MEHMET TALU HOCAEFEND DEN CÜBBEL YE MEKTUP!

.
Muhterem Cübbeli Ahmet hoca efendi... Tan t m zdan bugüne kadar, sizi hep Allah r zas için sevdim, bütün dualar ma sizi katt m, maddî-manevî daima yan n zda oldum. Hapse dü tünüz, hastaneye yatt n z daima ziyaretinize geldim. Son vahim CD olay dâhil, aleyhinize olan bütün durumlarda size toz kondurmad m. Sohbetlerimde, vaazlar mda, radyo-televizyon konu malar mda, gazete ve dergi yaz lar mda daima sizi müdafaa ettim. Vahim CD olay ile alakal ve sizin de takdir edip Allah raz olsun dedi iniz radyonuzda yapt m konu mam ve derginizde yay nlanan yaz lar m bunun en son canl ahididir. Daima vefal oldum, aleyhinizde ne bir konu ma yapt m, ne de yap lmas na müsaade ettim. Bunlar pekâlâ siz de biliyorsunuz. Son CD olay ile 9 ubat'ta Akyaz 'da bir toplumda aleyhinize yap lan konu malara nas l müdahale etti imi ihvan m z Ahmet Ba er'e sorabilirsiniz. Fakat siz ise: Hastaland m, gelmediniz. Dü üne ça rd m, gelmediniz. Silahl sald r ya u rad m, Efendi hazretlerimiz, haneyle birlikte zahmet buyurup te rif ettiler, geçmi olsun dediler, dua buyurdular. Siz ise gelmek öyle dursun, bir telefonla geçmi olsun bile, demediniz. Beni, sadece, son CD olay nda oldu u gibi ba n z s k nca arad n z ve görü tünüz. Size kas tl olarak ula t r lan baz haberleri ara t rmadan, iyice anlamadan ve bana da sormadan, zaman zaman sohbetlerinizde ve radyo konu malar n zda, üstü kapal bir ekilde de olsa, bütün dinleyicilerin ve okuyucular n rahatl kla anlayabilece i bir üslupla aleyhimde konu tunuz ve yazd n z. Meselâ:

1] Ben umrede iken ve sizlere can ü gönülden dua ederken, gelen telefonlardan ö rendim ki: Kasr- Arifan' n 42. say s nda: ³Mehdi Ç kt ´ Diyerek Rasulullah (S.A.V)'e Muhalefet Edenler; Ya Ruhen Hastad rlar, Ya da Bir Yerlere Hizmet Etmektedirler. Ba l alt nda: µmüfsit birinin etki alan na girmi bir hoca efendinin ³ke iflere göre Mehdi ç km t r´ eklindeki talihsiz beyan «' ve µMehdi ç km t r deme cesaretini gösterebilenlerin müridi olduklar n iddia ettikleri«' eklinde çok a r bir ifade kullanarak yazm s n z. 2011 ubat-Mart aylar ndaki sohbetlerinizde de, bazen ismimi de vererek bu mealde suçlay c ve d lay c konu malar yapm s n z.
18.03.2011 günü ak am Flash TV program nda ise, bu kadar y l ki hukukumuza ve ihvanl m za yak mayacak a a lay c bir üslup kulland n z, de erlendirmelerde bulundunuz.

Peygamber (S.A. Kol k r l r. Benimle neden görü mek istemiyorsunuz? Fakat arkadan konu uyorsunuz! Hâlbuki daha umreye gidi ime kadar daima ve bilhassa son vahim CD olay sebebiyle.A. Ç k na dair bir tarih de vermedim. Cenab. her duydu unu bahsetmesi GÜNAH olarak yeter. bu denli suçlamay ve hakareti hak ettim mi. 15.´ buyurmu lard r. yoldaki bir benzin istasyonunda benimle bulu up bir saatten fazla görü tünüz. Bunca arkada l k ve ihvanl k hukuku. Muhammed ve efik hocaefendi ile birlikte görü memizi.) efendimiz: ³Ki iye.) den rivayete göre Hz. Çok ükür ölüm var. Yapt n z TV.03.´ Ebû Hureyre (R.´ Mealindeki beyan m dinleye dinleye. ç kt n söyledi imi söylediniz.´ Hiçbir zaman demedim. tâ 1999 y l ndan beri. kendinizi de benim taraf ma koyun ve hakem olun. acaba? imdi iyi bil ki: Ben bir kere ³Mehdî ç km t r. bütün srarlar ma ra men kabul etmediniz.) den rivayete göre Resûlullah (S. Hakk m size asla helal etmiyorum. Bir duyuma dayanarak söylüyorsunuz. bir.2011 tarihinde. bir ba ka kimse de benden "ÇIKTI" diye bir ey duymad . bunu gerektirir. radyo konu malar nda. ö lende tesadüfen Ha ne'de bulu tu umuzda. Ben ne yapm m? Bildi iniz gibi. Hâlbuki sizin de duymad n z gibi. gece yar s Muhammed ve efik hocaefendi ve Bar ile birlikte ta evime kadar gelerek saatlerce. Bunca hukukumuzu ve ihvanl m z dü ünerek. elbette ahirette görü ece iz. yen içinde kal r.A. ne yaz k ki.´ Fakat: ³Bir faide bah eder mi heyhat! Vaktinde yap lmayan nedamet.03. Yine Ebû Hureyre (R. sohbet ve vaazlarda benim deste imden de sitayi le bahsettiniz. ke if ve zuhuratlara göre: Öyle zannediyorum ki: Mehdi u anda ya amaktad r ve huruc tarihini beklemektedir. zanna dayanan bir görü ümü ifade etmi im. bir konuda. 18. kusurum.V. ben 4 Ocak 2011 tarihinde Sevgi derne ine konferansa giderken. Ak am namaz na evinize davet ettiniz. bir YALAN¶d r.V. Varsa hatam. sonra onu da iptal ettiniz. birden bire böyle bir tav r içine girme sebebinizi anlamakta güçlük çekiyorum.Hak öyle ³Ey iman edenler! E er bir fas k size bir haber getirirse.2011 günü ak am Flash TV program nda: Zaten çok k sa olan ³Bir tak m ara t rma. hemen onu iyice ara t r n z. yi bil ki bu.Hâlbuki böyle yapmak yerine beni aray p ve i in asl n ö renip beni ikaz edebilirdiniz. Elinizi vicdan n za. yoksa bilmeyerek bir kavme sald r rs n z da sonra yapt n za pi man olursunuz. Siz ise.A. ekranlarda yapt n z ithamlar yüzüme kar yapabilirdiniz. Sonra u ayet-i kerime ve hadis-i buyurdu: erifleri sizlere hat rlat yorum.) efendimiz: . Bu. Peki. ki elim yakanda olacakt r. FT RA¶d r.

onlar münaf k m yd ? . in a allah görürüz.V. ke if ve zuhuratlara göre: Öyle zannediyorum ki: Mehdi u anda ya amaktad r ve huruc tarihini beklemektedir. O'nun ahsî görü üdür. mesela umre konusunda sünnet-farz ve midye konusunda da haram-helal diyebilecek kadar ihtilaf ettiler." buyurdu. demek ki zuhuru yak nd r. Çünkü önemli olan gerekli çal malar yapmakt r. Mehdi ç kt veya ç kmad veya bir tarihe tak lmak do ru de ildir. .A. Allah Teâlâ onun için bir melek yarat r da o melek k yamet gününde o kimsenin vücudunu cehennem ate inden korur.´ buyurdular. Hz.A.³Ki iye. Bunu pekâlâ siz de biliyorsunuz ve bu mealde konu malar yap yorsunuz.Cemel sava nda sana kar sava anlar. fakat birbirlerini d lamad lar.´ Buyurup rüyam tasdik etmeleri üzerine tâ o günden beri ³Ahir zaman alametleri´ üzerine yapt m bütün konu malar mda ve yazd m yaz larda: ³Bir tak m ara t rma.) efendimiz: "Kim bir Müslüman bir münaf a kar savunursa.´ Deyip geçmi imdir. de il zan ve yoruma dayanan ve ba lay c olmayan bir konuda. kimdir? Bize ba kald ran karde lerimizdir. Kim de karalamak gayesiyle bir Müslümana bir iftira ederse Allah Teâlâ o kimseyi bu söyledi i sözlerin vebâlinden tamamen temize ç k ncaya kadar cehennem köprüsü yani s rat üzerinde bekletir. hatal d r. ruh hastas demediler. Medine-i Münevvere'de gördü üm bir rüyay Efendi hazretlerimize anlatt m. Enes el-Cühenî (R.)ya sordular: .Hay r! Onlar irkden firar ettiler.A. ³Ma aallah! Bu. . Bu konu size soruldu unda: "Bu. onlar nedir. kat lm yorum." Diyebilir ve aram z açmak isteyenlerin ve ne yaz k ki imdi.Peki. kihkih gülenlerin ekme ine ya sürmeyebilirdiniz.)nun babas ndan rivayete göre Resûlullah (S.Hay r! Çünkü münaf klar Allah Teâlâ'y zikretmezler. kincisi: Efendi hazretlerimiz ile birlikte 1999 sonlar na do ru yapt m z umrede. her duydu unu bahsetmesi YALAN olarak yeter. Ali (R. dinen mühim. bret alal m« bret« . mü rik miydi? . bir zuhuratt r. Bir konuda farkl dü ünmek mümkün de il mi? Bu güne kadar fukaha. Muaz b. kahkah.Peki.

yi bakal m ve dü ünelim. Efendi hazretlerimizden ikimiz beraber almad k m ? Peki. elbette ahirette görü ece iz. muhafazaya gayret edecekleri yerde mezhep kavgalar ile u ra t lar. sen. Dünyan n ekseni kayd . Sonra da konu malar m kald rd n z. yaz da yazmam. Çünkü iyi bil ki. Bu sebeple benimle u ra mana gerek yok. Allah ahidimdir ki. Ba dat' . elbette hakk mdaki beyanlar n z ahirette görü ece iz. hele hele cemaatin önde gelen bir hocas n n aleyhine yaz m yazay m! Unutmayal m ki. bir ihvan olmaktan öte. Ben. âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkar m. Çünkü siz cemaatimizin önde gelen bir hocas s n z. hiç mi hiç etkilenmem. sadece Allah Teâlâ ve Resûlünün. 3] lgili yaz n zda: Yine beni ima ederek µmüfsit birinin etki alan na girmi bir hoca efendi' diyorsunuz. ki elim yakanda olacakt r. Radyoyu tekelinize ald n z. ileriye yönelik bir hesab m. Bu sebeple beni karalamaya çal mana da gerek yok. 2] Elinizi vicdan n za koyun. hangi mezhepte olursa olsunlar. mü riklere kar birlik içinde olup da bunca as rlardan beri slam'a merkezlik etmi olan Darus-Selam . Japonya ne oldu. Çok ükür ölüm var. Bak. öldürmek için bana elini uzatsan bile ben sana. arkada z. ahir zamanday z. bir beklentim de yok. aleyhte konu ma da yapmam. ba ta efendi hazretlerimiz olmak üzere me ay h m z n etkisi alt nday m. ne oldu. Allah ahidimdir ki: Ben. slâm ülkeleri kayn yor. ölüm var. imdi de aleyhime konu malar yap yorsunuz. . dediniz.Müslümanlar n bilhassa biz ihvanlar n daima birlik ve beraberlik içinde olmalar gerekir. Bir de. Bu konudaki hakk m da size asla helal etmiyorum. biz ihvan z. ba ka bir i im yok da. Sizin suçlay c ve tahkîr edici bir ekilde yapt n z bu konu ma ve yazd n z bu yaz lardan ben. Ba dat' n 1258 y l nda Hülagü taraf ndan yerle bir edilmesi ve bir milyondan fazla insan n öldürülmesinin sebebi: Cevdet Pa a'n n gayet veciz bir ekilde ifade etti i gibi. O radyo nas l kuruldu. "Mehdî" konusundaki tüm konu malar n z bir bütün olarak de erlendirildi inde. Kurulmas n n müsaadesini. zalimlerin cezas i te budur. onun-bunun de il. Önce Efendi hazretleri öyle istedi. . ³ slam milleti. Cevap mahiyetinde sizin yapt n z gibi. meydanda ne Sünni kald . dünya kayn yor. öldürmek için el uzatacak de ilim. o radyonun kurulmas nda sizden daha fazla benim eme im var. Sonra benim s radan bir mürid. ihvan n aleyhine. Habil-Kabil k ssas ndaki: . hem benim günah m hem de kendi günah n yüklenip ate e at lacaklardan olas n." Ayet-i kerimelerinde belirtilen duruma dü mek istemiyorum. Acaba tüm bunlar bir eyin habercisi de il mi? Böyle bir zamanda. yönetimden ç kard n z. Ruh hastas kim belli olacak. Sonra inan yor ve ükrediyorum ki. hvanl k hukuku var. "Andolsun ki sen. Neticede Ba dat yerle bir olunca. Ben istiyorum ki. ne ii´ Muhterem Cübbeli Ahmet hoca efendi. benden size bir zarar gelmez. Yerküre nereye gidiyor? Dereceler art yor. asl nda de i ik üslupla ayn eyleri söyledi imiz görülüyor.

craatlar yla Efendi Hazretlerimize. Fakat µmüfsit biri' diye nitelendirdi iniz ah s. elbette ahirette görü ece iz. iki hususu düzeltici yaz konusunda görü mü tük. Öyle inan yorum ki.)ya ve me ay ha kim muhalefet ediyor. O tarihlerde. Ama Basra harap olduktan sonra. nas l takdir etti ini. Etraf m z bizi uyaran hocalarla dolu olsun. Sonra da benim görü memi. hepimizi muhafaza eylesin.Rabbanî (K. Çok ükür ölüm var. 4] Mazide buna benzer. özür dileyeceksiniz ve helâllik isteyeceksiniz. Daha sonra da 2 -3 sene önce 100 den fazla gazeteci-yazar ve ilim adam n n kat ld . Efendi hazretlerimiz raz olsun diye bilhassa Ç naralt 'nda nelere katland m . Âmin. o ahs n özel adam Altu Berker ile: Adnan hocaefendi benimle görü ür mü. Rabbi m. µmüfsit biri' diye nitelendirdi iniz ah s ile görü ülmeme karar al nd . Milli Gazete'den de say n Ekrem K z lta ve say n Mehmet evket EYG ve radyonuzdaki baz programc larla birlikte yemekli toplant ya kat ld k. Neden? Evet neden? Çünkü o günden bu güne kadar. 2010 Ekim'de vaki olan ulema toplant s ve ödül töreni. hep onlarla müzakere ediyor. imdi µMüfsit biri' diye nitelendirdi iniz ah s ile siz de görü üyordunuz ve hatta Efendi hazretlerine getirip görü türmü tünüz. dolduru a getirildi inizi ifade edip. siz de çok iyi biliyorsunuz. ne k ymeti var« Hakk m size asla helal etmiyorum. Ben 1969 y l ndan beri Efendi hazretlerimizin müridiyim ve O'nun sözünden d ar ç kmamaya çal yorum. yard m eder mi? Diye önce siz ve Bar görü tünüz. mesela Ahmet Zeki SARUHAN. ama ertesi gün. mevki ve makam tepti imi. yine bir gün gelecek. hangi artlarda üniversiteden ayr ld m . Bak. µMüfsit biri' diye nitelendirdi iniz ah s ile ilk defa 8 sene önce Efendi hazretlerimizin emri ile haz rlad m z ve vaktiyle sahibi bulundu unuz Beyan dergisinde de yay nlanan. acaba neyi feda ettiler? Bir de unu ifade edeyim ki: O günden bu güne kadar. ders okuyor ve okutuyor. Efendi hazretlerimiz hep hocalar m zla beraber. Bar ile birlikte evime te rif etti inizde: O konularda bir-kaç ah s taraf ndan yanl bilgilendirildi inizi. Çünkü 2009 Aral k ay nda. Muhterem Cübbeli Ahmet hoca efendi. çal malar m hakk nda Efendi hazretlerimizin neler buyurdu unu.elhamdülillah. özür dilediniz ve helâllik istediniz. ki elim yakanda olacakt r. Efendi hazretlerimizin etraf nda hep hocalar m z var. Beyan ve Kasr. Efendi hazretlerimizin en ufak bir hatas na ahit olmad k. görü mek için üç art ileri sürdü. mam. dolduru a getirildi inizi ifade edip. gündemdeki konu hakk nda da bir -kaç ah s taraf ndan yanl bilgilendirildi inizi. bunun en canl ahididir. üçüncü art ise kabul etmedi inizi söyleyince görü me olmad . himmet eder mi. Allah bizi de sizi de hocalar m zdan ay rmas n. Vahim CD konusunda. 1988 y l nda s rf Efendi hazretlerimizin iste i üzere. Benim hakk mda öyleböyle diyenler. o malum dü en ki inin etraf nda bir tane bile hoca . Safer ay ve meal konusunda yapt n z suçlay c konu malara girmeyece im. bunu Allah daha iyi bilir. gece yar s yapt m z toplant da. Siz iki art kabul edip yerine getirece inizi. Âmin. en son bizim evde.S.Arifan Dergisi. hatta µmüfsit biri' diye nitelendirdi iniz ah s ile bir araya gelinmesini ve görü ülmesini sa lamam benden bizzat siz istediniz. Muhammed hocam zla birlikte te rif edip.

Bak.olsayd . kötülüyorsun. hvanl k. fakat dinlemedi. Mehmet TALU 19. arkada l k hukukunu unutmamak gerekir. kötülemekte acele etme! Belki onun bir özrü. hiç bu hâle dü er miydi? O'nu da zaman nda çok uyarm t m. belki ba n za gelen vahim CD olay n n verdi i panik ve dü ürdü ü psikolojik durum ile bana yapt n z suçlamalara bir yenisini daha ekledi inizi ve geçmi te oldu u gibi doldurulu a getirildi inizi ikaz etmek istedim. Hâlbuki sen onu k n yorsun. Unutmayal m ki biz ihvan z. Bu ifadelerim ile ilgili yaz n zda ve konu malar n zda. etraf nda hiç olmazsa bir tane hoca bulunsun. büyüklerimiz ne güzel buyurmu : "Arkada n k namakta.03." Takdir size aittir. geçerli bir mazereti vard r. d laman z yerine siz de beni ikaz edebilirdiniz. demi tim. Öyle a r yaz yazman z.2011 .