You are on page 1of 29
SPER TOY I Tévynon ozny Agfiva, tov Puboyou Wwx~Admovdou,natEo: sou Xpf- O70v.0 Sixb¢ tov xxtépac -nanote tov Xpfotov- nertayStcev a6 Tov XOpyo the FAstoc, “ANS & atye Choew ond uunose otny iShva Hon oT cue véyern ote wEtune twv moAguwv T9T2 = 1922.Tbvetar,net% tv amootpbe Tevan Tov,dnubcLog UREAANACG, RuvtpEbertacn cxtoxTe 660 aySoLe uxL TEX Autve to 1952.2 untho: omy oLxoyévela, 71g ueyoAbver tx naLde% tH we otooyERf avotnpStnta. 0 Tubpyocg weyodSver atic cvvorntes yipw amd to Avxa8ntd ur corte oto EPpy qov etye yevngst otny fives sgooventvn vo Apgévav,ote, BELOXElO. 1930 EZ untéox tov Xphotov Zévn yevvASnus oto ywerd Motvé4ivere tne opsiviic Awpliac.Ov yovste tno ftxv xypdteq AA o mutEpxe the Mepoe sTeA,yvotten pest oncvig usraviotebes moAS vEog yuu Abys ypdvex otec oto xwpLd,xuvipebert nL ’avolyse wmyxZl ov movdobos Aty om*Bo. now fituw cvyxpéveg 2 ret toxyukpinosH ZEvn,p6\ug teherbost to An= potixb,xSver my enaviotuon tTH¢ uxt WHEL OT ALbuplAL He opkbs, xyo- S ptdv tov ywou0b,z0v t+ odqyet o Shonshoc, StasxtZoutae ve emuxtvévvo moths yt vs Sbcsu exeredioetg oto TunvécvosTotepa on’ arb, Oetoc tne yxbeh2be me Entépae te, thy nalover otaV oLxoyéverm Tov oTnY ASfvn,Snov goit® cto LUt*Pupnvicio Sndéwv,otnv KvbéAn. 1928 0 Puboyor SxnnASrovdog avSphvetut atv xatoxh. Ov mxpEeg tov, vupts.avhnovy oto x600 tng hoxoteyuttovene veokalace Mon tov Tetswv uae tr yvuouuls us to Penydpro Z50cn sohweowy vervunby meovodunhy éxov 1% BothoeMéAug te= AANAOg CTO Te™A xr roxt. onov= He apemptx on Av MEL CTV bev 1 TOV, ORAvovT +g WEYOL Tm 2 so Pupvésto Svoptzeru v vextotnptou A€nviv.ltpxtevusvoc +26 To et tov suofivo cto 2ttoL.ty bux exoxfl n Efvn te- Asvoyyusllevy is" meprdcoug,cte ywotd, woxtZer onovse- omy T&vteLvo ub maocnmPel va fost Sovhevé otny Mt TAUh, vesAAMROS O10 TeKeA to 19526 O Pubpyog uxt n Zévn,botep~ on yvupuute nov Syuve otn bou- svtpstovt xt cov Tavevéevo tox 9) ov SnnLoupyotcuy ob Bhaxorec cuvefinee tne smoxfic uoL oF To RosmT Ee 1 ovt TOUG, roo Shh yet: yoni xnoboxEs toug.Yetepx om obvtoune Si%pusvac mpmpovA, oto Tor roind onttL tov Pubsyov,or0 tEous Innouphrovs, cynwlotuvtat ot0 wob— yeto eve RrALOb omtiob omy 066 Tovetivumvet,mokh Hove's omy AoT- He qwt*he,6mov o Xphetog Etnoe tm tercwtats denneths tov. 1956 TevveEtt © Xpfictos otic I7 Tnvourptov 1956.01 yoveletou SEmevpouyafixwoe st poveyimot= Sotowoven, Eve wand conv eynodud cove, xupic ve ued pyer SiaBécvuo rfmovo modcwno amb to oLnoysverand TEpuBtAAoV Tov Ox propotice va wwaAKBEL tH opovTtes tov mLdL0b, TUS fps tg SovAs fmove &Ao crc6Sqyie nEp: um6 to wic86 toug,ue volute Suonc6oL7 cuelun tav exoxh, xwots an Mon tov naSuno$ ot22uob, Byouy va ~vTLpetuntcovv nOAAE ToOSM= Lig tovge MexpoUREAAMLoL yxupic % BeeTote 2237-1998 = vw tae ovnoy’ HEGesortlev 7 KUveAL heen Epvope: otnv 066 XubSinq 28,6t2v n wspvoyh chA&Ler Lope wvobprec euag svSvypaputletxl ne TUG +: vaxévnen we tn wetebuuon ©! Eve winpd oe conc orate & extaoyh, zov ténov ms vExc eyuxtiotaons Byeve yuatl Alyo ato nEpa,oto 32 tov févov Spéyov,oteyatbtav ae wL% mouAL® BAc to Ynoxxthotnpx Tov KugéAnc, nEeSuZe xp6vo etm Bice EO onutLOs uxt youoslou.s tb, yurtt unhpye to mpéBAn pbveLomy, tots, ve Exet 186 sovug iin cméwAcusw thy avéos tov chebSepov xxfoov mov epyxtérw 7 SEvn,wov Scot % Tov SnpLrovoyob— due, ce n abyxp0vn Vv youLty ot Sovkcte, to moat ve uéver exetyn oto ontte peeANE wu? xv Sev ftv ohoxAnow winoves Specyotm wécn tae nu€pac, zou Enpene va etva ory Sovdctd ovyxpbvug nv’ou bub. © Fohetoc,nov pha etys uidfoer av xconathocrzvttpetumtiZer to Béux wkvovtacg thy mphtn tov yuvatnste uctimcnoned Ayyciunobrce, mw S9090,8styveu advva= bu& buopon vubrievtp nomEAAN TOV LEVEL GtOV whopBtver vx Tov upxt&er too pec tha obyxpovne omovotac sev yovrbv.d Xphotog stuxy cvdoucuacuévos mov péveL pot anc, elvat mora tovp|epdc,xAAS, Hab TOAG omovAcrotubc.Ovey Egtzve pls yuovrdv mx 0 obfvyos x6 ty Sovds th, c&buve va jn Bplonetar ato t3L0 Bwpétio heii’ zovc,wc ™m otvyuh nov Ba tov Enarove o mtEpauc Tov.4Opwc, to eLdth- Reo oteyrther sRbtoue,OtxY N AYYEALKODAS omonther Sud tHE neLdle © Xphotoc,téte,apvettaL urtnyopnuatim& vx tov Zavedet xat teel pe xboxen tov. Exetyn,wet& tpravtenévte yodvuc,S metouc ty Gucg 25.9% atokovefaouv xpustbe nnbux petanuvicerc, m&vtx o7ny keptoxf tng Lustanc,ybow 226 to Yourtéctnus tov T ytov my" yt) petaevets veAtte Tove elvan, n xwadhenon xarbteowY ovvenxty LEn tov yovty xéveu emutps- ovéyoonc,oto Ete Tou nN URAAATAUMA SE: zn 32d7lwon.O Npfotog thon Sys to Sunbt0v SupitLo ~AAE sb BOAO evdovouroptvos yL’ovtb.“ov xpécsy m Meon sxeof ue TREL ve: vacoOYEL GTO XpE= rove x ne mover, onbows, soomsv¥Evocelnv meptobo xuth mepv&er ToAMEc amoyeuuetivéc..Bpeq:pe Spc elvat 70 youbeto, tov myatvet Bo\tr, oto TkoUo tov MebLou Apewc, taller uxt urdcer morb ous yoveto tov x’ Stay sluar mbuseetog L pOAug Epstct Ext wEvor 2vhy Tov mutEea tov tov tov goovttZer,600 n un’ uit tov. Shue touty yoovivycexlten n exodus msounéteLe oto vamenywreto tov vévuzuxob "Artuxob Avxctou" mov oteyeLétav a’ Eva mokL6 ontty te 0606 Pnvetac,xovtx ctqy 068 Zxrbveov. Stuart n moby EZob0q «nb to oxtti,Atyo odvvno4 tay © rhyodAS, chvtope tu Mheoventhunta tio naples we to us bvoxoAles umotxyfig otn oyodux4 neLSxoxta,entovovetat ato cyorcto, + Btvat onvutunds 3: Liipoy wucounty suxoveyouonuévey tne Athivttdog uxt mepuyéver uhde Ax muboe% uxt tov muryvedtot untl touc etvet cupxvh.Zunpéc, kota tov ev oto oxtty Se Snurovpyst mp02M4 BSonhbee ovopicst néte to "hoxnvo mint" uve néte " am oobxe. oh HUE Bo tov Booldr& “eAnuitel va tov ta.dtxBicovv morAdEc pope, sAdé atn cvvé=~ yeva to piSatver omézw uxt popeltar Sty tm SraB4zer pbvog tov. ‘Do Her Olayhov wAstvet 7 oxodelo,teovisL tov TepLocbte0o yodve oro yapLd mE pntépug Tou ue tov munob,7m YusyLd wrt TUG Belec. Smet,oto unyeit sov memobyyvwet- Lett ue Shov tov xbcuo,matter pe to Endfporn tov te Bas muvdv&, Zeb thy xtubdconton the Two avo xwoud Aol Tov KavnyvelOveAvsuecn otyy TOAN xat to xwpLd,oL mpotsc Tov eumer ples avrhobvtxt x6 Sho wvziBetUnEs GARG net ovpRAnpwuetinSs mnyEce Byer TAG yofiyoon xvttAnbn,szumorvevet pe tovg SAAovG Le boog rovgsos uot srpovind pott,ovunphrter ue xrobnop ots meLpeynets Tov § cous fALove x76 Tov SEXeLyxwoto netéps tov, xotapépvet vo, pet va to Enthcer pnth. Eto yupus,t EndEoqre, axpoxovobvtat otis @etec photov,caAAL pétavmsn uetiotaon 65 propst Yis, evdinh uetaystovon cov vignnézere Eto tEhog avis tng mepv660 xtver ny cuokvecn tov Eva veo 5 nédoc tng oLmoyévsuxc.Ztva secbonnm tov mutéor, tov Tpfotou nov 6 L tO YLb ToveMo Brodetuxd sw16 nobcuno,stvet wedodc tov Xefetov uxt Eyev to Sveum tov aymob,ASystuL TxpaonevéceAcy slur 6pac opxt6 yo. Th Sotonstit scwrcpLxdo ce cyoksto oznv ...tASertte. nL’ oye tat otyy Afive p&vo to u~Aounbor,St2v o Xpfotog slvat oto yword. EF Gnzp%n tov yivetnL ctv ~“pyh auccevth ~a6 to Xpfoto,xov elvat gaveod L yuatt Ge 8£rer vo xScet to: tAcoventhuats TOV povaxo~ Sel¥e. cto Xpfhoto eu Seu svoyh: yrob.Apy6tepa,o’£ux éphu0 ty AwlEvnc,o at nfcovo puxpS nov Epxstat mpog to upog soveg, AEYOVTuG Tov Mag elvan © Tupacueviig-Otoy RAnoLé%eu,0 Ft: G Tov yuupet&ier nebo pimoso ave renoslisr us omnsrbans2 co yerpetieus,evo 0 Kofotoc nEver emocBudone™ vogeta exducue, xpSvux Ex vaészouv mayetese tm wbprctoy otGhy ea oR ALS pxbib9v0,xupte ekutectud xéAvuHO. tO pine SuxpEerape ws tx oTOLLWwyE&vo poudvriax tov I9ov chive, tec RES HAL TO AHSLX TOV Heb tLe Avyveeo ToveEuvevoettor MOAG urd 4 te fueone extuovuvlag,e y nov fxer tm yaptou eTOC,THS STODY Lt ot Sonor Coe KEvoun 10) tov otéhver to othor we 70 Bivarbencympyy Ay 1g to TEAS toovpént tov anb to Zedext tno unbwvor Eyon,*% Récxa unt to 6690 PLoTObYEVVie cov, x88e 1963_- 1964 gob be propet vx ovvextosy ty gottnon tov azo AnpotUnd nov éxev petepep§ct woos md to onftL,mpémet va mher ae SAAo ayodcto. te exmobe P10 {Sv0 tetpfywvo pe To buxpEercpe. tng 060% Heytome et euthpia " BAnvunf Mavbela" oxyoketo Sononevtuntic opyéavuonc. Bhvat meantixh Abon ve gouthosy excl uxt mxpanodovdel o’xvt6 to oyodelo va padfata mo tetimn> uxt tng tetdptng AnuotLxo}.To utfoLro tov cxo- Retov etvat &veto, ThEN wor uxBapLStnts Buorreber.Ouwe o Xphotog mAATISL fpyer mua TMéaxa,helmovy ts xopt tore (co Squotund efvert gavepts, bev pévo app&vwv),oL cupnnOntéc etvet MOAG "waAh movSuct,oke evar Toro nebo mobreveAnb to nlow pmcoAndve tov cxrcLob gabvet=L n avdh tov cyctov xa 1 unzépr,dtov mpwrwyphostaL, tov tntk move slut n Sxonth~ tov.eO Xefotoc omavt% 6tt be pi yen ¢ sov oyodstov etvat tdrec ¢ svuxto GA ozo vebotpo,o7 ytevicHS yom CUE Love te Setzer opel va tag met oy to yvadtd coLgopte ) Acv vikpyer nia wvtyun whmovov xpookrov nou vx cvvtoopebsy to Xoficto étxv Actnovv o yovetgernd eor& yoovbv Exer to 61nd cov wevst, CAM Tov mplito waves 6s umopel vu to yetpuotel now Mather and cv uupte cov Sumdavob Srousplonstoc vx cov ww6tEeu ty abpta.OnwG B01 ZOMG wpats pbvor oro onttieiéver btu GEAEL, extler tus nev sprorepaynicttvernt ,ot0 cohbuL,Stver usxes He 7 OtoatLutine fo 3 untéon tov cveaktr uouhovot nov Expe L ayoptioey népsy wisv oto SifActie.H oxen tov Purdy 4. 8? ev th, OAKS Lo ovyxsxptntyo cvtiietievo wskstieu oh wy cite: tT. phe Ge ovoystioud Act nivts, to -4pusée axoxutice Puxtt you arLoLob,réura,ct0 yWOLb. Tes, vupte vs EEpat, roug eB6yyove Tey oyYAibv,Sauc Tog rnober stovifovtac tous Stor bots ve Stuer thy vevbatodnon mob Tapencm etov xuvmetoye: opkcuv ys vontineGt yés0u aov paisbovemt oto uxyait tou may my ds hobv "xpcnevéyn2¢ tov eyyovot cou vx uuhh Btviv n nsplotor nov Sévet=u uc tn yEryL% tov Bhow.H yruye& Epyeta, eosin’ oto atc. te 006 Keyfotne yue ve Seu tov eyyovétng Ho.b vee petver cxel to Bp%dux, mov ob yovels fi@ehuv va Byobv E€w.ze bn tg tn Sof ftv ewotneh otn ovnneprooph,cupoctapévy ueepBodun& otnv cuxoyé= VELY THO OVVTAPHTLHh OTLC apxks, guvatLNh onedd¢ the Ipnonevtifc opréveons "n Zon". Ttvat ouveph, Smwc n umepBokunh ayfnn nov Eyer o” opty Tov eyyovb.Moooncet, BBL, Ver TOU EeTeAcuMeSebceL TLC apyés atNGeHOAG vuole tov paBatver tpomtos,tov o Xpfictoc omeyyEAAer xaptc ve ty, MatoAeRatver,evh pea pépa SnAbvEer otove uatén\nutot yovete tov onnbb¢ smpebmtbeeahmaae, dceus Suvtmpativdy nohenov taceorv. ayer buwe xLexebvog to Suxdtov yaboyehuctd uxt mevotixd tporo ve mepficet atm yuaye& tug dunéo tov mpotuufisere nor Scere, mov bto- popodvovtst 6co peyxAGversd yunyit aoylier ve miponohovBet pe cvbta- obpov tx TodocparpuRd wut ve OUBRETéysL ge mupeyoeph |exutpomet ro. nouyvldvo, bnov,xxth th Sh\won Tov Xpfatou,SvenptvetaueYotaps ct SeKo= etteg myctvse uxt TAL olvené pe tov eyyovbtne.Ptvovtar pati pave uot Tov peSrogévov rat uvptug tav pabrocovinéy ofpLeA pe avaugroBAtaT potion oto "AYEpOASyLo Evoc Fupwpob",6nov n BpoxvA ouvh tng Eanghe 4 tovg yonteber.Tedtn& 4 Yuayes ovyxupel tx mévtr atov eyyovo det oTPEVEL TH YvwoTh cETHPStNT THE mpog ToUG yovels YLa vx OVE net seutgunting : " bev Zépete te uoA6 navdl Eyete. Byb, mkvtwc,cac Nowy ~yopsbu va, TO u“AAOveTe.” C 0 netépag: Ata itimdc KLvqutoypapb@tdocellohb véog,nxpxntohov= Bovtac to yoAALnNd t6m0,fZepe tous oxnvolétsc, tis teostc, TES apxéc ne wuvanztoypzoLHtic wus8nsiMhe mov TOA’ xpydtepa Eyuvay uowvd uch OT0 poopuRévo xoLVvdaH Beourh buyaywyts tov Cevyeptob Arav n &E0b0c OTOV xLYNLATOYPhM0.O Xpfotog odnyAnxe ota Ceptvé. cuveys US TO uAPO= soft, TOV Hot pee ond TLE npbtes ophserg mou etng om untépx Tov ftv, eturt o Stkvy Keln axe clout n Htatvx B6p".Thpa,etyxv yiver teste Yeu TO Tuvév,ct Acwrd90 AdezLvEpuc,to Attundy ,octyv ahxtela KubéAnc, viti,to 2L%ATo (to mxALO TAxxdcTpwWTO OepLVvb),to Kupeddur, tx moAL% > Metmotuv uxt pet&,to yevwepuv: youv f Se Aettovoyoby ws) nov tx, neprecdtepe, bev untip~ uxt or dvoxortec SpxtZav até thy emtdoyf tov cumtay mévta uo yr weyédn neptodo, u6Vvo ee : Tivbvreseey oun iBaopot ,xémote B Bvocxébacn ol * gpyou.0u mootenhgers be ov to maTIAAMAs Oavadtnove ftv npoous’ ov yovelo oweryndZovtav va Sovv Sphyno uxt Tolroo nut o Xpfietoc &vootm yodAvyouvttavés wshoeAev elye,6uuc,ontosta.Otav te, obtx otny atBovoa EcBavav ur Epxwe n wooBodfiyn peryele: mpSBodAS apEougeTafipxe avtrmom tontpLopés tHE Otc mpbown tov Seatév nar n oxéon svth,awvépeca omnV o86vn vat Tove Searéc,boutve we abowta vaucrta TH poryUNh atHdc~paLpere An’6da,6nwe, 7 spfcfima,neproodtepn oniacta elxav tu mpdouna tw yourov. Thvta,botsox ond t nobrte, Kents npoBohhc,o Xpfletos kotpepe moog avtotc epevuntint to ExBauBo uxt yanoyedacts noboumo tov Yio ve puThaEl, Nych6 Sev ctval,e} "sHovyueté8eon tov muztépa ua tne untépac ,tov bev Bdsune,BESruaynots, Atay n omtapattnen mpotndseon yic va umopéoer va yopet to Eoyo péype to tEAoc. Eto tog awthg tno nepidbov,o Xphetoc Eysu tL mphteq ovyyph—l= ubg Tov exvddcerceTg BagtiZer pdvec tov ceviora,cAAd elvar omr&o vatopteg pe unovunéndec,Anotéc, noAAnnipie uct uonEMAcc Tov ypiey oe ueiatun® tetpéove. zov xX&ennav.Exovv mor Spéon, xvvnyntd, TLotOALB Ly muy tbe vat anpbontasKénoto. evidkuxec,zov Exovv Siatnpficer xéty ond THY TabLRh aduwdtytTa,elvat to mphHTo Tov HoLVd mov eVGovoLEZetabs T1965 - 1966 0 nutépag Eyer eynntoAetyer,amd ypdvuc,THG RovoteyvLnes, napSec uxt Spaotnpréentec xa mpoonabel vo wiver tn Sovhers tou oto I.H.A Snurovoyer} uxt svdumpEoovoneH ckEAvEn tov otny umnpeota elvar Licwvonountuch uxt Gotepy ond Siaywvicnd,natpver vmoteoela amd to Anpécvo yux pstexmxtbevon oto Maptov,otn Anwdorc Lyokh Avoumfaewg (250b3 © Xpfotog vol otov natépx,oto Nxplov.Btvat to npbto tous taElSL oto skwrtzouud une _n xpGt a yvupuuls zov Xpfotov pe to Maptav. EXEL mpoyuoter aouet’ ota yvbon tw yoAAuubv uxt ee xevndel Saver exet.o Esvodoyeto tng Movusetpnc,oL Spdpot tov Mxptcvob, to petpb, 2EU,0 Cwooyuxde tng Bevotv,ou ¢ wuobpty spmevolaste I~uxoptcer,Suwd, ve ovynpathoes to mo0ct", ce uémoL™ MOAV a@npnLtvs Epyc tov Movoefov KovtEpvac pbuo% Tov oSnyel,cAA% Ser cvSovsunotet Bepoysthe, bLacnevgoneve MALE D *ADMEVISTRATION).To uxAonebor tov 1965 n Sévn nar wis wu? 27 tz wey*Ax 3 pons ose rept xupey elvat Buy yéduy tov m&vag, 620 ete 0 wittong xmas po loynwvyse,énov 2: be ouvtscyey, 2b svoblinche