You are on page 1of 27

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

MENSERVIS PERALATAN
ELEKTRIK DOMESTIK
TINGKATAN EMPAT DAN LIMA

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
2002
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak


mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di
mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan
saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga


dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip berikut :-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke


arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian
.$1'81*$1

Pendahuluan 1

Matlamat 1

Objektif 2

Organisasi Kandungan 2

Pendekatan Dan Penekanan 3

Pemetaan Kandungan 5

Format Huraian 6

Huraian Tingkatan Empat 7

Huraian Tingkatan Lima 16


KATA PENGANTAR

Para 1 (kosong)

Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran
yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Pembinaan Domestik untuk
sekolah menengah atas. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru menguruskan pelaksanaan kurikulum
Pembinaan Domestik dalam bengkel. Guru diharap dapat merancang dan melaksanakan strategi yang berkesan sesuai
dengan kebolehan dan minat murid serta persekitaran sekolah supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih
bermakna.

Para 3 (kosong)

( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN )


Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
kerjaya, keselamatan, peraturan, undang-undang,
PENDAHULUAN
etika dan budaya kerja. Mereka dilatih menggunakan
peralatan ujian, mengendalikan litar asas elektrik
Menservis Peralatan Elektrik Domestik adalah satu seperti bekalan kuasa, bahagian kawalan dan beban
Apakah daripada mata pelajaran elektif vokasional di sekolah litar. Seterusnya kemahiran asas murid ini
Mata menengah akademik. Ia merupakan satu mata dipertingkatkan kepada tahap menservis pelbagai
Pelajaran pelajaran amali yang berteraskan teknologi untuk peralatan elektrik domestik yang meliputi mengendali,
Menservis tingkatan empat dan tingkatan lima. Mata pelajaran
Peralatan mengesan dan mengganti komponen yang rosak.
ini adalah lanjutan dan peluasan kepada mata Jenis peralatan elektrik domestik yang diserviskan
Elektrik
Domestik? pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah termasuk kipas, mesin pengisar, seterika, cerek,
menengah rendah. pembakar roti, pembersih vakum, pam air, ketuhar,
mesin basuh dan peti sejuk.
Penggubalan mata pelajaran ini yang berdasarkan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dirancang untuk Penerapan nilai murni, sikap positif dan budaya kerja
mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan yang baik turut disepadukan dalam mata pelajaran ini.
produktiviti negara dengan membekalkan tenaga
mahir yang berpengetahuan dalam bidang elektrik
elektronik. MATLAMAT

Penawaran mata pelajaran ini merupakan


sebahagian usaha Kementerian Pendidikan untuk Matlamat mata pelajaran Menservis Peralatan Elektrik
memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di Matlamat Domestik adalah untuk melahirkan murid yang
sekolah akademik. Persediaan awal ini adalah untuk Mata berkemahiran membaik pulih dan menyenggara
memenuhi keperluan permintaan tenaga pekerja Pelajaran peralatan elektrik domestik dengan mengamalkan
Menservis budaya kerja yang baik dan selamat, serta boleh
mahir dan separa mahir dalam pelbagai bidang Peralatan
industri yang semakin meningkat seperti pembinaan menjalankan perniagaan sendiri atau berupaya
Elektrik
bangunan, automotif, elektrik elektronik, perabot, Domestik
menjadi penyumbang tenaga kerja mahir dalam
komputer dan multimedia, penghasilan makanan, bidang perkakasan elektrik.
perkhidmatan hospitaliti, perikanan dan haiwan,
pelandskapan, tekstil dan pakaian, hiasan dalaman,
dan perkhidmatan penjagaan.

Dalam kurikulum Menservis Peralatan Elektrik


Domestik, murid didedahkan dengan perkembangan
teknologi semasa, keperluan tenaga mahir, prospek
ORGANISASI KANDUNGAN
OBJEKTIF
Rangka
Konsep Mata pelajaran ini terbahagi kepada tiga bidang
Kurikulum Menservis Peralatan Elektrik Domestik
pembelajaran yang diolah mengikut rangka konsep seperti
Objektif adalah untuk membolehkan murid :
berikut:
Mata1.
Pelajaran 1. Menyenggara peralatan elektrik domestik
Menservis RANGKA KONSEP
Peralatan 2. Mencari dan mengesan kerosakan peralatan
Elektrik elektrik domestik
Domestik
3. Melakukan kerja pengujian peralatan elektrik
domestik
4. Mengganti komponen dan membaik pulih U sahaw an
peralatan elektrik domestik P e k e r ja m a h ir
m e n s e r v is
5. Mengenal pasti litar bekalan kuasa dan sistem PED
kawalan peralatan elektrik domestik
6. Menggunakan alatan tangan dan peralatan ujian
K E M A H IR A N
dengan cara yang betul dan berkesan serta ASAS
menyenggara peralatan bengkel L A N JU T A N
M E N S E R V IS
PER ALAT AN
7. Mengamalkan langkah keselamatan dan E LE K T R IK
pertolongan cemas jika perlu semasa menservis D O M E S T IK

peralatan elektrik domestik


8. Mengamalkan budaya kerja yang baik seperti K E M A H IR A N
ASAS
bekerjasama, ingin mencuba, bertanggungjawab M E N S E R V IS
dan berkomunikasi dengan berkesan PER ALAT AN
E LE K T R IK
D O M E S T IK
9. Menyediakan rancangan perniagaan yang
mudah dan meminati bidang keusahawanan
serta sedar tentang keperluan tenaga mahir
dalam bidang menservis peralatan elektrik
domestik.
Diskripsi tiga bidang pembelajaran bagi Menservis kerosakan dan menyenggara peralatan elektrik
Peralatan Elektrik Domestik adalah seperti berikut: domestik.

1. Kemahiran Asas Menservis Peralatan Elektirk Domestik


3. Keusahawanan
Bidang pembelajaran ini merangkumi unit
pembelajaran mengenai mengendalikan peralatan Murid didedahkan kepada teknik komunikasi yang
ujian, komponen peralatan elektrik dan sistem litar berkesan, cara melayan pelanggan dan kemahiran
yang terdiri daripada bekalan, kawalan dan beban membuat keputusan. Di samping itu, murid dibimbing
kuasa. Murid juga didedahkan dengan perkembangan membuat perancangan perniagaan yang mudah dan
teknologi semasa dan keperluan tenaga mahir dalam mengenal pasti organisasi yang membantu
bidang Menservis Peralatan Elektrik Domestik. Selain usahawan. Murid juga didedahkan dengan peluang
daripada itu murid didedahkan kepada peluang kerjaya yang terdapat di industri berasaskan elektrik
kerjaya, prosedur dan undang-undang dalam dunia dan elektronik.
pekerjaan serta dipupuk dengan pembentukan etika
dan budaya kerja yang cemerlang. Di akhir bidang
pembelajaran ini, murid menguasai kemahiran dalam
mengenal pasti kerosakan dan memahami fungsi PENDEKATAN DAN PENEKANAN
komponen peralatan elektrik domestik.
Menservis Peralatan Elektrik Domestik adalah mata
Kemahiran pelajaran yang memberi tumpuan terhadap
2. Kemahiran Asas Lanjutan Menservis Peralatan melalui menguasai kemahiran melalui pembelajaran yang
Elektrik Domestik Latihan dikendalikan secara amali. Teori asas elektrik yang
Amali
berkenaan diaplikasikan semasa murid menguasai
Bidang pembelajaran ini adalah lanjutan daripada kemahiran asas membaiki peralatan elektrik domestik.
bidang pembelajaran pertama dan murid Dalam mengendalikan kelas, penggabung jalinan
mengaplikasikan kemahiran di bidang kendalian litar, perlu diadakan di antara bidang pembelajaran
mengesan kerosakan dan menservis peralatan elektrik Keusahawanan dan bidang pembelajaran mengenai
domestik seperti loceng pintu, mesin pengisar, kipas, kemahiran menservis bagi membolehkan murid
pembakar roti, seterika, cerek elektrik, pembersih berdikari dan memajukan diri semasa menceburi
vakum, pam air, ketuhar, mesin basuh dan peti sejuk. industri berasaskan elektrik dan elektronik .
Murid juga dapat menguasai kemahiran mengurus
inventori dan penstoran. Di akhir bidang pembelajaran
ini murid akan berkeupayaan membaik pulih
Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah
Keselamatan sentiasa diutamakan dan dipatuhi semasa berada di
Kemahiran yang diperolehi oleh murid perlulah seiring dan bengkel pembinaan maupun semasa menjalankan
Kemahiran Pengendalian
dengan apa yang dikehendaki di dalam industri Bengkel kerja amali di kawasan luar. Sebarang penggunaan
yang berasaskan elektrik dan elektronik serta relevan alatan perlu diselia oleh guru untuk mengelakkan
Relevan dengan bidang pekerjaan yang sebenar. Pengajaran kemalangan. Organisasi bengkel dan pengurusan
dan pembelajaran akan lebih menarik apabila murid kerja hendaklah dijalankan secara berjadual oleh
dapat mengaitkan apa yang dipelajari dengan bidang murid bagi menambahkan pengalaman, semangat
kerjaya masa depan. bekerjasama dan bertanggungjawab serta
mempertingkatkan lagi tahap disiplin murid dan sifat
kepimpinan mereka.
Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang
Nilai Murni baik harus merentasi aktiviti yang dikendalikan.
Tumpuan diberi ke arah murid yang berusaha Murid digalakkan menggunakan teknologi maklumat
mencapai kecemerlangan, bersungguh menghasilkan Teknologi dan komunikasi (ICT) bagi mendapatkan maklumat
produk yang berkualiti dan ingin memberikan Maklumat perkembangan terkini di bidang industri berasaskan
perkhidmatan pelanggan yang baik. Keutamaan juga dan elektrik dan elektronik seperti pengeluaran peralatan
diberi mengenai kebijaksanaan menggunakan sumber Komunikasi
elektrik yang baru, reka bentuk komponen yang
dalam pengendalian dan urusan kerja serta digunakan serta sumber bagi mendapatkan bahan
pemeliharaan alam sekitar. Murid harus berfikiran komponen terkini di pasaran. Kemahiran ICT murid
terbuka, menepati masa semasa menyiapkan kerja, diperkembangkan seperti melayari internet dan
berkeyakinan dalam membuat keputusan, berkomunikasi secara elektronik.
bekerjasama, bertanggungjawab dan sentiasa
mengutamakan keselamatan diri dan persekitaran. Guru perlu membuat tunjuk cara pada bahagian yang
Guru harus memastikan murid dapat menunjukkan Tunjuk sesuai sebelum murid menjalankan kerja amali.
dan mengamalkan nilai tersebut semasa menjalankan Cara
kerja amali.
Modul Pembelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5
Modul disediakan untuk membantu murid menguasai tahap
Bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang Pembelajaran
Saiz Kelas kemahiran dalam setiap unit pembelajaran.
berkesan dalam kerja amali, saiz bagi satu kelas mata
Pendekatan dalam modul ini lebih kepada kemahiran
pelajaran Menservis Peralatan Elektrik Domestik
praktis di samping maklumat rujukan sebagai
mestilah tidak melebihi dua puluh lima orang murid.
pengetahuan teori. Setiap modul mengandungi
panduan kerja, maklumat rujukan dan penilaian.
TINGKATAN 4 TINGKATAN 5
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN
(minggu) (minggu)
a. Pena ujian 9
PEMETAAN KANDUNGAN 9
b. Meter pelbagai
c. Penguji tebatan 9
Susunan kandungan dalam sukatan pelajaran 1.3 Komponen asas elektrik 5
Pemetaan Menservis Peralatan Elektrik Domestik untuk tingkatan a. Fungsi 9
Kandungan 4 dan tingkatan 5 adalah seperti dalam Jadual b. Penggunaan 9
Tingkatan 4 Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran. c. Pengujian komponen 9
dan Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan 1.4 Litar bekalan kuasa 6
Tingkatan 5
cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan a. Arus ulang alik (AC) 9
rancangan pengajaran. b. Arus terus (DC) 9

1.5 Sistem kawalan 8


9
Bilangan Masa pengajaran mata pelajaran Menservis Peralatan a. Manual
Waktu Elektrik Domestik ialah dua belas waktu seminggu yang b. Automatik 9
Seminggu mana setiap waktu ialah empat puluh minit. 1.6 Beban 12
a. Pemanas 9
b. Motor 9

c. Transduser 9
Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran 9
d. Injap solenoid
Menservis Peralatan Elektrik Domestik
e. Mentol atau lampu 9
2. Kemahiran Asas Lanjutan Menservis
( 33 )
TINGKATAN 4 TINGKATAN 5
Peralatan Elektrik Domestik
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 2.1 Asas kendalian peralatan elektrik
(minggu) (minggu) 15
1. Kemahiran Asas Menservis Peralatan domestik
Elektrik Domestik ( 35 ) a. Pengendalian peralatan 9

1.1 Pengenalan 2 b. Binaan 9


a. Perkembangan teknologi c. Manual 9
9
semasa 2.2 Mengesan kerosakan dan baik
b. Prospek kerjaya 9 15
pulih
c. Kepentingan amalan 9 a. Simptom kerosakan 9
keselamatan 9
9 b. Langkah mengesan kerosakan
d. Peraturan dan undang-undang
kerja c. Menganalisis dapatan 9
9 kerosakan
e. Etika dan budaya kerja
d. Prosedur baik pulih 9
1.2 Peralatan ujian 2
TINGKATAN 4 TINGKATAN 5
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN
(minggu) (minggu)
2.3 Penyenggaraan peralatan elektrik 3 FORMAT HURAIAN
a. Cara perolehan 9
9
b. Sistem penstoran Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur
c. Penyenggaraan 9 Tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil
3. Keusahawanan (2) Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran.
3.1 Kemahiran berkomunikasi 9

3.2 Kemahiran membuat keputusan 9 Dalam lajur pertama bidang pembelajaran, unit
Bidang, Unit pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan.
3.3 Rancangan perniagaan 9 dan Tajuk Dalam lajur ini juga cadangan peruntukkan masa
9 Pembelajaran
3.4 Agensi yang membantu usahawan pembelajaran dinyatakan bagi membantu guru.
3.5 Pemasaran 9
Dalam lajur dua iaitu Hasil Pembelajaran, keluasan
JUMLAH 35 minggu 35 minggu
Hasil dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran
Pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh
diukur.

Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Cadangan bertujuan membantu guru merancang dan
Aktiviti membekalkan pengalaman pengajaran dan
Pembelajaran pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada
murid. Guru boleh mengubahsuai cadangan ini dan
mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian
dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling
mereka.

Huraian untuk tingkatan empat dan tingkatan lima


diperincikan seperti berikut:
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

MENSERVIS PERALATAN
ELEKTRIK DOMESTIK
TINGKATAN EMPAT
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kemahiran Asas Menservis Peralatan


Elektrik Domestik
( Cadangan peruntukan masa ialah 35
minggu)

1.1 Pengenalan
( Cadangan peruntukan masa ialah 2
minggu)
a. Perkembangan teknologi semasa x Menerangkan beberapa contoh Lawatan industri, tayangan video, melayari
perkembangan teknologi semasa internet untuk mendapatkan maklumat
produk terkini seperti cerek elektrik tanpa
wayar dan teknologi yang digunakan serta
prospek kerjaya.

b. Prospek kerjaya x Mengenal pasti peluang dalam kerjaya Menyedari tentang wujudnya keperluan
membaik pulih peralatan elektrik tenaga mahir dalam kerja baik pulih.
domestik
Merujuk daftar kerjaya dalam ‘Piawaian
Pengelasan Pekerjaan Malaysia’, terbitan
Jabatan Tenaga Rakyat, Kementerian
Sumber Manusia Malaysia, 1998.

c. Kepentingan amalan keselamatan x Memberi pertolongan cemas bila Tunjuk cara penggunaan alatan keselamatan
diperlukan 1. Murid mengkaji
x Menggunakan peralatan memadam dan membincangkan peraturan bengkel,
kebakaran mengikut keperluan akta-akta dan undang-undang
2. Murid mengkaji
dan membincangkan standard kualiti
minimum sebagai seorang pekerja.
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

d. Peraturan dan undang-undang kerja x Menyatakan akta dan undang- undang Perbincangan mengenai akta dan undang-
yang berkaitan dengan pekerja undang yang berkaitan dengan pekerja.
Contoh Akta Pekerjaan 1955, Akta
Kumpulan Simpanan Pekerja 1991 dan Akta
Keselamatan Sosial Pekerja 1969.

e. Etika dan budaya kerja x Menepati masa dan sentiasa berusaha Berbincang sebab-sebab perlunya
memastikan tempat kerja sentiasa bersih mengamalkan etika kerja.
dan teratur

Mematuhi jadual tugasan dan menyiapkan


kerja dalam tempoh yang ditetapkan.

Sentiasa memakai pakaian kerja, alat


perlindungan keselamatan dan menjalankan
kerja membersih seperti yang dijadualkan.

Guru memberikan helaian tugasan dan


menetapkan masa untuk murid menyiapkan
tugasan yang diberi.

x Menyiapkan kerja yang berkualiti dalam Murid sentiasa diingatkan agar mematuhi
masa yang ditetapkan tahap kualiti hasil kerja (individu dan
kumpulan) yang telah ditetapkan.
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.2 Peralatan ujian


( Cadangan peruntukan masa ialah 2
minggu)

a. Pena ujian x Menggunakan pena ujian untuk Menguji talian AU 240V.


menentukan talian hidup dan neutral
x Mengamalkan langkah keselamatan
menggunakan pena ujian

b. Meter pelbagai
i. Julat dan skala x Memilih fungsi meter yang dikehendaki
x Memilih julat meter yang sesuai Tunjuk cara menggunakan meter pelbagai
untuk mengukur voltan DC, AC, arus dan
ii. Pengukuran x Menyambung meter dengan kekutuban rintangan.
yang betul
x Membaca nilai pengukuran pada skala
iii. Langkah keselamatan Merekodkan hasil penggukuran.
x Mengamalkan langkah keselamatan
semasa menggunakan meter pelbagai
c. Penguji tebatan
i. Julat dan skala
x Menentukan julat dan skala yang sesuai
ii. Pengujian
x Melakukan pengujian dengan kaedah Tunjuk cara menggunakan meter tebatan.
yang betul
iii. Langkah keselamatan Latihan pengujian.
Mengamalkan langkah keselamatan semasa
menggunakan penguji tebatan
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.3 Komponen asas elektrik


( Cadangan peruntukan masa ialah 5
minggu)

a. Fungsi x Menerangkan fungsi komponen asas Fungsi dan penggunaan komponen asas
elektrik elektrik seperti perintang, pemuat, fius, diod,
b. Penggunaan x Mengenal pasti penggunaan komponen gegelung, alat pengubah dan transistor.
asas elektrik

c. Pengujian komponen x Mengenal pasti kekutupan pemuat, diod


dan transistor
x Membezakan komponen baik atau rosak Menguji kerosakan komponen pada
dengan menggunakan meter pelbagai peralatan elektrik.

x Mengukur nilai komponen dengan Menggabungkan beberapa perintang untuk


menggunakan meter pelbagai mendapatkan nilai rintangan yang
dikehendaki.

x Menyatakan nilai perintang berdasarkan Murid membaca kod warna perintang.


kod warna
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.4 Litar bekalan kuasa


( Cadangan peruntukan masa ialah 6
minggu)
a. Arus ulang alik (AC) x Menentukan litar bekalan kuasa AC Menyambung extension cord.
x Membuat penyambungan bekalan kuasa
dengan betul
x Menentukan punca tamatan
x Melakukan ujian kekutuban
x Melakukan ujian keterusan
x Melakukan ujian kefungsian Menguji litar penyambung extension cord
berfungsi atau tidak.
x Mengamalkan langkah keselamatan diri Mengambil tindakan yang sewajarnya
dan peralatan apabila berlaku kemalangan.
AMARAN
Bekalan kuasa AC boleh mengakibatkan
kecederaan seperti melecur, terbakar dan
renjatan.

b. Arus terus (DC) Menyambung sel kering dan sel basah


x Mengenal pasti sumber bekalan kuasa
dalam litar siri dan selari.
arus terus (DC)
Membina litar bekalan kuasa DC teratur
x Menentukan litar bekalan kuasa DC
(Regulated Power Supply) 0 - 30V .
x Membezakan antara bekalan kuasa AC
dan DC
x Membuat penyambungan bekalan kuasa
dengan betul
x Menentukan punca tamatan
x Melakukan ujian kekutuban, keterusan
dan kefungsian
x Mengamalkan langkah keselamatan diri
dan peralatan
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.5 Sistem kawalan


( Cadangan peruntukan masa ialah 8
minggu)

a. Manual
i. Jenis suis x Menentukan jenis binaan suis kawalan Melukis simbol skematik jenis-jenis suis.
manual (togol, tekan, sentuh, gelansar,
pisau)
x Menentukan jenis suis berasaskan fungsi
nya

ii. Simbol x Melukis simbol suis kawalan manual yang


biasa digunakan

iii. Pengujian x Menentukan tamatan suis, lazim tutup


(NC), lazim buka (NO) dan sepunya (C)
x Menguji keterusan suis menggunakan Menguji kefungsian suis.
meter pelbagai
iv. Penggunaan dalam litar x Menggunakan suis yang betul dalam Menyambung suis dalam litar secara kekal
penyelesaian masalah yang berkaitan dan sementara.

Contoh aktiviti penyelesaian masalah ialah


murid mengumpulkan maklumat dan data
melalui pemerhatian, lawatan, pembacaan,
penerokaan internet, penyelidikan dengan
bimbingan guru mengenai sistem kawalan
manual.
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Automatik
i. Jenis sensor x Mengenal pasti jenis sensor Sensor yang elok digunakan ialah sensor
haba, cahaya, masa, ultrasonik, gerakan dan
ii. Simbol imbangan.
x Melukiskan simbol sensor Memasang litar dengan menggunakan
sensor:
iii. Pengujian dan penggunaan - Sensor haba iaitu termostat dawai
x Menggunakan sensor untuk mengawal atau logam (untuk mengesan
litar panas) dan rerambut (untuk
mengesan sejuk).
- Sensor cahaya iaitu sel foto,
perintang peka cahaya (LDR),
transistor foto dan diod foto.
- Pemasa iaitu pemasa mekanikal
dan pemasa elektrik.

1.6 Beban
( Cadangan peruntukan masa ialah 12
minggu)

a. Pemanas
i. Jenis x Memilih jenis elemen pemanas yang Perbincangan binaan elemen pemanas dan
sesuai dengan kegunaan kendalian.

ii. Penyambungan x Membuat penyambungan litar elemen Memasang dan menyambung elemen
pemanas pemanas dalam litar kawalan haba.

iii. Pengujian x Menguji kefungsian elemen pemanas Menguji elemen pemanas dengan
dalam litar kawalan haba menggunakan meter pelbagai.
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Motor
i. Jenis x Membezakan pelbagai jenis motor Perbincangan binaan dan kendalian motor
elektrik elektrik.
x Memilih motor yang sesuai dengan
kegunaan

ii. Pengujian x Menguji kefungsian motor

Membuat projek menggunakan motor


iii. Penyambungan x Menyambung motor dalam litar kawalan elektrik yang mengandungi litar kawalan
laju, masa dan arah laju, masa dan arah.

c. Transduser
i. Jenis x Membezakan pelbagai jenis transduser Penbincangan binaan dan kendalian
x Memilih transduser yang sesuai dengan tranduser.
kegunaan

ii. Pengujian x Menguji kefungsian transduser Membuat projek menggunakan buzer,


pembesar suara dalam salah satu litar
iii. Penyambungan x Menyambung transduser dalam litar kawalan masa, sentuh atau cahaya
kawalan masa, sentuh dan cahaya termasuk litar pegang (hold circuit ).
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

d. Injap solenoid
i. Jenis x Memilih injap solenoid yang sesuai Perbincangan binaan dan kendalian injap
dengan kegunaan solenoid.

ii. Pengujian x Menguji kefungsian injap solenoid Membuat projek menggunakan injap
solenoid.

iii. Penyambungan x Menyambung injap solenoid dalam litar Contoh Projek:


kawalan masa dan had Litar kawalan siraman pokok.

e. Mentol atau lampu


i. Jenis x Memilih mentol yang sesuai dengan Perbincangan binaan dan kegunaan mentol.
kegunaan

ii. Pengujian x Menguji kefungsian lampu

iii. Penyambungan x Menyambung mentol dalam litar kawalan Membuat penyambungan litar
manual dan automatik menggunakan mentol dengan kawalan
manual dan automatik.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

MENSERVIS PERALATAN
ELEKTRIK DOMESTIK
TINGKATAN LIMA
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Kemahiran Asas Lanjutan Menservis


Peralatan Elektrik Domestik
(Cadangan peruntukan masa ialah 33
minggu)

2.1 Asas kendalian peralatan elektrik


domestik
( Cadangan peruntukan masa ialah
15 minggu)

a. Pengendalian peralatan x Mengendalikan peralatan berpandukan


manual pengguna

b. Binaan
i. Rajah blok x Mengenal pasti komponen dan kendalian Murid merekod hasil kendalian peralatan.
peralatan Sumber yang diperlukan ialah set peralatan
ii. Lukisan bergambar x Melakar gambarajah blok bahagian tangan dan ujian, manual servis bagi
dalam peralatan peralatan elektrik domestik seperti periuk
x Melukis lukisan bergambar sambungan nasi, seterika, mesin pengisar, ketuhar
komponen elektrik, ketuhar gelombang mikro,
iii. Litar skematik x Melukis gambarajah skematik pembakar roti, cerek elektrik, kipas meja,
kipas siling, penyedut hampagas, mesin
basuh semi automatik dan automatik, pam
air, pengering rambut, peti sejuk, pemanas
air mandi, loceng pintu dan pengadun
makanan.
c. Manual x Menggunakan manual pengguna dan
manual servis dengan berkesan
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.2 Mengesan kerosakan dan baik pulih


( Cadangan peruntukan masa ialah 15
minggu)

a. Simptom kerosakan x Mengenali dan menyatakan tanda Tunjuk cara mengesan kerosakan pada
kerosakan peralatan elektrik yang rosak.

x Meramalkan bahagian yang rosak

b. Langkah mengesan kerosakan x Mengesan kerosakan melalui Murid melakukan kerja mengesan kerosakan
pemerhatian fizikal dan baik pulih mengikut prosedur.
x Mengesan kerosakan dengan
menggunakan peralatan ujian

c. Menganalisis dapatan kerosakan x Menentukan jenis kerosakan

d. Prosedur baik pulih x Menulis laporan kerosakan Komponen ganti mestilah mempunyai
x Menanggalkan komponen yang rosak spesifikasi yang sama dengan komponen
asal (Rujuk Servis Manual).
x Menentukan spesifikasi komponen yang
rosak
x Mengganti komponen yang rosak
x Menguji kefungsian peralatan selepas
dibaik pulih
x Mengamalkan langkah keselamatan
semasa menjalankan kerja baik pulih
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.3 Penyenggaraan peralatan elektrik


( Cadangan peruntukan masa ialah 3
minggu)

a. Cara perolehan x Melengkapkan borang pesanan Latihan membuat pesanan untuk perolehan
x Menerima dan mengesahkan penerimaan bahan dan peralatan.
bahan dan peralatan
x Merekod perolehan bahan dan peralatan
mengikut kategori dalam buku stok

b. Sistem penstoran x Menyimpan dan mengawal bahan dan


alatan Sistem penstoran termasuk inventori (rekod
penyimpanan alat), bahan habis guna, kunci
dan alatan tangan.

c. Penyenggaraan x Merekodkan tarikh dan aktiviti


penyenggaraan Melakukan kerja penyenggaraan cegah
x Mengamalkan penyenggaraan cegah berpandukan manual penyenggaraan.
pada peralatan
x Menjalankan rutin penyenggaraan
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Keusahawanan
(Cadangan peruntukan masa ialah 2
minggu )

3.1 Kemahiran berkomunikasi x Menyatakan maksud komunikasi Komunikasi ialah perhubungan yang berlaku
antara dua pihak dalam menyampaikan
maklumat mengenai sesuatu perkara.

x Mengamalkan komunikasi yang jelas, Contoh aktiviti seperti simulasi, main


tepat dan bertatasusila semasa peranan dan tayangan video mengenai cara
berurusan dengan pelanggan berkomunikasi yang berkesan dalam
konteks perniagaan menservis peralatan
elektrik domestik.

Simulasi cara berkomunikasi yang berkesan


dalam perbincangan dengan pelanggan
mengenai cita rasa pelanggan dari segi
harga yang dipersetujui, kualiti, ketahanan
dan tempoh siap.

x Menerangkan kepentingan menjalin Perbincangan kepentingan membentuk


perhubungan dengan orang lain jaringan hubungan ( networking ) dengan
pembekal, pekerja dan pelanggan dalam
skop perniagaan menservis peralatan
elektrik domestik.

3.2 Kemahiran membuat keputusan x Mempraktikkan langkah membuat Langkah membuat keputusan ialah
keputusan dalam projek menservis mengenal pasti masalah, mencari alternatif,
peralatan elektrik domestik memilih penyelesaian yang baik, bertindak
dan menilai semula.
CADANGAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN

Sumbangsaran kesan daripada keputusan


yang telah dibuat dan kepentingannya
membuat keputusan yang sesuai.

Contoh masalah mengenai bekalan bahan,


peralatan, kemampuan menyiapkan projek
dan tawar menawar harga perkhidmatan.
Aktiviti sumbangsaran, main peranan dan
perbincangan.

3.3 Rancangan perniagaan x Mengenal pasti tujuan menyediakan Sumbangsaran tujuan menyediakan
rancangan perniagaan rancangan perniagaan.

x Menyediakan rancangan perniagaan Membuat rancangan perniagaan mudah


mudah berkaitan projek menservis peralatan elektrik
domestik.

3.4 Agensi yang membantu usahawan x Mengenal pasti agensi yang terlibat Perbincangan jenis perkhidmatan dan
dalam membantu usahawan agensi yang terlibat seperti bimbingan dan
latihan oleh MARA dan MEDEC, pelesenan
oleh Majlis Kerajaan Tempatan, infrastruktur
oleh UDA dan Majlis Kerajaan Tempatan
serta kewangan oleh institusi kewangan
berlesen.

3.5 Pemasaran x Mengenal pasti cara mempromosikan Perbincangan cara mempromosi


perkhidmatan menservis peralatan perkhidmatan menservis peralatan elektrik
elektrik domestik domestik melalui pengiklanan dan kontrak
baik pulih peralatan.