Ordinacija Milojevi medic, Novi Sad, Bulevar cara Lazara 90, telefon 064/197 22 99 . Design by Ti ma www.milojevicmedic.com index | Dr Milojevic | istorija | ve be | preventiva | indikacije | procedure | kontakt | sadr aj

nazad

Specijalisti ka ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
MEDIC

M ILOJEVI
Sa etak: Cilj ovog rada je pre svega da na edukativan na in pribli i kompleksnost kineziterapijskih programa u okviru respiratome rehabilitacije, njihove specifi nosti odre ene poreme ajima i klini kim manifestacijama osnovne bolesti svima onima koji se sre u sa ovim problemom. U radu su detaljno i vrlo ilustrativno prikazani danas kori eni kineziterapijski programi u okviru respiratorne rehabilitacije, njihove specifi nosti odre ene poreme ajima i klini kim manifestacijama osnovne bolesti i ciljevima koji se postavljaju pred respiratornu rehabilitaciju. Cilj respiratome rehabilitacije je da nau i bolesnika kako da ivi sa svojoni bole u, da pravilno di e i da preostale rezerve kardiovaskularnog i respiratornog sistema to bolje koristi. Postupci respiratome rehabilitacije imaju za cilj odlaganje ta ke kolapsa bronha, usporenje ritma disanja pove avaju i ekonomi nost, produbljenje disanja bez pove anja brzine disanja, mobilizaciju toraksa i ki me, korekciju dr anja tela i popravljanje op te kondicije. Rezultat pravilno sprovedenih mera respiratome rehabilitacije je zna ajno pobolj anje svih parametara plu ne funkcije i gasne razmene. Klju ne re i: Respiratoma rehabilitacija, kinezi -terapija Summary: The study is primarily aimed at educating all those who are involved with this health issue about complex kinesi therapv programmes included in respiratory rehabilitation and their specific features conditioned by the primary disease disorders and clinical manifestations. The paper brings a detailed and illustrative presentation of kinesi therapy programmes in the current use as a part of respiratory rehabilitation and their specific features conditioned by the primary disease disorders and clinical manifestations, as well as by the aims to be achieved by respiratory rehabilitation. Respiratory rehabilitation is aimed at teaching a patient how to live with his disease and instmct liim to breathe properlv in order to make the best use of his retained cardio respiratory reserves. This can be achieved by delaying the bronchus collapse point, slowing down the breathing rhvthm, which results in deeper, more economic but not faster breathing, better mobilization of the thorax and spine, improved body posture and general condition of a patient. Adequately applied respiratory rehabilitation also results in a significant improvement of all lung function and gas exchange parameters. Key words: respiratory rehabilitation, kinesi fherapy UVOD

Cilj respiratome rehabilitacije je da nau i bolesnika kako da ivi sa svojom bole u, da pravilno di e i da preostale mogu nosti respiratomog i kardiovaskularnog sistema to bolje koristi. Da bi se kod bolesnika sprovela rehabilitacija u u em smislu re i, odnosno kineziterapija, posle jasno uo enih gre aka pri respiraciji, potrebno je uraditi jo niz propratnih postupaka. Na prvom mestu potrebno je osloboditi disajne puteve od nagomilanog sekreta, to posti emo aplikacijom odgovaraju ih lekova putem aerosola i polo ajne drena e uz vibraci ju i perkusiju, bolesnik se relaksira putem razli itih procedura (mehanoterapija, liidroterapija, elektroterapija i autogeni trening) priprema za kineziterapijske programe ve bi disanja u zavisnosti od prirode osnovne bolesti. Osnovni cilj je popravljanje ventilacije ime se posti e smanjivanje rada i utro ka energije. Postupci respiratome rehabilitacije imaju za cilj odlagaje ta ke kolapsa bronha, usporavanje ritma disanja ime se pobolj ava ekonomi nost, produbljivanje disanja bez pove anja brzine disanja, mobilizaciju toraksa i ki me, korekciju dr anja tela i popravljanje op te kondicije [1]. CILJ RADA Cilj ovog rada je pre svega da na edukativan na in pribli i problem kompleksnosti kineziterapijskih programa u okviru respiratorne rehabilitacije, njihove specifi nosti odre ene poreme ajima i klini kim manifestacijama osnovne bolesti svima onima koji se sre u sa ovim problemom. KINEZITERAPIJSKIPROGRAM KOD HOBP (bronchitis chronica, asthma bronchiale, emphvsema pulmonum, bronchiaectasie) Emfizem se esto javlja nakon hroni nog bronhitisa, nroni nog endobronhijalnog obolenja, bronhiektazija i bronhijalne astme. To su lironi ne bolesti, simptomi se mogu javiti i nestati, ali patoanatomske promene se de avaju i ostaju. Dolazi do respiratome insuficijencije (arterijska liipoksemija, retencija ugljen dioksida, zatajivanje desnog srca, te cor pulmonale). Klini ki tok se karakteri e periodima egzacerbacije i remisije. Fizikalni pregled otkriva kifoti no dr anje, sa povi enim ramenima, pro irenje vena na vratu, pove an plu ni volumen i smanjena brzina ekspirijuma, kao i pove anje rezidualnog volumena. Vitalni kapacitet je smanjen, uz smanjenu alveolamu ventilaciju koja je nejednako rasporedena u plu ima, to dovodi do arterijske hipoksemije i retencije ugljendioksida. Saturacija kiseonika u mirovanju je niska, dok do brze desaturacije dolazi pri najmanjem napom. Prisutne su strukturalne promene u plu ima i bronhiolama. Te promene ine: 1. Dilatacija alveola, koja dovodi do stvaranja mehuri a koji prskaju i konfluiraju stvaraju i ve e vazdu ne upljine uz kolaps malih bronhiola i njihovo fibroziranje; 2. Destrukcija pulmonalne vaskularizacije i desne ventrikulame hipertrofije i insuficijencije (cor pulmonale). Moramo imati u vidu da u toku kineziterapije tj. kad god su energetske potrebe ve e, ubrzava se proces metabolizma, a time se uve ava potreba za kiseonikom. Kod neadekvatne razmene gasova dolazi do o te enja fizi kih i psihi kih funkcuja. Ugljen dioksid je krajnji proizvod procesa i izlu uje se iz plu a gotovo potp uno, ali on je ujedno i hemijski spoj koji igra va nu ulogu u regulaciji disanja. Ako je poreme ena njegova eliminacija dolazi do fiziolo ke neuravnote enosti. Razmena gasova obuhvata: 1. ventilaciju: volumen vazduha koji sti e u alveole svakim inspirijums kim ciklusom i njegova distribucija kroz mnogobrojne alveole u plu ima, 2. difuziju: prolazak gasova kroz alveolarno kapilamu membranu, 3. plu ni kapilami krvotok. Veoma je va no da se razmena gasova odvija uz minimalan utro ak energije. Mehani ki faktori ventilacije od velike su va nosti, u pacijenata sa plu nom insuficijencijom mo e se adekvatna razmena gasova posti i samo putem znatnog pove anja rada respiratornih mi i a, ali ponekad i maksimalan napor ne obezbe uje adekvatnu ventilaciju. Kod pacijenata sa emfizemom dijafragma je nisko postavljena dok je gmdni kavez

mlohavi i atrofiraju. dovodi do pobolj anja kako parametara plu ne funkcije tako i parametara gasne razmene. Ventilaciona funkcija mo e biti kompromitovana pove anim otporom pri strujanju vazduha kroz traheobronhijalno stablo. Karakteri e ga visok otpor pri proticanju vazduha kroz bronhijalno stablo uz porast transpulmonalnog pritiska. Osim toga plu no tkivo gubi svoju elasti nost te dijafragma ne e biti u stanju da savlada otpor koji stvaraju plu a. kod onih kod kojih bolest kra e t raje i kod osoba enskog pola. Laserska biostimulacija. topli aerosol (bronhodilatator. 4. o obezbe enje najcelishodnijeg na ina izvo enja respiratornih zadataka. Ponavljanom primenom laserostimulacije kod ovih pacijenata posti e se produ enje perioda remisije i smanjivanje ja ine napada. Poreme aj ventilacije uz neadekvatno snabdevanje kiseonikom dove e do hipoksije vitalnih organa i ireverzibilnih o te enja. Ventilaciona funkcija je kompromitovana zbog oste enja spoljne mehanike ( irenja i skupljanja gmdnog ko a) . o podizanje op te fizi ke kondicije (snage i izdr ljivosti). 2.restriktivni tip o te enja. o obezbe enje to je mogu e efikasnijeg delovanja respiratornih s ila. ve ere i pre spavanja. vi e nedelja i meseci. Ekspektoraciju treba poja ati perkusijom i vibracijom za vreme ekspirijuma i pri tome izbegavati predeo srca i ko tane prominencije.opstruktivni tip o te enja. lo a drena a bronhijalnog stabla. CILJEVI REHABILITACIJE o uklanjanje sekreta inhalacijom. a traju dugo. Gnidni ko je fiksiran u jednom polo aju te je reducirana i neefikasna ventilacija. Laseroterapija ima ve e efekte kod mladih bolesnika. 3. ve nakon pola sata. korektivne ve be.Heyer-sekundan. Trbu ni mi i i postaju liipotoni ni. uz to manje napora i ubla avanje subjektivnog ose aja respiratomog napora. pove avaju se metaboli ke potrebe koje se ne mogu zadovoljiti te stalno postoji zadu enje kiseonikom koje se mo e nadoknaditi samo prestankom aktivnosti. Ako emfizem ograni uje vaskularnu podlogu desno srce trpi i mora znatno pove ati svoj rad da bi snabdela mali krvotok dovoljnom koli inom krvi (cor pulmonale). Biostimulacija akupunkturnih ta aka laserima niske snage kod bolesnika obolelih od bronhijalne astme sprovedena u vidu desetodnevnog tretmana. o pove ane snage respiratorne muskulature i pove anje endobronhijalnog respiratomog protoka disanjem kroz napu ene usne.ekspandiran u hiperinflacionom polo aju uz kifoto an stav pacijenta koji im olak ava disanje. sekretolitik) na aparatima Heyer. a mogu e je izvoditi i pre ru ka. Me utim mi i m' napor za odr avanje ovog polo aja pove ava ionako visok energetski utro ak te su potrebe za kiseonikom jo ve e. Polu satna drena a u ranim jutarnjim satima pre doru ka. Disanje postaje te e. o uklanjanje sekreta fizi kim merama (polo ajna drena a uz perkusiju ili vibromasa u). Savladavanje poreme enog elasticiteta plu a i torakalnih struktura dodatno pove ava energetske potrebe. METODE REHABILITACIJE 1. Kineziterapija uklju uje: ve be op te kondicije. . Pozitivni efekti laserotretmana kod asmati ara se posti u brzo. boriti se protiv smanjenja aktivnosti pa ak ako ta aktivnost zahteva no enje kiseoni ne maske (ve be sa maskom). Na Institutu za plu ne bolesti u Sremskoj Kamenici u odseku za biostimulativnu terapiju sprovodi se ovaj vid terapije. Topli aerosol 2-3 puta u toku dana u razmaku od 6 sati (bronhodilatator ili sekretolitik). kada je ventilaciona funkcija kompromitovana zbog oste enja unutra nje ventilacione mehanike (otpor u traheobronhijalnom stablu) . Zna i da e pomo ni i interkostalni mi i i morati da pove aju svoj rad. ve be relaksacije i ve be kontrolisanog disanja. Obratiti pa nju na mogu e komplikacije jer nagnut polo aj pove ava pritisak u desnim sr anim upljinama i pulmonalnim arterijama. lo a abdomino -dijafragmalna sinergija i pove ana frekvencija disanja. Vazdu ni tok se zaustavi pre nego sto se plu a isprazne (air -trapping fenomen).

dr anju ramena i ki me. specifi ni otpor u vazdu nim putevima) i utro ka energije za vreme svakodnevne aktivnosti da bi se odredila potro nja kiseonika. tnide se da udahnu to vi e. dorzalni stav sa jastukom pod glavom i poplitealnim jamama. koristi se kod pacijenata kojima je te ko da le e na ravnoj podlozi (gojazni pacijenti ili pacijenti sa jako . uspostavljanja njihove dobre sinergije i automatizma. hodanjem po ravnom i ergobiciklom uz trajanje ve be od 5 -10 minuta.su uvod u ve be disanja i mogu biti aktivne. bolesnik le i na le ima tako da podignutim rukama iznad glave iste e to vi e svoj trup. Kao posledica ventilacionih poreme aja oboleli su stalno gladni vazduha. a za vreme opu tanja izdah kroz usta. te kako da ivi sa svojom ograni enom kardiopulmonalnom rezervom. Ovaj postupak se ponavlja 2-3 puta. Udah duboko kroz nos za vreme istezanja. Ja anjem trbu nih mi i a i aktivacijom dijafragme. intratorakalni gas ni volumen. ime se odstranjuje nepotrebno optere enje gornje kostalne gmpe mi i a i akcesornih mi i a. Istovremeno pacijent poku ava da dodime slabinskim i vratniin delom ki me podlogu. inspirijum postaje kra i i sve povr niji. ja anja snage respiratorne muskulahire obuku za najekonomi niji na in izvo enja respiratornih zadataka. pove ao disajni volumen i pobolj ala distribucija udahnutog vazduha. Dolazi do produ ene kontrakcije inspiratornih mi i a i to dovodi do poreme aja statike gmdnog ko a i ki menog stuba. d) ve be kontrolisanog disanja (Ve be disanja) Z a pobolj anje mehanike disanja. ili uz pomo fizioterapeuta potpomognute: o Istezanje tela u le e em polo aju. Trajanje je 30 minuta stim to se prva polovina relaksacionih ve bi odnosi na u enje opu tanja. da spre e ili koriguju funkcionalne defonnitete toraksa. te gasne analize (parcijalnog pritiska kiseonika i ugljendioksida) kapilame kr vi u stanju mirovanja kao i za vreme aktivnosti radi dobre evaluacije pacijenta. sede em ili stoje em stavu. Stanje kondicije se proverava penjanjem uz stepenice. o Istezanje tela u sede em polo aju (sede i na petama ili stolici). Istezanje tela mogu e je izvest i i u le e em polo aju na stomaku ili sa strane. Korektivne ve be popravljaju nastale nepravilnosti. Relaksacija se po pravilu sprovodi dva puta dnevno individualno ili g rupno. U ovako istegnutom polo aju zadr ava se 20-30 sekundi posle ega se polako opu ta. pravilnom disanju i da se relaksira u prirodnom polo aju. potpuno opu tanje u prostorijama sa odgovaraju om mikroklimom. ime se najbolje relaksira abdominalna muskulatura. Mogu se obavljati u le e em. zadu enje kiseonikom i oporavljanje. pri emu koristi dijafragmu i trbu ne lni i e. Svrha je da se pacijent nau i tzv. semiflektiranim nogama. Njihov cilj je da relaksiraju i u ine elasti nim mi i e toraksa i skapularnog pojasa i mobili u odgovaraju e zglobove. Ako se ove ve be sistematski sprovode do i ce do ja anja trbu nih mi i a i aktivacije dijafragme. koji tro e tako mnogo dragoc ene energije. pod kontrolom prijatnog glasa terapeuta (autogeni trening po Schulc -u). a druga polovina za relaksaciju. otpor u vazdu nim putevima.a) ve be op te kondicije koriste se s ciljern otklanjanja negativnih posledica smanjenja aktivnosti. korekcija dr anja tela i otklanjanje funkcionainih deformiteta torakalne ki me. Noge su ispru ene sa vrhovima prstiju prema napred u izdu enju nogu te tako noge iste u donji deo trupa. VE BE ISTEZANJAI OPU TANJA Ve be istezanja i opu tanja . Obuka dijafragmalnom disanju i produ enom ekspirijumu. da bi se smanjio disajni rad. c) ve be relaksacije. U svrhu ispravnog odre ivanja programa za svakodnevne aktivnosti pacijent se mora podvr i kompletnim testoviina plu ne funkcije (vitalni kapacitet. gmdni ko zauzima inspiratorni polo aj. koji dolazi u polo aj kifoze to izaziva slabljenje mi i a trbu nog zida. b) korektivne ve be. znatno se smanjuje optere enje gonije kostalne grupe mi i a koji tro e ogromnu energiju i dovode do krajne iscrpljenosti bolesnika. Naj e e u le e em stavu. u e pacijenta pravilnom stavu. rekondicioniranje primenom umerenih ve bi za gomje i donje ekstremitete (po potrebi i ve be sa maskom). forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi.

Za vreme inspirijuma glava se polako zabacuje prema le ima. a da pri tome ruke dr i pored tela. stomak se uvla i prema ki mi. Ve bu treba ponoviti svakom nogom 3 -4 puta. Lumbalni deo se pri tome tako e iste e uz smanjivanje lumbalne lordoze. U toku ekspirijuma glava se polako spu ta na podlogu. Pri inspirijumu se jedna noga pusti da padn e prema lateralno na podlogu.01 kod opstruktivnih bolesnika. a da se pri tome ne zabaci glava pove avaju i cervikalnu lordozu. a ruke su oslonjene na kolena. o Le e i polo aj na boku. o Ve be za istezanje m. o Istezanje ekstenzora ki me.izra enom opstrukcijom). iliopsoas i m. Za vreme inspirijuma terapeut iste e slabinsku muskulaturu ili interkostalnu muskulaturu u donjim partijama grudnog ko a. m. Pacijent ose a zategnutost u le ima. .trup i noge su savijeni u kuku i kolenima. Poznato je da se opstnikcija u disajnim putevima menja u odnosu na polo aj koji pacijent zauzima. a leda se savijaju u vidu grbe. vode i ra m ia da u lumbalnom delu ne do e do pove anja lordoze. a lopatice su priljubljene uz ki meni stub. Posle 5 -10 sekundi dolazi do opu tanja i ekspirrjum je slobodan. dok se kod zdravih zapa a razlika na nivou p<0. oslonjenim tabanima na podlogu. a nosem se dodirne koleno. noga se povu e to je mogu e vi e na grudi. trapezius. Za normalno disanje potrebna je dovoljno duga muskulatura ekstenzora ki me i aduktora natkolenice. a le a se uvijaju sedlasto zbog zategnutosti ekstenzora ki me. o Istezanje tela u stoje em polo aju pro iruje se na istezanje ruku koje su istegnute iznad glave uz istezanje lednih mi i a. sedalnih mi i a i mi i a zadnje lo e nogu. Ovo naizmeni no kla enje le a anga uje le nu i trbu nu muskulatum i m. iliopsoasa u le e em polo aju sa savijenim nogama u kolenu i kuku. Leva -gornja ruka je savijena ispred grudnog ko a. rectus abdominis i m. Za vreme ekspirijuma glava se pu ta da visi na dole. ileopsoas). U sede em polo aju pacijentu se nalo i da se istegne to vi e. Za vreme inspirijuma pacijent se saginje napred koliko je to mogu e sa ciljem da elom dodirne podlogu. Razlike u opstrukciji u disajnim putevima izmedu sedenja i le anja su signifikantne na nivou p<0. quadratus lumboram izvode se u etvorono nom polo aju.05. Za vreme inspirijuma se noga vra a medijalno. Prema ovim podacima opstrukcija je najmanja u stoje em polo aju. Pri ovom polo aju pacijent udalme duboko kroz nos. iliopsoas koji je esto skra en kod na ih pacijenata te izvr e karlicu prema napred pove avaju i lordozu lumbalne ki me. kao i ruke. Ruke i natkolenice su pod pravim uglom u odnosu na telo. Ruke su polo ene pored tela sa dlanovima okrenutim prema podlozi. Posle odmora od dva respirat orna ciklusa ve be se ponavljaju sa obe noge naizmeni no. Ramena su spu tena u frontalnoj ravni. prednji trbu ni zid se slobodno spu ta prema dole. Iz le e eg polo aja na ledima pri inspirijumu de sno koleno se savije i obuhvati rukama. a desna noga savijena je u kuku i kolenu. Posle 5-10 sekundi opu ta se uz izdah kroz usta. Najbolje istezanje se posti e ako je pacijent u polo aju na prstima poku avaju i da dohvati prstima ruku imaginarni predmet prenose i te i nu lela sa jedne na drugu nogu. Za vreme ekspirijuma pacijent je bez pomo i terapeuta. Desna ruka je ispod glave savijena u laktu. Za vreme ekspirijuma pacijent je u polo aju turskog seda . Pri ekspirijumu noga se opu ta i spu ta na podlogu. Pacijent se nalazi u polo aju na stomaku ili le i sa strane. Pacijent poku ava da istegne vrat to vi e mo e. Potpomognuto istezanje obavlja pacijent uz pomo terapeuta. Le a su vodoravna sa podlogom na kojoj pacijent kle i. o Ve be za istezanje m. Leva noga je opru ena i za vreme inspirijuma se podi e uvis 20 cm i zadr i 5 -10 sekundi. Za sve ovo vreme leva noga je opu tena na podlozi. Ve be za istezanje (m.

Nakon ve bi istezanja obavlja se manuelno testiranje mi i ne snage od 1 -5. Za ja anje i istezanje pojedinih grupa mi i a ne moraju se raditi sve ve be. Za vreme ekspirijuma ruka se spu ta prema opru enoj nozi. Ekspirijum treba da je slobodan i pun koliko je to mogu e. Kod aktivnih ve bi se formira biokinetski lanac u kome su anga ovani. Nalo iti pacijentu da di e polako kroz nos i da pri tome obrati pa nju na pokrete grudnog ko a. VE BE ZA JA ANJE DIJAFRAGME I DONJIH INTERKOSTALNIH MI I A U polo aju na le ima nalo iti pacijentu da di e polako i duboko. Po to je pacijent uo io pokretljivost torakalnog kaveza. a dlan je okrenut prema dole. . obratiti mu pa nju na pokrete donjih i gomjih partija grudnog ko a. Na kraju inspirijuma gomja ruka je iznad glave. Na Institutu za plu ne bolesti .Ve be za istezanje ekstenzora ki me i smanjenje lumbalne lordoze su ve be za istezanje m. Obe noge su savijene u kolenima ili je gornja opm ena iznad savijene donje noge. dok se gomja ruka za vreme inspirijuma polako di e iznad glave. kardiovaskularni. da bi se ruka postavljena iznad umbilikusa u epigastrijumu kretala vi e od ruke postav ljene na grudni ko . Posle svakog inspiratomog dela ciklusa zadr i se dah po mogu nosti 5 -10 sekundi. a dlan podignute ruke je okrenut prema gore. aktivne potpomognute. relaksacija potpomognuta uputstvima fizioterapeuta. U polo aju sa strane donja ruka je ispod grudnog ko a.quadratus lumboruma-a i zapravo ve be za inklinaciju ki me. Treba mu objasniti razloge za donje torakalno i abdominalno disanje te prednosti ovakvog disanja u odnosu na gomje torakalno disanje. respiratorni sistem i metabolizam. Pri ovim ve bama ekspirijum mora biti slobodan bez kontrakcija muskulature. pra ena niimirn i produbljenim disanjem. pored lokomotornog aparata. to je preduslov za normalan rad muskulature prednjeg trbu nog zida i dijafragme. pod uslovom da je pacijentu zauzimanje ovog polo aja mogu e odnosno ako opstrukcija nije velika.Sremska Kamenica ve be istezanja i opu tanja uklju uju i stimulaciju refleksnih zona dlanova i tabana koje po uputstvima fizioterapeuta izvode sami pacijenti (refleksoterapija). U suprotnom se zauzima polusede i ili sede i stav. VE BE DISANJA Ve be disanja izvode se u polo aju le anja na le ima uz savijene noge u kolenima. za vreme disanja. Ve be treba ponavljati bar dva puta dnevno. U ovoj ve bi se iste u donje partije gmdnog ko a uz donje torakalno disanje. aktivne nepotpomognute i aktivne ve be sa optere enjem. Potrebno je odabrati one koje su za doti nog pacijenta najefikasnije. Ocena mi i ne snage dobijena mi i nim testom predstavlja osnovu za planiranje terapeutskih ve bi u okviru kineziterapije koje po svom tipu mogu biti pasivne. Posle svake ve be je potrebno opu tanje.

VE BE ZA JA ANJE MUSKULATURE PREDNJEG TRBU NOG ZIDA Da bi se obavila respiracija u svom punom obimu potrebna je jaka muskulatura prednjeg trbu nog zida koja onemogu ava dijafragmi dalje spu tanje i eventualno povla e nje okrajaka donjih rebara prema unutra za vreme inspirijuma. treba primeniti napomije ve be. Za vreme ekspirijuma pacijent se vra a u le e i polo aj. U ekspirijumu se relaksira muskulatura. tavi e. Radi bolje kontrole donjeg torakalnog disanja ( dijafragmalno disanje).U sede em polo aju na hoklici pacijent mo e sam da prati svoje disanje posmatraju i se u ogledalu. Kad je pacijent jednom savladao glavne elemente dijafragmalnog disanja treba poku ati sa produ enjem ekspiratome faze putem ve bi duvanja u sve u ili bocu. a rake su opra ene pored tela sa dlanovima prema gore. U slu aju slabe abdominalne muskulature dlanovi se okre u na dole. Pacijent za vreme inspirijuma podi e desnu ruku iznad glave i istovremeno se savija na levu stranu. a pri ekspirijumu se vra a u prvobitan polo aj. Di e se ravnomerno. paralelne sa podlogom i upravljene prema prstima nogu. Ekspirijum treba da je lagan. Broj kragova-ciklusa varira u zavisnosti od snage abdominalne muskulature. U sede em polo aju je mogu e izvoditi ve be disanja uz istovremeno istezanje donjih partija grudnog ko a. Ve ba u le e em polo aju pri kome su noge is pru ene. tmp i glava se podi u pri inspirijumu dok su ruke ispra ene. te tako dovodi do te ke skolioze. koja dovodi do blokade dijafragme sa lo o m plu nom ventilacijom. kontrahuje interkostalne mi i e. U polo aju na ledima sa glavom na malom jastuku i savijenim nogama posle inspirijuma kroz nos ne odi e se prednji trbu ni zid ve se kontrahuje.Bolest mo e biti lokalizovana ili mo e zahvatiti itavu pleum. organizovana fibroza pleure. Ruke su odignute i paralelne sa podlogom. Za vreme ekspirijuma pacijent se vra a u pnobitan polo aj. Duvanje u bocu: Pacijent duva u bocu prelivaju i te nost iz jedne u dmgu bocu (Slika 1). Postoje tri razli ita klini ka oblika ovog patolo kog entiteta: Fibrozni ili "suvi" pleuritis . Mogu nost kolapsa bronha se otklanja ubacivanjem konsonanata za vreme ekspirijuma. kroz napu ena usta. Duvanje u sve u: Pacijent duva u zapaljenu sve u na drvenom metra postavljenu u visini usta. prave se veliki pokreti nogama. Iz po etnog polo aja pri inspirijumu pacijent savija glavu i gomji deo tela odi u i ga od podloge u pravcu kolena. Pri ovim ve bama lumbalni deo je oslonjen sasvim na podlogu. bez napora. Lumbalni deo se oslanja na podlogu. Da bi optere enje bilo to ve e. Te a ve ba od prethodne je da se istovremeno pokre u obe noge km nim pokretima. Sa obe noge se prave km ni pokreti napred. pacijent postavlja ukr tene ruke izme u 7. KINEZITERAPIJSKIPROGRAM KOD PLEURITISA Organiziram' fibrotoraks je jedna od najuobi ajenih posledica upale pleure. rebra u srednju aksilarnu liniju i prati pod prstima pomeranje rebara za vreme inspirijuma. duvanje u bocu. Ruke su uz telo. Pacijentima je najlak e da za vreme ekspirijuma ubacuju slovo S koje se uje u toku prve dve tre ine ekspirijuma. Kada se postigne maksimalna udaljenost. a prsti mku su usmereni prema prstima nogu. Potrebno je udahnuti to dublje kroz nos. Za vreme disanja treba dr ati elo u frontalnoj lini ji. Po etni polo aj je isti stim to pacijent za vreme inspirijuma podi e karlicu i deo leda. a gornji deo tela. iste e i zavija torakalnu ki mu do defonnacije. Pleura pokazuje blagu do te ku upalnu reakciju sa talo enjem fibrina. a ne saviti glavu. a glava i gornji deo tmpa su oslonjeni na podlogu. . a ruke su polo ene uz telo sa dlanovima okrenutim prema gore. Nakon kratkog odmora pacijent se za vreme inspirijuma sada savija na suprotnu i podi e levu ruku. Ve be za ja anje abdominalne muskulature su i vo nja bicikla u vazduhu. ali u ve ini slu ajeva on se organizuje u fibrozno tkivo. U retkim slu ajevima fibrin se apsorbuje. Za vreme ekspirijuma pacijent se opu ta slobodno na podlogu. a kmgovi nogama se smanjuju. -9.

Pleura je ispunjena retkim ili gustim gnojem i ubrzo se s tvara debela fibroza koja pri vrsti plu a uz torakalni zid. Fizioterapeut treba da podu ava pacijenta dijafragmalnom disanju u lateralnom polo aju na zdravoj strani. U pacijenata sa empijemom pleure ve be disanja su kontraindikovane. Ve be disanja pre opisane. Empijem pleure (gnojni pleuritis) . Na a iskustva su pokazala da se posti e zna ajna regresija izliva. Akutaa faza bolesti nije kontraindikacija za zapo injanje postupka rehabilitacije. Laserska biostimulacija. Po pravilu empijem dovodi do lak eg ili te eg fibrotoraksa sa relativnom disfunkcijom plu a. a pad cirkuli u ih imunih kompleksa. pectoralis i na taj na in suzbija tendenciju rotacije r arnena prema napred. a malignost kod starijihpacijenata. U pacijenata koji se nal aze u akutnom stadijumu bolesti taj je kvantum ve be dovoljan za odr avanje potpune pokretljivosti dijafragme.scaleni bivaju resecirani. mada se mora paziti na izvesne specifi nosti: ve be treba izvoditi s amo u le e em polo aju. Kineziterapijski zadaci. da bi se odr ala prohodnost disajnih puteva i ubla ilo iritativno dejstvo inhalacionog anestetika i inmbacije. KINEZITERAPIJSKI PROGRAM KOD PREOPERATIVNIH PACIJENTA l. Ve ba aktivno-asistirana depresija zahva enog ramenog zgloba ima za cilj istezanje i ja anje mi i a ramenog prstena (latissimus dorsi.). Brzina disanja mora se kontrolisati metronomom i ne sme prekora iti 16-18 respiracija u minuti. srednja i donja vlakna trapeziusa. Ve ba sa aktivnim pomakom glave ka operisanoj strani ima za cilj budu i da pri torakoplastici m. treba nastaviti sa ve bama disanja kao kod HOBP. manje stvaranje pleuralnih athezija.Sremska Kamenica sprovodi se ovaj vid terapije.to dovodi do ograni enih priraslica ili do ekstezivnog fibrotoraksa sa blokiranom dijafragmom. 2. 2. donja vlakna trapeziusa. naro ito bola. Ova ve ba ujedno iste e m.Patogeneza je tuberkuloza u mladih. kao i zna ajno pove anje kortizola i imunoglobulina A. Kineziterapijski program obuhvata ve be op te kondicije. Takvo stanje esto zahteva hirur ki zahvat (dekortikaciju).AerosoI-inhalacija rastvora Pantenola na tipovima inhalatora Drager (hladna inhalacija). Ve be u po etku treba da traju pet minuta.Nastaje irenjem mikoti nih ili bakterijskih infekcija iz plu a. Ve ba aktivne adukcije i depresije skapule (unilateralno) ima za cilj da obu i pacijenta specifi nim koordiniranim ve bama koje e mu biti potrebne nakon operacije radi ponovnog zadobijanja funkcije aduktora i depresora zahva ene skapule (romboidi. treba da otpo nu odmah posle hirur ke intervenc ije (Slika 2). pectoralis itd. Istezanjem navedenih mi i a i ja anjem sinergista mogu se ove o ekivane komplikacije znatno umanjiti . U okviru odseka biostimulativne terapije Instimta za plu ne bolesti . 1. ime se spre ava nastanak postoperativnog "visokog ramena " KINEZITERAPIJSKIPROGRAM KOD POSTOPERATIVNIH PACIJENTA . traumom u toku hirur kog zahvata i putem bronhopleuralne fistule. Serozni eksudat (od nekoliko mililitara do 5 litara) n akupi se u pleuralnoj upljini. Pri najmanjem znaku umora treba prestati sa ve bama sve dok se pacijent ne oporavi i tako ponovo postane sposoban za ve be. leukocita i sedimentacije.). Nakon regresije izliva. korektivne ve be. ve be relaksacije i ve be kontrolisanog disanja (obuka dijafragmalnom tipu disanja). Preoperativna kineziterapijska priprema ima i neke specifi nosti koje imaju za cilj da preveniraju postoperativne defonnitete. ime se akutni stadijum smiruje. odgovaraju a grupa na neoperisanoj strani naginje ka stvaranju kontraktura povla e i gornji deo ki me. latissimus dorsi itd. a po mogu nosti treba izbegavati duboko disanje. zna ajno smanjenje tegoba. sve do deset minuta trajanja 3 -4 puta na dan. U pacijenata sa prva dva oblika bolesti mogu se posledice po pravilu spre iti ako se rano zapo ne sa kineziterapijom. Serofibrozni ili pleuritis sa izlivom .

leziju mekih tkiva i atrofiju. t e vi e ili manje izra enom fibroznom ankilozom zahva enih ramenih mi i a. serratus anterior se rasecaju pa iako se kasnije repariraju. rhomboideus major.I najve tije izvedena hirur ka intervencija obi no ostavlja za sobom ozbiljan patolo ki rezidijum. da bi se smanjio rad pomo ne respiratorne muskulature. m. Resecirani i ni i i obi no se sa iju. a osim toga nelagodan ose aj i bolove. ja anje snage respiratorne muskulature. obuka za najekonomi mji na in izvo enja respiratornih zadataka. Funkcionalna kompleksnost le nih mi i a je takva. Osim toga. kontralateralni mi i i postaju relativno mnogo ja i te vuku i savijaju ki meni stub i grudni ko . trapeziusa. a to je postupak koji neizbe no dovodi do ozbiljnih skeletnih defonnacija poput cervikalne i torakalne skolioze sa visokim ramenom na aficiranoj strani i visokim pelvisom sa kontralateralne strane. to sve ide u prilog disfunkciji. lo em dr anju i ankilozi razli itog stepena. stvaraju i deformacije. Budu i da su mi i i zahva ene strane anatomski i fiziolo ki o te eni. latissimus dorsi i m. vlakna m. Fiziologija mi i ne kontrakcije je pokazala da je mi i u punoj funkciji kada se sa kontrakcijom zapo ne onda kada je mi i u svome normalnom polo aju mirovanja. anatomski i fiziolo ki. Cilj postoperativnih ve bi je pobolj anje mehanike disanja. Da bi smo to spre ili moramo uzeti u razmatranje itavu funkcionalnu kompleksnost i me usobnu povezanost svih le nih mi i a na obe strane te moramo primenjivati odgovaraju e kineziterapijske mere: korektivne ve be i ve be disanja koje imaju za cilj o uvanje postignute obu enosti i kondicione pripremljenosti pacijenta za dijafragmalno disanje [4]. to dovodi do njihovog skra enja i slabljenja. Hirur ka trauma za sobom esto ostavlja trag fibroze. ipak pokazuju razli ite stupnjeve posttraumatske atrofije i disfunkcije. Za vreme operacije se skapula zahva ene strane podi e u polo aj koji napre e anteriome i posteriorne skapularne mi i e. Prema tome. da trauma bilo kojeg mi i a ozbiljno remeti sinergetski rad itave grupe i time dovodi do neuravnote enosti gornjeg dela trupa i do raznovrsnog ograni enja raspona pokreta ruke na zahva enoj strani. Pri otvaranju grudnog ko a himrg je primoran da prese e velike mi i e u operativnom podru ju od vitalnog zna aja za pokretljivost ramena i dr anje trupa. U torakalnoj hirurgiji Mrurg je prinu en u nekim slu ajevima da prese e rebra sa njihovim ligamentnim vezama. pove ao disajni volumen i pobolj ala distribucija . m. traumatsko skra enje dovodi do neefikasne funkcije [3]. koja dovodi do progresivne strukturalne skolioze i kona no do deformiteta grudnog ko a.

mobilizaciju toraksa i ki me. Postoperativne kineziterapijske ve be imaju i svoje specifi nosti koje tr eba da otklone postoperativne deformitete. Ve ba fleksije i ekstenzije trupa koja ima za cilj mobilizaciju ki me i dalje istezanje mekih tkiva.1. Ve ba adukcije i depresije skapule ima za cilj ja anje aduktora skapule i istezanje pektoralnih mi i a. Ve ba abdukcije i adukcije flektiranih rukii ima za cilj postoperativno istezanje mekih tkiva i ve banje aduktora skapule. Ve ba aktivno-asistirana elevacija obe ruke sa ciljem mobilizacije ramenih zglobova i ve banje ramenog prstena i ruke. usporenje ritma disanja pobolj avaju i ekonomi nost. LITERATURA . Ve ba aktivno asistirane abdukcije ruke u ramenu (unilateralno) ima za cilj da postigne maksimalno mogu u abdukciju ramenog zgloba spre avaju i ankilozu i mi i nu atrofiju. ZAKLJU AK Postupci respiratome rehabilitacije imaju za cilj odlaganje ta ke kolapsa bronha. Ve ba aktivno-asistirana "horizontalna" abdukcija i adukcija ruke (unilateralno) ima za cilj istezanje postoperativnih adhezija i ve banje aduktora skapule i ekstenzora ruke. Jed nom re ju da nau i bolesnika da pravilno di e i da preostale mogu nosti kardiovaskulamog i respiratomog sistema to bolje koristi. Ve ba aktivno-asistirana rotacija ramenog zgloba ima za cilj da se osigura maksimalna mobilizacija zgloba i ubrza proces rehabilitacije ramenih mi i a. produbljenje disanja bez pove anja brzine disanja. korekciju dr anja tela i popravljanje op te kondicije.

77-80. Pracal.2004. Resp.onki R. Resptratory muscle training in COPD. 1988. onda je prihvatljivo da respiratorni sistem ima poglavito metabolicku prirodu funkcionisanja. principe ponovne obuke u najcjelishodnijem obliku disanja. Beljanski.onki R. metabolicku. 4. Pravilna i normalna funkcija organa respiratornog sistema obezbjedjuje pravilnu i normalnu funkciju svih organa i sitema ljudskog organizma. jer u biti obezbjedjuje pravilno metebolisanje u svim tkivima.3(3-4):338-349 KOMPLEKSNOST KINEZITERAPIJSKIH PROGRAMA U OKVIRU RESPIRATORNE REHABILITACIJE I NJIHOVE SPECIFI NOSTI ODRE ENE POREME AJIMA I KLINI KIM MANIFESTACIJAMA OSNOVNE BOLESTI I CILJEVIMA KOJI SE POSTAVLJAJU PRED RESPIRATORNU REHABILITACIJU RESPIRATORY REHABILITATION INCLUDING COMPLEX KINESI THERAPY PROGRAMMES CONDITIONED BY DISORDERS AND CLINICAL MANTFESTATIONS OF THE PRIMARY DISEASE AND AIMES TO BE ACHIEVED BY RESPIRATORY REHABILITATION Momir Milojevi Institut za plu ne bolesti. senzornu ili integracionu funkciju. 761-6.2004. 53 -57. fatigue. 2. Kumc V. The ventilatorv muscles. 1986. 1982. Adresa autora: Momir Milojevi . RAD JE PRIHVA EN: 27.825 Medicina danas 2004. . Sieck GC. Saop tenja. S aop tenja. Rehabilitacija lica sa ostecenjima respiratornog sistema dugo vremena trazila je svoje mjesto i tek Lintonova 1934 godine inaugurise respiratornu kineziterapiju kod osoba sa ostecenjima funkcije respiratornog sistema. Chest. 1968. London.Musc.1. telefon: 615 -711.4:615. Na elnik Centra za respiratomu rehabilitaciju. Belman MJ. Andrevvs J. UDC 616. 4. Sremska Kamenica ko usvojimo da sve aktivnosti organizma u sustini imaju lokomotornu. Centar za respiratornu rehabilitaciju. in COPD. Fizikalna terapija u respiratomoj insufijenciji. Pardv RL.02. Na taj nacin se obezbjedjuje normalno funkcionisanje kinetickih funkcija kao i senzo rnih i integracionih. Institut za plu ne bolesti.24:008. 5. lokal 488 RAD JE PRIMLJEN: 16.02. Pulmonary rehabilitation. 3. 6. endurance and training. Sremska Kamenica.127 -38. 6.cardiologv. 165 -73. Tako dolazimo do zakljucka da rehabilitacija lica sa ostecenim respiratornim organima podrazumjeva primjenu programa odgovarajucih mjera i procedura pomocu kojih te funkcije treba korigovati.3(3 -4):338-349 FIZIKALNA MEDICINA BIBLID 1451-124X:(2004). Beljanski. Rehabilitacija bolesnika sa lironi nim opstruktivnim bronhitisom. 24/1/2. onki B. a one koje su unistene u maksimalno mogucem stepenu uspostaviti. Institutski put br. 1986. Ona postavlja principe elektivne psihomotorne reedukacije ventilacionih misica.9.

koji na klinicki tretman ne odgovaraju vise efikasno ili one na koje treba profilakticki djelovati da nebi doslo za vrijeme bolesti do nezeljenih sekvela usled ostecenja funkcije. napomenuo da moramo da znamo ´kakve je vrste bolest´ koju ima covjek koga treba podvrgnuti programu rehabilitacije. To zavisi od pravilno odabranih mjera i procedura. Primjenom odgovarajuceg rehabilitacionog programa moze se postici mnogo. na mjere i procedure uspostavljanja pravilne toalete bronhija i na fizikalni. moze kariopati dobroga duha donijeti manje stete nego nego covjeku sa perfektnim tjelesnim zdravljem ali sa labilnim duhom´. . od raspolozivosti potrebnim sredstvima i pomagalima. na bronholiticki tretman. odnosno od pravilnog postavljanja programa. kineziterapiski tretman. cak i ne sasvim precizno doziran. Ta praksa je imala za cilj da obuhvati one kod kojih ljecenje vise nema sta da pruzi. Dakle. procedure i kineziterapiske postupke. koji je istakavsi psihicki stav pacijenta koga podvrgavamo rehabilitaciji. na zalost. Pri tom je potrebno pravilno dozirati ne samo sredstva medikacije nego i fizikalne mjere.Njeni principi rehabilitacije osoba sa ostecenjima respiratornog sistema nisu odmah prihvaceni ali ih 2 godine kasnije 1936 godine Ro berts uvodi u redovnu bolnicku praksu u Londonu. ali ne i sve. trazeci pomoc za svoju ´nesrecu´ koju. Tu spadaju i ona lica koja hronicno posjecuju ambulante i bolnice. od obucenosti pacijenta. a najzad zavisi i od samog pacijenta. jer kako kaze Rusk ´aktivan napor. uglavnom. svode na antiinfektivni tretman. Osler. dobro sacinjen i pravilno primjenjivan program rehabilitacije nosi sa sobom mogucnost postizanja cilja. nisu dobijali. ali razumljivo uz dobru saradnju samog pacijenta. do njegove pravilne primjene. ali isto tako i kakve je vrste taj covjek koji ima doticnu bolest. Cilj rehabilitacije pulmonalnih bolesnika Njen neposredni cilj svodi se na: -uspostavljanje unistenih funkcija -korekcija narusenih funkcija Za postizanje ovog cilja primjenjuju se brojne mjere i procedure koje se. Dobra saradnja pacijenta je bitan uslov za postizanje cilja koji rehabilitacijom sebi postavljamo.

OTPORI KOJE TREBA SAVLADATI a) grudni kos: tezimo da uvecamo njegovu elasticnost i da uvecamo cjelishodnost njegovog motiliteta b) pleure: u fazi akutnog zapaljenja odredjenim pokretanjem tijela tezimo da sprijecimo pojavu adhezija. Sa obzirom na tehnicku mogucnost primjenjivosti odgovarajucih mjera i procedura program medicinske rehabilitacije usmjeren je pretezno na uspostavljanje normalne spoljne ventilacije. hiperemiju. c) Pluca: odredjenim izvodjenjem disajnih pokr eta razlicite dubine savladavamo lokalnu ili difuznu pretjeranu krutost plucnog tkiva TOALETA DISAJNIH PUTEVA Obuhvata borbu protiv infekcije svim raspolozivim sredstvima. Rezultat ovih nastojanja je uspostavljanje normalnog sastava respiratornih g asova krvi.REHABILITACIONI PROGRAMI Primjena rehabilitacionih programa kod osoba sa ostecenjem respiratornog sistema ima za cilj da uspostavi normalnu spoljnu i unutrasnju ventilaciju. otpore koje treba savladati 3. toaletu disajnih puteva 4. protiv djelovanja raznih iritantnih sredstava koji uzrikuju respiratorne stetnosti. sile ventilacionih mehanizama 2. a pravci djelovanja se odnose na: 1. poremecenu perfuziju i poremecenu difuziju. tj normalne hematoze. disajnu obuku SILE VENTILACIONIH MEHANIZAMA a) misici kod kojih primjenjujemo mjere za njihovo jacanje i njihovo cjelishodno funkcionisanje b) diafragma. Na uspostavljanje normalne spoljne ventilacije djelujemo odredjenim mjerama i procedurama na razne dijelove respiracionog sistema. djelovanje na edem. ciju snagu nastojimo da odredjenim procedurama i mjerama pojacamo i da joj obezbjedimo normalnu pokretljivost. .

odnosno poboljsava ventilaciju DISAJNA OBUKA Sa obzirom da je u vecini slucajeva.odnosno bronhijola za vrijem e normalnog disanja. .infiltraciju u zidu disajnih cijevi. Obratno je kod krutih pluca: kod difuznih fibroza otezano je sirenje pluca i zbo g toga je duboko disanje otezano. ostecena ekspiratorna faza disajnog ciklusa. sacinjenu od helijuma (umjesto azota sa kisikom). Poznato je da prilikom spoljne ventilacije spoljna respiratorna muskulatura mora da savladava odredjene otpore. jer helijum kao laksi gas ima vecu moc prodornosti i lakse se provlaci kroz suzenja disajnih cijevi i na taj nacin poboljsava prodiranje kiseonika sa sobom. Od njih je najvazniji neelasticni otpor. utoliko je taj otpor manji sa obzirom na to da je vazdusna struja sporija. U tom cilju primjenjuju se mjere koje produzavaju ekspiratorni dio respiratornog ciklusa cime potpomazu optimalnu drenazu zarobljenog vazduha (rezidualni vazduh) i smanjuju prenaduvanost pluca. otpor trenja vazdusne struje kroz disajne cijevi. potpomaganje drenaze sadrzaja disajnih cijevi primjenom medikamenata. U situacijama u kojima je prisutna izrazita bronhoopstrukcija. primjenjujemo i specijalnu smjesu gasova umjesto vazduha. Stoga se primjenjuju razne mjere i procedure kao sto su specijalne mustikle sa suzenim lumenom kroz koje je ekspiracija otezana i prolongirana. Zbog toga se ide ka obuci disanja produzenom ekspiracijom. Pri provodjenju programa rehabilitacionih mjera odabira se najcjelishodniji oblik disanja. odnosno frekfrencije i dubine. zatim odredjenog polozaja toraksa kao i odmjerenim udarima po grudnom kosu u cilju odljepljivanja sljepljenog sadrzaj a za disajne cijevi. Ukoliko je disanje a posebno ekspiracija duza. vjezbe ekspiracije duvanjem u lopticu za stoni tenis. posebno ekspiracije sa stisnutim usnama cime se u toku ekspiracije povecava intrabronhijalni i intrabronhiolarni pritisak i sprecava prerani kolaps bronhija. prihvatanje dijafragmalnog disanja i najcjelishodnije dubine i frekfrencije disanja. te takve osobe pribjegavaju plitkom i ubrzanom disanju. to je potrebno usmjeriti potrebne mjere za ocuvanje ekspiratorne faze disanja. Pored tog primjenjujemo odredjene vjezbe disanja. a posebno kod opstruktivnog sindroma.

Medju takvim jerama jeste i izvodjenje respiratornog pokreta na dasci koja je na sredini podbocena tako da ima karakter klackalice. . Dijafragmalno disanje je dobrim dijelom kompromitovano. tj paralelno sa pokretanjem klackalice noge navise a glava navise. Treba istaci da je narocito komprovitovan motilitet dijafragme navise u fazi ekpirija. Sto se tice antiinfektivnih terapiskih mjera. koveksni. pritiskanjem rukom na prednji zid trbuha sinkrono sa izvodjenjem ekspiracije i najzad primjena pneumoperitoneuma cime se povecava intraabdominalni pritisak na dijafragmu i omogucuje laksa ekspiracija. Korekcije ove nenormalnosti vrse se primjenom raznih mjera koje imaju u cijelosti za cilj da povecaju intraabdominalni pritisak. tako da usled dejstva sile zemljine teze razblazeni sekret sam izlazi iz prostora disajnih cijevi. tako da visceralni organi sami svojom tezinom pritiskuju na donju povrsinu dijafragme. U takvim stanjima motilitet dijafragme nanize i navise je jako smanjen. Obratno je kod ekspiracije. prim jenjuje se antibiotska terapija uz uobicajeno ispitivanje bakteriske flore na odgovarajuci antibiotik. Svojom aktivnom kontrakcijom dijafragma je u stanju da se spusti nanize. Pored toga. U ove svrhe koriste se i druga sredstva. ali dekontrakcijom ona nije u stanju da se vraca u svoj nagore. odnosno pluca jako ograniceno. kod komplikovane astme i hronicnog bronhitisa. vrse kompresiju na bazu pluca i omogucavaju ekspiraciju.Jedna od najvaznih stvari u primjeni rehabil itacionog programa jeste uspostavljanje dijafragmalnog disanja. kao sto su primjena bandaza na prednji zid trbuha. pa cak i izgubljeno kod teskih formi opstruktivnog emfizema. Sekret se pokrece i laganim udaranjem i potresanjem grudnog kosa. koriste se i odredjene fizikalne procedure. polozaj s obzirom da joj smetaju prenaduvana pluca. Lezeci na takvoj dasci pacijent vrsi duboku inspiraciju paralelno sa pokretanjem nogu nanize a glava navise. a samim tim sirenje i skupljanje grudnog kosa. Poboljsanje toalete se postize raznim medikamentima koji potpomazu razblazivanje gustog ljepljivog sekrata i njegovo lakse eliminisanje iz disajnog trakta. kaos to je pol ozaj na rubu postelje sa glavom nadolje.

Ove mjere popravljaju statiku grudnog kosa. radije magistralno pripremljeni salinicki bronhiolitici nego fabricki preparati koji cesto mogu da sadrze i supstance koje mogu da imaju suprotno dejstvo. Rehabilitacioni programi ne obezbjedjuju potpunu korekciju stanja. Toaleta bronhijalnih cijevi obezbjedjuje se tako sto se eliminise nepotrebni sadrzaj u lumenu cijevi. Najzad kao najvaznije. a indikovana je u odredjenim slucajevima i primjena klimatskog lijecenja. a primjenom bronhodilatatora obezbjedjuje se bolja prolaznost vazduha kroz disajnu cijev. a narocito dijafragme. U ovu svrhu se cesto primjenjuju i kortizonski preparati. Ovim se koriguje i tip disanja uspostavljanjem dijafragmalno g oblika respiracije.Upotrebljavaju se razne vrste bronhiolitika. ovim procedurama povecava se pokretljivost dijafragme. odredjene respiratorene procedure. . Od primjene rehabilitacionog programa treba ocekivati do stignuce samo razumno odgovarajuceg cilja. primjenjuju se odredjeni polozaji tjela. a isto tako poboljsava i kinetika rebara. konacno njoj i ne tezimo. Isto tako se koriguju funkcionalni porenecaji misica. narucito kod difuznih plucnih skleroticnih procesa i to primjenim odredjenih procedura koje obezbjedjuju bas doticne ekspanzije pluca. zatim poremecaje arhitektonike skapulo humeralnog pojasa i kicmenog stuba. Pored toga poboljsava se elasticnost disajnog parenhima. U pogledu fizikalne terapije. kako je is taknuto. Poboljsava se i funkcionisanje zona pluca koje su u hipofunkciji lokalizovanom gimnastikom odnosno aktivacijom odredjenih grupa. U cilju poboljsanja funkcije odredjenih respiratornih misica odabiru se takve vjezbe kojima se aktiviraju bas ti misici. Rehabilitacioni programi me dicinske rehabilitacije imaju zadatak da sprece promjene skeleta toraksa i torakalnih misica i da koriguju promjene do kojih je doslo. grudnog kosa. zatim primjena odredjenih pomagala kao sto su pojasevi za prednji zid trbuha i najzad primjena odredjenih mehanickih respiratora. simpatolitika i parasimpatomimetika. povecavajuci taj lumen i stisavajuci zapaljivi proces.

pr ema indikaciji fizijatra . pneumonije. TRETMANI KOJI SU DANAS DOSTUPNI  Inhalacije najsavremenijim inhalatorima. Rastvori koji se inhaliraju mogu biti sobne temperature ili zagrijani.  Vjezbe disanja jedna su od najvaznijih metoda u lijecenju pacijenata sa hronicnim plucnim bolestima (bronhitis. kao i sirenje disajnih puteva kod oboljelih od astme i bronhitisa. elektroterapija. pleuritis).  Vjezbe relaksacije primenjuju se najcesce kod pacijenata oboljelih od astme i podrazumevaju rad u grupi. primenjuje: kineziterapija. deformantni. HOPB-om.  Bihevioralna terapija predstavlja skup vjezbi koje se izvode pojedinacno ili grupno kod bolesnika sa astmom. npr. obi ni. cisticna fibroza. kao i kod torakotomiranih bolesnika. Cilj joj je smanjivanje upalnog procesa (otoka. ‡ Profesionalne plucne bolesti .Nije cilj da se kao kod primjene rehabilitacionih programa drugih organa i sitema. koji rade na principu komprimovanog vazduha ili ultrazvucnog rasprsivanja ljekovitih cestica. i plucima.pneumokonioze ‡ Stanja nakon operativnih zahvata na prsistu. drugim rijecima uz najmanje investiranja dobiti najbolji rezultat. cime se ublazavaju tegobe. Da bi se evakuisao nagomilani sekret i gnoj iz bronhijalnog stabla. emfizem. laseroterapija i ultrazvu na terapija . bolesnike stavljamo u drenazni polozaj na drenazni krevet (oscilatorni krevet). bola i crvenila).  Manuelna i vibraciona masaza sprovodi se u cilju smanjivanja spazma (grca) misica koji se koriste pri disanju. uveca volen organa respiraztornog sistema odnosno respiratorni volumeni. SAZETAK INDIKACIJE PLUCNIH BOLESTI ‡ Asthma bronchale ‡ KOPB ‡ Bronhiektati na bolest pluca ‡ Kronicni bronhitisi pusacki. magnetoterapija. mukopurulentni.  Biostimulacija laserima niske snage sprovodi se postavljanjem sonde lasera na akupunkturne tacke ili direktnim tretmanom oboljelog djela tjela. apscesa i bronhiektazija. radio i kemoterapije DIJAGNOSTICKI ‡ POSTUPCI spirometrija . mogu se udisati pod povisenim pritiskom ili uz dodatak kiseonika prema potrebi. tj najmanje angazovana za optimum ventilacije. bronhima. vec da ona energija kojo respiratorni sistem raspolaze bude koristena najekonomicnije.  Polozajna drena a vrsi se kod hospitalizovanih bolesnika koji se lijece od bronhitisa. Sprovodi se i fizikalna terapija ostalih navedenih stanja kod kojih se.

Rezultati: Uo ena je statisti ki visoko signifikantna korelacija unutar spirometrijskih parametara: FEV1 i VC . koji se ne mijenjaju bitno tokom vi e mjeseci. FEV1 i FEF75/25. UKC Tuzla. Ispitivanja su obavljena u Kabinetu za kardiorespiratornu dijagnostiku na Klinici za plu ne bolesti i tuberkulozu. Tako er je uo ena visoko signifikantna korelacija izme u FEF25 i FEF75/25. gasna analiza krvi. VC i FEV1/VC u odnosu na mu karce. FEV1 i FEF 25. 37 (1): 7276KORELACIJAFUNKCIONALNIHPLU NIHPARAMETARA UPA CIJENATASAHRONI NOMOPSTRUKTIVNOMPLU NOMBOLESTI COM PARISON FUNCTIONAL PARAMETARS OF LUNG IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE efika UMIHANI 1 . Zaklju ak: Na osnovu dobijenih rezultata preporu ujemo da spirometriju treba uraditi u svih osoba koje imaju simptome hroni nog ka lja. te FEV1 i FEF75. Univerzitetski klini ki centar Tuzla2Zavod za patolo ku fiziologiju. Sabina NUHBEGOVI . Bosna i Hercegovina APSTRAKT Uvod: Hroni na opstruktivna plu na bolest (HOPB) je oboljenje koje se odlikuje smanjenjem maksimalnog ekspiratornog protoka i usporenim forsiranim pra njenjem plu a. izra enu dispneju i vizing. 3Zavod za fiziologiju. Ispitanici i metode: Na a studija je obuhvatila 100 bolesnika. Univerziteta u Tuzli. Sead JAMAKOSMANOVI 11 Klinika za plu ne bolesti i tuberkulozu. pletizmografija. Klju ne rije i: HOPB. Selmira BRKI 2. . pletizmografskih i parametara gasne analize u mu karaca pu a a sa HOPB u odnosu na ene pu a e. spirometrija. 75000 Tuzla. uzimaju i u obzir BMI.‡ spirometrija sa farmakodinamickim testom ‡ pracenje spirometrijskih vrijednosti 3x dnevno kroz dva tjedna ‡ pulsna oksimetrija ‡ kontinuirano mjerenje vrsnog protoka 1 ± 3x dnevno kroz tri tjedna ‡EKG ‡Ergometrija (ispitivanje srca pod opterecenjem) ‡Holter EKG (24-satna dinamicka kontinuirana elektrokardiografija) ‡Holter RR-a (24-satni monitorin krvnog tlaka) TERAPIJSKI ‡ ‡ ‡ Inhalacija ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hiposenzibilizacija POSTUPCI lijekom inhalacija aerosolom masaza drenaza disanja trening Oksigenoterapija Infuzije inhalacija IPPB morskim Vibracijska Posturalna Vjezbe Respiracijski efika UMIHANI . Farid LJUCA. Selmira BRKI . which are significantly unchanged over several months. tjelesna pletizmografija i gasna analiza krvi. 50 mu karaca i 50 ena. Medicinski fakultet. U ena su statisti ki zna ajno ni e vrijednosti FEV1. a aktivni su ili biv i pu a i. pu enje 2 ABSTRACT Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disorder characterized by maximal expiratory flow decrease and slow forced lung exhalation. Uo ena je statisti ki zna ajna razlika u vrijednostima pCO u mu karaca nepu a a u odnosu na ene nepu a e. Na i rezultati pokazuju da nema signifikantne razlike u vrijednostima spirometrijskih. sa dijagnozom HOPB kojima su ura eni: spirometrija. Farid LJUCA3 . Sabina NUHBEGOVI 3. Sead JAMAKOSMANOVI Acta Med Sal 2008. te FEF75 i FEF75/25. ivotne dobi >45 godina.

Subjects and Methods: Our study included 100 patients. aged >45 years. Patients have been analyzed at Clinic for pulmonary diseases and TBC. smoking Kontakt adresa: Umihani efika. ARBiH 11/181. should be tested by spirometry. spirometry. FEF25 and FEF75/25. blood gas analysis. It has been found significant difference for pCO2 in male comparing to female nonsmokers. University Clinical Center Tuzla. pletismografy. considering BMI. All tests have been done at Department for Cardiorespiratory Diagnostics. FEV1 and FEF 25. e-mail: umihanics@gmail. FEV1 and FEF75. 75000 Tuzla. plethysmography and blood gas analysis parameters in male smokers with COPD comparing to female smokers. FEV1 and FEF75/25. diagnosed COPD who have been tested by functional lung tests: spirometry. body plethysmography and blood gas analysis. Results: In this study have shown highly significant correlation among following parameters: FEV1 and VC. dyspnea and wheezing. Conclusion: According to the results we recommend that all individuals having chronic cough. and who are smokers or ex-smokers. In males FEV1. 50 males and 50 females. Key words: COPD. Our results have shown no significant deference among spirometry.com 73 . VC and FEV1/VC have been significantly decreased comparing to females. FEF75 and FEF75/25.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) je kolaborativni projekt Ameri kog (US) Nacionalnog instituta za srce plu a i krv. Koncept o malim disajnim putevima uveden je krajem ezdesetih godina. Ispitivanja su obavljena u Kabinetu za kardiorespiratornu dijagnostiku. krvna grupa A i nesekretori IgA12. efika UMIHANI . 50 mu karaca i 50 ena. Primarni fiziolo ki poreme aj je akceleriraju i pad u vrijednostima FEV1. Redukcija difuznog kapaciteta za ugljenmonoksid (CO). pasivno pu enje. Gasna analiza krvi je ura ena direktnom mikrometodom na aparatu Radiometer ABLsystem 625. kojima su ura eni funkcionalni testovi plu a. nijedan nije tako potpun kao to je Globalna inicijativa za HOPB.9. fibrinogena. porodi na anamneza i ivotna dob.72 ± 13. Zato opstrukcijske promjene u ovoj zoni plu a skoro ne mijenjaju ukupni otpor u disajnim putevima i forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi (FEV1). alkoholizam. ako je FEV1 <80 % a FEV1/FVC<70%2. dje ije infekcije.16. Hiperinflacija u miru. a 19 % je bilo pu a a. bronhalna hiperreaktivnost. U vjerovatne spadaju aerozaga enje. Postoji nekoliko vodi a za menad ment ove bolesti me utim. 37 (1): 72-7674 . koja se pogor ava pri naporu. Ispitaniciimetode Ispitivanje je imalo karakter retrospektivno-prospektivne studije. obuhvatilo je 100 pacijenata sa HOPB. HOPB je dominantna bolest starijih ljudi i o ekuje se da e ona u budu nosti predstavljati sve ve i teret zdravstvene za tite jer je u porastu15. tumor nekrozis faktora (TNF) i interleukina 6 i 8 u bolesnika sa HOPB4. UKC Tuzla. atopija. HOPB je etvrta bolest po smrtnosti u USA13. menad ment stabilne HOPB i menad ment egzacerbacija. Rizi ni faktori za HOPB podijeljeni su na faktore iz okoline i faktore od strane organizma. leukocita. Klinike za plu ne bolesti i tuberkulozu. Prema GOLD standardu dijagnoza HOPB se mo e postaviti vrlo jednostavno. Rezultati U na oj studiji bilo je uklju eno 100 bolesnika. je dodatni fiziolo ki poreme aj i obi no se vi a u umjerenoj do ozbiljnoj HOPB.Uvod Svjetska zdravstvena organizacija defini e hroni nu opstruktivnu plu nu bolest (HOPB) kao ograni enje vazdu nih puteva koje nije potpuno reverzibilno. redukcija rizi nih faktora.11. Glavni faktori iz okoline su pu enje i profesionalna izlo enost tetnim faktorima. sa ciljem da pove a brigu o HOPB i smanji morbiditet i mortalitet vezan uz ovu bolest. Karak e se teri pove anjem vrijednosti funkcionalnog rezidualnog kapaciteta.17. Prosje na ivotna dob bolesnika je bila 56. Mogu i fak tori su genetska predodre enost. metodom slu ajnog izbora. te dugo ostaju latentne. etiri osnovne komponente menad menta HOPB prema GOLD standardima su: procjena i monitoring. Ra ena je korelacija parametara po principu svaki sa svakim u okviru jednog funkcionalnog testa. a mogu i su infekcije i malo antioksidanasa u hrani8. Statisti ka obrada podataka Svi rezultati su izra eni srednjom vrijedno u i standardnom devijacijom. Simptomi se obi no razvijaju kada FEV1 padne na otprilike 50% od normalne vrijednosti2. a u prilog tome govore pove ane koncentracije C-reaktivnog proteina (CRP).5. niz ak socioekonomski status. Sabina NUHBEG OVI . Rezultati su prikazani u tabeli 1. za stepen vjerovatno e P< . Kori teni su Studentov-t test. 2 test. neki profesionalni faktori (pra ina i pare7). U patogenezu HOPB mo e biti uklju ena i sistemska inflamacija. Sead JAMAKOSMANOVI Acta Med Sal 2008.6.94 godine. godine. a nakon toga i parametara svaki sa svakim izme u pojedinih funkcionalnih testova. Visok procenat od ak 81% su bili nepu a i.10. sa pretpostavkom da se po etak HOPB karakteri e zahvatanjem malih disajnih puteva (unutra njeg pre nika 2 mm). Selmira BRKI . U vjerovatne faktore se ubrajaju mala masa pri ro enju. Fiziolo ka prou avanja su pokazala da u normalnim plu ima otpor malih disajnih puteva ini svega 25% od ukupnog otpora.05.14. hipoksemija i alveolarna hipoventilacija su tako er prisutni3. test linearne korelacije (Pearson). Za razliku od astme. Farid LJUCA. i Svjetske zdravstvene organizacije koja je objavila rezultate svoje radne grupe 2001. progresivno je i udru eno sa abnormalnim inflamatornim odgovorom plu a na tetne stimuluse1. Me u faktorima od strane organizma jedina poznata nenormalnost koja dovodi do HOPB sa nastankom emfizema je nedostatak alfa-1 antitripsina (AAT).

87 VC RV/TLC -0. brzo napreduje. kao ni osobe koje imaju poreme aj protoka zraka. Kod nekih bolesnika se astma javlja zajedno s ova dva stanja. Comparison functional parameters in patients with COPD Parametri Koeficijent korelacije FEV1 VC 0. Osobe oboljele od kroni nog bronhitisa i emfizema. Osim toga. poreme aj funkcije i komplikacije mogu se objasniti upalom i njenim posljedicama. kroni ni bronhitis i astma jer su ta stanja povezana s KOPB. Astma je upalna bolest di nih puteva obilje ena poja anom reakcijom du nika i du nica na razli ite podra aje zbog ega dolazi do su avanja di nih puteva koje se mijenja spontano ili nakon terapije. Definicija Kroni na opstruktivna plu na bolest (KOPB) je bolesno stanje obilje eno ograni enim protokom zraka u di nom sustavu kojeg nije mogu e posve izlije iti.87 FEF25 FEF75/25 0. Pacijenti s astmom iji se protok zraka mo e posve normalizirati ne smatraju se oboljelima od KOPB. temeljna gra evna jedinica plu nog tkiva).70 FEV1/VC FEF 75 0. Starije definicije esto uklju uju termine emfizem. Udio ta dva procesa u bolesti razlikuje se kod svake osobe i mo e biti pra en pretjeranim reakcijama di nih puteva na podra aje (hiperreaktivnost).75 FEF75 FEF75/25 0. Bolest uzrokuje stvaranje o iljaka u du niku i njegovim ograncima. Emfizem je bolest kod koje su alveole (plu ni mjehuri i. Kroni ni bronhitis je klini ka dijagnoza definirana postojanjem dugotrajnog produktivnog (s iska ljajem) ka lja tijekom tri mjeseca u svakoj od dvije uzastopne godine u pacijenta kod kojeg se drugi uzroci kroni nog ka lja dijagnosti kim postupkom isklju eni. Ograni enje protoka zraka obi no je progresivno. Zbog toga se i bolesnici s astmom koja ne pokazuje periode oporavka ubrajaju u KOPB bolesnike. Zapreka protoku zraka rezultat je bolesti malih di nih puteva (opstruktivni bronhiolitis) i o te enja plu nog tkiva (emfizem).71 FEV1 FEF75/25 0. Takvi se pacijenti znaju svrstati pod dijagnozu astmati ni bronhitis ili astmati ni oblik KOPB. Mnogi ljudi godinama pate od ove bolesti te umiru prije vremena zbog njenih posljedica.cisti na fibroza ili obliteracijski bronhiolitis. i povezano s abnormalnim upalnim odgovorom plu a na tetne estice i plinove. astma . Dokazano je kako se upala kod KOPB razlikuje od upale kod astme i to je razlog zbog kojeg KOPB i astmu treba uvijek odvajati u dvije dijagnosti ke skupine kad god je to mogu e. Astmati ari izlo eni kroni nim podra ajima. me u ovim bolestima postoji zna ajno preklapanje. to ometa protok zraka. KOPB je trenutno etvrti naj e i uzrok smrti na svijetu te se u slijede im desetlje ima o ekuje pove anje njene u estalosti i njome uzrokovanih smrtnih slu ajeva. Nazivlje Engleski naziv: chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Latinski naziv: morbus pulmonis obstructivus chronicus Preklapanje bolesti Iako ni kroni ni bronhitis ni emfizem nisu nu an element za definiciju KOPB. U mnogim je slu ajevima te ko razlikovati bolesnike s astmom ije stanje nije posve izlje ivo s poreme ajem protoka zraka koji postoji kod KOPB. Simptomi. primjerice cigaretnom dimu.86 FEV1 FEF25 0. ali zbog drugih bolesti poznatog uzroka .85 Rtot SRtot 0.87 FEV1 FEF75 0. mogu razviti produktivni ka alj koji je odlika kroni nog bronhitisa. a koje nemaju poreme aj prolaza zraka. ne spadaju u KOPB skupinu. Korelacija funkcionalnih parametara u bolesnika sa HOPB Table 1.74 Kroni na opstruktivna plu na bolest Kroni na opstruktivna plu na bolest (KOPB) me u glavnim je uzrocima pobola i smrtnosti u cijelome svijetu. pove ani i o te eni.Tabela 1. Znog o te enja plu ni mjehuri i gube elasti nost i to ometa normalno pra njenje zraka iz plu a. Kroni ni bronhitis i emfizem s poreme ajem strujanja zraka u di nim putevima obi no se javljaju zajedno.

u estalost i te ina simptoma se pogor avaju. Povremene epizode ja e boli u prsima javljaju se u petom desetlje u ivota. Iska ljaj je u po etku neupadljiva izgleda i javlja se samo ujutro. stanja koja uzrokuju KOPB. gubitak tjelesne mase i jutarnje glavobolje zbog nakupljanja ugljik-dioksida u krvi. plavu boju okrajina. Pacijenti obi no navode kako pu e najmanje dvadeset cigareta tijekom zadnjih dvadeset ili vi e godina. Nerijetko su lanovi obitelji svjesniji poreme aja zdravlja nego sami bolesnici. Stupnjevi KOPB se prema te ini dijeli na slijede e stupnjeve: 0 (pod rizikom): normalan nalaz spirometrije. Ove epizode uklju uju poja an ka alj. iska ljaj) II (umjerena KOPB): FEV1/FVC < 70% 30% < FEV1 < 80% od predvi enog S ili bez kroni nih simptoma III (te ka KOPB): FEV1/FVC < 70% FEV1 < 30% od predvi enog ili FEV1 < 50% od predvi enog plus respiratorno (di no) zatajenje ili klini ki znakovi zatajenja desnog srca FEV1 i FVC su parametri dobijeni spirometrijom: FEV1 (forced expiratory volume in one second) = forisrani izdisajni volumen u jednoj sekundi FVC (forced vital capacity) = forsirani vitalni kapacitet . KOPB je prete no bolest estog desetlje a ivota i omjer smrtnosti i u estalosti bolesti je visok. Objavljen je niz izvje a o izazivanju emfizema kod ivotinjskih modela nakon izlo enosti cigaretnom dimu. Nije posve jasno koji imbenici odre uju ve u sklonost razvoju bolesti. Pasivno pu enje ili drugi okoli ni imbenici mogu pridonijeti razvoju KOPB. Kasnije pacijenti mogu imati niske razine kisika u arterijskoj krvi. Kako bolest napreduje. Manjak alfa-1-antitripsina je genetski poreme aj koji tako er mo e dovesti do KOPB. S napredovanjem bolesti. Simptomi KOPD je progresivna. ali mo e se raditi o odre enim karakteristikama di nih puteva te genetskim faktorima. napreduju a bolest. Nedostatak zraka pri tjelesnom naporu javlja se u estom i sedmom desetlje u ivota. Obi no se navodi kako 15-20% pu a a razvija KOPB to zna i da su i drugi imbenici (najvjerojatnije genetski) odgovorni za nastanak bolesti. Pu a i se razlikuju po sklonosti razvoja KOPB. iska ljaj) I (blaga KOPB): FEV1/FVC < 70% FEV1 > 80% od predvi enog S ili bez kroni nih simptoma (ka alj. U po etku simptomi uop e ne moraju postojati iako testovi plu ne funkcije pokazuju prisustvo bolesti.poga a sve dobne skupine i ima nizak omjer smrtnosti i u estalosti. to zna i da su simptomi u po etku blagi te se s vremenom pogor avaju. Iako to jo nije sigurno potvr eno. Kod bolesnika s manjkom kisika i vi kom ugljik-dioksida razvijaju se sr ani poreme aji. Osim pu enja. vi e zvu nih fenomena pri disanju. ko e i sluznica (cijanoza). gu i iska ljaj. KOPB mo da uzrokuje astmu kod nekih osoba. Pacijenti najprije primijete ka alj i nakupljanje iska ljaja (sputuma) samo kroz jutro. nedostatak daha i ponekad vru icu. Oticanje nogu ili trbu na bol mogu se pojaviti te su posljedica sr anih abnormalnosti uzrokovanih o te enjem plu a. a kasnije mo e postati gnojan te ga pacijent iska ljava tijekom cijelog dana. primjerice profesionalna izlo enost pra ini ili organskom materijalu. Kroni ni ka alj sa stvaranjem iska ljaja i ponekad zvu nim fenomenima na plu ima esto po inje u etvrtom desetlje u ivota. Za to se onda KOPB ne definira u okvirima pu enja cigareta kao glavnog uzroka? Zbog toga to i drugi uzro ni imbenici doprinose razvoju KOPB. periodi u kojima nema simptoma se skra uju. Uzrok U ve ini slu ajeva KOPB je posljedica pu enja. Oko petina oboljelih od KOPB nikad nije pu ila cigarete tijekom ivota. za razvoj KOPB mogu biti odgovorni odre eni poslovi. Neki pu a i su skloni razvijanju promjena u plu ima koje mogu dovesti do kroni nog bronhitisa i emfizema. Takve epizode znaju nagnati pacijenta na prvu posjetu lije niku. Umor i slabost znaju biti jako izra eni. primjerice plu no srce i zatajenje desne strane srca. kroni ni simptomi (ka alj.

Kako bolest napreduje prenapuhanost plu a postaje o ita te se pove ava promjer prsnog ko a. Tijekom pregleda se velika pozornost usmjerava slu anju plu a. Utjecaj KOPB na pacijenta ne ovisi samo o ograni enju prolaza zraka ve i o te ini simptoma (osobito ako se javlja nedostatak zraka i smanjeno podno enje tjelesnog napora) i komplikacijama bolesti. Mnogi ve i postotak pu a a razvije poreme aj plu ne funkcije tijekom ivota. ali ne do e do di nog zatajenja ili bolesnik ne umre isklju ivo zbog posljedica KOPB.od pacijenta se tra e detaljne informacije o izlo enosti duhanskom dimu. U ovom stupnju osoba uop e ne mora biti svjesna postojanja poreme aja funkcije plu a. Vrlo esto se navodi kako svega 15-20% pu a a razvije klini ki zna ajnu KOPB.uporaba pomo nih di nih mi i a vrata i ramenog obru a . nije poreme ena. ali ne uvijek. me utim taj broj mo e navesti na krivi zaklju ak kako za ve inu pu a a nema posljedica. bolest i dalje zna napredovati zbog slabljenja plu ne funkcije koje se normalno javlja tijekom starenja. me utim kod njih se taj poreme aj ne razvije do pune slike KOPB ili poreme aj polako razvije. Stupanj II je umjerena KOPB obilje ena pogor anjem poreme aja protoka zraka i obi no pogor anjem simptoma.izdisanje kroz stisnute usne . kroni nim ka ljem i iska ljajem. prestanak izlo enosti. mjerena spirometrijom. ali se poreme aj prolaza zraka nikad ne razvije. Kod tre ih se plu na funkcija oko pedesete godine po ne zna ajno pogor avati i smrt uslijedi u estom desetlje u ivota zbog zatajenja di nog sustava. taj broj mo e lako navesti na pogre ne zaklju ke. Lije enje KOPB ovisi uglavnom o simptomima i ne postoji pravilna povezanost izme u ograni enja prolaza zraka i simptoma. Mnogo ve i postotak razvije abnormalnosti plu ne funkcije u odre enom trenutku pu a koga sta a. Ako izlo enost prestane. osobito ako se i nakon njena dijagnosticiranja nastavlja izlo enost tetnim tvarima. Dijafragma (o it. Stupanj I je blaga KOPB obilje ena blagim ograni enjem protoka zraka i obi no. Stupanj III je te ka KOPB s opse nim ograni enjem protoka zraka ili postojanjem zatajenja di nog sustava ili klini kih znakova zatajenja desne strane srca. Dijagnoza Povijest bolesti i pregled . Stupanj 0 ozna ava pove an rizik za razvoj bolesti. U estale epizode pogor anja i simptoma u ovom stadiju zna ajno smanjuju kvalitetu bolesnikova ivota i zahtijevaju prikladno lije enje. Ipak. isto kao i otkucaje srca. Zvuk disanja je te e uti. Ipak. Ima i osoba kod kojih se sredinom ivota razvije poreme aj funkcije di nog sustava i trajno se pogor ava. op enito se mo e re i kako je to progresivna. Preporu ena etiri stupnja te ine bolest koriste se iz edukacijskih razloga i koristan su opis te ine bolesti i promjena. ukoliko se povijest bolesti i a rendgenska snimka prsnog ko a podudaraju. uvijek je potrebno napraviti spirometriju prije i poslije primjene lijeka koji iri di ne puteve (bronhodilatator) kako bi se potvrdio i izmjerio poreme aj prolaza zraka. javljaju se nedostatak zraka i smanjeno podno enje tjelesnog n apora. Ipak. Osoba ima simptome. napreduju a bolest. ali plu na funkcija. No. bolesnici se lije niku sami jave naj e e u ovom stadiju. mi i koji dijeli prsnu od trbu ne upljine i poma e disanje) je spu tena i njene su kretnje ograni ene. pu enju cigareta. Drugi znaci zavr nog stadija bolesti su: . U ovom stadiju kvaliteta ivota je jako o te ena i pogor anja simptoma mogu biti opasna po ivot. eventualnim zvu nim fenomenima te znakovima kratko e daha. profesionalnoj izlo enosti tetnim tvarima te o simptomima. Stupnjevi bolesti stoga omogu uju edukativni pristup bolesti i nemaju veliku ulogu u odre ivanju terapije.Prirodni razvoj bolesti KOPB se kod svake osobe mo e druga ije razvijati.paradoksno uvla enje donjih prostora me u rebrima tijekom udisanja (Hooverov znak) . Kod drugih se abnormalna funkcija plu a nikad ne dijagnosticira. Zvi duci se esto uju i omogu uju postavljanje dijagnoze poreme aja protoka zraka. mo e se postaviti dijagnoza KOPB. ali nikad ne uzrokuje di no zatajenje niti osoba umire od direktnih posljedica KOPB. Kod nekih osoba su ka alj i stvaranje iska ljaja trajni simptomi. Ukoliko se bolest prethodno nije otkrila testiranjem plu ne funkcije. Stoga je bitno s vremena na vrijeme poslati pu a e na spirometriju kako bi se na vrijeme uo io poreme aj. U zavr nom stadiju KOPB bolesnici znaju zauzeti tjelesni polo aj koji im olak ava disanje: nagnuti su prema naprijed s ispru enim rukama i dlanovima na koljenima ili drugoj podlozi. Kod svih osoba s KOPB ne razviju se svi opisani stupnjevi bolesti. ak i ako postoji zna ajan poreme aj prolaza zraka u di nim putevima. Rano u tijeku bolesti slu alicama se mo e zapaziti jedino produ eni izdisaj te zvi duci tijekom forsiranog izdaha. mo e dovesti do pobolj anja funkcije i sigurnog usporavanja napredovanja bolesti. Iako zapreku prolazu zraka mogu uzrokovati mnog stanja. Na plu nim bazama mo e se uti pucketanje.

nagla avanje potrebe za izbjegavanjem rizi nih imbenika.rendgenskom snimkom se mo e prikazati jedino uznapredovali emfizem. potrebno je potra iti druge oblike pomo i. Ipak.plava boja ko e i sluznica (cijanoza) . Ovi lijekovi smanjuju napetost mi i a u malim i velikim di nim putevima te na taj na in omogu uju bolji protok zraka. Ispravna inhalacija lijeka pojednostavljuje terapiju. Tijekom pogor anja KOPB iska ljaj postaje gnojan i stanice koje se nalaze u ve em broju su neutrofili. prepunjene vene na vratu mogu se javiti i ako nije do lo do zatajenja desne strane srca zbog pove anog tlaka u prsnom ko u . potko no (subkutano) ili venskim putem. Ukoliko lije nikov savjet i podr ka nije u inkovita. pretraga je bitna za cjelokupni prikaz di nog sustava. od kojih naj e e Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae. Kompjuterizirana tomografija (CT) . U kategoriju bronhodilatatora spadaju beta-adrenergici. ve a je vjerojatnost da e pacijent uzeti sve doze lijeka te mo e smanjiti potrebu za drugim lijekovima i tro kove lije enja. CT se ne treba koristiti kao rutinska dijagnosti ka metoda pacijenata oboljelih od KOPB. Lije enje Prvi i najva niji plan lije enja pu a a jest prestanak pu enja. ve ini pacijenata je potrebno trajno lije enje kako bi se simptomi dr ali pod kontrolom. budu i ove informacije rijetko imaju utjecaja na izbor terapije. na usta. Podaci mogu pokazati postoji li zapreka tijeku zraka i koliko je uznapredovala. Bronhodilatatori su lijekovi koji ire du nik i njegove ogranke. uklju uju i nikotinske nadomjeske. Edukacija o prestanku pu enja je nu na i treba se stalno poticati. Lije nik mo e tra iti pregled iska ljaja ako eli dobiti informacije koje omogu uju izbor najprikladnijeg antibiotika. Pregled iska ljaja . me utim va ne su i zbog drugih razloga: . primjerice ukoliko osoba nije prestala pu iti.nedovoljno informiranje pacijenta o lijeku i na inu inhalacije . jer se na taj na in usporava napredovanje bolesti . I druge bakterije koje se ina e nalaze u ustima i grlu. bez obzira na trajanje i te inu bolesti.nedovoljno pra enje odgovora pacijenta na lijek.povremena provjera pacijentova ukupnog stanja pomo u niza mjera.nabrekle. metilksantini i antikolinergici. Aparat bilje i podatke o brzini i koli ini daha. Bojanje iska ljaja po Gramu pokazuje prisustvo razli itih mikroorganizama. Cilj edukacije je informirati bolesnika o detaljima bolesti te potaknuti suradnju izme u lije nika i bolesnika kako bi se pobolj alo zdravlje i osiguralo pravilno uzimanje terapije. kole nepu enja i savjetovanje sa stru njacima za bolesti ovisnosti. Me utim.propisivanje prikladnih lijekova i provjera uzima li ih bolesnika na pravilan na in .kod stabilnog kroni nog bronhitisa iska ljaj je sluzav i makrofazi su najbrojnije stanice. Pretraga se mo e ponavljati kako bi se pratio razvoj bolesti i u inkovitost lije enja. me utim mnogi lijekovi mogu olak ati simptome i lije iti komplikacije. primjerice Moraxella catarrhalis. podno enje tjelesnog napora. Budu i je KOPB trajna bolest sa sklono u napredovanja. Kao i kod drugih kroni nih bolesti.neprikladna doza lijeka (prevelika ili premala) . Naj e i problemi s bronhodilatatorima su: .. mogu olak ati simptome i smanjiti ograni enje prolaza zraka. Rentgenska snimka prsnog ko a . Na ovaj se na in mo e dijagnosticirati bolest i kod osoba bez simptoma. Mnoge posjete lije niku povezane su s pogor anjem di nih simptoma. Zasad ne postoji lijek koji bi KOPB izlije io. Bolesnik tijekom pretrage pu e u cijev koja je spojena s aparatom spirometrom. Pojedini pacijenti ne podnose neke lijekove pa je terapiju potrebno prilagoditi svakom pacijentu. CT je esto nu an. Ukoliko se razmi lja o kirur kom zahvatu.pove ana jetra bolna na opip obi no je posljedica zatajenja desne strane srca .poreme aj ravnote e Testovi plu ne funkcije (spirometrija) . oboljelima od KOPB uglavnom su potrebni esti kontakti s lije nikom.je poseban oblik rentgenskih sniki koji prikazuje tkivo u slojevima. Mnogo je osjetljivija i specifi nija pretraga za dijagnozu emfizema nego standardna rentgenska snimka. . me utim inhalacija je najpo eljnija jer se maksimalizira u inak lijeka na plu a i smanjuju u inci lijeka na cijelo tijelo. razinu lijeka i potrebu za daljnjom kontrolom Bronhodilatatori se mogu uzeti inhalacijom. Istra ivanjima je dokazano kako se napredovanje bolesti kod pu a a usporava ako prestanu pu iti. kad god se po inje s terapijom bronhodilatatorima potrebno je pratiti protok zraka. Ukoliko je bolesnik dobro educiran.mjerenje plu ne funkcije najva nija je dijagnosti ka metoda za dokazivanje KOPB. ohrabriti je na to. mogu uzrokovati pogor anja bolesti. CT tako er mo e utvrditi tip emfizema (primjerice panacinarni il centroacinarni). smanjuje se broj posjeta lije niku i boravaka u bolnici. simptome. uklju uju i procjenu kvalitete ivota i mjerenje plu ne funkcije Edukacija bolesnika je klju an dio terapije KOPB.

Teofilin (Aminofilin.opu ta mi i e malih di nih puteva (bronhiola) i mo e olak ati iska ljavanje. Antikolinergici . nuspojave su: drhtanje. anginom pectoris i poreme ajima ritma srca. Toitropium (Spiriva) je lijek sli an ipratropiumu i nedavno je odobren za uporabu u SAD. nema prednost nad povremenom upotrebom po potrebi. Naj e e nuspojave su: mu nina. Iako su u inkoviti. nervozu. epilepsije i feokromocitoma. Iako ne postoji suglasje o uporabi teofilina kod KOPB nekoliko je studija pokazalo njegov blagotvoran u inak na bolest. Intravenskim putem se ne smije dati br e od 25 mg/min. nesanicu. nesanicu. Foradil) . Ipratropium (Atrovent) po inje djelovati sporije i djeluje du e pa je pogodniji za trajnu uporabu. ezofagealni refluks te poreme aji sr anog ritma. a u estalost uzimanja se kasnije mo e pove ati. Beta-2 agonisti ne preporu uju se uzimati na usta zbog visoke u estalosti nuspojava. Ne koristi se za lije enje akutnih astmatskih simptoma. osim ako bolesik ne mo e koristiti inhalacijsku terapiju. Dostupan je u obliku kapsula napunjenih prahom koji se stavlja u aparat za inhalaciju. Teofilin je lijek iz skupine metilksantina. ubrzan rad srca. Theo-Dur. pepti nim ulkusom. Istra ivanjima je pokazano kako redovito uzimanje ovih lijekova. povra anje. Gusti sekret mo e biti jako te ko iska ljati i to pacijentu mo e predstavljati veliki problem. Ve inom preporu ene doze ne uzrokuju maksimalno irenje di nih puteva. hipertireozom. Ve ini oboljelih od KOPB ovaj lijek poma e. prolazno smanjenje koncentracije kisika i ubrzan rad srca. pacijenti s otokom plu a ili poreme ajem rada jetre imaju ve i rizik od toksi nih (otrovnih) reakcija zbog smanjenje sposobnosti uklanjanja lijeka iz organizma. Selektivni beta-2 agonisti su trenutno lijek izbora jer brzo djeluju. primjerice ipratropium.Simpatomimetici . nisu nadmo niji od kratkodjeluju ih lijekova uzetih prema potrebi. nervoza.simpatomimetski bronhodilatatori spadaju u glavne lijekove za lije enje KOPB ve godinama. epilepsije i feokromocitoma. nervoza. Potreban je oprez ako bolesnik ima glaukom. Nuspojave uklju uju drhtanje mi i a. tresavica. Ne smije se uzimati ako je prethodno uo ena alergijska reakcija na ovaj lijak. Zbog dobro poznate opasnosti od trovanja (toksi nosti) potreban je veliki oprez pri terapiji teofilinom. . hipertenzije.su sredstva koja djeluju na izlu eni sekret. Mukoaktivni lijekovi . Ne koristi se za lije enje akutnih astmatskih simptoma. Opu ta mi i e di nog sustava djelovanjem na beta-2 receptore. ishemijske bolesti srca. Slo-bid) ne smije se dati pacijentima s prethodnim alergijama na ovaja lijek. Ne smije se dati bolesnicima s alergijskim reakcijama na ovaj lijek. nekontroliranom epilepsijom. primjerice albuterola.opu ta glatke di ne mi i e djelovanjem na beta-2 receptore i poma e ve ini bolesnika. hipertireoze. Mo e posti i opu tanje di nih mi i a kod nekih bolesnika koji ne odgovaraju na beta-agoniste te mo e sprije iti izlu ivanje sluzi i na taj na in smanjiti volumen iska ljaja. Ostale osobine lijeka sli ne su kao kod ipratropiuma. ubrzan rad srca. U po etku se preporu uje uzimati po potrebi. trajanju terapijskog efekta i aktivnosti nalik adrenalinskoj. U inak mo e trajati dvanaest sati ili vi e. Ako se primjenjuje u ve oj dozi ili e e nego je propisano pove ava se vjerojatnost od nuspojava. koma. nuspojave su: drhtanje. Ne smije se dati bolesnicima s alergijskim reakcijama na ovaj lijek. napadaji. Lijekovi iz ove skupine razlikuju se po vremenu kad po inju djelovati. me utim pove anjem doze raste opasnost od komplikacija poput tresavice. hipertenzije. hipertireoze. anginom pectoris i poreme ajima ritma srca. Lijek ne smiju uzeti pacijenti koji su na njega prethodno imali alergijsku reakciju te oni kod kojih je prethodno postojao poreme aj rada srca (aritmija) s ubrzanim radom srca (tahikardija). me utim nema dokaza kako omek anje sekreta i pobolj anje njegova izbacivanja ima ulogu u klini kom pobolj anju bolesti. U po etku pacijenti inhaliraju lijek po potrebi. Potrebno je jo istra ivanja kako bi se utvrdila to na uloga ovog lijeka u lije enju KOPB. Ako se primjenjuje u ve oj dozi ili e e nego je propisano pove ava se vjerojatnost od nuspojava. hipertrofiju prostate ili zapreku na izlazu iz mokra nog mjehura. Formoterol (Oxis. Olak ava simptome i mo e biti koristan kad je potrebna u estala primjena bronhodilatatora. danas se smatraju dijelom prve linije lijekova za KOPB. prolazno smanjenje koncentracije kisika i ubrzan rad srca. refleksnog ubrzanja rada srca. Mogu se koristiti u kombinaciji sa simpatomimeticima. nekontroliranim poreme ajima sr anog ritma. ishemijske bolesti srca. Albuterol (Proventil. Oprez je potreban kod pacijenata oboljelih od dijabetetsa. formoterol) u lije enju KOPB jo je u razvoju. Uloga dugodjeluju ih lijekova iz ove skupine (salmeterol. Omogu uje irenje di nih puteva. Oprez je potreban kod pacijenata oboljelih od dijabetetsa. U inak mo e trajati dvanaest sati ili vi e. Ventolin) lijek je iz skupine simpatomimetika. Detaljnija istra ivanja su potrebna o njegovoj primjeni kod KOPB. Metaproterenol (Alupent) . Theo-24. smanjenja razine kalija u krvi. nervozu. Nuspojave su: drhtanje mi i a.bronhodilatatori iz ove skupine. smanjuju njegovu koli inu i olak avaju iska ljavanje. Ne preporu uje se bolesnicima s prethodnim alergijskim reakcijama na lijek i poreme ajima sr anog rtima. Salmeterol (Serevent) opu ta mi i e malih di nih puteva (bronhiola) i olak ava iska ljavanje.

Stoga je predlo ena terapija antioksidantima kao potencijalno korisna za bolesnike s KOPB. Kirur ko lije enje . nije mogu e predvidjeti kad i koje nuspojave e se razviti kod pojedinog pacijenta. Lije enje vitaminom C i E navodno usporava slabljenje plu ne funkcije u pu a a. Mnogi lijekovi koji navodno pobolj avaju iska ljavanje nisu uspjeli dokazati svoju u inkovitost te su povu eni s tr i ta. Terapija kisikom . Budu i ima antioksidantno djelovanje (uni tava tetne kisikove radikale) mo e koristiti oboljelima od KOPB. Najva niji u inak mo e biti olak anje prethodnog ote anog disanja za vrijeme tjelesnog napora to omogu uje aktivniji ivot i pobolj anje kvalitete ivota. Iako su predlo ene brojne metode. me utim to nema opravdanja osim ako je bolesnik dehidriran. U estalost kroni nog bronhitisa i zaduhe tako er je ni a u osoba koje u prehrani uzimaju velike koli ine vitamina E i betakarotena. Osim toga. kortikosteroidi se trebaju svesti na najmanju mogu u dozu. virusom hepatitisa B i C.Ponekad se preporu uje uzimanje ve e koli ine teku ine. Sprje avanje i lije enje infekcija . Lijekovi koji sprje avaju ka alj trebaju se izbjegavati. kandidati trebaju biti mla i od ezdeset i pet godina. Zbog opasnosti od nuspojava dugotrajna se terapija kortikosteroidima propisuje jedino pacijentima s trajnim simptomima ili s te kim ograni enjem prolaza zraka kroz di ne puteve bez obzira na maksimalne napore s drugim terapijskim sredstvima. Kortikosteroidi . Transplantacija plu a razmatra se kod bolesnika s lo im rezultatima plu ne funkcije. Preporu uje se cijepljenje protiv pneumokoka (Streptococcus pneumoniae) svim bolesnicima s KOPB te ponavljanje cjepiva svakih pet godina kod osoba koje su pod rizikom od slabljenja imunolo kog sustava.pri dugotrajnoj uporabi uzrokuju niz nuspojava i ve ini oboljelih od KOPB ne poma u. cijeli koncept fizioterapije prsnog ko a je upitan. uloga bakterijskih infekcija i stoga antibakterijskih lijekova (antibiotika) u lije enju akutnih pogor anja KOPB je kontroverzna. Smanjenje volumena plu a poma e najvi e bolesnicima kojima je bolesni proces smje ten uglavnom u gornjim re njevima plu a te koji slabo podnose tjelesni napor.nakupljanje tetnih kisikovih radikala jedna je od teorija za nastanak KOPB. Terapija kisikom mo e imati fiziolo ke i simptomatske koristi te produ iti ivot. Opse ni su podaci o pobolj anju funkcije nakon presa ivanja. Naime.Prevencija i rano lije enje infekcija bronha mo e smanjiti u estalost i te inu pogor anja bolesti.odabranim pacijentima mo e pomo i transplantacija plu a ili kirur ki zahvat kojim se smanjuje koli ina plu nog tkiva. nema utjecaja na protok zraka ili volumen sekreta te mo e uzrokovati stezanje mi i a di nih puteva. S druge strane. Udisanje vodene pare ili fiziolo ke otopine nema dokazanu korist i ponekad mo e nadra iti di ne puteve i uzrokovati gr di nih mi i a. uo eno je kako je vi e od . Mehani ko i enje sekreta . Ukoliko dovedu do pobolj anja. o njihovoj u inkovitosti je malo znanstvenih dokaza. bez poreme aja drugih vitalnih organa. bez aktivne maligne bolesti ili infekcije HIVom. Antioksidansi . Postojanje dodatnih bolesti mo e utjecati na odluku o transplantaciji. kod petine oboljelih od stabilne KOPB terapija oralnim koritkosteroidima dovodi do objektivnog pobolj anja. U po etku je pacijenta potrebno pozorno pratiti kako bi se utvrdilo poma e li lijek i dugotrajnu terapiju propisati jedino kod dokazanog pobolj anja. S druge strane. Cijepljenje protiv gripe tako er se preporu uje svim bolesnicima. Iako je ve ina infekcija uzrokovana virusima. Odluka o presa ivanju plu a kod te ke KOPB vrlo je slo ena. Razina vitamina E koji smanjuje oksidativno o te enje smanjena je u ispirku di nih puteva pu a a. ali nije dokumetirano pobolj anje pre ivljenja. terapija vitaminom E i beta-karotenom kod pu a a nije pokazala o ekivani u inak u sprje avanju ka lja i zaduhe pet do osam godina nakon po etka takvog lije enja. Prije dono enja definitivnih preporuka o uzimanju vitamina potrebno je obaviti detaljnija istra ivanja.odre enim bolesnicima mogu pomo i mehani ke radnje kojima se poti e iska ljavanje. Me utim. Pregled ispljuvka i odre ivanje bakterija poma e pri odluci jesu li i koji antibiotici potrebni. Acetilcistein je lijek koji ima naj iru uporabu u ovu svrhu te mo e omek ati sekret kod kroni nog bronhitisa. ako se onemogu i ka alj sekret se zadr ava u di nim putevima i pove ava se rizik od infekcija. Uloga infekcija u KOPB Unato desetlje ima istra ivanja. Let avionom putnike izla e mogu nosti hipobari nog stanja pa se bolesnici mogu posavjetovati s lije nikom o terapiji kisikom za vrijeme putovanja avionom. Na alost.ve ina bolesnika sa smanjenom koli inom kisika u krvi nema simptome koji bi na to ukazali pa je potrebno mjerenje kisika. antibiotici su se pokazali korisni u lije enju akutnih upalnih pogor anja KOPB. Ipak. primjerice perkusija prsnog ko a i zauzimanje odgovaraju eg polo aja tijela. Dugotrajna terapija antibioticima nije potrebna osim ako postoje druge bolesti kao bronhiektazije (vre asta pro irenja bronha) ili je imunolo ki sustav oslabljen.

Akutna pogor anja bronhitisa povezana su s prisutno u velikih koli ina tetnih bakterija. teofilin) ne preporu uju se za lije enje akutnih pogor anja. Takva pogor anja isklju uju lije enje antibioticima i originalna procjena njihove u estalosti mo da nije to na. Di ni putevi oboljelih od kroni nog bronhitisa esto su trajno kolonizirani mikroorganizmima poput Haemophilus influenzae. Pogor anja mogu biti posljedica infekcija (bakterijskih ili virusnih).polovine pogor anja uzrokovano virusima ili uop e nije upalne prirode.osiguranje odgovaraju e prehrane . Lije enje akutnog pogor anja KOPB Akutno pogor anje (egzacerbacija) KOPB obilje eno je naglim pogor anjem simptoma i o te enjem plu ne funkcije. Dokazi koji potvr uju ulogu bakterijskih infekcija u akutnim pogor anjima KOPB: Izgleda kako oboljeli od KOPB imaju odre ene abnormalnosti koje omogu uju kolonizaciju bakterija i pove anu u estalost di nih infekcija. zatajenja srca. Iako je ovaj model razvoja KOPB popularan. Vi estruki sporedni u inci bakterijskih infekcija mogu dovesti do o te enja di nih puteva. Okoli ni imbenici (primjerice zaga en zrak) mogu tako er imati ulogu. nalaze se i poreme aji imunolo kih elemenata di nog sustava koji doprinose razvoju upale i nakon manjih o te enja. takve infekcije esto znaju biti komplicirane naknadnim bakterijskim infekcijama. Broj pogor anja uzrokovan virusima je upitan. gr a di nih mi i a (bronhospazam) ili pretjerane sedacije lijekovima. Histolo ke (tkivne) abnormalnosti mogu dovesti do razvoja plu nih infekcija. je li cijepljen preporu enim cjepivima. U kombinaciji s odre enim osobitostima gra e i funkcije infekcije mogu dovesti do pogor anja bolesti. Ispravna dijagnoza kod bolesnika kojem se di na funkcija naglo pogor ava mo e biti ometena zbog postojanja sr ane bolesti. nije posve prihva en. Streptococcus pneumoniae. mnogi lije nici u rutinskom radu pa ni u istra ivanjima ne tra e ove mikroorganizme. izvodi li vje be Lijekovi koji se koriste za lije enje akutnog pogor anja su bronhodilatatori. ak i bez mikroorganizama. Epidemiolo ka istra ivanja pokazuju kako je u estalost di nih infekcija ve a u oboljelih od KOPB nego u kontrolnoj populaciji. Promjene u obrambenom sustavu olak avaju daljnje bakterijske infekcije i tu se zatvara za arani krug koji dovodi do daljnjeg pogor anja bolesti. po etno o te enje mogu uzrokovati imbenici poput cigaretnog dima. primjerice pove anje lijezda u zidu velikih bronha vi a se rano u kroni nom bronhitisu. Destruktivni upalni proces na koncu o te uje di ne puteve. Dokazano je pove anje broja ovih bakterija tijekom epizoda naglog pogor anja bolesti. Ako stanje ugro ava bolesnikov ivot zbog . ve om koli inom izlu enog sekreta te lo ijom funkcijom plu a. je li prestao pu iti. Rizik od pogor anja koje zahtijeva boravak u bolnici pove ava se s dobi. Metilksantini (aminofilin.pobolj anje funkcije plu a bronhodilatatorima i drugim lijekovima . Me u e im neinfektivnim uzrocima pogor anja (akutnih egzacerbacija) su alergije.sprje avanje komplikacija ote ane pokretljivosti. Ovi dokazi su poslu ili za postavljanje hipoteze o "za aranom krugu". koritkosteroidi i antibiotici. primjerice tromboembolije i slabjeg podno enja tjelesnog napora . neprikladna primjena lijekova ili potpuni izostanak uzimanja terapije te sr ano zatajenje. Ako su pogor anja uzrokovana virusima. Uspje no lije enje zahtijeva slijede e: . Neka pogor anja.prepoznavanje i uklanjanje (ako je mogu e) uzroka pogor anja . Pove ane lijezde izlu uju ve u koli inu sluzi te se stanice s dla icama koje obla u di ni sustav zamjenjuju manje vrijednim stanicama. tromboze i drugih imbenika koji simuliraju pogor anje. Slabi i enje di nih puteva i na to se nakaleme bakterije koje po inju otpu tati tetne produkte. Osim toga. uglavnom zbog pove anog izlaganja duhanskom dimu.osiguranje prikladne opskrbe kisikom i i enje sekreta .provjeriti uzima li bolesnik odgovaraju u terapiju. U te kim slu ajevima akutno pogr anje mo e dovesti do di nog zatajenja i smrti. and Moraxella catarrhalis. mogu biti posljedica infekcije s Mycoplasma pneumoniae ili Chlamydia pneumoniae jer se ovi mikroorganizmi sve e e prepoznaju kao uzrok sporadi nih bolesti u osoba s KOPB kao i u ljudi s normalnom funkcijom plu a. Uo en je niz mehanizama koji oboljele od KOPB izla u ve oj mogu nosti infekcije. Dokazana je povezanost izme u virusa gripe i bakterija Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae tijekom epidemija gripe. Prema ovoj hipotezi. U estalost ovih kombinacija nije poznata. Precizna uloga ovih mikroorganizama nije utvr ena jer se ne prikazuju standardnim bojanjem po Gramu i za njihovo dokazivanje su potrebne specijalne tehnike. Osim toga. Unato konfliktnim rezultatima klini kih istra ivanja zna ajan broj dokaza podupire hipotezu o ulozi bakterijskih infekcija u pogor anju KOPB i koristi od antibiotika. za koja se prije mislilo da su uzrokovana virusima ili nepoznatim uzrocima. Zbog ovoga je ote ano i enje izlu evina i lako se razvija prikrivena upala. Manjak kisika definira akutno pogor anje te je terapija kisikom nu na.

psiholo ku i socijalnu podr ku Oboljeli od KOPB esto smanjuju tjelesnu aktivnost jer fizi ki napor pogor ava zaduhu. No.edukaciju o bolesti . Inaktivnost doprinosi pogor anju stanja i stvara se za arani krug u kojem se dmetenje disanja javljaju i pri najmanjem naporu. a u drugima nisu uo ene zna ajne promjene. Pulmonalna rehabilitacija Plu na rehabilitacija je suradnja vi e disciplina i struka sa svrhom pomaganja osobama oboljelim od plu nih bolesti i njihovim obiteljima.vi e od tre ine bolesnika s te kom KOPB ima znakove zna ajne proteinsko-kalorijske pothranjenosti. a osobito esto do izbjegavanja seksualne aktivnosti. primjerice anksioznost i umor. Nije jasan mehanizam kojim vje be pobolj avaju izdr ljivost kod bolesnika s KOPB.di nog zatajenja potrebna je mehani ka ventilacija (disanje potpomognuto strojem). razinu kisika u krvi i smanjuju zaduhu. oralno-aktivni lijekovi druge generacije inhibitora fosfodiesteraze-4 koji se trenutno intenzivno istra uju i razvijaju za lije enje bolesnika s astmom i KOPB. Vje be za ruku pobolj avaju izvedbu svakodnevnih aktivnosti. Cilomilast i roflumilast su visoko-specifi ni. trajanje i intenzitet. Nadomjesci vitamina i minerala. ve i broj kalorija te vi e proteina redovito se preporu uju ovim pacijentima. To mo e dovesti do smanjenog sudjelovanja u dru tvenim aktivnostima. Vje be disanja vrlo su va ne jer bolesnici s plu nim bolestima obi no imaju plitko disanje koje je nedovoljno za u inkovitu izmjenu plinova. Stoga je svrha rehabilitacijskog programa pobolj ati izdr ljivost i ubla iti zaduhu. Pobolj anje je vidljivo iako nema promjene u funkciji plu a i di nih mi i a te je stoga mehani ko obja njenje malo vjerojatno. Dvije su hipoteze: smanjenje osjetljivosti na zaduhu ili pravi u inak treninga.vje be za donji i gornji dio tijela . Nove antiproteaze su u razli itim fazama razvoja u poku aju lije enja KOPB. I bolesnici s najte im oblikom KOPB mogu vje bati. Neki od ovih mi i a imaju dvojnu ulogu: odr avaju polo aj tijela i poma u pri disanju. Neke studije pokazuju kako tehnike koje smanjuju u estalost disanja. Iako je definitivno utvr eno blagotvorno djelovanje tjelesne aktivnosti. . Pitanja seksualnosti treba otvoreno raspraviti s partnerom i lije nikom. Rehabilitacija uklju uje: . primjerice joga i disanje kroz stisnute usne. osobito vje be za mi i e koji se koriste u najvi e prilika. iako su istra ivanjima dobiveni konfliktni rezultati. Ve ina informacija o djelotvornosti ovih vje bi kod KOPB dobivena je temeljem nadopune vje bi za donji dio tijela.vje be disanja . Poku aji pove anja snage i izdr ljivosti di nih mi i a pokazali su tako er mije ane rezultate: u nekim studijama do lo je do pobolj anja. nije definirana najpo eljnija aktivnost. pobolj avaju u inkovitost disanja. Prehrana .postoje dokazi prema kojima mijenjanje unutarstani ne aktivnosti cAMP-a putem selektivne inhibicije fosfodiesteraze-4 mo e smanjiti upalu i dovesti do opu tanja glatkih mi i a u di nim putevima. Ovakvo je stanje povezano s ve om smrtno u te poreme ajem funkcije mi i a i imunolo kog sustava. hodanje s malim ruksakom na le ima. podizanje na prste. Vje be gornjeg dijela tijela tako er su po eljne. To je teta jer ve ina dnevnih aktivnosti uklju uje me udjelovanje ruku. dokazano je kako najintenzivniji re imi tjelesne aktivnosti imaju najbolje rezultate. u estalost vje banja. Budu e smjernice u lije enju . Vje be uklju uju: hodanje. Psihosocijalna podr ka je va na jer je te ka KOPB rizi ni imbenik za razvoj depresije koja mo e pogor ati simptome. Obi no je provodi tim specijalista s ciljem postizanja i odr avanja maksimalnog stupnja individualnosti i funkcioniranja u dru tvu za svakog bolesnika. Pokazano je kako je sudjelovanje u dvadeset sastanaka s timom za plu nu rehabilitaciju u inkovitije u smanjenju anksioznosti nego sli an broj sastanaka s psihoterapeutom. ramenog obru a i prsnog ko a. Priznavanjem uloge manjka alfa-1-antitripsina u razvoju emfizema dovelo je do boljeg razumijevanja uloge neravnote e proteaza/antiproteaza u razvoju KOPB. djelomi ne u njeve. Ovi problemi uglavnom nestaju nakon uklju ivanja u plu nu rehabilitaciju. Ponekad je potrebno primijeniti antidepresive. penjanje uz stepenice. Vje be kojima se poku ava promijeniti uzorak disanja mogu biti korisne. Vje be donjeg dijela tijela pobolj avaju izdr ljivost i to je dokazano u brojnim kontroliranim istra ivanjima.

nate eni zglobovi . Kroni ni bronhitis je odgovoran za 85% slu ajeva KOPB-a. Me utim kako bolest napreduje. sve izra eniji kratki dah. slabo ka lju i gotovo ni ta ne iska ljavaju. pribli no 90% bolesnika je pu ilo. Lije nik e pregledati funkcije plu a kako bi vidio da li imate KOPB. Prestanak pu enja mo e usporiti slabljenje plu ne funkcije. U stvari. Bolest se javlja u otprilike 5 od 10. Ote ano disanje zapa a se tek pri naporu. hripanje. Tko obolijeva Glavni uzrok KOPB-a je pu enje. Kod emfizema. Simptomi emfizema obi no se javljaju prije 50. glavna fizikalna promjena odgovorna za probleme je prekomjerno stvaranje sluzi. Bronhitis se smatra kroni nim ako ka alj i ekspektoracija traju najmanje 3 mjeseca u godini. tzv. U ve ini slu ajeva pu enje je uzrok bolesti. Protok zraka je onemogu en i dio plu a se skvr ava (kolabira). U po etnim fazama bolesti javljaju se zaduha (ote ano disanje) i povremeni napadaji ka lja. egzacerbacije. zra ni prostori na kraju bronhiola (malih di nih putova) pucaju i spajaju se u ve e koji slabo funkcioniraju. Sluz sprje ava protok zraka i pridonosi razvoju upala ili ponovnog aktiviranja bolesti. Osnovni simptom KOPB je zaduha (dispneja) koja se poja ava kod pogor anja bolesti. mnogi ljudi ak niti ne znaju da imaju KOPB. a puno ranije u bolesnika s cisti nom fibrozom.. U uznapredovaloj fazi. Ostali rizi ni faktori uklju uju: y y y y Naslije e Pasivno pu enje Izlo enost zaga enom zraku na poslu i u okoli u Dje je respiratorne infekcije Simptomi Bolesnici koji su pu ili kutiju cigareta dnevno mogu razviti ka alj i iska ljavati. stalne infekcije. Vjerojatnost da e bolesnik umrijeti od KOPB-a je 10 puta ve a u pu a a nego u nepu a a. bolesnicima je potrebna stalna njega i dodatni kisik kako bi mogli disati. Zaduha je popra ena ka ljem ili hripanjem i ponekad vru icom. tzv. ka ljanje i hripanje.000 ljudi. Kako bolest napreduje. U prvi mah. Jednostavno re eno. Bolesnik ponekad boluje i od kroni nog bronhitisa i od emfizema. plu a gube elasticitet kao i istro ena gumena traka. Oboljeli stalno ote ano di u.. Ko a poprima plavkastu boju. dvije uzastopne godine. Neki lije nici tako er vjeruju da nelije ena ili neodgovaraju e lije ena astma mo e dovesti do nepovratnog o te enja plu a. Opis bolesti O te enje plu a do kojeg dolazi uslijed KOPB-a ne mo e se popraviti. Ti bolesnici mogu imati simptome sli ne KOPB-u. Po etni simptomi uklju uju op i osje aj bolesti. ali postaje gnojan tijekom pogor anja. Time se zra ni prostori pove avaju i ote avaju disanje. To uzrokuje ka ljanje i hripanje. godine ivota. va no je da ste upoznati sa simptomima KOPB i na inima lije enja.02. Emfizem je bolest koja uni tava plu ne alveole (zra ne prostore) i/ili najmanje bronhiole (male zra ne putove) u plu ima.2009. U ranom stadiju .04. to je kroni na opstrukcija plu a? Kroni ni bronhitisje dugotrajna upala di nih putova koja proizvodi velike koli ine sluzi. simptomi se sve vi e pogor avaju. Kroni na opstruktivna plu na bolest Bolesti di nog sustava Uvod Kroni na opstrukcijska plu na bolest (KOPB) je termin koji se uglavnom odnosi na povezane poreme aje koji bolesniku postepeno oduzimaju dah: kroni ni bronhitis i/ili emfizem povezan s ote anim prolazom (opstrukcijom protoka) zraka. egzacerbacije. Kod kroni nog bronhitisa. Koje pretrage mo e napraviti lije nik? Ako spadate u rizi nu skupinu ili se brinete za nekog tko je u toj skupini. razdoblja izme u pogor anja postaju kra a. ka ljanje i iska ljavanje velike koli ine sluzi. U kasnijim fazama KOPB-a mogu se vidjeti te ka zaduha. Iska ljaj je sluzav. Iska ljavanje je u po etku gotovo neprimjetno jer se javlja samo izjutra.

Pove ava se popre ni promjer prsnog ko a jer bolesnik sve te e dolazi do daha. Tijekom akutnog pogor anja KOPB-a esto se rade slijede e pretrage: mjerenje rutinskih laboratorijskih vrijednosti. Promjene stila ivota Kad je postavljena dijagnoza. Tako er treba izbjegavati bliske susrete s ljudima koji su prehla eni ili imaju gripu. specifi na terapija je jako ograni ena. to vi e znate. Me utim postoji niz na ina lije enja kojima se mogu ubla iti simptomi. Ostale promjene u na inu ivota Vrtlarstvo. kirur kih zahvata ili nekih lijekova. To je pneumokokno cjepivo koje se preporu uje svakih pet godina. ak i penjanje stepenicama jednostavne su stvari koje mogu postati komplicirane ako imate KOPB. trenutno ne postoji lijek za KOPB. Prsni ko izgleda prenapuhan. Komplikacije: y y Akutno respiratorno zatajenje zbog infekcije u donjim di nim putevima. zabrinutog do pospanog. vi e ete mo i pomo i. Kortikosteroidi donose pobolj anje u manje od 20% stabilnih bolesnika. elektrokardiografija (EKG). Bolesnik mo e imati plavkastu ko u. lije enjem i svakodnevnom kontrolom bolesti.bolesti ne mora biti zna ajnih promjena. Imajte pripremljen plan za slu aj nu de. Prvi korak u brizi o nekome tko je obolio od KOPB-a je nau iti sve to se mo e o toj bolesti. Disanje je ote ano. salbutamol). Bolesnik u zadnjem stadiju KOPB-a esto izgleda dramati no. Antibiotici se koriste za infektivna pogor anja KOPB-a. rendgenska snimka prsnog ko a i spirometrija (mjerenje protoka zraka). Savjeti koji mogu spasiti ivot Morate znati kada je pravo vrijeme da zatra ite lije ni ku pomo . esto i temeljito pranje ruku je lagan na in da se izbjegne infekcija. Razgovarajte sa svojim lije nikom ako mislite da pripadate rizi noj skupini. Lijekovi Na alost. Tako er razgovarajte s lije nikom o cijepljenju protiv upale plu a. Bolesnik mo e izgubiti svijest. Stanje mo e biti toliko te ko da o te uje ili ugro ava rad vitalnih organa (srca i plu a). uzimanja uzoraka plina iz arterijske krvi. Najbolji na in kontrole simptoma je zapo eti lije enje KOPB-a. osim nalaza piskanja prilikom preslu avanja plu a. Pobolj anje stila ivota Nau ite kako se pravilno hraniti i vje bati te tehnike koje e pomo i osobi o kojoj brinete da se osje a zdravije i ugodnije. edemi) . a izdi e kroz stisnute usne. To su antikolinergici i beta 2 agonisti (npr. Plu no srce (pove anje srca i sr ano zatajenje. procjena sr ane funkcije. Osobe s KOPB-om su osjetljivije na sve respiratorne infekcije i zato je vrlo va no da se za tite. Simptomatska terapija uklju uje inhaliranje lijekova koji pro iruju di ne puteve (bronhodilatatore). Terapija kisikom se provodi u kontroli te ke kroni ne opstrukcije plu a. lije enje je lak e. Prognoza Ovo je stanje povezano s kroni nom (dugotrajnom) bole u. Kvaliteta sna je pogor ana (nakuplja se sekret i ote ana je ventilacija). Svake se godine u jesen treba cijepiti protiv gripe. ali e to zna iti pobolj anje stanja i nakon postavljanja dijagnoze. Kako za epljenost di nih putova napreduje tako i "prenapuhanost " plu a postaje o ita. Koristi mi i e vrata i ramena pri udisaju. a du evno stanje bolesnika se kre e od napetog. igranje s djecom. Na alost. Postoje posebne vje be za disanje koje mogu pobolj ati rad plu a. To mo e biti te ko. Lije enje to ranije lije nik otkrije KOPB. Redovnim vje banjem mo ete oja ati i popraviti raspolo enje. morate napraviti sve to mo ete kako bi prestali pu iti. Klju no je da lanovi obitelji i ostali budu upoznati sa simptomima. fizikalni pregled. Bolesnik je nagnut prema naprijed i oslanja se na ruke. Strogo se pridr avajte lije ni kih uputa kako bi smanjili simptome bolesti i izbjegli bolni ko lije enje. Zajedno s lije nikom mo ete sastaviti jednostavan i prakti an program vje bi u skladu sa sposobnostima.

Po etni simptomi uklju uju op i osje aj bolesti. a kad se rano ustanovi. Sluz sprje ava protok zraka i pridonosi razvoju upala ili ponovnog aktiviranja bolesti. Prestanak pu enja mo e smanjiti rizik i simptome KOPB-a. zra ni prostori na kraju bronhiola (malih di nih putova) pucaju i spajaju se u ve e koji slabo funkcioniraju. Neki lije nici tako er vjeruju da nelije ena ili neodgovaraju e lije ena astma mo e dovesti do nepovratnog o te enja plu a. Ti bolesnici mogu imati simptome sli ne KOPB-u. Jednostavno re eno. glavna fizikalna promjena odgovorna za probleme je prekomjerno stvaranje sluzi. Kroni na opstrukcijska bolest plu a Bolesti di nog sustava Uvod Kroni na opstrukcijska plu na bolest (KOPB) je termin koji se uglavnom odnosi na povezane poreme aje koji bolesniku postepeno oduzimaju dah: kroni ni bronhitis i/ili emfizem povezan s ote anim prolazom (opstrukcijom protoka) zraka. U prvi mah. tzv.000 ljudi. Bolest se javlja u otprilike 5 od 10.Prevencija Dobro je to se KOPB mo e potpuno sprije iti. Opis bolesti O te enje plu a do kojeg dolazi uslijed KOPB-a ne mo e se popraviti. Prestanak pu enja mo e usporiti slabljenje plu ne funkcije.2009. sve izra eniji kratki dah. egzacerbacije. ka ljanje i hripanje. Tko obolijeva Glavni uzrok KOPB-a je pu enje. Objavio/la mojzivot1 u 11:55. dvije uzastopne godine. Kroni ni bronhitis je odgovoran za 85% slu ajeva KOPB-a. To uzrokuje ka ljanje i hripanje. simptomi se skoro uvijek mogu ubla iti i kontrolirati. Bolesnik ponekad boluje i od kroni nog bronhitisa i od emfizema. Time se zra ni prostori pove avaju i ote avaju disanje. U stvari. Emfizem je bolest koja uni tava plu ne alveole (zra ne prostore) i/ili najmanje bronhiole (male zra ne putove) u plu ima. pribli no 90% bolesnika je pu ilo. to je kroni na opstrukcija plu a? Kroni ni bronhitisje dugotrajna upala di nih putova koja proizvodi velike koli ine sluzi. # 02.04. Protok zraka je onemogu en i dio plu a se skvr ava (kolabira). Me utim kako bolest napreduje. Ostali rizi ni faktori uklju uju: y Naslije e y Pasivno pu enje y Izlo enost zaga enom zraku na poslu i u okoli u y Dje je respiratorne infekcije Simptomi . mnogi ljudi ak niti ne znaju da imaju KOPB. plu a gube elasticitet kao i istro ena gumena traka. Kod kroni nog bronhitisa. simptomi se sve vi e pogor avaju. Bronhitis se smatra kroni nim ako ka alj i ekspektoracija traju najmanje 3 mjeseca u godini. Vjerojatnost da e bolesnik umrijeti od KOPB-a je 10 puta ve a u pu a a nego u nepu a a. print. Kod emfizema. U po etnim fazama bolesti javljaju se zaduha (ote ano disanje) i povremeni napadaji ka lja. U ve ini slu ajeva pu enje je uzrok bolesti.

Simptomi emfizema obi no se javljaju prije 50. U kasnijim fazama KOPB-a mogu se vidjeti te ka zaduha.Bolesnici koji su pu ili kutiju cigareta dnevno mogu razviti ka alj i iska ljavati. bolesnicima je potrebna stalna njega i dodatni kisik kako bi mogli disati. ali e to zna iti pobolj anje stanja i nakon postavljanja dijagnoze. igranje s djecom. slabo ka lju i gotovo ni ta ne iska ljavaju. To mo e biti te ko. lije enje je lak e. ak i penjanje stepenicama jednostavne su stvari koje mogu postati komplicirane ako imate KOPB. fizikalni pregled. Promjene stila ivota Kad je postavljena dijagnoza. hripanje. Zajedno s lije nikom mo ete sastaviti jednostavan i prakti an program vje bi u . Zaduha je popra ena ka ljem ili hripanjem i ponekad vru icom. razdoblja izme u pogor anja postaju kra a. Kako za epljenost di nih putova napreduje tako i "prenapuhanost " plu a postaje o ita. ka ljanje i iska ljavanje velike koli ine sluzi. godine ivota. Tijekom akutnog pogor anja KOPB-a esto se rade slijede e pretrage: mjerenje rutinskih laboratorijskih vrijednosti. tzv. vi e ete mo i pomo i. elektrokardiografija (EKG). lije enjem i svakodnevnom kontrolom bolesti. Lije enje to ranije lije nik otkrije KOPB. Koristi mi i e vrata i ramena pri udisaju. Redovnim vje banjem mo ete oja ati i popraviti raspolo enje. Prvi korak u brizi o nekome tko je obolio od KOPB-a je nau iti sve to se mo e o toj bolesti. morate napraviti sve to mo ete kako bi prestali pu iti. egzacerbacije. U uznapredovaloj fazi. Imajte pripremljen plan za slu aj nu de. Najbolji na in kontrole simptoma je zapo eti lije enje KOPB-a. Na alost. a izdi e kroz stisnute usne. stalne infekcije. a puno ranije u bolesnika s cisti nom fibrozom. Pobolj anje stila ivota Nau ite kako se pravilno hraniti i vje bati te tehnike koje e pomo i osobi o kojoj brinete da se osje a zdravije i ugodnije. Ote ano disanje zapa a se tek pri naporu. Bolesnik mo e imati plavkastu ko u. Strogo se pridr avajte lije ni kih uputa kako bi smanjili simptome bolesti i izbjegli bolni ko lije enje. Razgovarajte sa svojim lije nikom ako mislite da pripadate rizi noj skupini. Savjeti koji mogu spasiti ivot Morate znati kada je pravo vrijeme da zatra ite lije ni ku pomo . Bolesnik u zadnjem stadiju KOPB-a esto izgleda dramati no. Ostale promjene u na inu ivota Vrtlarstvo. procjena sr ane funkcije. Ko a poprima plavkastu boju. Pove ava se popre ni promjer prsnog ko a jer bolesnik sve te e dolazi do daha. ali postaje gnojan tijekom pogor anja.. uzimanja uzoraka plina iz arterijske krvi. Iska ljavanje je u po etku gotovo neprimjetno jer se javlja samo izjutra. Prsni ko izgleda prenapuhan. va no je da ste upoznati sa simptomima KOPB i na inima lije enja. trenutno ne postoji lijek za KOPB. nate eni zglobovi . Me utim postoji niz na ina lije enja kojima se mogu ubla iti simptomi. Klju no je da lanovi obitelji i ostali budu upoznati sa simptomima. U ranom stadiju bolesti ne mora biti zna ajnih promjena. Kako bolest napreduje. osim nalaza piskanja prilikom preslu avanja plu a. Iska ljaj je sluzav. rendgenska snimka prsnog ko a i spirometrija (mjerenje protoka zraka). Bolesnik je nagnut prema naprijed i oslanja se na ruke. Postoje posebne vje be za disanje koje mogu pobolj ati rad plu a. Osnovni simptom KOPB je zaduha (dispneja) koja se poja ava kod pogor anja bolesti. to vi e znate. Lije nik e pregledati funkcije plu a kako bi vidio da li imate KOPB. Koje pretrage mo e napraviti lije nik? Ako spadate u rizi nu skupinu ili se brinete za nekog tko je u toj skupini. Oboljeli stalno ote ano di u..

eritrocite (koji prenose kisik u sva tkiva). Antibiotici se koriste za infektivna pogor anja KOPB-a. y Plu no srce (pove anje srca i sr ano zatajenje. Prognoza Ovo je stanje povezano s kroni nom (dugotrajnom) bole u. ak ni nakon terapije. trombocite (koji sudjeluju u zgru avanju krvi). . Svake se godine u jesen treba cijepiti protiv gripe. a du evno stanje bolesnika se kre e od napetog. a kad se rano ustanovi. Ko tana sr je spu vasto tkivo koje se nalazi u ve im kostima tijela. Tako er treba izbjegavati bliske susrete s ljudima koji su prehla eni ili imaju gripu. To su antikolinergici i beta 2 agonisti (npr. mati ne stanice ko tane sr i razvijaju se (sazrijevaju) u vi e razli itih vrsta krvnih stanica sa specifi nim funkcijama u tijelu. kirur kih zahvata ili nekih lijekova. Kod ve ine oboljelih od mijeloi ne kroni ne leukemije postoji geneti ki poreme aj kromosoma. Kroni na mijeloi na leukemija zahva a mati ne stanice koje se razvijaju u bijele krvne stanice .skladu sa sposobnostima. Disanje je ote ano. Lijekovi Na alost. Kortikosteroidi donose pobolj anje u manje od 20% stabilnih bolesnika.granulocite. Stanje mo e biti toliko te ko da o te uje ili ugro ava rad vitalnih organa (srca i plu a). zabrinutog do pospanog. Ko tana sr stvara crvene krvne stanice. # 02. koji obi no ne nestaje. Kvaliteta sna je pogor ana (nakuplja se sekret i ote ana je ventilacija). leukocite (koja brane tijelo od infekcija) i krvne plo ice. Mati ne stanice ne sazrijevaju i pove ava se broj tih nezrelih stanica u krvi i ko tanoj sr i. simptomi se skoro uvijek mogu ubla iti i kontrolirati.2009. bijele krvna stanice. tzv. Prestanak pu enja mo e smanjiti rizik i simptome KOPB-a. Terapija kisikom se provodi u kontroli te ke kroni ne opstrukcije plu a. Bolesnik mo e izgubiti svijest. Tako er razgovarajte s lije nikom o cijepljenju protiv upale plu a.04. Komplikacije: y Akutno respiratorno zatajenje zbog infekcije u donjim di nim putevima. salbutamol). specifi na terapija je jako ograni ena. Philadelphia kromosom. Simptomatska terapija uklju uje inhaliranje lijekova koji pro iruju di ne puteve (bronhodilatatore). edemi) Prevencija Dobro je to se KOPB mo e potpuno sprije iti. U normalnim uvjetima. esto i temeljito pranje ruku je lagan na in da se izbjegne infekcija. Osobe s KOPB-om su osjetljivije na sve respiratorne infekcije i zato je vrlo va no da se za tite. To je pneumokokno cjepivo koje se preporu uje svakih pet godina. Objavio/la mojzivot1 u 11:53. print. Kroni na mijeloi na leukemija Zlo udne (maligne) bolesti Opis Kroni na mijeloi na leukemija (tako er se naziva granulocitna kroni na leukemija) je bolest kod koje se u ko tanoj sr i stvara preveliki broj bijelih krvnih stanica.

y mokra na kiselina. urin. Tako er mo e biti pove ana slezena (organ u gornjem abdomenu koji stvara druge vrste bijelih krvnih zrnaca i filtrira stara krvna zrnca iz krvi). y pretjerano znojenje (znojenje no u). Ova bolest tako er mo e utjecati na nalaze ovih pretraga: y razina vitamina B-12. y bolne menstruacije. U roku od 5 godina kod ve ine ljudi bolest napreduje do krizne faze stanica. iako se mo e pojaviti i kod djece. y slabost. kada je izuzetno velik broj nezrelih bijelih krvnih zrnaca. Dodatni simptomi koji mogu biti povezani s ovom bole u: y bolovi u penisu. y bolovi u kostima. koju slijedi faza maligne preobrazbe mati nih stanica. . y iznenadna pojava malih crvenih to kica na ko i (petehija). To je maligni mijeloproliferativni oblik raka ko tane sr i odnosnobolest koja uzrokuje ubrzani porast broja nezrelih oblika krvnih stanica u ko tanoj sr i. ve ina ljudi nema nikakvih simptoma raka. Progresija mijeloi ne kroni ne leukemije je spora i naj e e od nje obolijevaju ljudi u srednjim godinama ili starije osoba. Ovu je fazu bolesti vrlo te ko lije iti. Na ubrzanje bolesti mo e ukazivati povi ena temperatura bez infekcije. y razina alkalne fosfataze leukocita. y prisutnost Philadelphia kromosoma. y Zbroj stanica pokazuje pove ani broj bijelih krvnih stanica. Dodatna obilje ja i pretrage: y aspiracija ko tane sr i. y krvarenje i modrice. Tko pripada rizi noj skupini? Poznato je da je izlo enost ionizantnom zra enju i benzenu rizi ni faktor. Mo e do i do krvarenja i infekcije zbog slabljenja funkcije ko tane sr i.Leukemija mo e biti akutna (brzo progresivno pove anje broja nezrelih mati nih stanica) ili kroni na (sporo progresivno pove anje broja stanica raka koje su zrelije). bolovi u kostima i pove ana slezena. Kroni nu mijeloi nu leukemiju karakterizira kroni na faza. Valja posjetiti lije nika ako se pojavi bilo koji od sljede ih simptoma: y umor. perifernoj krvi i tkivu. Koje e pretrage lije nik napraviti? Obilje ja bolesti i pretrage: y Klini kim pregledom esto se otkrije pove ana slezena. y niska temperatura. Kroni na faza u kojoj je bolest stabilna mo e trajati godinama dok ne postane vidljivo maligna. y pritisak ispod lijeve strane rebara od pove ane slezene. Koji su simptomi? U prvim fazama kroni ne mijeloi ne leukemije.

y zbroj krvnih plo ica (trombocita). Otprilike 50% pacijenata koji prime transplantaciju ko tane sr i imaju dugoro nu prognozu pre ivljenja bez pojavljivanja bolesti. Prevencija Zasad nije poznato kako sprije iti nastanak ove bolesti. Me utim. Lije enje Ukoliko se ne lije i. ne mora svatko biti dobar kandidat za transplantaciju ili imati odgovaraju eg darovatelja. U kroni noj fazi mogu e je primijeniti kemoterapiju. Komplikacije Blasti na kriza kod mijeloi ne kroni ne leukemije . koja se mo e davati i ambulantno. Terapija interferonima se odnedavno primjenjuje kako bi se postigla privremena remisija. Transplantacija ko tane sr i kojoj prethodi visoka doza kemoterapije i radioterapije kod nekih pacijenata dovodi do dugoro nog pre ivljenja bez pojavljivanja bolesti. ova je bolest smrtonosna. Lije enje je usmjereno na supresiju ko tane sr i i mo e rezultirati remisijom u kojoj se obilje ja i simptomi bolesti mogu dobro kontrolirati. Prosje no vrijeme pre ivljenja je 3 do 4 godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful