Motto: “Educaţiunea e cultura caracterului. Cultura e educaţiunea minţii.” M. Eminescu

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE Bulevardul Carol I, nr. 20A Iaşi ROMÂNIA Tel. 40 32 201075; Fax 40 32 201474 e-mail: geoiasi@uaic.ro web: www.geo.uaic.ro

FACULTATEA de GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Editura Universităţii „Al. I. Cuza“ Iaşi 2010

Redactor responsabil: Conf. dr. Adrian Grozavu Tehnoredactare : an. progr. Corneliu Agapi

CUPRINS
I. Informaţii despre facultate Denumire, adresă, conducere Administrativ, secretariat Prezentarea generală a facultăţii Regulamente Oferta programelor de studiu Admiterea/Înmatricularea Coordonator ECTS pe facultate Calendarul academic II. Oferta academică a facultăţii Obiective educaţionale şi profesionale Calificări acordate Condiţii de admitere Acces la studii ulterioare Planurile de învăţământ Precizări privind variantele traseului academic individual Disciplinele obligatorii pentru 120 de credite ale traseului academic individual Disciplinele oferite pentru traseul complementar Criteriile facultăţii utilizate în traseul academic Reguli privind examinarea şi evaluarea Examene finale Coordonatori ECTS pe departamente Fişele disciplinelor din planul de învăţământ (ciclul licenţă) Domeniul Geografie - specializarea Geografie Domeniul Geografie - specializarea Geografia turismului (inclusiv Geografia turismului – în limba franceză) Domeniul Geografie - specializarea Planificare teritorială Domeniul Geografie - specializarea Hidrologie şi Meteorologie Domeniul Ştiinţa mediului - specializarea Geografia mediului Domeniul Geologie - specializarea Geochimie Domeniul Inginerie geologică - specializarea Inginerie geologică Fişele disciplinelor din planul de învăţământ (ciclul de masterat) Master – Turism şi dezvoltare regională (inclusiv masterul Turism şi dezvoltare regională – în limba franceză) Master – Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului Master – Mediul actual şi dezvoltarea durabilă Master – Geochimia mediului (inclusiv masterul Geochimia mediului – în limba engleză) Master – Geologie de sondă şi ambientală 1 1 2 3 5 5 7 7 8 9 9 9 10 11 11 36 38 41 42 43 43 44 45 47 79 89 101 115 133 171 205 207 211 223 237 257

III. Informaţii generale pentru studenţi Cazare Cantină Asistenţă medicală Asigurări Burse şi ajutoare sociale Facilităţi pentru studiu Burse în străinătate Cursuri de limbă Facilităţi pentru sport Activităţi de recreere şi petrecere a timpului liber Asociaţii studenţeşti Oficiul pentru probleme studenţeşti Telefoane utile 271 271 272 272 273 273 274 277 278 278 278 279 282 283 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

III... IIIN F O R M A Ţ IIIIII D E S P R E F A C U L T A T E NFORMAŢ DESPRE FACULTATE NFORMAŢ DESPRE FACULTATE
I.1. DENUMIRE, ADRESĂ Facultatea de Geografie şi Geologie
Bd. Carol I. Nr.20A, 700505 – Iaşi, România Tel.: +40232.20.1075, +40232.20.1074 Fax: +40232.20.1474 e-mail: geoiasi@uaic.ro http://www.geo.uaic.ro/

I . 2. C ON D UC E R E A F AC U L T ĂŢ I I DECAN: PRODECAN: CANCELAR: Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU telefon: 0232 – 201075, email: ogiancu@uaic.ro Conf. dr. Adrian GROZAVU telefon: 0232 – 201457, email: adriangrozavu@yahoo.com Prof. univ. dr. Ionel MUNTELE telefon: 0232 – 201458, email: imuntele@yahoo.fr

CONSILIUL FACULTĂŢII Prof. dr. Ovidiu Gabriel IANCU – Decan Conf. dr. Adrian GROZAVU – Prodecan Prof. dr. Ionel MUNTELE – Cancelar Prof. dr. Corneliu IAŢU – Director Departamentul de Geografie Conf. dr. Nicolae BUZGAR – Director Departamentul de Geologie Prof. dr. Octavian GROZA – Director Şcoala doctorală Prof. dr. ing. Ion IONIŢĂ Prof. dr. Mihai BRÂNZILĂ Prof. dr. ing. Mihai ŞARAMET Conf. dr. Dan STUMBEA Conf. dr. Traian GAVRILOAIEI Conf. dr. Doru-Toader JURAVLE Conf. dr. Cristian-Vasilică SECU Lector dr. George ŢURCĂNAŞU Şef lucrări dr. Paul ŢIBULEAC Asistent dr. Lucian SFÂCĂ Asistent dr. Adrian URSU Reprezentanţi ai studenţilor – 6 persoane Ec. Cristian PRICOP - invitat

1

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

ADMNISTRATIV Ec. Cristian PRICOP administrator şef facultate telefon : 0232 – 201499, mail:acpricop@uaic.ro cazări, burse, deconturi, probleme financiare

SECRETARIAT Program de lucru: LUNI – JOI între orele 13.00 – 15.00 VINERI – nu este program cu publicul Telefon : 0232 – 201074; 201075 Fax: 0232-201474 secretar şef rebegea@uaic.ro (doctorate, cercetare, admitere, licenţă, burse) secretar atenat@uaic.ro secretar zdanila@yahoo.com secretar enache_n_mihaela@yahoo.com secretar anamaria_08@yahoo.com

Ing. Maria REBEGEA

Atena BULIGA

Iulia Zenaida DĂNILĂ

Mihaela DĂNILĂ

Ana Maria MIHĂIŢĂ

analist programator cagapi@uaic.ro (baza de date studenţi, parole SIMS, admitere, burse, licenţă, statistică, taxe)

Corneliu AGAPI

2

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

I . 3. P R EZ EN T AR E A G E N E R AL Ă A F AC U L T ĂŢ I I În cei aproape 150 de existenţă a Universităţii din Iaşi, domeniul geoştiinţelor a fost reprezentat fără întrerupere, în timp ce facultatea a purtat diferite denumiri, fiind uneori mai extinsă, cuprinzând şi secţii din profilele biologie şi istorie. Din anul 1990, facultatea poartă denumirea de Facultatea de Geografie şi Geologie. Este o instituţie de învăţământ superior de stat, prezentând o structură complexă, adaptată cerinţelor societăţii româneşti, dar şi cu deschidere europeană. În facultate funcţionează atât specializări cu profil universitar cât şi specializări cu profil tehnic, motiv pentru care strategia de dezvoltare prezintă particularităţi adecvate fiecărui domeniu. Activitatea didactică în Facultatea de Geografie şi Geologie se desfăşoară pe cicluri de studii universitare (în conformitate cu Legea 288/2004), organizate pe domenii de studiu şi specializări: - studii universitare de licenţă - studii universitare de masterat - studii universitare de doctorat Structura organizatorică a Facultăţii de Geografie şi Geologie cuprinde 3 departamente: 1. Departamentul de Geografie - asigură pregătire de specialitate în următoarele domenii de licenţă: domeniul Geografie (învăţământ la zi de lungă durată - 3 ani, în specializările Geografie, Geografia Turismului, Geografia Turismului - în limba franceză, Planificare Teritorială şi Hidrologie şi meteorologie) şi domeniul Ştiinţa Mediului (învăţământ la zi de lungă durată - 3 ani, în specializarea Geografia Mediului). Învăţământul postuniversitar cuprinde următoarele studii de master: Turism şi Dezvoltare Regională, Turism şi Dezvoltare Regională - în limba franceză, Riscuri Naturale şi Amenajarea Teritoriului şi Mediul Actual şi Dezvoltarea Durabilă. 2. Departamentul de Geologie - asigură pregătire de specialitate în următoarele domenii de licenţă: Geologie (învăţământ la zi de lungă durată - 3 ani, în specializarea Geochimie) şi Inginerie Geologică (învăţământ la zi de lungă durată - 4 ani, în specializarea Inginerie Geologică). Învăţământul postuniversitar cuprinde următoarele studii de master: Geochimia Mediului, Geochimia Mediului – în limba engleză şi Geologie de Sondă şi Ambientală. 3. Departamentul de Cercetare al Facultăţii de Geografie şi Geologie – are structură şi buget propriu, desfăşurând activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile Geografie, Geologie, Ştiinţa Mediului şi Inginerie Geologică. Se urmăreşte realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin Programele naţionale şi europene de cercetare-dezvoltare ştiinţifică. Departamentul de Cercetare gestionează şi raportarea anuală sau periodică a activităţii ştiinţifice din cadrul facultăţii, desfăşurate inclusiv prin proiecte (granturi) de cercetare, prin convenţie sau prin contract cu alte instituţii.

3

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

Departamentul de Cercetare are în subordinea sa 3 centre de cercetare, avizate sau acreditate de către forurile competente: -Centrul Universitar de Geografie Umană şi Amenajarea Teritoriului (CUGUAT-TIGRIS) -Centrul Universitar de Cercetări Fizico-Geografice şi Pedologice în vederea Exploatării Durabile a Resurselor Naturale (CUCFGPEDRN) -Centrul Universitar de Geochimie şi Geotermometrie Determinativă (CGGD). Şcoala Doctorală a Facultăţii de Geografie si Geologie (SD-FGG), este inclusă în structura Departamentului de Studii Doctorale (DSD) al Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (IOSUD – UAIC), care îi conduce şi îi coordonează activitatea. SD-FGG are drept scop programarea şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice la nivel de doctorat în domeniile Geografie, Geologie şi Ştiinţa Mediului, coordonând activitatea conducătorilor de doctorat, a doctoranzilor şi a altor categorii de personal academic incluse în structura proprie. Misiunea SD-FGG constă în pregătirea specialiştilor în domeniile menţionate, la standardele ştiinţifice identificate în cadrul Procesului Bologna şi conform Programului Naţional de Dezvoltare, ţinând cont de criteriile Programului Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane. Facultatea de Geografie şi Geologie are relaţii cu universităţi de prestigiu din ţările Comunităţii Europene, din spaţiul francofon (Franţa, Belgia), anglo-saxon (Anglia, Germania, Elveţia) şi latin (Italia, Spania), sau din alte regiuni (Japonia, SUA etc). Au fost efectuate cercetări sau stagii de documentare şi pregătire în străinătate, doctorate în cotutelă (Franţa), doctorate în străinătate (Japonia, S.U.A., Elveţia, Italia). La toate acestea se adaugă un mare număr de mobilităţi (cadre didactice şi studenţi) în cadrul programelor Tempus, Erasmus-Socrates, Leonardo da Vinci, CEEPUS, cât şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale şi stagii de documentare în diferite regiuni ale globului: Nordul Africii (Tunisia, Maroc), Asia de Sud-Est (Thailanda, Filipine), Extremul Orient (China, Japonia), America de Sud (Brazilia, Argentina), America de Nord (Canada, SUA), Australia, Peninsula Iberică (Spania), Europa vestică (Franţa, Italia, Germania), Europa Centrală (Austria, Ungaria, Slovacia, Polonia) şi altele. Colaborarea cu partenerii academici din străinătate se concretizează prin schimburi de stagii de studii pentru studenţi şi de cercetare pentru cadrele didactice, prin programe de practică internaţională, prin cicluri de conferinţe, prin cooptarea ca parteneri în proiectele de cercetare. Se urmăreşte colaborarea cu universităţi din ţările vecine (Ungaria, Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina) la realizarea unor proiecte de cercetare privind dezvoltarea interregională şi transfrontalieră. De asemenea, se urmăreşte politica de recompensare cu înalte titluri onorifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi a specialiştilor şi colaboratorilor din străinătate.

4

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

I.4. REGULAMENTE Organizarea şi funcţionarea Facultăţii de Geografie şi Geologie se realizează conform regulamentelor Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, cât şi regulamentelor proprii, elaborate cu respectarea dispoziţiilor legale şi în acord cu prevederile Cartei Universităţii: -Regulament de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Geografie şi Geologie -Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de Geografie -Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de Geologie -Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de Cercetare de la Facultatea de Geografie şi Geologie -Regulament de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale de la Facultatea de Geografie si Geologie -Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Geografie şi Geologie -Regulament de desfăşurare a activităţii didactice Regulamentele pot fi consultate prin accesarea paginilor de web: www.uaic.ro şi www.geo.uaic.ro. I.5. OFERTA PROGRAMELOR DE STUDIU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ Domeniul Geografie Specializări: Geografie (180 credite, 3 ani de studii) Geografia Turismului (180 credite, 3 ani de studii) Geografia Turismului-în limba franceză (180 credite, 3 ani de studii) Planificare Teritorială (180 credite, 3 ani de studii) Hidrologie şi Meteorologie (180 credite, 3 ani de studii) Domeniul Ştiinţa Mediului Specializarea: Geografia Mediului (180 credite, 3 ani de studii) Domeniul Geologie Specializarea: Geochimie (180 credite, 3 ani de studii) Domeniul Inginerie Geologică Specializarea: Inginerie Geologică (240 credite, 4 ani de studii). Durata normală a studiilor universitare de licenţă este de 3 ani (sau 4 ani, în cazul specializării Inginerie geologică) şi corespunde unui număr de 180 de credite de studiu transferabile (ECTS), respectiv 240 credite, în cazul specializării Inginerie geologică (în acest din urmă caz, se adaugă alte 60 de credite, fie pentru cunoştinţe şi competenţe generale, fie de specialitate). Pentru studenţii care doresc să se pregătească pentru o carieră didactică este necesară acumularea a încă 30 de credite, luate prin semestrele de vară, pentru modulul psihopedagogic.

5

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

STUDII POSTUNIVERSITARE a. STUDII DE MASTERAT - Turism şi Dezvoltare Regională (120 credite, 2 ani de studii) - Turism şi Dezvoltare Regională - în limba franceză (120 credite, 2 ani de studii) - Riscuri Naturale şi Amenajarea Teritoriului (120 credite, 2 ani de studii) - Mediul Actual şi Dezvoltarea Durabilă (120 credite, 2 ani de studii) - Geochimia Mediului (120 credite, 2 ani de studii) - Geochimia Mediului - în limba engleză (120 credite, 2 ani de studii) - Geologie de Sondă şi Ambientală (120 credite, 2 ani de studii) Studiile universitare de masterat corespund unui număr de credite de studiu transferabile cuprins între 90 şi 120. Prin excepţie, în funcţie de durata studiilor universitare de licenţă, limita inferioară poate fi de 60 de credite de studiu transferabile. La învăţământul de zi, durata normală a studiilor universitare de masterat este de 1-2 ani şi corespunde unui număr de 30 de credite de studiu transferabile pentru un semestru de studiu. Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licenţă şi a ciclului II – studii universitare de masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studii transferabile. Pentru obţinerea diplomei de studii universitare de masterat este necesară parcurgerea a două programe: 1. Programul de pregătire universitară de masterat care constă în studierea şi promovarea unor discipline de cunoaştere avansată 2. Programul de cercetare ştiinţifică care se finalizează cu susţinerea publică a unei dizertaţii. b. STUDII DE DOCTORAT În cadrul Facultăţii de Geografie şi Geologie se organizează doctorate ştiinţifice în DOMENIUL FUNDAMENTAL ŞTIINŢE ALE NATURII pe trei domenii de doctorat distincte: - Domeniul Geografie - Domeniul Ştiinţa mediului - Domeniul Geologie Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, în condiţiile prevăzute de lege. Pentru obţinerea titlului de doctor este necesară parcurgerea a două programe: 1. Programul de pregătire universitară avansată cu o durată de 2-3 semestre care constă în studierea şi promovarea unor discipline de cunoaştere avansată 2. Programul de cercetare ştiinţifică cu o durată de 3-4 semestre care se finalizează cu susţinerea publică a unui proiect de cercetare ştiinţifică. Facultatea de Geografie şi Geologie asigură studenţilor dreptul de opţiune în alegerea specializărilor, a disciplinelor (în conformitate cu planurile de învăţământ),

6

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

recunoaşterea creditelor anterioare obţinute în universitate sau în alte universităţi româneşti sau străine cu care există acorduri de recunoaştere. I . 6. AD M I T ER E A/ Î N M AT R I C U L AR E A Admiterea candidaţilor la Facultatea de Geografie şi Geologie se face prin concurs de selecţie, în limita cifrei de şcolarizare propusă de Senatul Universităţii şi aprobată prin hotărâre de guvern, în condiţiile stabilite de lege. Locurile alocate pentru admitere sunt: - locuri finanţate de la bugetul de stat; - locuri finanţate din taxe şi alte surse extrabugetare Admiterea se organizează pe domenii sau grupe de domenii de studiu. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii şi prin semnarea între părţi a unui Contract de studiu. Un candidat admis poate fi înmatriculat şi în anii 2, 3 sau 4 dacă a promovat anii anteriori, aplicându-se sistemul de credite transferabile. Studenţii înmatriculaţi trebuie să se înscrie la cursuri înaintea începerii fiecărui semestru universitar. Cererea de înscriere, anexă la contractul de studii, trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le va urma şi examenele la care se va prezenta în semestrul respectiv. Studenţii veniţi prin programul Socrates sau în baza altor acorduri de colaborare cu universităţi din ţară sau din străinătate, se înmatriculează temporar pe perioada în care desfăşoară activitate didactică, pe baza contractului de studiu semnat între părţi. Înmatricularea este condiţionată de existenţa la dosarul fiecărui student a următoarelor acte: Learning Agreement (semnat de coordonatorii ECTS), Student Application Form, certificatul din partea universităţii de origine care atestă calitatea studentului de beneficiar al mobilităţii Socrates. Facultatea solicită studenţilor înmatriculaţi temporar: a) copie după paşaport; b) două fotografii tip buletin; c) copie după Learning Agreement (semnată de coordonatorii ECTS de la ambele universităţi); d) conţinutul la zi al foii matricole. Facultatea eliberează studenţilor înmatriculaţi temporar carnete de student, legitimaţii de transport şi carnete CFR, conform legii. I . 7. C OO R DO N AT O R EC T S PE F AC U L T AT E Prof. univ. dr. Ionel MUNTELE (Cancelarul facultăţii)

7

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

I . 8. C AL E N D AR U L AC AD E M I C Structura anului universitar 2010 – 2011 Studii universitare de licenţă şi masterat, ZI Semestrul I
27 septembrie – 19 decembrie 20 decembrie – 2 ianuarie 3 ianuarie – 30 ianuarie 31 ianuarie – 13 februarie 12 săptămâni: activitate didactică şi evaluare 2 săptămâni: vacanţa de iarnă 4 săptămâni: activitate didactică şi evaluare 2 săptămâni: vacanţă În perioada 31 ianuarie – 13 februarie se va organiza, timp de o săptămână, o sesiune pentru reexaminări în vederea promovării sau măririi notei. În perioada 7 – 13 februarie se va organiza o sesiune de examene pentru finalizarea studiilor.

Semestrul al II-lea
14 februarie – 12 iunie 16 săptămâni: activitate didactică şi evaluare 1 săptămână liberă în perioada sărbătorilor de Paşti 2 săptămâni: practică de specialitate. Situaţia şcolară pentru anul universitar 2010-2011 se încheie la data de 3 iulie. Vacanţa de vară În perioada 27 iunie – 3 iulie se va organiza o sesiune pentru reexaminări în vederea promovării sau măririi notei.

13 iunie – 26 iunie

27 iunie – 1 octombrie

Semestrul al II-lea pentru anii terminali
14 februarie – 22 iunie 13 iunie – 26 iunie 16 săptămâni: activitate didactică şi evaluare 1 săptămână liberă în perioada sărbătorilor de Paşti 2 săptămâni: definitivarea lucrării de licenţă/disertaţie; Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor se vor efectua în ultima săptămână din acest interval. În această perioadă se va organiza, timp de o săptămână, o sesiune pentru reexaminări în vederea promovării sau măririi notei. Susţinerea examenului de finalizare a studiilor

27 iunie – 3 iulie

8

IIIIII... O F E R T A A C A D E M IIIC Ă A F A C U L T Ă Ţ IIIIII – P E D O M E N IIIIII OFERTA ACADEM CĂ A FACULTĂŢ – PE DOMEN OFERTA ACADEM CĂ A FACULTĂŢ – PE DOMEN
I I. 1. O BI E CT IV E E D U CAŢ I O N AL E Ş I P ROF E SIO N AL E Prin programele de studiu oferite, misiunea Facultăţii de Geografie şi Geologie comportă două componente principale: didactică şi de cercetare ştiinţifică, diferenţiată în funcţie de profil şi specializare. Pe ansamblu, facultatea îşi propune: √ să pregătească specialişti în domeniile geografie, ştiinţa mediului, geologie şi inginerie geologică (ingineri geologi), prin programe de învăţământ de înaltă calitate, adaptate necesităţilor domeniilor de interes naţional şi în concordanţă cu normele de integrare europeană; √ să contribuie la dezvoltarea personalităţii prin formare continuă; √ să perfecţioneze activitatea centrelor de excelenţă şi să promoveze originalitatea în cercetare, care poate oferi şi baza pentru integrarea activităţilor în cadrul cerinţelor de protecţie a mediului înconjurător şi a dezvoltării durabile; √ să promoveze un învăţământ geografic, geochimic şi geologic de înaltă calitate. I I. 2. C AL I F IC ĂR I AC O R D AT E Prin programele de studiu oferite, Facultatea de Geografie şi Geologie asigură obţinerea următoarelor diplome, valabile pentru activitatea didactică, de cercetare şi producţie: - licenţiat în Geografie - licenţiat în Ştiinţa Mediului - licenţiat în Geologie - inginer geolog Posibilităţi de angajare după absolvire: Domeniile Geografie şi Ştiinţa Mediului: Profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, Analist de mediu, Analist în turism, Analist teritorial, Analist în probleme demografice, Specialist în probleme de urbanizare, Specialist în soluri şi utilizarea terenurilor, Specialist în probleme de geopolitică şi economie mondială, Meteorolog, Hidrolog etc. Instituţii şi firme angajatoare: Şcoli generale, licee şi colegii naţionale, primării, consilii judeţene, prefecturi, ministere, institute de cercetare, agenţii şi tour operatori de turism, agenţii de protecţia mediului, staţii meteorologice şi hidrologice, agenţii de dezvoltare regională, ONG, birouri private de consultanţă etc. Domeniul Geologie (Specializarea Geochimie): Profesia de bază: geochimist; Funcţii ocupate în activitatea de cercetare şi producţie: Geochimist, Inspector de mediu, Operator staţii geoservice în geologia petrolieră, Specialist în protecţia şi monitorizarea mediului, Specialist în evaluarea şi monitorizarea calităţii solurilor, Specialist în gestiunea deşeurilor şi

9

substanţelor chimice. Specialist în gestionarea şi managementul resurselor minerale. SUA. Japonia şi Australia). în vederea recrutării lor ulterioare ca specialişti în domeniul Geologiei de sondă. Data Geologist. Geolog International – Italia. Paleontolog. cercetător în geologie petrolieră. CONDIŢII DE ADMITERE Pentru studiile de LICENŢĂ. Geolog International (Italia. Mud Logging Geologist. 40% media anilor de liceu. Administraţia Naţională a Apelor Române (Direcţii regionale şi judeţene). Facultăţi de specialitate din universităţi. Canada). Petrom SA.). Institute Naţionale de Cercetare (Institutul Geologic al României. 50% media la Matematică sau Fizică sau Chimie din anii de liceu. Specialist în managementul hazardelor naturale. pe baza rezultatelor din liceu: ▪ la Domeniile Geografie/Ştiinţa Mediului: 20% media la bacalaureat. Hidrogeolog. Dafora SA Mediaş. Firme de foraj etc. Elevii olimpici sunt declaraţi admişi pe locurile de la buget. Analist în probleme de resurse şi economie mondială Instituţii şi firme angajatoare din ţară sau străinătate: Facultăţi de profil din universităţile româneşti sau străine (în special Canada. Well Site Geologist. Domeniul Inginerie geologică (specializarea Inginerie geologică): Profesia: inginer geolog. Institutul Naţional de Meteorologie şi Gospodărirea apelor. Cercetător în instituţii de cercetare şi universităţi. Muzeograf. minerale şi termale. Specialist în evaluarea pietrelor preţioase. Firme de import-export a resurselor minerale. Institutul de Geodinamică al Academiei Române.în limba franceză este necesară şi diploma sau atestatul privind cunoaşterea limbii franceze. Agenţii de Protecţia Mediului. ▪ la Domeniile Geologie/Inginerie Geologică: 25% media la bacalaureat. admiterea se face prin concurs de selecţie. Consilii Judeţene şi Locale. 40% media la Geografie (sau Biologie sau Chimie sau Fizică. Geoservice International. Geoecomar Bucureşti. Rafinării (Petrom. Daflog Mediaş. Geoservice International. Direcţii Agricole Judeţene. Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Direcţii ale apelor. Regia Autonomă a Sării Exploatări Miniere. 25% media anilor de liceu.3. Geotehnician. Firma Daflog Mediaş acordă anual burse pentru studenţii anilor III şi IV specializarea Inginerie Geologică. Instituţii şi firme angajatoare din ţară sau străinătate: Institutul Geologic al României. Geoecomar etc.). Rafo. după cum urmează: 10 . Cadru didactic în învăţământul superior. Specialist în hidrogeochimie. Pentru specializarea Geografia turismului . cercetător în mineralogie tehnică şi experimentală (în ţară şi în străinătate). SC Prospecţiuni SA Bucureşti. Ministere şi Agenţia Naţională a Resurselor Minerale etc. în cazul domeniului Ştiinţa Mediului). Rompetrol etc. II. fără concurs de selecţie. resurse de ape potabile. Funcţii ocupate în activitatea de cercetare şi producţie: Geolog.

de doctorat. evidenţierea formelor de evaluare la fiecare disciplină sunt cuprinse în planul de învăţământ al domeniului de licenţă sau al specializărilor. lucrări practice. discipline facultative: 11 . Pentru studiile de MASTER. ▪ la Domeniile Geologie/Inginerie Geologică . ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.) se structurează pe discipline de învăţământ.▪ la Domeniul Geografie . 4. 5. Se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului de stat şi privat.în limba franceză şi Geochimia mediului .premii şi menţiuni la fazele naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Geografie. Pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene. pe baza rezultatelor din facultate: ▪ 50 % media anilor de studii universitare.premii şi menţiuni la fazele internaţională. Planurile de învăţământ cuprind discipline obligatorii. Chimie. alocarea creditelor pe discipline. ulterior. discipline opţionale şi. Fizică şi la Concursul naţional “Ştiinţele Pământului“. Fizică. cu diplomă de licenţă sau echivalentă de studii universitare de lungă durată. Repartizarea disciplinelor pe semestre. seminarii.în limba engleză este necesară şi diploma sau atestatul privind cunoaşterea limbii respective. în acelaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români. naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie. P L AN U R I LE D E Î NV ĂŢ ĂM Â N T La Facultatea de Geografie şi Geologie activităţile didactice (cursuri. I I. Chimie.premii şi menţiuni la fazele internaţională. Biologie. laboratoare etc. AC C E S L A S T U D I I U L TE R IO AR E Absolvenţii ciclului de licenţă pot urma studii postuniversitare de master şi. conform ofertei programelor de studii a Facultăţii de Geografie şi Geologie (vezi pagina 5). admiterea se face prin concurs de selecţie. 50 % media examenului de licenţă/diplomă ▪ pentru masterele Turism şi dezvoltare regională . naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Matematică. la toate cele 4 domenii. respectiv al masterelor. I I. la Concursul naţional “Ştiinţele Pământului“ şi la Concursul “Geomundis”. durata de studiu a unei discipline fiind de un semestru. ▪ la Domeniul Ştiinţa mediului . dacă este cazul. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

ore / s ptamân Specializare Geografie nr. cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JG1101 JG1102 JG1103 JG1104 449 642 420 JG1106 S1215 JG1104 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Facultativ Geografie general (fizic úi uman ) Meteorologie úi Climatologie Hidrologie úi Oceanografie Cartografie cu elemente de topografie Limba francez Limba german Limba englez Informatic aplicat Sport Geografia resurselor naturale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Examen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 Semestrul 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JG1207 JG1208 JG1209 JG1210 L1105 L1105 L1105 JG1212 S1215 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Geologie general Geografia Europei Geografia economic úi a resurselor naturale Teledetec ie úi fotointerpretare Limba francez Limba german Limba englez Practic geografic Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8.2010/2011 GEOGRAFIE nr.curs S .seminar LP .lucr ri practice .57 Colocviu 2 Colocviu Semestrul 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JG2301 JG2302 JG2303 S2317 JG2304 JG2305 L1105 L1105 L1105 JG2313 JG2314 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Facultativ Facultativ Geologia României Biogeografie Geografia popula iei Sport Geografia Europei Geografia turismului Limba francez Limba englez Limba german Geografia resurselor oceanului planetar Geografia transporturilor 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Colocviu Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 C .FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului . crt.

ore / s ptamân Specializare Geografie nr.FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .lucr ri practice . crt.curs S .seminar LP .2010/2011 GEOGRAFIE nr.57 Colocviu Colocviu Semestrul 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JG3501 JG3502 JG3503 JG3504 JG3505 JG3506 JG3513 L_35_ L_35_ L_35_ L_35_ L_35_ JG3511 JG3510 JG3509 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Facultativ Facultativ Facultativ Facultativ Facultativ Facultativ Facultativ Facultativ Geografia fizic a României I Riscuri úi hazarde naturale úi antropice Geografia mediului Organizare úi planificare teritorial Geografia continentelor extraeuropene Geografia marilor ansambluri economice úi politice ale lumii Vulcanismul úi seismicitatea Terrei Curs op ional de limb german (2) Curs op ional de limb german (1) Literatura german Limba german Curs practic de limba german Metodologia cercet rilor geomorfologice úi pedologice Metodologia cercet rilor climatologice úi hidrologice Metodologia cercet rilor de geografie uman 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Proiect Examen Examen Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 1 1 Examen Examen Examen Examen 4 2 2 2 2 2 2 Colocviu Proiect Proiect Proiect 5 5 5 Semestrul 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JG3607 JG3608 JG3609 JG3610 JG3611 JG3612 JG361 JG361 JG3612 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Facultativ Facultativ Geografia fizic a României II Geografia uman a României Geografia regional a României Geografia urban úi geografia rural Geografia istoric úi politic Paleogeografia cuaternarului Toponomastic geografic Toponomastic geografic Paleogeografia cuaternarului 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 C . fotointerpretare úi Sisteme Informa ionale Geografice Geomorfologie Metodologia cercet rilor fizico-geografice Metodologia cercet rilor de geografie uman Limba german Limba englez Limba francez Practic geografic Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Colocviu Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8. cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JG2407 JG2408 JG2409 JG2410 JG2410 L1105 L1105 L1105 JG2412 S2417 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Geografia solurilor cu elemente de pedologie Teledetec ie.

2010/2011 GEOGRAFIE nr. crt.57 Colocviu 2 Colocviu Semestrul 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JT2301 JT2302 JT2303 JT2304 JT2305 JT2305 L2306 L2306 L2306 S2317 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Geografia turismului Biogeografie Geografia popula iei Geografia mediilor naturale ale Globului Metode úi tehnici de comunicare Geografie social Limba german Limba francez Limba englez Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 C .FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .în limba francez ) nr.curs S .seminar LP . cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JT1101 JT1102 JT1103 JT1104 449 642 420 JT1106 JT1213 S1117 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Facultativ Geografie general (fizic úi uman ) Meteorologie úi Climatologie Hidrologie úi Oceanografie Introducere în geografia turismului úi a serviciilor Limba francez Limba german Limba englez Informatic aplicat în turism Cultur úi civiliza ie Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Semestrul 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JT1207 JT1208 JT1209 JT1210 L1105 L1105 L1105 JT1212 S1217 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Geologie general Cartografie úi geomatic în turism Geografia economic úi a resurselor naturale Economia turismului interna ional Limba german Limba francez Limba englez Practic geografic Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8.lucr ri practice . ore / s ptamân Specializare: Geografia turismului (planul este valabil úi pentru specializarea Geografia turismului .

2010/2011 GEOGRAFIE nr.în limba francez ) nr. crt. fotointerpretare úi Sisteme Informa ionale Geografice Geomorfologie Statistic úi Contabilitate în turism Limba englez Limba german Limba francez Practic geografic Parcuri úi rezerva ii naturale Geografia urban úi poten ialul turistic urban Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Colocviu Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 Colocviu Colocviu Colocviu Semestrul 5 1 2 3 4 5 6 7 8 JT3501 JT3502 JT3503 JT3504 JT3505 JT3506 JT 3513 JT 3514 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Facultativ Geografia fizic a României Economia úi managementul turismului Geografia mediului Evaluarea úi valorificarea poten ialului turistic Geografie rural úi agroturism Geografia uman a României I Politici turistice úi dezvoltarea durabil Geografia apelor minerale úi termale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 Examen Colocviu Examen Examen Colocviu Colocviu Semestrul 6 1 2 3 4 5 6 7 8 JT3607 JT3608 JT3609 JT3610 JT3611 JT3611 JT3611 JT3613 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Facultativ Centre úi regiuni turistice Geografia serviciilor Geografia uman a României II Geografia istoric úi politic Balneoclimatologie Geografia cultural úi etnografie Geografia regional a României Geografia cultural úi etnografie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Proiect Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Examen 5 5 5 5 5 5 5 5 C .seminar LP .curs S . ore / s ptamân Specializare: Geografia turismului (planul este valabil úi pentru specializarea Geografia turismului .lucr ri practice .FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului . cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JT2407 JT2408 JT2409 JT2410 L2411 L2411 L2411 JT1412 JT2413 JT2414 S2417 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Facultativ Facultativ Geografia solurilor cu elemente de pedologie Teledetec ie.

lucr ri practice .curs S .FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .2010/2011 GEOGRAFIE nr.seminar LP .57 Colocviu 2 Colocviu Semestrul 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JPT2301 JPT2302 JPT2303 JPT2304 JPT2305 JPT2305 L2306 L2306 JPT2313 JPT2314 JPT2315 S2317 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Facultativ Facultativ Facultativ Facultativ Bazele teoretice ale planific rii teritoriale Biogeografie Geografia popula iei Topografie cu elemente de geodezie Statistic aplicat în planificarea teritorial Geografia serviciilor Limba francez Limba englez Geografia mediilor naturale ale Globului Geologia României Cartografie digital Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 Colocviu Colocviu Colocviu C . cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JPT1101 JPT1102 JPT1103 JPT1104 420 449 642 JPT1106 S1115 JT1104 JG1104 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Facultativ Facultativ Geografie general (fizic úi uman ) Meteorologie úi Climatologie Hidrologie úi Oceanografie Topografie cu elemente de geodezie Limba englez Limba francez Limba german Informatic aplicat Sport Introducere în geografia turismului úi a serviciilor Geografia resurselor naturale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Examen Examen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 Semestrul 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JPT1207 JPT1208 JPT1209 JPT1210 L1105 L1105 L1105 JPT1212 S1215 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Geologie general Cartografie cu elemente de geomatic Bazele teoretice ale planific rii teritoriale Geografia economic úi a resurselor naturale Limba englez Limba german Limba francez Practic geografic Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 Examen Colocviu Colocviu Colocviu 8. ore / s ptamân Specializare Planificare teritorial nr. crt.

curs S . cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JPT2407 JPT2408 JPT2409 JPT2410 L2411 L2411 JPT2412 JPT2420 S2417 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Facultativ Geomorfologie Geografia solurilor cu elemente de pedologie Geografie urban úi geografie rural Teledetec ie. crt.FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului . fotointerpretare úi Sisteme Informa ionale Geografice Limba englez Limba francez Practic de specialitate (3 s pt.lucr ri practice .57 Colocviu 1 2 2 Colocviu Colocviu 5 Semestrul 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JPT3501 JT3502 JT3502 JPT3503 JPT3504 JPT3505 JPT3506 JPT3512 JPT3513 JPT3506 JPT3508 JPT4710 Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Facultativ Facultativ Facultativ Facultativ Geografia fizic a României Riscuri úi hazarde naturale úi antropice Geografie social Geografia mediului Managementul planific rii teritoriale Cadastru úi legisla ie cadastral Amenajarea aúez rilor umane cu elemente de urbanism Organizarea spa iului geografic Amenajarea re elei hidrografice úi a zonelor litorale Planificarea úi organizarea aúez rilor rurale Bonitarea úi evaluarea terenurilor Amenajarea teritorial úi integrarea european 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Proiect 2 2 2 2 Proiect Examen Examen Examen Semestrul 6 1 2 3 4 5 6 7 JPT3607 JPT3608 JPT3609 JPT3610 JPT3611 JPT3612 JPT3614 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Localizarea activit ilor industriale Geografia uman a României Organizarea úi amenajarea spa iului agricol Amenajarea infrastructurii de transport úi comer Sisteme teritoriale úi dezvoltarea regional Elaborarea planurilor de amenajare teritorial Amenajarea úi gestionarea ecosistemelor forestiere 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Examen Examen Proiect 5 5 5 5 5 5 5 C .seminar LP .2010/2011 GEOGRAFIE nr. ore / s ptamân Specializare Planificare teritorial nr.) Limnologie Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 8.

57 Colocviu 2 2 1 1 2 Colocviu Colocviu Colocviu C .FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .seminar LP . ore / s ptamân Specializare Hidrologie úi meteorologie nr.) Geografia resurselor oceanului planetar Geografia transporturilor Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8. fotointerpretare úi Sisteme Informa ionale Geografice Bioclimatologie Limba englez Limba francez Practic de specialitate (3 s pt. crt. cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JHM1101 JHM1102 JHM1103 JHM1104 JHM1105 420 642 449 S1115 JT1104 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Facultativ Facultativ Geografie general (fizic úi uman ) Meteorologie úi Climatologie Hidrologie úi Oceanografie Cartografie cu elemente de topografie Informatic aplicat Limba englez Limba german Limba francez Sport Introducere în geografia turismului úi a serviciilor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Examen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 Semestrul 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JHM1207 JHM1208 JHM1209 JHM1210 L1105 L1105 L1105 JHM1212 S1215 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Geologie general Gestionarea úi valorificarea resurselor hidrosferei Geografia popula iei úi aúez rilor umane Geografia economic úi a resurselor naturale Limba german Limba englez Limba francez Practic geografic Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8.2010/2011 GEOGRAFIE nr.lucr ri practice .curs S .57 Colocviu 2 Colocviu Semestrul 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JHM2301 JHM2302 JHM2303 JHM2304 204 JG2410 JG1105 JG1105 S2317 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Facultativ Biogeografie Topoclimatologie úi microclimatologie Gestionarea úi valorificarea resurselor hidrosferei Probleme speciale de amenajare a zonelor cu risc hidrologic Geografia popula iei úi aúez rilor umane Metodologia cercet rilor fizico-geografice Limba francez Limba englez Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 Colocviu Semestrul 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JPT2407 JPT2408 JPT2410 JHM2410 L2411 L2411 JPT2412 JHM2413 JHM2414 S2417 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Facultativ Facultativ Geomorfologie Geografia solurilor cu elemente de pedologie Teledetec ie.

crt. cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JHM3501 JHM3502 JHM3503 JHM3504 JHM3505 JHM3506 JHM3506 JHM3513 JG3506 310 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Facultativ Facultativ Facultativ Geografia fizic a României I Geografia mediului Geografia continentelor .seminar LP .curs S .2010/2011 GEOGRAFIE nr.diferen ieri regionale Probleme speciale de hidrologie a României Geografia M rii Negre Metodologia cercet rilor de geografie uman Paleogeografia cuaternarului Vulcanismul úi seismicitatea Terrei Geografia uman a României Metodologia cercet rilor climatologice úi hidrologice 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Examen Examen Examen 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Examen 5 5 2 Proiect Semestrul 6 1 2 3 4 5 6 7 8 JHM3607 JHM3608 JHM3609 JHM3610 JG3611 JHM3612 JG3603 JG3607 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Facultativ Dinamica hidrologic a deltelor úi estuarelor Meteorologie sinoptic úi prognoz Riscuri úi hazarde naturale úi antropice M sur tori úi calcule în meteorologie úi climatologie Geografia fizic a României II Monitoringul integrat al calit ii apelor úi aerului Geografia continentelor (Africa úi America) Sisteme informa ionale geografice 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen 5 5 5 5 5 5 5 5 2 Examen Colocviu 2 Colocviu Examen 2 Examen C .lucr ri practice .FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului . ore / s ptamân Specializare Hidrologie úi meteorologie nr.

curs S .FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .2010/2011 ùTIIN A MEDIULUI nr. ore / s ptamân Specializare Geografia mediului nr. fotointerpretare úi Sisteme Informa ionale Geografice Fizica mediului Elemente de baz ale chimiei mediului Limba francez Limba englez Practic geografic Elemente de statistic Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Colocviu Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 Examen Colocviu 5 Semestrul 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JM2301 JM2302 JM2303 JM2304 JM2305 JM2325 JM2306 JM2306 S2317 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Facultativ Economia úi managementul mediului Biogeografie Geografia uman (popula ie úi aúez ri) Geografia mediilor temperate úi reci Geografia mediilor intertropicale Geografia resurselor naturale Limba francez Limba englez Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 2 Colocviu Semestrul 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JM2407 JM2408 JM2409 JM2410 L2411 L2411 JM 2412 JM2413 JM2414 S2417 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Facultativ Facultativ Geomorfologie Impactul antropic regional úi local asupra mediului Geografia solurilor cu elemente de pedologie Poluarea mediului úi gestiunea durabil a deúeurilor Limba englez Limba francez Practic de specialitate Elemente de biochimie Limnologie Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Colocviu Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 Colocviu Colocviu Colocviu 5 C .seminar LP . cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 1 1 2 3 4 5 6 7 8 JM1101 JM1102 JM1103 JM 1104 L1105 L1105 JM1106 S1215 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Geografie general (fizic úi uman ) Meteorologie úi Climatologie Hidrologie úi Oceanografie Biologie vegetal úi animal Limba englez Limba francez Informatic aplicat Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 Semestrul 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JM1207 JM1208 JM1209 JM1210 L1211 L1211 JM1212 JM 1213 S1215 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Facultativ Facultativ Geologie general Teledetec ie. crt.lucr ri practice .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .lucr ri practice . cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JM3501 JM3502 JM3503 JM3504 JM3505 JM3506 JM3506 JG3609 JM4707 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Facultativ Facultativ Geografia fizic a României Riscuri úi hazarde naturale úi antropice Geografia mediului I Dreptul mediului-politici úi strategii Cartografierea tematic a mediului Geografia regional a României Modific ri globale ale mediului Geografia regional a României Calitatea mediului úi starea de s n tate a popula iei 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 Proiect Colocviu Colocviu Colocviu Examen Semestrul 6 1 2 3 4 5 6 7 8 JM3607 JM3608 JM3609 JM3610 JM3611 JM3612 JM3613 JM3614 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Facultativ Geografia mediului II Geografia uman a României Monitoringul integrat al mediului Metodologia întocmirii studiilor de impact Protec ia úi conservarea mediului Hidrogeologie úi hidrobiologie Elemente de statistic Organizarea spa iului geografic 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Colocviu Proiect Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 2 Colocviu C . crt.seminar LP .curs S .2010/2011 ùTIIN A MEDIULUI nr. ore / s ptamân Specializare Geografia mediului nr.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .curs S . ore / s ptamân Specializare Geochimie nr.2010/2011 GEOLOGIE nr. crt.lucr ri practice .seminar LP . cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 1 1 2 3 4 5 6 7 8 GC 1101 GC 1102 GC 1103 GC 1104 GC 1105 L1106 L1106 S 1107 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Facultativ Geologie fizic Fizica globului Chimie general Topografie minier Geoinformatic Limba englez Limba francez Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 Semestrul 2 1 2 3 4 5 6 7 8 L1206 L1206 GC 1201 GC 1202 GC 1203 GC 1204 GC 1205 S 1207 Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Limba francez Limba englez Cristalografie-Mineralogie optic Chimie analitic 1 Geostatistic Paleontologie 1 Practic geologic Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 Colocviu Colocviu Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 Semestrul 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GC 2301 GC 2302 GC 2303 GC 2304 L2305 L2305 GC 2308 GC 2307 GC 2306 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Op ional din pachet Op ional din pachet Op ional din pachet Mineralogie Chimie analitic 2 Geologie planetar Metode instrumentale în geoútiin e Limba englez Limba francez Geofizic de sond Pietre pre ioase. semipre ioase úi decorative Hazarde seismice úi vulcanice 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 Colocviu Colocviu Colocviu Semestrul 4 1 2 3 4 5 6 7 L2405 L2405 GC 2401 GC 2402 GC 2403 GC 2404 GC 2406 Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Limba englez Limba francez Geologie structural úi Cartografie geologic 1 Petrologie magmatic Petrologie sedimentar 2 Hidrogeochimie Practic geologic 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Colocviu Colocviu Examen Examen Examen Examen Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 C .

ore / s ptamân Specializare Geochimie nr. cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 5 1 2 3 4 5 6 7 8 GC 3501 GC 3502 GC 3503 GC 3504 GC 3505 GC 3508 GC 3507 GC 3506 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Op ional din pachet Geochimie 1 Geologia României 1 Metalogenie 1 Petrologie metamorfic Geologie economic 1 Geochimia combustibililor minerali Geochimia solurilor Geochimie organic 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Colocviu Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 Semestrul 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GC 3601 GC 3602 GC 3603 GC 3604 GC 3605 GC 3606 IG3601 IG 4803 GC3604 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Facultativ Facultativ Geochimie 2 Biogeochimie Geochimia mediului Geofizic aplicat Geologie economic 2 Geochimia atmosferei Tehnologia for rii sondelor Ingineria sistemelor petrolifere Analiza chimic a rocilor úi minereurilor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Colocviu Colocviu Examen Examen Examen Examen Examen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 C .lucr ri practice .seminar LP . crt.2010/2011 GEOLOGIE nr.curs S .FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .

lucr ri practice . ore / s ptamân Specializare Inginerie geologic nr.curs S . cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 1 1 2 3 4 5 6 7 8 IG1101 M 1102 IG1103 IG1104 IG1105 L1106 L1106 S 1107 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Facultativ Geologie fizic Matematic Chimie general Topografie minier Geoinformatic Limba englez Limba francez Sport 2 2 2 2 2 2 Examen Examen 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 2 2 2 Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Semestrul 2 1 2 3 4 5 6 7 8 IG 1201 P 1202 IG 1203 IG 1204 IG 1205 L1206 L1206 S 1207 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Facultativ Geostatistic Fizic Paleontologie 1 Cristalografie-Mineralogie optic Practic geologic Limba francez Limba englez Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 Semestrul 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IG 2301 IG 2302 IG 2303 IG 2304 L2305 L2305 IG 2307 IG 2306 S 2308 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Op ional din pachet Op ional din pachet Facultativ Mineralogie Paleontolgie 2 Geologie planetar Petrologie sedimentar 1 Limba englez Limba francez Fotointerpretare geologic Hidrogeologie Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Colocviu Examen Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 Examen Examen Colocviu Semestrul 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IG 2401 IG 2402 IG 2403 L2405 L2405 IG 2406 IG 2408 IG 2407 IG 2406 S 2408 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Op ional din pachet Facultativ Petrologie sedimentar 2 Petrologie magmatic Geologie structural úi Cartografie geologic 1 Limba englez Limba francez Practic geologic Mineralogie tehnic Lucr ri miniere Hidraulic subteran Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 Colocviu Examen Examen Examen Colocviu C . crt.seminar LP .2010/2011 INGINERIE GEOLOGIC nr.FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .

curs S .2010/2011 INGINERIE GEOLOGIC nr. ore / s ptamân Specializare Inginerie geologic nr.lucr ri practice . evaluarea úi valorificarea z c mintelor de hidrocarburi Geologie economic 2 Geofizic de sond Geologia z c mintelor de c rbuni Geologie economic 2 Sedimentologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Examen Examen Examen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 C .FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului . crt. cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 5 1 2 3 4 5 6 7 IG 3501 IG 3502 IG 3503 IG 3504 IG 3505 IG3507 IG3506 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Petrologie metamorfic Stratigrafie úi sedimentologie 1 Paleobotanic úi palinologie Geologie structural úi Cartografie geologic 1 Monitorizarea úi gestionarea geomediului Geotehnic Mecanica rocilor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Examen Examen Colocviu Examen Examen Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 Semestrul 6 1 2 3 4 5 6 7 IG3601 IG 3602 IG 3603 IG 3604 IG 3605 IG 3607 IG 3606 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Tehnologia for rii sondelor Stratigrafie úi sedimentologie 2 Micropaleontologie Geologia z c mintelor de c rbuni Practic geologic Geologia Cuaternarului Geofizic de sond 2 2 2 2 2 2 2 2 4 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 Semestrul 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IG 4701 IG 4702 IG 4703 IG 4704 IG 4705 IG 4706 GT4704 GT 5903 GT 5905 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Facultativ Facultativ Metalogenie 1 Modelarea bazinelor sedimentare Geologia petrolului Geologia României 1 Geologie inginereasc úi ambiental Geologie economic 1 Geochimie 1 Evolu ia geotermic a materiei organice Valorificarea resurselor minerale solide 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Colocviu Examen Colocviu Examen Examen Examen Examen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Semestrul 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IG 4801 IG 4802 IG 4803 IG 4804 IG 4805 GT 4807 GT 4806 IG3606 IG 3604 GT 4806 GT51006 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Facultativ Facultativ Facultativ Facultativ Metalogenie 2 Geologia României 2 Ingineria sistemelor petrolifere Geochimie 2 Ape minerale úi termale Cercetarea.seminar LP .

seminar LP .lucr ri practice . ore / s ptamân nr.curs S .2010/2011 GEOGRAFIE Discipline apar inând Departamentului pentru Preg tirea Personalului Didactic nr.FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului . crt. cod denumire disciplin semestru C S L evaluare credite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R1113_DPPD R1214_DPPD R2314_DPPD JG2416_DPPD R_47_DPPD R3514_DPPD R_47_DPPD R3616_DPPD JG3615_DPPD Psihologia educa iei Fundamentele pedagogiei úi Teoria úi metodologia curricular Teoria úi metodologia instruirii úi Teoria úi metodologia evalu rii Didactica specialit ii Consiliere psihopedagogic Psihosociologia grupurilor úcolare Consiliere psihopedagogic Evaluare final -Portofoliu didactic Practic pedagogic 1 2 3 4 5 5 6 6 6 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 6 Examen Examen Examen Examen Examen Colocviu Examen Examen Colocviu 5 5 5 5 4 4 4 1 5 C .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .lucr ri practice . ore / s ptamân nr.2010/2011 ùTIIN A MEDIULUI Discipline apar inând Departamentului pentru Preg tirea Personalului Didactic nr.Portofoliu didactic Practic pedagogic 1 2 3 4 5 6 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 6 Examen Examen Examen Examen Colocviu Examen Colocviu 5 5 5 5 4 1 5 C . crt.curs S .seminar LP . cod denumire disciplin semestru C S L evaluare credite 1 2 3 4 5 6 7 R1113_DPPD R1214_DPPD JM1542_DPPD JM3612_DPPD R3515_DPPD R3617_DPPD JM3616_DPPD Psihologia educa iei Fundamentele pedagogiei úi Teoria úi metodologia curricular Pedagogie II (Teoria úi metodologia instruirii+Teoria úi metodologia evalu rii) Didactica geografiei mediului Psihosociologia grupurilor úcolare Evaluare final .

2010/2011 GEOLOGIE Discipline apar inând Departamentului pentru Preg tirea Personalului Didactic nr. ore / s ptamân nr.Teoria úi metodologia evalu rii Didactica geologiei Comunicare educa ional Evaluare final .curs S .seminar LP . crt.FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .lucr ri practice . cod denumire disciplin semestru C S L evaluare credite 1 2 3 4 5 6 7 R 1107_DPPD GC 2356_DPPD GC 5623_DPPD R2407_DPPD GC 2356_DPPD R3617_DPPD GC3608_DPPD Psihologia educa iei Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei-Teoria úi metodologia curriculumului Pedagogie II: Teoria úi metodologia instruirii .Portofoliu didactic Practic pedagogic 1 2 3 4 5 6 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 6 Examen Examen Examen Examen Colocviu Examen Colocviu 5 5 5 5 4 1 5 C .

2010/2011 INGINERIE GEOLOGIC Discipline apar inând Departamentului pentru Preg tirea Personalului Didactic nr.lucr ri practice .curs S . crt.Teoria úi metodologia evalu rii Didactica geologiei Comunicare educa ional Evaluare final .FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .seminar LP .Portofoliu didactic Practic pedagogic 1 2 3 4 5 6 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 6 Examen Examen Examen Examen Colocviu Examen Colocviu 5 5 5 5 4 1 5 C . ore / s ptamân nr. cod denumire disciplin semestru C S L evaluare credite 1 2 3 4 5 6 7 R 1107_DPPD IG 2356_DPPD IG 5623_DPPD R2407_DPPD IG 2356_DPPD R3617_DPPD IG3608_DPPD Psihologia educa iei Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei-Teoria úi metodologia curriculumului Pedagogie II: Teoria úi metodologia instruirii .

ore / s ptamân Master: Turism úi dezvoltare regional (planul este valabil úi pentru masterul Turism úi dezvoltare regional . regionale.2010/2011 GEOGRAFIE nr. cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 1 1 2 3 4 5 JTD1101 JTD1102 JTD1103 JTD1104 JTD1105 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Teoria úi economia dezvolt rii Regiuni úi regionalizare în spa iul Uniunii Europene Forme de manifestare teritorial a fenomenului turistic Politici turistice în România úi Uniunea European Politici de dezvoltare teritorial în România úi Uniunea European 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Examen 6 6 6 6 6 Semestrul 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L1206 JTD1206 JTD1207 JTD1208 JTD1209 JTD1210_02 JTD1210_01 JTD1211_01 JTD1211_02 Op ional din pachet Op ional din pachet Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Facultativ Facultativ Limb englez aplicat în turism Concep ia.FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .curs S .seminar LP . globale de mediu 1 2 Colocviu Colocviu 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 2 2 2 2 Examen Examen Examen Colocviu 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu C . promovare úi modele de dezvoltare turistic transfrontalier Valorificarea turistic a regiunilor litorale úi deltaice Amenajarea spa iului rural* Politici locale. crt.lucr ri practice .în limba francez ) nr. managementul úi evaluarea proiectelor de dezvoltare regio Tehnici de anchet Statistic úi analiz de date Cartografie tematic úi comunicarea rezultatelor cercet rii Practic de specialitate în dezvoltare regional Practic de specialitate în turism Geografie politic în contextul dezvolt rii durabile Metode de evaluare a presiunii antropice asupra teritoriului 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 Colocviu Colocviu Examen Examen Examen Colocviu Colocviu 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 1 2 Colocviu Colocviu Semestrul 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JTD2303_T JTD2303_DR JTD2304_DR JTD2301_T JTD2304_T JTD2301_DR JTD2302_DR JTD2302_T JTD2305_1T JTD2305_2T JTD2305_1DR JTD2305_2DR Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Impactul turismului asupra mediului Comunit i úi politici de dezvoltare local în România úi Uniunea Eur Globalizarea úi dezvoltarea regional Analiza sistemului turistic: mijloace úi metode Turism úi patrimoniu Prospectarea resurselor naturale în perspectiva dezvolt rii durabile Prospectarea resurselor umane în perspectiva dezvolt rii durabile Aplica ii ale economiei spa iale în turism Limba francez aplicat în turism Limba german aplicat în turism Gen úi securitate urban Studii de gen úi dezvoltare regional 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 Examen Colocviu Examen Examen Colocviu Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Semestrul 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JTD2406 JTD2410_DR JTD2409_DR JTD2407_DR JTD2406_DR JTD2410_T JTD2409_T JTD2407_T JTD2408_DR JTD2408_T JRA2410_1 JM2317 Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Facultativ Facultativ Geografia peisajului Practic de specialitate în dezvoltare regional M surarea úi analiza disparit ilor regionale Structuri urbane úi coeziune teritorial Spa ii rurale úi dezvoltare regional Practic de specialitate în turism Amenajarea turistic durabil a teritoriului Valorificarea turistic a spa iilor montane prin turism alternativ Cooperare.

crt.curs S .lucr ri practice . ore / s ptamân tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 1 1 2 3 4 5 6 JRA1101 JRA1102 JRA1103 JRA1104 JRA1105 JRA1106 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Evaluarea riscurilor climatice Evaluarea riscurilor hidrologice Evaluarea úi prognoza riscurilor pedologice Evaluarea úi prognoza riscurilor geomorfologice Evaluarea riscurilor antropice Evaluarea úi prognoza riscurilor endogene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Examen Colocviu 6 6 6 6 6 6 Semestrul 2 1 2 3 4 5 6 JRA1207 JRA1208 JRA1209 JRA1210 JRA1211 JRA1212 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Facultativ Metodologia cercet rii riscurilor naturale Metode cantitative de evaluare úi prognoz a riscurilor pedologice Metode de evaluare a presiunii antropice asupra teritoriului Metode de analiz statistic úi spa ial în organizarea úi amenajarea te Practic de specialitate Cartografie digital tematic 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu 6 6 6 6 6 6 2 2 Colocviu Semestrul 3 1 2 3 4 5 6 7 8 JRA2301 JRA2302 JRA2303 JRA2304_2 JRA2304_1 JRA2305_1 JRA2305_2 JRA2306 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Facultativ Gestionarea úi valorificarea patrimoniului pedologic Managementul úi controlul calit ii terenurilor Metode úi tehnici moderne de depoluare a mediului Riscuri geomorfologice induse de activit ile antropice** Riscuri urbane úi managementul acestora* Pedologie aplicat Utilizarea tehnicilor GIS în amenajarea teritoriului Politici de dezvoltare teritorial în Uniunea European 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 6 6 6 6 6 6 6 6 Semestrul 4 1 2 3 4 5 6 7 8 JRA2407 JRA2408 JRA2409 JRA2410_1 JRA2410_2 JRA2411_1 JRA2411_2 JRA2412 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Op ional din pachet Op ional din pachet Facultativ Amenajarea terenurilor agricole degradate Amenajarea cursurilor de ap úi a zonelor umede Managementul úi amenajarea ariilor forestiere* Amenajarea spa iului rural* Amenaj ri úi politici urbane Utilizarea energiilor neconven ionale* Reconstruc ie ecologic ** Geografia úi amenajarea peisajului 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu Colocviu 6 6 6 6 6 6 6 6 C . cod Ghidul studentului .seminar LP .2010/2011 GEOGRAFIE Riscuri naturale úi amenajarea teritoriului nr.FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Master nr.

globale de mediu Monitoring. regionale. cod Ghidul studentului .seminar LP . Atribu ii. prognoz . studii de impact úi managementul proiectelor de m Reconstruc ie ecologic ** Utilizarea energiilor neconven ionale* Prospectarea resurselor umane în perspectiva dezvolt rii durabile 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu 6 6 6 6 6 6 6 C .2010/2011 ùTIIN A MEDIULUI Mediul actual úi dezvoltarea durabil nr. Administra ia mediului în România Cartografie digital tematic Managementul apelor. Perspective Dezvoltarea durabil úi problemele de mediu Geografie politic în contextul dezvolt rii durabile Bilan uri de mediu.FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Master nr.curs S . preven ie Practic de specialitate Metode úi tehnici moderne de depoluare a mediului 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu 6 6 6 6 6 6 6 2 2 Colocviu Semestrul 3 1 2 3 4 5 6 7 8 JM2301_B JM2302_B JM2303_B JM2304_B JM24005_B JM 23005_B JM2311_B JM2302 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie din pachet Obligatorie din pachet Facultativ Facultativ Politici locale. preven ie Utilizarea tehnicilor GIS în amenajarea teritoriului 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu 6 6 6 6 6 6 5 Semestrul 2 1 2 3 4 5 6 7 JM1206 JM1207 JM1208 JM1209_01 JM1209_02 JM1210 JM1212 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Obligatorie Facultativ Amenajarea terenurilor agricole degradate Reciclarea deúeurilor úi a reziduurilor Amenaj ri úi politici urbane Managementul úi amenajarea ariilor forestiere* Poli ia de mediu. urbanism úi calitatea mediului 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen Colocviu Colocviu Colocviu Examen 6 6 6 6 6 6 6 6 Semestrul 4 1 2 3 4 5 6 7 JM2406 JM2407 JM2408 JM2409 JM2410_2 JM2410_1 JM2412 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Facultativ Poten ialul natural úi uman al mediului. S n tate uman . Dispersie Toxicologie. Hidrodinamic . ore / s ptamân tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 1 1 2 3 4 5 6 7 JM1101 JM1102 JM1103_1 JM1104_1 JM1105_1 JM1105_2 JM1111 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Facultativ Chimia mediului Poluarea atmosferei úi schimbarea climatic Riscuri naturale Riscuri tehnologice úi sociale Termodinamic . Principii úi reglement ri europene Economia protec iei mediului Dreptul intern úi interna ional al mediului Politici de dezvoltare teritorial în Uniunea European Amenajarea teritoriului. reglement ri.lucr ri practice . Actualitate. crt.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Ghidul studentului .curs S . crt.în limba englez ) nr. ore / s ptamân Master: Geochimia mediului (planul este valabil úi pentru masterul Geochimia mediului .lucr ri practice . cod tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 1 1 2 3 4 5 GC4101 GC 4102 GC4103 GC 4105 GC 4104 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Analiza chimic a rocilor úi minereurilor Spectrometrie în geoútiin e Spectrometrie Raman Geochimia izotopilor stabili Geocronologie izotopic 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 Examen Examen Examen Examen Examen 9 9 6 6 6 Semestrul 2 1 2 3 4 GC 4201 GC 4202 GC 4203 GC 4204 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Geochimia crustei terestre Alterarea supergen a rocilor Cercetarea litogeochimic Practic geochimic 2 2 2 2 2 2 4 Examen Examen Examen Colocviu 8 8 8 6 Semestrul 3 1 2 3 4 5 GC5101 GC5102 GC5103 GC5104 GC5105 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Op ional din pachet Op ional din pachet Geochimia apelor continentale Geochimia úi biogeochimia metalelor radioactive Geochimia úi poluarea solurilor Geomicrobiologie Geochimia úi poluarea atmosferei 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 Examen Examen Examen Examen Examen 8 8 8 6 6 Semestrul 4 1 2 3 4 GC5201 GC 5202 GC5203 GC5204 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Geochimia úi dinamica poluan ilor Tratarea úi epurarea apei Geostatistic cu aplica ii în modelarea geochimic Hazarde geochimice 2 1 2 1 2 2 2 2 Examen Examen Examen Examen 8 7 8 7 C .seminar LP .2010/2011 GEOLOGIE nr.

curs S .lucr ri practice . ore / s ptamân tip disciplina denumire disciplin C S L evaluare credite Semestrul 1 1 2 3 IG 5101 IG 5102 IG 5103 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Biostratigrafie úi paleoecologie Fluide de foraj úi impactul asupra mediului Presiunile anormale în forajul sondelor 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen 10 10 10 Semestrul 2 1 2 3 4 IG 5204 IG 5205 IG 5206 IG 5207 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Probleme speciale de petrologie Stratigrafie secven ial Evolu ia geotermic a materiei organice Practic geologic 2 2 2 2 2 2 4 Examen Examen Examen Colocviu 8 8 8 6 Semestrul 3 1 2 3 IG6101 IG6102 IG6103 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Micropaleontologie aplicat Bazine de sedimentare .FACULTATEA DE GEOGRAFIE ùI GEOLOGIE Domeniu: Master nr.analize úi evaluare Bazine petrolifere din România 2 2 2 2 2 2 Examen Examen Examen 10 10 10 Semestrul 4 1 2 3 IG6204 IG6205 IG6206 Obligatorie Obligatorie Obligatorie Probleme speciale de geologie istoric Probleme speciale de sedimentologie Practic geologic 2 2 2 2 8 Examen Examen Colocviu 10 10 10 C .seminar LP . cod Ghidul studentului . crt.2010/2011 INGINERIE GEOLOGIC Geologie de sond úi ambiental nr.

postliceal şi universitar) Practică pedagogică (în învăţământul liceal. postliceal şi universitar) 14 14 2 1 3 28 14 42 42 42 E C 5 5 Discipline opţionale Pachet opţional II Comunicare educaţională Consiliere şi orientare Metodologia cercetării educaţionale Educaţie integrată Pachet opţional II Sociologia educaţiei Managementul organizaţiei şcolare Politici educaţionale Educaţie interculturală Doctrine pedagogice contemporane Total nivelul II Examen de absolvire.Discipline aparţinând Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic aprofundare Număr de ore pe sătptămână Perioada de studiu a disciplinei Anul Număr de săptămâni Semestrul Număr de ore în care se studiază disciplina Forma de verificare Disciplinele de învăţământ C A C A Tota l Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) Psihopedagogia adolescenţilor. Nivelul II II 4 2 II 3 14 1 2 14 28 42 E 5 I 2 14 1 2 14 28 42 E 112 140 252 5E+1C E 30 5 35 Nr.credite 5 . tinerilor şi adulţilor Proiectarea şi managementul programelor educaţionale 14 14 2 2 1 1 28 28 14 14 42 42 E E 5 5 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal.

Ştiinţa Mediului 3. cel mai târziu. cele 30 de credite cerute de lege.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 5 II. în urma concursului de admitere. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” îţi dă posibilitatea să alegi o specializare complementară care poate aparţine unui alt domeniu de licenţă din celelalte facultăţi ale Universităţii noastre. În acelaşi timp. la sfârşitul semestrului II al anului I. după încheierea anului universitar normal. Cuza” Iaşi. I. vă facem cunoştinţă cu George. care s-a hotărât să se înscrie la admitere. Dacă studentul. PRECIZ ĂRI PRIVIND V ARI ANTELE TRAS EULUI AC ADEMIC INDIVIDUAL Un domeniu de licenţă cuprinde una sau mai multe specializări universitare.6. anul acesta. Facultatea de Geografie şi Geologie. este declarat admis pe acest domeniu. 36 . unul dintre colegii voştri. Aceste specializări pentru care ai optat se numesc specializări principale.dr. 2. astfel. FELICITĂRI. Alegerea specializării complementare se poate face. Această facultate are patru domenii de licenţă: 1. studenţii de la domeniile Geografie. Planificare Teritorială sau Hidrologie şi Meteorologie în cazul domeniului Geografie). Ştiinţa Mediului şi Geologie pot alege specializarea complementară din oricare alt domeniu de licenţă. coord. EŞTI STUDENT LA CUZA !!! Pe 1 octombrie 2009 George a început anul I şi va studia 12 discipline conform planului de învăţământ pentru acumularea cunoştinţelor şi competenţelor generale caracteristice domeniului Geografie. acumulând. Geografie 2. Studenţii de la domeniul Inginerie Geologică (specializarea Inginerie Geologică) nu pot pot alege o specializare complementară. Inginerie Geologică George alege domeniul Geografie şi. EXEMPLU (adaptare după Ghidul candidatului. la Universitatea „Al. oportunitate oferită doar de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Dacă nu optezi până la sfârşitul semestrului II al anului I pierzi şansa de a te specializa în două domenii de licenţă. pentru care ai optat din momentul admiterii sau pentru care vei opta la finele semestrului I de studiu (specializările Geografie. după cum urmează: 1. Geologie 4. Luminiţa Iacob) Pentru a înţelege mai bine. Prof. în acelaşi interval de studiu (3 ani). GEORGE. după ciclul I de studiu. Geografia Turismului. din cadrul celorlalte 14 facultăţi ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. doreşte să lucreze în învăţământ va trebui să urmeze cursurile modulului Pedagogic din timpul "semestrelor"-devară.

Un exemplu ar putea fi opţiunea lui George de a urma specializarea Administraţie Publică. iar specializarea complementară Administraţie Publică. cerere care trebuie aprobată de către decan. în următorii doi ani. din cadrul celorlalte 14 facultăţi ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Acestea din urmă se regăsesc. George va studia.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 La finele semestrului I George alege specializarea Geografie (din domeniul Geografie). George poate alege o a doua specializare. CARE POT FI OPŢIUNILE LUI GEORGE ? George poate să aleagă specializarea complementară din oricare alt domeniu de licenţă. din cadrul universităţii noastre. La finele anului I de studiu pe lângă specializarea principală. pentru acumulare de credite. 12 discipline aparţinând specializării principale. ale cărei discipline specifice le va urma începând cu anul II. În acest caz. din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. complementară. Studenţii SOCRATES care vin la Facultatea de Geografie şi Geologie au obligaţia de a depune o cerere de înmatriculare temporară la secretariatul facultăţii. oferite de o facultate sau alta. 37 . cu menţionarea denumirii disciplinelor pe care doresc să le urmeze. 24 de discipline. George va avea specializarea principală Geografie. Dacă George se hotărăşte să rămână doar cu specializarea Geografie. specializării complementare. Indiferent de varianta aleasă. în totalitate printre disciplinele unei specializări principale de licenţă. din domeniul de licenţă Ştiinţe Administrative. Fiecare dintre cele două aparţin unor facultăţi diferite. iar celelalte 12. Geografie. în anul al II-lea şi al III-lea al ciclului de studii universitare de licenţă va studia 24 de discipline (câte 12 discipline pe an) ce definesc unica specializare aleasă de el.

7.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 I I. FOTOINTERPRETARE ŞI SIG 16 GEOMORFOLOGIE 17 LIMBĂ STRĂINĂ 18 PRACTICĂ GEOGRAFICĂ 19 GEOGRAFIA FIZICA A ROMANIEI 20 RISCURI ŞI HAZARDE NATURALE ŞI ANTROPICE 21 GEOGRAFIA MEDIULUI 22 GEOGRAFIA UMANĂ A ROMÂNIEI 23 GEOGRAFIA URBANĂ ŞI GEOGRAFIA RURALĂ 24 LICENŢĂ 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Nr.crt. DI S CI PL I NE LE O BL IG AT O R I I P E N T R U 1 20 D E C R E DIT E AL E TRASEULUI AC ADEMIC INDIVIDUAL Departamentul GEOGRAFIE Nr. Disciplina Sem Numărul de ore C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Numărul de ore C 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S L 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 S L 2 2 2 Credite DOMENIUL GEOGRAFIE – specializarea GEOGRAFIE 1 METEOROLOGIE SI CLIMATOLOGIE 2 HIDROLOGIE SI OCEANOGRAFIE 3 GEOGRAFIA RESURSELOR NATURALE 4 LIMBĂ STRĂINĂ 5 INFORMATICĂ APLICATĂ 6 GEOGRAFIE ECONOMICĂ 7 LIMBĂ STRĂINĂ 8 PRACTICĂ GEOGRAFICĂ 9 BIOGEOGRAFIE 10 GEOGRAFIA POPULATIEI 11 GEOGRAFIA EUROPEI 12 GEOGRAFIA TURISMULUI 13 LIMBĂ STRĂINĂ 14 GEOGRAFIA SOLURILOR CU ELEMENTE DE PEDOLOGIE 15 TELEDETECŢIE.crt. Disciplina Sem Credite DOMENIUL GEOGRAFIE – specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI 1 METEOROLOGIE SI CLIMATOLOGIE 2 HIDROLOGIE SI OCEANOGRAFIE 3 LIMBĂ STRĂINĂ 4 INFORMATICĂ APLICATĂ 5 GEOGRAFIE ECONOMICĂ 6 LIMBĂ STRĂINĂ 7 PRACTICĂ GEOGRAFICĂ 8 BALNEOCLIMATOLOGIE 9 GEOGRAFIA POPULATIEI 10 GEOGRAFIA MEDIILOR NATURALE ALE GLOBULUI 11 LIMBĂ STRĂINĂ 12 GEOMORFOLOGIE 13 STATISTICĂ ŞI CONTABILITATE ÎN TURISM 14 LIMBĂ STRĂINĂ 15 PRACTICĂ GEOGRAFICĂ 16 GEOGRAFIA FIZICA A ROMANIEI 17 ECONOMIA ŞI MANAGEMENTUL TURISMULUI 18 EVALUAREA ŞI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC 19 GEOGRAFIE RURALA SI AGROTURISM 20 CENTRE SI REGIUNI TURISTICE 21 GEOGRAFIA UMANĂ A ROMÂNIEI 22 GEOGRAFIA SERVICIILOR 23 GEOGRAFIA TURISMULUI 24 LICENŢĂ 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 .

Disciplina Sem Numărul de ore C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Credite DOMENIUL GEOGRAFIE – specializarea HIDROLOGIE ŞI METEOROLOGIE 1 GEOGRAFIE FIZICĂ GENERALĂ 2 METEOROLOGIE SI CLIMATOLOGIE 3 HIDROLOGIE SI OCEANOGRAFIE 4 GEOGRAFIA RESURSELOR NATURALE 5 INFORMATICA APLICATA 6 LIMBA STRAINA 7 GEOLOGIE GENERALA 8 CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE TOPOGRAFIE 9 GEOGRAFIE UMANĂ GENERALĂ 10 GEOGRAFIE ECONOMICA 11 LIMBA STRAINA 12 BIOGEOGRAFIE 13 TOPOCLIMATOLOGIE SI MICROCLIMATOLOGIE 14 GESTIONAREA SI VALORIFICAREA RESURSELOR HIDROSFEREI 15 PROBLEME SPECIALE DE AMENAJARE A ZONELOR CU RISC HIDROLOGIC 16 DISCIPLINA OPTIONALA 17 LIMBA STRAINA 18 GEOMORFOLOGIE 19 GEOGRAFIA SOLURILOR CU ELEMENTE DE PEDOLOGIE 20 TELEDETECTIE. FOTOINTERPRETARE ŞI SIG 16 LIMBA STRĂINĂ 17 PRACTICĂ DE SPECIALITATE 18 GEOGRAFIA FIZICĂ A ROMANIEI 19 GEOGRAFIA MEDIULUI 20 CADASTRU ŞI LEGISLAŢIE CADASTRALĂ 21 GEOGRAFIA UMANĂ A ROMANIEI 22 SISTEME TERITORIALE ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ 23 ELABORAREA PLANURILOR DE AMENAJARE TERITORIALĂ 24 LICENŢA 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Nr.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 Nr.crt. FOTOINTERPRETARE SI SIG 21 BIOCLIMATOLOGIE 22 LIMBA STRAINA 23 PRACTICA GEOGRAFICA 24 LICENŢĂ 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 .crt. Disciplina Sem Numărul de ore C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Credite DOMENIUL GEOGRAFIE – specializarea PLANIFICARE TERITORIALĂ 1 METEOROLOGIE ŞI CLIMATOLOGIE 2 HIDROLOGIE ŞI OCEANOGRAFIE 3 LIMBĂ STRĂINĂ 4 INFORMATICĂ APLICATĂ 5 CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE TOPOGRAFIE 6 GEOGRAFIE ECONOMICĂ 7 LIMBĂ STRĂINĂ 8 PRACTICĂ DE SPECIALITATE 9 BAZELE TEORETICE ALE PLANIFICĂRII TERITORIALE 10 GEOGRAFIA POPULAŢIEI 11 TOPOGRAFIE CU ELEMENTE DE GEODEZIE 12 LIMBĂ STRĂINĂ 13 GEOMORFOLOGIE 14 GEOGRAFIE URBANĂ ŞI GEOGRAFIE RURALĂ 15 TELEDETECŢIE.

crt.crt. Disciplina Sem C 2 2 S L 2 2 Credite DOMENIUL ŞTIINŢA MEDIULUI – specializarea GEOGRAFIA MEDIULUI 1 GEOGRAFIE FIZICĂ GENERALĂ 2 METEOOLOGIE SI CLIMATOLOGIE 3 HIDROLOGIE ŞI OCEANOGRAFIE 4 BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ 5 LIMBĂ STRĂINĂ 6 INFORMATICĂ APLICATĂ 7 GEOLOGIE GENEALĂ 8 CARTOGRAFIE. TELEDETECŢIE ŞI SIG 9 FIZICA MEDIULUI 10 CHIMIA MEDIULUI 11 LIMBĂ STRĂINĂ 12 GEOGRAFIA MEDIULUI I 13 BIOGEOGRAFIE 14 BIOCHIMIE GENERALĂ 15 GEOGRAFIA MEDIILOR TEMPERATE ŞI RECI 16 DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 17 LIMBĂ OPŢIONALĂ 18 LIMBĂ STRĂINĂ 19 GEOMORFOLOGIE 20 GEOGRAFIA MEDIULUI II 21 ŞTIINŢA SOLULUI 22 GEOGRAFIE ECONOMICĂ 23 LIMBĂ STRĂINĂ 24 LICENŢĂ 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Departamentul GEOLOGIE Nr. Disciplina Sem 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Numărul de ore C 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 4 S L 2 2 2 4 Credite 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 DOMENIUL GEOLOGIE – specializarea GEOCHIMIE 1 FIZICA GLOBULUI 2 CRISTALOGRAFIE 3 CHIMIE GENERALĂ 4 TOPOGRAFIE MINIERĂ 5 GEOINFORMATICĂ 6 LIMBĂ STRĂINĂ 7 MINERALOGIE 1 8 CHIMIE ANALITICĂ 9 LIMBĂ STRĂINĂ 10 MINERALOGIE 2 11 GEOLOGIE PLANETARĂ 12 LIMBĂ STRĂINĂ 13 METODE INSTRUMENTALE ÎN GEOŞTIINŢE 14 PETROLOGIE MAGMATICĂ 15 PETROLOGIE SEDIMENTARĂ 16 HIDROGEOCHIME 17 LIMBĂ STRĂINĂ 18 PRACTICĂ 19 METALOGENIE 20 PETROLOGIE METAMORFICĂ 21 GEOLOGIE ECONOMICĂ 1 22 GEOCHIMIE 2 23 GEOCHIMIA MEDIULUI 24 LICENŢĂ 40 .FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 Numărul de ore Nr.

FOTOINTERPRETARE SI SIG 4 12 GEOMORFOLOGIE 4 DOMENIUL GEOGRAFIE – specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI 1 METEOROLOGIE SI CLIMATOLOGIE 1 2 HIDROLOGIE SI OCEANOGRAFIE 1 3 GEOGRAFIA RESURSELOR NATURALE 1 4 CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE TOPOGRAFIE 2 5 GEOGRAFIE UMANĂ GENERALĂ 2 6 GEOGRAFIE ECONOMICĂ 2 7 GEOGRAFIA TURISMULUI 3 8 GEOGRAFIA POPULAŢIEI 3 9 GEOGRAFIA MEDIILOR NATURALE ALE GLOBULUI 3 10 TELEDETECTIE. FOTOINTERPRETARE SI SIG 4 11 GEOMORFOLOGIE 4 12 STATISTICĂ ŞI CONTABILITATE ÎN TURISM 4 DOMENIUL GEOGRAFIE – specializarea PLANIFICARE TERITORIALĂ 1 METEOROLOGIE SI CLIMATOLOGIE 1 2 HIDROLOGIE SI OCEANOGRAFIE 1 3 GEOGRAFIA RESURSELOR NATURALE 1 4 CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE TOPOGRAFIE 2 5 GEOGRAFIE UMANĂ GENERALĂ 2 6 GEOGRAFIE ECONOMICĂ 2 7 BAZELE TEORETICE ALE PLANIFICĂRII TERITORIALE 3 8 GEOGRAFIA POPULAŢIEI 3 9 TOPOGRAFIE CU ELEMENTE DE GEODEZIE 3 10 GEOMORFOLOGIE 4 11 GEOGRAFIA URBANĂ ŞI GEOGRAFIA RURALĂ 4 12 TELEDETECTIE.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 I I.crt. DI S CI PL I NE LE OFE R IT E P E NT R U T R AS E U L COMPLEMENT AR Departamentul GEOGRAFIE Nr. FOTOINTERPRETARE SI SIG 4 DOMENIUL GEOGRAFIE – specializarea HIDROLOGIE ŞI METEOROLOGIE METEOROLOGIE ŞI CLIMATOLOGIE 1 1 HIDROLOGIE ŞI OCEANOGRAFIE 2 1 GEOGRAFIA RESURSELOR NATURALE 3 1 GEOLOGIE GENERALĂ 4 2 CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE TOPOGRAFIE 5 2 GEOGRAFIE ECONOMICĂ 6 2 TOPOCLIMATOLOGIE ŞI MICROCLIMATOLOGIE 7 3 GESTIONAREA ŞI VALORIFICAREA RESURSELOR 8 3 HIDROSFEREI PROBLEME SPECIALE DE AMENAJARE A ZONELOR CU 9 3 RISC HIDROLOGIC GEOMOFOLOGIE 10 4 GEOGRAFIA SOLURILOR CU ELEMENTE DE PEDOLOGIE 11 4 BIOCLIMATOLOGIE 12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 41 . Disciplina Sem Numărul de ore C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Credite DOMENIUL GEOGRAFIE – specializarea GEOGRAFIE 1 METEOROLOGIE SI CLIMATOLOGIE 1 2 HIDROLOGIE SI OCEANOGRAFIE 1 3 GEOGRAFIA RESURSELOR NATURALE 1 4 GEOLOGIE GENERALA 2 5 CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE TOPOGRAFIE 2 6 GEOGRAFIE ECONOMICĂ 2 7 GEOGRAFIA POPULATIEI 3 8 GEOGRAFIA EUROPEI 3 9 GEOGRAFIA TURISMULUI 3 10 GEOGRAFIA SOLURILOR CU ELEMENTE DE PEDOLOGIE 4 11 TELEDETECTIE. 8.

TELEDETECŢIE. Repartizarea studenţilor pentru una dintre cele patru specializări (Geografie. Disciplina Sem Numărul de ore C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Credite DOMENIUL GEOLOGIE – specializarea GEOCHIMIE 1 FIZICA GLOBULUI 2 CRISTALOGRAFIE 3 TOPOGRAFIE MINIERĂ 4 MINERALOGIE 1 5 GEOSTATISTICĂ 6 CHIMIE ANALITICĂ 7 MINERALOGIE 2 8 GEOLOGIE PLANETARĂ HAZARDE SEISMICE ŞI VULCANICE SAU PIETRE PREŢIOASE. în limita locurilor disponibile la fiecare specializare. 3. FOTOINTERPRETARE ŞI 2 SIG 6 CHIMIA MEDIULU 2 7 GEOGRAFIA MEDIULUI I 3 8 BIOCHIMIE GENERALĂ 3 9 BIOGEOGRAFIE 3 10 GEOGRAFIA MEDIULUI II 4 11 ŞTIINŢA SOLULUI 4 12 GEOGRAFIE ECONOMICĂ 4 Ghidul studentului – 2010/2011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Departamentul GEOLOGIE Nr.crt. 2. 9 10 11 12 PETROLOGIE MAGMATICĂ PETROLOGIE SEDIMENTARĂ HIDROGEOCHIMIE SEMIPREŢIOASE ŞI DECORATIVE SAU GEOFIZICĂ DE SONDĂ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 I I. Alegerea unei specializări complementare de la alte facultăţi ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” se va face la finele semestrului II al anului I de studiu. Cei care aleg o specializare complementară trebuie să parcurgă disciplinele incluse în Lista disciplinelor obligatorii pentru 120 (180) de credite de la specializarea de bază. CR IT ER I IL E F AC U L T ĂŢ I I UTI LI Z AT E Î N TR AS E U L AC AD E M I C 1. Geografia Turismului. 9. 42 . Pentru obţinerea specializării complementare trebuie alese 12 discipline (60 credite) din Lista de discipline complementare oferite de fiecare specializare de la celelalte facultăţi.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE DOMENIUL ŞTIINŢA MEDIULUI – specializarea GEOGRAFIA MEDIULUI 1 METEOROLOGIE SI CLIMATOLOGIE 1 2 HIDROLOGIE SI OCEANOGRAFIE 1 3 BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ 1 4 GEOLOGIE GENERALĂ 2 5 CARTOGRAFIE . în funcţie de opţiune şi medie. Planificare Teritorială şi Hidrologie şi Meteorologie) din cadrul domeniului Geografie se va face la finele semestrului I de studiu.

In fiecare semestru se face evaluarea pe parcurs şi evaluarea finală. La oricare dintre cele două componente nota minimă de promovare este 5 (cinci). REGULI PRIVIND EX AMIN ARE A ŞI EV AL U ARE A Examinarea şi evaluarea studenţilor se realizează pentru fiecare disciplină cuprinsă în planul de învăţământ al unei specializări. La Facultatea de Geografie şi Geologie. în mod necesar. La examen se poate prezenta orice absolvent. Numărul de credite pentru un semestru este de 30. Un an de studiu este considerat promovat dacă studentul a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate disciplinele obligatorii şi la cele opţionale pentru care s-a înscris şi a acumulat numărul de credite prevăzut în planul de învăţământ. acoperirea creditelor. Formele de evaluare.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 II. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10. b) prezentarea lucrării de licenţă. 1 1 . pentru fiecare disciplină sunt aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul semestrului de către cadrul didactic titular care predă disciplina respectivă. Examenul se susţine în faţa unei Comisii de licenţă şi constă în: a) evaluarea cunoştinţelor generale de specialitate. elaborarea unor lucrări pe parcurs. Nota finală ce rezultă din evaluarea studenţilor la o disciplină se determină astfel: a) cel puţin 50% din notă constituie rezultatul evaluării pe parcursul semestrului. în condiţiile legii. b) cel mult 50% din notă se constituie din evaluarea prin examen final. întocmirea unor portofolii didactice etc. Dacă este cazul. Studenţii SOCRATES sunt evaluaţi în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi studenţi ai Universităţii. exprimate în numere întregi. al studiilor universitare de licenţă din România dacă a acumulat cel puţin 50% din creditele 43 . Studentul care a obţinut minimum nota 5 (cinci) la o disciplină cuprinsă în planul de învăţământ a acumulat. fiecărei discipline i se alocă 5 credite. la sfârşitul semestrului se organizează o sesiune specială pentru reexaminări şi măriri de notă (1 săptămână). I I. susţinut în domeniul de licenţă la care studentul a fost înmatriculat. criteriile de acordare a notelor. şi creditele alocate disciplinei respective (creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu de muncă al studentului necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării la o disciplină din planul de învăţământ.10. E X AM E N E FI N AL E Studiile universitare de LICENŢĂ se încheie cu un examen de licenţă. el este echivalat cu 28 – 30 ore fizice). fiind condiţionate de îndeplinirea anumitor cerinţe (prezenţa la activitatea didactică.). bibliografia necesară etc.

Cuza“ Iaşi sau în alte instituţii acreditate cu care Universitatea are acorduri de parteneriat. următoarele documente: a) un document referitor la situaţia şcolară. în care se menţionează perioada de studii urmată de student. cu semnătura decanului. I. Studenţii SOCRATES primesc. incluzând ECTS. disciplinele parcurse şi o scurtă descriere a nivelului atins în pregătire. coordonatorului Socrates şi a secretarului şef. II.12. confirmat printr-o diplomă de studii universitare de licenţă. la încheierea perioadei de studii la Facultatea de Geografie şi Geologie. Daniela LARION Departamentul de Geologie – Conf. precum şi alte detalii privind activitatea didactică depusă de student pe parcursul anilor de studiu.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 domeniului în Universitatea “Al. Absolvenţii care promovează examenul de licenţă primesc titlul de licenţiat în domeniul pe care l-au urmat. conform formatului european standard. Dan STUMBEA 44 . dr. Studiile universitare de MASTER se încheie cu susţinerea în faţa unei comisii a lucrării de dizertaţie. COORDONATORI ECTS PE DEP ART AME NTE Departamentul de Geografie – Lector dr. Nota minimă necesară promovării este 6 (şase). însoţită de suplimentul la diplomă. cuprinzând toate notele şi creditele obţinute. în care se consemnează specializarea sau specializările urmate. Nota minimă necesară promovării examenului de licenţă este 6 (şase). b) un document semnat de decanul facultăţii.

45 . grupate pe domenii úi specializ ri. Facem precizarea c disciplinele comune pentru mai multe specializ ri sunt descrise o singur dat . studen ii fiind îndruma i s caute fiúele respective la prima specializare descris .13.FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 II. FIùELE DISCIPLINELOR DIN PL ANUL DE ÎNV (CICLUL LICEN ) MÂNT În paginile ce urmeaz sunt prezentate fiúele disciplinelor.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 46 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

DOMENIUL GEOGRAFIE Specializarea GEOGRAFIE

47

DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1,2,3)

GEOGRAFIE GENERAL (FIZIC úI UMAN )
L1 Semestrul 1 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS, C-COLOCVIU, EEXAMEN, M-MIXT) M

COD: JG1101

OB

NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.

TOTAL ORE SEMESTRU 56

TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94

NUM R DE CREDITE 5

LIMBA DE PREDARE Romana

TITULARUL DISCIPLINEI

GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC, PRENUMELE, NUMELE LECT. DR. CRISTIAN DAN LESENCIUC

DEPARTAMENTUL Geografie

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Obiectivele generale ale acestui curs urm resc introducerea studen ilor anului I în problematicile specifice geosistemului. Sunt abordate procesele de structurare úi interac iune a componen ilor abiotici úi biotici prin prisma legilor ce ac ioneaz la scar planetar , urm rindu-se geneza, alc tuirea, func ionarea, dinamica úi evolu ia lor. S pt mâna I: Definirea geografiei úi a geografiei fizice generale; Ramurile úi subramurile geografiei; S pt mâna II: Raporturile geografiei cu alte útiin e; Evolu ia concep iilor geografice S pt mâna III: Principii, metode, procedee úi mijloace de cercetare în geografia fizic S pt mâna IV: Universul; Formarea úi evolu ia Universului S pt mâna V: Formarea úi evolu ia galaxiilor S pt mâna VI: Sistemul Solar. Formare úi evolu ie S pt mâna VII: Planetele interne ale Sistemului Solar S pt mâna VIII: Planetele externe ale Sistemului Solar S pt mâna IX: Pozi ia P mântului în Sistemul Solar úi consecin ele sale geografice S pt mâna X: Forma úi dimensiunile P mântului S pt mâna XI: Miúc rile Terrei; Miúcarea de rota ie úi consecin ele sale geografice S pt mâna XII: Miúc rile Terrei; Miúcarea de revolu ie úi consecin ele sale geografice S pt mâna XIII: Structura intern a P mântului S pt mâna XIV:Relieful scoar ei terestre; Agen i, factori úi procese de modelare; S pt mâna I: Introducere: obiective, metode, tehnici de lucru. No iuni preliminare pentru definirea obiectului de studiu al geografiei. S pt mâna II: Ramurile geografiei, pozi ia geografiei fizice generale în cadrul geografiei úi raporturile geografiei cu alte útiin e. S pt mâna III: Istoricul dezvolt rii geografiei. Evolu ia concep iilor geografice S pt mâna IV: Principii úi mijloace de cercetare în geografie; Metode de cercetare în geografia fizic S pt mâna V: Geosistemul – no iuni generale S pt mâna VI: Universul – caracteristici generale, structur , componente S pt mâna VII: Teorii legate de formarea universului S pt mâna VIII: Teorii legate de formarea galaxiilor S pt mâna IX: Teorii legate de formarea sistemului solar S pt mâna X: Sistemul Solar. Soarele S pt mâna XI: Planetele S pt mâna XII: Asteroizi, Meteori i; Comete S pt mâna XIII: Miúcarea de rota ie a P mântului S pt mâna XIV: Miúcarea de revolu ie a P mântului Prelegere, dezbatere, modelare – problematizare. Richard John Huggett (2006) The Natural History of the Earth, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York Kennet R. Lang (2006) Sun, Earth and Sky, Springer Science & Business Media, Singapore Mehedin i S. , Terra. Introducere în geografie ca útiin . Edi ia a II-a. Edi ie îngrijit de Acad. Prof. dr. VICTOR TUFESCU membru al Academiei Române. Editura Enciclopedic . Bucureúti. Posea G., Iuliana Armaú (1998), Geografie fizic . Editura Enciclopedic . Bucureúti. Donis I. (1987), Bazele teoretice úi metodologice ale geografiei, Edit. Univ. „AL.I.Cuza”, Iaúi. Christopherson W. Robert, (1997), Geosystems. An Introduction to Physical Geography. Ed. Prentice Hall. U.S.A. Strahler H. Alan, Strahler N. Arthur (1992), Modern Physical Geography. John Wiley & Sons, Inc. U.S.A.. Donis Ioan, Boboc Nicolae, Donis Angelica (1998), Geografie fizic general . Ed. ùtiin a. Chiúin u condi ii Prezen a la activit ile de lucr ri practice criterii Participarea activ la activit ile din laborator forme Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din timpul semestrului úi laborator 50% formula notei finale R spunsurile la examinarea final 50%

OBIECTIVE

CON INUTUL CURSULUI

CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR

METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV )

EVALUARE

49

DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU L1 SEMESTRUL TOTAL ORE
SEMESTRU

METEOROLOGIE úI CLIMATOLOGIE
1 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 5 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs, C-colocviu, Eexamen, M-mixt) M

COD: JG 1102

OB

NUM RUL ORELOR PE
SAPT MÂN

TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94

LIMBA DE PREDARE

C 2

S

L 2

Pr. 56 ROMANA DEPARTAMENT Geografie

TITULARUL DISCIPLINEI

GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC, PRENUMELE, NUMELE PROF. DR. LIVIU APOSTOL

DISCIPLINE ANTERIOARE
RECOMANDATE

OBIECTIVE

TEMATIC GENERAL

SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR

TEMATICA

METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV)

Cunoaúterea principalelor legi dup care se desf úoar apari ia úi evolu ia elementelor, fenomenelor úi proceselor meteorologice, a factorilor genetici si evolutia lor într-un sistem complex úi unitar. Explicarea leg turilor de dependen úi intercondi ionare care exist în evolu ia proceselor meteorologice. Prezentarea no iunilor de baz ale meteorologiei sinoptice. Analiza la scar global a factorilor climato-genetici: radia ia solar , caracteristicile suprafe ei subiacente active úi circula ia general a atmosferei. Prezentarea distribu iei la scar global a principalelor elemente climatice. Cunoaúterea principiilor de baz în clasificarea climatic úi a evolu iei modalit ilor de clasificare. Cunoaúterea parametrilor tipurilor de climat. S pt mâna I: Meteorologia – no iuni introductive. Atmosfera terestr S pt mâna II: Radia ia solar , terestr úi atmosferic . S pt mâna III: Temperatura solului úi a marilor suprafe e acvatice. S pt mâna IV Temperatura aerului. S pt mâna V: Presiunea atmosferic úi vântul. S pt mâna V I: Vaporii de ap din atmosfer , condensarea lor úi precipita iile atmosferice. S pt mâna VII: Procese sinoptice úi prevederea vremii. S pt mâna VIII: a. EXAMINARE PARTIAL . b. Probleme de baz ale climatologiei. S pt mâna IX: Factorii climatogenetici. S pt mâna X: Circula ia general a atmosferei. S pt mâna XI: Reparti ia geografic a principalelor elemente climatice. S pt mâna XII: Reparti ia geografic a nebulozit ii úi a precipita iilor. S pt mâna XIII: Clasificarea úi descrierea climatelor. S pt mâna XIV: Descrierea tipurilor geografice de climat, dup B. P. Alisov. S pt mâna I: Aparatura meteorologic clasic , 1. S pt mâna II: Aparatura meteorologic clasic , 2. S pt mâna III: Sta ii meteorologice automate. Radiometrie. Platforma meteorologic . Sta ia meteorologic . S pt mâna IV: Stocarea datelor. Prelucrare primar . Transmiterea. Serviciul Meteorologic. Centrele meteorologice regionale. S pt mâna V: Aerosondajele. Sistemul radar. Sateli ii meteorologici. Imaginile satelitare. S pt mâna VI: Harta sinoptic . S pt mâna VII: Prevederea vremii. Serviciile regionale de prevedere a vremii. Administra ia Na ional de Meteorologie. Accesarea diferitelor prognoze. S pt mâna VIII: Sistemul datelor climatice. Bibliografia metodologic úi bibliografia de baz pentru studiul climatic. S pt mâna IX:Preluarea úi prelucrarea primar a datelor climatice. S pt mâna X: Indici climatici. S pt mâna XI: Grafice climatice. S pt mâna XII: H r i climatice. S pt mâna XIII: M sur tori microclimatice úi topoclimatice. Harta topoclimatic . S pt mâna XIV: VERIFICAREA CUNOùTIN ELOR. Curs magistral úi problematizare.

Ahrens, C. D. (1994), Essentials of meteorology, Wardsworth Publis. Co., Belmont, USA. Apostol, L. (2000), Meteorologie úi climatologie - Curs, Edit. Univ. ,,ùtefan cel Mare” Suceava. Ciulache, S. (2002), Meteorologie úi climatologie, Edit. Universitar , Bucureúti. Erhan, Elena (1999), Lucr ri practice de meteorologie úi climatologie, Edit. Univ. ,,Al. I. Cuza”, Iasi. Houghton, J. T. (1984), The global climate, Cambridge University Press, Cambridge, U.K. Condi ii Criterii Forme Formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi a cursurilor. Asimilarea cunoútin elor fundamentale. Test la lucr ri practice úi examinare scris , par ial úi final la curs Promovarea activit ii la lucr ri practice úi a examin rii par iale pe parcurs, condi ioneaz acceptarea la examinarea final . (35% LP, 15% examinare par ial , 50% examinare final ).

EVALUARE

50

DENUMIREA DISCIPLINEI
ANUL DE STUDIU L1 SEMESTRUL TOTAL ORE
SEMESTRU

HIDROLOGIE úI OCEANOGRAFIE
1 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94

COD: JG1103 OB

STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 5 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs, C-colocviu, Eexamen, M-mixt) E

NUM RUL ORELOR PE
SAPT MÂN

LIMBA DE PREDARE

C 2

S

L 2

Pr. 56

Român
DEPARTAMENTUL Geografie

TITULARUL
DISCIPLINEI

GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC, PRENUMELE, NUMELE PROF. DR. GHEORGHE ROMANESCU

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE

TEMATIC GENERAL

TEMATICA

SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR

METODE DE PREDARE

Cunoaúterea apei ca substan natural , formele de existen a apei în natur , caracteristicile cantitative úi calitative ale acestora, distribu ia apei pe Glob, rela iile cu ceilal i componen i ai mediului úi importan a sa pentru om. Oceanografia úi oceanologia – importan a lor economic . Introducere Capitolul I Istoricul dezvolt rii hidrologiei Capitolul II ùtiin ele hidrologice Capitolul III Apele în via a popoarelor Capitolul IV Volumul de ap din natur Capitolul V Miturile úi legendele apei Capitolul VI Hidrogeologie Capitolul VII Izvoarele Capitolul VIII Potamologia Capitolul IX Limnologie Capitolul X Z pezile úi ghe arii – Glaciologia Capitolul XI Telmatologia Capitolul XII Poluarea apelor Capitolul XIII Oceanografie 1.Apele subterane. Înscrierea úi prelucrarea datelor hidrogeologice în vederea elabor rii h r ilor cu hidroizohipse úi hidroizobate (izofreate): harta cu hidroizohipse, harta cu hidroizobate (izofreate), profilul hidrogeologic, izvoarele úi modul lor de cartare. 2.Bazinul úi re eaua hidrografic : trasarea cumpenei apelor, coeficientul de sinuozitate al cumpenei apelor, calcularea suprafe ei bazinului hidrografic, graficul circular cu repartizarea suprafe elor bazinale úi interbazinale, lungimea úi l imea bazinelor hidrografice. 3.Re eaua hidrometric 4.Metode de m surare a vitezelor úi debitelor pe râuri. Curs magistral – expunere úi discu ii úi problematiy ri pe studii de caz

BIBLIOGRAFIE
OBLIGATORIE (SELECTIV)

Ambroise B. (1998), La dynamique du cycle de l’eau dans un bassin versant. Processus, Fecteurs, Modþles. Edit. *H*G*A*, Bucureúti. Gâútescu P. (1998), Hidrologie, Edit. Roza vânturilor, Târgoviúte. Guilcher A. (1979), Precis d’hydrologie (marine et continentale), Editions Masson, Paris. Romanescu Gh. (1997), Oceanografie, Edit. Universit ii "ùtefan cel Mare", Suceava. Romanescu Gh. (2000), Resursele Oceanului Planetar, Edit. Universit ii “ùtefan cel Mare”, Suceava. Romanescu Gh. (2002), Medii de sedimentare terestre úi acvatice. Delte úi estuare, Edit. Bucovina Istoric , Suceava. Romanescu Gh. (2003), Hidrologie general , Edit. Terra Nostra, Iaúi. Romanescu Gh. (2003), Dic ionar de hidrologie, Edit. Didactic úi pedagogic , Bucureúti. Ujvari I. (1972), Geografia apelor României, Edit. ùtiin ific , Bucureúti. condi ii criterii forme formula notei finale participarea obligatorie la lucr rile practice însuúirea cunoútin elor fundamentale examen 0,50P + 0,30E + 0,20 L

EVALUARE

51

10. Bucureúti. Metode de reprezentare cartografic . Cartografia (no iuni generale. Denise. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. drd. 6. 6.topografie. E-EXAMEN. sisteme de coordonate utilizate în m sur torile terestre. S ndulache. Trémélo. A. 7. istoric). clasificare). 8. 2002. Al. Marie-Laure. Presses du CNRS. 5.. Paris. 2. instrumente. Christine. 5. Tehnic . elemente componente. Adrian GROZAVU.. Michèle.3) CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE TOPOGRAFIE COD: JG 1104 L1 Semestrul 1 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Statistique et cartographie. NUMELE Conf. Cartografie . 1993.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Edit. Zanin.). Universit ii “ùtefan cel Mare” Suceava.. Edit. Charleux. Formarea capacit i de realizare a fondurilor de hart úi a diferitelor materiale grafice úi cartografice. 1. Topografie cu elemente de cartografie general . 2005. metode de reprezentare cartografic etc. Cunoaúterea conceptelor úi dobândirea abilit ilor necesare pentru aplicarea în activitatea didactic úi de cercetare útiin ific . P.5 puncte (din maximum 3 puncte) însuúirea cunoútin elor teoretice úi practice fundamentale din domeniu evaluare scris (evaluare pe parcurs + examen final). M surarea distan elor.2. Materializarea în practic a m sur torilor expeditive de teren úi elaborarea unor schi e de planuri topografice. Belin. Cartografie. exerci ii 1. Les statistiques en géographie. A. Belin. Bucureúti. Ridic rile fotogrammetrice.. 7. 9. Harta – principal produs cartografic (caracteristici. orientarea liniilor). Bucureúti. Armand Colin. Topografia (no iuni generale. demonstra ia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale (video-proiector) úi a substitutelor (h r i. Ridic rile planimetrice. 4. Dragoû NICA DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Transmiterea c tre studen i a cunoútin elor teoretice privind cele mai importante aspecte ale Cartografiei (domeniu de studiu. evaluare practic evaluare pe parcurs (0-3 puncte) + examen final (0-3 puncte) + activitatea la lucr rile practice (0-3 puncte) + 1 punct din oficiu OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) 52 . cât úi asupra problemelor de baz ale Topografiei (principii. Rouleau. Edit.. Sficlea. V. 1970. I. Nathalie. Cote P. Edit. efectuarea de calcule úi m sur tori etc. Paris. N stase. Îndrumar de activit i asistate pentru înv mânt la distan . scheme. CCOLOCVIU. metode de ridicare topografic ). 2003. 4. Asist. M surarea unghiurilor. Iosep. Funda ia “România de mâine”. 3. Béguin. Méthodes de la cartographie. La représentation des données géographiques. 8. Exerci ii de utilizare a h r ii (citirea úi interpretarea corect . MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. produse cartografice. Edit. Paris. 1991. Ridic rile altimetrice. PRENUMELE. Dubus... dr. Laure. figuri). B. Prelegerea. Dumolard. evolu ie istoric . 3. Metode de reprezent ri cartografice. 2003. condi ii EVALUARE criterii forme formula notei finale activitate obligatorie la lucr rile practice úi ob inerea a minimum 1. Elaborarea de materiale grafice úi cartografice. Cunoaúterea úi utilizarea instrumentelor úi aparaturii topografice. 2. Formarea capacit ii de realizare a bazelor de date úi de analiz geostatistic .. Edit. “Spiru Haret”.). Pumain. Didactic úi Pedagogic . Produsele cartografice. 1954. Savoir faire une carte. Grozavu. Univ.

3. 5. calcul tabelar. 14. Bucureúti Bains S. Ed. PRODUSE SOFTWARE. studen ii vor cunoaúte nemijlocit echipamentele componente ale unui sistem de calcul. SISTEMUL VECTORIAL. SISTEME DE OPERARE. Windows Microsoft Pages: www. principalele servicii oferite de Internet úi modul de utilizare al acestora. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.microsoft. 7. Computer Press Agora. 9. Bucureúti PC Webopaedia Definitions and Links: www. RE ELE. PRENUMELE. 6. NUMELE ASIST. COMUNICA II. www.50P + 0. 11. precum úi Adobe PhotoShop pentru crearea úi modificarea informa iilor grafice stocate în sistem raster úi CorelDraw pentru creare úi modificarea informa iilor grafice stocate în sistem vectorial.pcwebopaedia. (2002) – Microsoft Office XP. Deaconu S. RE EAUA INTERNET. UTILIZAREA PRODUSELOR SOFTWARE DESTINATE EDIT RII DE TEXT.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L1 INFORMATIC APLICAT SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JG1106 OB 1 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. curs practic. 3. 15. 2. Editura Teora. SISTEMUL RASTER.com /windows98/ guide. UTILIZAREA PRODUSELOR SOFTWARE DESTINATE GESTION RII BAZELOR DE DATE. Astfel sunt tratate întâi anumite no iuni legate de arhitectura sistemelor de calcul electronic úi de modalit ile de prelucrare a datelor. 5. statistic úi reprezent ri grafice. modul de utilizare a sistemului de operare Microsoft Windows. 10. UTILIZAREA PRODUSELOR SOFTWARE DESTINATE EDIT RII INFORMA IILOR GRAFICE ÎN SISTEM RASTER. pentru ca mai apoi s treac la cunoaúterea unor produse software specializate pe îndeplinirea anumitor opera iuni. (2002) – CorelDraw 10. Excel. Teora.com Pilat F.30C + 0. 4. 6. În continuare se studiaz modul de utilizare pentru diferite produse software utile în activitatea didactic úi útiin ific în general úi geografic în special. UTILIZAREA PRODUSELOR SOFTWARE DESTINATE EDIT RII INFORMA IILOR GRAFICE ÎN SISTEM VECTORIAL. Editura Teora. precum úi tehnicile de introducere úi extragere a informa iilor în sistemul de calcul. (1997) – Retele de calculatoare. 13.20 L EVALUARE 53 . ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL.microsoft. Popa S. cum ar fi produsele din pachetul Microsoft Office (Word.microsoft. E-examen. LUDOVIC-ùTEFAN KOCSIS Elemente de statistic . NO IUNI DE PRELUCRAREA INFORMA IEI. 1997. UTILIZAREA SISTEMULUI DE OPERARE WINDOWS. DRD. UTILIZAREA PRODUSELOR SOFTWARE DESTINATE REALIZ RII PREZENT RILOR ASISTATE. Ed. REPREZENT RI GRAFICE CU AJUTORUL PRODUSELOR DESTINATE CALCULULUI TABELAR. problematizare.V. UTILIZAREA PRODUSELOR SOFTWARE DESTINATE CALCULULUI TABELAR. 12. Bucureúti Leonard W. Cartografie-Topografie DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE În elegerea úi însuúirea de c tre studen i a posibilit ilor úi c ilor de utilizare a tehnicii de calcul úi a tehnologiei informa iei úi comunica iilor în activitatea geografic . Radu F (1995) – Introducere în Internet. Access. 2. 4. Bucureúti Tanenbaum. M-mixt) C LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. Power Point) pentru crearea de documente. INFORMA II GRAFICE. 7... 8. Editura Teora. PRELUCR RI STATISTICE CU AJUTORUL PRODUSELOR DESTINATE CALCULULUI TABELAR. UTILLIZAREA RE ELEI INTERNET.com/windows. TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR Utilizând calculatoarele din dotarea laboratorului de Teledetec ie úi Geoinformatic .com/windows2000/guide condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi ob inerea a minimum 5 puncte la verificarea pe parcurs Asimilarea cunoútin elor fundamentale úi capacitatea de a rezolva probleme concrete cu ajutorul computerului Colocviu (evaluare practic prin rezolvare de probleme direct la calculator) + verificare 0. C-colocviu. www. 1. gestionarea bazelor de date. exemplificare BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1. METODE DE PREDARE Curs magistral. Andrew S. Adobe Team (2002) – Adobe Photoshop 6.

5. Ed. Bucureúti.). E-examen. Ianovici V. GEOCRONOLOGIE (METODE DE GEODATARE. 3. Tehnic . 4. Androne Delia (2002) – Géologie générale. MINERALOGENEZ . Ed.). 1. C-colocviu. PETROLOGIE SEDIMENTAR . geotectonic úi geocronologie.DR. 4. precum úi lucrul cu h r ile geologice. PROTEROZOICUL.30E + 0. 3. Ed. Tehnic . 6. Didactic úi Pedagogic .Cuza» Iaúi. (1988) – Petrologie sedimentar . PETROLOGIE (PETROLOGIE MAGMATIC . Anastasiu N.20 L EVALUARE 54 . Ed. 2e édition corigée.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L1 GEOLOGIE GENERAL SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JG1207 OB 2 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. DELIA ANNE-MARIE ANDRONE - DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL Formarea unei baze de cunoútin e din domeniul geologiei. GEOLOGIE ISTORIC (ARHAICUL. precum úi a problemelor legate de geodinamic . muzeu) úi din teren. GEODINAMIC INTERN ). Macale V. Mattauer M. Grasu C. Collection Méthodes. Bucureúti. 7. Tematica lucr rilor practice se deruleaz în paralel cu tematica cursului. condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea obligatorie a lucr rilor practice Asimilarea cunoútin elor fundamentale Examen 0. CLASIFICAREA ùI DESCRIEREA MINERALELOR. PHANEROZOICUL. ca punct de plecare pentru o mai bun în elegere a proceselor úi fenomenelor geografice aflate în leg tur cu substratul geologic.50P + 0. CUTE. Constantinescu E. Bucureúti. disciplina urm reúte crearea capacit ilor de recunoaútere a mineralelor úi rocilor. vizionare documentare (vulcanism úi seismic ).I. «Al. Didactic úi Pedagogic . MINERALOGIE (NO IUNI DE CRISTALOCHIMIE ùI CRISTALOGRAFIE. (1996) – Cristalografie úi mineralogie. PETROLOGIE METAMORFIC . TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Curs magistral. PÂNZE TECTONICE. Bucureúti. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1. Didactic úi Pedagogic . prelegere úi lucru direct (lucr ri practice). GEOLOGIE APLICAT . ELEMENTE DE GEOLOGIE STRUCTURAL (FALII. urm rind în special realizarea observa iilor directe asupra mineralelor úi rocilor din colec iile didactice (laborator.. Hermann.). 6. 2. (1997) – Geologie structural . P MÂNTUL – UN SISTEM GEODINAMIC COMPLEX (VÂRSTA ùI FORMAREA P MÂNTULUI.). 2. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. ùtiopol Victoria. Ed. Ed. (1979) – Mineralogie. R dulescu D. Univ. Paris. 7. 5. SCARA CRONOSTRATIGRAFIC ). PRENUMELE. (1984) – Petrologie magmatic úi metamorfic . cunoaúterea structurii interne úi a evolu iei geologice a P mântului. STRUCTURA INTERN . Bucureúti. curs. În acest sens. NUMELE LECT. (1980) – Les déformations des matériaux de l’écorce terrestre.

Bucuresti. Pompei Cocean (2005) – Geografia Europei. 5. Particularit i ale climei Europei. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. rmuri. E.Images economiques du monde.al. C-colocviu. Efectuarea si interpretarea de harti privind cadrul natural si populatia Europei Proiectii de diapozitive si filme documentare reprezentative pentru fiecare regiune geografica a Europei. limite. Vegeta ia. DANIELA LARION Geografie fizic general . . E-examen. Bucureúti 6. I. J. Silviu Negu et al (2001).Geografia continentelor . geografie uman general DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE . Editura Meronia. Relieful. Prezentarea de referate pe diferite teme. cunoaúterea h r ii continentului european Examen scris úi teste pe parcursul semestrului .Statele lumii.D. Marea Britanie. PRENUMELE. DR. metode interactive TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1.P. fauna úi solurile Europei.50% din nota se atribuie pentru activitatea din timpul semestrului EVALUARE 55 . Caracterizarea fizico-geografic general a Europei ( Aúezare. Spania) Europa Central (Cehia. curs IDD. 4. în elegerea interac iunilor complexe dintre acestea úi a modului în care ele úi-au pus amprenta în dezvoltarea activit ilor umane. Lucrari de seminar si teste de verificare Expunerea. Paris. problematizarea. 1998.50% din nota se atribuie pentru raspunsul din timpul examenului. Evolu ie paleogeografic . Cluj 3.Enciclopedia Europei. condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi participarea la teste Însuúirea cunoútin elor fundamentale. Benelux.Cuza Iaúi 2. Albania. Germania. 1995-2003.Europa. Statele Baltice) Europa R s ritean (Ucraina. Bucuresti. Editura Universit ii Al. Rusia european ).al. Iugoslavia. . demostra ia.I.(1982) . 1995. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr.Bejeau-Garnier .Hârjoaba et. cunoaúterea zonalit ii acestora.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA EUROPEI 3 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JG1208 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE OB RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Presa Universitar Clujean . Silviu Negut et. Slovacia. Resursele naturale) Popula ia úi aúez rile omeneúti Particularit i generale ale economiei Caracterizarea geografic a principalelor state Europa Occidental (Fran a.în elegerea caracteristicilor generale úi regionale ale cadrului fizico-geografic al Europei. Daniela Larion (2001) – Geografia continentelor – Europa . NUMELE LECT. cunoaúterea diferen elor regionale privind aspectele demografice úi economice. Hidrografia Europei.

uman úi geografia mediului. .G. S pt mâna V: Segmentarea imaginilor. The Experience of Landscape. tipuri úi particularit i. S pt mâna II: Perceptia spatio-temporala a obiectelor. Maguire D.I. S pt mâna XIV: Afiúarea.Geographical Information Systems: Principles and Applications.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. S pt mâna I: Principii generale. S pt mâna XIII: Aplicatii ale SIG. .prezentarea principalelor metode de prelucrare a imaginilor satelitare úi aerofotogrammelor . S pt mâna XII: Realizarea derivatelor MNT si a straturilor tematice.G S pt mâna XI: Conversia si prelucrarea datelor.A.. Th. Ed. sisteme informa ionale geografice úi fotointerpretare general .Remote Sensing and Image Interpretation. Analyse d’images: filtrage et segmentation.30P + 0. studii de caz Cocquerez. MMIXT) M NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.50E + 0. S pt mâna VI: Ob inerea modelului numeric al terenului pornind de la imagini. S pt mâna IX: Reprezentarea úi stocarea datelor în cadrul S. (2000). S pt mâna X: Tehnici de colectare. AURELIAN-NICOLAE ROMAN DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Informatic aplicat . imprimarea si valorificarea rezultatelor S pt mâna I: Platforme software de prelucrare a informa iilor geografice.2.I. S pt mâna V: Segmentarea imaginilor.P. cu aplica ii în geografie fizic .G S pt mâna XI: Conversia si prelucrarea datelor.Longley (2005) – GIS and Science. Appleton. S pt mâna XII: Realizarea derivatelor MNT si a straturilor tematice. S pt mâna II: Afiúarea úi ameliorarea imaginilor.DR. S pt mâna VII: Integrarea imaginilor satelitare în SIG. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. S pt mâna III: Surse de imagini satelitare úi aerofotogrammetrice úi prelucrarea acestora. S pt mâna VIII: sig . Revazuta. S pt mâna VII: Integrarea imaginilor satelitare în SIG. harti complexe.principii generale. Deprinderea cunoútin elor teoretice úi a experien ei practice necesare în vederea proiect rii.principii generale. Caracteristicile satelitilor artificiali.I. NUMELE LECT. S pt mâna VI: Ob inerea modelului numeric al terenului pornind de la imagini. Goodchild M. John Wiley & Sons P. Cartografie cu elemente de topografie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Definirea úi eviden ierea rolului teledetec iei úi aerofotointerpret rii în analiza geosistemului . introducere úi actualizare a datelor în S. Ed. J.3) L1 TELEDETEC IE úI FOTOINTERPRETARE Semestrul 2 COD: JG 1210 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. (1991) . Londra: John Wiley and Sons. S pt mâna IV: Extragerea informa iilor geografice din imagini. (2004) . S. Lillesand et al. John Wiley and Sons. Definirea úi eviden ierea rolului SIG în analiza geosistemului.I. PRENUMELE. Paris: Masson. Rhind D. S pt mâna III: Surse de imagini satelitare úi aerofotogrammetrice úi prelucrarea acestora. J. S pt mâna IX: Reprezentarea úi stocarea datelor în cadrul S. Philipp. introducere úi actualizare a datelor în S.20 L 56 . tipuri úi particularit i.. dezbatere úi problematizare. dobândirea unor no iuni precise de fizic .. S pt mâna XIII: Aplicatii ale SIG.J. (1996). Longman Scientifîc and Technical EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice min 75% Asimilarea cunoútin elor úi abilit ilor practice fundamentale Examen 0. harti complexe. S pt mâna XIV: Afiúarea. realiz rii úi gestiunii Sistemelor Informa ionale Geografice. S pt mâna X: Tehnici de colectare.F. S pt mâna IV: Extragerea informa iilor geografice din imagini. Ed.M. CCOLOCVIU. imprimarea si valorificarea rezultatelor METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Curs magistral. S pt mâna VIII: sig . E-EXAMEN.G.

30E + 0. unit i de orogen.50P + 0. (1974) – Geologia României.000. bazinele postectonice úi molasice (Bazinul Transilvaniei. Vrancea. . GEOGRAFIE FIZIC GENERAL . Unit ile morfostructurale ale teritoriul românesc: unit i de foreland (platforme)..Prelegere introductiv : Unit i majore ale scoar ei: scuturi. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Pedologie. orogene. NUMELE LECTOR DR. Geografia mediului. Ed. .20 L 57 . . getic . subbucovinic . dup h r i sc rile 1:50. CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE TOPOGRAFIE. bazinele: oceanic. Mutihac V. (1994) – Geologia unit ilor de platform úi a orogenului Nord-Dobrogean. Ionesi L. Curs magistral úi problematizare BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Mutihac V. Masivul Dobrogei Centrale úi Dobrogea Scitic . . condi ii criterii forme formula notei finale EVALUARE Frecventarea obligatorie a lucr rilor practice Asimilarea cunoútin elor fundamentale Examen oral + Colocviu 0.000 – 1:100. supragetice). platforme. Parcurgerea acestuia faciliteaz parcurgerea problematicii disciplinelor geografice fundamentale: Geografia fizic general . S ndulescu M. de foreland. OCEANOGRAFIE TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Cursul are ca obiectiv major în elegerea rolului substratului geologic úi al dinamicii interne a Globului terestru. bucovinic . C-colocviu. Geografia fizic a României. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. Depresiunea Carei-Timiúoara). Tehnic Bucureúti.cunoaúterea rocilor specifice unit ilor structural-geologice de pe teritoriul românesc úi întocmirea coloanelor litostratigrafice aferente. Bucureúti. Geomorfologie.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOLOGIA ROMÂNIEI 3 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JG2301 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Platforma Moesic . DORU-TOADER JURAVLE DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE GEOLOGIA GENERAL . Ed. .ii Apuseni úi Carpa ii Meridionali. Dacide transilvane (Apusenii sudici). Geografia uman . Vulcanitele de subduc ie: banatitele din M. Orogeneza úi tectonica pl cilor: ciclul Wilson-Reading. ING. Tehnic . Ed. Tehnic . Dacide externe (Pânzele de Ceahl u úi Severin). .întocmirea sec iunilor geologice prin unit ile de foreland úi orogen. Grasu C. (1997) – Geologie structural . Tehnic . de geosinclinal. Dacide mediane (Pânzele infrabucovinc . Ed. eruptivul Neogen-Cuaternar din Carpa ii Orientali. Audia.Orogenul pericratonic carpatic: Dacide interne (Apusenii nordici). bazine postectonice úi molasice. Ionesi L. PRENUMELE. (1984) – Geotectonica României. E-examen.identificarea condi ion rilor substratul geologic úi dinamicii interne a P mântului asupra celorlalte componente geosociosistemice.Orogenul intracratonic Nord-Dobrogean. Moldavidele (Pânzele de Teleajen. Tehnic Bucureúti. Subcarpatic ). Ed. în func ionalitatea úi evolu ia geosistemului. Bucureúti. Tarc u. (1990) – Structura geologic a teritoriului României. Dacide marginale (Autohtonul Danubian). Bucureúti.Unit ile de foreland: Platforma Moldoveneasc . .

Piúot I. 5. Climatologie.. AFRICANO-MALGAù . 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Lupaúcu A. 12 úi 13. Masson editeurs. 3. 5.30E + 0.20 L EVALUARE 58 . SUBTERAN). atât a evolu iei paleogeografice. 9. Analiza sporo-polinic . Rosy Lowicz L. 7. P troescu M. Ed. Pop I.. ANTARCTIC ). troficitate úi reac ia solului). B n rescu P.Oferirea de cunoútin e privind biodiversitatea úi structura principalilor biomi tereútri úi acvatici în scopul conútientiz rii necesit ii conserv rii poten ialului biotic 1. 2. 7. RELA IILE CU ALTE DISCIPLINE. condi ii criterii forme formula notei finale Frecven a lucr rilor practice Însuúirea cunoútin elor fundamentale.. 8.din Buc. (1993) – Fitososciologie úi vegeta ia României. 3. Grupe ecologice de planteîntocmirea spectrelor ecologice pentru principalii factori ecologici (umiditate. E-examen. Edition du Goeland.I úi II. 8. Ed. ORGANIZAREA GRUP RILOR DE VIE UITOARE. 3.. Ed. Braque R.Însuúirea cunoútin elor teoretice privind r spândirea fiin elor vii pe planeta noastr . PRENUMELE.. Boúcaiu N. INFLUEN A FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA DEZVOLT RII ùI R SPÂNDIRII VIE UITOARELOR PE GLOB. DOMENIILE DE VIA ALE GLOBULUI (ACVATIC. subtropical . Ed. Angiosperme lemnoase.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU BIOGEOGRAFIE 3 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JG2302 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Botnariuc N. 4. Buc. Vol. (1999) – Biogeografie. 8. Evaluare continu în cadrul lucr rilor practice si Examen scris final 0. 7.. AUSTRALIAN . Angiosperme ierboase. 6. REGIUNILE BIOGEOGRAFICE ALE GLOBULUI (HOLARCTIC . 5úi 6. Flora zonelor temperate úi arctice. INDOMALAYEZ . TERSTRU. 4. Clasificarea regnului vegetal. Ioja C. OBIECTUL BIOGEOGRAFIEI. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr.Babeú-Bolyai.(1973) – Biogeografie. NUMELE CONF. Plantele inferioare.Factorii care au condi ionat aceast r spândire: factorii paleogeografici úi factorii ecologici .Interpretarea fenomenelor biogeografice în strâns leg tur cu elementele lumii fizice . NEOTROPICAL . C-colocviu. Încreng tura Vertebrata. ANGELA LUPAùCU Geografia fizic general . metod de lucru în biogeografie. OCROTIREA ùI CONSERVAREA BIODIVERSIT II. temperatur . 14. Flora mediteranean .50P + 0. 4. Buc.Univ. 10.R.Univ..ùt. ca o consecin . Primack B. Crstea V. Arealul geografic úi elementele fitogeografice. cât úi a condi iilor fizico-geografice actuale . (2004) – Biogeografie.Terra nostra Iaúi. POLINEZIAN . Încreng turile Pteridophyta úi Pinophyta. ASPECTE DE BIOGEOGRAFIE A ROMÂNIEI. 2. EVOLU IA ùI R SPÂNDIREA VIE UITOARELOR ÎN BIOSFER . 2. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1. (2002) – Conservarea diversit ii biologice. DR. Clasic úi interactiv. 6.Buc. Ed. Ed.Cunoaúterea region rii biogeografice a globului. (1999) – Evolu ia sistemelor biologice supraindividuale. (1988) – Biogeographie des continents.Tehnic . 11. Încreng tura Nevertebrata. tropical úi deúertic . Bioformele. (1979) –Biogeografie ecologic .Dacia. Pedologie DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE . 1. Paris. Cluj-Napoca.

Londra D. . Structura profesional a popula iei active. Componentele dinamicii popula iei.Structura rasial la nivelul continentelor. E-examen. Paris M.Structura popula iei Globului. . Bucureúti B.-J. exprimarea coerent . lucrul cu planúele. Paris condi ii EVALUARE criterii forme formula notei finale Prezen a la minimum 75% din úedin ele de lucr ri practice. Editura ùtiin ific . Presses Universitaires de France. Ve éd.Noin. Noin (1998) – Géographie de la population. . . Structura pe grupe de vârst . Structura confesional . PRENUMELE. analiza unor lucr ri fundamentale BIBLIOGRAFIE SELECTIV OBLIGATORIE Jacqueline Beaujeu-Garnier (1967) – Geography of population. Structura ocupa ional . foliile transparente úi alte materiale didactice. Ob inerea notei minime 5 la referatele de specialitate. Reparti ia pe Glob a bilan ului natural. Tipologia mobilit ii. . N. M-mixt) TIPUL C 2 S L 2 Pr. Paris P. demonstra ia. V. . Expunerea. Structura etno-lingvistic . în corela ie cu condi iile úi resursele naturale. folosirea unei terminologii adecvate.Etnografia continentelor. Factorii care influen eaz aceast reparti ie. NUMELE PROF.DENUMIREA DISCIPLINEI GEOGRAFIA POPULA IEI SEMESTRUL NUM RUL total DE ORE PE SEMESTRU COD: JG2303 ANUL DE STUDIU NUM L2 3 NUM RUL TOTAL DE ORE DE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM RUL DE CREDITE OB RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE DE EVALUARE (P-pe parcurs. répartition. Dinamica popula iei statelor Globului în perioada 1950 – 2004.Mobilitatea popula iei. Graficul triangular al structurii profesionale a popula iei. examen scris în sesiune. Green and Co.Soldul migratoriu al popula iei statelor. A. C-colocviu. Sorre (1972) – Les fondements de la géographie humaine. Structura pe sexe.Evolu ia popula iei Globului. Paris S. din 1650 pîn în prezent. Longmans. Bucureúti V. Levin. Thumerelle – Les populations du monde. Moscova Georgette Veyret-Verner (1959) – Population – mouvements. . Corela ia între distribu ia valorilor natalit ii úi mortalit ii. Perspectivele evolu iei popula iei Globului în 2004 – 2050. Structura rasial . Factorii úi motiva ia mobilit ii. t. Ceboksarev (1959 – 1961) . Arthaud.II (p. Nathan Université.Geografia popula iei – component fundamental a geografiei umane. Piramida vârstelor.Reparti ia spa ial a popula iei. .-J. Particularit ile migra iilor interne úi interna ionale în perioadele modern úi contemporan . Realizarea unor corela ii logice între cunoútin ele dobândite pe parcursul semestrului. Sublinierea caracterului complex al determin rii fenomenelor uman-geografice.. analiza h r ilor tematice. Thumerelle (1994) – Géographie de la population. Finansî i Statistika. 59 .. Teste pe parcursul semestrului. 56 94 5 M Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. valorificarea corect a materialelor cartografice. Urlanis. structura úi mobilitatea).1-2). Trebici (1991) – Popula ia Terrei.Dinamica general úi regional a popula iei Globului. I. dialogul euristic. Categorii úi tipuri de densitate uman . P. Nota la activitatea din timpul semestrului = 50 % . reparti ia. pe regiuni geografice. DR. IONEL MUNTELE DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Eviden ierea principalilor parametri ai popula iei umane în profil spa ial (dinamica. . Armand Colin. Borisov (1984) – Narodonaseleniie stran Mira. Tolstov. structures. nota la examenul oral = 50 %. M. ca úi cu condi iile social-economice ale evolu iei istorice a societ ii. Paris : D. Specificul abord rii geografice a popula iei.

1996 Lozato-Giotart.P. A. Nathan. distribu ie spa ial -Spa iile turistice . 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. E-examen. fluxuri minore. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. criterii. L'espace touristique. C-colocviu. PRENUMELE. Geografia Fizic General . Géographie du tourisme. fluxuri.Collin..I.ilustrarea rolului activit ilor turistice în crearea unor modele socioculturale -Introducere.. într-un context geografic mai larg Capacitatea de aplicare a cunoútin elor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu în cadrul luncr rilor practice Colocviu final : prezentarea unui proiect pe o tem liber aleas .concept. tipuri.Cuza. J. Marile centre úi regiuni turistice ale lumii -Tipologia turistic – metode. Masson. Geografia turismului. Geografia turismului. G. Politicile turistice de amenajare úi dezvoltare -Prelucrarea grafic a unor informa ii statistice referitoare la distribu ia spa ial a principalelor elemente ale poten ialului turistic úi a fluxurilor turistice -Utilizarea materialelor cartografice în studiul fenomenului turistic -Utilizarea bibliografiei de specialitate în scopul aprofund rii unor concepte esen iale pentru studiul geografic al fenomenului turistic -Prelegeri sus inute de retroproiector -Problematizarea úi conversa ia euristic Muntele. Géographie du tourisme. Geografia Economic TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE .. tipologie.ilustrarea rolului activit ilor turistice în amenajarea spa iului úi în dezvoltarea durabil .analiza principalilor parametri spa iali ai turismului : distribu ia. I. Iatu C.concept. NUMELE PROF. Sedcom Libris. Geografia turismului în context interdisciplinar -Originile turismului úi evolu ia sa istoric -Localizarea activit ilor turistice -Poten ialul turistic .eviden ierea tr s turilor principale ale activit ilor turistice mondiale din punct de vedere geografic : distribu ia poten ialului turistic. IONEL MUNTELE DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Geografia Uman General . Iasi. distribu ie spa ial -Fluxurile turistice – fluxuri majore. localizare -Protec ia patrimoniului turistic. DR. Univ.50% din nota se atribuie pentru raspunsul din timpul examenului. regiuni.. .. dinamica. factori. defini ie.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA TURISMULUI 3 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JG2305 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Paris. 2000 Cazes. 2003 Sacareau. 2000 Muntele I. Iasi. 1992 condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a constant în cadrul lucr rilor practice Însuúirea temeinic a unor concepte esen iale din domeniu Capacitatea de sintez a cunoútin elor însuúite. structurile úi impactul economic . Paris.50% din nota se atribuie pentru activitatea din timpul semestrului BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 60 .. forme. impactul asupra mediului .Al. I.

Determinarea (pH-ului. 1998. amestecul. Jig u. útiin a mediului úi ecologie. Cuza" Iaúi. translocarea úi transformarea. Caiet de lucr ri practice pentru studen ii sec iilor de geografie. Prezentarea resurselor de sol ale României úi la nivel global. Uni. C. Meteorologie úi Climatologie. 2001. Cartografia solului – principii úi no iuni generale. gazos úi organic) úi propriet ile acestora: Clasific rile de sol SRTS. relieful. 2003) úi interna ionale (WRB-SR. "Al. I. Acco. NUMELE LECTOR DR. Bucureúti. Institutul de Cercet ri pentru Pedologie úi Agrochimie. Nachtergaele. Resursele de sol ale României úi la nivel global. C. Sisteme de taxonomie (clasificare) na ionale (SRTS. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE Dekers. Cunoaúterea importan ei componen ilor solului. Gh. Metodologia elabor rii studiilor pedologice (vol 1-3). Edit..A.. fizici úi hidrofizici textura. Expunere. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. lichid. Spaargaren. Principii úi metode pentru realizatea h r ii solurilor. Lupaúcu. CRISTIAN SECU DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Geologie general . Gh. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. PRENUMELE. Junimea. Iaúi. Leuven. hidrografia.. organismele. M.. Rusu. World Reference Base for Soil Resources. Biogeografie úi Geomorfologie TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE În elegerea proceselor úi factorilor care contribuie la formarea solurilor. discu ii pe baza unor situa ii concrete în sala de curs úi în teren etc. Lupaúcu. 1998. 2003 úi WRB-SR.. Vârlan.. 1998. con inutului de carbona i) úi interpretarea valorilor pentru principalii indicatori chimici.O. *** 1987. C-tin. 1998). structura. condi ii Rezolvarea temelor propuse la lucr ri practice criterii Însuúirea cunoútin elor din curs forme mixt formula notei 65% cunoútin e curs (inclusiv evaluare pe parcurs)+30% lucr ri practice+5% activit i de finale teren 61 .O. Pedologie. neoforma iunile) úi descrierea profilului de sol.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA SOLURILOR CU ELEMENTE DE PEDOLOGIE 4 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JG2407 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE OB RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Edit. s rurilor solubile. factorul antropic úi timp în pedogenez . Morfologia solului (culoarea. F. clima. Roca.. Orizonturile de sol (pozi ie în cadrul profilului úi caracteristici principale). Componen ii solului (solid. Pedologie general . Gh. E-examen. pierderile. Secu. Belgium. J. C-colocviu. Categorii de procesele care contribuie la formarea profilului de sol: acumularea.

H r i hipsometrice úi curbe hipsometrice.. Analiza úi interpretarea geomorfologic a h r ilor topografice. Sistemul geomorfologic marin. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 ROMANA DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Waveland Press Inc. (1985) .Modelarea natural a reliefului úi eroziunea accelerat . Suceava Posea.F. CCOLOCVIU.Geomorfologie. Bucureúti. JM2407 0B STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. (2006) .. Sistemul geomorfologic glaciar. Methuen. Anderson R. Geografie fizic general Cursul are drept scop cunoaúterea genezei reliefului. London.Geomorphology. Did. Relieful structural (relieful structurilor orizontale. Sistemul geomorfologic fluvial. Procesele de versant úi morfologia indus de acestea. Unwin Hyman. a legit ilor de evolu ie úi distribu ie în spa iu . Popescu. Geomorfologie planetar (bazinele oceanice úi continentele).J.Geomorfologie (II). Reprezentarea grafic úi interpretarea reliefului CON INUTUL cu ajutorul profilelor geomorfologice.. nisipuri. Schumm S. Univ. a naturii proceselor care l-au generat. Miller J. Ichim I. Sistemul geomorfologic eolian. MMIXT) E NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Elementele structurale úi morfologice ale continentelor (zonele de orogen úi platformele continentale). Gerrard A.. activit i în teren. Relieful CON INUTUL petrografic (relieful pe granite. discu ii.. R. M. conglomerate. Ed. Suceava R doane Maria. Ichim I. NUMELE Conf. pân la unit i de relief elementare. (2006) .A. London. dr. (2006) – Process geomorphology. úi Ped. Longman Tufescu V. argile.de la caracteristicile la nivel planetar. Summerfield M. la sisteme muntoase úi mari câmpii.. R doane Maria. N. Determinarea valorii pantelor. Blackwell Publishing Chorley R. Ed. discordante. H r ile geomorfologice si elaborarea lor. (1988) . cutate. Univ.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Sugden D. a dinamicii úi vârstei formelor de teren.W. EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea laboratoarelor Ob inerea notei de promovare la examenul de evaluare pe parcurs Scris úi oral 30% Lp +60% C 62 . Ed.. Vulcanismul úi relieful vulcanic. Kochel R.S. gresii. Adâncimea fragment rii reliefului... Dumitriu D.E. climatologie. Grigore. domuri úi bazine).Global geomorphology. (2006) .2. Ed.J. METODE DE PREDARE Prelegere.Rock and landforms. Ielenicz (1976) . activit i aplicative în laborator OBIECTIVE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Burbank D. construirea h r ii LABORATOR geodeclivit ilor si expozi iei versan ilor. (1992) . Academiei.Geomorfologie (I). USA. relieful carstic). hidrologie. Harta densit ii fragment rii LUCR RILOR DE orizontale a reliefului. Procesele de CURSULUI meteoriza ie. Gr. M. C. Impactul antropic în morfogenez .. Dumitriu D. DAN DUMITRIU DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geologie.3) L2 GEOMORFOLOGIE Semestrul 4 COD: JG2409.Tectonic Geomorphology. monoclinale. a rela iilor cu factorii de control. cartografie si topografie. PRENUMELE. Bucureúti Ritter D. faliate. E-EXAMEN. prezent ri Power Point úi video. (1966) .

. S pt mâna I: OBIECTUL CERCET RILOR FIZICO-GEOGRAFICE S pt mâna II: METODELE GENERALE ùI PARTICULARE UTILIZATE ÎN CERCETAREA FIZICO-GEOGRAFIC S pt mâna III: METODE CANTITATIVE UTILIZATE ÎN GEOGRAFIA FIZIC S pt mâna IV: ETAPELE DE CERCETARE NECESARE PENTRU ELABORAREA UNUI STUDIU FIZICOGEOGRAFIC S pt mâna V: STABILIREA ELEMENTELOR DEFINITORII PENTRU DEMERSUL ùTIIN IFIC AL CERCET RII UNIT ILOR FIZICO-GEOGRAFICE S pt mâna VI: STABILIREA LIMITELOR FIZICO-GEOGRAFICE ùI PROBLEMELE LEGATE DE ACESTEA S pt mâna VII: INTERPRETAREA ELEMENTELOR GEOLOGICE S pt mâna VIII: INTERPRETAREA ELEMENTELOR GEOMORFOLOGICE S pt mâna IX: ABORDAREA ELEMENTELOR CLIMATICE AFERENTE UNIT ILOR FIZICO-GEOGRAFICE S pt mâna X: CERCETAREA HIDROLOGIC ÎN STIDIUL FIZICO-GEOGRAFIC S pt mâna XI: STUDIUL ELEMENTELOR BIOGEOGRAFICE S pt mâna XII: CERCETAREA SOLURILOR ÎN CADRUL ABORD RILOR FIZICO-GEOGRAFICE S pt mâna XIII: PROBLEME LEGATE DE REGIONAREA FIZICO-GEOGRAFIC S pt mâna XIV: PROBLEME LEGATE DE REGIONAREA FIZICO-GEOGRAFIC Tematica lucr rilor practice urm reúte latura aplicativ a cursului cu punerea în practic a unor elemente legate de cercet rile efectuate în vederea elabor rii lucr rilor de licen ale studen ilor. Edit. Ursu C. Ungureanu Irina (1988) Cartare. Al. Edit.3) NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN METODOLOGIA CERCET RILOR FIZICO-GEOGRAFICE L 2 Semestrul 4 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) COD: JG2410 OP TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 NUM R DE CREDITE TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Nimigeanu V. (1996) Analiza cantitativ în geografia fizic (metode úi aplica ii). Cuza”. Univ. Velcea Valeria (1971) Principii úi metode de cercetare în geografia fizic . Ichim I. Univ. S pt mâna I: Aplicabilitatea metodelor de cercetare fizico-geografic S pt mâna II: Utilizarea metodei cantitative în geomorfologie S pt mâna III: Utilizarea metodei cantitative în hidrologie S pt mâna IV: Utilizarea metodei cantitative în climatologie S pt mâna V: Utilizarea metodei cantitative în biogeografie S pt mâna VI: Problematica limitelor fizico-geografice S pt mâna VII: Etapele elabor rii studiilor de geomorfologie S pt mâna VIII: Etapele elabor rii studiilor de geomorfologie S pt mâna IX: Etapele elabor rii studiilor de climatologie S pt mâna X: Etapele elabor rii studiilor de climatologie S pt mâna XI: Etapele elabor rii studiilor de hidrologie S pt mâna XII: Etapele elabor rii studiilor de hidrologie S pt mâna XIII: Etapele elabor rii studiilor de biogeografie S pt mâna XIV: Regionarea fizico-geografic Curs axat în special pe problematizare B lteanu D.. 1990 Geomorphological technigues. USA and Canada Hubbard B.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Bucureúti. Techniques in glaciology and glacial geomorphology. E-examen. Edit. Iaúi. 2005. cartografiere úi elemente de analiz geomorfologic . Biogeografie. Ltd. Goudie A. Univ. Acad.2. Field. Bucureúti. CRISTIAN-DAN LESENCIUC DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE Meteorologie cu elemente de climatologie.DR. Dumitrescu Gh. Edit. John&Sons. Hidrologie. Iaúi Frecventarea lucr rilor practice úi ob inerea a minimum 2 punct din totalul de 3 posibile Asimilarea cunoútin elor fundamentale Colocviu Evaluarea particip rii la activit ile de pe parcursul semestrului úi laborator 50% R spunsurile la colocviul final 50% CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale 63 . NUMELE LECT.Cuza Iaúi R doane Maria. M-mixt) C LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. (1983) Experimentul de teren în geomorfologie. Geologie. Glasser N.I. Edit. Geomorfologie. R doane N. England Morariu T. PRENUMELE.. Acad. I. 1984 Metodologia cercet rilor geografice regionale. by Unwin Hyman. C-colocviu. „Al. 56 5 ROMANA DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Geografia solurilor cu elemente de pedologie OBIECTIVE Cursul urm reúte s prezinte metodologia cercet rilor de la nivelul sistemului fizico-geografic utilizând o serie de particularit i de abordare regional a componentelor structurii fizico-geografice úi a rela iilor dintre acestea..

Paris. metodelor úi mijloacelor de cercetare în geografia uman -însuúirea metodelor de analiz cantitativ specifice studiilor de geografie uman -însuúirea metodelor de interpretare útiin ific úi de redactare a rezultatelor cercet rii în geografie -Cercetare geografic în contextul útiin ei moderne -Marile teme de cercetare geografic -Principiile úi metodele cercet rii în geografia uman -Mijloacele cercet rii geografice. 1985 Mihailescu. Bazele teoretice si metodologice ale geografiei. 1998 Gumuchian. Ed. Iasi..Cuza.. Bucuresti.I. PRENUMELE.. Introducere în cercetarea geografic . C. H. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. E-examen. NUMELE LECTOR. Marois. Geografia Economic . V. IONU RADU DIMITRIU DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Geografia Uman General . Les concepts de la géogaphie humaine. Iasi.. Al. DR.I.Colin. ùi Encicl. A. Initiation à la recherche en géographie. într-un context geografic mai larg Capacitatea de aplicare a cunoútin elor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu în cadrul luncr rilor practice Colocviu final : prezentarea proiectului de cercetare úi a recenziei 60% cunoútin e curs (inclusiv evaluare pe parcurs)+30% lucr ri practic+10% din oficiu BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 64 .DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU METODOLOGIA CERCET RILOR DE GEOGRAFIE UMAN 4 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JG2410 OP STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. A. metode úi prelucrare statistic a informa iilor -Scriere útiin ific în geografie -Aplicarea unor principii. Univ Al. 1968 Bailly. Metodologia cercetarilor geografice regionale.Cuza. ùt. 2000 Muntele I. M-mixt) C LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. C-colocviu. suport de curs condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a constant în cadrul lucr rilor practice Însuúirea temeinic a unor concepte esen iale din domeniu Capacitatea de sintez a cunoútin elor însuúite. sursele documentare úi bibliografice -Clasificarea úi regionalizarea : principii. metode úi mijloace de cercetare la cazuri concrete -Redactarea unei recenzii asupra unei lucr ri de specialitate -Întocmirea unui proiect de cercetare pe o tematic liber aleas -Prelegeri sus inute de retroproiector -Problematizarea úi conversa ia euristic Donisa. Univ. Montréal. 1987 Nimigeanu. Geografie teoretica . V. PUM. Geografia Popula iei TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE -în elegerea rolului cercet rii regionale în geografie -sistematizarea marilor teme de cercetare în geografia contemporan -sistematizarea principiilor.. I.

Edit. Volumul de ap din natur C. F.2. Universit ii “ùtefan cel Mare”. *H*G*A*. Essentials of Oceanography.O. Sarea 2. E-EXAMEN. Suceava Varduca A.A. U. Curs magistral úi problematizare Garisson Tom (2006). Romanescu Gh. NUMELE Asist. (1997). Oceanul Planetar în prezent În cadrul lucr rilor practice se vor prezenta o serie de documentare tematice cu privire la resursele biologice úi gradul de poluare a apelor Oceanului Planetar.3) L2 Semestrul 3 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. PRENUMELE. Da TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE - LIMBA DE PREDARE 42 Romana DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.5 puncte din totalul de 4 posibile Asimilarea cunoútin elor fundamentale Referat la seminar úi examen pentru curs + 1pct din oficiu Examen scris. Conceptul de resurse naturale B. Suceava.DENUMIREA DISCIPLINEI GEOGRAFIA RESURSELOR OCEANULUI PLANETAR COD: JG2313 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. A. Edit.5 puncte din 5 posibile. LILIAN NIACùU DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Hidrologie si Oceanografie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Cursul de Geografia Resurselor Oceanului Planetar îúi propune s aprofundeze cunoútin ele despre resursele existente în cadrul m rilor úi ocenelor úi problematica legat de modul de extrac ie úi valorificare a acestora. De asemenea studen ii vor realiza un referat cu privire la modul de valorificare a uneia dintre resursele Oceanului Planetar. pe baza c rora se vor realize o serie de discu ii cu studen ii. Poluarea Oceanului Planetar E. MMIXT) C F NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 1 Pr. Universit ii "ùtefan cel Mare". Resursele propriu-zise ale Oceanului Planetar 1. Bucureúti. Oceanografie.The state of world fisheries and Aquaculture. condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea seminarului úi ob inerea a minim 2. Romanescu Gh. (1997). Pescuitul costier 6. úi se adun apoi punctle de la seminar EVALUARE 65 . CCOLOCVIU. New York. Edit. Edit.A. Hidrochimie úi poluarea chimic a apelor.S. Alte surse de energie 5. Minereurile marine 3. Resursele Oceanului Planetar 1.. *** . (2000). Energia mareelor úi utilizarea ei 4. Dac se ob in minim 2. Revolu ia albastr D. Resursele Oceanului Planetar.drd. Apa resurs mineral fundamental 2. Cole&Books.

DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU L2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA TRANSPORTURILOR 3 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 108 COD: JG 2314 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs.. 2003 Groza. I. Ianoú.. ALEXANDRU RUSU DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE Geografie uman general .1.. aplicat în TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) S pt mâna I: Introducere – pozi ionarea disciplinei în cadrul geografiei S pt mâna II: Conceptul de re ea de transport . 2006 ESPON Europe in the World Report. Bucureúti.. O. Eexamen. O. 2006 condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% EVALUARE 66 . ESPON Project 1. dezbatere. Bazele teoretice ale planific rii teritoriale. Iaúi. Paideia. M. 42 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. O. Paris. Atlasul României. Geografie economic OBIECTIVE Conútientizarea rolului jucat de re eaua de transporturi în organizarea úi planificarea spa iului geografic.tipologii S pt mâna III: Re eaua mondial de transport aerian úi globalizarea economic S pt mâna IV: Re eaua mondial de transport maritim úi globalizarea economic S pt mâna V: Re ele rutiere – rolul lor în structurarea Uniunii Europene S pt mâna VI: Re ele feroviare – o modalitate perimat de transport ? S pt mâna VII: Transportul multi-modal úi platformele logistice – o problematic sensibil S pt mâna VIII: Rolul re elei de transport úi evolu ia spa iilor urbane – modele clasice de organizare S pt mâna IX: Metropolizare úi transporturi – sinergia func ional a regiunilor metropolitane S pt mâna X: Transporturile ca form de interac iune spa ial S pt mâna XI: Modelizarea teoretic a fluxurilor în re elele de transport S pt mâna XII: Transporturile ca fundament pentru dezvoltarea economic durabil S pt mâna XIII: Re eaua de transport a României S pt mâna XIV: Concluzii S pt mâna I: Clasificarea re elelor de transport – dificult i metodologice S pt mâna II: Rolul re elelor de transport în procesul de interna ionalizare economic – studiu de caz (analiza fluxurilor aeriene la nivel mondial) S pt mâna III: Coridoarele europene de transport – analiza disfunc ionalit ilor S pt mâna IV: Poten ialul metropolitan – o func ie a re elei de transport S pt mâna V: Modele de interac iune spa ial aplicate în studiul fluxurilor – accesibilitatea rutier úi fluxurile generate de Regiunea de Dezvoltare Nord Est S pt mâna VI: Conectivitatea oraúelor în cadrul re elei de transport din România – utilizarea Atlasului Teritorial al României on-line – baz de analiz teritorial S pt mâna VII: Simularea evolu iei fluxurilor în cadrul re elei de transport din municipiul Iaúi Prelegere. M-mixt) C F NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C 2 S 1 L Pr. P troescu. UAIC. 2007 ESPON Transport services and networks: territorial trends and supply. E. O. RAO. 2005 Groza. Geografia industriei. NUMELE ASIST. Bucureúti. PRENUMELE.2. 2005 Groza. DRD. Nathan. ESPON Atlas.. Mapping the structure of the European territory. UAIC. 2005 Groza. Iaúi. Analiza geografiei transportului dintr-o perspectiv epistemologic – conceptul de paradigm cadrul acestei discipline. Teritorii : Scrieri/dez-scrieri... 1995 Rey. C-colocviu.. Géographie des transports. ESPON. O. 2005 Mérenne-Schoumaker.. V. modelare – problematizare. Groza. Iaúi. ESPON. Geografie economic mondial . UAIC.

COMPONENT POLARIZATOR ùI FACTOR DE CONTROL ÎN SISTEMUL FIZICOGEOGRAFIC Temele lucrarilor practice sunt in concordanta cu tematica generala a cursului si metodologia de cercetare.ùt. Casa C r ii de ùtiin . Ed. Cluj-Napoca Mih ilescu V. FACTORUL TIMP ÎN FORMAREA SISTEMULUI FIZICO-GEOGRAFIC AL ROMÂNIEI 3. Bucureúti Posea Gr. (1971) .S.Dealurile úi câmpiile României. (1963) . Bucureúti.I. (2002) – Geomorfologia României.Geografia fizic a României. Funda iei România de Mâine. Suceava Roúu Al. om. Natur ."Al. Ed. economie. Bucureúti. Universit ii din Suceava. (1980) . Biogeografie.Geografia fizic a României. cat si pe teren. vizand aprofundarea unor cunostinte ce nu pot fi suficient detaliate la curs. Mih ilescu V. NUMELE PROF. Hidrologie.Univ. Bucureúti R doane N. Ed. ASPECTE INTRODUCTIVE 2. condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi promovarea unui test de evaluare prevazut la jumatatea semestrului Asimilarea cunoútin elor fundamentale corespunz toare obiectivelor si tematicii cursului Examen + 1 punct din oficiu 70% cunoútin e curs (inclusiv evaluare pe parcurs)+30% lucr ri practice EVALUARE 67 . Tufescu V. p r ile I – II. E-examen.Geografia fizic a R. C-colocviu.România. functionalitatea sistemului fizico-geografic al rii. Bucureúti. Posea Gr. (2004) – Geografia fizic a României. PRENUMELE.Did. Ed. Irimuú I. Pedologie TEMATIC GENERAL Analiza componentelor sistemului fizico-geografic al României. (1974) . Funda iei România de Mâine. RELIEFUL ROMÂNIEI.Geografia fizic a României.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA FIZIC A ROMÂNIEI I 5 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JG3501 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs.Carpa ii sud-estici. precum úi analiza cauzal a diferen ierilor peisagistice rezultate. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Bojoi I.Did. în rela ie cu cel antropic úi cu sistemele învecinate. Sârcu I.úi Enciclop. Ed. 1.. Mih ilescu V.. Bucureúti. Ed. Ed.ùt. Bucureúti. (2003) .România. CONSTANTIN RUSU DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Geologia României. (1966) . evolu ia acestora.ùt úi Enciclop. Ed. relatiile interactive existente intre aceste componente.ùt úi Enciclop.Cuza" Iaúi. Curs magistral úi problematizare. Sunt tratate o serie de aspecte aplicative atat in cadrul salilor de laborator. (1969) . Bucureúti. Ed.Geografia fizic a României.úi Enciclop. (2002) – Geografia fizic a României. Ed. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr.úi Ped.DR.úi Ped. GeomorfologieClimatologie..A. (2000) . cu ajutorul mijloacelor moderne de prezentare (laptop si videoproiector).

scheme etc. Materializarea în practic a cunoútin elor teoretice privind posibilit ile de gestionare. N.. dr. Edit. demonstra ia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale (video-proiector) úi a substitutelor (h r i.. problematizarea. geomorfologic. Pine. 2000. Petley. Surdeanu. Wisner. hidrologic etc. London. 1. Elena. 8.. 1995. Prezentarea modului de manifestare úi a efectelor.. 9. Metodologia cercet rilor geografice OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Analiza unor fenomene sau evenimente cu caracter de risc. 7. Bucureúti. 2007. Mândrescu. comprendre. V. Dauphine. Formarea capacit ii de cercetare. clasificarea hazardelor.5 puncte (din maximum 3 puncte) însuúirea cunoútin elor teoretice úi practice fundamentale din domeniu evaluare scris (evaluare pe parcurs + examen final). Natural Hazards Analysis. Academia Român . I... Elaborarea úi prezentarea unor portofolii privind analiza unor fenomene de risc. 2000. Armand Colin.încadrare conceptual úi metodologic (terminologie. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Presa Universitar Clujean . 10. spatialiser. Geografie fizic general .. Routledge.2. de utilizare a materialelor bibliografice. cu poten ial ridicat de a provoca victime úi pagube materiale. 7. 6. având origine natural sau antropic . Dana. Hazarde úi riscuri antropice.3) RISCURI SI HAZARDE NATURALE úI ANTROPICE COD: JG 3502 L3 Semestrul 5 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. 2009. elaborarea unor materiale servind ca suport pentru activitatea de prevenire úi înl turare a efectelor fenomenelor de risc. C. John Wiley & Sons. Edit Universit ii Al. gérer. 2. CRC Press. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Bucureúti. Risques et catastrophes: observer. Ciulache. cu tematic la alegere. Bennett. Environmental hazards. A. Hazarde úi riscuri geologice. Prelegerea. Hazarde úi riscuri geomorfologice. Iaúi. New Jersey. dezechilibre ecologice etc. Cutremurul – hazard natural major pentru România. Hazard úi risc . 3. 3. 5. Universit ii Bucureúti. B. pentru analiza úi interpretarea situa iilor concrete legate de producerea fenomenelor de risc. 2009. London. 1. No iuni úi concepte. Octavia. London. people’s vulnerability and disasters. Stâng . E-EXAMEN.). 2004. Riscurile naturale. Understanding. Niculescu. Routledge. Fenomene geografice de risc. Cuza. D.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. h r i de risc). Bogdan. Hazarde úi riscuri oceanografice. 5. B. Ionac. Assessing risk and reducing disaster. 4. Întocmirea unor materiale grafice úi cartografice (h r i de vulnerabilitate. Nicoleta. CCOLOCVIU. 3. C. S. 2. 2007. Reducing the Impact of Disasters. and responding to terrorism: protecting critical infrastructure and Personnel. 2007. Paris. a datelor statistice etc. 1999. Hazarde úi riscuri climatice. hidrologice úi biologice.. Edit. condi ii activitate obligatorie la lucr rile practice úi ob inerea a minimum 1. Analiza úi interpretarea unor situa ii de risc (seismic. J.. identificarea cauzelor si a posibilelor variante de gestionare a acestor fenomene. I. Go iu. 4. metodologie de evaluare).). K.. No iuni fundamentale în studiul hazardelor naturale. Riscurile climatice din România. Smith. 1. Cluj-Napoca. PRENUMELE. Adrian GROZAVU DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Cartografie. evaluare practic evaluare pe parcurs (0-3 puncte) + examen final (0-3 puncte) + activitatea la lucr rile practice (0-3 puncte) + 1 punct din oficiu EVALUARE criterii forme formula notei finale 68 . climatic. At risk: natural hazards. assessing. NUMELE Conf. et al. Tehnic . 2.

examen oral. procese úi produse de poluare. I. protec ia úi conservarea geosistemului (strategii de ansamblu. I. C-colocviu. 2 TITULARUL DISCIPLINEI 2 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie GRADUL DIDACTIC SI STIINTIFIC. Asimilarea nivelurilor concrete de organizare ale geosistemului (cu unit i locale. referate tematice. Niculescu Elena – Riscurile climatice din România. H. cart ri. Edit.Prelucrarea unor date statistice tematice (referitoare la industriile cu capacitate de impact negativ. Edit. orientat spre variante de echilibru dinamic úi spre redresarea (posibil ) a disfunc iilor . G. nivelul de creativitate úi capacitatea de comunicare în aplica iile de teren .I. economia. .Controlul (monitoring. ùtiin a. Guigo Maryse et allii – Gestion de l’environnement. informa ia úi forma ia de specialitate în domeniul protec iei úi conserv rii). New York. Calitatea geosistemului úi geneza situa iilor de criz . 1991. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C S L Pr. Academia Român . ..Evolu ia no iunii úi a terminologiei de specialitate. a spa iilor verzi. 2000. analize problematizate. Paris.. 1998. –Probleme globale ale omenirii/Starea general a planetei. Edit.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA MEDIULUI 5 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JG3503 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUMAR DE CREDITE OB NUMARUL ORELOR PE S PTAMANA TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. conform dispozi iilor în vigoare. C. Popovici Eveline – Studiul mediului înconjur tor. – General systems theory. – Schimb rile majore ale mediului. . globale) úi a dimensiunilor sale temporale. .discontinuitate). Interpretarea func ion rii geosistemului prin autoreglare.Haidu.G. NUMELE PROF. Edit. Perceperea diagnozei calit ii geosistemului ca rezultat al cunoaúterii mecanismelor generatoare de stabilitate pe termen lung. 2005 condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor prev zute la cursuri úi lucr ri practice Nivelul cantitativ úi calitativ al cunoútin elor teoretice esen iale. a trotuarelor úi iluminatului public. PRENUMELE. Edit. Masson et C.Cuza”. Ungureanu Irina – Geografia mediului. Univ . IRINA UNGUREANU DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE . 1998. Paris.ie. Bucureúti. 1990-2004. Analiza situa iilor de risc úi a dezechilibrelor generatoare de disfunc ii úi degradare. cu men inerea echilibrului dinamic . 1995. – La systémique.Asimilarea „mediului” ca geosistem úi analiza organigramelor structurilor componente prin intermediul interac iunilor specifice. durat ) .Brazilier. 2002.A. . 1990. „Al. Geosistemul úi timpul (absolut. practica úi problematica mediului. . tactici sectoriale. .Cartarea unor aspecte ale calit ii mediului urban (starea c ilor carosabile. regionale. Univ. Analiza mecanismelor spontane úi dirijate de redresare.I. protec ie úi conservare ale geosistemului. interpretarea unor h r i tematice. calitatea apelor de suprafa ). Institutul de Geografie. Analiza (prin interac iuni) a structurii sistemelor subordonate (abiotic. forma de depozitare úi ritmul evacu rii deúeurilor.Analiz spa ial . succesiune. TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 69 . Bogdan Octavia. N.”Al. Edit. Junimea. Niveluri de organizare geosistemic úi entit ile spa iale rezultate. sau de instabilitate úi risc . relativ – simultaneitate. L. Mediul – problem contemporan global . legisla ia úi institu ionalizarea. Dimensiuni europene. DR. Edit Tehnic . nivelul pulberilor în aer. Durand. Iaúi. 50 % evaluarea activit ii pe parcursul semestrului. educa ia.G. frecven a. înc rcarea solului cu pesticide. All Educational. modelizarea). nivelul de noxe úi zgomot din trafic. Brown. Metodologia cercet rii fundamentale úi aplicative . Haidu. 50 % examenul oral. biotic úi social-economic) ale geosistemului. Analiza func ion rii geosistemului prin autoreglare (continuitate-prag. Roberts. anchete geo-sociologice etc. Iaúi. Bucureúti. starea p durii. testarea competen ei pe teren.Expunere. Cunoaúterea formelor actuale de control. banca de date geosistemice úi S. Cojocaru. Iaúi.. D. competen a de calcul úi interpretare a datelor statistice . Bucureúti. Bucureúti. von Bertalanffy. Cuza”. 1957.No iuni generale de sistemic . Presses Universitaires de France. E-examen. interpretarea úi reprezentarea grafic a rezultatelor. – Surse. Verific ri pe parcurs. Edit. L.I.

Lacour Claude (1985) – Espace régional et aménagement du territoire. O. Racine. Reclus. Ia u. (2004) . V. Dalloz. NUMELE PROF. Schoumaker Bernadette Mérenne (1996) – La localisation des industries. C..Organizarea teritoriului. Ungureanu Alexandru (1980) – Oraúele din Moldova. Paris. J. Micheline. Ed. Ungureanu. DR. Academiei. Daniel Peptenatu si Tamara Simon (2003) . Muntele. Paris. Geografia popula iei DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE În elegerea logicilor úi modalit ilor de organizare a unui teritoriu. C-colocviu. Lausanne. (1974) . la lucr rile practice (din 3 maximum) Prezen a obligatorie în cadrul lucr rilor practice Însuúirea temeinic a unor concepte esen iale din domeniu Capacitatea de sintez a cunoútin elor însuúite.B. mizele sale Eviden ierea factorilor care asigur coeren a spa ial a societ ii úi a m surilor de planificare teritorial Baza teoretic úi conceptual a organiz rii úi planific rii teritoriului Temele majore ale planific rii spa iale Mijloacele amenaj rii teritoriului (structurile administrative. Bucureúti Benedek J.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU ORGANIZARE úI PLANIFICARE TERITORIAL 5 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JG3504 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE OB RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. M-mixt) P LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. PRENUMELE.. Al. Cosinschi. Bucureúti Bold I.5 p... Groza. Paris. – Maillages géographiques de la Roumanie. Delfaud Pierre. Nathan. Editura Universitara. I.Potentialul turistic al României si amenajarea turistica a spatiului. mecanismele financiare úi fiscale etc. CORNELIU IA U Geografie uman general .Amenajarea teritoriului úi dezvoltarea regional . într-un context geografic mai larg úi interdisciplinar Capacitatea de aplicare a cunoútin elor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu în cadrul luncr rilor practice Examen scris final 60% cunoútin e curs (inclusiv evaluare pe parcurs)+30% lucr ri practic+10% din oficiu BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE criterii forme formula notei finale 70 . Presa Universitara Clujeana.. Eckert Denis (1992) – Evaluation et prospective des territoires.) Structurile. Bucureúti. ClujNapoca condi ii Ob inerea unui punctaj de minimum 1.. Donis . E-examen. Editura Ceres. dinamicile úi procesele socio-economice úi politice proprii unui teritoriu prin prism spa ial Politicile de organizare teritorial (inclusiv politica na ional úi UE în domeniu) Cunoaúterea metodelor úi tehnicilor de analiz spa ial Realizarea unui proiect de amenajare a teritoriului la un anumit nivel administrativ (localitate. judet.. George Erdeli. regiune) Conceperea interven iilor úi a mijloacelor de ac iune în serviciul dezvolt rii teritoriale -Prelegeri sus inute de videoproiector úi proiec ii de diapozitive -Problematizarea úi conversa ia euristic Lajugie Joseph. 1998 Melinda Cândea.

curs magistral interactiv bazat pe metodele euristice .DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 GEOGRAFIA MARILOR ANSAMBLURI ECONOMICE SI POLITICE ALE LUMII SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JG3506 OB 5 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Bucuresti. originalitate in rezolvarea sarcinilor individuale libere sau impuse . I. 2000 condi ii criterii forme formula notei finale .rezolvarea sarcinilor prevazute drept activitate individuala (proiecte. Paris. 2004 Al. Carroue (dir. mondializare si consecintele lor spatiale) . Muntele. efectuarea eseurilor si proiectelor) . 2005 I. Groza– Teritorii.comentarea principalelor evolutii politice internationale din perioada moderna .insusirea problematicii actuale a sistemului planetar prin prisma raporturilor stabilite intre marile ansambluri politice si economice (globalizare. Negut – Enciclopedia statelor lumii. 1993 A. Bucuresti.desenarea sistemului politic mondial in diferitele sale etape evolutive . eseuri) . Iatu – Geografie economica. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. PRENUMELE. 1980-2005 S.) – Images economiques du monde. Paris.IDEOLOGII SI DOCTRINE PRINCIPALE CARE AU CONDUS LA ARHITECTURA ACTUALA A SISTEMULUI PLANETAR . Scrieri-Des(z)scrieri. Groza. Cordelier (dir.utilizarea mijloacelor multimedia O.insusirea teoriilor si doctrinelor politice. C.realizarea si analizarea cartogramelor pricipalilor indicatori socio-economici ai statelor lumii .evaluare continua (activitate la seminarii.EVOLUTIA FACTUALA A SISTEMULUI POLITIC SI ECONOMIC PLANETAR . Gamblin/L. Bucuresti. Bucuresti. E-examen. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. Rusu – Geografie economica. Turcanasu. Groza – Les territoires de l’industrie.SPATIU SI TERITORIU – CONCEPTE CHEIE IN INTELEGEREA DINAMICII MARILOR ANSAMBLURI POLITICE SI ECONOMICE . 1973-2005 S. economice si sociale care guverneaza dinamica ansamblurilor planetare precum si pe cea a planetei ca sistem unitar . 2002 O.realizarea de eseuri si proiecte referitoare la Uniunea Europeana . Al.) – L’Etat du monde.indeplinirea cel putin satisfacatoare a obiectivelor cursului si seminariilor . Bucuresti. Iasi. Ungureanu.insusirea evolutiei sistemului teritorial planetar .cunoasterea amanuntita a unui studiu de caz – Uniunea Europeana . Velcea – Geografia economica a lumii contemporane.initiativa personala. C-colocviu.examinare finala orala 60% cunoútin e curs (inclusiv evaluare pe parcurs)+30% lucr ri practic+10% din oficiu BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 71 . 2002 O.prezenta si activitate cel putin satisfacatoare la seminarii . NUMELE PROF. G.UNIUNEA EUROPEANA – STUDIU DE CAZ .insusirea mecanismelor generatoare de diferentieri teritoriale . DR OCTAVIAN GROZA Geografie umana generala DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE .

Bucureúti. Posea Gr. ÎNVELIùUL ATMOSFERIC ùI CLIMA. functionalitatea sistemului fizico-geografic al rii.Geografia fizic a R. Funda iei România de Mâine. cat si pe teren. (2000) .úi Enciclop. om."Al. Bucureúti. Sârcu I. condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi promovarea unui test de evaluare prevazut la jumatatea semestrului Asimilarea cunoútin elor fundamentale corespunz toare obiectivelor si tematicii cursului Examen + 1 punct din oficiu 70% cunoútin e curs (inclusiv evaluare pe parcurs)+30% lucr ri practice EVALUARE 72 . 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.úi Enciclop.COMPONENT DERIVAT AL SISTEMULUI FIZICO-GEOGRAFIC Temele lucrarilor practice sunt in concordanta cu tematica generala a cursului si metodologia de cercetare.FUNC IILE LOR ÎN SISTEMUL FIZICO-GEOGRAFIC: 2..DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA FIZIC A ROMÂNIEI II 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JG3607 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Ed. Bucureúti R doane N. în rela ie cu cel antropic úi cu sistemele învecinate. Suceava Roúu Al. Ed. Bucureúti.Did. E-examen.Dealurile úi câmpiile României. Biogeografie. (2002) – Geografia fizic a României. Universit ii din Suceava. (1971) . Bucureúti. Pedologie TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Analiza componentelor sistemului fizico-geografic al României. Tufescu V. vizand aprofundarea unor cunostinte ce nu pot fi suficient detaliate la curs.Geografia fizic a României. Casa C r ii de ùtiin . C-colocviu. Funda iei România de Mâine. Ed.Geografia fizic a României.úi Ped. (1980) . Mih ilescu V. Bucureúti. Ed. Ed. Irimuú I. Hidrologie. Natur . (1963) . Ed. relatiile interactive existente intre aceste componente.A.. PRENUMELE. Sunt tratate o serie de aspecte aplicative atat in cadrul salilor de laborator. Bucureúti Posea Gr. cu ajutorul mijloacelor moderne de prezentare (laptop si videoproiector). economie.Cuza" Iaúi.Geografia fizic a României. NUMELE PROF. Cluj-Napoca Mih ilescu V. Mih ilescu V. (2003) . (2004) – Geografia fizic a României.ùt. evolu ia acestora. Ed. (2002) – Geomorfologia României. SOLUL . BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Bojoi I. 1.S.Did.Univ. precum úi analiza cauzal a diferen ierilor peisagistice rezultate. DR. (1966) .ùt. (1969) . VEGETATIA ùI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL FIZICO-GEOGRAFIC: 4. Ed. Ed.Geografia fizic a României. CONSTANTIN RUSU DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Geologia României. COMPONENTUL FAUNISTIC: 5.I. (1974) .Carpa ii sud-estici.România. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr.ùt úi Enciclop.. Bucureúti. GeomorfologieClimatologie. COMPONENTUL HIDRIC ùI FUNC IILE SALE ÎN SISTEMUL FIZICO-GEOGRAFIC: 3. p r ile I – II.úi Ped.România. Curs magistral úi problematizare. Ed.ùt úi Enciclop.

(2000) . Bucureúti condi ii criterii forme formula notei finale Ob inerea unui punctaj de minimum 1. cultural. prin executarea unor materiale grafice úi cartografice pe baz de informa ii statistice demografice úi economice (recens mânt de popula ie. (1978) .Univ. vol.I. Iaúi Ianoú.Cuza”.România-natur . economie.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA UMAN A ROMÂNIEI 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JG3608 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE OB RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs.. Nimigeanu. agricultur . Ed. anuare demografice. economie.I (1983).Atlas de la Roumanie. Cluj-Napoca Rey V.. Acad. „Al. om. Acad. V. IV (1992). Ed. & co.I. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. CORNELIU IA U Geografia fizic a României. c ile de comunica ie úi transporturile. GDR Libergéo-La Documentation française ùandru. popula ie. C-colocviu. (1974) . Ed. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Ed. * * * . Grigor (1997) – Geografia hidroenergetic .5 p. într-un context geografic mai larg Capacitatea de aplicare a cunoútin elor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu în cadrul luncr rilor practice Examen scris final 60% cunoútin e curs (inclusiv evaluare pe parcurs)+30% lucr ri practice+10% din oficiu BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 73 . (1987) – Oraúele úi organizarea spa iului geografic. etc) -Prelegeri sus inute de videoproiector -Problematizarea úi conversa ia euristic Nimigeanu. Acad.Univ.. NUMELE PROF.Cuza”. DR. comer ul interior úi exterior al României.Anuarele statistice ale României: 1951-2001. PRENUMELE. Bucureúti * * * . Paris: CNRS. Presa universitar clujean . Vasile (1996) – România-geografie uman . I. Ed. turismul) Aprofundarea cunoútin elor de la curs. P. Ed. Bucureúti. la lucr rile practice (din 3 maximum) Prezen a obligatorie în cadrul lucr rilor practice Însuúirea temeinic a unor concepte esen iale din domeniu Capacitatea de sintez a cunoútin elor însuúite.Geografia României. Bucureúti Tufescu. II (1984). III (1987). anuare statistice. „Al. Acad. Iaúi. DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Cunoaúterea activit ilor omeneúti úi a dinamicii acestora din spa iul carpato-danubiano-pontic din cele mai vechi timpuri úi pân în prezent Punerea în eviden a complexit ii patrimoniului istoric. aúez ri. Bucureúti Pop. E-examen. Vasile (2001) – România.România-geografie economic .. economic úi social al României prin analiza diacronic a fenomenelor geografice Analiza spa ial a fenomenelor demografice úi economice cu accent asupra perioadei de tranzi ie (19902005) Pozi ia geografic úi geostrategic a României Poten ialul economic al componentelor cadrului natural Dinamica popula iei României úi a indicatorilor geodemografici Aúez rile urbane úi rurale Caracterizarea spa io-temporal úi structural a activit ilor economice (industrie. I.

Retezat.Subprovincia Carpatic . Ungureanu Alexandu – Geografia podiúurilor úi câmpiilor României. 50 % examenul oral 74 . Velcea Valeria. ùtiin ific . – Subcarpa ii úi depresiunile interne ale Transilvaniei. . Subcarpa ii Moldovei. Edit. Mun ii fliúului. NUMELE LECT. „Al. proiec ii úi interpretarea imaginilor. – Câmpia de Vest . 1993 EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a obligatorie în cadrul lucr rilor practice Nivelul calitativ úi cantitativ al cunoútin elor esen iale de regionare geografic . Edit. 1966. . – Carpa ii Sud-Estici. C-colocviu. 2003. 1963.Schi e oro-hidrografice.Ceahl u. profile complexe (M. CRISTIAN DAN LESENCIUC DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE . . 50 % evaluarea activit ilor din timpul semestrului. examen oral. suprapunerea h r ilor tematice.Geografia Carpa ilor úi Subcarpa ilor Româneúti.. M. I. Subcarpa ii Olteniei. – Carpa ii úi Subcarpa ii din România. Depresiunile úi Defileul Dun rii) . Carpa ii Meridionali (Grup rile montane F g raú. analiza unor indicatori geografici de sintez .ùtiin ific . Mun ii vulcanici. Iaúi. „Al. . Evaluarea ponderii crescânde a fenomenelor social-economice în diferen ierea unit ilor spa iale. I. P tru Ileana-Georgeta. Ulucul depresionar central. ca fond al unit ilor morfostructurale.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA REGIONAL 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* A ROMÂNIEI COD: JG3609 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUMAR DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. M.Retezat). Regiunile . Munteniei Central-Estice. PRENUMELE. V. Tufescu. Carpa ii úi Subcarpa ii.Principii úi criterii de regionare.Unit ile geografice spa iale ale teritoriului României. Bucureúti. Parâng. – Podiúul Dobrogei. Subprovincia Subcarpatic . analize interactive. Univ. Nivelul cunoaúterii diviziunilor geografice ale teritoriului na ional Verific ri pe parcursul semestrului.Rodna-Depresiunea úi M. Provincia de platform . 2003. Ghincea Mioara– Subcarpa ii României. Pop. Edit. Identificarea taxonilor majori.i M. Bucureúti. – Câmpia Român .Podiúul Moldovei. pe m sura creúterii gradului de accesibilitate natural (Carpa i – Subcarpa i – Podiúuri – Câmpii). Edit. 2 TITULARUL DISCIPLINEI 2 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie GRADUL DIDACTIC SI STIINTIFIC. Ungureanu Irina – Geografia regional a României. Universitar . rezultate din ponderea crescând a reliefului în diferen ierea peisajului climato-vegetal úi pedologic. Univ.Expuneri. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C S L Pr. Identificarea diviziunilor spa iale subordonate. – Depresiunea Transilvaniei. TEMATICA GENERALA TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Ielenicz. Vrancei. Savu Al. referate tematice. V.. Maramureúului. Cuza”. Presa Universitar Clujan . Cuza”. Bucureúti. Gruparea Bucegilor. Bucureúti. Mih ilescu. . Edit. Marile unit i geografice ale României.Carpa ii Orientali (Mun ii cristalino-mezozoici. Iaúi. 1982. Mun ii Apuseni. DR. Didactic úi Pedagogic . Carpa ii Occidentali (Mun ii Banato-Olten. referate tematice. 2000.Integrarea úi aplicarea principiilor de regionare geografic la teritoriul României. M. Cluj. Muscelele Argeúului. Gruparea montan de tranzi ie – Bucegii).Poiana Rusc . Gr. . E-examen. Provincia de orogen. morfotectonici. Depresiunile) .

Folosirea metodei izocronelor în studiul zonelor de influen urban ale oraúelor Iaúi úi Bac u. Tipologia locuin elor rurale.Geografia aúez rilor urbane. Paris Gabrielle Schwarz (1966) – Allgemeine Siedlungsgeographie. Expunerea. Lavedan (1970) – Géographie des villes.Geografia aúez rilor umane – component fundamental a geografiei umane. NUMELE PROF.DENUMIREA DISCIPLINEI GEOGRAFIE URBAN úI GEOGRAFIE RURAL SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JG3610 ANUL DE STUDIU NUM L3 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE OB. Pelletier. Formarea re elei de aúez ri rurale. Componentele dinamicii popula iei oraúelor. nota la examenul oral = 50 %. examen scris în sesiune. IONEL MUNTELE DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVELE TEMATICA GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Sublinierea rolului re elei de aúez ri în constituirea peisajului umanizat. . Teste pe parcursul semestrului. C-colocviu.Westermann Verlag. G. analiza h r ilor topografice úi tematice. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. C. Superaúez rile urbane. Delfante (1997) – Villes et urbanisme dans le monde. Nota la activitatea din timpul semestrului = 50 % . Zonele de influen úi ierarhia urban . Definirea aúez rilor urbane úi criteriile de definire. Paris P. . Urbanizarea Globului în profil spa ial úi cronologic. Zonele func ionale ale oraúelor. Situl aúez rilor rurale úi particularit ile acestuia. . Braunschweig J. Armand Colin. . .Analiza densit ii aúez rilor rurale în spa ii geografice distincte. valorificarea corect a materialelor cartografice. Raportul dintre aúez rile urbane úi condi iile naturale – rolul pozi iei úi al sitului în dezvoltarea oraúelor. Reparti ia pe Glob a oraúelor úi specificul re elelor urbane na ionale. exprimarea coerent . Originea úi evolu ia fenomenului urban. . E-examen. Berlin condi ii BIBLIOGRAFIE SELECTIV OBLIGATORIE EVALUARE criterii forme formula notei finale Prezen a la minimum 75% din úedin ele de lucr ri practice. Func iile urbane. PRENUMELE. folosirea unei terminologii adecvate. Niemeyer (1972) – Siedlungsgeographie. . Fizionomia urban . Locul acesteia în clasificarea general a útiin elor. Walter de Gruyter und Co. Jacqueline Beaujeu-Garnier G: Chabot (1963) – Traité de géographie urbaine . Clasificarea aúez rilor rurale. Precizarea tr s turilor fundamentale ale continuumului rural-urban.Geografia aúez rilor rurale. Köln G. demonstra ia.. RUL ORELOR PE S PT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. dialogul euristic. Dinamica popula iei oraúelor în perioadele modern úi contemporan . Evolu ia teritorial a oraúelor. Paris L. analiza unor lucr ri fundamentale. Realizarea unor corela ii logice între cunoútin ele dobândite pe parcursul semestrului.Cartograma gradului de urbanizare a statelor Globului. Armand Colin. Specificul abord rii geografice a aúez rilor umane.Metode de investigare a aúez rilor rurale. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. 75 . lucrul cu planúele. Mumford (1963) – Die Stadt – Geschichte und Ausblick. Gallimard. Clasificarea func ional a oraúelor. Ob inerea notei minime 5 la lucr rile practice. foliile transparente úi alte materiale didactice. DR.

Univ. Analiza politico-geografic a teritoriilor locuite de români. a unor arii cu focare de conflict: Orientul Apropiat úi Mijlociu. Dr ganu (1933) – Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei úi a onomasticii. RELA II CU ALTE ùTIIN E. Bucureúti. Geografia istoric : 1. continentale úi sub continentale (regionale) X Evolu ia democra iei în lume. Academiei. Y. ariilor-nucleu úi capitalelor Reliefarea importan ei geopolitice a Oceanului Planetar Prezentarea principalelor organiza ii mondiale úi celor mai importante ansambluri politice suprana ionale Scoaterea în prim-plan a evolu iei democra iei în lume Eviden ierea unor elemente de geografie electoral Geografia istoric : Introducere. PRENUMELE. Teme de seminar Colonizarea circummediteranean úi pontic a fenicienilor úi grecilor în antichitate Imperiul roman – prima “mare putere mondial " Perioada marilor migra ii – “mileniul întunecat"? Impactul diferen iat al coloniz rii europene asupra spa iului úi popula iei Americii Împ r irea Africii între puterile europene Interferen e culturale úi sincretism religios în spa iile multietnice. I. conversa ie. IONEL BOAMF DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Familiarizarea studen ilor cu problemele complexe pe care le ridic explicarea fenomenelor istorico-geografice Transmiterea unor cunoútin e de baz referitoare la problemele evolu iei rela iilor dintre societatea uman úi mediul s u de via Eviden ierea principalelor leg turi dintre mediu úi societate în spa iul românesc Familiarizarea studen ilor cu problemele complexe pe care le ridic explicarea fenomenelor politico-geografice Transmiterea unor cunoútin e de baz referitoare la problemele evolu iei rela iilor dintre societatea uman úi mediul s u de via Sublinierea principalelor tr s turi politico-geografice ale statului. 2. IV. V. Edit. VIII Geografia politic a Oceanului Planetar. E-EXAMEN. Bodocan (1999) – Geografie politic . Teme de lucr ri practice (alternativ sau în completare la seminarii): Colectarea úi analizarea geografico-istoric a antroponimiei româneúti Colectarea úi analizarea geografico-istoric a toponimiei de pe h r i topografice româneúti Geografia politic : 1. Analiza politico-geografic a Europei Central-Estice. Iaúi. Analiza comportamentului electoral în Principatele Dun rene (1831-1862)/România (1862-2007)úi în CECO/CEE/Uniunea European (1952-2007). II. Expunere. descriere. Vandermotten (1997) – Géographie politique.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Monitorul Oficial. Evolu ia geografiei istorice. 4. Asia Central úi de Sud. G. PRINCIPII ùI METODE DE CERCETARE. Bruxelles. Editura Sedcom Libris. Ch. teritoriilor cu un statut politic anormal.2. OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) L. ça sert d’abord à faire la guerre. Geografie istoric . Paris. OBIECT DE STUDIU. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Sudan úi Cornul Africii. dezbatere. Al. Editura Academiei. conversa ie euristic . Peninsula Coreea. XI No iuni de geografie electoral . Centr. REFLEXUL MODIFIC RILOR ANTROPICE ALE MEDIULUI ÎN EVOLU IA ùI DISTRIBU IA SPA IAL A SOCIET II UMANE. transcontinentale. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 28+28 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.Probleme de geografie istoric . Importan a studiului geografiei istorice. I. INFLUEN A CONDI IILOR NATURALE ASUPRA SOCIET II UMANE ùI REFLEXUL ACESTEIA ASUPRA GENULUI DE VIA . V. CCOLOCVIU. Maspéro. Conea (1993) – Vrancea. Ungureanu. state federale. I.3) GEOGRAFIE ISTORIC úI POLITIC COD: JG3611 L/3 Semestrul 6 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. modelare – problematizare. DEFINI IE. Presa Universitar Clujean . frontierelor. EVOLU IA SPA IULUI GEOGRAFIC NATURAL ùI UMANIZAT. State unitare. Boia (1981) . I. Bucureúti. state regionale. Mult. NUMELE Lector dr. “Modelul românesc" Difuzia “modelului cultural-civiliza ional euro-american" úi mondializarea 2. Lacoste (1982) – La géographie. Boamf (2006) – Toponomastic . Bucureúti. toponimie úi terminologie geografic . Ed. N. Corna Pellegrini. III. Prelegere. EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% 76 . Iordan (1963) – Toponimia româneasc . IX Organiza ii mondiale. Presses Universitaires de Bruxelles. ClujNapoca. RELA IA OMULUI CU MEDIUL ÎN SPA IUL ROMÂNESC ùI REFLEXUL S U GEOGRAFIC Geografia politic : I Obiectul de studiu úi istoricul geografiei politice II Geopolitica III Geostrategia IV Spa iul personal úi teritorialitatea V Percep ia lumii politice VI Geografia politic a statelor úi a frontierelor VII Organizarea administrativ intern . Bucureúti.

Cuza” Iaúi. 1. Andreescu I.Curs.”Al. Europa Nova. 7. Ed. Airinei ùt. application. Ed. DELIA ANNE-MARIE ANDRONE Geologie general . între care. Donis I.. DR. Bucureúti.Geof. (1993) – Geoclima úi istoria. (1987) – Géologie de la Préhistoire: méthodes. Tehnic . 3. Tematica lucr rilor practice se deruleaz în paralel cu tematica cursului. (1993) – Paleogeografia Cuaternarului. DEPOZITELE CUATERNARE. Bucureúti. Ed. «Al.XII Asoc. Bucureúti. 4. 8. Ed.Cuza» Iaúi.. prelegere úi lucru direct (lucr ri practice). 5. Geologia României DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Studiul aprofundat al proceselor úi fenomenelor derulate în cursul ultimei perioade geologice din istoria P mântului. PRENUMELE. 6.Geol.I. Leakey R. EVOLU IA HIDROSFEREI.Inst. Grecu Florina (1997) – Ghea úi ghe ari. vizionare documentare (evolu ia omului. glacia ia úi apari ia omului ocup locul cel mai important. 5.. EVOLU IA FLOREI ùI A FAUNEI CUATERNARE. C-colocviu. (1996) – Paleoetnobotanica. VARIA IILE CLIMATICE CUATERNARE. 2. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea obligatorie a lucr rilor practice úi ob inerea a minimum 2 puncte din totalul de 3 posibile Asimilarea cunoútin elor fundamentale Examen 60% cunoútin e curs (inclusiv evaluare pe parcurs) + 40% lucr rile practice 77 . 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Musta Mariana (2000) – Origine úi evolu ie.C. Musta Gh. Cârciumaru M.-Balc. An. prezentând în special metode de studiu specifice pentru materialul cuaternar. Univ. Géopré. 6.Crp. 2. M-mixt) C LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. 4. descoperiri paleontologice úi paleoantropologice recente). Studiul multidimensional al perioadei cuaternare ofer un suport real pentru în elegerea unor procese úi fenomene actuale. MIùC RILE TECTONICE ùI VULCANISMUL CUATERNAR. 3. Iaúi. NUMELE LECT. Miskovsky J.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU PALEOGEOGRAFIA CUATERNARULUI 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JG3612 OP STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. OMUL ùI CULTURA SA MATERIAL . 1. 8. Ed. Bucureúti.-Cl. E-examen. (1995) – Originea omului. Humanitas. Ed. Univ. unele dintre acestea constituind o prelungire a celor din Cuaternar.Glasul Bucovinei. Lucr. 7.LIX.Ed. Paris. CUATERNARUL ÎN ROMÂNIA. TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Curs magistral.Geol. (1983) – Biochronology and Chronostratigraphy of the Upper Pliocene and Lower Pleistocene in the Dacic Basin. GLACIA IA CUATERNAR .Congr. techniques.I. Dr gan J.

descriere. Formarea toponimelor. Conea (1993) – Vrancea. Semnificativitatea toponimelor pe plan útiin ific. Monitorul Oficial. Extragerea úi gruparea pe categorii de toponime a numelor de pe Harta rii Româneúti (Fligely). I. I. Prelegere.2. Edit. folosirea unei terminologii adecvate. OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) I. Realizarea unor corela ii logice între cunoútin ele dobândite pe parcursul semestrului. Chiúin u (reeditare 1992). ùtiin ific . Iaúi. Timiúoara. Boamf (2006) – Toponomastic . Principiile cercet rii toponomastice. Rolul desemantiz rii în evolu ia toponimelor. Centrul de multiplicare al Universit ii. Saint-Germain-du-Puy. Ungureanu. Deformarea deliberat a toponimiei. PRENUMELE. I. Principalele caracteristici. E-EXAMEN. Extragerea de nume din colec ii de documente istorice. Bucureúti.3) TOPONOMASTIC GEOGRAFIC COD: JG3612 L/3 Semestrul 6 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% 78 .DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Editura Funda iei Axis. MMIXT) C OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Iaúi. V. Academiei. V. Problema transcrip iei toponimelor. Editura ùtiin ific úi Enciclopedic . I. IONEL BOAMF DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Familiarizarea studen ilor geografi cu problemele ridicate de în elegerea sensului toponimelor. Bucureúti. Bucureúti. CCOLOCVIU. valorificarea corect a materialelor cartografice. Toponimia spontan . Realizarea úi interpretarea h r ilor antroponimice. Al. Principii. Edit. Bénedicte Fénie. Tipografia "Dreptatea" (Pasaj).principalele úcoli toponomastice. Scurt istoric al toponomasticii . I. Jean-Jacques Fénie (1997) – Toponymie occitane. Corelarea toponimelor cu antroponimele. Editura Facla. Etape. Bucureúti. Editura Sedcom Libris. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 28+28 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Edition Sud Ouest. dezbatere. Gh. Analiza toponomastic complex a unor toponime de foi topografice româneúti antebelice. I. Metodele de cercetare în toponomastic . Russu (1990) – Românii úi secuii. NUMELE Lector dr. Problema stabilit ii toponimiei. Bucureúti. Evolu ia toponimelor. Clasificarea toponimelor. Boldur (1937) – Istoria Basarabiei. N. Expunere. exprimarea coerent . Russu (1981) – Etnogeneza românilor. interbelice úi/sau postbelice. Dragu (1973) – Toponimie geografic (partea I). Al. I. modelare – problematizare. Dr ganu (1933) – Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei úi a onomasticii. Modalit i de formare a toponimelor. Toponimia în via a curent . Iordan (1963) – Toponimia româneasc . Boamf (2007) – ara Oltului – studiu de geografie istoric cu privire special asupra rela iilor cu toponimia. Geografie istoric . Editura Academiei. conversa ie euristic . Extragerea de nume din dic ionare toponimice. Bucureúti. Ioni (1982) – Nume de locuri din Banat. conversa ie. Transmiterea unor cunoútin e de baz sub raportul principiilor úi metodologiei cercet rii. Sublinierea importan ei cunoaúterii toponimiei în formarea culturii geografice a elevilor úi studen ilor ca úi a valorific rii ei în procesul de înv mânt Obiectul de studiu al toponomasticii. condi ii criterii EVALUARE forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator. toponimie úi terminologie geografic . toponimia oficial úi toponimia útiin ific .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 DOMENIUL GEOGRAFIE Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI (programele sunt valabile úi pentru specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI-în limba francez ) 79 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 80 .

2002. Adrian GROZAVU. Bucureúti. Importarea úi georeferen ierea datelor spa iale. 3. 4. Lector dr. 1991. 5. Realizarea stratelor tematice. Didactic úi Pedagogic . Formarea capacit i de realizare a fondurilor de hart úi de cartografiere asistat de ordinator.. Statistique et cartographie. metode de reprezentare cartografic etc. istoric). Goodchild. 5.3) CARTOGRAFIE úI GEOMATIC ÎN TURISM COD: JT1208 L1 Semestrul 2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS..I. Nathalie. 2. principalele produse cartografice. exerci ii 1.G. – concepte. Edit. Aurelian ROMAN DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Transmiterea c tre studen i a cunoútin elor teoretice privind cele mai importante aspecte ale Cartografiei (domeniu de studiu. Reprezentarea úi stocarea datelor. NUMELE Conf. V. London. Rouleau.). 4. demonstra ia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale (video-proiector) úi a substitutelor (h r i. M. D.): defini ie. John Wiley and Sons.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.. Maguire. Cunoaúterea conceptelor úi dobândirea abilit ilor necesare pentru aplicarea în activitatea didactic úi de cercetare útiin ific .5 puncte (din maximum 3 puncte) însuúirea cunoútin elor teoretice úi practice fundamentale din domeniu evaluare scris (evaluare pe parcurs + examen final). Îndrumar de activit i asistate pentru înv mânt la distan . S ndulache.. CCOLOCVIU. importan . I. Geographical Information Systems: Principles and Applications. Denise. conceperea. 6. Conceperea.G. scheme. 2003. 1.. P. Cartografie. Laure. Zanin. Presses du CNRS. 1970. Edit. Savoir faire une carte. Exerci ii de utilizare a h r ii (citirea úi interpretarea corect . La représentation des données géographiques. cât úi asupra problemelor de baz privind Sistemele Informa ionale Geografice (S. Prelegerea. Iosep. 8. S.G. efectuarea de calcule úi m sur tori etc. Conversia úi prelucrarea datelor. 7. tip rirea úi distribuirea datelor. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. E-EXAMEN. Paris. Les statistiques en géographie.I. 2. Rhind.I. B.. categorii úi particularit i. Elaborarea de materiale grafice úi cartografice.. Paris. 2005. Formarea capacit ii de realizare a bazelor de date úi de analiz geostatistic . A. J. Harta – principal produs cartografic (caracteristici. Armand Colin. realizarea úi gestionarea unui S. Al.. evaluare practic evaluare pe parcurs (0-3 puncte) + examen final (0-3 puncte) + activitatea la lucr rile practice (0-3 puncte) + 1 punct din oficiu OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) condi ii EVALUARE criterii forme formula notei finale 81 . Trémélo. Produsele cartografice. P. Dumolard. PRENUMELE. Tehnici de integrare a datelor. rolul S. Metode de reprezentare cartografic .G. 2003. D.. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. 3. 6.G. F.I. 10. 9.. Belin. 8.I. Charleux. Edit. GIS and Science. Michèle.I. Paris. Marie-Laure. figuri). clasificare). Editarea vectorilor. Christine. Béguin. Longley. Belin. realizarea úi gestionarea unui S. elemente componente. Grozavu. 7. Edit. Cartografie .topografie. Méthodes de la cartographie. Afiúarea. Infrastructuri úi date spa iale.. Universit ii “ùtefan cel Mare” Suceava. în analiza geosistemului. Edit. dr. Compozi ii cartografice complexe. activitate obligatorie la lucr rile practice úi ob inerea a minimum 1. Longman Scientifîc and Technical. Edit.). 1991.G. Dubus. Cartografia (no iuni generale. Reprezentarea úi stocarea datelor într-un S. A.2. Pumain. 2005. Sficlea.

– Geografia continentelor. Bucureúti. Favorabilitate úi valorificare diferen iat S pt mâna XII: Probleme ale degrad rii mediului natural. 2002 Brunet R. Geografie uman general . C-colocviu. Rougerie G. Tipuri de valorificare. – Geographie Universelle. 3. 1995 Rusu E. – Geografia continentelor. Industria turistic S pt mâna IX: Amenin ri asupra biodiversit ii Amazoniei S pt mâna X: Degradarea solurilor – o problem acut S pt mâna XI: Apa o resurs amenin at S pt mâna XII: Posibilit i de control al riscurilor úi hazardelor naturale S pt mâna XIII: Turismul în medii extreme S pt mâna XIV: Schimb rile climatice úi mediile naturale. Certitudini úi prezum ii S pt mâna I: Antropizarea spa iilor naturale. Amenin area biodiversit ii S pt mâna XI: Spa iul montan. . Asia. – Global warming – mythe ou realite?. – Geografia continentelor. nr. 1970 Lageat Y. 624. DR. 2. 2003 Rusu E. Paris. 56 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU L2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA MEDIILOR NATURALE ALE GLOBULUI 4 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 COD: JT 2407 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 5 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. – Les milieux naturels du globe. Edition Armand Colin. Edition Armand Colin. M-mixt) M OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C 2 S L 2 Pr. NUMELE PROF. Anales de geographie. 1998 Leroux M. Limite de valorificare S pt mâna IV: Domeniul temperat – Imensitatea p durii boreale. Australia úi Oceania. – Les milieux phisiques continentaux . Cunoaúterea particularit ilor fizice ale mediilor naturale ale globului Însuúirea metodelor úi tehnicilor de analiz a favorabilit ii úi constrângerilor din mediile naturale Însuúirea metodelor de analiz teritorial úi dezvoltare durabil regional TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Minim 30 rânduri S pt mâna I: Mediile naturale úi mediile transformate S pt mâna II: Mediul arctic úi antarctic – constrângeri climatice S pt mâna III: Mediul subarctic – Tundra. Editura Didactic úi Pedagogic . Edition Armand Colin. EUGEN RUSU Geografie fizic general . S pt mâna XIII:Riscuri úi hazarde naturale S pt mâna XIV: Schimbarile climatice úi mediile naturale. Eexamen. Climatologie DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE 1.Geographie zonale des regions froids et temperes. Paris. Modele úi scenarii Prelegere. 1990 Viers G. Bucureúti. . Bucureúti. Demangeot J. Paris. – Geographie physique intertropicale. 2007 Rusu E. S pt mâna V: Domeniul temperat – p durile mixte. Paris. Diferen ieri teritoriale S pt mâna II: Banca de date a Arcticii úi Antarcticii S pt mâna III: Valorificarea resurselor tundrei S pt mâna IV: Mediul forestier – rolul ecologic úi rolul productiv S pt mâna V: Fragilitatea spa iului mediteranean S pt mâna VI: Savana – între subzisten úi safari S pt mâna VII: Deúertul – un mediu cu poten ial S pt mâna VIII: Amenaj ri montane. Economii diferen iate S pt mâna VI: Paradoxurile mediului mediteranean – densitatea activit ilor S pt mâna VII: Deúertul – un rezultat al climei aride S pt mâna VIII: Mediul musonic – alternan a condi iilor climatice úi a activit ilor S pt mâna IX: Savana – un mediu fragil S pt mâna X: Domeniul ecuatorial. 1999. 2004 Demangeot J. Paris. Africa.La montagne dans la biosphere. Edition Nathan. Paris. PRENUMELE. Edition Belin. stepa úi silvostepa. Edition Belin – Reclus. Editura Didactic úi Pedagogic . 1998 condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 30% R spunsurile la examinarea final 70% EVALUARE 82 . Editura Didactic úi Pedagogic .

Ed. Bucureúti. 56 5 ROMANA DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Cândea Melinda. Ielenicz M. Bucureúti. NUMELE LECT. Curs IDD.Poten ialul turistic úi valorificarea sa. Gl van Vasile. Ileana P tru. (2006) . Albu .Ruxandra-Gabriela. (2006) . Grigore Mihai. Editura Universitar . condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi ob inerea a minimum 2 punct din totalul de 3 posibile Asimilarea cunoútin elor fundamentale Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile de pe parcursul semestrului úi laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% EVALUARE 83 . Simone.2. I. Bucureúti 2003. (1998) .Potentialul turistic României. Cuza Iaúi Ungureanu Irina (2003) – Geografia Carpa ilor úi Subcarpa ilor României. ERDELI George. Peptenatu Daniel. (1974) . Concepte úi metode CURSULUI S pt mâna II: Oferta turistic (organizarea activit ilor turistice I) S pt mâna III: Oferta turistic (organizarea activit ilor turistice II) S pt mâna IV:Analiza concuren ei S pt mâna V: Analiza tendin ei de pia S pt mâna VI: Evaluarea poten ialului turistic al zonelor montane I S pt mâna VII: Evaluarea poten ialului turistic al zonelor montane II S pt mâna VIII: Evaluarea poten ialului turistic al zonelor montaneIII S pt mâna IX: Evaluarea poten ialului turistic al zonelor montane IV S pt mâna X: Evaluarea poten ialului turistic al zonelor submontane S pt mâna XI: Evaluarea poten ialului turistic al zonelor de podiú S pt mâna XII: Evaluarea poten ialului turistic al zonelor de câmpie S pt mâna XIII: Evaluarea poten ialului turistic al zonelor costiere S pt mâna XIV: Evaluarea poten ialului turistic al zonelor umede CON INUTUL S pt mâna I: Analiza ofertei turistice dintr-un teritoriu cu ajutorul unei grile de indicatori LUCR RILOR DE S pt mâna II: Analiza ofertei turistice ale unei localit i cu ajutorul unei grile de indicatori prestabilite LABORATOR S pt mâna III: Evaluarea poten ialului turistic al unui teritoriu prin utilizarea unei grile de analiz S pt mâna IV: Evaluarea poten ialului turistic al unei localit i prin utilizarea unei grile de analiz S pt mâna V: Analiza infrastructurii de transport dintr-o anumit zon S pt mâna VI: Analiza infrastructurii de transport dintr-un anumit oraú S pt mâna VII: Analiza infrastructurii re elei de comunica ie dintr-un anumit teritoriu S pt mâna VIII: Analiza unit ilor de cazare dintr-un anumit teritoriu S pt mâna IX: Analiza tendin ei pie ei turistice aferente unui teritoriu S pt mâna X: Analiza tendin ei pie ei turistice aferente unui teritoriu S pt mâna XI: Aplica ii ale evalu rii poten ialului turistic al unui teritoriu montan S pt mâna XII: Aplica ii ale evalu rii poten ialului turistic al unui teritoriu montan S pt mâna XIII: Aplica ii ale evalu rii poten ialului turistic al unui teritoriu costier S pt mâna XIV: Aplica ii ale evalu rii poten ialului turistic al unui teritoriu din Delta Dun rii METODE DE PREDARE Curs magistral úi problematizare OBIECTIVE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Zimmer.DENUMIREA DISCIPLINEI EVALUAREA úI PROSPECTAREA POTEN IALULUI TURISTIC L3 Semestrul 5 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) COD: JT 3501 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. (2007) . Bruxelles.Potentialul turistic al României si amenajarea turistica a spatiului. DR. Grassman. Simon Tamara. Cândea Melinda. Bucureúti. Al. Peter. (1993) – Geografia podiúurilor úi câmpiilor României Ed. Editura Universitara. E-examen. CRISTIAN-DAN LESENCIUC DISCIPLINE ANTERIOR RECOMANDATE Identificarea perspectivelor de dezvoltare a turismului ca activitate economic important Evaluarea obiectiv a poten ialului turistic al unor regiuni geografice Elaborarea unor strategii de dezvoltare a turismului pentru diferite regiuni geografice ale României CON INUTUL S pt mâna I: Introducere.Évaluer le potentiel touristique d'un territoire. Bucureúti. PRENUMELE. Presa Clujeana Ungureanu Al. Simon Tamara. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. Mioara Ghincea. Pop Gr. Subcarpa ii României. C-colocviu.Potentialul natural al turismului. Editura Funda iei "România de Mâine" . (2003) .Evaluarea poten ialului turistic în perspectiva dezvolt rii turistice durabile: teorie úi aplica ii. Univ. Editura Universit ii "Transilvania". (2000) – Geografia Carpa ilor úi subcarpa ilor României.3) NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN OB TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 NUM R DE CREDITE TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Observatoire européen LEADER. Braúov.

Concepte. Polirom.Sandu. PRENUMELE. Geografia Popula iei. Spa iul social în tranzi ie. Geografie Uman General OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Prezentarea principalelor caracteristici culturale cu implica ii geografice Eviden ierea rolului factorilor culturali în crearea peisajului geografic Prezentarea particularit ilor culturale ale popula iei mondiale. MMIXT) C OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. 1973 R. Academiei. NUMELE Lect. Bucureúti. într-un context geografic mai larg Capacitatea de aplicare a cunoútin elor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu în cadrul lucr rilor practice Examen scris final Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% 84 .1992 P. Paris . Iaúi. la lucr rile practice (din 3 posibile) Prezen a constant în cadrul lucr rilor practice Însuúirea temeinic a unor concepte esen iale din domeniu Capacitatea de sintez a cunoútin elor însuúite. în perioada modern úi contemporan Eviden ierea raporturilor culturale la nivel local. Istoric Raporturile dintre etnografie úi etnologie Raporturile dintre etnografie úi folclor Elemente de art úi arhitectur popular Prelucrarea grafic a unor informa ii statistice referitoare la distribu ia spa ial caracteristicilor culturale úi etnografice ale popula iei. Humanitas. no iuni. vol.Weber. identitate local (regional ) Mobilitatea spa ial úi implica iile culturale Dinamica spa ial a principalelor fenomene culturale Modele culturale contemporane. teritorialitate. Etnologie juridic .2. dr. ETNOGRAFIE SI TOPONOMASTICA COD: JT3503 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.3) L/3 Semestrul 6 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Difuziune spa ial úi implica ii geografice Etnografie. Etica protestant úi spiritul capitalist. IONEL BOAMF DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geografia Social .I-IV.DENUMIREA DISCIPLINEI GEOGRAFIE CULTURALA. la nivel mondial úi regional Utilizarea materialelor cartografice în studiul diferen ierilor culturale Metode specifice de investiga ie a dinamicii culturii contemporane Utilizarea bibliografiei de specialitate în scopul aprofund rii unor concepte esen iale pentru studiul culturii úi etnografiei din perspectiv geografic -Prelegeri sus inute de videoproiector -Problematizarea úi conversa ia euristic D.5 p. 1970 condi ii criterii EVALUARE forme formula notei finale Ob inerea unui punctaj de minimum 1. Principes de géographie sociale. Génin. CCOLOCVIU. regional úi global úi a importan ei acestora în circuitul mondial de valori materiale úi spirituale Introducere în etnografie. Domeniu de studiu. 2000 I. Teritoriu. Meridiane. ed.Vulc nescu. 1991-1993 M. teorii Spa iu úi societate – concepte. Bucureúti. E-EXAMEN. Sistemul mondial. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 28+28 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.Claval. interferen e úi implica ii geografice Rela iile (raporturile) culturale úi spa iul geografic.Wallerstein.

P troescu Maria. Bucureúti 10. rezerva ii paleontologice. faunistice. SportTurism. Bucureúti 4. Monumente ale naturii din Maramureú. Specii rare. Buc.. Ed. albume.. 5-12. Popescu M.. M-mixt) C OP NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Româna C 2 S L 2 Pr. Biogeografie.. Înveliúul vegetal din Muntele Siriu. fenomene geologice úi geomorfologice deosebite). Ed. Ed. (1984). Rezerva ii úi monumente ale naturii din Muntenia.ANGELA LUPAùCU DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE Geografie fizic general . geologice.. Cazanele Dun rii. grup rilor ori locurilor men ionate ca arii protejate. Bucureúti 3. Bucureúti 8. relictare úi endemice. Pârvu C. P troescu M.. (1984). In ultimele dou cursuri sunt prezentate câteva din parcurile úi rezerva iile naturale de pe Glob. Ed.Bucureúti 2. fosilifere) (men ion m câteva: Parcul Na ional Piatra Craiului Mare. Defileul Criúului Repede. exemplare izolate. (2004) – Biogeografie. Ocrotirea úi conservarea biodiversit ii: diversitatea biologic . Dihoru Gh. Academiei. (2002) – Conservarea diversit ii biologice....DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU 2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU PARCURI úI REZERVA II NATURALE II TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 COD: JT 3506 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 5 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Cheile Turzii. Conservarea dinamic a naturii.Terra nostra Iaúi 7. (1987). Rezerva ii ale naturii din România: rezerva ii complexe (floristice. 4.. Mareú V. Mohan Gh. Tataru T. (1983). Cet ile Ponorului úi Valea Galbenii. Cîr u D. Bucureúti 9. Scurt prezentare a Legii protec iei mediului în România.DR. Bucureúti 5. dezbatere. Gabor E. 56 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. ùtiin ific úi Enciclopedic « ùtiin a pentru to i ». modelare – problematizare. rezerva ii útiin ifice úi naturale. Resmeri I. Ielenicz M. 3. Bucureúti 6. ùtiin ific úi Enciclopedic . Ed. Lucr rile de laborator îúi propun identificarea pe hart a rezerva iilor.. Ed. Prelegere. diapozitive etc. Ed. Ed. Cauzele antropice ale extinc iilor. Conservarea la nivel de popula ie úi specie. rezerva ii geologice úi geomorfologice. B n rescu P. Dihoru Gh.. Nadiúan T. Pârvu C. vizualizarea unor determinatoare.. (1976). etica mediului. Ed. Ioja C. Lupaúcu A. ale speciilor.. Conservarea diversit ii biologice úi dezvoltarea durabil . Rezerva ii úi monumente ale naturii din Oltenia. Mun ii Ciucaú-Buz u. C-colocviu. Rezerva ia Cheile Nerei-Beuúni a. METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1.Tehnic . respectiv: parcuri na ionale úi naturale. Plante endemice în flora României. economia ecologic . PRENUMELE. Elemente de botanic ... Eexamen. Cartea roúie a jude ului Iaúi. Ed. Lacul úi Golul alpin Bâlea. Lacul Roúu úi Cheile Bicazului. 2. Primack B. zoologie. Obiective protejate în România. Academiei. Ed. Conservarea la nivel de comunitate biologic .(1973) – Biogeografie. Rezerva ia natural Pietrosul Mare-Rodnei.. 1. 13-14.. Plante úi animale ocrotite în România. Bucureúti 11. SportTurism. Delta Dun rii) rezerva ii floristice úi forestiere. Importan a activit ilor de conservare. Ielenicz M.ùt. NUMELE CONF. Sport-Turism. monumente ale naturii (specii. Bobirnac B..R. (1975). condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% EVALUARE 85 . extinc ie úi economie. Ceres. Boúcaiu N. Vulnerabilitatea la extinc ie. ecologie OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR Cursul de Parcuri úi rezerva ii naturale îúi propune dobândirea de c tre studen i a unor cunoútin e privind ocrotirea úi conservarea biodiversit ii prin intermediul zonelor úi ariilor protejate. rezerva ii speologice. (1986). Rosy Lowicz L.

1965. Edit. Medical . Monografie hidrologic .S. VERNESCU Mihail .MINERAL and thermal groundwater : Proceediungs of the International Symposium. 1998.Folosirea apelor minerale úi n molului de la Nicolina-Iaúi.Apele minerale : captare. *H*G*A*.I. Defini ii. VARDUCA A. úi se adun apoi punctle de la seminar 86 .Apele minerale si termale din Romania. Romania. Bucureúti. inmagazinare. IONUT MINEA Hidrologie si Oceanografie DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR Cursul de Geografia apelor minerale úi termale îúi propune s aprofundeze cunoútin ele despre aceste resurse. NUMELE ASIST. Introducere. vol.DRD. M-mixt) C F NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C 2 S L 2 Pr. România. Da 56 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Eexamen. Problematizare Saptamana II.5 puncte din 5 posibile. 1972. (1997). C-colocviu. conditionare. Bucureúti * * * (1961) – Apele minerale úi n molurile terapeutice din R. atât la nivel local cât úi la nivel regional. 1961.H. distributie. 1981.III EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea seminarului úi ob inerea a minim 2. Dac se ob in minim 2. captarea úi protejarea surselor S pt mâna IX: Surse de energie alternativ S pt mâna X: R spândirea apelor minerale pe teritoriul României S pt mâna XI: Resurse de ape minerale pe Glob S pt mâna XII: C ldura P mântului ca energie geotermic S pt mâna XIII: Distribu ia apelor termale în România S pt mâna XIV: Resurse geotermice pe Glob S pt mâna I.5 puncte din totalul de 4 posibile Asimilarea cunoútin elor fundamentale Referat la seminar úi examen pentru curs + 1pct din oficiu Examen scris. * * * (1971) – Râurile României.. vol.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA APELOR MINERALE SI TERMALE 5 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 COD: JT 3513 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. XI úi XII: Prezentarea unor documentare cu privire la geneza úi modul de valorificare a apelor minerale úi termale S pt mâna XIII úi XIV: Prezentarea referatelor METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Curs magistral úi problematizare PREDA Ion . pliante) a principalelor ape minerale comercializate pe Glob S pt mâna VIII si IX: Analiza compozi iei chimice a apelor minerale comercializate pe pia a româneasc S pt mâna X. ziare. Diadrama Scholler-Berkalof) S pt mâna VI úi VII: Identificarea prin intermediul mass-mediei (internet. BEJAN Vlad .R. Hidrochimie úi poluarea chimic a apelor. Unitatea centrala DUMITRESCU Cornel M. Edit. precum úi modul de valorificare a acestora S pt mâna I: Istoricul cercet rilor. transport prin conducte.II. editor . Diagrama Stiff.. ziare. pliante) a principalelor ape minerale comercializate în România S pt mâna VII: Identificarea prin intermediul mass-mediei (internet. Bucureúti. 1981 *** HARTA apelor minerale úi termale din R. POPA Iulian.Dialog despre apele minerale. vol.M. I. Miercurea Ciuc. III: Vizit la unitatea de îmbuteliere a apei minerale Amfiteatru S pt mâna IV si V: Analiza chimismului úi calit ii apelor minerale. Reprezent ti grafice (diagrame ternare. PRENUMELE.. Definitii S pt mâna II: Geneza apelor minerale úi termale S pt mâna III: Caracteristici hidrogeologice ale apelor minerale úi termale S pt mâna IV: Propriet i fizice ale apelor minerale úi termale S pt mâna V: Propriet i chimice ale apelor minerale S pt mâna VI: Clasificarea apelor minerale úi termale S pt mâna VII: Condi ii biologice ale apelor minerale úi termale S pt mâna VIII: Cercetarea apelor minerale. 1981. S.Resurse de ape minerale si termale : note de curs si lucrari practice. 1984. 1988 PRICAJAN Artemiu .

. N. vol. Ia u C. România. 2.5 puncte (din maximum 3 puncte) însuúirea cunoútin elor teoretice úi practice fundamentale din domeniile respective evaluare practic . . elaborarea de materiale servind drept suport pentru activitatea turistic . Academiei. al lacurilor úi al re elei hdrografice. Prelegerea.. Spa iile turistice naturale ale României. E-EXAMEN. demonstra ia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale (video-proiector) úi a substitutelor (h r i. pe baza unei explor ri analitice profunde. Ciang . Sedcom Libris. figuri).3) POTEN IALUL TURISTIC NATURAL AL ROMÂNIEI COD: JT 3608 L3 Semestrul 6 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Posea.Geografia fizic a României. Gr. Iasi 4. Géographie du tourisme. cartografice etc. Cuza” Iaúi 2.Elaborarea de materiale grafice úi cartografice servind drept suport pentru activitatea turistic . 1. Presa Universitar Clujean . PRENUMELE. Edit. Geografia fizic a României. Poten ialul climato-turistic. 6.Utilizarea materialelor bibliografice.Atlasul R. Bucureúti *** (1983) .DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. 4. Edit. scheme. Edit. Edit. I. Edit. I. Bucureúti 5. pentru aprofundarea analizei poten ialului turistic natural úi a distribu iei spa iale a elementelor componente principale. Cercetarea în domeniul geografiei turismului. 3. Bojoi. Poten ialul turistic natural . (2000). Adrian GROZAVU DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geografie general . (2003). distribu ie spa ial . verticale. dr. Universit ii “Al. Popescu.Studii de caz (analiza úi interpretarea informa iilor úi datelor asupra diferitelor elemente ale poten ialului turistic natural). I. Turismul din Carpa ii Orientali. (1999) . Muntele I. Edit. ùtiin ific . exerci ii 1. I. . 5.Relieful României. Poten ialul turistic hidromineral. Geografia turismului. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Roamân DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Poten ialul morfo-turistic. S.. 7. Materializarea în practic a cunoútin elor teoretice privind posibilit ile de gestionare. M. (1998).2. Poten ialul biogeografic. (1974) . . Surprinderea leg turilor dintre fenomene. Cluj-Napoca 3. Edit. Bucureúti activitate obligatorie la lucr rile practice úi ob inerea a minimum 1. Geografia turismului OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Aplicarea integrat a principiilor úi criteriilor de analiz a poten ialului turistic natural al marilor unit i geografice ale României. identificarea úi eviden ierea rolului factorilor genetici asupra caracteristicilor elementelor turistice naturale. defini ie. V. Nathan. Cunoaúterea poten ialului turistic natural. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Academiei. Ielenicz. Sacareau. CCOLOCVIU. evaluare scris (evaluare pe parcurs + examen final) examen final (1-4 puncte+1 punct din oficiu) + activitatea la lucr rile practice (0-3 puncte) + evaluarea pe parcurs (0-2 puncte) condi ii EVALUARE criterii forme formula notei finale 87 .. Paris *** (1972-1979) . NUMELE Conf.concept.Geografia României.

PRENUMELE. 7. Prelegerea. Paris. (2001) – La société du risque sur la voie d’une autre modernité. reprezentarea úi modelarea riscurilor. Elaborarea de materiale grafice úi cartografice (grafice. (1998) – Prevenir les risques. condi ii criterii Prezen a obligatorie la lucr rile practice úi ob inerea a minim 1. Revista geografic . Dubois-Maury.2. Universit ii Bucureúti . Joceline. 2e édition. MMIXT) C F NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S 2 L Pr. U. Ianoú. L’Aube. Paris . Aubier. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Beck. Dauphine. Edit. 2. E-EXAMEN. având origine natural sau antropic úi poten ial perturbativ în domeniul turismului. Materializarea în practic a cunoútin elor teoretice privind posibilit ile de gestionare. 4. gérer. Chaline. diagrame. Adrian GROZAVU DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geografie fizic general . h r i de risc). scheme. I.3) L3 Semestrul 6 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Studii de caz (analiza úi interpretarea evenimentelor. vol. 2. spatialiser. (1994) – Riscul în sistemele geografice. Formarea capacit ii de cercetare.5 puncte din 3 posibile Însuúirea cunoútin elor teoretice úi practice fundamentale Aplicarea cunoútin elor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu în cadrul lucr rilor practice. 3.. 6. Armand Colin. Cunoaúterea modului de manifestare úi a efectelor. t. Bucureúti . Armand Colin. Diagnoza úi prognoza riscului 7. elaborarea unor materiale servind ca suport pentru activitatea de prevenire úi înl turare a efectelor fenomenelor de risc în domeniul turismului. 1998 . Hazard úi risc (încadrare conceptual úi metodologic ). (2004) – Hazardele naturale úi dezvoltarea durabil . dr. pentru analiza úi interpretarea situa iilor concrete legate de producerea fenomenelor de risc. schi e. NUMELE Conf. Gestionarea riscurilor úi a st rilor de criz în domeniul turismului 1. XLI.DENUMIREA DISCIPLINEI GESTIUNEA RISCURILOR NATURALE úI ANTROPICE INDUSE DE TURISM COD: JT 3614 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. 4. 5. comprendre. 2. figuri). S. X. exerci ii 1. Studii úi cercet ri de geografie. Percep ia. CCOLOCVIU. Ed. D. a datelor statistice etc. Paris . A. Hazarde úi riscuri sociale 5. Metodologia cercet rilor geografice OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Analiza unor fenomene sau evenimente cu caracter de risc. (2000) – Risques et catastrophes: observer. Galland. 1. Ionac. Supravegherea úi prevederea riscurilor. de utilizare a materialelor bibliografice. Claude (2002) – Les risques urbains. Bucureúti. Hazarde úi riscuri tehnologice 4. situa iilor de risc). 5. 3. J-P. Ciulache. B lteanu. Nicoleta (1995) – Fenomene geografice de risc. Elaborarea úi prezentarea unor portofolii cu tematic relevant în domeniului cursului. demonstra ia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale (video-proiector) úi a substitutelor (h r i. Hazarde úi riscuri naturale 3. identificarea cauzelor úi a posibilelor variante de gestionare a acestor fenomene. colocviu final Colocviu final (1-4 puncte+1 punct din oficiu) + activitatea la lucr rile practice (0-3 puncte) + evaluarea pe parcurs (0-2 puncte) EVALUARE forme formula notei finale 88 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 DOMENIUL GEOGRAFIE Specializarea PLANIFICARE TERITORIAL õ 89 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 90 .

. rolul S. Cartografie .G.G. NUMELE Conf. Pumain. 7. în analiza geosistemului.I. 3. Edit. Bucureúti. Les statistiques en géographie.I. realizarea úi gestionarea unui S. Afiúarea. Marie-Laure. – concepte. Rhind. Longman Scientifîc and Technical. Maguire. Grozavu. Prelegerea. Edit. Tehnici de integrare a datelor. Realizarea stratelor tematice. metode de reprezentare cartografic etc. Savoir faire une carte. 2. Paris. Metode de reprezentare cartografic . 2002. S ndulache. 1. exerci ii 1. Adrian GROZAVU. Dubus. Christine. condi ii EVALUARE criterii forme formula notei finale activitate obligatorie la lucr rile practice úi ob inerea a minimum 1. I. E-EXAMEN. Aurelian ROMAN DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Transmiterea c tre studen i a cunoútin elor teoretice privind cele mai importante aspecte ale Cartografiei (domeniu de studiu. Zanin. Paris.2. Infrastructuri úi date spa iale. 4. 4. GIS and Science. 2003. Geographical Information Systems: Principles and Applications.I. La représentation des données géographiques.G. Elaborarea de materiale grafice úi cartografice. Michèle. 8. 9. Produsele cartografice. London. Editarea vectorilor. J. Iosep. F. Sficlea. 2. P. demonstra ia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale (video-proiector) úi a substitutelor (h r i. Rouleau. Belin. Edit. Denise.G. Paris. Cartografie. Béguin. Trémélo. 8. 5. 1991. Cartografia (no iuni generale. Statistique et cartographie.. Lector dr. cât úi asupra problemelor de baz privind Sistemele Informa ionale Geografice (S. 7.5 puncte (din maximum 3 puncte) însuúirea cunoútin elor teoretice úi practice fundamentale din domeniu evaluare scris (evaluare pe parcurs + examen final). TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Edit. figuri). A.. 1970. Laure. Formarea capacit ii de realizare a bazelor de date úi de analiz geostatistic . Conversia úi prelucrarea datelor. D.). evaluare practic evaluare pe parcurs (0-3 puncte) + examen final (0-3 puncte) + activitatea la lucr rile practice (0-3 puncte) + 1 punct din oficiu OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) 91 . 2003. 2005. Al. principalele produse cartografice. 2005.. P.G. Exerci ii de utilizare a h r ii (citirea úi interpretarea corect .G. PRENUMELE.I.). categorii úi particularit i. V. John Wiley and Sons. S.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. 6. Conceperea. Belin. 6. clasificare). Harta – principal produs cartografic (caracteristici. Méthodes de la cartographie. Îndrumar de activit i asistate pentru înv mânt la distan . Nathalie. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Didactic úi Pedagogic . 1991. Importarea úi georeferen ierea datelor spa iale. Goodchild. conceperea.. efectuarea de calcule úi m sur tori etc. importan . 10. elemente componente. 3. 5. realizarea úi gestionarea unui S. A. Reprezentarea úi stocarea datelor. Presses du CNRS. M.. dr. Edit.. Dumolard. istoric). Reprezentarea úi stocarea datelor într-un S. Cunoaúterea conceptelor úi dobândirea abilit ilor necesare pentru aplicarea în activitatea didactic úi de cercetare útiin ific ..topografie. Edit. Charleux. scheme.3) CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE GEOMATIC COD: JPT 1208 L1 Semestrul 2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. tip rirea úi distribuirea datelor..I. Compozi ii cartografice complexe.I. D.. Longley.): defini ie. CCOLOCVIU. Formarea capacit i de realizare a fondurilor de hart úi de cartografiere asistat de ordinator. B. Armand Colin.. Universit ii “ùtefan cel Mare” Suceava.

însuúirea principalelor teorii referitoare la amenajarea teritorial . examen 30%LP+30%VP+30%E+10% oficiu 92 . Economica. Planificarea teritorial dup cel de-al doilea r zboi mondial. ini ierea în politicile de amenajare teritorial . Masson. Cluj DATAR (1988) – Atlas de l’Aménagement du territoire. Structuri spa iale reticulare.. Paris Madiot. Principiul ierarhiz rii spa iale. J. Principiile fundamentale de organizare a spa iului. Analiza decupajului regional românesc. Paris Groza. Univ. Choay. Analiza decupajului regional european.. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. Paris Dumolard. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. participare activa la LP. Rolul diverselor structuri în implementarea politicii de dezvoltare regional (dup legea privitoare la dezvoltarea regional ) TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Analiza videocasetei „Anatomia peisajului”. Précis Dalloz. Amenajarea teritoriului : Teritoriu úi teritorialitate. C-colocviu. (2004) – Amenajarea teritoriului úi dezvoltarea regional . Cl. O. Analiza fotoreportajului „Spa ii urbane româneúti în tranzi ie”. LP interactive Benedek. PUF.. Paris Rey. (2002) – Atlasul României. rezolvarea temelor de evaluare continua/VP Verificare continua (LP interactive). J. OCTAVIAN GROZA Geografie generala DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Însuúirea conceptelor. Formele de organizare a industriei în cadrul politicilor regionale.. V. Analiza fotoreportajului „Via a la ar ”. P. Principiul concuren ei spa iale. (2005) – Bazele teoretice ale amenaj rii teritoriale. Structuri spa iale. NUMELE PROF. „Alexandru Ioan Cuza”. rezolvarea temelor de evaluare continua Prezenta la LP. Tipuri de structuri spa iale. Spa ialitate úi structur spa ial . (2000) – Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. RAO. F. Sinteza politicilor de amenajare teritorial . PRENUMELE. E-examen. Dalloz. Structuri spa iale planiforme. Analiza videocasetei „Fiziologia peisajului”. DR. Amenajarea teritoriului – analiza unei defini ii. DATAR.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L1 BAZELE TEORETICE ALE PLANIFICARII TERITORIALE SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JPT1209 OB 2 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. P. 1981 -L’espace différencié. P. Iaúi Lajugie. Regiunile industriale – factor de dezechilibru regional. în elegerea rolului statului úi a comunit tilor locale/regionale în cadrul acestui proces TEMATIC GENERAL Organizarea spa iului : Spa iul în geografie. PU Clujean . Curs magistral interactiv. Paris Merlin. Legea privind amenajarea teritoriului úi urbanismul. Bucureút BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Prezenta 100% la LP. Analiza videocasetei „Patologia peisajului”. 1979 – Espace régional et aménagement du territoire. Structuri spa iale punctiforme. Principiul maximiz rii satisfac iei. Y. Lacour. Delfaud.. no iunilor úi termenilor de baz ai organiz rii spa iului úi ai amenaj rii teritoriale. Principiul minimului efort. (1993) – L’Aménagement du territoire..

dobândirea unor no iuni fundamentale în în elegerea si utilizarea teledetec iei úi GIS Defini ii.. prelucrarea úi utilizarea imaginilor. Organizare general : Lucr rilor practice urmaresc si completeaz tematica cursului. Principii generale .I. Conversia formatului datelor úi prelucrarea acestora.J.I. McDonnell Rachael (1998) .Sc ri de lucru. Imaginea: textur úi structur .3) TELEDETEC IE úI FOTOINTERPRETARE COD: JPT2410 L.Dic ionar explicativ de teledetec ie úi sisteme informa ionale geografice. Semn tura spa ial a obiectelor. mijloace utilizate. cu aplica ii în geografie fizic úi uman .Determinarea limitelor bazinelor hidrografice.G . TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Romana DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.M.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Realizarea h r ilor geomorfologice speciale úi generale. Ed. Skrdla M. Pixel-ul: rezolu ie spa ial .. Donis V. Wiley. Afiúarea úi imprimarea rezultatelor. Tehnici de colectare. corec ia acestora .W. DR. Goodchild M. Surse de imagini satelitare úi aerofotogrammetrice. (2008) – Remote Sensing and Image Interpretation. Microlmages Press. Ed. erori.I. Realizarea MNT úi prelucr ri specifice acestui model.T. introducere úi actualizare a datelor în S. Maguire D..I..Determinarea pantei reliefului. con inut. (1998) . Oxford. Rhind D. 6th edition. Realizarea h r ilor geologice. Integrarea imaginilor de teledetec ie în cadrul S. georeferen ierea. 517p. Junimea. Chipman.m Kiefer. 334p. R.G. Segmentarea imaginilor: segmentarea spa ial . realiz rii úi gestiunii Sistemelor Informa ionale Geografice. Wiley. modelare – problematizare Burrough P. Prelegere. 756p. Modelarea propag rii poluan ilor în geosistem.2. Extragerea informa iilor geografice din imaginile satelitare úi din aerofotograme. Aerofotografierea cu senzori multispectrali úi fotointerpretarea imaginilor: principii. Iaúi. Integrarea imaginilor satelitare în sisteme informa ionale geografice: principii generale. Lillesand.I.F.G.Geographical Information Systems and Science. Determinarea zonelor de risc. atribute.A Guide to Map and Image Processing. dezbatere. Donis I. Oxford University Press. condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% 93 EVALUARE .Metodologia realiz rii MNT. in studiile geografice.W. DANIEL CONDORACHI DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Informatic aplicat . Posibilit i de folosire a S.. CCOLOCVIU. Ed. PRENUMELE. Structura datelor în cadrul S. Nebraska. Deprinderea experien ei practice necesare în vederea proiect rii. Realizarea h r ilor morfometrice..G.. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. J. rezolu ie. (2008) . orient rii versan ilor úi însoririi.Principles of Geographical Information Systems.G. E-EXAMEN. Cartografie cu elemente de topografie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Prezentarea teledetec iei úi GIS úi conútientizarea faptului c acestea sunt discipline fundamentale utilizate pentru studiul geosistemului. în optimizarea amplas rii úi sistematiz rii urbane. MNT – instrument de analiz morfometric úi morfografic . (1992) . Percep ia spa ial a obiectelor.2 Semestrul IV STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Folosirea S.. NUMELE LECT..

pag. NUMELE ASIST. Bilan ul apei din lacuri S pt mâna VI: Dinamica apei din lacuri S pt mâna VII: Particularit ile regimului termic S pt mâna VIII: Caracteristicile hidrochimice.E. Physics and Chemistry. Giurma I. Analiza chimica.1. Bucureúti.. Lacurile din România – limnologie regional . D. I. New York.Performantica. Concep ie úi defini ie S pt mâna II: Istoricul limnologiei. Elemetele morfometrice ale lacurilor Saptamana III úi IV: Întocmirea h r ilor batimetrice pentru lacurile din orizontul local S pt mâna V úi VI: Cartarea unui bazin lacustru din orizontul local (Lacul Podu Iloaiei S pt mâna VII úi VIII: Analiza chimismului úi calit ii apelor minerale. II. Precis d’hydrologie (marine et continentale). úi III din jude ul Iaúi asupra mediului înconjur tor. (1971). Curs magistral úi problematizare BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Agafi ei Alina. úi se adun apoi punctle de la lucr rile practice 94 EVALUARE . Hutchinson G. (1979). pag151-159. (1982) – Cercet ri privind colmatarea unor lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Bahlui. (1957). Wiley.. Problematizare Saptamana II. Reabilitare S pt mâna I. Impact. X úi XI: Prelevarea sedimentelor lacustre úi prelucrarea acestora S pt mâna XII: Analiza impactului lacurilor de acumulare asupra mediului Saptammâna XIII úi XIV: Analiza surselor de poluare pentru lacurile naturale úi antropice din orizontul local. A Treatise on Limnology. Vol. JM 2414 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Paris. Gâútescu P. 56 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Diagrama Stiff. Hidrotehnica. Guilcher A.S. condi ii criterii forme formula notei finale Frecventareas eminarului úi ob inerea a minim1. Edit. Agafi ei M. Ecosisteme úi biocenoze lacustre S pt mâna XI: Dinamica ecosistemelor lacustre S pt mâna XII: Impactul lacurilor de acumulare asupra mediului Saptamana XII úi XIV : Poluarea lacurilor.DRD. Definirea termenilor de lac úi balt S pt mâna III: R spândirea lacurilor S pt mâna IV: Tipurile de lacuri (dup originea cuvetei lacustre) S pt mâna V: Elementele morfometrice ale lacurilor. Editura Tehnic .Metodologie.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU L2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU LIMNOLOGIE 4 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 COD: JPT 2415.27. Eexamen. PRENUMELE. Diadrama Scholler-Berkalof) S pt mâna IX.. (2004) – Aspecte privind impactul eutrofiz rii lacurilor de acumulare Ciric I. (1973) – Tratarea statistic a datelor chimico-analitice. nr.. Introducere. nr. Reprezent ti grafice (diagrame ternare. S pt mâna I: Caracterele generale ale Lacurilor. C-colocviu.37-41. IONUT MINEA Hidrologie si Oceanografie DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE Cunoaúterea úi localizarea principalelor cuvete lacustre úi determinarea modului de utilizare a apei acestora în diferite scopuri economice. 2. Dac se ob in minim 3 puncte din 6 posibile. Ceauúescu.5 puncte din totalul de 3 posibile Asimilarea cunoútin elor fundamentale Test la lucr rile practice úi examen pentru curs + 1pct din oficiu Examen scris. Iaúi. Defini ii. M-mixt) C F NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C 2 S L 2 Pr. Academiei R. Geography. Culoarea úi transparen a apei S pt mâna IX: Unit ile limnologice de pe teritoriul României S pt mâna X: Elemente de ecologie limnologic . Bucureúti.România. ICDPM. Prelevare de probe de apa. Interpretare. Editions Masson.I. Surse de poluare. Zavatti. Edit. Bucureúti.

M-mixt) C LIMBA DE PREDARE C 2 S 2 L Pr. Paris . Polirom. teritorialitate.1992 P. divergen e. Geografia Economic .I-IV. 10% din oficiu BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 95 . E-examen. Génin.Teritoriu. Spa iul social în tranzi ie. Sistemul mondial. Meridiane. Iaúi. 60% examen scris final. NUMELE PROF.Wallerstein.Mobilitatea spa ial úi implica iile sociale . 1991-1993 M. Difuziune spa ial úi implica ii geografice . 1973 I. regional úi global úi a importan ei acestora în circuitul mondial de valori materiale úi spirituale .Spa iu úi societate – concepte. Arhitectura social .Dinamica spa ial a principalelor fenomene sociale . Principes de géographie sociale. globalizare -Prelucrarea grafic a unor informa ii statistice referitoare la distribu ia spa ial caracteristicilor sociale ale popula iei. PRENUMELE. Bucureúti.Weber.Segrega ia social úi efectele sale geografice . mondializare. 2000 I. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.Sandu. C-colocviu.Particularit ile sociale ale statelor lumii contemporane – sinteze. Geografia Popula iei TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE -Prezentarea principalelor caracteristici socio-culturale cu implica ii geografice -Eviden ierea rolului factorilor socio-culturali în crearea peisajului geografic -Prezentarea particularit ilor socio-culturale ale popula iei mondiale. în perioada modern úi contemporan -Eviden ierea raporturilor socio-culturale la nivel local. la nivel mondial úi regional -Utilizarea materialelor cartografice în studiul diferen ierilor socio-spa iale -Metode specifice de investiga ie a dinamicii societ ii contemporane -Utilizarea bibliografiei de specialitate în scopul aprofund rii unor concepte esen iale pentru studiul societ ii umane din perspectiv geografic -Prelegeri sus inute de retroproiector -Problematizarea úi conversa ia euristic D. într-un context geografic mai larg Capacitatea de aplicare a cunoútin elor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu în cadrul lucr rilor practice Examen scris final 30% evaluarea în cadrul lucr rilor practice. Humanitas.Claval. la lucr rile practice (din 3 posibile) Prezen a constant în cadrul lucr rilor practice Însuúirea temeinic a unor concepte esen iale din domeniu Capacitatea de sintez a cunoútin elor însuúite.Modele sociale contemporane. Etica protestant úi spiritul capitalist. note de curs condi ii criterii forme formula notei finale Ob inerea unui punctaj de minimum 1.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 GEOGRAFIE SOCIAL SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JPT 3502 OP 5 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs.IONEL MUNTELE DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Geografia Uman General . Geografie social .DR. interferen e úi implica ii geografice -Rela iile (raporturile)sociale úi spa iul geografic. Tipologia socio-spa ial . vol.Muntele.5 p. identitate local (regional ) .

4. de analiz a studiilor de caz.DR. Fundamentarea unei strategii de amenajare teritorial 2.: Managementul dezvolt rii locale. formularea corect úi realist a elementelor esen iale ale proiectului. PRENUMELE. Mediamira. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Management . Amenajarea teritorial – no iuni úi concepte 2. Economic . Bucureúti. 2.: Regional planning and development in Europe. sistematizarea informa iilor úi modul succint de prezentare. formarea deprinderilor necesare aplic rii tehnicilor úi metodelor specifice planific rii úi amenaj rii. M.Marketing TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.N. Metode de planificare teritorial 3. Ed. Ed. R. 2000 x Spanu. Organizare. examen final scris Nota 1 (seminar) *0. F.C.. Ed. J.: Introducere în studiul amenaj rii teritoriului.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU MANAGEMENTUL PLANIFICARII TERITORIALE 5 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JPT3504 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE OB RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. organizarea úi sistematizarea teritoriului. 2002 x Matei. Planning regional úi spa ial.: Contemporary urban planning. amenajare. Risoprint. 1. Ashgate. Particularit i ale amenaj rii în func ie de forma de organizare a spa iului 6. NUMELE CONF. Sylvi. E. ed. Amenajarea spa iilor dup func ia principal de inut 1. Economic . calitatea prezent rii referatului Pentru examenul scris: claritatea úi calitatea informa iilor furnizate. indicarea surselor bibliografice utilizate. analiza studiilor de caz x Benedek. curs interactiv. 2001 x Cândea. Prentice Hall. Proiecte de amenajare Prelegerea (cu suport Power Point). Ed. Ceres. 3. E-examen.: Introducere în planning territorial. Funda iei România de Mâine. Bucureúti. 2000 condi ii Îndeplinirea obliga iilor didactice Pentru activitatea pe parcursul semestrului: analiza studiilor de caz. sistematizarea acestora pe etape ale derul rii proiectului úi încadrarea acestuia în tematica programului. Definirea structurii geografice în vederea amenaj rii 3. R. referat individual.: Amenajarea. a IIa. Cluj-Napoca. M-mixt) C LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. 1991 x Luca. I. Structuri administrative implicate în amenajare 5. Lucr ri. G.30 + Nota 3 (prezentare) * 0. 1999 x Mosteanu. 2001 x Magdalina. 1. Ed.50 x x x x TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE criterii forme formula notei finale 96 . J. Bran.: Spa iul geografic românesc. Bucureúti. 2001 x Shaw. Bucureúti. L. Planuri de amenajare teritorial 4. C-colocviu. prezentarea referatului.: Organizarea teritoriului.: Problematica dezvolt rii regionale în România. dezvoltarea abilit ilor de ini iere úi participare la un proiect de amenajare a teritoriului. Aldershot. pe echipe. 2002 x Levy. Cluj-Napoca. x familiarizarea cu diferitele proiecte de amenajare a teritoriului la nivel interna ional úi na ional. dezvoltare durabil . dezbaterea. 2nd ed. Englewood Cliffs.05 + + Nota 4 (examen) * 0. 2001 x Ionaúcu.. Bucureúti. Cluj-Napoca. Alma Mater. calitatea exprim rilor.: Amenajarea teritoriului. D.15 + Nota 2 (referat)* 0. Ed. identificarea modalit ilor de evaluare teritorial în vederea amenaj rii. originalitatea abord rilor. lucrul în echip . IRINA MANOLESCU DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE însuúirea úi în elegerea cunoútin elor specifice managementului planific rii teritoriale. Ed.

Gh. Scaiul.Opera iuni cadastrale. c. 6. Gh. în Tribuna economic nr. la dezvoltarea.Publicitatea opera iunilor cadastrale. ALL.No iunea úi termenul cadastru. 3.Noile c r i funciare. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C 2 S 2 L Pr. B descu. Cadastrul úi cartea funciar . Ed. Con inutul cadastrului funciar a. NUMELE PROF. Bucureúti. 1998. Bucureúti. c. b. TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Curs magistral si problematizare V. Dimitrie Cantemir. b. 1996. b. Iaúi. R. Bucureúti 2001. Motica. Lucr ri ûi proceduri cadastrale a. Timariu.5 puncte din totalul de 3 posibile Asimilarea cunoútin elor fundamentale Examen plus un punct din oficiu Examen scris + evaluare pe parcurs (1-7 puncte) + lucr rile practice (0-3 puncte) 97 1.I. 5. Folosin a terenurilor a. Cartea funciar a. 2. 1. 2000.. Importan a p mântului în via a economica úi social . Bucureúti. Mircea Miclea. E.Considera ii generale a.Sisteme de eviden cadastral úi publicitate.Documenta ia necesar conducerii cadastrului funciar. 5. Universit ii Transilvania. Problema cadastrului în România. Estim ri cadastrale a. Publicitatea imobiliar . EVALUARE . Mic lexicon de cadastru úi carte funciar . b. Evaluarea imobilelor funciare. Sistemul cadastral úi regimul funciar din România. 2001.DR. condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi ob inerea a minimum 1. Ed. I. Importan a úi sarcinile cadastrului funciar. în Tribuna economic nr. 1995. 3. b. Domeniile care utilizeaz documenta ia cadastral . Ceremi. 24 úi urm t. Tg. b. Rodica Popia. M. 9. Cadastru general úi forestier. Conducerea cadastrului funciar a. 4. formarea unei concep ii noi cu privire la fondul funciar úi imobiliar.. pag.UNIV. p.Examinarea úi estimarea terenurilor. b. Gionea. M sur toarea cadastral . Cadastrul funciar general. Conducerea registrelor cadastrale 7.Tehnic . Drept civil. Rotaru. Eexamen. 8. 1996.GHEORGHE DURAC DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL Aprofundarea cunoútin elor despre institu iile úi legisla ia ia funciar . Chitea.27 úi urm t. Braúov. PRENUMELE. Gh. Ed. protec ia úi conservarea acestor fonduri. Ed.P r ile cadastrului funciar. C-colocviu. All Beck. Alma Mater. Mircea Miclea. 7. cadastral úi imobiliar . 2. 13/ 2001. 2000.9/ 2001. 10. Organizarea úi func ionarea c r ii funciare Temele lucr rilor practice urm resc tematica cursului úi sunt în concordan cu dinamica úi specificul legisla iei române úi a metodologiei de cercetare. c. Ed. Valoarea terenurilor 6. Mureú. Categoria de folosin a terenurilor 4.Modul de folosin a terenurilor.Cadastrul funciar úi organizarea teritoriului. Durac. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Drept privat TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL 5 CADASTRU SI LEGISLATIE CADASTRALA COD: JPT3505 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Ed. Teoria general a patrimoniului úi a drepturilor reale. Bucureúti. Ed.

dezbatere – problematizarea bazei conceptuale úi analiza unor studii de caz Bailly.. 2005 Lefebvre. O. UAIC.. fragment comentat în cadrul unui seminar de lectur S pt mâna III: Morfologia structurilor spa iale – de la form la con inut S pt mâna IV: Metoda baricentrului aplicat în analiza structurilor spa iale punctiforme S pt mâna V: Indicii de re ea – aplica ii S pt mâna VI: Metoda poten ialului de interac iune spa ial – studiu de caz (România. S pt mâna I: Introducere teoretic –spa iu úi spa ialitate în geografie S pt mâna II: Produc ia spa iului – spa ii percepute. UAIC. La production de l'espace. H. O. Paris. PRENUMELE. 2003 Groza. P troescu. UAIC. Asimilarea principiilor si mecanismelor care conduc la apari ia structurilor spa iale spontane.. Iaúi.. Bazele teoretice ale planific rii teritoriale. Muntele. Iaúi. Bucureúti. 2005 Groza. Modèles en analyse spatiale. Uniunea European ) S pt mâna VII: Modelul lui Von Thunen – aplica ii la scara Regiunii de Dezvoltare Nord Est S pt mâna VIII: Modelul lui Alonso úi modele de optimizare în localizarea activit ilor economice in spa iul urban S pt mâna IX: Economii de aglomera ie în spa iul urban – studiu de caz (re eaua bancar din municipiul Iaúi) S pt mâna X: Dinamica localiz rii activit ilor economice în spa iul urban – rolul centralit ii S pt mâna XI: Evolu ia sistemului mondial dup 11 septembrie 2001 S pt mâna XII: Utilitatea conceptului de bifurca ie în geografie – studiu de caz (statele din Europa de Est) S pt mâna XIII: Accelerarea muta iilor înregistrate de structurile spa iale spontane – transcalaritate úi path dependency S pt mâna XIV: Concluzii – analizarea strategiilor spa iale prin prisma teoriei jocurilor Prelegere. 1994 Groza. Paris. C-colocviu.note de curs.DENUMIREA DISCIPLINEI ORGANIZAREA SPA IULUI GEOGRAFIC COD: JPT 3513 ANUL DE STUDIU L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU 5 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 108 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs.. Modelizarea cantitativ si grafic a structurilor spa iale spontane. I. I. ALEXANDRU RUSU DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE Geografie uman general . O. Paris. Groza.. Encyclopèdie d’économie spatiale – concepts – comportements – organisations. Iaúi. Les concepts de la geographie humaine... Ianoú. 2005 Groza. Iaúi. NUMELE ASIST.. 2001 condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% 98 EVALUARE . coll. Geografie economic OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Delimitarea conceptuala între planificare teritoriala si organizare spa ial .. Geografie economic mondial .. O. M. 2006 Sanders. Teritorii : Scrieri/dez-scrieri. 2000 [1974] Rey. Bucureúti. Geografia industriei. Geografie Uman General . P et al. O. O. Armand Colin. M-mixt) C OP NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C 2 S 1 L Pr. Economica. RAO. UAIC. V... Paideia. Lavoisier. DRD. 42 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. 2005 Groza. Atlasul României. spa ii tr ite.. Paris. spa ii edificate S pt mâna III: Structuri spa iale – o introducere morfologic S pt mâna IV: Structuri spa iale punctiforme – metode de analiz S pt mâna V: Structuri spa iale reticulare – metode de analiz S pt mâna VI: Structuri spa iale planiforme – metode de analiz S pt mâna VII: Organizarea spa iilor rurale – între planificare úi spontaneitate S pt mâna VIII: Organizarea spa illor urbane – între planificare úi spontaneitate S pt mâna IX: Organizarea spa iilor economice – între planificare úi spontaneitate S pt mâna X: Organizarea spa iilor economice – for e centripete úi for e centrifuge S pt mâna XI: Organizarea spa iilor politice – stabilitate úi efemeritate în sistemul politic mondial S pt mâna XII: Metode cantitative de eviden iere a structurilor spa iale spontane – teoria bifurca iilor S pt mâna XIII: Tranzien a structurilor spa iale spontane S pt mâna XIV: Concluzii S pt mâna I: Conceptul de spa iu – recapitualarea principalelor repere teoretice S pt mâna II: Henri Lefebvre – La production de l’espace. Ethnosociologie. Eexamen. A. et al. L. Anthropos. 1998 Auray J.

OCTAVIAN GROZA DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Geografie generala Bazele teoretice ale planificarii teritoriale TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE În elegerea de c tre studen i a locului úi rolului activit ilor din sectorul secundar în organizarea spa iului úi amenajarea teritoriului. Dollfus. R. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. LP interactive Bailly. rezolvarea temelor de evaluare continua/V Prezenta la LP. Dificult i legate de taxonomia úi de statistica industrial ) II Industrie ûi dinamic teritorial (Unit ile func ionale ale industriei. A . 2003 . Peter. Universitas. teritoriu . Politici industriale . Districtele industriale. Brunet. Sc rile spa iale úi efectele (N)DSM. Regiunile industriale III Dinamica spa ial a activit ilor industriale (Centralizare úi descentralizare industrial . Bucureúti Groza. O. Uzina úi spa iul geografic. Industrie úi industrializare .La documentation française. . examen 30%LP+30%VP+30%E+10% oficiu BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 99 . P. NUMELE PROF.Însuúirea de c tre studen i a modului de a privi fenomenele teritoriale datorate dinamicii spa iale a activit ilor industriale I Introducere în problematica geografic a activit ilor din sectorul secundar al economie mondiale (Economie. C-colocviu. (Noua) Diviziune Spa ial a Muncii. Factori úi oportunit i de localizare. Întreprinderile transna ionale. Théry. Istrate. Ferras. 1990 . M (2005) .Mondes nouveaux. RECLUS . Industrie úi identitate teritorial . R. Editura Didactic úi Pedagogic . 1979 – Location Analysis in Human Geography.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU LOCALIZAREA ACTIVITATILOR INDUSTRIALE 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JPT3607 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. politic . Industria în cadrul sistemului economic teritorial .1992 . Editura UAIC. Analiza studiilor de caz: siderurgia. Paris Brunet.Geografia industriei. New Delhi: Sage Publications Groza. Mediul industrial (de la muncitor la întreprinz tor) Analiza bibliografic a fenomenului de mondializare . Întreprinderea úi spa iul geografic. PRENUMELE. Paris – Montpellier Dicken.A Companion to Economic Geography-Oxford: Blackwell Publishing condi ii criterii forme formula notei finale Prezenta 100% la LP. Belin/Reclus. E-examen. 2002 . rezolvarea temelor de evaluare continua/VP Verificare continua (LP interactive). Industria între actori ûi teritorii (Politici na ionale de dezvoltare axate pe industrie. D(dir).Les mots de la géographie Dictionnaire critique. Economiile de aglomera ie .Encyclopédie de Géographie. Statul între individ úi întreprindere. R. Pumain. DR. Analiza cartografic a evolu iei structurilor industriale . Teritorii industriale/Teritorii industrializate. petrochimia. Forme de organizare spa ial a industriei. Iaúi Haggett. societate úi sistem politic. R.Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the st Century. H. microelectronica Curs magistral interactiv. Statele în curs de dezvoltare. London. London Peet. Teorii úi realit i ale dinamicii spa iale a activit ilor industriale.Modern Geographical Thought. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Însuúirea de c tre studen i a principiilor dinamicii spa iale a activit ilor industriale. Barnes. Thousand Oaks. participare activa la LP. 2000 . 1992 . E. Statele foste comuniste în tranzi ie-România. C pitan. Economica. R. O – (2004) – Les territoires de l’industrie. O (2000) – Geografia industriei. Cauzele (N)DSM. Iaúi Groza. T J [Eds]. Dezeconomiile de aglomera ie. Industrie. Studii de caz: Statele dezvoltate. Ferras. R . Oxford: Blackwell Publishing Sheppard. Arnold.

Iaúi Groza. Ed... nota la examen > 5 Examen scris L x 3/10 + Partial x 2/10 + Examen x 5/10 BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 100 . Interpreting the City. Ed. Bucureúti. Pumain. Iasi Ianoú. Ed. Planificare teritorial .. UAIC. Ed. G. I. urcanaúu. (2001). (1996). Muntele. O. V. Ed. Geografia Turismului. Ianoú. Paris. Geografia Agriculturii. Sisteme Teritoriale. Tehnic . Iaúi condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la Lucr ri practice úi partial Notele la Lucr ri practice úi partial >5. (2005). (1992). Ungureanu Al.. Groza O. metode (2 ore) Aplicarea metodelor de analiz asupra regiunilor de dezvoltare ale României (16 ore) Par ial (2 ore) Aplicarea metodelor de analiz asupra structurilor teritoriale europene (8 ore) Metode moderne Groza. GEORGE URCANASU DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Geografie economica mondial . (1980).. concepte. Geografie popula iei úi aúez rilor TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Eviden ierea caracteristicilor esen iale ale sistemelor teritoriale.B.. Moldova – popula ia. for a de munc úi aúez rile umane în tranzi ie . Moriconi-Ebrard Fr. Academiei. I.. Characteristic Features of the Urban System in Romania. E-examen. Ed... Iasi Groza. Denise. UAIC. B. UAIC. Ianoú. O. Iasi Muntele. (1994). Geografia economic mondial . Anthropos.H. Conceptul de regiune (4 ore) Rolul centralit ii úi speciliz rii func ionale în ierarhia urban (2 ore) Poli. Ed... Tehnic . Geografie uman general ... desistemogeneze în structurile teriale (4 ore) Taxonomia sistemelor teritoriale (6 ore) Modele úi modelizare statistic în geografia regionala (4 ore) Abord ri transdisciplinare în útiin ele regionale (2 ore) Introducere.. Ianoú. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. L’Urbanisation du Monde. Bucureúti. (2003). (2000). Bucureúti. UAIC. A. NUMELE LECTOR DR. I. (2000).DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU SISTEME TERITORIALE úI DEZVOLTARE REGIONAL 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JPT3611 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE OB RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Iaúi. Regiuni de dezvoltare (4 ore) Sistemele teritoriale – temporalit i úi remanan e (2 ore) Sistemogeneze. Al. Academiei. Iasi Groza O.. Tehnic . Iasi Nimigeanu. Temporalites Urbaines. Revue roumaine de geographie. (2004). Bucuresti. (1993).. Orasele din Moldova. Ed... O. UAIC. Paris Muntele. Ungureanu. UAIC. I. Dinamica urban . Sisteme teritoriale. I. Muntele. C-colocviu.. Anthropos. PRENUMELE. I. New York Ungureanu Al. Truman. Geografia Industriei. Bucureúti. Teoria sistemelor de aúez ri umane. I. (1993). UAIC. Ed. John Wiley&Sons. Ianoú. (2005). Bucureúti Lepetit. I. Ed. Axe. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. Al. I. (2005).. (2000). Rusu. Corson. Oraúele úi organizarea spa iului geografic. Humeau J.Ed. (1987). (2000). Eviden ierea principalilor parametri ai deyvolt rii regionale Sublinierea rolului re elei de aúezãri în constiturea peisajului umanizat úi precizarea trãsãturilor fundamentale ale unui sistem teritorial în contextul dezvolt rii durabile a acestuia Sisteme spa iale vs. Geografia uman a României.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 DOMENIUL GEOGRAFIE Specializarea HIDROLOGIE ùI METEOROLOGIE 101 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 102 .

Resursele Oceanului Planetar. O c l torie printre culturi. Edit. Marea Neagr . IONU MINEA DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Identificarea úi analizarea resurselor hidrosferei în vederea gestion ri úi valorific rii lor. (1971). Medii de sedimentare terestre úi acvatice.E. APE SUBTERANE ùI MLAùTINI CAPITOLUL V: RESURSELE DE AP DIN GHE ARI ùI CALOTELE GLACIARE CAPITOLUL VI: RESURSELE DE AP ALE M RII NEGRE CAPITOLUL VII: RESURSELE DE AP ALE ROMÂNIEI. GESTIUNE ùI VALORIFICARE FORMELE DE APARI IE ALE APEI PE GLOB CAPITOLUL II: VOLUMUL DE AP DIN NATUR CAPITOLUL III: RESURSELE OCEANULUI PLANETAR CAPITOLUL IV: RESURSELE APELOR CONTINETALE – DIN RÂURI. Moore G. Am. Perillo G. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE Condi ii Criterii Forme Formula notei finale examen 0. Elsevier Science B. Cunoaúterea principalelor resurse ale Oceanului Planetar.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L1 GESTIONAREA úI VALORIFICAREA RESURSELOR HIDROSFEREI SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JHM 1208 OB 2 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs.E. Definitions and geomorphologic classifications of estuaires. Romanescu Gh. Life le Monde Vivant. Identificarea surselor de informare úi bibliografice necesare 2. Edition Life. ale M rii Negre úi ale României úi modalit ile de valorificare a acestora INTRODUCERE – APA PE TERRA ùI IMPORTAN A APEI PENTRU OM ùI MEDIUL S U CAPITOLUL I : CONSIDERA II PRINVIND NO IUNILE DE: RESURS . Marea Neagr – rolul economic úi geopolitic în Europa de sud-est 4. Guilcher A. Editura HGA. Asquith D. Referate asupra utiliz rii resurselor Oceanului Planetar TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Curs magistral úi problematizare Ascherson N. (1962). Delta.DRD. Identificarea resurselor hidrice din orizontul local – deplasare pe teren 5. Géographie des littoraux. (1972). Posea Aurora (1999). Geomorphology and Sedimentology of Estuaires. Soc. (1996). Romanescu Gh.20 L 103 . Edited by G. Editura Univers. NUMELE ASIST. PROBLEME ACTUALE ùI GESTIONAREA ACESTORA 1.. Paris. C-colocviu. Carré F. Suceava Romanescu Gh. (1983). Perillo. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. E-examen. Bucovina Istoric . Gâútescu P.Bull. Edit.82. Engel L. Bucureúti. Précis d’hydrologie marine et continentale.. (1998). Limnologie úi Oceanografie. (1998).30E + 0. Paris. Presses Universitaires de France. Funda iei “România de Mâine”. Paris. (1965). Bucureúti.. Developments in Sedimentology. Les littoraux. Armand Colin. term and concept. ale apelor continentale. PRENUMELE. LACURI. nr. Impact des aménagement sut leur évolution. Bucureúti. La mer. 53. Edit. Editions PUF. Nonn H. Universit ii "ùtefan cel Mare". Delte úi estuare. 56 94 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.M. (2000). Paris. Edit. Oceanografie.F.G. Suceava. (2002).M. Suceava. (1999). Paskoff R. Oceanografie. Universit ii “ùtefan cel Mare”. Modelare asistat pe calculator pentru evaluarea reusrselor hidrologice dintr-un bazin hidrografic 3.50P + 0. Geol. Mason&Cie. Les océans. (1997). ale ghe arilor úi calotelor glaciare.

S pt mâna V: Vântul în stratul de aer de lâng suprafa a terestr .. The climate near the ground. Elena. Geiger. S pt mâna IV: Procesele de înc lzire ale atmosferei.G. * * * (1972 . R. S pt mâna XI: Topoclima culturilor agricole. Analiza la scar microclimatic úi topoclimatic a factorilor climatogenetici: radia ia solar .A. Cambridge.R. Topoclimatologie úi microclimatologie .. Edit. Edit.000). Soc. C-colocviu. ser. Gh. S. Academiei. Specificul m sur torilor microclimatice úi topoclimatice. Bucureúti. (1976). (1975). 50% examinare final ). Bucureúto. S pt mâna XIV: Microclimatele spa iilor interioare. Neamu. NUMELE PROF. Massachusetts. Geografia fizic . Topoclimatele complexe S pt mâna X: Topoclimate elementare naturale. Metode de reprezentare grafic în topoclimatologie úi microclimatologie. Bucureúti Bogdan. Edit. I. I. Teodoreanu.G. condi ioneaz acceptarea la examinarea final ..DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN TOPOCLIMATOLOGIE úI MICROCLIMATOLOGIE SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JHM 2302 L2 3 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 5 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Bucureúti EVALUARE Condi ii Criterii Forme Formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi a cursurilor.Curs. Prelucrarea statistic úi climatologic primar . Edit.G. Gugiuman. DR. Prelegere. Principes d’élaboration des cartes topoclimatiques et leur application à la carte topoclimatique de la Roumanie (échelle 1:50. Elena. S pt mâna VI: Evapora ia. Mihai. Determinarea inversiunilor termice. modelare – problematizare. U. Edit.1979). Univ. t.. Expozi ia versan ilor unul din factorii determinan i ai topoclimatelor în peisajul geografic. Cunoaúterea metodelor úi tehnicilor specifice de efectuare a m sur torilor în spa iul microclimatic úi topoclimatic úi a aparaturii meteorologice utilizate. 56 ROMANA DEPARTAMENT Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Atlas – R. Mihai. S pt mâna III: Transportul úi stocarea temporar de c ldur în sol úi în adâncul apelor. Bogdan. S pt mâna XIII: Microclimatologia.G. S pt mâna II: Radia ia solar . M. (1983). S pt mâna VIII: ora a I-a.R. (1966). Bucureúti. caracteristicile suprafe ei subiacente active úi circula ia general a atmosferei. Explicarea leg turilor de dependen úi intercondi ionare care exist în evolu ia proceselor meteorologice. t. dezbatere. I (LXXI).. Edit.G. Elemente de climatologie urban . Amenaj ri. Géogr. Teodoreanu.. Academiei. S pt mâna XII: Topoclimate urbane. Bul. Bucureúti. Ora a II-a Examinare par ial . 15% examinare par ial . (35% LP. LIVIU APOSTOL Meteorologie úi climatologie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Cunoaúterea principalelor legi dup care se desf úoar apari ia úi evolu ia principalelor elemente. par ial úi final la curs Promovarea activit ii la lucr ri practice úi a examin rii par iale pe parcurs. Bucureúti. Elena. Raportarea rezultatelor cercet rii microclimatice úi în special topoclimatice la condi iile climatice. de ùt. fenomene úi procese meteorologice în stratul de aer de lâng suprafa a p mântului. 104 . Analiza factorilor genetici ai elementelor úi fenomenelor meteorologice úi a evolu iei parametrilor elementelor úi fenomenelor meteorologice într-un sistem complex úi unitar. pân la nivelul de 2 m. vol. Test la lucr ri practice úi examinare scris . Cotr u. 20.. Harvard Univ. ser. R. evapotranspira ia úi distribu ia vaporilor de ap în stratul de aer de lâng suprafa a terestr .Ceres”. Româna. S pt mâna I: Domeniul de cercetare al topoclimatologiei úi microclimatologiei.. (1971). PRENUMELE. Eexamen.S. Marcu. Asimilarea cunoútin elor fundamentale. Academiei. Cunoaúterea principalelor caracteristici ale unor microclimate. M-mixt) M OB TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. S. M. Academiei. Bucureúti. Academiei. Octavia. Press. stratului de z pad úi ghea . Reprezent ri cartografice ale microclimatelor úi topoclimatelor. * * * (1983). Meteorologie úi climatologie forestier . 24. S pt mâna IX: Topoclimatele elementare.. La régionalisation climatique et topoclimatique de la Roumanie. Geografice. Geografia României. Facultatea de Geologie-Geografie. Absorb ia úi reflexia sa de pe diferite tipuri de suprafa a terestr . naturale úi antropice. transpira ia. R. respectiv climatice úi caracteristicile suprafe ei subiacente active. Ciulache. Reprezent ri grafice pe vertical . începând de la suprafa a terestr . Caracteristicile termice úi higrometrice ale aerului de deasupra solului acoperit cu vegeta ie în timpul anului. S pt mâna VII: Caracteristicile termice úi higrometrice ale aerului de deaupra apelor. Octavia (1981). Géogr. . Elena (1971). M sur tori microclimatice úi topoclimatice.G.

Oxford. reabilitare. densitatea re elei hidrografice. În general riscurile hidrologice sunt definite ca fiind procesele care în mod natural se manifest în intervale de timp neregulate. (2002). S pt mâna III: Realizarea MNT úi prelucrarea informa iei pentru a scoate în eviden unii parametrii morfometrici ai bazinelor hidrografice (suprafa . PRENUMELE. apa exercit úi o serie de ac iuni defavorabile asupra peisajului geografic úi societ ii umane. RISC. Bucureúti. modific ri hidromorfologice. Edit. C-colocviu. 28+28 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a obligatorie la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 40% R spunsurile la examinarea final 60% EVALUARE 105 . (1971). Roúu Corina. CRISTIAN CONSTANTIN STOLERIU DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE Pe lâng rolul pozitiv pe care îl are în evolu ia úi dezvoltarea unei regiuni geografice (în func ie de bog ia de resurse). Hidrologie general . Hidrogeologie.) care pot fi traduse în riscuri hidrologice naturale. fiind produse de fenomene cu manifestare spontan (local sau zonal ). Suceava. Amenajare. Edit. Edit. care pot produce sau nu modific ri ale peisajului geografic úi sistemului social-economic. Eexamen. Bucureúti. Newson M. (1994). Bucureúti. Universit ii „ùtefan cel Mare”. Zamfirescu F. NUMELE ASIST. panta bazinului. U. Edit. DRD. Didactic úi Pedagogic .) S pt mâna IV: Realizarea h r ii densit ii re elei hidrografice (studiu de caz pe diferite bazine hidrografice extrase de pe h r ile topografice). Cre u Gh. Romanescu Gh. Elemente de baz în dinamica apelor subterane. dezbatere. Hydrology and the river environment. lungimea re ei hidorgrafice. Marosi P. *H*G*A*.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU L2 PROBLEME SPECIALE DE AMENAJARE A ZONELOR CU RISC HIDROLOGIC SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JHM 2304 OB 3 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 5 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Preda I. Edit. accelerate sau nu de interven ia antropic . Bucureúti. supraînc rcare chimic úi solid etc. TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Diaconu S. S pt mâna V: Realizarea h r ii izofreatelor S pt mâna VI: Realizarea h r ii hidroizohipselor S pt mâna VII: Realizarea h r ii zonelor afectate de diferitele ricuri hidrologice S pt mâna VIII: Simularea unor viituri úi inunda ii utilizând h r ile topografice S pt mâna IX: Calcule statistice úi evaluarea economic a dezastrelor produse prin viituri úi inunda ii S pt mâna X: Simularea construc iei unui baraj úi evaluarea economic a consecin elor induse de acumularea acvatic S pt mâna XI: Deplas ri în teren (identificarea úi recunoaúterea elementelor principale ale reliefului fluvial) S pt mâna XII: Deplas ri în teren (identificarea úi recunoaúterea proceselor geomorfologice) S pt mâna XIII: Deplas ri în teren (identificarea úi recunoaúterea lucr rilor hidrotehnice) S pt mâna XIV: Colocviu Prelegere. Edit. Geografia apelor României. (1998).A Popa R. Acestea se manifest prin multiple forme (viituri. Cursuri de ap . Didactic úi Pedagogic .. diferi i coeficien i de form . Bucureúti. *H*G*A*. M-mixt) E NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Român C 2 S L 2 Pr.S. VULNERABILITATE S pt mâna III: RELIEFUL FLUVIAL S pt mâna IV: PROCESE GEOMORFOLOGICE S pt mâna V: RISCUL PRODUCERII VIITURILOR ùI INUNDA IILOR S pt mâna VI: FENOMENE DE RISC HIDROLOGIC INDUSE DE SC DEREA TEMPERATURII APEI S pt mâna VII: FENOMENE DE RISC HIDROLOGIC ASOCIATE SCURGERII MINIME S pt mâna VIII: RISCUL EXCESULUI DE UMIDITATE S pt mâna IX: RISCUL SUPRAÎNC RC RII CHIMICE A APELOR DE SUPRAFA ùI SUBTERANE S pt mâna X: RISCUL SUPRAÎNC RC RII CU MATERIAL SOLID A PÂNZELOR FREATICE S pt mâna XI: RISCUL MODIFIC RILOR HIDROMORFOLOGICE S pt mâna XII: LUCR RI HIDROTEHNICE PENTRU AMENAJAREA CURSURILOR DE AP S pt mâna XIII: LUCR RI DE STABILIZARE A VERSAN ILOR CU RISC GEOMORFOLOGIC S pt mâna XIV: SUPRAVEGHEREA RISCURILOR HIDROLOGICE S pt mâna I: Inventarirea úi analiza datelor hidrologice úi climatice ob inute la sta iile hidrometrice úi meteorologice din Moldova S pt mâna II: Determinarea úi cartografierea parametrilor climatici cu impact asupra regimului hidrologic al râurilor. (1997). Inunda ii accidentale. etc. (1972). Bucureúti. S pt mâna I: INTRODUCERE CU PRIVIRE LA PROBLEMATICA RISCURILOR HIDROLOGICE S pt mâna II: HAZARD. inunda ii. exces de umiditate. Ujvari I. Dadactic úi Pedagogic . Elemente de hidrodinamica râurilor. ùtiin ific . Edit. (1997). impact. Clarendon Press. modelare – problematizare. (1999).

Rhind D. Pixel-ul: rezolu ie spa ial .2 Semestrul 4 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.Sc ri de lucru.Principles of Geographical Information Systems.M.. in studiile geografice. orient rii versan ilor úi însoririi.I. Wiley. Extragerea informa iilor geografice din imaginile satelitare úi din aerofotograme. (2008) – Remote Sensing and Image Interpretation. Goodchild M. DR.I.G. Cartografie digital . Tehnici de colectare. Posibilit i de folosire a S. georeferen ierea.W.Dic ionar explicativ de teledetec ie úi sisteme informa ionale geografice. mijloace utilizate.G. Donis I.m Kiefer. Iaúi. Surse de imagini satelitare úi aerofotogrammetrice. dobândirea unor no iuni fundamentale în în elegerea si utilizarea cartografiei.G . dezbatere.. E-EXAMEN. 756p. (1998) .. Percep ia spa ial a obiectelor. realiz rii úi gestiunii Sistemelor Informa ionale Geografice. erori.G. PRENUMELE. teledetec iei úi GIS Defini ii.I.3) TELEDETEC IE.I.W. Wiley. Junimea.Determinarea limitelor bazinelor hidrografice. NUMELE LECT. (1992) . cu aplica ii în geografie fizic úi uman .. Oxford. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.Determinarea pantei reliefului. introducere úi actualizare a datelor în S. 6th edition.G. Microlmages Press.. Realizarea h r ilor morfometrice. CCOLOCVIU. (2008) . atribute. Principii generale . Ed.Metodologia realiz rii MNT. condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% EVALUARE 106 . FOTOINTERPRETARE úI SIG COD: JHM 2409. No iuni generale de cartografie .. Prelegere. Chipman. în optimizarea amplas rii úi sistematiz rii urbane. Segmentarea imaginilor: segmentarea spa ial . Realizarea MNT úi prelucr ri specifice acestui model. Folosirea S. Integrarea imaginilor satelitare în sisteme informa ionale geografice: principii generale. Deprinderea experien ei practice necesare în vederea proiect rii.I. prelucrarea úi utilizarea imaginilor. Ed.Geographical Information Systems and Science. MNT – instrument de analiz morfometric úi morfografic . Ed.. R. Nebraska. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Romana DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Integrarea imaginilor de teledetec ie în cadrul S. con inut. McDonnell Rachael (1998) . Organizare general : Lucr rilor practice urmaresc si completeaz tematica cursului. Oxford University Press. corec ia acestora .A Guide to Map and Image Processing. Maguire D. Afiúarea úi imprimarea rezultatelor. Aerofotografierea cu senzori multispectrali úi fotointerpretarea imaginilor: principii.F.T. Imaginea: textur úi structur . 334p. rezolu ie. Determinarea zonelor de risc. Conversia formatului datelor úi prelucrarea acestora. Structura datelor în cadrul S. modelare – problematizare OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Burrough P. Lillesand.J. JM 1208 L. Semn tura spa ial a obiectelor. Realizarea h r ilor geomorfologice speciale úi generale. Realizarea h r ilor geologice.2. Modelarea propag rii poluan ilor în geosistem.. DANIEL CONDORACHI DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Prezentarea cartografiei. Donis V. Skrdla M. teledetec iei úi GIS úi conútientizarea faptului c acestea sunt discipline fundamentale utilizate pentru studiul geosistemului. J.

S pt mâna VIII: Indici bioclimatici. S pt mâna I: Specificul m sur torilorúi prelucr rii datelor pentru bioclimatologie. Influen a vremii úi a climatului asupra animalelor. (1973). Bucureúti. condi ioneaz finale acceptarea la examinarea final . S pt mâna XIV: Bioclimatologie medical . I. Dubuque. topoclimatice. Univ. Edit. Condi ii Frecventarea lucr rilor practice úi a cursurilor.. Bucureúti.The impact of the weather and climate on humans and their environment (animals and plants). S pt mâna X: Indici bioclimatici. S pt mâna XI: Efecte ale vremii úi climei în via a oamenilor. Academiei. II. II. 15% examinare par ial . radioactive. S pt mâna VI: Influen a vremii úi a climei asupra recoltelor. S pt mâna III: Utilizarea datelor climatice.. Edit.. Bioclimatology. The Benjamin/Cummings Publsh. P unescu. NUMELE PROF. Bucureúti. Criterii Asimilarea cunoútin elor fundamentale. Ionac. Mather. Iancu. Vlad. S pt mâna IX: Efectele polu rii aerului. VERIFICAREA CUNOùTIN ELOR Prelegere. C-colocviu. Examinare par ial . S pt mâna XIV. Woodsworth Saigo. par ial úi final la curs Formula notei Promovarea activit ii la lucr ri practice úi a examin rii par iale pe parcurs. S pt mâna III: Influen a vremii úi a climei asupra animalelor. 1. Bucureúti. Edit. . (1985). Bioclimatologie uman . Chiri . S pt mâna IV: Metodologia cercet rii bioclimatice. 56 94 5 ROMANA DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Bucureúti. S pt mâna V: Climatologie silvic . J. S pt mâna XIII: Aplica ii terapeutice ale efectelor biometeorologice úi bioclimatice. DR. Environmental science . (35% LP. Environmental science – A global concern. Frankfurth pe Main. Cunningham. Elena (2002).. J. W & J. S pt mâna XI: Bioclimatologia uman a spa iilor interioare. S pt mâna VII: . Co. Graw-Hill Co.A. Concentra ii maxime admisibile. dezbatere. Biometeorology. Barnea.. microclimatice în bioclimatologie.A. TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 107 . modelare – problematizare.. C.P. Mitscherlich. S pt mâna V: Implica ii practice ale influen ei climatului. P.. Clima úi comportamentul uman. D. Ardelean. Encicloped. b.S. New York. Climatologie comportamental . W. agroclimatici. cu vibra ii. Efecte. Chiras. Elemente de biometeorologie medical . S pt mâna VII: Climatul exterior úi climatul interioarelor. Nicoleta (1998).C. U. Climatology: Fundamentals and apllications. W. S pt mâna X: Influen a stimulilor meteorologici úi climatici asupra principalelor boli ale popula iei. S pt mâna XIII: Bioclimatologie medical . C.. U. P fdurea. Medical . S pt mâna VI: a. U. (1980). Mackay LTD. Inc. Eexamen. Sauerlander. Topoclimatologie úi microclimatologie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL Cunoaúterea impactului vremii úi a climatului asupra popula iei úi a vie ii pe P mânt (plante úi animale).. I. Influen a propriet ilor fizice úi chimice permanente sau variabile ale troposferei inferioare asupra vie ii. S pt mâna I: Introducere.. I. PRENUMELE. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. S pt mâna XII: Determinarea poluan ilor atmosferei. D.S. Ionac. 50% examinare final ). I.S. (1977). S pt mâna VIII: Efectul stimulilor meteorologici în procesele de baz ale fiziologiei umane. S pt mâna II: Propriet i fizico-chimice ale atmosferei terestre. Ciulache S. M. trad. Edit. P tr úcoiu. Forme Test la lucr ri practice úi examinare scris . S pt mâna IX: Efectele vremii úi ale climei asupra popula iei. Edit. Ac iunea stimulilor meteorologici úi climatici asupra corpului uman. G. (1974). Bucureúti. Chatam.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN BIOCLIMATOLOGIE SEMESTRUL 4 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JHM 2410 OB L2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE TOTAL ORE SEMESTRU TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. vol. Roúu. N. R. S. Academiei. Menlo Park. ale polu rii fonice. S pt mâna IV: Agroclimatologie. Barbara (1995). C. S pt mâna XII: Alte efecte produse de vreme úi clim asupra popula iei.D. de climatologie silvic . (1972).. Heyden International Topics in Science. indici de confort. creúterea úi mediul. Edit. Mc.A framework for decision making. Tromp.. Californa. D. Brown Publish. S pt mâna II: Influen a vremii úi a climatului asupra plantelor. Teodoreanu. topoclimatului úi microclimatului asupra plantelor. Aspecte practice.. Sta iuni forestiere. termice. LIVIU APOSTOL Meteorologie úi climatologie. Wm. Nicoleta (1998). C. vol.K.

Bucureúti. Universit ii „ùtefan cel Mare”. (1997). Gâútescu P. CAPITOLUL IV: AMENAJ RI HIDROTEHNICE DIN BAZINELE HIDROGRAFICE ùI ROLUL LOR ÎN CADRUL PEISAJULUI GOEGRAFIC. Romanescu Gh.20 L 108 . Hidrogeologie. Précis d’hydrologie marine et continentale. Suceava. CAPITOLUL II: RE ELE HIDROLOGICE. Albatros.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 PROBLEME SPECIALE DE HIDROLOGIE A ROMÂNIEI SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JHM3504 OB 5 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. (1981). Guilcher A. Edit. Edit. figuri). Tehnic . E-examen. Tehnic . Didactic úi Pedagogic . (1984). Dumitrescu C. Edit. enu A. (1998).30E + 0. Edit. exerci ii Diaconu C. Preda I. Bucureúti. Universit ii Bucureúti. Geografia apelor României. demonstra ia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale (video-proiector) úi a substitutelor (h r i. Hidrologie general . Bucureúti. Edit. Bucureúti. (1971). (1965). Bucureúti. Diaconu C. Elemente de baz în dinamica apelor subterane. (1999). (2002). CAPITOLUL V: RISCURI HIDROLOGICE NATURALE CAPITOLUL VI: RISCURI HIDROLOGICE INDUSE DE ACTIVIT ILE ANTROPICE CAPITOLUL VII: RESURSE DE APE MINERALE ùI TERMALE DIN ROMÂNIA – MODALIT I DE VALORIFICARE. Bucureúti. ùerban P. Bucovina Istoric . Mason&Cie. Identificarea problemelor legate de reteaua hidrografic dintr-un bazin hidrografic – deplasare pe teren – 18 ore Prelegerea. Sinteze úi regionaliz ri hidrologice. (1988). Limnologie úi Oceanografie. Medii de sedimentare terestre úi acvatice. CAPITOLUL I: RESURSELE DE AP ALE ROMÂNIEI. NUMELE ASIST. Hidrologie.DRD. Edit. M-mixt) C LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. ùtiin ific . Romanescu Gh. Bucureúti. Schram Maria. Didactic úi Pedagogic . Universitatea “Al. Popa R. Marosi P. C-colocviu. Bucureúti. Piúota I. (1972). Edit. (1997). Bucureúti. Drobot R. condi ii criterii forme formula notei finale EVALUARE examen 0. Editura HGA. Edit. Hidrologie. Zamfirescu F. CAPITOLUL III: MODIFIC RI HIDROCLIMATICE ALE ECOSISTEMULUI INDUSE DE PREZEN A RE ELELOR HIDROGRAFICE ùI A LACURILOR NATURALE ùI ANTROPICE. Hidrologia uscatului. Edit. Edit. Z voianu I. PROBLEME ACTUALE ùI GESTIONAREA ACESTORA.M. Ujvari I. (1995). Universit ii din Bucureúti. Paris. Dadactic úi Pedagogic .50P + 0. HIDROGEOLOGICE ùI CONSTITUIREA FONDULUI DE DATE.. scheme. 28 94 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Bucureúti. Preda I. Resurse de ape minerale úi termale. TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1. Bazele statistice ale hidrologiei. Delte úi estuare.I. Edit. Modelare asistat pe calculator pentru evaluarea riscurilor hidrologice naturale úi induse dintr-un bazin hidrografic – 10 ore 2. (1994). (1997).Cuza”. Dialog despre apele minerale. Funda iei “România de mâine”. Pantazic Maria (1983). Edit.. Suceava. Iaúi.. (2002). Didactic úi Pedagogic . PRENUMELE. Elemente de hidrodinamica râurilor. Edit. Râurile – de la inunda ii la secet . IONU MINEA DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL Cunoaúterea principalelor aspecte legate de resursele de ap din România úi a problemelor induse de prezen a sau absen a acestora INTRODUCERE.

leur mode de formation. în special pentru Marea Neagr . condi ii criterii forme formula notei finale BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE Examen scris 0. International Peat Society. Romanescu Gh..AùEZAREA M RII NEGRE 2.S. Dussart B.. London. Neiges et Glaciers.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA M RII NEGRE 5 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JHM3505 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Bucureúti. NIVELUL DE CUNOAùTERE AL M RII NEGRE 3.. England. Jig u Gh. sous la direction de Amoros C et Petts G. Maltby E. Editions Gaston Doin. Estuarine facies models: conceptual basis and stratigraphic implications. Neuchâtel.J. BAZINUL HIDORGRAFIC AFERENT M RII NEGRE 5. a condi iilor hidrometeorologice specifice M rii Negre. Paris. Bull. MORFOMETRIA ùI MORFOGRAFIA M RII NEGRE 4. (1962). Amoros C. Paris. precum úi a condi iilor hidrometeorologice úi de mediu actuale 1. leurs eaux. C-colocviu.. Geomorfologie.50P + 0. Chorley R.. Proctor M. Gresswell R. Standard Encyclopedia of the World.. (1994). NUMELE PROF. (1998). M-mixt) C LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. RELIUFUL BAZINULUI M RII NEGRE 8. nr.E. MK7 6AA..20 L 109 . leurs destin.K. (1993). Waves. Horne A. (1983). SEDIMENTELE DIN MAREA NEAGR 10. (2002). Introduction to Fluvial Processes. (1971). Bucureúti. Edit. La dynamique du cycle de l’eau dans un bassin versant. Medii de sedimentare terestre úi acvatice.37. Edit.10 ore.C. Universit ii de Stat din Moldova. Darlymple R. Corbel J. Am. Feol. (1966).W. Les lacs. Huxley A. Limnologie. Ambroise B. Methuen and CoLTD. GEOLOGIA BAZINULUI M RII NEGRE 7. 0Pardier E. Le concept d’hydrosistþme appliqué à la gestion écologique des fleuves. Ltd. Edited by Eino Lappalainen. Editions Avanti. Bucovina Istoric .România. 2. New York. Processus. In: Global peat resources. Petts G. (1965). In: Hydrosystþmes fluviaux.. Pergamon in association with the Open University Walton Hall. Academiei R. (1992). (1925). Gauthier-Villars. a condi iilor de mediu úi a celor legate de poluare apelor marine . MASSON. Chiúin u. Suceava.62. Brown J. (1996).A. Modþles. VIA A ÎN MAREA NEAGR 11. CLIMA REGIUNII M RII NEGRE 6. Assoc.30E + 0. Edit. Rivers and Lakes. Editions Armand Colin. Les miracles de l’eau. DEGRADAREA ùI PROTEC IA MEDIULUI ÎN MAREA NEAGR TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE 1. *H*G*A*. et al. Journal of Sedimantary Petrology... Paris. Boyd R. Clasic úi interactiv. McGraw Hill Book Company. Gâútescu P.Deplasarea pe teren pentru m sur tori de detaliu pe litoralul românesc al M rii Negre – 18 ore. (1953). Petrol. POPULA IA ùI AùEZ RILE OMENEùTI DE PE COASTELE M RII NEGRE 12. E-examen.J. Weidenfeld et Nicolson. (1977). Edit. Collet L. Milton Keynes.. Limnology.GHEORGHE ROMANESCU Hidrologie úi Meteorologie DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL Cursul îúi propune cunoaúterea cât mai aprofundat a condi iilor de apari ie úi evolu ie a M rii Negre în raport cu spa iul georgafic limitrof. PRENUMELE.F. Zaitlin B. Lacurile din România – limnologie regional . Geological Survey of Finland. Modelare asistat pe calculator privind dinamica apelor în diferite medii acvatice.C.E.R. L'étude des eaux continentales.W. Goldman C. Peatlands: their nature and role in the biosphere. Relational theory of delta formation. Fecteurs. Romanescu Gh.DR. Delte úi estuare.. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. ACVATORIUL M RII NEGRE 9. (1998). Bates C. (1971). Nr. vol.361. tides and shallow-water processes. London.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale examen 1 pct oficiu+3 pct activitate seminarii+3 pct sarcini individuale + 3 pct examinare orala 110 .E.M. ORIGINEA ùI CONDI IILE DE EXISTEN A ESTUARELOR. FORMAREA DELTELOR. Bucureúti. CHIMIA ESTUARELOR. Fleuves et rivières. FUNC IONAREA UNEI DELTE. Elemente de hidrodinamica râurilor. Paris. PROCESE BIOTICE CAPITOLUL II SISTEMUL DEùETRIC.P. Paskoff R. Romanescu Gh. (2002). Late Quaternary shelf-margin deltas. Petts G. Les miracles de l’eau. (1985).B. Universit ii „ùtefan cel Mare”. Amoros C. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C 2 S 2 L Pr. Definitions and geomorphologic classifications of estuaires. nr. Developments in Sedimentology. Suceava. DR GHEORGHE ROMANESCU Hidrologie úi Meteorologie DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL Cunoaúterea apei ca substan natural . NUMELE PROF. Delte úi estuare. Universit ii de Stat din Moldova. Edit. 2. E-examen.L. Wiley. AMANAJAREA ùI EVOLU IA DELTELOR) TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE 1. dinamica apelor din cadrul estuarelor úi deltelor. DINAMICA HIDROLOGIC A ESTUARELOR. In: Hydrosystþmes fluviaux. (1977)..Deplasarea pe teren pentru m sur tori de detaliu în orizontul local úi pe litoralul românesc al M rii Negre. Geomorphology and Sedimentology of Estuaires. Romanescu Gh. Les littoraux. MODELUL DELTAIC. MASSON. Jig u Gh. formele de relief induse de procesele erozionale úi depozi ionale.E. The physics of glacier. Perillo G. Elsevier Science B. The Fluvial System. Russak.E. Editions Avanti. Pergamon Press. Bucovina Istoric . Crane.69. Armand Colin. Suter J. (1998). Geological oceanography. CONSECIN ELE BIOGEOGRAFICE. nortwest Gulf of Mexico. Le concept d’hydrosistþme appliqué à la gestion écologique des fleuves. .. MORFOLOGIA DELTELOR. Hidrologie general . SISTEMUL LACUSTRU. Romanescu Gh. (1981). PROCESE CHIMICE. Paris. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. LUCR RILE DE AMENAJARE) CAPITOLUL IV SISTEMUL DELTAIC (CONDI IILE CARE FAVORIZEAZ APARI IA DELTELOR.utilizarea mijloacelor multimedia Pardé M. 53. New York. Medii de sedimentare terestre úi acvatice. Impact des aménagement sut leur évolution. Armand Colin.E. HIDROLOGIA DELTELOR. TIPURILE DE ESTUARE. (1977).R. C-colocviu. Edit. American Association of petroleum Geologists Bulletin. (1957). (1997). Pardier E. (1998). Edit. Schumm S. Oxford. CLASIFICAREA DELTELOR. Dadactic úi Pedagogic . în special pentru estuare úi delte. Perillo. PRENUMELE. Suceava. (1993). Edit. MECANISMELE SEDIMENT RII ÎN ESTUARE. Chiúin u..S. INTRODUCERE CAPITOLUL I PROCESE SEDIMENTARE DEPOZI IONALE: PROCESE FIZICO-CHIMICE. Geomorfologie.M. Berryhill H.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 DINAMICA HIDROLOGIC A DELTELOR úI ESTUARELOR SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JHM3607 OB 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs.Modelare asistat pe calculator pentru dinamica apelor în diferite medii acvatice. Paterson W.curs magistral interactiv bazat pe metodele euristice . London. (1977).. SISTEMUL FLUVIATIL CAPITOLUL III SISTEMUL ESTUARIAN (DEFINI IE. (1996). SISTEMUL GLACIAR. Neuchâtel. sous la direction de Amoros C et Petts G. Shepard F. Paris. MAREELE – GENEZ ùI REPARTI IE. Edited by G. New York. Popa R.A. Edit. (2002).

b.Curs. Edit. e. Radiosondaje. ùt. clasificare úi caracteristici. L. Examen oral 0. Instrumente. Obictivele meteorologiei sinoptice. Bucureúti. Edit. Paris. Meteorologie úi climatologie aplicat . I. Nota de la lucr rile practice contribuie cu 30% la nota final .. b. Oradea.D. Edit. Metode de prelucrare a datelor. 12. Press. Elemente de meteorologie practic . Edit. ed. Ciulache. Convec ia în troposfer . din Oradea. Pettersen. f. Masele de aer. Iaúi. . Introduction to meteorology. (cap. Houghton. (1982). c. fenomene úi procese meteorologice la scar sinoptic .30E + 0. 16 úi 17). (II). Meteorologie úi climatologie . Bucureúti. interpretarea. d. Indici de instabilitate.. Analiza principalelor procese sinpotice. 9. g. N. Tipuri de diagrame úi caracteristicile lor. ùi Ped. Prezentarea principalelor metode de prevedere a vremii. 8. Tehnic . f. Pokrovskaia. McGraw-Hill. Sursele datelor utilizate în prevederea vremii. A. Edit. formularea úi redactarea prognozelor vremii. P.20 L EVALUARE 111 . h. Gaceu. d. 4. Istoricul úi importan a domeniului. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Geografia fizic . Caracteristicile suprafe elor frontale úi ale fronturilor atmosferice. C-colocviu. C.. Did. Bucureúti. Edit. (1964). Meteorologie úi climatologie. 13. i. Elena (2000). E. h. Erhan.. Ed. I. Cambridge Univ.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 METEOROLOGIE SINOPTIC úI PROGNOZ SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JHM3608 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE OB RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Realizarea. observa ii úi coduri meteorologice.. Sverre (1969). Milea. 7. (1984). a. J. Fronturile atmosferice.U et SEDES réunis. V. Informa ii furnizate de sistemele RADAR. ùt. NUMELE Asist. S. I. Bucureúti. Bucureúti. Tipuri de fronturi. Ballif. 15. Dinamica atmosferei. Introduction a l’étude scientifique du climat. The global climate.ùtefan cel Mare” Suceava.Desf úurarea proceselor la scar sinoptic în contextul schimb rilor climatice globale. i. New York. Frontogenez úi frontoliz . Univ. S.. Edit. (2002). Book Company. Caracteristicile suprafe elor frontale. Univ. E-examen. Univ. (1988)... condi ii criterii forme formula notei finale La sfârúitul semestrului se va proceda la evaluarea prin testare a cunoútin elor de la lucr rile practice. Burciu. Explicarea legilor fizice care stau la baza apari iei úi manifest rii proceselor úi fenomenelor meteorologice cu importan la scar sinoptic . Kostin.50P + 0. T.. . -Prelegeri sus inute de videoproiector -Problematizarea úi conversa ia euristic METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Apostol. e. (2000). Stahler. g. Importan a st rii fizice a troposferei superioare în desf úurarea proceselor sinoptice la suprafa a solului. (2001). Pédelaborde. Dr ghici. drd. c. Analiza factorilor genetici ai elementelor úi fenomenelor meteorologice úi a evolu iei parametrilor elementelor úi fenomenelor meteorologice într-un sistem complex úi unitar.Al. (1975). PRENUMELE. a. Conceperea. Colectarea datelor provenite din înregistr ri clasice.Prezentarea unor no iuni de baz ale meteorologiei satelitare. Gh. Climatologie. LUCIAN SFÎC Hidrologie úi Meteorologie DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR Cunoaúterea principalelor legi dup care se desf úoar apari ia úi evolu ia principalelor elemente. Ierarhizarea mijloacelor de investigare a atmosferei terestre în scopul furniz rii de date utile în relizarea prognozelor meteorologice.Codul sinoptic(I). Inversiunile de temperatur . tipuri h r ilor sinoptice. Universitara. Structura ciclonilor úi anticiclonilor în zona temperat . Rolul lor în prognoza meteorologic . Stabilitatea úi instabilitatea în troposfer . Principalele modele numerice de prevedere a vremii (I). Procese sinoptice deosebite generate de caracteristicile locale ale suprafe ei terestrej. Origine. Caracteristic generale ale atmosferei terestre. (1979). Interpretarea imaginilor furnizate de sateli ii meteorologici. Diverse modele utilizate pentru prognoz în România úi pe glob. 11. cu o aten ie special acordat manifest rii acestora în zona temperat . O. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. Cuza”. Principiile prognozei numerice. (II).

Analiza componentei periodice a seriilor de observa ii climatologice. Umezeala aerului. Guilmet. 9. Bucureúti. Nebulozitate. Cambridge Univ. curs.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 M SUR TORI úI CALCULE ÎN METEOROLOGIE úI CLIMATOLOGIE SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JHM3610 OB 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs.Al. Houghton. No iuni de teoria erorilor de m surare.I. Prelucrarea datelor asupra unor elemente climatologice (aplica ii). Elena (1972) . L. Ciulache. specifice domeniilor respective de cercetare. (1973).matematice ale analizei datelor hidrologice úi climatologice . Climatologie.Prelucrarea primar a úirurilor de date: tabele úi diagrame hidrologice úi climatologice. . Universitar . Bucureúti. NUMELE Asist. S. 4. Univ. PRENUMELE. Paris. Méthodes et pratiques. . METODE DE PREDARE Curs magistral úi problematizare Apetrei. 1. Examen scris 0.30E + 0. Bucureúti.Necesitatea utiliz rii metodelor statisticii matematice în cercetarea hidrologic úi climatologic . Kostin. Constituirea fondului de date climatologice. Lucian Sfâc Hidrologie úi Meteorologie DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR Detalierea unor metode de cercetare utilizate în domeniul meteorologiei úi climatologiei. Pokrovskaia. Precipita iile. Edit. J. Dumitrescu.. Bucureúti. Gauthier-Villars. No iuni de metrologie. H. E-examen. Analiza principalelor elemente climatice . Bazele statistico. Aspecte specifice ale prelucr rii statistice a datelor climatologice. Caracterizarea metrologic a unor instrumente úi aparate utilizate în re eaua meteorologic din România. ùt. . Metodica prelucr rii datelor climatologice. Meteorologie úi climatologie. Erhan. Elena (1999)..Temperatura aerului. Univ. R. Omogenitatea úirurilor de observa ii: criterii de evaluare. No iuni introductive.O. Utilizarea unor programe de calculator pentru prelucr ri statistice 4. (1996). Edit. 7. Groza. ED. Modele în climatologie (no iuni generale). 5... Ch. Elemente de statistic – cu aplica ii în geografie. Grasland. CMU. 7. 6. Meteorologie. Aplica ii la unele metode de prelucrare statistico-matematic a datelor climatologice úi hidrologice. introducerea de no iuni noi.. . eseuri/referate cu problematic din domeniul cercet rii hidro-climatologice (20%).ùtefan cel Mare” Suceava. ed. M. C-colocviu. verificare final (40%). Climatologie.50P + 0. 1. B. Manual practic. S. I.Activitatea specific într-o sta ie meteorologic .20 L 112 . I. P. Paris. (1973). V.Univ. Péguy. The global climate. Utilizarea normalei pentru calificarea pluviometric a lunilor (exemplu pentru sta ia Iaúi). Discu ii asupra unor modele climatologice la scar global . Ciulache. Univ. . M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. Grisollet. M rimi fizice úi unit i de m sur . Caracteristicile re elei de sta ii meteorologice. Lucr ri practice de meteorologie úi climatologie. „A. Vântul. Aplica ie practic la schema Polya pentru studiul fenomenului de persisten . Cuza”...Formele uzuale ale curbelor de distribu ie a frecven elor pentru principalele elemente climatice. Aplica ii de teren în împrejurimile Iaúilor (zona Ciric-ùorogari úi Gr dina Botanic ). Meteorologie úi climatologie . 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. 5. în vederea elabor rii de lucr ri de licen / útiin ifice. (2000).C. 3. 2. Metode úi mijloace de m surare. 3. Metode de prelucrare a datelor. lucr ri practice de laborator (30%). Press. Masson et Cie. ini ierea studen ilor în prelucrarea datelor meteorologice úi climatologice prin metode cantitative cu baze statistico-matematice familiarizarea studen ilor cu etapele de baz ale cercet rilor specifice.. Utilizarea metodei corelogramei úi a dezvolt rii în serii Fourier pentru studierea componentelor periodice ale úirurilor de date climatologice. 6.Analiza fenomenului de persisten . Iasi. metode de omogenizare Aducerea úirurilor scurte de observa ii la o perioad mai lung (aplica ii).(2002). 8.. Precis de climatologie.Prelucrarea primar úi controlul critic al datelor meteo. (1964). (1970).. (1984). condi ii criterii forme formula notei finale BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE Activitatea studen ilor va fi apreciat astfel: grad de participare la activit ile practice (10%).Curs. . Arléry. 2.Cuza” Iaúi Apostol. . drd. Edit. T.

Edit. Suceava. Collet L. Modalit i de avertizare a polu rilor accidentale 8. Edit. Edit. Methuen and CoLTD. analiza unor lucr ri fundamentale Ambroise B. (1998). Suceava. Integrarea activit ilor de monitoring al apelor úi a aerului în sistemul de monitoring integrat al mediului ambiant din România.G.DENUMIREA DISCIPLINEI MONITORINGUL INTEGRAT AL CALIT SEMESTRUL NUM RUL total DE ORE PE SEMESTRU II APELOR úI AERULUI COD: JHM3612 ANUL DE STUDIU NUM L3 6 NUM RUL TOTAL DE ORE DE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM RUL DE CREDITE OB RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Azimuth. 113 . Ujvari I. Delte úi estuare. Les miracles de l’eau. Limnology.J. condi ii criterii forme formula notei finale BIBLIOGRAFIE SELECTIV OBLIGATORIE EVALUARE Examen scris + colocviu Nota la activitatea din timpul semestrului = 50 % . Modþles. La dynamique du cycle de l’eau dans un bassin versant. Metode de analiz a polu rii aerului – 4 ore 4. Geological oceanography. New York. Editions Gaston Doin. Metode de prelevare a probelor de ap – 4 ore 2. (1977). Malder.GHEORGHE ROMANESCU Prof dr. New York. Metode de analiz chimic a apei 9. Editions Avanti. leur mode de formation. Romanescu Gh.H. Les lacs. LIVIU APOSTOL Hidrologie úi Meteorologie TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Cursul îúi porpune s dezvolte principala dimensiune a apei úi a aerului– calitatea – care se constituie ca un obiectiv major în activitatea de gospod rire a apelor úi de protec ie a mediului. Iaúi. London. Edit. Elemente de monitoring specializat 5. foliile transparente úi alte materiale didactice. New York. *H*G*A*. Universit ii „ùtefan cel Mare”. Metode de analiz a polu rii aerului 10. Horne A. (1971). Shepard F. 1. Neuchâtel. Monitoringul úi gospod rirea apelor úi a aerului 2.P. (1954) – Water quality monitoring. Hidrologie general . Sta ii automate de monitoring úi alarmare 7. Edit. Geografia apelor României. M-mixt) C 2 S L 2 Pr.J. NOH R. Chorley R. Limnologie úi Oceanografie. foreting and control in Advances in water quality monitoring.dr. la care activitatea de monitoring are un rol determinant. reprezentând instrumentul de baz în dezvoltarea politicilor regionale úi asigurarea manegementului resurselor de ap úi calit ii aerului 1. dialogul euristic. Processus. Metode de analiz chimic a apei – 4 ore 3. (1925). leurs eaux. Fecteurs. Organizarea úi optimizarea sistemelor de automonitoring 6. Bucureúti. organizarea úi optimizarea sistemelor de monitoring 4. nota la examenul oral = 50 %. Gâútescu P. (2002). Goldman C.. Edit.. Crane. (2003) Oceanografie. ùtiin ific . Managementul integrat al calit ii apelor úi a aerului 3. Pardier E. Russak. E-examen. Medii de sedimentare terestre úi acvatice. 56 94 5 IFIC. PRENUMELE.. Bucovina Istoric .R. C-colocviu. Deplasarea pe teren pentru m sur tori de detaliu în bazinul hidrografic Bahlui úi oraúul Iaúi– 12 ore Expunerea.W.A. demonstra ia. Standardizarea.. Romanescu Gh. Bucureúti. H. Bucureúti. lucrul cu planúele. leurs destin. Metode de analiz úi interpretare a datelor 11. W. Romanescu Gh. (2002). Edit. Introduction to Fluvial Processes. Metode de analiz úi interpretare a datelor – 4 ore 5. Paris. analiza h r ilor tematice. NUMELE C Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI DISCIPLINE ANTERIOR OBLIGATORIU ABSOLVITE OBIECTIVE GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN Prof. (1983). McGraw Hill Book Company. (1977). (1972). (1998).

.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 DOMENIUL ùTIIN A MEDIULUI Specializarea GEOGRAFIA MEDIULUI 115 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 116 .

”Al.Cuza” Iaúi 3.I. EVOLU IA ANIMALELOR 6. C-colocviu.20 P finale 117 . cursul îúi propune s ofere no iuni privind ocrotirea naturii in ara noastr . BIOCENOZA. 2004 – Regnurile lumii vii. Univ. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 1. A.Oprea. C. 1979 .N.50P + 0. ECOSFERA ùI CIRCUITELE NATURALE.I.. ”Al. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr.30E + 0. Iaúi 4. NO IUNI DE TAXONOMIE SI ECOLOGIE VEGETAL 3.Botanic sistematic . Ed.Carmen Gache. TEMATIC GENERAL 1. informa ii despre biodiversitatea úi structura principalilor biomi tereútri úi acvatici. prelegere úi lucru direct (lucr ri practice). BIOTOPUL. NUMELE ASIST. METODE DE PREDARE Curs magistral.I.Costic . E-examen.Venus. ORGANIZAREA SISTEMIC A MATERIEI VII 2. ecologia lor. Angela Lupaúcu.Mânzu.Mititelu. urm rind în special determinarea si recunoaúterea speciilor de plante din colec ia ierbarului aflat in laborator. M. EVOLU IA PLANTELOR 4. TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR Tematica lucr rilor practice se deruleaz în paralel cu tematica cursului. IERARHIA SISTEMELOR BIOLOGICE. nomenclatura. taxonomia úi r spîndirea lor în ara noastr úi pe glob.in laborator si teren.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L1 BIOLOGIE (ELEMENTE DE BOTANIC . 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. precum úi aplica ii de teren pentru recunoaúterea plantelor existente pe teritoriul Gr dinii Botanice úi a speciilor de animale din expozi ia Muzeului de ùtiin e Naturale.Cuza” Iaúi 2. 2001– Botanic general . ECOSISTEMUL. Casa de Ed.Cuza” Iaúi condi ii Frecventarea obligatorie a lucr rilor practice criterii Asimilarea cunoútin elor fundamentale forme Examen formula notei 0. Mariana Musta . 2002 – Biologie animal . NO IUNI DE ECOLOGIE. Musta .curs. NO IUNI DE TAXONOMIE ùI ECOLOGIE ANIMAL 5. a conserv rii poten ialului biotic úi a reconstruc iei ecologice acolo unde este cazul. Univ. DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Însuúirea cunoútin elor teoretice privind via a plantelor úi animalelor. Ed. Ed.D.ùtefan. ZOOLOGIE úI ECOLOGIE) SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JM1104 OB 1 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. curs. curs. De asemenea. DR ANI EI LILIANA GABRIELA. ”Al. PRENUMELE. Univ.Gh.

Londra: John Wiley and Sons. Th. FOTOINTERPRETARE úI SIG II TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 5 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. et al. EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% 118 . V.în elegerea importan ei cartografiei.A Guide to Map and Image Processing. S pt mâna XIV: Afiúarea úi imprimarea rezultatelor. Structura datelor în cadrul S. S pt mâna XI: Conversia formatului datelor úi prelucrarea acestora. realiz rii úi gestiunii Sistemelor Informa ionale Geografice. Aerofotointerpretare geografic . S pt mâna VII: Extragerea informa iilor geografice din imaginile satelitare úi din aerofotograme.M. Ed. teledetec ie úi GIS . (1991) . (1992) .Principles of Geographical Information Systems. Proiec iile cartografice S pt mâna II: Metode de reprezentare pe h r i. McDonnell Rachael (1998) . réseau de télédétection de l’AUPELF-UREF. (1980).prezentarea cartografiei. EPFL. Oxford. . PRENUMELE. M-mixt) COD: JM1208 OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C S L Pr. Lillesand et al. DUBOIS.Systemes d'Information Geographique. teledetec ie úi GIS .A. I. Revazuta.M. (dir.. Ed. (1996).C.definirea úi eviden ierea rolului cartografiei. Lausanne. cu aplica ii în geografie fizic úi uman . The Experience of Landscape. . Integrarea imaginilor de teledetec ie în cadrul S. (1997). Caloz R. Appleton. DANIEL CONDORACHI CATEDRA GEOGRAFIA MEDIULUI DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR . METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Prelegere. Sherbrooke: AUPELF-UREF. teledetec iei úi GIS úi studiului acestora pentru activit i de cercetare fundamental sau aplicativ în geografie. S pt mâna IX: Introducere. in studiile geografice. Bucureúti: Didactic úi Pedagogic . Rhind D. Ed.evidentierea caracterului sistemic al mijloacelor de cartografie. et al. 434 p. . DR. (2008) . teledetec iei úi GIS úi conútientizarea faptului c acestea sunt discipline fundamentale utilizate pentru studiul geosistemului . J.G..G . AUPELF. . S pt mâna XII: Realizarea MNT úi prelucr ri specifice acestui model. 196 p. Dic ionar explicativ de teledetec ie úi sisteme informa ionale geografice.J.Remote Sensing and Image Interpretation.I. Principii generale.Geographical Information Systems: Principles and Applications.I.prezentarea principiilor fundamentale de cartografie. Iaúi: Junimea. teledetec iei úi GIS în analiza structurii. Ob inerea modelului numeric al terenului pornind de la imagini satelitare úi aerofotograme. .F. Goodchild M. Analiza diacronic a imaginilor. teledetec iei úi GIS . DONISA. Télédétection des milieux urbains et périurbains.dobândirea unor no iuni fundamentale în în elegerea cartografiei. S pt mâna I: No iuni generale de cartografie. S pt mâna XIII: Posibilit i de folosire a S. Oxford University Press. B. DONISA. Nebraska. S pt mâna VI: Surse de imagini satelitare úi aerofotogrammetrice. S pt mâna VIII: Segmentarea imaginilor: segmentarea spa ial .DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU L1 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU TELEDETEC IE. Repere istorice în dezvoltarea teledetec iei úi aerofotogrammetriei.G. Clarke N. NUMELE LECT. introducere úi actualizare a datelor în S.I. John Wiley & Sons P.prezentarea principalelor echipamente de cartografie. Cartoreproducerea úi cartometria. modelare – problematizare. J. Microlmages Press.).. (1992) . John Wiley and Sons.I. Prentice Hall. (1990) . S pt mâna X: Tehnici de colectare.Analytical and Computer Cartography. I.Longley (2005) – GIS and Science. teledetec ie úi GIS . DONISA.-M. (1998). func ion rii úi fizionomiei geosistemului . Burrough P.G. Spectrul electromagnetic. Maguire D. Skrdla M.. 361 p. Longman Scientifîc and Technical. S pt mâna III: Cartografie digital S pt mâna IV: Defini ii. Realizarea prezent rilor analogice úi digitale Organizare general : Lucr rilor practice urmaresc si completeaz tematica cursului. TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. dezbatere. C-colocviu. Deprinderea experien ei practice necesare în vederea proiect rii. S pt mâna V: Percep ia spa ial a obiectelor. Eexamen.

NUMELE LECTOR DR. Definirea parametrilor O max. Emisii radioactive. ING. Metale. Constantinescu (2002) – Chimia mediului – Aerochimia. Reac iile sulfului în atmosfer . Cuza. Constantinescu (2002) – Chimia mediului – Hidrochimia. aer úi sol. Reac iile carbonului în atmosfer . (1976) Environmental Chemistry. Macroelementele úi microelementele din sol. Poluan i organici. Ed. No iuni úi principii de baz Definirea conceptului de mediu.C. Reac ii de oxido-reducere. Sposito. Ed. Univ. E max f. Suspensii. Ciclul fierului. Poluan i organici úi anorganici din sol TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE a. interpretare úi comunicare a datelor experimentale verificare pe parcurs + examen oral 70% cunoútin e curs (inclusiv evaluare pe parcurs)+30% lucr ri practice BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 119 . Determinarea pH-ului in diferite medii si interpretarea rezultatelor. Structura atmosferei. Reac iile oxigenului în atmosfer . Dinamica speciilor chimice în ape.I. Trasarea unui spectru de absorb ie în vizibil. Junimea G. Poluan i anorganici. Duritatea apei. Uni-Press C-68 G. Tehnice Iasi. Determinarea con inutului de clorofil din plante g. Compuúi volatili în atmosfer . Calculul úi interpretarea rezultatelor experimentale b. cât úi între acestea úi no iunile fundamentale de la alte discipline. M nescu. Interfa a sediment-ap . d. M. Manahan (2000) – Environmental Chemistry – Sixth Ed. Elizabeth A. Ciclul sulfului. Editura Universit ii din Bucureúti S.L. ap úi soluri úi explicarea efectelor acestora asupra mediului. Dozarea Ba 2+ ca BaSO4 c. Determinarea duritatii apei e. Ciclul oxigenului. Ciclul azotului. Moore. No iuni fundamentale de chimia solului Solu ia solului. Stumbea (2000). Reac iile azotului în atmosfer . Al. Poluarea úi principalii poluan i din ap . R. Reac ii acido – bazice. Ciclul carbonului. Tipuri de reac ii ce au loc în mediu. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. No iuni fundamentale de chimia apei Caracteristici generale ale apelor. Strategia experimental în analiza chimic aplicat factorilor de mediu: ap . Diaconescu (1994) – Chimia sanitar a mediului. Formarea de conexiuni logico-formale între no iunile de chimie úi biochimie. integrarea no iunilor dobândite într-un context aplicativ interdisciplinar. Environmental Chemistry . Moore. V. capacitate de calcul. Iaúi condi ii criterii forme formula notei finale prezenta integral la lucr rile practice úi ob inerea a cel putin 2 puncte din totalul de 3 insuúirea cantitativ úi calitativ a cunoútiin elor fundamentale. Reac ii chimice úi fotochimice în atmosfer . Nutrien ii din sedimente. a. Complecúi organo-metalici. Dozarea Ni utilizând dimetilglioxima d. Analize titrimetrice. c. Reac ii cu formare de precipitat. Univ. Medical . CRC Press USA Ian Williams (2001). Ed. Ciclul fosforului. Aerosoli. Capacitatea de tamponare a apei. Bucureúti S.metode de analiz .C.(1989) The chemistry of soils. Analiza gravimetric . Ed. No iuni fundamentale de chimia atmosferei. PRENUMELE. E-examen. C-colocviu. Compozi ia chimic a apelor. e. Transportul fizic úi chimic prin apele de suprafa . J. Alterarea supergen a rocilor úi mineralelor. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. Radionuclizi. Ed. M. Procese fotochimice. Indicatori biogeni. Cicluri biogeochimice. Reac ii cu formare de complecúi b. Chimia úi igiena mediului úi alimentului. studii de caz G. Conductivitatea apei. ed John Willey & Sons Mioara Surpateanu. (1994) Chimia mediului. Analiza gravimetric .Cuciureanu (2001). Rela ia atmosfer – ap . Oxford University Press D. Ioni úi radicali în atmosfer . Ed.Hidrogeochimie. Academic Press Inc. IULIANA GABRIELA BREAB N DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Însuúirea no iunilor de baz referitoare la proceselor chimice ce au loc în atmosfer . Interactiv : expunere + discu ii. Cucu. Uni-Press C-68 Rodica Popescu (2000). Procesele redox de interfa .DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L1 CHIMIA MEDIULUI SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JM 1210 OB 2 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. S ruri dizolvate.

Percep ia riscului (Rela ia risc-beneficiu. L. EMIL FEREN DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE 1-conútientizarea studen ilor cu privire complexitatea interac iunilor existente la contactul între sistemele naturale úi umane 2-oferirea suportului teoretic pentru identificarea proceselor úi instrumentelor în managementul mediului 3-prezentarea modalit ilor/ instrumentelor de prevenire-rezolvare/ a situa iilor cu care se confrunt managerii de mediu 4-explicarea rolului legisla iei de mediu în managementul mediului într-un context al globaliz rii Capitolul I. London. Activit i post-audit.al. Ed. Cooperare în rezolvarea problemelor de mediu. Modele ale programelor de management a dezastrelor úi politicile globale: r spunsul corpora iilor multina ionale Capitolul VI. Capitolul IV. Selectarea alternativei de ac iune GENERAL optime pentru atingerea obiectivelor. Delimit ri conceptuale. 3). M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. C-colocviu. Open University Press. Economica. Vrije Universiteit Brussel. studii de caz OBIECTIVE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Backer. Contextul istoric. Instruments for implementation VUBPRESS. (1999): Instrumente úi metode în managementul mediului. Necesitatea úi obiectivele monitoringului solului. Modele ale programelor de management a dezastrelor úi politicile globale: r spunsurile úi strategiile guvernamentale. VII. Devuyst. Conceptul de risc.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L2 SEMESTRUL TOTAL 3 ECONOMIA úI MANAGEMENTUL MEDIULUI COD: JM 2301 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE OB RUL ORELOR PE SAPT MÂN ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Contabilitatea mediului. Riscul acceptabil. Capitolul V. A Structura úi func ionarea monitoringului apei. Problematica managementului mediului. The Queen’s University of Belfast. Analiza conflictelor de mediu. Negrei. SEMINARIILOR / Tendin e în evaluarea disponibilit ii de implicare a factorului uman în evitarea riscului de mediu. R. Huby. Implementare úi limite. (1998): Social Policy and Environment.C. Rolul mediatorilor úi al organiza iei în managementul conflictului de mediu. Strategy and Business Planning. M. Metode úi concepte. DR. Implementarea alternativei de ac iune. Ed. Metode de audit de mediu. Principalele etape în rezolvarea unui conflict de mediu. . (vol. Con inutul úi structura monitoringului mediului. Capitolul II. Cooperararea fa de confruntare. Managementul conflictului de mediu. Abord ri metodologice. Abordarea securit ii LUCR RILOR DE integrate. France.. Nath. Bucureúti condi ii criterii forme formula notei finale prezenta integral la lucr rile practice úi ob inerea a cel putin 2 puncte din totalul de 3 Asimilarea cunoútin elor fundamentale verificare pe parcurs + examen oral 50 % din evaluarea pe parcursul semestrului. Contabilitatea mediului – suport al analizei cost-avantaj. Evaluarea riscului: Analiza calitativ . Dunod. recompens úi penalizare. Incertitudinea. Contabilitatea mediului – suport al analizei cost-eficacitate. Hens. C utarea alternativelor de ac iune . B. Ed. vol. Func ii. Vârsta úi originile coflictului de mediu. Durabilitatea solu iilor în conflictele de mediu METODE DE PREDARE Interactiv : expunere + discu ii. (1996): Corporate. SUA. TEMATICA Structura úi func ionarea monitoringului solului. Aspecte legale ale conflictului de mediu. Natura riscului. Rolul popula iei. Natura conflictelor de mediu úi rolul autorit ilor guvernamentale. Rolul industriei. Managementul riscului: Sarcina guvernului. Monitoringul mediului. NUMELE CONF. Tipuri de audit de mediu. Analiza riscului. Factorul uman ca un factor de risc important: Erorea uman . Activit i la fa a locului. Definirea problemei. D. 50 % din evaluarea la examenul de la finele semestrului EVALUARE 120 . UNESCO/International Technological University in collaboration with European Centre for Pollution Research. Transferul de informa ii úi alte instrumente în managemnetul conflictului de mediu. C. PitmanPubl. Probleme de legisla ie. Philadelphia. 1. Managementul dezastrelor. Economic . Bucureúti. Rolul cercet rii útiin ifice. Probleme majore úi tendin e. Cap. Metodologii. Standardele duble în industria hazardului. Paris. (1996): Urgen ele úi riscurile de mediu pentru agen ii economici. Eexamen. ú. Privire de ansamblu asupra accidentelor industriale care au avut loc de-a lungul timpului în comunitatea global . PRENUMELE. Capitolul III. de Paul (1992): Le management vert. Implementarea auditului în unele ri: Statele Unite ale Americii úi rile europene. Conceptul de autoimplicare vs. Gh. Elemente esen iale. Defini ii. LABORATOR Aspecte financiare ale conflictului de mediu.Marketing TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Auditul de mediu. (1990): Environmental Management. Ajustarea conturilor na ionale. Aspecte tehnologice ale conflictului de mediu. Riscul difuz. Diaconu. Buckingham. Defini ii. Activit i pre-audit. P r ile implicate în conflictele de mediu. Monitoringul integrat al mediului. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Management . Stabilirea obiectivelor úi TEMATIC importan a planific rii în managementul mediului. Bennett. Analiza cantitativ . Subiectul conflictului de mediu. Rolurile managerilor de mediu. Contabilitatea patrimoniului natural. Monitoringul solului.

. IONEL MUNTELE DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Geografia Uman General . Beaujeu-Garnier. Corson. PRENUMELE. C-colocviu. Corint. Geografia popula iei úi aúez rilor. Dumitrache..DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIE UMAN (POPULA IE úI AúEZ RI) 3 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JM2303 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. A. úi Ped.. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Traité de géographie urbaine. for a de munc úi aúez rile în tranzi ie. 2001 -Ungureanu. suport de curs condi ii criterii forme formula notei finale Ob inerea unui punctaj de minimum 1. pentru Inv. Geografia Economic . Paris.). în limba român din 1970. Al. Editura Did. Iaúi. la Dist. Al. dinamica natural úi structurile geodemografice -Mobilitatea geografic a popula iei -Particularit ile morfologice. 1963 (ed. Geografia popula iei úi aúez rilor. la nivel mondial úi regional -Utilizarea materialelor cartografice în studiul popula iei úi aúez rilor umane -Metode specifice de investiga ie a dinamicii elementelor componente ale aúez rilor umane -Utilizarea bibliografiei de specialitate în scopul aprofund rii unor concepte esen iale pentru studiul popula iei úi aúez rilor umane din perspectiv geografic -Prelegeri sus inute de retroproiector -Problematizarea úi conversa ia euristic BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) -Chabot G. 2003 -Muntele. NUMELE PROF. Geografia Popula iei TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE -Prezentarea principalelor tr s turi dinamice. I. G. E-examen. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. la lucr rile practice (din 3 posibile) Prezen a constant în cadrul lucr rilor practice Însuúirea temeinic a unor concepte esen iale din domeniu Capacitatea de sintez a cunoútin elor însuúite.. Bucureúti. Colin. UAIC. fizionomice úi func ionale ale aúez rilor rurale -Rolul factorilor geografici în evolu ia teritorial . DR. Moldova – popula ia. Depart... Geografia popula iei. func ional úi fizionomic a aúez rilor urbane -Raporturile urban-rural -Ierarhia urban -Prelucrarea grafic a unor informa ii statistice referitoare la distribu ia spa ial caracteristicilor dinamice úi structurale ale popula iei úiaúez rilor urbane.5 p. L. structurale úi spa iale ale popula iei umane -Argumentarea rolului esen ial al re elei de aúez ri în antropizarea spa iului geografic -Prezentarea tr s turilor fundamentale ale dinamicii aúez rilor umane -Originea úi evolu ia speciei umane -Importan a factorilor geografici în formarea ekumenei -Distribu ia spa ial . J.) -Erdeli. 2002 -Ungureanu. (coord. într-un context geografic mai larg Capacitatea de aplicare a cunoútin elor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu în cadrul lucr rilor practice Examen scris final 70% cunoútin e curs (inclusiv evaluare pe parcurs)+30% lucr ri practice+10% din oficiu EVALUARE 121 .

DANIELA LARION Geografie fizic general . Diferen ieri regionale. solurile. demostra ia. cunoaúterea zonalit ii acestora.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA MEDIILOR TEMPERATE úI RECI 3 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JM2304 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE OB RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Poten ialul cadrului fizico – geografic : Relieful. Presa Universitar Clujean .I. Particularit i generale economiei.50% din nota se atribuie pentru raspunsul din timpul examenului. cunoaúterea interac iunilor complexe dintre acestea. cunoaúterea h r ilor Examen scris úi teste pe parcursul semestrului . M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr.Cuza. Silviu Negut et. Editura didactic úi pedagogic 4. Cluj 3. C-colocviu. EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi participarea la teste Însuúirea cunoútin elor fundamentale. hidrografia. DR. cunoaúterea diferen elor regionale privind aspectele demografice úi economice. 56 94 5 Romana DEPARATAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Bucuresti.al.Bejeau-Garnier . geografie uman general DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE În elegerea caracteristicilor generale úi regionale ale cadrului fizico-geografic al zonelor temperate úi reci din emisfera nordic úi sudic . Daniela Larion (2004) – Geografia Americilor (curs IDD) Universitatea Al. PRENUMELE.Geografia continentelor – Asia.Images economiques du monde. NUMELE LECT.50% din nota se atribuie pentru activitatea din timpul semestrului 122 . Paris. Localizarea zonelor temperate úi reci de pe Glob. . metode interactive TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1. în elegerea modului în care aspectele peisajului natural úi-au pus amprenta în dezvoltarea activit ilor umane. Pompei Cocean (1991) – America. Efectuarea si interpretarea de harti privind cadrul natural si populatia zonelor temperate úi reci de pe glob Proiectii de diapozitive si filme documentare reprezentative pentru fiecare tip de peisaj natural úi uman. Eugen Rusu (2003) . problematizarea. J. 5. Prezentarea de referate pe diferite teme. vegeta ia. E-examen. Editura Meronia. resursele naturale) Popula ia úi aúez rile omeneúti. Lucrari de seminar si teste de verificare Expunerea. (2003)– Enciclopedia Americilor. Iaúi 2. clima. fauna. 1995-2003.

ÎNDIGUIRI ùI DESEC RI).. E-examen. CREùTEREA SUPRAFE ELOR ARABILE ùI CU UTILIZARE AGRICOL .. MODIFIC RI ANTROPICE ÎN TIMPUL ISTORIC. M-mixt) C LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. California. CANALE. C-colocviu. Cuza”. D. ÎN PERIOADA ISTORIC . PLOILE ACIDE. Co. POLUAN II CU IMPACT ÎN AMPLIFICAREA EFECTULUI DE SER . 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. POLUAN II CU EFECT NEGATIV ASUPRA STRATULUI DE OZON. Analiza evolu iei impactului antropic în România. Test la lucr ri practice úi examen pentru curs + 1 punct din oficiu. în domeniu aplicativ úi îndeosebi a metodologiei de cercetare. PROBLEME ALE POLU RII TRNSFRONTIER . The Benjamin/Cumings Publish. ACDIFIEREA MEDIULUI. MODIFIC RI ALE MODULUI DE UTILIZARE A TERENURILOR PE TERITORIUL ROMÂNIEI. . Curs magistral úi problematizare BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Chiras.S.A. Environmental science . ÎN PERIOADA COMUNIST ùI ÎN ETAPA ACTUAL . ÎN REGIUNEA DANUBIANO-PONTIC . NUMELE PROF. Cunoaúterea tr s turilor majore ale impactului antropic în regiunea danubiano-pontic . M SURI LEGISLATIVE ùI AC IUNI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI ANTROPIC NEGATIV ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJUR TOR ÎN ROMÂNIA. IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA APELOR INTERIOARE ALE ROMÂNIEI SI A M RII NEGRE. Edit. Iaúi.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L2 IMPACTUL ANTROPIC REGIONAL úI LOCAL ASUPRA MEDIULUI SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JM2408 OB 4 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs.. U.Al. Univ. PROBLEME ALE POLU RII TRANSFRONTIER . (1985). Geografia mediului. în prima etap a industrializ rii úi urbaniz rii. DECURGÂND DIN EXPLOATAREA AGRICOL NECORESPUNZ TOARE. în timpul istoric. IMPACTUL LOCAL ASUPRA MEDIULUI ATMOSFERIC: POLUAREA. Bucureúti. DR. (coord.All Educational”.A framework for decision making. I. Schimb rile majore ale mediului. în perioada comunist úi în etapa actual . Temele lucr rilor practice urm resc tematica cursului úi vizeaz completarea cunoútin elor. (2002). PRENUMELE. ÎN PERIOADA INDUSTRIALIZ RII ùI URBANIZ RII ùI ÎN ETAPA ACTUAL . EFECTE NEGATIVE ASUPRA SOLURILOR. 50% din nota se atribuie pentru raspunsul din timpul examenului + 50% pentru activitatea din timpul semestrului EVALUARE 123 . Menlo Park. Irina (2005). Roberts N.). EVOLU IA FONDULUI FORESTIER. EFECTELE AMENAJ RILOR HIDROTEHNICE (LACURI DE ACUMULARE. Ungureanu. Edit. . IMPACTUL UBANIZ RII ùI INDUSTRIALIZ RII ASUPRA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA. LIVIU APOSTOL Geografia mediului DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE În elegerea leg turilor reciproce dintre impactul antropic global. ÎN PRIMA ETAP A INDUSTRIALIZ RII ùI URBANIZ RII. D. regional úi local. Condi ii Criterii Forme Formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi ob inerea a minim 1 punct din totalul de 2 posibile Asimilarea cunoútin elor fundamentale.

solului úi apelor freatice. 4. úi continuând cu mijloacele de moderare a efectelor polu rii.D. 2. se abordeaz problematica deúeurilor úi a modului de gestionare durabil a acestora. Alpopi Cristina (2000) – Mediul înconjur tor. 4. Rusu C. third edition. Fenomenul polu rii este supus unei abord ri complexe. Bucureúti Condi ii Criterii Forme Formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi ob inerea a minim 1 punct din totalul de 2 posibile Asimilarea cunoútin elor fundamentale. Se vor efectua vizite la unit i de tratare úi depozitare a deúeurilor.C. 3. London 2.A. M-mixt) C LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. modurile prezente de depozitare a deúeurilor. 2. 1. NUMELE ASIST DRD. INJECTAREA ÎN PU URI DE ADÂNCIME. OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 124 .C. EROZIUNEA SOLULUI CA SURS DE POLUARE. În acelaúi sens. Ungureanu Irina (1984). Universitatea "Al.D. Peter H. Philadelphia 3. 2. 3. I. Editura Didactica si Pedagogica – Bucuresti 4. SURSELE. TIPURI DE DEùEURI.F. ÎNGR ù MINTELE AGRICOLE CA SURSE DE POLUARE. Paris 5. 3. 1. abordând totodat úi conceptele de conservare úi remediere. 2. (1993) – Environment.B. CONSERVAREA ùI REMEDIEREA. (1998) – Fizica.E. Linda R. INCINERARE ùI IMOBILIZARE. Ungureanu Irina (1977) . (1991) – Geosystemes et Paysages Bilan et methodes. AGEN II PATOGENI ÎN MEDIU.D. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Anghelescu Anca. Poluare úi protec ie. PROCESE CHIMICE CARE AFECTEAZ SOARTA ùI TRANSPORTUL POLUAN ILOR ÎN SOL ùI AP .C. PESTICIDELE CA SURS DE POLUARE. 3.E.E. 2. CARACTERISTICILE ABIOTICE ALE SOLULUI. 1. cu privire detaliat asupra comportamentului poluan ilor úi polu rii mediului atmosferic. GROPI DE GUNOI. r spândirea úi comportamentul poluan ilor în mediu. TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR În urma document rii cu ajutorul bibliografiei existente în bibliotec úi a mijloacelor moderne (inclusiv Internet). 4. 4.E. procesele fizice. ELIMINAREA POLUAN ILOR. POLUAREA APELOR DE SUPRAFA . PROCESE FIZICE CARE AFECTEAZ SOARTA ùI TRANSPORTUL POLUAN ILOR ÎN SOL ùI AP .C.G. 2. BIOREMEDIEREA IN SITU..I. studen ii vor realiza câte un eseu asupra unor teme de actualitate din cadrul problematicii complexe a polu rii gestiunii durabile a deúeurilor.H. Academic Press. EXTINDEREA ùI CARACTERISTICILE POLU RII..G. 3.D. Gerba Charles P. Facultatea de Biologie .Geografie . PRENUMELE. 4. de la clasificarea deúeurilor. Pepper Ian L. 2. începând cu sursele de poluare. precum úi mijloacele de remediere a urm rilor nefaste ale polu rii. METODE DE PREDARE Curs magistral úi problematizare BIBLIOGRAFIE 1.A. 4.Geologie Catedra de Geografie 7. POLUAREA ATMOSFERIC . TRATAREA APELOR REZIUALE MUNICIPALE ùI A APEI POTABILE. PROCESE FIZICE CARE INFLUEN EAZ POLUAREA ATMOSFERIC .F.. 3. TRATAREA CHIMIC IN SITU. SURSE INDUSTRIALE DE POLUARE. ùTEFAN KOCSIS Chimia mediului DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE în elegerea de c tre studen i a fenomenului polu rii. Cuza" Iasi. 2. 2.A. Editura Economic . 3. DEJEC II ANIMALE. 1. Viúan Sanda. PROCESE CE AFECTEAZ DESTINA IA ùI TRANSPORTUL POLUAN ILOR. 3. Editura Universitatii "Al.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L2 POLUAREA MEDIULUI úI GESTIUNEA DURABIL A DEúEURILOR SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JM2410 OB 4 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Este obligatorie ob inerea a minim 3. DEùEURI SPECIALE. 3. DEùEURI. 1. E-examen.G. Berg. Armand Colin Editeur. chimia si biologia solului. Cuza" Iasi 6.B. Analiza si protectia mediului inconjurator – curs. 1. Harcourt College Publishers. APE UZATE. 2. C-colocviu. (editors) (1996) – Pollution Science. DESC RC RI PUNCTIFORME ÎN APE DESCHISE.A. se adun apoi punctele de la lucr rile practice. ACTIVITATEA BIOTIC ÎN SOL ùI AP .H. Rougerie G. UTILIZAREA AGRICOL A N MOLURILOR. 1. Beroutchachvili N. LIMITAREA EXTINDERII POLUAN ILOR. 1.B.. EXTINDEREA POLU RII GLOBALE. apelor de suprafa .F.. CONCEPTE DE BAZ .5 puncte din cel 7 posibile la examen. Rosu Al. Test la lucr ri practice úi examen pentru curs + 1 punct din oficiu. I. chimice úi biologice care afecteaz acest comportament.B.Geografia Mediului Inconjurator. Brusseau Mark L. Raven. PROCESE BIOLOGICE CARE AFECTEAZ SOARTA ùI TRANSPORTUL POLUAN ILOR.

Ecologia land.. evaluarea finala 40% 125 . Starea Lumii.0 Mobilizare generala pentru salvarea civiliza iei. func ionalit ii. Inst European. Roúu Al. S pt mâna VI:Func iile úi dinamica geosistemului. S pt mâna VII: Sistemul abiotic úi interac iunile sale. ùtiin a mediului. a texturii úi a metodelor de interpretarea peisajelor. ùtiin ific úi Enciclopedic . 2003. Singapore 8. Metode de analiz a peisajului. Bucureúti 11. Ed. Cluj-Napoca 6. aspectele teoretice ale cursului. 1977. Cunoaúterea unit ilor geosistemice ale planetei Terra. Starea Lumii.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU GEOGRAFIA MEDIULUI I TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 COD: JM 3503 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 5 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Structur úi textur . Al. Ungureanu Irina. S pt mâna XIV: Probleme aqctuale grave ale structurilor umane. 2008. Planul B3. Bucuresti EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la curs úi seminar Participarea activ la seminar Evaluare scris Evaluarea particip rii la activit ile de seminar20% Verificatrea partiala 40%. The World watch Institute. RADU LACATUSU DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE Cunoútin e generale referitoare la abordarea sistemica a mediului în geografie. Bucureúti 3. Chichester. Cunoaúterea structurii. NUMELE PROF. Ed. S pt mâna XI: Protec ia geosistemului. M-mixt) E OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C 2 S L 2 Pr.Cunoaúterea aspectelor actuale grave ale lumii contemporane Minim 30 rânduri S pt mâna I: Locul geografiei mediului în cadrul útiin elor geografice úi raporturile sale cu domeniile învecinate. Geografia mediului înconjur tor. Ed. Didactic úi Pedagogic . S pt mâna II: Conceptul de sistem. S pt mâna XII: Conservarea geosistemului. S pt mâna IX: Sistemul social-economic úi interacúiunile sale. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1.Ed. Prelegere.. Bucuresti 10. Ed. PRENUMELE. Ungureanu Irina úi colab..I. Ungureanu Irina. S pt mâna III:Ierarhizarea sistemic a mediului.N. Iaúi 4. Cernauti 7. 1987. Eexamen. Grossa John Jr. prin alte exemlific ri. Geografia mediului. S pt mâna X: Unita i geosistemice ale zonelor cald úi temperat . Toronto. S pt mâna IV:Discontinuitatea geografic úi conceptul de prag.Lester R.aftului. referate care sunt analizate úi completate. S pt mâna XIII: Probleme fundamentale grave ale sistemelor naturale antropizate. Paris 9. Tehnic . Roúu Al.. Ed.Cuza Iaúi 5. 2002. Terra-geosistemul vie ii. John Wilez and Sons. Bucureúti 2. Cel Bun. Environmental Geographz. Gu’uleac V.Tehnic . 2003.. Viitorul nostru urban-2007. Geosistemes et paysages. Organizare general : În cadrul orelor de seminar se discuta aspectele prezentate la curs. Cunoaúterea metodelor de conservare a geosistemului. Univ. C-colocviu.Marsh W.M.Inova ii pentru o economie durabil -2008.. Multe exemplific ri se fac cu ajutorul imaginilor diapozitivelor sau a imaginilor video. 2005. Cunoaúterea geosistemului din punct de vedere al structurii. Aplicarea teoriei generale a sistemelor în útiin ele geografice.. Geografia mediului. Tehnic . 56 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Omul úi natura la început de mileniu. Stabilirea úi evaluarea interac iunilor dintre componentele mediului. Ed. 2003. al nivelului de organizare úi al miúc rilor care au loc. Ruta-Alex. dezbatere. S pt mâna VIII: Sistemul biotic úi interac iunile sale.Considera ii generale privitoare la mediu. Conoaúterea geosistemului ca mod de existen al planetei.. New York. Brisbane. DR. Prin rota ie studen ii prezint referate pe probleme secven iale ale cursului. se dezvolta.The World watch Institute. Armand Colin Ed.Brown. Mac I. modelare – problematizare. Europontic. S pt mâna V: Peisajul. Ed. Weinheim.

30E + 0. vol. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C 2 S 2 L Pr. P durile úi alte forme de vegeta ie. Protec ia aúez rilor omeneúti 7. Obiectul úi metoda dreptului mediului.20 P EVALUARE 126 . la protec ia úi conservarea factorilor naturali úi antropici. Locul úi rolul dreptului mediului în sistemul de drept român. Bucureúti.50P + 0. Raportul juridic de mediu. Bucureúti. Iaúi. e. 2. b. Ed. Durac. Partea general . locul úi principiile dreptului mediului a. R spunderea juridic pentru daune ecologice. Arad. Definirea dreptului mediului. d. 1996. Apele. Ed. Temele lucr rilor practice urm resc tematica cursului úi sunt în concordan cu dinamica úi specificul legisla iei române úi a metodologiei de cercetare. Ed. I. 1. d. f. Florin Dumescu. Ocrotirea mediului .DR. TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Curs magistral úi problematizare BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Mircea Du u. vol. E-examen. 1999. b. Drept interna ional úi comunitar al mediului. Bucureúti. c.I. 6. vol. Legi úi acte normative privind protec ia mediului înconjur tor . GHEORGHE DURAC DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Aprofundarea cunostintelor despre institutiile si legislatia intern si international de mediu. b. R spunderea juridic pentru daune ecologice. c. Considerente pentru recunoaúterea apari iei unei noi ramuri de drept. Dreptul mediului. NUMELE PROF. 1998 Mircea Du u.problem vital a lumii contemporane. Casa de editur úi pres "Sansa" SRL. e. Probleme introductive a. al II-lea 1997. condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi ob inerea a minimum jum tate din totalul punctelor posibile Asimilarea cunoútin elor fundamentale Examen + 1 punct din oficiu 0. 1995. c. rolul. Solul úi subsolul.POLITICI úI STRATEGII 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JM3504 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. No iunea de mediu. No iunea. Lumina Lex. Rezerva iile úi monumentele naturii. Economic . PRENUMELE. Ernest Lupan. vol. Conservarea úi protec ia factorilor de mediu a. Dreptul mediului. Dreptul mediului înconjur tor. formarea unei noi concep ii cu privire la politicile úi strategiile de mediu. Bouriaud. Dreptul mediului. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Drept Privat TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Economic . 8. Principiile dreptului mediului 4. Fauna terestr úi acvatic . L. I 1996.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU DREPTUL MEDIULUI . Daniela Marinescu. Bucureúti. C-colocviu. Gh. Izvoarele dreptului mediului 5. Editura “Servo-Sat”. Editura Junimea. 3. Regimul produselor úi substan elor toxice úi al deúeurilor periculoase. Despre poluare úi implica iile ei. 2004. Atmosfera.

(1992) .J.2. S pt mâna XIII: Fluxuri de lucru în cartografie. evidentierea caracterului aplicativ specific al mijloacelor de cartografie tematic . NUMELE LECT. Longman Scientifîc and Technical. analiza proiectului final 50% evaluarea pe parcurs în cadrul lucr rilor practice. prezentarea principiilor. et al.Longley (2005) – GIS and Science. în elegerea importan ei cartografiei tematice a mediului ca disciplin aplicativ în geografie. definirea úi eviden ierea rolului cartografiei tematice în analiza structurii. 50% evaluarea proiectului final 127 . S pt mâna VI: Tehnici de colectare. NY.3) L3 CARTOGRAFIEREA TEMATIC A MEDIULUI Semestrul 5 COD: JM 3505 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. dobândirea unor no iuni avansate în în elegerea úi utilizareacartografiei tematice .F. McDonnell Rachael (1998) .. metodelor úi rezultatelor cartografiei tematice a mediului. E-EXAMEN.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.. Metode de conversie a datelor S pt mâna IV: Fluxuri de lucru în cartografia tematic digial S pt mâna V: Metode de reprezentare a datelor (formatul raster) S pt mâna VI: Metode de reprezentare a datelor (formatul vector) S pt mâna VII: Analiza stadiului proiectelor (evaluare intermediar ) S pt mâna VIII: Scheme colorimetrice S pt mâna IX: Simbolizarea datelor S pt mâna X: Armonizarea elementelor de con inut ale h r ilor tematice S pt mâna XI: Design cartografic S pt mâna XII: Mijloace de afiúare úi diseminare a h r ilor tematice S pt mâna XIII: Întocmirea memoriilor catografice justificative S pt mâna XIV: Analiza stadiului proiectelor (evaluare final ) Curs magistral. I. S pt mâna I: No iuni generale de cartografie tematic .Principles of Geographical Information Systems. CCOLOCVIU. Goodchild M. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.. PRENUMELE. Nebraska. S pt mâna II: Proiec iile cartografice úi aplicativitate în analiza mediului. Oxford. condi ii EVALUARE criterii forme formula notei finale Prezen a obligatorie si indeplinirea sarcinilor primite în cadrul lucr rilor practice Însuúirea temeinic a unor concepte esen iale din domeniu Capacitatea de aplicare a cunoútin elor úi abilit ilor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu în cadrul luncr rilor practice. P. dezbatere úi problematizare. S pt mâna II: Platforme software utilizate în carografia tematic S pt mâna III: Surse generale de date. S pt mâna X: Principii de design cartografic S pt mâna XI: Spa ii colorimetrice. introducere úi actualizare a datelor în cartografia tematic . S pt mâna XII: Simbologie úi semiotic în cartografia tematic . Oxford University (SELECTIV ) Press. Donis . Dent. Maguire D. func ion rii úi fizionomiei componentelor mediului.A Guide to Map and Image Processing. Rhind D. (1991) . S pt mâna III: Metode specifice de reprezentare a componentelor de mediu. integrare úi asigurarea interoperabilit ii sistemelor de cartografie tematic . S pt mâna IV: Cartografie tematic digital . (1980). S pt mâna VIII: Posibilit i de folosire a cartografiei tematice în analiza integrat a mediului úi componentelor sale. Ed.DR. studii de caz METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE Burrough P. S pt mâna XIV: Mijloace de distribu ie cartografic S pt mâna I: Stabilirea temelor de proiect în raport cu interesul individual al fiec rui student. AURELIAN-NICOLAE ROMAN DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Cartografie.A. Aerofotointerpretare geografic . Skrdla M. MMIXT) P NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. teledetec ie úi Sisteme Informa ionale Geografice OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Prezentarea cartografiei tematice úi conútientizarea faptului c aceasta este disciplin aplicativ esen ial în analiza componentelor de mediu. S pt mâna V: Procesarea imaginilor pentru extragerea informa iilor tematice. prezentarea principalelor echipamente úi tehnici de cartografie tematic a mediului. S pt mâna IX: Clasificarea úi inter-rela ionarea datelor în cartografia tematic . S pt mâna VII: Tehnici de conversie. McGraw-Hill. 196 p. Bucureúti: Didactic úi Pedagogic . Microlmages Press.Geographical Information Systems: Principles and Applications. Borden (1999) – Cartography: Thematic Map Design. John Wiley and Sons.

POLUAREA ATMOSFERIC . C-colocviu. (coord. Bucureúti. OCEANUL. PLOILE ACIDE ùI ACIDIFIEREA MEDIULUI.All Educational”. Test la lucr ri practice úi examen pentru curs + 1 punct din oficiu. DEGRADAREA TERENURILOR ùI A ÎNVELIùULUI DE SOL. M-mixt) C LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. fluxul energiei solare recep ionate úi stocate úi schimb rile globale. NUMELE PROF. CUREN II OCEANICI ùI CLIMA. AMPLIFICAREA EFECTULUI DE SER . L. în domeniu aplicativ úi îndeosebi a metodologiei de cercetare. DEFRIù RILE. E-examen.. FENOMENE ùI PROCESE CLIMATICE LA SCAR GLOBAL : CREùTEREA DEMOGRAFIC . SCHIMBAREA CLIMATIC . variabilitatea úi schimb rile datorate ac iunii antropice. IRIGA IILE.)..DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU MODIFIC RI GLOBALE ALE MEDIULUI 5 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JM3506 OP STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Ciclicitatea natural . CULTURILE AGRICOLE. Temele lucr rilor practice urm resc tematica cursului úi vizeaz completarea cunoútin elor. Curs magistral úi problematizare BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Roberts N. Schimb rile majore ale mediului. ENSO ùI NAO. . DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE În elegerea mecanismelor schimb rii globale. ARIDIZARE ùI DEùERTIFICARE. (coord. Tehn. M SURI DE STABILIZARE A CLIMATULUI ùI LEGISLA IA INTERNA IONAL ÎN DOMENIU. Brown. DESEC RILE. AMENAJ RILE HIDROTEHNICE ùI EFECTELE LOR ASUPRA MEDIULUI. EVALUARE 128 . Condi ii Criterii Forme Formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi ob inerea a minim 1 punct din totalul de 2 posibile Asimilarea cunoútin elor fundamentale.5 puncte din cel 7 posibile la examen (inclusiv evaluarea pe parcurs). URBANIZAREA. biodiversit ii. PRENUMELE. Bucureúti. Necesitatea conserv rii mediului natural. Cunoaúterea leg turii dintre schimbarea antropic a mediului atmosferic. Pragurile schimb rii. se adun apoi punctele de la lucr rile practice. LIVIU APOSTOL Geografia mediului. Edit. Edit. ANALIZA MODIFIC RILOR PRODUSE LA NIVELUL SUPRAFE EI ACTIVE. (2002). INDUSTRIALIZAREA.). DR. Este obligatorie ob inerea a minim 3. a fondului forestier. CAPABILE S GENEREZE MODIFIC RI ALE DIFERITELOR ELEMENTE. DIMINUAREA STRATULUI DE OZON ùI EFECTELE ASUPRA MEDIULUI. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. resurselor de sol úi a gospod ririi resurselor de ap úi a adopt rii unei strategii globale în aceste direc ii. (1988). PRINCIPALA CAUZ A SCHIMB RILOR GLOBALE. Probleme globale ale omenirii – World Watch Institute.

1. Dumitrescu Gh.. MONITORINGUL ùI EVALUAREA RISCURILOR. Beroutchachvili N. Referatele vor fi prezentate în fa a colegilor úi dezb tute. incluzând no iuni de toxicologie. Ursu C.E. Harcourt College Publishers. 4.. London Raven. MONITORINGUL. C-colocviu. În urma document rii cu ajutorul bibliografiei existente în bibliotec úi a mijloacelor moderne (inclusiv Internet). Marinescu Daniela (1996) – Dreptul Mediului Inconjurator(ed. I. Linda R. 1. PRENUMELE. MONITORINGUL POLU RII AERULUI. Radoane N. MONITORINGUL MEDIULUI.D. Ichim I.H. 1. studen ii vor realiza referate asupra unor programe actuale de monitoring al mediului la nivel global. EùANTIONAREA MEDIULUI ACVATIC. se schi eaz tendin ele moderne ale monitoringului.. Astfel sunt tratate metodele de eúantionare în diverse medii. într-o abordare global . 2. În final. Casa de editura si presa "Sansa" S. Armand Colin Editeur. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. E-examen. modul de tratare al erorilor.G. (1997) – Analiza Cantitativa in Geografia Fizica Rougerie G. Paris Ungureanu Irina (1984). third edition. Cuza" Iasi. 4. TIPARE DE EùANTIONARE. precum úi provenien a úi natura sistemelor de referin în raport cu care se fac evalu rile asupra m sur torilor ob inute. EùANTIONAREA ùI PLANURILE DE EùANTIONARE..R. (editors) (1996) – Pollution Science. 1. Curs magistral.C. Brusseau Mark L. Gerba Charles P. 3. Editura Didactica si Pedagogica – Bucuresti Radoane Maria. 3. Academic Press. Poluarea mediului úi gestiunea durabil a deúeurilor TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE În elegerea úi însuúirea de c tre studen i a principiilor úi metodelor monitoringului calit ii mediului. problematizare BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1.A.Geografie . MONITORINGUL ùI LEGISLA IA. 1. 6. metode statistice de prelucrare a datelor m surate. Analiza si protectia mediului inconjurator – curs. STATISTICA ÎN MONITORINGUL MEDIULUI.. M-mixt) C LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. Berg. 7. 1. a III-a revazuta si adaugita). evaluarea riscurilor úi legisla ie a mediului. DRD.L. 1.F.Geologie Catedra de Geografie condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi finalizarea referatului Asimilarea cunoútin elor fundamentale Examen oral + evaluare referat (Examen oral*70 + evaluare referat*30)/100 EVALUARE 129 . 1.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU MONITORINGUL INTEGRAT AL MEDIULUI 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JM3609 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. EùANTIONAREA SOLULUI. Se vor efectua vizite la organisme abilitate pentru monitorizarea componentelor mediului. LUDOVIC-ùTEFAN KOCSIS DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Chimia Mediului. (1993) – Environment. Philadelphia Rosu Al..B. dar nu mai pu in important. – Bucuresti Pepper Ian L. MONITORINGUL ùI TOXICOLOGIA. Facultatea de Biologie . ACURATE E..Geografia Mediului Inconjurator. (1991) – Geosystemes et Paysages Bilan et methodes. Ungureanu Irina (1977) . 2.. 5. amintind úi de programe de monitoring în desf úurare în România úi în lume. Universitatea "Al. Peter H. 1. incluzând elemente din ramurile conexe ale útiin ei care aduc o contribu ie important la concretizarea planurilor de monitoring. NUMELE ASIST. PRECIZIE ùI ERORI ÎN M SUR TORILE DE MEDIU. 5. CALITATEA MEDIULUI ÎN SECOLUL XXI.

Procesul de selec ie úi procesul de delimitarea a domeniului. Ungureanu . *** Agenda 21 8. Studiu de caz: COMTOM Tomesti. l. Aspecte privind impactul asupra mediului generat de industria extractiva. Procedura de emitere a Acordului de Mediu f r studiu de impact. Drept úi legisla ie în energie úi mediu. V. Cunoaúterea metodologiei de întocmirea a studiilor de impact úi a bilan urilor de mediu.hydropub. Principiile formulate în Programul de ac iune asupra mediului al comunit ii europene. Aspecte privind impactul asupra mediului generat de industria metalurgic .eu. Bilant de mediu de nivel 0 . h. j. (1996). DR. RAFO Onesti. Prezentarea legisla iei existente în domeniu. capacitate de calcul. www.europa. Indicatori ai studiilor de impact. 40-48 4. Procedura de emitere a Acordului de Mediu i. Official Journal of the European Communities. *** (2002). Proceduri de evaluare a impactului asupra mediului . C-colocviu. Aspecte privind impactul asupra mediului generat de amenajari hidrotehnice. www. AVITOP Iasi.hala de gatere. atelier de impletituri de nuiele. NUMELE LECT. Decizii care pot fi luate in urma evaluarii impactului asupra mediului prin bilant de mediu f. E-examen. Precizarea principalelor etape în realizarea bilan ului de mediu úi studiului de impact. Dragu. Studiu de caz: Fabrica de Antibiotice Iaúi. Editura Tehnic *** CEC. Council Directive of 27 June 1985 on the Assessment of the effects of Certain Public and Private Projects on the Environment. c. Institutul European 2. I. 3. Strategii de dezvoltare durabila a diferitor municipii din Romania. L. Ionescu (2003). www. Bilant de mediu de nivel I . Agenda 21. Aspecte privind impactul asupra mediului generat de industria de prelucrare a lemnului. Familiarizarea cu procedurile EIM.int. Studii de caz: statie PECO. Gheorghi . f. e. Studiu de caz: industria de prelucrare a lemnului.eu.mem. Studiu de caz: CUG FORTUS. k. a.Aspecte privind impactul asupra mediului generat de industria de prelucrare a carnii.curia. Participan i úi spa iile de referin pentru un proces de evaluare a impactului asupra mediului. Aspecte privind impactul asupra mediului generat de industria chimic . Aspecte privind impactul asupra mediului generat de diferite industrii. Bilant de mediu de nivel II. b. ***(2002). Studii de caz: Metadet Falticeni (2001-2004) TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Interactiv : expunere + discu ii.dk condi ii criterii forme formula notei finale prezenta integral la lucr rile practice úi ob inerea a cel putin 2 puncte din totalul de 3 insuúirea cantitativ úi calitativ a cunoútiin elor fundamentale. i. Conceptul evalu rii impactului ecologic. . EU and National Environmental Law 5. p. Brown. www. e.Aspecte privind impactul asupra mediului generat de amplasarea diferitor obiective. Conceptul de dezvoltare durabil . d. PRENUMELE. Probleme globale ale omenirii. IULIANA GABRIELA BREAB N DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE 1. interpretare úi comunicare a datelor experimentale verificare pe parcurs + examen oral 70% cunoútin e curs (inclusiv evaluare pe parcurs)+30% lucr ri practice BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 130 . g. ING. C. j. Muntele. Insusirea unor cunostinte si abilitati privitoare la metodele uzuale de evaluare a impactului asupra mediului prin bilant de mediu 2. Structura unui proces de evaluare a impactului asupra mediului.ro 3. Activit i majore úi tipuri de personal implicate în evaluarea impactului asupra mediului. Studii de caz: Baraje efectuate pentru realizarea diferitor acumulari. m. (2003) Geografia mediului – Omul úi natura la început de mileniu. g. d. úi industria de celuloz úi hârtie. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Bilan ul de mediu úi studiul de impact.bilan ul de mediu úi studiul de impact. h. Prezentarea tendintelor si directiilor in evolutia EIM. k. Cunoaúterea caracteristicilor procesului de evaluare a impactului asupra mediului (EIM). studii de caz 1.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU METODOLOGIA ÎNTOCMIRII STUDIILOR DE IMPACT 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JM3610 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE OB RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. C. Cunoaúterea acquis-ului european de mediu a. Impactul acquis-ului european de mediu asupra unor sectoare industriale din România 7. www. c. Commission of the European Communities (1985).Accidente ecologice majore. Cunoasterea metodelor si tehnicilor de EIM. b. Metode úi tehnici de evaluare a impactului ecologic. Analiza multicriterial .Ghidul na ional al emisiilor de poluan i 6. Intelegerea notiunilor generale legate de evaluarea impactului asupra mediului prin bilant de mediu. Dobandirea de cunostinte privind avantajele si dezavantajele EIM. Studiu de caz: Rosia Montana si Aurul Baia Mare.ro.int . Istoricul evolu iei procedurilor úi legisla iei privind evalu rii impactului asupra mediului în România.mappm. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr.

D. Prelevare de probe de apa. Curs magistral úi problematizare BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Ceauúescu. IONUT MINEA DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE Hidrologie si Oceanografie. Elemente de baz în dinamica apelor subterane. (1973) – Tratarea statistic a datelor chimico-analitice. (1997).DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU L3 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU HIDROGEOLOGIE úI HIDROBIOLOGIE 6 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JM 3612 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN C 2 S L 2 Pr. (1972). C-colocviu. Bucureúti. Bucureúti. Edit. Bucureúti. M-mixt) C LIMBA DE PREDARE Romana TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Varduca A. Bucureúti. Bucureúti. Diadrama Scholler-Berkalof) S pt mâna X úi XI: Cartarea surselor de poluare a apelor subterane din lungul v ii Bahluiului S pt mâna XII: Analiza surselor de poluare pentru apele subterane din orizontul local.DRD. Quebec. S pt mâna I: Introducere.. Hidrochimie úi poluarea chimic a apelor. Hydrologie générale. Limnologie OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE Aprofundarea cunoútin elor legate de modul de distribu ie. Didactic úi Pedagogic . Propriet i hidrogeologice ale rocilor S pt mâna II: Propriet i fizico-chimice ale apelor subterane S pt mâna III: Dinamica apelor subterane S pt mâna IV: Izvoarele S pt mâna V: Managementul úi exploatarea apelor subterane S pt mâna VI: Poluarea apelor subterane S pt mâna VII: Ape minerale úi termale S pt mâna VIII: Rela ii dintre organisme úi factorii mediului acvatic S pt mâna IX: Biologia izvoarelor úi a celorlalte categorii de ape S pt mâna X: Bazine acvatice stagnante S pt mâna XI: Hidrobiologia M rii Negre S pt mâna XII: Resursele hidrobiologice ale Oceanului Planetar S pt mâna I úi II: Cartarea surselor de ap subteran din cadrul unui bazin hidrografic din orizontul local Saptamana III: Întocmirea h r ilor hidroizohipselor úi hidroizofreatelor pentru anumite zone studiate Saptamana IV úi V: Realizarea profilelor hidrogeologice S pt mâna VI úi VII: Prelevarea unor probe biologice în vederea analizei caracteristicilor hidrobiologice (lacul Ez reni úi lacul Ciurbeúti) S pt mâna VIII úi IX: Analiza chimismului úi calit ii apelor subterane Reprezent ti grafice (diagrame ternare. propriet ile chimico-fizice úi biologice úi valorificarea economic a apelor subterane úi de suprafa .5 puncte din totalul de 3 posibile Asimilarea cunoútin elor fundamentale Test la lucr rile practice úi examen pentru curs + 1pct din oficiu Examen scris. PRENUMELE. Diagrama Stiff. Eexamen. úi se adun apoi punctle de la lucr rile practice EVALUARE 131 . Tehnic . (1993). *H*G*A*.Metodologie. Gaetan Morin Editeur. Edit. Interpretare. (1997). NUMELE ASIST. ùtiin ific . Hidrogeologie. Editura Tehnic . (1952). Edit. Ujvari I. Dac se ob in minim 3 puncte din 6 posibile. Edit. Analiza chimica. Geografia apelor României. condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea seminarului úi ob inerea a minim1. Ciocârdel R. Llamas J. 56 94 5 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Zamfirescu F.

.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 DOMENIUL GEOLOGIE Specializarea GEOCHIMIE 133 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 134 .

Fenomenele care au marcat evolu ia geologic a P mântului sunt analizate din dou perspective dinamice diferite: intern úi extern . Pomerol Ch.50 E BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 135 .. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. În partea introductiv . examen scris 0. Dup precizarea câtorva concep ii referitoare la structura intern a globului terestru sunt prezentate cele mai importante propriet i fizice ale P mântului (presiune litostatic . fenomenele seismice. stress. Ed. Tehnic . P mântul. Utilizarea busolei geologice. NUMELE ef lucr ri dr. MMIXT) P+E NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. P mântul ca planet . 1985). Ed. Unversitatea „Al. I. 1989). Geologie structural . CCOLOCVIU. 2008). Bucureúti. (1997). vol. „Al. (1982.. Ed. Ed. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la curs úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Verificare pe parcurs (test scris la curs úi colocviu la lucr rile practice). radioactivitate. În dinamica extern . În partea final . Elements de Géologie. sunt precizate obiectul de studiu úi rela iile sale cu alte útiin e ale naturii úi sunt prezentate principalele metode de cercetare utilizate în geologie. hidrosferei úi biosferei (inclusiv a omului) asupra scoar ei terestre. II.3.5 P + 0. Jeanreanud P. Prelegeri orale. magnetism. Bucureúti. (1995).. Cuza” Iaúi. Tehnic . Bucureúti. Simionescu T. vol. ca obiect de studiu al acestei discipline. sunt dezb tute câteva probleme legate de geocronologie (vârste relative úi absolute) úi de evolu ia general a litosferei în timp geologic. úi Encicl. Determinarea epicentrului unui cutremur. Fizica (Liceu) DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Ini ierea studen ilor în studiul complex al P mântului pornind de la stadiul pregeologic úi continuând cu toate procesele geologice interne úi externe care l-au afectat ulterior de-a lungul timpului geologic. (1980). Airinei St. Renard M. este privit mai întâi din perspectiva form rii úi evolu iei sale în cadrul general al evolu iei Universului. Bleahu M. sunt prezentate fenomenele plutonice úi vulcanice.4) L1 GEOLOGIE FIZIC Semestrul I COD: IG 1101. Albatros. Grasu C. fenomenele metamorfice precum úi cele studiate de tectonica pl cilor.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Viorel Ionesi Geografie fizic . Univ. (2004. Bucureúti. Timp úi vârst în geologie. ùt. energie caloric . paleomagnetism. Geologie fizic . prelegeri pe baz de videoproiec ii. Geologie general . I. (1982). H r i úi sec iuni geologice. Geologie fizic .. electricitate) úi semnifica iile lor geologice. dezbateri. I úi II. În cadrul dinamicii interne. ab r D. GC 1101 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Recunoaúterea macroscopic a principalelor minerale úi roci magmatice. I. PRENUMELE. Ionesi V. (1983. Ed.. sunt analizate ac iunile geodinamice ale atmosferei. Cuza” Iaúi. este definit Geologia fizic în contextul mai larg al geoútiin elor. Tectonica global . gravita ie. E-EXAMEN. Iaúi L z rescu V. metamorfice úi sedimentare. Olaru L. Paris.2.

et al. Varia iile m rimilor gravimetrice. The Solid Earth (an Introduction to Global Geophysics). Cîmpul geomagnetic úi poten ialul s u. Fenomene utilizate în metrologia magnetic . Editura Albatros. CCOLOCVIU. Mo iu. Legile lui Newton. Bucureúti. E-EXAMEN. Propriet i magnetice. Contrastul de densitate. Bucureúti.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. ùt. Editura ùtiin ific úi Enciclopedic . Radiografia geofizic a subsolului României. Bucureúti. Dinamica terestr . Suprafe e echipoten iale úi linii de cîmp. A.4) L1 FIZICA GLOBULUI COD: GC 1102 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Teste gril cu 15-20 de subiecte. Editura Albatros. Socolescu. Evaluare cumulativ .M. + 010 prezen a curs OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 136 . University Press. incluzînd problematica lucr rilor practice úi a cursului. Izostazia úi echilibrul izostatic. Susceptibilitatea magnetic úi intensitatea de magnetizare.R. Dan-Bogdan Hanu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Disciplina îúi propune s prezinte poten ialul fizic al P mîntului úi principalele propriet i fizice ale maselor geologice generatoare de informa ii geofizice a c ror interpretare ofer posibilitatea de a descifra structura intern a P mîntului. Lupei. Gravimetria. 0. Cluj Napoca.40 subiecte l. Constanta atrac iei gravita ionale universale. P mîntul ca planet . TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Mecanisme de magnetizare remanent . condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice. C. Paleomagnetismul. Editura Tehnic . Fizica úi structura scoar ei terestre din România. Varia iile cîmpului geomagnetic úi distribu ia lor geografic . Unita i de m sura ale acestora. Cambridge.2.p. Cîmpul gravit ii. Airinei. Metode de determinare a acesteia. Editura Dacia.3. Cauzele microfizice ale magnetismului mineral. PRENUMELE. (1987). Tipuri de anizotropie magnetic . Parametri magnetici. Prelegere înso it de prezentare de materiale grafice. Cîmpul normal al gravit ii úi anomalia gravimetric . (1980). Fenomenul mareelor terestre. Varia ia propriet ilor magnetice. ùt. NUMELE ùef lucr ri dr. Densitatea rocilor úi mineralelor. Reduceri gravimetrice.50 subiecte curs + 0. Structura cîmpului geomagnetic. M rimi gravimetrice. Momente magnetice atomice. Geomagnetismul. N. Airinei. M. (1993). MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Geopoten ialul úi semnifica ia sa fizic . Tratat elementar de Fizica Globului. (1975). Fowler. (1979). Factori fizico-geologici care influen eaz varia ia densit ii. (1982). Magnetizarea invers úi curba de histerezis magnetic.

3. Chimie organic . Leg turi chimice. Instruire dirijat . Heterocicluri. Tehnic . Ed.D. func iile biochimice. Propriet ile generale ale atomilor úi moleculelor). Aplica ii).70 E + 0. IG 1103 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Bucureúti. Utiliz ri). Determinarea vitezei de reac ie úi stabilirea parametrilor cinetici. Izotopi. Ed. 2.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Reac ii în faz solid ). dr. Bucureúti. Neni escu C. Dumitru Bulgariu Fizic general . Bucureúti. (1985). studiul experimental a compozi iei úi structurii compuúilor chimici. Propriet ile fizice úi chimice. Elemente de radiochimie (Radioactivitatea natural úi artificial . Ed. (1989). Didactic úi Pedagogic . Reac ii de precipitare. Didactic úi Pedagogic . (1993). 4. lichide. Lehninger A. Deriva i cu func iune simpl . alchene. Tehnic . Chimie general . Biochimie. Echilibrul chimic. Prepararea solu iilor). Tehnic . Tratat de chimie anorganic . Punctului de topire. hidrocarburi aromatice. E-EXAMEN. 5. CCOLOCVIU. Ed. Substan e organice în medii biologice: chimism. 1. biosintez úi biodegradare). Volumul molar par ial. No iuni úi Principii fundamentale de chimie (Particule elementare.W. Dezvoltarea capacit ii de aplicare a no iunilor úi principiilor chimiei în cazuri concrete: chimia úi geochimia elementelor chimice úi a compuúilor acestora. Reac ii acido-bazice. Reac ii în topituri. Bucureúti. Tehnic .30 P BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 137 . Înv area prin descoperire. Solubilitatea substan elor solide. Bucureúti. Ed. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale (cursuri + lucr ri practice) Evaluare cumulativ Prob practic + Examen 0. (1993). Chimia modern a elementelor metalice. Shriver S. propriet i.L. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Explicativ-reproductive (expunere). NUMELE Conf. Matematic DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Asimilarea úi în elegerea no iunilor fundamentale de chimie în context interdisciplinar. Marcu Gh. MMIXT) M Semestrul I OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Tehnic . Procese chimice (No iuni de termodinamic úi cinetic chimic . (1980). Reac ii redox. Filtrarea. Negoiu D. Neni escu C. 1.F. 6. (1972). dezbatere de idei) Atkins P. Dezvoltarea aptitudinilor de lucru cu aparatura specializat de laborator úi a capacit ii de coordonare úi realizare a analizelor chimice. dinamica proceselor chimice. Chimie anorganic .4) L1 CHIMIE GENERAL COD: GC 1103. Opera ii de baz în laboratorul de chimie (M surarea masei úi volumului. gaze. 6. Acizi úi Baze (Determinarea constantelor de aciditate / bazicitate úi a gradului de ionizare din m sur tori de pH). (1998).D. Chimia sistematic a elementelor (Metode generale de ob inere. Bucureúti. 3. 2. plasma). Mase atomice / moleculare úi echivalentul chimic).3. Deriva i cu func iune mixt . 5. et al. Structura atomilor úi moleculelor. alchine. Ed.2. Bucureúti. Experimental – investigative (problematizare. Compuúi: ob inere. PRENUMELE. Ed. Elemente de chimie organic úi biochimie (Hidrocarburi: alcani úi cicloalcani. Reac ii de complexare. Determinarea constantelor fizice (Indicele de refrac ie. Reac ii redox (Determinarea poten ialului redox úi stabilirea puterii oxidante / reduc toare). Înc lzirea úi uscarea. 4. Tratat de chimie fizic . Stabilirea structurii moleculelor din spectre de absorb ie în UV-VIS úi IR. St ri de agregare (solide.

Executarea de profile topografice pe h r i în curbele de nivel. Centr. M surarea unghiurilor úi distan elor. Metode topografice úi necesarul de reprezentari cartografice utilizate la desenarea h r ilor úi rapoartelor geologice. V. V. et al. Activita i topografice topografice în bazine. Cunoúterea instrumentelor topografice. B ican. Scara de propor ie a planurilor úi h r ilor topografice. Multiplic. Topografie. Univ. Baican. V. Altimetrie. GC 1104 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obligaôiilor profesionale ( cursuri + lucr ri practice) Evaluare cumulativ Evaluare pe parcursul semestrului + examen scris 0.4) L1 TOPOGRAFIE MINIER COD: IG 1104. Sficlea. Cartografie. Ed. (1988).”Al.2. Instrumente topografice úi geodezice.. Iaúi. E Semestrul I OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Harta topografic . Topografie.I. M. Univ.I. (2001). a metodelor úi tehnicii de lucru. (1982).DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. B ican.Cuza”. Ed.50 E CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 138 . Iaúi. I.50 P + 0. Neam u. Cuza”. Ridic ri topografice .aplicatii practice. MMIXT) P. Iaúi. E-EXAMEN. Ed.3.”Al.”Al. CCOLOCVIU. PRENUMELE. (1983).Tehn. Bucureúti. Cuza”. NUMELE Lector dr. V.. Citirea h r ilor topografice. Crearea profilelor topografice. Întocmirea har ilor geologice pe suport topografic. al Univ. Maricel R ileanu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE Cunoaúterea echipamentelor úi instrumentelor utilizate în lucrarile topografice miniere. Topografie. Planimetrie. Prezent ri în power point. Fotorgammetry. No iuni introductive de topografie. Lucr ri practice.

Experimental.3. Iaúi. CCOLOCVIU. Sisteme de operare. Prezentarea elementelor arhitecturale hardware úi software ale calculatorului. Examen 0. Dan Aútefanei Matematic DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI 1. 2. Comenzi uzuale in Linux Expunere. (2006). Însuúirea cunoútin elor de baz pentru sisteme de calcul tabelar úi baze de date. Sisteme de calcul tabelar 6. Ed. Prezentare. Tehnica. Administrarea úi configurarea sistemelor Linux. (2000). Interfe e 7.4) L1 GEOINFORMATIC COD: GC 1105 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Iaúi. Microsoft Office XP. Ed. Acest curs are ca scop familiarizarea studen ilor cu principalii algoritmi de calcul in sistemele de operare. PRENUMELE. drd.2.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Gestiunea fiúierelor 5. NUMELE Asist. (2002). Polirom. Problematizare Acost chioaie D.50 E METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 139 . CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR 1. Polirom. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C S L 3 Pr. Zaharescu E. Acost chioaie D. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 108 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 42 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Bucuresti. E-EXAMEN. (2006). Baze de date 4. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti pe timpul desf úur rii lucr rilor practice Evaluare cumulativ Verificare pe parcurs.Descrierea arhitecturii calculatorului 2. Dezbateri. Ed.5 P + 0. Kraynak J. Utilizare Linux. Propriet i ale sistemelor de operare 3.

Dan Stumbea (Mineralogie optic ) Matematic . Vol.4) L1 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Tr. Cristalografie morfologic úi structural . Axe cristalografice úi introducere în formele de cristal. Mineralogie optic : Propriet ile luminii. viteza de propagare a luminii în minerale. Klein. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Politehnic „Gh. Propriet i cu nicolii încruci a i (indicii de refrac ie úi birefringen a. IG 1204 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. dr.. Cristalografie (2 volume). PRENUMELE.50 E METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 140 . 681p. habitusul cristalelor. Geologie fizic DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Acumularea de c tre studen i a cunoútin elor privind: 1. Macle – modele de laborator. Video úi retroproiector. Introducere în opera iile de simetrie. cristale uniaxe/biaxe). Petreuú. zone. R. 457p. Morfologia cristalelor. I. Macale . Cambridge University Press. Facultatea de Mecanic . 1-7). axele cristalografice. Cuza" Iasi. Proiec ii cristalografice. Universitatea “Al. Didactic úi Pedagogic . Maricel R ileanu (Cristalografie) Conf. Cristalografie: Opera ii úi elemente de simetrie la modele de cristal. (1974). A. dezbateri. polarizarea luminii. macle. Clivajul. Introduction to Mineral Sciences (cap. problematizare. clasele de cristale. Bucureúti. Viteza de propagare a luminii în cristale. maclarea. New York. Cristalografie: Defini ia cristalului.Asachi” din Iaúi.2. Raportul axial. 4). Metode de studiu úi descrierea poliedrelor cristaline. CCOLOCVIU.. Proiec ia stereografic a fe elor de cristal. (1993). simetria cristalelor.I. conturul mineralelor.. Forma cristalului. Cambridge. 3.50 P + 0. C. Ed. legile de baz ale cristalografiei geometrice. Putnis. I. Inst. izotropie/anizotropie. Hurlbut. (1986).DENUMIREA DISCIPLINEI CRISTALOGRAFIE – MINERALOGIE OPTIC COD: GC 1201. Idriceanu. Descrierea celor 32 de clase de simetrie. clasificarea optic a mineralelor. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale (cursuri úi lucr ri practice) Evaluare cumulativ Evaluare pe parcursul semestrului + examen scris 0. 4. Mineralogie optic : Propriet i cu nicolii paraleli (culoarea mineralelor. indicii Miller. Prelegeri. Indicii Miller ai fe elor de cristal. 2. parametrii Weis. Interac iunea luminii cu cristalele. clivajul mineralelor). MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. interac iunea luminii. 2. V (1996). lumina polarizat .A.3. Manual of Mineralogy (cap. John Wiley & Sons Inc.. Cristalografie úi Mineralogie. sistemele cristalografice úi formele de cristal. E-EXAMEN. S (1993). C. modele de cristale. Grupe spa iale. cu mineralele. 3. NUMELE Lector dr.

Titrimetrie. Longman Publishing Group. Aplicatii ale titrimetriei redox. Traian Gavriloaiei Chimie general DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR . Curbe de titrare (standardizare KMnO4. Curbe de titrare (standardizare NaOH. NH4OH. Inst. Principii si aplicatii ale echilibrelor chimice. 4. PRENUMELE. 7th ed.Descoperirea unor abilitati de lucru in laborator pentru rezolvarea aspectelor practice în chimia analitica. Semina i încheierea situatiei la laborator Prelegerea. 1. Politehnic. HCl. Z. Tehnic . Skoog et al. lucrari practice sau seminarii) Evaluarea cumulativa Verificare pe parcurs + Examen 0. Separarea si identificarea cationilor si anionilor 2.50 E METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 141 . Fe3++Cr3+. indicatori. 5. problematizarea. amestec de reduc tori. Londra. activitate i coeficient de activitate chimica. produsul ionic al apei. Constantinescu D. 5. condi ii criterii forme formula notei finale Indeplinirea tuturor obligatiilor profesionale (curs. Ed. Introducere. CCOLOCVIU. Quantitative Chemical Analysis 5th ed. 372 pp. solutii de saruri. (1993). 4. Analytical Chemistry. W.2.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.. erori.Intelegerea complexitatii fenomenelor chimice si a aplicatiilor lor in practica de laborator.Introducerea unui domeniu de tehnici necesare in chimia analitica. 824 pp. Ed. Sârghie I. (2000). an introduction. Echilibre analitice cu transfer de protoni (teorii. Reactii..3. test). Iaúi.A. Aplicatii ale titrimetriei de complexare (standardizare complexon III. Titrimetrie: principiile titrarii acido bazice (curbe de titrare acido-bazica.4) L1 CHIMIE ANALITIC 1 COD: GC 1202 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Houghton Mifflin College Division. E-EXAMEN. Aplica ii úi probleme de chimie analitic .H. solutii tampon). (1998). Erori in analiza chimica. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Etapele analizei chimice. 6. . Chemical Principles 5th ed. pH-ul solutiilor tampon). . Metode de analiza. 1. dr. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.Dobandirea capacitatilor de a selecta si de a utiliza cea mai potrivita metoda in analiza cantitativa a compusilor chimici. Echilibrul chimic.. Bucureúti. reactivi analitici. 3. invatarea prin descoperire Croitoru V. 3. Sauders College Publishing. (2004). Aplicatii ale titrimetrie acido-bazice. 2. calculul pH-ului solutiilor de acizi si baze. (1979). Douglas A. test). NUMELE Conf. dezbaterea. Freeman Co. . Ca2++Mg2+. amestecuri de componen i sau test). tarie ionica.. acizi polibazici. disociatia electrolitica. 772 pp. Steven S.50 P + 0. Fe2++Fe3+. Harris D.

Applied Environmental Statistic with R. Oxford University Press. covarian a. Willey. Estimarea: estimarea local úi global . exemple. Filzmoser. condi ii criterii Efectuarea integral a obliga iilor la lucr rile practice Precizia úi acurate ea rezultatelor ob inute în prelucrarea seturilor de date Evaluarea cunoútin elor studen ilor se realizeaz atât pe parcursul semestrului (evaluare continu ). Garett. Reimann. Elemente de statistic : reprezent ri grafice.. c) identificarea rezultatelor optime úi reducerea erorilor. exemple.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Deutsch. P. An Introduction to Applied Geostatistics. corela ie. b) estimarea valorilor variabilelor studiate în punctele în care nu s-a realizat probarea (krigajul úi cokrigajul). exemple. distribu ie normal úi lognormal . R. etapele estim rii structurilor spa iale. Second Edition. GSLIB..30 activitatea de laborator + 0.R. Journel. PRENUMELE. Erorile estim rii: calcularea úi reducerea erorilor. Introducere: terminologie. H. obiective. M. Srivastava.3. Oxford University Press. (1989). Statistical Data Analysis Explained.35 evaluarea pe parcurs + 0. Goovaerts. 3... calculul variogramei pentru diferite re ele de probare. exemple. parametri statistici. A.C. V. Geostatistical Software Library and User’s Guide. analiz : se va verifica dac datele din teren sunt adecvate pentru solu ionarea problemelor puse. În acest sens se vor realiza: a) caracterizarea organiz rii spa iale a variabilelor studiate (analiza variografic ). ipoteza sta ionarit ii úi intrinsecit ii. (1998). variograma. cât úi la terminarea modulului (examen final scris în sesiunea de examene). G. Dutter. Fizica globului. reluându-se prelucrarea dac se constat neconcordan e fa de realitate. 2.(2008). modelare: datele din teren vor fi convertite în modele matematice carora li se vor aplica principiile teoretice. Seturile de date provenite din cercetarea úi/sau exploatarea unor perimetre (z c minte) vor fi prelucrate prin: 1. CCOLOCVIU. E-EXAMEN. 0. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Prelegerea dezbatere. Variabile regionalizate: momente. Isaaks. (1997). NUMELE ùef lucr ri dr. modele de variogram . sintez : se vor evalua rezultatele ob inute. problematizarea. Laviniu Apostoae Geologie fizic .4) L1 GEOSTATISTIC COD: GC 1203. E. C. R. Geostatistics for Natural Resources Evaluation.35 evaluarea de la examenul final METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE forme formula notei finale 142 .P. IG 1201 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. probe excep ionale. corelograma. MMIXT) M Semestrul II OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. exemple. cokrigajul.2. krigajul. Variograma: propriet i structurale. Geoinformatic DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Disciplina ofer viitorilor specialiúti în domeniul geoútiin elor posibilitatea de a aplica în domeniile de competen principiile úi metodele specifice geostatisticii. Oxford University Press.

ibuleac P. considera ii filogenetice. organizarea cochiliilor sau a scheletului.4) PALEONTOLOGIE 1 L1 II COD: IG 1203. precum úi cu celelalte informa ii geologice disponibile. E-EXAMEN. Protista-incertae sedis – Calpionellidae. Filum Cnidaria. de a stabili similitudini úi diferen e între taxonii majori. 2003). Dic ionar de paleontologie. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) condi ii EVALUARE criterii forme formula notei finale Prezen a obligatorie la lucr rile practice úi ob inerea unei note de trecere la colocviul de la sfârúitul semestrului. Regnurile Chromista ûi Fungi.3. Archaeocyatha. ùuraru N. structura úi compozi ia cochiliei (scheletului). GC 1204 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) Semestrul OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C S L Pr.. Lp 5 . Did. Bucur I. Ed. Subclasa Coleoidea (Ordinele Aulacocerida. Capacitatea de corelare/integrare a informa iilor oferite de fosile din zone diferite. Bucureúti. Regnul Protista: Filum Granuloreticulosa: Clasa Foraminiferea. Paleontologie.. Filum Sarcomastigopora: Clasa Actinopoda. Lp. I. TOTAL ORE SEMESTRU 72 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 78 NUM R DE CREDITE 5 TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Lp. Hanganu Elisabeta. Lp. Filipescu S. Paleontologia nevertebratelor. Problematizarea prin abordarea unor subiecte controversate. cercet tori. (1996). Actinoceratoidea.Filum Sarcomastigopora . Capacitatea de descriere/analiz a unor exemplare noi de fosile.úi Ped. Iaúi. Univ. Volumul I. Ed. Protista incertae sedis – Calpionellidae.. Demonstra ii úi observa ii pe material complementar. Bactritoidea. Ed. metode de cercetare. Vol. Subclasa Ammonoidea. Clasa Cephalopoda: Subclasele Endoceratoidea. Studen ii pot prezenta referate cu teme din materia studiat la curs úi lucr ri practice. Regnul Animalia: Filum Porifera.. Sistematic – ghid practic. MMIXT) M LIMBA DE PREDARE 2 2 16 Român /Englez DEPARTAMENTUL TITULARUL DISCIPLINEI DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Griogorescu D. Modelarea. Laz r Iuliana. Ed. Belemnitida). aptihi. Fosilele úi fosilizarea. 3-4 Filum Granuloreticulosa: Clasa Foraminiferea.Subclasele Actinoceratoidea. (2005). Elemente de taxonomie úi nomenclatur . sistematic . Nautiloidea. Lp 14 Coleoidea. Lp.I. Turcule I. Iaúi. Bucureúti. Tehnopress. Lp. 11-1213 Clasa Cephalopoda . (2002. evolu ie úi valoare biostratigrafic . Ammonoidea. morfologia úi morfometria cochiliei. Regnul Bacteria. Importan a fosilelor. considera ii paleoecologice. Formarea unor deprinderi de determinare a fosilelor prin utilizarea unor algoritmuri în observarea úi descrierea genurilor din colec ie. Neagu Th.7 nota de la evalu rile pe parcurs úi examenul final 143 . Cluj-Napoca. Examinare oral sau scris 0. Volumul I. publica ii importante). (1999). Supraregnul Prokarya. Paul ibuleac Geologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Ini ierea studen ilor în cercetarea paleontologic prin prezentarea caracteristicilor morfologice úi de structur importante în determinarea generic pentru fiecare taxon major cu reprezentan i fosili. Lucr rile practice urm resc exemplificarea taxonilor majori prezenta i la curs prin genurile aflate în colec ie. Sunt planificate dou aplica ii practice în teren în timpul semestrului. Subfilum Amphineura Subfilum Cyrtosoma: Clasa Gastropoda. ibuleac P. Micropaleontologia foraminiferelor. reproducerea.. Filum Mollusca: Introducere.3 nota de la lucr ri practice + 0.2. Paleontologie. Lp 7-8 Filum Cnidaria. Cârnaru P. 9-10 Filum Mollusca Subfilum Cyrtosoma: Clasa Gastropoda. Prelegeri. Stimularea capacit ii de sintez prin includerea semnifica iei prezen ei unor taxoni în stratele geologice în contextul structural-tectonic general úi prin corelarea informa iilor paleofaunistice din bazine diferite. CCOLOCVIU. Capacitatea de a prezenta un grup de organisme. Ed. Repere istorice în dezvoltarea Paleontologiei. Stimularea cristaliz rii unor opinii proprii prin dezbaterea unor aspecte controversate din sistematic sau datorit unor caracteristici abigue. Introducere. ornamenta ia intern úi extern . (1986). Iaúi. Presa Universitar Clujean . II. (Pentru fiecare taxon major sunt prezentate urm toarele: caracterele generale ale organismului viu. 1-2 Fosilele úi fosilizarea. Supraregnul Eukarya. scheletul coloniilor (acolo unde este cazul). PRENUMELE. Studii de caz în teren. NUMELE ùef lucr ri dr.Subclasa Radiolaria. (2006). Au loc exerci ii privind determinarea unor exemplare úi studii morfometrice (pentru unele grupe de organisme). Tehnopress.. Paleozoologia nevertebratelor. Prelegeri-dezbateri. 6 Filum Porifera. Univ. Subclasa Nautiloidea.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.

În cadrul etapei de teren. Practica stratigrafic . Mamulea A. Topografie minier . Geologie structural . Pan Ioana. 1. Gur u A.. recunoaúterea principalelor tipuri de roci úi m surarea cu busola geologic a pozi iei diverselor elemente ale structurilor geologice în care acestea se g sesc úi se observ în deschiderile naturale. I. min etc.. rezerva ii geologice etc. Dan Aútefanei Geologie fizic . analize palinologice etc. Ed. Cristalografie). CCOLOCVIU.4) L1 PRACTIC GEOLOGIC COD: GC 1205 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Practica geologic . realizarea unor observa ii geologice cât mai complete úi trecerea acestora în carnetul de teren. E-EXAMEN. (1986).3. se va pune accentul pe formarea deprinderilor legate de: orientarea în teren (localizarea pe harta topografic a punctelor de observa ie). Orbocea Marioara. Manilici V. care constituie activitatea principal a practicii geologice. Ini ierea studen ilor în activit ile practice pe care le desf úoar inginerul geolog în vederea preg tirii úi desf úur rii unei campanii de teren cu scop geologic. Grigorescu D. Tehnic . Explica ii date în fa a fiec rui obiectiv geologic úi geochimic urm rit (deschidere natural . analize micropaleontologice. întreprinderi de profil geologic.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. vol II. 2.). Cristalografie.2. Grasu C. Bucureúti. Corbu Mariana (1960).. Bercia I. carier . colocviu 0. Bucureúti. M. studen ii vor primi informa ii despre geologia zonei respective din datele existente în literatura de specialitate. Ed. MMIXT) C OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C S L Pr. În fiecare zon analizat . Paleontologie 1 DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Ini ierea studen ilor în activit ile practice pe care le desf úoar inginerul geochimist în vederea preg tirii úi desf úur rii unei campanii de teren cu scop geologic. 4 TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. drd.). Tehnic . Topografie minier . condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti pe timpul desf úur rii practicii geologice Evaluare cumulativ Verificare pe parcurs.. Practica geologic .50 E BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 144 .. Pentru familiarizarea studen ilor cu diversele activit i geologice pe care le poate efectua un inginer geolog.. Pric jan A. mine. Filipescu M. PRENUMELE. Vol. Tehnic . Consolidarea cunoútin elor teoretice úi deprinderilor practice ob inute în timpul cursurilor úi lucr rilor practice desf úurate pe parcursul primului an de studiu (Geologie fizic . prelevarea probelor litologice pentru diferite scopuri (analize microscopice în sec iuni sub iri.5 P + 0. Paleontologie. Bucureúti. Ed.. NUMELE Asist. Lucrul cu fiecare student în parte Airinei ùt. (1997). Florea N.. Stoica C. se vor face vizite în cariere. (1961). Universitatea din Bucureúti.

Cambridge University Press. Elemente native.... Oxford Univ. Carbona i. Mure an I.4) L2 MINERALOGIE COD: IG 2301. Survey Bull. Oxizi úi hidroxizi. molibda i. Wenk H.webmineral. 696p. Studiul propriet ile fizice úi optice ale principalelor minerale formatoare de roci Prelegerea bazat pe proiec ii video. S. Mineralogy. Introduction to Mineralogy. CCOLOCVIU. Their constitution and origin. Mineralogy and Petrology Pagini web: www. ETA Cluj-Napoca.dr. Bucureúti. J. New York. Hibbard M. 453p. croma i. Geol. Fleischer M. NUMELE Conf. Minerals. Benea M. E. Wilcox R. (1992). 562p. A Geologist’s Point of View. problematizarea úi observa ia independent . Longman Scientific and Technical. Pedag.com condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a activ la cursuri i lucr ri practie Evaluare cumulativ Teste scrise 50% P + 50% E BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 145 . 1627. Silica i naturali.. An introduction to the rock – forming minerals. Partea I-a.. Constantinescu E. Fosfa i. Sulfa i. U.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Canadian Mineralogist.. Mineralogie sistematic . Howie R. Benea M. Ed. Ed. dezbatere. R. Reviste: American Mineralogist. Halogenuri. Washington. Partea a II-a. Silica i. Nicolae Buzgar Cristalografie-Mineralogie optic DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE S discute principalele minerale formatoare de roci (rock forming minerals). Press.. vanada i. (2001). (2000).3. 2nd edition. A. D. (1984). Matzko J. wolframa i. 827 p. (1979). Mineralogie. Mure an I. Microscopic Determination of the Nonopaque Minerals.. (2004). PRENUMELE. 646 p. A. Bulakh A. Ed. Ianovici V. (2000). Zussman J. arsenia i. Deer W. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Nesse W. propriet ile. Wiley.. Casa C r ii de tiin . London. Mineralogie sistematic . ùtiopol Victoria. 442p. E-EXAMEN. New York.2. J. GC 2301 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. MMIXT) M Semestrul I OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.. geneza úi ocuren ele lor. Sulfuri úi sulfos ruri. Did. Cluj-Napoca. (2002).

4. erori. 772 pp. Aplicatii . W. E-EXAMEN. dr. 6. PRENUMELE.principii ale titrimetriei redox (curbe de titrare. Ed. Sauders College Publishing. erori. Analytical Chemistry. Determinarea cantitativa a cationilor sub forma de sulfati. Traian Gavriloaiei Chimie generala. Analiza gravimetrica.titrimetria de complexare (curbe de titrare. Iaúi. Inst. (1993). Determinarea cantitativa a cationilor sub forma de pirofosfati. Determinarea cantitativa a cationilor cu reactivi organici. constanta de echilibru redox. Steven S. Quantitative Chemical Analysis 5th ed.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. (1979).A. Operatii de baza in analiza gravimetrica 2. dezbaterea. Z. diagrame). sensul proceselor redox. .4) L2 CHIMIE ANALITICA 2 COD: GC 2302 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Douglas A. an introduction. Prelegerea. 372 pp. (1998).H.50 E 146 METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE . (2000). Interpretarea rezultatelor. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.. 6. 7. condi ii criterii forme formula notei finale Indeplinirea tuturor obligatiilor profesionale (curs. diagrame) 2. 7th ed. echilibre competitive. indicatori. Aplicatii . Determinarea cantitativa a cationilor sub forma de oxalati. erori. Echilibre analitice cu transfer de electroni (potential redox. incheierea situatiei. CCOLOCVIU.Descoperirea unor abilitati de lucru in laborator pentru rezolvarea aspectelor practice în chimia analitica. Houghton Mifflin College Division. Aplica ii úi probleme de chimie analitic .3. Sârghie I. aplicatii: permanganometrie. 5. 1. 824 pp. 3. Politehnic. liganzi. factori de influenta. Titrimetrie. Aplicatii . Constantinescu D. Ed. Skoog et al.titrimetria de precipitare (curbe de titrare. stabilitatea combinatiilor complexe. indicatori. iodometrie). 4. problematizarea. 7.. 1. (2004). formarea si prelucrarea precipitatelor. invatarea prin descoperire Croitoru V.. Bucureúti. lucrari practice si seminar) Evaluarea cumulativa Verificare pe parcurs (VP) + examen (Ex) 0. Echilibre analitice de complexare (tipuri de combinatii complexe. Chimie analitica 1 DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR . Longman Publishing Group. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. 5. aplicatii) . aplicatii). factori. starea coloidala. . constanta de precipitare.2.Dobandirea capacitatilor de a selecta si de a utiliza cea mai potrivita metoda in analiza cantitativa a compusilor chimici. Londra.Intelegerea complexitatii fenomenelor chimice si a aplicatiilor lor in practica de laborator. Tehnic .Introducerea unui domeniu de tehnici necesare in chimia analitica . Determinarea cantitativa a cationilor sub forma de oxizi. Echilibre analitice cu formare de precipitare (solubilitate. Harris D. indicatori.. echilibre competitive). Freeman Co.50 P + 0. NUMELE Conf. 3. Chemical Principles 5th ed.

Tethys. Soarele: compozi ie. 643 p. Istoric. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Teste scrise pe parcurs. (1982).Y. Pasachoff J. P mântul ca planet (sumar al geologiei terestre) 6. Albatros. compozi ia chimic a solului. 616 p. coroana solar . 211 p. Dione. Ganymede. detalii despre inelele ce le înconjoar . (1993). 3. M. vulcanismul venusian) 5. geologia sateli ilor Titan. Umbriel. Defini ii. Procese geologice si forme de relief. Ed.4) L2 GEOLOGIE PLANETAR COD: GC 2303. Evolu ia universului. PRENUMELE.3.. Misiuni Spa iale cu sau f r echipaj uman la bord. New York. Planeta Venus (procese geologice. 236 p.A Geological Tour of the Universe. IG 2303 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. atât la evaluarea pe parcurs cât úi la cea final 30% din not e dat pentru activitatea la lucr ri practice BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 147 . Cratere de Impact 7. vântul solar. meteori i mar ieni) 9. problematizare Airinei ùt. jr. From The Earth To The Universe. m rime.Y. geologia sateli ilor Callisto. Luna (procese geologice. Comparatii intre planetele din Sistemul Solar Prelegeri pe baza de videoproiectii. Planeta Jupiter (modele privind interiorul acesteia. forme de relief. Roci Lunare). St. (2001). Europa. Ariel. drd. dr. zona convectiv . Planeta Saturn (structur . Universul într-o coaj de nuc . Harti geologice si satelitare (cartare fotogeologica: Luna si planeta Marte).2. Pluto. CCOLOCVIU. fotosfera. Brooks/Cole.. Partitur pentru Terra. fuziunea din nucleu. (1998). Martins'Griffin. zona radiativ .. NUMELE Prof. forme de relief. Planeta Marte (procese geologice. 2. Planeta Neptun (structur úi detalii despre geologia satelitului Triton).50E. Titania úi Oberon) 12.. Analiza úi clasificarea rocilor extraterestre (Meteori i. The Solar System (2nd edition). E-EXAMEN. Io úi Amalthea). A. geologia sateli ilor Miranda.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. originile planetei úi ale vie ii. Ed. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român /Englez DEPARTAMENTUL TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. referat úi examen scris 0. Mimas. jr. Bucureúti. Vulcanismul in Sistemul Solar. Asteroizi Notiuni de Tectonica Globala. Humanitas. magnetosfera. vulcanismul mar ian. compozi ia chimic a diferitelor tipuri de roci lunare. Astronomy. Seeds M. MMIXT) M Semestrul I OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN C 2 S L 2 Pr. Rhea úi Yapetus) 11. Hawking S. loca ie. Ovidiu Gabriel Iancu (C) Prep. (2004). P mântul ca planet . Meteori i (clasificare. compozi ia chimic a solului. All Educational. sateli i) 1. McSween H. Planeta Uranus (structur . 241 p. Stardust to Planets . meteori i lunari) 8. dezbateri. Roci terestre – notiuni generale. 376 p. compozi ie mineralogic ). Concep ii privind pozi ia planetelor în univers.50P + 0. (2001). Iuliana Buliga (L) Fizica Globului Geologie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CONTINUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Cunoaúterea principalelor aspecte geologice ale suprafe elor planetare (planete. McSween H. Planeta Mercur (tr s turi geologice úi rolul jucat de aceasta în teoriile privitoare la formarea planetelor) 4. cromosfera. Comete (detalii despre impactul cometei Shoemaker Levy 9 cu planeta Jupiter) 10. Enceladus.

Analiza prin dilu ie izotopic ). 8. 7. Analiza prin radioactivare. Analiza termic a probelor geochimice (Identificarea úi dozarea mineralelor). pH-metrie. Polarografie. Metode de separare úi concentrare (Principii. Electrogravimetrie. Popescu R. flac r úi în plasm . Analiza prin absorb ie molecular în IR úi Raman (Identificarea úi dozarea mineralelor. dezbatere de idei) D ne A. Ed.Cuza” Iaúi. Ed. minereuri. Iorga N. Tehnic . soluri). Difrac ie cu neutroni). Metode termice de analiz (Principii. NUMELE Conf. 9. 3. Etalonarea aparatelor úi metodelor de analiz ). Cromatografia de lichide: plan úi pe coloan ). Bucureúti. No iuni de baz în analiza instrumental (Evaluarea erorilor experimentale úi eliminarea datelor nesigure. 1. ùtiin ific . Aplica ii în geoútiin e).4) L2 METODE INSTRUMENTALE ÎN GEOúTIIN E Semestrul I COD: GC 2304 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. PRENUMELE. New York. Cromatografia de gaze: gaz-lichid. gaz-solid. Studiul proceselor de adsorb ie la interfa a solid / lichid). Amperometrie. Titrarea spectrofotometric ). Spectrometria de absorb ie molecular în IR úi Raman. Analiza probelor geochimice prin DRX (Identificarea úi dozarea mineralelor. Mineralogie. (1995). Titrarea pH-metric úi poten iometric . Spectrometria de mas (Principii. Bucureúti.I. Dezvoltarea aptitudinilor de lucru cu aparatura specializat de laborator úi a capacit ii de coordonare úi realizare a analizelor chimice. Termogravimetrie. (1995). Determin ri spectrofotometrice directe si indirecte.F. No iuni de separatologie analitic . (1981). McGraw-Hill. (1983). Separarea prin adsorb ie. Spectrometrie de impedan ). Spectrometria de fluorescen úi fosforescen molecular ). Univ. cantitativ ). Metode electrochimice de analiz (Principii. Spectrometria de absorb ie atomic . Difrac ia cu raze X. Spectrometria de emisie atomic : în arc electric. 8. Spectrometria de RMN (Principii. Flota ia.30 P 148 BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE . (1982). Studiul structurii mineralelor). 5. Metode radiometrice (Principii. Poten iometrie. 5. Explicativ-reproductive (expunere). Metode fizico-chimice de analiz în geochimie. Dumitru Bulgariu Chimie general . Analiza prin metode electrochimice (Determin ri pHmetrice úi poten iometrice directe. Spectrometria de absorb ie molecular în UV-VIS. 6. 4. Instruire dirijat . Analiza termic diferen ial ). 6. 4. 1. MMIXT) M NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Jercan E. Metode fizice de analiz a mineralelor úi rocilor. Electroforez . Înv area prin descoperire.3. 3. 7. Analiza prin spectrometrie de absorb ie molecular în UV-VIS (Legea Lambert-Beer. 2. Aplica ii în geoútiin e). Metode instrumentale de analiz chimic . Studiul structurii mineralelor. Dezvoltarea capacit ii de aplicare a no iunilor de chimie instrumental în cazuri concrete – optimizarea metodelor instrumentale úi efectuarea de analize chimice úi structurale pe probe geologice (minerale. roci. Metode de separare a mineralelor). Separarea mineralelor cu lichide grele úi prin metoda magnetic ). Separarea prin schimb ionic. DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Asimilarea úi în elegerea no iunilor de chimie instrumental în context aplicativ. Metode spectrometrice de analiz (Principii. Metode de separare úi concentrare (Separarea prin extrac ie lichid-lichid úi schimb ionic. Separarea prin extrac ie secven ial lichid solid. dr. Conductometrie. Geochimie analitic . condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale (curs + lucr ri practice) Evaluare cumulativ Prob practic + Examen 0.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Bucureúti. „Al. Metode difractometrice de analiz (Principii. Conductometrie). Separarea prin extrac ie lichid – lichid. Analiza prin emisie si absorb ie atomic (calitativ . 10. Metode cromatografice (Principii.70 E + 0. Experimental – investigative (problematizare. CCOLOCVIU. Analytical Chemistry Handbook. 2. Analiza cromatografic (cromatografie plan úi pe coloana). E-EXAMEN. Dean A.2. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.J. Metode de separare în chimia analitic . Univ.

Vulcanismul submarin úi Vulcanismul subglaciar. Mecanisme de focar ale cutremurelor. Ed. Modulul de Hazarde seismice Tipuri de cutremure. Recunoaúterea produselor piroclastice resedimentate. Produsele vulcanismului subaerian: Roci (Lave solidificate. Bucureúti. Lacuri de lav .50 P + 0. Problema predic iei cutremurelor.. H. Bucureúti. curgeri noroioase.2. Vulcanii ast zi úi în trecutul geologic. Oscila ii libere. 216 p. Modulul de Hazarde seismice Determin ri calitative úi cantitative în analiza cutremurelor. Prelegeri pe baza de materiale grafice sau videoproiectii. Izvoare termale). tufuri. Editura Didactic úi Pedagogic .DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Bucureúti. McNutt S. M transmitere a miúc rilor seismice asupra construc iilor. Stix J. Gheizere. (1979). Curgeri piroclastice (avalanúe de roci úi cenuú . Modulul de Hazarde Vulcanice Metode de clasificare a activit ii vulcanice. Houghton B.B. Faciesuri vulcaniclastice. Aparatul vulcanic. Structurile rocilor vulcanice. Erup ii de lav : Curgeri de lav . Sc ri de evaluare a fenomenelor seismice.3. teste scrise pe parcurs úi examen scris 0. Originea magmelor. Edificii vulcanice subaeriane (Primare: de acumulare.. Ovidiu Gabriel Iancu (modulul de Hazarde Vulcanice) DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Familiarizarea cu problematica fenomenelor seismice úi recunoaúterea principalelor tipuri de manifest ri vulcanice activit ii vulcanice. Ifrim M.. et al. Localizarea vulcanilor în contextul Tectonicii Globale. Aspecte geochimice ale rocilor vulcanice. Visarion M. Posea G. dr. Camera magmatic . TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român /Englez DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.. Bogdan Hanu (modulul de Hazarde Seismice) Prof. 269 p. Editura Tehnic . Piroclastite). (2000).. Analiza dinamic a structurilor úi ingineria seismic . Gaze. Sigurdsson H. R spândirea vulcanilor pe glob.50 E 149 . Tipuri de erup ii vulcanice. (2003). 2003. nori arz tori. C deri piroclastice – tephra. Valuri piroclastice.. În cadrul cursului vor fi prezentate intre altele teoriile referitoare la mecanismele de declanúare a vulcanismului úi particularit i ale predic iei hazardelor sesmice úi vulcanice. San Diego California. Modulul de Hazarde Vulcanice Produsele vulcanismului subaerian: Lave solidificate – roci vulcanice. W. Unde elastice úi raze seismice. Tipuri de magm . EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Prob practic . Înregistrarea cutremurelor. Geofizic inginereasc . Criterii de separare. F. Funda iei România de Mâine. Piroclastite consolidate (aglomerate. Earthquakes. R. de explozie úi De eroziune). Diversificarea compozi ional a magmelor. Bucureúti. Evaluarea calculelor efectelor seismice asupra construc iilor. Prevederea erup iilor vulcanice. Declanúarea erup iei vulcanice. Sedimentare vulcaniclastic . (1980). Beneficii economice úi aspecte culturale ale activit ii vulcanice. Microseism microzonarea seismic . Encyclopedia of Volcanoes. Supravegherea úi cercetarea vulcanilor. tufuri). Struct P mântului. P. Tehnic . MMIXT) M OP NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN C 2 S L 2 Pr. Vulcanismul úi Relieful vulcanic. ignimbrite). (Fumarole. dezbateri. Sticle. (1976). R dulescu D. Freeman & Co. A. E-EXAMEN. Piroclastite neconsolidate – Tephra: Elemente definitorii ale rocilor piroclastice. Valorificarea seismogramelor. problematizare OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Bolt. CCOLOCVIU. New York. Domuri de lav . Mineralele rocilor vulcanice. Ed. PRENUMELE.. Spectrele seismice úi utilizarea lor în seismologie. Rymer H.4) HAZARDE SEISMICE úI VULCANICE COD: GC 2306 L2 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Intruziuni. (2001). NUMELE ef lucr. Academic Press. aglomerate úi breccii vulcanice. dr. Faze hidrotermale. Solfatare. Seismicitatea indus ..

teste scrise pe parcurs úi examen scris 0. (1996). Sterling Publishing Co.. Radioactivitatea. lampa pentru lumin ultraviolet . Gradarea úi evaluarea perlelor naturale úi de cultur . microscopul dicroscopul. Luciul. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. Densitatea. 56 94 5 Român /Engleza DEPARTAMENTUL TITULARUL DISCIPLINEI DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. dezbateri.DENUMIREA DISCIPLINEI PIETRE PRE IOASE. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Colocviu la LP. grupa cuar ului. Gradarea úi evaluarea gemelor colorate.4) NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN Semestrul R DE CREDITE I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TOTAL ORE SEMESTRU NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Gem identification made easy. Gemstones of the world. L. Descriptions and Identification. ButterworthHeinemann/Elsevier. G. dr. A. domenii de utilizare. polariscopul. Roci decorative de natur magmatic . Luminiscen a). Press. Nomenclatura gemelor. semipre ioase i decorative naturale úi aprecierea valorii lor Clasificarea modern a substan elor minerale úi organice. Incluziuni. drd. N. turcoaza. filtrul Chelsea.50 E CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 150 . C. Conductivitatea termic .50 P + 0. London. New York. Ed. Cuza” Iaúi. Fildeúul. Bonanno A. Cluj-Napoca. Ionescu C. Geneza gemelor. (2001). Pietre semipretioase si roci decorative pe teritoriul Romaniei Principalele instrumente folosite în studiul gemelor úi modul de utilizare al acestora: lupa.3. safirul. Caracteristici gemologice. semipretioase si decorative. Imita ii de geme. SEMIPRE IOASE I DECORATIVE L2 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: GC 2307 OP CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Gradarea úi evaluarea diamantelor. problematizare Erhan V. rubinul. Oana Stan (L) Mineralogie Geologie CON INUTUL CURSULUI Recunoaúterea principalelor pietre pre ioase.. Tratamentul gemelor. Univ. Metale úi Pietre Pre ioase. Presa Univeritar Clujean . Coralul). Gems. Efecte optice speciale. Propriet i optice. Matlins A. Their Sources. Forma cristalografic . Schumann W. Efecte electrice. Prelucrarea gemelor. (1994). refractometrul. I. Propriet ile gemelor: Caracteristici fizice (Culoarea. E-examen. Duritatea. smaraldul. ambra. Sp rtura. perlele naturale úi de cultur .2. Ovidiu Gabriel Iancu (C) Asist. PRENUMELE. naturale. G. Transparen a úi Claritatea. topazul. „Al. (1990). NUMELE Prof. jadul. prelucrare. O’Donoghue Michael (2006). Descrierea gemelor (diamantul. Roci decorative: Caracteristici. Metode instrumentale de analiza a pietrelor pretioase. Expertiza gemologic . spectroscopul. C-colocviu. roci decorative de natur sedimentar . artificiale úi sintetice utilizate în gemologie. Clivajul. testerul de diamante Prelegeri pe baza de videoproiectii. Iancu O. Inc. roci decorative de natur metamorfic . Ed.

Ac iunea fluidului de foraj asupra stratelor traversate de g urile de sond . Pandajmetria. Cauze ale varia iei rezistivit ii. (1980).p. Investigarea geofizic a g urilor de sond . MMIXT) M OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Determinarea con inutului în argil al colectoarelor. Carotajul radioactiv. Carotaje electrice. Metode radioactive de investigare a g urilor de sond . 0. C.30 subiecte l. Negu . condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice. (1992). Cuza” Iaúi. Poten ialul spontan úi poten ialul provocat. Determinarea rezistivit ilor zonelor sp lat úi invadat .DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Editura Uniiversit ii „Al. E-EXAMEN. Rezistivitatea electric a rocilor. C. (1988). Domeniul de aplicabilitate al carotajelor electrice. Interpretarea diagrafiilor electrice. Metode de carotaj electric de rezistivitate aparent . Radioactivitatea provocat . Prelegere înso it de prezentare de materiale grafice. Dan-Bogdan Hanu Fizica globului DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Prezentarea complexului de fenomene úi lucr ri efectuate în scopul ob inerii úi interpret rii diagrafiilor geofizice. Evaluare cumulativ . Domeniul de investigare al geofizicii de sond . Cuza” Iaúi. a rezistivit ii reale úi a diametrului zonei de invazie. Crânganu. Determinarea grosimii colectoarelor. Cavernometria.20 referate METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 151 . Prospec iuni geofizice (capitolul „Geofizic de sond ”). NUMELE ùef lucr ri dr.50 subiecte curs + 0. (1987). A. I. Crânganu. con inutului de substan e minerale utile úi corel rii profilelor în vederea ob inerii h r ilor structurale.2. Babskow. Determinarea porozit ii forma iunilor. PRENUMELE. I. Determinarea coin inutului în hidrocarburi úi ap al colectoarelor. M surarea rezistivit ii rocilor în g urile de sond . TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.3. Bucureúti. Geofizica de sond . Bazele fizico-geologice ale metodelor de carotaj radioactiv Radioactivitatea natural a rocilor úi forma iunilor geologice. M surarea devia iei orientate a sondelor úi determinarea orient rii instrumentelor în forajul dirijat. Investigarea geofizic a g urilor de sond (Caiet de lucr ri practice).4) L2 GEOFIZIC DE SOND COD: GC 2308 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. necesare determin rii caracteristicilor structurii geologice traversate de g urile de sond . A. Editura Universit ii „Al. Test gril cu 15-20 de subiecte din curs úi lucr rile practice. Editura Didactic úi Pedagogic . Clasificarea dispozitivelor de înregistrare a rezistivit ii aparente. + 0. Editura Universit ii Bucureúti. CCOLOCVIU. dup datele diverselor procedee de carotaj electric.

340 p. 2nd edition. Obiectivele lucr rilor de laborator: introducerea metodelor de cartare úi cartografiere a structurilor primare ale rocilor sedimentare úi magmatice. Ed. Structurile tectonice: faliile. Facies and Sediment Budget.I. Blackwell Publishing. tectogeneza úi reajustarea izostatic . caracteristici úi evolu ie.70 E + 0. Prelegeri pe baza de videoproiectii. Sedimentary Basins: Evolution. 180 p. Dorin-Sorin Baciu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE Geologie fizic . Basins analysis. Geologie structural . Grasu C. úi Barus T. Structural Geology for Petroleum Exploration. Brânzil M. Einsele G. (1988). ordonate în raport cu tipurile de tensiuni generate de cinematica pl cilor. defini ie úi elementele faliilor. (2004). Blackwell Publishing 549 p. Michael."Al. de la nivel continental la nivel regional úi local. regional úi local. Ed. GC 2401 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. determinarea sensului de deplasare a compartimentelor de falie. PRENUMELE. problematizare Allen P. reconstruc ii în 3D a bazinelor pe baza datelor seismice. indici de polaritate stratigrafic . lucr ri practice. E-EXAMEN. Busby and Ingersoll (1999). Universitatea Bucureúti. Principles of Stratigraphy.Principles and Applications. Dinu C. Nautilus Ltd..244 p. (2005).A. Utilizarea diferitelor programe pentru realizarea har ilor geologice. metamorfic úi magmatic CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Prezentarea deform rilor scoar ei. pânzele de úariaj. 2nd edition. (1992). Tehnic . Geologie structural . (2006). sec iuni geologice cu date din foraje. McClay K. comportamentele scoar ei úi geometria tensiunilor în cadrul miúc rii pl cilor. studiul microtectonic al magmatitelor.Cuza"Iaúi. stratele cutate úi faliate. clasificarea lor. dezbateri. 503 p.30 P BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 152 . Brookfield E.R. Reprezentarea cartografic a structurilor tectonice: stratele monoclinale. orogeneza úi teoria geosinclinal . Blackwell Publishing.3. cutele. structurile magmatice efuzive úi intrusive. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. concordan a úi discordan a stratelor. defini ie úi elementele sale.2. Tectonics of Sedimentary Basins. Realizarea coloanelor litostratigrafice. (2003).DENUMIREA DISCIPLINEI GEOLOGIE STRUCTURALA SI CARTOGRAFIE GEOLOGICA 1 COD: IG 2403. no iuni de mecanica rocilor úi tectonica experimental . Teritoriul românesc úi tectonica pl cilor. Cartarea úi cartografierea structurilor geologice. asocia ia cute-falii. 208 p. Petrologie sedimentar . Univ. Pauliuc S. structurile primare ale rocilor sedimentare úi magmatice – stratul. structuri discordante. defini ie úi elementele lor. Structurile tectonice de compresiune – procesul de subduc ie. and Allen J. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Prob practic úi examen scris 0. Structurile tectonice de distensiune la scara globului. SpringerVerlag.4) L2 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. faliile inverse. cartarea úi cartografierea structurilor geologice Geologie structural – obiect úi mijloace de studiu în geologia structural úi cartografiere geologic . NUMELE ùef lucr ri dr. Paleontologie. Geosience. CCOLOCVIU. Berlin 792 p. (1997). trasarea limitelor cartografice úi realizarea sec iunilor geologice. evolu ia catenelor úi no iunea de nivel structural.

Concepte de baz . 587p. 192p. PRENUMELE. (1981). D. dezbatere. Bell J. roci ultrabazice. Igneous petrology. Petrography to Petrogenesis. Magmele úi propriet ile lor. NUMELE Conf.P. Microtexture des roches magmatiques et métamorphiques. roci foidice. Hall A. (1980). dr. Bucureúti. (1996). dacite-granodiorite. vol. Chapman & Hall. Bard J. Prelegerea bazat pe proiec ii video. Evolu ia magmelor. Clarke D. Cox K.. Granitoid Rocks. London. London. Clasificarea rocilor magmatice. Chapman & Hall. George Allen & Unwin. trahite-sienite. J.. Paris. (1993). Prentice Hall.2. Masson Ed. London. În: Topics in the earth sciences. Bucureúti. E-EXAMEN. 2nd edition. An introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Pankhurst R. Winter J. Forme de z c mânt ale rocilor magmatice.. New Jersey. (2000). Ed.4) L2 PETROLOGIE MAGMATIC COD: IG 2402. Petrologie magmatic úi metamorfic . Compozi ia mineralogic úi structura rocilor magmatice. Teh. Pavelescu L. B. Didac. 685 p. Nicolae Buzgar Mineralogie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE S ofere cunoútin e de baz despre procese úi roci magmatice (compozi ie. The Nature and Origin of Granite. Topirea úi cristalizarea. The interpretation of igneous rocks. Ed. Studiul macroscopic úi microscopic al principalelor roci magmatice.. 450p. condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a activ la cursuri i lucr ri practie Evaluare cumulativ Teste scrise 50% P + 50% E BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 153 . 387p. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. J. D. bazalte-gabbrouri. Ped. (1980). 551p Hibbard M. Asocia ii de roci magmatice. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. (1997). Petrografia rocilor magmatice úi metamorfice. G. Prentice Hall. 366p. evolu ie i ocuren e). CCOLOCVIU. andezite-diorite. genez . riolite-granite. (1979). Pitcher W. New Jersey.3. 7. S. problematizarea úi observa ia independent .. R dulescu D. (1995). 280p. GC 2402 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. 446p.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Prentice Hall.

Bucureúti. Iaúi. Iaúi. Did.curs litografiat. Iaúi. Petrologia rocilor sedimentare..Ed. (2000). Texturi úi structuri sedimentare. Geologie fizic . Univ. condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la lucr ri Verific ri periodice din materialul prezentat Colocvii 30% P + 30% C + 40% E METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 154 . Bucureúti. Atanasiu N. CCOLOCVIU. Petrologia rocilor sedimentare .. lucr ri practice. Petrologia rocilor sedimentare . (1987). E-EXAMEN. Papiu C. Ed.Evaporite Prelegeri úi observa ia direct la microscop a rocilor Anastasiu N. Analiza granulometric a sedimentelor. Bucureúti.3. Ed. Bucureúti.Silicolite .Ferilite. Petrologia rocilor sedimentare..Arenite . MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.Roci carbonatate . dr. (1979). úi Ped. (1977). Teh.2. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. alite. Ed.Roci piroclastice . manganolite. (1987). (1987). teh. Ed.. Petreuú I. NUMELE Conf. Minerale úi roci sedimentare. ùtefan P. manganolite. alc tuire petrografic úi domenii de utilizare Texturi sedimentare Clasificarea rocilor sedimentare: Rudite Arenite Piroclastite Roci carbonatate Argile Silicolite Ferilite. Univ. fosforite Evaporite Constituien i minerali ai rocilor sedimentare . PRENUMELE. Atanasiu N. (1977). fosforite. Petrologia rocilor sedimentare.. Bucureúti. Jipa D. Ed. Petru ùtefan Mineralogie. Petrologia rocilor sedimentare. Teh. IG 2401 L2 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Jipa D. Buzgar N. Ed.. alite .Rudite .. R dulescu D.V.Roci de tranzi ie . Petrologie sedimentar 1 DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Prezentarea sistematic a rocilor sedimentare dup criterii de genez . (1960). Ed. Bucureúti.. (1983). Acad. Acad.. Atanasiu N.4) PETROLOGIE SEDIMENTAR 2 COD: GC 2403.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.

E-EXAMEN. (2002). MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.(1997).5 P + 0. apele subterane. The geochemistry of natural waters. dezbateri. o prob de ap úi referatele detaliate (principiu metodei. Cristina Oana Stan Chimie analitic .. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Hidrogeochimie.Cuza” – Iaúi Popescu Rodica (2000). New Jersey. PRENUMELE. ioni majori. TDS. Mineralogie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Cunoaúterea principalelor caracteristici geochimice ale hidrosferei: originea úi compozi ia apelor naturale. poluan i Interpretarea hidrogeochimic a analizelor ob inute Valorificare apei analizate. Rezervoare hidrogeochimice Chimismul apelor naturale Sistemul carbonat Clasificarea úi evolu ia geochimic a apelor naturale (precipita iile. geochimia fiec rei componente din hidrosfer (precipita iile. Hidrogeochimie. Academic Press.I. Popa Gh. prob practic úi examen scris. apele subterane.3. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice: Evaluare cumulativ . Drever J. Univ. drd. Ed. din Bucureúti.I.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. apele marin – oceanice). Ed. Groundwater science. Ciclul hidrologic. Prelegeri pe baz de videoproiec ii. Fitts C. mod de lucru. etc) pentru tema din ziua respectiv . (2002). apele de suprafa .5 E BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 155 . No iuni generale: propriet ile fizice úi chimice ale apei.2. apele marin – oceanice) Analiza chimic a apelor provenite din diferite surse: pH. distribu ia componen ilor dizolva i. apele de suprafa . Referat. La lucr rile practice. interac iunea ap – roc . London. UK. NUMELE Asist. fiecare student primeúte.4) L2 HIDROGEOCHIMIE COD: GC 2404 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Prentice Hall. CCOLOCVIU. 0. Universit ii „Al..

R dulescu D. Geologie structural .întocmirea unor schi e úi sec iuni geologice. Olaru L. 366p. (1981). studiu de caz. 468p.identificarea pozi iei în spa iu a stratelor de roci cu ajutorul busolei geologice. Petrologie magmatic OBIECTIVE Obiectiv general: aplicarea cunoútin elor teoretice dobândite în timpul cursurilor úi lucr rilor practice parcurse în primii doi ani de studiu.3. . Petrologia rocilor sedimentare. (1997).2.. Mineralogie. Bucureúti. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.5 C BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 156 . Petrologie magmatic úi metamorfic . anticlinale. Ed. Ed. Petrologie sedimentar . demonstra ie..4) L2 PRACTIC GEOLOGIC COD: GC 2406 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Bucureúti. CCOLOCVIU. Anastasiu N. Univ.recunoaúterea unor structuri geologice: sinclinale.recunoaúterea diferitelor tipuri de roci úi minerale din crusta terestr . drd. Bucureúti. falii etc. PRENUMELE.. Ed. . „Al. E-EXAMEN. condi ii criterii forme formula notei finale Participarea la toate aplica iile de teren Evaluare periodic úi final Examinare oral 0.identificarea unor forma iuni geologice din arealul studiat. (2004).. Mitic Pintilei DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geologie fizic . úi Pedag. Tehn. Geologie structural . MMIXT) C OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C S L 4 Pr.. Did. Tehn. Ionesi V. ab r D. Grasu C. analiz . Geologie fizic .5 P + 0. . CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Observa ie. NUMELE Asist. I. (1987). . Ed. Obiective specifice: . Cuza” Iaúi.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.

Principles and Applications of Geochemistry. 545 p. Inc. Universul. 6. Prentice-Hall. 3.75 E + 0.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.4) L3 GEOCHIMIE 1 COD: GC 3501 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Abunden e cosmice i nucleosinteza elementelor. NUMELE Asist.. 1.New York. Mineralogie.Columbia University Press. Introducere : definire i concepte 2. Brownlow A. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.2. problematizarea i observa ia independent Faure G. Luna. S ofere cuno tin ele de baz referitoare la cosmochimie i geochimie. Geochemistry. Meteori ii. London. Ottonello G.prin metode analitice specifice . roci i minereuri. Prelegerea dezbatere. 4.New Jersey. (1997). 505p.Hall. (1998). rocilor i minereurilor. 804p. Mitic Pintilei Chimie.3. CCOLOCVIU. Petrologie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI 1. P mântul Identificarea i determinarea cantitativ a unor elemente minore i în urme din minerale . drd. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Principles of Geochemistry. 5. E-EXAMEN.25 P CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 157 .Prentice. PRENUMELE. S identifice. 2.H.elementele chimice componente ale mineralelor. condi ii criterii forme formula notei finale Indeplinirea obligatiilor profesionale ( cursuri si lucrari practice ) Evaluare cumulativa Proba practica + examen scris 0. (1996).

P. 2.did. Sandulescu M.Tehnica. IG 4704 L3. P. dr.4) GEOLOGIA ROMÂNIEI 1 COD: GC 3502. Prezentarea Orogenului Nord Dobrogean. Geologia z c mintelor OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE 1. (1984). (1974). Geotectonica Romaniei. E-EXAMEN. Prezentarea platformelor alpine: Babadag si Covurlui. MMIXT) P+E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Geologie istorica. Tehnica Bucuresti. Ed. Geologia unitatilor de platforma si a orogenului Nord Dobrogean. Ed. 2. PRENUMELE. Mutihac V. 3. Dobrogei de sud si Masivul Dobrogei centrale.Did.Tehnica Bucuresti. CCOLOCVIU. realizarea de profile geologice. Geologia Romaniei. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. 1. Ed. a aranjamentului structural. Fechet Roxana (2004). Studiul macroscopic al argumentelor petrografice si paleontologice pentru fiecare unitate structurala. Prezentarea cronologica a structurilor si a proceselor tectonice din unitatile structurale de platforma si Orogenul Nord Dobrogean. Prelegerea dezbatere. metamorfic i magmatic . Valaha. Intocmirea coloanelor sintetice pentru fiecare unitate structurala. condi ii criterii forme formula notei finale Indeplinirea obligatiilor profesionale la cursuri si lucrari practice.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Ped R. Sarmatianul din sistemul bazinelor de foreland ale Carpatilor Orientali.3. et al.. P. Saulea Emilia (1967). a litostratigrafiei si resursele utile din unitatile structurale de platforma si Orogenul Nord Dobrogean. 2. Prezentarea unitatilor structurale majore de platforma de pe teritoriul Romaniei. Analiza si interpretarea de harti geologice si structurale specifice unitatilor parcurse.2. Stratulat Maria. problematizarea si observatia independenta. Bucuresti.Tehnica Bucuresti. P. Geologie structurala. NUMELE Prof. Grasu C. Ed. Evaluare cumulativa Evaluare pe parcurs + Examen scris Pana la 50 % P + 50 % E BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE * 158 . Moldoveneasca.Ionesi L.Deltei Dunarii. Ionesi L. Mutihac V.A. Paleontologie. 1. si ped. Petrologie sedimentar .L4 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.. Ed. Barladului. Bucuresti. Bucuresti. Platformele prealpine: P. Mihai Brânzil DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Stratigrafie. Geologia Romaniei Ed. (2002). Sinteza proceselor geodinamice. (1994). 3.

2. Textura úi structura mineraliza iilor apar inând diferitelor tipuri genetice: I. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Evaluare pe parcurs úi examen final scris 0. Vol. Iaúi.3 Z c minte metamorfogene II. structurale úi mineralogice Prelegeri.tipurile genetice de z c minte de minereuri. I.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Ed. I. PRENUMELE. .3. Petrometalogenia greisenului (pneumatoliza). Z c minte exogene Z c minte de sedimentare marin Z c minte reziduale Z c minte de infiltra ie IV. 4 Metalogenia hidrotermal . pornind de la particularit ile lor texturale. z c minte pirometasomatice. dezbateri.particularit ile genetice. sedimentar ). z c minte hidrotermale) III. Mitic Pintilei (L) DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Mineralogie.factorii care concur la derularea proceselor metalogenetice. z c minte pneumatolitice úi de greisen. E-EXAMEN. 3 Petrometalogenia skarnului (pirometasomatoza). problematizare BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Mârza. mineralogice. I. Geologie structural úi Cartografie geologic . drd. Mârza. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. 486p. Geneza z c mintelor de origine magmatic . 382p. Geochimie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Acumularea de c tre studen i a cunoútin elor privind: . Geologia z c mintelor de minereuri. Metalogenia pegmatitic . Mârza. Z c minte de filia ie magmatic Procesele diferen ierii magmatice Metalogeneza magmatic Z c minte ortomagmatice sau lichid-magmatice Z c minte perimagmatice (z c minte pegmatitice. Z c minte metamorfogene I. (2007). D. (1999). Vol. geochimice ale diferitelor tipuri genetice de mineraliza ii. . Identificarea macroscopic úi microscopic a mineralelor din constitu ia mineraliza iilor III.70 P + 0.30 E 159 EVALUARE . Presa Universitar . CCOLOCVIU. Dan Stumbea (C) Asist. No iuni introductive Clasific ri ale z c mintelor de minereuri Modul de punere în loc a corpurilor de minereu (forma de z c mânt) II. (1985). Geneza z c mintelor de origine magmatic . Petrologie (magmatic . Geneza z c mintelor de origine magmatic . . IG 3503 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Cluj-Napoca. Identificarea tipurilor genetice de z c minte.4) L3 METALOGENIE 1 COD: GC 3503. Stumbea. NUMELE Conf. 331p. (1992).2 Z c minte exogene I. I. MMIXT) M Semestrul I OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.1 Z c minte magmatogene I. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. 209p. Presa Universitar . „Demiurg”. morfologice. 2 Metalogenia ortomagmatic . Casa Ed. Dacia. Vol.procesele care conduc la formarea úi punerea în loc a mineraliza iilor úi z c mintelor de minereuri. dr.

Monograph. M-mixt) P. & Frey M. Kornprobst J. W.50 E METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 160 . 224 p. UCL press. E LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr... Petrologie metamorfic . Petrologie magmatic DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Prezentarea principalelor fenomene responsabile pentru generarea rocilor metamorfice. Defini ia metamorfismului. Petrografia rocilor metamorfice de raport P/T sc zut (roci din faciesul zeolitic úi faciesul corneenelor cu piroxeni). Importan a economic a mineralelor sau rocilor metamorfice Mineralele rocilor metamorfice. 56 94 5 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Metamorfismul de presiune ultra ridicat . IG 3501 L3 TOTAL ORE Semestrul R DE CREDITE I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) OB TOTAL ORE SEMESTRU NUM ACTIVITATE INDIVIDUALA* TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Mineralogical Soc. Nomenclatura si clasificarea rocilor metamorfice. Reprezentarea grafic a ansamblurilor metamorfice. 318 p. Factorii fizico-chimici ai metamorfismului. Longman. Spear F. Petrografia rocilor metamorfice de raport P/T ridicat (roci din faciesul úisturilor cu glaucofan úi faciesul eclogitic). Migmatite. Petrografia rocilor metamorfice de raport P/T foarte ridicat (roci din faciesul eclogitic). . London. (1981). (1989). Faze fluide in metamorfism. Ed.S. Metamorfismul regional al rocilor ultramafice. Eclogite. C-colocviu. Petrografia rocilor metamorfice de raport P/T mediu (roci din faciesul prehnit-pumpellyit. Metamorphic petrology. 248 p. Metamorfismul fundurilor oceanice. Ovidiu Gabriel Iancu Mineralogie.. Geotermometria úi Geobarometria rocilor metamorfice. 799 p. Miyashiro A. faciesul amfibolitelor cu epidot. Bucureúti. problematizare Bucher K. (1994). Limitele Metamorfismului. Metamorfismul regional al granitoidelor. Petrogenesis of metamorphic rocks. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Prob practic úi examen scris 0. Utilizarea principalelor diagrame geochimice de interpretare a rocilor metamorfice Prelegeri pe baza de videoproiectii. R dulescu D. Washington. Tipuri de metamorfism.4) NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN PETROLOGIE METAMORFIC COD: GC 3504. Petrologie magmatic úi metamorfic . Caractere generale. Metamorfismul regional: Ocuren e. D.. Metamorfismul regional al pelitelor.G. Granulite. Conceptul de facies metamorfic. Ed. (7th edition) Springer-Verlag. E-examen.. Trasee metamorfice P-T-t. (2002). Did. PRENUMELE. Metamorfismul de contact. dezbateri. Masson. Metamorfismul cataclastic. Geocronologia úi Termocronologia rocilor metamorfice. (2007). of America. New York.O. Grile petrogenetice. Ocuren e de roci metamorfice în România. faciesul úisturilor verzi. Metamorfismul regional al rocilor mafice. Deformarea rocilor. Serii de faciesuri metamorfice. NUMELE Prof. faciesul amfibolitic úi faciesul granulitic).C. Petrografia rocilor metamorfice de raport P/T foarte sc zut (roci din faciesul sanidinitic). Minerale index.50 P + 0. Metamorfismul de soc. Fabricul rocilor metamorfice. D. Reac iile chimice din rocile metamorfice. Iancu. Metamorfismul regional al calcarelor si dolomitelor. dr. Gradien i ai metamorfismului prograd. An introduction to Metamorphic Petrology. descrierea úi analiza principalelor grupe de roci metamorfice Unit i de m sur folosite in petrologie.2. Paris..3. 190 p. (1994). úi Pedag. Metamorfismul regional al rocilor arenacee. Metamorphic phase equilibria and pressure-temperature-time paths. Les roches métamorphiques et leur signification géodynamique. Sedcom Libris Ia i. Berlin. Yardley B. (1993).DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. identificarea.

Geologie structural . e) s cunoasc principalele caracteristici ale industriei materiilor prime minerale în România úi în lume. Metalogenie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Dup absolvirea disciplinei. IG 3505 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS..35 evaluarea de la examenul final BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE forme formula notei finale 161 . (1990). Studii de prefezabilitate úi fezabilitate. d. Definirea úi clasificarea rezervelor. Situa ia resurselor/ rezervelor din Romania úi din lume. (2002).DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Popa. 8. Kužvart. c. Whateley. vor evalua perspectivele existen ei unei mineraliza ii într-un anumit perimetru. John Wiley. 1.. Probarea. Explorarea geologic úi evaluarea z c mintelor. John Wiley. Harris. Mineral exploration decisions: a guide to economic analysis and modeling. 6. Harris. (2005). problematizarea. 4. Laviniu Apostoae DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geostatistic . V. Amsterdam. Particularit ile cercet rii diferitelor tipuri de z c minte. Moon. 7. Introduction to mineral exploration. Sisteme úi re ele de cercetare. Applied Mineral Inventory Estimation.P. M. Mineral exploration decisions: a guide to economic analysis and modeling. D. NUMELE ùef lucr ri dr. New York. Sinclair A. 9. „Al. cât úi la terminarea modulului (examen final scris în sesiunea de examene). Pe baza datelor geologice.M. 2. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. B hmer. (1986).2. Elsevier. b) s execute evaluarea z c mintelor.H. b. D. Cuza” Iaúi. (1990). New York. 11. A. CCOLOCVIU. E-EXAMEN.35 evaluarea pe parcurs + 0. 5. Blackwell G. Gh. Introducere.. vor delimita úi evalua rezervele prin metode conven ionale úi geostatistice. (1982). vor aprecia oportunitatea atragerii în circuitul economic a rezervelor calculate. studen ii trebuie : a) s cunoasc metodologiile de cercetare ale z c mintelor minerale. Prelegerea dezbatere. 10. c) s execute proiecte de cercetare úi calcul de rezerve. Cambridge condi ii criterii Efectuarea integral a obliga iilor la lucr rile practice Precizia úi acurate ea rezultatelor ob inute în prelucrarea seturilor de date Evaluarea cunoútin elor studen ilor se realizeaz atât pe parcursul semestrului (evaluare continu ).4) L3 GEOLOGIE ECONOMIC 1 COD: GC 3505. Petrologie magmatic . d) s aprecieze posibilitatea úi oportunitatea atragerii în circuitul economic a diferitelor acumul ri de substan e minerale utile . Evans.P.. Erhan. 3. Univ. 0. Blackwell. Prospecting and exploration of mineral deposits.. PRENUMELE. M. geochimice úi geofizice provenite din cercet ri la suprafa úi subteran studen ii: a. Etapele cercet rii geologice.J. 1 TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 80 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 7 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.30 activitatea de laborator + 0. M rimi geologice studiate în etapa de cercetare. Metodele de evaluare ale z c mintelor. vor concepe un program de cercetare úi probare.3. M. I. Metodologia lucr rilor de cercetare. Ed.C.

Cambridge University Press.Cuza” Iaúi. (1994). dezbatere de idei) Anderson G. Determinarea m rimilor molare par iale úi m rimilor molare aparente 2. Principiile cineticii geochimice 10. Mineralogie. 1. Termodinamica sistemelor heterogene 7. Echilibrul termodinamic în sistemele minerale 6. Principiile termodinamicii 3. Tratat de chimie fizic . E-EXAMEN. Geochimie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Cunoaúterea no iunilor fundamentale de chimie fizic . „Al.30 P 162 BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE . dr.I. Poten ialele termodinamice 4. Studiul experimental al sistemului SiO2 – Al2O3 – H2O 7.M.70 E + 0. Propriet ile termodinamice a sistemelor minerale simple 5. Studiul experimental al sistemului CaSO4 – H2O 6. Petrografie. Determinarea c ldurilor de reac ie 3. Univ. Înv area prin descoperire.4) L3 GEOCHIMIE FIZIC COD: CG 3507 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. (1993). (1988).3. Metode instrumentale de analiz . Instruire dirijat . Dinamica global a microsistemelor geochimice 1. MMIXT) E OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Evaluarea propriet ilor termodinamice a solu iilor solide 5.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Evaluarea propriet ilor termodinamice a solu iilor lichide 4. estimarea condi iilor de evolu ie úi stabilitate a sistemelor minerale. (1993). Iorga N. 8. Evaluarea simultan a datelor pentru compuúii minerali. Thermodynamics in Geochemistry.. PRENUMELE. Explicativ-reproductive (expunere). Derivarea liniar a m rimilor termodinamice fundamentale. Atkins P. Oxford University Press. Physics and Chemistry of Earth Materials. Crerar D. Tehnic . Experimental – investigative (problematizare.W. Calculul de specia ie 9.A. Dezvoltarea abilit ii de aplicare a principiilor úi no iunilor de chimie fizic la interpretarea dinamicii proceselor geochimice. Termodinamica sistemelor minerale. CCOLOCVIU. No iuni fundamentale de chimie fizic 2. Modelarea proceselor de distribu ie interfazic în sisteme heterogene solid / lichid 10. Bucureúti. Termodinamica úi cinetica proceselor de specia ie úi de distribu ie interfazic în sisteme heterogene solid / lichid 11. Modelarea dinamicii microsistemelor geochimice – studii de caz.2. Ed. NUMELE Conf. Termodinamica solu iilor solide 8. Dumitru Bulgariu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Chimie General . Navrotsky Al. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Modelarea proceselor de specia ie chimic în sisteme heterogene solid / lichid 9. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale (curs + lucr ri practice) Evaluare cumulativ Prob practic + Examen 0.

Proprietati specifice si nespecifice ale coloizilor. 1. Ed. Onu A. Introducere. dezbaterea.75 E + 0. Vaughan D. Investigatia coloizilor solului (pedocoloizi). 2.F..DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. soluri sau atmosfera. 2. Obtinerea. (1998).Întelegerea interactiunilor complexe dintre suprafata minerala si solutie. ùtiin a.25 P (portofoliu) BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 163 . Mineralogie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE . 3. Isac V.. Chimie fizic . (eds. Jenne E. prezentare de sliduri Giesse G.3. Investigarea fenomenelor de adsorbtie pe suprafata minerala. . EMU Notes Mineral. MMIXT) M OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. van Oss C. Studiul fenomenelor de adsorbtie a solutiilor cationice pe suprafata mineralelor argiloase (bentonite. lucrari practice si potofoliu) Evaluarea cumulativa Verificare pe parcurs (portofoliu) + Examen 0. dr. . Chiúin u. Academic Press. Capacitatea de schimb cationic si anionic (CEC) 5.. PRENUMELE. Nem oi Gh. Traian Gavriloaiei Chimie analitica. coloizilor din ape (aquacoloizi) si a coloizilor atmosferici (atmocoloizi). E-EXAMEN. condi ii criterii forme formula notei finale Indeplinirea tuturor obligatiilor profesionale (curs.. Formarea si stabilitatea suspensiilor coloidale. 4. Determinarea concentratiei critice de coagulare (CCC si CFC). NUMELE Conf. Environmental mineralogy. A. CCOLOCVIU. Press. lucr ri practice. caolinite). Tudoreanu C.J. 3.Studiul suprafetei minerale asociate cu caracteristicile particulelor coloidale din sistemele apoase. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. NY. Wogelius R. Prelegerea. Budapesta. Interactiuni electrostatice in sisteme coloidale.. Marcel Dekker.A.Studiul aportului important al fenomenelor coloidale in aparitia chimiei fizice.. 1. (1995). invatarea prin descoperire.4) L3 GEOCHIMIA COLOIZILOR COD: GC 3508 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. 5. Domeniul coloidal. problematizarea. Modelarea adsorbtiei competitive pe suprafata minerala. Eötvös Univ.2. 6. 2. stabilitatea si purificarea particulelor coloidale. Colloid and Surface Properties of Clays and Related Minerals. Adsorption of Metals by Geomedia. 4. California.J. (2002).) (2000).

2nd ed.. s determine cantitativ i s interpreteze datele de distribu ie a elementelor chimice în context geochimic. condi ii criterii forme formula notei finale Indeplinirea obligatiilor profesionale ( cursuri si lucrari practice ) Evaluare cumulativa Proba practica + examen scris 0. 3. (1998). 5.B.L4 GEOCHIMIE 2 COD: GC 3601. drd.interpretation. Controlul structural asupra distribu iei elementelor. Burnt Mill. Krauskopf K. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Raza i sarcina ionic . (1993). 647 p. MMIXT) E Semestrul II OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. 2. 8. Determin ri semicantitative i cantitative ale unor elemente i interpretarea distribu iilor observate. Varia ia con inuturilor elementelor în timpul frac ion rii cristal-lichid. Date asupra distribu iei elementelor 1. Using Geochemical Data: evaluation. Longman Scientific & Technical.75 E + 0. presentation . Mineralogie. Mitic Pintilei Chimie. IG 4804 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Principles and Applications of geochemistry. Petrologie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI 1. 352p. 7. PRENUMELE. E-EXAMEN. Rollinson H. McGraw. Introduction to geochemistry.Hill Inc. S ofere cuno tin ele de baz referitoare la distribu ia elementelor chimice în sistemele magmatice i metamorfice. Faure G. problematizarea si observatia independenta. Inc. Metamorfism si metasomatism 6. 600 p. Harllow.2. NUMELE Asist. CCOLOCVIU. Prezentarea datelor analitice.25 P CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 164 . 2. Sublimate si emana ii vulcanice. S identifice. Bird D. 3rd ed.4) L3.3. 4. Coeficien i de reparti ie în sisteme naturale i artificiale.. Prelegerea dezbatere. Substitu ie atomic si izotipism. Prentice-Hall.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. (1995). New Jersey.England.

(2001). Metode de mineralizare: pe cale uscat (cenuú ). NUMELE Asist. (1980). 7. utilizarea prospec iunii geobotanice úi a prospec iunii fitogeochimice. Prelegerea dezbatere. Prelevarea úi preg tirea probelor pentru analize biogeochimice. 1. 6.2. Aplica ii ale izotopilor stabili în biogeochimie.50 E BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 165 . Prospec iunea geobotanic . 2. Trace elements in terrestrial environments. No iuni generale. Ciclul biogeochimic al macroelementelor úi microelementelor. Determinarea cantit ii de ap úi de substan uscat din plante (metoda gravimetric ). Interpretarea rezultatelor analitice. pe cale umed (amestec de acizi). MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Elemente biofile. Buracu. O. Geobotanic . Adriano. ICPA. Springer. Determinarea cantitativ a macroelementelor úi a microelementelor. drd. Biosfera. Mineralogie. 4. Geomedicin .3. PRENUMELE. Circuitul substantelor in natur . Ed. 2.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. 8. D. W. 4. Metodologia de analiz a plantei. (1978). 5. Migrarea elementelor. 3. 1. Cristina Oana Stan Chimie analitic . Prospec iunea fitogeochimic . condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Evaluare pe parcurs úi examen scris 0. 10. 9. E-EXAMEN. Analiza pigmen ilor clorofilieni: clorofila „a” úi clorofila „b”. Cicluri biogeochimice. Academic Press. Biogeochemistry. rolul macro úi al microelementelor în via a organismelor vii. Procese biogeochimice. Bucureúti Schlesinger. H. Rau a. C. Prospec iunea geochimic a z c mintelor de minereuri. C. Ed.50 P + 0. problematizarea úi observa ia independent .4) L3 BIOGEOCHIMIE COD: GC 3602 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 96 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 54 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. 5. Tehnic . 6. CCOLOCVIU. 3. Hidrogeochimie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE S ofere cunoútin e referitoare la: ciclurile biogeochimice. (1994).

Directive UE. Geochimia CM úi CO al solurilor agricole úi forestiere. OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) A. Petrologie metamorfic . etilen . IV. Geochimia atmosferei. Hidrosfera. CCOLOCVIU. 967 p.. Monitorizarea polu rii apelor. Tehnici de depoluare. Poluarea cu microelemente. Mn. Aureole biogeochimice pe mineraliza iile de U. E-EXAMEN.(Klinka. B lan. Cu. Poluarea apelor cu deúeuri industriale. Mn. N. ploaia acid . Geologia României. PRENUMELE. Pedosfera. V. II. (2000). III. Monitorizarea atmosferei. Ape superficiale. vol I – III. Aureole biogeochimice pe mineraliza iile de Mn. solurile forestiere I Terra – ecosisteme. Poluarea atmosferei. fructe p dure. Depoluarea apelor. Se. Petrologie magmatic . minore IV. Geochimia S. Monitorizarea polu rii apelor naturale. prezen (20%). Acizi humici. Monitorizarea polu rii atmosferei cu metale grele: muúchi úi alge. Directive UE. p duri de conifere sau foioase. forestiere. Terra – clasificarea ecosistemelor Glinka (2008).. fructe padure. Vaslui IV. Pesticide. Ti. pH rezerva de C. Pedosfera. Geochimia atmosferei. Geochimia solurilor forestiere (molid úi fag) din România (Rarau. Ti. Pb. Monitorizarea atmosferei. Hidrosfera. X. Pesticide (21) Wood. Victor ùabliovschi Mineralogie.4) L3 GEOCHIMIA MEDIULUI COD: GC 3603 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.20 P2 + 0. Reziduuri agricole . elemente majore. resurse (ciuperci. Strategii didactice cu caracter interdisciplinar. dispari ia stratului de ozon. Pb. Metalogenie. XIV. Z c minte de c rbuni.2. 2008). 2008. Biogeochimia cromului úi taliului în diverse genuri de vegeta ie. Runcule úi Paltin. Icuúeni) X.3. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.resurse (ciuperci. Zacaminte de minereuri. Ape industriale. Mn. elemente majore. forestiere. Metode instrumentale in geochimie.. Senzori.Pb. Lacuri. Aureole biogeochimice pe mineraliza iile de sulfuri neferoase de la Fagul Oltului – Izvorul Oltului . ozon. Cu. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. B lan. Modific ri morfologice legate de caren a úi excesul unor microelemente: B. Directive UE. B. Catalina. II. Sateliti meteorologici. VII. dr. forme formula notei finale 0. Biogeochimia borului în vegeta ia României. VII. 1. Clasificarea SRTS – 2003. VII. Neag Gh. XII. Senzori. n moluri de la sta iile de epurare a apelor uzate VI. Substan e toxice úi periculoase. Aureole biogeochimice pe mineraliza iile manganifere Runcule úi Paltin. tanin úi terpene. Fenomene poluante: smogul. Atmosfera Monitorizarea atmosferei. Medeleni. XI.20 L EVALUARE 166 . C. Geochimia solului. VIII. XI. Soluri úi ape subterane poluate. Ca. plante medicinale) III Atmosfera. III. Geochimia Fe. VIII. Terra geosistemul vie ii. Directive UE. IX Geochimia solurilor forestiere (molid úi fag evoluate pe diverse materiale parentale din România X.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen ) I ANUL DE STUDIU (1. XII. VI. III. Verraes G. nitra i. Monitorizarea polu rii apelor. Componenta ecologic úi geochimic în deciziile de dezvoltare economic a silviculturii. Al. Directive UE. K. Geochimia solu iei solului. Aureole biogeochimice pe mineraliza iile de U. Ed. Directive UE. acizi fulvici. pesticide. Botoúani úi Vaslui. Botoúani. Soluri agricole úi forestierei.. Pb. XIV. Directive U. Culic A. V. Petrologie sedimentar . HCH în diverse culturi. NUMELE Conf.E. Poluarea atmosferei in jud. forestiere. B lan. Soluri agricole úi forestierei. Cl. Suceava. Directive UE Geochimia apelor naturale. Strategii combinate Manahan S. VI. XII. Zn din România. Soluri agricole úi forestiere. II... New York. XIII. purtate de curen ii de aer IV. miere. XI. Clasificarea Wood (2008)i. Zn. Biotop – Biocenoz (produc tor – consumator – descompun tor). Biosfer Aureole biogeochimice pe mineraliza iile uranifere din Dealul Pietricica – Bihor. HCl. minore. Fundamentals of Environmental Chemistry. Carbonul úi modelul degradare Yasso (2005) pt. clasificari. Cu. nitri i. miere. Poluarea atmosferei în jude ele Suceava. Cr. Monitorizarea biosferei cu ajutorul muúchilor úi lichenilor. N. Sateli i meteorologici. V.Raportul dintre substan – energie – informa ie úi via . Padiurea.Zn criterii Continuu: compararea datelor ob inute cu cele existente în literatura român úi european . Ecosisteme. Geochimia solurilor din p durile de conifere úi foioase din Europa. N. Par ial (50%). XIV. Na. Vaslui V. Co. Poluarea solurilor cu ape s rate úi hidrocarburi (PAH).Zn) de la Fagul Oltului – Izvorul Oltului . Dealul Pietricea – Bihor. Carpa ii Orientali. solurilor úi vegetaúiei. anomalii de F. Geochimie. microelemente. DDT. Second Ed.40 E + 0. (2001). XIII. IX. substan e chimice úi periculoase minerale sau organice. Geochimia proceselor supergene. S. utilizari.Sateli i meteorologici. Oceane. Biosfera Monitorizarea biosfereii cu diverse organisme: muúchi úi alge. Biogeochimia cobaltului în diverse genuri de vegeta ie. I. Geochimia atmosferei. Hidrogeochimie. C în solurile agricole. conturarea aureolelor biogeochimice de U. Hidrosfera. Poluarea atmosferei in judetele Suceava. Botoúani úi. E. Mg. Pedosfera Solurile úi pedosfera. P durile. n moluri de la apele uzate. VIII. Aureole biogeochimice pe mineraliza iile (Cu. III. Reziduuri agricole .XIII. condi ii Geochimia apelor. humus. teorie (30%). litozona Holdi a – Carpa ii Orientali. humine. Poluarea cu metale grele. plante medicinale). Cluj-Napoca. pajiúte. Ni.20 P1 + . Dacia. Geochimie analitic . Anomalii tehnogene legate de devers rile accidentale de produse petroliere. Informa ia materiei în ecosistemele forestiere. Surse neconven ionale de energie.

Cumulul de efecte în informa ia geofizic .3. Probleme úi aspecte generale ale interpret rii geologice a informa iilor geofizice. Editura Tehnic . R. Gav t. et al. Caracterul lor indirect. Editura Academiei. Botezatu.2. E-EXAMEN. Geofizic de sond DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI Explicarea modalit ilor de interpretare geologic a informa iilor geofizice ob inute în activitatea de prospec iune úi conturarea ariei de aplicabilitate a metodelor geofizice pentru diferite situa ii geologice concrete. (1987). Cursul îúi propune s analizeze tr s turile caracteristice ale procesului de interpretare geologic . Prospectarea geofizic a z c mintelor de minereuri. I. Hazarde seismice si vulcanice. R. Analiza critic a informa iilor geofizice supuse interpret rii. Editura Academiei. 0. Interpretarea geologic a prospec iunilor geofizice. CCOLOCVIU. Test gril cu 15-20 de subiecte din tematica de curs úi lucr ri practice.4) L3 GEOFIZIC APLICAT COD: GC 3604 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Bucureúti. Dan-Bogdan Hanu Fizica globului. PRENUMELE. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Corela ia limit geologic -limit geofizic . Adîncimea de investiga ie úi sensul de ac iune al metodelor geofizice. (1976). Modele geofizice ale alc tuirii geologice a României. Raporturi informa ie geofizic -structur geologic în metodele cîmpurilor poten iale.p. et al. R. etapele specifice ale acestuia. Evaluare cumulativ . Discu ii pe cazuri. Prelegere înso it de prezentare de materiale grafice. NUMELE ùef lucr ri dr. m rimii úi adîncimii obiectelor geologice asupra informa iilor geofizice.40 subiecte l. Editura Tehnic .DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Interpretarea geologic a informa iilor geofizice condi ionate de structuri geologice locale úi regionale. Capacitatea de rezolu ie a metodelor geofizice. Bucureúti. + 0. Leg tura limit seismic -limit geologic . Bucureúti. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Botezatu. Influen a formei. (1982). (1973). Bazele interpret rii geologice a informa iilor geofizice. Prelucrarea informa iilor geofizice în vederea interpret rii. Bucureúti. Rela ii geofizic-petrofizic.10 prezen curs CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 167 . Leg turi genetice între informa iile geofizice.50 subiecte curs + 0. în timp ce lucr rile practice au ca tematic o serie de dezbateri asupra rezultatelor ob inute de prospec iunile geofizice în descifrarea structurii geologice a unor zone de interes economic. Botezatu. Ambiguitatea fundamental a metodelor geofizice.

7. z c minte de minereuri. Gh. c) s realizeze prognoze privind asigurarea cu materii prime minerale. J. MMIXT) M NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. C. Metode de exploatare în subteran: z c minte de c rbuni. Geologie economic 1. Cambridge. organizarea fluxurilor de preparare). Petrologie magmatic úi metamorfic . Gocht.25 activitatea de laborator + 0. Exploatarea úi valorificarea z c mintelor de substan e minerale utile. Geochimie. cât úi la terminarea modulului (examen scris în sesiunea de examene)... 4. (1996). Craig.. Use and Environmental Impact. Notiuni generale. procese de concentrare.2.J. Evaluarea industrial a z c mintelor. Conjunctura economic mondial privind valorificarea resurselor minerale.G. 5. CCOLOCVIU. 6. 2. Popa. W. Resources of the Earth: Origin. b) vor proiecta metoda de preparare adecvat . Valuing mining companies. (1986). Univ. Geologie inginereasc úi ambiental OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Dup absolvirea disciplinei.. D. Berlin. b) s cunoasc conjunctura economic privind valorificarea z c mintelor la nivel mondial úi strategiile na ionale. preg tire úi exploatare pentru diferite tipuri de z c minte. I. 8. Mineralogie. studen ii: a) vor proiecta lucr rile de deschidere.Ed. Prentice Hall. Kernot. Presiunea minier . R. B. OP-IG Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Vaughan. Pe baza unei sinteze a informa iilor ob inute în cercetarea diferitelor perimetre. 3. (1988). problematizarea. H. NUMELE ùef lucr ri dr. Eggert. Cuza” Iaúi. condi ii criterii Efectuarea integral a obliga iilor la lucr rile practice Corectitudinea rezultatelor ob inute în prelucrarea datelor de teren Evaluarea cunoútin elor studen ilor se realizeaz atât pe parcursul semestrului (evaluare continu ).4) L3 GEOLOGIE ECONOMIC 2 COD: GC 3605. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Skinner.3. PRENUMELE. 0. -curs. c) vor proiecta gestionarea volumelor de steril rezultat din activit ile de exploatare úi preparare. 1.R. studen ii trebuie : a) s cunoasc úi s dirijeze procesele de exploatare úi preparare ale z c mintelor minerale solide. Exploat ri miniere la zi (în carier ). R. în diferite conjuncturi economice. International mineral economics. d) vor estima profitul ob inut în urma valorific rii unui anumit tip de z c mânt. Exploatarea z c mintelor prin metode speciale. E-EXAMEN. Zantop. (1999).DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Woodhead Publishing Ltd. Laviniu Apostoae DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Chimie. IG 3607 OB-GC. z c minte de substan e minerale utile nemetalifere. Springer Verlag. Metalogenie.35 evaluarea pe parcurs +0. „Al. Prelegerea dezbatere. Prepararea minereurilor (preparare mecanic .40 evaluarea de la examen BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE forme formula notei finale 168 .

poluanti anorganici (gaze fixe-N2. rolul lor in atmosfera. 8. (1999). principalele straturi: troposfera. carbon si oxizii de carbon ozon etc. Interpretarea statistic a datelor de mediu 3. ed. (2002). R. Protectia muncii. alte gaze). 1. 5. Prelegerea. Determinarea gaz-volumetrica a dioxidului de carbon 10. rolul lor in atmosfera. London. 4. Determinarea acidului azotos din atmosfera 6. ed.50 P + 0. invatarea prin descoperire Baumgartel H. SO2. Oxford Univ.Spurny K. utilizarea calculatorului. Vaughan.. Poluarea atmosferei: poluanti organici (VOC). Metode de analiz a gazelor. Determinarea oxizilor de azot din atmosfera. problematizarea. pulberi in suspensie/sedimentabile din atmosfera. New York. (2000). Analytical Chemistry of Aerosols. 3. Wayne R. . Springer. 4. by Deutsche Bunsen–Gesellschaft fur Physikalische Chemie.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. gaze variabile. Global Aspects of Atmosferic Chemistry. Aerosol particles in the troposphere. dr. MMIXT) M NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Hensel F. by D. E-EXAMEN. CH4. 2.4) L3 GEOCHIMIA ATMOSFEREI Semestrul II COD: GC 3606 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Notiuni generale de geochimia atmosferei (structura.. mezosfera. CRC Press LLC. Chemistry of Atmosphere. tendinte si modele. 6. PRENUMELE. exosfera). Studiul procesului de acidifiere al atmosferei. CCOLOCVIU.Dezvoltarea la studenti a capacitatilor de asimilare. Aerosoli atmosferici: surse.3. stratosfera. dezbaterea. Cicluri atmogeochimice: azot si oxizi de azot. Molnar A. Determinarea acidului azotic din atmosfera 7. climatul in trecut si in viitor. ploi acide. Hidrogeochimie. EMU Notes in Mineralogy. Determinarea dioxidului de carbon din atmosfera. Stefan S. Traian Gavriloaiei Chimie analitica. Budapest. Aerosoli minerali: surse.. (2000). Introducere in problematica datelor de mediu 2.2. de investigare si de analiza a datelor atmosferice. sulf si dioxidul de sulf. Modificari climatice in atmosfera. Fizica aerosolilor atmosferici. P.CO2. Posfai M. R. de transfer. proprietati fizice si chimice. Acidifierea atmosferei.. (1999). proprietati fizice si chimice. Bucuresti. evolutia atmosferei Pamantului.Stabilirea si utilizarea metodelor specifice de analiza cantitativa si identificarea principalelor reguli care stau la baza proceselor chimice din atmosfera. in Environmental Mineralogy. Interactiuni apa-atmosfera. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. 3rd ed. Eotvos University Press. condi ii criterii forme formula notei finale Indeplinirea tuturor obligatiilor profesionale (curs. Probleme 5. 1.Intelegerea complexitatii fenomenelor chimice care au loc in atmosfera. ALL. termosfera. NUMELE Conf. Wogelius. Pedogeochimie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR . Press. 9. a mineralogic introduction. Echilibru chimic la interfata apa-atmosfera. compozitie. ed. Modelarea proceselor minerale din atmosfera. Activitati antropice si impactul lor asupra modificarilor climatice. Frankfurt. . Grunbein W.50 E METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 169 . J. lucrari practice si seminar) Evaluarea cumulativa Verificare pe parcurs (VP) + examen (Ex) 0. A. vol 2. NOx.

.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 DOMENIUL INGINERIE GEOLOGIC Specializarea INGINERIE GEOLOGIC 171 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 172 .

. Geometrie Analitica si Analiza Matematica . inel. NUMELE Conf. Ioanoviciu A. calcul de arii si volume). Simionescu F. CCOLOCVIU. Probleme aplicative referitoare la subiectele cuprinse in tematica generala a cursului.Algebra liniara(spatiu vectorial. baze. D.determinanti. (1970). EDP.Elemente de analiza matematica (siruri si serii numerice.Structuri algebrice (grup. dimensiune. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.2. Culegere de probleme de geometrie analitica si diferentiala.4) MATEMATICA COD: M 1102 L1 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. corp). (1967). conversatia. . Simionescu Gh. . Teodor Dumitru Havarneanu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Ecuatii diferen iale Insusirea unor cunostiinte de :Algebra Liniara. condi ii criterii forme formula notei finale EVALUARE Teza de 2 ore cu 4 probleme structurate ce acopera materia predata 173 . PRENUMELE.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Expunerea.3. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S 2 L Pr. matrici. Algebra si analiza matematica.. E-EXAMEN. Bucuresti. Bucuresti. rezolvarea de probleme BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Donciu N..2). Culegere de Probleme (vol 1. sisteme de ecuatii liniare). dr.Geometrie analitica (dreapta si planul in spatiu). EDP.

pdf *** Surfer 8 Self-Paced. Univ. Hidraulica subteran .pdf condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la curs úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Verificare pe parcurs úi colocviu final 0. „Lucian Blaga”. Lucr ri miniere. Hidrogeologie.x. http://documentation.3. Aplica ii practice úi rezolv ri de probleme cu ajutorul calculatoarelor din dotare úi folosind programele men ionate.4) GEOINFORMATIC COD: IG 1105 L1 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. www.2.pdf *** RockWorks Manual.50 C CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 174 . studen ii vor lucra atât cu programe care au aplicabilitate imediat la disciplinele parcurse în anul I (Topografie). Univ.com/helpv8/GlobalMapperHelp. precizie sporit ). (2004). Pe parcursul orelor de studiu la calculator.0)..pdf *** OpenOffice. Astfel.org User Guide for Version 2. PRENUMELE.x/user_guide2_draft. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 108 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 42 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Cu ajutorul unor exemple concrete. Viorel Ionesi DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE Informatic (liceu) CON INUTUL CURSULUI Ini ierea studen ilor în utilizarea unor soft-uri cu aplicabilitate în ingineria geologic . Scradeanu D. CCOLOCVIU. www. programe care permit digitizarea h r ilor topografice (DigiMap) úi prelucrarea datelor digitale (Surfer. Prezentarea programelor úi a modului de lucru cu acestea pe baz de vidoproiec ii úi lucrul individual cu fiecare student la calculator. vor fi ar tate câteva din avantajele folosirii tehnicii de calcul în compara ie cu metodele tradi ionale (vitez mare de calcul. MMIXT) P+C OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C S L 3 Pr.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. În partea introductiv . Ed. vor fi utilizate programe specializate în realizarea úi prelucrarea unor baze de date (OpenOffice. Global Mapper) sau a unor programe folosite pentru prelucrarea úi vizualizarea 3D a informa iilor geologice ob inute din foraje (RockWorks).globalmapper. Giuúc R. cât úi cu programe cu aplicabilitate în disciplinele ce vor fi studiate mai târziu (Geologie structural úi cartografie geologic .goldensoftware. vor fi prezentate câteva soft-uri care pot fi utilizate de c tre inginerii geologi pentru rezolvarea unor probleme specifice. www. Tehnologia for rii sondelor etc.openoffice. Informatic geologic . Bucureúti. *** Global Mapper User's Manual. Sibiu. Geoinformatic . NUMELE ef lucr ri dr. E-EXAMEN.) sau cu aplicabilitate în ingineria geologic profesat dup absolvire.com/assets/products/165/downloads/documentation/ 35/rw14_manual. Training Guide.rockware. dar úi capcanele folosirii inadecvate a acestei tehnici dac nu se cunosc foarte bine domeniile de aplicabilitate ale programelor utilizate.org 2.5 P + 0. Toderaú T. (1995). Ed.com/Surfer8TrainingGuide.org/manuals/ OOo2.

Ed. studen ii sunt informa i despre zona în care urmeaz s fie efectuat practica úi despre obiectivele urm rite. Ionesi V.3. Bercia I. Florea N. ab r D. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. 2008). Olaru L.).. Consolidarea cunoútin elor teoretice úi deprinderilor practice ob inute în timpul cursurilor úi lucr rilor practice desf úurate pe parcursul primului an de studiu (Geologie fizic . În cadrul etapei de teren. precum úi cu cele de acordare a primului ajutor în caz de nevoie.. vol II. de prevenire úi stingere a incendiilor.. Pan Ioana. de protec ia muncii. (1961). Ed. PRENUMELE. (2004.. Bucureúti. Bucureúti. Orbocea Marioara. organiz rii materialului colectat de pe teren úi trecerea m sur torilor pe h r ile topografice. vor fi informa i úi despre echipamentul necesar desf úur rii activit ii practice în teren úi vor fi instrui i în leg tur cu normele de conduit .. De asemenea. Practica geologic . (1986). Corbu Mariana (1960). Topografie minier . realizarea unor observa ii geologice cât mai complete úi trecerea acestora în carnetul de teren. Cristalografie. studen ii vor fi reuni i în vederea clarific rii situa iilor geologice întâlnite în teren în ziua respectiv . I. recunoaúterea principalelor tipuri de roci úi m surarea cu busola geologic a pozi iei diverselor elemente ale structurilor geologice în care acestea se g sesc úi se observ în deschiderile naturale. Practica stratigrafic . La sfârúitul fiec rei zile de practic . NUMELE ef lucr ri dr. min etc. rezerva ii geologice etc.. Ed. Grasu C. Pentru familiarizarea studen ilor cu diversele activit i geologice pe care le poate efectua un inginer geolog.4) L1 PRACTIC GEOLOGIC COD: IG 1205 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Topografie minier . analize palinologice etc. "Al. se va pune accentul pe formarea deprinderilor legate de: orientarea în teren (localizarea pe harta topografic a punctelor de observa ie). Grigorescu D. Practica geologic . Filipescu M.).. Airinei ùt. I. Tehnic . (1997). Mamulea A.2. mine.. Ini ierea studen ilor în activit ile practice pe care le desf úoar inginerul geolog în vederea preg tirii úi desf úur rii unei campanii de teren cu scop geologic. Paleontologie 1 DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE 1. carier . Tehnic . În etapa preg tirii practicii geologice. Cuza" Iaúi. Explica ii date în fa a fiec rui obiectiv geologic urm rit (deschidere natural . Geologie fizic . CCOLOCVIU.5 P + 0.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. prelevarea probelor litologice pentru diferite scopuri (analize microscopice în sec iuni sub iri. Vol. Ed. Lucrul cu fiecare student în parte. M. 2. Geologie structural . Bucureúti.. colocviu 0. în centrele de cazare. condi ii criterii Îndeplinirea obliga iilor studen eúti pe timpul desf úur rii practicii geologice Evaluare cumulativ Verificare pe parcurs (notarea studen ilor în timpul desf úur rii practicii dup modul cum reuúesc s efectueze lucr rile în teren úi dup cum îúi organizeaz carnetul de teren). se vor face vizite în cariere. Cristalografie). Pric jan A. Paleontologie. Viorel Ionesi Geologie fizic . MMIXT) C OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C S L 4 Pr. care constituie activitatea principal a practicii geologice. întreprinderi de profil geologic.. În fiecare zon analizat . Stoica C. studen ii vor primi informa ii despre geologia zonei respective din datele existente în literatura de specialitate. analize micropaleontologice. E-EXAMEN. Tehnic . Gur u A. Univ. Manilici V. Universitatea din Bucureúti.50 E 175 BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE forme formula notei finale .

. (1986). Filum Mollusca. Subclasa Allotheria. (1952-1969). Mammmalia. Euryapsida. (Pentru fiecare taxon major sunt prezentate urm toarelor aspecte: caracterele generale ale organismului viu.2. Griogorescu D.7 nota de la evalu rile pe parcurs úi examenul final 176 . metode de cercetare. EEXAMEN. Trilobita Lp. Subclasa Eotheria. Univ. evolu ie úi valoare biostratigrafic . scheletul coloniilor (acolo unde este cazul).úi Ped. Formarea unor deprinderi de determinare a fosilelor prin utilizarea unor algoritmuri în observarea úi descrierea genurilor din colec ie. Stimularea cristaliz rii unor opinii proprii prin dezbaterea unor aspecte controversate din sistematic sau datorit unor caracteristici abigue. Prelegeri-dezbateri. Studen ii pot sus ine úi referate cu teme din materia studiat la curs úi lucr ri practice. Laz r Iuliana. Infraclasa Eutheria. Lp. Lucr rile practice urm resc exemplificarea taxonilor majori prezenta i la curs prin genurile aflate în colec ie. Paris. I-VII. considera ii paleoecologice. Lp. Subfilum Conodontochordata. 12-13. Sunt planificate dou aplica ii practice în teren în timpul semestrului.3. organizarea cochiliilor sau a scheletului. Infrafilum Gnathostomata: Supraclasa Pisces. Synapsida. (2002. Filum Bryozoa. Subfilum Blastozoa. Rostroconchia. Univ. Lp 10-11 Reptilia. 4 Arthropoda. Modelarea. exoschelet). Originea omului. Lp. Cirripedia. Clasa Arachnida. 9 Pisces. Lp 14 Primates. Paleontologie. Lp. C-COLOCVIU. Lp. Subfilum Echinozoa. Mollusca incertae-sedis: Clasele Tentaculoidea úi Hyolitha. Subfilum Cephalochordata. Au loc exerci ii privind determinarea unor exemplare úi studii morfometrice (pentru unele grupe de organisme). Scaphopoda. Archosauria. (în curs de apari ie) – Note de curs. reproducerea. cercet tori. Ed. Cârnaru P. Malacostraca.Clasa Trilobita. Lp. Subfilum Chelicerata: Clasa Merostomata. Supraclasa Myriapoda. Turcule I. Piveteau J. Capacitatea de a prezenta un grup de organisme. Tentaculoidea úi Hyolitha. Did. II. Dic ionar de paleontologie. Subfilum Mandibulata: Clasele Ostracoda. considera ii filogenetice. Neornites). 2-3 Bivalvia. Vol. Lp. Filum Echinodermata: Subfilum Asterozoa. 5 Brachiopoda úi Bryozoa. condi ii criterii forme formula notei finale BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE Prezen a obligatorie la lucr rile practice úi ob inerea unei note de trecere la colocviul de la sfârúitul semestrului. NUMELE ùef lucr ri dr. M-MIXT) COD: IG 2302 OB Semestrul NUM R DE CREDITE TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * LIMBA DE PREDARE 2 TITULARUL DISCIPLINEI 2 16 72 78 5 M Român /Englez DEPARTAMENTUL GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Paleozoologia nevertebratelor. Clasa Aves (Archaeornites. 2003). Studii de caz în teren.3 nota de la lucr ri practice + 0. de a stabili similitudini úi diferen e între taxonii majori. Capacitatea de descriere/analiz a unor exemplare noi de fosile. Scheletul vertebratelor (endoschelet. Filum Hemichordata. Filum Annelida. Lepidosauria. Ichthyopterygia. Iaúi. Subfilum Diasoma: Clasele Rostroconchia. PRENUMELE. III. Clasa Mammalia: Subclasa Prototheria (Monotreme). 1. Traité de Paléontologie.. Problematizarea prin abordarea unor subiecte controversate. Ed. Stimularea capacit ii de sintez prin includerea semnifica iei prezen ei unor taxoni în stratele geologice în contextul structural-tectonic general úi prin corelarea informa iilor paleofaunistice din bazine diferite. Demonstra ii úi observa ii pe material complementar. ornamenta ia intern úi extern . Filum Brachiopoda. Bucureúti. Hanganu Elisabeta. TOTAL ORE SEMESTRU PALEONTOLOGIE 2 L2 I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Scaphopoda. Subclasa Theria: Infraclasa Metatheria Marsupialia. Subfilum Homalozoa. ibuleac P. (1996). Ordinul Primates. Subfilum Urochordata.4) NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C S L Pr. Amphibia. Bivalvia. publica ii importante). ùuraru N.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Leakey R. sistematic . Ed. Subfilum Vertebrata Infrafilum Agnata. Subfilum Crinozoa. Supraclasa Hexapoda. morfologia úi morfometria cochiliei. (1995). Neagu Th. Paul ibuleac Geologie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Ini ierea studen ilor în cercetarea paleontologic prin prezentarea caracteristicilor morfologice úi de structur importante în determinarea generic pentru fiecare taxon major cu reprezentan i fosili. Filum Arthropoda: Subfilum Trilobitomorpha . Evolu ia omului. 8 Hemichordata. Examinare oral sau scris 0. Humanitas. Bucureúti. Prelegeri. Vol. Supraclasa Tetrapoda: Clasa Amphibia Clasa Reptilia: Subclasele Anapsida. 6-7 Echinodermata. Filum Chordata. structura úi compozi ia cochiliei (scheletului).

Bucureúti. Did. Teh. Petru tefan DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Mineralogie. CCOLOCVIU. (1960). Bucureúti. Dinamica úi domeniile de sedimentare.. Petrologia rocilor sedimentare. Petrologia rocilor sedimentare. Cunoaúterea domeniilor de sedimentare.curs litografiat. Buzgar N. Jipa D. Ed. Teh. (1983). Iaúi. Constituien i mineralogici úi petrografici ai rocilor sedimentare. Textura úi structura rocilor sedimentare Granulometria rocilor detritice Granulometria argilelor Constituen i petrografici ai rocilor sedimentare Texturi sedimentare Structuri sedimentare Prelegeri BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Anastasiu N.. Atanasiu N. Bucureúti.3. Ed. Acad. (1977). Papiu C. E-EXAMEN.. Ed. Analiza granulometric a sedimentelor..V. úi Ped.. Ed. Acad. Minerale úi roci sedimentare. Bucureúti.Ed. Ed. Textura úi structura rocilor sedimentare. Bucureúti. Jipa D. (1977). PRENUMELE. Ed. lucr ri practice. Iaúi condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la lucr ri Verific ri pe baza unor referate Referate pe baza datelor ob inute la laborator 40% P + 20 % referat + 40 % E EVALUARE 177 . Univ. dr.4) PETROLOGIE SEDIMENTAR 1 COD: IG 2304 L2 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. (1987). Petrologia rocilor sedimentare. Diageneza sedimentelor. Ed. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Univ. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.. Descifrarea echilibrelor din scoar a terestr . Petreuú I. teh. ùtefan P. Texturi úi structuri sedimentare.. Iaúi. (2000). (1987).DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1..2. Atanasiu N. R dulescu D. (1987). NUMELE Conf. (1979). Geologie fizic OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Originea materialului sedimentar. Petrologia rocilor sedimentare . Diageneza rocilor sedimentare.. Petrologia rocilor sedimentare . Atanasiu N. Dezagregarea úi alterarea scoar ei. Petrologia rocilor sedimentare. Bucureúti.

precum úi în condi iile exploat rii. coeficient de înmagazinare. prelegeri pe baz de videoproiec ii. NUMELE ef lucr ri dr. Dunod-Bordas. Paris. În continuare. MMIXT) P+E OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.3. compresibilitatea. (1995).). (2007). Univ. PRENUMELE. Casa C r ii de ùtiin . Tehnic Bucureúti. Întocmirea bilan ului de ap al unui bazin hidrologic. Familiarizarea studen ilor cu problemele practice ale prospec iunii. (1994). Prelucrarea úi interpretarea analizelor chimice ale apelor subterane.4) HIDROGEOLOGIE COD: IG 2306 L2 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Gheorghe Al. Macmillan College Publishing Company. Ini ierea studen ilor în în elegerea proceselor úi fenomenelor hidrogeologice legate de formarea úi existen a apelor subterane în condi ii naturale. Univ. con inutul principal al cursului va fi axat pe probleme specifice de hidrogeologie: bilan ul apei.2. New York. coeficient de filtra ie. Bucureúti. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la curs úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Verificare pe parcurs. CCOLOCVIU. examen scris 0. conductivitate úi rezistivitate electric . Geologie fizic OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE 1. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Applied Hydrogeology. Scr deanu D.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Prelucrarea úi sinteza datelor hidrogeologice.). W. caracteristicile fizico-chimice ale rezervoarelor de ap subteran (porozitatea. Hidrogeologie – dinamica apelor subterane. E-EXAMEN. Hidrogeologie general . Ed. (1982). transmisivitate etc. Principes et méthodes de l'hidrogeologie. Tehnic . (1972). Ed.(2004). caracterizarea hidrogeologic úi hidrodinamic a acviferelor. Bucureúti. Fizic .5 P + 0. În partea introductiv . Întocmirea úi interpretarea h r ilor úi sec iunilor hidrogeologice. se va defini Hidrogeologia ca útiin . Gheorghe Al. Ed. Elemente teoretice úi aplica ii practice. compresibilitate. va fi precizat obiectul de studiu al acesteia úi se vor prezenta câteva no iuni de baz referitoare la ciclul global al apei úi la alimentarea sistemelor hidrologice úi a celor hidrogeologice. explor rii úi exploat rii apelor subterane. caracteristicile fizico-chimice ale apelor subterane (densitate. Calculul rezervelor totale de ap subteran cu ajutorul suprafe ei piezometrice anuale. Ed. 2. (1975). Probleme privind determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale rezervoarelor de ap subteran . Bucureúti. Third Edition. Fetter C. dezbateri. Castany G. permeabilitate. satura ia în ap . Ed. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Baciu C.50 E EVALUARE 178 . Zamfirescu F. con inut de s ruri etc. Prospec iunea úi exploatarea apelor subterane.. greutate specific . fisura ia. Prelegeri orale. formul ionic . Cluj-Napoca. Hidrogeologie. Viorel Ionesi DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Matematic . Castany G. radioactivitate.

Asamblarea fotografiilor. Williams R. Factorii care influen eaz imaginea fotografic . (1979). Fotografia aerian .. 3. Introducere in teledetec ie Ed. PRENUMELE. 1. Albot N. 2. Hidrogeologie Fotografiile aeriene in interpretarea geologic úi Cartografie Instrumenta ie úi masur tori.. CCOLOCVIU.Tehnic Bucureúti. Hamblin W. Ferigno Jane (1995). Hodges C. A descriptive Catalog of Selected Aerial Photographs of Geologic Features in the United States.. E-EXAMEN.2.S.D. Aerofotografia în cercet rile geologice. 2. Washington. Satellite image atlas of glaciers of the world.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Washington. Ed. Interpretarea fotografiilor aeriene în geologia petrolier . Mihai Br nzil DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR 1. Bucureúti. OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Prelegerea dezbatere. Interpretarea fotografiilor aeriene în ingineria geologic .4) FOTOINTERPRETARE GEOLOGIC COD: IG 2307 L2 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.K. NUMELE Prof. problematizarea úi observa ia independent BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Denny C. Atlas of Volcanic Landforms on Mars.S.Tehnic Bucureúti. 3. New York. (1989). Petrologie sedimentar . Geologie fizic .(1994). condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obligatiilor profesionale la cursuri si lucr ri practice Evaluare cumulativ Evaluare pe parcurs + Examen Pân la 50% P + 50 % E EVALUARE 179 . Topografie.D. dr. Moore H.ùtiin ific úi enciclopedic . Exercises in Physical Geology. (1994).S. (1966). 1. Zegheru N. Howard J..J. Petrologie magmatic .Geological Survey 1386 – c. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.(1968). Washington. 2. Warren C. Geologie structural . Grasu C.. Macmilian Publishing Company.Geological Survey Pap 1534. Donald H. Geologie structural úi Cartografie geologic . Interpretarea fotografiilor aeriene in cercetarea z c mintelor. U.S. Dr ghind I.A.3.Ed. MMIXT) P + E OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.. U.

MMIXT) C OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C S L 4 Pr. (1981).identificarea pozi iei în spa iu a stratelor de roci cu ajutorul busolei geologice. Geologie fizic . Geologie structural . Editura Universit ii „Al.aplicarea principiului superpozi iei stratelor.recunoaúterea diferitelor tipuri de roci úi minerale din crusta terestr . ibuleac P. Petrologie magmatic úi metamorfic .5 C EVALUARE 180 . Paleontologie OBIECTIVE Obiectiv general: aplicarea cunoútin elor teoretice dobândite în timpul cursurilor úi lucr rilor practice parcurse în primii doi ani de studiu. . (2006). vertebrate. falii etc. . I. 468p. Bucureúti. ab r D. NUMELE ùef lucr. (1997).identificarea unor forma iuni geologice din arealul studiat. dr. Daniel ab r DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geologie fizic . R dulescu D.5 P + 0. Iaúi. 366p. Olaru L.4) PRACTIC GEOLOGIC COD: IG 2406 L2 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. ..3. demonstra ie. E-EXAMEN.întocmirea unor schi e úi sec iuni geologice. Editura Tehnic Bucureúti.colectarea úi determinarea unor specii fosile: moluúte. Obiective specifice: . 366p. (1987).DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. . Paleontologie. Bucureúti. Grasu C.. analiz . . TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. . studiu de caz BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Anastasiu N.2. CCOLOCVIU. Editura Tehnic . Ionesi V. PRENUMELE. (2004). condi ii criterii forme formula notei finale Participarea la toate aplica iile de teren Evaluare periodic úi final Examinare oral 0.recunoaúterea unor structuri geologice: sinclinale. CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Observa ie. Cuza” Iaúi. Petrologia rocilor sedimentare. Editura Didactic úi Pedagogic . Editura Tehnopress.. anticlinale.

compresibilitate. Univ. Hidraulic subteran . transmisivitate. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Albu M. Evaluare periodic úi final . Hidrogeologie. E-EXAMEN. Fizic . Ionescu M.3. în regim per-manent úi nepermanent. integrarea ecua iei generale în cazul curgerii conservative. vâscozitate) úi a mediilor poros-permeabile (porozitate. satura ia în fluide. NUMELE Conf. ecua ia general de curgere.. 1.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Geologie fizic OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Ini ierea studen ilor geologi în domeniul hidraulicii subterane. ecua ia general de curgere. Bucureúti. aplica ii úi studii de caz. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. (1983). Curgerea plan-radial prin medii poroase: ecua ia de continuitate. CCOLOCVIU. Didactic úi Pedagogic . coeficient de înmagazinare úi de conductivitate). Bucureúti. Prin tematica abordat se pune la dispozi ia studen ilor solu iile de rezolvare a diferitelor situa ii de curgere a fluidelor prin medii poroase. Bucureúti. 4. curgerea permanent úi nepermanent . dr. Cre u I. gradientul úi spectrul curgerii. observa ii proprii. Aplica ii úi studii de caz la diferite tipuri de curgere. Cre u I. Clasificarea úi modelarea curgerilor subterane: sarcina hidrodinamic . (1995). Roci úi fluide: fenomene fizice de interac iune roc -fluid. MMIXT) E OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Zamfirescu F. (2004). integrarea ecua iei generale în cazul curgerii conservative úi neconservative.5 x not examen EVALUARE 181 .5 x test ri periodice + 0. Ed. dezbateri. greutate specific . radial-plan úi sferic . Ed. Prelegeri. 2. Editura Universit ii din Ploiesti. PRENUMELE.2.4) HIDRAULIC SUBTERAN COD: IG 2407 L2 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Didactic úi Pedagogic . curgerea conservativ úi neconservativ . permeabilitatea. porozitatea rocilor. Mihai Remus aramet DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Matematic .(1986). Curgerea plan prin medii poroase: ecua ia de continuitate. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale: curs úi lucr ri practice. re inerea fluidelor úi cedarea acestora. Dinamica apelor subterane. Mecanica apelor subterane. curgerea cu nivel liber úi sub presiune. Determinarea propriet ilor fizico-chimice a fluidelor (densitate. E. Testare periodic úi examen final 0. Hidraulic general úi subteran . transmisivitatea úi difuzivitatea mediilor poroase. 3. Ed. curgerea plan . în regim permanent úi nepermanent. modelarea condi iilor de curgere. permeabilitate.

BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Alm an B. Cunoaúterea mijloacelor mecanizate folosite la s parea lucr rilor miniere cu ajutorul planúelor úi diapozitivelor. Prelegeri prezentate în power point. Cuza".4) LUCR RI MINIERE COD: IG 2408 L2 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. “Al. Cunoaúterea lucr rilor miniere cu ajutorul planúelor úi diapozitivelor. Ia i. Petrologie. Întocmirea graficelor de execu ie a lucr rilor miniere. Clasificarea úi descriere a lucr rilor miniere.Deprinderi de a coordona activit ile de s pat în minerit. Exploatarea i valorificarea z c mintelor de substan e minerale utile solide. Metode de s pare a lucr rilor miniere.50 P + 0. PRENUMELE. I. No iuni generale. Amplasarea lucr rilor miniere. Tectonica global OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE . (1985). CCOLOCVIU.50 E EVALUARE 182 . Mineralogie.. (1982). Explozivi minieri úi modul de aprindere a acestora. Bucure ti. Aerajul minier. explorare úi exploatare a z c mintelor de substan e minerale solide.Cunoútin e de lucr ri miniere utilizate în activit ile de prospec iune. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale (cursuri úi lucr ri practice) Evaluare cumulativ Evaluare pe parcursul semestrului + examen scris 0. Scheme de aeraj folosite în mine. Sus inerea lucr rilor miniere. Calculul presiunilor miniere. Ed.2. E-EXAMEN. Ed. Popa Gh.3. MMIXT) P. .DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Maricel R ileanu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Topografie minier . Did. Univ. NUMELE Lector dr. Foraj i lucr ri miniere. E OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.

Ed. 8. Bucureúti. Forajul sondelor adânci. 1987).Tehnologii de foraj (manuale. E-EXAMEN.3. 13. Consolidarea sondelor (tubarea úi cimentarea). Devierea sondelor. Sape de foraj úi capete de carotier . Dirijarea sondelor. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. 12. speciale). (1983). întocmirea proiectului de sond . Mihai Remus aramet DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE Matematic . Sonde orizontale. Prelegeri. fiúa de repara ie úi fiúa de abandonare a sondei. Carotajul mecanic. Tatu Gr. Editura Tehnic . MMIXT) E OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.5 x test ri periodice + 0. percutante. întocmirea sec iunilor geologice úi a h r ilor de z c mânt. 6. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale: curs úi lucr ri practice. Bucureúti. 11. Testare periodic úi examen final 0. comanda geologo-tehnic a sondei. PRENUMELE. Urm rirea forajelor din punct de vedere geologic: devia ia sondelor. 5.2. Regimul de presiuni strat – sond .5 x not examen BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 183 . dezbateri úi observa ii proprii. Fluide de foraj. Garnitura de foraj. Technologia for rii sondelor (vol I-IV). Ploieúti. Fizic . analiza carotelor mecanice. dirijarea sondelor. corelarea lito-stratigrafic a forajelor.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Constantinescu M. 1. NUMELE Conf. 2. 10. cu turbin úi cu motor de fund. (1970). Costul realiz rii sondelor. (1985. Regimul de foraj. 7. Geologie fizic . Dificult i úi accidente de foraj. Tehnic . Evaloare periodic úi final . 3.4) TEHNOLOGIA FOR RII SONDELOR COD: IG 2409 L2 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. 4. cu top drive. Carnet tehnic – Forarea sondelor. 9. dr. CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Ini ierea studen ilor în activit ile de foraj úi de cercetare a sondelor. Macovei N. cu mas rotary. Explica ii pe machetele func ionale ale instala iilor de foraj rotativ úi percutant. CCOLOCVIU.

(1992). Rezolvarea testelor gril cu r spunsuri multiple reprezint o alt modalitate de verificare a cunoútin elor dobândite la orele de curs. Popa M. depozite. Blackwell Science. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Anastasiu N. 199 p. 6) distribu ia în timp úi spa iu a asocia iilor de faciesuri sedimentare . PRENUMELE. Springer – Verlag.P. domeniilor/subdomeniilor depozi ionale. úi James N. dr.2. 606 p. Stratigrafia are ca obliectiv general corelarea depozitelor sedimentare caracteristice domeniilor depozi ionale finite în spa iu úi timp úi plasarea lor în cadrul general al bazinelor sedimentare care au evoluat în timpul geologic.morfologie. arhitectura sistemelor depozi ionale. Ed.Legea lui Walther. From turbulence to tectonics. factori de control intrinseci úi extrinseci. Reading H. Thompson D. succesiuni de faciesuri sedimentare úi interpretarea lor în termenii proceselor sedimentare. 626 p. modele de faciesuri.6 E) 184 . Ed. Junimea. filmelor didactice în Quick Time úi prin analiza unor eúantioane reprezentative. Academiei. (2007). (2000). Sedimentary Basins. Primul semestru al cursului se concentreaz pe probleme de sedimentologie. 592 p. Sedimentary structures. 4) faciesuri sedimentare. Colocviu de lucr ri practice úi examen scris de evaluare a cunoútin elor dobândite la cursuri 0. Paleontologie. Analiza structurilor sedimentare reprezint un element cheie al interpret rii proceselor sedimentare úi din acest motiv va reprezenta o prioritatea a lucr rilor de laborator. a domeniiilor depozi ionale úi a r spunsului acestora la factorii de control autociclici úi alociclici. Tematica include: analiza faciesurilor sedimentare. Introducere în sedimentologia siliciclastic .DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.4 L + 0.. Crina Micl uú Geologie fizic . – (1992). – editor (1996). asocia iilor de faciesuri sedimentare úi a succesiunilor de faciesuri pentru interpretarea sistemelor depozi iionale în timp.C. în special pe procesele sedimentare care opereaz în mediile depozi ionale moderne úi au operat în cele din trecutul geologic. Collinson J. Num rul întreb rilor adresate în timpul lucr rilor practice este o m sur a interesului acordat disciplinei.5(0. 688 p..D. (1989). CCOLOCVIU. E-EXAMEN. 5) modele de faciesuri sedimentare. Petrografie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Cursul de Sedimentologie úi stratigrafie ofer posibilitatea analizei rocilor sedimentare (dar nu numai) la sc ri tempospa iale diferite. procese sedimentare. Walker R. Ea va fi realizat cu ajutorul fotografiilor. METODE DE PREDARE Prezentare oral interactiv sus inut de materiale grafice în Power Point. Roban R.. Facies and Stratigraphy. Tematica include: 1) originea materialelor sedimentare.G. Applied Sedimentology. Second Edition.4) SEDIMENTOLOGIE úI STRATIGRAFIE 1 COD: IG 3502 L3 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.5(0. Sisteme depozi ionale. G. Blackwell Publishing. Sedimentologia are ca principal obiectiv interpretarea dinamic a rocilor sedimentare în termenii proceselor sedimentare. preg tirea tuturor lucr rilor úi eventualelor referate. Sedimentology and Sedimentary basins. Academic Press. 207 p.3. (2006). asocia ii de faciesuri sedimentare. Geological Association of Canada condi ii EVALUARE criterii forme formula notei finale Participarea la toate orele de lucr ri practice úi la poten ialele ieúiri în teren este obligatorie! V recomand citirea notelor de curs înainte de orele de lucr ri practice. Response to Sea Level Change. NUMELE Conf. 2) no iuni de dinamica fluidelor. Deprinderea metodei analizei faciesurilor sedimentare în vederea inerpret rii coloanele litologice prin prisma proceselor sedimentare. Einsele G. 7) sistemele depozi ionale contemporane úi echivalentele lor în coloanele litologice . Micl uú Crina (2006). Chapman and Hall. Sedimentary Environments: Processes.6 P) + 0.4 L + 0. Studen ii vor înv a cum s examineze úi s interpreteze tr s turile rocilor sedimentare úi cum s deduc distribu ia lor spa io-temporal în cadrul secven elor de roci sedimentare. 521p. Participarea activ la discu iile de la lucr rile practice. 3) transportul materialelor sedimentare. Third Edition. Selley R. citirea anticipat a notelor de curs.B. Leeder M. Facies Models. MMIXT) M (P+C+E) OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.

lucr ri practice. and Allen J. Tectonics of Sedimentary Basins. Facies and Sediment Budget. cutele parazite úi budinele. problematizare METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Allen P. Brânzil M. (2003). Blackwell Publishing Grasu C. sec iuni geologice úi descrierea forma iunilor úi structurilor geologice din tema proiectului Prelegeri pe baza de videoproiectii. nivelul structural superior – pânzele de decolare gravita ional . NUMELE ùef lucr ri dr. Paleontologie. (1988). Blackwell Publishing. cutarea prin flexionare úi alunecare. Tehnic . 1997. Structural Geology for Petroleum Exploration. cartarea úi cartografierea structurilor geologice Geologie structural – faliile de decroúare. structurile ptygmatitice. Obiectivele lucr rilor de laborator: introducerea metodelor de cartare úi cartografiere a structurilor primare ale rocilor sedimentare úi magmatice. analiza deform rilor pe nivele structurale. Dorin-Sorin Baciu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geologie fizic . Principles of Stratigraphy. 2nd edition. cutele diapire úi diapirismul. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Prob practic úi examen scris 0. Einsele G. SpringerVerlag. reconstruc ii în 3D a bazinelor pe baza datelor seismice. PRENUMELE. Proiect de geologie structural – realizarea unei h r i geologice. Ed. Utilizarea diferitelor programe pentru realizarea har ilor geologice. regionale úi locale.I. decroú rile úi tectonica de culisare. (2006). miúc rile verticale legate de riftogenez úi reajustarea izostatic a catenelor. 340 p. mecanismele de cutare. tectonica cu component vertical . metamorfic úi magmatic . E-EXAMEN. prin aplatizare úi prin curgere. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. regimul miúc rilor verticale pe teritoriul României. schi tectonic . Busby and Ingersoll (1999). 180 p. cartarea geologic prin galerii de min úi reprezentarea lor cartografic . Stratigrafie úi Sedimentologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Prezentarea deform rilor scoar ei ordonate în raport cu tipurile de tensiuni generate de cinematica pl cilor. Reprezentarea cartografic a structurilor în pânze de úariaj. 1 TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 80 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 70 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. 208 p. Brookfield E. Geologie structural . Michael. úi Barus T. Nautilus Ltd. Berlin 792 p. Cartarea úi cartografierea structurilor geologice. Petrologie sedimentar .3. CCOLOCVIU. structurile tectonice particulare. Universitatea Bucureúti. decroú ri mari ale scoar ei. Univ. a sec iunilor geologice cu date din foraje. (2004). miúc rile verticale ale ariilor continentale.Cuza"Iaúi. Sedimentary Basins: Evolution. de la nivel continental la nivel regional úi local. coloana litostratigrafic . Basins analysis. subsiden a bazinelor sedimentare. Ed.60 E + 0. cu exemplific ri din bazine petrolifere.Geologie structural .40 P EVALUARE 185 ."Al.A. (2005).R. Blackwell Publishing 549 p. McClay K. Pauliuc S.Principles and Applications. 503 p.2. (1992).DENUMIREA DISCIPLINEI GEOLOGIE STRUCTURAL úI CARTOGRAFIE GEOLOGIC 2 COD: IG 3504 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Dinu C. Geosience. nivelul structural mediu úi inferior – cutele domeniului de aplatizare úi de curgere. Realizare de h r i în izobate úi izopachite. dezbateri.. 2nd edition. 244 p.4) L3 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.

compresiunea monoaxial úi forfecarea direct . (2000). cea maxim úi aceea optim de compactare. Propriet ile mecanice ale rocilor moi úi tari. (1998). Mecanica rocilor.. NUMELE ef lucr. úi P. VENUS. dr.N. Vaicum Al. "Gheorghe Asachi". Determinarea modulului de elasticitate la argile.5 C EVALUARE 186 . Iaúi. CCOLOCVIU. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Bo u N. Muúat V. R.I. Ed. ùt. Bucureúti. Se analizeaz timpul de r spuns al rocilor úi se descriu aspectele generale ale comportamentului acestora la solicit ri mecanice. Mecanica rocilor. Prelevarea probelor geotehnice. Did. Fizic . (1978). Ed. Se trec în revist încerc rile destructive úi nedestructive privind rezisten a rocilor.. Petrologie. repartizarea efortului în masivul de roci. Umiditatea natural . Compresibilitatea. încerc ri asupra rezisten ei. ùt.M. fluaj.R„ Bucureúti. Mecanique des roches. Stamatiu M. St ri de tensiune-deforma ie úi analiza acestora. Interac iunea ap -argile. Hidraulic . (1962). Cristescu N. la eforturi. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale: curs úi lucr ri practice Evaluare cumulativ Examen oral + test + proba practic 0. Echilibrul limit . seria G.5 P + 0. (1982). Ed. Propriet ile fizice ale rocilor.S. úi Ped. Indrum ri P. laúi. *** Colec ia STAS/STANDARD. Studiul reologic al corpurilor solide. Ed. Bucureúti..DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.S. Reologie: modele unidirec ionale elementare úi complexe. (1990). anizotropie.4) MECANICA ROCILOR COD: IG 3506 L3 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Starea de tensiune-deformare a masivului de roci. Hidrogeologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Dezvolt bazele úi no iunile experimentale pentru în elegerea comportamentului rocilor úi structurilor geologice. Acad. Prelegeri. observare independent . Geotechnique.2. Muúat V. Experimente în laborator. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 108 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 42 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.3. Dan Grinea DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Matematic . Gradul de îndesare pentru roci necoezive. dezbateri. MMIXT) M (P + C) OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 1 S L 2 Pr.S. Ed. PRENUMELE. E-EXAMEN. Determinarea parametrilor fizici de stare la roci moi úi tari (± ap ). Florea M.. Mecanica rocilor. studii de caz. Ed. Bucureúti.

Iaúi. Florea. M. Ofer în elegerea rela iilor dintre diferite aspecte ale comportamentului mecanic al masivului de roci. Did. dezbateri.S. (1998). Ed. Încerc ri destructive úi nedestructive privind rezisten a rocilor. Ed. R. Criterii de rupere a rocilor. pre redus úi de promovare a unor solu ii tehnice ingenioase. clasificarea.S. Determinarea modulului de elasticitate la argile. „Babeú – Bolyai”. Mecanica rocilor (Lutite-Rudite) – Caiet de lucr ri practice. experimente în laborator. siguran .3 L 187 METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE . Ed. Calculul terenului la starea limit a capacit ii portante.R. Bo u. Mecanique des sols. studii de caz. durabilitate. în condi ii de înalt calitate. în cantit i mai mari ori mai mici. (1962). Florica et al.N. Cluj-Napoca. Indentificarea. Detaliaz metodele experimentale care conduc la diferite modele de comportament geomecanic úi metode de dimensionare.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Mecanica rocilor. proiect ri úi aviz ri în domeniul amplas rii lucr rilor de construc ii de orice categorie. Calculul siguran ei stabilit ii la versan i úi taluzuri. în prezen a apei. E-EXAMEN. cea maxim úi aceea optim de compactare.5 C) x 0. (1999). Stamatiu. Recomand ri P. (1998).I. Geotechnique. ùt.4) L3 GEOTEHNIC COD: IG 3507 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Bucureúti.7 + 0. Stabilitatea versan ilor úi taluzurilor. Ed. dr. Bucureúti. Cristescu. PRENUMELE. Venus. propriet ile fizice úi hidraulice ale rocilor. Ed. Calculul presiunilor active úi pasive exercitate de masivul de roci moi. observarea independent .S. A. V. (1982). Petrologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR G seúte r spunsuri la diferite probleme legate de realizarea lucr rilor de geniu civil.5 P + 0. capacitatea portant . Stabileúte rela iile dintre diferi i parametri ai unei roci (cu deosebire rela ia efort-deformare) úi arat valorile potrivite pentru un studiu de caz. Bucureúti. Umiditatea natural .. "Gheorghe Asachi". în etapele de întocmire a proiectului tehnic úi de execu ie. Popa.M. N. analize. Hidrogeologie. Bucureúti. úi Ped.. Mecanica rocilor. Acad. Dezvolt abilit i de a aplica teoria la rezolvarea unor chestiuni practice. Mecanica rocilor. CCOLOCVIU. (2000). Geotehnica – caiet de lucr ri practice. Univ.Tensiuni úi deforma ii în masivul de roci. seria G condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale: curs úi lucr ri practice Evaluare periodic úi cumulativ Proba practic + test + colocviu. úi P. Studiul reologic al corpurilor solide. Compresibilitatea. NUMELE ef lucr. Propriet ile mecanice ale rocilor. Prelevarea.. compresiunea monoaxial úi forfecarea direct . Ed. Muúat. N. (1990). M. Determinarea parametrilor de stare la roci moi úi tari (± ap ) Gradul úi capacitatea de îndesare a rocilor necoezive. Dan Grinea DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Matematic . Iaúi. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 108 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 42 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. MMIXT) M (P + C) Semestrul I OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 1 S L 2 Pr. ùt. Prelegeri. Ed. * * * Colec ia STAS/STANDARD. Univ. Ed.3. Bucureúti . final (0. Stroia. recunoaúterea úi formarea probelor geotehnice. AL: (1978). Presiunea activ úi pasiv a masivului de roci moi. în mediu natural ori modificat antropic.. Vaicum. parametrii de stare. Limite de plasticitate. Fizic . Reparti ia efortului în masivul de roci úi calculul tas rilor. Dezvolt aplicarea conjugat a principiilor geniului civil úi tehnico-geologice pentru studii.2. fenomenul de tasare. similare cerin elor cercet rii úi proiect rii. Muúat V. Hidraulic subteran . et al.

deplas ri "uscate" úi "umede" ale terenului. lucr ri de art în geniul civil. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale: curs úi lucr ri practice Evaluare cumulativ . (1986). în Geotehnic . Muúat V.7 + 0. roca de baz úi forma iunea acoperitoare. Capacitatea portant úi tasarea. Dinamica crustei terestre úi geoingineria rezervelor de ap . Politehnic. MMIXT) M (P + C) OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Dan Grinea DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geotehnic .. Ed. Ed. Calculul stabilit ii versan ilor úi a deforma iilor terenului de fundare.5 P + 0. E-EXAMEN. Bucureúti. CCOLOCVIU. (1983).(1994). (1986). Ed. Regiuni úi regimuri de rm. Tehnice "Gh. Silion T. cât úi rezolvarea celor mai de seam probleme geotehnice. periodic Test + proba practic + colocviu (0.Funda ii. Urbanism úi mediu. (1991). úi P. sistematizarea teritoriului. Ed. "Gh. Bucureúti. Se arat principiile prospec iunii geotehnice pentru c i de comunica ie.S.2. Florica M. Repartizarea úi calculul eforturilor în masivul de roci. dezbateri. dar úi cu rezisten a la forfecare úi compresibilitate. Tehnic . Geologie inginereasc . Geotehnical Engineering (Laboratory works).. a capacit ii portante úi tas rii. Geologie structural .3 L EVALUARE 188 .úi mecano – sensibile. Silion T. Did... Iaúi. Bucureúti.4) GEOLOGIE INGINEREASC úI AMBIENTAL COD: IG 3601 L3 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Se trateaz ac iunea static úi dinamic a apei în leg tur cu viteza tas rilor. úi Ped. Petrologie. Norme P.5 E) x 0. Hidrogeologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Cursul descrie comportamentul masivului de roci asupra funda iilor. hidro. (2003). Univ. (1980). Tehnic .. Ed. Did. urbanism úi cadastru geotehnic. laúi. R ileanu P.I. observare independent .N. Ed. Presiunea activ úi pasiv a masivului de roci. studii de caz. Ed. Geotehnic úi funda ii (exemple de calcul). în condi ii speciale: seism úi masive constituite din roci moi. Asachi"..3. Asachi".DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. úi Ped. Tehnic . dr. baraje.S. analizeaz stabilitatea pantelor úi cazul general al alunec rilor de teren. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Bucureúti. Experimente in situ úi în laborator. Administrarea geomediului. Bo i N. Întocmirea studiului geotehnic (studii de caz). Explorarea geotehnic úi interpretarea rezultatelor. PRENUMELE.. Inst. Se prezint conceptele de baz ale Geologiei ambientale. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) B ncil I. Pâunescu M. Bucureúti. M run eanu C. Ed. (1976). sistemele fizice naturale. Bomboe P. acumul ri hidrotehnice úi funda ii. stabilitatea haldelor úi lacurilor de decantare. (1982). Ed. Geotehnic . Prospec iunea geotehnic în lucr ri de geniu civil. Geologie-Geotehnic . Bucureúti. R ileanu P. Prelegeri. Ac iunea apei subterane asupra stabilit ii masivului de roci.. Cadastru geotehnic .reprezent ri. Geologie inginereasc . NUMELE ef lucr. Iaúi. Geotehnic úi funda ii. Univ. Calculul stabilit ii versan ilor. loan V. Stanciu A. Ameliorarea in situ a caracteristicilor geotehnice ale masivului de roci.M. Alunec ri de teren úi taluze. Pop V. Se calculeaz presiunea activ úi pasiv a masivului de roci úi capacitatea portant a terenului de fundare.

A. . Partea I – Stratigrafie. cronostratigrafice úi delimitate de discordan e). al modific rilor climatice úi al fluctua iilor nivelului m rii. 4) principiile litostratigrafiei. mai ales sedimentare. Crina Micl uú Geologie fizic . T t râm Ni a (1984). intervalele de sisteme depozi ionale. biostratigrafice. Precambrian úi Paleozoic. Blackwell Science. Ed. Grigorescu N. Scopul lucr rilor practice este s v înve e s privi i sistemele depozi ionale ca fiind dinamice în timp sub controlul proceselor tectonice.M. 488p. Rocile sedimentare ofer multe detalii ale istoriei P mântului: efectele fluctua iilor nivelului m rii. 290p. Koutsoukos E. . citirea anticipat a notelor de curs. 277 p. regional úi global în timpul geologic. 9) no iuni introductive de stratigrafie secven ial . E-EXAMEN.5(0. Colocviu de lucr ri practice úi examen scris de evaluare a cunoútin elor dobândite la cursuri 0. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. B.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. METODE DE PREDARE Prezentare oral interactiv sus inut de materiale grafice în Power Point Brookfield E.6 P) + 0.4 L+0.elor de tipurile 1 úi 2. NUMELE Conf. (2006).5(0. Paleontologie. stratotipuri). suprafe ele de transgresiune úi maxim inunda ie) pe baza filmelor didactice în Quick Time. ale proceselor tectonice etc. Mezozoic úi Cainozoic. Saulea Emilia (1967).studiul unit ilor geocronologice (extindere în timp.datarea absolut a rocilor pe baza datelor radiometrice. biocorel rii. V recomand insistent úi participarea la orele de curs! Dac o face i lua i noti e! Nu aútepta i sesiunea pentru a v apuca de înv at! Participarea activ la discu iile de la lucr rile practice.editori (1997).4) SEDIMENTOLOGIE úI STRATIGRAFIE 2 COD: IG 3602 L3 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Emery D. 127 p. Nichols G. ale schimb rilor climatice. Geologie stratigrafic úi paleogeografie. PRENUMELE. 838 p. Tematica general : 1) timpul geologic relativ úi absolut. cronostratigrafiei úi stratigrafiei secven iale. (2004). Blackwell Publishing. preg tirea tuturor lucr rilor úi eventualelor referate.3. a analizei coloanelor imaginare úi reale. . Applied stratigraphy. . Tehnic . Sequence stratigraphy. . a secven.6) principiile clasific rii stratigrafice (unit ile litostratigrafice. Geologie stratigrafic úi paleogeografie. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Editura Didactic úi Pedagogic . CCOLOCVIU. Stratigrafia se ocup cu separarea stratelor.2. Ed. paleogeografia. . limitele de secven . T t râm Ni a (1988). Geologie istoric . Istoria P mântului este scris în mare m sur în rocile sedimentare. 8) modele de succesiuni stratigrafice (succesiunile transgresive. cronocorel rii). Principles of Stratigraphy. Bucureúti. acumulate local. Bucureúti. biostratigrafiei. a suprafe elor de inunda ie.realizarea de corel ri stratigrafice pe criterii litologice úi paleontologice. Lucr rile se vor concentra pe: . Sedimentology and stratigraphy. Blackwell Publishing. Stratigrafie úi geologie istoric . Petrografie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Cursul de Stratigrafie úi sedimentologie integreaz unit ile sedimentologice (dezvoltate la sc ri spa io-temporale mici) în tabloul stratigrafic mai larg.4 L+0. Stratigrafia este preocupat de stabilirea ordinii în care s-au acumulat stratele. dr. Participarea la toate orele de lucr ri practice úi la poten ialele ieúiri în teren este obligatorie! V recomand citirea notelor de curs înainte de orele de lucr ri practice. de corelarea local úi global a stratelor pe diferite criterii úi de construirea unei coloane geologice cât mai complete. Editura Presa Universitar Clujean . 7) stratotipuri. Bucureúti. principalele evenimente tectonice. Editura Ars Docendi. Num rul întreb rilor adresate în timpul lucr rilor practice este o m sur a interesului acordat disciplinei.datarea relativ a proceselor/evenimentelor geologice pe sec iuni geologice imaginare úi reale. Stratigrafie. Filipescu S. 340 p.elemente de stratigrafie secven ial (identificarea parasecven elor. 5) principiile corelarii stratigrafice (litocorel rii. Tehnic . Springer. (2002).6 E) BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) condi ii EVALUARE criterii forme formula notei finale 189 . 3) scara stratigrafic . regressive úi ciclice).corelarea litostratigrafic versus corelarea stratigrafic secven ial . Bucureúti. úi Myers K. – editor (2005). 2) tehnici de datare. evolu ia vie ii. 356 p. (2003).

DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. C. Probleme ale metrologiei cîmpului gravit ii. NUMELE ùef lucr ri dr. E-EXAMEN. Tipuri de lucr ri topografice specifice gravimetriei. Cîmpul gravit ii úi componentele sale. Elemente de magnetostatic . Contrastul de densitate. Ivan. The Solid Earth (an Introduction in Globbal Geophysics). Clasificarea anomaliilor magnetice. Editura Tehnic . TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Constantinescu. EVALUARE 190 . Bucureúti. Editura Tehnic .4) GEOFIZIC APLICAT COD: IG 3603 L3 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Densitatea rocilor úi forma iunilor geologice. Determinarea gradien ilor gravit ii. Magnetizarea uniform úi neuniform .R. Prospec iuni magnetice. Instrumente folosite în metrologia cîmpului geomagnetic. a bazelor fizico-matematice úi a aspectelor metrologice ale lucr rilor de teren. (1974). (1977). L. Editura Universit ii Bucureúti.10 prezen curs. Determinarea anoamliilor gravimetrice. 0.40 subiecte l. Re ele magnetice de prospec iune. Anomalia gravimetric în reducerea Bouguer. Prospec iuni geofizice. + 0. OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Airinei. Prezentarea parametrilor fundamentali. Geofizica pentru geologi.p. Instrumente de m surare a gravit ii. Bucureúti. Reducerile gravimetrice úi semnifica ia lor. Forme ale legii atrac iei gravita ionale universale. CCOLOCVIU.2.1. PRENUMELE.M. Dan-Bogdan Hanu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Prezentarea problemelor esen iale ale activit ii de prospec iune geofizic specific metodelor fundamentate pe cîmpuri poten iale. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Domeniul de aplicabilitate al prospec iunii gravimetrice úi obiectivele acesteia. Re ele de sta ii gravimetrice. Probleme ale reprezent rii cîmpului geomagnetic. Driftul instrumental. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi lucr ri practice. Varia ia secular . Prelegere înso it de prezentare de materiale grafice. Factori ce influen eaz echilibrul sistemelor elastice ale gravimetrelor. a fenomenelor fizice care stau la baza acestor metode. (1994). Evaluare cumulativ . Fowler. Test gril cu 15-20 de subiecte din tematica lucr rilor practice úi a cursului. Propriet i magnetice. et al. vol.3. Particularit i úi implica ii ale teoriei interac iunilor elementare. Cambridge University Press. ùt. Cauze ale varia iei densit ii.50 subiecte curs + 0. Fenomene fizice utilizate în metrologia magnetic . (1993). Metode directe úi indirecte de determinare a sa. M.

I. (2007). Dan Stumbea (C) Asist.30 E BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 191 . Petrologie (magmatic . CCOLOCVIU.tipurile genetice de z c minte asociate unor cadre tectonice specifice.1 Z c minte de filia ie magmatic I.3.. 382p. dr. Tectonica pl cilor úi clasificarea z c mintelor de minereuri III.3 Z c minte asociate punctelor fierbin i intracontinentale úi magmatismului anorogenic III. Tokyo.ocuren e de mineraliza ii din str in tate. bazinelor oceanice úi arcurilor insulare Z c minte de minereuri asociate faliilor transformante de extensie III. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. .3 Z c minte metamorfice II. PRENUMELE.2 Z c minte asociate bazinelor de arc extern IV.2 Z c minte exogene I.rela ia dintre cadrul tectonic úi procesele metalogenetice. Metal Deposits in Relation to Plate Tectonics. Springer-Verlag. Cluj-Napoca. 209p. drd. Sawkins. J. Z c minte asociate limtelor de divergen ale blocurilor tectonice III. Geneza z c mintelor de origine magmatic . Geologia z c mintelor de minereuri. NUMELE Conf.4 Z c minte asociate rifturilor continentale IV.1 Z c minte asociate arcurilor magmatice principale IV. Stumbea. . sedimentar ). Casa Ed.alterarea supergen a z c mintelor de minereuri. Vol.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.2. . 461p. D. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.2 Metalogeneza crustei de tip oceanic Metalogeneza ridge-urilor. Mineralogie. Presa Universitar . Geochimie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Acumularea de c tre studen i a cunoútin elor privind: . . Iaúi.70 P + 0. dezbateri. Cadrul tectonic úi metalogeneza II. I. Z c minte asociate limitelor de convergen ale blocurilor tectonice IV.3 Z c minte asociate centurilor retro-arc úi centurilor de înc lecare I.4) L3 METALOGENIE 2 COD: IG 3604 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Geochimia mineraliza iilor apar inând diferitelor tipuri genetice: I. Geologie structural úi Cartografie geologic .ocuren e de mineraliza ii din România. (1999). „Demiurg”. F. problematizare Mârza. (1990). Metalogenie 1. 4 Metalogenia hidrotermal . Mitic Pintilei (L) DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Cristalografie. E-EXAMEN.1 Expansiunea i generarea crustei oceanice III. Poten ialul metalogenetic al rocilor Prelegeri. metamorfic . condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Evaluare pe parcurs úi examen final scris 0.

Tematica va viza obiective concrete în func ie de fiecare tem de licen . Ictiofauna depozitelor oligocene de fliú. zona F lticeni. Urm rirea temei pe baza unui plan bine structurat úi coerent. preluare de analize geochimice. Asigurarea unui fundament útiin ific pentru cercet rile de teren prin documentarea bibliografic specific temei de licen (asupra unei zone. unor lucr ri foraje úi/sau lucr ri miniere. Studii geotehnice. Petrografia depozitelor sedimentare din zona Moldovei. Editura tehnic Bucureúti. Modul de redactare úi realizare a anexelor grafice. Modalitatea de prezentare úi de discu ie pe baza observa iilor. etc. p strarea probelor. transportul. unei teorii. Interpretarea geologic a datelor geofizice din foraje pentru i ei úi gaze (acvatoriul M rii Negre. Paleoecologia úi reconstituirile paleoambientelor. în func ie de tema lucr rii de licen . extrapolarea úi includerea lor unui nivel superior (unitate structural-tectonic . alte date de la societ i de profil etc.3. Structura geologic a teritoriului României. etichetarea. Bazinul ebea-Brad). NUMELE ùef lucr ri dr. Problematizarea. pe de o parte cu un limbaj tehnic asimilat. accceptarea opinilor contrare în cazul discu iilor libere etc. Monitoring geologic. Sistematizarea datelor existente úi reliefarea aspectelor controversate sau mai pu in cercetate ale teme respective. Demonstra ia. între unit i diferite. Reviste de specialitate în func ie de zona de practic . Bucureúti. Evaluare oral Evaluarea profesorului coordonator (0. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Clichici O. CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Conversa ia. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Geochimie.).). Observa ia sistematic . PRENUMELE. Cartarea depozitelor de fliú úi observa ii privind cadrul tectonic-structural. Geotectonica României.25) úi a membrilor comisiei de licen (0. Însuúirea în laborator a metodelor de prelucrare a probelor geologice. în func ie de tema de licen OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI Aplicarea cunoútin elor dobândite pe parcursul anilor de studii. Formarea unor deprinderi de expunere verbal . Alte discipline. relevan a pentru mediul ambiant etc. Stratigrafia úi paleontologia depozitelor miocene din Platforma Moldoveneasc . Eitura tehnic Bucureúti S ndulescu M. Z c minte de minereuri. Stratigrafia úi paleontologia depozitelor mezozoice din sinclinalele Rar u úi H ghimaú (Carpa ii Orientali). MMIXT) C OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C S L 4 Pr. Palinologia úi palinostratigrafia Miocenului din Platforma Moldoveneasc úi din alte bazine sedimentare.). geotehnice. unor procese naturale úi antropice. Mineralogie. a unor etape succesive: culegerea datelor primare (prin cartare úi probare direct . Editura Tehnic Bucureúti Mutihac V. Geologia z c mintelor de c rbuni (Bazinul Com neúti. Stratigrafie.4) PRACTIC GEOLOGIC COD: IG 3605 L3 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Exerci iul. într-un proiect concret de cercetare sub coordonarea unui cadru didactic. Bazinul Transilvaniei). Cercetarea geologic a substan elor minerale utile solide. Studiul de caz. Ob inerea unor informa ii inedite despre tema/zona studiat . Z c minte de petrol úi c rbuni. ob inere de informa ii din g urile de sond . Paleoflora miocen . Editura Tehnic .DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) ùI ANUL DE STUDIU (1. Paul ibuleac DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Paleontologie.. Ionesi L. (1984). Lucrare practic . Petrografie sedimentar . Sus inerea punctelor proprii úi recunoaúterea aspectelor înc neelucidate sau care mai necesit cercet ri. (1990). Sedimentologia depozitelor clastice din Platforma Moldoveneasc úi din fliúul Carpa ilor Orientali. Studii geotehnice. Stoici S.2. (1986). magamatic úi metamorfic . Aplicarea în teren. CCOLOCVIU.75) EVALUARE forme formula notei finale 192 . întreb rilor etc. Geologia unit ilor de platform úi a orogenului Nord-Dobrogean. iar pe de alt parte clar úi captivant pentru auditoriu. E-EXAMEN. concep ii. condi ii criterii Parcurgerea etapelor din elaborarea unei lucr ri de licen Însuúirea informa iilor anterioare despre tema lucr rii de licen . Asimilarea metodelor de interpretare a datelor. (1996).

Petru tefan DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geologie fizic . Prelegeri Papiu C. Sedimente marine. valuri. Prelucrarea datelor parametrilor fizico-chimici ai apelor marine. Ross D. (1976).DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Ed.4) GEOLOGIE MARIN COD: IG 3606 L3 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. dr. Bazine oceanice. Bucureúti. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. NUMELE Conf. 5th Edition. structur . úi Enciclopedic . evolu ie. Bucureúti. Ed. Pan Ioana (1987). resurse utile. sedimente. Procese sedimentogenetice care au loc în domeniul marin. Cunoaúterea unit ilor morfostructurale submerse. Thuman H. ùt. Elemente morfostructurale din domeniul marin. (1988). Dinamica apelor. Univ. condi ii criterii forme formula notei finale Prezen curs úi lucr ri practice Îndeplinirea obliga iilor didactice pe parcursul semestrului Verific ri periodice úi examen scris final 20% P + 80% C EVALUARE 193 . Bucureúti. Geologie marin .3. Dinamica apelor. evolu ie. ùt. Bazine marin-oceanice. V. Geologia marin úi leg tura ei cu alte discipline geologice. E-EXAMEN. Introductory Oceanography. Cunoaúterea factorilor fizico-chimici úi sedimentologici care controleaz mediul marin. MMIXT) M OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Marea Neagr : genez . (1957). Introducere în oceanografie. CCOLOCVIU. curen i. morfologie. Valorificarea domeniului marin úi protec ia mediului marin. Propriet i fizico-chimice ale apelor marine. Petrologie sedimentar . Sedimente marine actuale. Ed. PRENUMELE. .2. Hidrogeologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Descifrarea proceselor care au loc în domeniul marin.

Saulea Emilia (1967). Dragastan O.3. Did. Studiul microscopic al microflorei fosile (acritarche.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.. Palinologie în aplica ii geologice. (1964). în timp geologic. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. (1962). Dacia. ab r Daniel DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Paleontologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Întregirea cunoútin elor studen ilor în domeniul larg al Paleontologiei úi Biostratigrafiei cu prezentarea sistematic úi interpretarea evolutiv a macro úi microorganismelor vegetale fosile în condi ii diferite de paleomediu. úi Ped. úi Ped. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale curs + lucr ri practice Evaluare cumulativ Examen scris + colocviu proba practic 0. MMIXT) P. Petrescu I. Bucureúti. Petrescu I. (1981).4) PALEOBOTANIC úI PALINOLOGIE COD: IG 4701 L4 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Ed. PRENUMELE. CCOLOCVIU.. spori. Recunoaúterea diferitelor resturi macrovegetale fosile úi stabilirea condi iilor de paleomediu în care au evoluat. úi Ped.Paris. Curs Paleontologie. prezentare Power Point. Ed. Ed.. Prezentarea morfologic úi taxonomic a organismelor vegetale microscopice din diferite forma iuni geologice úi corelarea biostratigrafic úi palinofacial cu alte regiuni. E-EXAMEN. Olaru L. Ed. Dragastan O. Plante fosile. Moret L.50 E + 0.50 Lucr ri practice EVALUARE 194 . Alc tuirea morfologic úi sistematic a paleoflorei în concordan cu evolu ia paleomediilor geologice. Corel ri biostratigrafice úi de paleomediu. Did. (1977). Bucureúti. E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Petrescu I.2. Universitatea Cluj. (1980).. microscopie BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Barbu V. Bucureúti. NUMELE ùef lucr.. Prelegere oral . Paleobotanic . Manuel de Paléontologie végetale. Did. chitinozoare. polen) úi stabilirea condi iilor de evolu ie paleomedial úi palinofacial . dr. Geologie istoric .

În continuare.5 P + 0. În partea introductiv . Tehnica prepar rii úi studierii materialului micropaleontologic. Protozoare. Pentru fiecare dintre grupele principale de microfosile sunt prezentate caracterele generale ale organismului viu (în m sura în care sunt cunoscute) úi ale resturilor fosile (morfologie. "Babeú Bolyai". Ionesi Bica (1982). Curs de Micropaleontologie. dar úi unele metazoare de dimensiuni microscopice (ostracode) sau unele piese care provin de la organisme cu pozi ie sistematic incert (conodonte). Univ.2.). Prelegeri orale. Nannoplancton (curs úi lucr ri practice). Metazoare. (2002). Stratigrafie úi sedimentologie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Obiectivul principal al cursului îl constituie însuúirea cunoútin elor de baz referitoare la microorganismele fosile precum úi a metodelor úi tehnicilor de studiere a lor. Lucrul individual cu fiecare student la microscop în timpul lucr rilor practice Bucur I. (1979). (1999).3. Ed. sunt prezentate principalele grupe de microorganisme fosile care intr în câmpul de studiu al acestei útiin e. Metodologia prelev rii probelor de suprafa úi de adâncime. Presa Universitar Clujean . în principal protozoare (nannoplanctolul calcaros. PRENUMELE. Viorel Ionesi Geologie fizic . "Al. ùuraru N. (1989). Bucureúti. foraminiferele.). resturi de briozoare.50 E BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 195 . precum úi unele no iuni referitoare la ecologia úi paleoecologia vie uitoarelor de la care provin resturile microfosile. Paleontologia nevertebratelor..Bolyai". I. Identificarea la microscop a principalelor genuri de foraminifere úi a câtorva forme de radiloari. De asemenea. este definit Micropaleontologia ca útiin . Ed. dezbateri. Paleontologie. prelegeri pe baz de videoproiec ii. Neagu Th. Micropaleontologie. pentru aceste grupe principale de microfosile sunt prezentate principalele genuri úi semnifica ia lor biostratigrafic . statolite de Mysidae etc. Cuza". Cluj-Napoca. compozi ie etc. (1983). condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la curs úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Verificare pe parcurs (test scris la curs úi colocviu la lucr rile practice).DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Neagu Th.. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Neagu Th. otolite úi ostracode. Ed. Tehnic .. Ianoliu C. Mészáros N. Cluj-Napoca. Bucureúti. Micropaleontologie. NUMELE ef lucr ri dr. Strusievicz Elisaveta (1991). Iaúi. ClujNapoca. structur . radiolari. ciliate). MMIXT) P+E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.4) L4 MICROPALEONTOLOGIE COD: IG 4702 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. De asemenea. Vol I. Universit ii din Bucureúti. Univ. vor fi amintite úi unele resturi de dimensiuni microscopice care provin de la unele metazoare (spiculi de spongieri. Curs de Micropaleontologie. CCOLOCVIU. "Babeú . E-EXAMEN. Univ. Ed. cochilii de talie mic de bivalve úi gastropode. examen scris 0. Tehnic . conodonte. Filipescu S. I. Micropaleontologia foraminiferelor.. sunt precizate obiectul de studiu úi scopul cercet rilor micropaleontologice úi este prezentat un scurt istoric al acestor cercet ri.

SECOND EDITION. Realizarea de sec iuni geologice prin utilizarea datelor din foraje. generarea. PRENUMELE.Bitumine naturale (Defini ie. (1981). Genèse et répartition des gisements dchydrocarbures. . Etapele principale de generare a petrolului úi a gazelor naturale (diageneza. Realizarea unei h r i cu izopahite pe baza datelor din foraje. . . 385p. E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr 1 TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 80 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 70 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Perrodon A.3. Clasific ri. 470P. E-EXAMEN. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale curs + lucr ri practice Evaluare cumulativ Examen scris + colocviu proba practic 0. 2 edition. MMIXT) P. Tipuri de materie organic ce contribuie la formarea petrolului. Colectarea datelor fizice úi geologice prin metoda mud-logging. Turcule I. Familiarizarea studen ilor cu no iunile úi aspectele practice ale geologiei petrolului.Clasificarea z c mintelor de hidrocarburi. (1983). Univ.. . ELEMENTS OF PETROLEUM GEOLOGY. Cuza” Iaúi. Ed. CCOLOCVIU. Roci de etanúare (Defini ie.Originea petrolului úi petroligeneza (Ipoteze ale originii organice úi anorganice). Masson. . Parametri petrofizici). Determinarea gradului de maturizare al rocilor surs ). Foraj geologic OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Însuúirea de c tre studen i a conceptelor actuale privind fizico-chimia petrolului úi apelor asociate úi originea úi geneza petrolului. (1998). ACADEMIC PRESS. Ed. Didactic úi Pedagogic . migrarea úi acumularea petrolului. (1985).Bazine de sedimentare úi bazine petrolifere – gazeifere.50 E + 0.Migra ia petrolului (Migra ia primar . C.50 Lucr ri practice EVALUARE 196 . Utilizarea unor soft-uri specifice geologiei de sond . I. Principalele tipuri de bitumine). . metageneza). Condi iile petroligenezei. catageneza.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. ab r Daniel DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Hidraulica subteran . Geologia z c mintelor de hidrocarburi.Roci surs de petrol (Identificarea rocilor surs . prezentare Power Point BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Beca C. SELLEY R.2. Géodynamique pétrolière. secundar úi dismigra ia) . Geologia z c mintelor de hidrocarburi. Prelegere. .4) GEOLOGIA PETROLULUI COD: IG 4703 L4 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. “Al.Tipuri principale de capcane pentru hidrocarburi. NUMELE ùef lucr ri dr.Roci rezervor. Prodan D. Elf Aquitation. No iuni asupra kerogenului. capcanele úi tipurile de z c minte precum úi no iunile de sistematic a bazinelor petrolifere. Bucureúti.

3. x Metode indirecte: geofizice (seismica de reflecsie. ùaramet M. Al.3. conturare úi clasificare 2.2.Metode de analiz a subsistemului de generare úi expulzare a petrolului din rocile surs 2. Prelegeri. 5. Testare periodic úi examen final 0. absorb ia în infraroúu. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale: curs úi lucr ri practice. Mihai Remus aramet DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE Matematic . Geologie structural . E-EXAMEN. Iaúi. Hidraulic úi hidrogeologie. Evaloare periodic úi final . Univ. în lumin florescent .5 x not examen CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 197 . NUMELE Conf. presiunii úi timpului geologic în simulare. Carotajul geofizic de sond . Z c minte de hidrocarburi CON INUTUL CURSULUI Ini ierea studen ilor în activit iile de cercetare úi evaluare a a sistemelor petrolifere. Cuza. ùaramet M. Palinologie. Aplica ii úi studii de caz privind identificarea. Junimea. observa ii proprii. CCOLOCVIU. (Analiza rocilor surs ). caracterizarea úi evaluarea sistemelor petrolifere. Ed. Tissot-Espitalie.Simularea gener rii úi expulz rii hidrocarburilor din rocile surs . (2004).3.Evaluarea cantit ilor de i ei úi gaze generate úi expulzate din rocile surs . Ed. Analiza global a rocilor sedimentare posibil surs de hidrocarburi.1. x Evaluarea geochimic prin diferite metode ale bilan ului de mas . etc. Ingineria sistemelor petrolifere. în lumin reflectat .Studii de caz: fliúul extern al Carpa ilor Orientali.2. x Evaluarea în condi ii de incertitudine. x Metode spectrometrice (spectrometrie de mas ). PRENUMELE. x Estimarea în timp geologic a adâncimilor rocilor surs de petrol.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. dezbateri.4) INGINERIA SISTEMELOR PETROLIFERE 1 COD: IG 4705 L4 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Rochet. Analiza kerogenului x Metode geochimice (analiz elemental ). etc. Partea I. 4. x Metode geochimice: combustie úi piroliz (Rock-Eval). x Rolul temperaturii. I. Geologie general . aplica ii úi studii de caz. carotaj de sond ) úi optice (Fission Track).Sistemul petrolifer: defini ie. x Analize moleculare úi izotopice. Forajul sondelor. 1. úelful M rii Negre. Prospec iuni geofizice. dr. 2. 2. Iaúi. x Metode optice: în lumina natural transmis .).5 x test ri periodice + 0. Univ. x Metode spectrometrice: rezonan a spinului de electron. depresiunea Transilvaniei. Sistemul petrolifer Histria. (2004). x Reconstituirea paleocâmpurilor geotermice. x Metode de simulare (Lopatin-Waples. subsisteme. 1 TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 80 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 70 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Analiza extractului de materie organic . x Metode cromatografice în faz lichid úi gazoas .

s cunoasc implica iile fenomenelor de hazard geologic.5) pentru cunoútin ele teoretice (curs). Bucureúti. ape mineralizate . Tehnic . Szabo A. NUMELE Asist. Dacia. Clasificarea úi evaluarea resurselor úi a rezervelor de ape subterane: calculul de rezerve. Bucureúti. Dezvolt principiile generale úi cele date de experien e. Ed. exemplu individual. potabil . . hidrogeochimice úi terapeutice. în general úi asupra apelor. colocviu 0. Claudia Cirimpei Chimie general . . biologice. . privind combina iile de ac iuni úi efectele de grup ale poluan ilor asupra geomediului. chimice. Ape úi gaze radioactive din R.33 E 198 . Tehnic . diagrama stelar . fosile. Evaluarea activit ii la lucr rile practice (nota x 0. Apa termal . S. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Geologia României DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Cursul descrie impactul managementului apelor mineralizate úi termale. calculul resurselor úi rezervelor de c ldur din sistemele geotermale. . Poten ialul geotermic al subsolului României.2. . .ap de suprafa .terapeutice. predic ia asupra compozi iei hidrosferei. Bucureúti. Lacuri s rate . CCOLOCVIU. drd.Legit i generale privind acumularea s rurilor în apele naturale: schimbarea compozi iei chimice a apelor minerale. . în raport cu procesele geomorfologice superficiale. caracteristicile lor hidrogeologice. METODE DE PREDARE Prelegeri BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Airinei St.Ape sulfuroase úi carbogazoase. rezerva ori clasificarea apelor termo-mineralizate.Clasificarea apelor în vederea aprecierii lor în diferite scopuri: ape pentru iriga ii. Bucureúti.prezentarea analizelor fizice.s st pâneasc principiile iatrohidrogeochimiei úi prospec iunii hidrogeologice pentru apele mineralizate úi termale.Analiza chimic a apelor minerale.A. Ed. în leg tur cu poluarea apelor mineralizate úi termale.Ape mineralizate clorurate din Subcarpa i.STAS-uri care reglementeaz analiza de laborator a diferitelor tipuri de ape naturale. Se prezint modelarea condi iilor geochimice úi hidrogeologice regionale. în special.s întocmeasc studii de impact. Parametrii câmpului geotermic pe teritoriul României: calculul gradientului mediu úi al treptei geotermice. Vernescu M. paralel cu modificarea con inutului total în sodiu.5): determinarea cantitativ a unui component hidogeochimic úi rezolvarea unei scheme de calcul privind debitul. Ed.Caracterizarea úi clasificarea apelor mineralizate úi termale.diagrama cu trei componen i principali de clasificare. Apele minerale úi termale din România. . Cluj – Napoca. Tehnic . Ed.4) L4 APE MINERALE úI TERMALE COD: IG 4706 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.stabilirea con inutului în s ruri (m vali)l în mg/l. . .( 1972). evolu ia stadial a mineraliz rii apelor naturale. (1981).DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. . . . (1988).33 L + 0. România . Cineti F. Hidrogeologie.s judece rezultatele unor investiga ii hidrogeochimice úi s le interpreteze. mineralizat . Se trec în revist z c mintele de ape mineralizate úi termale.Geneza apelor termomineralizate din România: apele s rate. ape potabile.3. asupra geomediului. Pric jan A. condi ii EVALUARE criterii forme formula notei finale Verificare pe parcurs. PRENUMELE. ape de levigare. studen ii vor fi capabili: . . Verificarea docimologic se face prin examen scris (not x 0. Encicl.33 P + 0.(1990). fenomenelor de hazard úi efectelor activit ii antropice. E-EXAMEN.Apa plat . Ed. ùt. Apa radioactiv . MMIXT) M OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. (1972). Ape minerale. geneza acestora.Colectarea probelor pentru diferite categorii de analize: . Resursele de ape subterane ale României. Interpretarea analizelor: . La sfârúutul cursului. Ritmicitatea emana iilor de CO2.

Loessul úi rocile loessoide. Originea omului – Filogenia.(1968). Delimitarea Pleistocenului. (2001).33 P + 0. PRENUMELE. reflectate în arheologie. Cunoaúterea florei úi faunei cuaternare în Gr dina Botanic . problematizarea. Humanitas. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Coltina-Girard J. adaptativ. Întocmirea unui referat individual. demonstra ia. drd. l'homme préhistorique et le préhistorien. Geologie fizic OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Prin cursul úi lucr rile practice de Geologia Cuaternarului ne-am propus s prezent m problematica specific acestei perioade cu privire special la ara noastr úi la Europa. Evolu ia concep iilor cu privire la originea omului úi la apari ia activit ilor umane. Societatea pentru r spândirea útiin ei úi culturii.2. siturile arheologice din Moldova. Le few. Cuza". Bucureúti. precum úi apari ia úi dezvoltarea activit ilor umane. Paleobotanic . NUMELE Asist. Ed. Dezvoltarea forma iunilor cuaternare în România. Flora úi Fauna Cuaternarului. Un alt obiectiv important îl reprezint apari ia úi evolu ia omului care este prezentat atât din punct de vedere paleontologic. Muzeul omului. Paleogeografia úi clima în perioada cuaternar . dup diferite criterii. de ordin: biologic.4) GEOLOGIA CUATERNARULUI COD: IG 4707 L4 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Petrografie sedimentar . Evenimentul principal al acestei perioade îl reprezint apari ia "Omului" cu problematica pe care o implic .33 E EVALUARE 199 . Claudia Cirimpei DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Paleontologie. Muzeul Moldova. Muzeul de útiin e naturale. Leakey (1996). E-EXAMEN.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Necrasov Olga (1961).3. Bucureúti. studiul de caz. Geologia Cuaternarului.33 L + 0. I. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Glacia iile. Ed. St moúii omului. Macarovici N. "Al. Dezvoltarea primelor activit i umane úi cunoaúterea focului. cât úi al dezvolt rii activit ii umane pe baza cunoaúterii materialelor din mediul înconjur tor. Depozite pleistocene în Europa (selectiv). paleogeografia cu apari ia úi migra ia faunelor úi florelor caracteristice. Principalele roci care s-au format în aceast perioad úi care acoper suprafe e mari ale rii noastre (Câmpia Român . Ed. Expunerea. MMIXT) M OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Cunoaúterea florei úi faunei cuaternare în muzeele Univ. Didactic úi Pedagogic . Univ. Bucureúti. Dobrogea Central úi de Sud). Bucureúti. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale: curs úi lucr ri practice Examen scris cu not úi referat cu admis sau respins pentru lucr rile de laborator Prob practic + Colocviu 0. Sec ia de arheologie veche a Muzeului Moldova Iaúi úi siturile arheologice din Moldova. sudul Moldovei. al apari iei limbajului úi vie ii sociale asociate primitive. instruirea programat . observarea independent . Originea Omului. cultural. CCOLOCVIU. Metode de studiu abordate.

Monitorizarea integrat a mediului. S. Bazele protec iei mediului înconjur tor. Hidrogeochimie. Bucureútii Stugren. Geologie planetara. Petrologie magmatica. Monitorizarea s n t ii umane. Geochimie. Muzeul de Istorie Natural . Geologie structurala si cartografie geologica. (2000). ú. (2007). Dezvoltarea bazei de cunoútin e necesare fundament rii unor ac iuni de conservare úi protec ie a mediului. (2003). monitoriz rii faunei. Prelegeri.2. conservarea úi protec ia mediului. Monitorizarea vegeta iei. Du u. Auditul de mediu. CCOLOCVIU. Ed. C. Editura Ecozone. Dreptul mediului. Diaconu. Regulamente europene. G. Monitorizarea solului. Negulescu. (1997). monitoriz rii materialelor úi construc iilor. Monitorizarea materialelor úi construc iilor. Al. monitoriz rii apei. MMIXT) M (P + E) OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Chifu. Chimie. Horaicu. Ordonan e privind protec ia mediului www. P tru. PRENUMELE. Edi ia II. Geochimia atmosferei. Editura Economic . Geoinformatica. Fizic . C.ro . Monitorizarea apei. Geologie inginereasca si ambientala. Iaúi.. (2008). Geofizica de sonda..anpm. Metode instrumentale in geostiinte. Gr dina Botanic . monitoriz rii vegeta iei. Cristalografie. C. Iaúi. Ecologie teoretic . „Al. Bucureúti. dr. P tru. 2004. Cunoaúterea problematicii monitoriz rii mediului úi implementarea unui sistem de monitorizare integrat a acestuia pe componentele de mediu. Stratigrafie si sedimentologie. Geostatistica. Tematica acestora va fi axat pe cunoaúterea practic în laborator úi pe teren (Agen ia de Protec ia Mediului. de reconstruc ie ecologic . M. experimente în laborator úi pe teren. Ed. Metalogenie. Sisteme de magement de mediu. Bucureúti.legisla ie BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale: curs úi lucr ri practice Evaluare cumulativ Prob practic + Examen scris 0. a sistemelor de management de mediu. (1995). analiz úi studii de caz.. Cum s construim úi s implement m un sistem de management de mediu în conformitate cu ISO 14100. TIPO MOLDOVA. Ed. Protec ia mediului înconjur tor. B. Geologie economica. V. Practica geologica. Hidrogeologie. Macoveanu. (1999). Editura Economic . Economic . O.3.a. Fizica globului. Managementul activit ilor de monitorizare integrat a calit ii factorilor de mediu. Geologia Romaniei. Geochimia mediului. Bran. Horaicu. NUMELE Conf.4) MONITORIZAREA úI GESTIONAREA GEOMEDIULUI COD: IG 4801 L4 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. monitoriz rii s n t ii umane.5 E 200 . *** Directive. Hazarde seismice si vulcanice. Univ. (1998). Mineralogie. Gruparea. TipoMoldova Iaúi.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Tehnologia forarii sondelor. E-EXAMEN. Biogeochimie. Ionescu.. I. (1994). Depozitul controlat de deúeuri al Municipiului Iaúi.. Lucrari miniere. a managementul activit ilor de monitorizare integrat a calit ii factorilor de mediu. T. Monitorizarea aerului. Topografie miniera. Cluj – Napoca. dezbateri. OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Cunoaúterea componentelor de mediu úi evolu ia calit ii lor. Sarmis. Ed.. ca instrument de procesare a aspectelor de mediu úi finalitatea sa. Paleontologie. Geofizica aplicata. Cuza”. Legi. Iaúi. Vaicum. L. Însuúirea managementului de mediu.. Monitorizarea faunei. Petrologie metamorfica. C. F. Bonciu. Hot râri de guvern. Ordine. Ed.. M. Protec ia úi ingineria mediului.) a: monitoriz rii aerului. Monitorizarea integrat a mediului. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român /Englez DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Managementul riscului în industria extractiv . Corneliu Horaicu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geologie fizic . Bucureúti. G. de evaluare a impactului úi pentru eviden ierea unor efecte asupra biodiversit ii. selectarea úi ordonarea informa iilor asupra evolu iei calit ii componentelor de mediu úi corelarea lor cu informa ii de alt natur . Rojanschi. monitoriz rii solului. Tehnic . M. Petrologie sedimentara.5 (P+L) + 0. Ianculescu. Murariu. s n t ii umane úi bunurilor materiale.

R. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Balintoni I. Did.. metamorfica si magmatica.Tehnica Bucuresti. Bleahu M. Geotectonica terenurilor metamorfice din Romania. 1.A. Ed. realizarea de profile geologice. 2. Dacidele: interne. Mutihac V. condi ii criterii forme formula notei finale Indeplinirea obligatiilor profesionale las cursuri si lucrari practice Evaluare cumulativa Evaluare pe parcurs + Examen scris Pana la 50 % P + 50 % E EVALUARE 201 . Sandulescu M. dr.Tehnica Bucuresti. 4. problematizarea si observatia independenta. CCOLOCVIU. Tectonica Globala. Geotectonica Romaniei. NUMELE Prof. (1974). Ed. transilvane.2.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Mutihac V. 2. Petrologie sedimentara. Prelegerea dezbatere. mediane. PRENUMELE. Geologia Romaniei . (1996). Geologia zacamintelor OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE 1.Tehnica Bucuresti. Studiul macroscopic al argumentelor petrografice si paleontologice pentru fiecare unitate structurala. MMIXT) P+E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Bancila I. (1984).4) GEOLOGIA ROMANIEI 2 COD: IG 4802 L4 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Carpatii Orientali Ed. Geologia Romaniei Ed. Stratulat Maria. Geologia Romaniei. (1958). 2. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Sinteza proceselor geodinamice.3. Oncescu N. Analiza si interpretarea de harti geologice si structurale specifice unitatilor parcurse. Ed. Mihai Brânzil DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Stratigrafie.Stiintifica Bucuresti. Ed. Prezentarea cronologica a structurilor si a proceselor tectonice din unuitatile structurale ale Orogenului carpatic si a depresiunilor tectonice. a aranjamentului structural. Geologie structurala. UBB Cluj Napoca. externe si marginale. 3. Intocmirea de coloane litostratigrafice sintetice prin unitatile structurale. Prezentarea unitatilor structurale majore ale Orogenului carpatic: generalitati si context geotectonic european. (1965). Ped. Moldavidele. (1983). 1. a litostratigrafiei si resursele utile din unitatile structurale ale Orogenului carpatic si a depresiunilor tectonice. Paleontologie. Ionesi L. 3.Stiintifica si Enciclopedica Bucuresti. Depresiuni tectonice intracarpatice. E-EXAMEN. Fechet Roxana (2004).

Junimea.3. Acumul rile de i ei saturat úi nesaturat. aplica ii úi studii de caz.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. 3. Petrologie. Cuza. dr. Prospec iuni geofizice. Sistemul petrolifer Histria. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale: curs úi lucr ri practice. Acumul rile de gaze umede úi cu condensat. Univ. dezbateri. Mihai Remus aramet DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE Matematic . Evaloare periodic úi final .1. a sec iunilor geologice. 4. etc.1. Eviden ierea acumul rilor de hidrocarburi în cadrul unui bazin sedimentar: cartarea geologic de suprafa .5. umede úi cu condensat. cartarea geochimic .2. 1. probabilistice úi de bilan material. 3. 1. modelarea úi evaluarea sistemelor petrolifere. 4. Iaúi.4. Forajul sondelor. Acumul rile de i ei saturat úi nesturat.2. volumetrice. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Prelegeri.1. probelor laterale úi probelor de sit . Testare periodic úi examen final 0. Ed.1. Modalit ile úi c ile de migrare a hidrocarburilor. (2004).2. 2. Iaúi. Fenomene de acumulare (punere în loc) a hidrocarburilor. analiza digrafiilor geofizicii de sond úi analiza diagrafiilor de gaz-carotaj. CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) ùaramet M. Carotajul geofizic de sond . Elaborarea modelelor geologice (separarea rocilor rezervor si stabilirea grosimii lor.2. întocmirea h r ilor litostratigrafice úi structurale. PRENUMELE. ùaramet M. Acumul rile de gaze uscate. Geologie structural .2. Ingineria sistemelor petrolifere. E-EXAMEN. 3. CON INUTUL CURSULUI Ini ierea studen ilor în activit iile de cercetare úi evaluare a a sistemelor petrolifere. Schimb rile de faz a hidrocarburilor pe parcursul migr rii lor. Z c minte de hidrocarburi.4) INGINERIA SISTEMELOR PETROLIFERE 2 COD: IG 4803 L4 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.3. 2. Ed.3. caracterizarea. 2. Subsistemul de migra ie úi acumulare a hidrocarburilor. Partea I. Identificarea geochimic a sistemelor petrolifere. Univ. 4. Sistematica acumul rilor de hidrocarburi. CCOLOCVIU. stabilirea contactelor dintre fluide. analiza carotelor. 1. Hidraulic úi hidrogeologie. (2004). Estimarea rezervelor geologice ale acumul rilor utilizând metode genetice. Geologie general . 1. Al.5 x test ri periodice + 0. observa ii proprii.). 1. Acumul rile de gaze uscate. Elaborarea modelelor fizico-chimice (întocmirea h r ilor úi sec iunilor cu valori de porozitate úi satura ie în fluide). NUMELE Conf. 4. (Analiza rocilor surs ). Modelarea acumul rilor de hidrocarburi. prospec iunea geofizic . I. Aplica ii úi studii de caz privind identificarea. 1 TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 80 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 70 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.5 x not examen 202 EVALUARE . 1.

Bucureúti. Studiul microscopic al c rbunilor: Executarea practic a unor úlifuri prin c rbuni. Tehnic . analiza de laborator a c rbunilor. Exemple din România: huil . Boid lu Aurelia. Studiul macroscopic al c rbunilor.33 E EVALUARE 203 . Claudia Cirimpei DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Obligatorii: Petrografie sedimentar . Geologia z c mintelor de c rbuni Ed. cu parametrii de z c mânt determina i prin lucr ri de cercetare (foraje).DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Andronovici Anca (1994). Analiza petrografic a c rbunilor inferiori. Paleobotanic Recomandate: Geologia României. studiul petrografic microscopic úi explorarea. Bazinul Olteniei (lignit). Barus T. Determinarea parametrilor care indic calitatea c rbunilor. Geologie structural . al.. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. C rbuni bruni . în ce condi i s-a ajuns la grade de carbonificare avansate. E-EXAMEN. c rbuni bruni. Studiul macroscopic al c rbunilor.Bazinul Com neúti. Petrescu I. Prelegeri METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Preda I. CCOLOCVIU. Ed.. precum úi distribu ia z c mintelor de c rbuni cu importan economic în ara nostr . Bazine sedimentare carbonifere. strate úi z c minte de c rbuni.2. PRENUMELE.Bazinul Olteniei. Evaluarea pierderilor úi dilu iei în exploatare. Universit ii Bucureúti. periodic Verificare pe parcurs. NUMELE Asist. Turcule I. Z c minte de c rbuni: stratigrafia. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale: curs úi lucr ri practice Evaluare cumulativ . drd. C rbuni superiori (huil ) .Bazinul Petroúani. Analiza de laborator a c rbunilor. Compozi ia úi propriet ile c rbunilor. colocviu 0. Principalele tipuri de c rbuni.33 L + 0. Geologia z c mintelor de c rbuni. Faciesuri. Clasificarea c rbunilor. Geneza c rbunilor úi a z c mintelor de c rbuni.4) GEOLOGIA Z C MINTELOR DE C RBUNI COD: IG 4805 L4 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Evaluarea resurselor de c rbuni. tectonica úi clasificarea. (1987).3. C rbuni inferiori (lignit) .33 P + 0. evaluarea úi exploatarea c rbunilor. Calculul rezervelor de c rbuni. clasific rile lor în func ie de con inutul petrografic úi importan a lor economic pentru a putea în elege contextul geologic în care s-au format marile bazine de c rbuni. Importan a petrologiei în cercetarea úi valorificarea c rbunilor. Geofizic de sond OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Ne propunem s prezent m condi iile principale de genez ale c rbunilor. et.

(1988). M surarea rezistivit ii rocilor în g urile de sond . Investigarea geofizic a g urilor de sond (Caiet de lucr ri practice). PRENUMELE. C. Carotajul radioactiv.3. Domeniul de investigare al geofizicii de sond . Carotaje electrice. + 0. Determinarea porozit ii forma iunilor. (1987). Determinarea grosimii colectoarelor. C. Metode de carotaj electric de rezistivitate aparent . Crânganu. Editura Universit ii „Al. Cavernometria. Cuza” Iaúi. necesare determin rii caracteristicilor structurii geologice traversate de g urile de sond . Determinarea rezistivit ilor zonelor sp lat úi invadat . Domeniul de aplicabilitate al carotajelor electrice.50 subiecte curs + 0. Determinarea con inutului în argil al colectoarelor.2. Metode radioactive de investigare a g urilor de sond .p.30 subiecte l. (1992). Dan-Bogdan Hanu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geofizic general OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Prezentarea complexului de fenomene úi lucr ri efectuate în scopul ob inerii úi interpret rii diagrafiilor geofizice. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.4) GEOFIZIC DE SOND COD: IG 4806 L4 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice. M surarea devia iei orientate a sondelor úi determinarea orient rii instrumentelor în forajul dirijat. Investigarea geofizic a g urilor de sond . A. Test gril cu 15-20 de subiecte din curs úi lucr rile practice. dup datele diverselor procedee de carotaj electric.20 referate EVALUARE 204 .DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. I. Pandajmetria. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Editura Didactic úi Pedagogic . CCOLOCVIU. Rezistivitatea electric a rocilor. Bazele fizico-geologice ale metodelor de carotaj radioactiv Radioactivitatea natural a rocilor úi forma iunilor geologice. Evaluare cumulativ . Cauze ale varia iei rezistivit ii. a rezistivit ii reale úi a diametrului zonei de invazie. (1980). NUMELE ùef lucr ri dr. A. Determinarea coin inutului în hidrocarburi úi ap al colectoarelor. con inutului de substan e minerale utile úi corel rii profilelor în vederea ob inerii h r ilor structurale. 0. E-EXAMEN. Editura Uniiversit ii „Al. Crânganu. I. Geofizica de sond . Negu . Cuza” Iaúi. Clasificarea dispozitivelor de înregistrare a rezistivit ii aparente. Prelegere înso it de prezentare de materiale grafice. Ac iunea fluidului de foraj asupra stratelor traversate de g urile de sond . Poten ialul spontan úi poten ialul provocat. METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Babskow. Radioactivitatea provocat . Editura Universit ii Bucureúti. Bucureúti. Prospec iuni geofizice (capitolul „Geofizic de sond ”). Interpretarea diagrafiilor electrice.

14. FIùELE DISCIPLINELOR DIN PL ANUL DE ÎNV ( C I CL UL D E M AS T E R AT ) MÂNT 205 .FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 II.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 206 .

în limba francez ) 207 .FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 DOMENIUL GEOGRAFIE Master: TURISM ùI DEZVOLTARE REGIONAL (programele sunt valabile úi pentru masterul TURISM ùI DEZVOLTARE REGIONAL .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 208 .

eu. Construc ie.eu. evolu ie.htm (Consiliul Uniunii Europene) http://europa.eu.eu Uniunea Europeana[ http://europarl. Grenoble.L’Union Europeene.. Edition Belin – Reclus. Cunoaúterea criteriilor de regionalizare 2. S pt mâna XIII: Proiectul de dezvoltare durabil a Regiunii de Nord . – Geographie Universelle.DENUMIREA DISCIPLINEI REGIUNI úI REGIONALIZARE ÎN SPA IUL UNIUNII EUROPENE IM SEMESTRUL I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) COD: JTD 1102 ANUL DE STUDIU OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN TOTAL ORE SEMESTRU C 2 S 2 L Pr. Criterii úi niveluri de regionare. TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 NUM R DE CREDITE 5 56 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs.eu. S pt mâna III: Regionalizarea UE. competen e.europa. M-mixt) M LIMBA DE PREDARE Romana TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.htm (Curtea European de Justi ie) http://eib.cor. 2002 Clapie M – Institutions ewuropeennes – Edition Flammarion. – Le Comite des regions de L’Union Europeene. Paris. regiuni defavorizate.int/ (Comitetul Regiunilor) condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 30% R spunsurile la examinarea final 70% EVALUARE 209 . Probleme de integrare S pt mâna XI: Proiecte de dezvoltare regional european S pt mâna XII: Proiecte de dezvoltare regional în România. NUMELE PROF.int (Parlamentul European) http://ue. EUGEN RUSU CATEDRA GEOGRAFIE DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE Geografia Europei. DR.int/index. . Edition Seuil.eu. Diferen ieri regionale S pt mâna V: Regiuni dezvoltate. institu ii europene S pt mâna III: Consiliul Regiunilor.eu. C-colocviu. S pt mâna V: Programul ESPON S pt mâna VI: Diferen ieri regionale europene S pt mâna VII: Regiuni transfrontaliere europene. Nuts 3. Metodologia cercet rilor geografice regionale OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1. Oberdorf H. Analize comparative S pt mâna VI: Regiuni transfrontaliere. Însuúirea metodelor de analiz teritorial úi dezvoltare durabil regional S pt mâna I: Concept úi evolu ie în gândirea paneropean S pt mâna II: Uniunea European . programe. S pt mâna XIII:Utilizarea programelor úi facilit ilor de dezvoltare regional ale UE S pt mâna XIV: Perspective ale dezvolt rii regionale în Europa úi România Organizare general : S pt mâna I: De la ideea europeana la conútiin a european S pt mâna II: Premise úi motiva ii în procesul de l rgire a UE. Direc ii de dezvoltare S pt mâna VII: Argumente úi critici în regionarea României S pt mâna VIII: Regionarea propus de UDMR S pt mâna IX: Prezentarea regiunilor Rom niei S pt mâna X: Regiunea de Nord – Est.int/ (Comitetul Economic úi Social) http://www. 2007 Brunet R. Edition PUG. Conexiuni interregionale S pt mâna VIII: Principii de dezvoltare úi integrare regional european S pt mâna IX: Programe de dezvoltare regional S pt mâna X: Evolu ia regionaliz rii României. 2005 www.Est S pt mâna XIV: Perspectivele regiunilor europene Prelegere. 3. Paris. Eexamen.htm (Comisia Uniunii Europene) http://europa. Cunoaúterea institu iilor úi programelor de regionalizare din cadrul UE. Geografia continentelor extraeuropene. Perpetuarea subdezvolt rii. PUF.A. Paris. Diferen ieri regionale S pt mâna IV: Regionalizarea UE. PRENUMELE. 1995 Lamy P.eu. Atribu ii.int/comm/index.int/ (Banca European de Investi ii) http://www.L’ Europe en premiere ligne. Nuts 2.int/cj/index. 2006 Feral P. Paris.esc. S pt mâna XI: Investi ii úi dezvoltare regional diferen iat în România S pt mâna XII: Regiunea de Nord – Est. S pt mâna IV: Regiunile Europei.

The Microcomputer and Modern Cartography.R. S pt mâna VIII: Metode úi mijloace de reprezentare cartografic tematic . London. GEORGE URCANAùU Geografia popula iei DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Perfec ionarea metodelor statistice úi de utilizare a bazelor de date în cartografia tematic . I.F. Taylor: Geographic Information Systems. urcanaúu. A Sage University Paper NÛ 87. PRENUMELE. S pt mâna VII Metode úi mijloace de reprezentare cartografic tematic . Sage Publications. Vol I. documentare. S pt mâna VI: Digitalizarea automat úi manual a fondului de hart . Brunet: Le déchiffrement du Monde. ipoteze) S pt mâna III: Demersul cartografic tematic în geoútiin e (subiect. valorizarea úi difuzarea unui produs cratografic S pt mâna XI: Produc ia. Modern Cartography.G... Clifford. S pt mâna II: Demersul cartografic tematic în geoútiin e (subiect. obiective.S. modelare – problematizare.mdlpl. Pergamon. I. Eexamen.DENUMIREA DISCIPLINEI CARTOGRAFIE TEMATIC úI COMUNICAREA REZULTATELOR CERCET RII M1 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JTD 1209 ANUL DE STUDIU II TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN C 1 S L 2 Pr. Institut de Géographie . Visualization. Reprezentation.R. A. Aprofundarea metodologiei cartografice necesar revel rii contextului spa ial úi a caracterului transcalar/interscalar al teritoriilor reprezentate. S pt mâna III: Tehnici de prelucrare úi de interpretare a datelor necesare în cartografia tematic . CA. C-colocviu. 2006 . Université de Lausanne.MacEachren A. series: Quantitative Application in the Social Sciences.D. 42 108 6 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. S pt mâna V: Metode úi mijloace de reprezentare cartografic tematic . problematic . NUMELE LECTOR DR. documentare. Crearea abilit ilor de concepere úi de utilizare corect a h r ilor în redactarea tezei de doctorat S pt mâna I: Zoom in/Zoom out în cartografia tematic – contextul spa ial úi caracterul transcalar/interscalar al teritoriilor reprezentate. S pt mâna XIV Comunicarea rezultatelor în cartografia tematic . Belin.N. obiective.M. Paris. valorizarea úi difuzarea unui produs cratografic S pt mâna XII: „Subiectivitatea” cartografiei. S pt mâna I: Tehnici de reprezentare în cartografia tematic . S pt mâna II: Realizarea bazelor de metadate.M.D. Garson. Muntele. Groza. 1991 condi ii Prezen a la activit ile de lucr ri practice criterii Participarea activ la activit ile din laborator forme Evaluare oral úi scris formula notei Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% finale R spunsurile la examinarea final 50% EVALUARE 210 . how Maps Work. and Design . Rusu. problematic . S pt mâna V: Stabilirea claselor úi discretizarea în cartografie. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE Romana TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Boamfa: Atlas teritorial al României – instrument de analiz teritorial . . S pt mâna XIII: Comunicarea rezultatelor în cartografia tematic .ro/_documente/atlas/ . S pt mâna X: Produc ia. Cosinschi: Cartographie Thématique. ipoteze) S pt mâna IV Metode úi mijloace de reprezentare cartografic tematic . Valentine: Key Methods in Geography. S pt mâna VI: Metode úi mijloace de reprezentare cartografic tematic . G. New York.J. Newbury Park. 1997 . 2001 . G. Biggs: Analytic Mapping and Geographic Databases. R. S pt mâna VII: Tipuri de reprezent ri cartografice S pt mâna VIII: De la harta elementar la harta complex . S pt mâna IX: Metode úi mijloace de reprezentare cartografic tematic . S pt mâna IV: Realizarea úi utilizarea bazelor de date statistice necesare în cartografia tematic . 1992 -O. dezbatere. S pt mâna IX: Realizarea h r ilor tematice (la nivel judetean) S pt mâna X: Realizarea h r ilor tematice (la nivel judetean) S pt mâna XI Realizarea h r ilor tematice (la nivel judetean) S pt mâna XII: Realizarea h r ilor tematice (la nivel judetean) S pt mâna XIII: Realizarea h r ilor tematice (la nivel judetean) S pt mâna XIV: Realizarea h r ilor tematice (la nivel judetean) Prelegere. http://www.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 DOMENIUL GEOGRAFIE Master: RISCURI NATURALE ùI AMENAJAREA TERITORIULUI 211 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 212 .

Modific ri antropice ale suprafe ei active úi modific ri în compozi ia fizico-chimic a atmosferei. B LTEANU.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN EVALUAREA RISCURILOR CLIMATICE M. Criterii Asimilarea cunoútin elor fundamentale. ciclicitate. NICOLETA (1995). Topoclimatologie úi microclimatologie TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Cunoaúterea no iunilor referitoare la riscurile naturale. care prezint poten ial de risc climatic. ROBERTS. Univ. S pt mâna IV: Factorii genetici ai climatului. Paris . IAnaliza condi iilor topoclimatice care pot amplifica efectele riscului climatic. S pt mâna XIV: Prognoza fenomenelor de risc. Bucureúti. NUMELE PROF. ca factori în amplificarea fenomenelor de risc climatic. J. în regimul elementelor úi fenomenelor climatice S pt mâna VIII: Creúterea frecven ei úi intensit ii riscurilor climatice S pt mâna IX: Specificul factorilor climatici. S pt mâna VII: Variabilitate. prevenire. Climat: chronique d'un bouleversement annoncé. All Educational. 1. amplasare. variabilitatea. LIVIU APOSTOL ROMANA DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE Meteorologie úi climatologie. MIHAELA (2005).. 2. S pt mâna I: Introducere. S pt mâna XIII Legisla ie interna ional úi european S pt mâna XIV Strategii de prevenire úi combatere. Criterii de reprezentativitate a platformelor sta iilor meteorologice pentru evaluarea schimb rii climatic . EVALUARE 213 . 15%. N. DR. ùERBAN. h r i de risc climatic.. NICULESCU. I. hazard. BOGDAN. M-mixt) E OB NUM R DE CREDITE LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. PRENUMELE. IONAC. Terminologie prezent în practica meteorologic . S pt mâna V. Edit. par ial úi final la curs Promovarea activit ii la lucr ri practice úi a examin rii par iale pe parcurs. C. O evaluare interdiscipliar a incertitudinlor. Condi ii Frecventarea lucr rilor practice úi a cursurilor. ciclicitate. schimbare. ELENA (1999). legisla ie na ional Prelegere. No iuni de sinoptic cu aplica ie la fenomenele de risc climatic S pt mâna IX. Eexamen. Edit. Elemente úi fenomene climatice din România. S pt mâna III. m suri legislative úi organizatorice. Schimb rile majore ale mediului. (2004). condi ioneaz Formula notei acceptarea la examinarea final . Specificului factorilor climatici. LP. D. D. 5. Riscuri climatice în România. reprezentativitate. Modul de m surare al parametrilor fenomenelor de risc climatic. Modific rile globale ale mediului. S pt mâna VIII. S pt mâna II: Importan a riscurilor climatice úi a rolului lor în declanúarea celorlalte categorii de riscuri S pt mâna III: Importan a cunoaúterii climatului úi topoclimatului în studiul riscurilor climatice. Analiza modific rilor antropice aduse mediului aerian S pt mâna VI: Modific ri ale suprafe ei subiacente active úi ale circula iei atmosferice úi oceanice. modelare – problematizare. Coresi. S pt mâna V. (35%. variabilitate. S. S pt mâna XI Sinteze. CIULACHE.. (2002). Importan a riscurilor climatice ca factor determinant úi rolului lor în declanúarea celorlalte categorii de riscuri naturale. S pt mâna VII. Éd.. Forme Test la lucr ri practice úi examinare scris . S pt mâna I: Prezentarea bibliografiei climatologice de baz S pt mâna II. respectiv la riscurile climatice..I. OCTAVIA. JOUZEL. RALI A. Fenomene atmosferice de risc úi catastrofe climatice. sub red. (2006). 3. Bucureúti . Bucureúti. 50% finale examinare final ). Caracteristici globale úi regionale ale riscurilor climatice. 6. S pt mâna XII: Riscuri climatice în zonele temperat úi rece. frecven ei úi gradului de asigurare. dezbatere. Riscurile climatice din Români. schimbare. 56 94 6 GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. S pt mâna VI. Re eaua meteorologic . proiect la activitatea de curs.. combatere.N. grafice. 1 TOTAL ORE SEMESTRU COD: JRA 1101 SEMESTRUL TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 1 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. S pt mâna IV. Inst. de Geogr. C-colocviu. Utilizarea datelor climatice. Prognoza fenomenelor de risc climatic. S pt mâna X Calculul intesit ii. S pt mâna XIII: Riscul climatic în România. 4. Le Pommier. Bucureúti. S pt mâna XII Sistemul de alertare. LE TREUT. HAUGLUSTAINE. H. ciclicitatea úi hazardul în producerea riscului S pt mâna X: Riscuri climatice globale úi efectele lor S pt mâna XI: Riscuri climatice specifice zonei calde.

Editura Tipored. Diaconu S. Clarendon Press. în bazinele hidrografice reprezentative din acest punct de vedere.. Sorocovschi V. Casa C r ii de ùtiin . (2007). Romanescu Gabriela.Clasificarea riscurilor. (2006). Bucureúti. Cluj-Napoca.. Editura Didactic úi Pedagogic .Elaborarea úi prezentarea unor referate privind problematica evalu rii riscurilor hidrologice din România úi alte state de pe Mapamond. Editura Universitar .. S pt mâna I. Casa Editorial DEMIURG. Cluj-Napoca. (2004).DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU EVALUAREA RISCURILOR HIDROLOGICE SEMESTRUL 1 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE COD: JRA 1102 M1 OB LIMBA DE PREDARE NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. (2005). Bucureúti. Haidu I. LABORATOR METODE DE PREDARE Expunerea.M suri de prevenirea úi combatere a inunda iilor. prevenirea úi diminuarea riscurilor hidrologice. S pt mâna III. Editura Terra Nostra. (1999). Metode multicriteriale de analiz a riscului environmental. TEMATICA 1. S pt mâna X. Cluj-Napoca.Estimarea úi percep ia riscurilor. (2002). S pt mâna XIV. Casa C r ii de ùtiin . Romanescu Gheorghe DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Capacitatea de a situa locuri úi fapte pe hart úi în mediul înconjur tor. Iaúi. SEMINARIILOR / 2. În elegerea úi explicarea dinamicii implica iilor provocate de riscul hidrologic în arealele cursurilor de ap sau a cuvetelor lacustre. conversa ia euristic . NUMELE Prof. Studiu de caz pentru viiturile Siretului din iulie 2005. Cursuri de ap . Editura H. Minea I. impact. Romanescu Gh.+70% Proiect+examen scris BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 214 . Editor Victor Sorocovschi.. prevenirea úi diminuarea riscurilor hidrologice. Bucureúti. Editor Victor Sorocovschi.Dualitatea riscurilor úi catastrofelor. (2006).Componentele conceptului de risc. Casa C r ii de ùtiin . (1994). Amenajare. Reteúan-Floca Diana (2002). Surprinderea dimensiunilor spa iale ale problematicii riscurilor hidrologice. M-mixt) C 2 S L Pr. problematizarea. C-colocviu. Riscurile hidrice. Newson M. Grecu Florina.M suri de prevenirea úi combatere a inunda iilor. Minea I. M rg rint M. conversa ia.Clasificarea riscurilor hidrologice. Hydrology and the river environment. GENERAL S pt mâna VIII. Romanescu Gh.Previziunea. S pt mâna V.Previziunea. S pt mâna IV.p.dr. PRENUMELE. Riscuri úi catastrofe. Aplica ii practice. descrierea. (2002).Complexitatea func ional a riscurilor úi catastrofelor. Riscul în activitatea de ap rare împotriva inunda iilor. Pandi G. Riscuri úi catastrofe. Bucureúti. Romanescu Gh. pentru a scoate în eviden avantajele úi dezavantjele LUCR RILOR DE amenaj rilor hidrotehnice úi evaluarea riscului hidrologic cu ajutorul h r ilor tematice. (2002). TEMATIC S pt mâna VII. Principii úi reglement ri europene.Previziunea. Inventarierea úi tipologia zonelor umede din Podiúul Moldovei. Hidrologia mediilor continentale. Riscuri úi catastrofe.A. Inunda iile ca factor de risc. E-examen. S pt mâna XII. S pt mâna XI. Managementul apelor. În elegerea úi explicarea regulilor de func ionare a mecanismelor specifice zonelor afectate de riscurile OBIECTIVE hidrologifce.Deplasarea în teren. S pt mâna II. reabilitare. Ursu A. Editor Victor Sorocovschi. S pt mâna XIII.. 2 28+28 94 6 E DEPARTAMENTUL Geografie Român TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Casa C r ii de ùtiin . S pt mâna VI. Stoleriu C. prevenirea úi diminuarea riscurilor hidrologice. Analiza de frecven úi evaluarea cantitativ a riscurilor. Oxford. Riscuri úi catastrofe.H r ile de risc hidrologic úi importan a lor în gestionarea teritorial a riscului.M suri de prevenirea úi combatere a inunda iilor.G. Editor Victor Sorocovschi. condi ii Frecven a obligatorie la lucr rile practice úi realizarea referatelor criterii forme Proiect+Examen scris formula notei finale 30% l. ùerban P. Cluj-Napoca. Hazarde úi riscuri naturale.. Iaúi. S pt mâna IX.C.Ac iuni întreprinse dup catastrofe.

(1998) – GEOGRAFIA TERENURILOR DEGRADATE. CLUJ. UNIV. (2000) – FORMAREA ùI EVOLU IA RAVENELOR DIN PODIùUL BÂRLADULUI. (1997) – CERCET RI ASUPRA UNOR PROCESE DE ALUNECARE DE PE TERENURILE AGRICOLE DIN PODIùUL BÂRLADULUI ùI CONTRIBU II PRIVIND TEHNICA DE AMENAJARE A ACESTORA. CERES.ORG MOTOC M. SMITH D. .. Verificare par ial . U. A GUIDE TO CONSERVATION PLANNING. Evaluarea corect a dinamicii reliefului. EDITURA CORSON. STANESCU P. PUJINA D. BUC. ALUNECARI DE TEREN.. IAùI. ASACHI. P. J. IASI. 20% evaluarea activit ii la lucr rile practice.CN/WASWC/. DR.5 p.”UAIC” IAùI. WORLD ASSOCIATION OF SOIL AND WATER CONSERVATION. EDITURA CERES. Eexamen. CLUJEANA SURDEANU V. 30% examen final 215 . THE USLE STORY. M-mixt) OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C S L Pr. BUC. (2000) – GEOMORFOLOGIE APLICAT . P. la lucr rile practice (din 3 posibile) Prezen a constant în cadrul lucr rilor practice Însuúirea temeinic a unor concepte esen iale din domeniu Capacitatea de sintez a cunoútin elor însuúite.. Metode de estimare a ritmului de sedimentare. (2003) – PIONEERING SOIL EROSION PREDICTION. Cartografierea versan ilor afecta i de alunec ri de teren. EDIT.PROCESE DE DEGRADARE A REGIUNILOR DELUROASE.Prelegeri sus inute de retroproiector. . C-colocviu. într-un context geografic mai larg Capacitatea de aplicare a cunoútin elor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu a temelor din cadrul lucr rilor practice. Examen final oral 50% verificare par ial .. NUMELE PROF. ION IONI DEPARTAMENTUL DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE Geomorfologie.EROSION LOSSES. . (1975) – EROZIUNEA SOLULUI SI METODELE DE COMBATERE. . PROCESE SI EVOLUTIE. DR ING. (1999) – RAVENELE. WWW. Metode se estimare úi prognoz a raven rii. (1965) – PREDICTING RAIFALL. Geomorfologie aplicat Aprofundarea studiului proceselor geomorfologice actuale. USDA-ARS (2003) – WEPP (WATER EROSION PREDICTION PROJECT) MODEL. CLUJEANA. aspectomat úi videoproiector. Riscul la eroziunea în adâncime (evolu ia ravenelor continue úi discontinue). D. Modele de prognoz a eroziunii prin ap ..Aplica ie practic . EDIT. IONI I.SWCC. 2 TITULARUL DISCIPLINEI 2 56 94 E Geografie GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. MIHAI GH. OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR (CONF. USDA AGRICULTURAL HANDBOOK NO 537. RADOANE MARIA ET AL.. DAN DUMITRIU) METODE DE PREDARE Riscul la eroziunea în suprafa (eroziunea între rigole úi eroziunea în rigole). (1977) – ALUNEC RILE ùI STABILITATEA VERSAN ILOR AGRICOLI. LAFLEN J. C. E.. H.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU M1 EVALUAREA úI PROGNOZA RISCURILOR GEOMORFOLOGICE SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JRA 1104 I TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 6 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. condi ii criterii forme formula notei finale BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE Ob inerea unui punctaj de minimum 1. MUNTEANU S.L. ST NESCU P. B LOIU V. TEHNICA. WISCHMEIER W.WASWC@ICRTS. U. IONI I. Procedee de estimarea eroziunii în suprafa . GH.Problematizarea úi conversa ia euristic . MOLDENHAUER W. Riscul la alunec rile de teren. BALLY R. PRENUMELE.Riscul la sedimentare (agradarea luncilor úi colmatarea acumul rilor). TEZA DE DOCTORAT. FORME.

575/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului na ional – Sec iunea a V-a – Zone de risc natural) condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 216 .. Paris. unde. DR. securitatea úi independen a individului S pt mâna VIII: OMG-uri. 2000.21-62. Identifying and assessing process industry hazards. a materialelor de construc ii úi a lemnului S pt mâna IV: Riscurile induse de agricultura: studiu de caz. Publicat de Institution of Chemical Engineers. Ed. terorism informatic S pt mâna X: Riscurile politicii economice úi a crizelor financiare S pt mâna XI: ùtiin a. Microbiologia S pt mâna XII: Riscuri domestice. M-mixt) E NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C 2 S L 2 Pr.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU M1 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU EVALUAREA RISCURILOR ANTROPICE I TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 COD: JRA 1105 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 6 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. terorism. Cronologia evolu iei legislative S pt mâna IV: Riscurile tehnologice S pt mâna V: Activit ile industriale úi riscurile induse S pt mâna VI: Activit ile agricole úi riscurile induse S pt mâna VII: Riscurile activit ilor de transport S pt mâna VIII: Riscurile induse de activit ile de servicii S pt mâna IX: Ac iuni militare. pag. A. NUMELE PROF. Marketingul serviciilor. Kletz. Editura Sedcom Libris. S pt mâna XIII: Diminuarea riscurilor antropice în Romania S pt mâna XIV: Perspectivele de prevenire si control a riscurilor antropice Prelegere. 2002. nr. S pt mâna V: Riscurile transporturilor. grupului úi societ ii. Accent. risc. decizii politice S pt mâna X: Riscurile induse de activit ile útiin ifice S pt mâna XI: Evaluarea úi prevenirea riscurilor antropice S pt mâna XII: Factorii decizionali în monitorizarea úi gestionarea riscurilor antropice S pt mâna XIII: Planuri de ac iune pentru înl turarea conscin elor S pt mâna XIV: Riscuri de viitor S pt mâna I: Catastrofe care au schimbat percep ia supra riscurilor antropice S pt mâna II: Analiza riscurilor industriale: mineritul úi exploat rile petroliere S pt mâna III: Industria chimic . Radia ii. C-colocviu. pg.105-109 Legea nr. dezbatere. Elemente de hazard si risc in industrii poluante. Consumer Rankings of Risks Reduction Methods. problematizare. 2. 202 Roselius T. E. Gestion du Risque. Edi ia a IV-a. 56 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Journal of marketing. Colson G. pag.. Hazop and Hazan. tehnica úi riscul. Aprofundarea metodologiei de investigare a riscurilor antropice úi a consecin elor acestora 3. Analize comparative pe tipuri de transport S pt mâna VI: Energia nuclear . hazard úi implica iile acestora asupra individului.. Iasi. Riscul de contaminare radioactiv S pt mâna VII: Amenin area terorist . E-uri úi alte otr vuri lente S pt mâna IX: Riscurile comunica iilor. 95.35/1971 Zai A. Cunoasterea no iunilor de amenin are.A. T. PRENUMELE. Aprofundarea metodologiei de prevenire úi avertizare a popula iei asupra riscurilor antropice TEMATIC GENERAL S pt mâna I: Dezvoltarea societ ii umane úi apari ia riscurilor antropice S pt mâna II: Definirea úi clasificarea riscurilor antropice S pt mâna III: Percep ia riscurilor antropice. 1999.. migra ii economice. EUGEN RUSU DEPARTAMENTUL Geografie Riscuri si hazarde naturale DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE 1. Ozunu. Eexamen.A.. Cluj-Napoca. 1995.

modelare – problematizare. Niculescu. C-colocviu. 1.Geomorphological hazards of Europe.Bogdan. Geomorphology. Edward Bryant (2001) .. Institutul de Geografie. Amsterdam. metodelor úi mijloacelor de cercetare a riscurilor naturale. Universit ii Bucureúti. Elsevier. Edit.. condi ii Prezen a la activit ile de lucr ri practice criterii Participarea activ la activit ile din laborator forme Evaluare oral úi scris formula notei Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% finale R spunsurile la examinarea final 50% CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 217 . Ciulache. Clifford Embleton. Amsterdam. Cunoaúterea metodelor de redactare a rezultatelor cercet rii riscurilor naturale S pt mâna I: Cercetarea riscurilor naturale în contextul cercet rilor geografice de actualitate S pt mâna II: Metode generale úi particulare utilizate în cercetarea riscurilor S pt mâna III: Metode generale úi particulare utilizate în cercetarea riscurilor S pt mâna IV: Etapele de cercetare necesare în abordarea riscurilor naturale S pt mâna V: Mijloacele cercet rii riscurilor S pt mâna VI: Inventarierea surselor de documentare úi bibliografice S pt mâna VII: Metode de cercetare în teren S pt mâna VIII: Metode cantitative de evaluare a riscurilor S pt mâna IX: Mijloace úi metode moderne de analiz a riscurilor S pt mâna X: Utilizarea mijloacelor SIG în cercetarea riscurilor naturale S pt mâna XI: Elaborarea unor indicatori integra i pentru analiza riscurilor naturale S pt mâna XII: Utilizarea indicatorilor în prognoza riscurilor naturale S pt mâna XIII: Elaborarea h r ilor de risc natural S pt mâna XIV: Modalit i de redactare útiin ific a studiilor de risc S pt mâna I: Aplicabilitatea metodelor de cercetare a riscurilor naturale S pt mâna II: Utilizarea metodei cantitative în studiul riscurilor geomorfologice S pt mâna III: Utilizarea metodei cantitative în studiul riscurilor geologice S pt mâna IV: Utilizarea metodei cantitative în studiul riscurilor hidrologice S pt mâna V: Utilizarea metodei cantitative în studiul riscurilor climatice S pt mâna VI: Utilizarea metodei cantitative în studiul riscurilor biogeografice S pt mâna VII: Etapele elabor rii studiilor de risc geomorfologic S pt mâna VIII: Etapele elabor rii studiilor de risc geomorfologic S pt mâna IX: Etapele elabor rii studiilor de risc climatologic S pt mâna X: Etapele elabor rii studiilor de risc climatologic S pt mâna XI: Etapele elabor rii studiilor de risc hidrologic S pt mâna XII: Etapele elabor rii studiilor de risc hidrologic S pt mâna XIII: Etapele elabor rii studiilor de risc biogeografic S pt mâna XIV: Întocmirea h r ii riscurilor naturale Prelegere. Sherman. P.DENUMIREA DISCIPLINEI METODOLOGIA CERCET RII RISCURILOR NATURALE COD: JRA 1207 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Cambridge University Press. 2. 5. M-mixt) M OB TOTAL ORE SEMESTRU LIMBA DE PREDARE Romana C 2 S L 2 Pr.DAN LESENCIUC DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE Dobândirea cunoútin elor teoretice úi practice necesare cercet rii riscurilor naturale de la nivelul sistemului geografic.2.Riscurile climatice din România. 56 94 5 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.Natural hazards. Nicoleta (1995) – Fenomene geografice de risc. Însuúirea metodologiei de interpretare útiin ific . Academia Român . Sistematizarea principiilor. K. Gares.3) NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN M1 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* Semestrul NUM R DE CREDITE 2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. În elegerea importan ei cercet rilor efectuate asupra riscurilor naturale. (1994) – Geomorphology and Natural Hazards. NUMELE LECT. 3. vol 10. D. Eexamen. PRENUMELE.DR. Edit. Elsevier. Octavia. CRISTIAN. 4. Nordstrom. Christine Embleton-Hamannn (1997) .. Bucureúti. Ionac. S. Elena (1999) . dezbatere.

Understanding. Analiza úi interpretarea unor situa ii de risc urban. Riscurile sociale: Violen a úi insecuritatea urban . efecte. R spunsurile în fa a riscurilor tehnologice. U. Riscuri industriale. John Wiley & Sons. reprezentarea úi modelizarea riscurilor urbane. J. Dubois-Maury. and responding to terrorism: protecting critical infrastructure and Personnel. I. 3. 1999. II. elaborarea unor materiale grafice úi cartografice servind ca suport pentru activitatea de prevenire úi înl turare a efectelor. J. assessing. Bennett. Kumarian Press. dezbatere. condi ii activitate obligatorie la lucr rile practice úi ob inerea a minimum 1. Soullez. a cauzelor úi a efectelor acestora. 3. Riscurile din domeniul transporturilor. Joceline. date statistice. 2e édition. úomajul. h r i ú. Walter. C. World disasters report 2002. Beck. 2. R. Harper Business. 6. Milan... Elaborarea úi prezentarea unor diagnoze de stare úi prognoze de risc. focus on reducing risk. Ed.3) RISCURI URBANE úI MANAGEMENTUL ACESTORA COD: JRA 2304 M2 Semestrul 3 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. cât úi a unor posibile variante de gestionare. Întocmirea unor materiale grafice úi cartografice privind distribu ia spa ial a riscurilor (h r i de vulnerabilitate. 4.. Armand Colin. B. E-EXAMEN. La société du risque sur la voie d’une autre modernité. materializarea în practic a cunoútin elor teoretice privind posibilit ile de gestionare a acestora. dr. h r i de risc).tipuri. Riscurile din zonele industriale dezafectate. 3. Paris. London. III. Incendiile. CCOLOCVIU. An inside look at catastrophe and why they happen. Riscurile sanitare. Temele propuse pentru laborator urm resc formarea capacit ii de a utiliza diferite materiale bibliografice. Inviting disasters. Riscuri din domeniul construc iilor inginereúti. Chaline. Chiles. Les violences urbaines. Riscurile nucleare. 2007. Claude. Prelegere. Poluarea. NUMELE Conf.2. Percep ia. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. gestionare: Riscuri naturale.a. PRENUMELE. S r cia. 2001. Paris. cauze. Paris. modelare – problematizare 1. 2002. cu subiect la alegere.. evaluare practic evaluare pe parcurs (0-3 puncte) + colocviu final (0-3 puncte) + activitatea la lucr rile practice (0-3 puncte) + 1 punct din oficiu EVALUARE criterii forme formula notei finale 218 . 2001. pentru analiza úi interpretarea unor situa ii concrete legate de producerea acestor fenomene. Riscurile urbane . 5. 2002.5 puncte (din maximum 3 puncte) însuúirea cunoútin elor teoretice úi practice fundamentale din domeniu colocviu (evaluare pe parcurs + colocviu final). Riscuri din domeniul exploat rii resurselor subsolice. Les risques urbains. Adrian GROZAVU Cartografie. Riscuri úi hazarde naturale úi antropice DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Cursul urm reúte prezentarea úi analiza fenomenelor de risc ce amenin în prezent oraúele. Teritoriile de insecuritate urban . Aubier. Terorismul. R spunsurile în fa a riscurilor sociale. lesson from the edge of technology. Edit.. New Jersey 2. MMIXT) M OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. London. Diagnozele de stare úi prognozele de risc 1.

activit i în teren. caracteristici. NUMELE Lector dr. clasificarea FAO úi Sanchez.. situri arheologice etc. Clasificare. cariere. pregatirea probelor pentru analiz . 317 p. F. Edit. Pedologie aplicat în managementul riscurilor naturale úi antropice. utilizare. Springer. Terra Nostra.. management. Bioavailability and Risk of Metals. Biogeochemisty. Determinarea permeabilit ii solului. Vance G. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 96 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 54 româna DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Textura solului. interpretare úi reprezentarea grafic a rezultatelor.. 2007. Soils and environmental quality. urban. situri arheologice) úi probleme generate de managementul acestora. W. 2001. 569 p. PRENUMELE. Patriche C. CCOLOCVIU. D. utilizare. activit i aplicative în laborator Adrianom. interpretarea úi reprezentarea grafic a datelor. second edition. Cristian SECU DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Meteorologie úi climatologie. E-EXAMEN. Day R. Aplica ii SIG în pedologie. Umiditatea solului úi indicii hidrofizici (determinare. Classification Data and Sampling Practices. 1997. prelevarea probelor. r spândire. V. Geografia solurilor cu elemente de pedologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Cunoaúterea caracteristicilor înveliúului de sol din spa iul agricol. degradare úi poluare). tipuri de h r i pedologice.). 2001. Calcul úi interpretarea datelor pentru intensitatea saliniz rii úi alcaliz rii. Soil fertility management for sustainable agriculture. V. din areale intens modificate (halde. Prelegere. Iaúi. discu ii.. T.. pentru gradele de eroziune úi poluarea solului. 3th edition. C. Secu C. Prasad R. condi ii criterii forme formula notei finale Efectuarea activit ilor la lucr ri practice Evaluare pe parcurs úi evaluare final Evaluare pe parcurs (50%) + evaluare final (50%) EVALUARE 219 . Tailor and Francis Grop. Solurile lumii. Biogeografie. Trace elements in Terrestrial Environments. Insuúirea principiilor de baz în evaluarea calit ii solurilor úi în utilizarea sistemelor informa ionale geografice în pedologie. Determinarea suc iunii solului. Solurile spa iului urban (caracteristici. Pierzynski G. Lewis Publishers. edi ia a II-a.. Procedures. management.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU M. 2003). interpretarea úi reprezentarea grafic a datelor. Tipologia eúantioanelor. F. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Inc. prezent ri video. metode de analiz . Pedologie aplicat în sistemele informa ionale geografice. 2005. Însuúirea tehnicilor pentru realizarea unor m sur tori în teren úi în laborator úi a deprinderilor pentru înterpretarea datelor. Determinarea rezisten ei la penetrare. 2 PEDOLOGIE APLICAT COD: JRA 2305 Semestrul 3 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.. interpretarea datelor úi reprezentarea grafic a rezultatelor. Caracteristicile solurilor asociate spa iilor intens modificate antropic (halde miniere. degradare úi poluare). McGraw Hill. Interpretarea datelor pentru modificarea solului prin folosire în agricultur . M. Solurile spa iului agricol (caracteristici. Interpretarea datelor pentru gradul de gleizare úi stagnogleizare.. Pedologie aplicat în evaluarea calit ii terenurilor (bonitarea. Power J.. Sims J. de deúeuri menajere. Soil testing Manual. Geologie general .

. TEMATIC GENERAL .Amenajarea terenurilor ca pajiúti ameliorate. P. Edit. Bucureúti. . . Edit. Edit. 30% examen final 220 . Ed. planta ii vitipomicole). Ionescu. V. condi ii criterii forme formula notei finale BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE Ob inerea unui punctaj de minimum 1. 1. . alunec rilor úi inunda iilor. .. M-mixt) OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C S L Pr. „Ion Ionescu de la Brad”. Buc. PRENUMELE.Metode de amenajare a terenurilor agricole degradate (arabil. St nescu.Procese de degradare a terenurilor agricole din România. (1977) – Alunec rile úi stabilitatea versan ilor agricoli. J. St nescu. V.Asimilarea cunoútin elor teoretice referitoare la metodele de amenajare a terenurilor degradate. (1975) – Eroziunea solului úi metodele de combatere. 4. Traci.5 p.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU M2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU AMENAJAREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE IV TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JRA 2407 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 6 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. NUMELE PROF. ING. et al (1985) – Ameliorarea úi valorificarea solurilor s r turate din România. DR. 7. Mihai. 5. Buc.. Gh. Verificare par ial . Examen final oral 50% verificare par ial . Dumitrescu. R. la lucr rile practice (din 3 posibile) Prezen a constant în cadrul lucr rilor practice Însuúirea temeinic a unor concepte esen iale din domeniu Capacitatea de sintez a cunoútin elor însuúite. într-un context geografic mai larg Capacitatea de aplicare a cunoútin elor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu a temelor din cadrul lucr rilor practice.. ION IONI DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE Geomorfologie. Ni u. Buc. C. Ed.Amenajarea terenurilor arabile degradate. 2 TITULARUL DISCIPLINEI 2 56 94 E GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Metode de amenajare a toren ilor. (1986) – Ap rarea terenurilor agricole împotriva eroziunii. 6.. .Lucr ri de amenajare a zonelor cu exces de umiditate úi/sau afectate de alunec ri. 20% evaluarea activit ii la lucr rile practice. et al. . Iaúi. Ceres. p úuni. N. amenajarea úi exploatarea ra ional a terenurilor degradate. Florea. Edit. (2002) – Organizarea úi amenajarea teritoriului agricol cu lucr ri de îmbun t iri funciare. aspectomat úi videoproiector. D. C-colocviu. V. (1999) – Ameliorarea pajiútilor degradate din zona de silvostep .Amenajarea terenurilor destinate planta iilor viti-pomicole.. Geomorfologie aplicat OBIECTIVE . 2. „Ion Ionescu de la Brad”. 8.B loi.Prelegeri sus inute de retroproiector. protec ia úi ameliorarea solurilor úi terenurilor. M. . Ceres. Bucureúti. TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE .Deprinderea experien ei practice privind amplasarea pe teren a lucr rilor de amenajare. 3. Savu. Ed. M. I. Ceres.Experien a na ional úi mondial privind organizarea.Amenajarea toren ilor. P. S. Eexamen. . Ceres.Problematizarea úi conversa ia euristic . Mo oc. Iaúi. B loiu.. Buc. P. Strategii pentru încurajarea reabilit rii terenurilor degradate.. (2003) – Degradarea. (1985) – Împ durirea terenurilor degradate. Bucur. Bally. Ceres. Munteanu.

Definirea termenilor de amenajare hidrotehnic úi risc hidrologic.Principii de amenajare a zonelor umede. S pt mâna XIV. Coleman R. Management of water resources and coastline evolution.F. Newson M. Water-Supply Paper 2425. S pt mâna IV. Romanescu Gabriela. M rg rint M. S pt mâna XI. Cursuri de ap .G... United State Geological Survey. Bucureúti. S pt mâna III. cu impact asupra cursurilor de ap .Elaborarea úi prezentarea unor referate privind problematica amenaj rii cursurilor de ap úi a zonelor umede din România úi alte state de pe Mapamond.. Minea I. 2. Romanescu Gh. Romanescu Gh. 1. (1996). S pt mâna VI. Romanescu Gh. pentru a scoate în eviden avantajele úi dezavantjele unor astfel de amenaj ri. (2005). Editura Terra Nostra.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU AMENAJAREA CURSURILOR DE AP úI A ZONELOR UMEDE SEMESTRUL TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA COD: JRA 2408 M2 TOTAL ORE SEMESTRU IV NUM R DE CREDITE STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OPop ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Iaúi. Ursu A.Efectele lucr rilor de amenajare a cursurilor de ap asupra mediului înconjur tor. Stoleriu C. Bucureúti. Iaúi. Aplica ii practice.. (1999). Romanescu Gheorghe DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Capacitatea de a situa locuri úi fapte pe hart úi în mediul înconjur tor. S pt mâna IX. Inventarierea úi tipologia zonelor umede din Podiúul Moldovei. Casa Editorial DEMIURG. S pt mâna I. Expunerea.Tipologia zonelor umede. (2007).. E-examen. Hydrology and the river environment.Evaluarea st rii ecosistemelor cursurilor de ap . S pt mâna XII. Medii de sedimentare terestre úi acvatice. S pt mâna VII.Efectele lucr rilor de amenajare a cursurilor de ap asupra mediului înconjur tor. S pt mâna VIII. M-mixt) OB LIMBA DE PREDARE NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN * 56 94 6 Român DEPARTAMENTUL Geografie C 2 S L Pr. condi ii Frecven a obligatorie la lucr rile practice úi realizarea referatelor criterii forme Proiect formula notei finale 30% l. Morpho-hydrological evolution of the Danube Delta.. S pt mâna XIII. conversa ia. Inunda iile ca factor de risc. conversa ia euristic . Wetland Resources.Deplasarea în teren.T. PRENUMELE. (2006). Romanescu Gh. Land use and the ecological consequences. Diaconu S. (2003). problematizarea. NUMELE Prof. S pt mâna X. Suceava.Studiu de caz pentru România. Bucureúti. 2 E TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.C. Editura Didactic úi Pedagogic . Bucureúti.Gestionarea ecosistemic a cursurilor de ap . Theriot R.Definirea zonelor umede úi rolul lor în atenuarea inunda iilor. Romanescu Gh. impact. (2006).Metode de evaluare a impactului amenaj rilor asupra mediului înconjur tor. reabilitare. (2005). Wetland Management and Research. (2002).Evaluarea úi reabilitarea celorlalte zone supuse riscului hidrologice. Principii úi reglement ri europene.dr. Editura Terra Nostra. II. Studiu de caz pentru viiturile Siretului din iulie 2005. Oxford. C-colocviu.. Delte úi estuare. Washington D. Editura Didactic úi Pedagogic .p+70% proiect BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 221 . Amenajare. LaRoe E. S pt mâna V. Clarendon Press. Surprinderea dimensiunilor spa iale ale problematicii riscurilor hidrologice úi amenaj rii cursurilor de ap . Romanescu Gh. Editura Tipored.E. Editura Bucovina istoric .Studiu de caz pentru România. descrierea. În elegerea úi explicarea regulilor de func ionare a mecanismelor specifice amenaj rii cursurilor de ap úi zonelor umede. Iaúi. În elegerea úi explicarea dinamicii implica iilor provocate de riscul hidrologic.Reabilitarea ecologic a ecosistemelor cursurilor de ap .A.Perturba ie-impact-refacere natural în ecosistemele lotice. Dic ionar de hidrologie. Minea I. Hidrologia mediilor continentale. în bazinele hidrografice reprezentative din acest punct de vedere. (1994). Editura H.. S pt mâna II. Managementul apelor. ùerban P.C.

.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 DOMENIUL GEOGRAFIE Master: MEDIUL ACTUAL ùI DEZVOLTAREA DURABIL 223 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 224 .

S pt mâna II: Recoltarea noxelor atmosferice. Starea lumii 1996. Éd. COTARIU. timpul de reziden . 3. 6. Toronto. R. LE TREUT. Univ. (1971). I. 2. Bucureúti. C-colocviu. Schimb rile majore ale mediului. S pt mâna I: No iuni asupra polu rii. C. regionale úi locale ale mediului. D. Amplificarea efectului de ser úi distrugerea stratului de ozon. Fa în fa cu riscul schimb rii climatice. J. propagare úi dispersie sau stagnare a noxelor. respectiv climatice. modelare – problematizare. Bucureúti.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN POLUAREA ATMOSFEREI úI SCHIMBAREA CLIMATIC M1 SEMESTRUL 1 COD: JM 1102 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 5 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. a surselor de poluare úi a poluan ilor atmosferici. New York. S pt mâna XIII: Calculul evolu iei temperaturii aerului úi a schimb rilor climatice la Iaúi. S pt mâna IV: Schimb ri ale caracteristicilor suprafe ei active ca urmare a activit ilor antropice S pt mâna V: Reac iile chimice ale noxelor atmosferice S pt mâna VI: Rolul factorilor meteorologici. CIULACHE S. 56 ROMANA DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Prelegere. (1996). J. M sur tori meteorologice asupra suprafe ei active. LIVIU APOSTOL Meteorologie úi climatologie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Cunoaúterea structurii fizice úi a compozi iei chimice a atmosferei. MIHAELA (2005). Modific rile globale ale mediului. S pt mâna VIII: Istoricul m sur torilor meteorologice instrumentale. condi ioneaz finale acceptarea la examinarea final .. Paris. GH. S pt mâna XIV: Context interna ional úi na ional privitor la schimbarea climatic . nr.. S pt mâna X: Analize statistice asupra variabilit ii úi ciclicit ii în regimul elementelor úi fenomenelor climatice în perioada instrumental . S pt mâna XIII: Schimbarea climatic . 5. 4. transportul. S pt mâna II: Structura fizic úi compozi ia chimic a atmosferei. Bucureúti.. Paleoclima úi clima din timpurile istorice úi instrumentale S pt mâna XII:.M. sub red. úi cercet. Analiza. Reac iile chimice ale noxelor cu compuúi naturali úi poluan i ai atmosferei. dispersia sau stagnarea noxelor atmosferice. Edit. în procesele de emisie. All Educational. par ial úi final la curs Formula notei Promovarea activit ii la lucr ri practice úi a examin rii par iale pe parcurs. JOUZEL. Le Pommier. C. Eexamen. metode de omogenizare. EVALUARE 225 . schimb ri climatice regionale úi locale. cauz principl a schimb rilor globale. 50%. S pt mâna I: Legile radia iei.H. Edit.. LP. YOUNG I. S pt mâna XI: Variabilitatea climatic . Sysems approach to air pollution control. Schimbarea climatic global . S pt mâna VII: Procese de transport în troposfera înalt S pt mâna VIII: Influen a polu rii aerului asupra elementelor úi fenomenelor meteorologice. FLAVIN. S pt mâna VII: Temperatur . G. 15%. Recoltarea precipita iilor pentru analiz . Wiley & Sons. S pt mâna IV: Recoltarea pulberilor în suspensie úi a pulberilor sedimentabile.. Fac.. N. ùERBAN. M-mixt) M OB TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. S pt mâna V: Ploile acide.1. BÂZÂC. London. determin ri satelitare. Interpretarea rezultatelor. Estim ri privind varia ia secular a temperaturii aerului într-un sector al emisferei nordice. S pt mâna XI: Tendin ele principalelor elemente úi fenomene meteorologice pe plan mondial úi în Europa.. S pt mâna XII: Tendin ele principalelor elemente úi fenomene meteorologice în România.. Rolul factorilor meto-climatici. de meteo. Efectele poluan ilor atmosferici asupra climatului. Climat: chronique d'un bouleversement annoncé. Tehn. (35%. examinare final ). Bucureúti. cu radia ia solar . densitate în atmosfer . Bucureúti. de Geolog. Topoclimatologie úi microclimaologie. volum. NUMELE PROF. 7. úi Geogr. S pt mâna VI: Factori meteo-climatici implica i în emisia. (2004). proiect la curs. Forme Test la lucr ri practice úi examinare scris . J.B LTEANU. S pt mâna XIV: Verificarea cunoútin elor. DR. S pt mâna III: Surse de poluare a atmosferei.S pt mâna III: Metode automate de determinare a noxelor atmosferice. Schimb ri la nivelul suprafe ei active. S pt mâna IX: Reprezentativitatea úirurilor de date climatice. S pt mâna X: Amplificarea efectului de ser . coordonate globale. (1987).I. regionale úi locale.N. (1974).. Coresi. Legile gazelor perfecte. S pt mâna IX: Gaze cu rol în distrugerea stratului de ozon. D. Schimbare úi variabilitate climatic . presiune. Probleme globale ale omenirii. în procesele de emisie. Criterii Asimilarea cunoútin elor fundamentale. H. BIBBERO R. poluan i (gaze úi aerosoli). PRENUMELE. respectiv climatici. O evaluare interdiscipliar a incertitudinlor. Sydney. Stud. propagare úi dispersie sau stagnare a noxelor atmosferice. 1. ROBERTS. HAUGLUSTAINE. dezbatere. Condi ii Frecventarea lucr rilor practice úi a cursurilor. (2002).

Prognoza fenomenelor de risc. JOUZEL. (1992). Asupra no iunilor de . LIVIU APOSTOL PROF. BOGDAN. XXXIX. J.catastrofe” meteorologice. NICULESCU. NUMELE PROF.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU I. D. ùERBAN.. Inst. DR. Riscuri climatice pe glob úi în UE. respectiv la riscurile climatice. Sistemul de alertare. Test la lucr ri practice úi examinare scris . variabilitate. ciclicitate.. S. S pt mâna 3.R. ca factori în amplificarea fenomenelor de risc climatic. schimbare. . S pt mâna 1. Academiei. Caracteristici globale úi regionale ale riscurilor climatice. METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) B LTEANU.N.. prevenire. Re eaua meteorologic . Edit. Paris. S pt mâna 2. Bucureúti. LE TREUT. Analiza modific rilor antropice aduse suprafe ei subiacente active úi a modific rilor majore produse în atmosfer . MIHAELA (2005). a surselor de poluare úi a poluan ilor atmosferici. Modific ri antropice ale suprafe ei active úi modific ri în compozi ia fizico-chimic a atmosferei. Asimilarea cunoútin elor fundamentale. S pt mâna 3. grafice. S pt mâna 2. Schimbarea climatic . hazard. Prognoza fenomenelor de risc climatic. Legisla ie interna ional . ION IONI PROF. EVALUARE 226 .. Condi ii Criterii Forme Formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice úi a cursurilor. Terminologie prezent în practica meteorologic . Riscurile climatice din România. t. PRENUMELE. Géogr. M-mixt) M OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr. MADD SEMESTRUL I RISCURI NATURALE COD: JM 1103 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 5 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Introducere. examinare final ).Utilizarea datelor climatice. Le Pommier..I. D. european úi na ional . combatere. Importan a riscurilor climatice úi rolului lor în declanúarea celorlalte categorii de riscuri naturale. Sensuri. proiect la curs.G. modul de m surare al parametrilor fenomenelor de risc climatic. variabilitate. Natural hazards in Romania. DR. Modific rile globale ale mediului.. reprezentativitate. 56 ROMANA DEPARTAMENT Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. HAUGLUSTAINE. Importan a riscurilor climatice ca factor determinant úi rolului lor în declanúarea celorlalte categorii de riscuri naturale.Cunoaúterea structurii fizice úi a compozi iei chimice a atmosferei. 50%. (35%. Climatului úi topoclimatului în studiul riscurilor climatice. Éd. par ial úi final la curs Promovarea activit ii la lucr ri practice úi a examin rii par iale pe parcurs. GHEORGHE ROMANESCU PROF.. C.. O evaluare interdiscipliar a incertitudinlor.. Climat: chronique d'un bouleversement annoncé. OCTAVIA (1992). C-colocviu. DR.. h r i de risc climatic. OCTAVIA. m suri legislative úi organizatorice. ca factori în amplificarea fenomenelor de risc climatic. R. 36. de Geogr. ciclicitate. Bucureúti. DR. H. Specificului factorilor climatici. S pt mâna 1. Analiza condi iilor topoclimatice care pot amplifica efectele riscului climatic. care prezint poten ial de risc climatic. t. Prezentarea bibliografiei climatologice de baz referitoare la fenomenele de risc climatic.hazarde”. Edit. Coresi. Factori de risc climatic în sezonul cald úi în sezonul rece. Elemente úi fenomene climatice din România. condi ioneaz acceptarea la examinarea final . Evenimente majore.riscuri” úi . 15%. Eexamen. Sinteze. Bucureúti. BOGDAN. a variabilit ii. amplasare. D. gradul de asigurare. ciclicit ii úi a hazardului în producerea de riscuri climatice. Riscuri climatice în România. ELENA (1999). B LTEANU. LP.C. DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR Cunoaúterea no iunilor referitoare la riscurile naturale. Cunoaúterea specificului factorilor climatici. CONSTANTIN RUSU Meteorologie úi climatologie. Bucureúti. Terminlogie. schimbare. Riscul climatic în România. (2004).

4. dr. Les violences urbaines. Kumarian Press. cât úi a unor posibile variante de gestionare. London. III. Paris. NUMELE Conf. PRENUMELE. John Wiley & Sons. 5. Terorismul. E-EXAMEN. MMIXT) M NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Armand Colin.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.. An inside look at catastrophe and why they happen. Milan. Joceline. condi ii activitate obligatorie la lucr rile practice úi ob inerea a minimum 1.. cu subiect la alegere. Riscurile din domeniul transporturilor. R. La société du risque sur la voie d’une autre modernité. New Jersey 2. Bennett. Les risques urbains. Prelegere. Analiza úi interpretarea unor situa ii de risc tehnologic úi social. 1999. lesson from the edge of technology. Chaline. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Întocmirea unor materiale grafice úi cartografice privind distribu ia spa ial a riscurilor (h r i de vulnerabilitate. Incendiile. Aubier. Claude. London. Dubois-Maury. S r cia. 3.. a modului de producere úi a efectelor acestora. Riscurile tehnologice . Riscuri úi hazarde naturale úi antropice DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Cursul urm reúte prezentarea úi analiza unor fenomene de risc cu origine tehnologic úi social . Riscuri din domeniul construc iilor inginereúti. Walter.5 puncte (din maximum 3 puncte) însuúirea cunoútin elor teoretice úi practice fundamentale din domeniu evaluare scris (evaluare pe parcurs + examen final). Teritoriile de insecuritate urban . h r i de risc). Paris. dezbatere. and responding to terrorism: protecting critical infrastructure and Personnel. efecte. Riscurile din zonele industriale dezafectate. CCOLOCVIU. Adrian GROZAVU Cartografie. 3. 2. Inviting disasters.. Edit. World disasters report 2002. 6. reprezentarea úi modelizarea riscurilor tehnologice úi sociale. 3.tipuri. Riscurile sociale: Violen a úi insecuritatea urban . 2002. assessing. Paris. II. a cauzelor. Soullez. 2e édition. date statistice. Diagnozele de stare úi prognozele de risc 1. pentru analiza úi interpretarea unor situa ii concrete legate de producerea fenomenelor de risc antropic. C. focus on reducing risk. evaluare practic evaluare pe parcurs (0-3 puncte) + examen final (0-3 puncte) + activitatea la lucr rile practice (0-3 puncte) + 1 punct din oficiu EVALUARE criterii forme formula notei finale 227 . Chiles. Ed. cauze. R spunsurile în fa a riscurilor tehnologice. 2001. Temele propuse pentru laborator urm resc formarea capacit ii de a utiliza diferite materiale bibliografice.. J. modelare – problematizare 1. Percep ia. Riscuri din domeniul exploat rii resurselor subsolice. Riscurile sanitare. Riscurile nucleare. úomajul.a. J. Elaborarea úi prezentarea unor diagnoze de stare úi prognoze de risc. materializarea în practic a cunoútin elor teoretice privind posibilit ile de gestionare a acestora. gestionare: Riscuri industriale. 2001. Harper Business. Understanding. 2002. U. I. elaborarea unor materiale grafice úi cartografice servind ca suport pentru activitatea de prevenire úi înl turare a efectelor. Beck. Poluarea. 2007. h r i ú.3) M1 RISCURI TEHNOLOGICE úI SOCIALE Semestrul 1 COD: JM 1104 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. R spunsurile în fa a riscurilor sociale. B.2.

meteorologie (climatologie). 2. 6. Al doilea principiu al termodinamicii. Dr ghici. x Stabileasc corela ii cauz -efect la nivel calitativ úi cantitativ. Cuza”. Univ. Violeta Georgescu. S pt mâna III: Aplica ii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal úi fluidul atmosferic. Matematic -general OBIECTIVE TEMATIC GENERAL Dup parcurgerea cursului. hidrodinamice) care genereaz fenomenele din mediu (atmosferic. Ecua ia Clausius-Clapeyron. Termodinamic . S pt mâna XIII: For e fundamentale în miúcarea fluidului atmosferic. HIDRODINAMIC . 1988. Ed. M-mixt) C OP NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN C 2 S L 2 Pr. N. S pt mâna VIII: Fenomene de transport. S pt mâna I: No iuni introductive de termodinamic . S pt mâna VII: M surarea varia iei de entropie în sisteme reale. F. S pt mâna XII: Metode de determinare a coeficientului de tensiune superficial Metoda stalagmometric . S pt mâna IX: Determinarea coeficientului de viscozitate at aerului. S pt mâna XIII: Varia ia coeficientului de tensiune superficial al unui lichid în func ie de temperatur . x Interconecteze termodinamica úi hidrodinamica la domeniile de studiu al globului terestru: útiin ele mediului. hidrosfer ). Cuza”. un student masterand va fi capabil s : x Identifice cauzele fizice (termice. în vederea fundament rii din punct de vedere fizic a prognoz rii schimb rilor de mediu. „Al. R. Liviu Leontie. “Politehnium”. “Al. S pt mâna IV: Entropia în procese reversibile úi ireversibile. Ed. oceanografie. I. Iaúi. Tehnic . modelare – problematizare. dezbatere. Fizica atmosferei. S pt mâna XIV: Varia ia coeficientului de tensiune superficial al unei soli ii în func ie de concentra ie. S pt mâna IV: Termistorul. S pt mâna II: Primul principiu al termodinamicii si aplica iile sale. S pt mâna I: Cerin e generale úi specifice în activitatea de laborator. 1992-1994. Fizica Fenomenelor Termice. Ed. S pt mâna X: Izotermele gazelor reale. Iaúi. 3. S pt mâna V: M surarea temperaturilor cu termometrul cu termistor. Sorohan. 1. DISPERSIE I COD: JM1105 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 6 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. 2006. Fizic Molecular . Pl vi u. Metoda cadrului. Starea critic . Eexamen. Butterworths. x Se implice în abordare interdisciplinar a unei probleme (aplica ii) de mediu.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU M1 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU TERMODINAMIC . Probstein. 4. Boston. Tranzi ii de faz . I. Ed. Bucureúti. Physico-Chemical Hydrodynamics. 1996. 7. C. Prelegere. I. S pt mâna XIV: Ecua ii de baz în cinematica úi dinamica fluidelor. Iaúi. S pt mâna VI: Sisteme cu num r variabil de particule. partea I-III. M. x Ilustreze úi s explice modul de manifestare a legit ilor generale în desf úurarea proceselor din ambientul atmosferic. TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 LIMBA DE PREDARE Român 56 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Elemente de calculul erorilor. S pt mâna X: Fenomene de suprafa úi de interfa . Liviu Leontie. C-colocviu. Ed. Violeta Georgescu. Hyperion. Dinamica atmosferei. S pt mâna II: Termometrie. Univ. S pt mâna VI: Calorimetrie. 1989. S pt mâna VIII: Gazul ideal într-un câmp conservativ de for e. Instrumente de m sur utilizate în laborator. 2004. Viscozitatea. Protec ia muncii. S pt mâna VII: Teoria cinetico-molecular a gazelor. condi ii Prezen a la activit ile de lucr ri practice criterii Participarea activ la activit ile din laborator forme Evaluare oral formula notei Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% finale R spunsurile la examinarea final 50% TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 228 . 1998. Iaúi. S pt mâna V: Potentiale termodinamice. Metode de studiu. Coeficientul de tensiune superficial . Hidrodinamic . NUMELE CONFEREN IAR DOCTOR LIVIU LEONTIE DEPARTAMENTUL Fizic DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE Fizic . S pt mâna XI: Starea lichid . Violeta Georgescu. Metoda lui Searle. S pt mâna XII: Elemente introductive de hidrodinamic . Ed. Dispersie. Tehnopress. S pt mâna III: M surarea temperaturilor cu termometrul cu rezistor. precum úi a efectelor acestora. Bucureúti. PRENUMELE. C lduri latente. 5. S pt mâna XI: Metode de determinare a coeficientului de tensiune superficial .

(1985) – Împ durirea terenurilor degradate. Bucur. Traci.. V. DR..Amenajarea terenurilor pentru înfiin area de pajiúti ameliorate. . (1977) – Alunec rile úi stabilitatea versan ilor agricoli. Florea. Verificare par ial . NUMELE PROF. M-mixt) OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C S L Pr. . Ceres.Procese de degradare a terenurilor agricole din România. Ed. J. V. Geomorfologie aplicat OBIECTIVE . et al (1985) – Ameliorarea úi valorificarea solurilor s r turate din România. M. Mo oc. Metode de amenajare a planta iilor viticole úi pomicole. I. Gh. Edit. Ionescu. TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE . P.Amenajarea terenurilor destinate înfiin rii de planta ii viti-pomicole. Buc. Edit.Amenajarea terenurilor arabile degradate. . amenajarea úi exploatarea ra ional a terenurilor agricole degradate. 6. Edit. et al. Ed. (2003) – Degradarea. 3. S. 2 TITULARUL DISCIPLINEI 2 56 94 E GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Eexamen. St nescu. N. Edit. Buc. protec ia úi ameliorarea solurilor úi terenurilor. Ceres. Buc. PRENUMELE.Metode de organizare úi amenajare a terenurilor arabile . (1999) – Ameliorarea pajiútilor degradate din zona de silvostep . (1975) – Eroziunea solului úi metodele de combatere.. într-un context geografic mai larg Capacitatea de aplicare a cunoútin elor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu a temelor din cadrul lucr rilor practice. M. 30% examen final 229 . Ni u. Ceres.Problematizarea úi conversa ia euristic .Deprinderea experien ei practice privind amplasarea pe teren a lucr rilor de amenajare. 1. aspectomat úi videoproiector. St nescu.Metode de ameliorare a pajiútilor.Prelegeri sus inute de retroproiector. 20% evaluarea activit ii la lucr rile practice. . 8. Iaúi. P. Iaúi. (1986) – Ap rarea terenurilor agricole împotriva eroziunii.. „Ion Ionescu de la Brad”. Ceres. Ed.Experien a na ional úi mondial privind organizarea. condi ii criterii forme formula notei finale BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE Ob inerea unui punctaj de minimum 1. Savu. 7. Munteanu.... 4. D. (2002) – Organizarea úi amenajarea teritoriului agricol cu lucr ri de îmbun t iri funciare. ION IONI DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE Geomorfologie. Dumitrescu. TEMATIC GENERAL . Bucureúti. B loiu. R. C-colocviu.Asimilarea cunoútin elor teoretice referitoare la metodele de amenajare a terenurilor agricole degradate. . „Ion Ionescu de la Brad”. V.B loi.5 p. . Bucureúti. Ceres. Examen final oral 50% verificare par ial . Bally. . la lucr rile practice (din 3 posibile) Prezen a constant în cadrul lucr rilor practice Însuúirea temeinic a unor concepte esen iale din domeniu Capacitatea de sintez a cunoútin elor însuúite. C.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU M1 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU AMENAJAREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE II TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* COD: JM 1206 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 6 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Mihai. alunec rilor úi inunda iilor. P. ING. 2. 5. Buc.

Metode de administrare. evaluarea finala 80% TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 230 .. Tehnologii de transformare a deleurilor organice în îngr ú minte.. Reciclarea ca materii prime în industriile surs . Reziduuri menajere úi stradale: Defini ii.. propriet i .Epurarea apelor uzate cu n mol activ (Bazele biochimice). metode) d.S. R u C. Impactul aplic rii. vol. Tehnic ... b. Popa Daniela. condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la curs úi seminar Participarea activ la seminar Evaluare scris Evaluarea particip rii la activit ile de seminar20%.caracterizare. depozitarea.Determinarea însuúirilor fizice úi chimice b.1. Bucureúti.Influen a fertiliz rii cu compost ob inut din gunoi menajer asupra solului úi produc iei agricole.. stradale úi industriale. tratare.. Reziduuri zootehnice.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU M1 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU RECICLAREA DEúEURILOR úI A REZIDURILOR 2 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 COD: JM 1207 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 6 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. *** .1992 . PRENUMELE.A.. Dumitru Elisabeta.R. compozi ie. Vaicum Lydia-Maria. NUMELE PROF. Bucureúti. Damian Maria. Bonciu G.Programul Na ional de Reciclare a Deúeurilor. Alegerea terenului úi construc ia rampelor pentru depozitarea reziduurilor menajere úi stradale c.Impactul emisiilor termocentralelor asupra mediului ambiant. Ed. Ianculescu S.. .Protec ia mediului înconjur tor. Catrinescu T. Bucureúti.. .1995 .C. Considera ii economice privind reciclarea deúeurilor úi a reziduurilor. Dumitru M.Reziduuri menajere. incinerarea b. Incineratoare pentru reziduuri (construc ie. Categorii de uzate. Reciclare în cultura plantelor.. M-mixt) E OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C 2 S L 2 Pr. Reziduurile de epurare. istoricul dezvolt rii reciclarii deeurilor si reziduurilor în ar úi str in tate.. Ministerul Apelor úi Protec iei Mediului. Ed. R ducu Daniela. P tru C. Stocare.. 56 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Ed. Tehnic . Reziduuri menajere úi stradale. haldarea. Categorii. Negulescu M. Vaicum L. Motelic M. DR. . Reciclarea apelor uzate: Sta iile de epurare.. Ed. compostarea. Toti M. Eexamen. Recultivarea haldelor de cenuú .P. Efecte asupra solului úi plantelor a. Metode de colectare úi depozitare. Surse úi categorii de deúeuri. . Tehnologii de reciclare.. Bularda D. C-colocviu. P tru O. Roprint. forme de impact. clasificare. Utilizarea apelor uzate în agricultur . RADU L C TUùU DEPARTAMENTUL Geografie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE Deprinderea cunoútin elor referitoare la sol. Reciclarea deúeurilor industriale în agricultur . Sta ii de epurare a apelor uzate or úeneúti úi zootehnice e. Academiei R. principii tehnologice. compozi ie. Gamen Eugenia.2. . Elemente generale referitoare la deúeuri úi reziduuri: Defini ii.clasificare. Curs magistral úi problematizare Bularda G. Colectarea. Dumitru M.1999 . b.. Deúeuri industriale provenite din transporturi úi construc ii : Descriere. LII. 295-305.1993 .clasificare Reciclare.2002 . Metode de reciclare a deseurilor a. C pitanu V. tehnologii de recuperare úi reciclare b. Bucureúti.3.1981 .. Deúeuri organice. Cunoasterea surselor si a categoriilor de deseuri si formele de impact a acestora asupra mediului. Vizit la sta ia de epurare Iaúi f. Cluj-Napoca. Analele I. Defini ie..

Al. 96p. sociale úi politice ale perioadei de tranzi ie generatoare de impact asupra p durilor S pt mâna XI: Fondul forestier na ional S pt mâna XII: Pajiútile din România S pt mâna XIII: Integrarea hazardelor naturale în planurile de management ale ecosistemelor S pt mâna XIV: Implementarea în metodele de management a rezultatelor ob inute din studiul ecologic al factorilor perturbatori S pt mâna I: Schimbarile globale si impactul acestora asupra ecosistemelor naturale. 5.colectia revistei1985-2008 pe internet.. Bucureúti.. . Redac ia de propagand Tehnic Agricol . PRENUMELE. 3. 2001 – Amenajarea p durilor. Leahu. I. Ars Docendi.. dezbatere. Univ. 1990 – Principalele tipuri de pajiúti din R. Holechek et al. 4. Prentice Hall. ION BARBU CERCETATOR STIINTIFIC GR. Vizita in teren S pt mâna XIII: Studiu de caz. 222 p. ING. S pt mâna X: Metod pentru evaluarea st rii peisajului montan în zone intens utilizate de turism. Ed. Note de curs úi lucr ri practice. 2002. xxx . Eexamen. D. Iaúi. Stabilirea gradului de naturalitate al ecosistemelor dintr-o regiune data. 6. S pt mâna II: Studiu de caz. modelare – problematizare. Impacudiri pentru stocarea dioxidului de carbon. DP Bucureúti.Cuza.Arbez. 8. 616 p . menit s asigure biodiversitatea úi productivitatea resurselor naturale..Landscape Ecology .S. 2002 – Risk Management and Sustainable Forestry. ucra. Strategia de la Sevilla. I. Prelegere.. S pt mâna VIII: Studiu de caz. S pt mâna XII: Gestionarea durabila a padurilor in Romania. 79p. European Forest Institute.. and Policy. xxx .. Cog lniceanu. S pt mâna V: Programarea lucr rilor la executarea studiilor de impact úi a bilan ului de mediu. S pt mâna XIV: Dezbatere. România. S pt mâna XI: Gestionarea durabila a padurilor in Romania. Economics. S pt mâna IX: Metod pentru evaluarea st rii peisajului montan în zone intens utilizate de turism. M. M-mixt) C OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C 2 S L 2 Pr. 1999 – Managementul capitalului natural. Bucureúti. I. 2003 -Natural Resources Ecology. S pt mâna VI: Lista activit ilor economice care sunt considerate factori poten iali de risc pentru degradarea p durilor úi a fondului forestier.Strategia de DezvoltareRurala-site MAPDR – 112p condi ii Prezen a la activit ile de lucr ri practice criterii Participarea activ la activit ile din laborator forme Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% formula notei finale R spunsurile la examinarea final 50% TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 231 . 2. Bordeaux. New Jersey. ú. Barbu. Ed. S pt mâna VII: Lucr ri de teren úi birou la executarea studiilor de impact în fondul forestier. et all. S pt mâna III: Analiza comparativa a distributiei vegetatiei dintr-o zona la alegere. 56 TITULARUL DISCIPLINEI DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. care integreaz factorii ecologici. France. Studen ii sunt încuraja i s aduc în discu ie experien ele proprii úi s participe la programe de evaluare úi elaborare a planurilor de management S pt mâna I: Introducere S pt mâna II: Principii de baz în managementul ecosistemelor naturale S pt mâna III: Gospod rirea durabil a ecosistemelor S pt mâna IV: Instrumente úi tehnici de implementare a „abord rii ecosistemice” în managementul ecosistemelor naturale S pt mâna V: Preocup ri interna ionale pentru managementul durabil al spa iului montan S pt mâna VI: Tipologia spa iului montan S pt mâna VII: Etape pentru realizarea unui proiect de gestionare durabil a unei zone montane S pt mâna VIII: Sistemul de încadrare a p durilor montane din România în grupe func ionale S pt mâna IX: P durile României – componente ale capitalului natural S pt mâna X: Particularit i economice . Managementul rezervatiilor biosferei. 7.I. sociali úi economici într-o strategie unitar . Vizita in teren.a. I DEPARTAMENTUL Geografie OBIECTIVE O abordare multidisciplinar a metodelor de gestionare a ecosistemelor naturale.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU M1 MANAGEMENTUL úI AMENAJAREA ARIILOR FORESTIERE SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JM 1209 2 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 6 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. 1. Metode de evaluare a riscului de apari ie a avalanúelor în mun ii înal i. Jerry L. C-colocviu. 2006 – Managementul ecosistemelor naturale. NUMELE DR. S pt mâna IV: Etape în realizarea unui studiu de impact sau bilan de mediu în domeniul ecosistemelor naturale úi seminaturale.

C-colocviu. Eexamen.Ghid de implementare a Programelor de Ac iune pentru Mediu în Europa Central úi de Est. problematizare 1. S pt mâna I: Ecosfera S pt mâna II+III: Formele de agresiune antropogen asupra mediului S pt mâna IV: Gestiunea informa iilor despre mediu S pt mâna V: Domeniile de ac iune ale politicilor de mediu S PT MÂNA VI: ORGANIZA II MONDIALE PENTRU ASIGURAREA PROTEC IEI MEDIULUI S PT MÂNA VII: ORGANIZA II REGIONALE PENTRU ASIGURAREA PROTEC IEI MEDIULUI S PT MÂNA VIII: ORGANIZA II NA IONALE PENTRU ASIGURAREA PROTEC IEI MEDIULUI S pt mâna IX+X: Politica de mediu a Uniunii Europene S pt mâna XI+XII: Politici de mediu în România S pt mâna XIII: Procedura de autorizare S pt mâna XIV: R spunderea juridic în domeniul protec iei mediului S pt mâna I: Mediul înconjur tor: defini ie úi clasificare S pt mâna II: Poluarea S pt mâna III: Supraexploatarea ecosferei S pt mâna IV: Interven ia omului în echilibrele ecosferei (Construc ia de baraje úi canale. NUMELE Conf. Protec ia rezerva iilor naturale úi a monumentelor naturii) S pt mâna XIII: Procedura de autorizare (Studiul de impact.. Studiul de pericol. Prelegere dezbatere. brainstorming. Institute de cercetare úi inginerie tehnologic . REGIONALE úI GLOBALE DE MEDIU 3 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* 94 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) NUM R DE CREDITE 6 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. Introducerea inten ionat sau accidental a unor specii de plante úi animale.Euroregiunile úi cooperarea transfrontalier . Structuri na ionale de cooperare interna ional ) S pt mâna XII: Politica româneasc de mediu cu privire la protec ia resurselor naturale úi conservarea biodiversit ii (Protec ia atmosferei. 1999 . Sheffield Markowitz P. 56 TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. 2. vol. UNESCO . regional úi global. II. Szentendre V dineanu A. Br ilean T. Protec ia mediului marin. MIRCEA NICOAR Legisla ia mediului. Centrul de Studii europene. Ecoauditul/Auditul de mediu) S pt mâna XIV: Armonizarea politicii de mediu româneúti cu cea european . PRENUMELE. 4. la diferite nivele de cuprindere úi decizie: local. International Network for Environmental Management. Autoriza ia de mediu... Managementul ecosistemelor DEPARTAMENTUL Biologie/Zoologie-Ecologie DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL Înarmarea studen ilor cu un sumum de cunoútin e teoretice úi abilit i de analiz a diferitelor abord ri politice în ce priveúte starea úi evolu ia calit ii mediului.CEPES. 3. Protec ia solului úi subsolului. Dr.Case Studies in Environmental Management in Central and Eastern Europe.Sustainable Development: Theory and Practice Regarding the Transition of Socio-Economic Systems towards Sustainability.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU M2 SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU POLITICI LOCALE. 2001 .. Acordul de mediu. Casebook Series. M-mixt) E COD: JM 2301 OB NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN LIMBA DE PREDARE Romana C 2 S L 2 Pr. Centrul Regional de protec ia mediului pentru Europa Central úi de Est. Bucharest Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale 232 . Protec ia apelor úi a ecosistemelor acvatice. Defriúarea p durilor) S pt mâna V: Politici de protec ie a mediului la nivel statal S pt mâna VI: Probleme specifice regiunilor de frontier /zonelor transfrontaliere S pt mâna VII: Politici la nivel de întreprindere/firm S pt mâna VIII: Forme ale r spunderii interna ionale S pt mâna IX: Conven ii úi acorduri interna ionale referitoare la protec ia mediului S PT MÂNA X: PROGRAMELE DE AC IUNE PENTRU MEDIU ALE UNIUNII EUROPENE S pt mâna XI: Autorit i na ionale pentru protec ia mediului (Structuri de gestiune. Iaúi Buckley C. 2001 . 2002 .

dezbatere úi problematizare. AURELIAN-NICOLAE ROMAN DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Tratarea elementelor de mediu prin prisma monit riz rii principalelor caracteristici semnificative úi cu impact asupra st rii de s n tate a popula iei.Geographical Information Systems: Principles and Applications.ro – Ministerul Mediului si Gospodaririi apelor Luca D. S pt mâna III: Programele Life Natura S pt mâna IV: Arii protejate S pt mâna V: Managementul în domeniul mediului S pt mâna VI: Sisteme moderne de gestiune a problemelor de mediu S pt mâna VII: Organizarea intern a agen iilor de protec ia mediului S pt mâna VIII: Autorizarea activit ii cu impact semnificativ asupra mediului S pt mâna IX: Legisla ia na ional de mediu. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Cunoaúterea detaliat a structurilor politice úi administrative cu competen e în domeniul mediului.ngo. Funda ia Corona.2.3) MONITORING. Protec ie civil S pt mâna XIV: Securitate nuclear . MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. PRENUMELE. Analiza diacrobic a modalit ilor de monitorizare a mediului. Cunoaúterea principalelor texte legislative. Goodchild M. care guverneaz monitorizare úi administra ia mediului. grupate pe tematici. Subsan e chimice. Cunoaúterea procedurilor de autorizare în domeniul mediului. Introducere în problematica monitoriz rii mediului..mmediu. CCOLOCVIU. Legisla ie orizontal S pt mâna X: Calitatea aerului.europa.. principii generale. E-EXAMEN.eu/atoz_en. Cooperare transfrontalier Curs magistral.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. (2007) – Ghid european de legisla ie úi bune practici în domeniul mediului úi dezvolt rii durabile.F.A to Z) http://www. (1991) .ro/legislatie/ Baza de date cu legislatie de mediu http://ec. scurt istoric S pt mâna II: Sistemul na ional de monitorizare a mediului S pt mâna III: Monitorizarea mediului la nivel local S pt mâna IV: Politici în domeniul monitoriz rii componentelor de mediu S pt mâna V: Structuri administrative na ionale úi locale implicate în supravegherea úi reglementarea mediului la nivel european S pt mâna VI: Structuri administrative na ionale úi locale implicate în supravegherea úi reglementarea mediului la nivel na ional S pt mâna VII: Organizarea intern úi sistemul de comunicare la nivelul principalelor autorit i din domeniul mediului în România S pt mâna VIII: Legisla ia europeana de mediu S pt mâna IX: Legisla ia na ional de mediu. Iaúi Maguire D. Organisme modificate genetic S pt mâna XIII: Legisla ie: Zgomot. Subsan e chimice. Protec ia naturii S pt mâna XII: Controlul polu rii. ADMINISTRATIA MEDIULUI IN ROMANIA COD: JM 2302 M2 Semestrul 3 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. politicilor úi strategiilor implementat în timp în domeniu. S pt mâna I: Monitorizarea mediului: defini ie.J. Protec ie civil S pt mâna XIV: Legisla ie: Securitate nuclear . Managementul deúeurilor S pt mâna XI: Calitatea apei. Longman Scientifîc and Technical METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Frecventarea lucr rilor practice (min 75%) Asimilarea cunoútin elor fundamentale úi abilit ilor practice Evaluare practic úi scris Evaluarea particip rii úi rezultatelor la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% 233 .DR.htm (The European Commission . studii de caz http://www. Organisme modificate genetic S pt mâna XIII: Zgomot. Protec ia naturii S pt mâna XII: Legisla ie: Controlul polu rii. Managementul deúeurilor S pt mâna XI: Legisla ie: Calitatea apei. Legisla ie orizontal S pt mâna X: Legisla ie: Calitatea aerului. Cooperare transfrontalier S pt mâna I: Re eaua na ional de monitorizare a componentelor de mediu S pt mâna II: Biodiversitate. Rhind D. NUMELE DISCIPLINEI LECT.

Metodologia de evaluare a impactului de mediu 5. Bucureúti. Editura Economic .. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1. E-examen. Bucureúti. Colibab Dana. 4. 3. M-mixt) C LIMBA DE PREDARE 6 Român DEPARTAMENTUL Economie. Analiza cost – beneficiu în promovarea politicilor úi strategiilor de protec ie a mediului 7. 2002 Rojanschi V. Mediul înconjur tor úi dezvoltarea durabil 3. – Mediul úi economia. Iaúi. de întocmire a proiectelor de mediu.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM C 2 M2 SEMESTRUL 3 ECONOMIA PROTEC IEI MEDIULUI COD: JM 2305 OP STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /Ffacultativ ) NUM R DE CREDIT E RUL ORELOR PE SAPT MÂN TOTAL TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA S L 2 Pr. de evaluare a impactului de mediu. Evaluarea úi managementul riscului determinat de poluare 2. Bran Florina – Politici úi strategii de mediu. 2. dezbatere. de a cunoaúte politicile macroeconomice care vizeaz mediul înconjur tor. Resursele naturale úi contabilitatea mediului 6. 5. Metodologia de întocmire a proiectelor de mediu 6. Bucureúti. 2006 Soroceanu V. Analiza cost – beneficiu în proiectele de mediu Prelegere.. Voineagu V. Editura Terra Nostra. Bucureúti. Editura Didactic úi Pedagogic . Modelarea matematico – economic a nivelului optim de poluare 4.Creúterea economic úi mediul. 2003 Rojanschi V. de a-úi însuúi cunoútin e legate de instrumentele economice de reglementare úi control al polu rii.A. PRENUMELE. . – Protec ia mediului. modelare – problematizare. Analiza costurilor de mediu 7. Editura Economic . Paradigme economice ale mediului 2. Instrumente economice de reglementare utilizate în controlul polu rii 5. – Economia protec iei mediului în agricultur .Metode cantitative pentru analiza datelor de mediu. - ORE SEMESTRU 56 * 94 TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs. EVALUARE Amari ei ùt. I. Editura Economic . Bran Florina. Politicile macroeconomice úi mediul înconjur tor 4.. Analiz cantitativ úi Sisteme informa ionale (FEAA) TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Bucureúti.. DR. 2000 Gr dinaru G. Editura ASE. Studen ii cap t abilit i de efectua analize economice ale fenomenelor de mediu.Cuantificarea dezvolt rii durabile. 1. 2000 condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la seminarii úi lucr ri practice Examen final scris Evaluarea particip rii la activit ile de seminar úi proiecte 50 % R spunsurile la examinarea final 50% 234 . NUMELE PROF. Auditul úi monitoringul de mediu 1. Editura Economic . . 1999 D duianu Vasilescu. R. C-colocviu. Studiu de oportunitate privind utilizarea instrumentelor economice de protec ia mediului 3. 6. PEKAR VICTOR DISCIPLINE ANTERIOARE RECOMANDATE OBIECTIVE TEMATIC GENERAL TEMATICA LUCRARILOR PRACTICE / SEMINARIILOR METODE DE PREDARE Disciplina Economia Protec iei Mediului ofer studen ilor posibilitatea de a asimila conceptelor noi legate de curentele contemporane în domeniul gestiunii úi protec iei mediului. 7. 1997 Gr dinaru I. Bucureúti. .

(2006) – Geografia popula iei. Paris (www.Perspectivele valorific rii poten ialului uman la nivel local. NUMELE PROF. Geografia Popula iei TEMATIC GENERAL TEMATICA SEMINARIILOR / LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Aprofundarea unor metode úi tehnici de evaluare a poten ialului antropic ca úi component a poten ialului mediului Formarea unor abilit i de interpretare a rezultatelor analizei componentelor poten ialului uman -1.org) ***Institute National d’Etudes Démographique. Muntele I.Poten ialul uman –defini ie. perspective -Prelegeri sus inute de retroproiector -Problematizarea úi conversa ia euristic Ungureanu Al. Sedcom Libris.. dinamic .Metode úi mijloace de interpretare a poten ialului uman 6. 56 94 6 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. „Al.DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU NUM M2 POTEN IALUL NATURAL úI UMAN AL MEDIULUI. diferen ieri spa iale. PRENUMELE.Interac iunile componentelor poten ialului uman 4. 30% evaluare pe parcurs. teorii 2. 10% din oficiu BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) EVALUARE 235 .Componentele poten ialului uman 3. M-mixt) E LIMBA DE PREDARE C 2 S L 2 Pr.fr) condi ii criterii forme formula notei finale Ob inerea unui punctaj de minimum 1.ined.Metode úi mijloace de investigare a poten ialului uman 5. la lucr rile practice (din 3 posibile) Prezen a constant în cadrul lucr rilor practice Însuúirea temeinic a unor concepte esen iale din domeniu Capacitatea de sintez a cunoútin elor însuúite.DR. Iaúi Ungureanu I. PERSPECTIVE SEMESTRUL TOTAL ORE SEMESTRU COD: JM2406 OB 4 TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) R DE CREDITE RUL ORELOR PE SAPT MÂN NUM TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs.prb. E-examen.IONEL MUNTELE DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Geografia Uman General . (2005) – Geografia Mediului. regional úi mondial Întocmirea unui portofoliu asupra particularit ilor poten ialului uman dintr-o anumit regiune : distribu ie spa ial . Editura Univ. într-un context geografic mai larg Capacitatea de aplicare a cunoútin elor dobândite la situa ii concrete Evaluare continu în cadrul luncr rilor practice Colocviu final : prezentarea proiectului de cercetare úi a recenziei 30% evaluarea în cadrul lucr rilor practice.5 p.I. concepte. 30% colocviu final. Geografia Economic .Cuza” Iaúi ***Population Reference Bureau of UN. New York (www. C-colocviu.

Ed. E. continentale úi sub continentale (regionale) X Evolu ia democra iei în lume. Reporters sans Frontieres. etc. Sudan úi Cornul Africii. Ed. Roma. Analiza politico-geografic a teritoriilor locuite de români. Corna Pellegrini. Stan (2008) – Parlamentul European. condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la activit ile de lucr ri practice Participarea activ la activit ile din laborator Evaluare oral úi scris Evaluarea particip rii la activit ile din laborator 50% R spunsurile la examinarea final 50% EVALUARE 236 . Ilieú (1999) – Elemente de geografie politic . Meronia. state federale. Alegeri europarlamentare.3) M/1 Semestrul 2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Oradea. Nat. V. *** (2005) – Enciclopedia Uniunii Europene. dezbatere. State unitare. Reporters sans Frontieres. IX Organiza ii mondiale. A.. XI No iuni de geografie electoral . CCOLOCVIU. Paris.). Vandermotten (1997) – Géographie politique. teritoriilor cu un statut politic anormal. 4. G. Sciences Politiques. J. modelare – problematizare.). NUMELE Lector dr. (dup datele Center for Systemic Peace. transcontinentale. IONEL BOAMF DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Sublinierea principalelor tr s turi politico-geografice ale statului. Analiza politico-geografic a Europei Central-Estice. Y. conversa ie. Prelegere. 2. frontierelor. VIII Geografia politic a Oceanului Planetar. Geografia politic : 1. Lévi (1990) – Géographie du politique. Presses Fond. E-EXAMEN. Bodocan (1999) – Geografie politic . descriere. 5.2. Analiza multivariat a unor elemente politico-geografice cu ajutorul unor metode statistice Expunere. Editura Universit ii. Bruxelles. Structur politic . Peninsula Coreea. Ch. Analiza comportamentului electoral în Principatele Dun rene (1831-1862)/România (1862-2007)úi în CECO/CEE/Uniunea European (19522007). ariilor-nucleu úi capitalelor Reliefarea importan ei geopolitice a Oceanului Planetar Prezentarea principalelor organiza ii mondiale úi celor mai importante ansambluri politice suprana ionale Scoaterea în prim-plan a evolu iei democra iei în lume Eviden ierea principalelor elemente de geografie electoral Obiectul de studiu úi istoricul geografiei politice II Geopolitica III Geostrategia IV Spa iul personal úi teritorialitatea V Percep ia lumii politice VI Geografia politic a statelor úi a frontierelor VII Organizarea administrativ intern . Presa Universitar Clujean . Elena Dell’Agnese (1995) – Manuale di geografia politica. Maspéro. Iaúi. Bucureúti. (dup datele Center for Systemic Peace. Freedom House. etc. Nuova Italia Scient. Cluj-Napoca. Presses Universitaires de Bruxelles. conversa ie euristic . Boamf . Evolu ia democra iei în lume. Freedom House. ça sert d’abord à faire la guerre. Evolu ie. A. Editura PIM. Paris. OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) I. state regionale. MMIXT) E F NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Lacoste (1982) – La géographie. PRENUMELE. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 94 NUM R DE CREDITE 5 LIMBA DE PREDARE 28+28 Român DEPARTAMENTUL Geografie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. a unor arii cu focare de conflict: Orientul Apropiat úi Mijlociu. Asia Central úi de Sud.DENUMIREA DISCIPLINEI GEOGRAFIE POLITIC ÎN CONTEXTUL DEZVOLT RII DURABILE COD: JM 2408 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 DOMENIUL GEOLOGIE Master: GEOCHIMIA MEDIULUI (programele sunt valabile úi pentru masterul GEOCHIMIA MEDIULUI .în limba englez ) 237 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 238 .

Dezvoltarea abilitatilor de lucru in laboratorul de analiza chimica a probelor de natura geologica si de a alege metoda potrivita pentru principalii cationi din proba. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. a doua. (1983). NUMELE Conf.. metode de analiz chimic a componen ilor (silice. sodiu. Iasi. Determinarea con inutului de ap a unui minereu (H2O-. 6. fier total.. (1972). calciu. Dezagregarea sub presiune. ed.Efectuarea analizei chimice a minereurilor si rocilor dupa o schema de analiza. magneziu. Interpretarea rezultatelor. Ed. dezbaterea. Determinarea gravimetric con inutului de silice si a sumei oxizilor. Sedcom Libris.A.2. 2.. Traian Gavriloaiei DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Chimie generala.M.3.4) ANALIZA CHIMIC A ROCILOR I MINEREURILOR COD: GC 4101 M1 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. PRENUMELE. Opera ii preliminare. Introducere. Scheme de analiz rapid a silica ilor. Dezagregarea cu microunde. 7th ed.Interpretarea unor rezultate de analiza chimica a rocilor.) 3. Johnson W. Dezagregarea sub presiune.G. 3. titan. 5. H2Ot. analiza chimica a rocilor. Publishing. Sauders Coll. 2. 1. New York. 1. 7. John Wiley & Sons. Analiza chimic a minereurilor nemetalifere. Rock andMineral Analysis. Hidrogeochimie. aluminiu. (2007). Bucureúti. Dezagregarea cu microunde.C. invatarea prin descoperire METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Easton A. lucrari practice si seminar) Evaluarea cumulativa Verificare pe parcurs (P) + examen (E) 0. Preg tirea probei pentru analiza chimic . (2000). CCOLOCVIU. condi ii criterii forme formula notei finale Indeplinirea tuturor obligatiilor profesionale (curs. Analytical Chemistry. . London. New York. fosfor. Analiza chimic a silica ilor. Jeffery P.Dezvoltarea capacitatilor de asimilare a metodelor de analiza chimica a rocilor. 6. Tehnic . E-EXAMEN.25 P EVALUARE 239 .A. Metode chimice de analiz a rocilor.75 E + 0. Metode de dezagregare pe cale umed a rocilor. Maxwell J. Prelegerea. dr. 4.J. Chimie analitica. continut de apa). mangan. H2O+. Elsevier Publishing Co. (1981). potasiu. Metode de dezagregare pe cale uscata a rocilor. Chemical Analysis of Silicate rocks. 5. 4. Skoog D. problematizarea. . .DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Pedogeochimie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR . an introduction. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 214 NUM R DE CREDITE 9 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. et al. Ed. Dezagregarea probei prin fuziune alcalin . Gavriloaiei T. P. schema de analiz .

Însuúirea deprinderilor practice în aplicarea metodelor spectrometrice specifice în determinarea cantitativ a elementelor chimice componente ale mineralelor. (2007). dr. Wiley –VCH. Montaser A. "Al. Markowicz A. Kirkbright G...DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. (ed) (1998). environmental and materials scientists. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr... minereurilor úi solurilor. Ed. din Köln. Phil J. Prelegerea bazat pe proiec ii video. Inc. Mineralogie. rocilor.E. Walsh J. An introduction to quantitative chemical analysis for earth. Petrologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE S ofere cunostin ele de baza referitoare la metodele spectrometrice moderne folosite în studiul compozi iei chimice a forma iunilor geologice. Longman. Academic Press. PRENUMELE. Modern Analytical Geochemistry. Houk S. dezbatere. Spectrometrie de fluorescen a razelor X.F. (1999). (1974). Thompson M.4) SPECTROMETRIE ÎN GEO TIIN E COD: GC 4102 M1 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. UK. UK. Germania Univ. Handbook of Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Gill R. Cuza" din Ia i.N. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 214 NUM R DE CREDITE 9 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Univ. Spectrometrie de emisie cu plasm cuplat inductiv. Marcel Dekker. Blackie (UK). I. Viridian Publishing. asoc. Van Grieken R. E-EXAMEN. condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a activ la cursuri i lucr ri practice Evaluare cumulativ Teste scrise 50% P + 50% E EVALUARE 240 . (eds) (2002). Handbook of Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry. Spectrometrie de absorb ie atomic . problematizarea úi observa ia independent .. Potts..). Handbook of X-Ray Spectrometry (2nd ed. Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Viridian Publishing.E. Haino Uwe Kasper Conf. (2007).2. dr.3. Atomic Absorption and Fluorescence Spectroscopy. Longman. Handbook of silicate rock analysis (2007). NUMELE Prof. Sargent M. CCOLOCVIU. Nicolae Buzgar DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Chimie. Cristalografie.A. New York. Chapman & Hall (USA) Robin Gill (eds) (1997) Modern Analytical Geochemistry. Gray Alan L. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Jarvis K. Introducere.

Nyquist R. Filtre. Însuúirea deprinderilor practice în aplicarea spectrografiei Raman în determinarea mineralelor. Prelegerea bazat pe proiec ii video. R. Criterii de performan ale spectrografelor Raman. Cristalografie. problematizarea úi observa ia independent . Strat M.3.4) SPECTROGRAFIE RAMAN COD: GC 4103 M1 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Spectroscopia Raman cu fibr optic . Dispozitive optice-obiectivele. I.). Nicolae Buzgar DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Chimie. “Al. Petrologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE S ofere cunostin ele de baza referitoare la spectrografia Raman úi modul de studiul al mineralelor úi rocilor (determin ri calitative úi cantitative). Teorie úi experiment. Raman and nuclear magnetic resonance spectra. Mineralogie. Microscopia Raman úi imagistic . BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) McCreery L. (2000). Magnitudinea dispersiei Raman. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 152 NUM R DE CREDITE 6 LIMBA DE PREDARE 28 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Inc. Colectarea úi detectarea undelor dispersate (Raman). Componentele majore ale spectrografului. condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a activ la cursuri i lucr ri practie Evaluare cumulativ Teste scrise 50% P + 50% E EVALUARE 241 . (2001). E-EXAMEN. Detectori multicanal úi CCD.dezbatere.dr. Spectroscopie úi laseri. Nakamoto K.2. Probe pentru evaluarea spectrometrelor. Ed. CCOLOCVIU. (2007). Cuza” Iaúi. Zgomotul de fond. Laseri úi lungimi de und . John Wiley & Sons. Inc. PRENUMELE. NUMELE Conf. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds (5th ed. Interpreting infrared.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Elsevier. Univ. Introducere. Raman Spectroscopy for chemical analysis. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 1 S L 1 Pr. (1997). John Wiley & Son.

în geocronologie. Sistemul Sm-Nd. C. Clujean . Sistemul U-Th-Pb.B. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Dickin. Principiile geocronologiei. P. A. (1986). Metode de datare prin fenomene nucleare naturale. (1995). Cambridge University Press. E-EXAMEN. Cosma. Onac. CCOLOCVIU.2. Principles of Isotope Geology. în prezent. Tectonica global OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Insusirea de catre studenti a celor mai importante sisteme de izotopi utilizate. Aplica ii ale metodelor geocronologice la rocile sedimentare. Gh.50 EVALUARE 242 . G. Clepsidrele geologiei. Construirea úi interpretarea izocronelor. E OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 1 S L 1 Pr.3.4) GEOCRONOLOGIE IZOTOPIC COD: GC 4104 M1 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Sistemul K-Ar. Cluj-Napoca. Sistemul Lu-Hf. (1998). Maricel R ileanu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Petrologie. NUMELE Lector dr. MMIXT) P. (2004).50 + 0. Sistemul Re-Os. Mineralogie. PRENUMELE. Presa Univ. John Wiley & Sons. Calcularea v rstei U-Pb úi construirea diagramelor concordia. P. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 152 NUM R DE CREDITE 6 LIMBA DE PREDARE 28 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Faure. Dacia. Sistemul Rb-Sr. No iuni generale referitoare la geocronologia izotopic . Radiogenic Isotope Geology. Cluj-Napoca.. Ed.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale (cursuri úi lucr ri practice) Evaluare cumulativ Evaluare pe parcursul semestrului + examen scris 0. V saru. Prelegeri prezentate în power point.Ed. magmatice úi metamorfice.

H.V. Izotopii în geotermometrie 1. Javoi M. Kononenko L. Springer-Verlag. Stable isotope geochemistry.Li) în cercetarea mediului.G.70 E + 0.4) GEOCHIMIA IZOTOPILOR STABILI COD: GC 4105 M1 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. (1997). Chapman and Hall. dezbatere. Sobotovich E.Geol. Stable isotope and geothermometry. Mineral. utilizarea i importan a izotopilor stabili (O. Ohmoto H. apa magmatic i juvenil . 16. Aplica ii ale izotopilor stabili în cercetarea mediului Compozi ia izotopic a fluidelor: apa de mare. Izotopii oxigenului Izotopii hidrogenului Izotopii carbonului Izotopii sulfului Izotopii litiului 5. PRENUMELE. S.V. of America. Bowen R. Soc. J. MMIXT) M OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 1 S L 1 Pr. Review in Mineralogy and Geochemistry. Stable isotope geochemistry of ore deposits. Stable isotope geochemistry (2001). s ruri bazinale 3. Izotopii stabili. (1997). Berlin. (1977).N. 1. cu implica ii teoretice i practice pe baza unor exemple din ar i din str in tate.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.3. CCOLOCVIU. E-EXAMEN. (1986). TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 152 NUM R DE CREDITE 6 LIMBA DE PREDARE 28 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Izotopii stabili în mediu... Review in Mineralogy. 133. problematizarea i observa ia independent BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Attendorn H. Maricel R ileanu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Chimie..2. Bazele teoretice ale izotopilor 2. NUMELE Lector dr. Frac ionarea izotopilor 3.H.30 P EVALUARE 243 . Energoizdat Moskva. apa metamorfic . apa meteoric . 43.. Abunden a 4. Standarde interna ionale. (1982). Radioactive and stable isotope geology.2 OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Cursul prezint bazele teoretice ale izotopilor. C. Exemple din str in tate i din România. Metalogenie 1. Metode de separare a izotopilor 2. Aplica ii ale izotopilor stabili în geotermometrie Prelegere. Hoefs I. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale (cursuri úi lucr ri practice) Evaluare cumulativ Examen 0. Spravocinik po izotopnoi geohimii. Bartnitzki E.

. sarcinii electrice. B. platouri úi mun i submarini.Geochimia crustei continentale . CCOLOCVIU. Prelegeri. Bazalte de rift medio-oceanic. metamorfic . 17-53. K. PRENUMELE. Wiley. Chemical cycles in the Evolution of the Earth. Turekian K. Hidrogeochimie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Acumularea de c tre studen i a cunoútin elor privind: . Diagrame de varia ie (Harker. dr. 276 pp. dezbateri. François Rabelais din Tours. Compozi ia medie a crustei continentale.2. D. NUMELE Prof. (Eds) (2004).Migra ia geochimic în crusta terestr Compozi ia crustei continentale. Masuda).Structura crustei terestre .DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 184 NUM R DE CREDITE 8 LIMBA DE PREDARE 56 Român TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Geochimie.. New-York. Elsevier. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Evaluare pe parcurs úi examen final online 0. E-EXAMEN. sedimentar ). Constantin Cocîr DEPARTAMENTUL Univ.) . Zonarea geochimic a mineralelor metamorfice.Petrografia crustei terestre . MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Parti ia elementelor minore în condi ii crustale. asoc.Geochimia crustei oceanice . caracteristici geochimice. (Eds. Treatise on Geochemistry. Compozi ia crustei oceanice. problematizare BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Drever J. melange). (1988).2. Geochemical cycles: the continental crust and the oceans. and Karl K.3. Migra ia elementelor chimice în partea superioar a crustei (cruste de alterare. In C. presiunii úi temperaturii asupra parti iei elementelor minore în silica i. Gregor et all. et al. insul oceanic . Compozi ia crustei continentale inferioare. Petrologie (magmatic . 3.50 E + 0. Metalogenie 1. Diferen ierea intracrustal .50 P EVALUARE 244 .4) GEOCHIMIA CRUSTEI TERESTRE COD: GC 4201 M1 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Fran a DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Mineralogie. Holland H. vol. Compozi ia chimic medie a crustei terestre. I. Studii de caz. Influen a razei ionice.

Factorii alter rii supergene 2. Rae. Biogeochimie Acumularea de c tre studen i a cunoútin elor privind: . Springer. alterarea chimic . . E-EXAMEN. . H. dezbateri.2 Bilan uri geochimice la nivelul elementelor minore LABORATOR 3. 272p. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. sedimente.4) ALTERAREA SUPERGEN A ROCILOR COD: GC 4202 M1 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Soils and sediments. metamorfic . Hidrogeochimie. Studii experimentale 6. Parker. Identificarea caracteristicilor chimice ale asocia iilor de minerale formate prin procese supergene CON INUTUL 3. Produsele alter rii supergene CON INUTUL 4. Dan Stumbea DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Cristalografie.Procesele de alterare supergen . Evolu ia z c mintelor de minereuri în condi ii supergene 8. .DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Influen a proceselor de alterare supergen asupra unor componente de mediu (ape. Evolu ia unor roci magmatice úi metamorfice în condi ii de clim temperat 7. Iaúi. dr. Casa Ed. Springer. PRENUMELE. atmosfer ) 1.Factorii alter rii supergene. NUMELE Conf. Geochimie.70 P BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 245 . CCOLOCVIU.4 Determinarea ratei de solubilizare a mineralelor în condi ii supergene 4. (1998). OBIECTIVE . Mineralogie. Pacquet.Studii experimentale. D. (1998). An Introduction to the scientific principles. 370p.. W. soluri. problematizare Bland. Studii experimentale METODE DE PREDARE Prelegeri. Metalogenie 1-2. Geologia z c mintelor de minereuri. alterarea generat de activitatea organismelor) 3.3. „Demiurg”. Weathering. 209p condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Evaluare pe parcurs úi examen final scris 0. A.Evolu ia rocilor magmatice i metamorfice în condi ii climatice temperate. 1. sedimentar ). Metodele de investigare utilizate în studiul alter rii supergene a rocilor CURSULUI 5. Identificarea texturilor asocia iilor de minerale formate prin procese supergene 2. 272p.3 Procese geochimice la interfa a solid/solu ie 3. Berlin. Petrologie (magmatic .30 E + 0. D.1 Bilan uri geochimice la nivelul elementelor majore LUCR RILOR DE 3. (2007). E. Berlin. Londra. Identificarea asocia iilor de minerale formate prin procese supergene 3.Metodele de investigare utilizate în studiul alter rii supergene a rocilor.. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 184 NUM R DE CREDITE 8 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.Produsele alter rii supergene. (1997). J. Environmental interactions of clays. Arnold.2. Procesele de alterare supergen (alterarea fizic . Stumbea. . Rolls.

Inc. Prezentarea datelor analitice. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale ( cursuri i lucr ri practice ) Evaluare cumulativ Proba practic + examen scris 0. 2. Geochimie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI 1. Metamorfism i metasomatism 6.3. New Jersey. Varia ia con inuturilor elementelor în timpul frac ion rii cristal-lichid. E-EXAMEN.2 nd ed. Petrologie.Sa ofere cuno tin ele de baz referitoare la distribu ia elementelor chimice în sistemele de roci naturale. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 184 NUM R DE CREDITE 8 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.(1993). (1995). Longman Scientific & Technical. interpretation. 352p.4) CERCETAREA LITOGEOCHIMIC COD: GC 4203 M1 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.B. England.2. PRENUMELE. Mineralogie. 3rd ed. Using Geochemical Data: evaluation. Controlul structural asupra distribu iei elementelor. NUMELE Prof. Faure G. CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Rollinson H. 647p. 3.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. presentation. Date asupra distribu iei elementelor 1.75 E + 0.. 4. Emanoil Gandrabura DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Chimie.25 P EVALUARE 246 . problematizarea i observa ia independent . 5. McGraw-Hill Inc. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. (1998). Krauskopf K. Harllow. CCOLOCVIU. din forma iunile naturale. 2. dr. 600p. Bird D. Utilizarea datelor de con inut ale TR úi ale altor elemente în urme. în scopul interpret rilor petrogenetice. Prentice-Hall. Sublimate i emana ii vulcanice. Prelegerea dezbatere.S ofere bazele teoretice úi practice aplicate în cercetarea litogeochimic . Coeficien i de reparti ie în sisteme naturale i artificiale. Burnt Mill.. Introduction to Geochemistry.. Principles and Applications of Geochemistry.

Gh. Marcel Dekker. problematizare OBIECTIVE CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Erhan. Ovidiu Gabriel Iancu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Acumularea de c tre studen i a cunoútin elor teoretice úi practice privind: a) Prelevarea probelor geologice i b) Preg tirea probelor geologice în vederea efectu rii determin rilor de laborator prin diverse metode instrumentale de analiza Prelevarea probelor geochimice de roci. & Markowicz A. (1986). Longman. Ed.. (eds) (2002). Handbook of X-Ray Spectrometry (2nd ed. Van Grieken R. Longman. 199p. Prospec iunea geologic . Litografiat. modul de gestionare a probelor). A. CCOLOCVIU. Treiber. Lucr ri practice.Inc.4) PRACTIC GEOCHIMIC COD: GC 4204 M1 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.) (1999) . environmental and materials scientists. 472p. dr. Universitatea “Al. minerale. an introduction to quantitative chemical analysis for earth. Murariu. Cuza” Iaúi. pastilarea (soluri pentru analize XRF) i concentrarea (lichide pentru analize XRF).50 P + 0. V. soluri i ape (criteriul reprezentativit ii probelor. E. 266p. Curs litografiat. Geologia z c mintelor de minereuri. Didactic úi Pedagogic . (1985). (1967). I.).2. New York. PRENUMELE. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 124 NUM R DE CREDITE 6 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. MMIXT) C OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C S L 4 Pr. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la lucr rile practice Evaluare cumulativ Prob practic úi colocviu 0.Modern Analytical Geochemistry. Modul de depozitare a eúantioanelor folosite pentru diverse analize. „Al I. E-EXAMEN. dimensiunea probelor. T. soluri i ap pentru realizarea lucr rii de diserta ie.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Blackie (UK).3. (Ed. Dezbateri. Handbook of silicate rock analysis (2007). Chapman & Hall (USA) Robin Gill (ed) (1997) Modern Analytical Geochemistry. Preg tirea probelor pentru analize. I. Univ. M cinarea (minerale i roci). Cuza” Iaúi. Recoltarea i prelucrarea de probe de minerale. Popa. roci. Gill R.50 E EVALUARE 247 . Prelucrarea materialelor mineralogice úi petrografice. NUMELE Prof. Bucureúti.

Aprecierea domeniului de valorificare al apei analizate. sursele úi intensitatea contamin rii lor. La lucr rile practice. Bilan uri hidrogeochimice. condi ii criterii Efectuare integral a obliga iilor la lucr rile de laborator Precizia úi interpretarea analizelor de laborator Studentul este notat la fiecare úedin de laborator. la începutul semestrului. dr. chimism. The geochemistry of natural waters.70B BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE forme formula notei finale 248 . CCOLOCVIU. localizare. (1994). Popescu Rodica (2000). PRENUMELE. Universit ii „Al. Conferin e cu proiec ii (Power Point). Procese hidrogeochimice în lacuri.2. New Jersey. Ed. Co. No iuni generale: clasificarea apelor dup genez . Determinarea chimismului apelor naturale. câte o prob de ap pe care o va analiza úi interpreta. Contaminant hidrogeology Prentice Hall. Fetter C. Chimismul precipita iilor. (2002). TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 184 NUM R DE CREDITE 8 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.W. Hidrogeochimie. fiecare student primeúte. Evolu ia chimismului apelor naturale. Procese hidrogeochimice în sistemele fluviale (inclusiv estuare). Univ. Iaúi. E-EXAMEN. NF = 0. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Evolu ia chimismului apelor naturale. Applied hidrogeology Macmillan College Pub. Procese hidrogeochimice în diverse tipuri de roci. Geochimia rezervoarelor hidrogeochimice continentale.4) GEOCHIMIA APELOR CONTINENTALE COD: GC 5101 M2 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. (1999). NUMELE Prof.I. (1997).La sfârúitul semestrului studentul sus ine un examen scris din ceea ce s-a predat la curs (nota B). Nota final (NF) se calculeaz ca medie ponderat : Activitatea practic 30%. Chimie analitic OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Cunoaúterea proceselor hidrogeochimice din cadrul zonelor continentale. Popa Gh. Cu aceste note par iale se calculeaz media (A) ce reprezint evaluarea activit ii la lucr rile practice pe semestru. Gheorghe Popa DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Mineralogie. Drever J.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.. New York. Bilan uri hidrogeochimice. Rezultatul examenului 70%. Ed. Efectuarea unor bilan uri hidrogeochimice pe baza analizelor proprii. Petrologie. Prentice Hall.3. Hidrogeochimie.30A + 0. New Jersey.Cuza”. din Bucureúti.W. Procese hidrogeochimice la nivelul solului. Fetter C.I.

Geochimia úi metalogenia uraniului.2 DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Cursul prezint geochimia úi biogeochimia metalelor radioactive cu privire special asupra uraniului – elementul chimic cel mai mobil din sistemul periodic. 52. Uraniul în ape. Serii radioactive. Geochimia uraniului. METODE DE PREDARE Prelegere. Abunden . LUCR RILOR DE spectroscopie de absorb ie. Springer-Verlag. Tipuri genetice de z c minte de uraniu. problematizarea úi observa ia independent Bourdon B. 38. (2005). Uranium ore deposits.Univ. Iaúi. analiza termic LABORATOR 4.P.. 2. (1999). Metode de identificare a uraniului CON INUTUL 3.M. Surse. St ri de oxidare. Radioactivitate: natural . NUMELE Prof. Coeficien i de parti ie: mineral – topitur 5. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 184 NUM R DE CREDITE 8 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Considera ii geochimice generale. artificial .C. spectroscopie în IR. Mineralogia uraniului: minerale proprii. Metode moderne de determinare a uraniului: spectrometrie de mas . Mobilitate. minerale concentratoare de uraniu. Biogeochimia uraniului. Uraniul în organismele vii. fluorescen a de raz x. Murariu T. Uranium: Mineralogy. Uraniul în soluri úi în sedimente.. Turner S.4) M2 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Ed. Sunt examinate sugestiv aspecte referitoare la mineralogia úi geochimia uraniului. Abunden .J. CON INUTUL Geochimia uraniului în procese endogene si exogene. Dahlkamp F. (1993). Burns P. Titus Murariu Metalogenie 1. Metode de identificare a radioactivit ii 2. (2003). PRENUMELE. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. CURSULUI 4.2.. Sunt eviden iate OBIECTIVE aspecte referitoare la contaminarea mediului cu metale radioactive úi tehnici de remediere. Abunden . Configura ie electronic .70 E + 0. Toxicitate. E-EXAMEN. Lundstrom C..Cuza”. Surse. Transport. Finch R. Reviews in Mineralogy. Transport. 1. 5. În acelaúi timp. Geochemistry and the Environment. Fixare. Reviews in Mineralogy. CCOLOCVIU. Surse. Toxicitate. Contaminarea mediului cu uraniu úi tehnici de remediere.DENUMIREA DISCIPLINEI GEOCHIMIA I BIOGEOCHIMIA METALELOR RADIOACTIVE COD: GC 5102 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.3.I.’Al. Berlin. dezbatere. Uranium series Geochemistry.30 P BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 249 . Uraniul din magmatite ca indicator geochimic metalogenetic. 1. Abunden . pe baza unor date din literatura din ara noastr úi din str in tate se utilizeaz con inutul de uraniu din magmatite ca indicator geochimic metalogenetic. tipuri genetice de z c minte cu valoare economic . condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale (cursuri úi lucr ri practice) Evaluare cumulativ Examen 0. Metale radioactive: actinide 3. Henderson G.C. dr.

Standarde pentru acizii huminici úi fulvici. I I. VI. Îngraúaminte naturale. Model for technology screenning for hazardous waste site clean / up. transporturi – auto. Poluarea cu metale grele (unit i industriale. Componentele úi fazele solului (L. II. Poluarea solurilor cu seleniu. IV. Geochimiaf: P. S in soluri. XII.. Victor abliovschi DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Mineralogie. Dacia. sulf úi fluor. XIII. Poluarea cu metale grele a solurilor României. Bugetul carbonului în p durile europene. Tehnici de depoluare.K. Poluarea cu seleniu úi fluor a solurilor agricole úi silvestre. Geochimia S. combinate lian i. III. Z c minte de c rbuni. OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR 1. Geochimia solului. Al. CARTS (evaluarea pertinent a diverselor alternative de depoluare) (Penmetsa et al. Poluarea cu substan e anorganice.20P1 +4cursuri 0. Mo.. Geochimia carbonului din sol. Cluj / Napoca. Poluarea solului. 119.. PRENUMELE. V. Modelele Silvestre Yasso (Liski et al. Poluarea solurilor cu hidrocarburi úi ape saline. cambisoluri. Berlin.. E-EXAMEN. rezultate experimentale (15%). (2001). Bulgaria. Baia Mare. P. verific ri parcurs (5%). Poluarea solurilor cu metale grele (Pb. Ti. Metale grele în soluri agricole úi forestiere. G). Alcalinitatea úi aciditatea solurilor agricole úi forestiere. Metode de depoluare a solurilor úi apelor subterane: RAAS (tehnica disponibil dup eficien a depolu rii). Amendarea solurilor alcaline. minerale argiloase. Palosuo T. XI. Alkaliniatea úi aciditatea solurilor. XII. littier . 2005) úi Silva . Natura úi sursa poluan ilor. Cr. 4. Evaluation ofSoil Organic Matter Models. Geochimie. (1993).2005).VII. METODE DE PREDARE A.. Zn. Penmetsa R. Púi S in solurile Europei.. 9 . 2. Geochimia proceselor supergene. Ucraina). S. Ed. Springer. N. 11. Gala i. 226 p.. NUMELE Conf. Strategii didactice cu caracter interdisciplinar. IHHS. ingrasaminte chimice. 3. U. Humus. VIII. I. 168 – 182 Neag G. dr. 5. 429 p. 6. transfrontalier . Iodul úi bromul în soluri. Geochimia solu iei solului. Componen i minerali. Germany. Humine VI. 13. (2005). criterii Poluarea solurilor. Copúa Mica. Ti . N úi C în diverse tipuri de soluri. Roúia Montana. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 184 NUM R DE CREDITE 8 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Substan ele humice.20 L formula notei finale 250 . Mn. Ecological Modelling 189. Soluri úi ape subterane poluate. Grenney W.. Geochimia C. Geochimia solului. Amendarea solurilor acidie (spodisoluri.. metalurgie. silica i.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. pierderea unei p rti din mas a MO în unitatea de timp. Co.3. IV. Poluarea cu metale grele a solurilor din România – punctele fierbin i (Zlatna.4) M2 GEOCHIMIA I POLUAREA SOLURILOR Semestrul I COD: GC 5103 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Mn. Carbonul úi modelul de degradare a MO. XI. Poluarea cu substan e organice. Metode instrumentale in geochimie. XIII. 12. 8. îngr ú minte chimice úi verzi. Smith P. III.1941) . Petrologie metamorfic . determin ri (20%).. D.. C. Petrologie sedimentar .celulozice. Powlson D. Deúeuri menajere úi industriale. VII. Geochimia solurilor silvestre úi solu iei solului. Carbon and decomposition model Yasso for forest soils.S. N. Journal of Environmental Engineering no. 10. Sievänen R.. oxizi de Fe. Zacaminte de minereuri. Geochimia proceselor de sorb ie în soluri (cationi úi anioni). Geochimia C.J. S. IX. Verraes G. Metode de depoluare a solurilor: RAAS úi CARTS. MOS. 1941). Slovakia. CCOLOCVIU. Czechia. 7. V. Hg. Continuu: (a) teste rapide de evaluare úi autoevaluare (b) teste de evaluare a nivelului de aplicabilitate a forme no iunilor dobândite. Petrologie magmatic . Solul component al mediului natural. Metalogenie. IX. X. Geochimia materiei organice din solurile p durilor europene (molid úi fag). Geochimia solului (Jenny.. C úi metalelor grele în solurile agricole. Geochimia solutiei solului din p durile evoluate pe diverse clase de soluri (Austria. teorie (40%). VIII.. B. Bugetul carbonului in padurile europene. Composturi. Ciclul carbonului in p duri (Schmid. As. (c) compararea datelor ob inute. 14. B. Poluarea solurilor. Pesticide. France. Cu. Peltoniemi M. degradarea materialelor non . Strategii combinate BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE Liski J. Ni. Poland. feroviar. (d) elaborarea de referate pe anumite probleme. Componen i organici úi minerali. Geochimia solurilor agricole cultivate . Compozi ie elemental .. Natura úi sursa poluan ilor.. Fe). Hungary. Geologia României. Geochimia solului func ie de materialele parentale pe care au evoluat (Jenny. Yasso pentru solurile forestiere.40E + 0. Culic A. amendamente pentru cele acide úi alcalineú X. (1996). MMIXT) E NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. XIV. Prezen (10%).. condi ii internet (10%) A.. Geochimia solu iei solului din p durile Romaniei (molid úi fag) . Hidrogeochimie. activitatea microbian . Tl. 4cursuri 0.1993). aerian.2. Cd. Romania. zeoli i. XII.20P2 + 0. II. N. Geochimie analitic . Smith J. Reúi a). luvisoluri).

New York.De a dezvolta capacitatile de asimilare si de analiza a proceselor de interfata a studentilor .25 P (portofoliu) EVALUARE 251 . prezentare de sliduri BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Banfield J. 361-382. Interactions between microbes and minerals. E-EXAMEN. Soc. Biotehnologii minerale cu aplicatii in investigatii geochimice. Litosfera ca habitat microbian (roci si minerale. condi ii criterii forme formula notei finale Indeplinirea tuturor obligatiilor profesionale (curs. sulfului.. Ed. sulfurilor metalice.. Agenti geomicrobieni in mineralizarea materiei organice.4) GEOMICROBIOLOGIE COD: GC 5104 M2 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Rolul microorganismelor in transformarea anorganica din litosfera. dezbaterea. p. Geomicrobiologia metalelor grele 5.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. 4. Ehrlich H. New York. Corson. (2001). Studiul proceselor chimice de bioacumulare Prelegerea. lucrari practice si potofoliu) Evaluarea cumulativa Verificare pe parcurs (portofoliu) + Examen 0. Traian Gavriloaiei DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Chimie analitica 1. L. Formarea microbiana a carbonatilor minerali. Bacterii acidofile si oxidarea sulfurilor metalice (biosolubilizarea fierului.Aprofundarea bazelor chimice ale interactiunilor dintre minerale si micoorganisme . Geomicrobiology. Ehrlich H. Pamantul si microorgansimele 2.Studiul calitativ si cantitativ al fenomenelor de adsorbtie pe suprafata peretilor celulari ai microoganismelor 1. (1990).) (1997). aurului) 6. 2. Marcel Dekker Inc. Brierley C. Geomicrobiology. Nealson K. CCOLOCVIU. invatarea prin descoperire. Geomicrobiologia alterarii silicatilor.2. 35-71. (eds. 1. 3. Bioacumularea extracelulara. p. PRENUMELE. of America. soluri organice).3. uraniului.L. Hong Kong. Agenti geomicrobieni catalizatori ai proceselor geologice si geochimice. Gavriloaiei T. fosfatilor. Microbial mineral recovery. vol. problematizarea. Iasi. Min. Stadiul cercet rilor în geomicrobiologie 2. 3-27. NUMELE Conf. carbunilor fosili. Procese chimice de biosolubilizare. Bioacumularea intracelulara. (1995). dr. 35.H. MMIXT) M OP NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 1 S L 1 Pr.. Mineralogie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE . Cicluri geomicrobiene 3.75 E + 0. Rewiews in Mineralogy.. McGraw-Hill Publishing Co. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 152 NUM R DE CREDITE 6 LIMBA DE PREDARE 28 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Introducere. p. Geomicrobiologia oxid rii mineralelor 4. Washington. mineralele solului. Procese chimice de bioacumulare. Bioacumularea la suprafata celulei.L.

Berlin. (2000).. Akademiai Kiado. Budapesta.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Poluanti anorganici in atmosfera. invatarea prin descoperire Brasseur G.Intelegerea complexitatii fenomenelor chimice care au loc in atmosfera. Wayne R. Metode de analiz a gazelor 3. lucrari practice si seminar) Evaluarea cumulativa Verificare pe parcurs (portofoliu) + Examen 0. 5. (1999). Prinn R. Modele troposferice pentru masurarea si predictia poluarii atmosferei. P. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 152 NUM R DE CREDITE 6 LIMBA DE PREDARE 28 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. carbunilor si biomasei). Oxford. 3rd ed. Springer Verlag Berlin.3.Dezvoltarea la studenti a capacitatilor de asimilare. de sulf. 3. Zellner R. transport si depunere. Particule atmosferice. dr. poluanti rezultati din industria petrolului. 4. dezbaterea. utilizarea calculatorului. de investigare si de analiza a datelor atmosferice.) (1999). de azot. MMIXT) M NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 1 S L 1 Pr. Pszenny A. condi ii criterii forme formula notei finale Indeplinirea tuturor obligatiilor profesionale (curs. metale rare si in urma). Compozitia fizico-chimica a particulelor atmosferice. Poluarea atmosferei cu metale (factori.Stabilirea si utilizarea metodelor specifice de analiza cantitativa si identificarea principalelor reguli care stau la baza proceselor chimice din atmosfera.) (2003). Traian Gavriloaiei Geochimia atmosferei. Poluanti organici in atmosfera (surse naturale si antropice. Emisii si efectele particulelor atmosferice. NUMELE Conf. Fundamentals of Atmospheric Aerosols Chemistry. (ed. 1. . G..4) M2 GEOCHIMIA I POLUAREA ATMOSFEREI Semestrul I COD: GC 5105 OP STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Chemistry of Atmospheres.75 E + 0. P. (eds.. Depuneri umede si uscate in atmosfera. Ciclul atmogeochimic ai oxizilor de carbon. 2. E-EXAMEN. problematizarea. CCOLOCVIU. de transfer. Geochimia Mediului DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE . Meszaros E. . PRENUMELE. Global Aspects of Atmospheric Chemistry. Metode de analiza a particulelor materiale din atmosfera Prelegerea. Ploile acide. speciatie. Interpretarea statistic a datelor de mediu 2. Springer Verlag.2. Atmospheric Chemistry in a Changing World. Formarea si efectele smogului atmosferic.25 P (portofoliu) BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 252 . 1. Introducere.

IV. DiGiano F. Problems and Solutions. I. estimarea dinamicii poluan ilor anorganici úi impactul produs în mediu.40 Proiect + 0. (2001).. Mecanisme de interac iune úi impactul asupra mediului). Cr.40 E + 0. (1996). cianuri. Geochimia úi dinamica poluan ilor anorganici în sisteme heterogene multifazice – multicomponente (Surse de poluare úi tipuri de poluan i. Cr. studii de caz) Kabata-Pendias A. Boca raton. Acad. PRENUMELE. Dinamica global a poluan ilor anorganici (Cinetica proceselor complexe. Inactivarea úi atenuarea migra iei poluan ilor anorganici). Studiul influen ei proceselor de specia ie asupra dinamicii metalelor grele (Cd. Generarea „in situ” de specii poluante.. nitri i úi amoniac. V. Wiley. mobilit ii efective úi a coeficien ilor de reten ie pentru cazul polu rii unui lac cu metale grele (aplica ie pentru: Hg.. Mecanisme specifice de transport úi distribu ie. mobilit ii efective úi a coeficien ilor de reten ie pentru cazul polu rii sistemelor hidrogeochimice marine cu metale grele (aplica ie pentru: Hg.DENUMIREA DISCIPLINEI GEOCHIMIA úI DINAMICA POLUAN ILOR ANORGANICI COD: GC 5201 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Mecanisme specifice de interac iune úi impactul produs). Mecanisme specifice de interac iune úi impactul produs). Procese de specia ie. Tl). Toxicitatea úi concentra ii limit admisibile. Procese de specia ie în sisteme hidrogeochimice continentale úi marine.2. Pb. Salomons W. Mader P. Înv area prin descoperire. Inc. E-EXAMEN. Poluan ii anorganici (Clasific ri. Coeficien i efectivi de distribu ie.). II. Negoiu D.J. Explicativ-reproductive (expunere). Heavy Metals. Cr. (1977).20 Lucr ri practice 253 . Föstner U. N.Y. cianuri. Se. Geochimia apelor continentale. Procese de specia ie în sisteme multifazicemulticomponente.. Bucureúti. Se. Mecanisme specifice de transport úi distribu ie. Berlin. CRC Press. (eds.. Geochimia úi dinamica poluan ilor anorganici în atmosfer (Surse de poluare úi tipuri de poluan i. Modeling. nitri i úi amoniac. IV. Modelarea geochimic cu aplica ii în mediu. Inc. Se. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. II. Pb. dr.. mobilit ii efective úi a coeficien ilor de reten ie pentru cazul polu rii unui râu cu metale grele (aplica ie pentru: Hg.A. Trace Elements in Soils and Plants. cianuri. Mecanisme de transport a poluan ilor anorganici (Transportul prin difuzie úi migrare.4) M2 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Cd. Wiley & Sons. RSR. V. Jr. Transportul reactiv.. (1992). CCOLOCVIU. Weber A. Estimarea distribu ie. Dezvoltarea capacit ii de aplicare a no iunilor în cazuri concrete – studii de caz. Cd. Surse de poluare. Tl). Jr. Springer. and Design. Geochimie fizic OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Asimilarea úi în elegerea no iunilor de baz în context aplicativ. Tl).3. Ed. Poluan i anorganici în aer. Experimental – investigative (problematizare. Cd. Mecanisme specifice de interac iune úi impactul produs). Estimarea distribu ie. N.J. Procese de distribu ie la interfa a solid / lichid. Mobilitatea úi coeficien ii de reten ie a poluan ilor în sisteme heterogene solid–lichid-gaz. Tl). Cr. Cr. NUMELE Conf. nitri i úi amoniac. Pendias H. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale (curs + lucr ri practice) Evaluare cumulativ Prob practic + Proiect + Examen 0. Cd. Dumitru Bulgariu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geochimie anorganic . Process Dynamics in Environmental Systems. Pb. III.) (1995). III. Se. Kriza A. Studiul influen ei proceselor de distribu ie la interfa a mineral / solu ie asupra dinamicii metalelor grele în soluri. Environmental System and Processes. Geochimia úi dinamica poluan ilor anorganici în sisteme hidrogeochimice (Surse de poluare úi tipuri de poluan i. Instruire dirijat . I. mobilit ii efective úi a coeficien ilor de reten ie pentru cazul polu rii unor soluri cu metale grele (aplica ie pentru: Hg. Pb. Mecanisme specifice de transport úi distribu ie. Principles. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 192 NUM R DE CREDITE 8 LIMBA DE PREDARE 48 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.Y. Estimarea distribu ie. FL. Mobilitatea real úi coeficien ii de reten ie în mediu. VI. Weber A. VI. Estimarea distribu ie. Pb) în sisteme hidrogeochimice úi în soluri. dezbatere de idei. Dezvoltarea aptitudinilor de lucru cu aparatura specializat de laborator.

Caracteristici fizico-chimice generale ale apelor naturale. Protec ia calit ii apelor. PRENUMELE.. MMIXT) E NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 1 S L 2 Pr. Bucureúti. Bucureúti. 5. Robescu D. Cartea operatorului din sta ii de tratare i epurare a apelor.Valorificarea úi evacuarea final . (1982). Oana Stan Chimie general . . Determinarea durit ii permanente. (1989). . .Autoepurarea.Alc tuirea sta iilor de tratare – scheme tehnologice.Tehnici speciale de tratare a apei. Determinarea consumului biochimic de oxigen (CBO5).3.Tehnici curente de tratare a apei. Condi ii de calitate pentru apele de alimentare: . drd. No iuni generale despre ap : . Determinarea durit ii LUCR RILOR DE temporare. Ed. Metode analitice úi spectrofotometrice pentru analiza apei – descriere. 3.Caracteristici fizico-chimice ale n molurilor. Determinarea durit ii totale. Tehnic . Procedee de epurare a apelor uzate: . 1. Bucure ti.4) M2 TRATAREA úI EPURAREA APELOR Semestrul II COD: GC 5202 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.Apele uzate úi influen a lor asupra mediului natural.70 P + 0. Experimentare OBIECTIVE Negulescu M. caracteristici ale apelor destinate consumului uman.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. analiza apei. Stoianovici S. Tehnic . 3. . Ed. Trofin P. Tehnic . purificare úi epurare a apelor úi îi va ajuta pe ace tia s aplice no iunile ob inute în cazuri concrete – surse naturale de ap . (1983). 2. Didactic i Pedagogic . METODE DE PREDARE Expunere. CCOLOCVIU.Indicatori úi propriet i chimice. Ed. CURSULUI 4.30 E BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 254 . Procedee i echipamente mecanice pentru tratarea i epurarea apelor. 2. Aliment ri cu ap . Bucure ti. . TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 174 NUM R DE CREDITE 7 LIMBA DE PREDARE 36 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Procedee de tratare a apei: . 1. 4. Hidrogeochimie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Acest curs are ca scop familiarizarea studen ilor cu principalele procedee de tratare. caracteristici ale apelor uzate. (1982). Determinarea calciului úi LABORATOR magneziului. Tratarea n molului: . condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor profesionale (curs + lucr ri practice) Evaluare cumulativ Prob practic + Examen 0. E-EXAMEN. 6. prezentare. NUMELE Asist.Epurarea apelor uzate. Determinarea consumului chimic CON INUTUL de oxigen (CCO). CON INUTUL . Ognean T. .2. familiarizarea cu instala iile de tratare úi epurare a apelor.Apa potabil . Rojanschi V.Specificul calit ii diferitelor surse de ape naturale. Chimie analitic ..Procedee de prelucrare a n molurilor. 5. . Ed.

E-EXAMEN. H r i de risc. M. CCOLOCVIU. PRENUMELE. Pe baza unor seturi de date geochimice (metale grele din solurile din municipiul Iaúi úi din împrejurimi) studen ii vor trebui: 1. 7. Alterarea supergen a rocilor. 6.Oxford University Press. Introducere. Webster. Geostatistics for Natural Resources Evaluation. Presses de l'Ecole des Mines.35 evaluarea de la examenul final EVALUARE forme formula notei finale 255 . 0. cât úi la terminarea modulului (examen final scris în sesiunea de examene). s separe probele excep ionale. (2008). Analiza spa ial preliminar a datelor. Goovaerts.Wiley. Geochimia i poluarea solurilor. METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Chauvet. 5.30 activitatea de laborator + 0. 3.4) M2 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Modelarea variabilit ii spa iale. (1997). interpolarea spa ial úi modelarea stocastic a variabilelor mediului. s analizeze úi s modeleze variabilitatea spa ial a datelor. s analizeze raporturile locale dintre variabilele de mediu studiate. Laviniu Apostoae DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geostatistic . R. Simularea stocastic . Prelegerea dezbatere.2. P. Cercetarea litogeochimic OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Prezentarea principalelor metode geostatistice pentru analiza spa ial a datelor geochimice.3. 2nd Edition. Justificarea informa iilor colaterale în krigaj. Studen ii vor aplica principiile geostatisticii pentru descrierea modelelor spa iale úi identificarea sc rii variabilit ii variabilelor geochimice. Predic ie. Geostatistics for Environmental Scientists.. 2.DENUMIREA DISCIPLINEI GEOSTATISTIC CU APLICA II ÎN MODELAREA GEOCHIMIC COD: GC 5203 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. problematizarea. întocmirea h r ilor de risc úi utilizarea acestora în luarea deciziilor. condi ii criterii Efectuarea integral a obliga iilor la lucr rile practice Precizia úi acurate ea rezultatelor ob inute în prelucrarea seturilor de date Evaluarea cunoútin elor studen ilor se realizeaz atât pe parcursul semestrului (evaluare continu ). P. Modele spa iale. Olivier. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 192 NUM R DE CREDITE 8 LIMBA DE PREDARE 48 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. s întocmeasc h r i de risc úi s ia deciziile optime. Aide-Mémoire de Géostatistique Linéaire. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.35 evaluarea pe parcurs + 0. NUMELE ùef lucr ri dr. s realizeze o analiz geostatististic cu ajutorului software-ului de specialitate. 4. (2007). s vizualizeze úi s analizeze informa iile în contextul spa iu-timp. s aleag tehnicile de interpolare optime pentru setul de date.

Deúeuri urbane. Injectarea deúeurilor în profunzime. John Wiley & Sons. Environmental Contaminants: Assesment and Control. poluarea cu cianuri în perimetrele miniere etc. N.. metale grele (Cd. 801 p. P. Anderson G. (2002). 505 p. dezbateri. Introduction to environmental analysis. Pirone N.50 P+ 0. Ra).3. Ovidiu Gabriel Iancu Geochimie Geologie DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE CONTINUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Cunoaúterea principalelor hazarde úi riscuri geochimice úi m suri de prevenire sau reducere a pagubelor a acestora Poluarea produs de nemetale (F. Ploi acide. Springer Verlag. Zn etc) úi elemente radioactive (U. A complete guide. Elsevier Academic Press. Springer Verlag.2. Drenajul acid minier (halde de steril). 744 p. As). Hg. Th. 174 Român /Englez DEPARTAMENTUL TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. (2004). (2003).. (2002)... Pesticide Prezentarea detaliat a unor hazarde geochimice produse în România sau pe mapamond: poluarea cu metale grele in zonele urbane. A. Mahaffey K. Zhu C. LTD. R. Popek E. Poluarea cu hidrocarburi. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Teste scrise pe parcurs úi examen scris 0.. problematizare Förstner U. 366 p.. Probarea úi analiza zonelor supuse riscurilor geochimice (caz practic în municipiul Iaúi) Prelegeri pe baza de videoproiectii. (1998). Academic Press. Reeve R.4) NUM RUL ORELOR PE SAPT MÂN TOTAL ORE SEMESTRU 36 M2 HAZARDE GEOCHIMICE COD: GC 5204 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. 284 p. Vallero D.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. (2005). Sampling and analysis of environmental chemical pollutants. Cambridge University Press. E-EXAMEN. Environmental applications of geochemical modelling. Pb. Integrated pollution control. PRENUMELE. Combustia deúeurilor. dr. Reînc rcarea artificial a acviferelor. NUMELE Prof. CCOLOCVIU.50 E BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 256 . Dynamics of mercurry pollution on regional and global scales. MMIXT) M OB TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* NUM R DE CREDITE 7 LIMBA DE PREDARE C 1 S L 2 Pr.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 DOMENIUL GEOLOGIE Master: GEOLOGIE DE SOND ùI AMBIENTAL 257 .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE úi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 258 .

Böhm F. Stratigraphy and Depositional Environment of the Hettangian-Sinemurian (Early Jurassic) of Adnet (Salzburg... transform ri diagenetice). climatice). Pun i filtrante.. Meister C. Elsevier Science Publishers B. din diferite zone úi condi ii structural-tectonice.. Salvador A. (2006). Dommergues J.. Provincii paleogeografice. exemplificare: organisme constructoare úi paleoambientul recifal.5 nota de la examen BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE criterii forme formula notei finale 259 . V. PRENUMELE. Depozite de tip Lagerstätten. 86. Lobitzer H. deúertice). Utilizarea informa iilor paleoecologice relevate de fosile în reconstituirea paleoambiental .International Stratigraphic Guide – edi ia 1994. exemplified by the Early Jurassic (late Sinemurian and Pliensbachian) ammonites in the Alps.. Abhandlungen der geologischen Bandessanstalt. Modelarea. Problematizarea prin abordarea unor subiecte controversate.3. ibuleac P. limita de compensare a carbona ilor. Biodiversitate úi extinc ie în istoria vie ii. Fauna. principii úi obiective. EEXAMEN. Modalit i de constituire. Palaeoecology. Rakús M. Exemplific ri. Adapt ri func ionale ale organismelor dup condi iile ambientale úi reflectarea lor în p r ile mineralizate. Taxoni de tip Laz r. Centrul de multiplicare al Universit ii Bucureúti.2 nota de la referat + 0. Factori de dispersie úi migra ie. ed. al raportului dintre exemplare planctonice/bentonice etc... Prelegeri-dezbateri. Ebli O. C-COLOCVIU. NUMELE ùef lucr ri dr. Demonstra ii úi observa ii pe material complementar. Paul ibuleac Paleontologie.-P. Bariere paleogeografice (fizice. vol. The Scandinavian Caledonides and their relationships to the Variscan Belt (in Orogeny through time – edited bz Burg J.-P.. TOTAL ORE SEMESTRU BIOSTRATIGRAFIE úI PALEOECOLOGIE M1 I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. p. p. transport úi selec ie mecanic . Prezentarea referatelor. Paleoecologie continental (medii aluviale.. Reconstituirea unui ambient recifal utilizând date din foraje. relevare úi corelare a informa iilor oferite de fosile Capacitatea de integrare a acestora în contextul dat de celelalte informa ii geologice disponibile.4) NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C S L Pr. con inutul în oxigen. Aspecte tafonomice (moartea organismelor. Factori specifici de migra ie. lacustre. Paleontologie.3 nota de la lucr ri practice + 0. 348 p. Specia ia. (1999). Elemente biostratonomice (dispersia úi orientarea fosilelor în roci). ml útinoase. Eviden ierea rolului faunei în conturarea úi evolu ia provinciilor paleobiogeografice. stron iu) din testurile foraminiferelor planctonice úi bentonice. Participarea la dou aplica ii practice în teren. Rado Gertruda (1974). Corelarea biostratigrafic la nivel global. Krystyn L. Examinare oral sau scris . Palaeogeography. 56/2. Volumul I. 0.. capacitatea de a folosi datele oferite de paleofaun în reconstituiri paleoambientale. Editura Tehnopress.. Identificarea mediului de sedimentare a stratelor dintr-o sec iune geoloigc utilizând frecven a specimenelor ce reflect medii diferite de via . rela iile dintre stratelor) prin studiul aspectelor biostratonomice. Austria). condi ii Ob inerea unei note de trecere la lucr rile practice úi prezentarea referatului. 30 pl. Paleoecologia marin : zonarea vertical a domeniului pelagic. Centre de origine (de dispersie) a florei úi faunei. salinitate. Ichnofosile. (1991). Casez M (1997). 1994.. curen i etc). Reconstituiri paleoclimatice pe baza paleoflorei. Palaeoclimatology. . Stratigrafie Geologie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Aprofundarea modalit ilor de ordonare úi corelare a unit ilor litologice. Studii de caz în teren. p. Semnifica iile sedimentologice ale faunei (intuirea oscila iilor eustatice ale nivelului marin.. disolu ii prediagenetice. Capacitatea de sesizare. M-MIXT) COD: IG 5101 OB Semestrul NUM R DE CREDITE TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * LIMBA DE PREDARE 2 TITULARUL DISCIPLINEI 2 40 96 204 10 M Româna/Englez DEPARTAMENTUL GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Ecostratigrafia (separarea de unit i stratigrafice individualizate pe semnifica iile ecologice ale florei úi faunei). Stabilirea biozonelor úi corelarea bistratigrafic pe baza unor date reale úi ipotetice.2. Iaúi. acoperirea de sedimente.. Semnifica ia paleoichnofosilelor în reconstituirile paleoambientale Prelegeri. The Geological Society. Evolu ionism versus crea ionism. Sinecologia (rela iile dintre organisme úi coexisten a lor întrun anumit ambient). Fosile index úi de facies. reconstituiri paleoclimatice pe baza izotopilor stabili (oxigen. fluviale. Wien. adâncimea. Area mixed marine faunas between two major paleogeographical realms. London. 179-201. fosile de facies. temperatur .-L. 252-282. nutrimente. Siblík M. zonarea domeniului bentonic. Importan a paleoflorei în reconstituiri paleoclimatice. Popula ii úi paleoambiente. Amsterdam. Paleoecologie. Paleoecologie marin úi continental : defini ie. Tectonica global úi evolu ia paleogeografic . Burg J. Verificare scris la lucr ri practice. 414 p. Exemplific ri. Rey P. 143-271. pe baza paleofaunei. factorii care determin dezvoltarea úi dispersia organismelor (substratul. Corelarea biostratigrafic pe arii restrânse.). Ford M.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Unit i biostratigrafice în conformitate cu Ghidul Stratigrafic Interna ional.

Mediaú – Îndrum tor Mudlogging – 2005 condi ii criterii forme formula notei finale Prezen a la lucr ri practice Întocmirea referatelor Referate tematice.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Anastasiu N. NUMELE Conf. Anastasiu N. (1977). E-EXAMEN. Aspecte texturale úi structurale legate de rocile detritice úi carbonatate 5. examen final 40 % note de la referate + 60 % not de la examen 260 EVALUARE . PRENUMELE. Bucureúti. Petrologia aplicat a rocilor carbonatate sedimentare. Ed. Caracteristicile geotehnice ale rocilor detritice 7. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 244 NUM R DE CREDITE 10 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Preda I. „DAFLOG” S.2. CCOLOCVIU. Participarea rocilor detritice úi carbonatate în formarea unit ilor biostratigrafice 6.. Vinogradov C. Procese de acumulare petrogenetice 3. Petrografia aplicat a rocilor detritice. Negoi V. Sistematica úi tr s turile distincte ale unor categorii de roci detritice úi carbonatate Identificarea componen ilor petrografici ai rocilor detritice úi carbonatate. Pârvu G. Pârvu G. dr. Textura úi structura rocilor detritice úi carbonatate Expunere liber . verific ri periodice. Determinarea unor caracteristici geotehnice ca: densitate. Petrologia rocilor sedimentare. atât ca roc generatoare. Caracteristicile geotehnice ale rocilor carbonatate 8. Bucureúti. Determinarea densit ii rocilor pelitice 6. Pauliuc S. Mineralogie. . . MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. 1. Tehnic . cât úi ca roc colectoare.R. Petru tefan Obligatorii: Petrologie sedimentar . Mineralogia úi petrografia rocilor detritice úi carbonatate 8.C. Ed. Procese diagenetice de transformare a sedimentelor în roci 4. (1983). 1.. Bucureúti. Bucureúti. Vinogradov C.leg turile care exist între petrografia rocilor detritice úi carbonatate cu domeniul geologiei z c mintelor de hidrocarburi.. Acad. Bomboe P. Ed.. (1988).. Ed.L. S. cu privire special asupra condi iilor de formare úi r spândire. academiei Române.aspecte fundamentale úi aplicative legate de rocile detritice úi carbonatate. Prelucrarea úi prelevarea probelor de sit 2.. Descrierea litologic a probelor de sit 4. Didactic úi Pedagogic . R dulescu D. textur úi structur . Petrologie sedimentar . Procese petrogenetice generatoare de roci detritice úi carbonatate 2.. (1979). Prelucrarea úi prelevarea probelor de carot 3. Evaluarea con inutului în carbona i 5. Geologia petrolului DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Petrologia aplicat este o disciplin geologic care se ocup cu studiul rocilor sedimentare detritice úi carbonatate.4) PROBLEME SPECIALE DE PETROLOGIE COD: IG 5102 M1 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Mecanica rocilor Recomandate: Stratigrafie. porozitate. a condi iilor de z c mânt úi a domeniilor de utilizare a acestor roci.3. Studiul pe sec iuni sub iri.

densitatea úi temperatura fluidului de foraj. Tatau Gr. Anderson et al. Lucr rile practice. 3. PRENUMELE. detec ia úi controlul presiunilor anormale întâlnite pe parcursul for rii sondelor. au la baz date înregistrate pe parcursul for rii diferitelor sonde s pate în ar úi str in tate. diageneza argilelor. depozitele evaporitice. sigmalog. analiza detritusului. Predic ia úi detec ia: compactarea sedimentelor. Z caminte de hidrocarburi. Prospec iuni geofizice. Boussens. (1989). 1. (1978).).DENUMIREA DISCIPLINEI INFLUEN A PRESIUNILOR ANORMALE ÎN FORAJUL SONDELOR M1 Semestrul I COD: IG 5103 OB CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Matthews & Kelly. metoda Eaton. metoda ra iei.. NUMELE Conf. seismosondajul úi profilul seismic vertical).2. Mihai Remus aramet DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE Matematic . Breckels & Van Eekelen. zonele subcompactate. 4. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 244 NUM R DE CREDITE 10 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.. condi ii criterii Participarea la lucr rile practice Evaluarea cumulativ Colocviu la lucr rile practice Examinarea teoretic a cunoútin elor dobândite la curs 50% colocviu + 50 % examen teoretic EVALUARE forme formula notei finale 261 . metoda Combs. pe baza presiunilor de forma iune úi fracturare. MMIXT) E NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Ingineria sistemelor petrolifere CON INUTUL CURSULUI Predic ia. Conducerea optimal a sistemelor de forare a sondelor de petrol úi gaz. E-EXAMEN. P. compactarea forma iunilor carbonatate úi permafrostul. exponentul „d”. Prezentarile orale vor fi înso ite de tehnici digitale úi de mijloace de proiec ie. Abnormal pressures while drilling. etc. detec ia suprapresiunilor dup efectuarea forajului (interpretarea diagrafiilor carotajului geofizic de sond . exponentul „dc”. (1983).4) STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. 475p. detec ia suprapresiunilor în timpul for rii sondelor (viteza de avansare. Editura Tehnic . Fizic . Daines úi Bryant. Forarea sondelor. Bucureúti. etc. tectonica.3. viteza de avansare normalizat . Carotajul geofizic al sondelor. Bucureúti. Elf Aquitaine. Mitchell A. Cesroni et al. Tatau Gr. osmoza. detec ia (seismic ) suprapresiunilor înainte de forarea sondelor. Generalit i: defini ii úi reprezent ri presiune-adâncime. care constituie aplica ii la problematica predat în cadrul cursului. Pilkington. dr. Tehnic . „Drilling Model”. Hidraulic subteran . 5. Originea presiunilor anormale: geostatic . Evaluarea presiunilor de forma iune: metoda adâncimilor echivalente. „IDEL”-Anadrill. 6. Ed. „LNDR”-Baroid. CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Mouchet J. 580p. 255p. CCOLOCVIU. 2. Carnet tehnic. Stabilirea densit ii fluidelor de foraj úi a programelor de construc ie a sondelor.. Evaluarea presiunilor de fracturare: metoda Hubbert & Willis. Eaton. gaz-carotajul. expansiunea termic a apei. materia organic .

Auditul de mediu. (1999). Boudeau F.. Hot râri de Guvern. Geostatistica. Cum s construim úi s implement m un sistem de management de mediu în conformitate cu ISO 14.) . (1998). Managementul calit ii. Evalu ri de impact úi strategii de protec ie a mediului. (1999). (2004). Deming W. Ionescu C. Olaru M. Jelev I. Protec ia úi ingineria mediului. Iaúi. Metode instrumentale in geostiinte.T.metode de control (verific ri periodice úi sumative etc. Rojanschi V. Managementul riscului de mediu în industria extractiv . Editura Universit ii "Al.5 + Not examen x 0. Negulescu M.). hot râri.rezolvarea problemelor de monitorizare. Editura TipoMoldova.4) M1 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. (2007). Bucureúti. Geologie inginereasca si ambientala.2.Regulamente úi Directive ale Parlamentului úi ale Consiliului Europei BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor universitare: curs úi lucr ri practice Evaluarea cumulativ Proba practic + Examen scris úi oral (prezentare microproiect) Microproiect pe tem de mediu x 0. Rogers W. Bran F. Geologie structurala si cartografie geologica. Geofizica de sonda. Editura Tipo Moldav . Bucureúti.5 262 . Foraj úi lucr ri miniere îndrum tor pentru lucr rile practice. Managementul mediului înconjur tor. Stanners D. Robu B.. E-EXAMEN.3.. Ordine ale Ministrului.F. (1998). (1995). (1982). Integrarea în administrarea european de mediu prin implementarea aquis-ului comunitar. Editura Universit ii Oradea. tehnologic din activit ile antropogene. OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Predarea disciplinei "Fluidele de foraj úi impactul lor în mediu" este fundamental necesar "Geologiei de sond ". Paris. Editura Ecozone. Practica geologica. Geochimia mediului. Audit certification et réglement eco-audit. xxx .E. PRENUMELE.DENUMIREA DISCIPLINEI FLUIDE DE FORAJ úI IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI COD: IG 5204 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Gabrian C. Bucureúti. ob inute în timp real de supraveghere (monitorizare a mediului). F. standarde etc. EEA. Corneliu Horaicu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geoinformatica. Cuza" Iaúi.. AFNOR. M. Protec ia mediului înconjur tor. Administrarea eficient a mediului în astfel de activit i. Center for Advanced Engineering Study. (1995). TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 184 NUM R DE CREDITE 8 LIMBA DE PREDARE 56 Român /Englez DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Cristea S. Du u M. . dr. Système de management environnemental.100. Obiectivele cursului pot fi sintetizate astfel:asigurarea prin cunoaútere nemijlocit a problemelor de conservare úi protec ie a mediului. oral úi practic) Bezou E. Compozi ia úi propriet ile fluidelor de foraj (traducere din limba englez ). (1982). Rân C. Stratigrafie si sedimentologie. Editura Tehnic .Legi. Editura Economic . et al.) dar úi norme tehnice (stas-uri. (2000). NUMELE Conf. Iaúi..impunerea unui management de mediu. Geologie economica. (1995). Diaconu G. Structurarea managementului de mediu pe aspectele de mediu. Macoveanu M. Cambridge. (1997). ce trebuie s aib la baz reglement ri legale (legi. Pe baza cunoútin elor dobândite la curs. studen ii vor întocmi proiecte de studiu de caz úi vor stabili m surile necesare unor evolu ii de ameliorare a factorilor de mediu afectan i.prognoz úi reconstruc ie ecologic este o necesitate stringent a societ ii actuale. (1986). Editura Economic . Bucureúti.. (1969). Dreptul mediului. bazat pe armonizarea tehnic legislativ úi a datelor rele. CCOLOCVIU. Tehnologia forari sondelor. xxx . Geochimia atmosferei.metode de apreciere (examen scris. I.I. Norme de aplicare úi Standarde privind protec ia mediului. Bucureúti. MMIXT) M (P + E) OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Quality productivity and Competitive Position Mass. Europe's environment (The Dobris Assesment). Editura Economic . conversa ie. Horaicu C. Rojanschi V. Editura Economic . Prevenirea úi combaterea polu rii. Bucureúti. Bucureúti. Horaicu C. Editura Ceres. Universitatea Ecologic . Efectele impactului negativ asupra mediului úi modalit ile de remediu a impactului tehnic. Iaúi. Monitorizarea integrat a mediului. (2003). Hidrogeologie. Editura Tehnic . ordine etc.metode de asimilare (expunere. Hidrogeochimie.analiz . Copenhagen. demonstra ie) .modalit ile de ob inere a datelor prin m sur tori sistematice pentru asigurarea monitoriz rii unor astfel de activit i. Horaicu C.

. SEPM Special Publication. semnifica iile temporale ale suprafe elor stratigrafice. conceptele fundamentale ale stratigrafiei secven iale.. Crina Micl uú Sedimentologie úi Stratigrafie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Scopul cursului este s ofere studen ilor un cunoútin ele esen iale legate de conceptele teoretice pe care se bazeaz stratigrafia secven ial . Hastings. Sea-Level Changes: An Integrated Approach. Cursul îúi propune s clarifice principiile stratigrafiei secven iale. Num rul întreb rilor adresate în timpul lucr rilor practice este o m sur a interesului acordat disciplinei. V recomand insistent úi participarea la orele de curs! Participarea activ la discu iile de la lucr rile practice. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 184 NUM R DE CREDITE 8 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Van Wagoner. Blackwell Science. seq.D.K. No. American Association of Petroleum Geologists. fluvial. C. E-EXAMEN. and C. 63p. Van Wagoner. K.2. 42.G. J. (1990). CCOLOCVIU. Siliciclastic Sequence Stratigraphy in Well Logs. În limita posibilit ilor se va organiza o aplica ie în teren în scopul utiliz rii cunoútin elor practice la interpretarea succesiunilor sedimentare reale. No. C. suprafe e de delimitare semnificative în strat. NUMELE Conf. Principles of Sequence Stratigraphy. Cores. J.A. Posamentier. Prezentare oral interactiv sus inut de materiale grafice în Power Point C tuneanu O. AAPG Methods in Exploration series. and Rahmanian. de úelf. and Outcrops: Concepts for high resolution Correlation of Time and Facies.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Colocviu de lucr ri practice pentru prezentarea exerci iilor úi examen scris de evaluare a cunoútin elor dobândite la cursuri 0. METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) condi ii criterii EVALUARE forme formula notei finale Participarea la toate orele de lucr ri practice úi la poten ialele ieúiri în teren este obligatorie! V recomand citirea notelor de curs înainte de orele de lucr ri practice. R. s prezinte etapele analizei stratigrafic secven iale úi s ofere o imagine asupra diferitelor modele de secven e utilizate la ora actual .. (2006). Lucr rile practice se vor concentra pe recunoaúterea: 1) tendin elor din seturile de faciesuri în scopul interpret rii fluctua iilor nivelului de baz (ridicare/coborâre) care în schimb determin comportamentul liniei rmului (transgresiv/regresiv) úi 2) elementelor de identificare a suprafe elor stratigrafice cheie utilizabile în corel rile stratigrafic secven iale.6 P + 0. citirea anticipat a notelor de curs. Tulsa. Campion. intervale de sisteme depozi ionale. etapele analizei stratigrafic secven iale. Vor fi rezolvate diferite exerci ii bazate pe date din aflorimente úi diagrafii de sond . PRENUMELE. stratigrafia secven ial în sistemele depozi ionale siliciclastice (aluvial.M. Studen ii vor înv a cum s utilizeze dovezile fluctua iilor nivelului de baz înregistrate în succesiunile sedimentare drept instrumente de corelare a unit ilor sedimentare úi de predic ie a distribu iei faciesurilor în timp úi spa iu.C. abisal). Oxford. modele de secven e. Wilgus C. Elsevier Science. Kendall (editors) (1988). (editors) (1997). H. 407p.4 E 263 .. 257p. costier nedeltaic. ca úi mijloacele practice de analiz úi interpretare a succesiunilor sedimentare prin aceast prism . deltaic.3. Tulsa. ierarhia secven elor úi suprafe elor de delimitare a secven elor. MMIXT) M NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr.4) M1 STRATIGRAFIE SECVEN IAL Semestrul II COD: IG 5205 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. C. preg tirea tuturor lucr rilor úi eventualelor referate. Tematic : Metode de lucru. Emery D. Myers K. Wilgus. deja abordate sumar în anii anteriori. 375p.. B. 7.S. V. Sequence stratigraphy. K.M. St. Mitchum. dr. Ross.

.. V.. 8. . Techn. 615 S. 1. 375 p. Paris. .4) EVOLU IA GEOTERMIC A MATERIEI ORGANICE M1 Semestrul II COD: IG 5206 OB STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. ELF-Aquit.2.Interpretarea palinofaciesurilor stabilite în raport cu tipurile de kerogen. Rech.Palinofaciesurile úi importan a lor. Palynofacies. Sedimentary Organic Matter: Organic Facies and Palynofacies. Tyson R.Vestigiile organice ale biosferei. Explor + prod. petrografia úi clasificarea materiei organice vegetale disperse.Metoda microscopic în lumin transmis folosit la analiza materiei organice vegetale microscopice. Mem. Palinologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Studiul proceselor intime pe care le sufer materia organic pentru a deveni substan combustibil (petrol. .. Gorin G. J. (1982). paleoenvironments and petroleum. 375 p. MMIXT) E NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Les Palynofaciès. CCOLOCVIU. . conceptul de maceral. Robert P. utilizarea diagramei van Krevelen úi a lui Tyson (1995) . tipuri de constituien i organici (kerogen) v zu i la microscop. Histoire géotermique et diagenèse organique.. stabilirea parametrilor de determinare a palinofaciesurilor.3. cu caracteristicile lor pe care le traverseaz materia organic prin evolu ie diagenetic . Centr. (1980). (1995). demonstra ie) Alpern B. Pau. 3. . Metode de asimilare (expunere. Studiul acestor etape se realizeaz prin stabilirea úi cunoaúterea palinofaciesurilor diferite. Centr. (1985).Determinarea prin metode optice a palinofaciesurilor. Bull. . 8.Descrierea úi clasificarea materiei organice vegetale. Rech.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. E-EXAMEN.Interpretarea gradului de catagenez a kerogenului prin utilizarea diagramei van Krevelen (raportul O/C úi H/C). ELF-Aquit. Rev. In: Durand. Micropal. Classification des matière organiques en fluorescence application aux roches-mères pétrolières.5 + Not examen 0.Determinarea materiei organice figurate úi amorfe: folosirea sc rii Shvetzov. Geologia z c mintelor de c rbuni. Petrographie du Kérogèn. conceptul de kerogen úi considera iile critice asupra conceptului. Cahiers de la Fac. între stadiul de materie vie la cel de combustibil fosil. 7. . (1979). Genéve. metagenez ). (1987). . Mem. dr. c rbuni). London (Chapman & Hall). PRENUMELE. 15. NUMELE ùef lucr. Daniel ab r DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geologia petrolului. micropal. . B (éd): Kérogène. Rela ia palinofacies-kerogen. Paris. materia organic vizualizat în lumin fluorescent . Batten D.. catagenez . Univ. gaze. stabilirea gradului de maturare (IAT) a materiei organice vegetale. Explor + prod. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor universitare: curs úi lucr ri practice Evaluarea cumulativ Examen Evaluare pe parcurs úi prob practic x 0.Transformarea materiei organice în c rbuni. Combaz A (1964).Transformarea materiei organice úi geneza hidrocarburilor. La matiére organique dans les roches sedimentaires et genese des hydrocarbures (petrole et gaz). Bull.Simularea termic . Robert P. No iunea de "rang". de Sci. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 184 NUM R DE CREDITE 8 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. conversa ie. Pau. modalit i de reconstituire a istoriei termice a forma iunilor litologice (diagenez . tipuri de palinofaciesuri.Diageneza termic a materiei organice. J.5 264 METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE . . Aceste obiective se realizeaz prin parcurgerea etapelor geotermice.

New York.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Micropaleontologia foraminiferelor. ClujNapoca. Tehnica prepar rii úi studierii probelor prelevate din g urile de sond . Ed. conodonte. "Al. Protozoare. Curs de Micropaleontologie.. Micropaleontologie. I. condi ii criterii Participarea la lucr rile practice. MMIXT) C.. R.Bolyai". ostracode). Iaúi. Filipescu S. Ed. (1952). E-EXAMEN. Prezentarea principalelor microfosile cu rol în precizarea condi iilor paleoecologice úi de facies. Bucureúti.4) MICROPALEONTOLOGIE APLICAT COD: IG 6101 M2 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Recunoaúterea microfosilelor studiate Colocviu la lucr rile practice Examinarea teoretic a cunoútin elor dobândite la curs 50% C + 50% E BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE forme formula notei finale 265 . (1988). Univ. "Babeú . Neagu Th. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 244 NUM R DE CREDITE 10 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. radiolari. Micropaleontologie. Prezentarea importan ei studiilor micropaleontologice pentru precizarea vârstei úi caracterizarea condi iilor paleoecolgice corespunz toare depozitelor sedimentare str b tute de g urile de sond din care provin probele micropaleontologice. NUMELE ef lucr ri dr. PRENUMELE. Foraminiferal genera and their classification. Viorel Ionesi DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Micropaleontologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Obiectivul principal al cursului îl constituie însuúirea cunoútin elor necesare pentru studierea microorganismele fosile g site în probele prelevate din g urile de sond . (1999). (1979). Curs de Micropaleontologie. Ed. Metodologia prelev rii probelor din g urile de sond . Cuza". I.3. Univ. (1983). Bucureúti. Tappan H. Editura Tehnic . în principal de foraminifere úi ostracode. Bucureúti. Tehnic . nannoplancton calcaros. Van Nostrand Reinoldh Companz. Presa Universitar Clujean . ùuraru N. Elemente de Micropaleontologie aplicat . Metazoare.2. Neagu Th. Cluj-Napoca. E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. otolite. Ionesi Bica (1982). Loeblich A. CCOLOCVIU. Tehnic . Prezentarea oral a notelor de curs Lucrul individual cu fiecare student la microscop în timpul lucr rilor practice Bucur I. Prezentarea úi distribu ia stratigrafic a celor mai importan i taxoni index apar inând principaleolor grupe studiate la disciplina de micropaleontologie (foraminifere. Identificarea la microscop a unor specii cu valoare biostratigrafic . Iorgulescu T. (1989).

340 p. Dorin-Sorin Baciu DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Geologie structural ..R. procesele de formare a bazinelor. bazinele raportate la aranjamentul tectonic. condi ii criterii forme formula notei finale Îndeplinirea obliga iilor studen eúti la cursuri úi la lucr rile practice Evaluare cumulativ Prob practic úi examen scris 0. z c minte. Facies and Sediment Budget. stratigrafia secven ial . ciclul Wilson . geofizice (seismice. CCOLOCVIU. Clasificarea bazinelor sedimentare: 26 de tipuri de bazine. înc rcare.).Allen and Allen. Bazine de sedimentare i stratigrafia secven ial . E-EXAMEN. intraplac .3. Realizare de h r i în izobate úi izopachite. Einsele G. utilizînd metode structurale.70 E + 0. bazine de rift. diferite forme.studiul rocilor sedimentare pentru a determina: istoria subsiden ei. formarea prin subsiden crustal raportat la zonele înconjur toare. Allen J. cu exemplific ri din bazine petrolifere.4) M2 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS.. (2004). Obiectivele lucr rilor de laborator: introducere metodelor de studiu în analiza de facies. H r i úi reconstruc ii paleogeografice úi paleotectonice. geofizice. Instrumente de analiz : geologice (aflorimente. gravimetrice. 2nd edition. Prelegeri pe baza de videoproiectii. sec iunilor geologice cu date din foraje. Sedimentary Basins: Evolution. Ce este un bazin sedimentar? repozi ionarea sedimentului. Utilizarea diferitelor programe pentru realizarea har ilor geologice. NUMELE ùef lucr ri dr. bazine de forearc úi backarc. transform. Blackwell Publishing 549 p. Mecanismele de formare a bazinelor sedimentare: principalele mecanisme în subsiden a/reajustarea izostatic (uplift) regional . evolu ia paleogeografic . calculatoare.. Blackwell Publishing. hibrid.A. izostatic. MMIXT) E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Paleotermometrie. biostratigrafice úi geofizice în vederea analiz rii úi evaluarii poten ialului petrolifer Analiza de bazin. succesiunea stratigrafic . bazine intracratonice. convergent. efecte dinamice.DENUMIREA DISCIPLINEI BAZINE DE SEDIMENTARE – ANALIZE I EVALUARE COD: IG 6102 CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1.Ingersoll and Busby (1995). Busby and Ingersoll (1999).divergent. m rimi úi mecanisme de formare. SpringerVerlag. Blackwell Publishing. seismice în interpretarea bazinelor de sedimentare.2... Paleocuren i úi distribu ia sedimentului. bazine de foreland. (1992). problematizare BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Allen P. 2nd edition. Basins analysis. Stratigrafie úi Sedimentologie OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE Prezentarea bazinelor sedimentare.Principles and Applications. 2005. (2005). dezbateri.30 P EVALUARE 266 . TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 244 NUM R DE CREDITE 10 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Brookfield E.M. PRENUMELE. reconstruc ii în 3D a bazinelor pe baza datelor seismice. Principles of Stratigraphy.). Modelarea bazinelor sedimentare. Berlin 792 p. Tectonics of Sedimentary Basins.

R. Bucuresti Robinson A. 8.et al. Aprofundarea informatiilor de la curs in vederea obtinerii de competente superioare. Evidentierea rolului cercetarilor geologice in conturarea provinciilor petrolifere. Structuri de pe Platforma Barladului. 5. 2. 2. Petroleum geology of the Black sea. BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Gabor T. Utilizarea informatiilor specifice in valorificarile economice 1. NUMELE Prof. Structuri din Orogenul carpatic si Orogenul Nord Dobrogean. Mihai Brânzil DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Stratigrafie. et al. Cartografie geologica.G. condi ii criterii forme formula notei finale Indeplinirea obligatiilor profesionale la cursuri si lucrari practice. urmarindu-se criteriile structurale si stratigrafice relevante. Geologia Romaniei Ed. OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR METODE DE PREDARE 1.IGG. Geologie structurala. Structuri ale Depresiunii Pannonice. (1975). Cimmerian and Alpine stratigraphy and sstructural evolution of the Moessian Platform (Romania.A. Structura geologica a teritoriului Romaniei si unitatile structurale de interes pentru hidrocarburi.3. si Ped.2. et al.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. 3.10.Stud. Prelegerea dezbatere. Geotectonica Romaniei. dr. Structuri de pe selful romanesc al Marii Negre. (2004). Geofizica. Sistematizarea si aprofundarea cunostintelor asupra marilor bazine petrolifere specifice unitatilor structurale ale Romaniei. Geologia zacamintelor de hidrocarburi din Romania. observatia independenta.4) BAZINE PETROLIFERE DIN ROMÂNIA COD: IG 6103 M2 Semestrul I STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. Analiza de materiale grafice specifice.(1994). (1997). Ionesi L.Tehnica Bucuresti. MMIXT) P. E-EXAMEN. Ed.Did. 7.Tehnica Bucuresti. CCOLOCVIU. Geologia Romaniei. PRENUMELE. Ed. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 244 NUM R DE CREDITE 10 LIMBA DE PREDARE 56 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. (1984). Geologia petrolului. E OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. 1. Geologia unitatilor de platforma si a Orogenului Nord Dobrogean. Bucuresti Paraschiv D. Structuri de pe Platforma Valaha. 3. Sandulescu M. (1996). Analiza celor mai reprezentative structuri petrolifere din fiecare unitate structurala parcursa.A. Mutihac V.si Ec. Evaluare cumulativa Evaluare pe parcurs + Examen 50 % P + 50 % E EVALUARE 267 .Tehn. 6. Structuri de pe Platforma Moldoveneasca. Marine and Petroleum Geology 13. 2. Bulgaria) AAPG Memoir 68. Structuri ale Depresiunii Transilvaniei. 4.

metamorfic . Paleozoic: biodiversitate úi extinc ie.): Ordovician-Silurian. Studiul de caz.-P.(1997). Conexiunile dintre evolu ia paleogeografic . radia ia adaptativ a mamiferelor. Acre ia planetar úi formarea protocratoanelor – Formarea P mântului în contextul Sistemului Solar (Venus – o posibil analogie cu crusta timpurie a P mântului). Stabilirea unor unit i stratigrafice pentru situa ii forme Evaluare continu (rezultate luc ri practice). criterii Anticiparea posibilei evolu iei unei regiuni. Smithies H. TOTAL ORE SEMESTRU PROBLEME SPECIALE DE GEOLOGIE ISTORIC M2 Semestrul NUM R DE CREDITE COD: IG 6204 II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. (1988). Prokarya . anticiparea unor direc ii de evolu ie a vie ii pe baza taxonilo în apogeu úi a evolu iei paleogeografice.-1994). magmatic . apari ia unor condi ii anoxice în oceane. Extinc ii minore. interpretarea unor sec iuni geologice din unit i structurale majore ale Europei. definitivarea alc tuirii geologice a teritoriului României. Stratigrafie. Apari ia vie ii.. Salvador A.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. Bennett Vickie (2007). (edit. condi ii Prezen a obligatorie la lucr rile practice.3 nota de la testul practic + 0. eds. Geologie structural OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Aprofundarea unor aspecte privind evolu ia P mântului. Burg J. NUMELE Conf. EEXAMEN.nucleul continentelor actuale (Baltica. migra ia úi r spândirea mamiferelor prin istmuri. Problematizarea. Biozonele index ale Mezozoicului. Second edition. argumente privind existen a unei protocruste terestre (pre 3100 Ma). Van Kranendonk M.2. Datarea absolut a rocilor. Demonstra ia. Earth’s Oldest Rocks. Geologie stratigrafic úi paleogeografie. participarea la aplica iile din teren.2 nota de la referat + 0. ùef lucr ri dr. Importan a studiilor izotopice pentru descifrarea evolu iei crustei terestre în Archean. principalele orogeneze (z c minte de smu) úi provinciile paleofaunistice.cea de-a úasea extinc ie major din istoria P mântului? Orogeneza alpin . Tematica lucr rilor de laborator va urm ri exemplificarea úi utilizarea conceptelor de la curs: studiul diferitelor tipuri de roci din Precambrian . Proterozoic: Transform rile generate de prezen a oxigenului liber în atmosfer asupra vie ii úi crustei terestre. M-MIXT) OB TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * LIMBA DE PREDARE 2 TITULARUL DISCIPLINEI 2 32 80 220 10 M Român /Englez DEPARTAMENTUL GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC. Corneliu Horaicu. Prokarya úi apari ia supraregnului Eukarya.Bacteria. pe baza unor date existente. apari ia primatelor úi a omului. Întocmirea unui referat cu tematic din curs (stabilirea de biozone. Glacia ia cuaternar . orogeneze etc. Studiul cauzelor care au generat extinc iile majore din istoria geologic a P mântului. International Stratigraphic Guide. Elsevier Science & Technology Books.a. Tectonica global în Mezozoic. Orogeny through time – The Geological Society. Dinamica mantalei terestre în Hadean (úi Archean): rolul curen ilor de convec ie ai mantalei în formarea crustei terestre. II Editura Tehnic . de la formare pân în prezent: evolu ia paleogeografic prin prisma tectonicii globale. Prezen a unor terrane din Gondwana în unit ile tectonstructurale ale României. C-COLOCVIU. zircon). „Explozia” faunei de la Ediacara. Observa ia sistematic . prob final ) formula notei finale 0. evolu ia teritoriului României în cadrul orogenzei alpine. stabilirea unor legit i úi verificarea acestora în simul ri personale pentru situa ia tectonic dintr-o anumit perioad . Formarea unei concep ii sinergice privind P mântului úi geosferele sale. Inc. z c minte. Evolu ia vie ii. Vol. Capacitatea de analiz a evolu iei unei regiuni dup tipurile de roci. Importan a úi caracteristicile glacia iei de la sfârúitul Proterozoicului. Cele mai vechi dovezi ale unor minerale terestre (4400 -3900 M. Caracterizarea extinc iilor majore din Paleozoic (efusiuni bazaltice masive. caracterizarea extinc iilor majore din Mezozoic (vulcanism intens. Paul ibuleac Geologie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Paleontologie. paleofaun . cât úi în raport cu Sistemul Solar. Dispari ia speciilor din prezent . Continentul „unic” Rodinia.Apari ia oceanelor actuale.5 nota de la examene METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) EVALUARE 268 . impactul cu un asteroid de dimensiuni mari etc): Triasic-Jurasic úi Cretacic-Ter iar. Tectonica global în Paleozoic. Conversa ia. pe baz de amoni i – exemplu clasic de biostratigrafie. Laurentia úi Gondwana). Exerci iul. paleoclim .. London. tectonic . I. Devonian târziu. Ford M. Volumul úi impactul meteori ilor úi cometelor. unit i litostratigrafice úi cronostratigrafice). Aplica ii privind importan a fosilelor în istoria geologica a P mântului. Analiza evolu iilor paleogeografice din diferite perioade. Mezozoic: Continentul „unic” Pangaea úi oceanul Panthalassa.. Evaluare sumativ (referat. biodiversitate úi extinc ie în istoria vie ii. Permian-Triasic.3. dr. Deducerea geologiei istorice a unei regiuni din analizarea h r ilor gelogice. The International Union of Geological Sciences and The Geological Society of America. Neozoic: Tectonica global –etapele spre configura ia actual a globului terestru. Orogeneza alpin . atât în sens intrinsec. J. Arhean: Nucleul primelor continente.4) NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C S L Pr. Petrologie sedimentar . deriva continental în regiuni polare etc.. sc derea nivelului m rii. T t râm N. PRENUMELE..

Prezentare oral interactiv sus inut de materiale grafice în Power Point METODE DE PREDARE BIBLIOGRAFIE (SELECTIV ) Bird E. Earth Surface Processes. 255p. Crina Micl uú Sedimentologie úi Stratigrafie DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE CON INUTUL CURSULUI CON INUTUL LUCR RILOR DE LABORATOR Obiectivul cursului este s înve e studen ii c pentru a în elege natura depozitelor sedimentare acumulate în bazinele subsidente este necesar în prealabil în elegerea modului de generare a produselor de alterare în ariile surs . precum úi a modul de tranzit al acestora prin re eaua de drenaj c tre locul sediment rii. Applied Sedimentology. condi ii EVALUARE criterii forme formula notei finale Participarea la toate orele de lucr ri practice úi la poten ialele ieúiri în teren este obligatorie! V recomand citirea notelor de curs înainte de orele de lucr ri practice. modelele de faciesuri sedimentare. Second edition. preg tirea tuturor exerci iilor úi lucr rii útiin ifice. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUAL * 252 NUM R DE CREDITE 10 LIMBA DE PREDARE 48 Român DEPARTAMENTUL Geologie TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ùI ùTIIN IFIC.3. (1992). E-EXAMEN. Toate aceste procese depind de tectonica úi clima ariilor surs . Bridge J. Willey. carote úi diagrafii geofizice 3) elaborarea úi prezentarea unei scurte lucr ri útiin ifice asupra unui domeniu depozi ional la alegere. Thompson D. 521p. (1989). (ed. Springer – Verlag. Einsele G. pe de o parte. Second Edition.. Selley R. Sedimentary structures. An introduction.) (1996). Press. 815p. Coastal geomorfology. Facies Models. citirea anticipat a notelor de curs. CCOLOCVIU. Colocviu de lucr ri practice. dr. Collinson J. úi James N. úi de eustatismul.DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL ACADEMIC (L-licen /M-master) I ANUL DE STUDIU (1. V recomand insistent úi participarea la orele de curs! Participarea activ la discu iile de la lucr rile practice. aplicarea sedimentologiei proceselor la succesiunile siliciscastice non-marine úi marine.) (1992). Cambridge Univ. Press. tectonica úi clima bazinele sedimentare. procesele de formare a faciesurilor sedimentare. San Diego. Photographic atlas of sedimentary structures. asocia iilor úi succesiunilor de faciesuri sedimentare. MMIXT) M OB NUM RUL ORELOR PE S PT MÂN C 2 S L 2 Pr. Reading H. În elegerea modului în care dovezile sedimentologice pot fi încadrate în contextul mai larg al stratigrafiei regionale úi globale prin intermediul stratigrafiei secven iale. Blackwell Science. Abordarea avansat a caracteristicilor úi modurilor de interpretare a faciesurilor sedimentare. 688 p.G. Ricchi Lucchi F.6 P + 0. evaluarea lucr rii de cercetare úi examen scris de evaluare a cunoútin elor dobândite la cursuri 0. Geological Association of Canada. Second edition. (2008). 1) studiul elementelor cheie pentru recunoaúterea domeniilor depozi ionale în aflorimente úi carote.P. dezvoltarea aptitudinilor în teren 2) modele de facies – exerci ii de interpretare a faciesurilor úi paleogeografiei pe baza studiilor de caz publicate pentru aflorimente. 207p. PRENUMELE.4 E 269 . Third Edition. Num rul întreb rilor adresate în timpul lucr rilor practice este o m sur a interesului acordat disciplinei. (2008). 436p. Response to Sea Level Change. Second edition. NUMELE Conf..D. Sedimentary Basins. pe de alta. Columbia Univ. Facies and Stratigraphy. Chapman and Hall.B. Landforms and Sediment Deposits. New York. Sedimentary Environments: Processes. Dezvoltarea aptitudinilor geologice relevante pentru analiza secven elor sedimentare úi a pozi iilor ocupate de acestea în timpul evolu iei cadrul bazinelor sedimentare. 409p. Walker R. Demico R.2. (1995). Academic Press. Sedimentographica. (eds.4) M2 SEDIMENTOLOGIE AVANSAT COD: IG 6205 Semestrul II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-op ional /F-facultativ ) TIPUL DE EVALUARE (P-PE PARCURS. (2000). G. 626p.

.

Păcurari nr. • anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a adresei. obligatoriu.. 7-9 Telefon: 0232-201356. 7 şi 17 Telefon: 0232-201622. din care fac parte. 201358 -Complexul studenţesc „Codrescu” Adresă: str. • respectaţi termenele de depunere a solicitărilor şi opţiunilor dumneavoastră (este foarte dificil de rezolvat pozitiv o cerere depusă după expirarea programului limită). 10 şi 13. administrative adresaţi-vă secretarei ce răspunde de secţia dumneavoastră. 201575. 201623 -Hotelul studenţesc „Gaudeamus” Adresă: str. • pentru orice nelămurire privind taxele. 9 (vizavi de Biblioteca Centrală) dispune de Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a facultăţiI. 1 Telefon: 0232-201378. Gh. Asachi nr. • solicitările dumneavoastră trebuie să fie în conformitate cu regulamentele în vigoare..I. Titu maiorescu nr. str. 1 Telefon: 0232-201701 -Hotelul studenţesc „Akademos” Adresă: str. • respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul. Codrescu nr. IIIN F O R M A Ţ IIIIII G E N E R A L E P E N T R U S T U D E N Ţ III NFORMAŢ GENERALE PENTRU STUDENŢ NFORMAŢ GENERALE PENTRU STUDENŢ Pentru a fi bine informaţi despre ceea ce vă interesează.Cuza” Iaşi următoarele complexe studenţeşti: -Complexul studenţesc „Târguşor Copou” Adresă: str. 271 . • neanunţarea retragerii de la studii pentru studenţii cu taxă atrage după sine obligaţii de plată similare unui student. 201357. • citiţi regulat afişierele facultăţii. alte probleme didactice. Universitatea „Al. 201377 -Complexul studenţesc „Titu Maiorescu” Adresă: str.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 IIIIIIIII. situaţia şcolară. Codrescu nr. şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii (pentru hotelurile „Gaudeamus” şi „Akademos” cazarea se face pe baza unei cereri adresate direct Rectoratului Universităţii). • pentru consultarea situaţiei şcolare solicitaţi parola eSIMS. Stoicescu nr. trebuie să luaţi în considerare următoarele precizări: • consultaţi Ghidul studentului şi Regulamentele facultăţii. INFORMAŢII DESPRE CAZARE Pentru cazarea studenţilor. a datelor personale sau retragerea de la studii.

• studenţilor care sunt bolnavi TBC (în evidenţa unităţilor medicale). boli maligne. CANTINĂ Studenţii pot servi masa. iar pentru studenţii cu taxă. la cantina din campusul „Titu Maiorescu”. cardiopatii congenitale. lit. republicată. dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Dreptul de cazare se acordă. I. trimiteri la cabinetele de specialitate. pot lua masa la cantinele-restaurant ale acestora. „Gaudeamus” şi „Akademos”. studenţilor orfani de ambii părinţi. 42/ 1990. 10. boli imunologice. ASISTENŢA MEDICALĂ Asistenţa medicală este asigurată gratuit pentru toţi studenţii universităţii (consultaţii. în regim de restaurant. reţinut. • studenţilor care beneficiază de prevederile art. care atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”. În acordarea dreptului de cazare nu se face discriminare între studenţii bugetari şi cei cu taxă. insuficienţă renală cronică. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpului anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs. doar pe baza legitimaţiei de cămin. tratamente) în cadrul Cabinetului medical nr. r) din Legea nr. Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. însoţit de brevet semnat de Preşedintele României. Se interzice cedarea individuală a locului de cazare (cu sau fără recompensă materială). remarcat pentru fapte deosebite. hepatită cronică. inclusiv cu pierderea dreptului de reînmatriculare la Universitatea „Al.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 Principiul fundamental de acordare a dreptului de cazare este performanţa în activitatea academică a studenţilor. parter (în campusul studenţesc „Titu Maiorescu”) 272 . cu prioritate. tarifele încasate cu orice titlu nu se restituie. renovată la standarde europene. Studenţii cazaţi în căminele-hotel ale Universităţii. numai cu recomandare de la medicul specialist că poate locui în colectivităţi şi cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare. în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea acestei legi. sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA. Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea. epilepsie. reţete. dar la preţuri mult mai mici. glaucom. Comisia de cazare a facultăţii poate acorda drept de cazare şi următoarelor categorii: • studentelor cu copii. sindromuri de malabsorbţie grave. Baza de date privind refuzurile se gestionează de către DPSS prin centralizarea datelor necesare de la facultăţi. miopie gravă. rănit şi reţinut. suferă de diabet. celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial. spondilită anchilozantă sau reumatism articular. astm bronşic. 7: Locaţie: cămin C8. Cuza” Iaşi. În limita a maxim 10% dintre locurile alocate.cu una dintre menţiunile: rănit.

Dr. indiferent de forma de finanţare a studiilor. Studenţii cu boli cronice se vor prezenta la cabinetul medical studenţesc cu documentaţia medicală corespunzătoare pentru evidenţa specială. Cuza„ Iasi. pot beneficia de burse din alocaţii de la Bugetul de Stat sau din veniturile proprii ale Facultăţii/Universităţii studenţii de la cursurile de zi. 1 din 18. Aceste burse pot fi: Categoria de bursă Bursă de performanţă (ştiinţifică. I. sportivă sau cultural-artistică) Bursă de performanţă „Meritul Olimpic” Bursă de merit Bursă „Cum laude” Bursă de studiu (1/ integrala si 2/ partiala) Bursă de ajutor social Bursă de ajutor social ocazional Bursă de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural Bursă contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural Bursă pentru activităţi cultural-artistice Bursă pentru activităţi sociale în campusurile studentesti Bursă ”Laudamus” X X X X X X X Alocaţii bugetare X X X X X X X X X Venituri proprii ale Facultăţii/ Universităţii X 273 . nr.2006. ASIGURĂRI Pentru studenţii străini se recomandă încheierea unei poliţe de asigurare înainte de sosirea în România. Pentru a beneficia de asistenţa medicală gratuită nu este necesar ca studenţii să se retragă de la medicii de familie în evidenţa cărora se află în localitatea de unde provin. carnet de asigurat de sănătate şi buletin sau carte de identitate. Carmen Cărare) Pentru a fi înscrişi în baza de date a cabinetului. studenţii se vor prezenta cu următoarele acte: carnet de student (adeverinţă). BURSE ŞI AJUTOARE SOCIALE Conform Hotărârii Senatului Universităţii „Al.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 Telefon: 0232-201324 (Medic Primar Medicină de Familie .05.Dr. Paraschiva Gâscă Medic Primar Medicină de Familie .

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

Acordarea burselor se face de către Comisia Socială (în componenţa căreia intră şi reprezenţii studenţilor), la începutul fiecărui semestru. FACILITĂŢI PENTRU STUDIU BAZA MATERIALĂ Facultatea de Geografie şi Geologie optează pentru optimizarea utilizării spaţiilor avute în folosinţă, având în vedere specificul proceselor didactice, adică necesitatea ca acestea să se desfăşoare în laboratoare amenajate corespunzător. 2 Facultatea de Geografie şi Geologie dispune de o suprafaţă de 3270,91 m , dintre care 1553,01 gestionaţi de către Departamentul de Geografie (30,32% utilizaţi în scopuri administrative- inclusiv birouri cadre didactice şi 69,68% utilizaţi în scopuri didactice), iar 1717,90 m2 sunt gestionaţi de către Departamentul de Geologie (23,88% utilizaţi în scopuri administrative- inclusiv birouri cadre didactice, 18,09% spaţii destinate colecţiilor şi muzeului şi 58,03% pentru scopuri didactice). De asemenea, facultatea are la dispoziţie aparatură de specialitate a unor colaboratori (INMH- staţiile meteo de la Rarău şi Tulnici; Agenţiile Judeţene de Protecţie a Mediului). SĂLI DE CURS ŞI LUCRĂRI PRACTICE Cursurile şi lucrările practice sau seminariile sunt susţinute preponderent în spaţiile facultăţii (după precizările de mai jos), unele fiind însă desfăşurate şi în alte spaţii ale universităţii. Departamentul de Geografie: Amfiteatrul B8 (Mihai David), Amfiteatrul A12 (corp A), Miniamfiteatrul B627 - Laborator de Geografie Umană, Miniamfiteatrul B629 - Laborator de Geografie Umană (Sala Gh. Năstase), Sala B654 Teledetecţie şi aerofotointerpretare, Sala B655 - Cartografie-Topografie (Sala S. Panaitescu), Sala B656 – Laborator de Geografie Umană, Sala B657 - Laborator de Climatologie şi Meteorologie (Sala I. Gugiuman), Sala B658 – Laborator de Geomorfologie (Sala C. Martiniuc), Sala B659 – Laborator de Ştiinţa Solului, Sala B660 – Laborator de Hidrologie (Sala Maria Pantazică), Sala B661 – Laborator de Informatică aplicată (Sala Şt. Popescu), Sala B662 – Laborator de Geografie Regională, Sala B664 – Laborator de Geografie Fizică a României (Sala I. Bojoi), Sala B621 – Laborator de Biogeografie (Sala I. Sârcu), Sala B622 – Laborator de Analiza Geosistemului (Sala S. Mehedinţi), Sala B623 – Laborator de geologie (Sala V. Băcăuanu). Departamentul de Geologie: Amfiteatrul B6 (Grigore Cobălcescu), Sala B106 – Laborator de Mecanica rocilor, Hidraulică, Hidrogeologie, Edafologie, Sala B530, Sala B531 – Laborator de Geoinformatică, Sala B567 – Sala de lucrări practice „Ion Simionescu”, Sala B568 – Sala de lucrări practice „Ion Atanasiu”, Sala B569 - Sala de lucrări practice „Grigore Cobălcescu”, Sala B570 – Geochimia Resurselor Naturale, Sala B571 – Laborator de Analize chimice, Sala B572 – Laborator de Analize instrumentale, Sala B574 – Laborator de Mineralogie, Petrografie şi Geologie economică.

274

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

BIBLIOTECA Adresa: B-dul Carol I nr. 20A, Corpul B, etaj III, Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi Telefon: 0232-201475 Persoana de contact: Elena Ungureanu – responsabil bibliotecă e-mail: ele_ung@yahoo.com Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie din Iaşi, fondată în anul 1969, filială a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi, se află în corpul B al Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi. Suprafaţa totală a bibliotecii este de 230 mp (incluzând o sală de lectură pentru studenţi, depozitul de carte şi punctul de împrumut). Sala de lectură, cu 60 de locuri şi punctul de împrumut se află la etajul 3, iar depozitul bibliotecii, cu întregul fond de carte şi periodice, se găseşte la parter, sala 356. Biblioteca dispune de un fond foarte valoros de carte ce numără peste 74000 de volume (inclusiv carte veche, hărţi, atlase şi schiţe cu valoare de patrimoniu). Biblioteca dispune şi de o donaţie de circa 1000 de volume de la Universitatea din Lausanne, Elveţia (colecţia E. M Cosinschi), ceea ce permite o documentare fluentă şi accesibilă a studenţilor cunoscători de limbă franceză. Biblioteca pune la dispoziţia beneficiarilor săi: -Catalogul online cu înregistrările bibliografice ale publicaţiilor din colecţiile Bibliotecii de Geologie si Geografie (din septembrie 2008 cataloagele tradiţionale au fost înlocuite cu fişe digitizate). În felul acesta întregul fond de carte al Bibliotecii de Geografie şi Geologie se poate consulta accesând catalogul on-line BCU cu subcataloagele existente). -Catalogul naţional online – RoLiNeST (Romanian Library Network Science & Technology) care include bazele de date ale celor mai importante biblioteci din ţară. Servicii oferite: -posibilitatea de a consulta orice document din colecţii - prin împrumut la domiciliu sau la sala de lectură; -accesul la bazele de date online la care biblioteca este abonată ProQuest, SpringerLink,Ebsco, etc.; -informaţii bibliografice de specialitate; -întocmirea de bibliografii tematice, la cerere; -instruirea utilizatorilor în procesul de documentare – prin stagii de formare organizate la începutul anului universitar şi îndrumare permanentă; Program de funcţionare: Luni - Vineri Împrumut la domiciliu: orele 8.30 - 13.00 şi 15.00 - 19.00 Împrumut la sala de lectură: orele 8.30 – 20.00 În perioadele de sesiune biblioteca are program sâmbătă 08.30-18.00 şi duminică 08.30-13.00, doar la punctul de lucru de la etajul 3 (sala de lectură şi împrumut la sală). Accesul la bibliotecă se face pe baza permisului de intrare în BCU, care este valabil în sediul central şi în toate filialele.

275

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

În afara beneficiarilor specifici, în biblioteca facultăţii au acces şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi cele din cercetare (beneficiari externi). STAŢIUNI DE CERCETARE ŞI PRACTICĂ STUDENŢEASCĂ Pentru realizarea practicii de teren, care face parte integrantă din planurile de învăţământ ale facultăţii, studenţii utilizează în mod obişnuit bazele de cercetare şi practică proprii (Rarău, Tulnici) sau ale Universităţii (Agigea, Potoci). • Staţiunea de cercetare ştiinţifică şi practică universitară „Ion Gugiuman“ - RARĂU (jud. Suceava) Director : Lector dr. Dan Lesenciuc Amplasată în nordul Carpaţilor Orientali, în Masivul Rarău, staţiunea a fost preluată de la I.N.M.H. Bucureşti de către Departamentul de Geografie în luna octombrie 2000. Înainte de această dată a funcţionat ca staţie meteorologică, activitate care se păstrează şi în prezent. Clădirea staţiei este situată la altitudinea de 1560 m, în apropierea Vârfului Rarău, într-un cadru natural de excepţie, având în apropiere Pietrele Doamnei, Piatra Şoimului, Piatra Zimbrului, Pochii Rarăului ş.a. Diversitatea deosebită a reliefului (cu o notă în plus pentru cel carstic), bogăţia floristică (cu numeroase specii vegetale rare şi endemice), prezenţa unor numeroase rezervaţii ştiinţifice (în proxima vecinătate aflându-se Cheile „Moara Dracului“, Codrul Secular Slătioara şi Pajiştile Seculare Todirescu) şi climatul boreal montan, constituie elemente de referinţă, ce pot fi valorificate în activităţile cu studenţii şi de cercetare. Staţiunea este amenajată în vederea desfăşurării activităţilor didactice şi de cercetare universitară. Capacitatea de cazare pentru studenţi este de 40 de locuri, clădirea beneficiind de baie, bucătărie, sală de mese şi o sală de curs. În cadrul acestei staţiuni vor efectua practică de specialitate studenţii anilor I şi II, accentul punându-se pe observaţiile meteorologice, geologia regiunii şi pe studiile bio-pedo-geomorfologice. • Staţiunea de cercetare ştiinţifică şi practică universitară „Simion Mehedinţi “ - TULNICI (jud. Vrancea) Director : Lector dr. Doru Toader Juravle Staţia Meteorologică Tulnici se află la altitudinea de 571 m, la contactul dintre Munţii Vrancei şi Depresiunea subcarpatică Vrancea. Începând cu luna octombrie 2000, staţia îşi desfăşoară activitatea sub patronajul Departamentului de Geografie şi sub îndrumarea specialiştilor de la I.N.M.H. Bucureşti. Din punct de vedere fizicogeografic, Staţia Meteorologică Tulnici este poziţionată într-o zonă de tranziţie, la contactul a două regiuni distincte sub aspectul orografiei, climei, vegetaţiei şi solurilor. Înregistrarea datelor meteorologice este utilă şi pentru activităţile economice din zonă - Subcarpaţii Vrancei fiind puternic antropizaţi – având în vedere utilizarea agricolă a teritoriului, în condiţiile unei fragmentări puternice a reliefului. Atât pentru practica studenţilor geografi, cât şi pentru oportunităţile de cercetare specifice Departamentului de Geografie, activităţile Staţiei Meteorologice Tulnici sunt extrem de importante. În acest scop au fost amenajate 40 de locuri de

276

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

cazare şi o sală de mese. Amplasarea acestei staţii la intersecţia drumurilor între Depresiunea Braşovului şi cea a Vrancei oferă şi posibilitatea efectuării unor variate trasee turistice spre Staţiunea Soveja, Cascada Putnei şi Cheile Tişiţei. BURSE ÎN STRĂINĂTATE Studenţii Facultăţii de Geografie şi Geologie pot beneficia de burse în străinătate (min. 1 semestru) ), în cadrul programului Socrates-Erasmus, în 25 de universităţi partenere din ţările Uniunii Europene (Paris, Bruxelles, Lyon, Dijon, Rouen, Clermont Ferrand, Bordeaux, Nice, Reims, Liège, Neuchatel, Geneva, Aarhus, Torino, Trieste, Cagliari, Bari, Gent, St. Etiènne, Poitiers, Tours, Cadiz) şi Canada (Université Laval - Quebec). Studenţii de la domeniul Geologie (specializarea Geochimie) pot beneficia şi de burse CEEPUS în 18 universităţi partenere din Europa Centrală şi de Est: Salzburg, Vienna, Graz, Leoben, Innsbruck, Brno, Olomouc, Wroclaw, Sosnowiec, Krakow, Warsaw, Bratislava, Kosice, Budapest, Zagreb, Belgrad, Ljubliana, Sofia şi Tirana. Pot beneficia studenţii din anii I-II din ciclul de licenţă (cei din anii terminali nu pot candida) şi din ciclul de master, care nu au restanţe, inclusiv în ultima sesiune. Acordarea burselor (în limita locurilor disponibile anual) se face prin concurs, pe bază de dosar, care trebuie să includă: curriculum vitae, scrisoare de motivaţie, extras din foaia matricolă, un proiect de studiu motivând obiectivele concrete urmărite şi rezultatele aşteptate, o recomandare din partea unui cadru didactic şi un atestat de cunoaştere a limbii străine. • Burse SOCRATES - ERASMUS Programul SOCRATES - ERASMUS este un program de cooperare transnaţională în domeniul educaţiei, sprijinit şi finanţat de Uniunea Europeană prin Comisia Europeană, fiind implementat în Universitatea noastră încă din 1996. Datorită în principal componentei sale ERASMUS, acest program a facilitat, până în prezent, realizarea a aproape 1000 de mobilităţi de studii (studenţi români care pleacă la universităţi europene şi studenţi străini care vin la universitatea noastră) şi a numeroase mobilităţi de predare (profesori români invitaţi să ţină cursuri şi conferinţe în universităţi europene şi profesori străini ce vin cu acelaţi scop în universitatea noastră). Mai multe informaţii puteţi obţine la: Link: http://www.infoiasi.ro/socrates • Burse finanţate de Guvernul României prin Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate Link: http://www.edu.ro sau la Departamentul Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară. • Burse CEEPUS CEEPUS este un program de mobilitate academică cu ţări din Europa Centrală: Austria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croaţia, Bulgaria, Polonia, România şi urmează Macedonia care a intreprins deja demersuri în vederea aderării. Aderarea României la Acordul CEEPUS, care stabileşte modul de

277

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE

Ghidul studentului – 2010/2011

derulare, conducere şi coordonare a programului, a fost ratificată prin Legea 21din 17 martie 1997. Implementarea şi derularea programului în Romania este reglementată de Hotărârea de Guvern nr. 172 din 26 martie 1998. Schimburile academice se desfăşoară începând cu anul universitar 1998 –1999. Conducerea programului este asigurată de către Comitetul Reunit al Miniştrilor Educaţiei din ţările semnatare, care se întruneşte o dată pe an. Coordonarea, evaluarea, dezvoltarea programului, logistica şi popularizarea la nivel internaţional sunt asigurate de către Oficiul Central CEEPUS (două persoane) cu sediul la Viena, iar pe plan local implementarea şi derularea programului sunt asigurate de Oficiul Naţional CEEPUS (o persoană) existent în fiecare ţară participantă. În România Oficiul Naţional CEEPUS funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală Relaţii Internaţionale: Agent naţional – Oana Rusu; tel./fax : 021-3157736; str. General Berthelot nr.30, 70738 Bucureşti. În fiecare universitate din România, in cadrul oficiului de relaţii externe există un responsabil CEEPUS care furnizează informaţii utile privind acest program, formulare de înscriere şi acordă asistenţă cadrelor didactice şi studenţilor în demersurile legate de participarea la acţiunile realizate în cadrul programului. Link: http://www.edu.ro/ceepus.htm CURSURI DE LIMBĂ Studenţii străini veniţi în cadrul programului ERASMUS pot urma, la cerere, pe parcursul efectuării mobilităţii, un curs de Limba română, asigurat gratuit, de către Departamentul de Limba română şi literatură comparată, Catedra de Limba română pentru studenţii străini (tel./fax: 40 232 201553). Studenţii străini veniţi pe cont propriu la studii în România pot urma, contra cost, un an de studii de Limba română, în cadrul Departamentului mai sus menţionat. FACILITĂŢI PENTRU SPORT Studenţii pot avea acces în baza sportivă (sală de sport, terenuri etc.) a Facultăţii de Educaţie fizică şi sport (situată în imediata apropiere a corpului A al Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi). ACTIVITĂŢI DE RECREERE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER Pentru studenţii de la ciclurile de studii de licenţă şi master, care nu au restanţe, există posibilitatea de a beneficia gratuit, de două ori pe an, de tabere studenţeşti la munte sau la mare. Selecţia se face pe bază de cerere ţinând cont de rezultatele la învăţătură, performanţele în activitatea de cercetare, implicarea în cadrul diverselor manifestări ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive. Metodologia completă de distribuire şi acordare a biletelor de tabără poate fi consultată pe site-ul Agenţiei pentru Sprijinirea Studenţilor: www.agentiastudentilor.ro.

278

G. de orientare turistică (StudIStur). Pentru a realiza aceste lucruri. managementul şi scrierea de proiecte. proiecte sociale şi umanitare. lucru în echipă. liga a organizat numeroase activităţi în cadrul festivalurilor studenţeşti Unifest.G. dintre care peste 70 sunt activi. apolitică şi non-profit. campanii de ecologizare sau de educaţie pentru mediu. ieşiri cu cortul şi focuri de tabără. geologic şi geochimic ieşean. cinema. Marketing şi Fund Raising. Călimani.S. 20 A. drumeţii. expoziţii. FestudIS ş. sprijinirea activităţii de modernizare a învăţământului geografic. promovarea spiritului civic în rândul tineretului. orientare sportivă etc. Rarău. din octombrie 2008 LSGG face parte şi din European Geography Association for Students and Young Geographers (Egea). numără circa 150 membri.G. ASOCIAŢII STUDENŢEŞTI 1. Cuza” Iaşi B-dul Carol I nr. I. Resurse umane. Iaşi. 700505. Ridicarea standardelor cultural-educative în mediul studenţesc. precum şi facilitarea schimburilor internationale de oameni. concerte etc. spectacole de teatru. Acest context oferă o deschidere mai mare spre proiecte desfăşurate la nivel naţional şi european. precum: mese rotunde.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 Alte activităţi de recreere şi de petrecere a timpului liber (turism montan. a. Dacă la nivel naţional este una dintre cele mai puternice organizaţii membre a USR (Uniunea Studenţilor din România).S. în afara programului de învăţământ. concursuri de fotografie (Geoblitz). devin cu fiecare an mai numerose şi cu un mai mare impact asupra vieţii studenţeşti din Iaşi. Hăghimaş. precum şi consolidarea relaţiilor cu mediile universitare şi de cercetare ştiinţifică din ţară şi străinătate. LSGG îşi propune să continuie tradiţia unor proiecte de mare anvergură prin care să contribuie la dezvoltarea activităţilor studenţeşti în cadrul mediului universitar ieşean. reînfiinţând filiala din Iaşi a acestei organizaţii europene. vizite la muzee.. excursii în Munţii Ceahlău.) pot fi desfăşurate. în bazele de cercetare şi practică ale facultăţii. Pe viitor. Romania Este o organizaţie non-guvernamentală. concerte şi petreceri şi. cât şi prin participarea la acţiunile organizate de Liga Studenţilor de la Geografie şi Geologie. traininguri de comunicare. Proiectele iniţiate de L. nu în ultimul rând. L. LIGA STUDENŢILOR DE LA GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE Facultatea de Geografie şi Geologie Universitatea „Al. ce are ca scop susţinerea şi promovarea intereselor socio-profesionale ale studenţilor din Facultatea de Geografie şi Geologie Iaşi. membrii ligii participând la întâlniri şi workshop-uri (Romanian Freshmen 279 . cunoştinţe şi informaţii sunt alte directii de dezvoltare a organizaţiei.G. LSGG a căpătat o deschidere europeană. dezbateri. de geografie (GeoMondIS). excursii. Astfel. fiecare regăsindu-se într-unul din cele patru departamente ale ligii: Proiecte.

A luat fiinţă în anul 2000. e-mail: e_mihail@yahoo.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 Weekend) şi organizând schimburi de experienţă cu filialele din Cluj şi Timişoara (Triple Romanian Exchange). Înscrieri: Pentru a deveni membru L. evocărilor orale. în cadrul unei aplicaţii practice cu studenţi de la Geologie-Paleontologie şi Geochimie-Mineralogie în zona Câmpulung Moldovenesc – Fundu Moldovei. Romania Scurt istoric: ”Geopalis” este un club studenţesc de Paleontologie. Facultatea de Geografie şi Geologie. Cuza” Iaşi. Nu există cotizaţie. în fiecare marţi. Pierre Jeanrenaud. care îşi desfăşoară activitatea sub tutela Departamentului de Geologie al Facultăţii de Geografie şi Geologie. într-un ritm relativ constant.com. Ion Simionescu. Componenţă: Membrii acestui club sunt studenţi ai facultăţii. Iaşi. dar pot fi şi colegi de la alte facultăţi sau elevi de la licee din zone în care se află puncte fosilifere importante. GEOPALIS . recondiţionarea şi inventarierea materialului didactic. completarea colecţiilor existente în cadrul catedrei. la activităţile planificate. 20 A. e-mail: cip_lsgg@yahoo. I. realizarea unor profile ştiinţifice pentru: Grigore Cobâlcescu. Mihai David. e-mail: cathi_26@yahoo. Scopurile clubului: -Evidenţierea principalelor contribuţii aduse în cercetarea paleontologică de personalităţi geologice ale Iaşului. Contact: Preşedinte: Mihail Eva. Radu Sevastos.. Universitatea „Al. Polonia. pe baza lucrărilor publicate şi a mărturiilor.com.CLUB STUDENŢESC DE PALEONTOLOGIE Departamentul de Geologie. Natalia Paghida Trelea. tel: 0742 852819 2. B-dul Carol I nr. Ion Athanasiu. în diferiţi ani de studii.G. confecţionarea de mulaje după exemplare rare. Neculai Macarovici. Theodor Văscăuţanu.00. trimite un e-mail la adresa lsgg_iasi@yahoo. membrii LSGG pot participa la congresele anuale regionale Egea. în amfiteatrul B8. doar obligaţia de a participa. De asemenea. Universitatea „Al.com Prim-vicepreşedinte: Ciprian Chelariu. Va urmări. Cuza”. Serbia etc. -Introducerea studenţilor în cercetarea paleontologică. 280 .G.com sau poţi veni personal. I. care au loc în Olanda. tel: 0746 181946 Secretar: Constanţa State.S. 700505. aplicaţii practice asupra principalelor filumuri cu reprezentanţi fosili în funcţie de materialul prelevat în deplasările în teren. orele 20.

. Iaşi. Facilităţi: -Membrii clubului beneficiază de facilităţile laboratoarelor existente în cadrul Departamentului de Geologie. SUA (Asociaţia Americană a Geologilor Petrolişti) înfiinţată în 1917 şi care are ca principal scop cercetarea şi valorificarea combustibililor naturali. I. 20 A. B-dul Carol I. -Popularizarea paleontologiei în cadrul învăţământului primar. Romania Scurt istoric: ISC este o asociaţie studenţească afiliată societăţii profesioniste AAPG .A. cum ar fi: „Dealul Repedea . „Moluşte actuale – arhitectura naturii”.Muzeul de Ştiinţe Naturale din Viena. axată pe diferite subiecte. Christian Meister . Organizarea unor tabere de profil în timpul vacanţei mari. DPA (Division of Professional Affairs). interes ştiinţific. nr. pentru membrii clubului. Praşca (Sinclinalul Rarău. 281 .Tulsa. care vor putea fi preluate şi dezvoltate ca lucrări în cadrul simpozioanelor naţionale. Universitatea „Al. care vin în completarea celor din programul de învăţământ.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 -Iniţierea unor colecţii noi. -Aplicaţii practice la sfârşit de săptămână.Muzeul de Ştiinţe Naturale din Geneva. care se organizează anual în unul din cele trei centre cu facultăţi de profil (Bucureşti. Clubul îşi propune semnalarea autorităţilor asupra unor situri paleontologice de importanţă ştiinţifică şi luarea unor minime măsuri de protejarea acestora. în zone ce vor fi stabilite în funcţie de posibilităţile financiare. AAPG include mai multe diviziuni: EMD (Energy Mineral Division). IAŞI STUDENT CHAPTER OF AAPG Departamentul de Geologie. facilităţi. cuprinzând peste 30. gimnazial şi liceal.actul de naştere al geologiei româneşti” „Amoniţii . Facultatea de Geografie şi Geologie. pe diferite teme. -Cercetarea ştiinţifică. Carpaţii Orientali)”. -Membrii vor dispune şi de dotarea existentă în cadrul clubului (corturi. prin antrenarea elevilor din localităţile în care se vor desfăşura aplicaţiile practice şi donarea unor mici colecţii şcolilor. Oklahoma. DEG (Division of Environmental Geosceinces).roţile mărilor mezozoice -Vf. Cuza”. se află în curs de perfectare alcătuirea unei sector privind evoluţia geologică.Director geolog la Geomold S. -Întâlniri cu personalităţi actuale ale Paleontologiei româneşti şi internaţionale (Printre cei care au fost invitaţi până acum se numără Mathias Harzhauser .Expoziţii de grafică şi fotografii cu subiecte inspirate din Paleontologie. 3. în principal) pentru cercetarea în teren şi de reduceri la cazare în zonele Cîmpulung Moldovenesc şi Fălticeni. Florinel Florea . Câmpulung Moldovenesc. fauna şi flora părţii vestice a Platformei Moldoveneşti (zona Fălticeni-Baia-Boroaia) în cadrul Muzeului „Mihai Băcescu” din Fălticeni. 700505.000 de membri din aproximativ 116 ţări. Cluj-Napoca şi Iaşi) sau ca teme de licenţă sau în alte manifestări ştiinţifice.

et. în formă electronică. cămin C11. Membrii pot de asemenea să participe la competiţia de granturi organizată anual. un simpozion naţional la care participă studenţi din Bucureşti. OFICIUL PENTRU PROBLEME STUDENŢEŞTI Centrul de Informare Profesională. parcare etc. odată cu reluarea simpozionelor naţionale studenţeşti între cele trei mari centre universitare de profil (Bucureşti. Adresa: Complex studenţesc „Codrescu”. I. Printre invitaţi s-au numărat Andrei Viforeanu – Director general la Geomed Impex SRL Bucureşti şi Florinel Florea – Director geolog la Geomold S. A. o dată la trei ani. fax.Harghita.ro 282 . Cuza” Iaşi. asociaţia noastră organizează prin rotaţie. . Au posibilitatea de a participa la activităţile care-i vizează pe studenţi organizate în toată lumea (pentru locuri de muncă. Cluj-Napoca şi Iaşi). dar. -Întâlniri cu personalităţi din companii geologice pentru a introduce studenţii în atmosfera de cercetare aplicată pe substanţe minerale utile. -Aplicaţii practice în diferite unităţi structurale ale Moldovei (Sinclinalul Rarău – Câmpulung Moldovenesc. în funcţie de activitate. masteranzi şi doctoranzi. Facilităţi: Membrii asociaţiei primesc lunar revistele AAPG Bulletin şi Explorer (în ultimul timp. Scopurile principale: -Scopul principal este promovarea activităţii ştiinţifice printre studenţi. cursuri de pregătire. 201579. pot primi şi exemplare tipărite). aplicaţii de teren). Condiţia obligatorie pentru a deveni membru este participarea. gratuit. Beneficiază de reducerile prevăzute pentru membrii societăţii la cazare. care s-au remarcat în activitatea de cercetare ştiinţifică. dar. servicii de consiliere şi recrutare pentru studenţii Universităţii “Al. în cazul acţiunilor organizate de AAPG. la simpozioanele naţionale de profil. Bălan . există posibilitatea de a fi sponsorizaţi de firme americane (Halliburton.: 0232-201576 e-mail: cipo@. Gh. Pojorâta. Membrii trebuie să plătească o cotizaţie anuală de 20 dolari. nr. Telefoane: 0232-201576. 7. asigură. la cerere. tot prin intermediul AAPG. str. Lacu Roşu. în special). Cluj-Napoca şi Petroşani. Componenţă: Membrii acestei asociaţii sunt studenţi ai facultăţii noastre. Fălticeni – Suceava etc.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 ISC a fost înfiinţat în anul universitar 2001-2002. În acest sens.uaic. I. 52-53. Asachi.Expoziţii de grafică şi fotografii cu subiecte inspirate din aplicaţiile practice sau pe teme geologice. Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO). camerele 28-29. cel puţin o dată. Câmpulung Moldovenesc. Fundu Moldovei). concursuri ştiinţifice. taxe de participare. Stefăneşti – Botoşani.

R.A. HOTLINE SIDA AGENTIA C.FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 TELEFOANE UTILE SISTEMUL NATIONAL UNIC PENTRU APELURI DE URGENTA (SNUAU) SALVARE POMPIERI Iasi Inspectoratul Centrala Judetean Dispecerat Centrala POLITIA Municipiu Dispecerat Ofiter de serviciu Serviciul Circulatie SERVICII MEDICALE MOBILE CORPOSAN ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA. dispecerat TAXI SAT. dispecerat TAXI ROMARIS. dispecerat RO TAXI. dispecerat GO-TAXI. Apa112 961 981 440720 446666 440020 446840/955 446850/955 440070 413130 210024 447673 446333 446587 953 446593 222060 215555 222222 214214 215155 272555 216666 415239 474059 271590 430177 441737 217271 283 . dispecerat TAXI LYON TRANZ. dispecerat TRANSGYW TAXI.F.A. Gaz-Metan DISPECERATE R. dispecerat AGENTIA TAROM INFORMATII AEROPORT R. INFORMATII GARA AUTOGARA TAXICOM.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 Canal Renel Termoficare R. Postal 13 Directia Regionala Vamala Iasi 284 . Locuinta Centrala deranjamente 215410 447070 929 441956 412434 921 447010 414065 443030 446300 212566 417757 446370 214470 442225 443330 442110 414320 232800 412700 417244 445392 214357 230431 212184 442817 413093 427779 430154 Telefoane .anunturi pierderi/gasiri Vama Nicolina Punct vamal Of.Deranjamente Protectia mediului GARDA FINANCIARA ADMINISTRATIA FINANCIARA TRIBUNAL PROCURATURA CAMERA DE COMERT CENTRUL MILITAR JUDETEAN STATUL MAJOR JUDETEAN DE APARARE CIVILA Moldova Traian Unirea HOTELURI Continental Sport Orizont POLICLINICA CU PLATA: triaj informatii OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI LABORATOR ANALIZE "PRO-FAMILIA" FUNDATIA PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR "SALVANIM" .A.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE şi GEOLOGIE Ghidul studentului – 2010/2011 285 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful