti,responsabilulcu proteciamunciii responsabiluldelucrare,vorluamsurispecificesuplimentaredeprotecieiigiena muncii.

7.MASURIPRIVINDPREVENIREAISTINGEREAINCENDIILOR
Msurileprivindprevenireaistingereaincendiilorvorficuprinse,nmodobligatoriu,ndocumentaiade execuientocmitde proiectant. Acestemsurivorfibazatepeprevederileindicatedeproductoriimaterialelorhidroizolante,precumipe urmtoarele reglementritehnicenvigoare: 1. O.G.R.nr.60/1997privindaprareampotrivaincendiilor, aprobatprinLegeanr.212/1997 2. Normelegeneraledeprevenireistingereaincendiilor, aprobatecuOrdinulM.I.nr.775/1998 3. Normativdesiguranalafocaconstruciilorindicativ P. 118

4. Normativdeprevenireistingereaincendiilorpedurataexecutriilucrrilordeconstruciiiinstalaii aferente acestora,indicativC.300aprobatcuOrdinulnr.20N/94al MLPAT 5. Dispoziiigeneraledeordineinterioarpentruprevenireai stingereaincendiilor D.G.P.S.I. 001,aprobate cuOrdinul M.I.nr.1023/1999 6. DispoziiigeneraleprivindinstruireandomeniulpreveniriiistingeriiincendiilorD.G.P.S.I.002, aprobatecuOrdinulM.I.nr.1080/2000.

Pentrufiecarelucrarenparte,funciedeparticulariti,responsabilulPSIiresponsabiluldelucrare,vorlua msurispecifice, suplimentare,deprevenireistingereaincendiilor. Unele aspectedeordinpracticsuntprezentaten Anexa4.

Anexa1 Referine
1. Legeanr.10/1995 Legeaprivindcalitateanconstrucii. 2. Legeanr.137/1997 Legeaprivindproteciamediului. 3. Legeanr.90/1996Legeaprivindproteciamuncii. 4. O.G.R.nr.60/1997privindaprareampotrivaincendiilor(aprobatprinLegeanr.212/1997). 5. Regulamentprivindconducereaiasigurareacalitiinconstrucii (aprobatprinHGRnr.766/1997). 6. Regulamentprivindstabilireacategorieideimportanaconstruciilor(aprobatprinHGRnr.766/1997). 7. Regulament privind urmrirea comportrii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea construciilor(aprobatprinHGRnr.766/1997). 8. Regulamentprivindagrementultehnicpentruproduse,procedeeiechipamentenoinconstrucii(aprobat prinHGRnr.766/1997). 9. Regulamentprivindautorizareaiacreditarealaboratoarelordeanalizeincercrinconstrucii(aprobat prinHGRnr.766/1997). 10.Regulamentprivindcertificareadeconformitateacalitiiproduselorfolositenconstrucii(aprobatprin HGRnr.766/1997). 11.Regulamentderecepiealucrrilordeconstruciiiinstalaiiaferente(aprobatprinHGRnr.766/1997). 12.NormativcadruprivinddetaliereaconinutuluicerinelorstabiliteprinLegeanr.10/1995. 13.SRISO6240/97Normedeperformannconstrucii coninuti prezentare. 14. SR137 1995 Materialehidroizolantebitumate.Reguliimetodedeverificare. 15. STAS 29211976 Construcii civile, industriale i agrozootehnice. Lucrri de hidroizolaii. Determinareaimpermeabilitii. 16. STAS6615/11974 Adezivipebazdeelastomeri.Determinareavscozitii. 17. STAS86221988 Chiturideetanarearosturilornconstrucii.Condiiitehnicegeneraledecalitate. 18. STAS91991973 Masticuribituminoasepentruizolaiilaconstrucii.Metodedeanalizincercri. 19. NP040 Normativulprivindproiectarea,execuiaiexploatareahidroizolaiilorlacldiri. 20. DirectiveGeneraleUEAtcprivindetaneitatealaconstrucii(caietCSTBnr.1812). 21. Directivetehniceunificate,seria20i43(CSTB),privindetaneitateaconstruciilor.

Anexa2
Exemplificare: Pornind delaostructurhidroizolant monostrat obinuit,vompune n discuieundetrebuieaduse modificrifunciedecondiiiledinterenicelecerutelapunereanexploatare. Lundnconsiderarezonareaseismic: pentruzoneleA,B,Csevorutilizamembraneacrorrezistenlatraciunesfie>700800N/5 cmialungirealarupere>40% detaliispecialecaresasigurefuncionalitatea(rosturicubuclecompensatoare). Lundnconsiderarefactorultemperatur: pentruzonelecuperioadelungide temperaturnalt,varaiciclurimediidetemperaturisczute sauvariaiide temperatur,sevorutilizamembraneacrorstabilitatetermicsfieasiguratlao temperatur>100C,iarflexibilitatealatemperaturisczutesub10C. Lundnconsiderareutilizareauneiproteciidetipgreu(dalepeploturi),deciacopericirculabil, parametrulrezisteneilapoansonarestaticvafiminimL4 (Ps4)corespunztoruneincrcri>25 kgpebilade10mm. Cunoscnd faptul c membranelor cu bitum aditivat, le sunt corespunztoare caracteristici specifice cumarfi: elasticitatepermanent rezistenbunlatemperaturisczute rezistenbunlaultraviolete stabilitatetermicbun. Sepotconcluziona,deexemplu,urmtoarele: pentruoconstrucieacruiclasdeimportaneste C", situatnzonadeseismicitateB",zonaclimaticII III,zonancrcrilordatedevntizpadB" iterascirculabil sealegeostructurmonostratdetipSBSacreimembranngrosimede56mm, lipit naderentotal,corespundecondiiilorprecizatemaisus

Anexa3
Exemplificare: Cunoscndtipulfuncionalalacoperiuluicirculabilpietonal isuportulstructuriihidroizolante izolaie termic semirigid vom pune n discuie, pornind de la cerinele impuse de sistemul I.P.T. (vezi tabele NORMATIV NP 0402000), unele modificri ce ar fi de luat n considerare funcie de condiiile specificedintereniexploatare. dateledintabeleledelacap.8.1.2.din normativpentru structurihidroizolantemultistrat,sunt:
structurahidroizolant minimbistrat

panta 1,55% proteciastructurii dalenmortardeciment performaneminimepentrumaterialnconcordancudateledinpreambul: rezistenalapoansonareP4 corespunztorunei rezistenelapenetrarestaticL4 comportamentlatemperaturT2 corespunztoruneistabilititermicedeminim60C

rezistenalaruperelatraciuneR3 corespunztorunuiminimde300400N/5cmiunei alungiri minimede23%. lundnconsiderarecondiiilespecificedinterenndirectlegturcuzonareageoclimaticdatde hriledinnormativulNP0402000,vomputeaconcluziona: referitorlaaciuneaseismic parametrulelasticitate caracterizatprinrezistenalatraciunen concordancualungirealaruperesevainterpretaastfel: pentruzoneleA,B,Cmembraneleutilizate trebuiesprezinteorezistenlatraciune>700 800N/5cmioalungirelarupere>40% pentrucelelaltezoneporninddelaperformaneleminimeipnlacelemaisusevideniate, interpretareasevafacefunciedeclasadeimportanacldirilor. privindfactorultemperatur ncontextulrespectiv stabilitateatermicestereglatdesistemuldeprotecie consideratdalenmortar decimentcarereduce substanialgraduldensolierealsuprafeeihidroizolante, rmnnddediscutat iapreciatflexibilitatealatemperaturisczutefunciedezonaclimaticdeamplasament,sub urmtorulmod: pentruzonaclimaticIi IIseapreciazcafiind F2 corespunztorunuiparametrude 5C pentruzonaclimaticIIIF3 corespunztorpentru10C pentruzonaclimaticIVF4 corespunztorpentru 15C pentrualtitudinimaimaride900m F5 corespunztorpentru20C. privind aciuneaagenilorclimatici prevenireaefectelorpresiuniiisuciuniivntuluiestereglatde sistemulde proteciealstructuriicareolesteazioprotejeaz. Lundnconsiderarecerineledinexploatare: dacdinanumeconsiderenteserenunlaproteciade tipgreu,deveninduntipfuncionaldeacoperi necirculabilcusaufraccesocazional(tehnic),sau seschimbregimuldepanteialsuportului structuriihidroizolante,sevarestructurapeaceleaibazentregulparcursconceptualnconcordancu noiledateaprute. Concluzionnd,pentruexemplulluatidiscutat,vomspune: pentru o construcie a crui clas de importan este D" situat n zona de seismicitate C", zona climatic IIIII, structura bistrat din foi hidroizolante cu bitum modificat cu APP sau SBS, acoper n totalitatecondiiileprecizatemaisus pentruozondeseismicitatemaimicsauconstruciicu regimprovizoriu,sepotutiliza,dacse dorete,foi hidroizolantecubitumoxidatnstructurminimdetrei straturi.

Anexa4
Problematica conceptului de siguran la foc, n respectivul context, se va rezolva n mod practic, avndusenvedereurmtoareleaspecte: a) Prevenirearisculuideincendiu: Hidroizolaiileteraselornecirculabilenvecinatecorpurilordecldiremainalte,pecaresepot aruncadiverse obiecteincandescente,vorficonceputeastfel: dinmaterialehidroizolanteuzualeprotejatecustratdepietrisaudalajecontinue dinstraturihidroizolante,speciale,rezistentelafoc(foliisaupelicule). Hidroizolaiileteraselorcirculabile,cusistemdeproteciedindaledebetonsaulemn,aezate

distanatpeploturi, printrecarepotcdeacorpuriincandescente,vorfi conceputeastfel: dinstraturihidroizolante,speciale,rezistentelafoc(foliisaupelicule). b) Prentmpinareapropagriiincendiului: Funciedecaracteristicileelementuluisuport,sevorconcepeurmtoarelesisteme: pentru suportul din beton se vor practica ntreruperi ale hidroizolaiei cu elemente incombustibile (reborduri,proteciigrele) pentrusuportulconstituitdinstrattermoizolantsevapracticaacelaitipdentreruperi,completatcu barieredentrerupereincadrulstratuluitermoizolant(ncazulpolistirenuluisaupoliuretanului,zone dinplcirigidedinvatmineral).