CAIETE DE SARCINI

Prevederile acestor caiete de sarcini se refer la lucr rile specifice consolid rii cl dirilor existente precum i execut rii construc iilor noi, începând cu infrastructura i terminând cu finisajele i acoperi ul. 7.1 FUNDA II I TERASAMENTE GENERALIT I Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele condi ii tehnice ce trebuie avute în vedere la executarea cl dirilor noi i a consolid rii cladirilor existente cu structura alcatuita din zidarie simpl cu blocuri de c r mid plin presat , în vederea asigurarii rezisten ei i stabilita ii acestora, precum i a condi iilor de calitate. In cele ce urmeaza s-a insistat în special asupra acelor prevederi care nu sunt detaliate în normative sau prescrip ii tehnice. In anexa s-a prezentat lista actelor normative ce con in prevederi referitoare la asigurarea calita ii lucrarilor. Obliga iile i raspunderile investitorilor, proiectan ilor i executan ilor lucrarilor de construc ii în asigurarea calita ii, sunt reglementate în Legea nr.10/1995 privind calitatea în construc ii. Orice modificari ulterioare în cuprinsul prescrip iilor i orice noi prescrip ii ce vor apare, vor fi respectate în mod obligatoriu, chiar daca nu concorda cu prevederile prezentei lucrari. In consecin a, utilizatorii acestui caiet de sarcini trebuie sa cunoasca i sa men ina la curent listele prescrip iilor, operând treptat în acestea modificarile i completarile survenite. Lucr rile specifice infrastructurii sunt de dou tipuri : - consolidarea funda iilor existente i - executarea funda iilor noi. Terasamentele se refer la : - S p turile necesare decopert rii funda iilor existente i execut rii funda iilor noi. Tran eele de lâng funda iile existente vor avea 1,00m l ime de o parte i 60cm de cealalt pentru a permite desf urarea procesului tehnologic (utilizarea ma inii rotopercutante, armare etc). S p tura se va realiza a.î. s se ajung la min 1,50m adâncime. Apoi se va s pa câte 25cm sub funda ie ini ial de o parte apoi dup turnarea betonului i în cealalt parte. Se va realiza astfel i o subfundare i o majorare a l imii t lpii de fundare, - Amenajarea mecanizat a terenului de amplasament al tronsonului nou, astfel încât s se u ureze cât mai mult procesul de s pare în tran ee, - umpluturile de p mânt i balast din jurul funda iilor, de sub pardoseli i trotuarele perimetrale. Sub stratul suport al pardoselilor (din beton simplu C*6/7,5 de 8cm grosime cu 2 cm scliviseal pentru a se putea lipi corespunz tor covorul PVC) se va dispune un strat de balast de 8cm. LUCR RI DE PREG TIRE Lucrarile de terasamente nu pot fi începute decât dupa efectuarea opera iei de predare a amplasamentului, tras rilor, reperelor, etc., consemnat într-un proces verbal încheiat între delega ii beneficiarului, proiectantului i executantului. Trasarea pe teren a funda iilor se va realiza în conformitate cu prevederile din STAS 9824/1-87 i cuprinde urmatoarele lucrari: - Aplicarea pe teren a elementelor geometrice prevazute în planul de trasare care definesc pozi ia punctelor caracteristice ale funda iei,

- Verificarea aplicarii pe teren a trasarii, - Toleran a de trasare pentru unghiuri este de 1 grad centesimal. - Abaterea admisa la trasarea reperului de cota s 0,00 este de s 1 cm. In cazul de fa a, cota s 0,00 va fi stabilita definitiv, în acord cu proiectantul, la începerea lucrarilor. Se va utiliza cota s 0,00 a tronsonului existent. LUCR RI DE TERASAMENTE Executarea sapaturilor se va realiza în conformitate cu prevederile din ³Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea funda iilor construc iilor civile i industriale´, indicativ C 169-88 i din ³Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea construc iilor fundate pe pamânturi sensibile la umezire´ indicativ P7-2000. Umpluturile de pamânt de lâng funda ii, sub trotuare i sub pardoseli, se vor executa din pamântul rezultat din sapaturi, dupa sortare i prin ad ugire, conform normativelor C16988 i P7-2000. Umpluturile se vor executa în straturi elementare, realizându-se un grad de compactare al fiecarui strat, conform STAS 1913/13-1983. Verificarile se vor efectua conform normativelor C169-88 i C56-85 pentru fiecare strat elementar. Abaterile admisibile fa a de gradul de compactare prevazut în STAS 1913/131983 este de -1% pentru mediu i -2% pentru minim. Rezultatele acestor verificari se vor consemna în procese verbale de lucrari ascunse. Conform normativului P7-2000, se vor verifica în mod special: - asigurarea colectarii i evacuarii apelor din precipita ii sau din surse accidentale p e toata durata executarii lucrarilor de construc ii i instala ii; - executarea umpluturilor i trotuarelor (definitive sau provizorii) imediat dupa ce lucr rile au depa it nivelul terenului natural i a fost recep ionata hidroizola ia peste funda ie, - executarea umpluturilor în jurul fundatiilor si sub pardoseli imediat ce constructia a depasit nivelul terenului natural. La verificarea pe faze i recep ia lucrarilor de terasamente se vor executa sondaje în punctele critice sau care prezinta dubii, pentru a se verifica daca umiditatea pamântului este cea prescrisa de normativul P7-2000. De asemenea se va verifica daca au fost luate masurile necesare pentru a evita umezirea ulterioara a pamântului din jurul funda iilor. Rezultatele verificarilor se înscriu în procese verbale de lucrari ascunse. LUCR RI DE FUNDA II Funda iile tronsonului nou se vor executa cu rost antiseismic de 5cm. Acesta se consider de la fa a c m uielii funda iei existente pân la fa a funda iei noi. 1. Consolidarea funda iilor existente Se va utiliza c m uirea funda iilor pe ambele fe e i subfundarea acestora pân la atingerea cotei prev zute în proiect. MATERIALE - C m uieli din beton armat C12/15, - Subfund ri din beton simplu C*6/7,5, - Plase tip STNB 7,1v100/8v 100 mm, - Agrafe *14 PC52 montate în g uri min. *22mm monolitizate cu lapte de ciment.

Executarea funda iilor Etape subfundare : 1. Se sap tran eele de o parte i de alta a funda iilor pere ilor exteriori (de 1,0m l ime la exterior i de 60cm la interior i de adâncimea de fundare existent ). 2. Se c m uiesc funda iile cu respectarea tehnologiei expuse mai jos, 3. Se adânce te tran eea exterioar astfel încât s se ating cota din proiect, 4. Se execut subfund rile în tronsoane de max 1,0m lungime, dispuse în ah conformn schemei, 5. ATEN IE !!: Interven iile la peretele de rost (ax 14 î) se vor executa înainte de turnarea funda iei tronsonului nou (ax 14), Etape c m uieli: 1. Curatarea suprafetelor fundatiilor ce se vor camasui prin desprafuire si cu peria de sarma, 2. Crearea de g uri J22 mm în zid ria de piatr pentru introducerea agrafelor de prindere a plaselor (6 buc/m2 ), 3. G urile create se cur prin suflare cu aer comprimat i se introduc agrafele PC52 *14mm, 4. Injectarea g urilor J22 mm cu past de ciment, cu pompa manual ; 5. Se aplic arm turile pe fe ele fundatiei prev zute a se consolida. Plasele se monteaz pe distan ieri PVC i se prind cu crosele J 14 PC52 (6 buc/m2.); 6. Cofrarea eleva iilor pentru a ob ine o grosime de 8cm pe fiecare fa , 7. Aplicarea betonului C12/15 pe ambele fe e f r întreruperi. Se va turna pân sub nivelul ploturilor, cu 15cm. Etapa a doua a turn rii va include i ploturile. Betonul va fi preparat din ciment Portland cu maxim 15% adaosuri. Se recomand utilizarea de aditivi pentru reducerea contrac iilor i accelerarea înt ririi. Se va acorda o aten ie deosebit la umplerea cu beton a subfund rilor pe fiecare fa . Etape fundatii noi: 1. Realizarea sapaturii la cota din proiect, 2. Turnarea t lpii i eleva iilor funda iilor din beton simplu C*6/7,5, 3. Montarea arm turii în cuzine i. Arm tura longitudinal la funda iile din tronsonul existent se va ancora in arm tura c m uielilor funda iilor transversale existente. Se va acorda atentie la montarea arm turii stâlpi orilor. 4. Turnarea betonului in fundatie ATENTIE! Plasele c m uielilor se vor t ia cu cca 30cm mai înalte pentru a se realiza suprapunerea cu plasele c m uielilor pere ilor. Lucrarile de funda ii se vor executa în conformitate cu prevederile din ³Normativ privind proiectarea i executarea lucr rilor de funda ii directe la construc ii´ indicativ P10/86, iar pentru terenul dificil se vor respecta prevederile din ³Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea construc iilor fundate pe pamânturi sensibile la umezire´ indicativ P7-2000. Executarea funda iilor se va face numai dupa recep ionarea lucrarilor de terasamente. La executarea funda iilor se va urmari ca: - materialele întrebuin ate sa corespunda indica iilor din proiect, prescrip iilor tehnologice în vigoare. Lucrarile de funda ii se vor recep iona în conformitate cu normativul C56-85.

Abaterile admisibile sunt pezentate în tabelul urmator: Tabel 1 Categoria 1.înal imi pâna la 2 m . se vor consemna în procese verbale de lucrari ascunse.înclinarea fa a de verticala a muchiilor I suprafe elor: j pentru 1 m lungime sau 1 mp de suprafa a j pe toata înal imea sau suprafa a .înclinarea fa a de orizontala a muchiilor I suprafe elor: j pentru 1 m lungime sau 1 mp de suprafa a j pe toata înal imea sau suprafa a Abaterea admisibila 10 mm 10 mm s 20 mm s 20 mm s 30 mm 3 mm 16 mm 5 mm 20 mm La recep ionarea lucrarilor de funda ii se vor mai verifica: . Abateri dimensionale ale elementelor: . .înal imi peste 2 m .pozi ia în plan vertical a cotei de nivel 2. Toate verificarile i constat rile efectuate cu ocazia recep iei funda iilor.existen a i conformitatea cu proiectul a armaturilor ce pleaca din funda ii (armaturi longitudinale din sâmburi).continuitatea betonarii. Abateri privind precizia amplasamentului i a cotei de nivel: . .clasa betonului.pozi ia în plan orizontal a axelor funda iilor .dimensiuni în plan orizontal . .

al pozi iei. lungimii. Toate arm turile i toate piesele înglobate vor fi verificate.verificarea certificatelor de calitate care s confirme f r dubiu c sunt cele corespunz toare normelor respective. buiandrugi. pila tri la corpul vechi.a. MATERIALE . 5.1. vor apare rosturi de turnare la partea inferioar a sâmburilor (deci la partea superioar a plan eului) i la partea inferioar a centurilor. sunt organizate i verificate materialele necesare.1v100/8v 100 în pila tri i . 2. plan ee la corpul nou. În varianta de turnare a structurii unui nivel în dou etape. Se vor executa în a doua etap centurile (inclusiv nodurile) i plan eele. astfel: 5. sâmburi. centurile i plan eul se vor executa în aceea i etap sau în dou etape.2 LUCR RI DE BETON ARMAT LA SUPRASTRUCTUR GENERALIT I Prevederile se refer la execu ia lucr rilor de beton armat aferente consolid rii tronsonului existent precum i execut rii tronsonului nou. . . Înainte de punerea în oper a betonului i arm turii este necesar a se efectua verific rile prescrise în STAS 1799-81 (încerc ri pe beton proasp t.plase STNB 7. Lucr rile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dup ce au fost realizate corespunz tor lucr rile preg titoare. se vor executa în conformitate cu prevederile normativului NE0121999.beton clasa C12/15 în toate elementele. distan elor. m rcii o elului beton i dispozitivelor de men inere a pozi iilor în tot cursul beton rii. iar utilajele i dot rile necesare sunt în stare de func ionare. Lucr rile de b.7. 3. din datele c reia s rezulte c betonul este corespunz tor calit ii prev zut în proiect i în prescrip iile tehnice. bucat cu bucat .arm turi longitudinale : PC52.c s-au efectuat la locul de punere în oper încerc rile prev zute în prescrip iile tehnice respective i cu frecven a prescris . .arm turi transversale : OB37. 4. Elementele de executat sunt : înr m ri ferestre. centuri. Rosturile de turnare (de lucru) se vor trata conform normativului NE012-1999.plase STNB 5v 200/4v200 în plan eele holurilor plan eele înc perilor i 5v100/4v 100 în TEHNOLOGIE 1. cu aten ie deosebit înaintea începerii beton rii . pila tri la col uri. Se vor executa în prima etap sâmburii pân la cota inferioar a centurilor 5. confec ionarea de epruvete). .2. . 6.din punct de vedere al num rului de bare. Sâmburii.verificarea fi ei de transport a betonului. . Toate materialele care intr în componen a unei structuri din beton armat nu pot fi introduse în oper decât dup : . grinzi. diametrului.

între min. ziduri adiacente. Examinarea vizual se va completa dup caz. Turnarea betonului se face de la max. diametrul i pozi ia arm turilor.4. în care se vor consemna i cazurile de abateri ce dep esc pe cele admisibile. se interzice acoperirea elementelor decofrate cu orice fel de alte lucr ri (tencuieli.prin sondaje.înceteaz apari ia bulelor de aer la suprafa a betonului.orice alte verific ri cerute de prescrip ii i normative. acoperiri. se va men ine umiditatea betonului min. în cazul în care se mai g se te înc o abatere peste cea admisibil .1. diametrul etrierilor i distan a dintre ace tia. Semnele exterioare dup care se recunoa te c vibrarea s-a terminat. 3m în l ime cu pompa.stropire periodic .betonul nu se mai taseaz . Aceste verific ri se efectueaz bucat cu bucat . În toate cazurile în care abaterile constatate dep esc abaterile admisibile în sens defavorabil. Dup decofrarea elementelor de beton se va proceda la efectuarea urm toarelor verific ri: . aplicarea local sau superficial de mortar. de comun acord. au fost cur ate i corect preg tite. etc. 8. . pe cele admisibile prezentate la pct. Rezultatele acestor verific ri se înscriu în procese verbale de lucr ri ascunse. care s serveasc la luarea de m suri în continuare. pe baz de m sur tori. i 30 sec. stabilindu-se i înregistrându-se toate defectele ap rute care dep esc. suduri. num rul elementelor verificate se va dubla. 7 zile dup turnare.suprafa a betonului devine orizontal i u or lucioas . precum i c toate cofrajele i elementele de construc ie adiacente corespund ca pozi ie i dimensiuni cu proiectul.5 sec. . Durata optim de vibrare este func ie de lucrabilitatea betonului (care poate varia între L1zL5) i de tipul de vibrator folosit. înn diri. Num rul i tipul acestor verific ri de elemente se stabilesc.prin încerc ri de defectoscopie cu ultrasunete i se va acorda o aten ie deosebit zonelor de structur în care exist concentr ri de arm turi.vizual . în cazuri speciale sau de dubiu.) care ar împiedica reexaminarea elementului sau accesul la el. la mai mult de un element. protejând suprafe ele libere prin: .aplicare de pelicule de protec ie. La compactarea unui nou strat butelia trebuie s p trund 5z 15 cm în stratul compactat anterior. prin lovire cu ciocanul metalic de 0. bucat cu bucat .Betonarea va începe dup verificarea existen ei proceselor verbale de lucr ri ascunse care s confirme c suportul structurii ce urmeaz a se executa corespunde întocmai prevederilor tehnice. sunt: .acoperire cu materiale de protec ie. la terminarea mont rii arm turilor se vor consemna în procese verbale constat rile rezultate în urma verific rilor cu privire la num rul. ale dimensiunilor i pozi iilor elementelor structurilor principale. Pentru a asigura condi ii favorabile de înt rire a betonului i de reducere a deforma iilor din contrac ii. se va convoca proiectantul pentru a stabili eventuala necesitate a efectu rii unui releveu general. În cazul în care.5. . în sens defavorabil.2 kg sau cu sclerometrul i. Lucr rile de remediere sau consolidare a acestor elemente se vor executa numai cu acordul scris i pe baza detaliilor date de proiectant. . 9. . . . abaterile dep esc pe cele admisibile. Înaintea beton rii. de c tre delegatul beneficiarului (dirigintele de antier) i al executantului. 7. Compactarea mecanic a betonului se face prin vibrare. Grosimea stratului de beton supus vibr rii va fi de 3/4 din lungimea capului vibratorului (buteliei). etc.

lungimea de max. sâmburi.400C. . Remedierile se vor executa în baza prevederilor i instruc iunilor tehnice din normativul C149-87 (Buletinul construc iilor nr. segreg ri) având adâncimea pân la arm tur . etc.defecte . se men ioneaz : . 2.defecte de suprafa (pori. Rezultatele încerc rilor epruvetelor de beton. 12 Defecte limit ale betonului monolit : Sunt admise urm toarele defecte privind aspectul i integritatea elementelor: .înainte de turnarea betoanelor se va verifica dac s-au îndep rtat resturile de z pad . iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitat la max.lucr rile de turnare beton în structur (pere i. luându-se m suri corespunz toare de conservare a c ldurii.n stratul de acoperire al arm turilor ( tirbituri locale.sudarea barelor la temperaturi între -50C i 50C se va face cu împachetarea barelor cu vat mineral . abur.10. indicativ C16/84.Normativ pentru executarea lucr rilor de beton i beton armat. EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS 1. . Printre m surile speciale care trebuie avute în vedere. a elementelor prinse de înghe de elementele pe care se reazem . Se vor folosi în acest scop. . laboratorul va comunica rezultatul în cauz persoanelor prev zute în anexa X5 pct. 10% din suprafa a fe ei elementului pe care sunt situate.Normativ pentru executarea lucr rilor de construc ii pe timp friguros. apa cald . iar remedierea acestor defecte se va face numai pe baza solu iilor tehnice acceptate de proiectant. . .se interzice desprinderea.betoanele i mortarele se vor înc lzi la o temperatur de max.Instruc iuni tehnice pentru sudarea arm turilor din o el beton. destinate verific rii realiz rii clasei conform STAS. indicativ C140/86. suprafa a de maxim 400 cm2/defect. . . centuri. aspectul betonului i eventualele defecte: beton necompactat. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitat la max. cu men ionarea temperaturilor exterioare. segreg ri. segreg ri superficiale sau denivel ri locale) având adâncimea maxim de 1 cm. C28/83. în vederea preciz rii situa iei lucr rii i lu rii de m suri.se vor termoizola cofrajele. trebuie comunicate în termen de la data încerc rii. pl ci) se sisteaz când temperatura scade sub -50C. Dup decofrare se vor verifica i consemna.. 5 cm. . luându-se m surile de remediere necesare. 5% din lungimea muchiei respective. În toate cazurile în care rezultatul este mai mic decât cel admisibil pentru clasa respectiv . Defectele men ionate nu se înscriu în procese verbale care se întocmesc la examinarea elementelor dup decofrare. 11. . în procese verbale de lucr ri ascunse. La temperaturi între -50C i -150C este necesar preînc lzirea cu flac r oxiacetilenic . printre care: . goluri. Lucr rile se vor executa în condi iile prev zute în actele normative în vigoare. În cazul constat rii la decofrare a unor defecte mai mari decât cele admisibile.se va ine eviden a zilnic a lucr rilor.5/1987). acestea se vor consemna în procese verbale care se întocmesc la examinarea elementelor.3 din normativul NE012-1999. prin tragere cu macaraua. .

la recep ie se vor avea în vedere: . Lucr rile de termoizolare a elementelor de beton (c m uieli.5cm pentru sâmburi i centuri i pentru plan eu (acesta se va a eza peste un pat de nisip). Lucrarile de hidroizola ii se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului i normativului C112-86. calitatea amorsajului i lipirea corecta a straturilor.în special cap.daca execu ia s-a efectuat în ordinea i etapele corespunzatoare. Se vor termoizola suprafe ele exterioare ale sâmburilor. 2.C. Instruc iunile sunt aplicabile i pentru termoizolarea rostului dintre cele dou cl diri. La executarea lucr rilor se vor respecta toate m surile de protec ie a muncii prev zute de legisla ia în vigoare . Indiferent de tipul de izola ie prev zut.). . sâmburi i centuri) se vor efectua în conformitate cu prevederile tehnice specifice materialului din care este executat termoizola ia.A. astfel încât sa nu fie necesare spargeri ulterioare.A. 2 straturi de bitum topit.A. XXX. Nu se vor executa lucrari de hidroizolare pe timp de ploaie. Pentru protec ia stratului de B. MASURI DE PROTECTIA MUNCII 1.modul de prindere i protec ia precum i faptul c în timpul execu iei unor lucr ri ulterioare. . . suprafe e uscate.3 LUCRARI DE IZOLARE TERMIC DE B.C. în care se vor detalia toate m surile de protec ie a muncii. Recep ia hidroizola iilor se face pe baza proceselor verbale de lucrari ascunse din care sa reiasa: . Se vor utiliza blocuri de B. de 12.X. se va verifica daca sunt asigurate condi iile realizarii aderen ei stratului suport (eleva ii din beton monolit. Se va acorda o aten ie deosebita calita ii izola iei în zonele de strapungere a instala iilor. centurilor. zone segregate sau fisuri peste limitele admise. .continuitatea materialului termoizolator pe toat suprafa a. I HIDROFUG A ELEMENTELOR Termoizola ii. acestea au fost deteriorate. Hidroizola ii. MATERIALE 1 strat carton bitumat. XXVI. precum i daca golurile de instala ii sunt corect pozi ionate.daca pe parcursul execu iei au fost verificate suprafe ele suport. conform proiectului. . Lucr rile se vor executa pe baza proiectului de organizare i a fi elor tehnologice elaborate. XIV. etc.7. fara impurita i. XXI. din pod se va turna o ap de beton simplu de 5cm grosime. XVIII.calitatea i dimensiunile materialelor folosite. Se va hidroizola toat suprafa a orizontal a funda iilor noi interioare i exterioare. Se va verifica însu irea fi elor tehnologice de întreg personalul.daca structura hidroizola iei este identica cu cea prevazuta în proiect. Inainte de începerea lucrarilor se va verifica daca suprafa a de aplicare a hidroizola iei nu prezinta discontinuita i. suprafe ei exterioare a peretelui tronsonului vechi precum i plan eele.

Dintre m surile ce trebuie avute în vedere : . . .respectarea prevederilor din proiect referitoare la diametre i calitatea arm turilor. centuri.încadrarea în abaterile admise în ceea ce prive te dezax rile. sâmburi. . .executarea corect a structurii de rezisten (plan ee. abaterile de la vertical . . . . mecanismele i utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare. PREVEDERI SPECIALE Se atrage aten ia asupra urm toarelor categorii de lucr ri a c ror neexecutare corect poate compromite rezisten a i stabilitatea construc iei. buiandrugi).toate dispozitivele.executarea corect a ploturilor de funda ii.dispozitivele de ridicare vor fi verificate periodic.zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje i inscrip ii.

³Normativ pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii aferente´. Trotuarele se vor turna peste un strat suport elastic din balast de 10cm grosime. Imbracamintea de beton de ciment turnat monolit se va executa din beton de C*6/7.5% orientate conform prevederilor proiectului. Se vor dispune rosturi la 4«5 m distanta.0 m fasii de ghidaj din beton de ciment. execu ia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructii civile .56/1985. Acestea vor avea pante de max 0. astfel incat sa se respecte cotele prevazute in proiect. Stratul de beton (de 10cm) se va turna pana la interfata cu soclul. Acest dop va fi apoi acoperit de tencuiala retusata.5z2. Inainte de executarea trotuarului se desface tencuiala soclului pe o inaltime de 10 cm de la nivelul terenului. Dupa intarire. ³Ciment Portland´. In intervalul dintre fasiile de ghidaj se va turna beton de ciment in exces fata de nivelul fasiilor de ghidaj incepand cu zona alaturata peretelui. Suprafata se poate finisa prin sclivisire odata cu turnarea betonului. În zona din spatele cl dirii se vor executa rigole din beton. inainte de inceperea prizei. .5 in grosime de 8cm i se va sclivisi. Inaintea turnarii. se va realiza un cordon de bitum filerizat in interspatiul dintre trotuar si tencuiala soclului.³Lian i hidraulici´.16/1984. Pentru aceasta.C. bine compactat. ³Portland alb´. . Dupa terminarea acestora. controlandu-se in permanenta nivelul acestora fata de linia de vagriz. este posibil sa fie necesare retusuri ale finisajelor soclului in zonele afectate. se presara ciment curat pe suprafa si se scliviseste cu ajutorul mistriei.4 TROTUARE SI STRAT SUPORT PARDOSELI DIN BETON SIMPLU Prevederile acestui caiet se refera la executia trotuarelor perimetrale (10cm grosime) precum si a stratului suport din beton sclivisit (8cm) pentru pardoseli.³Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente´. plinte. se vor executa la distante de 1. Trotuarele vor avea o panta de 2% spre exterior.³Ciment ³.C. Turnarea trotuarelor vor fi ultimele operatii care se vor realiza.STAS 7055/1987.STAS 328/1980.GP037-98 ³Normativ privind proiectarea. . Betonul se va nivela cu ajutorul dreptarului asezat pe muchie si tras rezemat de capete pe fasiile de ghidaj avand grija sa nu ramana dpatii goale intre fata inferioara a muchiei dreptarului si aceea a stratului de mortar. . Dupa turnare betonul de ciment va fi protejat si intretinut in stare umeda timp de 7 zile.7. scafe: . Normative privind executarea lucr rilor de pardoseli.

determinata cu conul etalon pentru zidarie va fi de 8«13 cm.5 LUCR RI DE ZID RIE Prezentele prevederi se refera la execu ia pere ilor din zidarie înr mat . Verificarea cantita ii procentuale de frac iuni de caramida se face prin examinarea vizuala în timpul execu iei. în tronsonul vechi. Verificarea orizontalita ii suprafe elor superioare a le rândurilor de caramizisau blocuri se face cu ajutorul nivelei i a dreptarului. Verificarea grosimii peretelui netencuit se face luând media a trei masuratori. *la pere ii desp r itori de 25 cm grosime. Materiale utilizate *la pere ii exteriori de 37. masurata pe orizontala. Pentru a turna centurile la partea superioar a pere ilor astfel încât cele dou tronsoane s aib aceea i în l ime trebuie demolate cca 3-4 asize.5cm de la fa a exterioara a zidului. Caramizile.Verificarea orizontalita ii se face cu o sfoara de trasat bine întinsa între aceste rigle. *la pere ele de 15cm de la intrarea în cabinetul medical. Verificarea se va face cu o rigla sau ruleta metalica cu grada ie milimetrica. Verificarea eserii corecte a zidariei se face în cursul execu iei prin examinarea vizuala înainte de aplicarea tencuielii consemnându-se rezultatele verificarii în documentele de antier. respectiv pe verticala. . cu precizie de 1mm. înainte de punerea lor în lucrare se vor uda bine cu apa. Aici. Daca la examinarea vizuala se observa neuniformita i. Rosturile vor fi bine umplute cu mortar lasându-se neumplute pe o adâncime de 1«1. iar verificarea umplerii rosturilor se va face prin examinare vizuala. Orizontalitatea rândurilor de caramizi se ob ine utilizând rigle de lemn sau metal gradate la intervale egale cu înal imea rândurilor de zidarie. Verificari pe parcursul lucrarilor Verificarea calita ii zidariei se face pe tot timpul execu iei lucrarilor de catre eful de echipa. Consisten a mortarului. In caz contrar ele nu se vor pune în opera decât dupa verificarea calita ii prin încercari de laborator. Pe timp de ar i udarea trebuie facuta mai abundent.7. Intreruperea execu iei zidariei se face în trepte fiind interzisa întreruperea cu trepi. efectuate între doua dreptare a ezate pe fe ele pere ilor. c r mida tip GO :290*240*138mm - Tehnologia de execu ie Compozi ia mortarului M50Z va fi cea aratata în STAS 1030-85 i în Instruc iunile tehnice C17-82. O aten ie aparte se va acorda corpului 2 ce se consolideaz .5cm grosime GVP 365v238v 188mm. Verificarea grosimii rosturilor verticale i orizontale se face prin stabilirea unei grosimi medii pe rost pentru o por iune de zidarie de 1 m lungime. Materialele sunt cele prevazute în documenta ia tehnica i vor fi înso ite de certificate de calitate. caramida cu GVP cu dimensiunile 290v240v 138mm. din c r mid cu goluri verticale i/sau plin presat la pere ii interiori i exteriori noi precum i la execu ia umplerilor de goluri din pere ii existen i. în l imea actual este de 3. mari între grosimile diferitelor rosturi se va proceda i la verificarea grosimii fiecaruia. astfel ca procentul de frac iuni de caramida sa nu depa easca 15% din numarul de caramizi pe ansamblul lucr rii.25m.

care sa confirme ca sunt corespunzatoare (caramida cal. Execu ia zid riilor i pere ilor va începe numai dupa ce se verifica existen a proceselor verbale de lucr ri ascunse care sa ateste ca suportul peste care se executa (centuri.la planitatea suprafe elor 3mm/m .la verticalitatea suprafe elor 3mm/m (dar nu mai mult de 10mm pe etaj) Abateri fa a de orizontala 2mm/m (dar nu mai mult de 15mm pe lungimea zidului) Obiectele sanitare care se monteaza pe zidarie se vor fixa cu dibluri în gauri date cu ma ina rotopercutanta. 2 mm La suprafe e i muchii .la dimensiunile rosturilor .verticale 2 mm . pentru a evita spargerea ulterioara a acesteia. Verificarea verticalita ii suprafe elor i muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate în mm cu lungime de min 2.la goluri + 20. .montarea ghermelelor sa fie realizata pe parcursul execu iei zidariei.la grosimea de execu ie prevazuta s 10mm . hidroizola ie) corespunde prevederilor proiectului Se va acorda o aten ie deosebita: .la rectilinitatea muchiilor 2mm/m . clasa C. Toate materialele care intra în componen a zidariei vor fi puse în opera dupa verificarea certificatelor de calitate.orizontale + 5.0m i a firului cu plumb cu lungimea corespunzatoare înal imii nivelului.la dimensiunile verticale s 20mm . 2m lungime. i prin masurarea intervalului dintre acest dreptar i suprafa a peretelui sau muchiei cu o precizie de 1mm. minim marca 75 i mortar M50Z ). Abaterile limita ale zidariei vor fi: .Verificarea planeita ii i suprafe elor i rectiliniit ii muchiilor se face prin aplicarea pe suprafa a peretelui sau în lungul muchiilor a unui dreptar de min. 10mm . A.la dimensiunile în plan ale întregii cladiri s 50mm .

executarea instala iei electrice îngropate (tuburi. f r montarea aparatelor. y La exterior vor fi încheiate urm toarele lucr ri : 1. 2. din mortar M50T. Tencuielile interioare vor fi simplu driscuite.examinare vizual . calitatea lor poate fi verificat oricând din punct de vedere al aspectului. 4.C16-84): temp. jgheaburilor i burlanelor. min+10 . gletuite cu var în registrele superioare ale pere ilor i cu ipsos în registrele inferioare. Lucr rile se vor executa cu asigurarea condi iilor de temperatur i umiditate pentru a nu afecta calitatea lucr rilor. . Tencuielile interioare se vor executa înaintea celor exterioare pentru a se permite uscarea lor. ni elor. Tencuielile fiind lucr ri destinate de regul s r mân vizibile. Se vor lua m suri speciale de protec ie a suprafe elor în cazul în care temperatura mediului ambiant este peste +30rC. montarea oric ror instala ii exterioare a c ror execu ie ulterioar poate afecta calitatea tencuielilor.7. Verificarea calit ii se va face prin : . 2.. min.încerc ri pe probe în condi iile prev zute în standarde sau în caietele de sarcini. de gaze (f r montarea obiectelor sanitare). montarea u ilor i ferestrelor. Recep ia produselor ce se vor introduce în oper se va face de c tre conduc torul tehnic al lucr rii pe baza documentelor ce înso esc materialele livrate. . duze.condi ii de iarn (cf. +10 rC. Se vor prelucra prin buciardare i se vor modela cu asize verticale. executarea instala iilor de înc lzire. executarea învelitorii. de consolidare i de protec ie i executate cu mortare de orice tip. în special în cazul tencuielilor exterioare . Se acopera cu rogojini. dibluri). Soclul se va finisa cu tencuieli similipiatr din mozaic de ciment frecat. având rol de finisaj. dup terminarea întregului obiect. astuparea an urilor i str pungerilor din pere i i plan ee r mase de la executarea instala iilor. u ilor noi sau ferestrelor.condi ii de var : temp. PREVEDERI COMUNE Lucr rile de tencuieli se vor executa numai dup terminarea tuturor lucr rilor a c ror efectuare simultan sau ulterioar ar putea deteriora calitatea lor : y la interior se vor încheia lucr rile : 1. Verificarea calit ii suportului pe care se aplic tencuiala se face odat cu verificarea acestui suport. 3. executarea pere ilor desp r itori. de ap canal. saci de ciment. Tencuielie exterioare se vor realiza simplu dri cuite. care se tin umede prin stropire cu apa timp de 5z7 zile. Masurile de protectie contra arsitei soarelui la tencuielile exterioare vor fi mai riguroase decat la tencuielile interioare. .. +30rC. Registrele de culori diferite ale fa adelor se vor separa prin nuturi de 3-4cm grosime.6 TENCUIELI I C M UIELI DOMENIUL DE APLICARE Prezentul capitol se refer la toate tencuielile (groase i sub iri). montarea tocurilor. 3. Lucr rile de tencuieli se vor începe numai dup recep ia calitativ a stratului suport.

În toate cazurile în care rezultatul încerc rii este sub 75% din marca prescris . . In cazul folosirii varului hidratat se recomanda utilizarea malaxoarelor. Înainte de a se începe prelucrarea se vor face încerc ri pe por iuni mici pentru a se constata dac mortarul fe ei v zute rezist la prelucrare.a. nuturi. Aceste verific ri se efctueaz înaintea zugr velilor sau vopsitoriei. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale de lucr ri ascunse i se vor men iona în prezentarea ce se pred comisiei de recep ie preliminar . aceast comisie va hot rî definitiv asupra accept rii tencuielii tespective. . TEHNOLOGIE Tencuieli tip mozaic de ciment frecat pentru soclu Se execut pe grund de mortar-ciment. . Executarea rosturilor se va face cu 24-48 de ore înainte de înt rirea stratului vizibil. . Dup încheierea prizei. iar rezultatele se înscriu în registre de procese verbale de lucr ri ascunse.num rul de straturi ce se aplic i grosimile respective. Pe parcursul lucr rii este necesar a se verifica dac se respect tehnologia de execu ie.e -dimensiunea. brâie.b. Normative privind executarea lucr rilor de tencuieli placaje: . . dar cu o frecven de minim 1/3 din frecven a precedent . Stratul va avea grosimea de 10mm potrivit pentru fasonarea prin rostuire.se monteaz în rosturi ipci cu profil. Consistenta mortarelor va fi de 10-12 cm masurati cu conul etalon.se traseaz rosturile .c. La recep ia preliminar se efectueaz direct de comisie acelea i verific ri. se va anun a beneficiarul lucr rii pentru a stabili dac tencuiala poate fi acceptat .planeitatea suporturilor i liniaritatea muchiilor. . Verificarea pe faze de lucr ri Se face în cazul tencuielilor. Verific rile ce se efectueaz la terminarea unei faze de lucr ri. înainte ca acesta s se fi înt rit complet. Prepararea mortarelor pentru tencuieli subtiri Toate mortarele se pot prepara manual sau mecanizat.aderen a la suport între dou straturi. astfel : . pe baza urm toarelor verific ri la fiecare tronson în parte: .). utilizarea tipului i compozi iei mortarului i aplicarea straturilor succesive f r dep iri de grosimi maxime. . Fa a v zut din mortar de ciment se aplic peste grundul stropit cu ap . corni e.17/1983 .Instruc iuni tehnice privind compozi ia i prepararea mortarelor de zid rie i tencuial . calitatea i pozi ia elementelor decorative (solbancuri. . la 7-15 zile se execut prelucrarea suprafe ei.C.rezisten a mortarului. Rezultatele încerc rilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conduc torului tehnic al lucr rii în termen de 48 de ore de la încercare.d.Este absolut interzis a se aplica tencuiala peste supor i ce nu au fost recep iona i conform instruc iunilor specifice. In cazul grupului sanitar se lasa un interval de timp intre terminarea peretilor si tencuire pentru a se evita tasarile. Prelucrarea se va realiza prin frecarea suprafe ei dup ce mortarul a f cut priz dar înainte ca el s se fi înt rit.etc. . . se fac cel pu in câte una la fiecare înc pere i cel pu in una la fiecare 100 mp.

-C16-87 . .Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente. Se monteaza fascicolele de bare care traverseaza planseele si se leaga de plasele existente si de barele *10 adaugate.STAS 1667/1976 . Injectarea g urilor J10 mm cu past de ciment. Aplicarea stratului vizibil (tinciul) din M100 cu agregat fin nisip. Suprafa a zid riei se cur prin periere cu peria de sârm i suflare cu aer comprimat inclusiv g urile create. PREVEDERI PENTRU PUNEREA IN OPERA A PLASELOR SUDATE 1. . 10. sort granular pân la 5 mm.Agregate naturale grele pentru mortare i betoane. 2.). Se recomand utilizarea de aditivi pentru reducerea contrac iilor i accelerarea înt ririi.Instruc iuni tehnice pentru executarea placajelor din faian . cu masina rotopercutanta. Se aplic plasele sudate J4v100/4v 100 STNB pe fe ele zid riei prev zute a se consolida. Crearea de gauri *18mm in plansee. suprafa a rezultat va avea aspect rugos creând o bun leg tur cu stratul urm tor. cu pompa manual . la care exista mai mult de doua noduri nesudate alaturate. 2. pl ci ceramice sm l uite. Aplicarea grundului (M100 f r var) peste pri ul proasp t înt rit în dou straturi. In genral se prevad distantieri din material plastic.idem. . . . Plasele se monteaz pe distan ieri PVC i se prind cu agrafe J6 (6 buc/m2. 3.STAS 1667/1976 . . Prin .margini la care nodurile nesudate ale ultimelor doua bare transversale sunt in numar mai mare de 5% din numarul total de noduri al fiecareia.curatarea plaselor de murdarie. suprafa fiind umezit în prealabil.eliminarea si inlocuirea plaselor care prezinta cel putin unul din urmatoarele defecte: . Zid ria i g urile create se cur printr-un jet de ap sub presiune.degradari si deformari peste limitele admise de STAS 438/3-80. ETAPE DE REALIZARE A C M UIELILOR ARMATE 1.STAS 146/1980 . La punerea in opera a plaselor sudate se vor avea in vedere urmatoarele operatii: . rugina neaderenta etc. grasime. Se monteaza cate o bara orizontala *10mm PC52 deasupra si dedesubtul planseului la cate 15 cm si se leaga de plasele existente. 7. men inându-se umed câteva ore. 4. mortarul va fi preparat din ciment Portland cu maxim 15% adaosuri.Asigurarea pozitiei corecte a plaselor in timpul tencuirii cu mortar. Se recomanda ca plasele sa fie depozitate pe orizontala. pe suprafa diafragmei de zid rie se aplic un strat de amors din M100 de consisten fluid . 8. la 1. . respectandu-se grosimile straturilor de acoperire cu mortar.0 m distanta . 6. Desfacerea tencuielii pe ambele fe e i adâncirea cu 10 z 15 mm a rosturilor zid riei cu dalta i ciocanul.Pl ci de faian .STAS 233/1986 . 11. tinandu-se seama de pozitia.Var pentru construc ii. 5. . 9. În scopul realiz rii unei aderen e cât mai bume între zid rie i c ma uial . Plasele sudate se vor depozita in apropierea constructiilor in zone special amenajate astfel incat distantele de transport pana la locul de punere in opera si numarul de manipulari sa fie minime. In acest scop se vor prevedea distantieri in numar corespunzator. crearea de g uri J10 mm în zid rie cu borma ina pentru introducerea agrafelor de prindere a plaselor sudate (6 buc/m2 ). vopsea. -STAS 1035-85 ± Mortare obi nuite pentru zid rie i tencuial . diametrul barelor si de distanta dintre ele.

La intersectia a doi pereti perpendiculari care urmeaza a fi camasuiti. plasele vor fi legate la colturi. Abaterile admise la montarea plaselor sudate fata de cotele din proiect vor fi. cu sarma. Pentru completari (sub planseu si langa peretii perpendiculari se dispun plase cu dimensiuni mai mici obtinute prin taiere). in toate cazurile mai mici decat 20mm.5 ochiuri in zonele de innadire.- exceptie se admit si distantieri din otel-beton caz in care se va asigura protectia anticoroziva. De asemenea. plasele se indoaie fara a se taia. Plasele sunt prevazute a se monta intregi (cu dimensiunile de fabricatie) incepand de la nivelul pardoselii. . Se va avea in vedere folosirea la maximum a resturilor. Plasele se vor suprapune pe o distanta de 2.

cu geamuri tip TERMOPAN. Tâmpl ria din metal care sose te pe antier gata confec ionat . s fie montate la în l ime constant (pentru fiecare în parte) de la pardoseal . k) balamalele. Verificarea pe faze se refer la întreaga categorie de lucr ri încheindu-se cu ³Procese verbale de verificare pe faze de lucrare´. b). La recep ia preliminar a întregului obiect.7 TÂMPLARIE PREVEDERI GENERALE 7.7. etc. c). trebuie verifcat de c tre conduc torul tehnic al lucr rii sub aspectul: . b) verificarea tocurilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m). .existen ei i con inutul certificatelor de calitate.existen ei i calit ii accesoriilor de prindere. drucarele. . în tot timpul punerii în oper (mont rii) precum i la recep ie. ca tâmpl ria s îndeplineasc perfect func ia pentru care a fost prev zut . . cremoanele.coresponden ei cu prevederile din proiect i cu prescrip iile tehnice de produs. d) încadrarea tocului s fie f cut astfel ca acesta s nu aib nici un fel de joc. Tehnologia de montaj va fi proprie produc torului. manevrare. Aceasta se face conform reglement rilor în vigoare i se refer la coresponden a cu prevederile din proiect i condi iile de calitate i încadrare în abaterile admisibile prev zute mai jos. U a va avea 2/3 geam pentru a asigura suprafa a de explozie. existen a i con inutul proceselor verbale de verificare i recep ie pe faze de lucr ri. l) l ca urile de p trundere a z voarelor în pardoseal i tocuri. m) dechiderea cercevelelor cuplate trebuie s se fac cu u urin . Verificarea pe parcursul mont rii va fi executat de c tre conduc torul tehnic. Verificarea pe faze a calita ii lucr rilor. Geamurile se încheie în form piramidal dep ind linia plan eului i fiind protejate de o lucarn . i) existen a pieselor auxiliare (vasernase. In cazul in care se vor executa operatii de retusare a finisajelor. examinarea direct a lucr rilor executate. ferestrele si usile vor fi acoperite cu hartie de ambalaj sau cu folie din material plastic dupa care se vor executa operatiile de racordare a tencuielilor. Se va verifica: a) existen a i calitatea accesoriilor.7. U a i fereastra centralei termice vor fi din profile metalice i Tb neagr vopsit . glafuri din tabl ) la ferestre (pentru îndep rtarea apei de ploaie) este obligatorie. placajelor. trebuie protejate prin pl cu e metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului.5 mm. Eventualele deterior ri se vor remedia înainte de montare. j) accesoriile metalice trebuie s fie bine montate i s func ioneze perfect. VERIFICAREA TÂMPL RIEI ÎNAINTE DE MONTARE Verificarea produselor de tâmpl rie montate pe antier sau fabricate se face la primirea pe antier. prin sondaje. c) între foaia de u i pardoseal s fie un spa iu constant de 3 pân la 8 mm. comisia de recep ie va verifica lucr rile de tâmpl rie. acestea înscriindu-se în registrul respectiv. g) între cercevea i marginea paletului tencuit trebuie s fie un spa iu de min 3. .corectitudinii finisajului prin vopsire cu vopsea de ulei în trei straturi.1 Tâmpl rie metalic Tâmpl ria geamurilor tip perete cortin de la clasele tronsonului nou va fi din profile de Aluminiu vopsit în culoarea ro ie. tâmpl ria nu a fost deteriorat . Rostul dintre toc si zidarie se completeaza cu materiale izolante. La punerea în oper se verific dac în urma depozit rii i manipul rii. urm rind: a). ele nu trebuie s fie blocate în urma vopsirii. zugravelilor.

placajelor. cuie. manevrare. vopsite de asemenea în culori vii. La punerea în oper se verific dac în urma depozit rii i manipul rii. uruburi sau praznuri. Eventualele deterior ri se vor remedia înainte de montare. cu foi celulare vopsite în culori de ulei vesele.7.2 Tamplarie de lemn PREVEDERI GENERALE U ile interioare U ile claselor vor fi într-un canat. cu 2/3 geam i cu dou laterale fixe. tâmpl ria nu a fost deteriorat . Rosturile se vor etan a cu vat mineral . verde. Tâmpl ria din lemn care sose te pe antier gata confec ionat . diferite.coresponden ei cu prevederile din proiect i cu prescrip iile tehnice de produs.7. . în dou canate. c) între foaia de u i pardoseal s fie un spa iu constant de 3 pân la 8 mm. U ile cancelariei din tronsonul nou i ale holurilor vor fi în dou canate cu 2/3 geam. pe toc din r inoase. f) potrivirea (luftul) corect a foilor de u i pe toat lungimea faltului respectiv.existen ei i calit ii accesoriilor de prindere. trebuie s fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective. k) balamalele s fie montate la în l ime constant (pentru fiecare în parte) de la pardoseal . . j) accesoriile metalice trebuie s fie bine montate i s func ioneze perfect. Tocurile vor fi din r inoase precum i t bliile. Se vor furniza cu toate accesoriile montate i vopsite cu vopsea de ulei ro ie ca i tâmpl ria ferestrelor la exterior. pene. trebuie verifcat de c tre conduc torul tehnic al lucr rii sub aspectul: .existen ei i con inutul certificatelor de calitate. VERIFICAREA TÂMPL RIEI ÎNAINTE DE MONTARE Verificarea produselor de tâmpl rie montat pe antier sau in fabrica se face la primirea pe antier a ambelor categorii în tot timpul punerii în oper (mont rii) precum i la recep ie. Rostul dintre toc si zidarie se completeaza cu materiale izolante apoi se aplica sipcile de acoperire a rostului. ro u. Montarea tamplariei se va face numai dupa terminarea executarii lucrarilor de camasuiala si zugraveli. Verificarea pe faze a calita ii lucr rilor. zugravelilor. d) încadrarea tocului s fie f cut în pere ii existen i prin ghermele. astfel ca tocul s nu aib nici un fel de joc. . a) existen a i calitatea accesoriilor. b) verificarea tocurilor i a c ptu elilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m). Pentru aceasta se probeaza inainte in formatul golului. Wind-fang-ul va fi desp r it de un glass wand de lemn cu u dubl . e) abaterile de la planeitate a foilor de u i sau a cercevelelor mai lungi de 1500 mm. diferite de la o u la alta : galben. In cazul in care se vor executa operatii de retusare a finisajelor. Ferestrele claselor i celorlalte înc peri se vor vopsi la interior în aceea i culoare cu u a clasei. se fixeaza cu suruburi in ghermele sau dibluri. nu trebuie s dep easc 2 mm. dibluri. Verificarea pe parcursul mont rii va fi executat de c tre conduc torul tehnic. etc. Inainte de a se strange complet suruburile se verifica verticalitatea si orizontalitatea si modul de functionare. chit permanent elastic i baghete din lemn. albastru. ferestrele si usile vor fi acoperite cu hartie de ambalaj sau cu folie din material plastic dupa care se vor executa operatiile de racordare a tencuielilor. U ile exterioare U ile de intrare i spre curtea interioar vor fi simple.

. trebuie protejate prin pl cu e metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului. Se va utiliza lac incolor pentru tocuri i folie u ilor.l) l ca urile de p trundere a z voarelor în pardoseal i tocuri. n) verificarea calit ii vopsitoriei se va face conform capitolului ³Zugr veli i vopsitorii´.

inaintea lucrarilor de vopsitorii si pardoseli.47/1986 . precum i a aderen ei cordonului de chit. STAS 853/1980 .vopsirea cu grund pe baza de ulei a faltului. aplicat cu o carpa inmuiata si bine stoarsa. MATERIALE -se vor utiliza geamuri clare de 4mm grosime.8 GEAMURI Prevederile capitolului ³GEAMURI´ se refer la executarea lucrarilor de montare a geamurilor si la controlul calit ii i recep iei lucr rilor de geamuri montate la ferestre de lemn i metalice precum i la u i.7. Verificarea lucr rilor de geamuri la recep ia preliminar a întregului obiect se va face de c tre COMISIA DE RECEPTORI prin: .³Instruc iuni tehnice pentru folosirea i montarea geamurilor i a altor produse de sticl în construc ii´. Operatia de taiere se va face cu diamantul. . încheindu-se PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE FAZE DE LUCRARI.. . fisurate sau zgâriate.2/1987-³Tâmpl rie pentru construc ii. la condi iile de calitate i la încadrarea în abaterile admisibile. In cazul in care se va proceda la taierea lor se va utiliza o masa de lucru acoperita cu o patura moale.³Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre´. STAS 3830/1984 . Montarea geamurilor. Verificari pe parcursul lucrarilor Verificarea materialelor aduse pe antier i în fabric se efectueaz de c tre conduc torul tehnic al lucr rii i se refer la dimensiunile i calitatea materialelor prev zute în documenta ia de execu ie.C. Se refer la coresponden a cu tipurile i dimensiunile din proiect.STAS 9317/4. .examinarea existen ei i con inutului procesului de verificare pe faze de lucr ri. Lucrari pregatitoare. La geamurile montate cu baghete se aplica un pat de chit de-a lungul faltului dupa care se aseaza geamul taiat la dimensiuni. Materialele nu vor fi puse în lucrare dac nu sunt înso ite de certificatele de calitate. presandu-se cu mana astfel ca sa se lipeasca bine de chit.2 mm între geam i falt se va controla cu ocazia scoaterii pentru verificarea intelor i tifturilor. Baghetele se aseaza pe geam si se fixeaza astfel incat geamul sa nu aiba joc. De asemenea. linia si vinclul. Jocul de 1. Inainte de taiere geamurile mai groase de 4mm se vor unge cu petrol. Normative privind proiectarea i executarea lucr rilor de tâmpl rie i montare a geamurilor: . care se înscriu în registrul respectiv.examinarea direct a lucr rilor executate prin sondaj.Metode de verificare a calit ii´. Verificarea pe faze se va face pentru întreaga categorie de lucr ri de geamuri i pentru fiecare tronson în parte.³Geamuri trase´. Verificarea pe parcurs a calit ii lucr rilor se va face de c tre conduc torul tehnic pe tot timpul execu iei si se efectueaz conform instruc iunilor în vigoare. .. . Montarea geamurilor se realizeaza dupa executarea lucrarilor de tencuieli.aducerea geamurilor in zona de lucru in cazul in care au fost procurate la marimi fixe. stabilite pentru fiecare caz în parte i precizate în cataloagele de detalii tip sau în desenele de execu ie. nu se vor pune în lucrare geamuri sparte.

s-a verificat de c tre conduc torul tehnic al lucr rii c au fost livrate cu certificat de calitate.dac este cazul . VERIFICARI PENTRU ASIGURAREA CALITATII PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR . . . .încerc rile de calitate.9 PARDOSELI Prevederile prezentului capitol se aplic la toate lucr rile de pardoseli executate la construc ii sociale.receptia pardoselilor.s-au efectuat la locul de punere în oper . La verificarea pe faze de lucr ri se fac acelea i verific ri ca cele prescrise pentru parcursul lucr rii.Verificarea de catre conducatorul unitatii a certificatelor de calitate. Este necesar verificarea i recep ionarea lucr rilor de instala ii ce trebuie terminate înainte de începerea lucr rilor de pardoseli (ex. în centrala termic i pe treptele de intrare. tip reci sau calde.fixarea îmbr c mintei pe suport. Rezultatele verific rilor i recep iilor pe faze de lucr ri se consemneaz în procesele verbale. . . .verific rile ce comport m sur tori sau desfaceri se fac cu frecven a de 1/4 din aceea prescris pentru verific rile de parcurs.elemente geometrice (grosime. ASIGURAREA CALITATII PARDOSELILOR Pentru asigurarea calitatii pardoselilor sunt necesare urmatoarele actiuni: .verificari pe parcursul executarii lucrarilor de pardoseli. În proiect sunt prev zute : . .pardoseli calde din parchet lamelar din material fibrolemnos presat în cancelarii. PREVEDERI GENERALE Lucr rile de pardoseli se vor începe dup verificarea i recep ionarea suportului.Orice lucrare de executie a unei pardoseli va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului. instala ii. conform instruc iunilor respective. opera ii care se efectueaz i se înregistreaz conform prevederilor capitolelor respective. panta).Verificarea ca abaterile de la planeitate ale stratului suport sa se incadreze in limitele admisibile.pardoseli semicalde din covor PVC în s lile de clas lipit direct pe suprafe ele de beton sclivisite. .racordarea cu alte elemente de construc ii i instala ii. . . EXECUTIA PARDOSELILOR SI VERIFICARI PE PARCURSUL LUCRARI LOR. . care s confirme c sunt corespunz toare normelor respective.coresponden a cu proiectul. planeitate. izola ii) i a tuturor lucr rilor a c ror executare ulterioar ar putea degrada pardoselile.au fost depozitate i manipulate în condi ii care s evite orice degradare a lor. La recep ia preliminar a obiectului se efectueaz : .aspectul i starea general .verific rile de aspect se efectueaz înc pere cu înc pere.rosturile. Toate materialele. str pungeri. semifabricate i prefabricate ce intr în componen a unei pardoseli vor intra în lucrare dac în prealabil: . Pricipalele verific ri de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt: .7. . . .verificarea proiectului si a detaliilor de executie in functie de tipul pardoselii.pardoseli reci i plinte din mozaic de ciment frecat pe holuri. .

in stare uscata. In incaperi cu suprafata mai mare de 9 m2. amestec care apoi se rastoarna peste piatra din mozaic asezata in prealabil pe o platforma dupa care se amesteca bine cu lopata pentru a se asigura raspandirea uniforma a granulelor de mozaic. .. 7. Se adauga apoi apa necesara pana se va obtine un mortar care sa se intinda usor fara a fi insa prea fluid.verific rile de aspect se efectueaz înc pere cu înc pere. imbracamintea se va proteja in primele zile de la turnare prin acoperire cu rogojini. La intinderea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va urmari distributia uniforma a pietrei de mozaic ca desime si marime a granulelor. Pentru asigurarea unei grosimi uniforme se va intinde mortarul intre sipci de reper si se va indesa bine cu mistria. mortarul de ciment cu piatra de mozaic intr-un strat de 15mm grosime. pentru a se evita fisurarea datorita uscarii prea rapide din cauza curentilor de aer. Cantitatea de ciment va fi de 600 kg la m3 de piatra de mozaic. Se pot adauga coloranti minerali sau cimenturi colorate in proportie de cel mult 5% din greutatea cimentului. Rezultatele verific rilor i recep iilor pe faze de lucr ri se consemneaz în procesele verbale. cimentul si colorantul. DIN MOZAIC TURNAT Mortarul va fi executat cu piatra de mozaic cu granulozitate continua sau discontinua de provenienta si culori diferite. saci de hartie sau rumegus de brad care se vor uda periodic cu apa. se va face prin frecare. A doua frecare numita slefuire.examinarea i controlul documentelor încheiate pe parcursul lucr rilor i pe faze de lucr ri.6 zile de la turnare. La recep ia preliminar a obiectului se efectueaz : . mozaicul se va turna in panouri de max. manual sau mecanizat. lefuire. Dupa indesare se vor scoate sipcile. Se vor scoate sipcile de reper si locurile ramase se vor umple tot cu mortar de ciment cu piatra de mozaic. pentru a se preintampina fisurarea. Prepararea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va face amestecand intai bine. Inaltimea scafelor sau a plintelor va fi de 15 cm iar grosimea lor va fi astfel stabilita incat sa depaseasca suprafata tencuielii cu 5 mm. In acest timp suprafata de mozaic se mentine umeda. . Dupa turnarea stratului de mortar de ciment cu piatra de mozaic si terminarea prizei. conform instruc iunilor respective.9. Frecarea se va face dupa obligatoriu la 4«. Dupa intinderea mortarului de ciment de poza. Executia va debuta cu turnarea unui strat de mortar de ciment de poza cu dozajul de 400 kg ciment la 1m3 de nisip in grosime de cca 3 cm cu suprafata rugoasa pentru o mai buna legatura cu imbracamintea de mozaic turnat. Dupa spalarea de pasta rezultata si uscare se ceruieste si se lustruieste. se va turna tot intre sipci de reper. 2 m2 care se despart prin rosturi de turnare (benzi de sticla cu muchia superioara la nivelul suprafetei. .verific ri directe de aspect .1 PARDOSELI RECI. ceruire.verific rile ce comport m sur tori sau desfaceri se fac cu frecven a de 1/4 din aceea prescris pentru verific rile de parcurs. Finisarea suprafe ei îmbr c min ilor. . iar golurile respective se vor umple cu acelasi mortar de ciment.verific ri directe de aspect. udandu-se suprafata in permanenta.examinarea i controlul documentelor încheiate pe parcursul lucr rilor i pe faze de lucr ri. La verificarea pe faze de lucr ri se fac acelea i verific ri ca cele prescrise pentru parcursul lucr rii. se face cu piatra abraziva mai fina. Scafele sau plintele sunt obligatorii la incaperile prevazute cu instalatii de apa (CT) si pe holuri pentru a nu se murdari peretii odata cu spalarea pardoselii.

pentru montare covorul se va croi in conformitate cu un plan de montaj. se va asigura climatul interior: . Pregatirea covoarelor: .9. 7.dupa 14-16ore de la aplicarea gletului suprafata se va slefui cu o piatra abraziva spre a se inlatura bavurile.2 mm). intocmit.2 PARDOSELI SEMICALDE In incaperile in care se executa pardoseli cu stratul de uzura din mase plastice. .temperatura minima de lucru +20rC. Materialul se intinde cu spaclul lat din PVC. . Adezivul se va aplica in strat subtire si cat mai uniform.umiditatea relativa a aerului de max65%. Acest regim se va mentine si dupa terminarea lucrarilor cel putin 2 saptamani sau se va proceda conform indicatiilor producatorului pana la darea in folosinta a incaperilor. .se vor corecta neregularitatile prin frecare cu piatra abraziva si gletuire subtire. executarea baghetei perimetrale din material lemnos.fasiile de covor se vor amplasa paralel cu unul din peretii incaperii. montarea pl cilor fibrolemnoase. - . cand in doua incaperi alaturate fasiile au culori diferite sau la racordarea cu o pardoseala de alta natura.dupa aclimatizare fasiile de covor vor fi croite definitiv ccu 2«3mm mai scurte fata de profilul peretelui.se aplica stratul de adeziv de catre doi muncitori odata pe jumatatile fasiilor intoarse cat si pe suprafata stratului suport care a ramas neacoperita.rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde usa nu trebuiesa cada in dreptul golului usii. cu minim de rosturi si de fasii mai inguste de 50cm. dispunerea unui strat din polietilen expandat . . TEHNOLOGIE Pregatirea stratului de uzura: . . timp de min. .mortarul pentru gletuire se aplica in grosime cat mai redusa (1.se va urmari repartizarea economica a fasiilor de covor in incapere. Asezarea fasiilor de covor pentru lipire se va face pe portiuni mici si in mod succesiv pentru a evita prinderea de aer sub fasia de material.. Lipirea covorului se va face dupa 20«40min de al aplicarea adezivului. cu rosturile dintre ele orientate in directia de circulatie maxima si daca este posibil si in directia pricnipalei surse de lumina naturala: . daca in cele doua incaperi se monteaza acelasi tip de covor fasia nu se va intrerupe in dreptul usii.fasiile taiate se vor aseza in pozitie de montare si se vor lasa desfasurate. dispunerea celui de-al doilea strat de folie de polietilen . . .3 PARDOSELI CALDE DIN PL CI FIBROLEMNOASE TEHNOLOGIE EXECU IE dispunerea unui strat din PFL.9.se curata spatele fasiilor de covor cu perii si carpe. in prealabil.7. cu respectarea urmatoarelor criterii: .se aseaza fasiile cu marginile petrecute pe o latime de cca 2cm. Lipirea covoarelor: . dispunerea unei folii de polietilen ca barier contra vaporilor. 24 de ore pentru aclimatizare si in acelasi timp pentru eliminarea tensiunilor interne aparute in material datorita sederii in sul a covorului. atunci rostul de racordare a celor doua tipuri de pardoseli se va amplasa la mijlocul grosimii foii usii.

La recep ionarea preliminar se efectueaz acelea i verific ri direct de c tre comisie dar cu o frecven de minim 1/5 din frecven a precedent . stre inii i paziei. vopsitorii sau lambriuri. vopsitoriile. Este interzis a se începe executarea oric ror lucr ri de zugr veli. chiar dup terminarea întregului obiect i în consecin nu este necesar a se încheia procese verbale de lucr ri ascunse.6. . precum i aplicarea straturilor succesive în ordinea i la intervalele de timp prescrise. Dupa terminarea reparatiilor. tâmpl rie) precum i dac au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri. Registrele inferioare ale pere ilor (1. este necesar a se verifica dac au fost executate i recep ionate toate lucr rile destinate a le proteja (învelitori. suprafata stratului suport nu trebuie sa prezinte abateri de la planeitate mai mari de 5mm la dreptarul de 2 m si nici vreo unda mai mare de 2 mm la dreptarul de 0. Conduc torul tehnic al lucr rii trebuie s verifice toate materialele înainte de a fi introduse în lucrare. supor i pentru obiecte sanitare sau elemente de înc lzire). VOPSITORII Domeniu de aplicare Prevederile din prezentul capitol se refer la lucr rile de zugr veli i vopsitorii interioare i exterioare. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificat oricând. în trei straturi. PREVEDERI COMUNE . Se vor realiza registre zugr vite n culoarea alb i rosu deschis prin ad ugarea unui oxid. 3. Verificarea calit ii zugr velilor. vopsitorii. prev zut în prescrip ii tehnice.5-nisip:ciment:Aracet.10 ZUGRAVELI. Executarea grunduirii . elemente de tâmpl rie. instala ii). apoi se inlatura partile neaderente prin periere cu peria de paie. . Vopsitoriile se refer la instala iile din centrala termic i la corpurile radiatoarelor i a tâmpl riei ferestrelor. Verificarea calit ii suportului pe care se aplic zugr velile.1. repararea se face cu un mortar de ciment cu adaos de Aracet in proportie de 3:1:0.grundul se realizeaza dintr-un volum de var lavabil sau Aracet si un volum egal de apa omogenizate. console. Timpul de uscare este de min. La exterior se vor utiliza acelea i materiale pentru zugr veal . Zugr velile i vopsitoriile fiind lucr ri ce r mân vizibile. se face numai dup uscarea lor complet i are ca scop principal depistarea defectelor care dep esc abaterile admisibile în vederea efectu rii remedierilor i a elimin rii posibilit ii ca aceste defecte s se repete în continuare. Registrele de culori diferite se vor separa prin nuturi albe sau ro u închis.7. privind îndeplinirea condi iilor de calitate.5. In cazul adanciturilor. utilizarea re etelor i amestecurilor indicate. Pe parcursul execut rii lucr rilor este necesar a se verifica respectarea tehnologic de execu ie. Executarea stratului de glet . PREGATIREA STRATULUI SUPORT . Materialele trebuie livrate cu certificat de calitate care s confirme c sunt corespunz toare normelor respective. 2 ore la temperatura de +15rC si de o ora la +25 rC sau mai mare.5 m. Registrele superioare i tavanele se vor gletui cu var i se vor zugr vi cu lapte de var alb cu adaos de oxid de zinc. 4. 2. se face în cadrul verific rii execut rii acestui suport (tencuieli. gleturi. betoane. zid rii. Înainte de începerea lucr rilor de zugr veli. Grundul se aplica cu bidineaua sau pensula lata. strea in ) sau a c ror execu ie ulterioar ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instala ii. înainte ca suportul s fi fost verificat de c tre eful punctului de lucru. Mortarul se prepara intr-o galeata prin amestecarea manuala in loturi corespunzatoare unei perioade de lucru de maximum 3 ore.suprafata peretelui se curata inlaturandu-se proeminentele cu spaclul si eventual cu dalta si ciocanul. vopsitoriilor.0m în l ime) pe holuri i în s lile de clas se vor vopsi în culori de ulei peste un glet de ipsos.

Pe suprafe ele stropite. C. b. drucare.18/1983 . Nu se admit pete de mortar sau zugr veal pe suprafe e vopsite.Normativ pentru executarea lucr rilor umede. placaj ceramic) se aplica o placa de PFL dur pentru a evita stropirea. Pentru aplicarea manuala se va folosi drisca metalica cu lama din otel flexibil de 0.5 mm grosime. avându-se în vedere urm toarele: a. Astfel se corecteaza eventualele lipsuri de material. O zugr veal nu trebuie s se ia pe palm prin frecare. Gletul se prepara prin amestecare manuala in cantitati pentru cca 8 ore de lucru.Normativ pentru executarea lucr rilor de zugr veli i vopsitorii. Gletul se 2 stropeste pe o suprafata de cca 1 m . 2 Pentru aplicarea mecanizata gletul se strecoara prin sita de 100 ochiuri/cm . STAS 8431/1-1975 . Normative privind executarea lucr rilor de zugr veal . scurgeri. vopsitorii: C. suprafa a vopsit cu ulei. b ici. aspectul suprafe elor zugr vite în culori de ap (culoare uniform .4z 0. VOPSITORII 1. 2.Norme de protec ia muncii în activitatea de construc iimontaj. fire de p r. Aderen a zugr velilor interioare i exterioare se constat prin frecare u oar cu palma de perete. urme de pensul sau urme de vopsea insuficient frecat la preparare.Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente. c. b ici i cojiri. cremoane. In cazul aplicarii cu pistolul volumul de apa se poate mari pana la de 4 ori.Trepte pe baz se polimeri cu suport de hârtie. se intrerupe stropirea si se netezeste cu spaclul de cauciuc. b. Prin examinarea vizual se verific urm toarele: a. coresponden a zugr velilor interioare i exterioare cu prevederile din proiect i cu eventualele dispozi ii ulterioare. f r pete. olivere) nu trebuie s fie p tate cu vopsea. adic s nu prezinte straturi str vezii.2mm: Aracet:apa.C.- - - dupa executarea reparatiilor locale si grunduire se aplica un strat de glet cu urmatoarea compozitie: 3:1:0. Verificarea pe faze de lucrari 1. urme de pensule sau bidinele).5 nisip cuartos sub 0. Nu se permit corecturi sau retu uri locale.D/80 . 2. stropii trebuie s fie uniform repartiza i. emailuri sau lacuri trebuie s prezinte acela i ton de culoare.Ind. Pe suprafetele invecinate (tamplarie. lipsuri de buc i de pelicul . Nisipul cuartos se poate inlocui cu dolomita sau faina de cuart. Urmele de bidinea sunt admise numai dac nu se v d de la distan a de 1 m. aglomer ri de pigmen i. Ordin M. Vopseaua de orice fel trebuie s fie aplicat pân la ³perfect curat´.care pot genera desprinderea stratului. La vopsitoriile pe tâmpl rie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafe elor de lemn sau metalice (chituite i lefuite în prealabil). Stratul de glet va avea grosimea de 1 mm si se va lasa la uscat minim 16 ore inainte de aplicarea vopsitoriei.1233. Prin examinarea vizual se verific aspectul vopsitoriilor. Se aplica pe suprafete de cca 1 m2 descrind cu drisca serpentine orizontale. Înainte de începerea verific rii calit ii vopsitoriilor se va controla mai întâi dac la vopsitoriile în ulei s-a format o pelicul rezistent . pete desprinderi.16/1984 . stropi. Constatarea se face prin cioc nirea vopselei cu degetul în mai multe puncte. C. neregularit i cauzate de chituire sau gletuire necorespunz toare. STAS 146/1980 .Var pentru construc ii. cute. cr p turi. . scurgeri.3/1976 . fisuri . Accesoriile metalice (silduri. aspect (lucios sau mat) dup cum se prevede în proiect sau în mostre stabilite.

Se va verifica înainte de vopsire. Separa iile trebuie s fie rectilinii i orizontale. precum i între zugr veal i tavane. se vor controla cu ajutorul unei oglinzi. trebuie s fie distincte. Înainte de vopsirea suprafe elor. separa iile vor fi f cute cu nuturi. convectoarele se vor examina vizual pe toate fe ele dac sunt vopsite în culorile prescrise i dac vopseaua este uniform . f.d. dac suprafe ele au fost corect preg tite prin cur ire de rugin . chituire a rosturilor. cr p turi sau alte defecte. Verificarea vopsitoriei fe elor ³nev zute´ ale evilor. f r pete. etc. . Tevile. e. Acolo unde se prevede. urme de pensul . Separa iile între zugr veli i vopsitorii. lefuire. ondula ii. f r suprapuneri. vor fi verificate dac au fost preg tite corect prin cur ire. mortar. radiatoarele. pe acela i perete. etc. radiatoarelor.

. prin must ile prev zute special în centura de beton armat. ancorate de centurile de b. Rezemarea grinzilor se realizeaza pe min. .ignifugare-vopsire prin peliculizare a materialului lemnos.pozi ionarea t lpilor (pe direc ia fermei). Se execut t v neal din ipci de r inoase i se se dispun saltelele de vata minerala între dou folii de polietilen .montarea paziei între c priorii aparen i pentru a împiedica p trunderea curen ilor de aer în pod. . fara iesirea in consola a elementelor tavanului. Structura de rezistenta a plan eului de lemn este conferit de grinzile din lemn de r inoase.a.7. calit II. .12 ARPANT TEHNOLOGIA DE EXECUTIE Etapele principale ale procesului tehnologic sunt: . . . spatiu necesar pentru ferirea grinzilor de umezeala si pentru a asigura prinderea. MATERIALE grinzi de lemn de rasinoase. 15z20cm. cu juguri din platband i ururuburi CONEXPAND. - Fig.fixarea t lpilor pe plan eul de b.montarea popilor i trasarea pantei acoperi ului. Se asigura un spatiu de 5-10cm de la fata laterala a grinzilor de margine pana la fata peretelui paralel cu grinzile. 5 cm de la fa a popului . . pane.realizarea dispozitivelor de evacuare a apelor meteorice.montarea asterealei i apoi a învelitorii.montarea elementelor ³cadrelor verticale´: contrafi e. . Grinzile care sus in popii vor fi duble sau triple i vor avea sec iuni diferite în func ie de deschiderea înc perilor.1 . Se execut apoi podina din lemn de r inoase la extrados.a.11 PLAN EU DE LEMN Peste tronsonul consolidat se va reface plan eul de lemn. TEHNOLOGIE Grinzile se fixeaza pe centurile pere ilor prin mustatile de ancorare prevazute în centurile de b.trasarea pozi iilor popilor i respectiv a t lpilor. 7. Cle tii vor fi t ia i la min. cle ti.a.

MATERIALE : Conform STAS 8689-80 (dimensiuni) i STAS 1961-80 (calitate): *Popii ± Popii.sunt centuri din lemn ecarisat. La coam . 75 cm interax.5x10m sunt din buc i de c prior. Chertarea se va practica numai asupra c priorilor. Se verific fixarea elementelor arpantei prin buloane. Se verific fixarea t lpilor popilor în plan eul de beton armat prin intermediul jugurilor din platband . cu lungimea de 50z100 cm.1. Înn direa nu se face nici într-un caz în câmp. Acestea vor fi îmbinate cu popii. au sec iunea 14x14cm. schi ei din fig. cf. *C priorii ± au sec iunea 7. Se fixeaz de ambele p r i ale popilor i de c priorii corespunz tori fermei. Panele nu vor fi chertate. Pe ace tia reazem panele (14v14cm) prin suprapunere direct . C priorii se dispun perpendicular pe pane. *Cle tii ± scandura de 28 x20 cm.*OBSERVA II: Panele i c priorii se vor înn di pe reazeme prin scoabe. Înn direa c priorilor se face numai pe pane prin al turarea i petrecerea lor de fiecare parte a panei cu cel pu in 20 cm. pentru a le asigura fixarea. m surate cu dreptarul de 3. *Contrafi ele ± au sec iunea de 7. scoabe. Se dispun la 45r de o parte si de alta a popului. Verificarea dimensiunilor se face cu aparate obi nuite de m surat. c priorii se îmbin cu nut i feder i se bat cuie sau scoabe.5x10cm i se dispun la cca. din lemn de r inoase ecarisat. Lemnul din care se confec ioneaz elementele de arpant nu tre buie s dep easc umiditatea maxim de 15%. cosoroaba . Popii se vor reazema pe t lpi cu sec iunea 14x14 cm. Fermele se vor dispune în func ie de configura ia acoperi ului. cu prag. . Sub înn dire va fi obligatorie prezen a fururii corespunz toare l imii elementului continuu. * Panele. cu sec iunea 14×14 respectiv 12v 12cm. VERIFICAREA CALIT II Verificarea defectelor lemnului i verificarea asambl rilor se face vizual. Abaterile admisibile de la planeitate. Acestea se a eaz vertical pe capul popilor sau pe cle ti. cuie i t lpi.0 m lungime sunt 5 mm în lungul liniei de cea mai mare pant .

. . Pentru acesta se utilizeaza schela zidarilor si scarile.13. Montajul se face dupa ce s-a trasat cu firul de plumb fixat in dreptul stuturilor verticale (de pe jgheaburi) pe care urmeaza sa se fixeze. Distanta fata de zid trebuie sa fie de 2 cm. cap X .verificarea existentei rostului de 2 cm intre tronsoanele de jgheab.calitatea suportului carligelor.13 TINICHIGERIE 7. III . cap.verificarea prin turnarea de apa in jgheab a pantei spre burlan. STAS 2274-88. Pentru evitarea infundarii burlanulul se recomanda asezarea unor site demontabile la racordul jgheabului cu burlanul. Se noteaza locul de prindere al bratarilor care terbuie dispuse la max. Fixarea bratarilor se face cu piroane de 150 mm lungime care se introduc in zid 120 mm. Pentru a feri jgheaburile de deteriorari provenite din alunecarea zapezii sau ghetii se prevad bride si carlige de sustinere din otel lat conf.vol. Masuri TSM i PSI Executia lucrarilor la arpanta i învelitoare va fi întrerupta pe timp de ploaie.Lucrari în lemn.Lucrari de învelitori.5cm/m. Verificari pe parcursul lucrarilor: Pe parcursul lucrarilor se fac urmatoarele verificari: .1 Jgheaburi Jgheaburile utilizate vor fi semicirculare.amplasarea si prinderea corecta a pieselor de racordare in camp. Montajul se incepe de jos pentru a evita agatarea tronsoanelor ce pot ameninta muncitorii cu posibilitatea caderii si de a putea folosi tronsoanele prelucrate si asamblate in atelier. ceata deasa.Lucrari de încarcari. I cap. cap. . Tronsonul de burlan de deasupra solului (1.Lucrari de depozitarea materialelor.99). 1. cu diametrul de 125 mm. a colturilor. V .2 Burlane Burlanele se monteaza dupa executarea tencuielilor si dupa zugraveli. descarcari materiale.5m distanta.Instructajul de protectia muncii. cap. Pentru preluarea dilatarii jgheaburilor se prevad rosturi la 10 m distanta de punctele de racord cu burlanul.Scule i dispozitive.7. Gura de scurgere va fi la max 30cm deasupra trotuarului. 7. Se vor respecta normel de protectie contra incendiilor.executia corecta a sortului mai ales in ceea ce priveste racordarea lui la jgheab. Conform STAS 2389-92. XXXVII . numarul de burlane minim necesar se stabileste dispunand cate unul la max 15m perimetrul de streasina. Panta jgheabului va fi de 0.prinderea corecta si la distantele din proiect a carligelor. în vigoare (P118 .verificarea imbinarii la mufe a burlanelor si a coturilor precum si a prinderii lor in bratari. cap. .5 m) va fi din fonta. a pieselor de racordare la burlan. . . Racordarea dintre burlanul de tabla zincata si cel de fonta va fi etansata cu chit elastic. XIV . Se vor respecta indicatiile din: ³ Norme de protectia muncii în activitatea de constructii montaj´ . . vânt cu intensitate mai mare de gradul 6.13. cap. precum si a tronsoanelor de jgheab. Bratarile vor fi conform STAS 2274-88.Echipamentul de protectie. Rosturile in jgheaburi se executa si la varfurile de panta. XXXV . si a etanseitatii imbinarii dintre elementele prin infundarea burlanelor. XII .

în vigoare (P118 .Echipamentul de protec ie. str pungerile. cap. pentru a îndeplini condi iile: 1.98). Fal urile de îmbinare se vor unge cu chit de miniu înainte de a fi strânse. cu distan a de max 40 cm între ele. cap X .7. La recep ia lucr rilor se vor examina minu ios doliile. . Fal urile în picioare vor fi paralele cu linia de cea mai mare pant . s nu aib denivel ri mai mari de 3 mm/m.vol. Foile de tabl se prind de astereal prin copci de 30«50 cm l ime. racord rile.Lucr ri în lemn. Prinderea se va face cu cel pu in 2«3 agrafe pe fiecare latur . astereala s fie bine fixat pe c priori. În jurul locului de lucru la acoperi se vor instala îngr diri i tabele indicatoare. - Tehnologie de execu ie Se monteaz cârligele pentru jgheaburi înglobate la nivelul asterealei. rosturile. În timp de iarn . M suri de PSI i TSM La proiectarea i executarea învelitorilor se vor respecta: ³ Norme de protec ia muncii în activitatea de construc ii montaj´ . cap.Lucr ri de depozitarea materialelor.14 INVELITORI DIN TABLA Înaintea începerii execu iei învelitorii se va verifica suportul. desc rc ri materiale. I cap.Scule i dispozitive. cap. cap. calitatea materialelor ce se pun în oper . stratul suport i materialele ce se pun în oper vor fi bine cur ate de z pad i de ghea . cu lungimi corespunz toare tipului de fal : 80 cm pentru fal simplu sau dublu i 120 mm pentru fal simplu în picioare. Legarea muncitorilor cu centuri de siguran este obligatorie. Distan a dintre acestea nu va fi mai mic de 15 cm. Dac acest lucru stânjene te se vor monta parapete i se va prevedea o plas general din frânghie rezistent la c derea unui om. Se vor respecta normele de protec ie contra incendiilor. XII . V . 2. Fal urile orizontale se execut primele i se culc . XXXVII . III . Accesul muncitorilor se va face prin locuri sigure prin sc ri montate i verificate de eful punctului de lucru. La coam i la muchii tablele se vor încheia cu fal uri în picioare.Instructajul de protec ia muncii. XIV .Lucr ri de învelitori. cu rosturile între scânduri de max 2 cm. Controlul calit ii i recep ia lucr rilor Pe parcursul execu iei se va verifica în mod deosebit: îndeplinirea condi iilor de calitate a suportului.Lucr ri de înc rc ri. f r denivel ri. înainte de începerea execu iei învelitorii. Dolia va fi alc tuit din fâ ii de tabl încheiate între ele cu fal uri duble culcate. cap. Generalit i Înainte de execu ia învelitorii se realizeaz stratul suport din astereal de scândur care trebuie s corespund în ceea ce prive te abaterile admisibile de la planeitate m surate cu dreptarul de 3 m lungime (care trebuie s fie de 5 mm în lungul liniei de cea mai mare pant i de 10 mm perpendicular pe aceasta). XXXV .

 cap. Se vor respecta normele de protectie contra incendiilor.Echipamentul de protectie.vol. XIV . Se vor respecta indicatiile din: ³ Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj´ .Receptia se va face dupa completa terminare a lucrarilor. cap X . in vigoare (P118 .Lucrari de invelitori. burlane. V . ceata deasa. cap. I cap. cap.Instructajul de protectia muncii. XXXV . Masuri TSM i PSI Executia lucrarilor la Sarpanta si invelitoare va fi intrerupta pe timp de ploaie. cat si in dreptul racordurilor de la cosurile de ventila ie. XII . descarcari materiale. vant cu intensitate mai mare de gradul 6. . pazii etc). privind invelitoarea din interior nu trebuie sa se vada lumina exterioara atat in camp.Lucrari in lemn.99). III .Scule Si dispozitive. inclusiv tinichigeria (jgheaburi. asigurarea functiei de indepartare completa a apelor pluviale si asigurarea conditiei de etanseitate generala. cap. Se va verifica: respectarea cotelor si pantelor prevazute in proiect. cap. XXXVII .Lucrari de incarcari.Lucrari de depozitarea materialelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful