You are on page 1of 37

PA

REDKTR PROJES
ki Kademeli Helis-Helis
Ali Emre AKBEY K 05.05.2011

KONTROL Do Dr Tezcan EKERC O LU

DEN ZL -2011

PROJE:

.KADEME HEL S -

.KADEME HEL S REDKTR PROJES

VER LENLER Giri gc (P):6 KW Toplam evrim oran (iT):20 Giri devir say s (n1 ):1400 d/d

1.N HESAPLAMALAR VE MEKAN ZMA RNE


Redktrn ematik Gsterimi

n1
Md1

(1)

(2)

n2
Md2

(3) E

( 4)

n3

Md3

y y y y y

Toplam evrim oran ; iT=20; iT=i12 i34=5 4 = 20 Birinci ve ikinci di li aras ndaki evrim oran ; i12= 5 nc ve drdnc di li aras ndaki evrim oran ; i34 = 4 z1 =Giri mili zerindeki pinyon di linin di say s z1 =16 z2 =Ara mil zerindeki dndrlen di linin helis di li say s , z2=z1 i12=165=80 bulunur z3=Ara mili zerinde bulunan pinyon helis di linin di say s ; z3= 16

y z4= k mili zerinde bulunan dndrlen helis di linin di say s ; z4=164=64 y m:Modl geni lik oran ; her iki kademe iin 12 al nd
y y y y y y y

: Her iki kademe iin kavrama a s ; = :II. Kademe iin helis a s ; = al nm t r Btn hesaplamalarda S = 1,3 emniyet al nd Di li kutusu tahrikinde dzgn al an elektrik motoru kullan lacak olup, i makinesi olarak krem al t r lacakt r Di liler azd rma yntemiyle imal edilmi ve di leri parlat lm t r Miller, iyi yataklanm ve sehimleri az olan miller olarak kabul edildi Verim tm sistemde = 1 al nm t r

Mil Dndrme Momentleri Ve Devir Say lar

1 numaral giri mili iin; Md1 = 9550 = 1400 d / d

= 9550 

= 40,928 Nm =40928 Nmm

2 numaral mil iin; =


=


/ 5 = 1400 / 5 =280 d / d

= 40928 5 = 204640 Nmm

3 numaral k mili iin;
=204640 4 =818560 Nmm

= / 4 =72,5 d/d

2. D L LER N MODL HESABI VE BOYUTLANDIRILMASI


Di dibi mukavemetine gre kontrol E al an di lilerde kontrol pinyon di liye gre yap l r. Pinyon di li daha ok devir say s ve yk tekrar na maruz kalaca iin abuk hasar grr Helis di li grubu iin 16MnCr5 Sementasyon eli i seildi.


; 1 ve 2 numaral helis di lilerin modlleri;


Modl de eri Md1=40928 Nmm

olarak belirlendi. Standart modllerden :

iin
=

=19,28 ve x=0 iin ilgili izelgeden okunan de er = 2,87

iin; Dzgn al an elektrik motoru ve kren iin i letme faktr iin ilgili izelgeden okunan de er = 1,25

iin;2.052 m/s ve Yksek kalite az yk gelen di li iin Kv de eri= lgili izelgeden okunan de er=1,04

iin;
 
 

G  

 

Helis di li ve di dibinden k r lmaya gre kontrol iin kavrama faktr formlnden;
iin;


=

=

=0,387 ;

=21,17

= 2,66 =

2,5 ;

=


 
 

=

=

= 1,52;

 1,52 + 1,306 = 2,83 ;


= 0,69 

= 0,25 +

Di Dibinden Kesilmeye Gre Emniyetli Gerilme;


1000


 

 {  

=2,5 < 5 iin boyut faktr }

ve di lerin parlat lmas durumu iin okunan de er }


  

 

1000

q =0,83 okunur


0,18 +

=412

2,5 > 1,01 oldu u iin kabul edilen 2,5lik modl di dibi mukavemetine gre emniyetlidir. Yzey bas nc na gre de kontrol edilmesi gerekir. Byk olan modl de eri kullan lacakt r1,01 

Yzey Bas nc na Gre Kontrol


Bu i lem yine pinyon di liye gre yap lacakt r


Md1 = 9550
 

= 9550 
 

= 40,928 Nm =40928 Nmm


   }

{Dzgn al an elektrik motoru ve kren iin i letme faktr ilgili izelgeden G okunan de er = 1,25} {m/s ve Yksek kalite az yk gelen di li iin} lgili izelgeden okunan de er=1,04

2052,507 mm/s ve 2.052

 0,65 { Helis di li yzey bas nc na gre kontrol ve al nan

 

{


 

}

= 1,306 > 1 iin ilgili izelgeden

kavrama faktr formlnden , E = 2,1 105
Yzey bas nc na gre emniyetli gerilme okunan mukavemet de eri }


Y

G= 0,8} z1 = 16

 

{16 MnCr5 sementasyon eli i ve

iin ilgili izelgeden
 {107 yk tekrar iin}

= 1130,76


 

=2,45
eri kabul

= 2,5 olarak kabul edilmi ti Yzey bas nc na gre bulunan modl de

edilen de ere yak n km t r. 2.45 > 1.76 mm oldu u iin en yak n standart de er olan 2,5 mm al narak boyutland rma hesaplar nda kullan lacak olan standart modl elde edilir

2.2 2.Kademe Di liler in Modl Hesab

Di dibi mukavemetine gre kontrol E al an di lilerde kontrol pinyon di liye gre yap l r. Pinyon di li, daha ok devir say s ve yk tekrar na maruz kalaca iin abuk hasar grr Helis di li grubu iin 16MnCr5 sementasyon eli i seildi.


= 4; 3 ve 4 numaral helis di lilerin modlleriModl de eri = 204642

olarak belirlendi. Standart modllerden

iin:
 =

=19,28 (yakla k20 di ) ve x = 0 iin ilgili izelgeden

okunan de er = 2,87

iin; Dzgn al an elektrik motoru ve kren iin i letme faktr iin ilgili izelgeden okunan de er = 1,25iin;0,938 m/s ve Yksek kalite az yk gelen di li iin Kv de eri= lgili izelgeden okunan de er=1,1 al nd

 


 iin; 


G   iin;  

Helis di li ve di dibinden k r lmaya gre kontrol iin kavrama faktr formlnden;

=

=0,387 =

=21,17

 
4 ;

 


=
=


 

= 1,51;

 1,51 + 1,306 = 2,81 ;
=

 

= 0,25 +

= 0,69

Di Dibinden Kesilmeye Gre Emniyetli Gerilme;

  


1000


 {

= 4 < 5 iin boyut faktr }

ve di lerin parlat lmas durumu iin okunan de er }


   

1000

 

q =0,87 okunur
=412

oldu u iin kabul edilen 4lk modl di dibi mukavemetine gre emniyetlidir. Yzey bas nc na gre de kontrol edilmesi gerekir. Byk olan modl de eri kullan lacakt r= 3,98 4 > 3,98

Yzey Bas nc na Gre Kontrol


Bu i lem yine pinyon di liye gre yap lacakt r


Md2 = 9550

= 9550 
 

= Nm = 204642 Nmm =204,642 Nm

{Dzgn al an elektrik motoru ve kren iin i letme faktr iin ilgili izelgeden okunan de er = 1,25} {

 

 

 

m/s ve Yksek kalite az yk gelen di li iin} lgili izelgeden okunan de er=1,04


 

==

938,28mm/s ve 0,93828

{


 0,65 { Helis di li yzey bas nc na gre kontrol ve

 

}

al nan kavrama faktr formlnden ,

= 1,306 > 1 iin ilgili izelgeden = 0,813 }

E = 2,1 105

Yzey bas nc na gre emniyetli gerilme okunan mukavemet de eri }


 

Gz1 = 16

{16 MnCr5 sementasyon eli i ve

iin ilgili izelgeden

 {107 yk tekrar iin}

= 1130,76 4 olarak al nm

 2,80t 4 > 2,80 oldu u iin emniyetlidir

3. 1.KADEME HEL S D L LEER N BOYUTLANDIRILMASI


Pinyon di linin boyutland r lmas (z 1 ) Helis di li tak m n modl; hesaplardan mn1=mn2 olarak bulunmu tu 1 numaral helis di linin boyutlar z1 =16; mn1 = 2,5=


42,56


= 2,66 


36,317 

= 42,567 2 3,125 =
 

= 0,387

=21,17

 

 

=7,854 mm


ark di lisinin Boyutland r lmas (z2)


2 numaral helis di linin boyutlar ; z2=80 ; 2,66
  


 

212,83

= 206,58 mm
= 212,83

=198,46 =

=

=0,387

=21,17

4. II. KADEME HEL S D L LER N BOYUTLANDIRILMASI

z3=16 ;

 

 

68,10

= 4,25


= 58,1

= = 63,504 =

=0,387

=21,17

 

= 68,10  

= 12,56 mm
 


  

ark di lisinin boyutland r lmas (z4) 4 numaral helis di linin boyutlar ; z2 =64; mn2=4;


 

 272,42

mm
 

= 4,255. M LLER N BOYUTLANDIRILMASI VE YATAK KUVVETLER


1 numaral pinyon di linin blm dairesi ap ; Di li tasar m nda yekpare retilecek mil ve di li iin; d (1,2 1,4 )
 

42,56

yakla k olarak en fazla mil ap de eri

=

42,567 >yakla k olarak en az mil de eri


  

35,067 <

mm

Giri mili iin e ilme ve burulma momenti diyagramlar ; 1.Di li kuvvetleri: Md1 = 40928 Nmm
  

 

 

 ;  

=0

= 744,83N

 

;


//
 

x-z dzlemi =
 

 

Burulmadan olu an gerilme C noktas ile kama ba lant s aras ndad r. En fazla gerilmeye maruz nokta C noktas ndad r. y   ;

30 A C

90

    F (N) 
M (kNmm) 682,74

62,09 x

x


5,587

20,482 z x

Ft1

F (N)


1442,24

480,77

En byk gerilme C noktas ndad r.

  

 

 ;

En byk gerilme C noktas ndad r.


 ;

43,27

40,928

Millerin Boyutland r lmas


Dinamik ykleme yorulma durumunda e ilme ve burulma gerilmesi etkisindeki mil ap hesab ; d
 =
(1,2 1,4 )

 yakla k olarak en fazla mil ap de eri

yakla k olarak en az mil de eri

  okunan de er}

{16MnCr5 sementasyon eli i ve e ilme durumu iin diyagramdan


 = 0,87

{ d = 35 mm iin boyut faktr } {

 

= 0,97
 = 0,87
 

 ve yzeyi parlat lm durum iin yzey katsay s } 

 

1000

q = 0,87 okunur 

0,18 + {16MnCr5 sementasyon eli i e ilme durumu iin diyagramdan

okunan de er


emniyetlidir.

 

= 12,78 mm

35 mm ap al nm t

Kama yata ndan B yata na kadar kritik noktalar n kontrol:


Giri milinin kama ba lant s ndan A yata na kadar ki blm dalgal de i ken Burulma etkisi alt ndad r. Dolay s yla e ilme sz konusu de ildir. En tehlikeli k s m kama kanal n n bulundu u apt r. Bu ap n kontrol ;

durumunda diyagramdan okunan de er

 {16MnCr5 eli i iin burulmaMd = 40928 Nmm

{d = 19 mm iin ilgili izelgeden okunan de er {


 ve yzeyi parlat lm durum iin yzey katsay s } 


faktr }
= 0,80 

{ Burulma durumu ve


de eri iin gerilme y

lma

{ r = 0,5 ve
 

iin okunan de er }

1,36

 

9,61

19>9,61 oldu u iin seilen ap yeterlidir

A yata ndan C noktas na kadar ki k sm n kontrol; Bu k s mda ki ap tam de i ken e ilme ve burulma gerilmesi etkisi alt ndad r. Kritik kesit A yata ndan di liye do ru 8 mm uzakl ktad r.
.     

 12765,18 Nmm

Md1 = 40928 Nmm

 {16MnCr5 sementasyon eli i ve e ilme durumu iin diyagramdan okunan de er}

 

 

 

{d = 20 mm iin ilgili izelgeden okunan de er {

 ve yzeyi ta lanm durum iin yzey katsay s }

{D/d = 25/20 = 1,25; r/d = 0,5 / 20 = 0,025 iin gerilme y q = 0,80
{
  

) = 1 + 0,80 (2,5 1) = 2,2 d = 20 mm de eri iin mukavemet de eri

 ve r = 0,5 mm iin entik hassasiyet faktr}

lmas faktr}

 

= 11,16 mm

C Noktas ndan B yata na kadar olan k sm n ap kontrol:

Bu k s m tam de i ken e ilme momenti etkisi alt ndad r. Burulma etkisi yoktur. lk kritik kesit C noktas ndan B yata na do ru 27 mm uzakl ktaki kesittir
 

Burulma gerilmesi bu noktada s f r oldu u iin denklem

eklinde yaz l r.

sementasyon eli i ve e ilme durumu iin diyagramdan okunan de er} {d = 25 mm iin ilgili izelgeden okunan de er {
 ve yzeyi ta lanm
 

{16MnCr5

durum iin yzey katsay s } lmas faktr}

{D/d = 25/20 = 1,25; r/d = 0,5 / 20 = 0,025 iin gerilme y q = 0,80
{
  

) = 1 + 0,80 (2,5 1) = 2,2 d = 25 mm de eri iin mukavemet de eri

 ve r = 0,5 mm iin entik hassasiyet faktr}

= 143,60 

=14,09

d = 25mm apa gre hesap yap ld 25>14,09 oldu u iin ap yeterlidir kinci kritik kesit C noktas ndan B yata na do ru 82,5 mm uzakl ktaki kesittir. Bu noktadaki e de er e ilme momenti:
 

Burulma gerilmesi bu noktada s f r oldu u iin denklem eklinde yaz l r.

 {16MnCr5 sementasyon eli i ve e ilme durumu iin diyagramdan okunan de er

 

{d = 20 mm iin ilgili izelgeden okunan de er {

 ve yzeyi ta lanm durum iin yzey katsay s }

{D/d = 25/20 = 1,25; r/d = 0,5 / 20 = 0,025 iin gerilme y q = 0,80
{
  

) = 1 + 0,80 (2,5 1) = 2,2 d = 20 mm de eri iin mukavemet de eri = 6,94 < 20 olduu iin emniyetlidirlmas faktr}

ve r = 0,5 mm iin entik hassasiyet faktr}

5.2 Ara mil ( II. Mil )


3 numaral pinyon di linin blm dairesi ap ; d3 =


= 68,10 mm

Di li ark yap m nda yekpare retilecek mil ve di li iin; d
( 1,2... 1,4)olmal d r.


= 56,75 En fazla mil ap de eri


3


de eri d >

48,64 En az mil ap

68,10 >

3 4

80,1 > d mil

<

80,1

2.Di li kuvvetleri: Md2 = 204642 Nmm


  

 

 

 

3.Di li Kuvvetleri: Md2 = 204642 Nmm


       

; 

 

=0

  

 

 

x-z dzlemi =
    

+ 4988,23 = 1923,01 +6009,98 N

Burulmadan olu an gerilme. En fazla gerilmeye maruz nokta G noktas ile F noktas aras ndad r. Ayn mil zerinde al an iki di li aras ndad r. Bu noktada ki burulma momenti,

68,10 =130956 Nmm

En fazla e ilme G noktas ndad r.

N2

d2= 212,83

FR2
x

d3 =68,10 Fa2

D Y
z

Ft2 F Fa3 Fr3 30 FR2 53 G


Ft3

37

FDy

Fa2

FEy

y Fa3 F(N) FR3

182,75 x mm 1401,21

M (kNmm) 32,44

2145,04

6,76 42,36 81,24

x mm

x Ft3 F (N) Ft2 4637,65

x mm 1372,33 3295,34

M(kNmm)

x mm

98,86

171,59

Md (kNmm)

130,956

En fazla e ilme G noktas ndad r. Bu noktada ki e de er e ilme momenti


 Dinamik ykleme durumunda e ilme ve burulma etkisindeki mil ap hesab :

 { 16MnCr5 sementasyon eli i ve e ilme durumu iin diyagramdan okunan de er

 

 

{d = 50 mm iin ilgili izelgeden okunan de er {

 ve yzeyi ta lanm durum iin yzey katsay s }  

1000

 

q =0,87 okunur   

d = 50 mm de eri iin mukavemet de eri

 

= 21,72 mm

50 mm al nm t 50>21,72 oldu u iin emniyetlidir. D yata ndan E yata na kadar kritik noktalar n kontrol: Ara milde D yata ndan F noktas na kadar ki k s m tam de i ken e ilme momenti etkisi alt ndad r. Burulma gerilmesi yoktur. Dolay s yla bu noktadaki kritik kesit rulman n yive dayand e de er e ilme momenti noktadad r. Bu noktada ki

  okunan de er} 

  

88,342

(8,5/30) = 25,05 kNmm = 25050 Nmm


 =27259 Nmm

(8,5/30) =10,75kNmm 10750 Nmm

{16MnCr5 sementasyon eli i ve e ilme durumu iin diyagramdan

 = 0,87

{ d = 35 mm iin boyut faktr } {

= 0,93

 =1,85 { D/d = 42/35 = 1,2 entik hassasiyet faktr } = 1,782  

 ve yzeyi ta lanm durum iin yzey katsay s }

r/d = 3,5 / 42 = 0,83 iin diyagramdan okunan

; ;1000  q = 0,92 okunur

q = 0,92 okunur

emniyetlidir.

 

 
12,9035 mm al nan ap 12,90 dan byk oldu u iin

 F noktas ndan G noktas na kadar ki ap n kontrol:

Bu k s mdaki ap tam de i ken e ilme ve burulma gerilmesi etkisi alt ndad r. lk kritik kesit F noktas nda bulunan kama kanal n n bulundu u kesittir. Bu noktadaki e de er e ilme momenti

  

  

= 0,820 45 mm ap iin seilen de er boyut katsay s = 0,93 yzeyi talanm durum iin yzey katsay s okunan de er} = 2,38 ve 

 

 {16MnCr5 sementasyon eli i ve e ilme durumu iin diyagramdan


{Form A e ilme + burulma durumu iin  iin entik hassasiyet faktr

= 2,38 = 5,95 hassasiyet katsay s

{ iki adet kama kanal oldu u iin olmas gereken entik

 

= 47,32  d = 45 mm de eri iin mukavemet de eri


emniyetlidir.

 

= 30,01 mm;

45 mm > 30mm oldu u iin

kinci kritik kesit F noktas ndan 15 mm uzakl ktaki kesittir. Bu Noktadaki e de er e ilme momenti; 37,96 x 60 x x = 18,67mm 18,67 (18,67 -15) Mey=7,46 kNmm 37,96
7,46

84,03 Mez =

60 15 kNmm 88,32

149,645- 88,32 = 61,325 Mez= 88,342 + 61,325 15/60 = 103,67 149,645

= 0,820 45 mm ap iin seilen de er boyut katsay s

 

= 103938 Nmm

 

) {r =0,5 ve Rm = 1000  iin diyagramdan okunan de er } D/d = 50/45 ve r/d =0,5/45 de eri iin gerilme ylmas faktr

KT = 2,9 q = 0,88

okunan de er}

 {16MnCr5 sementasyon eli i ve e ilme durumu iin diyagramdan


= 105,45 

) = 2,67

= 0,93 yzeyi talanm durum iin yzey katsay s


  

d = 45 mm de eri iin mukavemet de eri


  

=23,68 mm

d = 45 mm al nm t 45>23,68 oldu u iin emniyetlidir. G noktas ndan E yata na kadar ki k sm n kontrol: Bu k s m tam de i ken e ilme momenti etkisindedir. Burulma gerilmesi yoktur. Kritik kesit G noktas ndan E yata na do ru 29,5 mm uzakl ktaki kesittir. Bu noktadaki e de er e ilme momenti: 37 171,59 x
 

x = 34,78 = M ez x = 34,78 = M ez
 

Mey =

37

6,76 x = 1,37= M ey

(37-29,5)

(37-29,5)
 

= 0,820 45 mm ap iin seilen de er boyut katsay s

) {r =0,5 ve Rm = 1000  iin diyagramdan okunan de er } D/d = 50/45 ve r/d =0,5/45 de eri iin gerilme ylmas faktr

KT = 2,9 q = 0,88

okunan de er}

 {16MnCr5 sementasyon eli i ve e ilme durumu iin diyagramdan


= 105,45 

) = 2,67

= 0,93 yzeyi talanm durum iin yzey katsay s


4. dili kuvveti
 

= 16,44 emniyetlidir.

. k milinin boyutland r lmas ve Yatak kuvvetleri: 

 818560 Nmm F t4 =
  

= 6009,33

 

 = 2187,45 

k mili iin e ilme burulma ve moment diyagramlar : x- y dzlemi iin: x-y dzlemi =


 

  

2327,58 83 +( 2187,45 

=


x-z dzlemi =
 = 4093,02 = 2327,58+

= 1765,44 N

 

 

= 6009,93 4156 = 1853,83N

Burulmadan olu gerilme j noktas ile k mili zerindeki kama ba lant s ndad r. 818560 Nmm Fr X- Y Dzlemi x H z y Fa J I

x y dzlemi F(N) 1765,44 x (mm)

M(kNmm)

1765,44

151,421 x ( mm)

146,531

F(N) 1853,83 x (mm)

4156 M (kNmm) 344,94

x (mm )

Md (kNmm)

818 ,560

x (mm)

Dinamik ykleme yorulma durumunda e ilme ve burulma gerilmesi etkisindeki mil ap hesab :
   

= 0,825 50 mm ap iin seilen de er boyut katsay s 0,9 Rm =1000 

 

ve y zeyi talanm durum iin y zey katsay s

2,5

 2,5 = 6,25

Form A e ilme + burulma durumu ve Rm =1000  = 57,02 


 

iin entik katsay s

ki adet kama kanal oldu u iin olmas gereken entik katsay s


 =

Re = 600 
=376712 Nmm

( d = 50 mm iin okunan de er )
 

= 44,63 mm

50 mm ap seilmi ti.50>44,63 oldu u iin emniyetlidir. H yata ndan k taki kama kanal na kadar ki kritik noktalar n kontrol: k milinin H noktas ndan F noktas na kadar ki k sm tam de i ken e ilme gerilmesi etkisindedir. Dolay s yla burulma sz konusu de ildir. Tehlikeli k s m H noktas ndan kama kanal na do ru 7,5 mm uzakl ktaki apt r. Bu noktadaki ap n kontrol:

= 0,820 40 mm ap iin seilen de er boyut katsay s

) {r =0,5 ve Rm = 1000  iin diyagramdan okunan de er } D/d = 50/40 ve r/d =0.5.40 de eri iin gerilme ylmas faktr

KT = 2,9 q = 0,88

okunan de er}

 {16MnCr5 sementasyon eli i ve e ilme durumu iin diyagramdan


= 105,46 
 = 7,5/90

) = 2,67

= 0,93 yzeyi talanm durum iin yzey katsay s

=28745Nmm

 146531 = 12210Nmm

= 7,5/90 344940

 = 31231 Nmm

=818560Nmm

= 15,77 emniyetlidir.

J noktas ndan I noktas na kadarki k s m tam de i ken e ilme ve burulma gerilmesi etkisindedir. Kritik kesit H noktas ndan I noktas na doru 35,5 mm uzakl ndaki kesittir. Bu ap n kontrol: 

 = (43-35,5) /43 115,421 =23236kNmm 60146kNmm =


 = 64478kNmm

= (43-35,5) /43 344840 =

okunan de er )


Re = 600 

( d = 40 mm iin

 

= 26,02

I noktas ndan kama balants na kadar ki k s m dalgal dei ken burulma gerilmesi etkisindedir. Dolay s yla e ilme durumu s z konusu deildir. Bu ap n kontrol :

40 mm ap al nmt emniyetlidir.

durumunda diyagramdan okunan de er

 {16MnCr5 eli i iin burulma

{d = 38 mm iin ilgili izelgeden okunan de er {

 ve yzeyi parlat lm durum iin yzey katsay s } 

ve Burulma durumu iin entik hassasiyet de eri


 

30,16

oldu u iin seilen ap yeterlidir

YATAK SE.GMG:
A yata

1 Numaral pinyon helis di li olduu iin eksenel kuvvet vardr. A yata na etkiyen bile ke kuvvet:


= 1442,242 + 682,742 =1595,67N 700,02N

A yata iin NUP 304E rulman seildi. Rulman katalo undan seilen standart de erler: C = 31,5 kN= 31500N Dinamik e de er kuvvet:
.izelgeden standart de erler :

A yata na etkiyen eksenel kuvvet

= 700,02 / 1595,67 =0,4387 >e=0,2

X=0,92 Y=0,6

Yata n Nominal Y mr: Lh = Lh = B yata :


 ( (

F =FA= X FAr + Y

= 0,92 1595,67 + 0,6 700,02 = 1888,02 n= 1400 d/d; p = 3,33 (Silindirik makaral rulman iin) = 139956 saat > 20000 saat

B yata nda eksenel kuvvet yoktur B yatana etkiyen bileke radyal kuvvet: FBr = = = 484,76 N B yata iin 6302 Sabit Bilyal Rulman seildi

Rulman katalo undan seilen standart de erler: Yata n Nominal mr: Lh =


 (

C = 11400N Dinamik ede er kuvvet FBr = 484,76 N


 (

n= 1400 d/d; p= 3,33 (Sabit Bilyal rulman iin) = 154829 saat >20000 saat

= Lh =

Ara Mildeki yataklarn seimi: D yata:


Eksenel kuvvet Helis dili arklar n yn ters seilmek zere azaltlmtr. Ayn mil zerindeki helislerin biri sa dieri sol olmak zere seilerek ters ynl eksenel kuvvet olu ur. D yata na etki eden bile ke radyal kuvvet: FDr =
=  = 3580,87 N 

Rulman kataloglar ndan seilen standart de erler: C = 31500 N


.izelgeden standart de erler:

 20mm ap nda NUP304E Rulman seildi

D yata iin silindirik makaral

FDa/ FDr = 1487,54/ 3580,87 = 0,41 > e=0,2 Dinamik e de er kuvvet: Yatan Nominal mr: iin) Lh =
 (

X = 0, 92 Y = 0,6

F =FA= X FDr + Y

= 0,92

3580,87 + 0,6 1487,54 = 4186,92N n= 1400 d/d; p= 3,33 (Silindirik makaral rulman
 (

= Lh =

= 25348 saat >20000 saat

H yata : FDr =

. k milindeki yataklar n seimi: =  = 2560 N

Fa = 2187,40

H yata iin NUP 306E rulman seildi. Fa/ Fr = 0,85> 0,20 X = 0,92 Y = 0,60

Dinamik e de er yk F =F A= X FDr + Y F = 3667,6N

Rulman kataloglar ndan seilen standart de erler C = 11200N

= 0,92 2560 + 0,60 2187,40

Yatan Nominal mr: rulman iin) Lh =


 (

n= 1400/it = 70; p= 3,33 (Silindirik makaral


 (

= Lh =

= 152600 saat >20000 saat

I YATA; I: I yata na etkiyen bile ke radyal kuvvet: FIr = = =5833,10 NU 205 E Rulman seildi. Rulman kataloundan seilen standart de erler C = 34900N Lh =
 (

= Lh =

 (

= 92026 saat >20000 saat

7.KAMA BA;LANTISI YAPILAN DGfLGLERGN KAMA HESAPLARI:

7.1 2 no.lu Helis dili mil balants nda kullanlan kaman n Hesab:
Ba lant da oluacak te etsel kuvvet:
    

Ara mil zerinde kama balant s n n yap laca ap 35 mmdir
TS 147/9 standard ndan b = 10 h = 8 t1 = 5 seildi Kama ile mil aras nda yzey bas nc kontrol:
    

Konstrksiyon olarak dili iki adet kama ile montaj yap lacaktr. Dolay s yla tek bir kamaya gelen te etsel kuvvet 

Kama malzemesi olarak E 335 genel yap elii seildi.


  

4,53

Kama ile gbek aras nda yzey bas nc kontrol : L


 

z = 2 mil zerindeki kama say s L

=7,56

Kesilme Kontrol: L


=4,53

Kama ile gbek aras nda oluan yzey bas nc na gre yap lan kontrolde, kama uzunlu u maksimum kmtr. Kama tr olarak A tipi uygu kamas seilmitir. Dolays yla ede er kama uzunlu u Le= L +b = 17,56 olmal dr TS 147/9 dan 25 mm seildi. TS 147/9-A 10 18 25 7.2.
 

4 no.lu Helis di linin mil ba lant s :


   

Konstrksiyon olarak dili iki adet kama ile mile montaj yap lacaktr Dolay s yla tek bir kamaya gelen te etsel kuvvet:


16371,20N

d = 50 mm

b= 16mm h=10mm t 1=6mm

Kama ile mil aras nda yzey bas nc kontrol


    

Kama malzemesi olarak E 335 genel yap elii seildi


  

21,17

Kama ile gbek aras nda yzey bas nc kontrol : L
Kesilme Kontrol : L


= 15,88 mm

=7,941mm

Kama tr olarak A tipi uygu kamas seilmitir Dolay s yla e de er kama uzunluu Kama TS 147/9-A 16 10 56 eklinde iki adet kama seilir Le = L + b = 21,17 + 16 =37,17 Buna ba l olarak standartlardan

Kama ile mil aras nda yzey bas nc kontrolnde kama uzunlu u maksimum kmtr.