Republika Slovenija …. sodišče v ……..

Pravdni oddelek

Opr.št.

(DELNA, VMESNA, ZAMUDNA) SODBA (NA PODLAGI PRIPOZNAVE/ ODPOVEDI/STANJA SPISA) V IMENU LJUDSTVA

IN SKLEP

Okrajno/okrožno sodišče v ......... je po okrajni/okrožni sodnici ........., v pravdni zadevi tožeče stranke ........., naslov, ki jo zastopa ……., odvetnik iz Ljubljane, zoper 1. toženo stranko …………, naslov, in 2. toženo stranko ………., ki jo zastopa ……., odvetnik iz Ljubljane, zaradi plačila odškodnine ......... EUR s p.p., skrčeno na ....... in zvišano na........... s p.p. na javni glavni obravnavi v navzočnosti obeh pravdnih strank in njunih pooblaščencev, dne ............. ALI: Okrožno sodišče v .............. je v senatu, ki so ga sestavljali okrožna sodnica ............kot predsednica senata ter sodnika porotnika.......... in .......... kot člana senata, v pravdni zadevi... *pazi na pristojnost in postopek - če spremeni (zviša, zniža) zahtevek: - okrajno/okrožno => 20.000 EUR (pred 1. 1. 2010 pa 2.000.000 SIT oz. 8345 EUR - nujno glej prehodne določbe za ZPP-D, ureja pristojnost, če vložena tožba pred novelo) ⇒ ne sme, ker potem sprememba ni dovoljena! - spor majhne vrednosti => 2.000 EUR (pred 1. 10. 2008 pa 200.000 SIT oz. 834,58 EUR - nujno glej prehodne določbe za ZPP-D, ureja pristojnost, če vložena tožba pred novelo)

razsodilo: odločilo:

1. sklep (če je umik, sprememba tožbe, stranska intervencija, vstop prednika, zavrženje…) 2. ugodiš / delno ugodiš / zavrneš tožbeni zahtevek (pazi kakšne vrste tožba je - dajatvena, ugotovitvena, oblikovalna)
3. paricijski rok (dajatvena!)!!! 4. v presežku zavrneš (določno navedi, kaj zavračaš) 5. izrek o stroških "Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti pravdne stroške v višini ......... EUR v roku 15 dni (SMV 8 dni) po prejemu te sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi (če so zahtevane!!!), ki tečejo od naslednjega dne po poteku 15 (8) dnevnega paricijskega roka dalje do plačila."

 če zahteva od izdaje sodbe, namesto od poteka paricijskega, moraš v delu zavrniti.  ne pozabi na stroške stranskih intervenientov, če so.
Obrazložitev: 1. navedbe tožnika 2. navedbe toženca 3. povzetek dokaznega postopka 4. zavrnjeni dokazni predlogi! - prepozen - nepotreben, ker že zadosti dokazano;
1

- nerelevanten, ker dejstvo, ki naj bi se dokazovalo ni pravno relevantno; - popolnoma neprimeren, ker se s tem ne more dokazovati
- nediferencinran, nesubstanciran - poizvedovalni, informativni dokaz 5. kaj je sporno in kaj nesporno (+ bistvo spora) 6. obrazložitev procesnih sklepov

7. dokazna ocena (ugotovitve dokaznega postopka; kaj in kako se je zgodilo, prepletaš z dokazi) 8. 9. pojasnitev odločitve sodišča (sklep)
10.zamudne obresti? 11. stroški "Po vestni in skrbni presoji vsakega dokaza posebej in vseh skupaj, je torej sodišče ugotovilo…" "Sodišče se ni opredelilo do navedb …. stranke o …., saj te navedbe niso na noben način relevantne za odločitev." materialnopravna podlaga spora!!!

SIT V EUR! PRAVNI POUK (sojenje po ZPP-D, 1. 10. 2008): Zoper to sodbo / sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni (8 dni SMV, motenjka, menica, ček) od dneva prejema njenega pisnega odpravka. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh (kolikor je nasprotnih strank + 1 za sodišče) izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo Višje sodišče v ………. . Pritožba se šteje za pravočasno, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti. Pritožba mora obsegati navedbo odločbe zoper katero se vlaga, izjavo da se odločba izpodbija v celoti ali v določenem delu, pritožbene razloge in podpis pritožnika (335. člen ZPP). Če je pritožba nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala ali ne bo vložena v zadosti izvodih, sodišče vložnika ne bo pozivalo, naj jo popravi ali dopolni po 108. členu ZPP, ampak bo pritožbo takoj zavrglo (336. člen ZPP). Ob vložitvi pritožbe mora biti plačana sodna taksa. Če sodna taksa ni plačana niti v roku. ki ga določi sodišče v nalogu za njeno plačilo in tudi niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je pritožba umaknjena (3. odst. 105.a člena ZPP). Stranka lahko vloži pritožbo sama, če pa je pritožba vložena po pooblaščencu, mora biti pooblaščenec odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit, sicer sodišče pritožbo kot nedovoljeno zavrže (2. odst. 89. člena ZPP). Če pooblaščenec stranke, ki je odvetnik, ne predloži pooblastila, mu sodišče ne dovoli, da začasno opravlja pravdna dejanja za stranko, ampak pritožbo zavrže (5. odst. 98. člena ZPP). OPOMBA: pred okrožnim izpustiš opozorilo po 2. odst. 89. člena ZPP OPOMBA: Navedi, iz katerih razlogov se odločb v določenih vrstah sporov ne da izpodbijati ali se lahko izpodbija: - zamudna sodba (2. odst. 338. člena ZPP) - sodba na podlagi pripoznave/odpovedi (3. odst. 338. člena ZPP) - sporazumna razveza (419. člen ZPP) - SMV (1. odst. 458. člena ZPP) PRAVNI POUK (sojenje pred ZPP-D (1. 10. 2008): Zoper to sodbo / sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni (8 dni SMV, motenjka, menica, ček) od dneva prejema pisnega odpravka. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh (kolikor je nasprotnih strank + 1 za sodišče) izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo Višje sodišče v ………..

Okrajno/okrožno sodišče v …………….., dne (dan izdaje sodbe!)

Okrajna/okrožna sodnica……

2

O./Vročiti: - tožeči stranki po pooblaščencu ali zak. zastopniku (če ga ima) - toženi stranki po pooblaščencu ali zak. zastopniku (če ga ima) - stranskemu udeležencu? - otroku, ki je že dopolnil 15 let in je v postopku izrazil svoje mnenje - P vpis - koledar 15 dni

NA KONCU NUJNO PREVERI OBLIKO SODBE: - opravilna številka - "SODBA V IMENU LJUDSTVA" - uvod - "razsodilo / odločilo" - izrek (odločitev o zahtevku, zavrnitev presežka + stroški) - "O b r a z l o ž i t e v" - obrazložena odločitev o stroških - PRAVNI POUK (1.10.2008) - sodišče, kraj, dan - okrajna/okrožna sodnica - odredba

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful