Pengajaran Dan Pembelajaran Muzik Kaedah Kodaly Kaedah Kodaly adalah satu kaedah yang berterusan dan sentiasa

berkembang. Banyak perubahan telah berlaku sejak kaedah ini bermula dan sedang dalam proses perubahan untuk mencari cara yang lebih baik lagi untuk memupuk rasa cinta kepada muzik. Kaedah Kodaly menjadi tunjang dan nadi kepada kurikulum muzik di sekolah mahu pun di institut pendidikan guru.Terdapat 3 jenis teknik atau komponen di dalam pengajaran dan pembelajaran kaedah Kodaly iaitu: i. Tonik Solfa ii. Isyarat Tangan iii. Simbol, Notasi dan Sebutan Irama a. Kaedah Kodaly secara berurutan Kaedah berurutan ini berfokus kepada isi kandungan yang disusun dengan sistematik mengikut kebolehan kanak-kanak pada tahap perkembangannya. i. Konsep Irama Salah satu unsur muzik yang ketara yang boleh dijadikan contoh di sini ialah irama.Irama yang asas didalam kaedah ini ialah irama bersamaan dengan pergerakan kanak-kanak seperti berjalan (krocet ± mempunyai nilai 1 kiraan) dan berlari (kuaver mempunyai nilai ½ kiraan). Elemen-elemen muzik yang lain seperti bentuk (form),harmoni, tempo, dinamik boleh diatur atau disusun secara berurutan dalam kaedah ini. ii. Konsep melodi Selain konsep irama, konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan.Mengikut perkembangan muzikal kanak-kanak, mereka hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. Oleh demikian konsep melodi perlu diperkenalkan dengan 2 pic dahulu, µso¶ dan µmi¶ yang mempunyai jeda minor ke-3.Mengikut kebiasaan corak jeda ini memang terdapat di dalam kehidupan harian mereka. Contohnya seperti sebutan perkataanberpic:

Pelajar harus fahambahawa tujuan latihan ini adalah untuk menguji tempo. sayang.permainan alat dan lain-lain bidang muzik.Didalam kajian konsep melodi. . jeda minor ke-3 dan major ke-2 merupakan jeda-jeda yang sama dan lazim digunakan di negara Jepun. takut atau seronok. Kemudianfrasa yang terakhir perlu dinyanyikan kuat semula.Terangkan merekadikehendaki kepada untuk pelajar menyanyi bahawa frasa untuk lagu dan yang kedua dinyanyikan. melodi danelemen-elemen muzikal lain yang telah mereka pelajari. Pendengaran Dalaman Teknik ini dikenali sebagai µinner hearing¶ dan µinner singing¶ yangdapat menguji kesemua elemen muzik kanak-kanak. Jong-jong Inai dan sebagainya. dengan kuat pertama dannyanyikan frasa ketiga dalam kepala. BangunPagi Gosok Pagi. Nyanyian Suara merupakan satu alat muzik yang semulajadi yang berkesan dandimiliki oleh semua orang. Dengan erti kata lain pelajar -pelajar dikehendaki untuk terus menyanyi dengan senyap.Oleh itu nyanyian merupakan aktiviti yangpenting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan asas yang terbaikdalam perkembangan dan kemahiran muzik. c.Pendengaran dalamanmemainkan peranan yang penting dalam kemahiran muzik seperti nyanyian.Carayang baik bagi kanak-kanak menggunakannya untuk menimba pengalamanmuzikal ialah kegiatan nyanyian. Berikut adalah beberapa aktivitikemahiran pendengaran dalaman yang boleh digunakan dalam pengajaran danpembelajaran muzik: Contoh 1 Gunakan lagu yang mudah seperti Lompat Si Katak Lompat. sedih. b. Amerika Syarikat dan juga Hungary.Kanak-kanak menggunakan suara sebagai alatuntuk melahirkan perasaan gembira.

e.Contoh : Permainan Baling TepukGuru akan membaling µbola sakti¶ kepada murid bertuah. Improvisasi Aspek ini diperkenalkan sebagai satu cara untuk menentukan samadamurid dapat memahami konsep muzik yang dipelajari serta member keyakinankepada mereka.(Setelah latihan dijalankan beberapa kalai murid diberi latihandengan menggunakan motif yang lebih panjang) Contoh 2 Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan penghafalan. Penghafalan Kanak-kanak biasanya merasa seronok apabila mempelajari sesuatulagu itu dengan cara menghafal atau µlearning by heart¶.Proses diulang dengan motif-motif yang pendek. Setelah guru memberi masa untuk murid-murid merasai melodiitu.Dibahagian kanan pula dikosongkan.Murid tersebut digalakkan respon melalui bertepuk ataumenggerakkan anggota badan pada satu corak yang lain.Setelah selesai menulis.Murid membuat isyarat tangan serta menyanyikan melodi itukepada solfa.Guru akan bertepuk atau menggerakkan anggota badannya padadetik sambil murid mendengar. Namun ada cara yanglebih menarik dalam memperkembangkan aspek ini.Contoh 2 Meneka lagu. . guru akan meminta murid menyanyikan keratan melodi tersebutsecara kuat d. murid menyanyi not-not yang ditulis di baluk tadi.Murid mendengar guru memainkan 2 atau 3 not dikibod berulang-ulang.Murid diberi sehelai kertas dimana dibahagian kiri telah diisidengan not-not pada baluk.Murid digalakan berfikir dahulu sebelum menulis balik pada balukdisebelah kanan. Ia boleh dilakukan melaluiteknik permainan. Guru membuat isyarat tangan dan murid menghafalnya sambilberfikir melodi tersebut. Guru menggunakan isyarat tangan solfa kepada sesuatumelodi dan meminta murid-murid menyanyikan dengan senyap di dalamkepala. Contoh 1.

Teknik/Komponen Kaedah Kodaly i. Jarak dalam isyarattangan menunjukkan jeda yang dinyanyikan dan ditunjukkan.Ini memudahkan pelajaran nyanyian semerta. Apabila kanak-kanak dapat menguasai tonik solfa dengan selesamelalui nyanyian. membaca dan menulis skor mereka boleh diperkenalkandengan not nama abjad.Ia boleh dilakukan untuk menggambarkan tinggi rendahsesuatu pic apabila dinyanyikan. . Nada Major : d Nada minor : l r t m d f r s m l f t s d¶ l¶ Tonik Solfa menekankan perhubungan pic dan fungsinya dalam sesuatusitem tonal.Kodalyberpendapat skel pentatonic (5 ton) amat sesuai digunakan kerana skel itumerupakan skel asas untuk lagu rakyat Hungary yang berciri mood minor.f. Dengan menggunakan tonik solfa kanak-kanak yang kenal dua not yangberpic ini boleh membacakan not ini pada baluk dimana-mana posisi. Kanak-kanak biasanya menggunakan satutangan (tangan yang menulis) untuk isyarat tangan. tonik solfa atau tonik pusatdalam sesebuah lagu ialah µdo¶ dalam nada major dan µla¶ dalam nada minor. Isyarat Tangan Isyarat tangan merupakan sejenis lambang yang berasal dari Hebrewdan Mesir kuno. Dalam system ini. Tonik Solfa Kodaly menggunakan system µdo¶ bergerak yang berasal dari GuidoArezzo (Itali) pada Abad ke 11.Nyanyian pic dalam jeda minor ke 3 (so ± mi) merupakan pengajaranasas. ii. Oktaf menggunakan isyarattangan yang sama tetapi pada jarak yang berdasarkan skala. Isyarat -isyarat inidilakukan dibahagian hadapan badan dengan permulaan µdo¶ pada arasbahagian pinggang dan µla¶ pada aras bahagian mata. Jarak µso¶ ± µmi¶lebih jauh dari jarak µso¶ ± µla¶ atau µdo¶ ± µre¶.

.APLIKASI PENDEKATAN ORFF 2. pergerakan dan tarian yang dinamakan'schulwerk' atau 'schoolwork'.Schulwerk adalah merupakan pendekatan pengajaran muzik yangberkembang dalam tahun 1920 an dan 1930 an semasa Orff menjadi pengarah disekolah tarian dan muzik yang dikenali sebagai Gunther ± Schule.Orff merumuskan perkara ini dengan mengadakan program yang dirancang dengan sempurna dan berhati-hati.kanak tetapi bagiorang dewasa juga.Ia bermula dengan corak pengucapan. Pendekatan Orff berkembang bukan hanya untuk kanak. yang memberi penekanan terhadapostinato.Salah satu hasilusaha beliau yang paling diingati adalah schulweek (muzik for children) iaitu muzikuntuk kanak ± kanak. The Wedding. Semua ini digabungkandan digunakan sebagai satu bahasa dalam pengajaran muzik kepada kanak± kanak.kanak yangselalu membuat dalam persembahan.Improvisasi juga merupakan asas pengajaran yang penting dalam pendekatan Orff. Beliau juga menghasilkan kaedah pengajaran muzik yang diintegrasikan di antara pengucapan.Pendekatan ini berdasarkan kepada kepercayaan beliaubahawa kaedah yang mudah untuk mengajar muzik adalah denganmemperlihatkan perhubungan semula jadi pelajar±pelajar terhadap ritma danmelodi. dan ianya berlangsung secara semula jadi. pulsation dan dan penggunaan suara secara terus untuk menghasilkansesuatu emosi. menari dan pengucapan (speech).Ianya merupakan satu instrumentasi muzik yang mudah bagikanak. oleh Stravinsky.1 Pendahuluan Pengajaran Orff bermula dengan menggunakan ritma ( rhythm) sebagaielemen muzik yang asas. gerakan berirama dan ton dua notasiserta pergerakan yang logik dalam melodi pentatonik. Beliau juga menghasilkan bahan±bahan untuk orang±orang dewasa sepertiOedipus Rex.Di antara elemenpengajaran adalah melodi elemen ritma penting yang digunakan dan selalunyadisertakan dengan perkataan.

drums dan lain±lain alat perkusi.2 Pendekatan Orff Dalam pendekatan pengajaran Orff.Dalam pernerokaan ruang kanak-kanak digalakkan melakukan aktivitipergerakan berdasarkan naluri semula jadi mereka berdasarkan rangsangandari luaran dan dalaman. xylophones. 2. metallophones.2.Pergerakan ini meliputi apek berjalan.1 Eksplorasi Orff mengalakkan kanak-kanak menerokai serta melakukan eksperimendengan bunyi-bunyi muzikal dan gerakan berdasarkan kreativiti semula jadimereka. Proses ini adalah amat penting untuk memperkembangkan potensi muzikal kanak-kanak. beberapa elemen muzik yang pentingdigunakan antaranya eksplorasi. Imitasi Menurut Orff kanak-kanak mudah belajar sesuatu kemahiran melalui proses imitasi. Sebagai contoh dalam pengajaran muzik di bilik darjah guru menepuk satu corak irama manakala murid-murid akan meniru tepukan gurunya.Ciptakan beberapa gerakan kreatif berdasarkan muzik instrumentalsepanjang 16 bar yang anda rakamkan. Pengenalankepada melodi major dan minor berlaku dalam programnya dengan menggunakankumpulan peralatan muzik seperti glockenspiels. bunyi danbentuk.Improvisasi adalah amat di galakkan dalam pendekatan Orff.2. berlarimelompat dan sebagainya. .Dalam penerokaan ini guru hanya berperanansebagai fasilitator untuk membantu menggalakkan aktiviti pelajar.Cuba aktiviti ini dengan muridmurid 2. 2.2. Proses ini merangkumi beberapa aspek iaitu penerokaan ruang. improvisasi dan penciptaan yang manaakan meningkatkan daya kreativiti kanak-kanak melalui tindak balas semula jadi mereka terhadap muzik. imitasi.

Dengan ini pelajar / kanak±kanak diminta mencipta atau membuat lagu sendirimengikut kreativiti masing ± masing.Peringkat inimenggunakan cerita kanak-kanak dan puisi sebagai bahan asas berirama.alat Orff.4 Penciptaan Fasa terakhir dalam pendekatan Orff ialah mengalakkan kanak-kanakmelakukan penciptaan dengan menggunakan bahasa asas.1 Apakah proses pengajaran Orff ? Orff Schulwerk adalah pendekatan pembelajaran muzik yang merangkumisegala aspek dalam ekspresi muzik.Semua ini penting bagikanak±kanak merasai dan membuat irama dan melodi sebelum mempelajarimembaca dan menulis muzik. 2. Contoh aktiviti improvisasi melodi menggunakan alat muzik Orff.Ini memberi kebebasankepada pelajar membuat improvisasi tanpa memukul not±not yang tidak berkaitan. kanak±kanakbelajar dalam situasi yang aktif.Pertuturan.3 Proses pengajaran Orff 2. Sebagaimana yang diketahui. Hal ini sama seperti proses kanak-kanak belajar .Tetapkan alat muzik tersebut dalam nada C pentatonik. Guru boleh menetapkan lapangan atau di mana kanak±kanak bolehmengembangkan daya kreativiti masing±masing dalam mencipta irama melodi ataumenari mereka. di mana proses peniruan dan penerokaan akanmembimbing mereka untuk melakukan improvisasi dan memahami muzik. dan permainan alat. 2.3 Improvisasi Improvisasi merupakan komponen yang diberi penekanan dalampendekatan pengajaran Orff.2. Orff cuba menonjolkan konsep improvisasiyang ada pada diri kanak±kanak. bentuk.gerakan.2. lagu. nyanyian. Dalam membincangkan tentang improvisasi yangdikatakan hanya untuk orang dewasa.2. harmoni dan timbre. pergerakan dan alat muzik adalah komponen penting untukmengajar irama. Dalam proses ini tiada undang-undangditetapkan.3. melodi. Contoh untuk improvisasi melodi dalam nyanyian Guru membimbing murid-murid mencipta melodi sendiri denganmenggunakan not-not dari µdo¶ ke µso¶.

permainan. 2. Pendekatan Orff amatberguna dan memberi kesan terhadap perkembangan muzik bagi semua peringkatumur dan tahap. baik di sekolah rendah mahu pun menengah.bercakap sebelum belajar membaca atau menulis. Proses pengajaran Orff adalah berkaitan dengan perkembangan kanakkanak.3. intellectualize second.3.Apabila pelajar menyanyikan baris ke 2.Ianya sesuai bagi pembelajaran kendiri bagi setiap pelajarsekolah.Proses ini berulang±ulang sehingga pelajar tahu memainkan setiap not dari lagutersebut. "Experience first.Latihan ini akan memperkembangkan kepercayaan kepada keupayaan kendiri. pergerakan." Melalui penggunaan alat±alat perkusi.3 Pengajaran dengan menggunakan alat muzik Orff Penggunaan alat muzik Orff bukan sahaja mempertingkatkan kebolehanpersepsi oral dan skel tetapi juga mempertingkatkan kebolehan visual serta hubungkait antara jeda. 2. kanak-kanak tersebut perlu adakemahiran sedia ada sebelum didedahkan dengan kemahiran±kemahiran yanglain.Guru menyanyikan corak irama melodi dan memainkan selepas didengari.Dalam penggunaan alat muzik di peringkat awal. . Contoh pengajaran : Lagu dihafal dengan menggunakan solfa dan isyarat tangan.Pelajar diminta menepuk baris pertama. keyakinan diri dan merupakan cara yang baik untuk menilaiketepatan tempo di dalam diri kanak kanak . aktivitinyanyian.Beliau percaya kanak±kanak menguasai dan mengembangkan pemahamankendiri terhadap sesuatu konsep muzik itu melalui pengalaman atau merasaikonsep itu terlebih dahulu. guru akan melibatkankan diri. corak iramaBordun digunakan untuk mempertingkatkan kemahiran konsep tempo. penerokaan irama dan drama.2 Contoh pengajaran Ostinato perkusi badan / body percussion Langkah pengajaran Mempelajari setiap Ostinato secara berasingan. kanak ±kanak akan mempelajari danmengenal pasti bakat muzik di dalam diri mereka sendiri.

So . sesi pengajaran dan pembelajarannya akan lebih bermakna danberkesan. ianya perlu diajar dandiantaranya seperti tangga nada pentatonic. hexatonic.Do dan Mi .4 Pendedahan atau pengenalan awal alat muzik Orff kepada pelajar boleh melibatkan beberapa cadangan berikut . permainan dapat membawa kakak±kanak ataupelajar menerokai muzik dan memahami konsep-konsep muzik yang .Pernyataan di atas menunjukkan bahawa pendekatan Orff memang sesuaiuntuk di aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran muzik diMalaysia Menurut pendapat Orff.Memberi pengalaman tentang kreativiti dan improvisasi menggunakankonsep menilai diri sendiri (learned will enable you) guru akan membantumengenal pasti pelajar atau kanak ± kanak tersebut.Menunjukkan gambar tentang penggunaan skel melalui isyarat tanganhandsinging. penggunaan perkusi badan (bodypercussion). Pengalaman konsep tinggi dan rendah. pergerakan mudah.Do Begitu juga dengan tangga nada. So .kanak melaluitindak balas semula jadi mereka terhadap muzik.Mengajar notasi muzik menggunakan sukatan pengajaran solfa(solfege syllables) dan mengalihkannya kepada baluk. Seperti mana yang telah dijelaskan di atas. laju dan perlahan serta kuat danperlahan.Mi ( jeda pertama yang diajar ). diatonik danmodes.Pengenalan konsep echoing patterns yang di demonstrasikan oleh guru danpelajar.La ± Mi. melodi danimprovisasi yang mana akan meningkatkan daya kreativiti kanak. 2.3.Re .2. solfege. maka tidakmustahil.Apa yang pasti mengikut pendekatan Orff juga. terdapat beberapa elemenpenting dalam pendekatan pengajaran Orff iaitu ritma / rentak.heptatonic.Berikut pula adalah cadangan beberapa langkah untuk mengajar melodisecara berturutan iaitu So .La ± Mi.4 Aplikasi pendekatan Orff dalam sistem pengajaran dan pembelajaran muzik di Malaysia. suara kanak ± kanak itu sendiri merupakan satuelemen muzik yang boleh digunakan sebagai alat untuk menyampaikan konsepmuzik kepada kanak±kanak tersebut. Sekiranya pendekatan ini difahami dandigunakan dengan cara baik dan kreatif oleh guru±guru muzik . maka kelas muzik tidak dapat dijalankan. Agak malang sekiranya guru± guru muzik beralasan tidak dibekalkandengan cukup alatan muzik.

Begitujuga dengan penciptaan.Penggunaan skel pentatonik untuk memudahkan proses .menggalakkan penggunaan alat±alat muzik perkusi yang disediakan disekolah untuk memberi peluang kepada kanak±kanak atau pelajarmemperkembangkan kepekaan dan sensitiviti mereka sendiri. imitasi. juga berkesan untuk penguasaan solfage. variasidan lain . Antaranya seperti berikut :menggunakan pergerakan dan pertuturan kanak± kanak atau pelajaryang semula jadi untuk memulakan pengalaman muzik denganmenggunakan corak atau pola irama yang terdapat dalam peribahasa.lain. improvisasi danpenciptaan. yang mana pelajar akan melakukan penciptaan denganmenggunakan alatan asas (alat muzik Orff) untuk mencipta rondo.lagu±lagu dan sebagainya.Ianya pelajar menggunakan dayakreativiti sendiri dan boleh dilakukan secara individu atau pun berkumpulan.suitemini.5 Beberapa cadangan Pendekatan Orff untuk diaplikasikan dalam bilik darjah Seterusnya adalah beberapa cadangan atau pandangan tentangpenggunaan pendekatan Orff yang boleh diaplikasikan di dalam sesi pengajarandan pembelajaran di sekolah. Menggalakkan penggunaan jeda minor ketiga yang menurun (so ± mi) untuk memulakan pemahaman kanak±kanak atau pelajartentang melodi. Ini kerana pendekatan Orff menekankan kepadaempat komponen yang utama iaitu penerokaan.ingindisampaikan oleh seseorang guru.Penerokaan terbahagi kepada dua iaitu penerokaan ruang dan bentuk.Imitasi pulamerupakan model kreativiti dan merupakan peranan penting dalam pendekatanOrff. Proses ini diringkaskan seperti berikut : Pemerhatian Imitasi Ekperimen Kreativiti Improvisasi dapatmenggalakkan juga amat untuk digalakkan menerokai dalam muzik pendekatan dengan Orff. 2.mendedahkan kanak±kanak atau pelajar kepada sesi pengajaran danpembelajaran muzik yang seronok melalui penglibatan yang aktifdalam sebarang aktiviti muzik.

.pemahamandan menggalakkan kanak±kanak atau pelajar untuk melakukanimprovisasi serta melakukan ciptaan yang mudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful