ANG LUWARAN : KODIGO NG MAGUINDANAO ³Sa ngalan ng Diyos na Mahabagin, purihin siya na nagbigay ng tiwala at relihiyong Islam.

Sumapit nawa ang pagkasi kay Mohammed at sa mga taong kanyang tagasunod.´ Ang mga sumusunod na artikulo ay kinuha sa Minjah « at isinalin sa Java (Malay), dialekto ng Mindanaw, lupa ng kapayapaan. Artikulo I ± Kung may dalawang taong hindi magkasundo kung sino ang dapat magmay-ari ng isang bagay, ang kasalukuyang naghahawak ang may karapatan kung siya¶y susumpa. Kung kapwa naghahawak at kapwa susumpa, paghahatiin ang bagay na inaari. Artikulo II ± Kung humiram ng isang bagay at ito¶y nawala, dapat bayaran o palitan ng katulad ng hiniram. Ganito rin ang ninakaw. Artikulo III ± Kung ang palakol, halimbawa, ay hiniram at nasira sa paggamit at hindi sa kapabayaan, hindi pababayaran o papalitan ngunit kung ito¶y ibinitin sa kawayan at nawala, nangangahulugang kapabayaan, kaya dapat pagbayaran o palitan. Artikulo IV ± Kung ang utang ay hindi binayaran at wala namang testigo, kung susumpa ang inutangan, ang utang ay masisingil kahit tumanggi ang umutang ngunit kung hindi susumpa ang utang ay maaaring tanggihan. Artikulo V ± Kung ang isang bagay na inihabilin ay kinukuha ng may-ari at ang pinaghabilinan ay tumatanggi at sinabing nakuha na o di kaya¶y nawala, na wala namang makatestigo, ang sinabi ng pinagbilinan ay paniniwalaan kung kanyang patitibayan ng kanyang sumpa. Artikulo VI ± Kung may isang taong nawalan ng isang bagay at ito¶y nakita na inangkin ng iba, ang nakapulot ay tumatanggi pagkat ito raw ay kanya, ngunit may testigong nagpapatotoong ito¶y napulot lamang, ang nakapulot ng bagay ay magbabayad ng isa o dalawang kuspidor o dili kaya¶y dapat isauli ang bagay. Artikulo VII ± tungkol sa pagkamkam ng isang ari-arian. Arikulo VIII ± tungkol sa pagpunta sa bahay ng may bahay kung wala ang nagmamay-ari. Artikulo IX ± tungkol sa paggahasa sa puri ng isang babae.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful