You are on page 1of 140

Instrukcja obsugi

GT-S8500

Korzystanie z instrukcji
Dzikujemy za zakup urzdzenia Samsung. To urzdzenie umoliwia wysokiej jakoci komunikacj bezprzewodow oraz rozrywk dziki zastosowaniu wyjtkowej technologii firmy Samsung i spenieniu wymagajcych standardw. Niniejsza skrcona instrukcja ma na celuzapoznanie uytkownika z funkcjami icharakterystyk urzdzenia. Przed przystpieniem do uywania urzdzenia prosimy o zapoznanie si z tym podrcznikiem uytkownika w celu zagwarantowania jego bezpiecznej i prawidowej eksploatacji. W opisach czynnoci w tym podrczniku uwzgldniono domylne ustawienia urzdzenia. Prosimy o zachowanie niniejszego podrcznika, aby mc korzysta z niego w przyszoci.

Ikony pomocnicze
Przed rozpoczciem korzystania z urzdzenia naley zapozna si z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji: Ostrzeeniesytuacje, ktre mog spowodowa zranienie uytkownika lub innych osb Przestrogasytuacje, ktre mog spowodowa uszkodzenie telefonu lub innego sprztu Uwagawskazwki, uwagi i dodatkowe informacje

Korzystanie z instrukcji

Przeczytajstrony zawierajce informacje na dany temat, na przykad: s. 12 (oznacza: "patrz strona 12") Nastpniekolejno opcji lub menu, ktre naley wybra w celu wykonania kroku, na przykad: W trybie menu wybierz opcj Wiadomoci Utwrz (oznacza wybranie Wiadomoci, a nastpnie Utwrz) ] Nawiasy kwadratoweklawisze telefonu, na przykad: [ ] (oznacza klawisz wczania/ wyczania/zakoczenia poczenia)

Informacje o prawach autorskich


Prawa wasnoci technologii i produktw stanowicych elementy tego urzdzenia nale do odpowiednich wacicieli: Bluetooth jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na caym wiecie. Java jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc. Windows Media Player jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. i i to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD zostay wykorzystane na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.

Korzystanie z instrukcji

Wi-Fi, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi s zastrzeonymi


znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. DivX to zastrzeony znak towarowy firmy DivX, Inc., uywany na podstawie licencji.

DIVX VIDEO INFORMACJE


DivX to format cyfrowych plikw wideo stworzony przez firm DivX, Inc. Niniejsze urzdzenie jest certyfikowanym urzdzeniem DivX odtwarzajcym pliki DivX. Wicej informacji na temat formatu DivX i narzdzi do konwersji plikw do tego formatu mona znale na stronie http://www.divx.com.

Omwienie DIVX VIDEO-ON-DEMAND


Niniejsze urzdzenie DivX Certified musi zosta zarejestrowane w celu umoliwienia odtwarzania zawartoci DivX Video-onDemand (VOD). Aby wygenerowa kod rejestracyjny, w menu konfiguracji urzdzenia znajd sekcj DivX VOD. Przejd do strony http://vod.divx.com, wpisz ten kod, dokocz proces rejestracji i dowiedz si wicej o funkcji DivX VOD. Symbol DivX Certified oznacza moliwo odtwarzania plikw wideo DivX o rozdzielczoci do 720p, cznie z treci patn. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Korzystanie z instrukcji

Spis treci
Monta ........................................................ 8
Rozpakowywanie ..................................................... 8 Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii .......... 8 adowanie baterii ................................................. 10 Wkadanie karty pamici (opcjonalne) ............ 12 Uruchamianie aplikacji i zarzdzane nimi ...... Korzystanie z widgetw ...................................... Dostosowywanie urzdzenia ............................. Wprowadzanie tekstu .......................................... Dostp do tematw pomocy ............................. 23 23 25 29 31

Wprowadzenie ........................................ 15
Wczanie i wyczanie urzdzenia .................. Zapoznanie z urzdzeniem ................................ Korzystanie z ekranu dotykowego ................... Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy ........................................ Dostp do opcji menu .......................................... 15 16 19 21 21

Komunikacja ............................................ 33
Poczenia ............................................................... Spisy pocze ....................................................... Wiadomoci ............................................................ Poczta e-mail .......................................................... Czat ........................................................................... Social Hub ...............................................................
Spis treci

33 39 40 46 49 49

Rozrywka .................................................. 50
Aparat ...................................................................... Odtwarzacz wideo ................................................ Przegldarka multimedialna .............................. Odtwarzacz MP3 ................................................... Radio FM .................................................................. Gry i aplikacje ......................................................... 50 60 62 63 66 69

Sie ............................................................ 77
Internet .................................................................... Samsung Apps ....................................................... Synchronizowanie ................................................ Codzienne przypomnienie ................................. Portale spoecznociowe ..................................... 77 81 82 83 83

Informacje osobiste ................................ 70


Kontakty .................................................................. Kalendarz ................................................................ Zadanie .................................................................... Notatka .................................................................... Dyktafon .................................................................. 70 73 74 75 75

Komunikacja ............................................ 84
Bluetooth ................................................................ Wi-Fi .......................................................................... DLNA ....................................................................... Router Wi-Fi ............................................................ GPS ............................................................................ Poczenia z telewizorem (tryb wyjcia TV) .... Ustawienia USB ...................................................... 84 87 89 92 93 93 94

Spis treci

Narzdzia ................................................. 97
Zegar ........................................................................ 97 Kalkulator ................................................................ 98 Mini dziennik .......................................................... 99 Moje konta .............................................................. 99 Moje pliki ............................................................... 100 Wyszukiwarka ...................................................... 106

Ustawienia ............................................. 107


Dostp do menu Ustawienia ............................ 107 Tryb Offline ........................................................... 107 Komunikacja ........................................................ 107 Profile telefonu .................................................... 108 Wywietlacz .......................................................... 109 Oglne ................................................................... 109

Data i godzina ...................................................... 110 Menu i widgety .................................................... 110 Aplikacje ................................................................ 111 Bezpieczestwo ................................................... 117 Pami .................................................................... 117 Ust.fabryczne ....................................................... 118 O telefonie ............................................................ 118 Aplikacje SIM ........................................................ 118

Rozwizywanie problemw ............... 119 Informacje na temat bezpieczestwa i obsugi .................................................... 124 Indeks ...................................................... 134
Spis treci

Monta
Rozpakowywanie
Sprawd, czy w pudeku z produktem znajduj si nastpujce elementy:

Elementy oferowane z urzdzeniem mog si rni

Urzdzenie Bateria (litowo-jonowa / 1500 mAh) adowarka podrna Instrukcja obsugi


Naley uywa tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firm Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne moe spowodowa uszkodzenia albo awarie nieobjte gwarancj producenta.

w zalenoci od oprogramowania i akcesoriw dostpnych w danym regionie lub oferowanych przez danego usugodawc. Dodatkowe akcesoria mona naby u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung. Dostarczone akcesoria s optymalnie dostosowane do tego urzdzenia.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii


Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komrkowej uytkownik otrzymuje kart SIM (Subscriber Identity Module), na ktrej znajduj si szczegowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostpne usugi opcjonalne. W przypadku usug UMTS i HSDPA mona naby kart USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Monta

Aby zainstalowa kart SIM lub USIM i bateri:

1 2

W kart SIM lub USIM.

Jeli urzdzenie jest wczone, nacinij i przytrzymaj klawisz [ ] oraz wybierz opcj Tak, aby je wyczy. Zdejmij tyln pokryw.

W kart SIM lub USIM do urzdzenia, kierujc Bez woonej karty SIM lub USIM mona korzysta
Naley uwaa, aby nie uszkodzi paznokci podczas zdejmowania tylnej pokrywy. z usug niesieciowych oraz z niektrych menu urzdzenia. pozacane styki w d.

Monta

W bateri.

adowanie baterii
Przed pierwszym wczeniem urzdzenia naley naadowa bateri. Bateri w urzdzeniu mona adowa przy uyciu adowarki podrnej lub podczajc je do komputera przy uyciu kabla do przesyania danych.

Za tyln pokryw.

Naley uywa wycznie adowarek i kabli zatwierdzonych przez firm Samsung. Uywanie niekompatybilnych adowarek lub kabli moe spowodowa eksplozj baterii lub uszkodzenie urzdzenia. Gdy bateria zbliy si do stanu rozadowania, zostanie wyemitowany sygna ostrzegajcy i wywietlony komunikat o niskim poziomie naadowania baterii. Ikona bdzie pusta i zacznie miga. Jeli poziom baterii naadowania baterii jest zbyt niski, urzdzenie wycza si automatycznie. Aby dalej uywa urzdzenia, naley naadowa jego bateri.

10 Monta


1 2

adowanie przy uyciu adowarki podrnej


Otwrz pokryw gniazda wielofunkcyjnego na grze urzdzenia. Podcz mniejsz kocwk adowarki podrnej do gniazda wielofunkcyjnego.

Nieprawidowe podczenie adowarki podrnej moe spowodowa powane uszkodzenie urzdzenia. adne uszkodzenia wynikajce z nieprawidowej obsugi nie s objte gwarancj.

Podcz wiksz kocwk adowarki podrnej do gniazda elektrycznego. Mona take uywa urzdzenia, gdy jest ono adowane, ale spowoduje to wyduenie czasu cakowitego adowania baterii. Podczas adowania urzdzenie moe si rozgrza. Jest to zjawisko normalne, ktre nie powinno wpywa na trwao i wydajno urzdzenia. Jeli urzdzenie nie jest prawidowo adowane, naley je odnie wraz z adowark do centrum serwisowego firmy Samsung.

Monta

11

Po naadowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odcz adowark od gniazdka elektrycznego. Nie naley wyjmowa baterii przed odczeniem adowarki podrnej. Moe to spowodowa uszkodzenie urzdzenia.

Po cakowitym naadowaniu baterii (gdy baterii ikona nie jest animowana) odcz kabel do przesyania danych od urzdzenia, a nastpnie od komputera.

1 2 3

Wkadanie karty pamici (opcjonalne)


Aby mc przechowywa dodatkowe pliki multimedialne, naley woy kart pamici. Urzdzenie obsuguje karty microSD lub microSDHC o pojemnoci maksymalnej do 32 GB (zalenie od producenta karty pamici i jej rodzaju). Firma Samsung stosuje obowizujce standardy w zakresie kart pamici. Niektre marki mog nie by cakowicie zgodne z urzdzeniem. Uycie niezgodnej karty pamici moe by przyczyn uszkodzenia urzdzenia i samej karty, a take utraty zapisanych na karcie danych.

adowanie przy uyciu kabla do przesyania danych


Otwrz pokryw gniazda wielofunkcyjnego na grze urzdzenia. Podcz jeden koniec (wtyczka micro USB) kabla do przesyania danych do gniazda wielofunkcyjnego. Podcz drugi koniec kabla do przesyania danych portu USB komputera. W zalenoci od uywanego kabla do przesyania danych adowanie moe rozpocz si z pewnym opnieniem.

Przed przystpieniem do adowania upewnij si, e komputer jest wczony.

Urzdzenie obsuguje tylko system plikw FAT na

karcie pamici. Jeeli zostanie woona karta pamici sformatowana w innym systemie plikw, urzdzenie wywietli pytanie o jej przeformatowanie. Czste zapisywanie i kasowanie danych skraca ywotno kart pamici.

12 Monta

1 2

Zdejmij tyln pokryw i wyjmij bateri. Odblokuj pokryw karty pamici.

Zamknij pokryw karty pamici.

Podnie pokryw karty pamici i wsu kart pamici.

Zablokuj pokryw karty pamici.

6
Naley uwaa, aby podczas zdejmowania pokrywy karty pamici nie skaleczy si w palec.

Za bateri i tyln pokryw.

Monta

13

1 2 3

Wyjmowanie karty pamici


Upewnij si, e karta pamici nie jest aktualnie uywana przez urzdzenie. Otwrz pokryw karty pamici w identyczny sposb jak podczas wkadania karty. Wyjmij kart pamici i zamknij jej pokryw. Nie naley wyjmowa karty, gdy informacje s przenoszone na ni lub uywane przez urzdzenie. Moe to spowodowa utrat danych i/lub uszkodzenie karty lub urzdzenia.

Formatowanie karty pamici

Karta sformatowana w czytniku na komputerze moe by niezgodna z urzdzeniem. Formatuj kart pamici wycznie w urzdzeniu. W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Pami Szczegy karty pamici Formatuj Tak. Przed przystpieniem do formatowania karty pamici naley wykona kopi zapasow wszystkich wanych, zapisanych w urzdzeniu danych. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w wyniku dziaa uytkownika.

14 Monta

Wprowadzenie
Wczanie i wyczanie urzdzenia
Aby wczy urzdzenie:

Aby wyczy urzdzenie, nacinij i przytrzymaj klawisz [ nastpnie wybierz opcj Tak.

], a

W miejscach, w ktrych uywanie urzdze

1 2 3 4 5

Nacinij i przytrzymaj klawisz [

].

W razie koniecznoci wprowad kod PIN i wybierz Gotowe (w razie potrzeby). Wybierz dany jzyk i wybierz opcj Dalej. Ustaw swoj stref czasow i wybierz opcj Dalej. Ustaw godzin i dat oraz wybierz opcj Zapisz.

bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, naley przestrzega wszystkich widocznych ostrzee i wskazwek udzielanych przez personel. Aby korzysta tylko z usug niesieciowych urzdzenia, naley przeczy je w tryb offline. W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Tryb Offline.

Wprowadzenie

15

Zapoznanie z urzdzeniem

Wygld urzdzenia
Suchawka Kamera (do pocze wideo) Czujnik zblieniowy Ekran dotykowy

Gniazdo wielofunkcyjne Obiektyw aparatu Lampa byskowa Klawisz blokady

Gonik Gniazdo suchawek/ kabla wyjcia TV

Klawisz gonoci

Tylna pokrywa

Klawisz menu Klawisz poczenia Mikrofon

Klawisz wczania/ wyczania/ zakoczenia poaczenia

Klawisz aparatu Antena wewntrzna Blokada tylnej pokrywy

16 Wprowadzenie

Klawisze
Klawisz Pocz Funkcja Wykonywanie lub odbieranie pocze; w trybie oczekiwania wywietlanie spisu pocze i wiadomoci. Tryb dostpu do menu; uruchamianie menedera zada w celu przegldania wszystkich aktywnych aplikacji (nacinij i przytrzymaj); w trybie oczekiwania lub podczas uywania aplikacji dostp do funkcji Wyszukiwarka (nacinij dwukrotnie). Wczanie lub wyczanie urzdzenia (nacinij i przytrzymaj); zakoczenie poczenia; w trybie menu powrt do trybu oczekiwania.

Klawisz Gono

Funkcja Regulacja gonoci telefonu. Blokowanie lub odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy (nacinij i przytrzymaj). W trybie oczekiwania wczanie aparatu fotograficznego; w trybie aparatu wykonywanie zdj lub nagrywanie filmw.

Blokada

Menu

Aparat

Ekran trybu oczekiwania

Wczania/ Wyczania/ wyjcia z menu

Ekran trybu oczekiwania jest wywietlany, gdy urzdzenie znajduje si w trybie oczekiwania. Na ekranie trybu oczekiwania wywietlany jest aktualny stan urzdzenia i dostp do aplikacji. Ekran trybu oczekiwania jest podzielony na kilka paneli domylnych. Mona dodawa nowe panele do ekranu trybu oczekiwania. s. 25

Wprowadzenie

17

Przewi w lewo lub w prawo do panelu trybu oczekiwania. Mona take wybra kropk w grnej czci ekranu, aby bezporednio przej do odpowiedniego panelu ekranu trybu oczekiwania.

Ikona

Definicja Nieodebrane poczenie Bluetooth wczony Podczony samochodowy zestaw gonomwicy Bluetooth lub zestaw suchawkowy Trwa poczenie gosowe Trwa poczenie wideo Wczona funkcja wiadomoci alarmowej Przekazywanie pocze wczone Synchronizacja z komputerem PC Woono kart pamici Nowa wiadomo SMS lub MMS Nowa wiadomo e-mail

Ikony wskanikw
Ikony wywietlane na wywietlaczu mog si rni w zalenoci od kraju i operatora sieci. Ikona Definicja Moc sygnau Poczenie z sieci GPRS Poczenie z sieci EDGE Poczenie z sieci UMTS Poczenie z sieci HSDPA Wi-Fi aktywne

18 Wprowadzenie

Ikona

Definicja Nowa wiadomo poczty gosowej Alarm jest aktywny Roaming (poza zwykym obszarem usug operatora) Aktywny profil normalny Aktywny profil cichy Aktualna godzina Poziom naadowania baterii

Korzystanie z ekranu dotykowego


Korzystajc z ekranu dotykowego urzdzenia, mona z atwoci wybiera pozycje menu lub uywa funkcji. Poniej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

Nie naley dotyka ekranu ostrymi przedmiotami, aby Nie wolno dopuci do zetknicia si ekranu
go nie porysowa. dotykowego z innymi urzdzeniami elektrycznymi. Wyadowania elektrostatyczne mog spowodowa niewaciwe dziaanie ekranu dotykowego. Nie wolno dopuci do zetknicia si ekranu dotykowego z wod. Ekran dotykowy moe dziaa niewaciwie po zetkniciu z wod lub w warunkach wysokiej wilgotnoci.

W trybie oczekiwania lub podczas uywania aplikacji wybierz w obszarze ikon wskanika, aby otworzy panel ikon skrtw klawiszowych. Wybierz ikony w celu wczenia lub wyczenia funkcji WLAN i Bluetooth. Mona wczy lub wyczy dwiki urzdzenia, a take sprawdzi nowe wiadomoci i alarmy.

Panel skrtw klawiszowych

Wprowadzenie

19

Aby w optymalny sposb uywa ekranu dotykowego,

przez rozpoczciem eksploatacji telefonu naley zdj foli ochronn z ekranu. Ekran dotykowy ma warstw, ktra wykrywa niewielkie adunki elektryczne generowane przez ciao ludzkie. Najlepsze dziaanie uzyskuje si, dotykajc ekranu opuszkami palcw. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakoczonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy dugopis. Sterowanie ekranem dotykowym umoliwiaj wymienione poniej czynnoci:

Przeciganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i

Dotknicie: dotknij palcem jeden raz, aby wybra lub Dotknicie i przytrzymanie: dotknij pozycji i przytrzymaj
uruchomi menu, opcj czy aplikacj. j przez ponad 2 sekundy, aby otworzy list podrczn, zawierajc opcje. Dwukrotne dotknicie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiksza lub pomniejsza podczas przegldania zdj lub stron WWW. Dwukrotne dotknicie musi by szybkie. Panoramowanie: dotknij palcem ekranu i przesu palec, aby wybra opcje.

przytrzymaj go, a nastpnie przesu palec, by przenie element. Bardzo szybkie dotknicie: dotknij ekranu bardzo szybko, aby uaktywni aplikacj. Powikszanie lub pomniejszanie obszaru: ustaw dwa palce na ekranie i rozsu je, aby powikszy obraz lub zsu do siebie, aby pomniejszy obraz. Ekran dotykowy urzdzenia zostanie wyczony po pewnym okresie braku aktywnoci. Aby wczy ekran, nacinij dowolny klawisz. Mona take dostosowa czas podwietlenia. W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Wywietlacz Podwietlenie. Niektre listy maj z prawej strony indeks literowy. Dotknij litery, aby przej do opcji zaczynajcych si t liter. Przecigaj palcem wzdu indeksu, aby szybko przewija list.

20 Wprowadzenie

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy


Aby unikn niepodanych dziaa, spowodowanych przypadkowym naciniciem ktrego z klawiszy, mona zablokowa ekran dotykowy i klawisze urzdzenia. W tym celu nacinij klawisz blokady. Aby odblokowa ekran, nacinij i przytrzymaj klawisz blokady. Mona te nacisn klawisz blokady i bardzo szybko dotkn szarego prostokta palcem. Mona take skonfigurowa urzdzenie tak, aby jego ekran dotykowy i klawisze zostay wyczone po pewnym okresie braku aktywnoci. W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Oglne Blokada ekranu Autom. blokada ekranu.

Dostp do opcji menu


Aby uzyska dostp do menu urzdzenia:

1 2 3 4

W trybie oczekiwania nacinij klawisz menu, aby uzyska dostp do trybu menu. Przewi w lewo albo w prawo, do ekranu menu gwnego. Mona take wybra kropk w grnej czci ekranu, aby bezporednio przej do odpowiedniego panelu ekranu menu gwnego. Wybierz menu lub aplikacj. Nacinij klawisz [ ], aby powrci do trybu oczekiwania.

Wprowadzenie

21

Urzdzenie jest wyposaone w czujnik ruchu, ktry

wykrywa jego orientacj. Jeli obrcisz urzdzenie, korzystajc z niektrych funkcji, urzdzenie automatycznie przeczy si na orientacj poziom. Aby interfejs zachowywa orientacj przy obracaniu urzdzenia, wybierz opcje Ustawienia Oglne Gesty Orientacja Zmie orientacj. Podczas korzystania z urzdzenia mona przechwyci obraz ekranu, jednoczenie naciskajc klawisze menu i blokady. Obraz zostanie zapisany w katalogu Moje pliki Obrazy.

Przecignij ikon aplikacji w dane miejsce. Ikon aplikacji mona przenie do innego ekranu trybu menu. Mona rwnie zmieni najczciej uywane aplikacje w dolnym wierszu. Przenie aplikacj z dolnego wiersza na ekran menu gwnego i przenie aplikacj, ktrej chcesz uywa bezporednio w trybie oczekiwania, do dolnego wiersza. Wybierz opcj OK w lewym grnym rogu ekranu.

Organizowanie aplikacji w trybie menu

Na ekranie trybu menu mona organizowa aplikacje, zmieniajc ich kolejno lub grupujc je w kategorie zgodnie z wasnymi preferencjami i wymaganiami.

1 2 3 4

Dodawanie nowych ekranw menu gwnego


W trybie oczekiwania nacinij klawisz menu, aby uzyska dostp do trybu menu. Wybierz opcj w lewym grnym rogu ekranu. Obr urzdzenie, aby uzyska orientacj poziom. Wybierz opcj , aby doda nowy ekran menu gwnego. Mona doda maksymalnie 10 ekranw. Wybierz opcj , aby usun ekran z menu gwnego.

1 2

W trybie oczekiwania nacinij klawisz menu, aby uzyska dostp do trybu menu. Wybierz opcj w lewym grnym rogu ekranu.

22 Wprowadzenie

5 6

Obr urzdzenie zgodnie z ruchem wskazwek zegara, aby uzyska orientacj pionow. Wybierz opcj OK w lewym grnym rogu ekranu.

Uruchamianie aplikacji i zarzdzane nimi

Aktywne aplikacje mona kontrolowa w opisany poniej sposb: Aby przecza aplikacje, wybierz jedn z ikon aktywnych aplikacji. Aby zamkn aplikacj, wybierz opcj . Aby zamkn wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcj Zamknij wsz. aplikacje.

Uruchamianie kilku aplikacji

Urzdzenie pozwala na prac z wieloma zadaniami, obsugujc wiele aplikacji jednoczenie. W celu uruchomienia kilku aplikacji nacinij klawisz menu, aby powrci do menu gwnego i wybra nastpn aplikacj do uruchomienia.

Korzystanie z widgetw
Widgety to niewielkie aplikacje, udostpniajce wygodne funkcje oraz przedstawiajce uyteczne informacje na ekranie trybu oczekiwania.

Niektre widgety cz si z usugami WWW.

Korzystanie z menedera zada


Nacinij i przytrzymaj klawisz menu. Pojawiaj si ikony aktywnych aplikacji.

Przy uyciu menedera zada mona zarzdza wieloma aplikacjami. Aby uruchomi menedera zada:

Korzystanie z widgetu opartego na sieci WWW moe spowodowa naliczenie dodatkowych opat. Dostpne widgety mog si rni w zalenoci od operatora sieci lub regionu.

Wprowadzenie

23

Otwieranie paska narzdzi widgetw


W trybie oczekiwania wybierz opcj Widget w lewej grnej czci ekranu, aby otworzy pasek narzdzi widgetw. Przeczytaj zastrzeenie dotyczce widgetu i wybierz przycisk Akceptuj (w razie potrzeby). Przewi pasek narzdzi widgetw w lewo lub w prawo, aby znale dany widget. Przecignij widget na ekran trybu oczekiwania. Wybierz opcj OK w lewej grnej czci ekranu, aby zamkn pasek narzdzi widgetw. Aby przenie widget z powrotem do paska narzdzi widgetw, przecignij go na pasek narzdzi widgetw.

Aby otworzy pasek narzdzi widgetw i uzyska do nich dostp:

1 2 3 4 5 6

Na kadym panelu ekranu trybu oczekiwania mona umieci ulubione widgety. Przewi w lewo lub w prawo, do panelu, a nastpnie umie widgety w dowolnym miejscu na ekranie. Aby przenie widget na ekran trybu oczekiwania, dotknij widgetu i przytrzymaj go do pojawienia si tej ramki, a nastpnie ustaw widget w dowolnym miejscu na ekranie.

Zarzdzanie widgetami opartymi na sieci WWW

Mona wybra profil widgetu, by poczy si z usugami sieciowymi i wywietli pobrane widgety. W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Menu i widgety Widget. Adaptacyjny ukad menu polega na automatycznej zmianie rozmieszczenia ikon na ekranie menu gwnego. s. 110

24 Wprowadzenie

Dostosowywanie urzdzenia
Mona lepiej wykorzysta urzdzenie, dostosowujc je do wasnych preferencji.

1 2 3

Dodawanie nowych paneli do ekranu trybu oczekiwania


W trybie oczekiwania wybierz opcj Widget w lewym grnym rogu ekranu. Obr urzdzenie, aby uzyska orientacj poziom. Wybierz opcj , aby doda nowe panele do ekranu trybu oczekiwania. Mona doda maksymalnie 10 paneli. Wybierz opcj oczekiwania. , aby usun panel z ekranu trybu

1 2 3 4

Ustawianie biecej godziny i daty


W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Data i godzina. Wybierz opcj strefy czasowej, a nastpnie stref czasow. Wprowad biec godzin i dat. Ustaw te format godziny i daty. Wybierz opcj Wstecz.

Mona dodawa nowe panele do ekranu trybu oczekiwania i organizowa widgety zgodnie z wymaganiami i preferencjami.

1 2

Dostosowywanie gonoci dwikw klawiszy


W trybie oczekiwania nacinij klawisz gonoci w gr lub w d. Mona dostosowa gono klawiszy, naciskajc klawisz gonoci lub przesuwajc suwak.

Dostosowanie intensywnoci wibracji ekranu dotykowego

4 5

Obr urzdzenie zgodnie z ruchem wskazwek zegara, aby uzyska orientacj pionow. Wybierz opcj OK w lewym grnym rogu ekranu.

Istnieje moliwo dostosowania intensywnoci wibracji przy dotykaniu ekranu urzdzenia.

Wprowadzenie

25

1 2 3

W trybie Menu wybierz opcj Ustawienia Oglne Blokada ekranu . Przecignij suwak w obszarze Wibracja, aby dostosowa intensywno wibracji. Wybierz opcj Ustaw.

Dostpne opcje dwiku mog si rni w zalenoci od wybranego profilu.

Wybierz opcj Ustaw.

Aby przeczy si na inny profil, zaznacz pole wyboru obok profilu i wybierz opcj Ustaw.

W trybie oczekiwania wybierz opcj Klawiatura, a nastpnie dotknij i przytrzymaj , aby wyciszy dwiki urzdzenia lub ponownie je wczy.

Wczanie i wyczanie profilu cichego

1 2 3

Wybr tapety dla ekranu trybu oczekiwania


W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Wywietlacz Tapeta. Wybierz obraz. Aby wybra obraz z folderu obrazw, wybierz folder. Wybierz opcj Ustaw. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za uycie domylnych obrazw ani tapet dostarczonych z urzdzeniem.

Konfigurowanie profilu urzdzenia

Mona zmieni dwiki urzdzenia, dostosowujc biecy profil urzdzenia lub przeczajc urzdzenie na inny profil. Aby skonfigurowa profil:

1 2 3

W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Profile telefonu. Wybierz uywany profil. Dostosuj opcje dwiku dla przychodzcych pocze i wiadomoci, a take inne dwiki urzdzenia. s. 108

1 2

Dostosowywanie jasnoci wywietlacza


W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Wywietlacz. Przecignij suwak w obszarze Jasno, aby dostosowa poziom jasnoci.

26 Wprowadzenie

Wybierz opcj Ustaw. Poziom jasnoci wywietlacza ma wpyw na szybko rozadowywania baterii urzdzenia.

3 4

Wprowad nowe haso, zawierajce od 4 do 8 cyfr, a nastpnie wybierz opcj Gotowe. Ponownie wprowad nowe haso i wybierz opcj Gotowe. Przy pierwszym uyciu menu, ktre wymaga podania hasa, konieczne bdzie utworzenie i potwierdzenie hasa.

1 2 3 4

Zmiana kolejnoci zakadek


Uruchom aplikacj, w ktrej grnej czci ekranu znajduj si zakadki. Dotknij obszaru zakadek i przytrzymaj go. Wybierz element i przenie go w nowe miejsce zakadki. Po zakoczeniu wybierz dowolne miejsce na ekranie poza obszarem zakadek.

Mona zmieni kolejno zakadek aplikacji.

Jeli wczona jest funkcja blokady urzdzenia, naley poda haso po kadym wczeniu urzdzenia.

W razie zapomnienia hasa naley uda si do centrum


serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania urzdzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat hasa, danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Blokowanie urzdzenia
W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Bezpieczestwo. Wybierz opcj Blokada telefonu.

Mona zablokowa urzdzenie, uaktywniajc jego haso.

Blokowanie karty SIM lub USIM


W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Bezpieczestwo. Wybierz opcj Blokada PIN.

1 2

Mona zablokowa urzdzenie, uaktywniajc kod PIN dostarczony z kart SIM lub USIM.

1 2

Wprowadzenie

27

Wprowad kod PIN karty SIM lub USIM, a nastpnie wybierz opcj Gotowe.

Jeli wczona jest funkcja kodu PIN, naley poda kod PIN po kadym wczeniu urzdzenia.

3 4 5 6 7 8 9

Wprowad haso i wybierz opcj Gotowe. Wybierz Odbiorcy, aby otworzy list odbiorcw. Wprowad numer telefonu, poprzedzajc go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). Po zakoczeniu konfigurowania odbiorcw wybierz opcj OK. Wybierz pole wprowadzania nadawcy. Wpisz nazw nadawcy. Wybierz opcje Zapisz Akceptuj. Mona take sterowa zagubionym urzdzeniem przez Internet. W celu uzyskania szczegowych informacji dotyczcych tej funkcji odwied witryn http://www.samsungdive.com.

Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidowego kodu

PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokowa kart SIM lub USIM, naley wprowadzi klucz odblokowania dla danego kodu PIN (PUK). Jeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidowego kodu PUK, naley uda si do operatora sieci w celu jej odblokowania.

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do urzdzenia zostanie woona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysanie numeru kontaktowego do podanych odbiorcw. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urzdzenia.

1 2

W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Bezpieczestwo. Wybierz opcj Mobile Tracker.

28 Wprowadzenie

Wprowadzanie tekstu
Tekst mona wprowadza, wybierajc znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisujc go odrcznie na ekranie.

Numer

Funkcja Skasowanie wpisanych znakw. Rozpoczcie nowego wiersza. Zmiana jzyka wprowadzania; dostp do ustawie klawiatury (dotknij i przytrzymaj).

4 5 6

Zmiana metody wprowadzania tekstu


Po dotkniciu pola wprowadzania tekstu domylnie pojawi si panel wprowadzania Panel wprowadzania z klawiatur Qwerty pojawia si domylnie.

Aby zmieni sposb wpisywania tekstu, dotknij i przytrzymaj oraz wybierz opcj Typ klawiatury metod klawisz wprowadzania tekstu. Opcja Klawiatura Klawiatura Qwerty Pismo peny ekran Pole pisma Funkcja Wybieranie znakw z klawiatury. Wybr znakw na klawiaturze Qwerty. Pisanie w dowolnym miejscu ekranu. Pisanie w polach wprowadzania.

1 2 3
Numer Funkcja

PL

4 5 6

1 2 3

Zmiana wielkoci liter. Przeczanie do trybu liczb lub symboli. Wstawianie spacji; wywietlenie czsto uywanych symboli (dotknij i przytrzymaj).

Wprowadzenie

29

Wprowadzanie tekstu przy uyciu rnych metod wprowadzania

Tryb ABC

Funkcja Dotykaj odpowiedniego klawisza wirtualnego tak dugo, a na ekranie pojawi si waciwy znak. 1. W trybie ABC dotknij i przytrzymaj oraz wybierz opcj klawisz Przewidywanie tekstu. 2. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych, aby wpisa cay wyraz. 3. Gdy wyraz jest wywietlany , aby prawidowo, wybierz opcj wstawi spacj. Jeeli wyraz nie jest wywietlany prawidowo, wybierz opcj i z wywietlonej listy wybierz inny wyraz. Dodawanie wyrazw do sownika T9 Jeli nie mona znale danego wyrazu na licie, mona go doda do sownika T9. Wybierz opcj Dodaj wyraz w dolnej czci listy wyrazw.

1 2 3

Zmie metod wprowadzania tekstu. Zmie tryb wprowadzania tekstu. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych na ekranie lub pisz na ekranie, aby wprowadzi tekst. Podczas wprowadzania tekstu obr urzdzenie, aby wywietli klawiatur Qwerty na szerszym ekranie. Dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego, aby wpisa tekst.

Podczas wprowadzania tekstu przy uyciu klawiatury oraz wybierz opcj Qwerty dotknij i przytrzymaj przycisk Przewidywanie tekstu. Po wprowadzeniu dwch pocztkowych liter wyrazu pojawi si lista wyrazw alternatywnych. Wybierz opcj i wywietlone sowo opcjonalne z listy. Przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury mona uywa nastpujcych trybw:

T9 (tekst zaprogramowany)

30 Wprowadzenie

Tryb

Funkcja Aby wprowadzi cyfr, dotknij odpowiadajcego jej klawisza wirtualnego. Mona wprowadza cyfry, dotykajc i przytrzymujc wirtualny klawisz w trybie ABC lub T9. 1. Wybierz klawisz lub , aby przewin do danego symbolu. 2. Aby wprowadzi symbol, dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego.

2 3 4 5 6

Wybierz opcj Wybierz z listy opcji. Przecignij palec po tekcie i zatrzymaj go w punkcie pocztkowym podwietlenia. Mona take dwukrotnie dotkn sowa, ktre ma by podwietlone. Wybierz Kopiuj lub Wytnij, aby skopiowa i wklei lub wyci i wklei tekst do schowka. Dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania tekstu w innej aplikacji. Wybierz opcj Wklej w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Numer

Symbol

Dostp do tematw pomocy


Informacje na temat uzyskiwania dostpu do przydatnych informacji, dotyczcych gwnych funkcji urzdzenia.

Kopiowanie i wklejanie tekstu


Podczas wprowadzania tekstu mona uywa funkcji kopiowania i wklejania, umoliwiajcej uywanie tekstu w innych aplikacjach.

Dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania tekstu, a pojawi si ikona .

1 2

W trybie oczekiwania otwrz pasek narzdzi widgetw i wybierz opcj (w razie potrzeby). Wybierz widget pomocy z ekranu trybu oczekiwania.

Wprowadzenie

31

3 4 5

Obr telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Wybierz temat pomocy, aby uzyska informacje na temat danej aplikacji lub funkcji. Przewi w lewo lub w prawo, aby wywietli dodatkowe informacje. Aby powrci do poprzedniego poziomu, wybierz opcj

32 Wprowadzenie

Komunikacja
Poczenia
Dowiedz si, jak uywa funkcji pocze, takich jak nawizywanie i odbieranie pocze, oraz jak korzysta z opcji dostpnych podczas poczenia, a take dostosowywa i uywa funkcji zwizanych z poczeniami.

Kiedy zbliysz urzdzenie do twarzy podczas poczenia gosowego, ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urzdzenia.

Aby zakoczy poczenie, nacinij klawisz [ ]. Dodaj czsto wybierane numery do kontaktw. s. 71 Aby uzyska szybki dostp do spisu pocze w celu ponownego wybrania ostatnio wybieranych numerw, ]. nacinij klawisz [ Podczas sygnau przychodzcego poczenia nacinij klawisz ]. [ Gdy urzdzenie dzwoni, nacinij klawisz gonoci, aby dostosowa poziom gonoci lub nacinij klawisz gonoci w d i przytrzymaj go, aby wyciszy dzwonek. W przypadku poczenia wideo nacinij klawisz [ ]i wybierz opcj Poka mnie, aby rozmwca mg Ci widzie. Zostanie wczony aparat z przodu, aby mona byo wysa Twj obraz. ]. Aby zakoczy poczenie, nacinij klawisz [ Komunikacja

Nawizywanie lub odbieranie poczenia

Do nawizywania, odbierania, zakoczenia czy odrzucania poczenia mona uy przyciskw lub ekranu dotykowego.

Odbieranie poczenia

Nawizywanie poczenia

1 2

W trybie oczekiwania wybierz opcj Klawiatura i wprowad numer kierunkowy oraz numer telefonu. Aby nawiza poczenie gosowe, nacinij klawisz [ W przypadku poczenia wideo wybierz opcj . ].

2 3

33

Odrzucanie poczenia
Podczas sygnau przychodzcego poczenia nacinij klawisz ]. Rozmwca usyszy sygna zajtoci. [

Aby odebra poczenie, nacinij przycisk na zestawie Aby zakoczy poczenie, nacinij przycisk na zestawie
suchawkowym. suchawkowym. Dostarczony zestaw suchawkowy zosta zaprojektowany do pracy tylko z tym urzdzeniem i moe nie by zgodny z innymi telefonami oraz odtwarzaczami MP3.

Moesz sporzdzi list numerw, z ktrych poczenia


bd odrzucane automatycznie. s. 36 Przy odrzucaniu poczenia przychodzcego mona wysa wiadomo.

Wybieranie numeru midzynarodowego

1 2

W trybie oczekiwania wybierz opcj Klawiatura, a nastpnie dotknij i przytrzymaj klawisz 0, aby wstawi znak +. Po wprowadzeniu caego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wykonaj ]. poczenie, naciskajc klawisz [

Korzystanie z opcji dostpnych podczas poczenia gosowego

W czasie trwania poczenia gosowego mona korzysta z nastpujcych opcji:

Aby dostosowa gono dwiku, nacinij klawisz gonoci Aby zawiesi poczenie, wybierz opcj Zawie. Aby
w gr lub w d. przywrci zawieszone poczenie, wybierz opcj Powr.

Korzystanie z zestawu suchawkowego

Podczenie doczonego zestawu suchawkowego do urzdzenia pozwala na nawizywanie i odbieranie pocze:

Aby wczy funkcj gonika, wybierz opcj Gonik. Funkcj

Aby ponownie wykona ostatnie poczenie, nacinij

przycisk na zestawie suchawkowym, a nastpnie nacinij go i przytrzymaj.

gonika mona wczy za pomoc ruchu. W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Oglne Gesty Odkadanie (tryb gonomwicy). Nastpnie w trakcie poczenia po urzdzenie na stole lub paskiej powierzchni.

34 Komunikacja

Korzystanie z funkcji gonika podczas rozmowy w gonym miejscu moe by trudne. Aby uzyska lepsz jako dwiku, naley uy suchawki urzdzenia.

Aby nawiza poczenie konferencyjne, nawi lub odbierz

Chcc wyczy mikrofon, aby rozmwca Ci nie sysza, Aby sucha i rozmawia z uyciem zestawu suchawkowego, Aby przeczy biece poczenie na poczenie wideo, W celu usunicia haasu ta, aby rozmwca mg lepiej sysze, Aby nawiza poczenie z drugim numerem, zawie pierwsze
poczenie i wybierz nowy numer. Aby odebra drugie poczenie, wybierz Akceptuj, gdy zabrzmi sygna poczenia oczekujcego. Pierwsze poczenie zostanie automatycznie zawieszone. Korzystanie z tej funkcji jest moliwe po wykupieniu usugi pocze oczekujcych. Aby przecza si pomidzy dwoma poczeniami, wybierz opcj Zam. Aby zakoczy zawieszone poczenie, wybierz opcje Zam. Rozcz. wybierz opcj
W. redukcj szumw.

wybierz Wy.mikr. wybierz Such. wybierz opcj

drugie poczenie i wybierz Docz po poczeniu z drug osob. Powtarzaj te czynnoci, dodajc kolejne osoby. Korzystanie z funkcji pocze konferencyjnych jest moliwe po wykupieniu usugi pocze oczekujcych. Aby poczy biecego rozmwc z rozmwc, z ktrym poczenie zostao zawieszone, wybierz opcj Transfer. Poczenie zostanie zakoczone.

Przecz na po. wideo.

Korzystanie z opcji dostpnych podczas poczenia wideo

W czasie trwania poczenia wideo mona korzysta z nastpujcych opcji:

Aby ukry swj obraz przed rozmwc, wybierz Ukryj mnie. Aby wybra alternatywny obraz wywietlany rozmwcy, Aby zarejestrowa obraz rozmwcy, dotknij i przytrzymaj
wybierz Obraz wychodz. obraz wideo rozmwcy, a nastpnie wybierz opcj Przechwy obraz. Aby zarejestrowa poczenie wideo, dotknij i przytrzymaj obraz wideo rozmwcy oraz wybierz Nagrywaj po. wideo.

Komunikacja

35

Aby sucha i rozmawia z uyciem zestawu suchawkowego,

Przecz na suchawki. wybierz opcj Aby przecza si pomidzy obiektywami na przedniej i tylnej Przecz aparat stronie urzdzenia, wybierz opcj lub dotknij i przytrzymaj swj obraz, a nastpnie wybierz opcj Przecz aparat. Jasno Aby dostosowa jasno, wybierz opcj lub dotknij i przytrzymaj swj obraz oraz wybierz Jasno. Aby powikszy lub pomniejszy obraz, wybierz Powikszenie. Funkcja powikszenia jest dostpna wycznie w przypadku korzystania aparatu na tylnej stronie urzdzenia. Efekt Aby zastosowa efekt rozmycia, wybierz rozmycia lub dotknij i przytrzymaj swj obraz oraz wybierz Efekt rozmycia. Efekt rozmycia jest dostpny wycznie w przypadku korzystania z aparatu na tylnej stronie urzdzenia. Aby dostosowa ustawienia pocze wideo, wybierz opcj Ustawienia.

Wywietlanie i wybieranie numerw pocze nieodebranych

Urzdzenie bdzie wywietla ikon nieodebranego poczenia ( ), jeeli zarejestrowano nieodebrane poczenia. Otwrz panel skrtw klawiszowych i wybierz nieodebrane poczenie. Wybierz poczenie ze spisu pocze i nacinij ], aby wybra odpowiedni numer. klawisz [

Korzystanie z funkcji dodatkowych

Moliwe jest korzystanie z rnych innych funkcji zwizanych z poczeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, tryb wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie czy blokowanie pocze.

Ustawianie automatycznego odrzucania


Aby automatycznie odrzuca poczenia z pewnych numerw, uyj funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywowa automatyczne odrzucanie i skonfigurowa list odrzuce:

36 Komunikacja

1 2 3 4 5 6

W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Aplikacje Poczenie Wszystkie poczenia Autom. odrzucanie. Wybierz opcj
Utwrz.

Aby wykona faszywe poczenie, w trybie oczekiwania nacinij i przytrzymaj klawisz gonoci przesunity w d. Faszywe poczenie nastpi po upywie okrelonego czasu. Mona zmieni czas opnienia faszywego poczenia. W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Aplikacje Poczenie Faszywe poczenie Opnienie po. sfaszowanego. Odtwarzajc nagranie gosowe mona sprawi, e faszywe poczenie wydaje si bardziej wiarygodne. Aby nagra gos:

Wprowad numer, ktry chcesz odrzuca, a nastpnie wybierz opcj Zapisz. Powtrz punkty 23 i dodaj kolejne numery. Zaznacz pola wyboru obok numerw. Wybierz opcj Zapisz.

Wykonywanie faszywych pocze


Istnieje moliwo symulowania przychodzcych pocze, na przykad w celu unikania rozmw lub wyjcia z sali podczas spotkania. Aby uaktywni klawisz skrtu wykonywania faszywych pocze, w trybie menu wybierz opcje Ustawienia Aplikacje Poczenie Faszywe poczenie Aktywacja.

1 2 3 4 5

W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Aplikacje Poczenie Faszywe poczenie. Wybierz opcj Uyj nagrania gosowego Nagraj gos . Wybierz opcj , aby rozpocz nagrywanie. Mw do mikrofonu. Podczas nagrywania wybierz opcj , aby zatrzyma nagrywanie i opcj , aby je wznowi. Po zakoczeniu wybierz opcj Zapisz.

Komunikacja

37

Mona take zwikszy realizm faszywego poczenia, wywietlajc zdjcie rozmwcy i jego nazw lub numer.

Ustawienie przekazywania pocze


Przekazywanie poczenia to funkcja sieciowa, pozwalajca na przekazywanie pocze na podany numer. Mona zdefiniowa t funkcj oddzielnie dla kilku warunkw uniemoliwiajcych odbieranie pocze, kiedy na przykad uytkownik ju prowadzi inn rozmow lub znajduje si poza zasigiem.

1 2 3 4 5 6

W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Aplikacje Poczenie Faszywe poczenie. Wybierz Nazwa lub Numer. Wprowad nazw lub numer. Wybierz Faszywe zdjcie rozmwcy. Wybierz pole obrazu opcj. Dodaj obraz, wybierajc jeden z katalogu obrazw lub rejestrujc nowy.

1 2 3 4

W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Aplikacje Poczenie Poczenie gosowe lub Poczenie wideo Przekazywanie po. Zdefiniuj warunek. Wybierz opcj Wcz. Wybierz opcj Przeka do Kontakty, aby doda kontakt lub wprowad numer, na ktry bd przekazywane poczenia. Ustawienie to zostanie przesane do sieci.

Uywanie trybu wybierania ustalonego (FDN)


W trybie FDN urzdzenie ogranicza rozmowy wychodzce do numerw zapisanych na karcie SIM lub USIM. Aby mc korzysta z trybu FDN, naley najpierw sporzdzi list FDN w kontaktach. Aby wczy tryb FDN:

1 2

W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Bezpieczestwo Tryb FDN. Wprowad kod PIN2 dostarczony z kart SIM lub USIM i wybierz opcj Gotowe.

Ustawianie blokowania pocze


Blokowanie pocze to funkcja sieciowa, ograniczajca pewne typy pocze lub uniemoliwiajca innym dokonywanie pocze za pomoc danego urzdzenia.

38 Komunikacja

1 2 3 4

W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Aplikacje Poczenie Poczenie gosowe lub Poczenie wideo Blokowanie po. Wybierz typ poczenia, ktre chcesz ograniczy. Wybierz opcj Wcz. Wprowad haso blokowania poczenia i wybierz opcj Gotowe. Ustawienie to zostanie przesane do sieci.

Spisy pocze
Dowiedz si, jak wywietla i zarzdza spisami wykonanych lub wysanych, odebranych lub nieodebranych pocze i wiadomoci.

Wywietlanie spisu pocze i wiadomoci


W trybie menu wybierz opcj Spis po. Przewi w lewo albo w prawo, aby wybra typ spisu w grnej czci ekranu. Ze spisu pocze i wiadomoci mona nawiza poczenie lub wysa wiadomo bezporednio do danego kontaktu poprzez dotknicie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo. Wybierz spis, aby wywietli jego szczegy. W widoku szczegowym moesz wybra numer, wysa wiadomo pod wybrany numer lub doda numer do kontaktw lub do listy blokowanych.

Mona wywietli spisy pocze i wiadomoci odfiltrowane wedug ich typu.

Ustawianie poczenia oczekujcego


Poczenie oczekujce to funkcja sieciowa, pozwalajca na ustawienie powiadamiania o poczeniach przychodzcych w trakcie rozmw. Funkcja ta jest dostpna wycznie dla pocze gosowych.

1 2

1 2

W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Aplikacje Poczenie Poczenie gosowe Po. oczekujce. Wybierz opcj Wcz. Ustawienie to zostanie przesane do sieci.

Komunikacja

39

Wywietlanie menedera spisw

Za pomoc menedera spisw mona sprawdzi ilo danych lub liczb wysanych lub odebranych wiadomoci, a take sprawdzi koszty i czas trwania pocze.

Opcje

Funkcja Wywietlanie danych dotyczcych kosztw pocze, takich jak koszt ostatniego poczenia oraz czny koszt wszystkich pocze. Mona rwnie ustawi walut oraz cen za jednostk lub limit ograniczajcy poczenia zgodnie z posiadanym abonamentem. Licznik kosztw moe by niedostpny, w zalenoci od uywanej karty SIM lub USIM.

1 2

W trybie menu wybierz opcje Spis po. Meneder pocze. Wybierz dan opcj. Opcje Czas trwania poczenia Licznik wiadomoci Licznik wiad. e-mail Funkcja

Koszt pocze

Wywietlanie danych dotyczcych czasu pocze, takich jak czas trwania ostatniego poczenia oraz czny czas trwania wszystkich pocze. Wywietlanie liczby wysanych lub odebranych wiadomoci. Wywietlanie liczby wysanych lub odebranych wiadomoci e-mail.

Dane mona wyzerowa w menederze spisw. Na kadym ekranie wybierz Kasuj.

Wiadomoci
Dowiedz si, jak tworzy i wysya wiadomoci tekstowe (SMS), multimedialne (MMS) oraz wiadomoci e-mail, a take jak przeglda lub zarzdza wysanymi albo odebranymi wiadomociami.

40 Komunikacja

Poza zasigiem sieci macierzystej za wysyanie lub odbieranie wiadomoci mog by naliczane dodatkowe opaty. Szczegowe informacje mona uzyska u operatora sieci.

3 4 5

Zaznacz pola wyboru obok kontaktw i wybierz opcj Dodaj. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowad tekst. Aby wysa wiadomo, wybierz opcj Wylij. Jeli uytkownik nie wyle wiadomoci natychmiast, mona j zapisa w katalogu wersji roboczych i ponownie wykorzysta w przyszoci. Jeli podczas wysyania wiadomoci wystpi bd, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej i bdzie mona pniej podj prb jej wysania. Jeli wiadomo zostanie z powodzeniem wysana, zostanie zapisana w elementach wysanych.

Wysyanie wiadomoci SMS

Maksymalna dopuszczalna liczba znakw w

wiadomoci SMS zaley od operatora sieci. Jeeli wiadomo przekroczy maksymaln liczb znakw, telefon j podzieli. Moesz wybra rodzaj alfabetu dla nowych wiadomoci SMS w Ustawieniach w menu Obsugiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeli zostanie wprowadzony znak Unicode. Uycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znakw w wiadomoci o okoo poow.

Konfigurowanie profilu MMS

1 2

W trybie menu wybierz opcje Wiadomoci Utwrz. Wybierz opcj Kontakty. Mona wpisa numer rcznie lub wybra go ze spisu pocze bd grup, wybierajc inn opcj.

Aby mc wysya i odbiera wiadomoci multimedialne, naley wczy profil pocze obsugujcy poczenia z serwerem MMS. Oprcz profili, ktre zostay wstpnie skonfigurowane przez operatora, mona dodawa wasne profile pocze.

1 2

Sie Profile trans. danych Tak.

W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Komunikacja Wybierz opcj Utwrz.

Komunikacja

41

Dostosuj parametry profilu poczenia. Opcje Ustaw nazw Nazwa punktu dostpu Typ autoryzacji Identyfikator uytkownika Haso Protok Adres strony domowej Adres serwera proxy Czas opnienia (sek.) Funkcja Wprowad nazw profilu. Wprowad nazw punktu dostpowego. Wybierz typ uwierzytelniania. Wprowad nazw uytkownika. Wprowad haso. Wybierz protok sieciowy. Wprowad adres serwera wiadomoci MMS. Wprowad adres serwera proxy. Wpisz, jak dugo urzdzenie ma oczekiwa na odpowied sieci.

Opcje Ustawienia zaawansowane

Funkcja Dostosuj adresy IP i DNS oraz klas ruchu.

4 5 6

Po zakoczeniu wybierz opcj Zapisz. W trybie menu wybierz opcje Wiadomoci Ustawienia MMS Profil trans. danych. Wybierz profil poczenia Ustaw.

1 2 3 4

Wysyanie wiadomoci MMS


W trybie menu wybierz opcje Wiadomoci Utwrz. Wybierz opcj Kontakty. Mona wpisa numer lub adres e-mail rcznie albo wybra go ze spisu pocze lub grup, wybierajc inn opcj. Zaznacz pola wyboru obok kontaktw i wybierz opcj Dodaj. Po wprowadzeniu adresu e-mail urzdzenie wywietli zapytanie o wysaniu wiadomoci MMS. Wybierz opcj OK, aby potwierdzi. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowad tekst.

42 Komunikacja

5 6

i docz plik. Wybierz opcj Mona wybra plik z listy plikw, zrobi zdjcie lub nagra plik dwikowy. Aby wysa wiadomo, wybierz opcj Wylij.

Wywietlanie wiadomoci SMS lub MMS

Wybierz wiadomo SMS lub MMS. Podczas wywietlania wysanej lub odebranej wiadomoci Kopia zapasowa tekstowej wybierz opcje na karcie pamici, aby utworzy kopi zapasow tej wiadomoci na woonej karcie pamici.

Wszystkie odebrane, wysane lub zapisane wiadomoci s automatycznie sortowane w nastpujcych katalogach wiadomoci. Przewi w lewo albo w prawo, aby wybra folder w grnej czci ekranu.

Z listy wiadomoci uyj nastpujcych opcji:

Aby wywietli wiadomoci w widoku wtku konwersacji,


Usu. Aby usun wiadomoci, wybierz opcj Aby wyszuka dan wiadomo, wybierz opcj

wybierz opcj

Widok rozmowy.

Skrz. odb.: wiadomoci odebrane. El. wys.: wiadomoci wysane. Skrz. nad.: wiadomoci, ktre s aktualnie wysyane lub

Aby przenie wiadomo do utworzonego katalogu, wybierz

Szukaj.

czekaj na wysanie. Wers. rob.: wiadomoci zapisane do uycia w przyszoci.

W trybie menu wybierz opcj Wiadomoci i wybierz wtek konwersacji. Wiadomoci s domylnie grupowane wedug kontaktu jako wtku konwersacji. Aby zmieni tryb podgldu, wybierz Widok katalogu. opcje

Przenie do moich katalogw z listy opcj wiadomoci. Aby przeglda szablony wiadomoci lub uzyska dostp Moje do utworzonych katalogw, wybierz opcj katalogi. Aby odbiera wiadomoci ze wszystkich kanaw lub wasnych Wiad. sieciowe. kanaw, wybierz opcj Aby wywietli wiadomoci w skrzynce spamu, wybierz opcj Skrzynka spamu. Komunikacja 43

Aby posortowa wiadomoci zgodnie z yczeniem, wybierz


Sortuj wg. opcj Aby dostosowa ustawienia wiadomoci, wybierz opcj Ustawienia.

Korzystanie z szablonw wiadomoci

Dowiedz si, jak tworzy i uywa szablonw wiadomoci SMS i MMS do szybkiego i atwego tworzenia nowych wiadomoci.

Odsuchiwanie wiadomoci w poczcie gosowej

Tworzenie szablonu tekstu

W przypadku ustawienia przekierowania nieodebranych pocze do serwera poczty gosowej dzwonicy mog pozostawia wiadomoci gosowe, gdy nie odbierasz pocze przychodzcych. Aby uzyska dostp do poczty gosowej i odsucha nagrane wiadomoci:

1 2 3

W trybie menu wybierz opcj Wiadomoci. Wybierz opcj Utwrz.


Moje katalogi Szablony

Wprowad tekst i wybierz Zapisz.

1 2

W trybie oczekiwania wybierz opcj Klawiatura, a nastpnie dotknij i przytrzymaj klawisz 1. Wykonaj instrukcje serwera poczty gosowej. Przed uzyskaniem dostpu do serwera poczty gosowej naley zapisa jego numer. Numer ten mona uzyska od operatora sieci.

Teraz za pomoc opcji wstawiania moesz wstawia w polu tekstowym szablon tekstowy podczas tworzenia wiadomoci SMS, MMS lub e-mail.

Tworzenie szablonu wiadomoci MMS

1 2 3

W trybie menu wybierz opcj Wiadomoci. Wybierz opcj Utwrz.


Moje katalogi Karty MMS

Utwrz wiadomo MMS o okrelonym temacie i z wybranymi zacznikami, ktra bdzie uywana jako szablon. s. 42

44 Komunikacja

Wybierz opcj Zapisz.

Teraz moesz uy szablonu wiadomoci MMS do utworzenia nowej wiadomoci MMS. Na licie kart MMS dotknij i przytrzymaj szablon, a nastpnie wybierz opcj Wylij. Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomo MMS.

Wysyanie wiadomoci alarmowej


Funkcja ta moe nie by dostpna w niektrych regionach i u okrelonych operatorw.

W sytuacjach awaryjnych moliwe jest wysanie do okrelonych nadawcw wiadomoci alarmowej z prob o pomoc.

1 2 3

Tworzenie katalogu do zarzdzania wiadomociami


W trybie menu wybierz opcj Wiadomoci. Wybierz opcj
Moje katalogi Utwrz.

Dowiedz si, jak tworzy katalogi, aby zarzdza wiadomociami zgodnie z wasnymi preferencjami i potrzebami.

1 2 3 4 5

W trybie menu wybierz opcj Wiadomoci.


Ustawienia Wiad. alarmowa Wybierz opcj Ustawienia wysyania.

Wybierz Wysyanie wiad. alarmowej, aby aktywowa funkcj wysyania wiadomoci alarmowej. Wybierz Odbiorcy, aby otworzy list odbiorcw. Wybierz pole wprowadzania, wprowad numer odbiorcy i wybierz OK. Przejd do kroku 9. W celu wybrania numeru zapisanego na licie kontaktw wybierz opcje Ostatnie, Kontakty, lub Grupy, a nastpnie przejd do nastpnego kroku. Zaznacz kontakty i wybierz opcj Dodaj. Wybierz numer telefonu (w razie potrzeby).

Wpisz now nazw katalogu i wybierz opcj Gotowe.

Teraz moesz przenie wane wiadomoci ze skrzynki odbiorczej lub z elementw wysanych do swojego katalogu, aby uatwi zarzdzanie nimi i chroni je przed przypadkowym usuniciem.

6 7

Komunikacja

45

8 9

Po zakoczeniu konfigurowania odbiorcw wybierz opcj OK. Wybierz opcj Powtarzanie i wybierz liczb powtrze wiadomoci alarmowej.

Konfigurowanie konta e-mail

1 2

10 Wybierz opcj Ustaw Tak.

W trybie menu wybierz opcje E-mail Inne. Aby utworzy konto dla okrelonej usugi e-mail, wybierz nazw usugi. Dostosuj ustawienia dotyczce konta, korzystajc z nastpujcych ekranw: Opcje Nazwa konta Adres email Nazwa uytkownika Haso Serwer SMTP Port SMTP Funkcja Wprowad nazw konta. Ta opcja jest dostpna tylko przy zakadaniu nowego konta e-mail. Wprowad wasny adres e-mail. Wprowad nazw uytkownika dla konta. Wprowad haso dla konta. Wprowad adres serwera SMTP (serwera wysyajcego). Wprowad numer portu serwera SMTP.

Wiadomo alarmow mona wysa wycznie przy zablokowanej klawiaturze i ekranie dotykowym. Nacinij 4 razy klawisz gonoci. Po wysaniu wiadomoci alarmowej wszystkie funkcje urzdzenia bd zawieszone do chwili, gdy uytkownik nacinie i przytrzyma klawisz blokady.

Poczta e-mail

Konfigurowanie konta i profilu e-mail

Oprcz wstpnie zdefiniowanego przez operatora konta e-mail mona doda inne osobiste konta e-mail. Mona rwnie doda wasny profil poczenia, sucy do korzystania z usug poczty elektronicznej.

46 Komunikacja

Opcje Bezpieczne poczenie Typ serw. poczty przych Serwer POP3/ Serwer IMAP4 Port POP3/Port IMAP4 Bezpieczne poczenie

Funkcja Wybierz bezpieczny protok dla serwera SMTP. Wybierz typ serwera wiadomoci przychodzcych (POP3 lub IMAP4). Wprowad adres serwera wiadomoci przychodzcych. Wprowad numer portu serwera wiadomoci przychodzcych. Wybierz bezpieczny protok dla serwera wiadomoci przychodzcych.

1 2 3 4 5 6

Wysyanie wiadomoci e-mail


W trybie menu wybierz opcje E-mail konto Utwrz. Mona te wybra opcj Lista kont, aby wywietli inne konta. Wybierz opcj Kontakty. Mona wpisa adres e-mail rcznie lub wybra go ze spisu pocze bd grup, wybierajc inn opcj. Wybierz pole DW/UDW, aby doda wicej odbiorcw. Wybierz pole tematu i wprowad temat. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowad tekst wiadomoci.
Zacz elementy i docz plik. Wybierz opcj Mona wybra plik z listy plikw, zrobi zdjcie, nagra plik wideo lub plik dwikowy.

Wybieranie profilu e-mail

1 2

W trybie menu wybierz opcj E-mail Ustawienia Profil trans. danych.

Wybierz profil, a nastpnie wybierz opcj Ustaw.

Aby wysa wiadomo, wybierz opcj Wylij.

Komunikacja

47

1 2 3 4 5

Wywietlanie wiadomoci e-mail


W trybie menu wybierz opcj E-mail konto. Przewi do skrzynki odbiorczej. Wybierz opcj
Pobierz. Pobierz

Dostosuj ustawienia dla serwera Exchange, korzystajc z nastpujcych ekranw: Opcje Adres email Nazwa uytkownika Haso Domena Adres URL serwera Uyj SSL Funkcja Wprowad adres e-mail dla serwera Exchange. Wprowad nazw uytkownika dla serwera Exchange. Wprowad haso dla serwera Exchange. Wprowad domen dla adresu e-mail. Wprowad adres serwera Exchange. Skonfiguruj uywanie protokou SSL (Secure Sockets Layer) w celu zwikszenia bezpieczestwa.

Wybierz wiadomo e-mail lub jej nagwek. Jeli wybrano nagwek, wybierz opcj wiad., aby wywietli tre wiadomoci.

Synchronizacja wiadomoci e-mail z serwerem Exchange

Po skonfigurowaniu ustawie synchronizacji mona synchronizowa wiadomoci e-mail z serwerem Exchange. Aby skonfigurowa serwer Exchange:
W trybie menu wybierz opcj E-mail Ustawienia Konta e-mail Nowy Exchange ActiveSync.

Po skonfigurowaniu ustawie serwera wybierz kropk obok typw danych, aby dokona synchronizacji. Mona zdefiniowa odstp synchronizacji w celu synchronizowania wiadomoci e-mail i zdarze kalendarza.

48 Komunikacja

Aby zsynchronizowa wiadomoci e-mail:

1 2

W trybie menu wybierz opcj E-mail konto serwera Exchange. Wybierz opcj
Pobierz.

Social Hub
Dowiedz si, jak uzyska dostp do narzdzia Social Hub zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej, sucej do obsugi wiadomoci e-mail, wiadomoci SMS, wiadomoci byskawicznych, kontaktw i danych z kalendarza. W celu uzyskania szczegowych informacji odwied witryn http://socialhub.samsungmobile.com.

Czat
Zapoznaj si z informacjami na temat rozmawiania na czacie z rodzin lub przyjacimi przy uyciu jednego z uniwersalnych komunikatorw, np. Google Talk, Windows Live Messenger i Yahoo Messenger.

1 2

W trybie menu wybierz opcj Social Hub. Sprawdzaj treci dostarczane z aplikacji Social Hub i i uywaj ich.

1 2 3 4

W trybie menu wybierz opcj Komunikator. Wybierz komunikator. Wpisz swoj nazw uytkownika oraz haso, aby si zalogowa. Rozmawiaj na czacie z rodzin i przyjacimi. Komunikator Palringo moe by dostpny w niektrych regionach lub u okrelonych usugodawcw.

Komunikacja

49

Rozrywka
Aparat
Dowiedz si, jak robi i wywietla zdjcia oraz nagrywa filmy. Mona wykonywa zdjcia o rozdzielczoci do 2560 x 1920 pikseli (5 megapikseli) oraz filmy o rozdzielczoci 1280 x 720 pikseli. Zdjcia s zapisywane w formacie jpg, a filmy w formacie mp4.

Obr telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Interfejs aparatu pojawia si tylko w orientacji poziomej. Dotknij ekranu, aby ukry lub wywietli ikony w wizjerze. Aparat wycza si automatycznie, jeli nie jest uywany przez pewien czas. Pojemno pamici moe by rna w zalenoci od fotografowanej sceny lub warunkw fotografowania. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Wykonywanie zdj
Aby wczy aparat w trybie oczekiwania, nacinij klawisz aparatu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50 Rozrywka

Numer

Funkcja Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawie. : Rozdzielczo : Lokalizacja domylnej pamici : Liczba zdj, jakie mona wykona (na podstawie dostpnej pamici) Przeczenie do kamery. Zmiana trybu wykonywania zdj. Zmiana trybu scenerii. Zmiana ustawie aparatu. Zmiana ustawie lampy byskowej; mona rcznie wczy lub wyczy lamp byskow albo ustawi aparat tak, aby automatycznie uywa lampy byskowej w razie potrzeby.

Numer

Funkcja Zmiana trybu ostroci; mona wykonywa zblienia lub ustawi aparat tak, aby ostrzy na fotografowanym przedmiocie lub automatycznie wyostrza ludzkie twarze. Ustawienie jasnoci; wybierz +, aby zwikszy, lub , aby zmniejszy jasno. Wywietlenie ostatnio robionego zdjcia lub nagranego filmu wideo.

7 8 9

2 3 4 5 6

4 5 6

Nacinij klawisz gonoci, aby przybliy lub oddali obraz. Dotknij i przytrzymaj dowolne miejsce w ekranie podgldu, aby zmieni ustawienie ostroci aparatu. Nacinij klawisz aparatu, aby zrobi zdjcie. Zdjcie zostanie zapisane automatycznie.

Rozrywka

51

Po zrobieniu zdj wybierz opcj

, aby je wywietli.

- Przeka: przesanie zdjcia do portalu spoecznociowego - Ustaw jako: ustawianie jako tapety lub zdjcia rozmwcy - Edytuj etykiet: dodawanie lub edycja etykiety w celu - Edytuj: edycja zdjcia. - Drukuj przy uyciu: drukowanie zdjcia przy uyciu - Utwrz film: tworzenie plikw wideo.
przypisania zdjcia do kategorii. dla kontaktu. lub bloga.

Aby wywietli wicej zdj, przewi je w lewo lub w prawo

albo przechyl urzdzenie w lewo lub w prawo. Ustaw dwa palce na ekranie i rozsu je, aby powikszy obraz (zsu palce do siebie, aby pomniejszy obraz). Aby opuci tryb powikszenia, wybierz opcj 1:1 Aby oznaczy zdjcie jako ulubione, wybierz opcj . Aby uruchomi pokaz slajdw ze zdjciami i filmami, wybierz opcj . Dotknij ekranu, aby przerwa pokaz slajdw. Aby wywietli szczegy zdjcia, wybierz opcj . Aby wywietli miniatury wszystkich zdj i filmw, wybierz opcj . Aby usun zdjcie, wybierz opcj Usu Tak. Aby skorzysta z dodatkowych funkcji zwizanych ze zdjciami, wybierz opcj , a nastpnie dokonaj wyboru jednej spord nastpujcych opcji: - Wylij przez: przesanie zdjcia innym uytkownikom za pomoc wiadomoci SMS, e-mail lub funkcji cznoci bezprzewodowej Bluetooth. Mona take przesa zdjcie do urzdzenia z funkcj DLNA za pomoc funkcji DLNA. ( s. 89)

poczenia USB lub funkcji bezprzewodowej Bluetooth.

Robienie zdj przy uyciu zaprogramowanych ustawie rnych scen

Aparat wyposaono w zaprogramowane ustawienia dla rnych scen. Wystarczy wybra waciwy tryb dla miejsca robienia zdjcia i fotografowanego obiektu. Na przykad podczas robienia zdj w nocy naley wybra tryb nocny, korzystajcy z duszych czasw nawietlania. Podczas robienia zdj ludzi ze rdem wiata za nimi naley wybra tryb pod wiato, ktry zmniejsza kontrast midzy jasnymi i ciemnymi obszarami.

52 Rozrywka

1 2 3 4 5

Aby wczy aparat w trybie oczekiwania, nacinij klawisz aparatu. Obr telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Wybierz opcj
scen

1 2 3 4 5

Wykonywanie zdj w trybie Detekcja umiechu


Aby wczy aparat w trybie oczekiwania, nacinij klawisz aparatu. Obr telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Wybierz opcj
Detekcja umiechu.

Aparat rozpoznaje twarze ludzi i pomaga w uwiecznianiu na zdjciach ich umiechnitych twarzy.

Wybierz odpowiednie ustawienia. Nacinij klawisz aparatu, aby zrobi zdjcie.

Wykonywanie zdjcia w trybie upikszania


Aby wczy aparat w trybie oczekiwania, nacinij klawisz aparatu. Obr telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Wybierz opcj
Upikszanie.

W trybie upikszania mona ukry niedoskonaoci twarzy.

1 2 3 4 5

Wybierz odpowiednie ustawienia. Nacinij klawisz aparatu. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt. Urzdzenie rozpozna osoby na zdjciu i wykryje ich umiechy. Urzdzenie automatycznie zrobi zdjcie, gdy fotografowana osoba umiechnie si.

Wybierz odpowiednie ustawienia. Nacinij klawisz aparatu, aby zrobi zdjcie.

Rozrywka

53

Wykonywanie serii zdj

2 3 4 5 6 7 8 9

Z atwoci mona wykona seri zdj ruchomych obiektw. Jest to przydatne podczas fotografowania bawicych si dzieci lub imprez sportowych.

Obr telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Wybierz opcj Wybierz kierunek. Wybierz odpowiednie ustawienia. Nacinij klawisz aparatu, aby zrobi pierwsze zdjcie. Powoli przesu urzdzenie w wybranym kierunku i wyrwnaj kadr z zielon ramk w wizjerze. Po wyrwnaniu kadru z zielon ramk w wizjerze aparat automatycznie wykona kolejne zdjcie. Powtarzaj punkt 7, aby wykona zdjcie panoramiczne. Aby zapisa zdjcie panoramiczne, wybierz opcj .
Panorama.

1 2 3 4 5

Aby wczy aparat w trybie oczekiwania, nacinij klawisz aparatu. Obr telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Wybierz opcj
Seria zdj.

Wybierz odpowiednie ustawienia. Nacinij i przytrzymaj klawisz aparatu. Aparat bdzie wykonywa zdjcia a do momentu zwolnienia klawisza aparatu.

Wykonywanie zdj panoramicznych


Aby wczy aparat w trybie oczekiwania, nacinij klawisz aparatu.

W trybie Panorama mona wykonywa zdjcia panoramiczne. Ten tryb przydaje si do fotografowania krajobrazw.

Wykonywanie zdjcia w trybie winietowania


Aby wczy aparat w trybie oczekiwania, nacinij klawisz aparatu.

Mona wykonywa zdjcie z efektem winietowania, stosujc kolorowe filtry.

54 Rozrywka

2 3 4 5 6

Obr telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Wybierz opcj Wybierz opcj
Winietowanie. odcie koloru.

Opcje Efekty ISO Pomiar ekspoz. Stabilizacja obrazu

Funkcja Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcie czerni lub bieli. Dostosowanie czuoci czujnika obrazu aparatu. Wybr typu pomiaru owietlenia. Redukcja rozmycia, spowodowanego wibracj lub ruchem urzdzenia. Automatyczna regulacja kontraktu midzy fotografowanym obiektem a tem. Konfigurowanie aparatu w celu informowania o zamkniciu oczu przez fotografowane osoby. Okrelenie poziomu jakoci zdj. Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostroci.

Wybierz odpowiednie ustawienia. Nacinij klawisz aparatu.

Przed wykonaniem zdjcia wybierz opcj dostp do nastpujcych opcji: Opcje Extra jasno wyw. Samowyzwalacz Rozdzielczo Balans bieli Funkcja

Dostosowanie ustawie aparatu

, aby uzyska Kontrast automatyczny Detekcja mrugnicia Jako obrazu Zaawansowane

Uruchamianie funkcji widocznoci na zewntrz, aby wybra odpowiednie warunki wietlne. Wybr czasu opnienia przed wykonaniem zdjcia przez aparat. Zmiana opcji rozdzielczoci. Dostosowanie balansu kolorw do warunkw owietlenia.

Rozrywka

55

Przed wykonaniem zdjcia wybierz opcj dostp do nastpujcych ustawie: Ustawienie Linie pomocnicze Podgld zdjcia Funkcja

, aby uzyska

Ustawienie Dwik migawki Domylna pami Ustawienia fabryczne

Funkcja Powoduje wydawanie przez urzdzenie dwiku migawki przy robieniu zdjcia. Wybieranie domylnej lokalizacji pamici do zapisywania zrobionych zdj. Przywracanie ustawie fabrycznych menu i opcji wykonywania zdj.

Informacja o pozycji

Wywietla linie pomocnicze na ekranie podgldu. Powoduje wywietlenie przez aparat zrobionego zdjcia. Powoduje zapisanie ze zdjciem informacji o pozycji. Aby poprawi sygna GPS, naley unika robienia zdj w miejscach, gdzie moe doj do zakce sygnau, na przykad midzy budynkami, na obszarach nisko pooonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych. Ustawienia poczenia GPS mona ewentualnie dostosowa w celu poprawy odbioru sygnau GPS. s. 107

1 2 3

Nagrywanie filmw wideo


Aby wczy aparat w trybie oczekiwania, nacinij klawisz aparatu. Obr telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Aby przeczy si do kamery, nacinij klawisz .

56 Rozrywka

Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

1 2 3 6 4
Numer Funkcja Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawie. : Rozdzielczo : Lokalizacja domylnej pamici : Dugo filmu, jaki moe zosta nagrany (na podstawie dostpnej pamici) Przeczenie do aparatu. Zmiana trybu nagrywania (w celu zaczenia do wiadomoci MMS lub wykonania zwykego zapisu).

Numer

Funkcja Zmiana ustawie kamery. Zmiana ustawie lampy byskowej; mona rcznie wczy lub wyczy lamp byskow lub ustawi aparat tak, aby w razie potrzeby automatycznie uywa lampy byskowej. Ustawienie jasnoci; wybierz +, aby zwikszy, lub , aby zmniejszy jasno. Wywietlenie ostatnio robionego zdjcia lub nagranego filmu wideo.

4 5

7 6 7

2 3

5 6 7

Nacinij klawisz gonoci, aby przybliy lub oddali obraz. Aby rozpocz nagrywanie, nacinij klawisz aparatu. Aby zakoczy nagrywanie, wybierz opcj klawisz aparatu. Film zostanie zapisany automatycznie. lub nacinij

Jeli karta pamici jest ustawiona na nisk prdko, aparat moe nie by w stanie prawidowo rejestrowa filmw. Rozrywka 57

Po nagraniu filmw dotknij klawisza

, aby je wywietli.

Aby wywietli wicej filmw, przewi je w lewo lub w prawo

- Przeka: przesanie filmu do portalu spoecznociowego - Edytuj etykiet: dodawanie lub edycja etykiety w celu - Edytuj: edycja filmu. ( s. 104)
przypisania filmu do kategorii. lub bloga.

albo przechyl urzdzenie w lewo lub w prawo. Aby odtworzy film, wybierz opcj na rodku ekranu. Aby oznaczy film jako ulubiony, wybierz opcj . Aby uruchomi pokaz slajdw ze zdjciami i filmami, wybierz opcj . Dotknij ekranu, aby przerwa pokaz slajdw. Aby wywietli szczegy filmu, wybierz opcj . Aby wywietli miniatury wszystkich zdj i filmw, wybierz opcj . Aby usun film, wybierz opcj Usu Tak. Aby uy dodatkowych funkcji, wybierz opcj i jedn z poniszych opcji: - Wylij przez: Przesanie filmu innym uytkownikom za pomoc wiadomoci SMS, e-mail lub funkcji cznoci bezprzewodowej Bluetooth. Mona take przesa film do urzdzenia z funkcj DLNA za pomoc funkcji DLNA ( s. 89).

1 2 3 4 5 6

Nagrywanie filmu w trybie powolnego ruchu


Aby wczy aparat w trybie oczekiwania, nacinij klawisz aparatu. Obr telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Aby przeczy si do kamery, nacinij klawisz Wybierz opcj
Powolny ruch.

Aby rozpocz nagrywanie, nacinij klawisz aparatu. Aby zakoczy nagrywanie, wybierz opcj klawisz aparatu. lub nacinij

58 Rozrywka

Przed nagrywaniem filmu wybierz opcj dostp do nastpujcych opcji: Opcje Extra jasno wyw. Samowyzwalacz Rozdzielczo Balans bieli Efekty Jako wideo Zaawansowane Funkcja

Dostosowanie ustawie kamery

, aby uzyska

Przed nagrywaniem filmu wybierz opcj dostp do nastpujcych ustawie: Ustawienie Linie pomocnicze Nagrywanie z dwikiem Domylna pami Ustawienia fabryczne Funkcja

, aby uzyska

Uruchamianie funkcji widocznoci na zewntrz, aby wybra odpowiednie warunki wietlne. Wybr czasu opnienia przed rozpoczciem nagrywania filmu zdjcia przez aparat. Zmiana opcji rozdzielczoci. Dostosowanie balansu kolorw do warunkw owietlenia. Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcie czerni lub bieli. Okrelenie poziomu jakoci filmw. Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostroci.

Wywietla linie pomocnicze na ekranie podgldu. Wczanie lub wyczanie dwiku. Wybieranie domylnej lokalizacji pamici do zapisywania nagranych filmw. Przywracanie ustawie fabrycznych menu i opcji wykonywania zdj.

Rozrywka

59

Odtwarzacz wideo
Dowiedz si, jak korzysta z odtwarzacza wideo, aby odtwarza rne filmy. Odtwarzacz wideo obsuguje nastpujce formaty: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv i divx. Aby odtwarza pliki DivX, musisz najpierw zarejestrowa urzdzenie w witrynie DivX. W trybie menu wybierz opcj Ustawienia O telefonie DivX(R) VOD Rejestruj, aby sprawdzi kod rejestracyjny, a nastpnie odwied witryn http://vod.divx.com w celu dokoczenia rejestracji.

Do sterowania odtwarzaniem mona uywa nastpujcych klawiszy:

2 3 4
Numer Funkcja
Wstecz

5 6

1 2

Odtwarzanie filmu
W trybie menu wybierz opcj Odtw. wideo. Wybierz plik wideo, ktry chcesz odtworzy.

1 2 3

Aktywacja systemu dwiku przestrzennego (system kanaw 5.1) po podczeniu zestawu suchawkowego. Przejcie do danego miejsca w pliku (przesunicie paska). Przejcie do tyu w pliku.

60 Rozrywka

Numer

Funkcja Zmiana wspczynnika ksztatu ekranu filmu. Wstrzymaj odtwarzanie; wybierz opcj , aby wznowi odtwarzanie. Przewinicie w pliku do przodu.

Opcje Ton koloru W. powtarzanie

Funkcja Zmiana odcieni kolorw. Powtarzanie odtwarzania filmu. Przesanie filmu innym uytkownikom za pomoc wiadomoci SMS, e-mail lub funkcji cznoci bezprzewodowej Bluetooth. Mona take przesa film do urzdzenia z funkcj DLNA za pomoc funkcji DLNA. Przesanie filmu do portalu spoecznociowego lub bloga. Przegldanie szczegw filmu.

4 5 6

Podczas odtwarzania filmu wybierz nastpujcych ustawie: Opcje Napisy wczone Jasno Wyszukiwanie panoramiczne Funkcja

Dostosowanie ustawie odtwarzacza wideo


, aby uzyska dostp do

Wylij przez

Wylij do Internetu Szczegy

Wcza napisy w filmie. Opcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy istniej napisy do filmu. Obsugiwane formaty to pliki srt i smi. Dostosowanie jasnoci filmu. Dzieli film na segmenty, aby zastosowa rne ustawienia dla kadego segmentu.

Rozrywka

61

Przegldarka multimedialna
Dowiedz si, jak wywietla zdjcia i odtwarza filmy zapisane w pamici urzdzenia i na karcie pamici.

Aby wywietli szczegy zdjcia, wybierz opcj . Aby zarejestrowa twarze ze zdjcia w bazie danych, wybierz

1 2

Wywietlanie zdj
W trybie menu wybierz opcj Przegl. Aby zmieni tryb podgldu, wybierz opcj Widok opcj. Wybierz zdjcie (bez ikony odtwarzania), aby je wywietli.

przycisk . Aby sortowa zdjcia wedug twarzy, wybierz opcje Przegl. Widok Posta twarz. Aby usun zdjcie, wybierz opcj Usu Tak. Wylij przez. Aby przesa zdjcie, wybierz opcj Aby przeprowadzi edycj zdjcia, wybierz opcj Edytuj. ( s. 103)

Podczas wywietlania zdjcia uyj nastpujcych opcji:

Aby wywietli wicej zdj, przewi je w lewo lub w prawo

albo przechyl urzdzenie w lewo lub w prawo. Ustaw dwa palce na ekranie i rozsu je, aby powikszy obraz (zsu palce do siebie, aby pomniejszy obraz). Aby opuci tryb powikszenia, wybierz opcj 1:1. Aby oznaczy zdjcie jako ulubione, wybierz opcj . Aby uruchomi pokaz slajdw ze zdjciami i filmami, wybierz opcj . Dotknij ekranu, aby przerwa pokaz slajdw.

1 2 3 4

Odtwarzanie filmu
W trybie menu wybierz opcj Przegl. Wybierz film (z ikon odtwarzania), aby go odtworzy. Aby rozpocz odtwarzanie, wybierz opcj . Do sterowania odtwarzaniem mona uywa klawiszy wirtualnych. s. 60

62 Rozrywka

Odtwarzacz MP3
Dowiedz si, jak sucha ulubionej muzyki poza domem za pomoc odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsuguje nastpujce formaty: mp3, aac, wma, 3ga oraz m4a.

Odtwarzanie muzyki
W trybie menu wybierz opcj Muzyka. Przewi w lewo albo w prawo do kategorii muzyki. Wybierz plik muzyczny. Do sterowania odtwarzaniem mona uywa nastpujcych klawiszy:

Po przeniesieniu plikw do urzdzenia lub na kart pamici:

Dodawanie plikw muzycznych do urzdzenia

Rozpocznij od przeniesienia plikw do urzdzenia lub na kart pamici:

1 2 3 4

Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW. s. 77 Pobierz z komputera za pomoc opcjonalnego programu Odbierz przez Bluetooth. s. 86 Skopiuj na kart pamici. s. 95 Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. s. 95
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za uycie domylnych plikw muzycznych dostarczonych z urzdzeniem. Samsung Kies. s. 94

1 2

5 6

3 7 8

Rozrywka

63

Numer

Funkcja Aktywacja systemu dwiku przestrzennego (system kanaw 5.1) po podczeniu zestawu suchawkowego. Wywietlenie szczegw pliku muzycznego. Przejcie do danego miejsca w pliku (przesunicie paska). Przewinicie do tyu; wyszukanie do tyu w pliku (dotknij i przytrzymaj). Wczenie trybu odtwarzania losowego. Zmiana trybu powtarzania (wyczony, powtarzanie pliku lub powtarzanie wszystkich plikw). Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcj , aby wznowi odtwarzanie. Przewinicie do przodu; wyszukanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj).

Funkcja SRS CS Headphone umoliwia odsuch

1 2 3 4 5 6 7 8

dwiku przestrzennego 5.1 przy uyciu standardowych suchawek lub suchawek dousznych w przypadku materiau z dwikiem wielokanaowym, np. filmw DVD. Funkcja WOW HD znaczco poprawia jako dwiku, zapewniajc doskonay dwik z efektem 3D, charakteryzujcy si gbokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

1 2 3 4

Dostp do listy albumw


Podczas odtwarzania obr urzdzenie, aby uzyska orientacj poziom. Wywietlacz przeczy si na widok albumu. Przewi w lewo lub w prawo, aby znale album, a nastpnie wybierz okadk albumu. Wybierz plik muzyczny z listy obok okadki albumu, aby go odtworzy. Aby wstrzyma lub wznowi odtwarzanie biecego utworu, wybierz opcj lub .

1. Te ikony s wywietlane po dotkniciu ekranu odtwarzacza.

64 Rozrywka

5 6 7

Wybierz opcj

, aby przeczy si na widok koa.

Przecignij may okrg wok duego okrgu w celu wybrania cieki. Aby przeczy do innej kategorii, wybierz prostoktny przycisk na grze, po lewej stronie ekranu, i kategori. Wybierz opcj albumu. , aby przeczy si z powrotem na widok

1 2 1 2 3

Dodawanie utworu do szybkiej listy


Podczas odtwarzania wybierz Dod. do ulubion., aby zapisa ulubione utwory na szybkiej licie. Aby wywietli inne utwory z listy, wybierz Id do ulubion.

Dostosowanie ustawie odtwarzacza MP3


W trybie menu wybierz opcj Muzyka. Wybierz opcj
Ustawienia.

1 2 3 4 5 6

Tworzenie listy odtwarzania


W trybie menu wybierz opcj Muzyka. Wybierz opcj Listy odtwarz.
Utwrz.

Zmie nastpujce ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3: Opcje Equalizer Efekty Elementy menu muzyka Funkcja Wybr domylnego typu korektora. Wybr efektu dwikowego. Wybr kategorii muzyki, ktre bd wywietlane na ekranie biblioteki muzycznej.

Wprowad tytu nowej listy odtwarzania i wybierz opcj Gotowe. Wybierz utworzon list odtwarzania. Wybierz opcj Dodaj. Wybierz pliki, ktre chcesz doda, a nastpnie wybierz opcj Dodaj.

Rozrywka

65

Opcje Wizualizacja

Funkcja Wybr animowanej wizualizacji, ktra bdzie wywietlana podczas odtwarzania.

1 2

Dodawanie utworu do listy ycze


Z listy wynikw zapyta o rozpoznanie muzyki lub podobnych plikw muzycznych wybierz miniatur albumu Dodaj do listy ycze, aby zapisa plik muzyczny na licie ycze. Aby wywietli inne utwory z listy ycze, wybierz opcj Lista ycze. Muzyka

Wyszukiwanie informacji na temat muzyki


Ta usuga nie jest dostpna u niektrych operatorw. Baza danych moe nie zawiera informacji o wszystkich
utworach.

Dowiedz si, jak uzyska dostp do muzycznych serwisw online w celu pobrania informacji o utworach.

Radio FM
Dowiedz si, jak sucha muzyki i informacji w radiu FM. Aby moliwe byo suchanie radia FM, konieczne jest podczenie do urzdzenia dostarczonego zestawu suchawkowego, sucego jednoczenie za anten.

1 2 3

W trybie menu wybierz opcj Muzyka Rozpoznawanie muzyki.

Wybierz opcj , aby nagra fragment utworu. Po 10 sekundach nagranie zostanie automatycznie zatrzymane. Wykonaj instrukcje wywietlane na ekranie, aby przesa nagranie do serwera z informacjami o muzyce.

1 2 3

Suchanie radia FM
Podcz dostarczony zestaw suchawkowy do urzdzenia. W trybie Menu wybierz opcj Radio FM. Wybierz opcj Tak, aby rozpocz strojenie automatyczne. Radio FM wykona skanowanie czstotliwoci, a dostpne stacje radiowe zostan automatycznie zapisane.

66 Rozrywka

Przy pierwszym wczeniu radia FM zostanie wywietlony monit o rozpoczcie strojenia automatycznego.

Numer

Funkcja Wyczanie radia FM; wybierz opcj , aby wczy radio FM. Zmiana czstotliwoci o 0,1 MHz. Wyszukiwanie dostpnych stacji radiowych. Dodawanie biecej stacji radiowej do listy ulubionych. Zmiana wyjcia dwiku (na gonik urzdzenia lub suchawki).

Do sterowania radiem FM mona uywa nastpujcych klawiszy:

2 3 4 5

1 2 3 4 5
Numer Funkcja

3 4

Konfigurowanie radia FM do ponownego automatycznego strojenia czstotliwoci dla stacji przy sabym sygnale radiowym.

1 2 3 4 5

Nagrywanie utworw z radia FM


Podcz dostarczony zestaw suchawkowy do urzdzenia. W trybie Menu wybierz opcj Radio FM. Aby wczy radio FM, wybierz opcj . Przejd do wybranej stacji radiowej. Wybierz opcje
Nagraj, aby rozpocz nagrywanie.

Rozrywka

67

Po zakoczeniu nagrywania wybierz opcj Zapisz. Nagrany plik zostanie zapisany w lokalizacji Dwiki (w trybie menu wybierz opcj Moje pliki Dwiki). Id do Aby odtworzy nagrany plik, wybierz opcj nagranych plikw plik.

3 4 5

Aby wczy radio FM, wybierz opcj . Przejd do wybranej stacji radiowej. Aby doda stacj do listy ulubionych, wybierz opcj .

1 2 3 4

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych


Podcz dostarczony zestaw suchawkowy do urzdzenia. W trybie Menu wybierz opcj Radio FM. Wybierz opcj
Skanuj.

1 2 3

Dostosowanie ustawie radia FM


W trybie Menu wybierz opcj Radio FM. Wybierz opcj
Ustawienia.

Zmie nastpujce ustawienia w celu dostosowania radia FM: Opcje Czstotliwo alternatywna Auto-wy. radia FM Lokalizacja nagrania Funkcja Okrela, czy radio FM ma podj prb dostrojenia si do stacji radiowej, jeli sygna jest saby. Okrela, czy radio FM ma si wyczy automatycznie po okrelonym czasie. Okrela lokalizacj w pamici do przechowywania nagranych plikw muzycznych.

Wybierz opcj Tak, aby potwierdzi (jeli to konieczne). Radio FM wykona skanowanie czstotliwoci, a dostpne stacje radiowe zostan automatycznie zapisane.

1 2

Dodawanie biecej stacji radiowej do listy ulubionych


Podcz dostarczony zestaw suchawkowy do urzdzenia. W trybie Menu wybierz opcj Radio FM.

68 Rozrywka

Opcje Domylna nazwa plikw nagra

Funkcja Okrela domylne rozszerzenie dla nagranych plikw muzycznych.

1 2

Granie w gry i uruchamianie aplikacji


W trybie menu wybierz opcj Gry i aplikacje. Wybierz gr lub aplikacj z listy i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Dostpne gry lub aplikacje mog si rni w zalenoci od operatora lub regionu. Sterowanie i opcje gier lub aplikacji mog si rni. Wybierz opcj Zabezpiec..., aby chroni gry i aplikacje przed przypadkowym usuniciem.

Po zakoczeniu wybierz opcj Wstecz.

Gry i aplikacje
Poniej przedstawiono informacje o uywaniu gier i aplikacji wykorzystujcych uznan technologi Java. W zalenoci od oprogramowania urzdzenia pobieranie plikw lub aplikacji Java moe nie by obsugiwane.

1 2

Pobieranie gier i aplikacji


W trybie menu wybierz opcj Gry i aplikacje Wicej gier (w razie potrzeby). Zostanie ustanowione poczenie ze stron internetow, ustawion fabrycznie przez operatora. Wyszukaj gr lub aplikacj i pobierz j na urzdzenie.

Rozrywka

69

Informacje osobiste
Kontakty
Zapoznaj si z informacjami dotyczcymi tworzenia i zarzdzania list kontaktw osobistych lub subowych, zapisan w pamici urzdzenia lub karty SIM albo USIM. W kontaktach mona zapisywa nazwiska, numery telefonw komrkowych, numery telefonw stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje.

Kontakty mona tworzy rwnie z poziomu ekranu wybierania.

1 2 3 4

W trybie oczekiwania wybierz opcj Klawiatura i wprowad numer telefonu. Wybierz opcje Dodaj do kontaktw Utwrz kontakt. Wprowad informacje dotyczce kontaktu. Wybierz opcj Gotowe, aby doda kontakt do pamici.

1 2 3

Tworzenie kontaktu
W trybie menu wybierz opcj Kontakty Utwrz. Wprowad informacje dotyczce kontaktu. Wybierz opcj Gotowe, aby doda kontakt do pamici.

1 2

Wyszukiwanie kontaktu
W trybie menu wybierz opcj Kontakty. Wybierz opcj Szukaj i wprowad pierwsze litery szukanej nazwy. Z listy kontaktw mona nawiza poczenie lub wysa wiadomo bezporednio do danego kontaktu poprzez dotknicie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo. Z listy kontaktw wybierz nazw kontaktu.

70 Informacje osobiste

Po znalezieniu kontaktu mona:

Wysa wiadomo SMS lub MMS, wybierajc opcj . Nawiza poczenie wideo, wybierajc opcj . Nawiza poczenie gosowe, naciskajc klawisz [ ]. Doczy kontakt z kont spoecznociowych do kontaktu, Edytowa informacje dotyczce kontaktu, wybierajc opcj
Edytuj. Jeeli kontakt jest zsynchronizowany z kontem (s. 82), moliwe jest: wybierajc Podcz kontakt.

1 2

Ustawianie ulubionego numeru


W trybie menu wybierz opcj Kontakty Ulubione Dodaj. Zaznacz pole wyboru obok kontaktu i wybierz opcj Dodaj. Kontakt zostanie zapisany na licie ulubionych numerw. Aby doda numer z listy do ulubionych, wybierz kontakt z listy Kontakty, a nastpnie wybierz opcj obok nazwy kontaktu. Pi pierwszych ulubionych numerw zostanie przypisanych do listy przyjaci ( ) na pasku narzdzi widgetw.

Sprawdzanie historii pocze z kontaktem po wybraniu opcji Sprawdzanie aktywnoci kontaktu na portalach
Historia. spoecznociowych przez wybranie opcji Aktywno. Przegldanie obrazw oznaczonych nazw kontaktu lub albumu zdj online nalecego do kontaktu przez wybranie opcji Media.

1 2

Tworzenie wizytwki
W trybie menu wybierz opcj Kontakty profil. Wprowad dane osobiste.
Mj

Informacje osobiste

71

Wybierz opcj Gotowe. Wizytwk mona wysa, zaczajc j do wiadomoci lub przekazujc za pomoc bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Tworzenie grupy kontaktw

Dziki utworzeniu grup kontaktw mona zarzdza wieloma kontaktami i wysya wiadomoci SMS lub e-mail do caej grupy. Na pocztku utwrz grup.

1 2

Pobieranie kontaktw z kont portali spoecznociowych

1 2 3 4

W trybie menu wybierz opcj Kontakty Grupy Utwrz. Wybierz lokalizacj w pamici, aby zapisa grup. Wprowad nazw i wybierz dwik dzwonka dla grupy. Wybierz opcj Zapisz.

Mona przeglda list kont na portalach spoecznociowych i wybra konto, a nastpnie doda kontakt z portalu do kontaktw w urzdzeniu. W trybie menu wybierz opcj Kontakty Pobierz znajomych. Pojawi si lista dodanych kontaktw. Wybierz konto.

1 2 3 4

Kopiowanie kontaktw
W trybie menu wybierz opcj Kontakty Kopiuj kontakty.

Wybierz opcj kopiowania (z urzdzenia na kart SIM lub USIM albo z karty SIM lub USIM do urzdzenia). Wybierz kontakty do skopiowania. Po zakoczeniu wybierania kontaktw wybierz Kopiuj.

72 Informacje osobiste

Kalendarz
Dowiedz si, jak zarzdza zdarzeniami dziennymi lub miesicznymi i ustawia alarmy przypominajce o wanych zdarzeniach.

Aby wywietli zdarzenia z okrelon dat:

1 2

W trybie menu wybierz opcj Kalendarz. Wybierz dat w kalendarzu. W widoku miesica dni z zaplanowanymi zdarzeniami s zaznaczone maym trjktem. Aby przenie si do okrelonego dnia wpisujc dat rcznie, wybierz opcj Id , wpisz dat i wybierz opcj Id. Po wybraniu zdarzenia mona wywietli jego szczegy. Mona wysa zdarzenie innym uytkownikom, Wylij przez opcj. wybierajc opcj Mona wydrukowa zdarzenie za pomoc interfejsu Drukuj przez Bluetooth, wybierajc opcj Bluetooth. Mona synchronizowa kalendarz z serwerem Exchange po skonfigurowaniu ustawie synchronizacji. s. 48

1 2 3 4

Tworzenie zdarzenia
W trybie menu wybierz opcj Kalendarz. Wybierz opcj Utwrz. Wprowad niezbdne szczegy zdarzenia. Wybierz opcj Zapisz.

Wywietlanie zdarze
W trybie menu wybierz opcj Kalendarz. Wybierz tryb wywietlania z grnego wiersza kalendarza. Po wybraniu zdarzenia mona wywietli jego szczegy.

Aby zmieni widok kalendarza:

1 2 3

Informacje osobiste

73

Wyczanie alarmu zdarzenia

W przypadku ustawienia alarmu dla zdarzenia zostanie on wczony o okrelonej godzinie. Aby wyczy alarm, dotknij i przytrzymaj opcj Stop.

1 2 3

Wywietlanie zada
W trybie menu wybierz opcj Zadanie. Wybierz opcj posortowa zadania.
Sortuj wg i wybierz kategori, aby

Zadanie
Zapoznaj si z informacjami na temat tworzenia wirtualnej listy zada i ustawiania alarmw przypominajcych o wanych zadaniach oraz z informacjami na temat ustawiania priorytetw.

1 2 3 4

Tworzenie zadania
W trybie menu wybierz opcj Zadanie. Wybierz opcj Utwrz. Wprowad szczegy zadania. Wybierz opcj Zapisz.

Wybierz zadanie, aby wywietli jego szczegy. W przypadku ukoczonych zada z terminem, ktry min, mona ustawi ich status jako ukoczony poprzez wybranie zadania i zaznaczenie pola w grnym wierszu. Przypomnienia o tych zadaniach przestan si pojawia. Mona wysa zadanie innym uytkownikom, Wylij przez opcj. wybierajc opcj Mona wydrukowa zadanie za pomoc interfejsu Drukuj przez Bluetooth, wybierajc opcj Bluetooth. Mona synchronizowa zadania z serwerem Exchange po skonfigurowaniu ustawie synchronizacji. s. 48

74 Informacje osobiste

Notatka
Dowiedz si, jak rejestrowa wane informacje, ktre mona zapisa i przejrze w pniejszym czasie.

Dyktafon
Poniej przedstawiono informacje o obsudze dyktafonu. Istnieje moliwo ustawiania notatek gosowych jako dzwonkw pocze lub alarmw.

1 2 3 4 5

Tworzenie notatki
W trybie menu wybierz opcj Notatka. Wybierz opcj Utwrz. Wprowad tekst notatki i wybierz opcj Anuluj. Wybierz kolor, aby zmieni kolor ta. Wybierz opcj Zapisz.

1 2 3 4 5

Nagrywanie notatki gosowej


W trybie menu wybierz opcj Dyktafon. Wybierz opcj , aby rozpocz nagrywanie. Mw do mikrofonu. Po zakoczeniu wybierz opcj lub Zapisz. Notatka gosowa jest zapisywana automatycznie. Aby nagra wicej notatek gosowych, powtrz kroki 24.

1 2

Wywietlanie notatek
W trybie menu wybierz opcj Notatka. Wybierz notatk, aby wywietli jej szczegy. Aby wywietli wszystkie szczegy notatek z listy notatek, wybierz opcj Maksymalizuj. Mona wysa notatk innym uytkownikom, wybierajc opcj Wylij przez opcj.

1 2

Odtwarzanie notatki gosowej


W trybie menu wybierz opcj Dyktafon. Z listy odtwarzania wybierz notatk gosow do odtworzenia.

Informacje osobiste

75

Do sterowania odtwarzaniem mona uywa nastpujcych klawiszy:

1
Numer Funkcja Przejcie do danego miejsca w pliku (przesunicie paska). Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcj , aby wznowi odtwarzanie.

1 2

Mona wysa notatk gosow innym uytkownikom, dotykajc i przytrzymujc notatk gosow oraz wybierajc opcj wysyania.

76 Informacje osobiste

Sie
Internet
Zapoznaj si z informacjami dotyczcymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia dla nich zakadek.

Konfigurowanie profilu internetowego

Aby uzyska dostp do sieci i poczy si z Internetem, naley najpierw wczy profil poczenia. Oprcz profili, ktre zostay wstpnie skonfigurowane przez operatora, mona dodawa wasne profile pocze.

1 2 3 4 5

Za dostp do Internetu i pobieranie plikw

Sie Profile trans. danych Tak.

W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Komunikacja Wybierz opcj Utwrz.

multimedialnych mog by pobierane dodatkowe opaty. Szczegowe informacje mona uzyska u operatora sieci. W zalenoci od operatora sieci menu przegldarki internetowej moe nosi inn nazw. Dostpne ikony mog si rni w zalenoci od operatora sieci lub regionu.

Dostosuj ustawienia sieci. Konfigurowanie profilu MMS (s. 41) W trybie menu wybierz opcj Internet internetowe Profil trans. danych. Wybierz profil poczenia Ustaw.
Ustawienia

Przegldanie stron WWW


W trybie Menu wybierz opcj Internet, aby uruchomi stron domow. Aby uzyska dostp do wybranej strony WWW, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowad adres strony WWW (URL) i wybierz opcj Id.

Sie

77

Do nawigacji po stronach WWW su nastpujce klawisze:

Numer

Funkcja Dostp do listy opcji przegldarki internetowej. Odwieanie biecej strony. Zmiana trybu wywietlania. Koczenie poczenia internetowego. Otwarcie strony internetowej w nowym oknie lub przeczanie pomidzy otwartymi oknami. Otwieranie listy zapisanych zakadek, czsto otwieranych stron WWW, kanaw RSS i historii ostatnio odwiedzanych stron WWW.

4 5 6 7 8 9

2 3 4
Numer Funkcja

6 7 8 9

1 2 3

Dodawanie biecej strony WWW do zakadek. Dostosowanie jasnoci ekranu. Przejcie do tyu lub do przodu w historii stron WWW.

Podczas przegldania strony WWW mona uy nastpujcych opcji:

Ustaw dwa palce na ekranie i rozsu je, aby powikszy obraz


(zsu palce do siebie, aby pomniejszy obraz).

78 Sie

Aby powikszy lub pomniejszy obraz, dwukrotnie dotknij

ekranu. Aby przetumaczy sowo, dotknij i przytrzymaj sowo, ktre chcesz przetumaczy, a nastpnie wybierz opcj Tumacz. Aby zapisa lub przesa obrazy ze stron WWW, wybierz Filtruj obrazy. Obrazy ze stron WWW mog opcj by zapisywane w urzdzeniu lub przesyane innym uytkownikom.

1 2

Konfiguracja ustawie przegldarki


W trybie menu wybierz opcj Internet internetowe.
Ustawienia

Zmie opisane poniej ustawienia w celu dostosowania przegldarki WWW: Opcje Strona domowa Tryb wywietlania Automatyczne zapisywanie hasa Profil trans. danych Odbir cookie Funkcja Wprowadzanie adresu internetowego witryny, ktrej chcesz uy jako strony domowej. Wybr wywietlania w trybie zwykym lub penoekranowym. Ustawianie automatycznego zapisywania hasa. Wybr profilu poczenia, ktrego chcesz uy w przypadku pocze internetowych. Okrelenie, czy pliki cookie maj by zapisywane.

Dodawanie ulubionych stron internetowych do zakadek

Aby uatwi dostp do czsto odwiedzanych stron WWW, mona doda do nich zakadki. Podczas przegldania stron WWW wybierz opcj , aby doda biec stron WWW do zakadek. Jeli znany jest adres strony WWW, mona j doda do zakadek w trybie offline. Aby doda zakadk:

1 2 3 4

W trybie menu wybierz opcj Internet Wybierz opcj Dodaj. Wprowad tytu strony i adres WWW (URL). Wybierz opcj Zapisz.

Sie

79

Opcje

Funkcja Skonfigurowanie przegldarki, aby automatycznie aktualizowaa subskrybowane kanay RSS w regularnych odstpach czasu. Wczenie funkcji automatycznej aktualizacji zwiksza ilo pobieranych danych i moe spowodowa naliczenie dodatkowych opat. Przegldanie informacji o certyfikatach. Zmiana ustawie obrazu i dwiku przegldarki internetowej. Wywietlanie informacji o wersji przegldarki internetowej i prawach autorskich.

Opcje

Funkcja Ustawienie pozwalajce na automatyczne zapisywanie loginw i hase lub usuwanie danych przesanych podczas przegldania stron internetowych, takich jak historia, dane w pamici cache, pliki cookie, loginy i hasa. Czyszczenie pamici cache; pami cache to tymczasowy obszar w pamici, gdzie zapisywane s informacje o odwiedzanych ostatnio stronach internetowych. Usuwanie plikw cookie zapisanych w urzdzeniu; pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyanych do serwera internetowego podczas przegldania stron WWW. Pozwala na usuwanie wszystkich zapisanych hase.

Aktualizacja RSS

Autom. usuwanie danych

Certyfikat serwera Preferencje Przegldarka Informacje

Wyczy cache

Usu pliki cookie Usu zapisane hasa i loginy

80 Sie

Opcje Usu baz danych

Funkcja Usunicie caej zapisane bazy danych sieci Web.

Aktualizowanie i odczytywanie kanaw RSS

1 2 3

W trybie menu wybierz opcj Internet RSS. Wybierz opcj Uaktualnij kanay. Wybierz uaktualniony kana.

Czytnik

Korzystanie z czytnika RSS

Informacje dotyczce pobierania najnowszych wiadomoci oraz informacji z ulubionych witryn internetowych przy uyciu czytnika RSS.

Samsung Apps
Serwis Samsung Apps pozwala na proste i atwe pobieranie wielu przydatnych aplikacji do urzdzenia. Oferujc liczne gry, wiadomoci, materiay referencyjne, serwisy spoecznociowe, widgety, aplikacje zdrowotne i wiele innych, Samsung Apps zapewnia nieustanny dostp do szerokiego wyboru programw dla urzdze przenonych. Dziki w peni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps rosn moliwoci urzdzenia. Zapoznaj si z niezwykymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urzdzenia.

Dodawanie adresu kanau RSS

1 2 3

W trybie menu wybierz opcj Internet RSS. Wybierz opcj Dodaj.

Czytnik

Wprowad tytu i adres internetowy kanau RSS i wybierz Zapisz.

1 2

W trybie menu wybierz opcj Samsung Apps

Wyszukuj i pobieraj aplikacje lub widgety zgodnie z yczeniem.

Sie

81

Aby moliwe byo korzystanie z Samsung Apps,

urzdzenie musi by podczone do Internetu za pomoc poczenia sieci komrkowej lub sieci Wi-Fi. Za dostp do Internetu i pobieranie aplikacji mog by pobierane dodatkowe opaty. Jeli pasek narzdzi widgetw jest peny, pobrane widgety nie zostan automatycznie dodane do paska widgetw. Naley usun niektre widgety z paska narzdzi, a nastpnie doda nowe widgety rcznie. Usuga ta moe nie by dostpna w niektrych regionach i u okrelonych operatorw.

Opcje Nazwa profilu Kategoria synch. Typ synch. Serwer synch. Profil trans. danych

Funkcja Wprowadzanie nazwy profilu. Wybranie typw danych, ktre maj by synchronizowane. Okrelenie sposobu synchronizacji urzdzenia i serwera. Wprowadzanie adresu internetowego serwera, z ktrym urzdzenie ma si synchronizowa. Wybr profilu poczenia, ktrego chcesz uy w przypadku synchronizacji.

Synchronizowanie
Dowiedz si, jak synchronizowa kontakty, zdarzenia kalendarza, zadania i notatki z wybranym serwerem sieciowym.

Po zakoczeniu wybierz opcj Zapisz.

1 2

Konfigurowanie profilu synchronizacji


W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Synchronizuj. Wybierz opcj Utwrz i okrel nastpujce opcje profilu:

1 2 3

Uruchamianie synchronizacji
W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Synchronizuj. Wybierz profil synchronizacji. Wybierz opcj Rozpocznij synch., aby rozpocz synchronizacj z wybranym serwerem sieciowym.

82 Sie

Codzienne przypomnienie
Dowiedz si, jak codziennie pobiera informacje na temat pogody, finansw oraz wiadomoci i plany.

1 2

W trybie menu wybierz opcj Skrt Dnia. Przewi w lewo lub w prawo, aby uzyska informacje. Aby skonfigurowa informacje wywietlane na ekranie, wybierz opcj .

Portale spoecznociowe
Korzystaj z serwisw Facebook, YouTube i Twitter.

1 2 3

W trybie menu wybierz opcj Facebook, YouTube lub Twitter. Wpisz swoj nazw uytkownika oraz haso i zaloguj si. Dziel si zdjciami, filmami lub wiadomociami z rodzin i przyjacimi.

Sie

83

Komunikacja
Bluetooth
Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krtkiego zasigu z moliwoci wymiany informacji na odlego okoo 10 metrw, bez koniecznoci fizycznego kontaktu. Rozsyanie informacji za pomoc technologii Bluetooth nie wymaga ustawiania urzdze blisko siebie. Jeli urzdzenia znajduj si w swoim zasigu, mog wymienia midzy sob informacje, nawet jeli znajduj si w rnych pomieszczeniach.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat,


przechwycenie ani naduycie danych wysyanych lub odbieranych za porednictwem funkcji cznoci bezprzewodowej Bluetooth. Naley zawsze sprawdza, czy dane s odbierane i udostpniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym urzdzeniom. Jeli midzy urzdzeniami znajduj si przeszkody, zakres dziaania moe si zmniejszy. Niektre urzdzenia, szczeglnie te, ktrych nie przetestowaa lub nie zaakceptowaa grupa Bluetooth SIG, mog nie wsppracowa z tym urzdzeniem.

Wczanie funkcji cznoci bezprzewodowej Bluetooth


W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Bluetooth. Mona take otworzy panel skrtw klawiszowych i wybra opcj Bluetooth.

84 Komunikacja

2 3

Wybierz pasek tytuowy w grnej czci ekranu, aby wczy funkcj bezprzewodowej cznoci Bluetooth. Aby inne urzdzenia mogy znale urzdzenie, wybierz Ustawienia Widzialno mojego opcj telefonu Zawsze wczone Zapisz. W przypadku wybrania opcji Niestand. wprowad czas, przez jaki urzdzenie bdzie widoczne, i wybierz Gotowe.

2 3

Wybierz urzdzenie. Wprowad kod PIN funkcji Bluetooth urzdzenia lub innego urzdzenia (jeli dotyczy), a nastpnie wybierz opcj Gotowe. Mona te wybra opcj Tak, aby uzgodni kod PIN pomidzy Twoim urzdzeniem a innym. Kojarzenie zostanie ukoczone, gdy waciciel innego urzdzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje poczenie. Jeli kojarzenie si powiedzie, urzdzenie automatycznie wyszuka dostpne usugi. Niektre urzdzenia, w szczeglnoci zestawy suchawkowe lub samochodowe zestawy gonomwice, mog mie stay kod PIN Bluetooth, na przykad 0000. Jeli urzdzenie, z ktrym ma zosta nawizane poczenie, posiada taki kod PIN, to ten sam kod naley rwnie wprowadzi do urzdzenia.

Po wczeniu funkcji cznoci bezprzewodowej Bluetooth wybierz opcj . Dostpne s nastpujce opcje:

Aby zmieni nazw urzdzenia, wybierz opcj Ustawienia Aby ograniczy przegldanie plikw z poziomu innych
Nazwa mojego telefonu . urzdze, wybierz opcj Ustawienia Tryb bezpieczny . informacje na ich temat, wybierz opcj Usugi Bluetooth.

Aby sprawdzi dostpne w urzdzeniu usugi Bluetooth oraz

Wyszukiwanie innych urzdze z funkcj Bluetooth i kojarzenie z nimi


W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Bluetooth Szukaj.

Po skojarzeniu urzdzenia z innym urzdzeniem obsugujcym interfejs Bluetooth ikona urzdzenia zmieni kolor na zielony. Wybierz skojarzone urzdzenie i uyj nastpujcych opcji:

Aby przeglda pliki skojarzonego urzdzenia, wybierz opcj


Przegldaj pliki.

Komunikacja

85

Aby przeglda list usug skojarzonego urzdzenia, wybierz

opcj Lista usug. Aby zmieni nazw skojarzonego urzdzenia, wybierz opcj Zmie nazw. Aby umoliwi skojarzonemu urzdzeniu dostp i przegldanie plikw, wybierz opcj Autoryzuj urzdzenie . Aby przesa pliki do skojarzonego urzdzenia, wybierz opcj Wylij element. Aby zakoczy poczenie i usun skojarzone urzdzenie, wybierz opcj Usu.

1 2

Odbieranie danych przy uyciu funkcji Bluetooth


Wprowad kod PIN funkcji Bluetooth i wybierz opcj Gotowe (jeeli jest to konieczne). Wybierz opcj Tak, aby potwierdzi ch odbioru danych z urzdzenia (jeli to konieczne).

1 2 3

Wysyanie danych przy uyciu funkcji Bluetooth


Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z kalendarza, notatka, zadanie lub plik multimedialny z odpowiedniej aplikacji lub z folderu Moje pliki. Wybierz opcj
opcj wysyania przez Bluetooth.

Odbierane dane s zapisywane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu, w zalenoci od typu. Na przykad plik muzyczny lub wideo zostanie zapisany w katalogu dwikw, a kontakt w ksice telefonicznej.

1 2

Drukowanie danych przy uyciu funkcji Bluetooth


Wybierz plik lub element, taki jak wiadomo, zdarzenie z kalendarza, zadania lub obraz, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu Moje pliki. Wybierz opcj lub wybierz opcj
Drukuj przy uyciu Bluetooth, Drukuj przez Bluetooth.

Wyszukiwanie i kojarzenie urzdzenia Bluetooth.

86 Komunikacja

3 4

Wyszukaj drukark obsugujc interfejs Bluetooth i skojarz z ni urzdzenie. Po poczeniu si z drukark dostosuj opcje wydruku i wydrukuj dane.

Wi-Fi
Wykorzystaj moliwoci swojego urzdzenia w dziedzinie czenia si z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywowa i czy si z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN), zgodnymi z normami IEEE 802.11 b/g/n. Moliwe jest czenie si z Internetem lub innymi urzdzeniami sieciowymi wszdzie, gdzie znajduj si punkty dostpowe cznoci bezprzewodowej. Urzdzenie wykorzystuje czstotliwo niezharmonizowan i jest przeznaczone do uytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN mona uywa w UE bez ogranicze w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzysta z tej sieci na zewntrz budynkw.

Korzystanie z funkcji Dostp do SIM

W trybie dostpu do SIM moliwe jest nawizywanie i odbieranie pocze wycznie za pomoc podczonego zestawu gonomwicego, przy uyciu zainstalowanej w urzdzeniu karty SIM lub USIM. Aby uaktywni funkcj Dostp do SIM:

1 2

W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Bluetooth. Wybierz opcj


Ustawienia Dostp do SIM.

Aby uy trybu Dostp do SIM, uruchom poczenie Bluetooth z samochodowym zestawem gonomwicym Bluetooth. Musisz uwierzytelni samochodowy zestaw gonomwicy Bluetooth.

W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Wi-Fi. Mona take otworzy panel skrtw klawiszowych i wybra opcj Wi-Fi.

Wczanie funkcji WLAN

Komunikacja

87

Wczony interfejs sieci WLAN pobiera energi z baterii. Aby oszczdza energi z baterii, wczaj interfejs sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

Dostosuj profil poczenia z wybran sieci WLAN: Opcje Nazwa Typ zabezpiecze Adres IP Typ adresu IP Adres i port serwera proxy Adres MAC punktu dostpowego Funkcja Wywietlanie nazwy profilu. Wywietlanie typu zabezpiecze punktu dostpowego (AP) WLAN. Wywietlanie adresu IP punktu dostpowego (AP) WLAN. Dostosowanie adresw IP i DNS. Wprowadzanie adresu i numeru portu serwera proxy. Wywietlanie adresu MAC punktu dostpowego (AP) WLAN.

1 2 3

Szukanie sieci WLAN i czenie si z ni


W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Wi-Fi. Urzdzenie automatycznie wyszukuje dostpne sieci WLAN. Zaznacz pole wyboru obok sieci. Wprowad haso dostpu do sieci i wybierz opcj OK (o ile jest to konieczne).

1 2

Dostosowywanie profilu poczenia


W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Wi-Fi. Wybierz znalezione punkty dostpowe (AP) WLAN. Pojawi si profil czenia z biec sieci.

Po zakoczeniu wybierz opcj Wstecz. Aby usun wszystkie dane profilu poczenia, wybierz opcj Zapomnij.

88 Komunikacja


1 2 3

czenie si z sieci WLAN przy uyciu punktu dostpu WPS (Wi-Fi Protected Setup)
W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Wi-Fi. Wybierz opcj WPS PBC lub WPS kod PIN, w zalenoci od typu punktu dostpowego. W cigu 2 minut nacinij przycisk WPS na punkcie dostpowym. Inny sposb: podaj PIN na punkcie dostpowym i wybierz opcj Start w cigu 2 minut.

DLNA
Poniej przedstawiono informacje o DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usuga domowej komunikacji sieciowej, dziki ktrej mona udostpnia treci multimedialne pomidzy urzdzeniami z funkcj DLNA, wykorzystujc poczenie sieci WLAN.

Najpierw naley aktywowa funkcj WLAN i doda profil WLAN. s. 87

Komunikacja

89


1 2

Dostosowanie ustawie DLNA w celu udostpniania treci multimedialnych

Opcje Punkt dostpu Domylna pami

Funkcja Wybierz profil poczenia, ktrego chcesz uy w przypadku pocze DLNA. Wybierz lokalizacj pamici domylnej dla zapisywania pobranych plikw multimedialnych.

Aby umoliwi innym urzdzeniom z funkcj DLNA dostp do treci multimedialnych w urzdzeniu, naley uaktywni opcj udostpniania multimediw.
DLNA Ustawienia.

W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja

Wprowad nastpujce ustawienia, aby dostosowa funkcj DLNA: Opcje Nazwa serwera multimediw Udostpnianie wideo Udostpnianie obrazu Udostpnianie muzyki Funkcja Wprowadzanie nazwy urzdzenia jako serwera multimediw. Wczanie udostpniania wideo dla innych urzdze z funkcj DLNA. Wczanie udostpniania obrazu dla innych urzdze z funkcj DLNA. Wczanie udostpniania muzyki dla innych urzdze z funkcj DLNA.

Po zakoczeniu wybierz opcj Zapisz Tak.

1 2 3 4

Odtwarzanie plikw za pomoc innego urzdzenia z funkcj DLNA


W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja DLNA. Wybierz opcj obok opcji Odtwrz plik z mojego telefonu na innym odtwarzaczu. Wybierz kategori multimediw plik. Wybierz odtwarzacz, ktry bdzie odtwarza pliki multimedialne. Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.

90 Komunikacja

Odtwarzaniem mona sterowa za pomoc ikon na urzdzeniu. Odtwarzanie moe by buforowane, w zalenoci od poczenia sieciowego i podczonego serwera.

1 2 3 4 5 6

Odtwarzanie plikw z urzdzenia na innym urzdzeniu


W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja DLNA. Wybierz opcj obok opcji Odtwrz plik z serwera na innym odtwarzaczu za porednictwem mojego telefonu. Urzdzenie automatycznie wyszuka urzdzenia z funkcj DLNA. Wybierz urzdzenie jako serwer multimediw, zawierajcy pliki multimedialne. Wybierz kategori multimediw i plik. Wybierz odtwarzacz, ktry bdzie odtwarza pliki multimedialne. Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie. Odtwarzaniem mona sterowa za pomoc ikon na urzdzeniu.

1 2 3 4 5

Odtwarzanie za pomoc urzdzenia plikw innych osb


W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja DLNA. Wybierz opcj obok opcji Odtwrz plik z serwera na moim telefonie. Urzdzenie automatycznie wyszuka urzdzenia z funkcj DLNA. Wybierz urzdzenie jako serwer multimediw, zawierajcy pliki multimedialne. Wybierz kategori multimediw i plik. Odtwarzaniem mona sterowa za pomoc ikon na urzdzeniu.

Komunikacja

91

Router Wi-Fi
Zapoznaj si z funkcj punktu dostpowego telefonu, ktra ustawia urzdzenie jako bezprzewodowy punkt dostpowy, pozwalajcy na podczenie do Internetu innych urzdze sieciowych.

Opcje Ukryj urzdzenie

Funkcja Uniemoliwianie wykrycia urzdzenia przez inne urzdzenia. Wczanie funkcji udostpniania poczenia internetowego w celu korzystania z urzdzenia jako modemu bezprzewodowego dla innego urzdzenia. Wyczanie funkcji udostpniania poczenia internetowego w celu oszczdzania energii z baterii i umoliwienia wycznie bezporednich pocze z innymi urzdzeniami.

1 2 3

Router Wi-Fi.

W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Udost. po. internetowego

Wybierz opcj Router Wi-Fi w grnej czci wywietlacza, aby uaktywni funkcj routera Wi-Fi telefonu. Wybierz opcj Ustawienia, aby dostosowa funkcj routera Wi-Fi telefonu: Opcje Nazwa Haso Funkcja Przegldanie i edycja nazwy urzdzenia, ktra bdzie widoczna dla urzdze zewntrznych. Przegldanie i edycja klucza sieciowego w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostpowi do sieci.

4 5

Po zakoczeniu wybierz opcj Wstecz. Jeli uywasz innego urzdzenia, znajd nazw urzdzenia na licie dostpnych pocze i pocz si z sieci, wprowadzajc odpowiednie haso w polu WPA.

92 Komunikacja

GPS
Urzdzenie jest wyposaone w odbiornik globalnego systemu okrelania pooenia (GPS). Informacje na temat korzystania z usug nawigacji i okrelania pooenia za pomoc systemu GPS.

Okrelanie wasnej lokalizacji

Informacje na temat okrelania dugoci i szerokoci geograficznej oraz wysokoci biecej lokalizacji z zastosowaniem systemu GPS.

Informacje na temat rozbudowy funkcji informacji o pozycji przez pobranie plikw danych informacji o pozycji. Mona poprawi szybko i dokadno funkcji okrelania pozycji przez urzdzenie. W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja Lokalizacja Wspomaganie GPS. Po uruchomieniu aplikacji za pomoc funkcji GPS pliki danych GPS s automatycznie pobierane. Aby unikn dodatkowych opat za niepotrzebne poczenia z sieci, wycz t opcj.

Aktualizacja funkcji informacji o pozycji

1 2 3

Lokalizacja.

W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja

Wybierz kropk obok opcji Wcz GPS. Wybierz opcj Moje pooenie, aby okreli swoj lokalizacj.

Poczenia z telewizorem (tryb wyjcia TV)


Zapoznaj si z informacjami na temat podczania telewizora i wywietlania interfejsu urzdzenia na jego ekranie.

Wyjcie TV.

W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja

Komunikacja

93

Wybierz system kodowania obrazu zgodnie z regionem. Opcje Region Anglia, Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Wochy, Polska Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Stany Zjednoczone, Tajwan

Pliki mog nie by poprawnie wywietlane ze wzgldu Zestaw suchawkowy Bluetooth i funkcje powikszenia
nie bd dziaa w trybie wyjcia TV. na rnice w systemach wideo lub jako telewizora.

PAL

Ustawienia USB
Dowiedz si, jak podczy urzdzenie do komputera za pomoc dostarczonego kabla do przesyania danych z uyciem rnych trybw poczenia USB. Dziki poczeniu urzdzenia z komputerem mona synchronizowa pliki programu Windows Media Player, przenosi dane bezporednio na urzdzenie i z niego, uywa programu Samsung Kies oraz korzysta z urzdzenia jako modemu bezprzewodowego dla komputera.

NTSC

3 4 5

Wybierz opcj Ustaw. Sprawd, czy odbiornik telewizyjny jest wczony, i podcz urzdzenie za pomoc kabla wyjcia telewizyjnego. Dopasuj kolory na kocu kabla wyjcia telewizyjnego do kolorw na gniazdach A/V odbiornika telewizyjnego. Przecz telewizor w tryb wejcia zewntrznego. Na ekranie telewizora pojawi si interfejs urzdzenia.

czenie za pomoc programu Samsung Kies

Upewnij si, e na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostpny w witrynie WWW firmy Samsung (www.samsungmobile.com).
USB Samsung Kies Ustaw.

W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Komunikacja

94 Komunikacja

2 3 4

Nacinij klawisz [

], aby powrci do trybu oczekiwania.

Do gniazda wielofunkcyjnego w urzdzeniu i do komputera podcz dodatkowy kabel do przesyania danych. Uruchom program Samsung Kies, a nastpnie uyj poczenia bezprzewodowego lub skopiuj dane i pliki. Dodatkowe informacje mona znale w pomocy programu Samsung Kies.

4 5 6 7

Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizowa pliki muzyczne. Zmie lub podaj nazw swojego urzdzenia w wyskakujcym okienku (jeli to konieczne). Wybierz pliki muzyczne i przecignij je na list synchronizacji. Uruchom synchronizacj.

1 2 3

Synchronizacja z programem Windows Media Player


W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Komunikacja USB Odtwarzacz multimedialny Ustaw. Nacinij klawisz [ ], aby powrci do trybu oczekiwania. Podcz dodatkowy kabel do przesyania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urzdzeniu i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player. Po podczeniu na monitorze komputera zostanie wywietlone nowe okno.

Podczanie jako urzdzenia pamici masowej

Upewnij si, e na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

Urzdzenie mona podczy do komputera jako dysk wymienny i uzyska dostp do katalogu z plikami. W przypadku woenia do urzdzenia karty pamici mona rwnie uzyska dostp do zapisanych na niej katalogw z plikami i uywa urzdzenia w charakterze czytnika kart pamici.

1 2 3

Jeli chcesz przesya pliki na kart pamici lub odczytywa je z niej, w kart pamici do urzdzenia. W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Komunikacja USB Pami masowa Ustaw. Nacinij klawisz [ ], aby powrci do trybu oczekiwania.

Komunikacja

95

4 5 6

Do gniazda wielofunkcyjnego w urzdzeniu i do komputera podcz dodatkowy kabel do przesyania danych. Po podczeniu na monitorze komputera zostanie wywietlone nowe okno. Aby wywietli pliki, otwrz katalog. Skopiuj pliki z komputera na kart pamici. Aby odczy urzdzenie od komputera, kliknij ikon urzdzenia USB na pasku zada systemu Windows, a nastpnie kliknij opcj bezpiecznego odczania urzdzenia pamici masowej. Nastpnie odcz kabel do przesyania danych od komputera. W przeciwnym razie moesz utraci dane przechowywane na karcie pamici lub uszkodzi kart pamici.

1 2 3

Uywanie urzdzenia jako modemu bezprzewodowego

Z urzdzenia mona korzysta jako z modemu dla komputera, aby uzyska dostp do Internetu za porednictwem usug telefonii komrkowej.
USB Modem Dial-up Ustaw .

W trybie menu wybierz opcj Ustawienia Komunikacja

Do gniazda wielofunkcyjnego w urzdzeniu i do komputera podcz dodatkowy kabel do przesyania danych. Ustanawianie poczenia z modemem za pomoc komputera. Metoda tworzenia poczenia z modemem moe si rni w zalenoci od wykorzystywanego przez komputer systemu operacyjnego. Wybierz utworzone poczenie z modemem i wprowad nazw uytkownika oraz haso dostarczone przez dostawc usugi.

96 Komunikacja

Narzdzia
Zegar
Informacje dotyczce konfigurowania i kontroli alarmw oraz czasu na wiecie. Mona take uywa stopera i czasomierza odliczajcego wstecz.

Aby wczy funkcj automatycznego wczania, Ustaw. autom. wczania. wybierz opcj Funkcja automatycznego wczania umoliwia wczenie wyczonego urzdzenia i uruchomienie alarmu o ustawionej godzinie.

Wyczanie alarmu

Gdy syszysz dwik alarmu:

1 2 3 4 5

Ustawianie nowego alarmu


W trybie menu wybierz opcj Zegar Wybierz opcj Utwrz. Wprowad szczegy alarmu. Wybierz opcj Codzienne, aby wczy opcj Skrt Dnia od razu po wyczeniu alarmu. Po zakoczeniu wybierz opcj Zapisz. .

Dotknij i przytrzymaj opcj Stop, aby wyczy alarm. Dotknij i przytrzymaj opcj Drzemka, aby wyczy alarm na
okres drzemki.

1 2 3

Usuwanie alarmu
W trybie menu wybierz opcj Zegar Wybierz opcj
Usu.

Wybierz alarm, ktry chcesz usun, a nastpnie wybierz opcj Usu.

Tworzenie zegara czasu na wiecie


W trybie menu wybierz opcj Zegar
.

Narzdzia

97

2 3 4 5

Wybierz opcj Dodaj. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowad kilka liter na oznaczenie nazwy miasta. Aby wybra miasto z widoku mapy wiata, wybierz Widok mapy. Wybierz dan nazw miasta. Aby doda wicej zegarw czasu na wiecie, powtrz kroki 24.

1 2 3 4

Uywanie czasomierza odliczajcego wstecz


W trybie menu wybierz opcj Zegar Wprowad warto czasu do odliczania. Wybierz opcj Start, aby uruchomi odliczanie. Teraz moesz korzysta z innych funkcji, a czasomierz bdzie odlicza w tle. Nacinicie klawisza menu pozwoli na uruchomienie innej aplikacji. Aby zatrzyma alarm po upyniciu okrelonego czasu, dotknij i przytrzymaj opcj Stop. .

1 2 3 4 5

Uywanie stopera
W trybie menu wybierz opcj Zegar . Wybierz opcj Start, aby uruchomi stoper. Aby zarejestrowa czasy okre, wybierz opcj Pomiar. Po zakoczeniu wybierz opcj Stop. Aby usun zapisane czasy, wybierz opcj Kasuj.

Kalkulator
Dowiedz si, jak wykonywa operacje arytmetyczne bezporednio za pomoc urzdzenia, jak na typowym kalkulatorze rcznym lub biurkowym.

1 2

W trybie menu wybierz opcj Kalkulator. Aby mc wykonywa podstawowe operacje arytmetyczne, uywaj klawiszy odpowiadajcych wywietlaczowi kalkulatora.

98 Narzdzia

W celu skorzystania z kalkulatora naukowego obr urzdzenie, aby uzyska orientacj poziom.

Aby wysa minidziennik na bloga, wybierz opcj Opublikuj.

Mini dziennik
Uyj minidziennika, by prowadzi dziennik fotograficzny.

Moje konta
Dowiedz si, jak zarzdza kontami sieciowymi, aby korzysta z synchronizacji danych online czy usug spoecznociowych. Moesz utworzy nowe konto i zmieni interwa dla synchronizacji automatycznej.

1 2 3 4 5 6

Tworzenie mini dziennika


W trybie menu wybierz opcj Mini dziennik. Wybierz opcj Utwrz, aby utworzy nowy wpis. Zmie dzisiejsz dat i ustaw pogod (jeli to konieczne). Wybierz ramk fotograficzn i dodaj obraz lub zrb zdjcie. Wybierz pole wprowadzania tekstu, wprowad tekst i wybierz opcj Gotowe. Wybierz opcj Zapisz.

1 2

Przegldanie mini dziennika


W trybie menu wybierz opcj Mini dziennik. Wybierz dziennik.

1 2 3 4 5 6

Tworzenie konta sieciowego


W trybie menu wybierz opcj Moje konta. Wybierz opcj Dodaj konto (w razie potrzeby). Ustaw domylne konto. Wprowad informacje o koncie i wybierz opcj Dalej. Wprowad szczegy konta. Konfigurowanie konta e-mail (s. 46) Po zakoczeniu wybierz opcj Ustaw.

Jeeli utworzono kilka kont, mona zmieni kolejno kont na licie. Wybierz opcj Prioryt. kont.

Narzdzia

99

1 2

Usuwanie i edycja kont


W trybie menu wybierz opcj Moje konta. Wybierz konto, ktre chcesz usun lub edytowa. Aby edytowa konto, wybierz je i zmie dane, a nastpnie wybierz opcj Zapisz. Aby usun konto, wybierz opcj Usu Tak.

Moje pliki
Dowiedz si, jak szybko i atwo uzyska dostp do wszystkich obrazw, filmw, plikw muzycznych i dwikowych oraz innych typw plikw zapisanych w urzdzeniu lub na karcie pamici.

Obsugiwane formaty plikw


Typ Obraz Film Muzyka Dwik Tematy Inne Obsugiwany format bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx mp3, 3ga, aac, m4a, wma wav, mmf, xmf, imy, midi, amr smt doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

1 2 3

Zmiana harmonogramu automatycznej synchronizacji


W trybie menu wybierz opcj Moje konta. Wybierz opcj . Wybierz interwa, z jakim urzdzenie ma synchronizowa dane dla kont, a nastpnie wybierz opcj Ustaw. Konto Samsung jest kontem umoliwiajcym dostp do usug firmy Samsung dla uytkownikw takich telefonw, jak Samsung Apps i Samsung Dive. Mona atwo zarejestrowa si w celu uzyskania konta Samsung na stronie Moje konta.

Urzdzenie obsuguje nastpujce formaty plikw:

100 Narzdzia

Niektre formaty plikw nie s obsugiwane, zalenie

od oprogramowania telefonu. Jeeli rozmiar pliku przekracza ilo dostpnej pamici, moe wystpi bd podczas otwierania plikw.

Aby uy poniszych opcji, w katalogu wybierz opcj Szukaj.

Aby wyszukiwa pliki zapisane w urzdzeniu, wybierz opcj Aby kopiowa lub przenosi pliki do innego katalogu plikw, Aby usun plik, wybierz opcj Usu. Aby zmieni nazw pliku, wybierz opcj Zmie nazw. Aby przeglda pliki jako miniatury, wybierz opcj Widok Aby posortowa pliki zgodnie z yczeniem, wybierz opcj Aby wysa plik za pomoc interfejsu Bluetooth, wybierz opcj Aby ustawi widoczno plikw za porednictwem interfejsu Aby chroni pliki przed przypadkowym usuniciem, wybierz Aby przywrci zarchiwizowan wiadomo do
opcj Zabezpieczenie. odpowiedniego katalogu wiadomoci, wybierz opcj Przywr domylne. Bluetooth, wybierz opcj Widoczno dla Bluetooth. Wylij przez Bluetooth. Sortuj wg. miniatur. wybierz opcj Kopiuj lub Przenie.

1 2

Wywietlanie pliku
W trybie menu wybierz opcj Moje pliki typ pliku. Katalogi lub pliki zapisane na karcie pamici s oznaczone ikon karty pamici. Wybierz katalog plik. W katalogu Obrazy moesz przeglda zrobione zdjcia i obrazy pobrane lub otrzymane z innych rde. W katalogu Filmy moesz przeglda nagrane filmy i filmy pobrane lub otrzymane z innych rde. W katalogu Dwiki moesz odtwarza wszystkie dzwonki, pliki muzyczne i nagrania dwikowe, take notatki gosowe i nagrania z radia FM. W katalogu Motywy moesz zapisywa zdjcia i dzwonki, ktre chcesz wywietla lub odtwarza. W katalogu Inne moesz przeglda dokumenty i pliki danych, take pliki nieobsugiwane.

Narzdzia

101

Drukowanie obrazu

Dowiedz si, jak drukowa obrazy *.jpg za pomoc poczenia USB lub bezprzewodowego interfejsu Bluetooth. Mona take przesya obrazy w wiadomoci, w wiadomoci e-mail oraz z uyciem interfejsu Bluetooth.

Ustawianie obrazu jako tapety


W trybie menu wybierz opcj Moje pliki Obrazy obraz. Wybierz opcj
Ustaw jako Tapeta.

Zdjcia lub obrazy mog by wywietlane na ekranie w trybie oczekiwania.

Drukowanie obrazu za pomoc poczenia USB

1 2

1 2 3 4 1 2 3 4

Za pomoc kabla do przesyania danych podcz urzdzenie do drukarki z interfejsem PictBridge. W trybie menu wybierz opcj Moje pliki Obrazy obraz. Wybierz opcj
Drukuj przy uyciu USB.

Ustawianie nagrania dwikowego jako dzwonka

Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

W katalogu dwikw moesz ustawia dowolne pliki muzyczne lub nagrania dwikowe jako dzwonki dla pocze przychodzcych lub dwikw alarmu.

Drukowanie obrazu za pomoc funkcji bezprzewodowej Bluetooth


W trybie menu wybierz opcj Moje pliki Obrazy obraz. Wybierz opcj
Drukuj przy uyciu Bluetooth.

1 2

W trybie menu wybierz opcj Moje pliki Dwiki klip dwikowy. Podczas odtwarzania wybierz opcj opcja.
Ustaw jako

Wybierz drukark Bluetooth i skojarz telefon z drukark. s. 86 Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

102 Narzdzia

Edytowanie obrazu

Stosowanie efektw do obrazw

Edycja zdj i stosowanie zabawnych efektw.

Dostosowywanie obrazu

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3

Otwrz obraz, ktry ma zosta poddany edycji. Wybierz opcj Efekty efekt (filtr, styl, zakrzywi... lub rozmazanie czciowe). Wybierz ustawienia efektu do zastosowania, a nastpnie wybierz opcj Zastosuj. Aby do okrelonego obszaru zdjcia zastosowa efekt rozmycia, wybierz opcj Rozmazanie czciowe, przesu lub zmie wielko prostokta i wybierz opcj Zastosuj. Zapisz edytowany obraz pod now nazw pliku. Otwrz obraz, ktry ma zosta poddany edycji. Wybierz opcj Przekszta opcja przeksztacania. Przekszta obraz zgodnie z yczeniem. Aby zmieni wymiary obrazu, przesu pasek przewijania do odpowiedniego rozmiaru i wybierz opcj Zapisz. Aby obrci lub odwrci obraz, wybierz orientacj Zastosuj.

W trybie menu wybierz opcj Moje pliki Obrazy obraz. Wybierz opcj
Edytuj.

Obr telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Interfejs edytora obrazw pojawia si tylko w orientacji poziomej. Wybierz opcj Zaawans... opcj dostosowania obrazu (jasno i kontrast lub kolor). Aby automatycznie dostosowa obraz, wybierz opcj Automaty... Dostosuj obraz zgodnie z wymaganiami, a nastpnie wybierz opcj Zastosuj. Po zakoczeniu wybierz opcj Zapisz. Wybierz lokalizacj pamici (jeli to konieczne). Wprowad nazw nowego pliku obrazu i wybierz opcj Gotowe.

4 1 2 3

Przeksztacenie obrazu

Narzdzia

103

Aby skadrowa obraz, narysuj prostokt na obszarze, ktry

4 1 2 3 4 5

chcesz wyci, a nastpnie wybierz opcj Zastosuj.

Zapisz edytowany obraz pod now nazw pliku. Otwrz obraz, ktry ma zosta poddany edycji. Wybierz opcj Wstaw typ efektu wizualnego (tekst lub obrazek). Wpisz tekst i wybierz opcj Gotowe lub wybierz efekt wizualny. Przesu lub zmie rozmiar efektu wizualnego lub tekstu i wybierz opcj Zapisz lub Zastosuj. Zapisz edytowany obraz pod now nazw pliku.

2 3 4 5 6

Wybierz opcj

Utwrz film.

Wstawianie efektu wizualnego

Obr telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, aby uzyska orientacj poziom. Interfejs edytora wideo pojawia si tylko w orientacji poziomej. Wybierz opcj
Dodaj scen.

Wybierz kategori obrazu lub pliku wideo obraz lub plik wideo, a nastpnie wybierz opcj Dodaj.
Aby doda wicej obrazw lub filmw, wybierz opcj Dodaj scen i powtrz krok 5. Aby wybra czas wywietlania obrazu, wybierz obraz Czas trwania. Aby usun pliki obrazw lub wideo, wybierz Usu. Aby zmieni rozmieszczenie plikw obrazw lub wideo, dotknij i przytrzymaj element oraz przenie go do danej lokalizacji.

Edycja filmu

Mona tworzy pliki wideo i stosowa efekty wizualne w odniesieniu do plikw w formatach jpeg i jpg.

Tworzenie nowego filmu

W trybie menu wybierz opcj Moje pliki Obrazy obraz.

Aby doda tekst midzy obrazami lub filmami, wybierz opcj Wstaw tekst.

104 Narzdzia

8 9

Wprowad dany tekst i wybierz opcj Gotowe. Przesu lub zmie rozmiar dodanego tekstu, a nastpnie wybierz opcj Gotowe. Aby zmieni atrybut tekstu czy koloru, wybierz opcj Edytuj tekst. kategori dwikw dwik Dodaj. .

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Aby rozpocz odtwarzanie, wybierz opcj . Przesu do punktu, w ktrym nowy film powinien si zaczyna. Przesu do punktu, w ktrym nowy film powinien si zaczyna. Wybierz opcj Gotowe. Zapisz edytowany film pod now nazw pliku. Zaimportuj film. Wybierz film Podziel. Aby rozpocz odtwarzanie, wybierz opcj . Przesu do punktu, w ktrym chcesz podzieli film na dwa nowe. Wybierz opcj Gotowe. Wstaw efekt przejcia midzy filmami. Zapisz edytowany film pod now nazw pliku.

10 Wybierz opcj Dotknij tutaj, aby doda muzyk w tle 11 Aby doda efekt przejcia midzy obrazami czy filmami, 12 Wybierz
wybierz opcj wideo, lokalizacj pamici uywan do zapisywania nowego pliku wideo i domyln wielko pliku wideo.
Ustawienia, aby zmieni rozdzielczo

Dzielenie filmw

13 Po zakoczeniu wybierz opcj Nagraj film. 14 Wprowad nazw nowego pliku wideo i wybierz opcj
Gotowe.

15 Aby obejrze plik, wybierz opcj Tak (jeli to konieczne).


Wycinanie fragmentu filmu

1 2

Zaimportuj film. Wybierz film Przytnij.

Narzdzia

105

Stosowanie efektu w filmie

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zaimportuj film. Wybierz film Efekty. Wybierz opcj efektu Gotowe. Zapisz edytowany film pod now nazw pliku. Zaimportuj film. Wybierz film Dodaj opis. Aby rozpocz odtwarzanie, wybierz opcj . Przesu Przesu do punktu, w ktrym chcesz wywietli tekst. do punktu, w ktrym tekst ma znikn.

Wyszukiwarka
Dowiedz si, jak wyszukiwa dane zapisane w urzdzeniu lub w sieci.

1 2 3 4

Dodawanie opisu do filmu

Wyszukiwanie plikw lub danych w urzdzeniu


W trybie menu wybierz opcj Wyszukiwarka Telefon. Przejd do pola wprowadzania tekstu. Wprowad sowo kluczowe i dotknij opcji zaktualizowa wyniki wyszukiwania. , aby

Wybierz dane, do ktrych chcesz uzyska dostp.

Wybierz opcj Gotowe. Zmie dany tekst i wybierz opcj Gotowe. Przesu lub zmie rozmiar dodanego tekstu, a nastpnie wybierz opcj Gotowe. Aby zmieni atrybut lub kolor tekstu, wybierz opcj Zapisz edytowany film pod now nazw pliku.

1 2 3 4

Wyszukiwanie w sieci WWW


W trybie menu wybierz opcj Wyszukiwarka Internet. Przejd do pola wprowadzania tekstu. Wprowad sowo kluczowe. Dotknij przycisku lub wybierz stron sieci Web, do ktrej chcesz uzyska dostp.

106 Narzdzia

Ustawienia
Dostp do menu Ustawienia
1 2 3
W trybie menu wybierz opcj Ustawienia. Wybierz kategori ustawie i opcj. Dostosuj ustawienie i wybierz opcj Wstecz lub Ustaw.

Router Wi-Fi: uruchamianie funkcji punktu dostpowego w

Tryb Offline
Wyczenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urzdzenia. Mona korzysta wycznie z usug urzdzenia innych ni sieciowe.

Komunikacja

Bluetooth: uruchamianie funkcji Bluetooth w celu Wi-Fi: uruchamianie funkcji WLAN, aby czy si z Internetem
lub innymi urzdzeniami sieciowymi. s. 87 wymieniania danych na odlego. s. 84

celu uywania urzdzenia jako punktu dostpowego (AP). s. 92 DLNA: aktywacja usugi DLNA w celu udostpniania plikw multimedialnych midzy urzdzeniami z funkcj DLNA. s. 89 Synchronizuj: konfigurowanie profilu synchronizacji. s. 82 Lokalizacja: konfigurowanie ustawie zwizanych z poczeniami GPS. s. 93 - Wcz GPS: naley aktywowa t funkcj, aby mc zlokalizowa swoj pozycj za pomoc systemu GPS. - Wspomaganie GPS: ustawienie w celu poprawy odbioru sygnau GPS. - Uyj stacji bazowych: ustawienie w celu zlokalizowania wasnej pozycji poprzez urzdzenia punktw dostpowych w pobliu. - Wspomaganie czujnikiem: wczenie tej funkcji umoliwia zwikszenie efektywnoci okrelania pooenia przy uyciu czujnikw rozpoznajcych pieszych. - Moje pooenie: wywietlenie swojego biecego pooenia przy uyciu szerokoci geograficznej, dugoci geograficznej i wysokoci ponad poziomem morza.

Ustawienia

107

chcesz uy w przypadku systemu GPS. Sie: aby skonfigurowa sposb wybierania i podczania si do sieci za pomoc urzdzenia, naley uzyska dostp i dostosowa opisane poniej ustawienia. - Wybr sieci: ustawianie automatycznej lub rcznej metody wyboru sieci. - Tryb pracy sieci: wybieranie pasma sieci. - Profile trans. danych: ustawianie profili pocze uywanych do obsugi funkcji sieciowych. - Certyfikaty: wywietlanie certyfikatw wymaganych do uzyskania dostpu do usug sieciowych. Roaming danych: ustawiany w celu korzystania z usug transmisji danych przy poczeniach w roamingu. Uyj danych pakietowych: ustawienie zapewnia dziaanie usug sieciowych w sieciach z transmisj pakietow danych. Licznik danych: wywietlanie iloci wysanych lub odebranych danych. USB: konfiguracja trybu USB, ktry jest aktywowany po podczeniu urzdzenia do komputera. s. 94

- Profil trans. danych: wybr profil poczenia, ktrego

Wyjcie TV: wybr systemu kodowania trybu wideo dla


telewizora w celu prawidowego podczenia do niego urzdzenia. s. 93

Profile telefonu
Wybieranie profilu dwikowego, ktry ma zosta uyty lub dostosowanie opcji dwiku w profilach do upodoba uytkownika. Aby dostosowa profil, wybierz profil i dostosuj opisane poniej opcje dwiku:

Poczenie: - Rodzaj alarmu: wybierz sposb informowania przez - Dzwonek: wybr dzwonka, za pomoc ktrego urzdzenie
urzdzenie o poczeniach przychodzcych. bdzie informowa o poczeniach przychodzcych, na przykad odtwarzajc melodi. - Alarm wibracyjny: wybr wibracji, ktra bdzie towarzyszy dzwonkowi. - Ustaw poziom dwiku dla dzwonka, korzystajc.

108 Ustawienia

Wiadomoci: - Rodzaj alarmu: wybierz sposb informowania przez

Podwietlenie: konfigurowanie czasu oczekiwania urzdzenia


do momentu wyczenia podwietlenia.

urzdzenie o odebranych wiadomociach. - Sygna alarmu: wybr dzwonka, za pomoc ktrego urzdzenie bdzie informowa o odebranych wiadomociach, na przykad odtwarzajc melodi. - Korzystajc z suwaka na dole, dostosuj poziom gonoci dwiku dzwonka informujcego o wiadomoci. System: dopasowanie poziomu gonoci dla dwikw systemowych.

Oglne
Aby skonfigurowa oglne ustawienia urzdzenia, naley uzyska dostp i dostosowa opisane poniej ustawienia:

Jzyk wywietlania: wybr jzyka uywanego przez Jzyk klawiatury: wybr jzyka wprowadzania, uywanego Gesty: aby skonfigurowa oglne ustawienia rozpoznawania
przez klawiatur. ruchw przez urzdzenie, naley uzyska dostp i dostosowa opisane poniej ustawienia. - Podwjne dotknicie (Skrty klawiszowe): wybr aplikacji, ktra bdzie uruchamiana po podwjnym szybkim dotkniciu urzdzenia w trybie oczekiwania. - Orientacja: aktywacja aplikacji poprzez obrcenie lub pochylenie urzdzenia. Zmie orientacj: okrelanie, czy w przypadku obrcenia urzdzenia zmiana orientacji interfejsu ma nastpi automatycznie. wywietlacz urzdzenia.

Wywietlacz
Aby skonfigurowa wywietlacz urzdzenia, naley uzyska dostp i dostosowa opisane poniej ustawienia:

Tapeta: wybr obrazu ta dla ekranu trybu oczekiwania. Motyw: wybr pobranego obrazu dla ekranu trybu Rodzaj czcionki: wybr stylu czcionki. Jasno: konfigurowanie jasnoci wywietlacza.
oczekiwania.

Ustawienia

109

Przesuwaj elementy w kierunku przechylania: okrelanie, czy elementy powinny by przesuwane w okrelonym kierunku w razie przechylenia urzdzenia. - Obrcenie (tryb etykiety): uruchamianie funkcji wstrzymania trybu etykiety, ktry umoliwia wyciszenie wszelkich dwikw wydawanych przez urzdzenie przez odwrcenie go przedni czci w d. - Odkadanie (tryb gonomwicy): uaktywnienie funkcji uruchamiania gonika ruchem, ktra pozwala na uruchomienie gonika przez pooenie urzdzenia na paskiej powierzchni podczas rozmowy. Blokada ekranu: ustawienia reakcji na wibracj, automatycznej blokady i podwietlenia (aktywowane przez dotknicie ekranu). - Wibracja: dostosowanie intensywnoci wibracji. - Autom. blokada ekranu: ustawianie automatycznej blokady ekranu dotykowego. - Podwietlenie w.: wczanie podwietlenia klawiszem blokady klawiatury lub dowolnym klawiszem. Licencja: dostosowanie ustawie zwizanych z kluczami licencyjnymi, takich jak namierzanie, ostrzeenie o wyganiciu lub pobieranie w sieciach zagranicznych.

Powiadomienia: aktywacja lub dezaktywacja ostrzee o

odebranych wiadomociach byskawicznych, wiadomociach MMS i wiadomociach gosowych oraz podczas przesyania plikw. Mona take wywietla tre otrzymanej wiadomoci.

Data i godzina
Aby skonfigurowa sposb wywietlania przez urzdzenie godziny i daty, naley uzyska dostp i dostosowa opisane poniej ustawienia.

Strefa czasowa: ustawianie strefy czasowej uytkownika. Data i godzina: rczne ustawianie biecej daty i godziny. Format godziny: wybieranie formatu godziny. Format daty: wybieranie formatu daty. Auto-aktualizacja czasu: automatyczna aktualizacja godziny
przy zmianie strefy czasowej.

Menu i widgety

Adaptacyjny ukad menu: ustawienie ikon na ekranie menu


gwnego, aby automatycznie zmieniay pooenie.

110 Ustawienia

Widget: - Profil trans. danych: wybr profil poczenia, ktrego - Pobrane widgety: przegldanie listy pobieranych - Zastrzeenie: wywietlanie zastrzeenia dotyczcego
widgetu. widgetw. chcesz uy w przypadku widgetw.

Aplikacje
Aby skonfigurowa aplikacje w urzdzeniu, naley uzyska dostp i dostosowa opisane poniej ustawienia:

Poczenie

dostosowanie ustawie funkcji pocze:

Wszystkie poczenia: - Poka mj numer: wywietlanie numeru telefonu

komrkowego u odbiorcw. (Korzystanie z tej funkcji wymaga woenia karty SIM lub USIM). - Autom. odrzucanie: okrelanie listy dzwonicych, ktrych poczenia bd odrzucane automatycznie.

odrzucenia poczenia zostanie wysana wiadomo do dzwonicego. - Tryb odbierania: okrelanie sposobu odbierania pocze: ] lub dowolnego klawisza; przez nacinicie klawisza [ albo ustawienie urzdzenia, aby odbierao poczenia automatycznie po okrelonym czasie (funkcja dostpna wycznie przy podczonym zestawie suchawkowym). - Sygnay stanu poczenia: wczenie lub wyczenie sygnaw poczenia, sygnau minutowego lub rozczenia. - Powiadom. podczas po.: wczenie lub wyczenie ostrzeenia podczas poczenia. Poczenie gosowe: - Przekazywanie po.: przekazywanie pocze przychodzcych na inny numer. - Blokowanie po.: blokowanie pocze przychodzcych lub wychodzcych. - Po. oczekujce: okrelenie opcji postpowania w razie poczenia przychodzcego podczas trwania innego poczenia.

- Wybieranie prefiksu: ustawianie prefiksu wybierania. - Odrzu poczenie z wiadomoci: w przypadku

Ustawienia

111

automatycznie ponownie wybra numer w razie braku poczenia. Poczenie wideo: - Obraz standardowy: wybr obrazu wywietlanego u rozmwcy. - Wasny obraz wideo w poczeniu odebranym: okrelanie, czy urzdzenie ma wywietla rozmwcy obraz na ywo, czy obraz standardowy. - Opcje po bdzie poczenia: okrel, czy urzdzenie ma sprbowa nawiza poczenie gosowe, jeli nie powiodo si nawizanie poczenia wideo. - Tapeta: wybieranie obrazu do wywietlenia na wywietlaczu gwnym. - Rozmiar obrazu gwnego: okrelanie rozmiaru obrazu gwnego. - Przekazywanie po.: przekazywanie pocze przychodzcych na inny numer. - Blokowanie po.: blokowanie pocze z okrelonych numerw.

- Auto-powtarzanie: okrelanie, czy urzdzenie ma

automatycznie ponownie wybra numer w razie braku poczenia. Faszywe poczenie: okrelanie ustawie dla faszywych pocze. s. 37

- Auto-powtarzanie: okrelanie, czy urzdzenie ma

Wiadomoci

Dostosowanie ustawie funkcji wiadomoci:

Ustawienia wsplne: - Zachowaj kopi: okrelanie, czy urzdzenie ma zapisywa - Usu wszystkie: usuwanie katalogu z wiadomociami. - Automatyczne usuwanie: okrelanie, czy urzdzenie ma - Lista blokowanych: blokowanie wiadomoci z okrelonych - Sygna alarmu: okrelenie, jak czsto urzdzenie informuje
o odebraniu nowych wiadomoci. adresw i wiadomoci zawierajcych okrelone tematy. automatycznie usuwa wiadomoci. kopi wiadomoci.

112 Ustawienia

SMS: - Obsuga znakw: wybieranie typu kodowania znakw.

Uycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znakw w wiadomoci mniej wicej o poow. - Droga odpowiedzi: umoliwia odbiorcom wysanie odpowiedzi za porednictwem serwera wiadomoci SMS nadawcy. - Raport dorczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomoci. - Centrum SMS: wprowadzanie numeru centrum wiadomoci SMS. - Zapisz w: wybr miejsca zapisywania nowych wiadomoci SMS. MMS: - Ustawienia wysyania: Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomoci. Termin wanoci: ustawienie, jak dugo wiadomoci s przechowywane na serwerze wiadomoci multimedialnych. Opnienie dostarczenia: okrelenie, z jakim opnieniem s wysyane wiadomoci.

Raport dorczenia: przesyanie wraz z wiadomoci dania raportu dorczenia, informujcego o dostarczeniu wiadomoci. daj raportu przeczytania: przesyanie wraz z wiadomoci dania raportu odczytania, informujcego o odczytaniu wiadomoci. Dodaj wizytwk: okrelenie, czy urzdzenie ma dodawa wizytwk do wiadomoci wychodzcych. - Ustawienia odbierania: Typ pobierania: okrelenie sposobu pobierania nowych wiadomoci MMS. Wylij raport dorczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomoci. Wylij raport odczytu: ustawienie sieci pozwalajce na informowanie nadawcw o przeczytaniu wiadomoci. Akceptuj anonimowe: okrelanie, czy urzdzenie ma odbiera wiadomoci od nieznanych nadawcw. Zezwalaj na reklamy: okrelanie, czy wiadomoci reklamowe maj by odbierane, czy nie. - Profil trans. danych: okrelanie profilu poczenia dla wysyania lub odbierania wiadomoci.

Ustawienia

113

rozmiaru wiadomoci. Rozmiar ten moe si zmienia w zalenoci od regionu. - Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu: okrelanie, czy urzdzenie ma zmienia rozmiar obrazu w wiadomociach MMS. - Tryb tworzenia: okrelanie trybu tworzenia wiadomoci MMS. Mona wybra tworzenie wiadomoci o okrelonych typach zawartoci i o dowolnym rozmiarach lub otrzymywa ostrzeenia o zawartoci lub rozmiarze. - Domylny styl: okrelanie domylnych waciwoci wiadomoci, takich jak styl czcionki, rozmiar, kolor i kolor ta. WAP Push: - Ustawienia odbierania: wybieranie, czy odbiera wiadomoci przesyane z serwera sieciowego. - czenie z adresem: okrelanie, czy czy si z witryn poczonej usugi przy otwieraniu wiadomoci sieciowej. Wiad. sieciowe: - Aktywacja: wczanie lub wyczanie funkcji wiadomoci sieciowych.

- Limit rozmiaru: wybranie maksymalnego dozwolonego

wiadomoci ze wszystkich kanaw, czy wycznie z wybranych. - Moje kanay: wybr ulubionych kanaw. - Jzyk: wybr jzyka wiadomoci sieciowych. Poczta gosowa: wprowadzenie nazwy i numeru centrum poczty gosowej. Wiad. alarmowa: ustawianie wiadomoci alarmowych nadawanych w razie zagroenia. s. 45

- Odbierane kanay: okrelenie, czy urzdzenie ma odbiera

Konta e-mail: przegldanie, konfigurowanie lub usuwanie Ustawienia wysyania: - Konto domylne: ustawianie domylnego konta e-mail. Ta
opcja pojawia si tylko wwczas, gdy dostpnych jest kilka kont. Od: wprowadzanie swojego adresu e-mail jako adresu nadawcy. Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomoci. kont e-mail.

E-mail

114 Ustawienia

Zachowaj kopi: okrelanie, czy urzdzenie ma zapisywa kopi wysanych wiadomoci na serwerze. Odp. z oryg. wiadomoci: okrelanie, czy podczas odpowiadania na wiadomo naley zaczy pierwotn wiadomo. Przesyaj dalej z plikami: okrelanie, czy przy przesyaniu dalej wiadomoci naley zaczy pliki. Raport przeczytania: przesyanie wraz z wiadomoci dania potwierdzenia odczytania, informujcego o odczytaniu wiadomoci. Raport dorczenia: przesyanie wraz z wiadomoci dania raportu dorczenia, informujcego o dostarczeniu wiadomoci. Dodaj wizytwk: okrelenie, czy urzdzenie ma dodawa wizytwk do wiadomoci wychodzcych. Zawsze wysyaj kopi DW do mnie: okrelenie, czy urzdzenie ma zacza adres e-mail uytkownika do wszystkich wiadomoci wychodzcych. Dodaj podpis: okrelenie, czy urzdzenie ma dodawa podpis do wiadomoci wychodzcych. Podpis: podanie swojego podpisu. - Dostosowanie innych ustawie konta.

Ustawienia odbierania: - Limit rozmiaru e-mail: wybr maksymalnego - Wylij raport odczytu: konfiguracja sieci do informowania - Zaaduj zdalne obrazy: konfiguracja do wczytywania Opcje usuwania: okrelanie, czy naley usuwa wiadomoci z Zablokuj e-mail: blokowanie wiadomoci e-mail z Profil trans. danych: okrelanie profilu poczenia dla
wysyania lub odbierania wiadomoci. okrelonych adresw i z okrelonymi tematami. urzdzenia, czy z urzdzenia i serwera. obrazw umieszczonych w treci wiadomoci e-mail. nadawcw o przeczytaniu wiadomoci. dozwolonego rozmiaru wiadomoci.

Ustawienia pamici: ustawianie lokalizacji uywanej do Kolejno wywietlania nazw: okrelanie sposobu
wywietlania nazw kontaktw. zarzdzanie nimi.

Kontakty

zapisywania nowych kontaktw i wywietlania kontaktw.

Wasne numery: przechowywanie wasnych numerw i


Ustawienia

115

Numery usug: skontaktuj si z dostawc usug, aby pozyska


niezbdne informacje.

Ustawienia VOD: wybr profilu poczenia sieciowego, jakie

ma by uywane w przypadku treci Video-On-Demand (VOD).

Kalendarz

Dostosowanie ustawie kalendarza:

Kalendarze: wybr domylnego kalendarza. Synchr. kalendarza: synchronizacja kalendarza sieciowego z Tryb widoku: ustawianie domylnego widoku kalendarza Pierwszy dzie tygodnia: okrelanie, jaki dzie ma by
(miesic lub dzie). pierwszym dniem tygodnia (niedziela czy poniedziaek). kalendarzem w urzdzeniu. s. 82

Powiadomienie o aktualizacji: wybr poczenia sieciowego

Samsung Apps

Internet Odtwarzacz multimedialny


odtwarzacza muzyki. s. 65

(Wi-Fi lub sie z transmisj pakietow danych), pozwalajcego na pobieranie powiadomie o aktualizacji aplikacji z Samsung Apps. Profile sieciowe: wybr ustawionego fabrycznie przez operatora profilu poczenia sieciowego, jaki ma by wykorzystywany w przypadku usugi Samsung Apps lub aplikacji pobranych z Samsung Apps. Jeli profil poczenia nie zosta zdefiniowany, skontaktuj si z operatorem, aby uzyska szczegowe ustawienia.

wybr profilu poczenia, stosowanego przy uzyskiwaniu dostpu do Internetu. s. 79 Dostosowanie ustawie odtwarzacza MP3 i odtwarzacza wideo:

Szczegy wysyania: przegldanie szczegowych informacji Listy blogw: aktualizacja listy witryn lub blogw. Profil trans. danych: wybr profilu poczenia, stosowanego Zastrzeenie: wywietlenie wyczenia odpowiedzialnoci.
przy wysyaniu zdj. dotyczcych ostatnio przekazanych plikw.

Ustawienia wysyania zdj

Ustawienia odtwarzacza muzycznego: ustawianie opcji

116 Ustawienia

Portale spoecznociowe Ustawienia instalacji

Mona wybra profil poczenia uywany dla portali spoecznociowych.

Zmie haso: zmiana hasa urzdzenia. Blokada SIM: aktywacja lub dezaktywacja dania przez Blokada PIN: aktywacja lub dezaktywacja dania przez

funkcj blokady SIM hasa SIM po zmianie karty SIM lub USIM.

Domylna lokalizacja instalacji: wybr domylnej lokalizacji


w pamici, gdzie bd instalowane nowe aplikacje.

Bezpieczestwo
Aby zadba o bezpieczestwo urzdzenia i danych, naley uzyska dostp i dostosowa opisane poniej ustawienia.

Blokada telefonu: aktywacja lub dezaktywacja dania przez Blokada prywatnoci: ustawienie prywatnoci niektrych
funkcj blokady hasa urzdzenia przed jego uyciem. danych; w celu uzyskania dostpu do danych prywatnych naley wprowadzi haso urzdzenia. Mobile Tracker: aktywacja lub dezaktywacja funkcji Mobile Tracker, pomagajcej zlokalizowa skradzione lub zagubione urzdzenie. s. 28

funkcj blokady PIN podania kodu PIN przed uyciem urzdzenia. Zmie kod PIN: zmiana kodu PIN, chronicego dostp do danych na karcie SIM lub USIM. Tryb FDN: aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia pocze do numerw telefonw z listy wybierania ustalonego. Zmie PIN2: zmiana kodu PIN2, chronicego podstawowy kod PIN.

Pami
Aby skonfigurowa sposb uytkowania pamici urzdzenia, naley uzyska dostp i dostosowa opisane poniej ustawienia:

Szczegy karty pamici: dostp do szczegowych

informacji dotyczcych karty pamici, jeeli zainstalowano kart pamici. Mona rwnie sformatowa kart pamici lub zmieni jej nazw.

Ustawienia

117

Formatowanie karty pamici spowoduje trwae usunicie wszystkich wybranych danych z karty.

O telefonie

Domylna pami: wybr lokalizacji pamici domylnej do

Info syst.: sprawdzenie dostpnego poziomu naadowania

zapisywania plikw. Stan pamici: wywietlanie pamici uywanej i dostpnej dla rnych typw plikw. Wyczy pami telefonu: usuwanie wybranych danych z pamici urzdzenia.

Ust.fabryczne
Przywrcenie rnych ustawie do wprowadzonych fabrycznie ustawie domylnych. Naley wybra, ktre ustawienia maj zosta przywrcone. Aby przywrci ustawienia, konieczne jest wprowadzenie hasa urzdzenia.

pamici, obcienia procesora i wolnej pamici. Mona rwnie sprawdzi numer modelu telefonu i adresy MAC urzdze Bluetooth oraz Wi-Fi. DivX(R) VOD: sprawdzenie kodw rejestracji i wyrejestrowania. Aby odtwarza pliki DivX, musisz zarejestrowa urzdzenie w witrynie DivX, uywajc odpowiedniego kodu. Licencje oprogramowania Open source: sprawdzanie licencji Open Source dla pobranych programw.

Aplikacje SIM
Korzystanie z rnych usug dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektrych kart SIM lub USIM to menu moe by dostpne, ale moe mie inn nazw.

118 Ustawienia

Rozwizywanie problemw
Podczas wczania urzdzenia lub korzystania z niego wywietlany jest monit o wprowadzenie jednego z nastpujcych kodw:
Kod Haso Sposoby rozwizania problemu: Jeli wczona jest funkcja blokady urzdzenia, naley poda wprowadzone haso. Jeeli urzdzenie jest uywane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, naley wprowadzi kod doczony do karty SIM lub USIM. Aby wyczy t funkcj, skorzystaj z menu Blokada PIN.

Kod

Sposoby rozwizania problemu: Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W wikszoci przypadkw jest to skutek kilkukrotnego bdnego wprowadzenia kodu PIN. Naley wprowadzi kod PUK dostarczony przez dostawc usug. W przypadku dostpu do menu, do ktrego wymagany jest kod PIN2, naley wprowadzi kod PIN2 pochodzcy z karty SIM lub USIM. Szczegowe informacje mona uzyska u operatora sieci.

PUK

PIN2

Urzdzenie wywietla komunikat "Usuga niedostpna" lub "Bd sieci"


W obszarach o sabym sygnale lub utrudnionym odbiorze
sygnau moliwa jest utrata poczenia. Naley przej w inne miejsce i ponowi prb. Dostp do niektrych opcji nie jest moliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegowych informacji naley skontaktowa si z operatorem.

PIN

Rozwizywanie problemw

119

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidowo


Jeli urzdzenie jest wyposaone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidowo, sprbuj zastosowa ponisze rozwizania:

Poczenia s przerywane
W obszarach o sabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnau moliwa jest utrata poczenia z sieci. Naley przej w inne miejsce i ponowi prb.

Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczajce.

Folie zabezpieczajce mog przeszkadza w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urzdzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane. Sprawd, czy Twoje rce s czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego. Uruchom urzdzenie ponownie, aby usun tymczasowe bdy oprogramowania. Sprawd, czy oprogramowanie urzdzenia zostao uaktualnione do najnowszej wersji. Jeli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanie telefon do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Poczenia wychodzce nie dochodz do skutku


Upewnij si, e zosta nacinity klawisz poczenia. Upewnij si, e zostaa wybrana prawidowa sie komrkowa. Upewnij si, e dla wybieranego numeru nie zostao
wprowadzone blokowanie pocze.

Poczenia przychodzce nie dochodz do skutku


Upewnij si, e urzdzenie jest wczone. Upewnij si, e zostaa wybrana prawidowa sie komrkowa. Upewnij si, e nie zostao wprowadzone blokowanie pocze
przychodzcych z danego numeru.

120 Rozwizywanie problemw

Inne osoby nie sysz Ci podczas poczenia


Upewnij si, e wbudowany mikrofon nie jest zasonity. Upewnij si, e mikrofon jest blisko ust. Jeli uywasz zestawu suchawkowego, upewnij si, e zosta
on prawidowo podczony.

Upewnij si, e nie zostao wprowadzone blokowanie pocze


dla danego numeru z kontaktw.

Urzdzenie emituje sygna dwikowy i miga ikona baterii


Bateria jest prawie rozadowana. Aby dalej uywa urzdzenia, wymie lub naaduj bateri.

Jako dwiku jest saba


Upewnij si, e wewntrzna antena urzdzenia nie jest W obszarach o sabym sygnale lub utrudnionym odbiorze
blokowana. sygnau moliwa jest utrata poczenia. Naley przej w inne miejsce i ponowi prb.

Bateria nie aduje si prawidowo lub urzdzenie wycza si


Zcza baterii mog by zabrudzone. Wytrzyj pozacane styki Jeli mimo to bateria nie bdzie si adowaa do koca, naley
czyst, mikk szmatk i sprbuj ponownie naadowa bateri. naby now bateri, a star odda do utylizacji, przestrzegajc obowizujcych przepisw (zapoznaj si z lokalnymi przepisami dotyczcymi zasad prawidowej utylizacji).

Przy wybieraniu numeru z kontaktw poczenie nie jest realizowane


Upewnij si, e w kontaktach zosta wprowadzony prawidowy W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
numer.

Rozwizywanie problemw

121

Urzdzenie jest gorce w dotyku


W przypadku uywania aplikacji wymagajcych wikszego zuycia energii lub korzystania z aplikacji w urzdzeniu przez duszy czas urzdzenie moe by gorce. Jest to zjawisko normalne, ktre nie powinno wpywa na trwao i wydajno urzdzenia.

Komunikaty o bdach przy uruchamianiu radia FM


Aplikacja radia FM w urzdzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu suchawkowego w charakterze anteny. Bez podczonego zestawu suchawkowego radio FM nie bdzie w stanie odbiera stacji radiowych. Aby uy radia FM, upewnij si najpierw, e zestaw suchawkowy jest prawidowo podczony. Nastpnie wyszukaj i zapisz dostpne stacje. Jeli nadal nie moesz uywa radia FM po wykonaniu tych czynnoci, sprbuj znale szukan stacj za pomoc innego odbiornika radiowego. Jeli mona jej sucha, urzdzenie moe wymaga naprawy. Skontaktuj si z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o bdach przy uruchamianiu aparatu


Aby moliwa bya praca aplikacji aparatu fotograficznego, urzdzenie Samsung musi dysponowa wystarczajc dostpn pamici i poziomem naadowania baterii. W przypadku wystpienia komunikatu o bdzie przy uruchamianiu aparatu sprbuj zastosowa ponisze rozwizania:

Naaduj bateri lub wymie j na bateri, ktra jest cakowicie Uwolnij cz pamici, przenoszc pliki do komputera lub Ponownie uruchom urzdzenie. Jeeli nadal wystpuje
usuwajc je z urzdzenia. problem z aplikacj aparatu, po wyprbowaniu powyszych rozwiza skontaktuj si z centrum serwisowym firmy Samsung. naadowana.

Komunikaty o bdach pojawiaj przy otwieraniu plikw muzycznych


Urzdzenie Samsung moe nie odtwarza niektrych rodzajw plikw muzycznych z wielu powodw. W przypadku wystpienia komunikatw o bdach przy otwieraniu plikw muzycznych w urzdzeniu sprbuj zastosowa ponisze rozwizania:

122 Rozwizywanie problemw

Uwolnij cz pamici, przenoszc pliki do komputera lub

usuwajc je z urzdzenia. Sprawd, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawd, czy masz odpowiedni licencj lub klucz umoliwiajcy jego odtworzenie. Sprawd, czy urzdzenie obsuguje ten rodzaj plikw.

Brak poczenia przy podczeniu urzdzenia do komputera


Sprawd, czy kabel do przesyania danych, z ktrego Sprawd, czy sterowniki w komputerze s zainstalowane i
zaktualizowane. korzystasz, jest zgodny z urzdzeniem.

Nie mona zlokalizowa innego urzdzenia Bluetooth


Sprawd, czy w Twoim urzdzeniu funkcja Bluetooth jest
bezprzewodowej Bluetooth jest wczona w urzdzeniu, z ktrym chcesz si poczy. Sprawd, czy Twoje urzdzenie i drugie urzdzenie Bluetooth znajduj si w zasigu cznoci bezprzewodowej Bluetooth (10 metrw). Jeli powysze wskazwki nie pozwalaj na rozwizanie problemu, skontaktuj si z centrum serwisowym firmy Samsung.

Urzdzenie zawiesza si lub wystpuj bdy krytyczne


Jeeli urzdzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza si, konieczne moe by zamknicie programw lub wyzerowanie ustawie urzdzenia w celu przywrcenia funkcji. Jeeli urzdzenie wci reaguje na polecenia, jednak program si zawiesi, naley zamkn program przy uyciu menedera zada. Jeeli urzdzenie zawiesio si i nie reaguje na polecenia, nacinij ] przez 810 sekund, do chwili, gdy i przytrzymaj przycisk [ urzdzenie zostanie automatycznie wyczone i ponownie wczone.

W razie potrzeby sprawd, czy funkcja cznoci

wczona.

Rozwizywanie problemw

123

Informacje na temat bezpieczestwa i obsugi


Aby bezpiecznie uywa urzdzenia, naley przestrzega zamieszczonych tu informacji na temat bezpieczestwa i obsugi.

Ochrona suchu
Naraenie na dwik o wysokim poziomie gonoci moe prowadzi do uszkodzenia suchu. Przed podczeniem suchawek do rda dwiku naley zawsze zmniejszy gono. Naley ustawi taki minimalny poziom gonoci, aby sysze rozmow lub muzyk.

Podczas montowania telefonu komrkowego i akcesoriw naley zachowa ostrono


Naley si upewni, czy wszystkie telefony komrkowe oraz zwizane z nimi akcesoria zostay bezpiecznie zamontowane w samochodzie. Nie naley umieszcza telefonu i akcesoriw w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej samochodu. Nieprawidowo zainstalowany sprzt bezprzewodowy moe spowodowa powane uszkodzenia ciaa w przypadku gwatownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Informacje zwizane z bezpieczestwem


Przechowywanie telefonu w miejscu niedostpnym dla maych dzieci i zwierzt
Telefon i wszystkie akcesoria naley przechowywa poza zasigiem maych dzieci i zwierzt. Poknicie niewielkich czci moe spowodowa zadawienie lub powane obraenia.

124 Informacje na temat bezpieczestwa i obsugi

Ostrono podczas uywania i pozbywania si akumulatorw


Naley korzysta tylko z baterii i adowarek zaakceptowanych
przez firm Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Uywanie niezgodnych baterii i adowarek moe spowodowa powane obraenia lub uszkodzenie telefonu. Baterii ani telefonw nie wolno wrzuca do ognia. W kwestii utylizacji zuytych baterii lub telefonw naley postpowa zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Nigdy nie naley umieszcza baterii lub telefonw w ani na urzdzeniach wydzielajcych ciepo, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mog wybuchn, jeli zostan zbyt mocno rozgrzane. Nie wolno miady ani dziurawi baterii. Naley unika naraania baterii na wysokie cinienie zewntrzne, ktre mone doprowadzi do wewntrznego zwarcia i przegrzania.

Wpyw telefonu na rozruszniki serca


Midzy telefonem i rozrusznikiem serca naley zachowa odlego przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakceniom i jest zalecane przez producentw oraz niezaleny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, e telefon wywiera wpyw na prac rozrusznika serca lub innego urzdzenia medycznego, naley natychmiast wyczy telefon oraz skontaktowa si z producentem rozrusznika lub innego urzdzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyczanie telefonu w rodowiskach zagroonych wybuchem


Nie naley uywa telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliu zbiornikw z paliwem lub rodkami chemicznymi. Telefon naley wycza zawsze, gdy w ostrzeeniach lub informacjach znajduje si taka proba. Telefon moe spowodowa wybuch lub poar wewntrz i wok miejsc przechowywania paliwa i rodkw chemicznych, ich transportu oraz w obszarach oznaczonych stref zagroenia wybuchem.

Informacje na temat bezpieczestwa i obsugi

125

Nie naley przechowywa palnych pynw i gazw oraz materiaw wybuchowych w tym samym schowku, w ktrym jest przechowywany telefon, jego czci i akcesoria.

Ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa


UWAGA!
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnoci za
utrat danych, ktra spowodowana bdzie niewaciwym uytkowaniem telefonu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za wszelkie szczeglne czy przypadkowe szkody, ktre mog powsta w wyniku uytkowania telefonu. Nie udziela si jakichkolwiek gwarancji uytecznoci handlowej lub przydatnoci do okrelonego celu chyba, e prawo stanowi inaczej. Nie udziela si gwarancji na dugowieczno dziaania poszczeglnych stykw oraz gwarancji na bezwzgldn trwao wszelkich elementw telefonu. Naley przestrzega zasad prawidowego uytkowania zarwno telefonu jak i poszczeglnych akcesoriw (adowarka, bateria i inne).

Ograniczanie ryzyka zwizanego z powtarzaniem tych samych ruchw


W czasie wysyania wiadomoci lub grania na telefonie naley go luno trzyma, delikatnie naciska klawisze, uywa funkcji ograniczajcych liczb klawiszy do nacinicia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robi czsto przerwy.

Nie naley korzysta z urzdzenia, jeli ekran jest pknity lub uszkodzony
Odamki szka lub tworzywa sztucznego mog spowodowa rany doni lub twarzy. Urzdzenie naley przynie do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostronym posugiwaniem si urzdzeniem moe doprowadzi do uniewanienia gwarancji producenta.

126 Informacje na temat bezpieczestwa i obsugi

Nie naley podcza telefonu do innych urzdze bez

wczeniejszego zapoznania si z instrukcj ich obsugi. Za wady i usterki telefonu powstae w wyniku nieprawidowego jego uytkowania oraz w wyniku podczania urzdze nieprzeznaczonych do wsppracy z telefonem odpowiada uytkownik. Gwarancj nie s objte elementy ulegajce naturalnemu zuyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisw na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje rwnie usterek powstaych w wyniku dziaania czynnikw atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynike z dziaania wysokich lub niskich temperatur).

Postpowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeeniami o bezpieczestwie i zasadami


Naley przestrzega wszystkich zasad, ktre ograniczaj uywanie telefonu komrkowego w okrelonych miejscach.

Naley uywa tylko akcesoriw zatwierdzonych przez firm Samsung


Uywanie innych akcesoriw moe uszkodzi telefon i spowodowa obraenia.

Naley zawsze zachowa ostrono podczas prowadzenia pojazdu


Naley unika uywania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisw regulujcych takie korzystanie z telefonu. Aby zwikszy bezpieczestwo, zawsze gdy to tylko moliwe, naley uywa zestaww gonomwicych.

Wyczanie telefonu w pobliu sprztu medycznego


Telefon moe zakca prac urzdze medycznych w szpitalach lub placwkach opieki zdrowotnej. Naley przestrzega wszystkich zasad, ostrzee i wskazwek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Informacje na temat bezpieczestwa i obsugi

127

Wyczanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie


Telefon moe zakca prac wyposaenia samolotu. Naley przestrzega wszystkich zasad ustanowionych przez lini lotnicz, a na prob obsugi samolotu wyczy telefon lub wyczy w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ostrone korzystanie z telefonu


Nie naley rozkrca telefonu z powodu ryzyka poraenia Nie wolno dopuci do kontaktu telefonu z wilgoci pyny
prdem. mog by przyczyn powanego uszkodzenia. Nastpi take zmiana koloru umieszczonej wewntrz telefonu etykiety, sygnalizujcej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie naley obsugiwa telefonu mokrymi rkami. Uszkodzenie telefonu przez wod moe doprowadzi do uniewanienia gwarancji producenta. Nie naley przechowywa telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementw. Telefon jest zoonym urzdzeniem elektronicznym, ktre naley chroni przed uderzeniami i nieostronym obchodzeniem si z nim. Dziki temu mona unikn powanych uszkodze. Nie naley malowa telefonu. Farba moe zablokowa ruchome elementy i uniemoliwi prawidow prac. Jeeli twj telefon jest wyposaony w lamp dowietlajc lub laterk to nie wolno kierowa wiata w kierunku oczu ludzkich lub zwierzcych.

Ochrona baterii i adowarek przed uszkodzeniami


Nie naley naraa baterii na dziaanie bardzo niskich lub Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mog by przyczyn
bardzo wysokich temperatur (poniej 0 C lub powyej 45 C).

odksztacenia urzdzenia, skrcenia jego ywotnoci, a take zmniejszenia pojemnoci i czasu pracy baterii. Naley chroni baterie przed stykaniem si z metalowymi przedmiotami. Moe to doprowadzi do utworzenia poczenia midzy biegunami + i baterii i spowodowa jej tymczasowe lub trwae uszkodzenie. Nigdy nie wolno uywa uszkodzonej adowarki lub baterii.

128 Informacje na temat bezpieczestwa i obsugi

Wystawianie telefonu na dziaanie pola elektromagnetycznego

moe doprowadzi do jego zniszczenia. Nie naley uywa futeraw ani akcesoriw z magnetycznymi zapiciami. Nie naley rwnie naraa telefonu na dugotrwae przebywanie w polu magnetycznym.

Wane informacje o sposobie obsugi


Z telefonu naley korzysta, trzymajc go w prawidowy sposb
Naley unika kontaktu z wewntrzn anten telefonu.

Naley unika zakcania innych urzdze elektronicznych


Telefon emituje sygnay fal radiowych, ktre mog zakci nieekranowane lub nieprawidowo ekranowane urzdzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty suchowe, urzdzenia medyczne i inne urzdzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiza wszystkie problemy z wystpujcymi zakceniami, naley skonsultowa si z producentami posiadanych urzdze elektronicznych.

Naprawy telefonw komrkowych mog by dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracownikw serwisu
Prba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracownikw moe doprowadzi do jego uszkodzenia i uniewanienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i adowarki


Nie naley adowa baterii duej ni przez tydzie. Dugo nieuywana bateria ulega samorozadowaniu i przed
uyciem bdzie musiaa by ponownie naadowana. Przeadowanie baterii moe skrci jej czas pracy.

Informacje na temat bezpieczestwa i obsugi

129

Nieuywane adowarki naley odczy od gniazd zasilania. Baterii naley uywa tylko w celach, do ktrych zostay
przeznaczone.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)


Telefon spenia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczce ograniczenia naraenia czowieka na energi fal radiowych, emitowan przez urzdzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegaj sprzeday urzdze, ktre przekraczaj maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate specyficzny poziom napromieniowania), wynoszcy 2,0 W/kg. Najwyszy osignity w czasie testw poziom SAR wynis 0,988 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR bdzie znaczco niszy: telefon zosta zaprojektowany tak, aby emitowa tylko niezbdn ilo energii wymagan do poczenia z najblisz stacj bazow. Przez automatyczne obnianie poziomu energii, gdy to tylko moliwe, telefon zmniejsza ogln ekspozycj na energi fal radiowych. Umieszczona z tyu niniejszej instrukcji deklaracja zgodnoci stanowi dowd tego, e telefon jest zgodny z dyrektyw RTTE dotyczc urzdze radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urzdze kocowych. Wicej informacji o wartociach SAR i zwizanych z ni standardach UE mona znale na stronie internetowej firmy Samsung, powiconej telefonom komrkowym.

Ostrona obsuga kart SIM i kart pamici


Nie naley wyjmowa karty, gdy informacje s przenoszone na
ni lub uywane przez telefon. Moe to spowodowa utrat danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu. Naley chroni karty przed silnymi wstrzsami, adunkami elektrostatycznymi oraz zakceniami elektrycznymi ze strony innych urzdze. Nie naley dotyka zotych stykw karty pamici palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kart naley wytrze mikk ciereczk.

Zapewnianie dostpu do usug alarmowych


W pewnych miejscach lub okolicznociach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu moe nie by moliwe. Podczas podry w odlegych lub sabiej rozwinitych obszarach naley zaplanowa inny sposb kontaktu ze subami ratunkowymi.

130 Informacje na temat bezpieczestwa i obsugi

Prawidowe usuwanie produktu


(zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny) (Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajw o oddzielnym systemie zbierania odpadw elektrycznych i elektronicznych) To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, e po zakoczeniu eksploatacji nie naley tego produktu ani jego akcesoriw (np. adowarki, zestawu suchawkowego, przewodu USB) wyrzuca wraz ze zwykymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby unikn szkodliwego wpywu na rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadw, prosimy o oddzielenie tych przedmiotw od odpadw innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiaw. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla rodowiska recyklingu tych przedmiotw, uytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa si z punktem sprzeday detalicznej, w ktrym dokonali zakupu produktu, lub z organem wadz lokalnych. Uytkownicy w firmach powinni skontaktowa si ze swoim dostawc i sprawdzi warunki umowy zakupu. Produktu ani

jego akcesoriw nie naley usuwa razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposb poprawnego usuwania baterii, w ktre wyposaony jest niniejszy produkt


(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajw europejskich posiadajcych oddzielne systemy zwrotu zuytych baterii) Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsugi lub opakowaniu oznacza, e po upywie okresu uytkowania baterie, w ktre wyposaony by dany produkt, nie mog zosta usunite wraz z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazuj, e dana bateria zawiera rt, kadm lub ow w iloci przewyszajcej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeli baterie nie zostan poprawnie zutylizowane, substancje te mog powodowa zagroenie dla zdrowia ludzkiego lub rodowiska naturalnego. Aby chroni zasoby naturalne i promowa ponowne wykorzystanie materiaw, naley oddziela baterie od innego typu odpadw i poddawa je utylizacji poprzez lokalny, bezpatny system zwrotu baterii.

Informacje na temat bezpieczestwa i obsugi

131

Wyczenie z odpowiedzialnoci
Cz zawartoci i usug dostpnych za pomoc tego urzdzenia naley do podmiotw trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeeniem znakw towarowych oraz innymi prawami wasnoci intelektualnej. Ta zawarto i usugi s dostarczane wycznie do uytku osobistego i niekomercyjnego. Uytkownik nie moe uywa tej zawartoci ani usug w sposb, ktry nie zosta autoryzowany przez waciciela zawartoci lub dostawc usug. Bez ograniczenia do powyej wymienionych warunkw, w przypadku braku wyranej zgody odpowiedniego waciciela zawartoci lub dostawcy usug nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyanie, wysyanie, przekazywanie, tumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworw pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w aden sposb, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartoci lub usug wywietlanych za pomoc tego urzdzenia.

"ZAWARTO I USUGI POCHODZCE OD PODMIOTW TRZECICH S DOSTARCZANE W POSTACI TAK, JAK JEST. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSB WYRANY ANI DOROZUMIANY, E ZAWARTO LUB USUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSB BD ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRANIE ZRZEKA SI WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE CISOCI, PRAWIDOWOCI, PUNKTUALNOCI, LEGALNOCI ANI KOMPLETNOCI ADNEJ ZAWARTOCI LUB USUG UDOSTPNIANYCH ZA POMOC TEGO URZDZENIA I W ADNYCH OKOLICZNOCIACH, Z WCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZWIZANEJ Z UMOW LUB KONTRAKTEM ZA ADNE BEZPOREDNIE, POREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJCE ALBO CZCE SI Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIZANYMI Z UYCIEM ZAWARTOCI LUB USUG PRZEZ UYTKOWNIKA BD PODMIOTY TRZECIE, NAWET JELI ZOSTAA POWIADOMIONA O MOLIWOCI WYSTPIENIA TEGO RODZAJU SZKD".

132 Informacje na temat bezpieczestwa i obsugi

wiadczenie usug przez podmioty trzecie moe zosta zakoczone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, e zawarto lub usuga bd dostpne przez jakikolwiek czas. Zawarto i usugi s przesyane przez podmioty trzecie za porednictwem sieci i urzdze przesyowych, ktre nie s kontrolowane przez firm Samsung. Bez ograniczenia oglnoci niniejszego wyczenia z odpowiedzialnoci firma Samsung wyranie zrzeka si wszelkiej odpowiedzialnoci za przerwanie lub zawieszenie dostpnoci zawartoci lub usugi uzyskiwanych za pomoc tego urzdzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za usugi klienta zwizane z t zawartoci i usugami. Pytania i dania dotyczce zawartoci lub usug naley kierowa do ich dostawcw.

Informacje na temat bezpieczestwa i obsugi

133

Indeks
alarmy dezaktywacja 97 tworzenie 97 wyczanie 97 aparat dostosowanie aparatu 55 dostosowanie kamery 59 nagrywanie filmw wideo 56 wykonywanie zdj 50 automatyczne odrzucanie 36 bateria instalowanie 8 adowanie 10 blokada PIN 27 blokowanie pocze 38 blokowanie urzdzenia 27 Bluetooth Dostp do SIM 87 drukowanie danych 86 odbieranie danych 86 wczanie 84 wysyanie danych 86 wyszukiwanie i kojarzenie z urzdzeniami 85 codzienne przypomnienie 83 czas na wiecie 97 czasomierz 98 czas pocze 40 Czytnik RSS 81 DLNA 89 patrz DLNA drukowanie danych przy uyciu funkcji Bluetooth 86 obrazw za pomoc funkcji bezprzewodowej Bluetooth 102 obrazw za pomoc poczenia USB 102 dyktafon 75 dwik klawiszy gono 25 typ 109 dzwonek poczenie gosowe 108 poczenie wideo 108 wiadomo 109 edytor obrazw 103 dostosowywanie 103

134 Indeks

przeksztacenie 103 stosowanie efektw 103 wstawianie efektu wizualnego 104

wywietlanie 48 wysyanie 47

edytor wideo dodawanie efektw 106 dodawanie opisu 106 dzielenie filmw 105 przycinanie filmw 105 tworzenie nowych filmw 104 ekran dotykowy blokowanie 21 korzystanie 19 ekran menu dodawanie 22 dostp 21 organizowanie 22 e-mail konfigurowanie kont 46 konfigurowanie profili 47

faszywe poczenia 37 filmy edytowanie 104 nagrywanie 56 nagrywanie filmw w trybie powolnego ruchu 58 odtwarzanie 60, 62 godzina i data, ustawianie 25 GPS aktualizacja plikw 93 okrelanie lokalizacji 93 gry Java granie 69 pobieranie 69 Internet zob. przegldarka WWW jasno, wywietlacz 26

jzyk 109 kalendarz tworzenie zdarze 73 wywietlanie zdarze 73 kalkulator 98 karta pamici formatowanie 14 wkadanie 12 wyjmowanie 14 karta SIM blokowanie 27 Karta SIM instalowanie 8 karta USIM blokowanie 27 instalowanie 8 klawiatura QWERTY 29 kody dostpu 119
Indeks

135

kontakty kopiowanie lub przenoszenie 72 pobieranie kontaktw 72 tworzenie 70 tworzenie grup 72 tworzenie kontaktw 70 tworzenie wizytwki 71 ustawianie ulubionych numerw 71 wyszukiwanie 70 wyszukiwanie kontaktw 70 meneder plikw 100 meneder zada 23 Mobile Tracker 28 muzyka odtwarzanie 63 rozpoznawanie 66 notatki tworzenie 75 wywietlanie 75

notatki gosowe nagrywanie 75 odtwarzanie 75 notatki tekstowe 75 odtwarzacz MP3 dodawanie plikw 63 dostp do albumw 64 odtwarzanie muzyki 63 tworzenie list odtwarzania 65 odtwarzacz wideo 60 pobrane gry Java 69 poczta gosowa 44 poczenia blokowanie 38 Bluetooth 84 DLNA 89 GPS 93 Komputer 94

konferencyjne 35 korzystanie z opcji podczas pocze gosowych 34 korzystanie z opcji podczas pocze wideo 35 korzystanie z zestawu suchawkowego 34 nawizywanie 33 numery midzynarodowe 34 oczekujce 39 odbieranie 33 odrzucanie 34 przekazywanie 38 WLAN 87 wykonywanie faszywych 37 wywietlanie nieodebranych 36 z telewizorem 93

poczenia gosowe korzystanie z opcji 34 nawizywanie 33 odbieranie 33

136 Indeks

poczenia wideo korzystanie z opcji 35 nawizywanie 33 odbieranie 33 poczenie oczekujce 39 pomoc 31 profil cichy 26 profile telefonu 26 przegldarka multimedialna 62 przegldarka WWW dodawanie zakadek 79 konfigurowanie profili 77 przegldanie stron WWW 77 przekazywanie pocze 38 Radio FM nagrywanie 67 suchanie 66 zapisywanie stacji 68

rozpakowywanie 8 Samsung Kies 94 spis pocze 39 spis wiadomoci 39 stoper 98 synchronizacja z programem Windows Media Player 95 z serwerem Exchange 48 z serwerem sieciowym 82 tapeta 26 tryb etykiety 110 tryb FDN 38 tryb wybierania ustalonego 38 Tryb wyjcia TV 93 urzdzenie blokowanie 27

dostosowywanie 25 ekran trybu oczekiwania 17 ikony wskanikw 18 klawisze 17 panel skrtw klawiszowych 19 ustawienia 107 wczanie lub wyczanie 15 wygld 16

ustawienia aplikacja 111 bezpieczestwo 117 dwik 108 godzina i data 110 kasowanie 118 komunikacja 107 menu i widgety 110 oglne 109 pami 117 profile telefonu 108 ruch 109 sie 108
Indeks

137

tryb offline 15, 107 wywietlacz 109

ustawienia USB pami masowa 95 Samsung Kies 94 Windows Media Player 95 wiadomoci dostp do poczty gosowej 44 konfigurowanie kont e-mail 46 konfigurowanie profili e-mail 47 konfigurowanie profili MMS 41 korzystanie z szablonw 44 wywietlanie multimediw 43 wywietlanie treci 43 wywietlanie wiadomoci e-mail 48 wysyanie wiadomoci alarmowej 45 wysyanie wiadomoci e-mail 47 wysyanie wiadomoci MMS 42 wysyanie wiadomoci SMS 41

zarzdzanie 45 wiadomoci alarmowe 45 wiadomoci multimedialne konfigurowanie profili 41 wysyanie 42 wiadomoci tekstowe wysyanie 41 widgety dostp 24 zarzdzanie widgetami opartymi na sieci WWW 24 wielozadaniowo 23 Windows Media Player 95 WLAN przy uyciu punktu dostpu WPS 89 szukanie sieci i czenie si z nimi 88 wczanie 87

wprowadzanie tekstu 29 wyszukiwarka 106 zadania tworzenie 74 wywietlanie 74 zdjcia drukowanie 102 nagrywanie 50 robienie zdj przy uyciu rnych scen 52 ustawianie tapety 102 wykonywanie panoram 54 wykonywanie serii 54 wykonywanie w trybie Detekcja umiechu 53 wykonywanie w trybie winietowania 54 wykonywanie zdjcia w trybie upikszania 53 wywietlanie 62

138 Indeks

Deklaracja zgodnoci (R&TTE)


Firma, Samsung Electronics
declare under our sole responsibility that the product

Procedura badania zgodnoci, o ktrej mowa w artykule 10 i ktra zostaa wyszczeglniona w zaczniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, zostaa przeprowadzona przy wspudziale nastpujcej instytucji: BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Oznaczenie identyfikacyjne: 0168 Dokumentacja techniczna jest przechowywana w: Samsung Electronics QA Lab. i bdzie udostpniana na danie. (Przedstawiciel w EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2010.03.17 Yong-Sang Park / S. Manager (miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upowanionej)
* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung mona znale na karcie gwarancyjnej lub uzyska od sprzedawcy, u ktrego zakupiono telefon.

Telefon komrkowy GSM : GT-S8500


ktrego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi. EN 60950-1 : 2001+A11:2004 EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EMC EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) Niniejszym owiadczamy, e przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testw transmisji w pamie radiowym oraz e wyej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC. Bezpieczestwo SAR

* W zalenoci od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usug, karty SIM lub kraju, niektre z opisw zamieszczonych w instrukcji mog nie odpowiada funkcjom telefonu. * W zalenoci od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mog wyglda inaczej ni na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalowa program Kies (PC Sync)


1. Pobierz najnowsz wersj programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (www.samsungmobile.pl) i zainstaluj j na komputerze. 2. W trybie menu wybierz opcje Ustawienia Komunikacja USB Samsung Kies Ustaw. 3. Podcz urzdzenie do komputera, uywajc kabla do przesyania danych. Dodatkowe informacje mona znale w pomocy programu Kies.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea Polish. 06/2010. Rev. 1.0