6.

PRAVAC I RAVNINA

87
ove jednadzbe sa -D, dobivamo

Aka su svi koeficijenti razliciti ad nule, dijeljenjern segmentni oblik jednadfbe ravnine
X

p

-+-+-=1.
q

Y

z
r

(4)

Pravac i ravnina

6.

Tacke P(p, 0, 0), Q(O, q, 0), R(O, 0, r) su presjecne tocke ravnine s koordinatnim osima, a brojevi p, q, r su duljine odrezaka na koordinatnim osirna, Udaljenost formulom tocke M(xo, Yo,ze) do ravnine At" + By + Cz + D = Czo + DI

°

racuna se

d( M,n )
Kut cp medu ravninama njihove normale

= IAxo + Byo +
n2

yiN +B2 + C2

.

(5)

nt = (TI' n.},

= (T2, n2) jest kut sto ga zatvaraju

pri cemu su normale izbrane tako da taj kut bude siljast (ili pravi). (AI, Bl, CI), n2 = (Al' B2, C2) , tada cp racunamo formulom: Ravnina tt potpuno je odredena jednom svojom tockom T, (Xl, Yl, ZI) i vektorom norrnale n = Ai+Bj+Ck. Piserno n = (TI' n). Njenajednadzba glasi, u vektorskom obliku: n- (r - rd = 0. (1) Tu je r radij vektor neke tocke Skalarni oblik ove jednadzbe je A(x - Xl) To je jednadzba T(x,y, z) u ravnini, a rl radij vektor tocke T1• a paralelne

Aka je nl

nl . n2
cos cp = Inl11n21 =

JAf

ALA] + BIB2 + CI C2

+

Bi + CiJA~ + B~+ cf

(6)

Dvije su ravnine okornite ako je nl .L n2, tj. ako je AlA2

+ BlB2 + Cl C2 = 0,
tj. aka je B, B2 C1 At A2

ako su nl i n2 kolineami,

+ B(y

- YI)

+ c(z -

ZI) = 0.

(2)

ravnine kojoj je zadan vektor normale i jedna tocka,

C2•

6.1.
RrESENJE.

Nacrtaj sljedece ravnine: a) x+y+z= 1;b) x+y= a) Ravnina odsjeca na koordinatnim

1;c) x=

l;d)

x+y-z=O.

osima odreske duljine 1. (slika 6.2.a). xOy. Ravnina prolazi tim pravcem

b) Crtamo pravac x + y = 1 u ravnini paralelnaje s osi Oz (slika 6.2.b).
x St. 6.1. Ravnina y

i

c) Ravnina sijece as Ox u tocki s apscisom I i paralelnaje s ravninom yOz. Nairne, njoj pripadaju sve tocke s koordinatama T(I,y, z), za neke vrijednosti kordinata y 1 z. d) Ravnina prolazi ishodistern. Za y = dobivamo X - z = 0, za X = dobivamo y - z = 0. Dakle ravnina prolazi pravcima z = x odnosno z = y koji leze u koordinatnim ravninama zOx odnosno yOz (slika 6.2.d).

Kanonska jednadzba

ravnine izvedenaje Ax+By+

iz 2 i glasi = 0.

°

°

Cz+D

(3)

S(O.l)i + (-1 + 2)j + (1 . odreduju tetrae- Dovoljno je odrediti jednu tocku i norrnalu ravnine.O. L.2). 02 = (1.-I.4.2) iparalelnajesosi Ox.2. 6. C i ravnina 1f2 odredena tockarna A. ---+ --+ (-1. c) Vektor TS = {O . 1. Dakle.-1) 6. D(I.1) + l1{y . C(-1. Z = 0.-I) c) prolazi tockorn T(I. Po formuli 2 mozemo odmah napisati trazene jednadzbe: 0) = 0. recimo S.I.5.. ° ° i i prolazi toekama Sf.5{z + 1) = 9x + lly .3).0.-I).1) i osi Ox. RrESENJE. a) Vektori "I = (2. -1. Napisi jednadzbu a) prolazi tockorn b) prolazi tockorn ravine koja: i odavde 1f = (M.y + z + 4 = 0.O. = 0. 3.-5.1) + l(y + 2) + l(z . b) prolazitockomM(l. Napisi jednadzbu ravnine koja: a) prolazi ishodistern i ima vektor normale 0 = (2. ravnine odredenu tockama M(I.0).I. Kako tt sadrzi spojnice MN i MP. 1f==3y+2z-4=0. 6. 6.1).0) RrESENJE.0) + b) 0(x-l)+I(y-0)+2{z+I)=0. b) Tocke TiS -4 _. ST =-2j-2k. 18 O'I' =-j+3k. Potrebno je odrediti vektor norrnale 0 trazene ravnine.1) su vektori normal a ravnina 1fl' odnosno 1f2. -4 °(z - y+2z+2=0..j + k i zato tt == -1 (x . 3) i paralelnaje s osima Oy.4. tj. S(1.0).4).3).2).5. prolazi osirna Ox. 1f==x-l x k e= --+ -4 =0. 2. -x + y + z + 3 = 0. n = 01 X 02 = -i .2)' b) T(2.1.0) . prolazitockamaS{1.-2) --+ ---+ x (0. i postavimo trazenu ravninu (0.o) i okomitaje na os Ox.0) + 1 (y . PRAVAC I RAVNINA 6. T( 1.0).5z .2).2). o=j n=ix o=ix RrESENJE. 1f==z-2=0.1). . -1.O)k = -i +j + k je normala ravnine. 01 = AB x AC = (-1. prolazi tockorn T(2. 1) = (3. Tocke A(2. e) S(I.:r:. T(3. 1. c) T(2. 1).y + z . PRAVAC I RAVNINA 89 ravnine 1f kojaje: 6.-I.O). -1.0) = 0. 2) i paralelnaje s xOy ravninom.1). -2. 1.-2.3. B. d) O{O.4.-1. it Izaberimo sada bilo koju od tocaka = (S. B(I.o) : T ili S.3.6.1.2).88 6.2. Kako je ravnina tt okomita na te ravnine. Oz: prolazi toekom T(I. TS. -I. 0 = i x j = k .14 = 0. b) okomita na ravninu 1ft == 3x . 2et + y = a) 2 (x .-1. to je i njena nonnala 0 okomita na 01 i na 02. Oy.tj.1 (y . TS: n = 01 X TS = 9i + llj .O. to je 0 okornit na vektore 0= MN ~---+ i MP: =-5i+2j-2k MN x MP = (2.465. D. -- Odredi jednadzbu P(1.O.1) . N(3. 1f==x-2=0.2y + z- 3= T(2.6.-I)' f) 0(0.O). 1f2 == X + z + 1 = prolazi tockorn T (1.2) == -5x + 2y - 2z + 11 = 0. RrESENJE. o=i.2 = 0. Ide u ravnini 1f i zato je njena norrnala tt n okomita na vektor 6. T(2. iimavektornormale iokomitajenaspojnicu 0= == 9(x .3) dar.0. 1.2.2) x (-1. °.-I). -1) . 1f==-y+3z=0.5k.2) x 02 = AB x AD = Zato cos 01 '02 ---+ --+ (-3. c) d) e) f) RrESENJE. B. Potrebno je odrediti kut rp sto ga zatvaraju ravnina 1f1 odredena tockama A. rp = I01 II 02 I = y50y30Fir.0. tt == . 2.2.O. -1{x . Odredi kut medu stranarna ABC i ABD. tj. o=ixj=k. r. 3) = (5. Odredimo njihove nonnale 01 i 02: a) T{1.2) + 1(z + 1) = -x . Napisi jednadzbu a) okomita na ravnine 1fl == 2t .

Zadano je p q r p = 1. z).=+=B::.. + 2. t. to je 0 okomit na k: o· k = 0. loll ill I = 'VA=-2. + 2. Kako 11: sadrzi os Oz. nakon sredivanja. 6. Nairne. Stavimo n = Ai + Bj + Ck. T2(1. ana osi Oy odsjecak 2. i vektorom smjera c. +tm. Ako je r radij vektor neke tocke pravca. =1 a) Morabiti d(T. 1) polozi ravninu koja odsjeca na osi Ox odsjecak 1.2.5z .. RJESENJE. = O. Kako je T E 11:. 2x 6. Odavde r = . d(T.3).z) (x .x -y + 3z + 3). 11:. odakle. m. tada izjednacavanjem 11 (4A + 2Bf 3( B)- = 10(A2 + B2) Ako je TI = T1 (XI.:-2 y'TIj'1==0 2. Dakle. 3 =0 iii. c). { z = ZI Y-YI i odavde A = -3B iii 3A = B. c) 3x-2y-6 Jednadzbe ravnina moramo dovesti u segmentni oblik.-1). + tn..y + 5z + 2. b) x+y-3z-12 = 0. Tz) b) Nekaje daje T(x.z) trazene ravnine 5 p: .f! + (z + If RJESENJE.. + y . RJESENJE.. a) b) dviju tocaka T1(2. Odredi odreske koje na koordinatnim osima odsjeca ravnina a) 2x+4y+5z-6 = 0. Napisimo segmentni oblik trazene ravnine: ~ + z + .+ 3 1 §. u kanonskom X-Xl obliku: zn Zl m (9) .y. C = 0 i stoga 0 = Ai + Bj . r = (x. 2. + (y + If + (z . RJESENJE.-1. Odredi jednadzbu ljene od a) dviju ravnina == x. q = 2. 2.::. 11:2) 11:2 == 2.y+3z+ 3 = 0. xy z + 4y + 5z = 6 => . = 1.. q = 12.9. Tockom T(5.1. eliminacijom parametra p. 11:1) = d(T.d . c) Ravnina se ne dade dovesti u segmentni jest da je napiserno u obliku staviti r = i pisati :: :: oblik.. n) napisati koefi- parametarsknm obliku: (8) = Xl )' =Yl A~ + 8B 11:2 A + tl. a rl radij vektor tocke T1. dobivamo == + 2z - 4 = O.3x + y = O..A +B {7} . -3. Ako sa m = 2i +j . 2. zasvaku tocku T{x.2z simetralne ravnine): PI + 1 = ±(2.7. Piserno (TJ. = -3 00 = -3.2)2 ponovo bilo koja tocka trazene ravnine p.2z+ 1 = 0.\"-y+3z+31 V14 = 2. PRAVAC I RAVNINA 91 ravnine p koja sadrzi sve tocke koje su jednako uda11:l 6. tada vrijedi cos 600 = tj.x . P2 == X 2. i odavde x .z + 11 12.3f p If + (y - 2.2. = O.)'I ..7) mozemojednadzbu X = (l.::. ZI). = O. Formalno mozerno 00 2 + 2.3y.5k oznacimo vektor normale ravnine p. 3 6 1 0 resci su p = 3.Td = air. Najvise sto mozerno uciniti Ix 1 i odavde citamo p 3y . a s ravninom VSz = 0 zatvara kut od 60° . _O_'_ill_ p= Pravac p odreden je nekom svojom tockorn T. + _£_ -3 = 1.10. tj.8. c cijenata uz vektore u (6. y. q V14 Postoje stoga dva rjesenja (dvije odrezak r na osi Oz ne postoji.2. tada vektorska jednadzba pravca glasi r = rl + tc.-r+ y - Odredi jednadzbu ravnine koja sadrzi os OZ. r = -4.4y + z + 4 = 0.~. == . posto je ravnina paralelna s osi Oz. = {x x. to koordinate tocke T zadovoljavaju ovu jednadzbu.90 6.3)' . q = 2"' r = :5 • b) p = 12. Postoje dakle dvije ravnine: 11:1 ==x+3y=O. PRAVAC I RAVNINA 6. == 3x .y.+ .y 6. P= Potrebno je odrediti vektor normale 0 trazene ravnine 11:.

- z-3 Prema tome.11. Z b) Vektor srnjera je c = MN = i . y-2 x-I z+l -1 3 1 -----+ 6. 2 . -1). T(x. Z { x = 2t. 1l2) .t. 3. c) pralazi tockama M ( 1. racunamo ga po I. = 3 .YI (10) RiESENJE. y.2t.YI.). 111 11d. z = -1 +4t. x-I o z+1 3 b) x t= - 2' y = 1. N(2. C2 = (12. t iz gornjih jednadzbi. x-I y-2 -2 jednadzba z+1 4 glasi Trebarno izracunati i zatim eliminirati pararnetar t= x-I a) -2-' x-I 2 t =y+2. PRAVAC I RAVNINA 93 Mozemo napisati sarno TX T.2j X { + 4k.8) i (6. c = 2i + j + 2k. -1). t=Z-l. c) Sada je c = . = 1 + t. obliku. c. kanonskajednadzba glasi: { y+2 1 z-3 -2 . T2(X2. x 2 Vektor smjera glasi c = 2i = z1 1 y = 1. 3).12. 2. Mozemo odmah napisati po formulama (6.1. = 1 + t. b) pralazi tockama M(I. = Y .21.' "\ Sl.3. formuli cos ffJ = a) x = 1 + t. vl~ IIlI + 11"1 vl~ 111:£ + 172 I+ :£ + 1 1 1 1• (11) Y = 2 + 3t. 6.1) i ima vektor smjera = (I. z=-I-t. . 1/12.j + 3k i stoga pararnetarska t----2 . PRAVAC I RAVNINA 6. 1 Zato napisi u kanonskorn RrESENJE. z) ravnine " Pravac ZI). z=-I+3t. Parametarsku X = 1 + 2t.9) Kut rnedu pravcima PI (T1. dakle. -1). Y = 2 . b) p s: y=l.Y2. XX2 XI Xl a) prolazi tockom M{I. Z2) glasi Zl Zl Napisi kanonsku i parametarsku jednadzbu pravca koji C Jednadzba pravca kroz dvije tocke TI (XI .92 6. P2(Tz. 2. y-2 -1 dok kanonsku mozerno formalno pisati u obliku Prirnjeti da u ovakvom zapisu uvijek ostavljamo broj 1 u nazivniku.: ~'. 0. cz) jest siljasti (iii pravi) kut medu njihovim vektorima smjerava: ako je Cl = (II. Brojevi u nazivniku su komponente vektora smjera. jednadzbu pravca p: a) p== { y=-2+t. u smjeru vektora j.YI Y2 . Pisat cerno kanonsku jednadzbu u formalnom obliku x y-I z-I +k i nema komponente 2 0 l' turnaceci da ove jednadzbe imaju smisla sarno aka je za svaku tocku ispunjeno y == 1. 2) . N ( 1. ZZ2 - 6.

RJESENJE. Da bi PI i P'l imali zajednicku tocku. mora biti P= { z = -1 + t. _z-4 irnaju presjecnu tocku.5s. y=-3t.y .2z . stavljajuci za vrijednostjedne koordinate bilo koji broj. pravca b -1+t=3+lts.-5 .ukolik~ x i y zadovoljavaju ovaj sistem. y = 2. -1. Broj It odredujerno tako da i prva jednadzba bude zadovoljena: It = 2. y . _{X=3+ltS.94 6.15. --+ Odredi kuteve sto Dovoljno je poznavati vektor smjera pravca. dviju ravnina P= +y - 4z . P:2= y=-2+4s. pravac ce prolaziti tockorn T cije prve dvije koordinate zadovoljavaju ova] sistem i biti ce paralelan s koordinatnorn osi Oz.5 = 0.3). Iz druge i trece jednadzbe dobivamo t = 2. Vektor srnjera c je okomit na Primjeti daje 0=-0-='1 z x ll2 ij k 1 1 -4 = -6i . PRAVAC I RAVNINA 95 6. z = 4 .13. vrijednost varijable z mozern~ uzeti po volji.. 3z = 0. (12) Co = cos ai Vrijedi + cos {3j + cos yk. Pravac P zadanje kao presjeciste X { PRAVAC r RAVNINA 6.1 = 0. prosirivsi gornje jednadzbe x y-l z+1 -=--=--=1 221 Napisimo pararnetarske PI= jednadzbe pravaca: i odavde X X=-I+t. 2'. Ovaj sistem (za neko fiksno It) u principu nema rjesenja. Uvjeri se daje C = III X "2· b) U ovim jednadzbarna ne pojavljuje s~. Da bismo odredili trazene jednadzbe potrebna nam je jedna tocka T s pravca P i njegov vektor smjera c. tj. vektore normala "l .16. y-2 T(O.1. "2: C=lll z = t. B(O.1 = O. { z = 1 + 4t. Uzrnimo npr. To ~naci da'. PI Odredi nepoznati parametar Kanonska jednadzba pravca p glasi = x+l Y z-l -1.5s. Mogli bismo fiksirati neku drugu nepoznanicu.2 = O.4 = 0.k. no obicno je "racunamo". 6. ~rugln: rijecima. modificirati cemo postupak objasnjen u proslorn zadatku: rjesavamo gomji sustav po bilo koje dvije nepoznanice.3k = 2 -1 -2 x y-l z+1 2=-2-=-1-' 6. u kanonskorn Napisi njegovu jednadzbu RJESENJE.nepoznani:a z . 1. Trazene kuteve nalazimo iz formule C = AB = 2i .2j . no da ne bismo u svakom primjeru vrsili dodatne analize. RJESENJE. s = -1. tretirajuci trecu kao konstantu. -1) x-{ c =k .k J :2' -1- x+3 2 y 1 z-1 e-- -0-' o . RJESENJE.- -4. Napisi u kanonskom -x a ) p= { -x + 2y - obliku jednadzbu + 2y + z . Pararnetarsku jednadzbu mozemo odavde direktno ispisati.= -3 = -4-' It tako da pravci _x-3 _y+2 P'l = --x.2). ) { 2x . x~3 = y.6j . -3t=-2+4s. i pararnetarskom obliku. Njegova parametarska jednadzba ce glasiti X= { akanonska 1.. Pravac P prolazi tockama A( -2. = 2t. Zato kanonska jednadzba glasi - 6. Provjeri da dobiveni sistem po nepoznanicama x i y nece imati rjesenja (za nasumce odabranu vrijednost varijable z ). 2x . p= a) U ovom slucaju ne mozerno uvrstiti u gornji sistem bilo koju vrijednost za nepoznanicu z (kao u proslorn zadatku) da bisrno odredili tocku koja leti na pravcu. ih on zatvara s koordinatnim osima. OduzimajuCigornjejednadzbedobivamo Z = 1 izatim -x+2y = 3. Koordinate tocke T dobivamo iz gornjeg sistema. Dakle.14. sto znaci daje rnimosrnjernost pravaca njihov ocekivani polozaj u prostoru. x+y=1 2x-y=-1 i odavde x = 0. y = 1.lei - C ?' _1 y'9 3 -J -- 2• 3 Ik 3 . 1 + 4t = 4 . y = 1 +2t. E p. z = -1 : Vektor smjeraje C = 2i + j.

4. IT2 == A2x+B2y+C2Z+D2 =0 = RJESENJE. S(O. E R zovemo pramen ravmna.:. b) lazi wk rmta Je na pravae p == -2.1) i paralelnaje P2 s praveima = x-2 PlIO A (AIX + Bly + Clz + DI) + . /J. c n Kut f{J izrnedu pravea i ravnine racunamo po formuli f{J = 1(P. z d) x-I = 1. tada jednadzba ABC Alx+Bly+C1z+DI (IS) = 0.P2) 0 .1) + 1(.5. PI Izracunaj kut medu pravcima a okomit na ravninu ako je c = An za neki A I 111 P2 _x-1 y z-4 = -1.1): cos Kako je f{J = ICl II C2 I = - CI • c! -)_7 2v1 ==? f{J = 96 1 . a) Vektor normale ca. ij k = 10 1 1 1 -1 = -i + 3j + k. tj.1. 6. x-I Y z . a) Naertaj pravee {X=l. pri cemu su C i 0 izabrani taka da kut medu njima ne bude tupi.• Familiju tih ravnina za sve vrijednosti parametara A .a). d) Pravae prolazi tockarna T{I. 3. 1. 6. c) Pravae izgleda poput prethodnog. zato je tt ravoinejeujednovektorsmjera c = (2.-1' _ Y_ z z-I 1 == 2" x+l y = '1 = --=-1' 0 z+1 RIESENJE. 1.1.y +z - 2 =0 I (slika 6. Kut rnedu praveima jest kut rnedu njihovim (1. b) Pravae lezi u X Oy ravnini. 1) i oko. RJESENJE. Y = areeos(-i) = Pravac je paralelan s ravninorn ako je c .19.= -2 = ~.7). ravninu koja sadrzi pravac p . == x+6 -S- v-2 z-3 = _. /J.b).17. (slika 6. zamijenjujemo 96°1' = 83°S9'. ga njegovirn suplernentom. -1. c) {X+Y=I. ako vrijedi 1l (14) 6. b) Vektor smjera .' sadaje okomit na vektore srnjerova pravaea PI X C2 P2: )-1(1. + 3y + z p 3 = O. 0. te se ravnine rotiraju oko pravea p. -1. 1) prav- == l(x . y+1 z = 0. 1. b) y = 1.0) i okornitje na ravninu xOy (tj. c2=(S.= -1 = -1-' pro aZI toe om T{I. 1). (16) predstavlja za svaku vrijednost parametara A. Dakle. PRAVAC 1 RAVNINA 97 j = 48°11'.3 . paralelan s osi Oz). 6.. = 6.96 i zato a = arc cos 109028' .= -1-' vektorirna srnjerova: Cl o = Akose dvijeravnine ITI == sijeku po praveu p..-2.S. a) Pravac prolazi tockom T(l. 6. c·o = Icllol' (13) . {X+Y=I.S.-3 .- 1) = 0 == 2x . IT) sin f{J := 90 0 -1( c.1.18. (3 = areeos(-j) = 131°49'. 0 = 0. Vidi sl.a-d. 0). Geometrijski. 6. 1'= 0. 0) St. Odredi jednadzbu ravnine n koja: a) prolazi tockom T(I.0) I I n = CI Taka dobivamo IT == -x St. PRAVAC I RAVNINA 6. aka vrijedi lA + mB + »c = 0.1) 0 l(y . dakle 4(Pl.U(A2X + B2y + C2z + D2) 180 0 - f{J veci od 90" .4. tj. podignut u ravninu z = 1 (paralelan s ravninom xOy).

3y + 8z + 1 = 0. n . a) prolazi pravcem p == x-I 2 O y. -1.3). RJESENJE. -In I-Ic I = V74v'430 = 0.k) = -2t.= -- PI = y z+2 -1 = -3-. (3.7665. + 3j + k) = -2i + j + k n = c x MN = (2i . Zato je sin qJ = p = -1. Tocka T(l.6 = O.1) i paralelanje s pravcem q== { -x + 2y 6. y trazeni kutovi. sin y . -1. 2" x = y+l --=1 z-1 = -3- 1 -2 -1' x-2 y z+1 b) P = -= . + 3j + k) .c 100 6.98 6.2r +y +z = + j + k) x (2i O. i jednadzba pravca u kanonskom RJESENJ. Odredi jednadzbu ravnine tt koja prolazi pravcem p == x-I 1 = y-l z-1 -1. 1) i okomitje naravninu n b) prolazi tockorn T(I. Kako vrijedi sin a = cos 4{n. n == 2r . PRAVAC I RAVNINA 99 6. 1. Ii = vh(2i (17) = 32° 18' .3y + z + 4 = O. 1.uze!! v~ktor normale ravnine: c = n = (2.8y + 3x + y . Ravnina 1C je odredenajednom tockom (recimo M) i norrnalom koja je okomita na vektor smjera c zadanih pravaCa' kao ina vektor MN . -1) lezi na pravcu p te stoga i u ravnini Je JOs odrediti njenu norrnalu. Izracunaj kuteve sto ih s koordinatnirn + x+y-z+l=O Neka su a.= -3-' b) Vektor .P2 == RJESENJE. Normala n ravnme tt okomita je na vektor smjera c pravca P ina normalu m ravnine o . 74 430 n.y + 4z .ENJE.j te je tt ---t + 3k) x (-i .2 = 0 3z . 1 -2 -1 - n===2r-3y+z+4=0. to za njegov vektor smjera c mozemO. Odredi jednadzbu pravca P koji: a) prolazi tockorn T(I. i zato je tt == x + 2z + 1 = O. ~). == 2r . ~~S~ENJE. Dakle n = ex m = (i i jednadzba ravnine tt je . posto spojnica MN lezi u ravnini: ---t _ RJES. Potrebno Presjek pravca i ravnine najlakse odredujemo tako da pravac napisemo u parametarskom obliku i zatim dobivene jednadzbe "uvrstimo" u jednadzbu ravnine: a) x =2 Y Kako je ravnina paralelna s osi Oy i s pravcem P. i) = no· i.8j + 3k.24.22.23.1. i slieno za sin (3. == 2r+y+3z+1=0. {3 = 53°18' .1) lezenapravcima. z-l c = (3i + j . osima zatvara ravnina 2x + 3y 6.E.25. n===x-3y+ 2 8z+4 = O. RJESENJE.20. = -i .= -1.5k a vektor normale ravnine n = i . a) Kako je pravac okomit na ravninu. to jedinicni vektor normale rnozerno pisati u obliku +z + 3 = 0 ' Kako je Ii = sin ai + sin f3j + sin yk. b) prolazi paralelnim pravcirna + 1 = z+ 1 3 -1 x-I 2 i paralelna je s osi Odredi presjek pravca i ravnine: x. to dobivamo a = arc sin ~ Y = 15°30'.2k z=-I-t. Odredi jednadzbu ravnine tt koja: =y 6.14j . Izracunaj ravnina kut kojeg zatvaraju tt === x . = O.= -1-' a okomita je na ravninu p == 2r + 3y + z + 1= O. to je njena normala okomita na vektore smjerova tih pravaca: + t. N(O. ~ocka T( 1.smjera pravca p je u ovom slucaju jednak vektoru smjera pravca q. obhku glasi _x-l y-l z-l P = -y. tt n =j xc =j x (2i + 3j .3k.O. . 1) lezi na pravcu p pa stoga i u ravnini tt . 1.= -1-' _x-l y-l . pa zato i u ravnini. odnosno.= -1 -2 -1' _x-2 y z+1 c) p = -== --.z + 1 = 0 pravac P === { 2r . PRAVAC [ RAVNINA 6. Vektor smjera pravcaje + 3k.= -0.j + 4k) = 3i .j + 3k) = -9j . == 3y + z + 2 z-3=0.21.k) x (2i .2 y z+ 1 a) p= -= . okornit na vektore normala ravnina koje odreduju pravac q (skiciraj t): ijk c = 1 1 -1 = 3i -1 2 1 Taka dobivamo 6. -2). b) Tocke M(l.

2z + 7) = 0. "'ller. oko~tu na. «(.t) + 4 = y = 2.2z+ 7 = 0 P=--=--=-' 2 RrESENJE. -4). 2"' = -3-' y+2 y+2 z-1 -3.11 + 7A = O.. ena ravnina koje prolaze praveem x-I y +2 z.u)y . jednadzbu pramena mozerno odmah napisati: x (1 p + A)X + (3 - + 3y + 5z - 11 A)y + A (x - + (5 - 2A)z .6): Napisati cemo pramen ravnina koji prolazi zadanim pravcem i potom izdvojiti onu kojaje paralelna s osi Oy. q) = d(T.0).3. y-l z+5 i paralelnaje RrESENJE. Jr2 =:. Odredijednadzbu na pravac q = ~ _x-3 pravea p koji prolazi tockom A(2.- f\~~-. Odavde slijedi A = 3 i rjesenje 4x-z+1O = O.. 6.3( -2t) + 8{-1lezl u ravrnm.:0 . 6.2 = O.27. y . Presjek q z-1 1 y+3 n Jr je tocka B{I. Kako te dvije ravnine nisu paralelne. a njena jednadzba t: =:.-1.2) .. = -3.2t) + (-1 . 0. (iv) Izracunamo d(P.\r "'lle"'. (2~ 3. - 10 = O..= A(3x- 2y-7) + Jt(y- 3z+ 5) = 0 ==::} 3AX+ (-2A +.lEm~r/ o ~. 3x . Provjeri daje p zaista paralelan sa n (vektor nonnale ravnine okornit je na vektor smjera pravca).7 = 0.. q 6. Zadatak rjesavarno ovim postupkom (slika 6. a jednadzba pravca p glasi x-2 -=-1 = -1. (i) Odredimo tocku T na praveu p .3 (.ljeee ravrnnu. 11:2 =:. -1) E P ne Iezi u 11:! ~. sto znaci da pravac 6.. Kako je pravac zadan kao presjek dviju ravnina. y=1+3t. -1) E 11:. Odredi jednadfbu pram. Postoji Ii pravac koji je zajednicki svim ravninama (2 + 3t)x + {l- 2t)y + (3 + t)z + 1 - 2t = 0.+ 5 = O.koefieijent uz nepoznanicuy morabitijednaknuli.26.O..' t ~.= -I- i shvatiti ta dva dijela kao jednadzbe dviju ravnina koje u presjeku daju zadani pravac. PRAVAC I RAVNINA 101 ° i odavde t = -1.1 --P-= -2. 6.1 sijece gal v x-I RrE~E~JE.\c:i ~ ~~ .~a~a 2(2.3.y + 3.' ". 1)tlcl'l <:>_r cr.2y + z . "'1" 0 . . -1).28. z = 0 koordinate presjecne tocke.30. sto znaci da pravae n: s.. Jednadzba trazenog pramena glasi 2(x . z=-I-t. Parametar A biramo tako da dobivenaravnina bude paralelna s osi Oy . 6. Trazem pravac p prolazi tockorn A i sjecistern pravea q s ravninom 11:. 6. 0. c) U ?~om slu~ajuje 2(2 + t) .?ravac p: Vektor normale n = c =. i zato ona predstavlja pramen odreden ravninama Jrl == 2t" + y + 3z + 1 = 0. S(-I.u = O. Sf.~lIn '2.2y + z- 2) = 0 q=:.-3.q) = (Vidi i Zadatak 6. zato ~e z + 4 .uz - n + 5. 0.) J(T + 1)2 + {2 .2y .2)2 + (0 + 4)2 t) + 4 =:.. PRAVAC I RAVNINA 6. _x-l y+2 3 z -1' _x-1 q= ~ = -3. (lll) Odredimo S = q n tt .+ t) .:'~ \i ():: ~''''-~ f'J:::.=-=-t. Odredi udaIjenost dvaju paralelnih pravaea Odredi jednadzbu ravnine koja prolazi praveem { P =:.l(y + 3) + 3(z - 1) = 0 =:.. d(p.. Zadanu jednadzbu 2r mozerno napisati u obliku: +y + 3z + 1 + t(3x . Normala ravnineje n = c = (2. T(l.1). Odredi njegovu jednadfbul . 3x .tOO Dobivarno 2 (2 + t) .npr. S): = 2V5. te da tocka A{2.1 . S osi Oy . -3.k // ~~ --=-1' y+3 z-5 .t) + 1 = 0 daje -3 = 0. b) . To su ravnine Jrl =:. ==? Presjek pravca i ravnine dobivamo kad je 2(1+2t)+3{1+3t)-(-1-t)+4=0 t=-I.6.114.. "-""1] . Pararnetarski prikaz pravca q je (Ii) Postavimo ravninu gdje je t E R bilo koji? 11: RIESENJE.29.11 = 0 x-y . -2. x + 3y + 5z .3( -2t) + 8( -1 . Postaviti ce~o ravninu 11: koja prolazi tockorn A i okomitaje na pravae q. 2). one se sijeku po trazenorn pravcu. Y . = okomitje RrESENJE.. -2. ~: l~cku + 3y T_.3). -2. 2r . Zato su x = 1 ' dakle. Provjeri da je zaista A(2..x=I+2t. DovoIjno je jednadzbu pravea napisati u obliku Iff ~.

::-~). Z = -1 + 3t i za t = 1 dobivamo presjecnu tocku A' == A(-1.1. Koordinate ~M \ --+ __\'M' \ \ \ p (a. Uzmimo B(7. i tadaje A = A' (slika 6. tockom M(l.2k. Zato ravm~~ ". 1). 3) nalaze se na pravcima p odnosno q.6 = 0 za t = 1 te je ~f'(2. -1) = P n n . ~ESEN!E. Y = 1 + t. Zadani su para II' m pravci: a am e y-l ~ x-? = = y-3 = z-3 __ __ q = :___:: z-3 1 2 0' 1 = -0 _ .c). Y 1 = RrESENJE.b. 6. Nju dobivamo kao presjek pravca p i ravnine 7r koja prolazi tockorn M i okomita je na pravac p. to dobivamo p'==x=6-8t. slijedi n = -2(i + 2j) - 5(2i . Odavde IT X == -2x + y IT = 2i = O.0. b. -1 = 1+ c 2 6. 1. 6. B s pravca p na ravninu 1! i povuci pravac pi kroz njih. Izaberemo B(7. PRAVAC I RAVNINA 103 6. c) tocke N dobivarno iz 2 = a -1 = +1 ?' 0=b +0 2' 1t \ . teje M'(2. 1) i u trazenoj tocki N(a. z=-I+( (iii) pravac pi kroz A' Sf.c).102 6. 1. to za tocku A mozemo odabrati njihov presjek. Trazeni pravac pi prolazi toekorn B' i ima vektor smjera q. -1. Nju dobivamo kao presjecnu tocku ravnine IT s pravcern p koji prolazi tockorn M i okomit je na IT. Odredi jednadzbu ortogonalne 1! projekcije pravca p IT == == -8 x-7 z + 1 naravninu: a) 3 == 3x-y+z+2 = 0 .y + z + 2 = 0 i p == x = 7 . 2" c+2 N(3. 2. ?=I+b 2' 3. z=-4+3t. T(2. Odredi ravninu IT s obzirorn na koju su ti pravci zrcalno p == x - i za t = -2 dobivamo presjecnu tocku B'(I. PRAVAC I RAVNINA 6. Tocka M' je poloviste duzine ciji su kraJe~1 u tocki M(l. -1) E p . Potrebno je jos odredlu. B'(6. Zadatak rastavljamo na sljedece korake: (i) Odredujerno A = P nIT.9). 2. Presjek tog pravca i ravnine IT daje projekciju = q nIT. Kako je + j + 3k.34. . (ii) Kroz tocku B E P postavljamo pravac q okomit na ravninu IT.0. Zato je M 6. Vektor smjera c pravca q je c = n = (3.. te je jednadzba RrESENJE.2) = p n 1!.-3). tocki M{l.33. Vrijedi 1! == 3x .2z . njen vektor normale ". 0.U p~oslom zadatku. y=I+t. Odredimo najprije projekciju M' tocke M na ravninu IT. Kako J' e n = c = (3 5 1) . -1) E P i pravac S(O. Y = t. Odredi tocku N simetricnu _x-2 y z+l P=-3-=S=-I-' tocki M(I.8.5 = O. y=-t. 1) s obzirom na ravninu IT == Kako je c = i + 2j. ~ao i . Kako pravac p sijece ravninu IT.8t. tj. On sijece ravninu x + y . prolazi polovistern spojnice ST.2 - 2 1 -5 simetricni. te glasi m = c x ST . i odavde N(3.2t. 3). Z = 1 . Tocke. ?_l+a --~. q==x=7+t. odredit cerno najpTIJeprojekciju M tocke M na pravac p. -4) c = -8i y=-t. to jednadzba pravca p glasi p == x = 1 + t. b) == x-y+3z+ 7 = O. Nadi tocku N simetricnu + Y .2j) = -I2i + 6j.32.31. -3) = q nIT. y = 5t.ON a) Potrebno je odrediti projekcije A' i B' dviju tocaka A.3). i B' imajednadzbu p' = x + 1 = y .0. z = -1 + t i ravnine dobivarno za t = 0. z=-1+31 koji prolazi tockom B i okomitje na 1!.2z . 6. 0.ENJE. kao 1~ normalu m ravnme p odredene pravcima p i q (skicirajl).9. Kako je c n i + j . 2j. 1.6 = O. n=ex (ex ST)=c(e· --<' ST)- -+--<' ST(c. 1. 2) s obzirom na pravac Sf. b) Sada je pravac paralelan s ravninom i dovoljno je naci projekciju jedne tocke s pravca na ravninu IT.-4). 2. 3. to je IT == 3x + 5y + z . " .1 = z . - pravca q q==x=7+3t. Presjek pravca p == x = 2 + 3t. On mora biti okomit na vektor smjera e pravaca p i RrES.

1).2). C2 zadanih pravaca a pripada joj i bilo re . d(Pt. n= CI X C2 = 6. pravaea == x+l -- 1 z-1 = Y = __ _ L 2' 1= ~ Y +1 2 = -4-' Z- je norrnala ravnine IT dana sa ----t n = NM x Cl ij k = 3 0 -2 = 2i . S(O.2z+ 3=0 Zadan je trokut ABC s vrhovirnaA(l. C(2. Napisi jednadzbu na ravnine ITI == X P: je n 6. Tockom ~(1.0) polozi pravae P koji sijece oba mimoilazna z-? PI == x+_ = y-l = __ -.3.104 6. B(2. 3 pravca: (Za drugi nacin rjesavanja vidi Zadatak 6.3) i odsjeca na koordinatnim osima odreske jednakih duljina. b) prolazi osi Oi. -1.-2. P(l. Njena koja tocka ~ecimo T(.Z + 3 = 0. i tockama 6. -2).36. -2. -~ _ . a) Ide u jednoj ravnini. -2.x.-1). 1).0. Sf. para elnu s pravcem P2. -2).~ voe~to) smJerova Cl . (ii) Odredujemo presjecnu tocku P pravca Pl i ravnine 7r. Z = t i presjek s ravninom 1C se dobiva za t = -1. PRAVAC r RAVNINA 6.42. n) = v'3. d aka i .35. Nadi najmanju udaljenost PI tocaka s mimosmjemih P2 = _ . Ako su A E P "A 1. S(9. RlESENJE.3. 6.43. PRAVAC [ RAVNINA 105 6. " s pravca PI : •~ BEt ¥k koi P: oc e na ojima se dostize ta najrnanja udaljenost okomit " .) Napisi jednadzbu ravnine koja: a) prolazi ishodistem N( -1. D(I.37. ravnine koja prolazi tockorn T( -1. okomita je na ravninu trokuta i raspolavlja kut 1(BAC) . 4. B(l.38. a Je udaljenost] bilo koje tocke pravca po . 1.2). .2.45. 6. -1) i zatvara s koordinatnim ravninama tetraedar obujrna 6. sijece i njega u nekoj tocki S.11.0). Napisi jednadzbu ravnine koja: a) prolazi tockom T{I. -1. NajJpos ~enost ~o~~mo o~redltr a da ne nalazimo te tocke na kojoj se ona postize t avirno najpnje ravmnu tt kroz I . y = -1 + t.y + 3z .2).= -3Sf.Pl) = d(S. Udaljenosr izrnedu pravaca pi' do ravnine tt U· S(O I . 2. mrmo -2i . n==-2(x+l)-2y+2(z-I)=0==x+y_z+2=0. Odredi njene koordinate! maniu udal' a Ina pravac PI Ina pravac P2 (slika 6.1). 1.2).2). 6. T](l. sijece P2 u tocki P i. 6.ENJE. 3). i koja je okomita M(2. Napisi jednadzbe njegovih strana.10). 1.41. paralelno s vektorom 5 = (2. nonnala n 'e okomita n . IT2 == 3x + 2y = O. 2.l{y . krzadata~ raScl~njujem. B(2.1). Odredijednadzbu ravnine kojaje okornita na ravninu IT i presjeca ju po pravcu koji lezi u xOz ravnini.1 = O.40.1).j 2 1 -1 + 3k i odavde 1C == 2(x .114.1) + 3(z . C(2. (iii) Povlacimo trazeni pravac P kroz tocke M i P: x-I y+2 P== -0. 1. 6. kako nije paralelan sa PI . 0) .3) + 2y . 6. Odredi jednadzbu pramena ravnina koje prolaze zadanim tockama Tl (2. 1) .3.0) = 0 == 2x . L. b) prolazi tockama T( 0. b) prolazi tockama T(2.x'4 y+1 z ? 1 1 I P2 = -= -_ =- - - 3 1 1" Odredi parametar a tako da tocke A(2. pravae PI . Vrijedi P2 == x = 4 + 3t.5). ta d a spojrnca B mora biti v = z+1 -1-' Taj pravac lezi u ravnini 1C. 1. Nadi jednadzbu te ravnine.3. 1. 2) E P2 : - Napisi jednadzbu ravnine koja a) prolazi tockom T(2.1) . 2) sa pravca PI.2j + 2k. -3). Odreill jednadzbu ravnine koja prolazi vrhom A. . 6. D(3. 6. Poznate su koordinate vrhova tetraedra A(l.2.1. 2.2. 0 na sljedece 1C oz tocku M 1 pravac P 1· U· korake (slika 6.10.11): (i) Postavljamo ¥k ( zmimo toe u N -2.1.39. 2. . 52 = (1. 1) . ravnmu RlES.4.0) . C(-I.3) i koja je paralelna s vektorima 51 = (2.44. -1. 6. == x+ 2y . Tada .1) . -1. i tockom M(l.

-1.71.3) postavljene SU dvije ravnine. 6. Napisijednadzbu pravca na kojem lezi visina trokuta spustena iz vrha B. + <. c(-2. 1.= -2.8). . Napisi jednadzbu pravca u kanonskorn 2 obliku: a) { 2y+ 3y 6.2z . _= - ..60. 3x .1. sijeku i nadi jednadzbu ravnine koja ih sadrzi. Odrecli parametre a.. 6.55. PRAVAC I RAVNINA 107 tocke T(2. Odredi pararnetar . nl == 4x + 3y . udaJjene od dviju _ I ravnrna Zadani su: tocka A(3.2y obliku: 22+ 3 = 0.48.3) odreduju tetraedar.- x+5 y-2 _ z- y+4 -1 = 2 a tako da pravac odreden sa 3x+y-z+ a= { 2x . B(2.2z + 9 = 0. 0. D(I. N(0.0). 5 Z~32 .22 + I = O. Odredi projekciju J . a) x + 2y + 2 = 0.72. x+Y+2-1 = O.63.Y + 2z = 0.6 • 6.l).1). 6.. + z = O.3). 2 z+2 _?_ . 6. 6.2 = O.52 + 12 = O.0) Odredi udaljenost izrnedu paralelnih nJ == 21" + Y . ravnina a) n( == 2"t + Y _ 2z + 3 = 0. 1. 6.2).y + 22 + 1 = O. pravca q k OJI 1 v' u ravnini ezi 0 i pravac P kao presjecruca VlJU _y _ z +? = 0..46. c(0. 1.-3). -1). a druga os Oy. B(3. -- x-2 11l = --- v-I 4 = __ 2-3 -4 lezi u ravnini -2. Odredi kut izmedu visine tetraedra spustene iz vrha D i visine trokuta ABD spustene iz vrha D..{ x + y . 3 1 rv x-2 y_~ P2 == -3. . 68 .. C(5. p .. D(l. 1). B(2.51. 1). 1.aparalelnaje 6~~ Odredi parametar == -4. b) 3x-y-z = 0.4. b) 4x + 3y .3). 6. 6.-3. -1). kut medu praVClma _ VrhovitrokutasuA(I. 21" .3 = O. x-I Odredi .50. 0). PRAVAC I RAVNINA 6. 6. 6. __ 6. == x + Y .z + 1 = 0 1 2 30 B(3.-?t -? l. pravac P . c( -1. c(-I. Ox. - Tocke A(2.. azr vkom T(1 ". -1. P==-l-=~=-l-' 1 1 -1 r a jednako je udaljena od svakog od nj ih.3. y = _= . Napisi jednadzbu ravnine koja sadrzi sve tocke jednako zadanih tocaka M(2. 4x- 3y- 62+ m tako da pravac 13 = O. 6.c) x+y+2z-3 = 0._ y + 3 = z -33 i okornit je na pravac PJ == -11 z+2 ° . Koliki je kut rnedu njirna? Nadi ravninu koja ne sijece niti jedan od pravaca x-I y_ 1 z+ 1 q = x + 1 = = z + 1. koje su za 3 jedinice n == 4 6. ay 3x + y - + z + 1= z + f3 = 0 ° lezi u ravnini x x-I + 2y - z . 3..54. V' dvii sijece pravac P i okornitje na njega. 0. 4. 2). 6.47. 4. f3 X { tako da pravac odreden sa - U prostoruje zadan tetraedar svojim vrhovirnaA(O.5z _ 8 = 0.5). b) {X+2Y+Z+3=0 X .69.3) .66. 6. y+2 =_ 2x = _. 1). 22 = 0 b) {x+ 3y+ -x . Odredi kut sto ga zatvaraju tezisnica i visina spustene iz vrha C u trokutu vrhovirna A(2.9 _ y -2 - + 11 7 =~ 4 -10 oa ravninu 1. Odredi ortogonalnu - -• projekciju pravca x.21"-3y+z-4 oravcao I~..56.3. _ 6.49. -4). rnetrale kuta 1:(BAC) . _ 2cr+_y +?_ + _1 = O. liki kut zatvaraju strane ABC i ABD? spojnicu AT.0.67.I) za d = J J8. 6. Odredi jednadzbu = 0.1 x_ 3 PI 21 pravca u pararnetarskom a) {2r+ =0. raspolavlja .59. -2. Napisi jednadzbu ravnine koja prolazi pravcern s pravcem P2 OdredijednadZbuSi_ Vrhovitrokutasu A(I.62. Odredi udaljenost tocke T(2. nJ == do ravnine tt udaljene od ravnine 6.3y .61.1=~ -1 . 2x + y . r Odredi kut rnedu ravninama. 2). 6. B(I.-4).1.x-I =~ .O.0.z = 06 = 0 x _ y _ 32 + = odredi tocke koje su udaljene od tocke T(l.= -7. NapisijednadZbu y x- + 2 = 0. P = x+y _ ? IT . -3.52. 5. Izracunaj visinu spustenu iz vrha D tetraedra ABCD s vrhovirna A( -1. 7) x-I pravac+PI = sijece pravca koji pro I' t oc y 1 = 6.I.106 6.53. Nadi tocku T na pravcu P takvu da ravmna tt ? n= _l. Odredi jednadzbe ravnina x + 3y . - na pravac P == x = t . 6. 1.65.2y + z + 1 = 0 ° B(5. 1. 0) . C(O. Na pravcu p . Zadana je ravnma IT = X . 6.57. sijece os Ox.1). 21"+2y-22+3 = O.58. Odredi broi a tako da se pravci PI == { ~:~. KoJedna od njih sadrzi os 6. 6. D(2. Kroz tocku A(2. Odredi jednadzbu . Y = -2t + 1. 0). v _ 2'" - -2 .-7). 6.2 + 2 = O. 1.

+y . B(-2. PRAVAC I RAVNINA 109 I) i pravcem P '"" 6. 2 =y +3 = 2 tocku bu = +2 Tockom 5(-1. 6.0). k . T2(2.-9-' =~ 6.bude okornit na pres- lOS 0 y.7). 2-3 P2 = ~ x-3 = -1- y+2 I = P2 . B( -4~ 3. Odredi jednadzbu pravca paralelnog .2y + 32 + I = 0 2x . do .1 = 0..2 .-2v+z-l - = --. na pravac p= ~ 6. z-4 = x-I = y+3 = --=1' ~ -1- 2 = -- z+ 1 1 OJ1 S Odredi pravac p 'k'" Je =0 ' zrcalnaslika pravcas obzirorn na ravninu a) xOy. Odredi tocku A' simetricnu tocki A( 1.97. s pravcem p ={ + 3y .-1) polofi pravac koji sijece mimoilaznepravce PI x-I y-2 z.4. Odredi tocku B na pravcu p tako da trokut ABT bude istokracan sa osnovicom AB.86.85. 0.= s p = -1-. pravca koji prolazi 11: odravnina probodisrem 11:1 = 3x-y+42-1 pravca p pravac p = .. 11: '"" 1r 2t' + 3y + 4z . T3(-4. y+2 = -3w z+3 = -2-' 6.79.--. x+l i pravcemp ss -1- . Naosi 1r] = X-52 Oy nadi tockujednakoudaljenu + 2 = O.84.1 ) postavi pravac OJI sijece pravac P = x-2 -1- =~ y-l = z+ 1.2. B(4. -3 Odredi jednadzbu obzirorn na koju su pravcl PI . '"" ~ = 2 = _:1 1r2 v+I " = X + 2y + 32 + 1 = O. Zadane su tocke A(2..3). .73.i ravnine = 2t' + Y . -1.80.0..1. 6. lezi u ravnini 11: i okornit = 6. { y = -4x + 1 . ~ 3 = xIII- 2z + 2 = O.PI ="1 ~ -1.10) 6.2 ?' x-I -3- = y-2 z-3 -4. -1- 6. -1).3.Z . 6. Odredi jednadzbu pravca koji prolazi toekorn T(3.3) 6.1). 6. 6.78.92 ..1.1 z .9 6. I OJI prolazi tockom M(l..2.2 .96. { y=-3z+4 z=x-2 Odredi jednadzbu pravca koji prolazi tockom A( 4.93 . I I' 2 -3 -7 I raspo av ja duzmu AB odredenu tockarna A(2. - = = = y +2 = -3 z. 1.2 = 0 na koordinatnu ravninu yOz. Napravcup 1r1 = 3x + y + 22 . Zd na pravcu p 1.77. -2). . Zadani su pravci PI -~-.2) S obzirom na ravninu 1r odredenu tockorn T(I. 0.= -3-' q = "1 . Nadi tocku C na1pravcu /i --'> ~ tako da bude CD = AB . -.90 • 6. 1 = 0.= -.z + 5 = = x-I x-I = 2 0. Napisijednadzbu ravnine koja prolazi pravcern p x-I . ---=3 oja Je jednako udaljena od tocaka A(2. naditockujednakoudaljenuodravnina zrcalno simetricni. = ---z- T na pravcu p 6.= -= . a sijece pravce x-I y-3 z-5 _x_y-2_z+1 p = -4. -1. Od.0).1. -1.= -5- s obzirom x-I = -1. =3 - y+l z-2 = -3 .2) .2 . 1 parametar m tako da pravac 1r1 jecrncu ravnma = x + 2y = -x-I 2 x y. • v .88. 6.~. 1r] 3x + y .75.5 = O. pravac p i ravnina ravnrru . 1. 0). B( -2.4) i presjeca pravce X = 2z . -5).2 =2.74. PRAVAC I RAVNINA 6. a sijece i okomit je napravacp= x+l -1 = -- y+2 1 6.91. 6. 1 z+1 6.. Odredi tocku T u koordinatnoj ravnini xOy za koju je zbroj udaljenosti tocaka A(2. 1) najmanji. Odredi jednadzbu je na pravac p. 1. 1. 2 6.95.89.82.81. .87. -5. Odredi tocku B simetricnu tocki A( 4. = x+ 6.z + 5 = 0 x .94. Odredi jednadzbu pravca p simetricnog pravcu P2 S obzirom na ravnmu 11: koja sadrzi PI i paralelna je S P2. a am su pravac p y+2 = 1 -+1 =~ tocka A(l _? -1) -3 ' . 6.. 2.5 = O. Odredi jednadzbu pravca simetricnog pravcu p obzirorn na ravninu Zadan je 11: y . Odredijednadzbu projekcije presjecnice dviju ravnina 1r1 0. tocka T( 6.1). b) -x+4y+2z+ 3 = O. 6. _ Y + 2 = z+ 3 k . x-I y-3 z-2 _x_y-2_z-11 Zadani upravci .-6~. -1). ? konuta Je na ravninu IT a0 3x + 2y .22 +3 = 0 x-I =~ x-I = -1ravnine y+2 IT S = --=-3' . 1. 1) S obzirom na ravninu odredenu tockama TI(-2.e~itdnadzbu {x ravnine koja prolazi tockorn A( -3. 5 Odredi tocku Odredi tocku pI simetricnu tocki P(3.2y + z + 5 = O. = = 2. -6). Od di re • v '. -1. Kroz tocku T(2. V' = 6. 1. Odredijednadzbu ravnine koja prolazi pravcem p x+I =y .83. 2 3 -1 -4 -5 2 Odredi jednadzbu pravca koji prolazi tockcm T(3.76.0.108 6. _x y+5 _z-3 -= -=IP~ = ... k . -1). .1 .

= -4. pravcu P =. = 2: z c(0.= -1.109.104.105. Pokazi daje udaIjenost tocke T do pravca P = (S.O. C2) dana sa Ic x [c] ST] . 1. 10 = 6. T2 (xz. Odredi jednadzbu ravnine koja prolazi tockom T(2. od 6.2'- x-I = -1- y+l B(I. = -3- 1 od njih udaljene .106. Izracunaj udaljenost dvaju paralelnih pravaca: z . 112) dana sa xXl Y . 2. 1. 221 6. Odredi tocku D na tako da obujarn tetraedra ABeD bude 12.= -1-' ravnine koja prolazi tockama T.107. Z2) . Na pravcu PI =. B(3.3) do pravca x 6.110 6. 6.99.-"1 2 =. a paralelna je s vektorima c[ = (ill TIll. 2 v+ z= "-_ 1 = __ 1 22 leze u jednoj ravnini ako i sarno ako vrijedi Xl Y2 YI Z2 11[ 112 21 3 1 6.' PI .= { 2x + 2y x.110. (XI. -5.111. Dokazi da je jednadzba ravnine koja prolazi tockorn T(XI. gdje je 11 6.i udaljena njega za v'2 jedinica.y. x-I v z 6. Dokazi dajednadzba = O. pravaca PI dvaju mimoilaznih 6.Y3.Zl 1171 III 6.108. .3. U ravnini xOy nadi tocku T za kojuje zbroj udaljenosti do tocaka A( -2. te ravnine? -4 y+5 -2 jedinica. Odredi jednadzbe ravnina koje su paraJelne s pravcima p.-1. 102 ._ ..2 =z 1 x-3 2 y-IO x-I 6. 8) najrnanji.4). .112.0. . =- Odredi tocku na pravcu P je najbliza ishodistu. 1). =. c) dana sa za 10 d(T.= -1.Zl) .z ---=r.114. =- '!C. = x-I II 12 Kako glasi jednadzba III [ 1Il2 = 0. 1.-1.+ 3y+ z -1 = 0.10 = a .= --=4" = 2'.-= :. Zadane su tocke A(2.-1I X2 - = -- Y- 1111 III P2 = -1- _ X- X2 2 _ Y . PRAVAC I RAVNINA 6. 1Il2.O). Izracunaj povrsinu ortogonalne projekcije trokuta ABC na ravninu A(O. Pokazi da je udaljenost (T2. 6 . X-Xl X2 zd.x-I -_ T(I.YI Z . =.x + y+ 2z . Odredi udaljenost tocke T(2.103. PRAVAC I RAVNJNA 111 6. Od re di d na dfb uravmne koi IJe z ojaprolazi pravcem n a od tocke Pokazida pravcI p.10 = --=2 x+2 y+4 z+I. paraIelna je s x-I y-2 z+5 pravcem P =.-I).2.1).1). ZI = --.22 = a ' {x +7 3 =y.101.Z3) glasi -Xl -XI X- x3 Y-YI Y2 -Yl Y3 -YI Xl 2Z2 23 YI Zl ZI =0. =- odredi tocku A koja je najbliza 6. -2).I.O.5 = P- -1 z- 4 9.100. T3(X3. Z1t2 . 6. YI .98. Y2. Na pravcu P =. Yl.0) i '!C 2. 13 = 0 koja 6.9 = 0. C2 = (i2.x+4 = y+2 = z-lO -1--=1 x-3 y-3 z+3 pravcu q =. qo.1) je udaljena za V3 jedinice.Y2 _ .p) = 6.odredi tocku T koja je najbliza pravcu = 2 1 3 _x+5 y+8 z-1 P2 = -3. -3-=~=-3- y-l z-1 --=3 2\"+ Y + 3z - -2 z-3 -4-' P2 +2 . Ill). z-3 = -3-' P2 =.113. B(I. Odredi udaIjenost dvaju pravaca: PI _ +1 2 =Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful