http://mmteashop.

com
June 9,
2011

1

http://mmteashop.com

June 9,
2011

၁၁ / ၆၄

႕။
- ၇ဝ၇၄၂၆

- ၄၂ဝဝ၅၉ဝ၆၁၁
- ၄၂ဝဝ၅၄ဝ၆၁၁
-

၊ ၂ဝဝ၆

-

2

http://mmteashop.com

June 9,
2011

- Star
-

(color zone)

၁၈၄( ) ၊ ၃၁

႕။

-

၁၂၂ ( )

(

)

႕။
- ၇ဝဝ

3

http://mmteashop.com

June 9,
2011

၁။
၂။
၃။

၄။

၅။
၆။
၇။

၈။
၉။
၁ဝ။

4

June 9,
2011
၁၁။
၁၂။
၁၃။

http://mmteashop.com

၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။

၁၈။
၁၉။
၂ဝ။

(

)
၂၁။
၂၂။
၂၃။

5

June 9,
2011
၂၄။
၂၅။ ဝ
၂၆။

http://mmteashop.com

၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃ဝ။
၃၁။

6

June 9,
2011

http://mmteashop.com


႕။


7

June 9,
2011
။ ၂၄


႕။

http://mmteashop.com


႕။

ေနမ်ဳိး
(ပိေတာက္ပြင့္သစ္၊ အမွတ္၃၊ ဧၿပီ ၂ဝဝ၆ မွ)

8

June 9,
2011

http://mmteashop.com(

)
(

)


……


9

http://mmteashop.com
June 9,
2011

(ဝ
)

10

http://mmteashop.com
June 9,
2011


11

June 9,
2011

http://mmteashop.com

12

http://mmteashop.com

June 9,
2011


13

http://mmteashop.com

June 9,
2011


14

June 9,
2011

http://mmteashop.com

၃၂


15

June 9,
2011

http://mmteashop.com

16

June 9,
2011


http://mmteashop.com႕(

)

17

June 9,
2011

http://mmteashop.com


(၄)

18

http://mmteashop.com

June 9,
2011


…။

..

19

June 9,
2011


http://mmteashop.com
…။

..


20

June 9,
2011
...

http://mmteashop.com


“ဝ

(

)

…။

...

21

June 9,
2011

http://mmteashop.com

၃၆

(

)
…။

...

22

June 9,
2011

...

http://mmteashop.com


...

23

June 9,
2011

http://mmteashop.com


24

http://mmteashop.com
June 9,
2011

25

http://mmteashop.com
June 9,
2011
26

http://mmteashop.com

June 9,
2011

...

ဝ”

27

June 9,
2011

http://mmteashop.com
...


...”

28

June 9,
2011
...
...

http://mmteashop.com


.. .*


*

=

29

http://mmteashop.com
June 9,
2011

၁၅

30

June 9,
2011

http://mmteashop.com


31

http://mmteashop.com
June 9,
2011


32

http://mmteashop.com
June 9,
2011

(


)

33

June 9,
2011

http://mmteashop.com

(

)
၅.၂


34

June 9,
2011

(

)

ဝဝ

http://mmteashop.com

(

)


၄ဝ

35

http://mmteashop.com
June 9,
2011


36

http://mmteashop.com

June 9,
2011
...

)

37

http://mmteashop.com
June 9,
2011

38

June 9,
2011

http://mmteashop.com
...


39

June 9,
2011


http://mmteashop.com


(

)


...

40

June 9,
2011

...

)

http://mmteashop.com

41

http://mmteashop.com
June 9,
2011

42

http://mmteashop.com
June 9,
2011

43

June 9,
2011

http://mmteashop.com


...


44

June 9,
2011

http://mmteashop.com

45

http://mmteashop.com
June 9,
2011

46

June 9,
2011

http://mmteashop.com...
...


47

June 9,
2011

http://mmteashop.com

...

48

June 9,
2011

...
...

http://mmteashop.com

...
...

49

June 9,
2011

http://mmteashop.com

(

)

...

50

http://mmteashop.com
June 9,
2011


51

http://mmteashop.com
June 9,
2011

(
)

52

June 9,
2011

http://mmteashop.com

LUX


(

)

53

June 9,
2011

http://mmteashop.com


54

http://mmteashop.com
June 9,
2011

55

http://mmteashop.com
June 9,
2011

56

http://mmteashop.com

June 9,
2011

...


57

http://mmteashop.com
June 9,
2011

58

http://mmteashop.com
June 9,
2011

၄ဝ


59

http://mmteashop.com
June 9,
2011

60

http://mmteashop.com
June 9,
2011

61

http://mmteashop.com
June 9,
2011

62

http://mmteashop.com
June 9,
2011


63

http://mmteashop.com
June 9,
2011

64

June 9,
2011

http://mmteashop.com

ဝ ဝ

ဝ ဝ


65

June 9,
2011

...

http://mmteashop.com


66

June 9,
2011

http://mmteashop.com


67

http://mmteashop.com
June 9,
2011
….

႕”

68

http://mmteashop.com
June 9,
2011


69

June 9,
2011

http://mmteashop.com


...။

70

http://mmteashop.com
June 9,
201171

http://mmteashop.com
June 9,
2011


72

June 9,
2011

http://mmteashop.com

73

http://mmteashop.com
June 9,
2011

74

June 9,
2011

http://mmteashop.com


75

June 9,
2011

http://mmteashop.com

...


(


)

76

June 9,
2011
...။

http://mmteashop.com

77

http://mmteashop.com
June 9,
2011


78

June 9,
2011

http://mmteashop.com

။(

)

။(

)

။(

)

။(

)

79

June 9,
2011
။(

)

။(

http://mmteashop.com

(

)


)

။(

)

)

(

)

80

http://mmteashop.com
June 9,
201181

http://mmteashop.com
June 9,
2011

-

82

June 9,
2011

http://mmteashop.com83

June 9,
2011

http://mmteashop.com

84

June 9,
2011

(

)

http://mmteashop.com

၁။

(

)

၂။
၃။

(

)

၄။

(

)

၅။
၆။

(

)

85

http://mmteashop.com
June 9,
2011


86

http://mmteashop.com
June 9,
2011

87

http://mmteashop.com
June 9,
2011

႕ဝ

88

http://mmteashop.com
June 9,
2011


89

http://mmteashop.com
June 9,
2011


ဝဝ

90

http://mmteashop.com
June 9,
2011

(ဝ

)

91

June 9,
2011

http://mmteashop.com


92

June 9,
2011

http://mmteashop.com
႕ ။
93

http://mmteashop.com
June 9,
2011
94

http://mmteashop.com
June 9,
2011

...

95

http://mmteashop.com
June 9,
2011

96

http://mmteashop.com
June 9,
2011

...

97

http://mmteashop.com
June 9,
2011


98

June 9,
2011

http://mmteashop.com


...


99

http://mmteashop.com
June 9,
2011


100

June 9,
2011

(

)

http://mmteashop.com

-၁
(

)
-၂

(

)
-၁


ဝ ၁

101

June 9,
2011

၃၂

http://mmteashop.com


(

(

)

)

)

102

June 9,
2011

http://mmteashop.com

...

…. ။

...

…. ။

103

June 9,
2011

...

…. ။

http://mmteashop.com

ဝ ဝ
….
႕။


104

June 9,
2011

...

http://mmteashop.com

….

105

http://mmteashop.com

June 9,
2011

ROCK


106

http://mmteashop.com
June 9,
2011


107

http://mmteashop.com
June 9,
2011

108

http://mmteashop.com
June 9,
2011

109

June 9,
2011

http://mmteashop.com110

June 9,
2011

http://mmteashop.com
111

http://mmteashop.com

June 9,
2011

... ...

112

June 9,
2011

http://mmteashop.com


...

113

http://mmteashop.com
June 9,
2011

114

http://mmteashop.com
June 9,
2011115

http://mmteashop.com
June 9,
2011

116

June 9,
2011
...

http://mmteashop.com


117

June 9,
2011

http://mmteashop.com

...

118

http://mmteashop.com
June 9,
2011

119

http://mmteashop.com
June 9,
2011120

http://mmteashop.com
June 9,
2011


121

http://mmteashop.com
June 9,
2011

122

http://mmteashop.com
June 9,
2011

...

123

June 9,
2011


http://mmteashop.com

...

124

June 9,
2011
...

http://mmteashop.com

...

...

125

June 9,
2011

http://mmteashop.com


126

June 9,
2011

http://mmteashop.com


127

June 9,
2011

၁။

…………….

http://mmteashop.com

၂။
၃။
၄။
၅။
၆။

၊ ၉၈

......................

၁၊ ၁ဝ၊ ၉၈

....................

၊ ၉၈

..... ၂၁၊ ၁၂၊ ၉၇
................................

၁၆/၁၇၊ ၆၊ ၉၁

..................

၇။

၂၉၊ ၁ဝ၊ ၉၉
…..
၄၊ ၁၁၊ ၉၉

၈။
၉။

........................

၂၆၊ ၈၊ ၂ဝဝဝ
...........

၇၊ ၃၊ ၉၈

၁ဝ။

...................................

၃၊ ၆၊ ဝ၁

၁၁။

.............................

၂၆၊ ၆၊ ဝ၁

128

June 9,
2011
၁၂။

.............................

၁၃။

၁၄။

http://mmteashop.com

........................

............................

၁၅။

.............................

၁၆။
၁၇။
၁၈။

..........................

...............................

...........................

၁၉။
၂ဝ။

(

)

၂၁။
၂၂။
၂၃။
၂၄။

၂၆၊ ၄၊ ဝ၂
၇၊ ၅၊ ဝ၂
၈၊ ၈၊ ဝ၄
၅၊ ၁၊ ဝ၄
၂၉၊ ၆၊ ဝ၁
၂၇၊ ၁၊ ဝ၂
၇၊ ၁၊ ဝ၅

.......................

၄၊ ၂၊ ဝ၅

..........................

၂၅၊ ၅၊ ဝ၅

.................................

၉၊ ၇၊ ဝ၅

................. ၁၇၊ ၇၊ ဝ၅
..............................
.........................

၅၊ ၅၊ ဝ၅
၁၅၊ ၈၊ ဝ၅

129

June 9,
2011
၂၅။ ဝ
၂၆။
၂၇။

http://mmteashop.com

၂၈။
၂၉။
၃ဝ။
၃၁။

......................................

၁၄၊ ၈၊ ဝ၅

................................ ၁၄၊ ၈၊ ဝ၅
.........................
........................

၂၅၊ ၇၊ ဝ၅
၂၂၊ ၈၊ ဝ၄

...................... ၉၊ ၉၊ ဝ၅
............... ၁၃၊ ၃၊ ဝ၅
....................................

၂ဝ၊ ၉၊ ဝ၄

130

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful