BMM3104 Ringkasan Modul KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR BERTUTUR: A)Kemahiran Bertutur: merupakan proses komunikasi yang kompleks

yang mana penutur dapat menghasilkan bunyi bahasa yang bermakna dengan menggunakan unsur-unsur prosodi dan para linguistik dengan sempurna. Ia juga melibatkan proses mental; memahami,menakul,memadan,menyesuai dan memberi gerakbalas tertentu. B)Aspek Pertuturan: termasuklah:‡ Sebutan ‡ Tekanan ‡ Mora ‡ Jeda ‡ Intonasi ‡ Nada ‡ Tatabahasa ‡ Kelancaran kefasihan ‡ Laras bahasa C)Objektif Kemahiran Bertutur:- murid-murid dapat; o Menyebut dengan jelas o Menyampaikan idea o Melaporkan peristiwa o Memberi penerangan dan alasan o Bertemu ramah o Bertutur secara bertatasusila o Bertukar-tukar pendapat D) Aktiviti Kemahiran Bertutur:i Menjawab soalan i Membina soalan i Memberi arahan i Bercerita i Simulasi i Drama i Taklimat.

MENDENGAR A) Kemahiran mendengar; merupakan satu proses minda dengan tujuan untuk memahami, mengingati, menilai dan mengkritik. B) Peringkat Proses Mendengar:Mendengar deretan bunyi bahasa Memahami bunyi Menilai bunyi Bertindak balas C) Objektif Kem. Mendengar-: š Memperoleh idea š Mencari isi š Melakukan arahan š Mengecam isi š Mentafsir makna D) Bentuk Kemahiran Mendengar ‡ Secara pasif ‡ Secara aktif ‡ Secara bertelau-telau ‡ Secara menebuk-nebuk ‡ Secara beremosi ‡ Secara berhati-hati E) Prinsip-prinsip Mendengar š Melalui latihan š Melalui pengalaman š Dapat menyatukan idea dengan cara berkesan š Dipengaruhi oleh aspek fizikal,neorologi dan psikologi š Mendengar untuk apresiasi

KEMAHIRAN LISAN-BAB 2 Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan A) Peringkat Penerimaan-dengar, faham tanpa tindak balas B) Peringkat Tindakbalas=dengar, faham dan bertidakbalas PERINGKAT KEMAHIRAN BERTUTUR i) Peringkat Awal-pengucapan bertatasusila,mengajuk,menyoal,membuat teguran,memberi arahan ii) Peringkat Pertengahan-membuat deskripsi,cerita,bersoaljawab,memembaca iklan,komen mudah. iii) Peringkat Maju-bercerita,perbincangan,ceramah,mendeklamasi puisi, drama dan perbahasan

UNSUR2 DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN LISAN 1. Kecerdasan 2. Kesihatan 3. Fizikal 4. Persekitaran 5. Jantina ²pertumbuhan berbeza 6. Dwi bahasa-kanak-kanak dwi bahasa sering terganggu PRINSIP PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR 1. Perlu diajar bersama-sama dengan kemahiran bertutur,membaca dan menulis 2. Perlu dirancang menjurus kepada satu aktiviti 3. Disampaikan dalam pelbagai aktiviti 4. Diajar berperingkat-peringkat-mudah ke sukar, konkrit ke abstrak 5. Diajar secara tak langsung 6. Murid perlu diberi peluang 7. Motivasi Soalan spot: Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. BMM3104 ²KEM. MENDENGAR DAN BERTUTUR (Bab 3 A) Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur 1. Pendekatan Situasi |š Berlandaskan teori behaviouris dan struktural š Murid perlu menguasai kemahiran asas ; membuat tanggapan, membunyikan perkataan dan aspek struktur bahasa 1.1 Prinsip Pendekatan Situasi ‡ Guru perlu memberi peneguhan ‡ Perlu memandu menggunakan alat-alat pertuturan dengan betul ‡ Dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat ‡ Kem. Bertutur mesti diajar di peringkat awal pengajaran ‡ Perlu ada latih tubi 2. Pendekatan Komunikatif š Murid boleh menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan komunikasi dalam sesuatu interaksi bahasa. 2.1 Prinsip Pendekatan Komunikatif ‡ Murid menguasai kecekapan berbahasa dan tahu menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa sebenar ‡ Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka ‡ Murid dan guru perlu ada hubungan positif

diajar melalui tunjuk cara š Murid perlu membuat kesimpulan i Langkah Pengajaran Mengguna Kaedah Terus i) Memperdengarkan perbualan ii) Murid dilatih berbual iii) Diadakan latih tubi agar murid dapat menguasai sebutan dan intonasi 2. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik š Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya. . Akhirnya mereka dapat membentuk kelaziman dalam berbahasa. š Bacaan Mentalis ² untuk memahami apa yang dibaca. intonasi.‡ Apa yang dibincangkan mesti di bawah pengetahuan dan pengalaman murid ‡ Perlu menggunakan situasi formal dan tidak formal B) Kaedah Pengajaran Kem. Bertutur: > latih tubi > soal jawab > bercerita > main peranan > simulasi BMM3104 ² KEMAHIRAN MEMBACA (BAB 6) A) JENIS BACAAN: š Bacaan Mekanis. 3. meniru dan mengulangi perlakuan yang dilihat dan didengarnya.mementingkan bunyi. š Murid digalakkan memahami perkataan dan frasa š Jika murid tidak faham. nada dan tekanan yang betul. guru perlu menggunakan ABM š Aspek tatabahasa. Bertutur 1. Keedah Terus ² murid belajar bertutur dengan cara mendengar. Kaedah Komunikatif š Kanak-kanak menguasai bahasa melalui proses kognitif š Mementingkan penguasaan kecekapan bahasa Teknik Pengajaran Kem. i Ciri-ciri Kaedah Terus. Kaedah Audio-Lingua : š Menggunakan pelbagai alat rakaman š Kanak-kanak perlu meniru dan menghafaz 4.

lebih mendalam. pengalaman. Cara bacaannya: o Cara tinjauan-meninjau tentang bab.ketajaman pengamatan mata dan telinga. kecerdasan dan perkembangan kognitif. sinopsis.mementingkan kefahaman bagi tujuan meneliti dan mentafsir š Bacaan Ekstensif ² makin meluas. C) TEKNIK BACAAN ‡ Bacaan Intensif-bacaan mentelaah isi dan juga bahasa š Konsep Bacaan Intensif. . ‡ Prabacaan-kesediaan membaca. menilai. i) meluaskan lagi perkembangan murid ii) menjelaskan lagi struktur yang sukar dan perkembangan perbendaharaan kata iii) mengkaji ciri-ciri tatabahasa iv) mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan š Tujuan Bacaan Intensif-Membolehkan kanak-kanak. ‡ Bacaan dan Kefahaman ² membaca untuk memahami apa yang dibaca dan dapat membuat tafsiran yang betul dan tepat. Isi kandungan dsb. persekitaran. emosi.š Bacaan Intensif. ‡ Bacaan ² kemahiran mengenal abjad hingga dapat membaca ayat.bacaan yang lebih meluas. koordinasi psikomotor dan mental.utk mendapat maklumat secara umum/hal-hal tertentu sahaja/mdpt bahan perpustakaan o Cara dangkal-utk mendapat kefahaman secara luaran. o Cara sekilas. Dipengaruhi oleh faktor fizikal. Tujuannya memahami lebih banyak isi. i) Membaca dengan baik ii) Dapat mentafsir iii) Kepantasan membaca iv) Menilai dan mengulas isi v) Mengesan. ‡ Bacaan Mekanis-dapat membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. memahami dan menikmati unsur-unsur estetika vi) Mengenal pasti laras bahasa vii) Membuat rumusan ª Bacaan Ekstensif.di laksanakan di luar bilik darjah B) PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN ‡ Peringkat Kesediaan Membaca-bacaan awal dan asas kanak-kanak.

com/2010/05/ringkasan-modul-bmm3104. o Di luar kelas o Pelajar seronok o Tanpa bimbingan guru o Bahan bacaan meluas š Tujuan.html .š Konsep Bacaan Ekstensif. Pembaca tidak perlu menghabiskan apa yang dibaca. i Bacaan Scanning-bacaan secara cepat bagi tujuan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan. Cuma mencari maklumat yang dikehendaki sahaja http://mofa1190. o Melatih murid berdikari o Dapat membaca dengan fasih o Dapat pengetahuan meluas dan o Berhibur o Menambah minat o Kaya perbendaharaan i Bacaan Skimming-membaca cepat bagi tujuan mengutip maklumat secara sepintas lalu.blogspot.

orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima. menghasilkan permintaan yang mudah ² untuk diri sendiri dan orang lain. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembe lajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah. (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan. Ini bermakna. Begitu juga. 4 (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. Dalam apa-apapun keadaan. Dalam konteks ini. serta dalam majlis bahas. antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami. Ini bermakna dalam proses lisan itu. mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan. (d) bersoal jawab ² kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan . seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. syarahan dan lain-lain. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. (c) menyampaikan ucapan bertatasusila ² meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila.Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur. komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Perlakuan bahasa. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid. di mana atau bagaimana proses ini berlaku. Antara lain. guru. seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. ibu bapa dan sebagai nya. berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea. kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat. meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan. mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. pandangan.

(d) Aspek fizikal. (h) berlakon dan melafazkan puisi ² memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). memadan. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. melafazkan dialog dan puisi (pantun. Walau bagaimanapun. Dalam hal ini. syair. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. murid-murid . /b/. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. kecerdasan otak. /t/. gaya. dan (i) berbincang dan berbahas ² menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. (f) menyampaikan berita dan laporan ² kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. Semasa bertutur. intonasi. intonasi. (e) bercerita ² kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti ² ayat. menggunakan nada. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. sebutan. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan ² kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. persekitaran. sajak mengikut nada. /a/. sebutan. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. dan suara secara berkesan. 5 Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. frasa kata dan ayat. rima dan nada yang sesuai. Misalkan bunyi-bunyi. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. kesihatan.memperoleh maklumat tertentu. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. struktur. nada dan intonasi. suku kata. (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental ² mendengar dan membaca secara berkesan. perkataan. menaakul.

Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Misalnya. Pun demikian dalam bahasa Melayu. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. So. Misalnya ungkapan. kewujudannya lebih jelas. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina.diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /s mak/ dan seumpamanya. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. lancar dan berkesan. ¶jangan/tembak. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ¶harakat·). (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. sebutan dan maknanya. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. formula. rangkai kata atau ayat. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. sebaliknya jika jeda digunakan. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. La. betul dan betul. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. Ti dan Do ² setiap nada mewakili satu suku kata. Fa. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. Aspek ini penting.· bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! 6 (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian ² memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan.· jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. . Re. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa ² meliputi bidang fonologi. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. ¶jangan tembak. Dalam ayat. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. sintaksis dan semantik. Mi.

(d) Memberi arahan kepada rakan. dan (j) bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. (c) melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat .(j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran muridmurid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. (h) bertukar-tukar pendapat dan maklumat. (b) menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. (g) Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal . keadaan dan disiplin ilmu berlainan. (i) bertutur secara bertatasusila. (f) Berbual melalui telefon. (k) Perbincangan forum. 7 (d) memberi penerangan dan al asan. (e) Menerangkan gambar dan bahan grafik. (m) Main peranan. (h) Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. (l) Memberi taklimat dan ceramah. (o) Teater bercerita. (n) Simulasi. dan (p) Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. (c) Membina soalan berdasarkan bahan. (j) Mengadakan perbahasan. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) menyebut dengan jelas. (f) membina soalan untuk mencari maklumat. (e) menunjuk arah. (b) Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. (i) Permainan komunikatif. (g) bertemu ramah.

iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. dialog. mengajuk. Manakala dalam kehidupan harian pula. Di sekolah. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. untuk mendapat hiburan (radio. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. 8 mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sebenarnya. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. 9 Dalam erti kata lain ketika mendengar. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa.tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. mengusai bahasa ² memperoleh. memperoleh maklumat (pengajaran guru. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. filem). kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Ini bermakna. Justeru. dialog dan kesusasteraan). ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Proses Mendengar Umumnya. perbincangan dan mesyuarat). aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. televisyen. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan . komunikasi lisan melibatkan dua proses. (b) memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. Empat peringkat proses mendengar: (a) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. Mereka meniru. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. perbincangan. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. dan (d) bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. (c) menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. lakonan. mempelajari. Akhirnya.

seseorang itu boleh: (a) memperoleh idea. suasana. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya. 10 Sehubungan dengannya. (g) mengenal pasti ¶mood· penutur. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Justeru. (b) mencari isi-isi penting. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. (d) mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. bukti dan estetika. antara lain: (a) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. (e) mengenal pasti isi-isi yang tersirat. hujah. . iaitu seperti memberi yang baik sahaja. (c) melakukan arahan/ tindak balas. dan neurologi. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. (f) mentafsir makna-makna yang te rsirat. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. (c) berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. psikologi. dan (d) berpusatkan idea utama. difahami dan diingat. dan keadaan/ konteks. antara lain proses mendengar: (a) secara pasif. (b) proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. dan (h) mengesan ¶pengaruh· penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda.digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. memahami. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka.

psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. hujah dan bukti tertentu. (e) pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. (d) secara menebuk-nebuk. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. (d) aspek fizikal. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. dan (i) mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. 11 Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. (f) mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. Latihan 1. dan keduanya. (e) dengan beremosi.(b) secara bertelau-telau. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal 12 Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Peringkat Penguasaan · Unsur dan Faktor Keberkesanan · Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar . (g) mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. (b) proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. dan (g) secara kritikal. didengar dan dingati. (c) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. (f) secara berhati-hati dengan pengamatan. (h) mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? 2. (c) tanpa tindak balas.

dan Bertutur: · Peringkat Penguasaan · Unsur dan Faktor Keberkesanan · Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. Telah ditegaskan. pertengahan dan maju. Membaca dan Menulis. aspek sebutan. tatabahasa. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. kelancaran. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. seperti intonasi frasa dan ayat. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. gaya dan isi penyampaian. Dengan demikian. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. 13 Kerangka Konsep Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . pendekatan. Sebagaimana kebiasaan. kefasihan. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. . mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Peringkat ²Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. Hasil Pembelajaran 1. antara kemahiran berkenaan. kaedah. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu.

dan (j) Membuat ulasan. dan (i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. (c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat.Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menyemak Pengajaran 14 Peringkat awal (a) Melafazkan pengucapan bert atasusila. peraturan-peraturan. (c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. (i) Memberi komen secara mudah. (b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. (h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. (e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. rakan. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. masa bersekolah. (g) Memberi ucapan pendek dan mudah. (h) Membuat ayat tentang diri. (e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Peringkat pertengahan (a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. (d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. (f) Membaca iklan. persekitaran dan di rumah. (f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. ibu dan bapa. (g) Memberi arahan. berhubung dengan peribadi seseorang. (b) Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. . (d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu.

perbualan atau dialog. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. dan (l) Mengkritik cerpen. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan . terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa.Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. Antara lain. diskusi. faktor. syarahan (yang disediakan). laporan atau ulasan. perbincangan. puisi. (i) Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. seminar dan lain-lain. Umumnya. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. permainan. objek. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. proses dan sebagainya. novel dan sebagainya. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. (b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. (j) Mendeklamsi puisi. kejadian. gigi. pendapat. (h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. (f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. (d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. menyampai dan memproses maklumat . jiran tetangga. prosedur dan peraturan. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. tahap pendidikan. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. (e) Menerangkan proses. pengalaman. 15 (k) Menyampaikan komen. (c) Fizikal: Hal ini. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. forum. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. (c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. kejadian. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. (g) Memberi ceramah.peringkat.

seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. membaca dan menulis. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan 16 perkembangan kanak-kanak lelaki. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. dalam proses pertuturan. (b) Kemahiran mendengar.membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Justeru. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Ini kerana. 17 Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Kaedah · Teknik Pengajaran . (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. (g) Paling penting. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu.

Bagi tujuan menentukan Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menyemak Pengajaran 18 kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. kaedah. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Kaedah. Demikian juga. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. perlu ditegaskan bahawa pengajaran .Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Kerangka Konsep Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.

antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. mengingat. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. Antara lain. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah ² merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Walau bagaimanapun. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Sehubungan dengannya. berurutan dan menyaling.kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. Dengan demikian. nada dan intonasi tertentu. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini . pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Tegasnya. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. menguasai kemahiran membuat tanggapan. perlu dilakukan serentak. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. 19 (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat.

(g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk . Maka. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. misalnya oleh guru. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. 20 (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. Walau bagaimanapun Walkins (1975). guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. mengingati. Oleh itu. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik.diajar pada peringkat lanjutan. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Sebaliknya. Melalui pendekatan ini. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. Tujuannya. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza.

Dengan demikian. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Dengan demikian. lawatan. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun.umur saya ni baru 35 tahun. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Dia pak cik saya. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Kakitangan pos : ´Pak cikµ? Wanita : (terdiam) Kakitangan pos : Cik adik.menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. yakin dan berkesan. Dengan itu. Ini bermakna.. 21 Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Justeru. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. keratan akhbar. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. Contohnya. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Dengan ini. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru.. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. Saya berkahwin pun . kenapa panggil pak cik? Wanita : Maafkan saya. Wanita : Pak cik.

belum. Sebenarnya, terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur, guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Tanpa latihan daripada guru, muridmurid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan, iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa); manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif, iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 22 mereka, iaitu dengan cara mendengar, meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara, antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut; (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut, guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran, lukisan, lakaran, lakonan, gerak laku dan lain-lain; (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai; (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif, dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu, langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang

mengandungi ayat-ayat yang sempurna. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. Kelebihan kaedah terus, murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Kaedah ini dianggap berjaya, jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. 23 Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Sehubungan dengannya, guru terlebih dahulu, perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Justeru, ketika memilih perkataan, kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee - kopi school - sekolah radio - radio bicycle - basikal biscuit - biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Subjek Kata kerja Objek Saya I pergi go ke sekolah. to school. Dia He minum

drinks susu. milk. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran; (b) Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut; (c) Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa; dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. 24 Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa, khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan; (b) Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman; (c) Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa; (d) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif; dan (e) Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. Berdasarkan prinsip tersebut, kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Dengan demikian, kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa, justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Pun demikian, unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Di samping itu, kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa, iaitu melalui kemahiran bertutur. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan, guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing; (b) Murid meniru dan menghafal dialog tersebut; (c) Setelah menguasai sebutan, murid dilatih tubi untuk berdialog; dan (d) Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat, guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Walau bagaimanapun, murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz.

kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). sumbang saran. dialog. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Dalam pengajaran bertutur. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. Oleh itu. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. untuk berkomunikasi dengan berkesan. Ini bermakna. bermakna guru tersebut sedang memilih 26 dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. Dengan kata lain. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. perbincangan. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah.25 Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Sebenarnya. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan . dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan.

modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Misalnya. kelemahan menyeb ut fonem /p/ . Ali menendang bola di padang. (h) Sumbang saran (i) Drama atau lakonan. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. cara pengendalian. Ali menendang bola. daki . (j) Melapor berita (k) Permainan bahasa.Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Sebagaimana teknik. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Antara lain ialah teknik: (a) Latih tubi.oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. lancar dan tepat. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza.Pandang pandan tepi pagar depan padang. 27 Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. (n) Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. (c) Bersoal jawab.laki tari .balu . (f) Berbahas/ debat (g) Main peranan dan simulasi. Bola. (d) Perbualan / dialog/ wawancara (e) Perbincangan. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. (l) Pengajaran puisi (m) Penyelesaian masalah. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. (b) Bercerita. . Walau bagaimanapun.lari malu . Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut.

Minum air kopi. Sudilah minum. ikut cikgu sebut. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Makan kuih di pinggan. Bola. . Janganlah segan-segan. Apa khabar sekarang. Pak Abu seorang petani. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Dalam latihan ini. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Mari kita duduk.Murid-murid. Dia bekerja di sawah. i. carta bergambar. ii. Selamat datang. Di samping itu. Ali menendang bola. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Ali «. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. 29 Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Sila masuk ke dalam. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. 28 Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. kad imbasan bergambar. iii. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul.

Tanyakan harga bilik itu. perbincangan. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. simulasi dan lakonan. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima.Dalam latihan penghasilan pula. Kemudian. Sebaik-baiknya. satu bilik Senarai barang yang diberi oleh guru. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Contoh: Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. anda tiba di sebuah hotel. Umumnya. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. murid-murid mempunyai jurang maklumat. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. ada bilik kosong atau tidak. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 30 untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. · Khemah · Lampu picit · Makanan kering · Makanan basah · Alat memasak · Pakaian · Baldi · Alat menjahit · Pisau · Kapak · Bantal · Selimut · Air · Susu tin · Cangkul .

Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi pelanggannya.· Surat khabar · Radio · Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Semasa dan Selepas Aktiviti · Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. Langkah-langkah Sebelum. ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. 31 untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. Oleh itu. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. 32 Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur · Objektif. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. selaras dan menyaling. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat.00 dan RM 15. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru . kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.

Hasil Pembelajaran 1. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Kerangka Konsep Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Meneliti Semula Teks Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menyemak Pengajaran 33 Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Penyampaian Penutup Maklumat Am Set Induksi Kesimpulan Pengetahuan Sedia Ada Perkembangan Penilaian Objektif Pengajaran i. Kemahiran Peneguhan Tugasan Isi Pelajaran ii. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. dan 2. langkah pengajaran sebelum. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran .

tepat dan berkesan. gambar. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad 34 kiu. peringkat membuat tindakan susulan . menghuraikan. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis.menerangkan Ilustrasi Ulasan Kendiri iii. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. bahkan secara individu sekiranya perlu. bahan stensilan. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. menggunakan dan menyelesaikan). kumpulan atau berpasangan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. kad imbasan. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. mencukupi. Kemahiran Variasi Rangsangan v. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. Maknanya. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. Cuma. menyatakan. Justeru. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. Kemahiran Menggunakan Papan Tulis iv.

(c) Sesuai dengan kebudayaan. pendekatan. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i ² iii). kaedah dan teknik pengajaran (a) Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: 35 Kesesuaian dengan perkara Penjelasan Objektif dan matlamat pengajran (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. keadaan dan keselamatan murid-murid.dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. Pendekatan. (b) Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . (b) Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah . Keadaan pelajar (a) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. adat resam. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). dan (b) Mengambil kira latar belakang pendidikan. Paling penting sebagai tindakan susulan. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. kaedah dan teknik pengajaran. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Suasa pembelajaran (a) Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid.

latar belakang. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. Sehubungan dengannya. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. dan (vi) bahan ² bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. mendorong. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. kandungan bab kepada bab yang lain. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. isi pelajaran dan bahan. menggerak. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Minat pelajar (a) Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. (v) bahan umum kepada bahan teori. perkara yang boleh diberi perhatian. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Antara lain. guru. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai .murid-murid. ekonomik ² digunakan secara berulang kali. Sehubungan dengannya. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang 36 mengandungi fakta bersepadu. Antara lain. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. iaitu aspek rangsangan. Dalam hal ini. pemikiran dan tingkah laku. pengalaman murid-murid. saiz. kebolehan. (e) Bahan yang jimat dan murah ² perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). merangsang. Selain itu.semasa. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. minat. (g) Bahan yang bersifat luwes . (f) Bahan yang praktikal ² dari segi boleh guna. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. tahap pencapaian. ilustrasi dan grafik. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur ² mempunyai hubungan. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. Selain menimbang aspek kesesuaiannya. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. dan (c) kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. Hal ini demikian kerana reka letak.

peta. (b) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. Antara lain. gambar-gambar bersiri. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. kawasankawasan perindustrian. seni kata lagu. Di samping itu. Selain itu. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. Contohnya adalah seperti dialog. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. (d) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. nada. jadual. carta. dan petikan karangan. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh²contoh sebutan. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampai kan sesuatu maksud.dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. kepala. . kelas dan antara sekolah dan wilayah. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. Sebenarnya. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. (e) Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. (c) Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. 37 Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. filem dan slaid. rajah.

Boneka (a) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. 39 (b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. di stesen keretapi. laporan cuaca. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. (d) Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. Sabah. . forum. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. dan dalam upacara-upacara tertentu. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. berita pengumuman. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. (c) Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Contohnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. wawancara.38 Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka.00 petang. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. bacaan sajak. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan²bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. Bahan Kartun (a) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. satu kumpulan membaca dialog Tutu. (f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. (b) Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai.

Anda telah membaca beberapa jenis teknik. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. gembira.Video dan Bahan Sastera (a) Murid menonton rakaman drama. takut. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Sesungguhnya. (b) Murid dibahagikan kepada kumpulan. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. 40 Gambar Foto (potret) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Dengan demikian. 41 Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. marah dan sebagainya. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Pun demikian dalam . aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. (c) Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu ² menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur.

membuat taakulan. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. Hasil Pembelajaran 1. Selain itu. Justeru.pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. dan 2. Kerangka Konsep Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menyemak Pengajaran 42 Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. betul dan berkesan. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. Aspek . Nada.

pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. z. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. Demikian juga. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. gh. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. Contohnya. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. Misalnya. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. Tegasnya. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. hentian dan intonasi. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. 43 Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran.kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. Penilaian kemahiran bertutur . sy. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. Dengan itu. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. gerak mata. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. mempersilakan makan. Selain itu. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. Sehubungan dengannya. s dan f. v. suku kata. frasa dan ayat-ayat.

TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Murid mendengar sebutan perkataan. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. . Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. 44 Teknik menguji kemahiran bertutur Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Dengan itu. Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. pendapat. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. Keduanya. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. iaitu untuk melahirkan perasaan. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Pertamanya. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. kemudian. Misalnya. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. Baiklah. kehendak dan sebagainya. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup.Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi.

Pemarkatan.Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. Murid : Ali. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. 45 Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. peta. Membaca kuat. gambar. Dengan membaca kuat. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan . Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. cikgu akan ke rumah kamu esok. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu.

Antara teknik-teknik yang tergolong dalam penilaian jenis ini ialah: Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. 47 Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: Main peranan . Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. (b) Murid membaca senyap. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. 46 Membaca Kuat (a) Aspek yang diuji . aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat.itu. Masa yang sesuai untuk membaca ialah 2-3 minit. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. intonasi. dan tekanan yang betul. pertuturan dan intonasi. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa.sebutan. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada.sederhana panjang. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. Oleh itu. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. Kecekapan menggunakan kata. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. (c) Guru membaca kuat petikan. Misalnya: (a) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? (b) Apa yang sedang mere ka lakukan? (c) Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. batasan masih ada. Walau bagaimanpun. (b) Bahan .

Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Misalnya: Pilih dua orang murid. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. guru boleh menilai kebolehan sebenar muridmurid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini.Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. tanpa bimbingan guru 48 Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. ataupun menyebut . · Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. tidak jauh dari balai polis itu. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. · Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. Dengan demikian. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah.

i. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. lakonan. iii. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? ii. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. Apakah cita-cita kamu? ii. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. (d) menyelesaikan masalah ² menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat. gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya. warna. prosedur. forum dll (g) projek ² perbincangan mengenai prestasi. Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? iii. menyusun perkataan menjadi ayat. bahan projek: kos. Soalan: i. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. sama dan sebagainya. (b) megelompok ² misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya. pelaporan dll. (c) menyusun dan melengkapkan ² menyusun maklumat mengikut saiz. Wah. tempat kediaman. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. kepentingan dan seumpamanya. memadankan pasangan. (e) berinteraksi ² melalui telefon. aspek yang berlawanan.ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Untuk menentukan markat yang sesuai. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadankan ² memadankan objek dengan tulisan. forum dll (f) simulasi ² main peranan dalam lakonan. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. dialog. peristiwa. Bagaimanakah cara mereka melakukannya? 49 Penilaian kemahiran lisan. kumpulan etnik dan sebagainya. . Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. buah-buahan. umur. isi karangan dll.

Nama Murid: ... iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan..... menjadi 12.Senarai Semak untuk Pemarkatan... pemilihan perkataan dan tatabahasa....... 14 dan 40.. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. intonasi atau tatabahasa. darabkan semuanya dengan 2..... darabkan markat setiap bahagian dengan 2......... sebutan....... betul sebutan................... Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. Misalnya. intonasi.. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini...... penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan ..... 7 dan 20............ intonasi........... 0 Jawapan salah. Jumlah markatnya = 66.. Untuk mengubah markat kepada peratus.... 1 Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. Di sini...... jika pencapaian murid ialah 6.. Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 2 1 0 1 2 3 4 A 5 1 2 3 4 5 J= J= 50 Nilai Markat (cadangan) 2 Bagi jawapan yang tepat.........

sedar dan pandai menggunakan pendekatan. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. kelancaran pertuturan. awal 51 diajar dan perlu dikuasai oleh murid. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. Ekstensif. kaedah dan te knik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. iaitu: i. penghasilan bahan. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 52 Tajuk 6 Kemahiran Membaca · Matlamat dan Jenis Bacaan · Peringkat Pengajaran Bacaan · Teknik Bacaan ² Intensif. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. ketatabahasan iv. Guru mesti faham. (b) Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. peringkat bacaan dan teknik bacaan. kefahaman iii. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. dan v. Skimming dan Scanning Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. Empat teknik . dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. Pada pendapat anda. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. sebutan ii.bagi setiap pecahan itu. keluasan perbendaha raan kata. (a) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik.

jenis bacaan dan peringkat pengajaran bacaan 1. Hasil Pembelajaran 1. Walau bagaimanapun. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. 53 Kerangka konsep Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: · Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. ekstensif.2 Menghuraikan teknik bacaan. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca.1 Menjelaskan kemahiran membaca. Daripada kemahiran ini. kaedah. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. · Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. matlamat. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. skimming dan scanning. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. · Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Matlamat dan Jenis Bacaan: · Mekanis · Mentalis · Intensif · Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: · Kesediaan membaca · Prabacaan · Mekanis · Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: .

fahami pula jenis-jenis bacaan. Ekstensif. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. membaca mengikut intonasi. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. nada dan tekanan yang betul . memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Skimming dan Scanning 54 Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. 55 Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah.· Intensif · Ekstensif · Skimming · Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. keseronokan dan terhibur. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. . Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran.

kemahiran pengamatan penglihatan. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita.Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. aktiviti koordinasi psikomotor. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. 56 Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran peringkat kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. pengalaman dan persekitaran. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Dari segi mental pula. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Dari segi emosi. dan latihan bahasa pertuturan. latihan menajamkan daya ingatan. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. keupayaan matanya mengecam bentuk.al (1994). PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Pada tahap ini. Bacaan Mekanis . lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dari segi fizikal. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Kesimpulannya. Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf.

Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. 57 Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. membaca pemahaman. perkataan. suku kata. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Dalam membaca telaah isi. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. Sementara membaca telaah bahasa. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. membaca teliti. ditegaskan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Banyak bahan yang perlu kita baca ! Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. latihan kosa kata. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Teknik Bacaan Bacaan Intensif Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama.Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. bunyi kata dan abjad atau mengeja. Teknik bacaan ini akan . Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. frasa dan ayatayat mudah. diskusi umum dan sebagainya. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. kaedah terus. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa.

(c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. daftar kata yang terdapat dalam buku. intonasi. 58 Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) membaca tinjauan (b) membaca sekilas (c) membaca dangkal 59 Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. (f) Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. betul dari segi sebutan. meneliti indeks. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. bab. (c) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. rangka kasar. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. atau melihat judul. (e) Mengesan. kandungan dan sebagainya. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan . Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan.meningkatkan pemahaman kita. dan (g) Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. (d) Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat.

ungkapan. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. dan menaakul isi bacaan. sesuai dengan minat. Kedua. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. struktur ayat dan sebagainya. (h) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. 60 (d) Memperkaya bahasa . (c) Mendapat pengetahuan sambil berhibur. meningkatkan kepantasan membaca. Melalui bacaan ini. pengalaman. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. dan (d) Bahan-bahan yang berbeza. Strategi skimming ini penting kepada . (i) Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa.maklumat dan penerangan. (b) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari.perbendaharaan kata. jantina. menambah kemahiran memahami. (b) Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. Pertama. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. (f) Menambah minat membaca. sikap dan cita-cita pelajar. Ketiga. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. umur. (c) Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. (g) Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. (j) Membentuk tabiat gemar membaca.

Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti ² di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. Kecepatan membuat skiming ini. ¶Konteks· ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. Carilah maklumat tentang pengarang. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. teknikal dan sebagainya. 61 (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan ² anda akan dapati idea yang penting dan fakta. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. (d) Semasa membaca perenggan pertama.pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. fokus perhatian anda di tengahtengah . walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ¶skim·. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. (b) Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. (c) Bacalah perenggan pertama.

kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Walau bagaimanapun. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Dalam pengajaran kemahiran membaca. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. kaedah. 62 Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN · Pendekatan Binaan. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa 63 Kerangka konsep PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa · Kaedah Pandang Sebut · Kaedah Abjad · Kaedah Fonik Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Kemudian perkataan akan . Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang sebut. cerakinan. Cerakinan. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. komunikatif dan pengalaman bahasa. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi.

Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal . Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Jadi. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf.membentuk ayat. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. Pengajaran kemahiran membaca mengikut Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : · Binaan · Cerakinan · Komunikatif · Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan · Pandang Sebut · Abjad · Fonik Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan dan Kaedah Bacaan Asas Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Abjad dan Fonik 64 pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Cerakinan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja.

(c) pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar.yang positif. grafik. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. Sebagai contoh. pada peringkat lateral. Sebagai contoh. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. tatabahasa. Kesimpulannya. Dalam sesuatu proses membaca. (d) mempelbagaikan aktiviti komunikasi. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. murid65 murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. (b) pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. dan penilaian makna. Pada peringkat interpretasi & inferens. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. laporan/ulasan buku dan choral speaking. ragam. iaitu lateral. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan . teater pembaca. terdapat tiga peringkat pemahaman. interpretasi & inferens. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Bagi setiap peringkat. laras bahasa.

Menurut Juriah Long et. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan.al. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. mereka perlu mengenali banyak lambang. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Mengikut kaedah ini. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. Semasa kad diimbaskan. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. Menggunakan bahan bantu belajar KAEDAH PANDANG SEBUT Menyebut Perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Membina dan membaca ayat Membaca ayat latiha n 67 .sebelum aktiviti membaca. 66 Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut.

pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. biasanya. Dalam kaedah ini. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. perkataan dan frasa Membaca ayat latiha n 68 Kaedah Fonik . Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). e. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Menggunakan bahan bantu belajar KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a ² z. Setelah murid menghafal semua nama huruf. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. i. o. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ¶a· hingga ¶z· mengikut susunan. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak.Kaedah Abjad Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan.al. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. 1994).

Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.(KWLH). Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R.What. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. Recite(SQ3R). Question. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Review. Read. RADAR. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . KWLH. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran.Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. Keberkesanan pengajaran . Selamat mencuba dan berjaya! Menggunakan bahan bantu belajar KAEDAH FONETIK latiha n Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan Membatan g suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat 69 Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Review. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Know. tatacerita dan teater pembaca. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid.How. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. pembentukan suku kata.Recite (3R).Learn. Read.

Baca R (recite) . dan lain-lain (a) Lingkaran Soalan. Review. 70 Kerangka konsep Survey. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks.Recite (3R).What.bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. S (survey) . Question.Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. Recite (SQ3R) 1. SQ3R adalah singkatan bagi. · Teater Pembaca Teknik .Learn.How. lakaran grafik. TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Hasil Pembelajaran 1. (b) Know. membaca perenggan pengenalan.Tinjau Q (question) . Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. tajuk-tajuk kecil. (b) Tatacerita (c) Bimbingan Menjangka. Question. Read.Soal/tanya R (read) . gambar-gambar atau ilustrasi. Read.Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) . Recite(SQ3R). Review. Read. Review.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Teater Pembaca · Bimbingan Menjangka. (c) (KWLH).

What. Ketika membaca. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) . pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis.Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) . Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca 71 Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya.Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) .Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R.Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Lingkaran Soalan. Knowledge. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan . Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga.Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) . Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Setelah selesai membaca. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya.Tatacerita . Learn. KWLH .

. (b) Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon.Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. idea atau tempat. Dalam konteks pengajaran. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 72 tambahan. barang. Penggunaan suara.Membaca A (Analogize) . Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. sebutan. idea atau tempat.Menganalogi D(Discuss) . Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru.Berbincang A( Apply) . Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. idea. Langkah pelaksanaan (a) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. barang. Lima langkah RADAR ialah: R ² Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. A ² Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. Analogize. Apply. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 73 suasana cerita. D ² Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Read. Review/Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) . RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep.Mengaplikasi R(Review/Research) . gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. Discuss. A ² Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan.apa yang dibaca. R ² Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. (c) Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog.

Selain itu. Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Pilih cerita yang sesuai dengan umur. . penguasaan kemahiran mendengar.(d) Pembaca dapat membaca dengan baik. bertutur. dan (g) Sediakan kad-kad perkataan. (c) Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa. (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. (g) Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca. 74 (d) Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. dan (h) Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu. kemuncak dan kesudahan cerita. suara. kecerdasan dan minat murid-murid. (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. (b) Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. (e) Lakukan latihan. gerak laku dan kawalan mata. (f) Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. (e) Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan. nada dan intonasi yang sesuai. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful