Sadovei Larisa Papuc Ludmila Cojocaru Maia

TEORIA §i METODOLOGIA INSTRUIRII. '" DIDACTICA GENERALA

SARCINI DIDACTICE PENTRU SEMINARII

Chisinau 2009

Argument
"... a instrui eficient inseamna a proiecta, a organiza, a dirija si a evalua functii ce asigura exercitarea rolurilor cadrului didactic in procesul de invatamint" loan Cerghit

Caietul de sarcini didactice este destin at profesorilor si studentilor cu scopul de a proiecta-organiza-evalua eficient seminariile la cursul universitar "Teoria si metodologia instruirii. Didactica generala''. Dezvoltind la nivel praxiologic partea teoretica din suport, autorii pledeaza pentru un invatamint universitar, centrat pe eforturile de autoformare profesionala a studentilor. Sarcinile propuse comporta un caracter aplicativ, sprijinind studentii in dezvoltarea competentelor psihopedagogice. Sistemul de aplicatii, exercitii, dezbateri, reflectii, analize, probleme, intrebari, comentarii, sugestii vor as 19Ura functionalitatea continuturilor propuse in suportul de curs. Autorii

CUPRINS
1

2
3

5
9

4 5 Tema 6

. . 16

Aprobat pentru editare de Senatul Universitatii Pedagogice de Stat "Ion Creanga" din Chisinau. Recornandata la sedinta catedrei din 26 ianuarie, 2009, proces-verbal nr.I. Teoria ~i metodologia instruirii. Didactica generala. Sarcini didactice pentru seminarii / Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau; Larisa Sadovei, Ludmila Papuc, Maia Cojocaru, - Ch.: S.n., 2009 (Tipogr.UPS "I. Creanga" RM" - 19 pag. 200 ex. ISBN 978 - 9975 - 46 - 029 - 3 378 (076.5) S 66 378 (076.5) © Sadovei Larisa, Papuc Ludmila, Cojocaru Maia

2

a) Demonstrati ca teo ria instruirii este 0 ~tiinta pedagogica fundamentals: Obiectul de studiu Caracteristici ale procesului de invatamint. Activitate multidirectionala. 2.TEMA 1 (elaborat Cojocaru Maia. Organizare eficienta a grupului de elevi.) Analiza procesului de invatamint 1. Antrenarea elevilor in cautari ~i descoperiri personale. Aprecieri critice.. Demonstratii. Analize ~i comentarii. Formare de capacitati ~i atitudini. . urmarind logica expunerii. Instruire prin actiune. Subliniati cuvintele de legaturii dintre idei. Elaborare de strategii didactice. Transmiterea cunostintelor. b) Realizati un comentariu stiintific din demonstratiile efectuate sub forma unui eseu structurat. con! univ. aplicatii. ce nu va depasi 100 de cuvinte ~i se va incadra in spatiul rezervat. modul I) pentru a completa tabelul Problemele cadrului didactic in activitatea de predare/invatare/evaluare Predarea constituie: Probleme: » » » » » » » » » » » » Dezvoltareamotivatieipentru invatare. dr. . 3 . exercitii. invatati! Teoria procesului de invatamint (vezi suport. Evidentaeforturilorde invatarea elevilor.

. .. ./ Asimilare de strategii cognitive./ Achizitie de cunostinte./ Formarea motivatiei intrinseci. dezvoltare a informatiei. 4 ../ Masurarea rezultatelor invatarii. eficientei influentelor asupra stadiului de Probleme: .... .. atitudinilor. . ..... . . .. . ./ Diagnosticarea cauzelor insuccesului scolar.. ./ Ameliorarea rezultatelor invatarii.. capacitatilor./ Informare formare./ Schimbare produsa in comportamentul elevului.. . . ./ Formarea conceptiei necesare integrarii profesionale./ Controlul cunostintelor./ Apreciere ~i notare. ./ Aplicarea diferitor tehnici de apreciere./ Dezvoltarea capacitatilor actionale ~i relationale../ Reglarea procesului de predare.. aplicare.. .. atitudini. ./ Pronosticarea disponibilitatilor. ./ Constatarea formative./ Orientarea profesionala. Evaluarea constituie: ../ Constientizarea potentialului individual. ../ Constientizarea valorilor profesionale./ Capacitati de transfer. ./ Interiorizarea experientelor privind rolurile sociale.. Probleme: ../ Autoformare de capacitati.Invatarea constituie: ./ Elaborarea traseului de ascensiune individuala.

). emotionala ~i scrieti 3 argumente privind necesitatea dezvoltarii culturii emotionale a cadrelor didactice pentru comunicarea eficienta cu elevii . Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca 5. L Lucrul in echipii (scrieti numele colegilor de echipa): . Documentare pe INTERNET 6. . dr. Cititi suportul de curs la tern a Comunicarea didacticii bazaui pe culturii. . . Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs 13. 5 . Descrieti situatii de instruire prin care demonstrati suportul de curs. cu colegii TOTAL timp stu diu individual Tema 1. Realizarea sarcinilor 7. Definiti termenii pedagogici: Didactica generala metodica procesul de invatamint principiile didactice . TEMA 2 (elaborat Cojocaru Maia. 5. Discutii/consultatii in grup. Dezvoltarea competentelor de comunicare didactica emotionala • Prezentati sursele consultate privind problematica comunicarii didactice emotionale (vezi literatura recomandata in suportul de curs). con! univ. cum se aplica principiile didactice descrise in 4. Estimati timpul de studiu individual rezervat actitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1..3.

autori: Vl.Emotiile sunt calauza dvs. Alciituiti harti conceptuale prin care definiti conceptele de bad (Studiati conceptul .Paslaru. Discutati despre rolul disciplinei emotion ale in Nota: Prin disciplina emotionala se propriile emotii §i sentimente pentru didactica.Hartile conceptuale" ~i schemele propuse pentru realizarea de grafice. 6. . p. Notati ~i analizati problemele emotionale ale profesorului in comunicarea didactica. L.Caracteriuui profilul psihologic al cadrului didactic cu nivel inalt de cultura emotionala .: Detineti Alegerea va apartine" (Christiane Northrup} comunicarea didactica.2. La fiecare problema indicati impactul asupra elevilor .Papuc etal. Comenuui maximele: . intelege capacitatea de a autoregla/ordona/disciplina a le exprima inteligent prin competenta de comunicare puterea de a va umple viata de bucurie sau stres.) competenta de comunicare didactica cultura emotionala 3. interioara. 6 . Amintiti-vii ~i relatati doua situatii scolare in care profesorii au exprimat nivel scazut de cultura emotionala in comunicarea didactica . din Ghidul metodologic Constructie §i dezvoltare curriculara. A. 5. 54-61.

2. canalizarea emotiilor/sentimentelor spre atingerea scopului comuncarii. paraJrazarea. evitind oboseala §i epuizarea emotionala'' (Charles C. definirea conceptelor. argumentarea rauonala. sensibilizarea audientei. optiuni valorice . transmiterea continuturilor afective .Inonverbalii. 8. respectarea normelor gramaticale. generarea situatiilor educative. Manz) . provocarea/mentinerea interesului. . • in plan motivational: dorinta de comunicare. • in plan retoric: corectitudine lingvistica. ortoepice. • in plan conversational: echilibru emotional. 7. "A invata sa combinam fortele mintii. sa va bucurati de un nou stil de viaui profesionala in care rezervele de energie se refac in mod natural. exemplificarea. demonstratia. convergenta limbajelor. corporalitate ~itinuta estetica adecvata contextului educational.Disciplina emotionala va permite sa stdpiniti energia emotiilor. abordarea empatica. trupului..Calitatea competentei de comunicare didactica emotionala: • in plan cognitiv: limbaj accentuat terminologic. diversificarea lexicala. gestionarea relatiilor interpersonale. emotional in comunicare: grupati-va in perechi ~i elaborati pe foaie A4 Lista caracteristicilor afective ale colegei exprimate in comunicare. disponibilizarepentru dialog.Profesorii ar trebui sa-si monitorizeze propria stare emotionala §i a elevilor spre comunicare didactica constructiva" (Edward Vela} . evaluati pe foaie A4 nivelul de dezvoltare a competentei de comunicare didactica emotionala a colegei/colegului in baza criteriilor propuse: Criterii de evaluare a competentei de comunicare didacticii emotionalii l.Prezenta fizica. expresivitatea stilisticd. este ca §i cum am veghea la cresterea aripilor noastre interioare " . prevenirea conflictelor. reformularea. repetitia. stimulare/declansare. apoi schimbati-va partenerul de grup pentru a acumula cit mai multe determinative. emotiilor §i spiritului pentru a alege felul in care ne simtim. flexibilitatea deontica. 7 . persuadarea afectiva. expunerea. pe tema libera. Apreciati profilul dvs. calitatea vocabularului. Ascultind discursurile. mentinerea/ amplificarea interactiunii. ameliorarea stilului. ascultare activa. culturalizarea para. dinamizarea schimburilor energetice. . Atasati caracteristicile exprimate. ilustrarea. Pregiititi ~i prezentati la seminar un discurs didactic de 3 min.descrierea I caracterizarea.

rezistenta afectiva la eforturi emotionale. fericire. cu colegii TOTAL timp stu diu individual TEMA 2. flexibilitate. adaptabilitate (promtitudine in rezolvarea problemelor . strategii de transmitere. controlul stresului §i regularizarea torentului de emotii. logica. 9. 3. constiinciozitate. stabilitate emotionala. inovare. sincronizarea comportamentelor afectiv §i cognitiv. • Retroactiunea comunidirii didactice: gradul de feed-bach: continuu. carisma. empatizare). constructivism. disponibilitate de exprimare a emotiilor optimism pedagogic. management emotional eficient. capacitatea de a acoperi trebuintele afective. permanentizarea starii de bine. coerenta. autorealizare. . Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs 3. sporadic. independenta. toleranta comunicativa. Dispozitia generala: satisfactie.• transpunere didactidi: asigurarea repertoriului comun. reprimarea impulsurilor de conflict.Estimati timpul de stu diu individual rezervat actitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. 7. amplificarea maiestriei §i tactului pedagogic.constientizarea propriilor emotii. caracter stiintifi . Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. reducerea distantei. stil vertical riguros al sinelui) . 5. Autoreglarea emotionala ~i maturitate psihica: sensibilitate §i reactivitate emotionala. Constiinta ~i increderea in sine (prezenta intelectualCtlIQ. obiective. Caracteristici structurale ale comunicarii: plan. armonizarea limbajelor verbal/paraverbal/nonverbal. Competente emotionale: functionalitatea cognitiv-afectivd. 6. 8 . acceptare §i consideratie de sine. . prevenirea/eliminarea barierelor. amplificat) . Orientarea emotionala a personalitatii ( orientare prosociala. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . 8. 4. asertivitate. capacitatea de a respecta §i a se ajusta la normele de conduita afectiva a grupului. exprimarea stilului individual.

................ "metode euristice"... ... explicati particularitatile de elaborare a obiectivelor generale: 2..Elaborati obiective operationale pentru domeniile cognitiv. con! univ.. 9 ........... ........ ..tehnologie l..Identificati in sursele bibliografice etimologia conceptelor: "metode expozitive" propuse pentru studiul modulului "Tehnologia didactics" .. dr.... Realizarea corelatiei obiective ......... argumentind optiunea in scris. ......Completati graficul elementelor fundamentale ale tehnologiei didactice prin operationalizarea fiedirui concept (consultati suportul de curs): 4.... psihomotor ~i afectiv conform mnemotehnicii ACCM propuse in Suportul de curs..)................. Evidentiati pasii de operationalizare a obiectivelor elaborate cu ajutorul algoritmilor procedurii lui Mager.. Cognitiv Psihomotor Afectiv ......... Suplimentar: Consultati Demersul metodic de operationalizare a obiectivelor propus de Dorina Salavastru in manualul de Psihopedagogie (p...109) ~i elaborati aceleasi obiective conform Demersului dat pe 0 foaie A Observati diferentele ~i aderati la unul din Modele......TEMA 3 (elaborat Sadovei Larisa... .continuturi .....Elaborati un obiectiv general al lectiei: ........ 3.

Completati contradictiile metodelor moderne: exprimate de metodele clasice in vederea evidentierii carateristicilor METODELE CLASICE 1. le-a fertilizat nelini§tea. 4. 5. Sunt centrate pe activitatea profesorului (promoveaza un "invatamant magistral"). Bruner 6. Acorda prioritate instructiei. 6. Jerome S."dialog socratic" .Extrageti din fragmentele reproduse a autorilor citati metodele surprinse conform unui criteriu de clasificare corespunzator: 1. 3. A instrui pe cineva intr-o disciplina nu inseamna a-I face sa inmagazineze in minte asemenea rezultate. 2. le-a dezvoltat forfele pentru a-i face sa mearga singuri pe drumurile lor" Gaston Berger ~----------------------------~~ 2. METODELE MODERNE Au 0 orientare intelectualista." Cei mai buni discipoli ai unui profesor nu sunt cei care repeta lecfiile dupa el. Pun accentul pe insusirea materiei. ci acei carora elle-a trezit entuziasmul.conversatie catehetica" . 10 . 5. . Elevul este privit mai mult ca obiect al instruirii. ci a-i invafa sa participe la procesul care face posibila crearea de cuno§tinfe. Pun accentul pe predare.

Confers profesorului calitatea mai mult a unui purtator ~itransmitator de cunostinte. Sunt abstracte. Elaborati un set de reguli pentru prezentarea eficienta a mijloacelor ~i simulati demonstrarea acestora (in cadrul seminariilor in fat a colegilor). Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . orientate spre aspectul formal al realitati 11. 0 10. 16. bazate pe memorie ~i reproducere. Sunt centrate pe cuvant. Promoveaza cornpetitia. 17. Se bazeaza pe 0 motivatie exterioara (extrinseca) cu e1ementede reprimare. 14. aplicind regulile mentionate: 8. 15. Impun 0 conducere rigida a instructiei. 12. de fuca ~ide constrangere. Se mentin relatii rigide. cu colegii TOTAL timp stu diu individual TEMA 3 11 . Sunt orientate spre produs.Estimati timpul de stu diu individual rezervat actitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. autocratice intre profesor ~i elev. 13. sunt dominant comunicative. I8. Impun un control formal.Disciplina invatarii este impusa prin constrangere 7. Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs . verbale ~i livresti 8.7. Sunt receptive ~i pasive. 9. prezinta stiinta ca suma de cunostinte finite. Au putin caracter aplicativ.

~i concepeti fise de exercitii care pot fi propuse elevilor in mod diferentiat.). Sarcina didactica . Criteriul de distribuire (principiul): Obiectiv operational: Fi~a 2. can! univ. 12 . Analizati avantajele si dezavantajele instruirii frontale/in grup/individua Instruirea frontala AVANTAJE Instruirea in grup : Instruirea individuala LIMITE 2.Mentionati distinctii dintre obiectiv Pedagogie. In ce moment al lectiei Ie Yeti propune aceste fise elevilor. Criteriul de distribuire (principiul): Sarcina didactica . dupa ce criterii Ie Yeti distribui ~i cum Yeti asigura feedback-ul diferentiat? Tema: Fi~a 1. Elaborarea strategiilor didactice 1. Criteriul de distribuire (principiul): Fi~a 3. Jinga loan. Alegeti 0 tema pe care 0 predati la disciplina dvs. tema Operationalizarea . obiectivelor): didactic Modulul ~i sarcina didactica (Consultati manualul de Finalitatile educatiei. Istrate Elena..TEMA 4 (elaborat Sadovei Larisa. dr. Sarcina didactica . 3.

c1 VII. 13 . D STAD (Student Teams Achievement Division) D Lanturile cognitive. D Masa rotunda. 2007). D Incidentul critic. D Phillips 6/6. D Interviul de grup. Violeta Copil. Cunoasterea Intelegerea Aplicarea Analiza 4.Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativitatii: D Brainstorming. A. Chisinau. D Matricele. D Metoda Frisco. Metoda invatarii pe grupe mici. Examinati clasificarea prezentata de Crenguta Oprea-Lacramioara. Gheorghe Rudie.60-61. prevad intrebarile asupra textului etc. D Cascada (Cascade). Conceptual map). B.4. D Buzz-groups. D Metoda piramidei. Intrebator. turnirurilor intre echipe. D Controversa creativa. Experimentul pe echipe. Prezicind Tema: Ochiul ~i viizul Ia om (Manual.Prezicator) Se distribuie partile textului din manual ~i in asa fel sa fie cuprins tot textul cite o parte la grup. Metode de predare-invatare D ~i interactiva in grup: 2. 2. Metode de fixare si sistematizare a cunostintelor Metoda predarii/invatarii reciproce (Reciprocal si de verificare: teaching . map. autori Nina Bernaz-Sicorschi. prin care metodele tehnicile sint unificate pe directia sporirii caracterului activ al metodelor de inva(amiint 1. Clarificator. particularitati. D Fishbone maps (scheletul de peste). Demonstrati pe 0 alta pagina suplimentara corespondenta dintre operatiile realizate ~i clasele comportamentale delimitate de Bloom pentru activitatea de predare a temei prin metoda dvs. Intrebind. D Metoda schimbarii perechii (Share-Pair Circles). intrebari Disting. D Studiul de caz. 5. D Multi-voting. 4. Portofoliul de grup. D Cartonasele luminoase.AJ. 3.Metoda D Diagrama cauzelor si a efectului. Clarificind. analizeaza. Identifica notiuni despre partile de baza a ochiului prin lectura textului. Propune sa elaboreze enunturi. clasifica. Pa~ii 1. Consultati surse pedagogice privind descrierea metodei ~i descrieti pasii de realizare a acesteia conform modelului de mai jos. deduc. Metode de cercetare in grup: D D D Tema sau proiectul de cercetare in grup. D Panza de paianjan ( Spider map . 3. D Tehnica 6/3/5. specifice rolului argumente. D Tehnica focus grup. D Citirea cuprinzatoare. Stabileste legaturi cu rolul sau. Model: Metoda Predariilinvatarii reciproce: Rezumind. D Metoda R. D Sinectica. ~i 0 metoda la dorinta din sirul propus in tabelul examinat anterior. D Fishbowl (tehnica acvariului). Selectati 0 tema din manualul la specialitatea Dvs. Actiunile profesorului Se realizeaza impartirea in 4 grupun prin numararea de la 1 la 4 Capacitatea e1evului intelectuala a Clasa cornportamentala Cunoastere Intelegere Identifica numarul Se propun rolurile participantilor prin Citesc tragere la sort (Rezumator. Biologie. D Tehnica florii de nufar (Lotus Blossom Technique). D Invatarea dramatizata.Palinscar). D TGT (Teams/Games/Tournaments) . p. D Explozia stelara D Metoda Palariilor ganditoare D Caruselul.Webs). D Patru colturi (Four comers). . D Harta cognitiva sau harta conceptuala (Cognitive D Metoda Jigsaw (Mozaicul). D Metoda Delphi.

Evaluati cu aproximatie timpul de pregatire. Initiaza discutia participarea elevilor ~l stimuleaza Generalizeza procesul . 7. Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. obiectele din jur. acelasi model asupra Evaluarea Etc.6. foaia de hirtie. Notati 2 intrebari care Ie Yeti adresa colegilor ~i 2 teze pentru reflectii la problema expusa: . focalizarii irnagmn.. claselor comportamentale 5. finantele ~i conditiile necesare in elaborarea ~i realizarea mijloacelor proiectate. cu colegii TOTAL timp stu diu individual Tema 4 14 .Estimati timpul de stu diu individual rezervat activitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . textului ~irezumatorul evalueaza cunoasterea notiunilor noi. adreseaza intrebari etc. Aplicati pe 0 alta pagina suplimentara reprezentate de domeniul afectiv. utilizeaza exemple cu lentila. c. Teme de reflectii ~i dezbatere: Discutati despre problemele pedagogice ale profesorului in clasa numeroasa de elevi. Aplicarea Sinteza 7. Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs .Descrieti posibilele mijloace didactice necesare pentru realizarea metodei propuse anterior. integrind aceste componente intr-o schema prin care puteti demonstra cultura invatarii: 6. Solicits implicarea elevilor in realizarea elaboreaza judecati asupra evaluarii continutului.

Proiectarea activitatii didactice 1. dr.Stabiliti relatia dintre operatiile efectuate la proiectare de profesor ~i competentele profesorului. . Numiti ~i comentati competentele necesare profesorului la proiectarea lectiei. Operatiile efectuate la proiectare de profesor Competentele necesare Comentarii 15 . modulul IV. 2. Cojocaru M.Teoria Educatiei...). Agentii educatieij... suport de curs.TEMA 5 (elaborat Papuc Ludmila. con! univ. Actualizati cunostintele despre competentele profesorului (vezi Papuc L. definitivati-le transformati-le ipoteze de dezvoltare a temei. Sadovei L. Consemnati intrebarile in tabelul propus: Probleme ale proiectarii lectiei Intrebari lectiei privind proiectarea bibliografice Surse problemele vizate la Reluati intrebarile in baza lecturarii continutului modulului "Proiectarea didactica". potrivit modelului: Proiectarea activitdtii didactice individuale pentru ~ ~ ~ 0 ~i lectie va fi eficienta daca: . Rurac A.Enumerati in tabelul propus actiunile (operatiile) efectuate de profesor in cadrul proiectarii lectiei. . Elaborati 0 schema a problemelor esentiale ale proiectarii lectiei.

Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . pe foi A4.Moment organizatoric Argumente 2.2.3.Analizati comparativ precizar ii. Argumentati gestionarea timpului in dependenta Timpullminute de structura tipurilor de lectii Lectia de predare-nvatareunixta) Etapele lectiei I. mentionind sursele apelate .). ordonar ii continutului cu structura din punctul de vedere al corelatiei lectiei conform fiselor de evaluare 16 . dr. Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup.1. can! univ. Didactica generalii. un proiect de lectie (tema ~i clasa la alegere) din curricula disciplinarii la specialitatea la care va faceti studiile. Elaborarea proiectului didactic 1. Controlul temelor pentru acasa 2..3. Extrageti elementele necesare din piesele curriculare (curriculum disciplinar ~i manual scolar) pentru elaborarea unui proiect didactic la 0 clasa ~i disciplina din cadrul specialitatii dvs. Concepeti un proiect de lectie de predare-invatare modern in cadrul disciplinei pe care dor iti sa 0 predati in activitatea profesionala. in scris. cu colegii TOTAL timp stu diu individual Tema 5 TEMA 6 (elaborat Papuc Ludmila.Verificarea lectia precedenta 2.Reactualizarea cunostintelor din lectia precedenta sau legatura cu cunostintele anterioare 4.Verificarea ~1 cunostintelor -ancora celor necesare realizarea comunicarii comunicarii temei noi 2. Descifrarea ~1 cunostintelor din studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs . 3. prelucrarfi. Elaborati individual.Estimati timpul de stu diu individual rezervat activitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. conform modelului grafic modern propus in Suportul de curs Teoria ~i Metodologia instruirii. 2. 2009.. propuse: 2 proiecte elaborate de colegi. de stu diu.

orale. 5. Tema pentru acasii caracterul: de antrenament. Comunicarea cunostintelor noi predarea continutului integral/partial de catre profesor prezentarea continutului nou prin cunostintele anterioare ale elevilor. individual. scris. dictionarul. Enuntarea scopului ~i a obiectivelor (au fost enuntate intr-un limbaj accesibil exprimat in termeni comportamentali). Activizarea elevilor (sunt cuprinsi toti elevii.) Tipurile ~l formele de evaluare utilizate de profesor (individual. consoli dare etc. in grup. lucru independent. Evaluarea ~i reactualizarea cunostintelor Functiile evaluarii (control. autoevaluare. lucrul cu manualul. eficienta. utilizarea metodelor ~i procedeelor. frontal. diferentierea: comun. individual greselilor ~i Evaluator Semnatura 17 . Metodele ~i procedeele utilizate de profesor pentru captarea atentiei. utilizarea fiselor). utilizarea mijloacelor didactice. sense. partials). Catedra Stiinte ale Educatiei a UPS "I. Momentulorganizatoric Cum a inceput lectia. munca independenta ~i diferentiata. Creanga" propune pentru studentii stagiari evaluarea lectiilor mixte (de predare-inviuare] pe baza schemei: 1.evidentierea mentionarea cailor de corectare. 3.A. motivatia necesitatii cunostintelor. evaluare reciproca. Comportamentul profesorului (atitudinea fata de elevi. practice). creator. instruire. replicile ~i adresarile folosite). Consolidarea cunostintelor modalitati de consolidare a materiei (oral. 4. diferentiat) mobilizarea e1evilorla activitatea practica (totala. orientarea spre insusirea temei noi). apreciere reciproca. partial). grafic) varietatea formelor muncn independente (in grupun. 2. Intrebarile profesorului (tipurile.

Gradul de sistematizare 10. Valoarea a inforrnatiei prezentate.Concordanta 7. obiectivelor inforrnatiei inforrnatiei cu continutul (informatiilor) elevilor. Masura in care metodologia de evaluare este in concordanta cu evaluarea initiala. muncii individuale. Raportul dintre caracterul informativ ~i formativ profesionale al cunostintelor. motivational a a continuturilor. Capacitatea o. 20. 28.Cunoa~terea de a suscita ~i mentine interesul pe durata lectiei. definirii obiectivelor operationale. propuse. 3. 22. Eficienta strategiilor elaborate pentru realizarea obiectivelor. 9. profesorului la fiecare etapa a lectiei. Masura in care exists coerenta ~i un plan logic al actiunilor. Relevanta practica a continutului.) 1 (nereusit) lConcordanta 2. 26. conc1uziilor de indrumare fundamentale in vederea organizarii de stimulare a initiativei pentru studiul suplimentar. Fisa de observare/evaluare a lectiei Punctaj: Criterii de evaluare metodologica a activitatii didactice 3 (f. Formularea 18. actiunilor 5. la fiecare etapa a lectiei.Propuneti criterii de evaluare ~i elaborati proiectului didactic: individual pe baza acestora 0 fi~a de evaluare a 18 . 14. Gradul de realizare a obiectivelor 25. Conditiile de desfasurare a evaluarii (durata.Respectarea 4. Capacitatea a notiunilor noi. 27. 12. Masura in care evaluarea apreciaza capacitatea de a opera cu notiunile predate. Accesibilitatea continuturilor ~i asigurarea abordarii diferentiate a e1evilor. puse la dispozitia din sursele scolare.Calitatea etapelor lectiei core1ate cu tipul lectiei. 24. strategice. 29. Gradul de actualitate 13. Gradul de formare a cornpetentelor V.B. Numele evaluatorului 4. Diversitatea 23. Strategii de explicare 17. 16. linistea).bine) 2 (suf. a inforrnatiilor. specifice ~i operationale. 30. Cantitatea 8. 11. a cadrului didactic. Dorinta cadrului didactic de a se asigura ca este inteles. seriozitatea supravegherii. Capacitatea 19. Nivelul de argumenatre a teoriei prin exemple ~i aplicatii. 15. Masura in care cunostintele evaluate sint in concordanta cu curriculum-ul disciplinar. 21. Calitatea subiectelor cu curiculumul disciplinar. Calitatea materialelor elaborate pentru necesitatile mij loacelor didactice utilizate.

Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. Etc. 2. 4. 6. 4. cu colegii TOTAL timp stu diu individual Tema 5 I 19 .Fisa de evaluare a nroiectului Criterii de evaluare 1. didactic Apreciere 5. Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs .Estimati timpul de stu diu individual rezervat activitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. Simulati 0 activitate didactica pe baza proiectului didactic elaborat ~i apreciati prezentarea colegului in rolul cadrului didactic ~i proiectul didactic pe baza criteriilor de evaluare prezentate in suportul de curs. 3. Alciituiti un inventar de greseli in elaborarea/organizarea de prevenire potrivit modelului: GRESELI activitatii didactice ~i construiti solutii SOLUTII DE PREVENIRE 5.

individual. metoda de invatamint. 9. programa/curriculum disciplinar. Descrieti piesele curriculare: plan de invatamint. sistem de educatie. Determinati problematica didacticii generale 4. Recomandati strategia didactica a unei lectii (tema din curriculumul disciplinar) 6. Evaluati conduita didactica a profesorului in cadrul procesului de invatamint 10. Generalizati privind modernizarea invatamintului superior din Republica Moldova in contextul Procesului de la Bologna. Definiti evaluarea (de sistem si de proces) si descrieti tipurile de evaluare 12. Definiti si analizati conceptele: didactica. Distingeti finalitatile macro. Comparati modelul de proiectare traditionala si curriculara 10. Evaluati calitatea activitatii didactice in baza criteriilor metodologice 8. Propuneti sarcini didactice pentru 0 tema si faceti distinctie de formula obiectivelor. 20 . 8. Abordati aspecte teoretice si metodologice ale comunicarii didactice: bariere. orar scolar. Descrieti dimensiunile si caracteristicile procesului de invatamint. Interpretati structura. Transpuneti didactic un continut din curriculumul disciplinar la 0 tema. tehnici) pentru obiective de atitudini.si micro structurale 8. 11. sistem de invatamint. 5. sistem de lectii. Propuneti diferite tipuri de intrebari pentru discutie-dezbatere 4. Descrieti principiile didactice 6. conditii de eficientizare. Descrieti continutul procesului de invatamint: caracteristici. metode. Elaborati continut esentializat pentru 0 tema si demonstrati corespondenta cu obiective. 15. functii si surse de selectare. Interpretati nivelurile de proiectare: plan calendaristic. 10.evaluare 11. Demonstrati corelatia nivel-treapta-ciclu-tipuri ale institutiei de invatamint 6. 5. tehnologie didactica. Demonstrati cum ati putea asigura caracterul activ al instruirii 13. in perechi. proiect trimestrial si pe capitole. feedback. Demonstrati raportul predare/invatare/evaluare in cadrul procesului de invatamint 3. modele inovatoare de orgamzare 9. Argumentati implicatiile psihopedagogice ale notarii obiective/subiective/autoevaluarii si caracterizati categoriile de examinatori 13. limitele si posibilitatile de optimizare a principalelor metode de invatamint. Stabiliti legaturi intre conceptele: tehnologii educationale. Aplicare 1. proiectul unei lectii si unei secvente de lectii. I) Cunoastere 1. Demonstrati necesitatea elaborarii proiectului didactic desfasurat 14. Elaborati obiective operationale pentru 0 tema din curiculumul disciplinar 2. Descrieti problemele si etapele proiectarii didactice 15. Argumentati aplicarea principiilor didactice in diverse situatii pedagogice 15. de capacitati si de cunostinte ) 7. Demonstrati in baza proiectului elaborat corespondenta obiective-continut-strategii didactice .competenta de comunicare relationala. strategie didactica. 13. Selectati din experienta scolara situatii didactice cu caracter informativ si formativ 12. progedeu didactic. Expuneti-va opinia privind reforma curriculara din Moldova 14. metodologie. psihomotor si cognitiv. Anticipati consecintele activitatii didactice neproiectate. Demonstrati corespondenta competenta de comunicare didactica . 14. proces de invatamint 2. Clasificati tipuri/variante de lectii si structura acestora 5. Evaluati calitatea proiectului didactic 9. implicatii psihopedagogice ale comunicarii 7. 7. Propuneti verbe operationale pentru domeniile afectiv. mijloace de invatamint si mod de organizarea procesului de invatamint 4. manual.Subiectele pentru exam en de curs la disciplina Teoria generala a instruirii (a. Comparati paradigmele scolii traditionale si moderne 2. Interpretati taxonomiile metodelor de invatamint 11. Diferentiati metodele clasice si moderne de invatamint Integrare 1. principiile si tendintele de modernizare a sistemului de invatamint 3. Elaborati fise/exercitii pentru lucrul in echipa. Interpretati avantajele. Propuneti strategii de evaluare (forme. Extindeti modelul de prezentare grafica a proiectului didactic pentru invatamintul modern 12. Proiectati pasii metodei expunere-dezbatere (varianta discutia-panel) in baza unei teme de studiu 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful