PKU 3102 : PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TOPIK 1 : KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN 1.

1) ASAS KOMUNIKASI, BAHASA, DAN PERTUTURANKOMUNIKASI

Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian,penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antaradua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok iaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian,penerimaan dan pengolahan pesan.
BAHASA Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satukelompok manusia(antara individu dengan individu yang lain). Sistem daripada lambang(tanda) yang berupa sebarang bunyi (bunyi bahasa) yang dipakai orang untuk meluahkanfikiran dan perasaan. PERTUTURAN Pertuturan merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat, pendapat,perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yangbetul secara sopan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur sertapenggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. HUBUNGKAIT DAN PERANAN KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN * berkomunikasi * meluahkan perasaan * menyampaikan ilmu dan mengakumulasikannya * mengungkapkan keindahan dalam pelbagai wahana * mewariskan ilmu, budaya, peradaban dan agama

Melalui pengkajian bahasa, kita akan menemukan hakikat kemanusiaan dan dapat memberikansumbangan ke arah kebahagiaan.
1.2) PROSES KOMUNIKASI APA ITU KOMUNIKASI? Proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang ke pada orang lain. Prosesmewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanyamempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Asas kepada perhubungan interpersonal iaituperhubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain .

LINGUISTIK, BUKAN LINGUISTIK DAN PARA-LINGUISTIK.

a) Linguistik Satu pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat-syarat yangdiperlukan seperti dalam pengkajian sains yang lain. Kaedah yang digunakan bersifat empirical berdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa, dan didengar, yang mengenepikan unsur-unsur sentiment dan prasangka.Linguistik perlu mempunyai sesuatu yang boleh dikaji.Bahan yang dikaji ialah bahasayang hidup ataupun bahasa yang sudah mati.Sebagai suatu disiplin sains, ilmu linguistic menggunakan istilah-istilah teknikal yang khas untuknya. Penting untuk merujuk benda benda,peristiwa-peristiwa, objek-objek dan lain-lain. b) Bukan Linguistik c) Para Linguistik
CIRI -CIRI KOMUNIKASI BERKESAN

Ia berlaku dalam keadaan -keadaan berikut: y Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima y Makna mesej difahami dan dikong si bersama oleh penghantar dan penerima y Perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat dari mesej adalah seperti perubahanyang dikehendaki oleh penghantar.

KEMAHIRAN DALAM KOMUNKASI BERKESAN

Interaksi dan komunikasi yang hanya menggunakan akal at au hanya menggunakan perasaanakan menjadi tidak berkesan. Seseorang yang berkomunikasi dengan berkesan akan menggunakankesemua deria manusia dengan bijaksana.Sekiranya ia tidak digunakan dengan sebaiknya, keadaan komunikasi berikut mungkin bolehberlaku : y menerima mesej seadanya, mendengar tetapi tidak dapatmenangkap mesej dengan jelas y melihat seadanya, tanpa peka kepada mesej tambahan yangdilahirkan melalui mimik muka, pergerakan badan, tangandan sebagainya y tidak mengambil endah dan tidak peka kepada emosi yangdilahirkan atau emosi yang disembunyikan y tidak cuba memahami perasaan tersebut

1.3) ELEMEN-ELEMEN PERTUTURAN Á y Aspek segmental y Aspek non-segmental

Aspek-aspek bahasa Bentuk bahasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian yang lain, iaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental dapat dibahagikan kepada segmen yang lebihkecil, dan unsur suprasegmental ialah bahagian bahasa yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental Aspek segmental
y

Unsur segmental bahasa, secara kronologi nya dapat diperincikan daripada unit yang lebihbesar hinggalah unit yang lebih kecil, iaitu wacana, ayat, klausa, frasa, kata, morfem, sukukata, fonem, dan fon.

Aspek suprasegmental.
y

Á

Unsur suprasegmentalbahasa terdiri daripada intonasi dan unsur di bawahnya, yangkehadirannya ditentukan oleh unsur segmental bahasa. Unsur intonasi ialah tekanan (keras lembutnya ujaran), nada ( tinggi rendahnya ujaran),durasi (panjang pendeknya setiap segmen), dan perhentian (pembahagian arus ujaran).

Ciri-ciri Pertuturan yang Baik

a.Sebutan Huruf mestilah dibunyikan dengan tepat mengikut ejaan. Menyebut suku kata demi suku kata dengan tertib dan teratur. b.Tekanan Merupakan satu cara menyebut perkataan, frasa atau ayat dengan memberikantekanan pada tempat -tempat tertentu Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan bertujuan untuk menandakan kerasatau lembut sesuatu ucapan. c.Intonasi Intonasi ialah keadaan bunyi yang menaik dan menurun sewaktu sesuatu ayat itudilafazkan. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikutjenis ayat yang dituturkan. d.Nada

satu kod yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna. Pertuturan atau undang -undang ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. Do. 7. Bahasa erat kaitannya dengan kognisi pada manusia. .1) MODEL BAHASA: PENGGUNAAN (use). satu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan (contoh : Perkataan. 2. FONOLOGI Definisi Fonologi Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa.dan lain lain. Definisi bahasa adalah sebagai berikut: 1. tindakan. murid perlu dipastikan bercakap mengikut tatabahasa yang betul f.Laras Bahasa Laras bahasa bermaksud boleh menggunakan bahasa dalam berbagai -bagai konteks. So. satu kesatuan sistem makna 4. dinyatakan bahawa bahasa adalah fungsi kognisi tertinggi dan tidak dimiliki oleh haiwan[1] Ilmu yang mengkaji bahasa ini disebut sebagai linguistik. Di dalam muzik umpamanya. Fa.Tatabahasa Tatabahasa adalah satu sistem pertuturan atau undang -undang yangmenggabungkan perkataan untuk membentuk ayat -ayat. Ti. Nada ialah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataanatau suku kata itu dilafazkan. La. satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep riil mereka ke dalam fikiran orang lain 3. Dalam bahasa pertuturan (lisan). atau pakar bahasa. Mi. Re. Setiap nada ini mewakili satu suku kata e. satu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyar akat linguistik. gagasan dan keadaan. satu sistem untuk mewakili benda.situasi dan suasana yang sesuai TOPIK 2 : KOMPONEN-KOMPONEN DALAM BAHASA 2. KANDUNGAN (content). 5. Bahasa adalah penggunaan kod yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaksis untuk membentuk kalimat yang memiliki erti. y KOMPONEN BENTUK (form). iaitu Do. terdapat lapan nada.) 6. iaitu kajian mengenai bunyi -bunyi yang berfungsidalam sesuatu bahasa. Bahasa memiliki berbagai definisi. kalimat.

merupakan tempat-tempat yang dapat dicapai olah artikulator. Contoh: hujung lidah. bentuk dan penggolongan kata. Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir.Alat-alat sebutan Bunyi bahasa dikeluarkan oleh alat -alat sebutan seperti beikut : y Bibir Gigi y Gusi Lelangit kerasLelangit lembutAnak tekakLidah Rongga tekak Rongga mulut y Rongga hidungParu -paruPeti suara dan pita suara Alat-alat sebutan dapat dibahagikan kepada dua jenis. dalam bahasa Melayu. 6. bunyi [ai] bermula daripada bunyi vokal depan luas (a) dan meluncur kepada bunyi vokal depan sempit [i]. iaitu bunyi yang bermula daripada satu vokal dan beralih kepada bunyi vokal yag lain. gusi dan lelangit keras. iaitu: (a) pengeluar (artikulator) . Contohnya. Kumpulan pertama ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut. 9. Umumnya. Contoh: gigi atas. Geluncuran bunyi vokal ini dikenali sebagai diftong. 3. 2. 5. dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melaluironga mulut atau rongga hidung 7. (b) daerah pengeluar (artikulasi) . Kumpulan bunyi yang terhasil dikenali sebagai konsonan 8. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Selain dua golongan utama itu. bibir lelangit lembut dan sebagainya. terdapat tiga golongan bunyi iaitu vokal. Kumpulan bunyi yang dihasilkan demikian dikenali sebagai vokal. 2. 4. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. MORFOLOGI 1. konsonan dan diftong. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat ata u terhimpit. terdapat pula bunyi geluncuran. .alat yang dapat digerak-gerakkan dengan bebas dan dapat diletakkan dibeberapa kedudukan. Golongan kedua ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat -alat sebutan sehingga jalanaliran udara dari paru-paru terganggu. Penggolongan Bunyi Bahasa Melayu 1. 10.

a) Kata Akar: ialah kata dasar yang terdiri daripada satu morfem bebas iaitu bentuk dasar belum diberi sebarang imb uhan. Dalam bahasa Melayu. kata terbitan. kata akar . perkataan ialah ben tuk bebas yang boleh berdiri sendiri. hanya boleh wujud dengan kata dasar bagi membentuk perkataan seperti µberkakikan¶. 6. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. . 7. Contoh : Morfem bebas ± µsaya¶ Morfem terikat ± µber¶ dan µkan¶. yakni dapa t berdiri sendiri. b) Kata Dasar :ialah kata yang menjadi dasar untuk membentuk kata. contohnya ialah kerusi. Ada morfem yang bersifat bebas dan ada yang bersifat terikat tetapi semua perkataan bersifat bebas. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota dala kumpulan atau golongan yang sama. kata tunggal bolah mengandung hanya satu suku kata atau mengandung lebih daripada satu suku kata. dapur dan meja. kata akar ialah Morfem bebas jujur pada kata kejujuran. kata akar dapat dianggap sebagai inti sesuatu kata. Contoh. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi dalam gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Kata dasar ini boleh terdiri daripada akar kata. Oleh itu. Jelas di sini bahawa perkataan-perkataan terdiri daripada morfem tetapi tidak semua morfem itu perkataan. Bentuk Kata a.3. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan dikenali sebagai morfem. 4. kata ganda dan frasa tertentu. Tegasnya. pemajmukkan dan penggandaan. 5. Perbezaan antara perkataan dan morfem terletak pada sifat bebasnya. Perkataan ditakrifkan sebagai satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Kata tunggal: ialah kata yang tidak mengalami peroses pengimbuhan. Sesuatu perkataan itu dibentuk dari satu morfem atau lebih. Contoh : µberpeluh¶ = 2 morfem: ber+peluh µberkakikan¶ = 3 morfem: ber+kaki+kan µsaya¶ = 1 morfem: saya y y y y y y Morfem boleh bersifat bebas (boleh wujud bersendirian) atau terikat (hanya wujud bersama-sama morfem lain). kata majmuk. pemajmukan dan penggandaan. Konsep Perkataan.

apitan dan sisipan. dan binaan atau konstruksi ayat. kata adjektif. struktur.b. kaki bangku. sebahagian kata dasar atau digandakan secara berima. c. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. . per-. Seperti yang diterangkan di atas. Akhiran: -an c. ada empat jenis frasa iaitu FN. pe-. Imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis. -kan e. Golongan Kata Kata dapat digolongkan kepada kata nama. Kata Terbitan: Kata terbitan ialah kata yang terhasil daripada Proses Pengimbuhan. Awalan : peN-. Penge-an d. akhiran. lemah lembut. Kata majmuk: ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Sisipan : -i. gambar rajah. SINTAKSIS DEFINISI SINTAKSIS Sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. FK. Proses Pembentukan Kata proses merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Frasa Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang kurangnya duaperkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan.Ia juga ialah kajian mengenai hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam bahasa. FA dan FS. Contoh. dan kata tugas. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakannya dieja terpi sah. a. iaitu imbuhan awalan. Kata Ganda: Ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. keb. ia berpotensi untuk diperluas menjadi duaperkataan atau lebih. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar. a. kata kerja. Apitan: PeN-an. d.

Ahmad sedang. Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah. 2. kata. Semantik pula. / a /. / d /. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yu nani semantickos yang membawa makna µpenting¶ atau µbererti¶. / y /. [ wanita ]. / w /. 4. / b /. gedung. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. peribahasa (termasuk simpulan bahasa). b. / m /. Misalnya gabungan fonem: / k /. / e /. Semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek -aspek seerti dan rujukan. / s /. 3. merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. Kata µsemantik¶ ini. [ bangku ]. [ cahaya ]. Menurut binaannya. / t /. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. frasa kerja (FK). Rujukan ialah benda. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). / r /. membuat kerja rumah. Subjek dan prediket pula mempunyai unsur unsur. [ kertas ]. jenis-jenis makna. menara . perubahan makna. ayat. Kata semantik itu kemudian disetujui oleh para ahli bahasa sebagai istilah untuk bidang kajian linguistik yang menganalisis makna. / n /. bulan rumah: binaan untuk tempat tinggal budak: anak. Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i). secara ringkas. (ii). perkataan. Bahagian subjek dan predikat. 2. konsep. / o /. / i /. SEMANTIK 1. dan unsur semantik dalam nahu. [ bangunan ]. / c/. iaitu sama ada frasa nama (F N). 3. ayat atau wacana dan hubungannya dengan idea. konsep atau perlakuan yang dirujuk. / u / akan menerbitkan bunyi yang bermakna. Ayat Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. [ budak] kertas: bahan tipis yang diperbuat daripada kayu bangku: papan panjang yang berkaki (tempat duduk) wanita: perempuan dewasa cahaya: benda terang yang memancar daripada matahari. dan perasaan. baik pada peringkat morfem. Rujukan ditambah dengan kata atau istilah yang sesuai. / g /. / h /. [ rumah ]. frasa. kanak-kanak bangunan: sesuatu yang didirikan seperti rumah. Rujukan 1.

2) ASAS PEMEROLEHAN BAHASA PENGENALAN Bahasa adalah milik manusia yang paling penting dan bahasalah yang membezakan antara manusia dan makhluk-makhluk lain. pandangan dan perasaan. -Hashim Musa & Ong Chin Guan: Teori berkaitan dengan interpretasi pengujaran -George Yule: Kajian makna. Dengan menggunakan bahasa.Manusia juga menggunakan bahasa untuk menyampaikan ilmu dan mencipta keindahan melalui kesusasteraan. Tanpa bahasa. manusia akan hidup terasing dari masyarakat dan tiada . manusia dapat berhubung. yg libatkan penyampai dan penerima (libatkan komunikasi 2 hala) 2. melahirkanpendapat.Pragmatik -cabang ilmu linguistik yan mengkaji hal -hal yang merangkumi struktur bahasa sebagai alatperhubungan sama ada antara penutur dan pendengar atau penulis dan pembaca. Semua orang mengakui akan kepentingan bahasa dalam kehidupan sehari-hari.

isyarat. Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan fizikal masih boleh memperoleh bahasa sekiranyamenjalani latihan (bahasa isyar at). Menurut Chomsky (1965). bisu. Seorang kanak-kanak yang normal akanmemperolehi bahasa pertamanya antara umur dua hingga enam tahun. kanak-kanak tidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. kes congenital rubella yang melibatkan kanakkanak yang dilahirkan dengan katarak mata dan pekak. FISIOLOGI y y y y y Fisiologi merujuk kepada pengkajian mengenai sifat fizikal benda hidup. kita akan melihat kepada tiga elemen yang membolehkan seseorang individu memperoleh bahasa iaitu fisiologi. keadaan fisiologi yang sempurna adalah amat penting. psiko -sosial dan kognitif. memang sudah ada satu kebolehan menggunakan bahasa. Mereka tidak boleh mendengar percakapan orang lain. Ketika itu. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara -cara bahasa dikuasai oleh seseorangkanak-kanak. secara semulajadinya mempunyai beberapa alat fizikal yang sesuai untuk memperolehi bahasa. kebolehan ini dinamakan jentera pemerolehanbahasa atau Language Acquisition Device (LAD ). Contohnya. Walau bagaimanapun. Kanak-kanak normal yang memiliki alat artikulasi yang sempurna lebih mudah memperolehbahasa berbanding kanak-kanak bermasalah fizikal. tulisan ataupun sentuhan sebelum pembelajaran bahasa berlaku. Tanpa pendedahan bahasa. terdapat juga sesetengah kes yang melibatkan kecacatan fizikal danmenyebabkan individu itu tidak dapat memperolehi bahasa. tanpa dipelajari atau dipaksa.kemajuan. Walaupun kanak -kanak ini dapat .Kanak -kanak perlu mendengar cara -cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. Setiap manusia yang baru dilahirkan. Mengikut teori biologis. Dari segi aspek pemerolehan bahasa. Kanak-kanak memerlukan beberapa pendedahan bahasa sama ada melalui pertuturan. sumbing. sejak anak itu dilahirkan. Walaupun pada mulanya bayi dilahirkan tanpa kebolehan berbahasa tetapi pemerolehannya akan berlaku sedikit demi sedikit dan berperingkat -peringkat mengikut perkembangan otaknya. satu perkara yang pasti ialah setiap kanak -kanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa. Namun begitu. mempelajarinya dan seterusnya menggunakannya. Di dalamt opik asas pemerolehan bahasa. Contoh masalah fizikal: Pekak. mereka akan mengambil perkataan perkataan penting. Pemerolehan bahasa : situasi yang mana kanak-kanak memperolehi bahasa yang digunakan oleh masyarakat persekitaran secara menyerap. cara organisma berinteraktif antara satu sama lain dan juga dengan alam sekitar dengan kelebihan atau kekurangan fizikal tersebut.

KAJIAN KES 1 : VICTOR Seorang budak yang ditemui di dalam hutan. Ibu bapa Helen telah mengupah Anne Sullivan Macy untuk mengajar Helen ber cakap. mereka masih tidak dapat belajar bahasaisyarat. Helen telah pun mendapat melalui peringkat awal pemerolehan bahasa sebelum ditimpa nasib malang.Dia telah dimasukkan ke Institut Orang -orang Pekak dan Bisu di Paris dan diajar berbahasa oleh Sicard dengan menggunakan kaedah pengajaran orang -orang pekak tetapi gagal. kanak -kanaktidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. umur Helen ketika didedahkan semula kepada bahasa adalah 7 tahun. PSIKO-SOSIAL Merujuk kepada hubungan sosial seseorang dengan individu-individu di persekitaran. KOGNITIF . Ini kerana.Tidak pernah mendengar bahasa manusiaselama 11 atau 12 tahun. Helen dilahirkan normal. kanak -kanak ini tidak boleh bercakap atau memahami bahasa. Helen mendengar bahasa dan mendapat belaian ibunya. Pendedahan terhadap bahasa merupakan satu faktor yang paling penting dalam mengajar kanakkanak berbahasa KAJIAN KES 2 : HELEN Seorang budak perempuan yang pekak dan buta. Selain itu. tetapi dia telah diserang oleh penyakit yang teruk sehingga menyebabkan dia pekak dan buta ketika berusia 1 tahun 7 bulan. Walau bagaimanapun.Usaha untuk membuatkan Helen bercakap berjaya.Umur ketika ditemui dianggarkan 11 atau 12 tahun tetapi bilakah dia dibuang di dalam hutan tidak dapat dipastikan. Berbeza dengan Victor yang tidak terdedah kepada bahasa selama11 atau 12 tahun.menggunakant angannya seperti kanak-kanak yang boleh melihat.Kanak -kanak perlu mendengar cara-cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. Ini kerana dia telah terdedah kepada bahasa sebelum ditimpa malang. Mengapa Victor tidak belajar lebih daripada yang telah dipelajarinya walaupun telah diajar oleh seorang yang pakar dalam teknik mengajar bahasa? Antara faktornya ialah Victo r tidak pernah didedahkan pada bahasa manusia kemungkinan sejak ia dilahirkan sehinggalah dia ditemui.Setelah umur Helen 7 tahun. Tanpa pendedahan bahasa.Kanakkanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa. Oleh itu.

Menurut Noam Chomsky.Tidak mendapat pendedahan bahasadalam masa yang terlalu lama menyebabkan Genie tidak mampu menguasai bahasa dengansempurna walaupun telah diajar. setiap individu telah diprogramkan secara genetic un tuk menguasai bahasa. Mangantar Simanjuntak ( 1979 ).Kognitif merupakan elemen pemerolehan bahasa yang melibatkan proses mental. Pada peringk at ini. memang sudah ada satu Kebolehan menggunakan bahasa. Proses ini sangat aktif berlaku sebelum kanak -kanak berumur 12 tahun(Kreshan & Terrell.LAD dikat akan dimiliki kanak-kanak dan alat inilah yang menjadikan kanak -kanak dapat memperoleh bahasa daripada ibu bapa dengan mudah. Kanak-kanak Terencat Akal. psiko-sosial dan tahap kognitif yang baik. Kanak -kanak dilahirkan dengan LAD iaitu mekanisma bahasa yang membolehkan mereka mengesan penggunaan bahasa yang digunakan di persekitaran. babbling. Mengikut teori biologis.Namun.1983).Bagi kanak-kanak terencat akal. Kanak-kanak menguasai bahasa pertamanya bukan melalui proses pembelajaran tetapi dengan cara mempero lehi dan ini berlaku secara tidak formal. mereka juga mempunyai kebolehan untuk memperoleh bahasa. cooing. ahli-ahli psikologi bersependapat.Tidak pernah mendengar bahasa manusiaselama 12 tahun sehinggalah dia berjaya dilarikan oleh ibunya. Kanak-kanak terencat akal pada tahap sederhana boleh berkomunikasi dengan baik walaupun agak lambat berbanding kanak-kanak normal.Chomsky (1965). Ketika itu. Seorang kanak kanak yang normal akan memperolehi bahasa pertamanya antara umur dua hinggaenam tahun.Dengan LAD maka berlakulah berkembangan bahasa kanak-kanak sepertimenangis.Dia telah dikurung oleh ayahnya di dalam sebuah bilik kecil sejak dia berumur lebih kurang 1 tahun 8 bulan. LAD juga dikaitkan dengan nature di mana alat ini merupakan suatu yang semula jadi. kesemua elemen tersebut saling melengkapi untuk membolehkan kanak -kanak memperolehi bahasa . sejak seorang individu itu dilahirkan.kanak -kanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa sesudah ia meningkat umur 13 tahun. Ini kerana. kebolehan ini dinamakan alat pemerolehan bahasa atau LanguageAcquisition Device (LAD). mempelajarinya danseterusnya men ggunakannya. kanak-kanak terencat akal pada tahap yang teruk memerlukan latihan khas untuk mempelajari bahasa.Kebolehan ini membolehkan mereka memperoleh dan menguasai bahasa dengan mudah dan cepat. Umur Genie ketika mula diajar bahasa telahpun menjangkau lebih13 tahun di mana ia telah melangkaui peringkat pemerolehan bahasa. KAJIAN KES 3 : GENIE Genie telah dibesarkan dalam pengasingan.kanak-kanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa walaupun diajar. KESIMPULAN Elemen-elemen yang penting dalam pemerolehan bahasa adalah sifat fizikal yang lengkap. mereka akan mengambil perkataan -perkataan penting.

Menurut kajian Betty Hart dan Todd Risly (santrock.Sokongan serta pengaruh ibu bapa dan guru penting dalam perkembangan bahasa kanak-kanak. kecederaan pada kawasan broca dan kawasan wern icke (kedua-duanya terletak di . Menurut kajian.Beliau menyatakan kanak -kanak melahirkan dengan LAD (Language Acquisition Device)-mekanisme penguasaan penguasaan bahasa yang membolehkan mereka mengesanpenggunaan bahasa yang digunakan dipersekitaran. Dalam kajian lain mendapati kanak-kanak yang mempunyai ibu yang banyak berkomunikasi dengan mereka mempunyai empat kali ganda lebih perbendaharaan kata dari kanak-kanakyang mempunyai ibu pendiam. FAKTOR GENETIK Naom Chomsky (1997) menegaskan individu telah diprogramkan secara genetik untuk menguasai bahasa.Kajian mendapati jumlah masa interaksi antara ibubapa dan kanak-kanak serta status sosioekonomi ibubapa mempengaruhi perbendaharaan kata kanak-kanak. y Mereka seterusnya akan meniru dan mengulanginya apabila diteguhkan FAKTOR PERSEKITARAN Keluarga dan persekitaran mempunyai pengaruh kuat keatas kemah iran berbahasa.dengan baik secara semula jadi dan boleh menggunakan ba hasa dalam kehidupan seharian.3) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA FAKTOR KOGNITIFÁ Menekankan tentang peranan permodelan. 2. Kanak-kanak secara semulajadi mempunyai kebolehan untuk mengesan tatabahasa dan cara penggunaan bahasa tersebut. y Kanak-kanak mungkin mempelajari beberapa aspek dalam kemahiran bahasa apabila melihat dan mendengar percakapan orang lain. Kajian terhadap PRA -sekolah di Amerika (1998-99) mendapati ibu bapa yang membaca kepada anak-anak mereka tiga hingga empat kali seminggu akan menyebabkan anak -anak ini mempunyai kemahiran berbahasa yang lebih baik berbanding dengan ibubapa yang kurangbebuat demikian. Golongan bukan profesional kurang bercakap dan kura ng menerangkan sesuatu perkara dengan lebih lanjut kepada anak -anak.2007) mendapati ibu bapa dari golongan profesional menyediakan persekitaran untuk perkembangan bahasa yang lebih baik berbanding golongan bukan profesional. Contoh : y Kanak-kanak meniru percakapan maklumbalas dan gaya bahasa orang dewasa.

Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dalam bentuk-bentuk bahasa dan bukan bahasa. TOPIK 3 : TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA 3. Ahli-ahli behavioris berpendapat bahawa terdapat perhubungan antara satu rangsangan dengan gerak balas. Teori ini menekankan bahawa bahasa diperolehi melalui pengalaman. ibu bapa dan penjaga kanak -kanak menggunakan pelbagai cara untuk meneguhkan gerak balas bahasa yang betul. dan Skiner Pavlov.hemisfera otak) boleh menyebabkan seseorang individu hilang keupayaan dalam berbahasa. Greak balas yang sering diulangi akan menjadi kebiasaan y y Elemen-elemen penting dalam Teori Behaviouris 1. Pengaruh Persekitaran (ransangan) Ahli-ahli behavioris menekankan kepentingan pengaruh persekitaran dalam pembelajaran bahasa. Pengulangan Proses ulangan memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa. 2.1) TEORI BEHAVIOURIS y Ahli-ahli psikologi seperti. Perkataan ataupun bentuk-bentuk bahasa yang sering diulang akan cepat dipelajari oleh kanak-kanak . Thordike berpendapat bahawa pembelajaran sebagai satu proses yang mekanis bagi membentuk satu kebiasaan. Cth: seorang kanak-kanak bertutur kerana ada orang yang bercakap dengannya ataupun kanak -kanak itu sendiri perlu bercakap untuk memenuhi keperluan -keperluan asasinya. kata pujian. Sesuatu gerak balas yang betul akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran. Peneguhan (gerak balas) Dalam proses pemerolehan bahasa. Hull. Gerak balas diikuti oleh peneguhan yang positif juga akan diulangi. menganggukkan kepala dll. 3. Cth: memberikan senyuman.

Kelebihan dan Kekurangan Teori Behaviouris Kelebihan y Menurut John Broades Watson. cth: pada kebiasaannya. Generalisasi : Rangsangan yg sama hasilkan tindak balas yg sama. Penghapusan :sesuatu gerak balas pelaziman tidak disertai dengan ransangan. Diskriminasi . Ia percaya bahwa dengan memberikan keadaan tertentu dalam proses pendidikan. Memudahkan para guru merancang aktiviti yang dapat mengukuhkan penguasaan bahasa murid berdasarkan Teo ri Behaviouris . Maka. y Kekurangan y Kajian ahli-ahli psikologi yang mengkaji Teori Behaviouris hanya ditumpukan kepada lakuan binatang dan kesimpulan daripada kajian tersebut diterima untuk lakuan manusia memperoleh bahasa. n amun penghapusan berlaku apabila anjing tidak diberikan daging selepas bunyi loceng. Oleh itu kerisauan kimia telah digeneralisasikan dgn biologi. bagi Memberikan motivasi dan galakan kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa melalui proses peneguhan yang disertakan ganjaran. Cth: Ali risau setiap kali diadakan ujian kimia. Implikasi dalam bahasa Memudahkan dan mempercepatkan proses pemorelahan bahasa golongan kanak-kanak. Ia juga risa u dengan ujian biologi kerana dua matapelajaran tersebut ada kaitan dgn yg lain. Tindakan individu terhadap suatu rangsangan tertentu shj. selepas bunyi loceng (gerak balas) anjing akan diberikan daging (ransangan). Cth Jika Ali ambil ujian Sejarah ia tak risau nak ambil ujian Bahasa Inggeris kerana ia tiada kaitan dengan yg lain. maka akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. seseorang itu mampu membentuk manusia yang berkelakuan positif sertame ninggalkan perkara yang negatif berdasarkan keadaan tertentu yang telah dipelajarinya. y y y Teori Behaviouris tidak dapat menghuraikan proses perolehan aspek bahasa yang kompleks.

menggunakan. Sesuatu gerak balas yang diikuti denga n peneguhan yang positif juga akan lebih sering diulangi. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat-ayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbend aharaan kata dan struktur tatabahasa. dengan neurolinguistik kini merupakan sebuah bidang baru pada dirinya. Penyelidikan moden mempergunakan biologi. Bidang kajian Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang -orang daripada berbagai bagai bidang. Sesuatu gerak balas akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran. biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dilakukan oleh Jean Piaget dalam penyelidikannya terhadap perkembangan kanak -kanak). diakibatkan sebahagian besarnya oleh kekurangan data-data yang padu tentang bagaimana otak manusia berfungsi. serta proses-proses yang membolehkan pemahaman pernyataan.Kesimpulan Pembelajaran ialah satu proses mekanis yang terjadi daripada perhubungan antara rangsangan (stimulus) dan gerak balas (respon). dan teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak memperoses bahasa. dan linguistik.Penglibatan-penglibatan singkat dalam bidang ini pada mula mulanya merupakan usaha-usaha falsafah. sains kognitif. seperti psikologi. perkataan. 3. teks. umpamanya.Psikolinguisti perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. sains kognitif. Sesuatu gerak balas yang sering diulangi akan membentuk kebiasaan. dan sebagainya.2) TEORI PSIKO-LINGUISTIK Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh. Adadnya beberapa subdisiplin.Adanya banyak . neurosains. teknik-teknik tak invasif untuk mengkaji pengerjaan neurologi otak semakin digunakan. dan memahami bahasa.

bagaimana kita mengaitkan bunyi -bunyi (atau isyaratisyarat) bahasa. Teori-teori Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. pembentukan kata berimbuhan). penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu. dan merupakan tumpuan perbincangan yang berikut. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya.iaitu. khususnya hubungan antara perkataan perkataan yang berkait ( seperti jalan dan berjalan). semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar. .subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen -komponen bahasa manusia.tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya sesetengah persamaan (sila lihat Komunikasi haiwan). Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan -perkataan dan ayat-ayat.Dalam bidang psikolinguistik.Yang pertama antara perkara -perkara ini mengaitkan bunyi dengan maksud . Sintaksis ialah kajian pola -pola yang menetapkan bagaimana perkataan -perkataan digabungkan untuk membentuk ayat. dan bagaimana kita menggunakan sintaksis . Sebaliknya. fonologi. antara lain.Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. Morfologi ialah kajian struktur -struktur kata. dan semantik daripada pola-pola dalam teks tercetak. Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi. bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan urutan kata yang kita panggil "ayat". morfologi.sintaksis adalah penuh dengan perbalahan. Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan.

kanak -kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa -tatabahasa manusia yang mungkin. adalah yang mentakrifkan bahasa manusia dan menyebabkannya berbeza juga daripada bentuk bentuk komunikasi haiwan yang paling canggih.F. ciri-ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhlukmakhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. umpamanya. (Rekursi. Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memperoleh apa yang telah dipanggil "tatabahasa sejagat". dan secara logic memilih bahasa ( -bahasa) yang dituturkan di dalam komuniti penuturnya.iaitu "yang semula jadi" . dan faktor -faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan. Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim.Pada dasarnya."Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya". sebagai contoh. dan diwakili oleh teori -teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. y Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah"terbina" di dalam otak.Sudut pandangan kedua . Ulasan itu memulakan apa yang telah diistilahkan sebagai "revolusi kognitif" dalam bidang psikologi. Sintaksis ini. terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayatsintaksis: y Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa.Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B. berkata pandan gan "semula jadi" Oleh itu.boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman-halaman jurnal Bahasa [1]. Rudolf Carnap. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian bahagian ayat yang awal .Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira -kira tahun 1960. menurut sudut pandangan kedua. . dan mendakwa bahawa.) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan -peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi.

Dengan kata yang lain. Dalam istilah biologi evolusi moden. langsung tidak akan berkembang. TEORI BELAJAR BEHAVIORISME Teori belajar Behavorisme ialah suatu (perubahan perilaku yang dapat diamati. dan potensi untukhidup. Oleh itu. sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan -keperluan kelompok. ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepa duan. Bahasa.Dari sudut pandangan ini.atau tiada sintaksis . TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas . atau sekurang -kurangnya.Pandangan penentang masih menganggap (termasuk perkembangan kecerdasan selama beratus -ratus ribu tahun. serta interaksi man usia selamaberpuluh-puluh ribu tahun. dengan kata yang lain.Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untukmenggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. kemahiran -kemahiran ini dikatakan "disesuaikan lebih dahulu" untuk sintaksis (sila lihat "Eksaptasis").yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana -mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetikterhadap bentuk -bentuk yang mungkin. tekaan.Perubahan terjadi melalui rangsangan . atau (l ebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan -tujuan yang lain.Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak -gerak balas terhadap Chomsky. kerjasama. ataupun bukti bahawa bentuk-bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. Apakah kemahiran-kemahiran bahawa bahasa ini yang sebenarnya sintaksis) merupakan ialah hasil tumpuan daripada penyelidikan terkini.ialah artifak kebudayaan. ia tidak dapat diuji. diukur dan di nilai secara konkrit. seseorang harus melihat pada kemahiran-kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. sintaksis dalam bahasa beransur-ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. termasuk sintaksis dan lain-lain. Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara saintifik.

Á Dalam sebuah kotak yang makanan yang diperbuat daripada dinamakan µkotak Skinner¶.Skinner . ia secara tidak sengaja memijak batang besi itu. Á Perilaku yang dilazimkan ( perilaku tikus ) yang bersifat µoperon¶ atau µinstrumental¶ dalam hal perilaku ini menyebabkan munculnya biji makanan. Hal ini bermakna.(stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku tindak balas (respon) juga dikenali sebagai teori pelaziman instrumental. Menurut B. Á Seekor tikus dimasukkan ke dalam tin itu dan di beri makanan dengan menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin. Á Skinner ambil keputusan bahawa pengukuhan akan selalu menambah kemungkinan berulangnya sesuatu perilaku. Eksperimen: tikus & biji makanan. ada tempat untuk ada satu alat menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin itu. maka biji makanan jatuh ke dalam tin. .F. maka makanan akan dan lingkungan ini memberikan hadiah sebagai pengukuhan.perilaku dikawal melalui proses pelaziman operan . adanya makanan dalam tin itu. Pada masa tikus itu lapar. Á Tingkah laku yang operon ini mempunyai pengaruh terhadap lingkungan pun jatuh ke dalam tin. Di luar kotak itu. Á Kedengaran bunyi µping¶ yang nyaring setiap kali biji makanan dijatuhkan ke dalam tin itu. tin. Á Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu cenderung untuk menekan batang besi tersebut. tikus itu mempelajari bahawa apabila dia menekan batang besi. Biji-biji makanan akan jatuh ke dalam tin jika bebatang besi yg disisipkan ke dalam kotak itu dipijak oleh tikus. Á Skinner berpandangan bahawa proses pelaziman instrumental kurang dikawal atau kurang ditentukan oleh faktor-faktor luaran. Di mana seorang dapat mengawal tingkah laku organisma melalui pemberian peneguhan yang bijaksana dalam sesuatu lingkungan. iaitu biji makanan.Setelah beberapa kali.

tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. contohnya:percakapan bahasa asing. bersukan. menari. TEORI BELAJAR HUMANISTIK Menurut Teori humanistik. reflek. y Penerapan teori behaviorisme yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi pelajar iaitu guru sebagai pusat utama. ganjaran-ganjaran yang diberikan tidak semestinya berbentuk benda fizikal. Á Jelasnya. berenang. Á Dalam proses pembelajaran yang berasaskan pelaziman instrumental. Kelebihan Teori: sangat sesuai untuk perolehan kemampuan yang memerlukan praktikal dan pembia san yang mengandung unsur-unsur seperti : Kecepatan. ÁTeori ini juga sesuai diterapkan untuk melatih kanak-kanak yang suka akan ganjaran apabila memberi respons yang betul. pelaziman instrumental telah melonggarkan kawalan dengan mengambil kira daya kreativiti yang ada dalam diri para pelajar. daya tahan dan sebagainya. komunikasi satu hala berlaku (Murid dipandang pasif ). guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Á Para pelajar yang menentukan bentuk gerak balas yang harus mereka berikan berasaskan rangsangan yang di berikan oleh guru.Á Di samping itu.proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. bukan dari . mengetik. kelenturan. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipan dang sebagai cara belajar yang efektif. spontaneous.tetapi boleh juga merupakan sesuatu yang berbentuk kepuasan secara emosi atau perasaan. menggunakan komputer. para pelajar diberikebebasan yang tertentu.

Personalia informasi ini pada individu. Abraham Maslow dan Carl Rogers. Combs berpendapat bahawa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahawa siswa hendak belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya.Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh erti bagi peribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya.Padahal erti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik pusat pada satu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka.Lingkaran kecil (1) adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar (2) adalah persepsi dunia.Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya. Arthur Combs (1912-1999) Bersama dengan Donald Snygg (1904 -1967) mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik antara lain adalah: Arthur W. Para ahli humanistik melihat adanya dua bahagian pada proses belajar.sudut pandang pengamatnya.Belajar terjadi bila mempunyai er ti bagi individu. guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Perilaku internal membezakan seseorang dari yang lain.Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri makin berkurang pengaruhnya terhadap . iaitu membantu masing -masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mere ka. Untuk itu guru harus memahami perlaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut sehingga apabila ingin merubah perilakunya. Anak tidak bisa matematik atau sejarah bukan karena bodoh tetapi kerena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dati ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. ialah: Proses pemerolehan informasi baru.Meaning (makna atau arti) adalah konsep dasar yang sering digunakan. Combs.

takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. sebelumnya ia telah merintis kerja klinis di Rochester Society untuk mencegah kekerasan pada anak. Maslow membagi keperluan-keperluan (needs) manusia menjadi tujuh hirarki. ke arah berfungsinya semua kemampuan. ialah keperluan mendapatkan rakyat aman dan seterusnya.perilakunya. tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keperluan. keunikan diri. Maslow mengemukakan bahawa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi keperluan yang bersifat hirarki. makin mudah hal itu terlupakan. hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri. takut untuk mengambil kesempatan. Semula Rogers menekuni bidang agama tetapi akhirnya pindah ke bidang psikologi.D pada tahun 1931. Illinois Chicago. Maslow Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal :  suatu usaha yang positif untuk berkembang kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang. seperti keperluan fisiologis. Carl Rogers Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park. sebagai anak keempat dari enam bersaudara. . Ia mengatakan bahawa perhatian dan motivasi belajar ini mungkin berkembang kalau keperluan dasar si siswa belum terpenuhi.Jadi. Bila seseorang telah dapat memenuhi keperluan pertama. ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri (self). Hierarki keperluan manusia menurut Maslow ini mempunyai implikasi yang penting yang harus diperhatikan oleh guru pada waktu ia mengajar anak-anak. Ia mempelajari psikologi klinis di Universitas Columbia dan mendapat gelar Ph. barulah ia dapat menginginkan keperluan yang terletak di atasnya.

ia menulis buku pertamanya. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. 2. iaitu: Kognitif (kebermaknaan) experiential (pengalaman atau signifikasi) Guru menghubungan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai seperti mempelajari mesin dengan tujuan untuk memperbaiki kenderaan. Menurut Rogers yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. berinisiatif. Counseling and Psychotherapy dan secara bertahap mengembangkan konsep Client-CenterdTherapy.Gelar profesor diterima di Ohio State tahun 1960. Rogers membezakan dua jenis belajar. Experiential Learning menunjuk pada pemenuhan keperluan dan keinginan siswa. bermakna bagi siswa Pengorganisasian bahan pengajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi Pengorganisasian bahan pelajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi siswa . Menjadi manusia bererti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada ertinya. iaitu: Menjadi manusia bererti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. evaluasi oleh siswa sendiri. Tahun 1942. dan adanya efek yang membekas pada siswa. Kualiti belajar experiential learning merangkumi : keterlibatan siswa secara personal. ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya ialah : 1. Pengorganisasian bahan pelajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang siswa. Dari bukunya Freedom To Learn. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern bererti belajar tentang proses.Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada ertinya.

situasi kelompok. dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu. Belajar yang bermakna pengajaran bererti dalam mengorganisasikan bahan bererti belajar dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi siswa. Bilamana cuaca penerima kelas telah mantap. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan -tujuan kelompok yang bersifat umum.3. 4. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Guru Sebagai Fasilitator Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator yang berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualiti fasilitator. . Implikasi Teori Belajar Humanistik a. 5. 3. seorang anggota kelo mpok. Pengorganisasian bahan 4. sebagai kekuatan pendorong. dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap -sikap perasaan dan mencuba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai. masyarakat modern tentang proses. atau pengalaman kelas 2. yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. seperti siswa yang lain. baik bagi individual ataupun bagi kelompok 7. Di dalam menganggap ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas. Dia mencuba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mere ka. 6. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa guidenes (petunjuk): 1. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. fasilitator beransuransur dapat berperanan sebagai seorang siswa yang turut melibatkan diri.

sinonim dan lain lain. Menggunakan perkataan yang berhubung seperti antonim. Jadi ini bermakna. Elemen-elemen Penting Memahami makna perkataan Kanak-kanak akan memahami makna mengikut kategori. Menggunakan sesuatu konsep yang abstrak (peribahasa). kuantiti dan masa. Peningkatan usia . Dia mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam kelompok. Mereka juga akan memahami makna perkataan yang mengandungi pelbagai makna. perasaannya dan juga fikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaanyang dalam dan kuat selama belajar 10. 3. Di dalam berperanan sebagai seorang fasilitator. Perbendaharaan Kata Memahami perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa 9.8. pimpinan harus mencuba untuk mengenali dan menerima keterbatasan -keterbatasannya sendiri. Kognitif pula merupakan satu proses mentalis yang melibatkan pemikiran manusia. Variasi bahasa .3) TEORI SEMANTIK-KOGNITIDAN TEORI PRAGMATIK-INTERAKSIONALIST Pengenalan Semantik adalah satu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna.mempelajari perkataan baru secara tidak formal. maksud bagi semantik kognitif ialah apa yang mereka lihat mereka hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman sahaja.

Kelebihan Teori BBM (Bahan Bantu Mengajar) membantu pelajar memahami sesuatu makna. Teori Pragmatik-Interaksionalist Pengenalan Manakala bagi Pragmarik-Interaksiolist pula.Maksud Interaksionalist pula ialah merupakan suatu interaksi bahasa yang melibatkan penerimaan dan penyampaian makna yang tediri daripada struktur bahasa. Kekurangan Teori Kanak-kanak tidak mudah memahami sesuatu makna tanpa Bahan Bantu Mengajar. Penggunaan bahasa yang berstruktur. kata kerja dan kata nama. Konsep perkataan yang diperolehi daripada deria -deria. Contohnya. Belajar bersendirian. Kanak-kanak sukar memahami perkataan yang menggunakan perkataan berhubung seperti antonim. Berkonsepkan demokrasi: Belajar berkumpulan Belajar secara berinteraksi dengan rakan-rakan atau sesiapa sahaja. maksud Pragmatik ialah mengkaji hubungan diantara simbol atau perkata an dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh seseorang .bersih. sinonim serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. Contohnya dari segi penglihatan seperti atas -bawah dan kotor . Pelajar tidak berupaya mengeluarkan pendapat dan hanya memahami sesuatu. Masalah kekurangan perbendaharaan kata menyebabkan pelajar bermasalah untuk mempelajari perkataan baru. Oleh itu Pragmatik -Interaksionalist ialah apa ya ng mereka lihat mereka . Pelajar boleh menyesuaikan sesuatu perkataan mengiku t konteks ayat yang betul.

 Semakin teruk kognitif mereka. Meningkatkan kebolehan berkomunikasi. (Berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain yang lebih umum) Pemahaman Memproses maklumat: Menganalisa apa yang disampaikan secara lisan.hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman dan kemudian mereka meluahkan dengan perbuatan ataupun perkataan. (perbualan) Mengupas sesuatu tajuk dari segi intelektual dan pengetahuan. Contohnya: memahami arahan dan memberi tindak balas. Penggunaan Bahasa secara Umum Aplikasi daripada persekitaran pengajaran ke situasi lain. Harus memahami sesuatu makna dahulu sebelum mengaplikasikannya kepada situasi sebenar. . Contohnya: menguasai kemahiran berkomunikasi. Contohnya dari segi bentuk pasif dan perbandingan. Elemen Penting Pengurusan Tajuk Boleh untuk memperkatakan tentang sesuatu tajuk. Kekurangan Teori Kanak-kanak memerlukan masa yang lama untuk menganalisa apa yang disampaikan secara lisan. semakin teruk keupayaan mereka untuk menguasai bahasa. Kemahiran Linguistik Keselarasan bahasa bersesuaian dengan keupayaan kognitif. Kelebihan Teori Murid-murid akan menyuarakan apa yang mereka fahami. Mereka berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain.

 Dapat menarik minat murid-murid untuk belajar menggunakan konteks ayat yang betul TOPIK 4 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 4. sensori dan emosi. spatial.2) I. persepsi. Peringkat Pelahiran Visual (menulis) . Peringkat Penerimaan Auditori (mendengar) C. 4. y Peringkat Perkembangan Kemahiran Bahasa. Ini adalah kerana penelitian keatas ciri-ciri perkembangan tersebut akan membawa kepada pembentukan kanak -kanak yangsempurna disamping pemerhatian dapat dibuat sejajar dengan tahap perkembangan yangagar permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan rancangan yang si stematik.bahasa. y MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH MASALAH BAHASA : Van Riper (1976).Implikasi Dalam Intervensi Bahasa Struktur bahasa dapat dikuasai dengan cara yang lebih berkesan Dapat membantu perkembangan bahasa dan perbendaharaan bahasa. A. Peringkat Perlahiran Auditori (bertutur) D. spesifik dan efektif. fizikal.menjelaskan bahasa ialah penyimpangan drp pendengaran. Peringkat Bahasa Dalaman B. Peringkat Penerimaan visual (membaca) E.pertuturan bahasa normal yg menganggu komunikasi dan menyebabkan persepsi negatif terha dap individu yg mengalaminya dan individu tsbt menjadi malu dan berasa rendah diri. Kesemua perkara ini perlu diperhatikanagar penilaian yang dibuat dapat menggambarkan keadaan sebenar tentang kekuatan dankelemahan seseorang Pengetahuan tentang perkembangan seseorang kanak-kanak adalahmerupakan suatu perkara yang amat penting untuk didalami. psikomotor.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Perkembangan kanak-kanak adalah merangkumi beberapa aspek seperti kognitif.

II. memahami perkataan. B. menyebut perkataan serta menyusun perkataan untuk membentuk ayat. membentuk konsep memahami jenaka @ µgestures¶ & sukar ikuti pelajaran lisan C.y Apakah yang dialami oleh kanak-kanak masalah bahasa ? a) Tidak dapat lalui peringkat perkembangan bahasa dengan baik b) Tumpuan penulisan hanya 3 peringkat sahaja (a. o Contoh : tidak dapat kaitkan bunyi kucing dengan kucing / tidak dapat susun benda mengikut keluarganya. o Martin & Miller (1996) : individu yang mengalami masalah ini tidak dapat menggunakan perkataan di dalam pertuturan . Masalah Bahasa Penerimaan Auditori o Masalah memahami lambang bahasa pertuturan dikenali µreceptive aphasis¶ o Punca masalah :masalah diskriminasi pendengaran / lemah daya ingatan / sukar mengaitkan makna perkataan. Masalah Bahasa Pelahiran Auditori o Proses menghasilkan pertuturan (menyebut) @ µexpressive aphasia¶. µdysnomia @anomia : kesukaran mengingat /menyebut perkataan atau objek o Apraxia : kesukaran menghasilkan bunyi perkataan sebab gangguan saraf dan alat artikulasi. o Kesan :sukar utk mengikut arahan @ bertindak balas. b. Masalah Bahasa Dalaman Bahasa dalaman o Tahap pertama dalam proses pembentukan bahasa o Keupayaan menyerap pengalaman tanpa kata berlaku o Gangguan pada peringkat ini menyebabkan kanak -kanak tidak dapat mengasimilasikan pengalamannya. MASALAH PERTUTURAN . dan c) c) Sukar kuasai peringkat perkembangan lebih tinggi A.

Masalah pengunaan bacaan bibir untuk memahami perkataan o Sukar dibezakan bunyi yang hampir sama o Bunyi vocal/ konsonan sukar dibezakan o Tahap penguasaan bahasa & pengetahuan tentang konteks bahasa y y tentukan kefahaman bacaan bibir o Penerimaan input audiotari & visual menyebabkan masalah kesukaran memahami dan mempelajari pertuturan. penerangan.3) I. Mereka juga perlu menyelidik sama ada kanak-kanak tersebut mempunyai adik-beradik lain yang terencat akal yang mungkin boleh dikaitkan dengan factor baka. . penyakit meningitis. sawan yang berpanjangan dan sebagainya. o Contoh: MM Bm pendengaran o Masalah tidak dapat guna intonasi dan ritma o Nada terlalu tinggi/ tidak sesuai dengan konteks ayat o Tidak dapat bezakan cirri-ciri prosodi o Contoh: KK Autisme 4. arahan y Cara komunikasi MM menjadi berkesan dengan belajar untuk menambah & mempelbagai cara / teknik bertutur seiring dengan peningkatan umur.y Sukar menyebut / mengeluarkan perkataan menyebabkan mendiamkan diri / tidak mahu bertindak balas menjawab soalan (mencari maklumat. IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA PENILAIAN o Pakar yang menilai perlu kanak-kanak yang riwayat mengalami yang masalah dan pembelajaran mendapatkan terperinci mengambil perhatian terhadap kemungkinan berlakunya kerosakan otak seperti yang dialami oleh bayi yang dilahirkan dalam keadaan lemas (asphyxiated). pendarahan dalam otak. MM Bm pertuturan sensitif terhadap masalah pertuturan bila komunikasi dengan orang lain.

o Kanak-kanak yang terlalu singkat tumpuan perhatiannya mungkin boleh dibantu dengan ubat -ubat stimulant tertentu dan kaedah pengubahsuaian tingkah laku. keadaan -keadaan seperti jika pakar mengesyaki kemungkinan tingkah laku yang abnormal itu disebabkan oleh sesuatu kurang daya penglihatan atau pendengaran. doctor akan menjalankan ujian-ujian yang sewajarnya. Penilaian seperti ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti cirri-ciri kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada seseorang kanak-kanak itu. penilaian tidak lengkap jika riwayat pemakanan kanak -kanak tersebut tidak diambil dengan teliti. bilangan yang mahir dalam menjalankan penilaian terperinci ke atas kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran bagi mengenal pasti unsur-unsur disfungsi perkembangan (elements of disfunctions) masih kurang. Kanak-kanak mungkin menjadi lebih hiperaktif. o Kini. Maklumat-maklumat ini akan membolehkan pihak yang berkenaan memilih dan menjalankan strategi-strategi pendidikan yang khas dengan berkesan ke atas kanak-kanak tersebut. gangguan pada urat saraf yang mungkin mengakibatkan dia tidak boleh bercakap dengan jelas dan lemah anggota tangan atau kakinya perlu juga dikenal pasti. Jika disyaki pendengarannya kurang jelas. Oleh itu. Cara rawatan atau latihan seharusnya berbeza antara seorang kanak-kanak dengan yang lain. o Sewaktu melakukan pemeriksaan fizikal.o Pakar kanak-kanak telah lama mengetahui bahawa ada bahan -bahan makanan tertentu yang boleh menyebabkan perubahan pada tingkah laku kanka-kanak. ujian yang terperinci perlu dijalankan. Penilaian psycho educational penting untuk me ngetahui sesuatu penyakit. Murid-murid yang lemah daya ingatan digalakkan menggariskan perkara -perkara utama key points dalam sesuatu perenggan dan membacanya berulang -ulang kali supaya mudah diingat. Ini penting terutamanya bahan yang dimakan. kekok tangan masalah sawan. lebih luas dan tidak boleh menumpukan perhatian. .

penglihatan danpendengaran. 25% disebabkan palsi serebrum. Definisi Kerencatan Akal DEFINISI &FAKTOR PENYEBAB Kanak-kanak yang ditafsirkan sebagai terencat akal adalah kanak-kanak yang mempunyai daya pemikiran yang berkurangan dan bermasalah dalam pembelajaran. TOPIK 5 : BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL 5. Mereka yang kerencatan akalyang teruk (severe mental retardation) tidak boleh berjalan.ciri kanak-kanak terencat akal -Aspek Kognitif -Aspek Afektif -Aspek Psikomotor Aspek kognitif . Afektif = melibatkan perkembangan sikap dan nilai murid. bercakap atau menjaga diri . Kecacatan terbahagi kepada kecacatan -kecacatan fizikal/anggota. Pengusaha-pengusaha tadika memberikan program pengayaan kepada anak -anak murid mereka dengan menggunakan berbagai -bagai teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan prestasi intelek kanak -kanak.II. Psikomotor = melibatkan perkembangan kemahiran dan kebolehan fizikal atau otot. Kanak-kanak sebegini mempunyai ukuran IQ(intelligence quotien t) kurang daripada 50.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Definisi Kognitif. o Institusi-institusi ini juga mengaturkan aktiviti -aktiviti atau kurikulum yang menekankan aspek penyampaian maklumat dalam aktiviti -aktiviti harian kanak-kanak tersebut. Afektif dan Psikomotor Kognitif = melibatkan perkembangan kemahiran kebolehan intelek murid.30% daripada kanak -kanak yang terencat akal teruk disebabkan oleh keabnormalan genetik sepertisindrom Downs. STRATEGI o Penekanan terhadap kecemerlangan telah menggalakkan penubuhan institusi-institusi yang menawarkan program-program pengayaan. Manakalamereka yang tidak begitu teruk hanya mempunyai masalah mempelajari cara-cara hidup sepertimenjaga diri. Kecacatan anggota tidak bermakna anak yang terlibat kerencatan akal. KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Ciri . 30% disebabkan oleh meningitis dan masalahperinatal manakala 15% tidak ada sebab sebab tertentu.

y y y y y

Kurang daya Tumpuan Pengamatan dan pemahaman yang lambat Kurang Kawalan Emosi Pentafsiran persekitaran yang lambat Pertuturan yang kurang efektif

Aspek Afektif y Tidak Mampu menjaga Diri y Kawalan emosi yang tidak efektif y Kurang bersosial y Kebergantungan Aspek Psikomotor y Pergerakan yang lembab y Hiperaktif y Pergerakan terbatas y Statik y Kawalan Otot yang tidak sempurna 5.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL PENGENALAN y Kanak-kanak yang mengalami terencat akal adalah kanak-kanak yang mengalami keadaan perkembangan minda dan daya pemikiran yang kurang ataupun tidak lengkap termasuk kecacatan dalam fungsi intelek dan sosial. y Kanak-kanak terencat akal memerlukan masa yang lama untuk mempelajari sesuatu kemahiran jika dibandingkan dengan kanak -kanak normal (Deller, R. 1990). y Mengalami masalah dalam pembelajaran disebabkan tahap mental yang rendah dan kurang ataupun ataupun tiada keupayaan dalam menguruskan aktiviti seharian. y Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal ialah : i. Proses kognitif terhad dan menjejaskan pencapaian dalam bidang akademik ii. Perolehan dan penggunaan bahasa kurang tepat daripada segi struktur dan kandungan iii. Keupayaan fizikal dan motor yang agak terhad iv. Ciri peribadi dan sosial yang mana kurang daya tumpuan dan menimbulkan masalahtingkah laku

Bentuk Bahasa y

Bentuk bahasa ialah bahagian bahasa yang dapat dikesan oleh pancaindera melalui pendengaranatau pembacaan. Antara aspek yang dapat dilihat dalam bentuk bahasa ialah sistem f onologi,morfologi, sintaksis.

y

Bentuk bahasa juga dapat diperhatikan melalui susunan ayat,intonasi, nada dan sebutan.Bentuk bahasa kanak-kanak terencat akal :Á - tidak tepatÁ - kurang sempurna

Kandungan Bahasa

Kandungan bahasa (sistem semantik) kanak-kanak terencat akal:Á - kosa kata yang kurangÁ - kualiti bahasa adalah rendah
Penggunaan Bahasa

Penggunaan bahasa (pragmatik) kanak-kanak terencat akal adalah tidak tepat , tidak lengkap atautidak sempurna:Á - situasi / keadaanÁ - masaÁ - Tujuan
KESIMPULAN

Dari segi bentuk, kandungan dan penggunaan, bahasa kanak -kanak terrencat akal adalah tidak sebaik kanak-kanak normal.
5.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA

Apabila dikenal pasti seseorang kanak -kanak itu menghadapi kerencatan mental, dia harusdidedahkan kepada suatu program intervensi awal yang teratur. Lazimnya, program-program intervensi ini menumpukan kepada penguasaan bahasa,peningkatan kemahiran kognitif dan sosial serta mengajar kanak-kanak itu menjaga dirisendiri. Latihan senaman ditekankan untuk memperkuatkan otot dan kelincahan pergerakan. Penyelidikan menunjukkan bahawa rangsan gan yang diberikan pada awal perkembangan mempertingkatkan peluang kanak -kanak ini realisasi sepenuh potensinya. Seperti kanak-kanak normal, kebolehan intelek kanak -kanak ini berbeza. Tahap kecekapan mental kanak-kanak khasnya kanak-kanak sindrom Down boleh berbeza di antara ringan hingga teruk ; tetapi majority berfungsi pada tahap ringan hingga sederhana. Oleh kerana perbezaan individu ini adalah sukar untuk meramal pencapaian masa depankanak-kanak ini. Pengajaran yang dicadangkan harus mengambil ki ra perbezaan intelek yang wujud dikalangan kanak-kanak ini.

Adalah dicadangkan untuk bermula dengan pendedahan kepada konsep -konsep konkrit, iaitukonsep-konsep yang boleh dilihat dan disentuh. Sesuatu perkara yang diajar hendaklah dibahagikan kepada tu gas-tugas kecil sertapemberian peneguhan yang kerap dan serta merta apabila sesuatu tugas telah tercapai atautidak tercapai.
KAEDAH MENGAJAR PELAJAR KERENCATAN MENTAL

Setelah memastikan apa yang hendak diajar, tugas setersa ialah untuk menentukanbagaimana mengajar pelajar kerencatan mental. Analisis Aplikasi Tingkah Laku (Appliied Behavior Analysis) dicadangkan dan berdasarkanpendekatan ini pelbagai strategi pengajaran telah diperkenalkan. Prinsip-prinsip asaspendekatan ini ialah seperti berikut: 1. Analisis Tugas Sesuatu kemahiran yang hendak diajar dijelaskan dengan terperinci dan dibahagikankepada bahagian -bahagian kecil. Kemudian bahagian -bahagian kecil tersebutdisusun mengikut urutan yang dapat meningkatkan kefahaman. Juga, bagi setiapbahagian, tempoh masa untuk menguasainya dinyatakan. 2. Penilaian Untuk memastikan sama ada bahagian kecil itu dikuasai atau tidak. Sekiranya tidakdilakukan, kesilapan pelajar tidak dapat dikesan. 3. Gerak Balas Aktif Tentukan pelajar terlibat aktif dan setiap gerak balas pelajar dicatat. 4. Maklum Balas Pelajar memerlukan maklum balas serta -merta tentang usaha mereka. Maklum balasmerupakan pujian atau peneguhan positif lain bagi jawapan atau tingkah laku yangbetul. Bagi jawapan yang sal ah, pelajar diberi galakan dan peluang untukmembetulkannya. Maklum balas hendaklah tepat, serta merta, positif dan kerap. 5. Pemindahan Pembelajaran Berlaku apabila sesuatu kemahiran atau tingkah laku yang dipelajari digunakan dalamsituasi berlainan. Sal ah satu cara pemindahan ini berlaku adalah memberi peluangpelajar mengamal sesuatu kemahiran dalam situasi berlainan. Contohnya, bawa ke padang.

y Mengelak daripada bertentang mata . masalahbahasa ataupun kedua -duanya sekali. Maksud tersekat laku ialah kanak-kanak autisma akan menunjukkan tingkah laku yang tidaksesuai dengan peringkat umur mereka malah melakukan pekara diluar jangkaan kita. y Kanner (dalam Safaria. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi -bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. Kata ini digunakan dalambidang psikiatri untuk menunjukkan gejala menarik diri (Wing 1974). Autisma merupakan masalah komunikasi yang tersekat laku. Contohnya kanak-kanak sebelas tahun akan menunjukkan tingkah laku mengamuk sepertikanak-kanak tiga tahun ataupun kanak-kanak tersebut akan memegang sesuatu permainandan menguis permainan tersebut sehingga hancur atau rosak. Simptom-simptom y Tidak suka bersosial. dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan. y Corak kelakuan yang berulang.KEBERKESANAN KOMUNIKASI Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanak kanak itudirujuk kepada pakar untuk disaring. y Gangguan pertuturan.Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain seperti terencat akalataupun autism Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan da n bahasa. Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan. Apa itu autisma? y y y y Autistik atau autisma merupakan kecacatan seumur hidup yang b erlaku terhadap kanak-kanak sejak kecil lagi. y Cohen dan Bolton (1999) mendefinisikan Autisme sebagai keadaan yang mempengaruhi anakmembuat mereka tidak dapat membentuk hubungan sosial atau mengembangkan komunikasisecara normal. . TOPIK 6 : BAHASA KANAK-KANAK AUTISME 6.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK AUTISME Pengertian Autisme y Autisme berasal dari kata Yunani autos yang bererti sel (diri). Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk -bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakiliperkataan. y Tidak mengendahkan rasa sakit. y Pendengaran tidak normal. 2005) mendefinisikan Autisme sebagai ketidakmampuan untukberinteraksi dengan orang lain .

Faktor-faktor penyebab autisme a).Namun identitas dan jumlah gen yang tidak stabil dapat menganggu perkembangan otak yangakhirnya menghasilkan gangguan autisme. masih boleh dikendalikan dan dikawal dengan mudah. anak autisme masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidakberlangsung lama. seperti memukulkan kepalanya sendiri. menunjukkan ekspresi-ekspresi muka. Autisme sedang . Ubat-ubatan y Menurut Autism-Society (2004) Autisme cenderung terjadi pada individu disebabkanpengambilan ubat oleh ibu semsa hamil seperti Fragile -X Syndrome. Autisme ringan y Pada tahap ini. Anak autisme ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggilnamanya. faktor persekitaran seperti jangkitan virus danterkena bahan kimia dapat menjadi penyebab gangguan autisme pada bayi. Kelainan Otak y Walaupun gangguan autisme belum ditemukan secara pasti. Tuberus Sclerosis. c). jika anak pertamamengalami autisme maka kemungkinan anak kedua juga me ngalami autisme sekitar 10-20 %. gerakan tangan yangsterotipik dan sebagainya. danfungsi otak pada anak autisme. Tindakan -tindakan yangdilakukan. Dalam satu keluarga.Congenital Rubella Syndrome. Peringkat autisme a). 1963). Genetik y Menurut Proquest. dan dalam berkomunikasi pun masih bisadilakukan secara dua arah meskipun terjadinya hanya sesekali. (2004) faktor genetik sebagai penyebab utama dari gangguan autisme. Pendarahanyang terjadi antara usia kehamilan empat sampai lapan bulan juga dapat menyebabkan bayiterlahir autisme (Bettelheim. namun setelah pemeriksaanterhadap otak kanak -kanak autisme menunjukkan adanya perbezaan bentuk. struktur. b). Persekitaran y Selama proses kehamilan dan kelahiran bayi. d). dan Phenylketonuria. b). mengigit kuku.

" Sebaiknyaanda menggunakan perkataan "Aidil duduk atas kerusi". Terapi kelakuan dan terapi pelukan (ibu bapa digalakkanmemeluk anak selama yang boleh untuk mengeratkan perhubungan fizikal dan emosi)didapati sangat menggalakkan. Ia baru berhenti setelah merasakelelahan kemudian langsung tertidur. Elakkan juga daripada menanyakan soalan semasa ingin memberikan arahan. menyakiti dirisendir i. namun ia tidakmemberikan respon ketika namanya dipanggil. anak autisme menunjukkan tindakan -tindakan yang sangat tidak terkendali. Sebaliknya mereka memahami makna yang terdapat dalam satu satu ujaran percakapansahaja (terlalu lurus/konkrit). Dalam konteks ini.kita boleh mula sekarang?" Ini menyebabkan arahan yang ingin disampaikan boleh menjadi satupertanyaan dan kanak . setiap jenis terapi perlu disyorkan serta dikendalikanoleh pakar dalam bidang tersebut.Biasanya anak autisme memukul -mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang danterus-menerus tanpa henti. pertuturan ini adalahditerima dan menyeba bkan aktiviti tersebut terpaksa diberhentikan.2) Individu Autisma mungkin mengalami masalah untuk memproses setiap percakapan yangdidengarnya. jangan mengatakan "Ini biru" malah lebih baik menggunakan "Inipen biru".3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA . Jika ibu bapa mendapati sukar menjaga anak di rumah. Apakah yang boleh dilakukan? y y Kanak-kanak autistik perlu dihantar ke sekolah yang khas seelok-eloknya semasa anak masihkecil lagi. namun anak tidakmemberikan respon dan tetap melakukannya.kanak boleh mengatakan "Tidak". sindiran atauperibahasa. dan gangguan motorik yang stereotipik cenderung agak sulit untuk dikendalikantetapi masih bisa dikendalikan. MASALAH BAHASA KANAK-KANAK AUTISME 6. rawatan di rumah yang mempunyaisuasana yang terapeutik disyorkan. anak autisme masih menunjukkan sedikit kontak mata. Kebanyakkan kanak . c).y Pada tahap ini. Contohnya jangan menggunakan "Aidil pergi duduk. Seperti "Ok. Autisme berat y Pada tahap ini. acuh. Jangan menggunakan bahasa abstrak sehinggaanda pasti mereka memahaminya. anak autisme tetap memukul-mukulkan kepalanya. Sebagai contoh. 6. Tindakan agresif atau hiperaktif. Oleh itu anda perlu bertutur dengan perlahan dan jelas bagi membolehkan merekamendapatkan kebanyakkan klu verbal anda. Namun.kanak Autisme juga tidak memahami perkataan kiasan. Pastikan kanak kanak itu melihat muka anda bagimemudahkan mereka mempelajari mimik muka. sekiranya anda mengajar konsep warna denganmenunjukkan warna2 pen berbeza. Ketika orang tua berusaha mencegah. bahkan dalam kondisi berada dipelukan orangtuanya.

termasuk kanak-kanak yang tidakboleh bercakap dan melihat. y Penggunaan bahasa tidak memiliki kreativiti dan daya cipta. Memberi kanak-kanak kepuasan dan keyakinan diri apabila misi bermain dapatdilaksanakan dengan baik. kesannya turut dirasai orang dewasa. y Elakkan mengajuk cakap seperti keanak-anakkan y Gunakan gaya yang sesuai ekspresi muka y Menerima usaha kanak-kanak yang ingin berkomunikasi y Cuba mentafsir maksud komunikasi anak dan cuba galakkan anak terus berusahauntuk berkomunikasi. Bermain dapat menggalakkan kanak -kanak untuk berkawan. KAEDAH PENILAIAN BAHASA a. Terapi Kajian membuktikan bermain dapat merangsang minda dan kebolehan berfikir kanak-kanak.kanak. y Susah untuk mengulang semula perkataan yang disebut y Pengidap Autisme sangat susah untuk memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Sifat Bahasa y Kompleks atau sukar untuk difahami. Membantu kanak-kanak mengadaptasi dengan persekitaran baru dengan cepat. y Banyak perkataan yang diulang -ulang. 2. y Gunakan ayat yang ringkas. Manfaat bermain ini dirasai semua orang. y Baca buku kepada anak setiap hari.STRATEGI INTERVENSI a. y Dengar permintaan anak dengan bersungguh -sungguh. berinteraksi dansaling mendapat serta memberi sokongan sesama mereka. Bahkan. . Secaraumumnya terapi bermain boleh: y y y y y Membolehkan kanak-kanak mengawal emosi dan kehidupan. Peranan ahli patologis pertuturan / bahasa y Mengenalpasti pengidap alami kecelaruan bahasa y Mendapat dan mendalami maklumat tentang kemahiran bahasa y Menilai tingkah-laku bahasa / komunikasi pengidap y Membuat keputusan tentang keperluan intervensi y Menjalankan program intervensi b. pendek dan jelas. Pendekatan Interaktif Antara cara-cara menggalakkan komunikasi awal kanak. Kanak-kanak yang pandai bermain juga sebenarnya ada daya kognitif (kebolehanberfikir) yang baik.1. y Gunakan peluang seharian untuk berkomunikasi. b. y Sentiasa menceritakan apa yang berlaku dan menamakan benda -benda.

ereka amat memerlukan bimbingan M orang dewasa.Persekitaran CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKEPERLUAN KHAS DARI SEGI KOGNITIF 1.Tidak memahami benda-benda abstrak. y Sukar untuk menggunakan bahasa y Mengadakan pelbagai aktiviti kepada pelbagai yang dapat menarik budakautisme supaya dia dapat bergaul dan dapat berbahasa dengan kawan kawanyang lain.KEBERKESANAN KOMUNIKASI y Sukar untuk berkomuniksi. y Perkembangan bahasanya adalah lambat.3. y Gunakan permainan bahasa supaya mereka lebih minat berbahasa TOPIK 7 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH SENSORI 7. y Apabila berkata-kata dengan mereka.Tidak memahami konsep bentuk (cth . MASALAH PENDENGARAN . kon itu seperti segitiga) CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKERPELUAN KHAS DARI SEGI PSIKOMOTOR kanak-kanak ini amat takut kepada persekitaran Tahap keyakinan mereka amat kurang . y Gunakan Alat Bantu Menjagar untuk mengajar mereka. . pyramid itu seperti kon. y Tidak suka bergaul dan suka bersendiri.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALH PENDENGARAN DAN BERMASALAH PENGLIHATAN APA ITU KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN? Merupakan kanak-kanak yang mempunyai masalah berkenaan dengan alat -alat artikulasi berkenaan jarak penglihatan yang disebabkan oleh : 1. haruslah menggunakan bahasa yangjelas.Baka 2. y Jarang menggunakan bahasa.Cth : menyentuh sesuatu. Cth : berkenaan warna 2.Daya untuk membuat keputusan terhadap satu permasalahan amat lemah.Pengamatan dan daya anggaran sesuatu jisim amat lemah kerana terbatas ( kecuali melalui pengalaman) 3.

y Masalah Pendengaran Campuran. y Masalah Pendengaran Sensorineural. MASALAH PENDENGARAN KONDUKTIF y Masalah pendengaran konduktif berlaku apabila terdapat masalah atau jangkitan pada telinga luar dan telinga tengah. MASALAH PENDENGARAN CAMPURAN y Masalah pendengaran campuran pula berlaku apabila terdapat ke hadiran kedua-duamasalah pendengaran serentak iaitu masalah pendengaran konduktif dan sensorineural hadir bersama. y Masalah ini tidak dapat dirawat. cuping telinga kecil atautiadacuping telinga (mikrotia / anotia). sumbatan tahi telinga di salur telinga. jangkitankuman pada salur telinga atau telinga tengah dan gegendang telinga bocor/pecah MASALAH PENDENGARAN SENSORI NUERAL y Masalah pendengaran sensorineural pula berlakuapabila terdapat masalah ataujangkitan pada telinga dalam. tempat di mana koklea dan saraf pendengaran berada. y Masalah ini tidak dapat dilihat secara fizikal (tiada rembesan nanah atau kecacatanfizikal) tetapi hanya dapat dikenalpasti melalui pemeriksaan p endengaran secaramenyeluruh. y Contoh masalah dan jangkitan yang boleh menyebabkan masalah pendengarankonduktif ialah ketiadaan lubang telinga (atresia). y Contohnya. tidak seperti masalah pendengaran konduktif yangboleh dirawat secara pengambilan ubat atau pembedahan. y Apa jua masalah yang berlaku di telinga luar/tengah beserta masalah di telingadalam disebut sebagai masalah pendengaran campuran. seseorang yang mempunyai masalah pendengaran sensorineural jugamempunyai mampatan tahi telinga dikategorikan sebagai mempunyai masa lahpendengaran campuran. .STRUKTUR TELINGA JENIS MASALAH PENDENGARAN y Masalah Pendengaran Konduktif.

ekspresi muka dan gerak tangan daripada mendengar y Lewat bertutur y Lebih banyak menunjuk dengan jari daripada bercakap y Menonjolkan sikap yang ganjill ketika berinteraksi dengan rakan -rakan y Telinga sering berair atau bernanah KESAN-KESAN y Perkembangan bahasa y Pertuturan y Komunikasi 7.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK DANBERMASALAH PENGLIHATAN BERMASALAH PENDENGARAN MASALAH PENDENGARAN DEFINISI Bm PENDENGARAN y MM bm pdgr terima maklumat melalui deria penglihatan . buah pinggang dll) PETANDA MURID y Tidak bertindak balas terhadap bunyi y Tidak bertindak balas terhadap panggilan nama sendiri y Tidak memahami/ silap memahami arahan y Kelihatan tidak memberikan tumpuan/ mengelamun y Kelihatan nakal. . y Sukar memahami perbualan di tempat bising y Terpaksa memalingkan kepala ke arah sumber bunyi dalam usaha untuk memahami apa yang didengari y Sukar memahami perbualan telefon y Toleransi terhadap bunyi bising berkurang y Suka memencilkan diridari bergaul dan berbual y Terdedah kepada bunyi yang sangat kuat y Terlibat dalam kemalangan yang melibatkan kecederaan di bahagian kepala dan leher y Terdapat ahli keluarga yang juga mempunyai masalahpendengaran y Pengambilan ubat ottoksik y Menghidap penyakit sistematik (kencing manis. menyendiri y Lebih banyak emnunggu dan melihat apa yang dialkukan oleh orang lain dahulu sebelum melakukan tugas y Akan melihat bibir. tidak mempedulikan oran g lain/ sangat pasif. melihat isyarat visual.TANDA-TANDA y Meminta percakapan diulang berkalikali y Bercakap dengan nada suara yang lebih kuatdaripada biasa y Tidak memahami arahan yang diberikanatau silap memahami arahan.

Masalah ini dpt dikenalpasti sebelum. Bermasalah utk belajar & sebut huruf / perkataan. Meadow . TUGAS TUGAS AUDIOLOGIS y 2 pakar terlibat : audiologis (diagnos) & otplogis (rawatan) y Audiologis & otplogist memberi khidmat runding cara mengenai konservasi pendengaran kpdsyarikat & ind.persekitaran ketika dlm rahim dan beberapa faktor ygtdk diketahui.Orlans (1984). konginatal ialah masalah berkaitan dgn kesihatan semasa proseskelahiran. 2. . JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN 3 jenis kehilangan pdgr iaitu : 1. y y y y y 3.Mlah ini disbb ketidakstabilan genetik. Pendengaran separuh / tdk dpt bertindak balas terhadap bunyi. y y KEHILANGAN PDGR SENSORI NEURAL kerosakan saraf yg berkekalan & tdk boleh dipulihkan Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB KEHILANGAN PDGR KONDUKTI kerosakan bhg tengah telinga Sesetengah bunyi dpt dibezakan ttp pd kebiasanya tdk dpt dibezakan Dpt dengar dan bezakan bunyi vokal Tdk dpt bezakan bunyi konsonan jk disebut tidak jelas Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB KEHILANGAN PDGR CAMPURAN Gabungan kehilangan pdgr konduktif & sensori neural Tahap kehilangan pdgr diantara kehilangan konduktif & sensori neural. Masalah komunikasi Tertekan apabila berkomunikasi Guna bahasa isyarat / membaca gerak bibir (lipreading) Sebab : keracunan semasa ibu mengandung / jangkitan pra lahir / penyakit selepas lahir /menigitis / demam panas / beguk / difteria / rubela / campak / influenza.y y y y y y y y y y y Sukar belajar bahasa (lambat dlm perkembangan bahasa) / Sukar menerima ilmu akibat mlahpenguasaan bahasa Tdk terima maklumat secara verbal Ilmu disampai dlm bahasa lisan & tulisan 30 40 dB (dicibels) tahap tdk serius 80 90 dB kepekakan teruk. y y MENGENALPASTI & PENTAKSIRAN 1. semasa &selepas beberapa tahun kelahiran.

y y Pemerhatian tindak balas bayi pd bunyi yg dided ahkan Safari Beri (2004). UJIAN CRIBOGRAM y y y y y Tujuan Ujian :membuat saringan Di hospital utk uji kehilangan pdgr bayi baru lahir / dlm rawatan rapi Tdk beri ukuran yg tepat Praktikal utk bayi berumur beberapa minggu Safari Beri (2004). Otologis y y y Beri khidmat nasihat dlmpemilihan sistem amplitikasi bd utk mm bm pdgr (alat pendengaran peribadi & sisten FM) Kerjasama dgn pekar lain pilih calon utk implan koklea / pemetaan koklea Beri latihan audiotori 2. o Audiologis dlm bilik mempunyai alat audiometric o Pesakit :dlm bilik evaluation room . memilih & mendispensi ABPdgr Beri khidmat nasihat ttg pemakaian dan penjagaan ABPdgr B.A. y y y y y Ujian bunyi tulen ke atas kk berumurlebih 30 bulan Guna rangsangan bunyi yg tulen dgn menggunakan alat audiometer Kanak-kanak terima bunyi melalui earphone @ ujian tulang telinga (airconduction / bone conduction) Hasil ujian di rekod dlm µaudiogram¶ / ujian dijalankan kedap bunyi (acoustic room) Cara Ujian : o Dijlnkan dlm 2 bilik berasingan. Audiologis y y y y Beri perkhidmatan saringan kpd bayi / kk Mengdiagnosis mlah pendengaran kk / dewasa Menilai. jk bayi tdk bertindakbalas terhadap bunyi yg diberikan maka bayi tersebut boleh dikategorikan sbg kanak -kanak bermasalah pdgrn UJIAN PURE -TONE AUDIOMETRY 4. ujian ini hanya memberi gambaran kasar kehilangan pdgr UJIAN OBSERVATION AUDIOMETRY BEHAVIORAL (BOA) 3.

y y y y y y TAHAP KEHILANGAN PENDENGARAN 3.o Alat digunakan :earpone @ melalui tulang telinga (bone conduction vibrator). Alami masalah pertuturan 4. 5. TERUK (71 y y y 90 dB) Bunyi yg kuat sj dpt didengar pd jarak 0 0. Pertuturan : o Paduan bunyi dgn perkataan o Mencantumkan perkataan kpd unit & dlm btk bunyi yg mempu nyai makna. .5m Dpt dengar bunyi vocal ttp tdk dptbezakan bunyi konsonan.mana penerima dpt terima maksud komunikasi yg tepat spt disampa i olehpenyampai. y UJIAN SPEECH AUDIOMETRY Meadow-Orlans (1984). o Jk penerima tdk btbalas terhadap bunyi maka penerima dianggap sbgkk bm pdgr. SANGAT TERUK (90 Db ke atas) y Sukar dengar walaupun bunyi yg kuat pd jarak yg dekat. o B.lah sejenis ujian mengenaikepentingan terhadap bahan -bahan @ alat pertuturan & pentingnya memperoleh @memahami pertuturan yg dituturkan Sbg alat fundamental utk tafsir kehilangan pdgr Boleh diguna utk dignostik kebolehan bertutur melalui siste m audiotari Speech Audiometry : guna pertuturan dimana satu set bunyi yg kompleks & pertuturan caraberkomunikasi membolehkan kita meluahkan perasaan dgn suara. Btk ujian : mengenalpasti perkataan (word recognition testing) Tujuan ujian : o Mengukur sejauhmana jelasnya bunyi perkataan yg dituturkan oleh penyampai dptdifahami oleh penerima. ujian speech audiom etry pula a.

mlah komunikasi a. terd iri drp lambang/simbol mewakili idea. memperoses & memahami konsep @ verbal.lah kekurangankebolehan menerima. kk bm pdgr kurang @ tdk diberi peluang utk bertutur danberkomunikasi dgn ind normal.tdk dpt tiru bunyi yg dilambangkan dlm komunikasi KOMPONEN BAHASA y 5 komponen bahasa : fonologi. pencapaian akademik & psikososial mereka terjejas. Faktor ini mbbkan proses pkbgan bahasa. nonverbal &sistem lambang grafik. bahasa & komunikasi lisan Hallahan & Kaufman (1991). semantik & pragmatik y Kmunikasi berkesan KK perlu kuasai kesemuanya y Jacobson & Halle (1956). Jk kk tdk dpt kuasai salah satu antara lima komponen ini. Alami masalah pertuturan KESAN KEHILANGAN PENDENGARAN y y MM bm pdgr sukar dlm pertuturan.y y Dpt dengar bunyi / pertuturan dgn gunakan ABPdgr.kemungkinan mereka akan mengalami mlah komunikasi & akan mendtgkan pelbagai mlahkpd mereka kelak. sintaksis. PENGUASAAN BAHASA DAN PENCAPAIAN AKADEMIK y y y y y y y Bahasa : kaedah komunikasi formal. Pertuturan : mempengaruhi penggunaan simbol tertentu Komunikasi berkesan : tdk semestinya guna bahasa ttp tanpa bahasa banyak perkara tdk dptdipenuhi American Speech Language Hearing Association (1993). MM tdk dpt diskriminasikan bunyi bila huruf /p/ diganti dgn /d/ makapelajar itu tdk dpt menyebut perkataan itu dgn jelas @ tepat.tdk mampu terima sebarang bunyi. 1. dgn µdadu¶ Jacobson & Halle (1956). MM menghadapi masalah : o menyebut perkataan dgn jelas / tepat dlm pertuturan @ bacaan o menjawab soalan lisan . 1. y y y y y y FONOLOGI Bunyi bahasa yg membezakan erti / maksud perkataan Set pertuturan @ bunyi sesuatu bahasa mempengaruhi fonologi Dikenali jg sbg aspek segmental Eg : MM tdk dpt bezakan bunyi µpadu¶. menyata. morfologi. 2 masalah komunikasi : masalah pertuturan & masalah bahasa Kecacatan pdgr mbbkan kecacatan komunikasi KK pekak. tuli & bisu -deria pdgr tdk terima sitmulus .

. kakak) y MM menghadapi mlah : o Tdk dpt guna imbuhan dgn betul o Penggunaan huruf besar / kecil dipangkal perkataan y Lahey (1988). y Eg : o sukan .di sana & sesiapa). makanan & lihat -perkataan berbtk bebas. Morfem pula adalah unit kecil dlm bahasa yg berfungsi tatabahasa &dpt bezakanmakna. sintaksis ada dua matlamat iaitu pembentukan tatabahasa &memperkembangkan rangka kerja bg menentukan bahasa yg biasa di dlm situasi tertentu &b.layang dimain oleh Halim o Owen (1991). makanan & melihat . btk & pengolongankata.lah susunan p -perkataan dlm ayat. o Noam Chomsky (1957).perkataan terikat y Jk dilihat dlm kategori pengolongan kata. y Malah dlm BI o tdk dpt guna past tense @ present tense dgn tepat o menambah µs¶ o tukar singular kpd plural o Pkbgan sosial mm terbatas. kesan drp kesalahan kk melakukan kesilapan dlm susunan p-perkataan di dlmayat ini boleh mbbkan kk menghadapi kesukaran utk menyusun perkataan dgn baik ketikamembina ayat. sang Buaya & UKM) dan kata nama am(bunga. o Eg : kesalahan sintaksis (susunan & maksud yg berebza) Saya menonton televisyen malam tadi Televisyen menonton saya malam tadi o Eg : susunan ayat berbeza ttp maksud yg sama Halim bermain layang -layang Layang . morfologi a. o bersukan. 2. kk tdk dpt menulis ayat dgn betul di mana mesej tdk dpt disampaikan dgn tepatakibatnya mereka memperolehi markah yg rendah dlm peperiksaan seterusnya pencapaianakademik mereka turut terjejas. pelajar akan mempelajari ttg kata ganti nama (saya.mana ia boleh digunakan. SINTAKSIS o Bloom & Lahey (1978). sintaksis a.o Newcomer & Barenbaum (2003). 3.lah pertuturan ilmu bahasa yg mengkaji struktur. Kemungkinan mereka akanmembunyikan perkataan yg berlainan drp apa yg guru mereka sebut. bukit. kata ganti khas (Abdul Halim. MORFOLOGI y Lahey (1988). kk cacat pdgr tdk dpt membunyikan perkataan dgnjelas & tepat krn mereka tdk dpt mendengar dgn baik.

penggunaan tatabahasa. PRAGMATIK y Owens (1991). bila ia patut diperkatakan dan b. fonologi & semantikpd masa yg sama keperluan komunikasi timbul.o MM hadapi mlah :Sukar menjawab soalan kefahaman & membuat karangan / Memahamiarahan.laku y Elemen mempengaruhi pragmantik : Kelancaran. Objektif pengajaran sukar dicapai 5 5. semantik a. o MM hadapi mlah : Sukar memahami maksud petikan. SEMANTIK o Bloom & Lahey (1978). y Wood (1982). morfologi. dlm komponen b ahasa pragmantik a. menulis jawapan pd kertas exam & jawapan tdk menjawabsoalan 4.lah satu penjelasan makna @ makna bahasa utkpenyampaian & mempunyai perkaitan akal & psikologi antara pengguna bahasa & pendengar o 3 cara penjelasan makna : Dgn mengecam sifat makna Kandungan ayat dlm menerangkan sesuatu peristiwa Dgn cara mentafsir makna perkataan o Bloom & Lahey (1978). kandungan teks bacaan. menunggu giliran utkberbincang dgn lakukan penambahan. perkataan dlm pengajaran Mamahami simpulan bahasa @ bahasa kiasan Hilang minat @ tumpuan pd pelajaran sbb mereka tdk dpt memahami makna &konsep penyampaian maklumat bahasa. Konsep @makna sesuatu tafsiran bahasa lebih mudah dif ahami sekiranya pendengar dpt menyelami @memahami perasaan penutur . perenggan. pragmantik a. Sesuatu bahasa mudah difahamiperlu mempunyai dua bhg iaitu ujaran (sistem bunyi) & isi (makna drp ujaran). Setiap bunyi adamakna tersendiri &ia mengkaji hakikat makna itu sendiri. semantik mempunyai kaitan dgn perhubungan bunyi. terdpt dua aspek dlm pragmantik iaitu penyampaian mesej & pkbganbahasa dlm bidang arahan dan t.Farrel (2000:139). M.lah berkaitan dgn mengetahui ttgapa yg hendak diperkatakan.mana ia diperkatakan MM menghadapi mlah : y y .lah penggunaan sintaksis. efektif bahasa.

ii. 2001). konsep ruangboleh dikatakan sifar kerana hanya dengan berbekalkan pengalaman dan latihan sahajamereka akan dapat memahami konsep ruang ini. Menurut Nielsen (1991) bagi kanak-kanak buta.1985). Hasil ujian menunjukkan bahawa kanak -kanakbuta amat sukar untuk mengadaptasi sumber atau petunjuk (clue) yang ada. diantaranya ialah meta analysis dimanakanak -kanak buta dan rabun diletakkan di suatu kawasan dan diuji bagaimana merekamengamati ruang di dalam kawasan tersebut. Suka menyendiri Guru sukar selami perasaan mereka sbb tdk luahkannya Kurang maju dlm pelajaran 7. Pengalaman menginterpretasikansesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaia n seseorang kanak-kanak bukan sahajadari aspek persepsi tetapi juga kognitif (Kail. STRATEGI . Menurut teori Gibson. Sebagai contoh ialah konsep warna yang amat sukar diterangkan kepada kanak-kanak cacatpenglihatan (Moore.3) IMPLIKASI DALAM INTERVENSI BAHASA MASALAH PENGLIHATAN i. Pelbagai ujian telah dijalankan untuk membuktikan bahawa kanak -kanak cacat penglihatanyang mengalami kecelaruan di dalam konsep ruang. Menggunakan bahasa dlm konteks hubungan sosial Eg : dlm perbincangan mm tdk menunjukkan minat terhada p apa yg dinyatakan olehrakan mbbkan perbualan tdk bersesuaian dan tdk menarik. PENILAIAN Perkembangan PersepsiPerkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintergrasikan asas -asas pengalaman sensori secara berperingkat. y   Kesan mlah kpd MM / Guru : Tdk dpt mengajukan soalan kpd guru jk tdk faham sesuatu Tdk dpt ambil bhg dlm pbc. gabungan pengalamanperseptual yang lebih mantap melalui latihan -latihan yang spesifik dan berterusan akanmenghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. 1997). Merekamemerlukan latihan sebelum didedahkan kepada sesuatu situasi baru (Linn & Petersen.

 Pengenalan kepada saiz memerlukan pelbagai elemen yang dapat menyokong sesuatukeadaan. Diantaranya ialah peningkatan deria bau diperingkat bayi. Ini adalah disebabkan merekatidak menguasai konsep ruang.mereka sering menunjukkan tingkahlaku atau emosi ta kut. 1993). Kanak kanak ini perlu diberikan pengalaman untukmembuat ukuran sendiri menggunakan tali pengukur untuk mendapatkan perbandingan jarak. orientasi danmobiliti (Jacobson. Sebagai contoh.Latihan perlu diberikan untuk mereka mengenal sesuatu jarak seperti apakah yang dikatakandengan satu depa dan sepuluh meter. Latihan mengenal gema adalah dengan melatih kanak-kanakmengenal balikan gelombang pantulan pada objek seperti dinding agar mereka mengetahuikedudukan mereka adalah berhampiran dengan sesuatu obje k. Hanya latihanyang berulang kali dapat membantu kanak - . Latihan yang diperlukan ialah mengenal gema. bapa dan adik -beradik. Seterusnya memantapkan lagi pemahaman perseptual mereka. adik memakai seluar saiz S. maklumat tentang jarak sering menjadi kekeliruan. Keupayaan persepsi adalah berkaitan dengan penggunaan deria. abang memakai seluar saiz Xdan ayah memakai seluar saiz XL. Bayi perlu diberikanpendedahan tentang individu-individu penting seperti ibu. Aktiviti untuk mengenal saiz boleh dilakukan dengan membuat persamaan denga nkehidupan harian. (2003) kesan psikolo gi yang baik kepada bayi yang berisiko tinggi seperti bayi buta akandibawa hingga mereka mampu memahami persekitarannya Jika diperhatikan kepada gaya dan perlakuan seseorang kanak -kanak cacat penglihatan. Mereka akan sukar untukmelakukan pergerakan jika tiada pemandu celik disampingnya. Kepelbagaianmaterial yang digunakan akan dapat memantapkan lagi pemahaman tentang sesuatu saiz iii. Menurut Vaughnet al. Perbezaan ini boleh diterangkan kepada kanak -kanakcacat penglihatan untuk membolehkan mereka membuat perbandingan saiz. Oleh yang demikian adalahtepat jika dikatakan bahawa penggunaan deria bagi kanak kanak cacat penglihatan perludimaksimumkan untuk mendapatkan tahap perseptual yang terbaik (Kain. Bagi kanak-kanak cacat penglihatan. Kanak-kanak yang mengalami kebutaan memerlukan pelbagai pendedahan dan latihanintensif. KEBERKESANAN Murid perlu diberi peluang merasai sendiri sesuatu situasi agar kefahaman yang ada dapatdiperkukuhkan. 2004). Perasaan takut ini akan lebihmenonjol pada keadaan atau situasi yang baru dilaluinya. Tindakan iniakan memberikan kesan psikologi iaitu rasa selamat pada seseorang bayi.

Sangat Teruk ( Profound ) . Teruk ( severe ) .( 30 -60db ) 3.Seluroh Kod Tangan Bahasa Melayu) KTBM 2. Malah sangkaansedemikian jugalah diyakini oleh penulis semenjak dahulu lagi terhadap mereka yangdikategorikan sebagai orang kurang upaya (OKU) atau insan istimewa ini. 1 . Penulisan Bahasa Malaysia. sesuatukonsep itu selain MASALAH PENDENGARAN I.90db) 4.BIM 3. Kod Tangan Bahasa Melayu ( Kom. STRATEGI Terdapat 4 bahasa komunikasi untuk orang pekak yang boleh digunapakai dan yangmanakah satu yang boleh kita iiktirafkan sebagai Bahasa Komunikasi untuk mereka. Bahasa Isyarat Malaysia .( 20 . 1.minimum (mild) .berpendapat bahawa intervensi awalan untuk anak -anak pekak mempelajari serta menguasaibahasa komunikasi hendaklah berpandukan kepada tahap pendengaran masing -masing dantiada paksaan untuk mereka untuk memilih bahasa yang akan digunakan.30db 2.( 60 .PENILAIAN Umum beranggapan seseorang yang cacat pendengaran atau pekak akan turut kehilangankeupayaan untuk bercakap apalagi menguasai kemahiran menulis. Pertuturan Kiu Bahasa Malaysia .( melebihi 90db ) . menulis dan mengira lI. membaca. Semua jenisbahasa komunikasi yang tersebut di atas adalah terbaik dan terpulanglah kepada ibu bapa untuk memilihnya.PBM berpandukan kepada ukuran ketidakupayaan pendengaran sepertimana di bawah.PKBM 4.kanak cacat penglihatan ini memahami bersandarkan kepada umur mereka. sederhana ( moderate ) . Namun satu tugasan berkaitan Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia (PKPM) baru-baruini menyedarkan bukan sahaja penulis malah para hadirin pada majlis itu bahawa insanistimewa ini juga berupaya untuk bercakap.

Bagi penggunaan KTBM. Ciri bagi kanak-kanak bermasalahemosi dan tingkah laku bagi aspek ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui 3 jenismasalah tingkah laku bagi kanak-kanak yang disenaraikan dalam masalah psikologi iaitu:- . diukur dan dinilai dan sebarangperbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak. Oleh sedemikianlah. berikutmerupakan ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Impaknya ialah mereka akan mundur didalam pelajaran. tingkah laku juga merupakansemua tindakan manusia yangg boleh diperhati. marah. Bukan sahaja KTBM tidakmemberi kesan yang baik tetapi juga merosakkan pemahaman Orang Pekak Malaysiadalam tatabahasa Bahasa Melayu. dan lain -lain. kognitif. Selain itu. mana-mana bahasa isyarat tidakmenjamin kejayaan menguasai Bahasa Melayu. dan afektif. Setelah meneliti definisi bagi tingkah laku dan masalah emosi. tingkah laku merupakan sebarangperbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak. KEBERKESANAN KTBM ditekankan oleh Jabatan Pendidikan Khas agar Orang Pekak Malaysiamenggunakan KTBM untuk menguasai Bahasa Melayu. Manakala. masalah emosi pula bermaksud masalah yang berkaitandengan perasaan atau jiwa seperti sedih. Menurut Lewis M. secara sedar atausepara sedar. Ini kerana KTBM dan lisan memberi kesan tidak sama.Beaker (2001). Ciri bagi kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku ini dapat dilihat melalui tiga aspek iaitu aspek psikomotor.BIM bertindak sebagai bahasa ibunda bagi Orang Pekak Malaysia. Cara Orang Pekak membaca Bahasa Melayu secara tulisan tidak sama dengan caramembaca BIM secara visual. Bagi pelajaran Bahasa Melayu. Aspek Psikomotor Aspek pertama ialah aspek psikomotor. 1. secara sedar atausepara sedar.Manakala lisan itu memberi kesan yang pelbagai kepada Orang Pendengaran keranalisan menggunakan latar suara yang berlainan dapat memberi gambaran dan maksudkepada Orang Pendengaran. apabila Orang Pekak berkomunikasi di luar pelajaran Bahasa Melayu.III. Tetapi. BIMbertindak sebagai satu komunikasi untuk memudahkan pengajaran dan meningkatkanintelektual. Orang Pekak Malaysia sukar melihat maksud dan gambaransehingga tidak menarik lagi kerana KTBM digunakan tanpa bahasa badan dan mimik. T OPIK 8: CIRI K AN AK-K AN AK BE R MAS AL AH E MOS I D AN T INGK AH L AK U Kanak-kanak yang mempunyai masalah emosi dan tingkah laku akanmengganggu proses pembelajarannya. Tingkah laku bolehlah didefinisikan sebagai apa yang dilakukan ataudiperkatakan oleh seseorang individu.

mereka juga selalu berlari ke sana ke mari atausuka memanjat. Hiperaktif lazimnya dapat dilihat dengan ketara dalam kalangan kanak -kanak lelaki berbanding kanak-kanak perempuan. guru dan rakan sebaya apabila meminta sesuatu. Oppositional Defiant Disorder (Kecelaruan menentang dan beringkar) 3. . kanak-kanak yang menghadapi masalahOppositional Defiant Disorder (ODD)Kecelaruan ini melibatkan tingkahlaku negative.laku yang terlampau aktif (overactive) dan mengganggu (disruptive). melibatkan pencabulan peraturandan tidak mengendahkan hak orang lain secara berterusan dan berulangkali. mereka juga menghadapi masalah dalamtumpuan iaitu mempunyai tumpuan mata (eye contact ) yang lemah. Secara umumnya mereka menunjukkan ciri-ciri seperti berikut:y y y y y y y y y Sikap menentang secara terbuka atau berselindung Keingkaran Agresif secara lisan atau fizikal Suka berkelahi Pendendam Suka merosak harta benda. Kanak-kanak hiperaktif ini selalunya terlalu aktif sehinggakan mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak ± kanak yang lain. Manakala. Conduct Disorder (Kecelaruan Tingkah laku) Hiperaktif ialah istilah yang digunakan bagi kanak -kanak yang mempunyaitingkah. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) 2.mereka tidak ada hubungan mata dengan ibu bapa. ciri bagi kanak-kanak yang mengalami ADHD pula ialah merekakerap bercakap dan sering bergerak cergas atau kerap bertindak seolah-olah³digerakkan oleh motor´. Seterusnya. Selain itu. Maka. Mereka juga selalu meninggalkan tempat duduk ketikaberada di dalam kelas. Misalnya. Selain itu. ciri dari aspek psikomotor yang dapat dilihat pada kanak-kanak hiperaktif ialah mereka kerap menggerakkan tangan atau kaki atau menggeliang-geliut di tempat duduk.vandalism Berbohong dan Mencuri Mudah panas baran Bercenderung bebas dan berbagai-bagai sifat negatif. kanak-kanak yang mempunyai masalah hiperaktif ini mempunyai masalah kekurangan tumpuan atau mempunyai tumpuan yang singkat.1.Kanak -kanak yang berkecelaruan tingkahlaku menunjukkan defisit dalam tingkahlaku sosial.Kebiasaannya.

pertuturan arah kendiri. Ciri pertama ialah ingatan kerja. Terlebih dahulu. maklumat awal yang mereka adaakan dikekalkan dalam bentuk yang asal. namun begitu mereka boleh menumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara yang mereka minati atau sukai. dan membentuk semula. mereka mempunyai rendah daya ingatan.Mengikut sumber yang lain pula. Namaun begitu. Seterusnya . 3. kawalan emosi dan motivasi. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Baru. Mengikut Marilyn Friend (2005). terdapat empat ciri yang menunjukkankanak-kanak itu bermasalah emosi dan tingkah laku dari aspek kognitif iaitu ingatan kerja. kebolehan dalam bidang pengamatan dan perkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif. Contohnya ialah mereka ini bermasalah dalam menyelesaikan tugasan yang kompleks.Namun begitu. afektif didefinisikan sebagai keadaan yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. dan mengikut arahan. Ciri ketiga pula ialah kawalan emosi dan motivasi.2. Ciri kanak-kanak bermasalah emosidan tingkah laku dari aspek kognitif dapat dilihat melalui kanak -kanak dengan ADHD. Namun begitu. marilah kita lihat apakah yangdimaksudkan dengan afektif. Aspek Kognitif Aspek yang kedua ialah dari aspek kognitif. mereka ini lemah dan tidak dapat menguasai kemahiran ini. Kanak-kanak autisme juga berkeupayaan menerima input daripada deria tetapi mereka tidakberupaya memilih maklumat yang penting. Ciri kedua bagi kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku dariaspek kognitif ialah pertuturan arah kendiri. Pertuturan arah kendiri ini digunakanoleh pelajar untuk membuat refleksi tetntang perkembangan tugasan. Aktiviti mental yang melibatkan keupayaan perkara yang diperhatikan dan menyatukan bahagian -bahagian untukmelaksanakan tindakan baru. ciri kognitif bagi kanak-kanak autisme pula ialah mempunyai tumpuan yang singkat atau terhad. kanak-kanak autisme tidak mampu menumpukan perhatian kepada perkaraperkara kecil yang boleh dikaitkan dengan ingatan masa lalu dan mengimbas kembali untuk melihat kepentingan yangada. Aspek Afektif Terdapat beberapa ciri yang dimanifestasikan oleh kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku melalui tingkah laku mereka dari aspek yang ketiga iaitu aspek afektif. kanak -kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku kebiasaannya akan menunjukkan ciri seperti terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangannya di sekolah. Bagi ciri ini. Contohnya.menyelesaikan masalah. Maka. Di samping itu. Kanak-kanak inisebenarnya mempunyai keupayaan untuk mengasingkan kekecewaan dan masalahemosi bagi menyiapkan tugasan. terdapat segelintir daripada kanak-kanak ADHD ini masih tidak dapat mengatasi masalah emosi dan tugasan lalu keluar dari kelas. mereka ini tidak dapat mengingati arahan daripada guru. kanak-kanak boleh mengingait tugasan dan beberapa banyak masa yang mereka ada untuk menyiapkan tugasan. Berdasarkan istilah yang dikemukan dapatlah kita membezakan kanak-kanaknormal dengan kanak-kanak yang bermasalah emosi serta tingkah laku melalui reaksi dan perlakuan yang ditonjolkan oleh mereka seperti menunjukkan rasa malu yang melampau apabila berhadapan dengan orang lain di sekitar mereka terutamanya apabila dikelilingioleh orang-orang yang tidak . Ciri yang terakhir ialah membentuk semula.

Masalah artikulasi terdiri daripada penggantian.dikenali. atau akhir perkataan. ³besa´ untuk ³besar´. dan yang ketiga ialah atau fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik). Oleh sebab itu. mereka mempunyai nilai keyakinan yang rendah terhadap keupayaan diri mereka sendiri serta berasa rendah diri untuk melakukan sesuatu. Sekiranya untuk perkataan ³susah´. Masalah Bahasa Bentuk bahasa Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut yang terdiri daripada bentuk bahasa iaitu merangkumi system fonologi. misalnya ³malan´ u ntuk ³makan´´wabbit´ untuk ³rabbit´. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. Di samping itu juga. Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. misalnya ³sssyusyah´ . dan sintaksis. mereka lebih suka menyendiri dan melakukan kerja sendiri tanpa menghiraukan orang di sekitar mereka. Mereka juga sering mempamerkan emosi yang negatif seperti moody dan juga tertekan. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggerismisalnya perkataan ³sip´ disebut ³shlip´. dan penambahan. morfologi . Sebenarnya. pengguguran pengubahan.konsonan ³s´ disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. . morfologi. Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh mereka ini sudah tentunya akan membawa kesan yang lain iaitu mewujudkan kesukaran untuk berinteraksi dengan guru ±guru didalam kelas serta rakan-rakan kerana pasif di kala menjalani aktiviti berpasangan atau berkumpulan. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. kanak-kanak yang bermasalah emosidan tingkah laku meghadapi masalah dalam fonologi. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak -kanak yang masihbelum matang. misalnya ³idung´ untuk ³hidung´.dan lain-lain. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran ataumenghilangkan sesuatu bunyi konsonan. Jika keadaan ini berlaku.tengah. dan sintaksis. mereka takut untuk mencuba sesuatu yang baru kerana kurang yakin pada kebolehan yang ada pada mereka lantas lebih suka mendiamkan diri dan hanya akan memberi perhatian terhadap sesuatu yang menarik perhatian mereka. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. yang kedua pula ialah kandungan bahasa iaitu sistem semantik. emosi mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan juga layanan yang diterima oleh orang sekeliling mereka terutamanya daripada orang terdekat mereka seperti ibubapa mereka. Kalau dilihat dari segi bentuk bahasa.

menggunakan perkataan yang berhubung seperti antonim. ³animal´ disebut ³ ammanimal´ atau ³ammaminal´. Kanak-kanak yang bermasalah bahasa dari segi semantik ini mengalami kesukaran untuk memahami makna sesuatu perkataan mengikut kategori. Peningkatan usia kanak-kanak akan menyebabkan masalah ini bertambah serius. Selain itu juga. Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. Impaknya. . kita lihat dari segi penggunaan bahasa atau dalam bidang linguistik dikenali sebagai pragmatik dalam kalangan kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku.menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. Penggunaan bahasa adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan.Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti ³bawa´ disebut ³bawah atau bawuah´. mereka gagal mempelajari perkataan baru secara tidak formal. Selain itu. ruang. Kandungan bahasa Masalah bahasa kanak-kanak dari segi kandungan bahasa dapat dilihat melalui aspek semantik. Oleh hal yang demikian. Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. Di samping itu. pragmatik merupakan satu kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat. Hal ini berlaku kerana mereka terlalu bergantung kepada konteks dan penggunaan perkataan yang telah diketahui sahaja menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk memahami bahasa yang digunakan di dalam buku teks atau buku ilmiah. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan danpembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). dan makna perkataan dan ayat. serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. sinonim. Seterusnya. kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku ini juga mengalami masalah kurangnya variasa bahasa disebabkan oleh penggunaan bahasa yang berstruktur dan berbentuk streotaip. mereka juga sukar memahami perkataan yang mengandungi pelbagai makna. kuantiti. dan penggunaan ³tenses´ yang salah (bahasa Inggeris). dan masa. kehendak. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataanperkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. struktur ayat yang salah. pragmatik boleh juga didefinisikan sebagai penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia. Penggunaan bahasa Seterusnya. kanak-kanak bermasalah bahasa juga mengalami masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif.

D AN KE BER KES AN AN K OMU NIK ASI K AN AK. aktiviti yang melibatkan otot-otot. tingkah laku juga merangkumi aktiviti. Oleh itu. masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang lama. Mereka juga mengambil masa yang agak lama untuk menganalisa sesuatu maklumat yang disampaikan kepada mereka secara lisan berbanding kanak-kanak yang normal. Masalah tingkah aku dalam kalangan muridmurid ialah merujuk kepada sebarangtingkah laku sama ada positif ataupun negatif yang . dan masalah bahasa kanak ±kanak tersebut dari segi bentuk bahasa. pada darjat yang ketara dan keadaan ini seterusnya akan menjejaskan prestasi pembelajaran. kanak-kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku akan menghadapi kesukakaran dalam mengaplikasikan bahasa dalam kehidupan mereka. Penekanan kepada aspek tingkah laku . secara sedar atau separa sedar. kandungan bahasa. tindakan.psikolinguitik dan interaksi sosial adalah perlu apabila melaksanakan pemulihan bertujuan menggalakkan interaksi dan komunikasi dengan penggunaan konteks bahasa yang tepat dan betul. Kaedah Penilaian Bahasa Tingkah laku merujuk kepada semua tindakan manusia yang boleh diperhati. kognitif.menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003). dan penggunaan bahasa diterangkan. dan afektif dikenal pasti. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilainilai tertentu. Manakala. Selain itu juga. prestasi. tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. menurut Al-Ghazali pula dari perspektif Islam.Jika dilihat dari aspek ini.K AN AK BER MAS AL AHE MOS I D AN T INGK AH L AK U Setelah ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dari aspekpsikomotor. diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara langsung atau tidak langsung. K AE D AH PE NIL AI AN B AH AS A. 1. Tingkahlaku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Carl Rogers (1999). maka berikut adalah huraian mengenai kaedah penilaian bahasa. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. kanak-kanak ini mempunyai masalah dalam mengaplikasikan apa yang dipelajari daripada persekitaran pengajaran ke situasi lain. antara intervensi yang boleh dijalankan adalah melalui penilaian dan pelaksanaan khusus. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu. Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak dalam memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. Oleh hal yang demikian. dan reaksi dari segi teknik. bertindakbalas. T EKNIK INT ERVE NSI YANG SPESIFIK.teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi kanakkanak bermasalah emosi dan tingkah laku. kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. aksi. Hal ini bererti proses komunikasi mereka akan terganggu kerana ketidakupayaan meluahkan apa yang terpendam dalam diri mereka akibat kesukaran dalam menggunakan bahasa sebagai penghubung kepada proses komunikasi. menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut p ersepsi diri sendiri dan keadaan. Sebaliknya.

Selain itu juga. Tingkahlaku menentang dan melawan orang dewasa (pihak yang berkuasa). bersikap negatif dan bermusuhan. Conduct Disorder atau kecelaruan tingkah laku dikenal pasti melalui tingkah laku agresif dan anti sosial dan biasanya sebelum umur 9 tahun di kalangan kanak -kanak.Kanak-kanak yang berkecelaruan tingkahlaku menunjukkan deficit dalam tingkahlaku sosial. Manakala. Sebagai contohnya.Wujud kecelaruan sama ada istilah ini termasuk bersamasama hiperaktiviti .Misalnya.guru dan rakan sebaya apabila meminta sesuatu. mereka sering meninggalkan tempat duduk ketika berada di dalam kelas. ibu bapa dan guru. Pada tahun 1980 Diagnostic and StatisticalManual of Mental Disorder III (DSM-III) yang dikeluarkan oleh Persatuan Psikologi Amerika (APA) telah memperkenalkan istilah Attention Deficit Disorders (ADD). Tiga hingga lima peratus kanak-kanak mengalami masalah ini.laku yang terlampau aktif (overactive) dan mengganggu (disruptive). Kanak-kanak yang mengalami ADHD banyak bercakap dan juga sentiasa bergerak cergas atau kerap bertindak seolah-olah ³digerakkan oleh motor´Selain itu. kanak-kanak yang menghadapi masalahOppositional DefiantDisorder (ODD)iaitu Kecelaruan menentang dan beringkar selalunyaberlaku dalam kanak-kanak sebelum umur 6 tahun. Hiperaktif ialah istilah yang digunakan bagi kanak-kanak yang mempunyaitingkah. Jika dinasihati mereka lebih . mereka tidak ada hubungan mata dengan ibu bapa. Antara ciri-ciri kanak-kanak ini dari aspek psikomotor ialah. Kecelaruan ini melibatkan tingkahlaku negative. mereka menunjukkan ciri-ciri seperti suka berkelahi dengan orang lain serta suka merosakkan harta benda atau juga disebut sebagai vandalism. mereka sukar dalam memberikan tumpuan iaitu mempunyai tumpuanmata (eye contact) yang lemah. Mereka selalunya terlalu aktif sehingga mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak lain. mereka kerap menggerak tangan atau kaki atau menggeliang-geliut di tempat duduk. Secara umumnya.menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Turutan Sejarah atau Peristiwa Tahun PeristiwaPada awal kurun ke-20. Terdapat 3 jenis masalah tingkah laku yang disen araikan masalah psikologi iaitu kanak -kanak hiperaktif (ADHD). Masalaah ini merupakan perkembangan urutan kepada masalah Conduct Disorder atau kecelaruan tingkahlaku. Malahan. melibatkan pencabulan peraturan dan tidak mengendahkan hak orang lain secara berterusan dan berulangkali. Masalah ini agak ketara dalam kalangan kanak-kanak lelaki. kanak-kanak yang tergolong dalam kelompok ini juga suka berbohong dan mencuri. kecelaruan menentang dan beringkar (Oppositional Defiant Disorder) dan yang ketiga ialah kecelaruan tingkahlaku (Conduct disorder). mereka selalu berlari ke sana ke mari atau suka memanjat dan pada kebanyakan masa mereka kelihatan kekok untuk bergal dengan rakan-rakan yang lain.Beberapa tahun kemudian Istilah ini didefinisikan semula supaya meliputi kedua dua jenis kategori tersebut dan dikenali sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Kebiasaanya kanak-kanak mempunyai masalah hiperaktif mempunyai masalah kekurangan tumpuan atau tumpuan yang singkat. Semantelahan. Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Kanak-kanak ini dikenali sebagai hyperkinetic dan dikatakan mengalami kecacatan otak yang minima. Mereka ini kerap beringkar. Dimana.

graf atau carta. sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian. penggunaan intonasi yang betul dan sebutan yang tepat. Pengujian. Kemahiran akan dinilai melalui karangan . portfolio hasil terbaik dan portfolio dokumen. pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam aspek bahasa. kelancaran b erbahasa yang baik. kaedah mengajar dan kurikulum. Penilaian kemahiran lisan adalah penilaian yang dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara pelajar dengan pendidik.Antara aspek-aspek yang dinilai ialah dalam penilaian lisan ialah kefahaman konsep. laporan projek . kecekapan mendengar dan penggunaan bahasa yang tepat. antara kegunaan portfolio bagi menilai kanak -kanak bermasalah emosi dan tingkah laku bagi membolehkan guru -guru menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot untuk menghasilkan penilaian holistik. Secara ringkasnya. Cara ini boleh dilaksanakan secara senarai semak. rekod anekdot. penilaian kemahiran membaca dan yang akhir sekali penilaian kemahiran menulis. afektif dan psikomotor. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Terdapat beberapa jenis portfolio yang boleh dibina seperti por tfolio kerja harian. pengetauan fakta. latihan dan ujianbertulis.rekod profil. cara menyusun idea dan peguasaan perbendaharaan kata. Secara ringkasnya penilaian ialah satu proses membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran yang bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid. Misalnya.Sebenarnya. Di samping itu. Justeru. Kaedah penilaian bahasa ini boleh dibahagikan kepada tigakategori iaitu. Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan dan mengikutj angka waktu yang diperlukan atau ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas dalam pengajaran dan pembelajaran meliputi aspek kognitif. Seterusnya. terdapat enam kaedah penilaian bahasa yang dapat dibuat ke atas kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku iaitu penilaian melalui portfolio.pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan bahan pembelajaran. Kualiti pemerhatian pula haruslah terdiri daripada guru mempunyai sifat-sifat pemerhati iaitu peka terhadap perubahan yang berkaitan dengan bahan dan . pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan olehguru di bilik darjah. Akhir sekali ialah penilaian kemahiran menulis. Antara kemahiran yang diukur ialah adalah seperti kemahiran menulis. Antara ciri-ciri yang perlu ada dalam portfolio adalah seperti berbentuk dokuentasi dan berstruktur yang memerlukan perancangan. kerja kursus . penilaian melalui kontrak pembelajaran. penilaian bahasa pula melibatkan penggunaan bahasa yang tepat. folio. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. huraian atau tafsiran data.objektif pelajaran. Penilaian melalui portfolio adalah satu kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan merekodkan bukti pencapaian kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. pelaksanaandan penilaian.penilaian melalui pemerhatian.cenderung untuk bertindak secar agresif sama ada secara lisan ataupun fizikal. penilaian melalui projek dan terakhir sekali ialah penilaian melalui kertas kerja. penilaianmelalui soal jawab.mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. jadual.dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. penilaian kemahiran lisan.

dan bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan dan persetujui oleh pihak yang terlibat. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. bahkan juga corak penilaian tugasannya itu. Bagi kanak-kanak yang telah dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian hendaklah dibuat selepas mengkaji kesan dan implikasinya ke atas pelajar. . Begitu juga halnya dengan kanak -kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku. kaedah menerusi kontrak pembelajaran ini juga diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya. dimana prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi. bagaimana pembelajaran itu akan dilaksanakan dan dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkannya sendiri. Seterusnya.sementara penggredan perlu dikawal oleh guru. Kemudian. Kontrak pembelajaran dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut keperlua n tugasan dan pihakyang terlibat. Ia boleh juga dibuat secara tidak formal. para pelajar juga patut diberi hak untuk menentukan apa yang hendak dipelajari. Terdapat beberapa strategi dalam pelaksanaan penilaian pemerhatian iaitu dilakukan secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti atau yang telah dirancang. jenis-jenis pemerhatian pula terdiri daripada pemerhatian terhadap sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan dengan melapor apa yang dilihat sahaja. 2. Teknik Intervensi Yang Spesifik Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan pengesanan pada peringkat awal lagi bagi membolehkan mereka mengikuti suatu sistem persekolahan yang terancang bagi mengembangkan potensi diri mereka.tetapi terancang dan jelas. dalam usaha menggalakkan pembelajaran kendiri. Apabila mengajar bahasa kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai. Manakala. Dalam kontrak pembelajaran. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. Kontrak boleh dibuat secara formal. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak -kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yangdiajar. Contoh: membantu ayah di kebun. Selain daripada tujuan tersebut. penilaian selalunya berpusatkan pelajar.persekitaran di samping mempunyai sifat Ikhlas dan jujur serta adil dalam membuat keputusan yang diambil dalam sesuatu situasi. Antara kaedah yang paling berkesan untuk tujuan ini ialah penggunaan kontrak pembelajaran Kontrak Pembelajaran atau dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya (secaraindividu/kumpulan) berhubung dengan tugasan yang dibuat secara bertulis. Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran untuk membolehkan pelajar mengenalpasti dan merekod objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. Tindakan awal untuk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak -kanak ini dikenali sebagai intervensi.

Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. Seterusnya. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka.ii. kaedah VAKT. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak -kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. berstruktur. Sesetengah individu memerlukan intervensi melalui kaedah komunikasi selain daripada bahasa lisan. iii. kaedah fonik dan sebagainya. v. vii. vi. Oleh itu. kaedah komunikasi yang tidak melibatkan pertuturan hendaklah direka dan dilaksanakan untuknya. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar.Selain itu. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagaibahan atau tema pengajaran bahasa. dalam sesetengah kes. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanakkanak masalah pembelajaran. Kemahiran bacaan mekanismisalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul ataumenayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. Di antaranya adalah seperti menggunakan bahasa isyarat.Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. Selain itu. individu tersebut tidak boleh bertutur disebabkan oleh masalah fizikal atau keupayaan kognitif. penggunaan teknologi komputer dan sebagainya. Di samping itu.Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta merekamenceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. setiap kanak-kanak perlu diberi intervensi awal iaitu satu program yang tersusun. alat ±alat latihan komunikasi yang dicipta khas. . komunikasi bantuan atau komunikasi alternatif yang melibatkan berbagai-bagai pendekatan dan ada juga menggunakan perkembangan teknologi baru. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak -kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. iv. Intervensi awal ini memberi kesan positif pada perkembangan kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku seperti memberi pendekatan penambahan komunikasi. dan berperingkat.

program intervensi dijalankan melalui kerjasama diantara agensi seperti perkhidmatan dan bantuan teknologi. komunikasi dan pengurusan tingkah laku. program intervensi kanak-kanak autism dilaksanakan melalui program pra sekolah terlebih dahulu bagi memastikan mereka bersedia untuk ditempatkan dalam Tahun satu. intervensi awal ini dapat memberi perhatian kepada ibu bapa. Di Amerika syarikat. Dalam teknik ini. Seterusnya . Selain itu. program kebudayaan dan kesenian. kemahiran urus diri dan pengurusan tingkahlaku diutamakan selain pengenalan kepada asas mata pelajaran bahasa Melayu. Di Malaysia. intervensi juga dijalankan semasa murid sedang makan. minta murid mengulang arahan tersebut. guru . Di samping itu. perkhidmatan pemakanan nutrisi. Seterusnya ialah teknik intervensi pengajaran. guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Selain itu. Selain intervensi awal. Intervensi awal juga dapat memberi peluang kanak-kanak belajar kemahiran asas. Kanak-kanak berpeluang untuk belajar kemahiran asas dan memenuhi keperluan dalam bidang-bidang kemahiran sosial. rawatan perubatan perlu digunakan untuk merawat masalah kurang tumpuan dan hiperaktif. Di samping itu. Selain rawatan perubatan dan pengurusan tingkah laku. kemahiran mengurus tingkah laku akan dapat membantu guru mengawal dan membentuk tingkah laku muridnya. merancang untuk lakukan atau permainan yang disukai. bermain. Di sini. kemahiran urus diri. terapi cara kerja dan terapi bahasa dan pertuturan.kanak-kanak akan diberi ganjaran dan pengukuhan bagi setiap tingkah laku yang diingini yang ditunjukkan.guru mestilah memecahkan tugasan yang kompleks kepada bahagian-bahagianyang lebih kecil.Manakala bagi kanak-kanak autistik. dan lengkap supaya mereka dapat melakukan arahan tersebut. pengambilan vitamiun B6 bersama magnesium juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan tumpuan perhatian bagi kanak -kanak autistik. Apabila memberi arahan. guru. mereka harus diberikan strategi pencegahan iaitu menghentikan tingkahlaku yang tidak sesuai ketika baru bermula atau ketika masih ringan. Malahan. perkhidmatan intervensi awal sememangnya dibentuk bagi memenuhi keperluan individu kanak -kanak autistic termasuklah pendidikan terancang. dan Matematik. arahan yang diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku ini mestilah jelas. atau ketika berada di restoran makanan segera untuk menggalakkan mereka bertutur dan menggunakan bahasa dengan betul. latihan dan kaunseling ibu bapa. perkhidmatan intervensi awal sangat penting bagi kanak ±kanak autistik untuk membantu mengurangkan masalah autistik yang mereka alami. iaitu boleh ditukar dengan barang yang disukai. ringkas. atau ahli terapi menggunakan dorongan semula jadi ka nak-kanak untuk bercakap perkara yang mereka sedang lakukan. Selain itu. Selain itu.Agama dan Moral. syiling plastik) yang mempunyai nilaiekonomi. Individu yang terlibat dalam intervensi seperti ibubapa. mereka juga boleh diberikan token ekonomi. teknik intervensi tingkah laku juga dapat diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku ini. perkhidmatan jururawat sekolah. latar belakang dan persekitaran. Bagi teknik ini. Di samping itu. Manakala. iaitu memberi ganjaran dalam bentuk token ( sticker.

. Salah satu aspk yang penting ialah kejelasan. 3. gurumestilah libatkan murid dalam aktiviit pembelajaran. Terdapat beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan bagi membolehkan komuikasi berkesan itu diwujudkan. membuat inferens. Ini kerana alat bantu mengajar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sesuatu yang ingindisampaikan oleh guru. Seterusnya. Matlamat Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang y dalam pembelajaran. (penilaian). Selain itu juga. Keberkesanan TingkahLaku Komunikasi Kanak-kanak Bermasalah emosi dan Sesuatu komunikasi itu dikatakan berkesan apabila merangkumi beberapa ciri komunikasi yang berkesan. mereka dapat bertukar-tukar pendapat dan panangan tentang topic yang dipelajari. kaedah perbincangan secara berkumpulan turut membantu pemahaman murid-murid di dalam kelas. Salah satu aktiviti yang boleh dijalankan ialah guru sentiasa memikirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan bahan bantu mengajar bagi membolehkan maklumat yang ingin ditransformasikan dapat dihantar denganberkesan kepada murid-murid. TOPIK 9 : PENTAKSIRAN DAN PENINGKATAN TAHAP PENCAPAIAN BAHASA 9. membuat kesimpulan. guru juga haruslah memperbanyakkanpenggunaan kaedah pelbagai sensori dalam pembelajaran. Dala sesi perbincangan yang berlaku. membantu mereka mengenali bahagian pelajaran yang masih perlu di beri perhatian. dan bertindak berdasarkan kesimpulan yang dibuat.Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila ianya mampu menilai dan menghargai apa yang pelajar sudah boleh buat dan pada masa yang sama. Akhir sekali. Aspek ini sangat penting bagi membolehkan sesuatu proses komunikasi itu diterima dengan baik antara pengantar dan penerima.Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila fokus diberi kepada proses pemerolehan bahasa dikalangan pelajar di mana penaksiran itu sendiri menjadi salah satu pemangkin ke arahpemerolehan bahasa.juga mestilah banyak menggunakan tindak balas aktif sepanjang pengajaran.1) PENTAKSIRAN BAHASA Definisi Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu proses di mana seseorang itu mengumpul bukti. Ini bermakna maklumat yang dihantar jelasdan difahami oleh penerima dalam proses komunikasi.

Tujuan utamanya . Ianyamerupakan satu alat pentaksiran yang sesuai untuk mentaksir aspek psikomotor pelajar.y Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. 2. (inferens) Kaedah Pentaksiran Terdapat pelbagai 2 kaedah pentaksiran yang boleh digunakan. Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran y dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran y Prinsip Pentaksiran Konstruktif Pentaksiran konstruktif dibina atas lima prinsip utama: 1. Pentaksiran hendaklah mampu memberi firasat atau ramalan (anticipation) tentang tindakan yang wajar diambil perhatian terhadap keberkesanan pembelajaran pelajar dan pengajaran pendidik. Pentaksiran hendaklah mampu melahirkan ekspresi atau luahan yang optimum tentang pembelajaran pel ajar yang sudah dialami oleh pelajar. Pentaksiran hendaklah mempunyai nilai arahan. 3. (refleksi) 4. pelajar dengan pelajar dan seumpamanya. Pentaksiran hendaklah menjadi satu wahana perkongsian atau pertukaran maklumat di antara guru dengan pelajar. 5. Di antaranya adalah PenilaianMelalui Pemerhatian dan Penilaian Melalui Interviu (a) Penilaian Melalui Pemerhatian Penilaian melalui pemerhatian adalah satu proses untuk menentukan apa yang pelajar tahu serta bagaimana hendak melakukan sesuatu tugasan atau operasi dalam masa sebenar. Pentaksiran hendaklah mampu membuat perwakilan kepada matlamat arahan (instructionalgoals) dan nilai arahan (instructional values).

Fahami asas kepada pemerhatian menyedari keadaan sekeliling membezakan di antara tingkahlaku yang subjektif dan objektif membezakan di antara deskripsi dan membuat inferens frasa soalan yang menghadkan pemerhati memerhati tingkahlaku yang maujud dan zahir 2.adalah untuk membekalkan data yang bersifat objektif tentang kualiti pencapaian pelajar. Memerhati dan merekod bagaimana pelajar melakukan tingkahlaku tersebut. dan bantu pelajar dalammenganalisa dan pemerhatian dan membuat refleksi tentang bagaimana. berikut adalah perkara -perkara yang perlu dilakukan: 1. Prosedur pemerhatian ini boleh dalam bentuk formal ataupun tidak formal.termasuklah proses dan prosedur dalam menyiapkan tugasan dan cabaran yang dihadapi sepanjang proses tersebut. tindakan. dan kemahiran yang ingin diperhatikan .tindakan.Buat ringkasan atau rumusan kepada hasil pemerhatian dengan jelas dan bergunasebagai satu "feedback" kepada setiap pelajar dan kumpulan.membuat keputusan tentang jenis tingkahlaku. 4. Bersedia untuk membuat pemerhatian dengan . Maklumat ini boleh digunakan oleh pendidik dalam merencanakan proses dan prosedur pengajarannya. Sebagai satu panduan dalam menggunakan kaedah pentaksiran ini. . dan kema hiran itu timbul -melatih pemerhati 3.membuat keputusan tentang siapa yang akan menjadi pemerhati .membuat pelan sampel -menyediakan borang pemerhatian untuk merekod kekerapan sesuatu tingkahlaku.

9. . Ada pendapat yang menganggap pedekatan ini berkait rapat bahasa yang merangkumi sekumpulan kaedah. dengan y Atas dasar anggapan tersebut.3) STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN BAHASA PENDEKATAN STRUKTURAL y Pendekatan struktural : Salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa.- tahap efisien pembelajaran mereka mereka boleh membantu rakan mereka belajar mereka boleh mencapai tahap yang lebih efisien Penilaian Melalui Interviu Interviu adalah satu proses interaksi di antara penemuramah. bila melakukan. Pelajar tersebut dibiarkan bekerja dengan sendiri untuk mencapai penyelesaian kepada sesuatu masalah. dan soalan soalan jurnalis yang lain. Pada masa yang sama. timbul pemikiran bahawa pembelajaran bahasa harusmengutamakan penguasaan kaedah -kaedah bahasa atau tatabahasa. iaitu pendidik dengan seorangatau lebih orang yang ditemuramah (pelajar) di mana soalan dan jawapan dio lah dalam bentuk verbal. Penilaian sebegini lazimnya melibatkan satu set soalan yang disusun dalam turutan yang paling sesuai bagi m enjana pemerolehan maklumat tersebut. dan perasaan pelajar terhadap bahasa. pemahaman. mengapa dilakukan. bagaimana melakukan. Ianya merupakan satu sumber yang kaya dengan maklumat tentang pemikiran. pendidik hendaklah mengetahui apa yang dilakukan.2) PEMILIHAN SASARAN INTERVENS 9. y y Prosedur interviu melibatkan pendidik bersemuka dengan pelajar semasa pelajar menyelesaikan masalah.

Dengan Pendekatan Naturalistik: Dapat mengembangkan bahasa kanak-kanak. y PENDEKATAN NATURALISTIK y y Satu pendekatan bukan formal Pendekatan bahasa yang bersifat semula jadi . seperti: Tidak memerlukan bantuan guru. Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meminta atau menyatakan keinginan.y Dalam hal ini pengetahuan tentang pola -pola ayat. y TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknik-teknik Pengajaran Bahasa DEFINISI Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga).pola kata. dan suku kata menjadi sanga terpenting. berlangsung di dalam lingkungan kehidupan y Bahasa pertuturan harian yang digunakan oleh kebanyakan penduduk dalam suatu komuniti bahasa. kerana mereka telah memahami kaedah-kaedah tersebut apabila gurumenggunakan pendekatan ini. Dengan pendekatan struktural murid -murid akan sentiasa berhati-hati atau teliti dalammenyusun ayat. Á Teknik Latih Tubi Teknik Permainan Bahasa Teknik Soal Jawab Teknik Bercerita Teknik Kuiz . karang-mengarang dan sebagainya. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. Pembelajaran bermasyarakat.

ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar. melihat. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar -pelajarnya. Husin & Siti Hajar Hj. b) Tatabahasa (grammar) y y y y .Menurut Edward M. TUJUAN TEKNIK Menarik minat murid Mengekalkan perhatian Membangkitkan rasa ingin tahu TEKNIK LATIH-TUBI y Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta -fakta atau kecekapan yang dipelajari. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.Á Mengikut teknik ini. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Mengikut Kamaruddin Hj. Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemah iran seperti kemahiran menyebut perkataan. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu: a) Sebutan (accent) menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan -perkataan itu.

d) Kefasihan (fluency) menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya.penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek. TEKNIK PERMAINAN BAHASAÁ y Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. e) Kefahaman (comprehension) latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.Á y y Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar. pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihanintensif. bertutur. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistempendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. . pengukuh an dan pengayaan y TEKNIK SOAL JAWAB Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. c) Perbendaharaan kata (vocabulary) meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. Hala tuju inidiinterapetasikan melalui o bjektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : merangsang interaksi verbal pelajar menambah kefasihan dan keyakinan menyediakan konteks pembelajaran bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan bertindak sebagai alat pemulihan. membaca dan menulis.

- Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. . inovatif. Latihan pemahaman. - Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. membaca dan menulis dikalangan pelajar. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita Pilih cerita yang sesuai dengan umur. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. logik dan kritis. y TEKNIK BERCERITAÁ Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapanberbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dap at menarik minat dan perhatian pelajar. Tujuan utama teknik soal jawab ialah : y y Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid Untuk menggalakkan pelajar berfikir seca ra kreatif. gerak lakudan kawalan mata. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. y y Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. bertutur. kemuncakdan kesudahan cerita. Kemudian. - Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan -soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. suara. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. kecerdasan dan minat murid -murid.

Latih bercerita seolah -olah guru berada dihadapan murid -murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Guru perlu menyediakan bahan untuk mengajar ± ABM Menyediakan bahan ataupun sumber pengajaran yang berlainan .y y Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran BahasaInggeris di sekolah -sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. y y y TEKNIK KUIZ Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. makna danpenggunaan bahasa yang tepat. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan. y y y y PENYEDIAAN DAN PENYUSUNAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BAHASA Persekitaran kelas mestilah dalam keadaan yang selesa .Á Guru boleh menggunakan g ambar. Tujuannya ialah : y Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. Penyediaan dan penyusunan persekitaran pembelajaran dapat : . Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalansecara teka-teki. Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk.C).murid lebih selesa untuk meneruskan pembelajaran mereka semasa di kelas.B. Menyusun kelas supaya murid dapat meningkatkan bahasa mereka menampal huruf-huruf di kelas dan sebagainya.tidak hanya tertakluk kepada satu sumber sahaja seperti buku teks. Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. objek-objek sebenar atau lain -lain BBM.Á Sediakan kad-kad perkataan. Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira.

y y y y y Menggalakkan pembelajaran Menguruskan ruang dan persekitaran Mewujudkan iklim pembelajara n yang sihatÁ Komunikasi sebagai alat pengajaran yang pentingÁ Menguruskan konflik dan masalah disiplin dalam proses pengajaran dan pembelajaranÁ Segala objektif dalam pengajaran dapat di capai y .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful