ELENA VÎLCU

-ghid metodic“ Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi. Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor. Învăţătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.” (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător, Standard ocupaţional, Bucureşti 2002, pag. 3).

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010 ISBN 978-606-577-165-9
1

Pagina 1. Argument………………………………………………………………………………......6 2. Structura portofoliului învăţătorului…………………………………………………….....7

3. CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………..10 4. Curriculum vitae …………………………………………………………………….......11 5. Dosarul cadrului didactic...................................................................................................13 6. Fişa personală.....................................................................................................................14 7. Fişa postului.......................................................................................................................15 8. Declaraţie...........................................................................................................................18 9. Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................19 10. Declaraţia contribuabilului.................................................................................................20 11. Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......21 12. CAPITOLUL II – CURRICULUM…………………………………………………..38 13. Structura anului şcolar…………………………………………………………………...39 14. Calendar şcolar 2010-2011………………………………………………………………40 15. Schema orară……………………………………………………………………………..41 16. Orar…………………………………………………………………………………….....42 17. Materiale curriculare……………………………………………………………………..43 18. PROIECTARE CURRICULARĂ:.................................................................................46 19. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 .....................................................................46  Programa şcolară……………………………………………………………..47  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....54  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….57 20. .LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Marcela Peneş, Abecedar Editura Ana, 2000)……………………………………………………………………………………...92  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....93  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….96 21. MATEMATICĂ (autori : Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică, clasa I, Ed. Aramis, 2004 ..........................................................................110  Programa şcolară…………………………………………………………...111  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..115  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...117 22. MATEMATICĂ (autori: Marcela Peneş, Matematică, clasa I, Editura Ana, 2000)................................................................................................................................154  Planificarea calendaristică anuală ………………………………………….155  Proiectarea unităţilor de învăţare …………………………………………..156 23. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ………………………………………………………..171  Programa şcolară…………………………………………………………....172 2

 Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..175  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...177 24. EDUCAŢIE MUZICALĂ……………………………………………………………...186  Programa şcolară…………………………………………………………....187  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..190  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...191 25. EDUCAŢIE PLASTICĂ……………………………………………………………….205  Programa şcolară…………………………………………………………....206  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..208  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...209 26. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ………………………………………………………...221  Programa şcolară……………………………………………………………222  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..225  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...226 27. EDUCAŢIE FIZICĂ…………………………………………………………………...232  Programa şcolară……………………………………………………………233  Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare………………………………….236  Eşalonarea unităţilor de învăţare……………………………………………237 28. DISCIPLINE OPŢIONALE :………………………………………………………...239 29. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE :………………………………………………….239  Argument……………………………………………………………………240  Programa şcolară……………………………………………………………241  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..245  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………246  Bibliografie………………………………………………………………….252 30. PRIETENUL MEU, CALCULATORUL !…………………………………………….254  Argument……………………………………………………………………255  Programa şcolară……………………………………………………………256  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..259  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………261  Bibliografie………………………………………………………………….262 31. PROIECTE DE LECŢIE :……………………………………………………………263  Limba şi literatura română………………………………………………….264  Matematică………………………………………………………………….278  Cunoaşterea mediului……………………………………………………….284  Educaţie tehnologică………………………………………………………..290  Educaţie plastică………………………………………………....................294  Educaţie fizică……………………………………………………………....298 32. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă)………………………………………………………………………………305 33. Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin .sponsorizări ....................................................................................................................306 34. Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………....307 35. CAPITOLUL III. EVALUARE 36. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ………………………………………………..308 a. Limba şi literatura română………………………………………………….309 b. Matematică………………………………………………………………….314 c. Cunoaşterea mediului……………………………………………………….320 d. Educaţie muzicală…………………………………………………………...322 e. Educaţie plastică…………………………………………………………….326 f. Educaţie fizică………………………………………………........................328 3

.........419 56... Fişă de evaluare sumativă matematică………………..................423 57............................... Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură..418 55.....337 37.......424 59......................................cunoaşterea mediului……………………. Grila de evaluare a copilului aflat în plasament………………………………………349 41..................................413 51........................................................................................................... Fişe de completat şi de colorat………………………………………................. Test grilă limba română………………………................................. Fişă de evaluare permanentă…………………………………………………………........437  Fişa de caracterizare psihopedagogică.................................. Fişă de observaţii – cunoaşterea mediului……………………………. Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară....................................... pentru prevenirea accidentelor.457  Proces-verbal......................452  Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii..................................................................................................... Simulare concursuri şcolare matematică……………………………...................................... Fişe de lucru ........................................................ Fişă de evaluare iniţială .........................427 62.....448  Anexa la Programa şcolară.................................... Fişă de apreciere comportamentală………………………………………………….............417 54.......... Simulare concursuri şcolare limba română…………………………….......g................435  Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare....... Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă…............................438  Chestionar caracteriologic................425 60..........................................................................................................................................................430  Date generale despre colectivul clasei...........................................342 38...... CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:.................................................. Bilanţul psiho-social al elevului………………………………………...............449  Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional......454  Munca în echipă................................436  Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe......... REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:...431  Catalog de evaluare şi notare.....428 63...........455 66............. Situaţia rezultatelor şcolare.......... pe discipline......................................………………….............. Fişă de evaluare iniţială………………………………………………………………346 39.......................................428 64............................................380 47..460  Regulile clasei............... Situaţia elevilor problemă..............451  Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare............. Fişă de evaluare iniţială – debutul şcolarităţii………………………………………...................351 43....453  Decalogul educatorului.....433  Situaţia manualelor şcolare..............409 49................................. Educaţie tehnologică………………………………………………………..................................... Test de evaluare formativă – cunoaşterea mediului…………………...........408 48..................354 46..................................429 65.416 53.............462 4 ................ Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare.............................. Fişe de lucru matematică…………………………..........456  Norme de protecţia muncii................ Fişă de evaluare a evoluţiei copilului…………………………………………………352 44.....................350 42.........................................411 50...........………………………...................................... Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare............………………..........................................................353 45...................415 52.................................458  Consiliul clasei...........................348 40.............444  Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului.......... Fişă de apreciere săptămânală………………………………………………………....cunoaşterea mediului………………………………..................................................... Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar....443  Fişa de observaţie asupra elevului..............426 61.......................................................423 58.............................................................................................................. CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI..................... Texte pentru dictări…………………………………………………….........461  Din secretele succesului la învăţătură.......................................

...477  Scrisoare informativă pentru părinţi...........................................................................495 75.. Materiale metodice................................................... mare!.................490 73.................488 70.............................561 84.................................................473  Şcoala şi familia...........................................................................................485 68.................. CURRICULUM ADAPTAT:………………………………………………………498 79..542 83........... ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:........................................................................................................ Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri….....................521  Sărbătoarea abecedarului………………………………………………………526  Serbarea abecedarului…………………………………………………………................................................................487 69........................................488 71................496 77... CAPITOLUL V .......................465  Planificarea şedinţelor cu părinţii..............ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE.........................475  Educaţia sanitară........................................... Regulamentele unor concursuri şcolare........502 80......................................................498  Programa………………………………………………………………………..... METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE……………………………514 82....................................................509  Planificare calendaristică……………………………………………………….....................481  Modele de diplome pentru părinţi................ Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent...................................508  Programa………………………………………………………………………................................. Matematică:…………………………………………………………………………………........................511 81........464  Comitetul de părinţi..................534  Mare sărbătoare...................................491 74.........................................................495 76.......479  Sfaturi pentru părinţi.........466  Proces-verbal la şedinţele cu părinţii.......................... BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………568 5 .........................................471  Regimul zilnic al activităţilor elevilor............................ Limba şi literatura română:………………………………………………………………............. SERBĂRI ŞCOLARE  Serbarea de sfârşit de an………………………………………………………........ Regulamentul de bună purtare..................................................... MODELE DE DIPLOME………………………………………………………….............................. CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE………………………………………...... CAPITOLUL VI . Lista articolelor publicate...................FORMARE CONTINUĂ.................. Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri………………..................... Programul activităţilor extracurriculare........469  Chestionar pentru părinţi..................................................................................................................498  Planificare calendaristică……………………………………………………….............................................................463 67................497 78.............489 72............

Sper ca această “mapă” să reprezinte un factor generator de calitate. responsabilitate şi rigoare profesională. Cartea este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu. cu îmbunătăţirile de rigoare care se impun din perspectiva personalităţii fiecărui dascăl şi ajustată la situaţiile de fapt din cadrul fiecărui colectiv de elevi. Această lucrare poate fi folosită la clasa I. dar şi a găsirii soluţiilor optime pentru rezolvarea tuturor problemelor inerente procesului instructiv-educativ. de mai puţin stres şi de mai mult timp liber tuturor celor care doresc să se folosească de ea pentru a aduce “lumina” în sufletele celor dornici de cunoaştere. dar şi în detaliu asupra tuturor momentelor din cariera unui dascăl modern. creativitate şi. ea oferă o multitudine de instrumente curriculare. cercetare. Totodată.Lucrarea “Mapa” învăţătorului –clasa I reprezintă un ghid metodic complex care vine în întâmpinarea nevoii de documentare. a dificultăţilor. nu în ultimul rând. de satisfacţii. fiind astfel de un real ajutor în urmărirea performanţelor. Autoarea 6 . de performanţă în activitatea cadrelor didactice care lucrează cu elevii din ciclul primar.

Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercită calităţi şi capacităţi diverse : dragoste de muncă. gustul observaţiei. metodist. pe orar se vor specifica orele de desfăşurare a lecţiilor). .obligă la o muncă de calitate. Programe pentru disciplina opţională (aprobate de inspectoratul şcolar) . « Mapa învăţătorului » este un instrument de eficientizare a muncii învăţătorului pentru că : . . reorganizarea şi actualizarea materialelor din mapă . Proiecte didactice . Proiectele unităţilor de învăţare . inspector) o apreciere justă cu prilejul inspecţiilor. . echilibru intelectual. simţ critic şi luciditate. creativitatea în completarea.permite evaluatorului (director.permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie operaţionale . indulgenţă împletită cu fermitate. de responsabilitate şi rigoare profesională. a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate. despre criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă. dragoste pentru copii. entuziasm. devotament. nevoia de înnoire. În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale. acordării calificativelor. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . “Mapa învăţătorului” trebuie să cuprindă următoarele: · Curriculum vitae actualizat · Fişa postului · Fişa de evaluare anuală - - Structura anului şcolar Schema orară Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. credinţă în ceea ce face.oferă posibilitatea diminuării stresului. a salariilor de merit etc. Programe şcolare. curiozitate. dacă este ţinută la zi . Planificarea calendaristică .dă posibilitatea învăţătorului să-şi manifeste iniţiativa. . 7 .

sumative. a proiectelor unităţilor de învăţare. Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică . Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor. Fişele de asistenţe efectuate la ore (interasistenţe. Teste de evaluare (iniţiale. Lista lecturii suplimentare. - - - Descriptori de performanţă. a anului şcolar. Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor. Caiet de evaluare (se înregistrează ritmic calificativele. Situaţii privind proiecte personale cu finanţare din sponsorizări. 8 . schimburilor de experienţă.) . activităţile pe care învăţătorul le are în vedere. Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a . prin sponsorizări . conţinuturi. Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale. modalităţi de realizare) . a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (obiective.) . asistenţe la activităţi în cadrul comisiilor metodice. - Calendarul activităţilor pentru anul în curs (cuprinde toate sarcinile. participări cu referate. măsuri de ameliorare) . cu termene: întocmirea planificării. Statistici privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului.- Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi. portofoliilor realizate de elevi) . Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare . fişe de lucru. Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse. rezultate obţinute. - - Caietul personal al învăţătorului (se înregistrează observaţiile asupra comportamentului elevilor în cei 4 ani). procese verbale. conform obiectivelor prevăzute de programa şcolară) . materiale prezentate) . Fişe de evaluare formativă. Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor . tabele nominale etc. procese – verbale. Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă. materiale informative trimise părinţilor etc. concluzii. Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor. cercurilor pedagogice. inspecţii speciale) . Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară . materiale prezentate. Regulamentul de ordine internă.

(Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare. Învăţătorii nu trebuie să realizeze această mapă pentru a fi văzută... Diferite materiale metodice primite de la M. de la alţi colegi. comisii metodice. să poată fi introduse altele.C. lecţii la consiliile profesorale.T. schimburi de experienţă. Învăţător.S. a lucrărilor publicate. Bucureşti 2002) 9 .E.J. preluate din literatura de specialitate. Standard ocupaţional. Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri.- - informări. - Fişa postului. verificată de evaluatori. Pe măsură ce termenele stabilite sunt depăşite. cursuri de formare. lectorate cu părinţii). I. Contractul individual de muncă Materialele propuse pot fi grupate pe dosare şi ţinute într-un biblioraft (va exista şi un opis care inventariază materialele existente). Lista articolelor publicate în reviste de specialitate. sesiuni de referate metodico – ştiinţifice. Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri. activităţi extracurriculare. Regulamentele unor concursuri şcolare. - Programul activităţilor extracurriculare. elaborate personal (care sunt utile în diferite momente ale activităţii). astfel încât acestea să fie actualizate la nevoie. la rubrica “Observaţii” se consemnează dacă sarcinile propuse s-au realizat (performanţe). ci din dorinţa de a face ca activitatea să aibă finalitatea dorită : creşterea calităţii activităţilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora. cercuri pedagogice.

CAPITOLUL I  Curriculum vitae  Dosarul cadrului didactic  Fişa personală  Fişa postului  Declaraţie  Declaraţie pe propria răspundere  Declaraţia contribuabilului  Fişa de evaluare anuală  Raport de autoevaluare 10 .

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi Curriculum vitae principale Europass Numele şi adresa Informaţii personale angajatorului Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fax(uri) EducaţieE-mail(uri) şi formare Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Perioada Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Calificarea / diploma obţinută Mobil: Disciplinele principale Experienţa profesională studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale 11 .

Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice

Înţelegere Ascultare Citire

Vorbire Participare la Discurs oral conversaţie

Scriere Exprimare scrisă

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Anexe

12

13

Curriculum

Structura anului şcolar; Calendar şcolar 2010-2011; Schema orară; Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor; pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecţiilor); Programe şcolare; Programe pentru disciplina opţională (aprobate de Inspectoratul Şcolar) ; Planificarea calendaristică ; Proiectele unităţilor de învăţare ; Proiecte didactice ; Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) ; Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin sponsorizări ; Lista lecturii suplimentare.

14

7 noiembrie 2010 ( ciclul primar + preşcolar) Vacanţa de iarnă : 22 decembrie 2010 ( miercuri) .17 iunie 2011(vineri) 24 mai.4 ianuarie 2011 (marţi) Cursuri: 5 ianuarie (miercuri) .zi liberă Vacanţa de vară: 18 iunie (sâmbătă) -11 septembrie 2011(duminică) Total zile lucrătoare: 172 15 .15 aprilie 2011 (vineri) Vacanţă: 16 aprilie (vineri) -25 aprilie 2011 (luni) Cursuri: 26 aprilie (marţi) .28 ianuarie 2011 (vineri) Vacanţă intersemestrială : 29 ianuarie (sâmbătă) -6 februarie 2011 (duminică) SEMESTRUL AL II-LEA: 18 săptămâni (88 zile) Cursuri: 7 februarie 2011 (luni) .SEMESTRUL I : 17 săptămâni (84 zile) Cursuri: 13 septembrie 2010 .21 decembrie 2010 (marţi) 1 Decembrie –zi liberă Vacanţă : 1 .

(84 zile .( 88 zile – Marti-24 mai) Luna Săpt.Miercuri-1 dec. L M M J V S D SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE 1 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 3 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 5 11 12 13 14 15 16 17 6 18 19 20 21 22 23 24 7 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 9 15 16 17 18 19 20 21 10 22 23 24 25 26 27 28 11 29 30 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 17 24 25 26 27 28 29 30 31 SEM AL II-LEA :18 săpt.SEM I : 17 săpt. L M M J V S D FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE 18 19 20 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Zile libere + vacanţă 21 1 2 3 4 5 6 22 7 8 9 10 11 12 13 23 14 15 16 17 18 19 20 24 21 22 23 24 25 26 27 25 28 29 30 31 1 2 3 26 4 5 6 7 8 9 10 27 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 25 26 27 28 29 30 1 29 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 1 12 19 26 2 13 20 27 3 14 21 28 4 15 22 29 5 Zile lucrătoare: 172 34 6 7 8 9 10 11 12 35 13 14 15 16 17 18 19 16 .) Luna Săpt.

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII OPŢIONAL Nr. TEHNOLOGII Abilităţi practice VII. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică Cunoaşterea mediului III. minim ore pe săptămână Nr.română II. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi lit. OM ŞI SOCIETATE Religie IV. Total ore în trunchi comun VIII.Aria curriculară/ Disciplina I. ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică V. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Nr.3 1 18 20 1 20 17 . EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică VI. maxim ore pe săptămână Plan cadru CN Număr ore alocate CNA CE CES Total ore 2 8 4 1 1 1 1 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 7 3 1 1 1 1 1 1 - - 2 1 17 - 1 - 1-3 1.

Marţi Miercuri Luni Joi Vineri 18 .

..MANUALE ŞCOLARE: Nr. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 19 ...............................crt ....... Matematică Matematică Cunoaşterea 3........ 4........................................................ Cunoaşterea mediului Religie mediului Religie MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: ............... ………………………………………………………………………………………………….................. Disciplina Limba şi literatura română Manual Abecedar Editura Locul şi anul Autori 1... 2..................

tabele numerice/transformative.UZ OCAZIONAL:  ghiduri şcolare pentru elevi/învăţători: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri. dicţionare. antologii: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………  cărţi de uz şcolar specific: atlase. portofolii ilustrative. hărţi etc: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 20 . albume.

dischete. cu caracter confidenţial.m. postere/afişe jubiliare ş. 21 . extrase din studii critice. focalizate pe textele prezentate etc. de regulă de tip grilă. microfilme.a.d.a. pliante..): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite.: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  materiale “imprimate”.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. CD-ROM-uri. tabel cronologic în consecinţă. diapozitive ş. termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent. realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC.. ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice. cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic.

Bucureşti. al II-lea TOTAL 22 . 2004 Autori : C. Piţilă Distribuirea orelor pe semestre Nr. SEMESTRUL Sem.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Nr. 3. ore: Plan cadru CN 7-8 7 CNA CE 1 Total 8 MANUALUL UTILIZAT: Abecedar.ORE Sem. I NR. T. 2. Mihăilescu. 1.crt. Editura Aramis.

copiii nu trebuie solicitaţi să scrie după dictare sau să copieze texte atât în cadrul ariei Limbă şi comunicare în cadrul altor arii curriculare). altfel acestea vor fi consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafaţă. fără de care nu vom obţine rezultatele dorite. câteva aspecte ale acestor schimbări. în special la clasa I. În situaţia curriculum-ului şcolar pentru Aria curriculară Limbă şi comunicare a fost necesară operarea unor schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă pentru clasa I şi a II-a în vederea relaxării ritmului de lucru. (De asemenea. Obiectivele de referinţă au fost astfel reformulate încât să creeze o hartă echilibrată a ceea ce însemnă competenţă de comunicare la această vârstă. şi a realizării individualizării demersului didactic. producerea unor enunţuri corecte şi operaţiile de silabisire necesare percepţiei sunetelor vor fi integrate în context şi nu vor fi abordate ca operaţii necesare în sine. al gestiunii activităţii de învăţare şi de predare şi. De asemenea. Învăţătorul nu este obligat să le parcurgă pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. în mod firesc. Toate acestea determină. în cele ce urmează. mai curând (aparent) decât asupra achiziţiei de noi cunoştinţe în plan lingvistic: de exemplu. scrie la sfârşitul fiecărui an şcolar. dictate de aceleaşi necesităţi constitutive. Acestea au un statut orientativ. respectiv. dar şi de diferenţele de dezvoltare psihologică şi emoţională a elevilor.INTRODUCERE Debutul şcolarităţii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: la nivelul curriculum-ului şcolar. deoarece capacitatea acestora de concentrare asupra sensului enunţurilor este limitată la această vârstă. anumite schimbări şi în ceea ce priveşte metodologia construirii parcursului didactic. Modificărilor realizate în cadrul obiectivelor de referinţă li s-au adăugat altele la nivelul activităţilor de învăţare şi al conţinuturilor. astfel încât să existe soluţii profesioniste pentru nevoile de şcolarizare impuse de diferenţele de vârstă cronologică. 23 . Activităţile de învăţare au fost selectate astfel încât să fie de tip productiv şi să ofere o motivaţie intrinsecă pentru învăţare. Conţinuturile referitoare la compunerea de texte au fost recomandate pentru clasa a III-a. În cadrul conţinuturilor învăţării a fost redus numărul de cuvinte pe care elevii mici ar trebui să le poată citi. să aibă un sens pentru copil. de o nouă modalitate de organizare a timpului şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizarea unor instrumente adecvate de evaluare. al evaluării. Semnalăm. practicile didactice au dovedit că este necesar să accentuăm asupra elementelor de interacţiune în grup. nu în ultimul rând. datorită gradului de dificultate pe care îl presupun Schimbările făcute în cadrul Arie Limbă şi comunicare vor fi susţinute prin introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare. de cooperare.

să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat 1.2.3. desen etc. exerciţii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei enunţiative şi interogative (fără terminologie). jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător.).Clasele I – a II-a 1. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt. să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată. jocuri de grup cu teme date. OBIECTIVE CADRU 1. final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt. simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete. să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. exerciţii de recunoaştere a unor momente din textul audiat. învăţătorelev pe teme familiare copiilor. exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţuri realizate de elevilor. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1. vizând formarea comportamentului de ascultător activ. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă A. 24 1. exerciţii de distingere a sunetului iniţial. de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele non-verbale. să conţină sau să se termine cu o silabă dată. exerciţii de mimă. exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă.5.1. exerciţii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveşte ca înţeles cu celelalte dintr-o listă audiată. exerciţii de recunoaştere a unor comunicări care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior. exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie. exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri.CLASA I I.4. exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2. jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate 1. Dezvoltarea capacităţii (citirea/lectura) de receptare a mesajului scris 4. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în situaţii de comunicare concretă Limba şi literatura română . jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. pe baza unor imagini prezentate. silabele dintrun cuvânt şi sunetele dintr-o silabă .

exerciţii de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare. desen etc. antonimie. frământări de limbă. activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea unui mesaj ascultat. dramatizări. folosind cuvinte date.). salut. exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător.2. cu accent pe pronunţia corectă.2. rebusuri. jocuri pentru alcătuirea de propoziţii conţinând cuvinte noi. exerciţii de dicţie. exerciţii de formulare de întrebări în vederea clarificării unor nelămuriri legate de o cerinţă dată. povestirea unor întâmplări personale ale copiilor. legate de o situaţie creată. jocuri didactice de sinonimie. integrame. formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. să integreze cuvintele noi în enunţuri - 2. exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. 2.Clasele I – a II-a 25 . înlocuirea sau adăugarea unui cuvânt.) dialoguri pe teme cunoscute. exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini.1. simulări ale unor situaţii de comunicare. exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. jocuri de rol. prezentare etc. exerciţii de modificare a sensului unei propoziţii prin eliminarea. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi - Limba şi literatura română . Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de alcătuire a unor enunţuri. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. activităţi familiare copiilor.3. exerciţii de prezentare a unor obiecte. omonimie. exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe. exerciţii de dicţie. anagrame. prin apelare la diferite modalităţi de redare a acestuia (repovestire. repovestiri. 2. întâmplări cunoscute. volumului şi a vitezei vorbirii. exerciţii de reglare a tonului. exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată. recitări. dramatizare. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. clară.

recunoaşterea unor modele repetitive etc. cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul scris de mână Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere – sunet).. exerciţii de prezentare a unor cărţi citite în particular. exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit. exerciţii de citire a unor texte cunoscute. rebusuri în care cuvintele sunt reprezentate prin imagini. numele unor magazine etc. exerciţii de acomodare cu cartea exerciţii de observare a cărţii. dialoguri despre cărţi. exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii. exerciţii de tipul adevărat/fals. - - 3. grupuri de litere. să identifice litere. adecvate vârstei. a unor texte scurte (etichetele unor produse. memorări de versuri. - - Limba şi literatura română . exerciţii de citire integrală a cuvintelor. dramatizări. silabe. exerciţii de citire la prima vedere. ecusoane. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare. indicatoare.Clasele I – a II-a 26 . exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. în contexte familiare. să citească în ritm propriu. de respectare a direcţiilor de citire (de la stânga la dreapta.3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 3. despre biblioteci. corect un text cunoscut să manifeste curiozitate pentru lectură 3. anunţuri. exerciţii de realizare a unor desene pornind de la enunţurile citite (şi invers). de orientare în pagină.). personaje din texte cunoscute. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare. exerciţii de citire selectivă. exerciţii de citire selectivă.2. exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe baza ilustraţiilor. de sus în jos).). exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului citit. exerciţii de citire selectivă. să desprindă semnificaţia globală a unui text citit 3.1. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului scris de mână sau de tipar cu imaginea..4. invitaţii etc. exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi.5. să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc - 3. recunoaşterea unor cuvinte care se repetă întrun text. librării etc. exerciţii de realizare a unor colaje. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului şi a imaginilor care-l însoţesc.3.

ghe. ci. exerciţii de scriere a literelor. realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor. uă. exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris. dictări de cuvinte şi propoziţii.3. alineat). semnul întrebării. Se vor folosi numai cuvinte titlu. semnului întrebării şi a scrierii cu majusculă.. spre sfârşitul perioadei se pot folosi şi cuvinte care conţin diftongii: oa. exerciţii de scriere a unor elemente grafice pregătitoare.2. exerciţii de corectare şi autocorectare a greşelilor de exprimare.. Formarea capacităţii de citire/lectură  Cartea – volum. exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (punctul.1. che. Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea autorilor de manuale. completarea de rebusuri. ghi. exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.  Citirea propoziţiilor. silabe. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să scrie corect litere. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. să scrie corect. exerciţii de copiere/transcriere a unor substantive proprii. direcţii de orientare în pagină. - - 4. pagină. coperte.Clasele I – a II-a 27 . 4. foaie. exerciţii joc de stabilire a acordurilor gramaticale. a unor propoziţii enunţiative şi a unor propoziţii interogative.  Literele mici şi mari ale alfabetului. lizibil şi îngrijit propoziţii scurte. Grupurile de litere: ce. expunerea tuturor lucrărilor. numerotarea paginii. silabelor. exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.4. exerciţii de folosire a punctului.4. exerciţii de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziţie. mărimea lor. gi. exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. respectând forma. chi. care să faciliteze scrierea literelor şi scriere în duct continuu. caietelor elevilor în vederea încurajării performanţelor individuale. exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text. scrierea cu majusculă) 4. ua.  Citirea cuvintelor. ie. ge. cuvinte Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de trasare a elementelor grafice. Limba şi literatura română . în funcţie de metoda didactică abordată. În perioada abecedară se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice. ia. ea. să manifeste interes pentru exprimarea scrisă - B. 4. exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. cuvintelor şi propoziţiilor.

Formulele elementare de iniţiere şi de încheiere a dialogului. Despărţirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv.  identificarea unei persoane sau a unui obiect. 15 cuvinte. tratarea didactică originală a noţiunilor din programă. Se recomandă ca elevii. în proză sau în versuri. Autorii de manuale pot utiliza texte literare. bastonate. che.  Citirea textelor. astfel încât noţiunile să fie abordate funcţional şi aplicativ. precum şi texte non-literare. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii. eficiente şi nuanţate. fapte. ghi. Aşezarea corectă în pagină (data. Contexte de realizare  Copierea literelor. folosindu-şi deprinderile de exprimare orală.max. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii. Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii (fără referire la terminologia gramaticală).  Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane.  Scrierea de mână. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate (învăţate şi prezentate de copii colegilor sau adulţilor. să realizeze următoarele schimburi verbale:  iniţierea sau încheierea unui schimb verbal. Scrierea cu literă mare la începutul propoziţiei. filme pentru copii. alineatul în scrierea propoziţiilor. Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul. noduleţe). Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea şi dispunerea în manual a unităţilor de conţinut din programă. inclusiv la cele de joc. participarea copiilor la activităţi de grup. Scrierea cuvintelor. fără cunoaşterea regulilor). despre comportarea civilizată.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt. despre regulile de igienă sanitară.Clasele I – a II-a 28 . semnul întrebării. ge. despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. personaje din poveşti. Pentru dictare se vor utiliza litere. Vor fi preferate situaţii de comunicare concrete şi actuale pe baza unui suport vizual. ovale. în cadrul jocurilor sau al activităţilor de învăţare).  oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei. în calitate de vorbitor şi de ascultător).  Propoziţia/enunţul .  oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte. fiinţe.  Ortografia. filme de desene animate. Scrierea propoziţiilor enunţiative şi interogative.  Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomandă:  discuţii libere despre jocuri. bucle. a cuvintelor. Intonarea propoziţiei interogative (fără terminologie). gi. zale. Formularea mesajului oral (aplicativ. semiovale. spaţiul dintre cuvinte). cuvinte şi propoziţii (enunţiative şi interogative) . întâmplări din viaţa personală etc. Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. despre familie. Scrierea ortografică a cuvintelor. despre ocrotirea mediului înconjurător etc. fără teoretizări.  Punctuaţia. 2.  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri.  Comunicarea scrisă Procesul scrierii  Organizarea scrierii. contribuind la structurarea unei comunicări corecte. despre regulile de circulaţie rutieră. Formarea capacităţii de comunicare  Comunicarea orală Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar. până la 75 de cuvinte.). în activităţi de grup şi individuale). silabe. Literele mari şi mici ale alfabetului. de mică întindere. Limba şi literatura română . despre mediul înconjurător etc. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere: ce. puncte. aspecte ale vieţii cotidiene.alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte.. jucării. ci. despre mediul şcolar. Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativă promovată de programă. ghe. chi. Scrierea după dictare.  Cuvântul – element de comunicare. urmărind o creştere progresivă a numărului de cuvinte de la o lecţie la alta. a propoziţiilor.

propoziţii enunţiative. ci. gi. antonime. omonime. Articularea vocalelor şi consoanelor. ghe. Noţiunile nu vor fi definite. ge. Nu se vor utiliza termenii de vocale şi consoane.Clasele I – a II-a 29 . bisilabice şi trisilabice.  Sunetele limbii române.). triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere: ce. Limba şi literatura română . chi. ghi. Cuvântul. exclamative. interogative. che. lucrându-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi noţiuni de genul sinonime. În perioada preabecedară.1. Elemente de construcţie a comunicării  Propoziţia. substantiv propriu etc. Silaba. care nu vor conţine diftongi. accentul se va pune pe comunicarea orală. folosindu-se pentru silabaţie numai cuvinte monosilabice.

foaie. 1. 2. determinarea volumului vocabularului.4. 1. 1.2. Tudora Piţilă TIP CURRICULUM: CNA Nr.2..3. 1. 1. Conţinuturi Probe de cunoaştere a copilului: probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la grădiniţă (constatare a calităţii pronunţiei...2.5. 13.2. 1.. 1. familie. 2. bisilabice şi trisilabice Elemente grafice utilizate în procesul scrierii.3.. 2.1.. 1.. mediul înconjurător Elemente grafice utilizate în procesul scrierii Nr.5.1.1.. 4. integrarea în enunţuri a unui cuvânt cunoscut.1. direcţii de orientare în pagină Dialogul . Propoziţia..5.convorbirea dintre două sau mai multe persoane... de ore pe săptămână: 8 Nr. de ore pe an: SEMESTRUL I Unităţi de învăţare 1.1.5.. a acuităţii vizuale şi auditive.. La început de drum! Obiective de referinţă 1.3. 4... 2. 2.. 2. Cuvântul.     3.1.1.4. ore Perioada  2.. Sunetele limbii române 1.. 1. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu... Cuvinte monosilabice..     Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare 30 . Silaba 1.4.2. completarea spaţiilor libere din propoziţie.1.volum.. Articularea consoanelor şi vocalelor Dialoguri despre viaţa de şcolar. 2. numerotare. 1. coperte. 13. pagini. 1. 1.. 2.etc.1.Clasa: I Editura: Aramis Autori: Cleopatra Mihăilescu.) Cartea .3..

Conţinuturi Nr.3.4. Â  Grupul de litere: ci  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Folosirea corectă a punctului  Intonarea corectă a propoziţiilor  Formulări de întrebări şi răspunsuri  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare Nr. 3... 3.1. D. 2.3.2..1.1.2.. 2. 2.. 4.3.2.1. 1. 2.identificarea unei persoane sau a unui obiect  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mici şi mari de tipar şi de mână: E.2.1. O. 1.. 4.. Ă. L..2. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: P. 1..1.3.. 2.5. 4.. 1. 2. 1.. C. 4.. 2.2.. Î.. ore Perioada 4. 1. 1... 4. 2. 3. 4.2.2.... 1.3.. 3. Punctul  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare SEMESTRUL II Unităţi de învăţare 6. 4...  Corespondenţa sunet-literă  Literele mici şi mari de mână şi de tipar: A. 1. ore Perioada 31 . Punctuaţia propoziţiei Ob. Propoziţia unitate a comunicării 1. 3.1. Ş. V.. 4.1.Unităţi de învăţare Obiective de referinţă 2. S  Grupul de litere: ce  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Scrierea corectă a cuvintelor  Scrierea cu literă mare la început de propoziţie  Scrierea cu literă mare a cuvintelor proprii  Copierea propoziţiilor  Scrierea după dictare  Aşezarea corectă în pagină  Punctuaţia..4. 2..1. U.1. I  Citirea şi scrierea cuvintelor  Despărţirea cuvintelor în silabe  Copierea literelor şi a cuvintelor  Scrierea după dictare  Comunicare orală .3.... 4... 2.4. ref. R. 2.1. M.3.3. Cuvântul element de comunicare 5.2. T.3..1.5.4. 1. N.2.

1... 3.. K.. comportarea în şcoală şi în societate  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: Ţ.4..2. etc.2. 9..4..3. 2.4.5. 1. 3.4...1. Textul mijloc de comunicare 1.4. 2..1.3.  Dramatizări  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Alfabetul limbii române.4.3. 4.. Jocuri didactice  Poveştile copilăriei  Jocuri didactice de dezvoltare a vorbirii Nr..4.3. ghi  Comunicarea orală . 3. H.2.dialoguri despre personaje din poveşti. W. 4. 4. 3.1..2..1.3. 3. ref... 4. J. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: B. 3. gi.2. 3.3. 3.. 3.3.. 2.. z.5.3. 1. 4. Y  Alfabetul limbii române. 2.. 4.. 3.3. 3. Textul Ob. 10. 2. ghe.... 4.1.dialoguri despre programul zilnic al şcolarului..3. che  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere  Comunicarea orală ..1. Am terminat clasa I 3.1.2.Unităţi de învăţare 7. 3. 4. Farmecul textului literar 1. 4. ţ. 4. etc... lumea copilăriei. Scrierea alfabetului limbii române  Grupurile de litere: chi. 3..1.2. 4..2.. 3. 3.7..dialoguri despre personaje din poveşti. 4.. Z. lumea copilăriei. f. 2... F  Citirea textelor  Grupurile de litere: ge.5. 2.  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Citirea textelor  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: X.1. 1.2.3. G  Citirea textelor  Scrierea după dictare a cuvintelor şi a propoziţiilor (fără texte)  Comunicarea orală . 32 . 3.. ore Perioada 8.. Q.

ghicitori. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .Jocuri: „Ghemul călător” Deschide urechea bine” 2 -activitate în clasă 33 .Resurse materiale: manuale. activităţi în echipă. 2 .Resurse materiale: fişe de lucru. “Ce ştiu!” - .observare sistematică 3. exerciţii de scriere şi desen. activităţi în perechi. exerciţii de orientare în clasă. utilizarea cuierului . exerciţiul.Jocuri: „Cine face aşa “ „Ghiceşte cine sunt” „Spune-mi ce vezi” „Trenul” „Deschide urechea bine” Evaluare Data Obs. activitate individuală . prezentarea catalogului . aşezarea în bănci în mod corespunzător . elemente grafice: linii orizontale. carioci . demonstraţia. 1. aşezarea in bănci . frânte Resurse . probe şi jocuri pentru depistarea tulburărilor de limbaj. cântec „Ora-i de plecat la şcoală”. activitate individuală . demonstraţia.Jocuri: „Ştiu să mă prezint” „Dacă vesel se trăieşte” „Ce ştiu să fac!” . exerciţiul. crt. jocul didactic. activităţi în perechi. cântecul: Noi acum suntem şcolari recunoaşterea rechizitelor şcolarului desenarea rechizitelor test pentru detectarea acuităţii vizuale . ilustraţii. activităţi în echipă. Detalieri de conţinut Prima zi de şcoală din viaţa micului şcolar Nr ore Activităţi de învăţare primirea şcolarilor de clasa I prezentarea importanţei zilei de 13 septembrie primirea manualelor . jocuri pentru depistarea tulburărilor de auz. jocul didactic . învăţarea intuitivă . poziţia corectă în bancă sau la răspuns . strigarea catalogului . foi desen. creioane colorate.Resurse procedurale: explicaţia. elemente grafice: linii înclinate. aranjarea ghiozdanului în pupitru . creioane colorate .SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: La început de drum! NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr.Resurse procedurale: explicaţia. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . linii verticale test pentru cunoaşterea volumului achiziţiilor referitoare la citit-scris.observare sistematică 2.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. vizită în şcoală (asigurarea punctelor de reper) cunoaşterea elevilor.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cântec de înviorare . jocuri de cunoaştere a colectivului de elevi. joc de recunoaştere a onomatopeelor . prezentarea clasei . descrierea sălii de clasă . “Rechizitele mele” 2 . prezenţa. dialog . conversaţia. conversaţia.

Data 2 Evaluare -observarea sistematică -proba orală -proba practică -autoevaluarea Obs. jocul didactic . activitate individuală .probă pentru determinarea memoriei. 1. zala 7. “Spune mai departe!” .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. “Ce-am învăţat” - - test pentru stabilirea nivelului de dezvoltare a proceselor de analiză şi sinteză fonetică.Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii elemente grafice: cerc.6. demonstraţia. caietul elevului. memorizare „Toamna”.  Formularea de întrebări şi Resurse  Resurse materiale: manual. “Cine ştie.probă orală . 1. activităţi în perechi. 1.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . de Marcela Peneş. exerciţiul. activităţi în echipă. individuală 2 .Resurse procedurale: conversaţia. 1. demonstraţia. . linii şerpuite. exerciţiul. individuală .activitate în clasă . . de Marcela Peneş. câştigă!” . demonstraţia. .Resurse procedurale: conversaţia.Resurse procedurale: conversaţia.observare sistematică . ilustraţii . ilustraţii. 2.Jocuri didactice: “Ce lipseşte?” „Caseta cu surprize” „Deschide urechea bine “ .4.Resurse materiale: fişe de lucru. ilustraţii . jocul didactic .temă în clasă 2 . ilustraţii.temă în clasă 2 .memorizare „Abecedarul”. activităţi în perechi.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .elemente grafice: bastonul.Resurse materiale: fişe.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. bucle 6. explicaţia. jocul didactic . semioval 5. jocul didactic . oval. . .memorizare „Viţa şi codiţa”.test de cunoştinţe şi lărgirea vocabularului .  Exerciţii-joc de tipul “ emiţător-receptor”.6.frământări de limbă.3. cutie . explicaţia. crt. explicaţia.observare sistematică .jocuri didactice .elemente grafice: spirala. “Campionul” .probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comunicare orală – iniţierea unor dialoguri NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr ore Nr. activitate individuală . exerciţiul.2. explicaţia. activităţi în perechi.Resurse materiale: fişe.observare sistematică . .1.observare sistematică 2 .exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. 2. demonstraţia.Joc didactic: „Mai spune ceva!” . Detalieri de conţinut Comunicare orală: iniţierea unui dialog privind prima zi de şcoală Ob. activităţi în perechi. de Demostene Botez.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Exerciţii de ascultare a unor mesaje. Activităţi de învăţare  Exerciţii de dialog. 34 . exerciţiul.1.Resurse materiale: fişe. steguleţ .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jetoane cu imagini. 1. exerciţiul. ref.

Învăţarea cântecului „Noi acum suntem şcolari”  Exerciţii de formulare de mesaje. activităţi în echipă. filă. Desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător sau elev.1.  Exerciţii de iniţiere a unui dialog despre comportare civilizată.2.  Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri despre activităţi desfăşurate la grădiniţă. 2. activitate individuală Resurse materiale: manual.  Exerciţii de iniţiere.6.1.  A. exerciţiul.  Exerciţii de stabilire a condiţiilor de comunicare. activităţi în echipă.Clasa mea (1 oră) 1.  Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. explicaţia.  Exerciţii de integrare a unor cuvinte cunoscute în comunicarea orală..6. activităţi în perechi.1. Prima zi de şcoală (1 oră) . Desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii  Obiectele şcolarului  Resurse materiale: manual. pagină.  A. explicaţia. activităţi în perechi. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.6.Drumul spre şcoală (1 oră) 1. 1.  Exerciţii de identificare a unor obiecte şi utilitatea lor. caietul elevului. 1.3. 1.  A.Şcoala. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.  Exerciţii de scriere a unor elemente grafice. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea  Resurse materiale: manual. demonstraţia. exerciţiul. 1.6. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.Jocuri de la grădiniţă (1 oră) 2. activitate individuală 1 -observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 1. -Cartea.T. 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. Învăţarea cântecului „Şcolărei şi şcolăriţe”  3. caietul elevului. activităţi în echipă.  Exerciţii de exersare a comunicării.6. 2.3. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. direcţie de orientare în pagină . activităţi în perechi. explicaţia.1.T. . demonstraţia. demonstraţia. 1. caietul elevului. copertă.Caietul de scriere Folosirea corectă a instrumentelor de scriere . activităţi în perechi. 2.  A. susţinere şi încheiere a unui dialog. volum. exerciţiul. 1. Comunicare orală: Exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa şi a rechizitelor şcolare .Jocurile copiilor (1 oră) Comunicare orală. activităţi în echipă.T.4. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. 2.1. 2. 1. 4. răspunsuri.T. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. Clădirea şi curtea şcolii    demonstraţia.6.La cumpărături (1 oră) .  Exerciţii de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 35 .

1. 1. demonstraţia. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. pe baza imaginilor  Exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 4. Scrierea liniei oblice pe un spaţiu Ob. 1. exerciţiul. 2. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. demonstraţia. 1. activităţi în echipă. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia.2. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 36 .2. 1. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1.4. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (suprarând) 1. activitate individuală  Resurse materiale: manual. crt.2.  repovestire după imagini. activitate individuală  Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. caietul elevului. cuvântul.3. exerciţiul. caietul elevului.  formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 3. exerciţiul. 4.4.  audierea poveştii „Capra cu trei iezi”.  dramatizarea unor fragmente din poveste. 1. autorul. activităţi în perechi.1.3. Propoziţia formată din trei cuvinte.  exerciţii de pronunţie corectă. pe baza imaginilor.  Recunoaşterea poveştii: titlul. Propoziţia formată din două cuvinte.2. 2.2. 1. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea O b s. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr ore Nr.  Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte. 4.  activitate în perechi organizată cu scopul de a preciza forma şi utilitatea rechizitelor. 4. exerciţiul. explicaţia. activitate individuală  Resurse materiale: manual. caietul elevului. Scrierea grupului de linii oblice şi a punctului 1.1. activităţi în echipă. ref.  iniţierea unor dialoguri învăţătorelev. silaba. 1.  exerciţii de scriere Resurse  Resurse materiale: manual. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. Propoziţia . demonstraţia. 1. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (subrând) 1. Detalieri de conţinut Camera de studiu. 1. 1. Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a rechizitelor şcolare.1.5. elev-elev despre familie.  exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte. activităţi în perechi. Rechizitele şcolarului. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. activităţi în perechi.3.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia.3.2. explicaţia.4.1. 2. întâmplări şi fapte din viaţa proprie de familie.4. personajele. 2. caietul elevului.2.

5.

Cuvinte formate din două silabe. Scrierea grupului de două linii oblice (suprarând şi subrând)

1.3. 2.2. 4.1.

 iniţierea unor dialoguri despre ocupaţiile oamenilor, despre uneltele folosite;  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor;  Memorizarea a două strofe din poezia „Tatăl meu”, de Veronica Porumbacu  Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu ustensilele caracteristice, ghicitori despre meserii  Exerciţii de scriere  iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie, despre comportarea civilizată;  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor;  joc de rol „La magazin”  exerciţii de scriere

6.

Cuvinte formate din trei silabe. Scrierea bastonaşului cu întoarcere sus, pe unul şi două spaţii

1.3. 2.2. 4.1.

7.

Cuvinte monosilabice. Scrierea bastonaşelor cu întoarcere jos, pe unul şi două spaţii

1.3. 2.2. 4.1.

 iniţierea unor dialoguri despre organizarea timpului liber;  exerciţii de identificare a unor cuvinte monosilabice,  exerciţii de scriere

8.

Programul zilnic al şcolarului. Recapitularea semnelor grafice învăţate

1.3. 1.2. 1.4. 2.2. 4.1.

 exerciţii de recunoaştere a propoziţiilor formate din 2-3 cuvinte şi a cuvintelor formate din 1-2-3 silabe;  exerciţii de formulare de propoziţii;  exerciţii de citire a ilustraţiilor din abecedar;  scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare)

frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluare

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare

37

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vocale şi consoane. Elemente grafice
NR DE ORE ALOCAT: 22 Nr ore

Nr. crt. 1.

Detalieri de conţinut
Familiarizarea cu sunetul a. Învăţarea primei strofe din cântecul „Acum e toamnă, da!”. Scrierea zalei pe unul şi două spaţii

Ob. ref. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

Activităţi de învăţare
 exerciţii de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător;  exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi a consoanelor;  exerciţii de delimitare a propoziţiei în cuvinte şi a cuvintelor în silabe ;  exerciţii de identificare a sunetului în silabe;  exerciţii de pronunţare corectă a

Resurse
 Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul a  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul e  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul i  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2

Evaluare
 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluare

Obs.

2.

Familiarizarea cu sunetul „e”. Învăţarea celei dea doua strofe din cântecul „Acum e toamnă, da!”. Scrierea buclei pe unul şi pe două spaţii

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

sunetului;  exerciţii de dicţie, frământări de limbă;  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt;  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet;  citirea ilustraţiilor din abecedar;  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

3.

Familiarizarea cu sunetul „i”. Învăţarea celei dea treia strofe din cântecul „Acum e toamnă, da!”. Scrierea cârligului

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

 exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor;  reprezentarea grafică a propoziţiei, cuvântului şi a silabei;  exerciţii de memorare a unui text în versuri, a unor proverbe, zicători, ghicitori, frământări de limbă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

38

 exerciţii de scriere a elementelor grafice;

frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

4.

Familiarizarea cu sunetul „o”. Învăţarea celei dea patra strofe din cântecul „Acum e toamnă, da!”. Scrierea ovalului pe un spaţiu

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

 A.T. Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat;  Cântecul „Acum e toamnă, da!”  Desenarea unor legume;  Joc de mimă „Ghiceşte meseria”;

5.

Familiarizarea cu sunetul „u”. Învăţarea celei dea cincea strofe din cântecul „Acum e toamnă, da!”. Scrierea biciului

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

 exerciţii de pronunţare corectă a sunetului;  exerciţii de dicţie, frământări de limbă;  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt;  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet;  citirea ilustraţiilor din abecedar;  alcătuirea de propoziţii /

6.

Familiarizarea cu sunetul „s”. Jocuri – Frământări de limbă. Scrierea semiovalului

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

enunţuri după imagini sau suport lingvistic;  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor;  reprezentarea grafică a propoziţiei, cuvântului şi a silabei;  exerciţii de memorare a unui text în versuri, a unor proverbe, zicători, ghicitori, frământări de

 Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul o  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul u  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul s  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea

39

analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4. fişe de lucru. activităţi în perechi. 1.  exerciţii de dicţie.2. exerciţiul. 2. explicaţia. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4.3.1. exerciţiul. 2. 1. 2. Familiarizarea cu sunetul „l”.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. caietul elevului. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul z Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru. explicaţia. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. 1. 1.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.4. activităţi în echipă.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. cuvântului şi a silabei. 2. fişe de lucru.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. metoda fonetică.4.1.1.1.3.3.  exerciţii de scriere a elementelor grafice.    10.5. „Recunoaşte povestea”.1. activitate individuală Resurse materiale: manual.2.limbă.3. metoda fonetică. jocul didactic. 2. 1. Recapitulare 1. 1. explicaţia.2.2.2. “Recunoaşte personajul!”. 2.2.1. 2.  Cântecul „Acum e toamnă. metoda fonetică. 1.2. da!”  Desenarea unor legume. 1. 2. Joc de mimă „Ghiceşte meseria” 1. 1. 2. 2. 2. 4. 7. demonstraţia.1.4. jocul didactic. 8.4.  citirea ilustraţiilor din abecedar. jocul didactic. exerciţiul. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. Familiarizarea cu sunetul „z”.  9. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  proba orală  proba practică 40 . 1. frământări de limbă. caietul elevului. 1.5. 4.1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul r Resurse procedurale: conversaţia. Jocuri: Frământări de limbă. activitate individuală Resurse materiale: manual.3. Scrierea noduleţului pe rând şi suprarând 1. demonstraţia.1. fişe de lucru. 2.5. Jocuri – Frământări de limbă. Jocuri – Frământări de limbă. 2. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul l Resurse procedurale: conversaţia.5.  reprezentarea grafică a propoziţiei. Familiarizarea cu sunetul „r”. activităţi în echipă. caietul elevului.5.3.  Joc de mimă: „Ghiceşte meseria!”. 2. „Recunoaşte personajul” 1.1.       Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat. 1. 2. caietul elevului. 1. activităţi în perechi. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual.5. demonstraţia.3.  dramatizarea întâlnirii dintre Scufiţa Roşie şi lup  recunoaşterea poveştii şi a  echipă.

 Resurse procedurale: metoda fonetică. activităţi în echipă. 1. exerciţii de identificare a sunetului în silabe. Evaluare 1.3. 2. 2. exerciţii de scriere a semnelor grafice.3.3. demonstraţia.1.a”. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. ref. 1.1. fire de lână.. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.       personajelor după o ilustraţie dată exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe. activitate individuală -autoevaluarea  Resurse materiale: manual. beţişoare. analitico-sintetică. plastilină.2. exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe.a”. demonstraţia.5. 2. Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. exerciţii de scriere a semnelor grafice.2.       11. jocul didactic. conversaţia. explicaţia.1. 4.5. să conţină sau să se termine cu sunetul . observaţia dirijată.T. decupaje din ziare şi reviste.1.1. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia. 2. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera a Ob. metoda fonetică. 2.a” de mână. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. silaba.. 3. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia.Toamna în grădină” Confecţionarea literelor din sârmă.1.4. plastilină. Cuvântul – element de comunicare NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. 2.  identificarea literei .4.1. jocul didactic.5. activităţi în echipă. 1.  Resurse materiale: abecedarul.  descompunerea unor cuvinte care să înceapă.a”. 2. activităţi în perechi. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.1. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. caietul elevului.2.1. de tipar şi de mână. exerciţiul. exerciţiul.5. 1.  scrierea literei .. 2. 2.4. 1. crt. 1. 4.2. exerciţiul. Sunetul.  formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul . 41 . metoda fonetică. sârmă. 4. alfabetar. 2. activităţi în perechi.3. jocul didactic. fişe de lucru. respectând liniatura caietului tip I  A.: . exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. activitate individuală 2  proba orală  proba practică -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Primii paşi în tainele literelor”. Nr ore Activităţi de învăţare  identificarea sunetului. 1.4. 1. explicaţia.  asocierea sunetului cu litera. litera. exerciţii de identificare a sunetului în silabe. în grup şi independentă.a” în silabe...

 Resurse materiale: abecedarul.3. decupaje din ziare şi reviste. 5. analitico-sintetică.  construirea unor enunţuri după imagini date..m”. 2.1.3.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date.ma”..Localitatea mea”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.m” în silabe şi cuvinte. exerciţiul. observaţia dirijată.1. fire de lână.. a cuvântului . 3. observaţia dirijată.a” cu litera ...2.. plastilină.ma”.. observaţia dirijată. conversaţia. sârmă. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul.1.  identificarea sunetului. analitico-sintetică.T. 1..  construirea unor enunţuri după imagini date. plastilină. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.m” cu litera . exerciţiul.mama”. în grup şi independentă.Crizanteme pentru mama”.În parc” Confecţionarea literelor din sârmă. beţişoare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Silaba ma 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 42 .  construirea unor enunţuri pornind de la imagini date. sârmă.m”. 1..  despărţirea cuvintelor în silabe.  A..  identificarea sunetului . 3. 4.mama”. sârmă.T. în grup şi independentă. alfabetar.colaj  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea literei .citirea” imaginilor.2. 4.  citirea silabei . Litera A 1. mici şi mari.  asocierea sunetului . 1. plastilină.3. .1...1.1. decupaje din ziare şi reviste.: „În curtea bunicilor” Confecţionarea literelor din sârmă.  punerea în corespondenţă a cuvântului cu imaginea corespunzătoare.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia.m” cu litera „m”.  .  scrierea literei . jocul didactic.  scrierea literei . 2.M”.  asocierea sunetului .1. 1.  scrierea literei . jocul didactic. în grup şi independentă.. alfabetar.  A.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1..  citirea silabei. 4. plastilină.  asocierea sunetului . observaţia dirijată. sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3. fire de lână.  Resurse materiale: abecedarul. beţişoare. 4. a silabei .  delimitarea cuvintelor în propoziţii.Ma”.  delimitarea cuvintelor în propoziţii..m” în silabe şi cuvinte. în grup şi independentă. Litera M 1. jocul didactic.3. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.A”. analitico-sintetică..pictură  exemplificarea unor substantive proprii cu nume de persoane care conţin sunetul ..m” cu litera . alfabetar.1.A” de mână  A.. conversaţia.5.  despărţirea cuvintelor în silabe.5. Sunetul şi litera m 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.m”şi a silabei „ma”  A.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. 4. decupaje din ziare şi reviste....ma” şi a cuvântului ..M” şi a silabei . plastilină.  asocierea sunetului .. plastilină. 2. exerciţiul... analitico-sintetică.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână.m” în poziţie iniţială. 2.T.5. 3.1. exerciţiul.. alfabetar.T.

3.1. analitico-sintetică. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. exerciţiul.3. 2. 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. fire de lână. 1.1. alfabetar.  asocierea sunetului .5. Cuvânt „Ursul păcălit de vulpe”.. Sunetul şi litera u 1. 3..Care cheie se potriveşte?’  A.U”. Silabă.5..  scrierea literei . plastilină. observaţia 2  observarea sistematică  proba orală  proba 43 . plastilină.2 7. alfabetar.  scrierea literei . 1.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. 8.u” în silabe. 1.. Litera U 1.  citirea silabelor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină  „citirea” ilustraţiilor. 9.T. fire de lână.u’ şi a silabei ..  identificarea silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. exerciţiul.5.1. conversaţia..  Resurse materiale: abecedarul.. beţişoare. conversaţia. 3. 4. conversaţia. de Ion Creangă 1.. alfabetar.  recunoaşterea cuvintelor în spaţiul tipărit.  selectarea unor propoziţii din enunţuri create de elevi.U”. sârmă.1. în grup şi independentă.3 1.La şcoala ursuleţilor”.  integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii..3.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul.1. plastilină  construirea corectă a unor enunţuri după imagini.  formarea silabelor şi cuvintelor.  citirea selectivă a silabelor şi cuvintelor  intuirea imaginilor .u” cu litera . decupaje din ziare şi reviste.. sârmă.4 2.  Resurse materiale: abecedarul. analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.  identificarea sunetului .  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. observaţia dirijată..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic. observaţia dirijată. în grup şi independentă.u” cu litera . analitico-sintetică.T.. fire de lână.  delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în silabe.1.1 2. Sunetul şi litera n 1. Confecţionarea literelor din sârmă. conversaţia.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare. . decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică.  descoperirea unor cuvinte care să înceapă să conţină sau să se  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. observaţia dirijată. 1.Răspunde desenând! Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină..mu’  A.2 3.Alfabetul vesel” (fragment) de Petre Ghelmez – memorizare Joc cu cântec şi mişcare : . exerciţiul.u’. : Frământări de limbă Ghici ce e? .1 3.6.Trenul” Confecţionarea literelor din sârmă. jocul didactic.  asocierea sunetului .  citirea integrală a cuvintelor. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic. beţişoare.4. beţişoare. 4.  joc didactic. sârmă.

 Resurse materiale: abecedarul.  asocierea sunetului ..  Resurse materiale: abecedarul. analitico-sintetică.1 2.  citirea silabelor.n’’ cu litera . în grup şi independentă.5. în grup şi independentă. plastilină. 2.1. decupaje din ziare şi reviste.. Litera N 1. jocul didactic.i’’. Litera I 1. alfabetar. i” izolat şi în cuvinte.. conversaţia. exerciţiul..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  formarea unor cuvinte din alfabetar. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  asocierea cuvântului scris cu imaginea corespunzătoare.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.. beţişoare. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.. .  Resurse materiale: abecedarul.1 4.  asocierea sunetului . 3. jocul didactic.3.1. observaţia dirijată.3.  modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui sunet. exerciţiul.3.  scrierea literei..  citirea silabelor şi a cuvintelor. Joc de rol .3. 3.1. conversaţia. 1. 1.  Resurse materiale: abecedarul.2. 10. beţişoare. sârmă.I’’  citirea silabelor şi cuvintelor.  asocierea sunetului . 3.2.1.  punerea în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu silaba scrisă de mână.. 12.. analitico-sintetică.La ziua onomastică’’  Confecţionarea literelor din sârmă. 1.1.T. conversaţia. fire de lână. observaţia dirijată.n’’ izolat şi silabe şi în cuvinte  A. plastilină  asocierea sunetului .N’’  identificarea literelor învăţate. 11. cuvintelor . plastilină  identificarea sunetului . fire de lână.  citirea în dialog. 4.4.2.Jucăria preferată’’ – desen Confecţionarea literelor din sârmă. decupaje din ziare şi reviste. sârmă. plastilină.. alfabetar. observaţia dirijată. 3. în grup şi independentă. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică. 2. sârmă. 4. i’’ cu litera ..  scrierea literei . plastilină  identificarea unor situaţii de utilizare a majusculei.  Resurse procedurale: metoda fonetică.N’’ izolat şi în cuvinte  A. sârmă.n’’ cu litera ..  A. exerciţiul. termine cu sunetul „n”.  citirea propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor interogative.I” cu litera . 2. decupaje din ziare şi reviste.2.1.T. propoziţiilor.  scrierea literei . 2. fire de lână.Culesul nucilor” – activitate practică (desen.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 44 .: Învăţarea unui cântec de leagăn . plastilină. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. beţişoare. Sunetul şi litera i 1.. modelaj)  Confecţionarea literelor din sârmă. jocul didactic. jocul didactic..i’’ în silabe şi în cuvinte.5.  scrierea literei .n”.3. 2.1.  realizarea unui dialog elev-elev pornind de la o imagine dată. 2.I’’  transcrierea cuvintelor formate la alfabetar dirijată.1.T. practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.2.. 1. 4. alfabetar..

3. Detalieri de conţinut Ob.1.  A.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.5.  Resurse materiale: abecedarul.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. Evaluare 1.T. observaţia dirijată. Sunetul şi litera e 2 45 .. plastilină. 1.  „citirea” ilustraţiilor. ref. alfabetar. jocul didactic. sârmă. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  asocierea sunetului cu litera . în grup şi independentă. 4. sârmă.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .. 3. conversaţia. 3.T. 1.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.3.  despărţirea cuvintelor în silabe.3. 2.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.e’’ izolat şi în cuvinte. 3.  Resurse materiale: abecedarul. cuvinte.  formarea silabelor şi cuvintelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  identificarea sunetului . silabe. 1. alfabetar. 2. conversaţia. jocul didactic. fire de lână. observaţia dirijată.  A. e’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . analitico-sintetică. observaţia dirijată. 2.2.  delimitarea cuvintelor din propoziţii.3. plastilină  citirea literelor. decupaje din ziare şi reviste. 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 14.  scrierea literei .1.. silabe. 4. cuvinte.  Resurse materiale: abecedarul.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.2. 1. crt. Nr ore Activităţi de învăţare  .1. transcrierea şi dictarea unor litere.  copierea.1.1. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Învăţăm să citim”. 1.13. 2.. : joc de rol: .. 1.1.1.Jucăriile Resurse  Resurse procedurale: metoda fonetică. transcrierea şi dictarea unor litere.: Joc de rol « La bibliotecă’ »  Confecţionarea literelor din sârmă. în grup şi independentă.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. silabelor. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analiticosintetică. exerciţiul.e’’.  copierea.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. Recapitulare 1. Propoziţia – unitate a comunicării NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. decupaje din ziare şi reviste.1. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. 2. exerciţiul. plastilină. sârmă. alfabetar.4. în grup şi independentă. jocul didactic. cuvintelor de tipar şi de mână.2. în grup şi independentă. exerciţiul. plastilină.1. analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare. 4.

4. alfabetar.T. cu sunetul .o’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. Animalul meu preferat ’’. conversaţia.1.  asocierea sunetului . analiticosintetică.  Resurse materiale: abecedarul. fire de lână. r’’ cu litera . sârmă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3. Sunetul şi litera r 1. 4.  identificarea literei .e” în poziţie iniţială)..3. în grup şi independentă. analiticosintetică.  citirea silabelor. Sunetul şi litera o 1.3.  frământări de limbă.mele”  Confecţionarea literelor din sârmă.  asocierea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul..5. fire de lână. cuvintelor. desen  Audiţie: cântece pentru copii „Azi Grivei e supărat”  Confecţionarea literelor din sârmă.. 4.  citirea integrală a cuvintelor. 3. propoziţiilor.T. beţişoare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. conversaţia. beţişoare.  citirea în dialog. exerciţiul.1. E’’. exerciţiul.. alfabetar.1.R’’ cu litera . decupaje din ziare şi reviste. 4.3.1. analiticosintetică.1. exerciţiul.  citirea selectivă.  scrierea literei .  scrierea literei . plastilină  asocierea sunetului .. plastilină  identificarea sunetului . 2. plastilină.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1... beţişoare. plastilină 2. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . sârmă.1.: „Poveşti. jocul didactic.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse procedurale: metoda fonetică. beţişoare. plastilină.1.1.. E’’ în texte la prima vedere.  identificarea sunetului .. 2..5. decupaje din ziare şi reviste..T. observaţia dirijată. 3. conversaţia.o” în silabe şi în cuvinte. 2. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. E’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. plastilină.  asocierea sunetului. 1.e’’ cu litera .. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 46 . Personaje preferate”  Confecţionarea literelor din sârmă.3.1. observaţia dirijată. 4. exerciţiul.. r”  A. conversaţia. 1. analiticosintetică. clară. . decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic.Pe mare” – desen Confecţionarea literelor din sârmă.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „o”.1. în grup şi independentă. propoziţii. 2. jocul didactic.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. 1. 3.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. sârmă. observaţia dirijată.. observaţia dirijată. R’’. Litera E 1.r’’ în silabe şi în cuvinte. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 5..2.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. cuvinte. în grup şi independentă.joc de rol. Litera R 1..r”.  Resurse materiale: abecedarul. fire de lână.5.

plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. observaţia dirijată.3 1. beţişoare.. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. analiticosintetică.Colţul viu al clasei’’ – protejarea şi îngrijirea plantelor şi animalelor  Confecţionarea literelor din sârmă. în grup şi independentă. :.3. exerciţiul.  scrierea literei .c’’ cu litera .  scrierea literei ..  asocierea sunetului.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. beţişoare.. plastilină.  citirea selectivă. în grup şi independentă. sârmă. fire de lână.c”.3.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. analiticosintetică. propoziţii.o”. litera . analiticosintetică. sârmă.  citirea silabelor.. fire de lână.Ceasul’’  Confecţionarea literelor din sârmă.  scrierea literei .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.6. 4. cuvintelor.. 3... plastilină  identificarea sunetului ..1.  citirea în dialog. propoziţiilor.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.c” cu litera .T.  asocierea sunetului . conversaţia..5.2 3..  joc didactic.c’’ izolat.  Resurse materiale: abecedarul.1.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.  citirea silabelor.C”. 8.c” în silabe şi în cuvinte. propoziţiilor. în cuvinte.T. în grup şi independentă. Litera O 1. 1. beţişoare. fire de lână. conversaţia.  citirea silabelor.o”.  citirea silabelor.. O’’. plastilină  asocierea sunetului . decupaje din ziare şi reviste. în propoziţii.  A.. alfabetar. La  Resurse materiale: abecedarul.4 2. : Joc de rol . plastilină.Care cheie se potriveşte?’  A.  A. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. sârmă. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic.O’’ cu litera . plastilină. observaţia dirijată.5. 4. Sunetul şi litera c 1. în grup şi independentă.2 7. 1. 2. cuvintelor.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. jocul didactic. în cuvinte.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. 2.1 3.T.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „c”. decupaje din ziare şi reviste. cuvinte.1 2.. alfabetar. exerciţiul. Litera C 1. propoziţiilor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar.  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.o’’ izolat. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti”  Confecţionarea literelor din sârmă. decupaje din ziare şi reviste.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată. în propoziţii. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 47 .1. cuvintelor..U”.. 3.T. : joc de rol ...  scrierea literei . jocul didactic.

observaţia dirijată.  A.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână.  scrierea literei . 2.  asocierea sunetului .T.  Resurse materiale: abecedarul. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. plastilină..4. fire de lână.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă. silabelor.2.1. în grup şi independentă. propoziţii. exerciţiul. Ă” de mână  A. fire de lână.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.T. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  „citirea” ilustraţiilor.1 2.3. 1.. alfabetar. l’’ cu litera .9. Ă’’.învăţarea cântecului .1. analiticosintetică..  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 48 . 4. 2.5... 3.1. 1. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul.citirea’’ imaginilor. 11. 2.3.  asocierea sunetului cu litera..l’’ în silabe şi în cuvinte.1. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. respectând liniatura caietului tip I  A.  scrierea literei .  Resurse materiale: abecedarul. stomatolog’’ . Recapitulare 1.L” de mana. Sunetul şi literele ă.1. jocul didactic. 1.Broscuţele’’  identificarea sunetului . 1.  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată. conversaţia. liliac” – dactilopictură  citirea literelor.ă.  identificarea literei . sârmă. exerciţiul.  completarea enunţurilor prin alegerea cuvântului potrivit.  Confecţionarea literelor din sârmă.5. 2.ă” cu literele . l’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor..  frământări de limbă. 2. : .1.Ce putem face cu pensula şi culorile?’’ . cuvintelor de tipar şi de mână.. mici şi mari.1. 2.  scrierea corectă a literelor mici  Resurse procedurale: metoda fonetică. 12. 1. de tipar şi de mână. alfabetar. exerciţiul. plastilină.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . plastilină..L’’. observaţia dirijată.. analiticosintetică. sârmă.. Litera L 1. beţişoare.1.1.L”. plastilină  asocierea sunetului . clară.3.  . 10.1.. 3.  identificarea sunetului .3. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste. Sunetul şi litera l 1. 3. conversaţia. alfabetar. conversaţia. Selectarea şi colorarea unor imagini reprezentând obiecte de igienă personală’’ Confecţionarea literelor din sârmă. 3.l”.2.. beţişoare. conversaţia. 4.. jocul didactic.: Joc de rol „La joacă”  „Lalele.  scrierea literelor .4. analiticosintetică.3.ă. sârmă.2.T. analiticosintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic.2. Ă 1. 4.: Din folclorul copiilor – numărători.  construirea corecta a unor enunţuri după o imagine .1 4.

exerciţiul.1. Joc de rol „În sala de gimnastică”  Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar.1.  Resurse materiale: abecedarul.  A. silabe.. observaţia dirijată.  despărţirea cuvintelor in silabe. conversaţia.1. exerciţiul.  scrierea grupului de litere . în grup şi independentă.1. Ce Ob.1. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Evaluare 1. jocul didactic. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date. transcrierea şi dictarea unor litere.ce’’„Ce” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. sârmă. 3. şi mari de mână. plastilină. alfabetar. -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.ce’’. silabe.  copierea.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.5.. 2. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Dezlegăm tainele textelor”. 2. 2. 14. fire de lână. în grup şi independentă.1.13. plastilină.3.2. sârmă. 2. plastilină Resurse Data Evaluare 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. observaţia dirijată. 1. 4. 3.  asocierea sunetului . decupaje din ziare şi reviste.1.2. crt.3.4. 49 . 1. jocul didactic. în grup şi independentă.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. decupaje din ziare şi reviste.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 4.  citire în ritm propriu a silabelor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .. a cuvintelor şi a propoziţiilor. transcrierea şi dictarea unor litere. analiticosintetică. ref. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul.ce’’ cu grupul de litere . 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. „Ce”.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.  asocierea sunetului cu litera . cuvinte. Textul scris NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr. conversaţia. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ce.  formarea silabelor şi cuvintelor.  copierea. analitico-sintetică. abecedarul. decupaje din ziare şi reviste.2 1. 1.3.T. cuvinte. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

observaţia dirijată.T’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.  citirea silabelor. conversaţia. T’’.  citirea silabei. 4.  asocierea sunetului ... analitico-sintetică. plastilină..  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă..S’’.. plastilină. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 50 .. 2. fire de lână. alfabetar. analitico-sintetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.m”. 2. beţişoare. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.T’’ în texte la prima vedere.m”şi a silabei „ma”  A.1. jocul didactic. plastilină  asocierea sunetului . memorizare . 17. 1.  construirea unor enunţuri după imagini date....3.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia. 4.  asocierea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul.  identificarea literei . conversaţia.  citirea integrală a cuvintelor. s’’ izolat. observaţia dirijată. plastilină.t” în poziţie iniţială).5.1.  Resurse materiale: abecedarul.T.. beţişoare.5. plastilină. propoziţii. 16. analitico-sintetică.1. 1. 2. sârmă.s’’. 2. 4.1.  Resurse materiale: abecedarul.T. jocul didactic.3. jocul didactic. observaţia dirijată. exerciţiul.  identificarea sunetului.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul..1. Sunetul şi litera s 1. cu sunetul ..1.1.s’’ cu litera . plastilină  identificarea sunetului .s’’ în silabe şi în cuvinte.T. decupaje din ziare şi reviste. în propoziţii. cuvintelor.  A.t’’ cu litera ... Litera S 1.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. fire de lână. 4.1.2.. sârmă.  despărţirea cuvintelor în silabe. exerciţiul. Litera T 1.5. în grup şi independentă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3. propoziţiilor.ma”. observaţia dirijată. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 18. Joc de rol „La masă”  Confecţionarea literelor din sârmă. S’’  compunerea unor cuvinte folosind silabe date...1. 3.: „Meseriile” – joc de rol  Confecţionarea literelor din sârmă. de George Topârceanu  Confecţionarea literelor din sârmă.s’’.m” cu litera .  scrierea literei . 1. exerciţiul.1. în grup şi independentă.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. alfabetar. analitico-sintetică. exerciţiul.Acceleratul”. decupaje din ziare şi reviste.. 1. Sunetul şi litera t 1. în cuvinte.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane.  asocierea sunetului . cuvinte.  scrierea literei .s’’ cu litera . beţişoare. fire de lână. 3. decupaje din ziare şi reviste.15. sârmă.1. conversaţia.  punerea în corespondenţă a cuvintelor / propoziţiilor scrise cu litere de tipar /mână.  scrierea literei . sârmă.3.  scrierea literei ..m” în silabe şi cuvinte. jocul didactic.

 „citirea” ilustraţiilor.  ortografia unor cuvinte ce conţin grupele de vocale .1. exerciţiul. conversaţia. 1. 1. Recapitulare. 1. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste.  „citirea” ilustraţiilor.2. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic. sârmă.1. conversaţia. 2.3.2.1. cuvintelor de tipar şi de mână. plastilină. exerciţiul. observaţia dirijată.  copierea. sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică.2. Săniuţa’’ .2.3. 2 21. Resurse materiale: abecedarul. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.1.3. alfabetar. plastilină. 2. 2. : . 2.1. exerciţiul. silabelor.  citirea literelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. transcrierea şi dictarea unor litere. plastilină. crt.5.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. silabelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar.  formarea silabelor şi cuvintelor. analitico-sintetică. 4.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.Baba iarna intră-n sat’’ de Otilia Cazimir memorizare . în grup şi independentă. alfabetar. 1. silabe.  citirea literelor. 1.1.  formarea silabelor şi cuvintelor. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. 2.5.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.T.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr.2. 2.modelaj de plastilină  citirea literelor.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3. cuvinte.4. 20 Detalieri de conţinut Să circulăm corect! Ob. cuvintelor de tipar şi de mână. observaţia dirijată.. 1. 1.3. conversaţia. cuvinte. observaţia dirijată. Recapitulare şi sistematizare 1.1. Evaluare 1.  ex.1. 1.4.5. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul.3.2. în grup şi independentă.3. plastilină.ia’’  A. 3. 1. analitico-sintetică.  copierea.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. 1. 1. 4.1. analitico-sintetică.. cuvintelor de tipar şi de mână.19. 1.1. 2. 2. silabelor. silabe.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 3. Ref . decupaje din ziare şi reviste. Nr ore Activităţi de învăţare  „citirea” ilustraţiilor.4.. de scriere după dictare Resurse Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. transcrierea şi dictarea unor litere. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 51 . sârmă. 2. în grup şi independentă.1.

conversaţia. silabelor.  despărţirea cuvintelor în silabe. observaţia dirijată.  copierea.1. fire de lână. 3.. 2. 2. decupaje din ziare şi reviste.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Bucuriile iernii” ( 32 ore) Nr ore Nr.p” în poziţie iniţială). 1. 2.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă.1.p’’ izolat şi în cuvinte.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii  Resurse procedurale: metoda fonetică.. p’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . alfabetar. P’’ în texte la prima vedere.  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4.5. exerciţiul.3. cuvinte. transcrierea şi dictarea unor litere. 2 Litera P 1.... analitico-sintetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 52 . : joc de rol: .  A. Evaluare 1. 3. P’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral ) Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetului ..citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.p’’.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. ref.  Resurse materiale: abecedarul. 1.3. 2.T. Activităţi de învăţare  . silabe. exerciţiul.  scrierea literei . conversaţia. 1.4.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. în grup şi independentă.1. beţişoare. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane.1. cu sunetul . 1.1.  delimitarea cuvintelor din propoziţii.  „citirea” ilustraţiilor.22.  identificarea literei .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. crt.1. 4.p’’ cu litera . decupaje din ziare şi reviste. 4. 1.  formarea silabelor şi cuvintelor. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera p Ob.2. observaţia dirijată.  scrierea literei . analitico-sintetică. jocul didactic. alfabetar. alfabetar. cuvintelor de tipar şi de mână. jocul didactic.2.3.La pescuit”  Confecţionarea literelor din sârmă.  Resurse materiale: abecedarul.3.  citirea literelor. 2. 1.  identificarea sunetului .. sârmă.2. jocul didactic. 1. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia. 1. observaţia dirijată. P’’.. plastilină. sârmă. plastilină. analitico-sintetică. exerciţiul.1.  citirea integrală a cuvintelor.. plastilină..2.

cuvintelor.. analitico-sintetică.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.v’’ în silabe şi în cuvinte. 2. în grup şi independentă.. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .T. exerciţiul. beţişoare. fire de lână.  Resurse procedurale: metoda fonetică.3..  citire în ritm propriu a silabelor.ci’’.1. Ci 1.1. conversaţia. „Ci”. decupaje din ziare şi reviste. fire de lână.  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul.  citirea în dialog.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 5 Sunetul şi grupurile de litere ci.. analitico-sintetică. sârmă.d’’ cu litera . alfabetar. beţişoare. analitico-sintetică.5. fire de lână.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare. jocul didactic. exerciţiul.  frământări de limbă. 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3.ci’’„Ci” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  Resurse materiale: abecedarul. propoziţii. jocul didactic. alfabetar...  citirea silabelor. 1.  A.v”.1.V”.d”. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste.5.  asocierea sunetului . 2.  A.T. alfabetar. cuvintelor.3 Sunetul şi litera v 1.3..  citirea silabelor. plastilină  identificarea sunetului . observaţia dirijată. exerciţiul.1. conversaţia. v’’ cu litera . v”  A.d” în silabe şi în cuvinte..  Resurse procedurale: metoda fonetică. desen  Audiţie muzicală: Concerte pentru vioară  Confecţionarea literelor din sârmă.  asocierea sunetului .  scrierea grupului de litere .T. Joc de rol „La circ”  Confecţionarea literelor din sârmă.  citirea selectivă.: „La cumpărături”  Confecţionarea literelor din sârmă. 2.2.1. propoziţiilor.1. analitico-sintetică.3. 1. a cuvintelor şi a propoziţiilor. 4.  despărţirea cuvintelor in silabe. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 6 Sunetul şi litera d 1. 2.ci’’ cu grupul de litere . clară.  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 53 . plastilină. în grup şi independentă. plastilină. 1. cuvinte. 4 Litera V 1. decupaje din ziare şi reviste.  identificarea sunetului . observaţia dirijată. 3.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. 4. plastilină  asocierea sunetului .1.Prietenia” – joc de rol Confecţionarea literelor din sârmă..  delimitarea cuvintelor în propoziţii.5.1.1. observaţia dirijată. observaţia dirijată. conversaţia.. fire de lână. 4.  asocierea sunetului.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „d”..3.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia.1. La concert ’’..  Resurse procedurale: metoda fonetică.T.1. .. în grup şi independentă. sârmă.joc de rol.1. 1. 3. sârmă.V” cu litera . jocul didactic.  scrierea literei ..

 citirea silabelor.D’’ cu litera . fire de lână..T.  A. fire de lână. propoziţiilor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Confecţionarea literelor din sârmă. jocul didactic. conversaţia. analitico-sintetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 9 Litera Ş 1. alfabetar. Jean Lupu  Confecţionarea literelor din sârmă.. decupaje din ziare şi reviste.1. în cuvinte. în cuvinte. observaţia dirijată.  citirea selectivă. 2. în propoziţii. cuvintelor. „Tom şi Jerry” abecedarul. sârmă. D’’.  citirea în dialog. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 54 .  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „ş”.d”.. :. analitico-sintetică. 1.ş”.T.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea literei .Animalul preferat’’  Audiţie muzicală: „Motanul pedepsit”  Vizionare film: „Tweety”.. propoziţii. plastilină. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia.3. în grup şi independentă..7 Litera D 1. exerciţiul.  Resurse procedurale: metoda fonetică. beţişoare. plastilină.5.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea literei .1.2 3.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. beţişoare. sârmă.  asocierea sunetului . 2.1 2. : joc de rol . sârmă.  scrierea literei .ş” în silabe şi în cuvinte.  asocierea sunetului .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.ş” cu litera .T. în propoziţii. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse materiale: abecedarul.  A.Ş”. 4. 4.ş’’ izolat. analitico-sintetică. alfabetar. propoziţiilor. cuvinte.4 2. sârmă.1 3. jocul didactic.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.1.. cuvintelor... plastilină  identificarea sunetului .2 8 Sunetul şi litera ş 1. plastilină. decupaje din ziare şi reviste. : Joc de rol „La pădure”  Audiţie: „La pădure”.  scrierea literei . 3.Ş”. în grup şi independentă. beţişoare.. propoziţiilor. decupaje din ziare şi reviste.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. exerciţiul.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă. exerciţiul. plastilină  asocierea sunetului ..  citirea silabelor.5.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.3 1. Joc de rol „În Delta Dunării”  Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar. fire de lână. conversaţia.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.d’’ izolat. alfabetar.1. 1.3. plastilină.ş’’ cu litera . jocul didactic. observaţia dirijată.  citirea silabelor.  A.  Resurse materiale: abecedarul.. 3..T..

3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste. 1.4. alfabetar.  scrierea literei . Δ de mână  A.Sunt român!”  Audiţie muzicală: „Românaşul”  „citirea” ilustraţiilor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic. 4.1. : . 12 Ţara mea 1. plastilină.  asocierea sunetului .  A.. Î 1.â’’ în silabe şi în cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. 3. plastilină  asocierea sunetului .. exerciţiul. observaţia dirijată. 2. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .1. 3.4.5. cuvintelor de tipar şi de mână.  identificarea sunetului .4. 1.  citirea literelor.1. 2. 2.2.î. Confecţionarea literelor din sârmă. 2.10 Sunetul şi literele î.1.T. fire de lână.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.  ex.citirea’’ imaginilor.1. alfabetar. analitico-sintetică. în grup şi independentă.3. â’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor.  copierea.1. beţişoare. propoziţii..T.1. în grup şi independentă.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 13 Recapitulare 1. 1. 1. 1.3. silabelor. plastilină. observaţia dirijată. plastilină.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. 2.2. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte.. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 55 .1.1. beţişoare. 4.5. conversaţia. clară. sârmă.1. 4. analitico-sintetică.: „Sportul înseamnă sănătate”. exerciţiul. 11 Sunetul şi litera â 1. 2.1.  Resurse materiale: abecedarul. mici şi mari. jocul didactic.5. 2. 1. silabelor. 1.. plastilină. 4. â’’ cu litera .î. 1.  „citirea” ilustraţiilor. analitico-sintetică.â”.2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. observaţia dirijată. de scriere după dictare  Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată. silabe. 2. transcrierea şi dictarea unor litere.1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.3.  . sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.  scrierea literelor .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvintelor de tipar şi de mână. sârmă. 3. jocul didactic.î” cu literele .. Î’’. în grup şi independentă. 2. decupaje din ziare şi reviste. 2.. alfabetar. conversaţia.3. sârmă. conversaţia.2.  formarea silabelor şi cuvintelor.  citirea literelor. fire de lână. alfabetar.3. exerciţiul. 3.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână..  Resurse materiale: abecedarul. analitico-sintetică.3.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.  Confecţionarea literelor din sârmă.  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste.

jocul didactic.. exerciţiul.  Resurse procedurale: metoda fonetică. frontală. Activităţi de învăţare  .1. 1. : joc de rol: .  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. decupaje din ziare şi reviste.  delimitarea cuvintelor din propoziţii... 1.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. 1. alfabetar. plastilină. beţişoare.  asocierea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul. b’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .. conversaţia. B’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. cu sunetul . 3.  despărţirea cuvintelor în silabe. B’’.b” în poziţie iniţială). în grup şi independentă. 1. în grup şi independentă.5. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vis de primăvară…” NR DE ORE ALOCAT: 20 Nr ore Nr.  identificarea sunetului .b’’.2. analitico-sintetică.T. 3. crt.4.14 Evaluare 1.1.1. plastilină.3. analitico-sintetică. jocul didactic. 2. 1.2. 2. decupaje din ziare şi reviste.3..2. 2. 2.3. Litera B 1. conversaţia. fire de lână. ref. exerciţiul. sârmă.  asocierea sunetului cu litera .  citirea integrală a cuvintelor..1. alfabetar. cuvinte.: „Oraşul lui Bucur”  Confecţionarea literelor din sârmă.b’’ izolat şi în cuvinte.. plastilină. 4.3. 1.  Resurse materiale: abecedarul.b’’ cu litera . transcrierea şi dictarea unor litere.2. 1.  scrierea literei . cuvinte. beţişoare.1.1.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera b Ob.T.  copierea. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane.  Resurse procedurale: metoda fonetică. fire de lână. 2. B’’ în texte la prima vedere. exerciţiul. alfabetar. observaţia dirijată. în grup şi independentă.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea O b s.  A.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. conversaţia. sârmă. observaţia dirijată.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste.1. sârmă.În parc”  Confecţionarea literelor din sârmă. 4. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 56 . silabe. 4..  scrierea literei .  identificarea literei ..1. 1. observaţia dirijată. jocul didactic..

Litera H 1.  scrierea literei . alfabetar. plastilină  asocierea sunetului . 5. j’’ cu litera .  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „h”. alfabetar.. analitico-sintetică.1. 1. plastilină. Litera J 1. beţişoare. decupaje din ziare şi reviste.1 3.1 2. alfabetar. analitico-sintetică.. analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. observaţia dirijată.1. observaţia dirijată.  Resurse procedurale: metoda fonetică.T. cuvintelor. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste.3..  Resurse procedurale: metoda fonetică. propoziţiilor. în grup şi independentă.1.  citirea silabelor. exerciţiul. propoziţiilor.3 1. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea literei .  Resurse materiale: abecedarul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Cascada” – desen Confecţionarea literelor din sârmă. cuvintelor. 1.  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . în grup şi independentă.. beţişoare.  A. 4.  frământări de limbă.3.3.T. 3.5. fire de lână. plastilină  identificarea sunetului .  citirea silabelor. cuvintelor.  asocierea sunetului .T. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului..  citirea selectivă. propoziţiilor.H’’ cu litera .h’’ izolat.1.1. 3.. alfabetar. în cuvinte.  citirea selectivă..h’’ cu litera . fire de lână. 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 57 .Meserii’’  Confecţionarea literelor din sârmă.2  asocierea sunetului .. Sunetul şi litera j 1. sârmă. J’’. Sunetul şi litera h 1.  scrierea literei .1.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. conversaţia.  asocierea sunetului . conversaţia. .j”. : Joc de rol . în grup şi independentă.4 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică. j”  A. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.  citirea în dialog. 4. analitico-sintetică. jocul didactic.. sârmă. cuvinte. conversaţia. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul.  citirea în dialog. conversaţia.j’’ în silabe şi în cuvinte. propoziţii. beţişoare. 2. fire de lână..5. 6.h”.h” în silabe şi în cuvinte. sârmă. jocul didactic.  citirea silabelor.plastilină 3. cuvinte. 4.h”. 1.2 3. plastilină. H’’. plastilină 4. observaţia dirijată. exerciţiul. sârmă. clară. plastilină. în propoziţii.. jocul didactic.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte..J’’ cu litera .1.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.  identificarea sunetului . O clipă de istorie Iancu Jianu”  Confecţionarea literelor din sârmă. decupaje din ziare şi reviste... . 2...  Resurse materiale: abecedarul.5. exerciţiul.

 formarea silabelor şi cuvintelor.T. alfabetar.1.  scrierea literei .  Resurse materiale: abecedarul.3.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. transcrierea şi dictarea unor litere.  citirea silabelor.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Audiţie muzicală: „Papucii gâscanului”. beţişoare.  „citirea” ilustraţiilor.1. decupaje din ziare şi reviste. în cuvinte.G”. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10. 3..  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea silabelor.  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul. 1. analitico-sintetică.1.  asocierea sunetului . în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste. beţişoare. Litera G 1.1. plastilină. 2. : „Pictorul Nicolae Grigorescu” Confecţionarea literelor din sârmă. analitico-sintetică.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. Recapitulare 1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  scrierea literei . fire de lână. sârmă.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.  A.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „g”..5. conversaţia. 1. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea 58 . Sunetul şi litera g 1.5. Evaluare 1. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul. 2. silabe.g” în silabe şi în cuvinte.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte..g”.. exerciţiul. Şt. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.  A. analitico-sintetică. : .3. propoziţiilor. Stănescu  Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină.T. sârmă. în propoziţii. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 9.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. 3. beţişoare. conversaţia. analitico-sintetică..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. propoziţii.1..3. 3. observaţia dirijată.7. 1. observaţia dirijată..g” cu litera . cuvintelor.T.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic. sârmă.G”. cuvintelor de tipar şi de mână. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti – La Hotarele”  Confecţionarea literelor din sârmă.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de plastilină. 2.1.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. cuvinte. 8. fire de lână.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul. fire de lână. în grup şi independentă. alfabetar. în grup şi independentă. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină  identificarea sunetului . în grup şi independentă.3. plastilină.1. 1. 4.g’’ cu litera .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  asocierea sunetului .  asocierea sunetului cu litera . conversaţia. silabelor.g’’ izolat. 4. decupaje din ziare şi reviste.  copierea.. jocul didactic. jocul didactic.1. alfabetar. plastilină  citirea literelor.2.

Ţ’’ cu litera .  asocierea sunetului ..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1.2. 2.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. fire de lână.ţ”.  despărţirea cuvintelor in silabe. 2. fire de lână.1. 1. conversaţia.  Resurse procedurale: metoda fonetică. clară.ge’’ cu grupul de litere .5.ţ”  A.. plastilină. analiticosintetică.. sârmă.5.  asocierea sunetului . observaţia dirijată. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. sârmă. decupaje din ziare şi reviste.1.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia. cuvinte.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. 4. exerciţiul.3. decupaje din ziare şi reviste. ţ’’ cu litera . Sunetul şi litera ţ 1.1.. 2. 2.. „George Enescu”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. mână .T. plastilină..1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.ge’’. Ge Ob. transcrierea şi dictarea unor litere. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul.  citire în ritm propriu a silabelor.  A. plastilină  asocierea sunetului . 4.ge’’„Ge” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.. 1.  frământări de limbă. în grup şi independentă. 4. plastilină Resurse Data Evaluare 4 -observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare Obs. decupaje din 2 observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 59 .1.4. decupaje din ziare şi reviste. cuvintelor. alfabetar. a cuvintelor şi a propoziţiilor. observaţia dirijată. 3. 1. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date. exerciţiul.  citirea silabelor. silabe.1.3.  citirea în dialog. 2.5. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Pe aripi de poveste” NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr ore Nr.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. crt. „Ge”. 2.  identificarea sunetului . ref. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ge. în grup şi independentă. sârmă.  Resurse materiale: abecedarul. alfabetar.3.  copierea. jocul didactic.1.1.1. jocul didactic.  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . analiticosintetică.  scrierea grupului de litere .1...  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 3. Litera Ţ 1. 3. jocul didactic. conversaţia. observaţia dirijată.ţ’’ în silabe şi în cuvinte. conversaţia.1.2. analiticosintetică. exerciţiul.1.Veveriţa Riţa” – desen Confecţionarea literelor din sârmă. beţişoare. 3. jocul didactic.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1.1.T. propoziţiilor. plastilină. 1. 3.3. .  Resurse materiale: abecedarul. independentă.

4.

Sunetul şi literele z,Z

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

5.

Sunetul şi grupurile de litere gi, Gi

1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

6.

Sunetul şi grupurile de litere che, Che

1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

7.

Sunetul şi litera f

1.3. 1.5. 2.1.

 citirea selectivă;  scrierea literei ,, Ţ’’, cuvinte, propoziţii;  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.T. joc de rol ,,Animalul preferat’’  Vizionare film: „Tom şi Jerry”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  identificarea sunetului ,,z” în silabe şi în cuvinte;  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „z”;  asocierea sunetului ,,z’’ cu literele ,,z, Z”;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  scrierea literelor ,,z, Z’’ izolat, în cuvinte, în propoziţii;  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte;  A.T. : „Primăvara” – desen  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetului ,,gi’’ cu grupul de litere ,,gi’’, „Gi”;  citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea grupului de litere ,,gi’’„Gi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere;  A.T. „Regina albinelor” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă, fire de lână, plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetului ,,che’’ cu grupul de litere ,,che’’, „Che”;  citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea grupului de litere ,,che’’„Che” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere;  A.T. „La concert”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă, fire de lână, plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă , clară;

ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

4

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

4

observarea sistematică proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

4

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia,

2

observarea sistematică  proba orală

60

3.1. 4.1.

 identificarea sunetului ,,f’’ în silabe şi în cuvinte;  frământări de limbă;  asocierea sunetului ,, f’’ cu litera ,,f”  A.T. ,,O clipă de istorie – Ştefan cel Mare” Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  exemplificarea unor substantive proprii;  asocierea sunetului ,,f” cu litera ,,F”;  citirea silabelor;  completarea cuvintelor cu silabele potrivite;  scrierea literei ,,F”;  A.T. : „Poveşti”, Ion Creangă Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  „citirea” ilustraţiilor;  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână;  formarea silabelor şi cuvintelor;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  asocierea sunetului cu litera ;  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână ;  compunerea cuvintelor folosind silabe date;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

8.

Litera F

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

9.

Recapitulare

1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, independentă;

 proba practică  probă scrisă autoevaluare

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

10.

Evaluare

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

2

 proba orală  probă scrisă autoevaluare

61

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „În pragul verii” NR DE ORE ALOCAT: 24
Nr ore

Nr. crt. 11.

Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere chi, Chi

Ob. Ref. 1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

Activităţi de învăţare

Resurse
Data

Evaluare

Obs

12.

Să ne păstrăm sănătatea! Concurs „Micul sanitar”

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

 construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetului ,,chi’’ cu grupul de litere ,,chi’’, „Chi”;  citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea grupului de litere ,,chi’’, „Chi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere;  A.T. „La teatru”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă, fire de lână, plastilină  „citirea” ilustraţiilor;  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  ex. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex. de scriere după dictare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

4

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

13.

Sunetul şi literele x, X

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

14.

Sunetul şi grupurile de litere ghe, Ghe

1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

 identificarea sunetului ,,x” în silabe şi în cuvinte;  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „x”;  asocierea sunetului ,,x’’ cu literele ,,x, X”;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  scrierea literelor ,,x, X’’ izolat, în cuvinte, în propoziţii;  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte;  A.T. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetului ,,ghe’’ cu grupul de litere ,,ghe’’, „Ghe”;  citire în ritm propriu a silabelor,

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă,

4

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

62

 asocierea sunetului cu litera .1. Realizarea unor „fluturaşi” cu mesaje ecologice 1. a unor texte scurte (etichetele unor produse. 2.ghi’’. decupaje din ziare şi reviste. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul.1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. plastilină  citirea literelor. exerciţiul.ghi’’„Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. a cuvintelor şi a propoziţiilor. 2.  copierea. 4. plastilină. 1.  exerciţii de citire la prima vedere. indicatoare. silabelor..  realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor  construirea de enunţuri corecte după imagini date. analitico-sintetică. alfabetar. transcrierea şi dictarea unor litere.. 1. jocul didactic.  citirea literelor. 2. analitico-sintetică. 17. alfabetar.  A. Ghi 1. 3.3.3. 4.  A.  Resurse materiale: abecedarul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 18. sârmă. conversaţia. exerciţiul. 4.4.3. plastilină.  formarea silabelor şi cuvintelor.ghi’’ cu grupul de litere . „La bibliotecă”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.T. în grup şi independentă. invitaţii etc. plastilină. 3.1. analitico-sintetică. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.T. în grup şi independentă.ghe’’„Ghe” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.1. ecusoane. în grup şi independentă.  scrierea grupului de litere . observaţia dirijată. 1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.. decupaje din ziare şi reviste. silabe.5.2. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Evaluare 1. 2. 1. jocul didactic.1.  „citirea” ilustraţiilor.3. conversaţia. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. conversaţia.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.1. analitico-sintetică. jocul didactic. cuvintelor de tipar şi de mână. fire de lână. în contexte familiare. numele unor magazine etc.  scrierea grupului de litere . fire de lână.1. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare. 1. Sunetul şi grupurile de litere ghi.1.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. 1.15.  Resurse procedurale: metoda fonetică.5.  asocierea sunetului . „Ghi”. în grup şi independentă. plastilină  „citirea” ilustraţiilor. cuvintelor de tipar şi de mână.3. jocul didactic. 1. observaţia dirijată. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. anunţuri. observaţia dirijată. exerciţiul. observaţia dirijată. „Privighetoarea” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare 63 .1.4.  exerciţii de realizare a unor colaje.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste. 1. 2.4.2. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  despărţirea cuvintelor in silabe. 16.). silabelor. Recapitulare 1. sârmă..2. 4. 1. sârmă.). Prietenii naturii.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.  citire în ritm propriu a silabelor. 3.  Resurse materiale: abecedarul. cuvinte.

3.5. 4. crt. 1. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 64 . sârmă. W.2.1.  asocierea sunetului . y” în silabe şi în cuvinte. Y”. W. 1. w.1. analitico-sintetică.3. 4. : „Întreceri sportive” Confecţionarea literelor din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din 20 Litera K 1. alfabetar.T. plastilină. w. propoziţiilor. conversaţia.  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar. ref. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . silabe. Q.1.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică..  copierea. conversaţia.  scrierea literei .  Resurse materiale: abecedarul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetele „q. fire de lână.k” cu litera .1. 2. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse materiale: abecedarul. 4. jocul didactic. y. 2..3. plastilină. Y” izolat..T. analiticosintetică. w. jocul didactic. Y 1.1.  scrierea literelor „q.1. sârmă.În tabără” Confecţionarea literelor din sârmă. exerciţiul.3.k”  A. y”. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Alaiul literelor” NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr. 1. analitico-sintetică. în grup şi independentă.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. observaţia dirijată.1. în grup şi independentă. 3. w.1. alfabetar.5. y. beţişoare. decupaje din ziare şi reviste. w.  identificarea sunetului .  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 3.  Resurse materiale: abecedarul.. 2. plastilină. decupaje din ziare şi reviste.1. jocul didactic. 3. conversaţia. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. 3.. beţişoare.T. y. 19 Detalieri de conţinut Sunetul şi litera k Ob. Q. y” cu literele „q.5. sârmă.  citirea silabelor. W. în grup şi independentă.k’’ în silabe şi în cuvinte. independentă.1. clară.  A.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. k’’ cu litera . plastilină  identificarea sunetelor „q.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 21 Sunetele şi literele q.  A. w. cuvintelor. observaţia dirijată. exerciţiul. transcrierea şi dictarea unor litere. 2.K”.2. fire de lână. 4.K”.1.  asocierea sunetelor „q. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină. 2. alfabetar. exerciţiul.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. Q.  citirea silabelor. cuvinte. sârmă. în propoziţii.. în cuvinte.  asocierea sunetului . joc de rol .  frământări de limbă..

silabelor. transcrierea şi dictarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.1.  memorări de versuri. fire de lână. analitico-sintetică.1.  exerciţii de citire selectivă. respectând forma.  jocuri. 3. 4. în grup şi independentă.3. conversaţia.). exerciţiul. 3.4. alfabetar. exerciţiul. jocul didactic.5.  ex. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. de scriere corectă a literelor mari şi mici. sârmă.3.  copierea. plastilină.22 „Abecedarul”. 3. de Victor Tulbure 1. 3. desen etc.  Resurse materiale: abecedarul.1. jocul didactic. 1.3. 23 Alfabetul 3.  Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă. observaţia dirijată. 4. conversaţia.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. sârmă. 3. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. analitico-sintetică.4. mărimea lor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină.2. de pronunţie corectă a sunetelor.  exerciţii de dicţie. a unor texte scurte. alfabetar. 4. 3. jocul didactic. plastilină  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.  scrierea unor cuvinte şi propoziţii după dictare.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.  citirea literelor. plastilină. alfabetar.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.4. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 65 . 3.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare.  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  „citirea” ilustraţiilor. alineat). analitico-sintetică. cuvintelor de tipar şi de mână.  Resurse procedurale: metoda fonetică. de mână. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 24 Recapitulare 1.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  ex.  exerciţii de citire la prima vedere. sârmă.1. 2. în contexte familiare. 2.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.  formarea silabelor şi cuvintelor.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. decupaje din ziare şi reviste. frământări de limbă.2. sârmă.1.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. conversaţia.3.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. beţişoare.

 exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.1. sârmă. 1. 3. conversaţia. 66 . 2. sârmă.  exerciţii de citire la prima vedere.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. conversaţia. 3.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. plastilină.1.4. 2. 2. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Să ne verificăm cunoştinţele NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr. 1.2.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. silabe.1. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul.  exerciţii de citire selectivă. frământări de limbă.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. în grup şi independentă. 1. transcrierea şi dictarea unor litere. 1. jocul didactic. alineat).3.5.  asocierea sunetului cu litera .2. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. analitico-sintetică.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. respectând forma. alfabetar.1.4. conţinut 1. 1. în contexte familiare.  copierea. Nr ore Activităţi de învăţare  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. cuvinte. 3.2.1. 2.4. mărimea lor. decupaje din ziare şi reviste. În lumea poveştilor Ob.  exerciţii de dicţie.3.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . a unor texte scurte. 1. Detalieri de crt.3. alfabetar.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă. 3. silabe.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. 4.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic. cuvinte.3. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă.unor litere. analitico-sintetică. desen etc.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text Resurse Data Evaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare Obs.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5.). plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. observaţia dirijată. Ref.1.2. exerciţiul. observaţia dirijată. 25 Evaluare 1.

desen etc.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea grupurilor de litere „ce”/„Ce”. plastilină. analitico-sintetică.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit.ghi’’/ „Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin aceste grupuri de litere. „ge” /„Ge”. cuvintelor de tipar şi de mână.1. conversaţia. „ge”. observaţia dirijată. plastilină. exerciţiul. sârmă. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 5.  exerciţii de citire selectivă. 1.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. observaţia dirijată.  asocierea sunetelor „ce”.3. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată. analitico-sintetică. frământări de limbă.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  exerciţii de citire selectivă. observaţia dirijată.1. „gi”.4. sârmă. „ci” /„Ci”. 3. a unor texte scurte. silabe. 1. . jocul didactic. 3.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.4.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. Recapitularea literelor învăţate 1. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. jocul didactic. copieri. silabelor.4.  Resurse materiale: abecedarul. în contexte familiare. jocul didactic. în contexte familiare. conversaţia.1.1. 1.  citire în ritm propriu a silabelor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.1. sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.  formarea silabelor şi cuvintelor.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 3. Citirea unor texte.1. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  citirea literelor.  despărţirea cuvintelor in silabe.  „citirea” ilustraţiilor. ghe” .  Resurse materiale: abecedarul.  exerciţii de dicţie. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 3.2.4.3.  Resurse materiale: abecedarul.  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.3. transcrierea şi dictarea unor litere. cuvintelor. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 4.). 2.1. 2.  exerciţii de citire la prima vedere.2. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste.ghi’’/ „Ghi”. „ci”. analitico-sintetică. alfabetar. alfabetar.5.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. „ci” /„Ci”. cuvinte. 3. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică 67 .1. de Emilia Căldăraru 1. respectând forma.2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. ghe”/„Ghe”.1. exerciţiul. 4. conversaţia.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.  memorări de versuri. „Cea dintâi vacanţă mare”.  copierea.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. 3. alineat).  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. în grup şi independentă. scrierea literelor.2. . 3.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 3.  Resurse materiale: abecedarul. 4. a unor texte scurte.3. Grupurile de litere – exerciţii aplicative 1.ghi’’ cu grupurile de litere „ce”/„Ce”. în grup şi independentă. 2.1.  exerciţii de citire la prima vedere. „gi” /„Gi”. propoziţiilor. „ge” /„Ge”. 1.. mărimea lor. 3.. plastilină.2. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic. alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică.3. ghe”/„Ghe”. „gi” /„Gi”. conversaţia. analitico-sintetică. exerciţiul. 4. 4. 3.

4. Jocuri în are liber 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  proba orală  probă scrisă autoevaluare 68 .  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. carioci. Orientări pentru lectura de vacanţă.5. folosind decupaje de texte şi imagini ( realizarea de anunţuri. alfabetar.5. recitări. exerciţiul. povestire orală. 3. 3.  completare de rebusuri.  realizarea unor colaje . 3. sârmă.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. dictări 3. în grup şi independentă. respectând forma. dramatizări. 6.3. 4. în grup şi independentă. Dramatizări.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. ghicitori şi proverbe 1.T.4. cărţi.  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: conversaţia.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse materiale: abecedarul. jocuri. foi albe. Pregătirea serbării abecedarului.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. observaţia dirijată. decupaje. vizită la bibliotecă 3.2. lipici. jocul didactic. 4.  realizarea unor etichete care sa personalizeze caietele / lucrarile elevilor.5.  Resurse procedurale: conversaţia.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text jocuri de rol. cărţi. alineat). 4. vizită la bibliotecă. rebusuri.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină.3. 2 7. Sărbătoarea abecedarului. 4.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. în grup şi independentă. mărimea lor.transcrieri. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.1. 2. invitaţii). Jocuri didactice. A.3.

3. al II-lea TOTAL MANUAL: Abecedar AUTOR : Marcela Peneş EDITURA : Ana 2000 69 . 1.ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA : CURRICULUM : NUMĂR ORE : Limba şi literatura română Extins 8 ore pe săptămână NR. I Sem. 2. ORE Sem. CRT. SEMESTRUL NR.

1.C.2 2. crt 1.Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi de grup şi individuale .3 3.I.N. CU ALAI DE FRUNZE (perioada abecedară) 1. cuvintelor.ă .u. ore Săpt ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE . elevelev despre prima zi de şcoală. sunetul . transcriere. de învăţare Ob.viaţa de şcolar -Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal . 2.3.E. cuvintelor.Povestire după imagini .1 .M.Elemente ale comportării civilizate .r. silaba.Probe de evidenţiere a achiziţiilor din grădiniţă -Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev. 2.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul.5 2. propoziţiilor. dictare) .1 1.2 2.1.c. 1.n.Scrierea de mână a literelor.Activităţile desfăşurate în grădiniţă .1 3.A.elemente grafice 2.Citirea silabelor.O.Nr. semnul întrebării) 70 .Literele mici şi mari ale alfabetului: a. textelor .1.2 1.Propoziţia.2 4. propoziţiilor .3.L. 1.U.Să ne cunoaştem! .Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie şi a membrilor familiei . Unit. de ref. cuvântul. 1.4 1.Scrierea caligrafică .e.R.2.Aşezarea corectă în pagină .3 1.6. 2.5 Conţinuturi Nr.m. 1.Dialogul .i.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Ghici ce am în ghiozdan! .5.1 2.I.o.Cartea-prietena mea .

6 2.Povestire după imagini .chi.T.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.V. B.2 2. cuvintelor.1 4.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere .5 2.Î.1 4.Ţ.Ghe. CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1.Aşezarea corectă în pagină .3 . II 4.Scrierea de mână a literelor.S. textelor .Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: g.Ş.3 .3 1.v.Â. ÎNFLORESC GRĂDINILE 1. transcriere. dictare) .Gi.Ci.Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere .ş. textelor .J.ge.2 4.G.Ghi .Chi.f. . propoziţiilor .h.Dialogul .1 4.3.Scrierea caligrafică .Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Che.Exersarea opiniei în legătură cu un fapt . ghi. cuvintelor.1 2.D.â.3 2.s. propoziţiilor.z. gi. cuvintelor.5 3.Scrierea de mână a literelor.ţ.î.2 1.ghe.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Sem.Citirea silabelor.p. propoziţiilor .Exersarea comunicării orale -Informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte din mediul apropiat .Aşezarea corectă în pagină .Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 71 .1 2.F.Ge.1 4.b.1 1.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: ce.5 3.d.5 1.2 2.1 1.Z.Povestire după imagini .j.P. dictare) .3 2.t. transcriere.2 4.ci. cuvintelor.Ce.che.Citirea.Dialogul .2 1.H.

1 4. textelor .q.Alfabetul .5 3. propoziţiilor . ore Săpt. transcriere. dictare) . cuvintelor.X.Q .Transcrierea de versuri . de ref.Memorare de versuri .K.Literele mici şi mari ale alfabetului: k.1 2. crt 5.Nr. 1.2 4.y.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.6 2.Citirea.2 1.w. Unit. de învăţare ÎN CIREŞUL VERII Ob.1 4.1 1.Aşezarea corectă în pagină .Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Nr.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere .x.Y.2 2.Scrierea de mână a literelor. propoziţiilor.Povestire după imagini .Dialogul . 72 .3 Conţinuturi .3 2.W. cuvintelor.5 1.

2 1. de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare. dirijată a abecedarului -întrebări şi răspunsuri referitoare la orientarea în pagină -dialog despre activi tăţile desfăşurate în grădiniţă .1 2.”Deschide urechea bine”). Nr.1 1. .“Prima zi de şcoală” 1.6 2. ref. -“Jocuri de la grădiniţă” 1. -“La cumpărături” 2 73 .3 2. salut.verificarea acuităţii vizuale si auditive (Jocuri: „Spune ce ţi-am arătat”.5 2. „Cine face aşa?”.5 2 2 -înregistrări care redau diferite sunete -imagini cu obiecte ce pot fi cumpărate -textele unor poezii -materiale pentru desen 3. ore 48 Data Activităţi de învăţare -iniţierea unui dialog -obs. crt.2 2. -ex.3 1. prezentare) -jocuri de rol : ”La cumpărături” -ex. de formulare a unor enunţuri Resurse -textul cântecului : “Şcolărei şi şcolăriţe“ . Detalii de conţinut ŞCOLAREI ŞI ŞCOLĂRIŢE (UNITATEA 1) Ob. de dicţie -frământări de limbă -utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal -identificarea unor obiecte şi utilitatea lor -proba de integrare a unor cuvinte cunoscute in enunţuri (Joc „La ce foloseşte…?”) -ex. I.“Jocul numelor“ 1.Nr.

3 2. -desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător. de dialog cu persoane diferite -exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa. -ex. de pronunţie corectă -întocmirea unui dosar cu toate fişele de lucru -planşă cu imagini -textul cântecului -poezia «Sunt politicos» 5.5 2 -ghicitori despre obiectele din clasă 6.6 2. cine eşti”) -învăţarea unui cântecel : ”Noi acum suntem şcolari” -ex. de prezentare -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini folosind cuvinte date legate de o situaţie concretă -identificarea lucrurilor din ghiozdan -exersarea punerii în ghiozdan şi aşezarea pe bancă a lucrurilor -ex. . -oferirea unor informaţii despre identitatea proprie si a membrilor familiei (Joc „Cine sunt. . -activitate în grup organizată pentru descoperirea caracteristicilor unui obiect pe baza de întrebări şi răspunsuri.5 1.1 -Iniţierea unor dialoguri despre comporta rea civilizata.2 2. -Evaluare 2 -portofoliul 74 .3 1.1 1.4.”Clasa mea” 2. -”Ghici ce am în ghiozdan !” 2 -ghicitori despre obiectele şcolarului 8. -”Să ne cunoaştem mai bine” 2 7.”Drumul spre şcoală” 2 1.2 1.

Propoziţia alcătuită din trei cuvinte -Linia înclinată pe două spaţii (subrând) 2 -planşă cu programul zilnic al elevului 75 .copertă. Propoziţia alcătuită din două cuvinte. foarfecă.5 11.imagine -observarea sensului citirii şi a scrisului -ex. de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris -ex.manualul -hârtie glace. semn de carte. Propoziţia. -”Cartea-prietena mea” . -”Lucrăm în grup.3 1. foaie. Punctul -Grupul de linii oblice şi punctul 1. de colorare a unor imagini din poveste -iniţierea unor dialoguri despre programul zilnic al elevului -ex. de scriere a liniei oblice pe un spaţiu -exerciţii de formulare de propoziţii după imagini.1 2. -Linia înclinată pe două spaţii (suprarând) 2 -cartea-volum. de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte -ex.6 2 2. pagină. -scrierea grupului de linii oblice si a punctului.2 2.1 1. -realizarea colajului « Şcoala noastră » -ex.3 2.9. -”Cuvinte vrăjite”. -”În clasă”.Scrierea liniei oblice pe un spaţiu 2 1. de redare a conţinuturilor imaginilor -recunoaşterea poveştii «Albă-ca-zăpada» -ex. de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte pe baza imaginilor -precizarea locului fiecărui cuvânt în propoziţie -ex de scriere a liniei înclinate pe două spaţii . lipici -ilustraţii din poveste 12.2 1.5 10.

3 1. Dialogul -Linii pe două spaţii (suprarând şi subrând) 2 1.2 1. -”A venit un lup din crâng”. Coşbuc -ex.13. Cuvântul alcătuit din trei silabe. Cuvântul alcătuit dintr-o silabă -Bastonaşe cu întorsătura în sus 2 -textul poeziei -jetoane cu cuvinte monosilabice 16. de scriere -redarea conţinutului poeziei «Cântec» de G. -Cârligul 2. -”Răsplata”. Am şi eu păreri -Bastonaşe cu întorsătura în jos 2 -imagini 76 .ghicitori despre animalele domestice 14.5 -textul poeziei “Fapte bune” 15. de identificare a silabelor din cuvânt -ex.1 1.iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie -potrivirea titlurilor la imagini -adoptarea poziţiei corecte la scris -ex de scriere .6 -iniţierea unor dialoguri despre animalele domestice -realizarea unui dialog între fetiţă şi iepuraş -ex de despărţire a cuvintelor în silabe -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte din imagine -ex.3 2. -”O ramură”.5 1. Cuvântul alcătuit din două silabe.2 2. de descoperire a cuvintelor alcătuite dintr-o silabă -ex de memorare a unei strofe din poezie -joc de grup cu reguli date .1 2 2. de scriere -iniţierea unor dialoguri despre activitatea în grădină -redarea pe scurt a conţinutului imaginii -realizarea unui joc de rol -ex. -”Prietenii animalelor”.

Sunetul i -Bastonate legate 2 -lipici -hartie glace -textul cântecului «Acum e toamnă » 77 . -ex. -”Pe stradă”. de pronunţare corectă a sunetului -confectionarea unor felicitări pentru mama -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -scrierea bastonatelor pe un spaţiu -textul cântecului « Acum e toamnă » -fişă pentru colorat imagini care încep cu a 18. de pronunţare corectă a sunetului -joc de desen şi colorare -iniţierea unor dialoguri despre circulaţie -citirea ilustraţiilor din abecedar -identificarea poziţiei sunetului în cuvinte -formulare de propoziţii cu cuvinte care cunţin sunetul e--scrierea buclelor mici -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „i ” in cadrul unor cuvinte. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe. Sunetul a.17. -ex. -Bucle mici 2 -textul cântecului «Acum e toamnă » -poezia «Semaforul -fişă pentru colorat 19. de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător -exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor.5 . -Recapitularea semnelor grafice învăţate 2 1.1 1. -ex.1 2.2 1.5 1.Sunetul e.3 2. -“O felicitare”.6 2.3 1.2 2. -”Anicuţa cea harnică”. de identificare a sunetului în silabe.ex. -ex.

3 2.” Sunetul o . Broscuţele -fişă pentru colorat 21.Ovalul 1. -“De-a trenul”. -“În recreaţie. de scriere a ovalului -descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex.6 2. Sunetul s -Zala -fişă pentru colorat -textul poeziei «Papucii găscanulu» 78 . -ex.2 2 -ex. Sunetul u -Semiovalul 2 2.20.1 2. de pronunţare corectă a sunetului -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -memorarea a două strofe din poezia «Papucii gâscanului» -scrierea zalei -textul cântecelor «Acum e toamnă ». -“Papucii gânsacului”.1 1. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor.5 1. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex.3 1. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -învăţarea cântecului «Broscuţele» -identificarea unor numărători folosite la joacă -ex. sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „s” in cadrul unor cuvinte.2 1.5 -textul cântecului «Acum e toamnă » -fişă pentru colorat 22.

2 2 -ex. Sunetul z -Semiovalul 2 2. de scriere a noduleţului -textul poeziei «Rică nu ştia să zică» 24.23. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex.3 1. -“În graiul lor.6 2.5 -descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. -“Prinţesa şi mazărea”.” Sunetul r .Evaluare 2 -ex de depistare a sunetelor învăţate în -fişă de cadrul unui cuvânt lucru -să sesizeze legătura dintre imagini şi simboluri -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -memorarea poeziei «Rică nu ştia să zică» -ex. de formulare de propoziţii -scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare) 79 . de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor.2 1.Noduleţul 1.5 1.1 1.3 2. sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului -povestea «Prinţesa şi mazărea» 25.1 2. .

1 7. dictări de cuvinte şi propoziţii.Litera A. Sunetul şi litera n 2 9. -“Urmele“. a unor propoziţii enunţiative. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri 80 . -“În grădină“.5 3. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare . -“La şcoala ursuleţilor“. alineatul ) . -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. cuvintelor şi propoziţiilor . -“La masă“.2 2. coloanele de cuvinte.2 6. -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. Sunetul şi litera “a” 2 1. -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text . 2 12. Sunetul şi litera i -“Alo.3 5. Nana! “Litera N 2 10.1 1. -“Ana este harnică“. -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data.3 2. Ina ! “ Litera I 2 11. Sunetul şi litera u 2 3. Scrierea cu literă iniţială mare 2 1.2 1. Litera M 2. -Recapitularea literelor 2 -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . -“Păpuşa face nani“. -Evaluare (a-U) 2 2 2 4 8.1 3.1 4. -“În parc”.CU ALAI DE FRUNZE (UNITATEA 2) 1. silabelor. -“Ana şi păpuşa”. Sunetul şi litera m 2.4 1. -“La mulţi ani. Litera U 4. -“Păsărelele-prietenele noastre” 2 13. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor.

2 2 2 2 4 2 24. colinde de Crăciun -jucării pentru pomul de Crăciun -desen liber Moş Crăciun 81 .2 18.1 -“Zdreanţă“.1 -“Ema şi Ene“. a unor propoziţii enunţiative. -Evaluare 2 25. 1.2 1.14. silabelor. Semnul întrebării. -Recapitulare după 2. Litera R 17. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare . Sunetul şi litera c 2. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii.3 2 2 1. Sunetul şi litera r 16.5 2. -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . dictări de cuvinte şi propoziţii. Ă 23. cuvintelor şi propoziţiilor . Marina şi Riri“.3 3. Lectura imagini. Litera E 2 15. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text . -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi.4 -“Rina. 20. Litera O 21. Sunetul şi litera e 1. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri. -“Carmen şi Ric“. -Sunetele şi literele ă.1 2 -“Prietenie“. -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date.1 2 2 2 3.Sunetul şi litera o. 4. Litera C 19. Sunetul şi litera L 22. -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. 1. alineatul ) . -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. -Sunetul şi litera l. -“În livadă“. coloanele de cuvinte. 26. -“Corina şi Miron. -“Nelu şi poştaşul“.

-“Cu avionul“.1 2. -Grupul de litere ce 1. 2 7. Sunetul şi litera v -“Ce meserie au“. -„citirea” ilustraţiilor. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. Sunetul şi litera V 2.T 4 10. -Recapitularea literelor 2 4.2 8.5 3.2 1.1 2 6. -Sunetele şi literele t. Sunetul şi litera s 2. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii.6 2 2.5 1.CA UN ROI DE FLUTURI ALBI (UNITATEA 3) 1. -“La Sinaia“. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Grupul de litere Ce 2 3. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -Recapitulare 1 12.1 1. -Întrebări şi răspunsuri 2 11. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.S 4. -scrierea unor cuvinte din memorie confecţionar ea literelor din sărmă -imagini de desenat -piese TANGRAM -plastilină pentru modelajul literelor -jocul de rol «Reclama din vitrină» -cântecel de iarnă 82 . -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.2 2. -“Cu sania“. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.3 2 9. Sunetul şi litera S 2 5.1 4. -Sunetele şi literele ş. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera.3 2 4. -Evaluare 1 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.

-exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 2 5. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. 3.Sunetul şi litera P.13. -Test de evaluare 1.. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Sunetul şi litera b. 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.5 2 SEMESTRUL AL II-LEA 2. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -Grupul de litere Ci 1. -Sunetul şi litera B. . -scrierea unor cuvinte din memorie -litere din plastilină -imagini de desenat -desen cu o scenă din poveste -pictarea unui peisaj 9. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.1 2 14.3 1.1 CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1. -„citirea” ilustraţiilor. -Sunetul şi litera D. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -Sunetele şi literele â şi  2 7.4 2 16. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -Recapitulare 1. 2 8.1 2.2 3.2 2 15. -Sunetele şi literele î şi Î 2 6.Sunetul şi litera p 2. -Sunetul şi litera d. 4. -Sunetul şi litera ţ 2 -căsuţe pentru păsărele 10. . -Sunetul şi litera Ţ 2 83 .2 2. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -Grupul de litere ci 1.1 2 2 2 4.3 3.

-exerciţii de identificare a sunetului în silabe..1 2. -Mamei 1.1 1.5 2 2. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.5 6. -Grupul de litere ge 3. -Sunetul şi litera h 10. -Recapitularea literelor 2 12. -Recapitularea grupurilor de litere 2 4. -Sunetul şi litera f 2 12.3 2 9.2 1. -scrierea unor cuvinte din memorie -tablou de primăvarăcolaj -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 11. -Recapitularea literelor 2 5. -Primăvara 2 3. -Sunetul şi litera F 2 84 . -Sunetul şi litera G 2 2. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit.3 1. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.1 4. -„citirea” ilustraţiilor. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână.1 4. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -Grupul de litere Ge 2 8.2 2. -Evaluare 2 ÎNFLORESC GRĂDINILE (UNITATEA 4) 1. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.11. -Sunetul şi litera H 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.3 2 4. -Sunetul şi litera g 2. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.2 2 7.

-Bondarul leneş 2 27.3 2. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -Grupul de litere che 2. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1 2 20. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -„citirea” ilustraţiilor.3 1.13. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. Chi 4 24.1 4.1 1. -Recapitularea literelor învăţate 1. -Grupul de litere Ghe 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -scrierea unor cuvinte din memorie -colajFamilia mea -obiceiuri de Paşti -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 26.2 2 16. -Recapitularea grupurilor de litere 2 85 .5 3.2 4. -Grupul de litere chi. -Grupul de litere Gi 2 15. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.2 19. -Sunetul şi litera Z 2 23. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.1 2 17. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -Evaluare 1. -Grupul de litere gi 2 14.5 2. Sunetul şi litera J 2 2.. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Grupul de litere Che 2 21. -Sunetul şi litera j 2 18. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -Sunetul şi litera z 4. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -Grupul de litere ghe 2 25.3 2 22.

de Marin Sorescu 2 2. -Somnoroase păsărele.3 4 5. -dialoguri despre cărţi . despre biblioteci . -simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete .1 2. întâmplări cunoscute . -ghicitori despre animale -litere din plastilină -colaj – Litere însufleţite -Afiş «Serbarea abecedaru lui » -cântece 86 . -exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din text .3 2 31.5 2. 2 4 -Alfabetul 8. -completarea de rebusuri . caietelor elevilor în vederea evaluării şi autoevaluării.jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător . Eminescu -Ceata lui Piţigoi -Recapitulare finală .2 2. -Recapitulare 1. -expunerea tuturor lucrărilor . -Sunetele şi literele w.3 1. -memorări de versuri. -exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii . 2 1.W.activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte .2 4. librării etc.1 4. vizând formarea comportamentului de ascultător activ . -Recapitulare -Evaluare 6 6.Yq. -Grupul de litere ghi.Test de evaluare finală 4 4 14 2 .2 30. personaje din textele cunoscute .28.. . adecvate vârstei . 7. 11. -Grupul de litere Ghi 2 1.Q. 9. -dictări de cuvinte şi propoziţii . de M.1 2 3. dramatizări . 12. -Evaluare 2 ÎN CIREŞUL VERII (UNITATEA 5) 1.1 29. 10. -Sunetele şi literele x.y.5 3. -Vara. -Sunetele şi literele k. -Recapitularea literelor 4.X 2 4.K 2.

Tudora Piţilă. 2004 Nr. Cleopatra Mihăilescu. clasa I.2003 87 .Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: MATEMATICĂ Varianta de curriculum: Curriculum nucleu An şcolar: Număr de ore săptămânal: 3 ore Manual: Matematică. al II-lea TOTAL ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei.08. I Sem. autori: Victoria Pădureanu. Editura Aramis. 3. Cercetării şi Tineretului nr. 2. 4686 / 05. ore: Plan cadru CN 3-4 3 CNA CE Total 3 Distribuirea orelor pe semestre 1. Sem.

1.  exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. 88 . Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. beţişoare. fără trecere peste ordin . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.  gruparea şi regruparea obiectelor. 1.*în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin  exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 3. utilizând obiecte pentru justificări Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:  exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4.în concentrul 0-30.  exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate.I. să scrie. OBIECTIVE CADRU 1. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. puncte) prin diferite procedee.2. 1.  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100.  exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. trecerea de la o formă de reprezentare la alta la 0 la 100 (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).  exerciţii de numărare cu pas dat. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 1. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci şi unităţi).  exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferente de numere.  exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. 1. “înainte” şi “înapoi”.  exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. beţişoare). Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate  A.  jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. să compare şi  exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a să ordoneze numerele naturale de numerelor. să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: . să citească.  *exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.

1. sau desene. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să stabilească poziţii relative ale  exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga. dreapta. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. exerciţii de scriere a acestor operaţii. să  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a sorteze şi să clasifice obiecte date figurilor geometrice cunoscute. desene reprezentate prin obiecte.6.  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi.3.rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.  exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers.exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o învăţate mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 2. 2. exterior etc. desene sau numere * să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 100 în sumă sau diferenţă folosind obiecte. sus. desene şi numere. 2.4. b sunt numere date. să rezolve probleme care presupun .  jocuri de construcţii.  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. desene sau numere mai mici ca 30.2. sus. interior. să formuleze oral exerciţii şi  exerciţii de transformare a problemelor păstrând 2.).  exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga. 89 . să continue modele repetitive .  exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. sau numere mai mici decât 10 să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 30 în sumă sau diferenţă folosind obiecte. pe baza unor criterii date. sub.  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri. obiectelor în spaţiu dreapta. desene sau numere  exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme o singură operaţie dintre cele . verificarea prin numărare. jos. . deasupra. în care a. să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte. desene sau numere .exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. deasupra. interior. 2. a-b=x.  exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.7.  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare. să recunoască forme plane. după criterii diverse  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. 2. fără efectuarea probei operaţiei. 2.  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor.  exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. sub. folosind sprijin cu obiecte sau desene. precizarea criteriilor utilizate.). desene sau numere ordonate.rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. exterior etc. jos. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. 2. .5.

4.  formularea de probleme pornind de la o temă dată.  înregistrarea în diverse forme (desene. vase de capacităţi diferite.  schimbarea numerelor într-o problemă dată. săptămâni. "cel mai lung" etc.) a rezultatelor măsurărilor. gumă.  exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor. luni. numeric etc.  exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. compararea duratei unor activităţi.2. cu păstrarea tematicii.  exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să manifeste o atitudine pozitivă şi  exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse disponibilitate faţă de utilizarea situaţii concrete.  formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. să conştientizeze utilitatea matematicii în  exerciţii de numărare a frecvenţei cu care apar 4. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". 90 . numerelor  utilizarea numerelor în activităţi din viaţa cotidiană. 3. în timp ce. capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard aflate la îndemâna copiilor 2. desene sau numere.9 Să recunoască orele fixe pe ceas.  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe.  exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. 2.  alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să verbalizeze modalităţile de calcul  exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosite în rezolvarea unor probleme folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită practice şi de calcul operarea cu obiecte. balanţe improvizate etc.). "mai uşor". să măsoare dimensiunile. "mai înalt".  exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate 4.  exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.Obiective de referinţă probleme cu numere de la 0 la 30 Exemple de activităţi de învăţare numerele neschimbate. consemnarea rezultatelor şi discutarea lor.1. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 3. după.).  exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. "mai greu".  exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene.8.  formularea de probleme pornind de la numere date. zile. capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. palmă.1.  exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas.  jocuri cu numere.

 Figuri geometrice: triunghi.  grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date sau identificate.) B. inclusiv punere în corespondenţă. săptămâna. scriere. ziua. luna. ordonare.  *Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin. fără trecere peste ordin. compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate.  Măsurarea timpului.  Măsurări cu unităţi nestandard (palmă. recunoaşterea orelor fixe pe ceas.  aprecierea globală. de la 10 la 30.  Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute (o operaţie sau mai mult de o operaţie*). dreptunghi. cerc. numărul unui mijloc de transport în comun etc.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30. comparare.  sa sesizeze situaţiile în care memorarea sau utilizarea unui număr este utilă (numărul unui apartament. pătrat.viaţa cotidiană numerele sau alte concepte matematice într-un text.) pentru lungime.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10. masă. 91 . cuburi etc.  Numere naturale: de la 0 la 10. capacitate. emisiune de televiziune etc. bile. Unităţi de măsură: ora.  sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate. de la 30 la 100: citire. creion. CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII  Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice:  orientare spaţială şi localizări în spaţiu. un număr de telefon.

1.1.2.3.mulţime Corespondenţe Colectarea şi sortarea datelor în tabel De la mic la mare. Comparare  Adunări şi scăderi în concentrul 0-3  Rezolvare şi compunere de probleme 4 3 92 .1. 2.1. 4.7.2. Adunarea şi scăderea numerelor 0-3 5.4.4.3.1. 2. 3.1. 2.2.1. 2. 2.2. SEMESTRUL I 1.2. rezolvare. 2.5.3.1. 2.                        Orientare spaţială. 4.3.2.1. 2. CONŢINUTURI NR. 1. CRT.2.1.3. date. OBS.1. De la mare la mic Figuri geometrice Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice Numărul şi cifra 1 Numărul şi cifra 0 Numărul şi cifra 2 Numărul şi cifra 3 Numărul şi cifra 4 Compararea numerelor naturale Numărul şi cifra 5 Numărul şi cifra 6 Numărul şi cifra 7 Numărul şi cifra 8 Numărul şi cifra 9 Numărul natural 10 12 2. 4.5. 4. Rezolvare şi compunere de probleme 1.6. 1. Numărare. 4.1. 1.2. 4. DE REF.1. Numerele naturale 0-10 4. Culori Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale Grup de obiecte .2. 2. 1.NR. 3.4.1.4.1. 4. ORE SĂPT. Numerele naturale 0-5 3.2. 2. întrebări. răspuns Probleme care se rezolvă prin adunare Probleme care se rezolvă prin scădere Adunare sau scădere? – compunere de probleme după imagini cu situaţii problematice  Numerele naturale 0-10.5. 2.3. 2. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OB. 1. 1. 2. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural 1.2. 3. 2.1. Recapitulare şi sistematizare Enunţ. 9 11            Adunarea cu numărul natural 1 Scăderea numărului natural 1 Adunarea cu numărul natural 2 Scăderea numărului natural 2 Adunarea şi scăderea cu numărul 0 Adunarea numărului natural 3 Scăderea numărului natural 3 11 6.2.2. 3. 2. 2. 2. Direcţii de deplasare Grupare de obiecte.

1. 10 Formarea. 2. 3.5. Numerele naturale 0-100 1.2. 10 Scăderea numerelor 7. scrierea şi citirea numerelor naturale 20-30 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 20-30 Formarea. fără trecere peste ordin (z+u) Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30100.   5  12.SEMESTRUL al II-lea 7.1. 8. 2. 10 1. 2.5.5. fără trecere peste ordin (zu+u) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20.5. 9.4.3.4. luna.6. 5. 8. 2. 8.1. 1.6.3.1.7.1. 2. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. 2. fără trecere peste ordin (zu-u. 10 7 8  11. fără trecere peste ordin Măsurarea mărimilor 1. zu-z) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. 7. 2. 2.3. 1.5. 4.1. fără trecere peste ordin Măsurarea lungimilor Măsurarea volumului (capacităţii) vaselor Cântărirea corpurilor Măsurarea timpului (ora şi ziua) Măsurarea timpului (săptămâna. 2.1. 1.7.1.1. 2.                9.6. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 30-100 Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20.1. Adunarea şi scăderea cu numerele 4. 3. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 0-20 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 0-20 Formarea. 2. 2. 2.6.1. 2. formate din zeci şi unităţi. 1. Calendarul 11 8. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 020 1. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 030.7. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-100.      6 93 . zu-zu) Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi. anul).   Adunarea cu numărul 4 Scăderea numărului 4 Adunarea cu numărul 5 Scăderea numărului natural 5 Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea cu numărul 6 Scăderea numărului 6 Adunarea cu numerele 7.3. formate din zeci şi unităţi.1. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-30.1. 9. 2. 4. fără trecere peste ordin (zu-u. 9. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. 4. 4. 2.9. 2. 3. 2. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi.      10.7.8. 6.

Grupare de obiecte. aproape . exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga.Resurse materiale: manual. explicaţia. deasupra.observare sistematică - 2. activităţi în Data 1 Evaluare . exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga. beţişoare). explicaţia.1 4. Detalieri de conţinut Orientare spaţială. exerciţii-joc de identificare a poziţiei obiectelor în clasă. 1. jos. - - exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu: stânga-dreapta. ref. jos. dreapta. Culori 1.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. jocul didactic . activitate individuală . ilustraţii . identificare. recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le ocupă anumite obiecte desenate.observare sistematică 3. fişe de lucru. deasupradedesubt. deasupra. activităţi în perechi. exerciţiul.jocuri de percepţie. denumire. pe-sub. .1.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. elemente grafice exersate la grădiniţă 1 . sub. activităţi în perechi.Resurse procedurale: conversaţia. interior. activităţi în echipă. Nr ore Activităţi de învăţare 2.). . creioane colorate . sub. activităţi în echipă. exterior etc. dreapta.2  Numerele naturale 0-100  Compararea numerelor naturale  Adunări şi scăderi în concentrul 0-100 3 1 SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural NR DE ORE ALOCAT: 12 Nr. activitate individuală . foi desen. sus-jos. exerciţiul. fişe.Resurse materiale: manual. carioci . 2.departe.1.Resurse materiale: manual.exerciţii de grupare a unor obiecte (bile.1.). interior. utilizare corespunzătoare a culorilor . Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu 2. sus. exterior etc. interiorexterior.Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. fişe de lucru. învăţarea intuitivă . între.3. exerciţiul. Recapitulare finală Evaluare 1.gruparea si regruparea obiectelor.activitate în clasă 94 . jocul didactic .13. afară-înăuntru. . elemente grafice exersate la grădiniţă Resurse . crt. jocul didactic. sus. Direcţii de deplasare Ob.Resurse procedurale: conversaţia. ilustraţii.elemente grafice exersate la grădiniţă 1 . explicaţia. demonstraţia.

exerciţiul.Resurse procedurale: conversaţia.temă în clasă 1 .1.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. mai puţine elemente grafice exersate la grădiniţă 6. fişe.1. explicaţia. mare-mic. 2. ilustraţii . - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. ilustraţii .temă în clasă .temă în clasă . explicaţia. Precizarea criteriilor utilizate elemente grafice exersate la grădiniţă 9. fişe. .temă în clasă 1 . 3. exerciţiul.probă scrisă 1 . explicaţia. uşor-greu. activitate individuală . lat-îngust. activitate individuală . gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 7. 2.Resurse procedurale: conversaţia. fişe. ordonarea obiectelor de la mare la mic şi perechi.Resurse procedurale: conversaţia. desene. activitate individuală . Colectarea şi sortarea datelor în tabel 2. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. activităţi în perechi. demonstraţia.1.Resurse materiale: manual. explicaţia. demonstraţia.probă scrisă 1 . explicaţia.3. exerciţiul.Resurse procedurale: conversaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. De la mic la mare.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - sortarea si clasificarea unor obiecte după criterii date sau identificate prin observare. activităţi în perechi. - exerciţii-joc de stabilire a corespondenţei între elementele a două mulţimi. mai multe. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. 2. jocul didactic .Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. fişe de lucru. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi.activitate în clasă .Resurse materiale: manual. ilustraţii. activităţi în perechi. jocul didactic . după criteriile: înalt-scund. jocul didactic . jocul didactic . demonstraţia. De la mare la mic 1.temă în clasă .Resurse materiale: manual.observare sistematică 1 . activităţi în echipă. lung-scurt. demonstraţia.observare sistematică . 1 . activităţi în echipă.observare sistematică . demonstraţia. Corespondenţe 2. ilustraţii . Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate 1. exerciţiul. - - exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale sau desenate.3. demonstraţia. Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale 1.3. individuală .Resurse materiale: manual. Grup de obiecte – mulţime 1.Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.observare sistematică . explicaţia.1. exerciţiul. ilustraţii . compararea numărului de elemente utilizând cuvintele: tot atâtea. fişe. 2.observare sistematică . elemente grafice exersate la grădiniţă 8. individuală .Resurse procedurale: conversaţia. fişe.observare sistematică .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.probă scrisă 95 . activităţi în perechi.Resurse materiale: manual. grossubţire. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 5.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 3.4. exerciţiul. individuală . jocul didactic .1.1.probă orală . ilustraţii .

exerciţii de scriere şi citire a numărului 1. de comparare a elementelor a doua mulţimi probă de evaluare .Resurse procedurale: conversaţia. fişe. activităţi în perechi. individuală 1 . realizarea unui tablou din figuri geometrice. culoare sau mărime. individuală .1. Figuri geometrice 2.observare sistematică . - identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură.probă orală . de grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date ex.2.3.probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-5 NR DE ORE ALOCAT: 9 N r. activităţi în perechi. jocuri de construcţii.temă în clasă . ilustraţii . respectând regula dată exerciţii de observare si descriere verbala empirica a figurilor geometrice cunoscute. explicaţia. individuală 1 . Nr ore Detalieri de conţinut Numărul cifra 1 şi Ob. completarea unor şiruri repetitive cu figuri geometrice. ex-joc de colorare a figurilor geometrice. ref.1. c r t. individuală . ilustraţii . 2. exerciţiul. fişe.Resurse procedurale: conversaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. de recunoaştere a figurilor geometrice ex.3. jocul didactic .probă scrisă 1 1 .1. 2. demonstraţia. - Resurse Resurse materiale: manual. exerciţiul. 2. 2. exerciţiul.probă orală . demonstraţia. identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. jocul didactic . demonstraţia. exerciţiul. 1. 1.- invers (la fel şi pentru celelalte criterii) elemente grafice exersate la grădiniţă 10. jocul didactic . explicaţia. corpuri geometrice . explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.Resurse procedurale: conversaţia.Resurse materiale: manual. de orientare în spaţiu ex. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). - Activităţi de învăţare exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 1.1. exerciţii de formare a mulţimii cu un singur obiect. gruparea formelor geometrice după formă. selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date si decuparea lor.2. - ex.temă în clasă .probă orală . exerciţii de conturare şi decupare a figurilor geometrice. recunoaşterea formei feţelor unor corpuri.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 - Evaluare - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - 96 . Recapitulare.2.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. numirea şi descrierea verbală empirică a figurilor geometrice.2. activităţi în perechi.Resurse materiale: manual. caietul elevului. 2.probă scrisă 12.1. ilustraţii. 3. Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice 2. explicaţia.temă în clasă . Evaluare 1.Resurse materiale: manual.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe.observare sistematică . activităţi în perechi. jocul didactic . - 11.observare sistematică .

activităţi în perechi. explicaţia.1. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). - - - Numărul şi cifra 3 1. exerciţiul. exerciţiul.3. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 97 . activităţi în perechi. 1. demonstraţia.2. - - - activitate frontală. exerciţii de formare a mulţimii cu 2 obiecte. demonstraţia. exerciţiul. explicaţia. exerciţii de scriere şi citire a numărului 0. caietul elevului.1. activităţi în echipă. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. 2. exerciţii de formare a mulţimii cu 3 obiecte. exerciţii de scriere şi citire a numărului 2. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 3. - - - Numărul cifra 2 şi 1. activitate individuală Resurse materiale: manual.3. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 0. demonstraţia.2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. exerciţii de formare a mulţimii cu unul sau niciun obiect. explicaţia.1.3. caietul elevului. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi.Numărul cifra 0 şi 1. caietul elevului. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 2. 2.2. exerciţii de scriere şi citire a numărului 3.

fişe de lucru Resurse 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 98 . exerciţii de scriere şi citire a numărului 4. exerciţiul.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 5. 2. - - - Recapitulare 1.2. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-5.1. - exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile.2. caietul elevului. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. beţişoare. exerciţii de scriere şi citire a numărului 5. - - - Compararea numerelor naturale 1. 1. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. demonstraţia. 1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţii de formare a mulţimii cu 5 obiecte.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.Numărul şi cifra 4 1. activităţi în perechi. 2.3. puncte) prin diferite procedee. demonstraţia.1. caietul elevului. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi - - Resurse materiale: manual. exerciţii de formare a mulţimii cu 4 obiecte. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activitate individuală Resurse materiale: manual. 1. - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-5 obiecte. exerciţii de comparare si ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. caietul elevului. demonstraţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - Numărul şi cifra 5 1. activităţi în perechi. 1. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă.2.3. exerciţiul. 2. caietul elevului.3. activităţi în echipă. explicaţia. explicaţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 4.2.

exerciţiul.1. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 6. explicaţia. caietul elevului. - exerciţii de scriere şi de citire a numerelor naturale 0-5.2. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Obs. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi citire a numărului 6. - Evaluare 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). demonstraţia. 2. ref 1. exerciţiul. 2.3. exerciţii de comparare şi de ordonare a grupurilor de obiecte. - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 99 . - - - procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. activităţi în echipă. exerciţii de formare a mulţimii cu 6 obiecte. Detalieri de conţinut Numărul şi cifra 6 Ob.2. explicaţia.1. c r t. demonstraţia. 1. exerciţiul. - - Resurse materiale: manual. caietul elevului. exerciţii de numărare.3. exerciţii de continuare a unor modele repetitive. explicaţia. exerciţii de compunere şi de descompunere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.- “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene.

trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din - demonstraţia. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-7 1. exerciţii de scriere şi citire a numărului 7.2. 3. activitate individuală Resurse materiale: manual. demonstraţia.2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. demonstraţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. activităţi în echipă. - - - Numărul şi cifra 8 1. caietul 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 100 . explicaţia. 1. caietul elevului. 1. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 7.- Numărul şi cifra 7 1. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. activitate individuală Resurse materiale: manual.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.2. 2.3. activităţi în echipă.3. activităţi în perechi. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. 2. explicaţia. exerciţiul. caietul elevului. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. exerciţii de formare a mulţimii cu 7 obiecte. activităţi în perechi. 2.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 8. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).3. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-7.1. activitate individuală Resurse materiale: manual.1. - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-7 obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1.3.2. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. caietul elevului. exerciţii de formare a mulţimii cu 9 obiecte. - - - elevului.1. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 9. activităţi în perechi.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. - proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 101 . exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-9. exerciţiul. exerciţii de scriere şi citire a numărului 9. explicaţia. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. activităţi în perechi. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-9 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. demonstraţia. exerciţii de scriere şi citire a numărului 8. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). 2. 3. activităţi în echipă. exerciţiul. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. activităţi în echipă. caietul elevului.- sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. explicaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. 2.1. 1. exerciţiul. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - Numărul şi cifra 9 1. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-9 obiecte. exerciţii de formare a mulţimii cu 8 obiecte.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.

exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. 2. exerciţiul. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere .2. - - - Exerciţii cu numerele naturale 010 1. caietul elevului. activităţi în echipă. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. desene sau numere ordonate. 2. “înainte” si “înapoi”. activităţi în perechi.2. exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte.2. exerciţii de scriere şi citire a numărului 10.1. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării.3. desene sau numere . exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. desene sau numere ordonate. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. 2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. - - exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. puncte) prin diferite procedee. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. 1.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. caietul elevului. .3. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. 2. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). - - - - Recapitulare 1. activităţi în perechi.1. explicaţia. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. . 1. beţişoare. caietul elevului.4. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.1. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de numărare cu pas dat.3. beţişoare). - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - - - activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.Numărul 10 1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). explicaţia.4.4. 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea 102 . exerciţiul. beţişoare). exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor.

activităţi în echipă. exerciţii de numărare cu pas dat. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). 2. demonstraţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - desene a numerelor. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. ref. activităţi în perechi. demonstraţia.5. desene sau numere . activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. desene sau numere - exerciţiul. exerciţiul.probă scrisă . activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-3 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 Evaluare - - . exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. demonstraţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. 1.3. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţiul.proba practică . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere ordonate. explicaţia. “înainte” şi “înapoi”. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 1 Ob. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. caietul elevului. exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului.autoevaluarea - - 103 . exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 1. cu si fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers.proba orală .1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene şi invers).4. 2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. .1. “înainte” si “înapoi”. 2. 1. 3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de scriere a acestor operaţii.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte.3.2. explicaţia.observarea sistematică . exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. c r t.- - - - Evaluare 1. - Resurse Resurse materiale: manual. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor.

exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. activitate individuală 1 .observarea sistematică . activitate individuală - - - Resurse materiale: manual.probă scrisă .autoevaluarea 104 . 3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.5.proba practică . 3.proba practică . exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. demonstraţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. caietul elevului. desene şi numere. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.- - - - Scăderea numărului natural 1 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia.5. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 2. caietul elevului.Observarea sistematică .1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. activităţi în echipă. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. activităţi în echipă.autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.3. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţiul.proba orală . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. explicaţia.proba orală . desene şi numere. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea activitate frontală. - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. desene şi numere. activităţi în perechi. folosind sprijin cu obiecte sau desene.1. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. demonstraţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală 1 . - - - - - - Adunarea cu numărul natural 2 1. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.probă scrisă . exerciţiul.

3. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. - - - - Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. - - - - - - Adunarea şi scăderea cu 0 (zero) 1. exerciţiul. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.probă scrisă .probă scrisă . - - Resurse materiale: manual.observarea sistematică . 3. activităţi în perechi.3. 1 . activitate individuală 1 . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene şi numere. 2.- Scăderea numărului natural 2 1. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.proba practică . exerciţii de scriere a acestor operaţii.proba orală . 2 1.Observarea sistematică . folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 2. activităţi în echipă. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţiul. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia.observarea sistematică . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. caietul elevului. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. - - adunărilor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.proba orală . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. folosind sprijin cu obiecte sau desene.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numărul natural 0. activităţi în echipă.probă scrisă .1. explicaţia.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. 2.1. 2.proba practică . activitate individuală 1 .proba practică . 3.1. demonstraţia.proba orală . desene şi numere. explicaţia.3. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. demonstraţia.5. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în perechi.autoevaluarea 105 . 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2.

activităţi în perechi.1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea activităţi în perechi. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual.1.Observarea sistematică .3. 2. exerciţiul. demonstraţia. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 3. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.proba orală . desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 3.autoevaluarea - - Resurse materiale: manual.proba practică .Observare sistematică . caietul elevului. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - - - - Scăderea numărului natural 3 1.proba practică . exerciţiul.5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.5.3. desene şi numere. activitate individuală 1 . activităţi în echipă. 3.proba orală . explicaţia. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.probă scrisă .- - - - Adunarea cu numărul natural 3 1. explicaţia.autoevaluarea 106 . desene şi numere. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală 1 . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. demonstraţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în echipă.probă scrisă . desene şi numere. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.

activităţi în perechi. - - - - - - - Recapitulare 1. activităţi în echipă. 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.3.5.5. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. - - - - - - Evaluare 1. 2.proba orală . desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.proba practică . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. 3 1.probă scrisă . 2. explicaţia. caietul 1 . caietul elevului. desene şi numere. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 3. desene şi numere. folosind sprijin cu obiecte sau desene.1. - adunărilor şi scăderilor. - - Resurse materiale: manual. activitate individuală 1 . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de scriere a acestor operaţii.Observarea sistematică .3. 1.Observarea sistematică . 2. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţiul.Observarea sistematică 107 . exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.- Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. activităţi în perechi.autoevaluarea - Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.3. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2.5. caietul elevului. demonstraţia.1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.1. explicaţia. 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală 1 . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţiul. 1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. demonstraţia.proba practică . desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 3. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii.probă scrisă .proba orală . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.

activităţi în echipă. 3. 1. ref. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. explicaţia.5. activităţi în perechi. 3. 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. 2. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Rezolvare şi compunere de probleme NR DE ORE ALOCAT: 4 N r. verificarea prin numărare. 2. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.3. schimbarea numerelor într-o problema dată. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. exerciţiul. demonstraţia. activitate individuală  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 108 . folosind sprijin cu obiecte sau desene.3. b sunt numere date. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. exerciţiul.1.7. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.6. - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. în care a. 2. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor - - elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Detalieri de conţinut Probleme care se rezolvă prin adunare Ob. folosind sprijin cu obiecte sau desene. demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. c r t. 1. cu păstrarea tematicii. explicaţia.

2. exerciţiul. b sunt numere date.1. schimbarea numerelor într-o problema dată. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. a-b=x. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 3. demonstraţia. 3. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Compunere de probleme după imagini date 1. explicaţia. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.5. verificarea prin numărare.6.7.7. 2. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 109 . - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţiul. cu păstrarea tematicii. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris.6. 2.1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. formularea de probleme cu sprijin - - - Resurse materiale: manual. verificarea prin numărare. activităţi în perechi. schimbarea numerelor într-o problema dată.3. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. în care a. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii. rezolvarea de probleme de tipul ab=x. b sunt numere date. activităţi în perechi. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în echipă. 1. 1. explicaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.2. activităţi în echipă. 3. 2. 3.5.3. 2. demonstraţia. în care a. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. cu păstrarea tematicii. 2. Probleme care se rezolvă prin scădere 1. - - - - - - - - 3. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare.

a-b=x. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. a-b=x. explicaţia. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. - - - Resurse materiale: manual. 2. Activităţi de învăţare exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene.5. ref 1. exerciţiul. 2. 1. în care a. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. Evaluare 1. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 2.- 4. explicaţia. verificarea prin numărare. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. b sunt numere date. 3. 2. Detalieri de conţinut Careul magic Ob. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. crt. formularea de probleme pornind de la numere date. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2.1. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 3 Nr. exerciţiul. formularea de probleme pornind de la o temă dată. formularea de probleme pornind de la o temă dată. 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 2.7. exerciţii de identificare şi aplicare Resurse Resurse materiale: manual. caietul elevului. demonstraţia.1.6. cu păstrarea tematicii. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. activitate individuală Nr ore Data 1 Evaluare - -  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - - - 110 . 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.6. activităţi în echipă. 2. b sunt numere date. 3.7. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. în care a. - - - - - concret în obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului.3. schimbarea numerelor într-o problema dată.5. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3.

exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. în care a. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. b sunt numere date.6. activitate individuală 1  Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 111 . 3. 2. demonstraţia. explicaţia. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene. colorăm 1.3. activităţi în perechi. 3. 2. verificarea prin numărare. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.1.5. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţiul. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. - - - Resurse materiale: manual. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţiul.7.3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 2.6. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.- de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. în care a. 1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.7. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 2. - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 3. explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. - - - - - - Melcul matematic 1. desene sau numere Calculăm. b sunt numere date. a-b=x. 2. 3. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. caietul elevului.1. a-b=x. 2. 2.5. verificarea prin numărare. demonstraţia.

verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în perechi. Scăderea numărului natural 4 1. ref. 10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 4. caietul elevului.6. 8. - - Resurse materiale: 1 - observarea 112 . 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 4 Ob. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural - Resurse Resurse materiale: manual. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 4. c r t. explicaţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.3. 7. explicaţia.3.1. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. activităţi în echipă. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2.SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea cu numerele naturale 4. caietul elevului. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. b sunt numere date. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor.6. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 1. activitate individuală Data 1 - Evaluare - - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - 2. în care a. 2. 5. 1. - - - - Resurse materiale: manual. demonstraţia. 6. 9. Adunarea cu 1. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 2. în care a.1. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.3. demonstraţia. activităţi în echipă. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. 3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. b sunt numere date.5.

folosind sprijin cu obiecte sau desene. explicaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în perechi. în care a. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă.5. 3. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 2. demonstraţia.5.3. demonstraţia.6.5. Legătura dintre adunare şi scădere 1. 5. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 113 .1. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3. caietul elevului. activităţi în perechi. activitate individuală - sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. - - - 5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. caietul elevului. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 5. explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 5. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 1. activităţi în echipă. exerciţii de scriere a acestor operaţii.numărul natural 5 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 4. Scăderea numărului natural 5 1. a-b=x. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.1. 2. în care a. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. caietul elevului. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. - - - - - - 5. - - - 4. b sunt numere date.1. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. activităţi în perechi. explicaţia. b sunt numere date. fără efectuarea probei operaţiei. 4. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual.6. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. b sunt numere date. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. demonstraţia. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. - - manual. în care a. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 3.6. exerciţiul. 3.3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.

8. Adunarea cu numărul natural 6 1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. explicaţia. explicaţia.- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 10. 9. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 6. folosind sprijin cu obiecte sau desene. - - - 7. b sunt numere date. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3.5. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.1. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. 8. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activitate 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 114 .6. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2.1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.5. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. activităţi în perechi. caietul elevului. 2.1. - - - - 8. activităţi în echipă. exerciţiul. exerciţiul.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - - - exerciţii de adunare cu numărul natural 6. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fără efectuarea probei operaţiei. demonstraţia. 3. Adunarea cu numerele naturale 7. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. demonstraţia. b sunt numere date.3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 9. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale 7. activităţi în perechi. - - Resurse materiale: manual.6. demonstraţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. explicaţia. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a. caietul elevului. desene sau numere 6. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. Scăderea numărului natural 6 1. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.6. caietul elevului. exerciţiul. 10 1. 2. în care a. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. activităţi în echipă. activităţi în echipă.

Evaluare 1. Scăderea numerelor naturale 7. b sunt numere date.1. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.1. în care a.5. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale 7. 3.6.3.- 9. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 115 . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 10. b sunt numere date. fără efectuarea probei operaţiei. în care a. folosind sprijin cu obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 3. - - - - - - - 11. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă.1. 8. activităţi în perechi. 9.6. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. demonstraţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 2. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10.6. - exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. explicaţia. 10 1. 9. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 010 1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. folosind sprijin cu obiecte sau desene. explicaţia. caietul elevului. 2. - - - - - - 10. individuală - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. Recapitulare.5. b sunt numere date. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. a-b=x. exerciţiul. 8. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. în care a. caietul elevului. activităţi în echipă. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activităţi în perechi.3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. explicaţia. demonstraţia.5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.

1. activităţi în echipă. activităţi în perechi. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 116 . 2.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţiul.2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. caietul elevului. 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. ref.3. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. caietul elevului. explicaţia. “înainte” si “înapoi”. exerciţii de scriere a acestor operaţii. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.2. demonstraţia.1. demonstraţia.- - - exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. activităţi în echipă. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 20 Ob. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. desene şi numere. - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete.1. 1. demonstraţia.2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. Detalieri de conţinut Formarea. activitate individuală Resurse materiale: manual. c r t. în care a. explicaţia. scrierea şi citirea 1. caietul elevului. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - Resurse materiale: manual. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. activităţi în perechi. desene sau numere ordonate. 2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi.3. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 20 1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activitate individuală - autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-100 NR DE ORE ALOCAT: 10 N r. 2. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 20. b sunt numere date - exerciţiul. - Formarea.1. a-b=x. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. activităţi în echipă. exerciţiul. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi.

2. exerciţiul.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. desene sau numere ordonate. 4. activităţi în echipă. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. activităţi în echipă.1.numerelor naturale de la 20 la 30 2. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. caietul elevului. 2. “înainte” si “înapoi”. exerciţiul. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. activităţi în perechi. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). - - Formarea. “înainte” şi “înapoi”. explicaţia. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. caietul elevului. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. exerciţiul. - - Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 20 la 30 1. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.5. exerciţii de numărare cu pas dat. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 20 la 30. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. - - - - - exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate.2. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor.5. demonstraţia. activitate individuală - proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 30 la 100 1. demonstraţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 117 . 2. activităţi în echipă. explicaţia. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. explicaţia.1. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. activităţi în perechi. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. demonstraţia. desene şi numere. desene sau numere ordonate. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene şi numere.

2. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. desene sau numere ordonate. desene şi numere. activităţi în echipă. caietul elevului. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. 2.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. explicaţia. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.1. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţiul. exerciţiul. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 118 . 2. exerciţii de numărare cu pas dat. caietul elevului. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. activităţi în perechi. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de numărare cu pas dat.3. activităţi în echipă. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). caietul elevului. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - - - - Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. 4. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. demonstraţia. - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 1. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora.1. activitate individuală Resurse materiale: manual. - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.2.1. explicaţia. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. 4.1. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. explicaţia.5.2. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. 1. activităţi în perechi. 4. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. - - Exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0 la 100 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. 1. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. demonstraţia. - - - Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. scriere şi citire a numerelor naturale de la 0 la 100 1.Exerciţii de formare. - - Recapitulare 1. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. demonstraţia.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. demonstraţia. “înainte” si “înapoi”.2. “înainte” şi “înapoi”. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. 2. exerciţiul.

Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - Scăderea numerelor 1.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. exerciţii de numărare cu pas dat. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. fără trecere peste ordin - - Resurse materiale: manual. caietul elevului. - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 20.1. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. c r t.2. fără trecere peste ordin (Z+U). explicaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.5. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. caietul elevului. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. 1. demonstraţia. în care a. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. 4. 2.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. demonstraţia. desene sau numere ordonate. caietul 1 - observarea sistematică 119 .1. 3. activităţi în echipă. explicaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. Ref . 2.1. 2. b sunt numere date. fără trecere peste ordin (Z+U) Ob.3. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 20.3.6. 1. “înainte” şi “înapoi”. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. activitate individuală 1 - proba orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-20 NR DE ORE ALOCAT: 7 N r. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.- - Evaluare 1.3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. desene şi numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene şi numere. exerciţiul.

fără trecere peste ordin. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. în care a. 3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. caietul elevului. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. explicaţia. activităţi în perechi. activităţi în perechi. caietul elevului. exerciţiul. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. - - - - Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. b sunt numere date. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. - - - - (ZU-U/ ZU-Z). 2. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 120 . fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.1. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.naturale de la 0 la 20. folosind sprijin cu obiecte sau desene.3. 2. a-b=x. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. fără trecere peste ordin (ZU-U/ ZU-Z) 2. activităţi în echipă. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. explicaţia. - - - - Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 020 1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în echipă. demonstraţia.1. 2. demonstraţia.6.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţiul. în care a. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere a acestor operaţii. b sunt numere date.6. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - elevului. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fără trecere peste ordin. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. demonstraţia.6. 3. 3.3.5.

fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. 3.6. activităţi în echipă.- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. b sunt numere date Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. a-b=x. în care a. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţiul. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. b sunt numere date. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. a-b=x. 2.5. în care a. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. b sunt numere date. - - - - - - - Evaluare 1. - - - - - - Resurse materiale: manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. în care a. demonstraţia.1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. explicaţia. caietul elevului.1.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. a-b=x.3. fără efectuarea probei operaţiei. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. explicaţia.5. activitate individuală 2 observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea Recapitulare 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activitate individuală 1 - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - 121 .6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în perechi. caietul elevului.

rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. fără trecere peste ordin (Z+U). activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 122 .1. demonstraţia. explicaţia. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (Z+U) Ob. c r t. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-Z) 1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.1. în care a. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. - - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. caietul elevului. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-U) 1.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. b sunt numere date. - - - - 3. caietul elevului. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. activităţi în echipă. fără trecere peste ordin (ZU-U). explicaţia. exerciţiul. fără efectuarea probei operaţiei. demonstraţia.5. fără trecere peste ordin (ZU-Z).6. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume.1. b sunt numere date.5. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.6.3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. 2.3. 1. - - - - - - Resurse materiale: manual. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 8 N r. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 1. exerciţiul.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală Resurse materiale: manual. 3. în care a.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.6. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. activităţi în perechi. ref. activităţi în perechi. 3.

caietul elevului. fără trecere peste ordin (ZU+ZU). fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. în care a. exerciţiul. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. - - - Resurse materiale: manual. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-ZU) 1. explicaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3. 2. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.5. exerciţiul. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activitate individuală - - - 5.3. activităţi în perechi. Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU+ZU) 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. demonstraţia.1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. folosind sprijin cu obiecte sau desene. caietul elevului. 2. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fără efectuarea probei operaţiei. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi. fără trecere peste ordin (ZU-ZU). desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2. - - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. fişe de lucru Resurse 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 123 . desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30.5. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 6. b sunt numere date.5. în care a.1.- - - - 4.6.6.1. activităţi în echipă. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. activităţi în echipă. în care a. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3.6. fără efectuarea probei operaţiei. - conversaţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 3. b sunt numere date. activităţi în echipă. 2. demonstraţia. explicaţia. caietul elevului. Recapitulare 1. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. b sunt numere date. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. 2.

exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activităţi în perechi. folosind sprijin cu obiecte sau desene. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2.3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. ref. b sunt numere date - procedurale: conversaţia. b sunt numere date. 3.6.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de scriere a acestor operaţii. caietul elevului. 3. în care a. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 5 N r. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în perechi. 2. caietul elevului. exerciţiul. a-b=x. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 2.5. activitate individuală - autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. explicaţia. Evaluare 1.- - - - - 7. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.6. - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 1. a-b=x. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. demonstraţia.1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. demonstraţia. exerciţiul. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. demonstraţia. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fără trecere peste ordin. jocul didactic Forme de organizare a 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 124 . exerciţiul. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. c r t. în care a. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. fără efectuarea probei operaţiei. explicaţia.1. 1. 2. formate din zeci (Z+Z/Z-Z). activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci (Z+Z/ZZ) Ob. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere a acestor - - - Resurse materiale: manual. fără efectuarea probei operaţiei.5. activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.

6. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică 125 . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z).3. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii. demonstraţia. caietul elevului. activităţi în perechi. Recapitulare 1. activităţi în perechi. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. - - - - - 4. fără trecere peste ordin. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZUZU) 1. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. activităţi în echipă. 3. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.6. exerciţiul. b sunt numere date. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100.3. în care a. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. ab=x. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. demonstraţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. 2. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z) 1. în care a. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. caietul elevului. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.5. ab=x.1. fără efectuarea probei operaţiei. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. 2. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.1. ab=x.6. fără trecere peste ordin. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. - operaţii. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. 3. formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZU-ZU). explicaţia. caietul elevului.5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.- - 2.1. activităţi în perechi. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. - - - - - 3. b sunt numere date. b sunt numere date. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.5. 2. colectivului: activitate frontală.3. activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. în care a. fără trecere peste ordin. fără efectuarea probei operaţiei. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.

c r t. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţiul.1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. demonstraţia. demonstraţia. activitate individuală - probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. ab=x. activităţi în echipă. 1. 2. explicaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. diverse obiecte Resurse procedurale: conversaţia. ref.). 3.5.3. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Măsurarea mărimilor NR DE ORE ALOCAT: 6 N r. exerciţii de scriere a acestor operaţii. demonstraţia. explicaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. în care a. 3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.- - - - - 5. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în echipă.6. caietul elevului. Detalieri de conţinut Măsurarea lungimii Ob. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. exerciţiul. caietul elevului. fişe de lucru. "mai înalt". ab=x.1. explicaţia. activităţi în perechi.8. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. b sunt numere date. în care a. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. b sunt numere date - - Resurse procedurale: conversaţia. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. exerciţiul. palmă etc. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. "cel mai lung" - - - Resurse materiale: manual. fără efectuarea probei operaţiei. gumă. fără trecere peste ordin. Evaluare 1. activitate - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 126 . activităţi în perechi.

compararea duratei unor activităţi. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. gumă. fişe de lucru. demonstraţia. individuală Resurse materiale: manual. Recapitulare 2. demonstraţia. înregistrarea în diverse forme (desene. exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor. explicaţia.) a rezultatelor măsurărilor. demonstraţia. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. demonstraţia. palmă. balanţă Resurse procedurale: conversaţia. numeric etc. 3. individuală 2. exerciţii-joc de măsurare a masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (balanţe improvizate). activităţi în echipă. Ora şi ziua.- etc. "cel mai greu" etc. înregistrarea în diverse forme (desene. alegerea etalonului potrivit pentru o anumita măsurătoare.9. diverse obiecte. 1 - 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 127 . exerciţii de ordonare a unor obiecte după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai uşor". activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - Resurse materiale: manual.). 3. înregistrarea în diverse forme (desene. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. - exerciţii-joc de măsurare a capacităţii unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (vase de capacităţi diferite etc. numeric etc. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. caietul elevului.) a rezultatelor măsurărilor. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţiul.) a rezultatelor măsurărilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.1. caietul elevului.). 3. fişe de lucru. explicaţia. săptămâni. 2. Luna 2. - - - 4.) a rezultatelor măsurărilor. Săptămâna. - - - 3.8. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. activităţi în perechi. vase de capacităţi diferite. explicaţia. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. activităţi în perechi. înregistrarea în diverse forme (desene.1. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.8. numeric etc. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. numeric etc.9. calendar Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite.). Măsurarea timpului. fişe de lucru.). 3. activităţi în echipă. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. Măsurarea capacităţii vaselor 2. exerciţii de ordonare a unor obiecte după capacitate prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor. - - - Resurse materiale: manual. caietul elevului. - 5. balanţe improvizate etc. în timp ce. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. luni. activităţi în perechi. după. Cântărirea corpurilor 2. diverse vase Resurse procedurale: conversaţia. "mai greu". capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. exerciţiul.1. zile.8. exerciţiul. ceas.1. caietul elevului.

în timp ce.1. "mai uşor". exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore.9. "mai greu". exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune.). "mai uşor". "cel mai lung" etc. explicaţia. - - - - alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. "mai înalt".8. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. capacitate. "mai înalt". după. săptămâni. compararea duratei unor activităţi. după. în timp ce.- - - 6. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. compararea duratei unor activităţi - jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. capacitate. luni. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". exerciţiul. 3. caietul elevului. zile. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 128 . înregistrarea în diverse forme (desene. 2.). activităţi în perechi. Evaluare 2. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. numeric etc. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. "mai greu". activităţi în echipă. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune.) a rezultatelor măsurărilor. etc.

activităţi în perechi.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare finală NR DE ORE ALOCAT: 3 N r . desene sau numere ordonate. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. folosind sprijin cu obiecte sau desene. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.2. 4. exerciţiul. - - - - - 2. 1.6. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia.1. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 1. 2. exerciţiul. a-b=x. 3. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. explicaţia. caietul elevului. fără trecere peste ordin.3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare 1. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. caietul elevului.5. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 129 . exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.5. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. desene şi numere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor - - Resurse materiale: manual.1. fără efectuarea probei operaţiei. “înainte” si “înapoi”. b sunt numere date. explicaţia. activităţi în perechi. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. Detalieri de c conţinut r t . 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în care a. activităţi în echipă. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. ref. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate.1. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. Numerele naturale de la 0 la 100 Nr ore Ob. - - - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 1. demonstraţia.3. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete.

caietul elevului. 2. cu păstrarea tematicii. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. activităţi în perechi.6. demonstraţia. exerciţiul. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. schimbarea numerelor într-o problemă dată.3. - sarcini care solicită operarea cu obiecte. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.5. explicaţia. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. 3. Rezolvare şi compunere de probleme 1.3. formularea de probleme pornind de la numere date. în care a.1. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. b sunt numere date. 2. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 130 . activităţi în echipă.7. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. a-b=x. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.

Iacob S.Informatica şi bazele generale de operare pe calculator. Aurel . 2000. O. Bucur. 2002.E. Ed. Bucureşti.E. Daniela. Iaşi. MEC-CNC.volumul Supă de pui pentru suflet 1.Ghid metodologic .T.Prietenul meu. A. Constantin. Anca.Hai să mergem la serbare!. aprobate prin OMEDC nr. Editura Axa. 2005. Editura Aramis.N. Maria. Jack. Barbu. . Faliboga. 1999. 23. Craiova. Editura Polirom. Tudora . 19. clasa I. Mirea. Maria.. 2004. Grigore-Prună. Bucureşti. 4. Iordăchescu. Învăţământul primar . Ana –Teatru pentru cei mici... Arcire. 4496/2004. Simona . Mioara . 5. M. Editura Fundaţia România de Mâine.II. Editura Tineretului. Editura Carminis Educaţional 2004. . Editura Amalteea.Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară Limbă şi comunicare. I. Botoşani .D. Berechet.Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor.E. Mitu. E.E. II. Maier Jutta . Florian. Ursula. Berechet. 25. Maria.C. Mareş.Metodica predării.Editura Miniped. 1986. 1997-1998. 17. Aramis. 1974. Radu. Lica. Violeta.T. 13. 2002 .S. Editura Humanitas Educaţional. Editura Ion Creangă . M.Victor.2-4 . 10. Mihaela.Abilitǎţi practice. Ed. Neacşu. Editura Aius. Editura Recif. 1991. Bucureşti.P. Ilioaia.S. selectate şi repovestite.. manual pentru clasa I. Mihăilescu. calculatorul. 2. .Revistă dedicată cadrelor didactice.1967. Curriculum pentru clasele I. Barff. 12. E. 16. . Luiza. 18.materiale realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA. Maria . 2001.Programe şcolare pentru învăţământul primar .E.C. Buga. Editura Paralela 45. 11.T. Lica.Discipline Opţionale . 26.. . 2000 . Bucureşti. Ghergina. . 14. E.Educaţie plastică în ciclul primar vol. M. Virginia. Cleopatra şi Piţilă. 21.T.învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar. 24. Editura Axa .S.S. EDP. Canfield. Inge Burkhardt. TBC şi Malarie. Editura Didactica Nova. Craiova. Manual pentru clasa a II-a. 2006. 2005. 2004. 7. 3. 2003. Ghergu.Snoave populare. . 1990. Adams .Curriculum Naţional. Hansen .T. Bucureşti .1. Dascălu. I. P. 27. Marin . . Gardin.Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”.. Dumitru şi colaboratorii – Proiectarea pedagogică. I. Bucureşti. şi colaboratorii – Metodica predării matematicii la clasele I-IV.IV.C. Carmen . Bucureşti. Editura Tineretului.P.Carte de construit pentru copii. EIS POL. . Ionel.D. M. Ghid metodic . M. 22. 2006. 15.Abecedar. 131 . Bucureşti.programul naţional de educaţie pentru sănătate.Să dezlegăm tainele abecedarului. 20.. Motora-Ionescu. nr. Florica .E.C. M. I. Gardin Florin – Limba română. Mark . -Să vorbim despre culori . 6.Tineretului.Metodica predarii desenului la clasele I – IV.clasele I . 9. .Gramatică şi compunere. Ovidiu. M.. Ion – Poveştile Ilenii. Istrati.1966. Nuta. 8. M. Irina.C.S.D.

. Neagu. 46. 32. 40. Chişinău. Editura.D. 37. http://www.P..ro 54. Bucureşti. Marcela– Abecedar.08. http://europass. Maria . Ed.ro. 49. Bucureşti. Bucureşti. 1997 . M. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. E. Editura Aramis . clasa I. 2003. Şerdean. 42. E.Comunicare.com şi veţi primi detalii. Editura Corint.Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar. 1997. Editura Aramis 2004. Tincea. Editura Polirom. 2002. Păcurari. D. Marcela – Matematică. Ion . 2000. 45. ( coord) – Abilităţi practice – ghid metodologic clasele I. Tudora. 48. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar.Cunoaşterea mediului. www.didactic. Adriana. 41. Roşca. Peneş. Marcela . Ioan. Bucureşti. Stan. Cleopatra – Cunoaşterea mediului înconjurător. 43. 132 .Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O.ro 55. 51. Rotaru. www. D. Şerdean.Educaţia plastică în învăţământul primar.clasa I. Bucureşti. Peneş.htm Dacă vă interesează varianta integrală a lucrării.kids-shop. Florian. 2005.com 58. Victoria.cedefop. Bucureşti.D. Susală. 31. Ştefănescu. 38.com/alimentation/legumes/index.cmbrae. 1982. 50. Manual pentru clasa a III-a. nr.M. Petrovici C. Radu. Stoica.Aplicaţii cu materiale din natură. Dumbravă.eu 56. Paveliu Eliza . Anastasiu. N. 2007. curs opţional. Peneş. Editura Aramis. Maria . Culegere de exerciţii pentru clasele I-IV. puteţi trimite un e-mail cu mesajul „portofoliu” pe adresa vlcelena@yahoo. Editura Aramis.clasele I . 36. 1969. 1997.pdf 57. 1995. http://www. Pali. Ioan . 2003.europa. Focşani. 2001. Maria.Bazele informaticii. x x x . Ghid pentru formatori. Editura Terra . Ratyus. Mihăilescu Cleopatra – Matematică –clasa I. Editura Aramis. www. 2000.ro/legi/DOSAR%20PROFESORI. Piţilă. L. 2004. 33.IV.. suport didactic. – Antologie de cântece pentru şcolari. Editura Ana. Bucureşti. Cartu Alexandru.Gramatică şi compunere. Editura Ghe. http://cliparts. 2004. 39. Daniela . editat de CCD Oradea. (coord) – Strategii didactice inovative. Efrim – Lănţişorul cu cheiţe. Păcurari O.IV . Vasilica .google. 35. 1995. (coord) ..edu.P. Piţilă. – Aritmetică – clasa I – exerciţii.Serbări şcolare pentru ciclul primar. Sigma. 44. 53. 1996.Învăţarea activă. jocuri şi prubleme. – Ghid pentru practică pedagogică. Tudora. Editura Carminis. Mihăilescu. C. MEC-CNPP. Diţuleasa. Vasilica . Şerban Marinel . Editura Petrion.Grafica şi pictura.2003. Editura ProGnosis şi SNEE. Dumitra. 34. 4686 / 05..“Culoarea cea de toate zilele”. Editura Ana. 29. Editura Albatros.28.toutimages. 47. O. 30. Maria. clasa I. 2000. Aramis.P. Tarlapan. E. Editura Hyperion.D.Viorela . 2000.Abilitǎţi practice. Marcu. Pădureanu. 52. Bucureşti. Stancu. 2004.

568 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful