œÿç ¾ ë N ÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ

1¯ÿÌöLÿë s 312.00 6þæÓLÿë s.156.00 3þæÓLÿë s 78.00 sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ ¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ >
Manager, Nijukti Khabar, TS-3/193, Mancheswar I.E., Bhubaneswar - 10

www.nijuktikhabar.net

Óí`ÿœÿæ
F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ þSæD$# ¯ ÿæ ÓþÖ S÷ æ ÜÿLÿþæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿ Q¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç {¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿ D{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s > -¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
Postal Regd.No-BN/43/09-11

RNI No. 52621/93

NIJUKTI KHABAR
Employment & Education based leading weekly µÿë ¯ ÿ{œÿÉ´ À ÿ
BHUBANESWAR

19É ¯ÿÌö
VOLL.XIX

ÓóQ¿æ-3
ISSUE - 3

25 fë œ ÿú - 1 fë à ÿæB, 2011
25 June to 1 JULY, 2011

6.00
6.00

Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e - m a i l : n i j u k t i k h a b a r @gmail. c o m

Samantaray Academy
Join for Best Coaching.... Visit Us : www.samantaray.ac.in

Multiple Learning Solution Provider...

{s÷ œ ÿç ó H œÿç ¾ ë N ÿç Óí ` ÿœÿæ
FOR STEEL & POWER PLANT, ALUMINIUM & CONSTRUCTION PROJECT ¨æBô œÿçþ§àÿçQ#†ÿ ¨’ÿ¯ÿêSëÝçLÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ 1. FIREMAN:-H.S.C. Lÿçºæ †ÿ’ÿë•ö, Daÿ†ÿæ5’ 6”, 18 to 35 years ’ÿÀÿþæÜÿæÀÿ- Rs.6,500/- to 8,500/-,+ESI, PF+ ACCOMODATION 2. SAFETY SUPERVISOR-+2 Pass/Any Graduate, Age 20 to 32 years, ’ÿÀÿþæÜÿæÀÿ- Rs. 8,000/- to 12,500/-, + ESI, PF + Accomodation

100%Job

œÿç ¾ ë N ÿç ¯ÿç j 樜ÿ

100%Job

BANK INSURANCE SSC DEFENCE MBA RAILWAY

P.O. : CLERK LIC : GIC Re Join gu for GL : ML lar VS T CDS : NDA MAT : OJEE TECH : NON TECH

¯ÿç.’ÿ÷.:¨í¯ÿöÀÿë Training {œÿB$#¯ÿæ ¨÷æ$öê Training {œÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ œÿæÜÿ] æ BbÿëLÿ ¨÷æ$öêþæ{œÿ Certificate Xerox copy, 1No. Passport Size Photo ÓÜÿç†ÿ œÿçþ§ vÿçLÿ~æ{Àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë æ

INSTITUTE OF INDUSTRIAL SAFETY & FIRE MANAGEMENT
(AN:ISO:9001-2008 Certified) HIG-13, Dharma Vihar, Khandagiri, Bhubaneswar Tel.No-0674-2350257, 8763126052,9178149131 Website-www.iisfm.in, Email ID :unimax_services123@yahoo.co.in

Placement Record :Orissa State Other 1st Batch 62% 20% 2nd Batch 40% 51% 3rd Batch 85% 10% 4th Batch more than 200 Company waited Contact - Principal, Institute of Steel & Power Training (ISPT) Plot. No - D/6, In-front of Indira Nagar Chhak, Industrial Estate (Ankuli) Berhampur - 10, Ganjam, Email - isptacademy@in.com, Ph - 9778042948

3þæÓ Steel & Thermal Power Plant Operation Training {œÿB HÝçÉæ{Àÿ $#¯ÿæ Plant {Àÿ †ÿëÀÿ;ÿ œÿç¾ëNÿç ¨æAæ;ÿë æ {¾æS¿†ÿæ - I.T.I., Diploma Engg., ’ÿÀÿþæ ÜÿæÀÿ-8000/-Àÿë 15000/- ÀÿÜÿç¯ÿæ E.P.F. + E.S.I

Job 00% 1

SBI Associates P.O. - 4987 Vacancies
Any Graduate Eligible.HURRY!!!
Surya Vihar, Link Road,Cuttack - 12,
Ph. : 0671-2323545 / 9438563121 / 9439164611 / 9437103545

œÿç¾ëNÿç Óí`ÿœÿæ
SALIMAR GROUP OF Industries Orissa

B{ƒæ-†ÿç±ÿ†ÿêß Óêþæ {¨æàÿçÓ ¯ÿÁÿ
(Ó´ÀÿæÎ÷ ¯ÿ¿æ¨æÀÿ þ¦~æÁÿß), µÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ

F R E E R E Q U I R E M E N T

REQUIRES
1. iòKêýeòUò MûWÿð (45 Post) _âû[ðúcû^ue gòlûMZ ù~ûMýZû - 10c _ûiþ / ù`fþ CyZû - 5.6’’eê C¡ð, adi 20 eê 45 ahð ö Salary - 3090/- to 4500/.2.M^cýû^(Civil Ex-Army)(15 Post) _âû[ðúcû^ue ^òRe Gun I Valid License [ôaû @ûagýK ö Salary -7000/- to 9000/-. 3.iê_ebûARe (05 Post) gòlûMZ ù~ûMýZû +3, CyZû 5.8’’Minimum 3 years Exp in any security company, salary negotiable. C_ùeûq _âû[ðúcûù^ ^òRe gòlûMZ ù~ûMýZûe _âcûY_Zâ (Xerox / original) Voter ID Card Gaõ 5Uò Passport Photoij Officeùe ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö ESI, EPF, Insurance Free Accomodation iêaò]û @Qò ö Contact : GISS Security Services (P) Ltd. Madhupatna, Near Samrat Hall, Cuttack Mob : 8908157315, 9238323526.
GISS Security Services (P) Ltd. fast growing security company in Odisha looking for follwoing Posts at Cuttack, Bhubaneswar, Puri, Rourkela, Berhampur, Chhatrapur, Dhenkanal & Angul.

{Àÿ ¯ÿ÷æo ¯ÿçÖæÀÿ ¨æBô 170sç Post Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿëAdç æ FÜÿæ {Lÿ¯ÿÁÿ ¨Êÿçþ HÝçÉæÀÿ ÓþÖ fçàÿâæ ÓÜÿç†ÿ AœÿëSëÁÿ, {Lÿ¢ÿëlÀÿ, ÀÿæßSÝæ, þßíÀÿµÿóf, ÀÿæBÀÿèÿ¨ëÀÿ, Sf¨†ÿç, üÿëàÿ¯ÿæ~ê, {¯ÿò•, LÿÁÿæÜÿæƒç, fߨëÀÿ, Óëœÿæ{¯ÿÞæ H {LÿæÀÿæ¨ësÀÿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô (Time 7.30 A.M. to 1 P.M.)
Vacancy Qualification Earn B.Manager +3 12,800 A.Manager +2PGDCA 10,600 Store incharge 10th 8,000 &Supervisor Peon,Officer 7th 6,300 Staff FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ OT +Bonus ÀÿÜÿç¯ÿæ üÿ÷, QæB¯ÿæ Óë¯ÿç™æ ÀÿÜÿçAdç> ç (Time 7.30 Am to 1 Pm)

AæÓçÎæ+ Ó¯ÿúBœÿÛ{¨LÿuÀÿ ({Î{œÿæS÷æüÿÀÿú) ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ œÿç¾ëNÿç
B{ƒæ-†ÿç±ÿ†ÿêß Óêþæ {¨æàÿçÓ ¯ÿÁÿ ¨ç¯ÿç-1, þæÓçLÿ {¯ÿ†ÿœÿ ÜÿæÀÿ s 5200-20200 F¯ÿó {S÷xÿ {¨ s 2,800/- †ÿ$æ ¯ÿÁÿ ¨æBô Aœÿëþ†ÿç{¾æS¿ Aœÿ¿æœÿ¿ µÿˆÿæ{Àÿ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ A×æßê Lÿç;ÿë ×æßê {Üÿ¯ÿæÀÿ Ó»æ¯ÿœÿæ $#¯ÿæ AæÓçÎæ+ Ó¯ÿúBœÿÛ{¨LÿuÀÿ ({Î{œÿæS÷æüÿÀÿ) Qæàÿç ¨’ÿ¯ÿêSëÝçLÿ ¨íÀÿ~ LÿÀÿç¯ÿæ àÿæSç {¾æS¿ µÿæÀÿ†ÿêß œÿæSÀÿçLÿþæœÿZÿvÿæÀÿë ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿëdç :¨’ÿ¯ÿêÀÿ œÿæþ ßëAæÀÿú FÓú Ó ç FÓúsç H¯ÿçÓç {þæs AæÓçÎæ+ Ó¯ÿú-BœÿÛ{¨LÿuÀÿ 11 05 05 01 22 ({Î{œÿæS÷æüÿ)Sø¨ú-Óç ’ÿ÷ίÿ¿ : Lÿ) ¨÷{†ÿ¿Lÿ ¯ÿSö{Àÿ 10% Qæàÿç×æœÿ FOÿ-Óµÿ}Ó{þœÿúZÿ ¨æBô ÓóÀÿäç†ÿ (Q) ¨÷ÉæÓœÿçLÿ LÿæÀÿ~Àÿë Qæàÿç×æœÿ ÓóQ¿æ ¨Àÿç¯ÿˆÿçö†ÿ {ÜÿæB¨æ{Àÿ æ 2.{¾æS¿†ÿæ Óˆÿöæ¯ÿÁÿê : ¯ÿßÓ :18¯ÿÌöÀÿë 25 ¯ÿÌö þš{Àÿ (FÓúÓç/FÓúsç ¨÷æ$öêF¯ÿó H¯ÿçÓç ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô Ó{¯ÿöæaÿ ¯ÿßÓ Óêþæ{À ¾$æLÿ÷{þ 5¯ÿÌö F¯ÿó 3¯ÿÌö {LÿæÜÿÁÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ) ÓÀÿLÿæÀÿê œÿçßþ Aœÿë¾æßê ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿþö`ÿæÀÿê †ÿ$æ FOÿ-Óµÿ}Ó{þœÿú ¨÷æ$öêþæœÿZÿë þš ™æ¾ö¿ {LÿæÜÿÁÿ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ, ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ :(Lÿ) {Lÿò~Óç Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© {¯ÿæÝö Lÿçºæ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß Àÿë B+ÀÿþçxÿçFsú Lÿçºæ ÓçœÿçßÀÿ {Ó{LÿƒæÀÿê Ôÿëàÿ Óæs}üÿç{Lÿs(10+ 2) ¨Àÿêäæ Lÿçºæ †ÿ†ÿëàÿ¿ æ (Q) i) Éø†ÿàÿçQœÿ10þçœÿçsú 80ɱÿ ¨÷†ÿç þçœÿçsúæ (ii)¨÷†ÿçàÿçQœÿ-Lÿ¸ë¿sÀÿ{Àÿ 50þçœÿçsú(BóÀÿæfê) æ LÿçºæLÿ¸ë¿sÀÿ{Àÿ 65 þçœÿçsú (Üÿç¢ÿê)(S)Lÿ¸ë¿sÀÿ ¨÷{ßæS{Àÿ {þòÁÿçLÿ jæœÿ ÀÿÜÿç$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ 3.ÉæÀÿêÀÿçLÿ þæœÿ : ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê : œÿçþ§àÿçQ#†ÿ ¯ÿSöÀÿ¨÷æ$öêZÿë dæÝç Aœÿ¿ ÓþÖ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô Ó¯ÿöœÿçþ§ Daÿ†ÿæ F¯ÿó dæ†ÿçþæ¨ æ Daÿ†ÿæ : ¨ëÀÿëÌZÿ ¨æBô-170{Óþç, þÜÿçÁÿæZÿ ¨æBô-157{Óþç, dæ†ÿç ({Lÿ¯ÿÁÿ ¨ëÀÿëÌ ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô) (Ó¯ÿöœÿçþ§ 05{Óþç ¨÷ÓæÀÿ~ œÿçÜÿæ†ÿç Aæ¯ÿÉ¿Lÿ-80{Óþç)æ AœÿëÓí`ÿê†ÿ fœÿfæ†ÿç ¯ÿSöÀÿ ÓþÖ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô Ó¯ÿöœÿçþ§ Dˆÿ†ÿæ F¯ÿó dæ†ÿçþæ¨, 162.5{Óþç, 154{Óþç, 77{Óþç æ Hfœÿ:Ó´æ׿S†ÿ þæœÿ Aœÿë¾æßê Daÿ†ÿæ F¯ÿó ¯ÿßÓÀÿ Óþæœÿë¨æ†ÿçLÿ (Dµÿß ¨ëÀÿëÌ F¯ÿó þÜÿçÁÿæ ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô) æ 4.Óí`ÿœÿæ F¯ÿó {¾æS¿†ÿæ Óˆÿöæ¯ÿÁÿêÀÿ ¯ÿçÖõ†ÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê, ’ÿÀÿQæÖ/¨÷{¯ÿÉ ¨†ÿ÷ üÿþöæs, ’ÿÀÿQæÖ ¨íÀÿ~ LÿÀÿç¯ÿæ ¨•†ÿç †ÿ$æ œÿç¾ëNÿç ¨÷Lÿ÷çßæ F¯ÿó ¨Àÿêäæ B†ÿ¿æ’ÿç Óó¨Lÿ}†ÿ Óí`ÿœÿæ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêþæœÿZÿë.............Àÿ AæBsç¯ÿç¨ç {H´¯ÿÓæBs A$öæ†ÿ http://www.itbpolice.nic.in, http://www.itbp.gov.in {’ÿQ#¯ÿæ¨æBô ¨ÀÿæþÉö ’ÿçAæ¾æDdç æ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê œÿç¾Nÿç{Àÿ µÿæS{œÿ¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿë ÓþÖ Óí`ÿœÿæ¯ÿÁÿêLÿë µÿàÿµÿæ{¯ÿ ¨Þç{œÿ¯ÿæ D`ÿç†ÿ æ Óþæ©ç †ÿæÀÿçQ : ’ÿÀÿQæÖ üÿþö S÷Üÿ~Àÿ ë

BbÿëLÿ ¨÷æ$öê œÿçfÀÿ ÓþÖ Original & Xerox certificate ÓÜÿç†ÿ AæÓ;ÿæ 6 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë æ Ruchika Mkt. Near SBI Bank ¯ÿÀÿþëƒæ, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ, Ph-9238201591
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER: SUBARNAPUR APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE POST OF MULTI PURPOSE HEALTH WORKER (MALE) ON CONTRACTUAL BASIS UNDER REGULAR ESTABLISHMENT

SALIMAR GROUP

Qualification : Diploma in Pharmacy from either Government- or recognized institutions of Odisha and registered with Odisha Pharmacy Council., No. of Post : 31 (ST-9, SC-8, SEBC-6 , UR-8),Age : 18 years to 32 years as on 1-72011., Consolidated Remuneration : Rs.5200/- P.M. Interested Male Candidates are requested to log on to www.subarnapur. nic.in, www. tinyurl. com/NRHMSonepur for downloading the application form, eligibility criteria, terms & conditions for posting of MPHW(M) on contractual basis under Regular Establishment and documents are to be enclosed alongwith the application. The completely filled in application form alongwith other documents should reach the Office of the Chief District Medical Officer, Subarnapur on or before 15-7-2011 (by 5 PM) positively by Registered post / Speed post only. The envelope should be superscribed with “Application for the post of MPHW(M)”. Chief District Medical Officer, Subarnapur-767017
DISTRICT PROJECT OFFICE SARVA SHIKSHA ABHIYAN (SSA), KANDHAMAL

{ÉÌ †ÿæÀÿçQ {ÜÿDdç †ÿæ 25.7.2011 ÀÿçQ F¯ÿó ’ÿíÀÿ ’ÿíÀÿæ;ÿ Aó`ÿÁÿ ¨æBô FÜÿæ †ÿæ 1.8.2011ÀÿçQ æ
ZILLA SWASTHYA SAMITI,NRHM, JAJPUR, CONTRACTUAL APPOINTMENT
ZSS, Jajpur invites applications from suitable candidates for engagement of Block Programme Organizer (4 posts) & Block Accountant Cum Data Assistant (4 posts) on contractual basis under NRHM, Orissa at a monthly remuneration of Rs.10,000/- and Rs.6000/- respectively. Those candidates who are already working in Health Deptt. on either regular or contractual basis have to apply through proper channel. Application forms & modalities can be downloaded from the website (www.jajpur.nic.in). As per advertisement published on 21.08.2010. Those candidates who were already applied for these posts need not apply again. Interested candidates fulfilling the , eligibility criteria mentioned above are required to apply to the CDMO on or before 30.06.2011 through Regd. Post / Speed Post / Courier only and the application should be superscribed with the name of the post applied for. Collector Cum Chairman, ZSS, Jajpur

In continuation to the Advertise No.3421/Estt/10 dated 31.03.2011, the Provisional Merit list of all candidates who had applied for contractual engagement of different posts (except for the post of Peon which will be publised latter) in the office of the Sarva Shikshya Abhiyan, SSA. Kandhamal has been uploaded OPEPA website www.opepa.in and the same is available at District Project Office, SSA, Kandhamal for objection, if any. The last date of filing of objection is on or before 27.06,2011 by 5 P.M in the working days only in Writing in the prescribed format (enclosed). Objections received after the due date will not be considered under any circumstances. District Project Coordinator, SSA, Kandhamal

A

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011 5x4

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

2
5x8 or 10x4
For 1 insertions For 2 insertions For 4 insertions For 8 insertions For 12 insertions 1200 1600 2800 5000 7200

19
¯ÿÌö ™Àÿç Éçäæ F¯ÿó œÿç¾ëNÿç Óº¤ÿêß Q¯ÿÀÿLÿë Aæ¨~Zÿ ¨æ{Q ¨ÜÿoæDdç

For 1 insertions For 2 insertions For 4 insertions For 8 insertions For 12 insertions

600 1000 1600 2800 3600

DISPLAY CLASSIFIED
.....(All Odisha-Weekly).....
This advt. will appear between page no.-6 to 15 only

DISTRICT WATER & SANITATION MISSION, NUAPADA NOTIFICATION FOR APPOINTMENT
Applications are invited for engagement of Project Co-ordinator and Accountant-cum-Data Entry Operator in D.W.S.M., Nuapada to be received within 30th June, 2011. Detail qualification, experience required and application format can be downloaded from http://nuapada.nic.in. Collector cum Chairperson DWSM, Nuapada

DIRECT APPOINTMENT
Om Sai Career &
Placement Services

Lÿ¸æœÿêLÿë HÝçÉæ ¨æBô 250 ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô ÀÿÜÿç¯ÿæ, QæB¯ÿæ H {þÝçLÿæàÿ Óë¯ÿç™æ Adç æ þæÓçLÿ Aæß 3000Àÿë 29000 ¨¾ö¿;ÿ , {¾æS¿†ÿæ : 10th, +2, +3,

MBA, MCA, ITI,Diploma, B.Tech, PGDCA, Tally, Data Entry, DTP. Address: Surya Vihar, Near Nishamani Hall, Link Road, Cuttack, Ph-9861612545, 9132261050

Lÿæ¾ö¿æÁÿß Óþß : ÓLÿæÁÿ 10sæÀÿë ’ÿçœÿ 3sæ

ADMISSION NOTICE

DISTRICT PROJECT OFFICE, SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Applications are invited from the eligible candidates for the post of Part time Teacher (31 Nos.), Head cook (6 Nos.) and Assistant cook (22 Nos.) for engagement in Kasturaba Gandhi Balika Vidalays (KGBVs) of Nabarangpur District on contractual basis. Application in the format of prescribed along with required document must reach the undersigned on or before 11.7.2011 (During Office hours). Application form and details can be downloaded from the District website: “www.nabarangpur.nic.in” and OPEPA website: “www.opepa.in”. The applications must be sent by Speed Post/ Registered Post-addressed to the District Project Coordinator, Sarva Shiksha Abhiyan, Nabarangpur. The undersigned reserves the right to cancel any or all the proposals without assigning any reason thereof. District Project Coordinator SSA, Nabarangpur ADVERTISEMENT FOR ENGAGEMENT OF RETIRED ELECTRICAL ENGINEERS Application in plain papers are invited from the retired Electrical Engineers (Not less than Rank of Assistant Engineer) for engagement as Electrical Consultant to Co-Ordinate different agencies for effective implementation of BGJY and BSVY in the District of Kendrapara.Persons having distribution experience and residing at the District Headquarters- will be. given preference.The engagement is purely temporary basis on affixed remuneration which will be decided by the Collector on negotiation taking into account the suitability and experience.lntending persons are required to apply in plain paper with bio-data in an envelope subscribed on it (ENGAGEMENT OF RETD.ELECTRICAL ENGINEERS) to the undersigned by 4.7.11. The undersigned reserves the right to cancel / reject the applications without assigning any reason thereof. Collector,Kendrapara

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
CENTRAL POLICE FORCES (ASSISTANT COMMANDANTS) EXAMINATION, 2011 The Union Public Service Commission will hold an Examination on 09th October, 2011 for recruitment of Assistant Commandants (Group A) in Central Police Forces (CPF) viz. Central Reserve Police Force (CRPF), Border Security Force (BSF), Central Industrial Security Force (CISF), indo-Tibetan Border Police (ITBP) and Sashastra Seema Bal (SSB). The examination will be held at various centers across the country. For details regarding eligibility conditions, the syllabus and scheme of the examination, centres of examination, guidelines for filling up application form etc. aspirants must consult the Detailed Notice of the examination published in the18th June. 2011 or the UPSC website www.upsc.gov.in. Candidates are required to apply only through Online mode (except candidates residing in remote areas specified in para 6 of this Notice who have the option of applying through offline or online mode). “Government strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply.” Mobile phones are banned in the Campus of UPSC Examination Halls.

GOVERNMENT OF ORISSA

SCHOOL & MASS EDUCATION DEPARTMENT
School & Mass Education Department invites applications from suitable retired Govt, employees having good knowledge of Orissa Education Act & Rules and Orissa Service Code for engagement as Advisors to analyze and extend help in settling disposed of court cases. Five Advisors are required to be engaged with a consolidated remuneration of Rs.10,000/- only per month. The engagement is purely contractual and performance linked. Interested candidates may apply to the undersigned within 11 days of publication of the advertisement by submitting their bio-data in the prescribed format. The prescribed formats for submission of application and details of job assignment, salary, experience, duties & responsibilities and other terms and conditions are available in the website www.orissa.gov.in/ schooleducation/index.htm. The authority reserves the right to accept/reject any or all application (s) without assigning any reasons thereof. Additional Secretary to Government

HÝçÉæ AœÿëÓí`ÿê†ÿ fæ†ÿç H AœÿëÓí`ÿê†ÿ fœÿfæ†ÿç DŸßœÿ A$ö Óþ¯ÿæß œÿçSþ àÿçþç{sxÿ
ÓÀÿLÿæÀÿê Aœÿë’ÿæœÿ¨÷æ© F¯ÿó {¯ÿÓÀÿLÿæÀÿê †ÿæàÿçLÿæ AœÿëÏæœÿSëÝçLÿë LÿæÀÿçSÀÿê jæœÿ{LÿòÉÁÿ ¯ÿõ•ç ¨æBô {¯ÿðÌßçLÿ †ÿæàÿçþ/¨÷æLÿú œÿç¾ëNÿç †ÿæàÿçþ †ÿ$æ œÿç¾ëNÿçµÿçˆÿçLÿ †ÿæàÿçþ ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿëAd;ÿç æ AæS÷Üÿê †ÿæàÿçþ AœÿëÏæœÿ/Óó×æSëÝçLÿ HÝçÉæ ÓÀÿLÿæÀÿZÿÀÿ {H´¯ÿÓæBs (www.orissa.gov.in) Àÿë AœÿëÓí`ÿê†ÿ fœÿfæ†ÿç H AœÿëÓí`ÿê†ÿ fæ†ÿç DŸßœÿ ¯ÿçµÿæSÀÿ Óó¨õNÿ {H´¯ÿÓæBs þæšþ{Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß œÿçßþæ¯ÿÁÿê D¨àÿ² {ÜÿæB¨æÀÿç{¯ÿ æ F†ÿ’ÿú¯ÿ¿†ÿê†ÿ HÝçÉæ AœÿëÓí`ÿê†ÿ fæ†ÿç H AœÿëÓí`ÿê†ÿ fœÿfæ†ÿç DŸßœÿ A$ö Óþ¯ÿæß œÿçSþÀÿ µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ×ç†ÿ þëQ¿ Lÿæ¾ö¿æÁÿßÀÿë þš ÓþÖ Lÿæ¾ö¿ ’ÿç¯ÿÓ{Àÿ FÜÿç œÿçßþæ¯ÿÁÿêÀÿ œÿLÿàÿ ¨æB¨æÀÿç{¯ÿ æ F$#œÿçþ{;ÿ AæS÷Üÿê AœÿëÏæœÿ/Óó×æSëÝçLÿ †ÿæ 4.7.2011ÀÿçQ þš{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¯ÿæ œÿçþ{;ÿ ×çÀÿêLÿõ†ÿ LÿÀÿæ¾æBAdç æ HÝçÉæ AœÿëÓí`ÿê†ÿ fæ†ÿç H AœÿëÓí`ÿê†ÿ fœÿfæ†ÿç DŸßœÿ A$ö Óþ¯ÿæß œÿçSþ {Lÿò~Óç LÿæÀÿ~ œÿ ’ÿÉöæB {¾{Lÿò~Óç ¨÷Öæ¯ÿLÿë S÷Üÿ~ Lÿçºæ AS÷æÜÿ¿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ ¨ëœÿÊÿ DNÿ œÿçSþ {¾{Lÿò~Óç AæS÷Üÿê AœÿëÏæœÿ/Óó×æLÿë LÿþçsçZÿ Ó¼ëQ{Àÿ ¨÷Öæ¯ÿ D¨×樜ÿ (presentation) LÿÀÿç¯ÿæ œÿçþ{;ÿ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ
Ó´æ/¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæ œÿç{”öÉLÿ

JOIN MARINE TECHNICAL SECTOR
(ISO 9001 : 2008 CERTIFIED)

TRADE : MARINE MECHANICAL FITTER
6 months Course for 10th, or above students 4 months Course for ITI, Diploma trade students
Managed by :

100%

ITEO Trust, Regd.under Govt. of Orissa Job opportunities in India & Abroad on Shipyard, Oil Refinary, Steel Plants, Power Plants, Industrial Sectors and also Ship Related Jobs.

SALARY: Rs. 10,000/- to Rs. 25,000/- after completion of required training Admission Open Limited Seats Log on :www.eeuromaritime.org

EEURO MARITIME ACADEMY
166, Soubhagya Nagar, Siripur, Unit-8, Bhubaneswar Ph-0674-2385773, M:9437114882, 9090366575

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011 5x4

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

3
5x8 or 10x4
For 1 insertions For 2 insertions For 4 insertions For 8 insertions For 12 insertions 1200 1600 2800 5000 7200

19
¯ÿÌö ™Àÿç Éçäæ F¯ÿó œÿç¾ëNÿç Óº¤ÿêß Q¯ÿÀÿLÿë Aæ¨~Zÿ ¨æ{Q ¨ÜÿoæDdç

For 1 insertions For 2 insertions For 4 insertions For 8 insertions For 12 insertions

600 1000 1600 2800 3600

DISPLAY CLASSIFIED
.....(All Odisha-Weekly).....
This advt. will appear between page no.-6 to 15 only

œÿç¾ëNÿç
Post (Age 17-28) Dy. Manager Labour Incharge Product Supervisor Packing Boy

œÿç¾ëNÿç
EARN Rs.8300/Rs.6750/Rs.4650/Rs.3200/-

œÿç¾ëNÿç
QUALIFICATION +3 above +2 above 10th 7th

Hindustan Spices, AN ISO 9001-2008 CERTIFIED Lÿ¸æœÿê þ{oÉ´Àÿ ÓÜÿ†ÿ AœÿSÁÿ, ¾æf¨ëÀÿ,{Lÿ¢ÿlÀÿ,ÀÿæßSÝæ, Óë¢ÿÀÿSÝ, ¯ÿæ{àÿÉÀÿ, ¯ÿàÿæèÿêÀÿ, ¯ÿæÀÿ¨’ÿæ ç ëë ë ´ ç H LÿÁÿæÜÿæƒç ÉçÅÿæoÁÿ{Àÿ œÿ¾Nÿç ¨æBô ÓþÖ fçàÿæâ Àÿë 72 f~ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > *Condition apply ç ë

Vacancy -27 (No fess/No Experience) FLÿ New Company {Àÿ Permanent Job ¨æBô BbÿëLÿ ¨÷æ$öêþæ{œÿ œÿçfÀÿ Bio-data ÓÜÿç†ÿ AæÓ;ÿæ 10’ÿçœÿ þš{Àÿ Direct Óæäæ†ÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ Qualification -10th/+2/Graduation, ¯ÿßÓ (30¯ÿÌö)Àÿë Lÿþú æ þæÓçLÿ Aæß Rs. 4500/- Àÿë Rs. 10,000/Contact : The Manager

PERMANENT JOB

QæB¯ÿæ H ÀÿÜÿç¯ÿæ þæS~æ > BbÿëLÿ ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > Time: 8 A.M. to 2 P.M. SRIMATI ENTERPRISES ¨âsú œÿó.4693, {ÓðœÿçLÿ Ôÿëàÿú ¨æQ{Àÿ, þ{oÉ´Àÿ {Àÿàÿú{H´ D¨xÿæLÿWÀÿ Óæþœÿæ SÁÿç, Aæ’ÿçþæ†ÿæ Lÿ{àÿæœÿê, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
Cont.: 9237559242, 9938978008, Website:www.hindustanspices.com

MICRO EXPANSION
N/6-315, 1st Floor, Infront of Bank of Baroda Jayadev Vihar, BBSR-15, Ph-9238100178

VACANCY ! VACANCY !

œÿç¾ëNÿç

¯ÿçj樜ÿ

GRAND OPENING 22 VACANCIES
8

FLÿ Óë¨÷†ÿçÏç†ÿ India Based Lÿ¸æœÿê œÿçfÀÿ 10sç œÿíAæ ¯ÿ÷æo ¨æBô ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿëAdç æ FÜÿæ {Lÿ¯ÿÁÿ (Óºàÿ¨ëÀÿ, µÿ¯ÿæœÿê¨æs~æ, {’ÿ¯ÿSÝ, Lÿ+æ¯ÿæqç, þßíÀÿµÿóf, {Óæœÿ¨ëÀÿ, læÀÿÓëSëÝæ, {LÿæÀÿæ¨ës, fߨëÀÿ, ÀÿæßSÝæ, {Lÿ¢ÿëlÀÿ, AœÿëSëÁÿ, ¯ÿàÿæèÿêÀÿ, sçsçàÿæSÝ) (27 ¯ÿÌö þš{Àÿ)
Post Branch-Incharge Group-Leader Clerk Packing boy & Peon FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ OT + Bonus Qualification +3 +2 10th 7th Above Earn 10,600 8,100 6,800 5,200

¯ÿçj樜ÿ
JINOL STEEL INDIA LTD. ÉçÅÿæoÁÿ{Àÿ ¨ëœÿ… œÿç¾ëNÿç œÿçþ{;ÿ Power & Steel Plant ¨æBô {Lÿ¢ÿëlÀÿ, LÿÁÿæÜÿæƒç, Óë¢ÿÀÿSÝ, {LÿæÀÿæ¨ës, {Óæœÿ¨ëÀÿ, üÿëàÿ¯ÿæ~ê, {¯ÿò• F¯ÿó ¯ÿàÿæèÿêÀÿ fçàÿâæÀÿë 92f~ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ Post:Supervisor, Store
Keeper, Welder, Fitter, Electrician, Helper, Qual.8th to +3, ITI, Salary :7400 to 15,500 + Bonus, OT, Fooding, Hostel. Interview Date:28.6.2011- 05.07.2011

F¯ÿó Üÿ{ÎàÿÀÿ Óë¯ÿç™æ ÀÿÜÿçAdç æ BbÿëLÿ ¨÷æ$öê œÿçfÀÿ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿç†ÿ AæÓ;ÿæ 5’ÿçœÿ þš{Àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë æ (Time-7.30 AM to 1 PM)

IMPULSE GROUP

REABOK ENTERPRISES
BDA DUPLEX Near H.P. Petrol Pump Baramunda, Bhubaneswar, Ph-9776095849

JINOL STEEL INDIA LTD.
T.T.P.S. ROAD, TALCHER, ANGUL, PH-9776147158,

WALK-IN-INTERVIEW

üÿæßæÀÿ F¯ÿó {Óüÿúsç BqçœÿçßÀÿçó{Àÿ {s÷œÿçó {œÿB

BHADRAK AUTONOMOUS COLLEGE, BHADRAK
Applications are invited from retired Lecturers/Readers of Orissa Education Service (College Branch) for engagement as faculty on contract basis for a period of one year on consolidated amount of Rs.15,000/- per month in English, Odia, Sanskrit, Urdu, Hindi, Economics, Political Science, Psychology .Mathematics, Commerce,Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Computer Science of Bhadrak Autonomous College and Bhadrak Junior College as per the Notification No.15882/HE Dt.19.04.2011 of Government in the Department of Higher Education , Odisha, Bhubaneswar. The applicant should not be more than sixty years of age. Details of information regarding such engagement and terms and conditions thereof is available in the office of the Principal, Bhadrak Autonomous College, Bhadrak. The application along with the biodata and supporting documents should reach the principal on or before 04.07.2011 either by person or by Regd./Speed post. Principal, Bhadrak Auto. College, Bhadrak

Naba Choudhury Mahavidyalaya (+2)
Kendudhipi-Darpanarayanpur, Nayagarh-752079
Date of Interview-03.07.2011 at 10AM (Sunday) Lecturer-(each one)-Physics,Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology and Education with 55% marks in P.G. level.

üÿæßæÀÿþ¿æœÿ µÿæ{¯ÿ {¾æS ’ÿçA;ÿë
’ÿÀÿþæ ÜÿæÀÿ : s 7000 + Aœÿ¿æœÿ¿ Óë¯ÿç™æ Ó¯ÿöœÿçþ§ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ : þæs÷çLÿ ¨æÓú, ¯ÿßÓ 18Àÿë D–ÿö ÉæÀÿêÀÿçLÿ {¾æS¿†ÿæ : Daÿ†ÿæ-Aœÿë ¿ œÿ 5’ 5” Ó¯ÿç{ÉÌ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ¨æBô œÿçþ§àÿçQ#†ÿ vÿçLÿ~æ{Àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë æ
Job Guarantee 100%

Laboratary Assistant- (03) - +2 Science or +3 Science Laboratary Attendant -(02)- HSC Please come to an Walk-In-Interview with relevant documents on the above address.
Ph-9040409029 Principal

Cuttack:-

Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering AN ISO-9001-2008 Certified fire training Institute
Plot No D-106, Bank colony, Sector-9, CDA, CTC , PhoneNo.-0671-3248474, 9338877707, 8018482160

NAYAGARH AUTONOMOUS COLLEGE, NAYAGARH
Wanted two Lectrurers in ITM and one Lecturer in Computer Science on contractual basis. Candidates having M.Sc. in ITM, M.Sc in Computer Science or MCA may apply to the undersigned before 11.7.2011 with complete biodata and all Zerox copies of the mark sheets and certificates from H.S.C. onwards. Principal

Erasama Girl’s High School
At/Po.; Erasama, J.S.Pur REQUIRES (WALK-ININTERVIEW)
2 Arts TGT strong in English & Oriya. 2 Science TGT (CBZ & PCM) with Honors in the specific field and teaching experience preferred, interested candidates are to attend a walk.in interview on Sunday Dt. 26.6.2011 between 10.30 A.M to 2.30 P.M Bring Original Certificates from Matric onwards. N.P.Das Secretary

Office of the District Statistical Officer, Puri.
Applications in plain paper are invited from the eligible candidates of puri District for selection of 7 (seven) nos. of Statistical Field Surveyors on annual contractual basis in the scale of pay Rs.5200/- per month (Consolidated accordingly to following category of posts. Name of the post No. of Vacancy Category S.F.S 7(Seven) 1.S.T. =1 (one) 2.S.C. =1 (one) 3.S.E&B.C =2 (Two) 4.U.R =2 (Two) 5. Sportsman =1 (one) Qualification:-Passed in H.S.C. or equivalent Examination. Eligibility:- (a) Must be resident of Puri District. (b)Age not less than 18 years and more than 32 Years as on 01.01.2011. Relaxation of age in case of S.C./S.T & S.E.B.C candidate is admissible as per existing rules.(c) Must have been trained and passes a certificate of successful completion of all India Trade conducted by N.C.V.T. or a certificate of survey qualification from survey Training Institute recognised registered Govt. of Orissa which should be issued before publication of advertisement (d) Must have passed M.E. standard Examination in Oriya language or H.S.C with oriya as a subject (e) Should furnish passport size photo dully attested and attested copies of the required certificates & marks sheet along with the application. (f) Must be registered his / her name in Employment Exchange of Puri District with Validation number as on 01.01.2011. General Condition:(A) The selection will be made by the Recruitment Board according to their merit on the basis of marks secured in H.S.C. Examination & Viva-Voce test. No weight age will be given higher qualification. (B) Candidate of10 (Ten) times of the advertise post will be called for the test who have secured highest marks in H.S.C. Examination in order of merit. (C) No T.A, D.A will be allowed to attend the Recruitment test. (D) Incomplete application and delay in receipt of application beyond scheduled date will be summarily rejected. (E) Intimation letter for interview test will be issued to the candidates in due course. Application duly filled up with all documents including H.S.C certificate and mark sheet (attested) must reach to the District Statistical Officer, Puri by Registered/ Speed Post within one month from the date of publication. The Addl. District Magistrate, Puri reserves every right either to alter or cancel of the selection without assigning any reason thereof. District Statistical Officer, I & PR- 21008/11/0001/1112 Puri

ADVERTISEMENT

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

4

Indian Oil Corporation Ltd.
(Refineries Division) PANIPAT REFINERY • On-line registration of application commences from 23.06.2011 and closes on 07.07.2011. • The link to the on-line registration of the application has been hosted in our website www.iocl.com
• The written test / trade test / personal interview is likely to be held in the month of July / August’ 2011.

Requirement of Experienced Non-Executive Personnel
Indian Oil Corporation Limited, the largest commercial undertaking in India and a Fortune “Global 500” company requires result oriented experienced personnel with initiative and enterprise for its Panipat Refinery Complex including integrated Paraxylene and PTA complex and Naphtha Cracker Petrochemical Complex. On-line Applications are invited from bright, young and energetic persons of Indian Nationality for the following posts in the pay scale of Rs.11,900-32,000: 1. Name of Posts : Junior Engineering Assistant – IV (Instrume- ntation.) ,Code No. :119, Likely Vacancies $ :09, Qualification :3 yrs. Diploma in Instrumentation OR Industrial Electronics ,Area of Experience (As on 30.06.2011) (Excluding period of Apprenticeship and Training) :Minimum two years Experience in Maintenance of modern instrumentation control systems like DCS, PLC with electronic field instrumentation, Control valve, Smart positioners, loop configuration, on line analysers, condition monitoring in a modern Chemical / Petroleum / Petrochemical / Fertilizer Company. Candidates conversant with installation, testing and commissioning of instrumentation control systems in modern petroleum and petrochemical industries will have added advantage. 2. Junior Engineering Assistant – IV (Power & Utilities -O&M) #, 120, 05, 3 years Diploma in Electrical Engineering,Minimum Two Years Experience of working in operating large size thermal power plant having a coal / oil / gas fueled boilers, steam / gas turbines. OR Minimum Two Years Experience of working in operations of DM / RO plant, Plant & Service air system including compressor operation, Steam distribution networks, fresh water / fire water systems, cooling water systems and high capacity cooling towers etc. OR Minimum Two Years Experience in maintenance and operation of modern electrical systems such as high, medium and low voltage electrical power distribution equipment viz. HT / LT switchgear, transformers, motors, generators, protection systems, UPS, DC systems, lighting cabling , earthling etc. Candidates with knowledge of testing of protection and control equipment, drawing reading installation, testing and commissioning of electrical installations and control systems in modern petroleum and petrochemical industry will have added advantage. 3. Junior Engineering Assistant -IV (Mechanical- Fitter cum Rigger),121,12, 3 years Diploma in Mechanical Engg. OR Matric with ITI in Fitter Trade, For Diploma holders, minimum two years experience in maintenance of rotary equipments such as compressors, Gas / Steam turbines, Pumps, Extruder and stationary equipments such as Boilers, Heat Exchangers, Columns Vessels, Piping, Valves and tanks etc. in a Petroleum / Petrochemical / Fertilizer companies, Large thermal power / Chemical plants. For ITI, minimum five years experience in maintenance of rotary equipments such as compressors, Gas / Steam turbines, Pumps, Extruder and stationary equipments such as Boilers, Heat Exchangers, Columns Vessels, Piping, Valves and tanks etc. in a Petroleum / Petrochemical / Fertilizer companies, Large thermal power plants / Chemical Plant. Candidates having experience in Petroleum / Petrochemical industry shall be preferred. 4. Junior Engineering Assistant -IV (Mechanical- Machinist),122 ,02, 3 years Diploma in Mechanical Engg. OR Matric with ITI in Machinist Trade, For Diploma holders, minimum two years experience in operating machine tools like lathe / milling / drilling / sharper / boring machines of HMT make or equivalent in a machine shop of high repute or in a Petroleum / Petrochemical / Fertilizer companies, Large thermal power plants / Chemical Plant. Candidates having experience in Petroleum / Petrochemical industry shall be preferred. For ITI, minimum five years experience in operating machine tools like lathe / milling / drilling / sharper / boring machines of HMT make or equivalent in a machine shop of high repute or in a Petroleum / Petrochemical / Fertilizer companies, Large thermal power plants / Chemical Plant. Candidates having experience in Petroleum / Petrochemical industry shall be preferred. 5. Junior Engineering Assistant -IV (Production) #,123,41, 3 year Diploma in Chemical / Petrochemical Engg / Technology OR B.Sc. (Physics, Chemistry, Maths),Minimum Two years experience in operation of Pump House, Fired Heater, Compressor, Distillation Column, Reactor, Heat exchanger etc. in a Petroleum Refinery / Petrochemicals / Fertilizer/ Heavy Chemical / Gas Processing Industry. Knowledge of safety aspects of handling Petroleum, Petrochemical products is essential. Desirable : Knowledge of computer based control systems. 6. Jr. Quality Control Analyst* #,124,01, B. Sc. (PCM) with minimum 60 % marks OR M.Sc in Chemistry with minimum 55 % marks , For B.Sc, minimum three years experience and M.Sc minimum one year experience in handling state of the art instruments viz. HPLC, XRF, WDXRF, GC, ICAP, AAS, Auto Analyzers D-86 / 1160 and flash points etc. Preference will be given to those candidates having working experience of above equipments in Petroleum / Petrochemical / Gas Cracker etc. Knowledge of safety aspect of handling petroleum, petrochemical products and computer handling is desirable. Note : $ No. of vacancies indicated above is tentative and may increase or decrease in the relevant categories at the absolute discretion of the management and in compliance with the Presidential Directives on reservation at the time of appointment. * Persons with Disability can also apply. # Positions are operated in rotating shift. The Other positions are normally operated in day shift but the incumbents are likely to observe rotating shift duty depending upon work exigencies. Besides

Basic Pay and Industrial pattern of DA, the other allowances / benefits include HRA / subsidized housing accommodation (as per availability), Medical Facilities, Productivity / Performance Related Pay, Gratuity, Contributory Provident Fund, Employees Pension Scheme, Group Savings Linked Insurance, Group Personal Accident Insurance, Leave Encashment, Leave Travel Concession / LFA, Contributory Superannuation Benefit Fund Scheme, House Building Advance, Conveyance Advance/Maintenance Reimbursement, Children Education Allowance etc., as per rules. Eligibility criteria and other details for position codes 119-124 . Qualification and Experience : The prescribed qualification (full time) from recognized Indian University / Directorate as a regular student and the required post qualification experience for each post is as stipulated above. Age limit : Minimum 18 years and Maximum 26 years as on 30.06.2011. Relaxation in age by five years for SC / ST candidates, three years for OBC candidates & ten years for Persons with Disability. Age relaxation for Ex-Servicemen (EXSM) as per Govt. directives. Percentage of Marks : For Post Code 119-123,50 % marks for Gen & OBC Category and for SC candidates, it is relaxed to pass marks. For post code 124,60 % marks with B.Sc.(PCM) or 55% marks with M.Sc. (Chem) for Gen & OBC Category and for SC/PWD candidates, it is relaxed to pass marks. Relaxation / Concessions : 1. Reservation of Posts for SC / OBC (Non – Creamy Layer) / EXSM candidates and relaxations thereof as per Govt. Directives. 2. In case of non-availability of eligible SC / PWD candidates having requisite experience, the same shall be relaxable by 6 months at the absolute discretion of the competent authority. 3. SC / ST / PWD candidates called for test / interview will be reimbursed single IInd class railway fare from the nearest railway station of the mailing address to the place of test / interview and back by the shortest route on production of ticket, provided the distance is not less than 30 Kms 4. SC / ST / PWD / EXSM candidates are exempted from payment of application fee. Selection Methodology : The selection methodology will comprise Written Test / Trade Test and Personal Interview of short listed candidates. The candidates will have to successfully pass through each stage including medical fitness for being adjudged as suitable for selection. The candidature of the applicant would be provisional and subject to subsequent verification of certificates / testimonials, experience etc. General Instructions: 1. Candidates are advised to carefully read the full advertisement for details of educational qualification and other eligibility criteria before submission of on-line application. 2. The candidates will have the option to appear for test/ interview either in Hindi or English. 3. For claiming the benefit of OBC category, the candidate should submit a proper caste certificate as per the proforma prescribed by Govt. of India, which would, among others, specifically mention that the candidate does not belong to the persons / sections (creamy layer) as mentioned in column 3 of the schedule to the Department of Personnel and Training in the Government of India OM No. 36012 / 22 / 93-Estt. (SCT) dated 08-09-1993. Candidates belonging to OBC category but falling in creamy layer and thus not entitled to OBC reservations should indicate their category as “GENERAL” provided they meet the age criteria specified for General category candidates. 4. Candidates presently employed in Govt. Departments / PSUs / Autonomous Bodies will be required to submit NOC at the time of written test / trade test and personal interview, release order from the employer at the time of joining. 5. Application other than on-line, shall not be accepted. 6. General and OBC candidates are required to attach a crossed Demand Draft of Rs. 100/- (Rs. One hundred only) with the printout of on-line application as application fee (non-refundable) in favour of INDIAN OIL CORPORATION LTD., payable at SBI Baholi, Panipat. (Brach Code-8706). No other mode of payment is acceptable. The demand draft along with a copy of the on-line application print out is to be brought at the time of written test / trade test / interview failing which the candidature shall be rejected. Candidate must write name, address, post code at the reverse of the demand draft. 7. A candidate can apply for one discipline only. Candidates applying for more than one discipline will not be considered. 8. For claiming the benefit of Persons with Disability, the candidate should enclose medical certificate issued by a medical board attached to special Employment Exchange / Vocational Rehabilitation Centre for PWD or Head of Concerned Department of a Govt. Civil Hospital satisfying the prescribed disability criteria. 9. Canvassing in any form is liable to render the candidate ineligible for any of the above posts. Requirement before filling on-line application form 1. The candidate must have an active email ID which must be valid for at least for six months as all future communication with candidates will take place only thru email. 2. The candidate should have the relevant documents / certificates pertaining to age / qualification, caste, experience, demand draft (if required) etc. ready before applying on-line. How to Apply 1. Candidates meeting the above prescribed eligibility criteria may visit our website www.iocl.com and apply on-line from 23.06.2011 to 07.07.2011. Incomplete on-line applications or on-line applications received after the due date will be rejected. 2. After successfully applying / registering on-line applications, the candidate must take a print out of the filled in on-line application form, affix a recent passport size photograph, sign at the specified place and produce the same at the time of written test / trade test / interview. Copies of certificates pertaining to age, qualification, caste, experience, demand draft (where applicable) etc. must be attached along with the print out of the on-line application form. Original certificates are also required to be brought at the time of written test / trade test / interview for verification. The exact date, place and time of the written test / trade test / interview will be intimated by email to the shortlisted candidates. 3. The written test / trade test / personal interview is likely to be held in the month of July / August’ 2011. The exact date, place and time will be communicated by email only. 4. For any clarification(s), you can contact over Phone No. 0180-2522043 or send mail to sahoomamta@iocl.co.in.

B.N.College of Education, Dhoraiya, Banka, (Bihar) Recognised by ERC, NCTE Bhubaneswar
Affiliated to T.M.B.U. Bhagalpur, Website:www.bnce.org, Ph No.-06412407515, 9955418905, 7250533547 Advertisement for the post of Principal & Lecturers (B.Ed. Course). Applications on plain paper with complete Bio-data (academic) are being invited from eligible candidates for the post given below: PRINCIPAL :0ne. Qualification : Master degree in any faculty with 50% marks, M.Ed.-55% Marks. Ph.D. in Education., Ten years teaching experience, having at least 5 years in a secondary Teachers Training Institute (B.Ed.). LECTURERS : As per NCTE norms. Qualification : Master degree in Arts, Science, Commerce with 50% marks, M.Ed. with 55% marks. Or M.A. in any faculty-55% marks, B.Ed.-55%. marks, M.A. in Education-55% marks Last date of receipt of Bio-data : 7 July 2011, Date of Interview: 10 July 2011 (Sunday) Time : 10.00 A.M. to 3.00 P.M., Venue : City Office, B.N. College of Education, M.G.Path, Bajaj Showroom Street, Near H.P.O., Bhagalpur-812001. N.B.: • Interested Candidates may also turn up before the selection committee with Bio-data & relevant documents. • Documents to be produced: Marksheets & Certificate, Teaching Experience Certificate in original. • Bio-data should be sent to the Secretary, B. N. College of Education, Dhoraiya, Banka (Bihar) - 813224. • It should also be mailed on the College Email address: bnce08@gmail.com. Secretary

APPOINTMENT
Team Leaders - Tele-sales (only female candidates) (Code - TL). We are looking for Team Leaders with 2 years of experience in a domestic/international call centre in a leadership role. The candidate would be responsible for motivating the team members and achieving team targets. Candidate should be proficient in advanced functions of MS Excel and she should possess effective communication skill in English, Bengali and Hindi. Attractive Fixed Salary plus incentive. Tele-callers (SALES) (only female candidates) - (Code - TSE) We are looking for graduates with experience in telesales who could facilitate direct sales.She should be fluent in English, Bengali & Hindi. She will need to generate sales /leads through telecalling. Familiarity with computer and keyboard is essential. She will be required to work in shifts (no night shifts). Attractive Fixed Salary plus incentive. The above positions are in Kolkata. Send us your resume at hr.dmspl@gmail.com. & appo.recruitment@gmail.com (mention the code for the position applied in the subject). For further details, call us at 22129850 (between 11 am to 4 pm).

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA CENTRAL OFFICE "YOGAKSHEMA" JEEVAN BIMA MARG, MUMBAI400021 RE-CONDUCT OF WRITTEN EXAMINATION FOR THE RECRUITMENT OF ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICERS (GENERALISTS) The re-conduct of Written Examination for the above post is scheduled on 17th July 2011 (Sunday). The Admit cards have been sent to the eligible candidates by email. The candidates who have not received the Admit card by e-mail can download the same from LIC Website http://jobs.licindia.co.in from 27th June 2011 onwards. Executive Director (P)

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

5

Punjab National Bank
Head Office: HRD Division (A Government of India Undertaking) 7 Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110607 Opening Date for Online Registration 24.06.2011 Closing Date for Online Registration (Including for Candidates from Far-Flung Areas) 15.07.2011 Tentative Date of Written Examination 28.08.2011 DOWNLOADING OF CALL LETTERS FOR WRITTEN TEST After 10.08.2011

PUNJAB NATIONAL BANK INVITES ONLINE APPLICATIONS FROM INDIAN CXITIZENS FOR THE FOLLOWING POSTS:
Post code Name of post 01 Chief Manager (IT) 02 Senior Manager (Marketing) 03 Manager (Credit) 04 Manager (Security) 05 Manager (Marketing) 06 Manager (Economics) 07 Dy Manager (IT) (with two advance increments) 08 Officer (Marketing) 09 Fire Officers 10 Officer (HRD) 11 Officer (Data Analyst) 12 Hindi Officers Total Grade/ Scale SMG-IV MMG Scale III MMG Scale II MMG Scale II MMG Scale II MMG Scale II JMG Scale I JMG Scale I JMG Scale I JMG Scale I JMG Scale I JMG Scale I No. of vacancies 01 10 115 20 47 04 202 , 104 02 20 05 51 581 Scale of pay 30600-900/4-34200-1000/2-36200 25700-800/5-29700-900/2-31500 19400-700/1 -20100-800/10-28100 19400-700/1 -20100-800/10-28100 19400-700/1 -20100-800/10-28100 19400-700/1 -20100-800/10-28100 14500-600/7-18700-700/2-20100-800/7-25700 14500-600/7-18700-700/2-20100-800/7-25700 14500-600/7-18700-700/2-20100-800/7-25700 14500-600/7-18700-700/2-20100-800/7-25700 14500-600/7-18700-700/2-20100-800/7-25700 14500-600/7-18700-700/2-20100-800/7-25700

DA, CCA, HRA/leased accommodation, Leave Fare Concession, hospitalisation benefits, retirement benefits and other.perquisites shall be as per Bank rules. 2. RESERVATION OF POSTS : Cadre/Scale No.of posts SC ST OBC GEN PC OC HI VI SMG-IV 1 1 MMGS-III 10 1 2 3 4 MMG S-II 186 28 13 50 95 12 17 17 JMG SCALE 384 58 29 103 194 TOTAL 581 87 44 157 293 12 17 17 The number ef vacancies as also the number of reserved vacancies a provisional and may very according to the actual requirement of the Bank. Abbreviations stand for: SG- Scheduled Casta, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backward Classes, GEN-General Category, OC, Orthopaedically Challenged, HI-Hearing Impaired, VI-Visually Impaired PC includes HI, VI and OC. NOTE: (A) For all posts, candidates willing to serve anywhere In India need to apply. (B) As the reservation for Vl/HI/OC candidates is on horizontal basic the selected candidates will be placed in the appropriate category to which the candidate belongs. The definitions of the categories of disability shall be as per Govt of India guidelines is clarified that it may not be possible to employ physically challenged candidates at all offices/branches of the Bank and they will have to work in the posts identified by the Bank as suitable for them. 3. ELIGIBILITY CRITERIA:-NATIONALITY/ CITIZENSHIP: A candidate must be either i) a Citizen of India or ii) a subject of Nepal or iii) subject of Bhutan or iv) a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India or v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India. Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) & (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination/interview conducted by the Bank but on final selection, the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India. Post :Chief Manager (IT), Age as on 01-01-2011:Min-35 Years Max-45Years, Educational Qualifications As on opening date of Online Registration (24.06.2011):BE, or B Tech in Computer Science/Information Technology/ Electronics from a University/Institute recognized by Govt of India ancLCISA/CISSP / CISM Qualification in security.,Post Qualification Work Experience Required as on opening date of Online Registration (24.06.2011) (Experience below 06 months in any organization will not be considered) : Minimum 06 years experience in IT in Officer Cadre, out of which 04 years experience should be in Information Security Area in Managerial Capacity in Scheduled Commercial Bank. 02. Senior Manager (Marketing),Max 30 years, MBA with specialization in Marketing from the University/Institute recognized by Govt, of India and working knowledge of MS Office., Minimum 5 years post qualification experience in Bank/FI/NBF/HFC/Mutual Fund/Insurance/Broking Co. 03.Manager (Credit),Max 30 years,CA / ICWA / CFA/ MBA with specialization in Finance from the University / Institute recognized by Govt, of India.,NIL 04. Manager (Security), Max 32 years,Graduate from the University recognized by Govt, of India, An Officer with 5 years Commissioned Service in Indian Army / Navy / Air Force OR 5 years of service as a Police Officer not below the rank of Asstt. Supdt. of Police / Dy. Supdt. of Police OR Officers of identical work in para military forces with 5 years experience. 05.Manager (Marketing),Min-21 Years Max-30 Years,MBA/PGDM (full-time-02 years) with specialization in Marketing from a University/ reputed Institute recognized by Govt, of India and working knowledge of MS Office,Minimum 2 years in Financial Sector i.e. Bank, Financial Institution, NBFC, HFC, Mutual Fund, insurance & Broking Co in Marketing of Financial Products. 06. Manager (Economics),Min-21 Years Max-30 Years,Post-Graduate degree in Economics with Specialization in Statistics/ Econometrics from a University recognized by Govt, of India with 60% marks OR equivalent CGPA and working knowledge of MS Office.,Minimum 2 Years experience in NBFC/ Scheduled Commercial Bank/Public Sector Undertaking as Research Officer/ Economic Officer /Data Analyst having work experience in any two of the following areas; 1. Analysis of Financial markets, monetary policy and macro economic trends. 2. Dealing/ Analysis of large database for business planning and budgeting. 3. Drafting Skills for reports. 07.Dy. Manager (IT) (with two advance increments),Max 28 years,Degree in Engineering in the field of Computer Science/IT/ Electronics OR MCA, NIL 08.Officer (Marketing),Max 28 years,MBA with specialization in Marketing from a University/ reputed Institute recognized by Govt, of India. Candidates should submit a Certificate stating,

specialization in Marketing in MBA from the University/Institute at the time of written examination., NIL 09.Fire Officers, Min-25 years Max-40 years,Graduate from a University recognized by Govt, of India with Sub-Officer Course from National Fire Service College,Nagpur and possessing knowledge of Mandatory requirements of providing Fire protection and prevention in high rise business buildings as per National Building Code and Bureau of Indian Standards.,Minimum 5 years experience as Officer in a Fire Station of State Services. 10. Officer HRD,Max 28 years,Graduate with a Post-Graduate degree OR diploma in Personnel Management/industrial Relations/ Labour Laws/ Labour Welfare/ Social Work from University/ Institute recognized by Govt of India., NIL 11.Officer (Data Analyst),Min-21 Years Max-28 years,Graduation with Honours in Statistics/ Mathematics & FRM/PRM Certification OR Graduation & PG Programme (02 years) in Banking & Finance from NIBM OR Post graduate inStatistics/ Mathematics, Preferably 02 years working knowledge of econometric techniques. 12.Hindi Officers;Max 28 years,Post Graduate degree in Hindi with English as a subject in degree level or Post Graduate degree in Sanskrit with English and Hindi as subjects in degree level., Two years experience in translation in a full time period post in an organization. NOTE: 1. The educational qualifications prescribed for the posts are minimum. Candidates must possess above qualifications/work experience as on opening date of registration i.e. 24.06.2011 and must submit marks sheet & Degree issued from the University if called for interview. 2. Candidates must specifically indicate the class/division and percentage of marks obtained calculated to the nearest two decimals in the relevant column of the application. Where no percentage of marks is awarded by the University, but only CGPA/OGPA is awarded, the same should be converted into percentage in terms of conversion norms of university in this regard, besides indicating the CGPA/OGPA in the application. Candidates will have to produce document evidencing conversion formula of university if called for interview. RELAXATION IN UPPER AGE LIMIT Scheduled Caste/Scheduled Tribe 5 Years Other Backward Classes 3 Years Physically Challenged 10 Years All persons who are ordinarily been domiciled in Kashmir Division of J & K State during 01.01.80 to 31.12.89 5 Years Ex-Servicemen : Ex-service Commissioned Officers, including ECOs/SSCOs, who have rendered at least 05 years military service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from the last date for receipt of applications) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to military service or on invalidment - 5 Years Children/family members of those who died in the 1984 riots 3 Years NOTE: The relaxation in upper age limit is cumulative as per Govt, of India guidelines. Definition of Ex-Serviceman (EX-SM): (i) Only those candidates shall be treated as Ex-Servicemen who fulfill the revised definition as laid down in Govt, of India, Ministry of Home Affairs, Dept. of Personnel & Administrative Reforms Notification No.36034/5/85/Estt.(SCT) dated 27.10.1986 as amended from time to time (ii) An ExServiceman who has once joined in a Govt. Job on the civil side after availing the benefits given to him as an Ex-Serviceman for his re-employment, his Ex-Serviceman status for the purpose of re-employment ceases. Definition: Physically Challenged Persons (PC) Definition of Categories of Disabilities (a) An Orthopaedicaily Challenged (OC) person is one suffering from Locomotor Disability or Cerebral Palsy. Persons, who suffer from not less than 40% of relevant disability (as certified by a Medical Board appointed by the Centre/State Govt) would be eligible for reservation in services/ posts. Locomotor Disability means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy. Cerebral Palsy means a group of non-progressive conditions of a person characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri-natal, or infant period of development. (b) Deaf & Hearing Impaired (Hi): the deaf are those persons in whom the sense of hearing is norv- functional for ordinary purposes of life i.e. total loss of hearing in both ears. They do not hear, understand sounds at all even with amplified spe'ech. Hearing impairment means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. (c) Visually Impaired (VI): The visually impaired persons are those suffering from blindness or low vision. Blindness - refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions: (i) total absence of sight, (ii) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye with correcting lenses, (iii) Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse. Person with low vision • means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction, but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device. USE OF SCRIBE: The visually impaired candidates and candidates whose writing speed is affected by cerebral Palsy. cumuse their own scribe at their cost during the written examination in all such cases where a scribe is used, the following rules will apply: i) The candidate will have to arrange his/ her own scribe at his/her own cost. ii) The academic qualification of the scribe should be one grade lower than the stipulated eligibility criteria iii) For post codes 01 to 12 ,the scribe should be from an academic discipline other than that of the candidate. The scribe should posses lesser marks than the candidate and not more than 60% marks in his own academic stream, which has to be different from the candidate. iv) Both the candidate as well as the scribe will have to give a suitable undertaking, confirming that the scribe fulfils all the stipulated eligibility criteria for a scribe as mentioned above. Further, in case it later transpires that he/she did not fulfill any of the laid down eligibility criteria or suppressed material facts, the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of the result of the written examination. v) Such candidates who use a scribe shall be eligible for extra time of 20 minutes for every hour of the examination. 4. SELECTION PROCEDURE • Selection for post codes 01 to 12 will be through written test and/or interview. Merely satisfying the eligibility norms do not entitle a candidate to be called for Test or Interview. The written test for post codes 01 to 12 shall contain. Sr. No. Name of the Test No Of Ques. Max. Marks Time Allotted 1. Professional Knowledge 40 90 Composite Time 2. English Language 35 * of 120 Minutes 3. Quantitative Aptitude 35 35 4. Reasoning Ability 50 75 Total 160 200 Continued page

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011
Punjab National Bank.(Continuation page-5)

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

6

Only qualifying. The marks will not be reckoned for merit ranking. The Written Test for post codes 01 to 12 will be held on Sunday. 28.08.2011 at Chennai. Delhi, Mumbai & Kolkata. — Bank, however, reserves the right to cancel any of the abovementioned Centres and/or add some other Centres, depending upon the response of the candidates, administrative feasibility, etc. — The Candidates will have to appear for the written examination at the allotted Centre at their own expenses and risks and the Bank will not be responsible for any injury or losses etc. of any nature. No request for change of centre will be entertained. The date of the test is tentative. The exact date will be communicated to the candidates through the call letters for the examination. The Bank reserves the right to cancel or make any change in the date of the test, if necessary. 5. Application Fee and Postage Charges (Non-refundable) APPLICATION FEE SC/ST/PC category candidates Rs. 50- per candidate (only Postage Charges) General/OBC/EXSM category candidates Rs. 400/- per candidate 6. GENERAL INSTRUCTIONS : a) Candidates are advised to note that if selected, they will be required to execute a bond with surety for serving the Bank for a specified period, as below. In the case he/she resigns from or leaves/abandons the service and lor neglects in performance of the duty assigned to him/her leading to termination of his/her service as per rules/regulations by the Employer-Bank before specified period for all losses, costs, charges and expenses he/she will indemnify the bank upto the extent of bond amount. Selected officers shall execute the indemnity bond before joining the Bank. Scale Amount of Bond Period Specialist Officer in SMG Scale-IV Rs. 5.00 lacs 03 Years Specialist Officer in MMG Scale-Ill Rs. 3.00 lacs 03 Years Specialist Officer in MMG Scale-ll Rs. 2.00 lacs 03 years Specialist Officers in JMG Scale-I Rs. 1.00 lac 03 years b) The Bank takes no responsibility for any delay in receipt or loss in postal transit of any communication. c) Candidates shall produce original caste/relevant certificates at the time of interview, failing which his/her candidature will be cancelled. OBC Candidates, availing reservation will have to produce OBC certificate with Non-creamy layer clause at the time of interview & an undertaking in the prescribed format regarding Non-creamy layer status as on closing date of registration. The competent authority for issue of Caste/Disability certificate has been defined at point No. 7 below. d) Before applying for the above posts, the candidate should ensure that he/ she tulfils the eligibility and other norms mentioned in this advertisement. Applications, once submitted, will not beallowed to be withdrawn and the application fee-postage, once paid, shall be neither refunded nor held in reserve for any other examination. The Bank would be free to reject any application, at any stage of the Recruitment Process, if the candidate is found ineligible for the post/for which he/she has applied. The decision of the Bank regarding eligibility of the candidates, the stage atwhich scrutiny of eligibility is to be undertaken qualifications and other eligibility norms, the documents to be produced for the purpose of conduct of interview/selection etc and any other matter relating to recruitment will be final and binding on the candidate. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the Bank in this behalf. If any shortcoming/s is/are detected even after appointment, his/her services are liable to be terminated. e) Candidates who apply for more than one post are required to pay the separate application fee and apply separately for each post. Candidates who apply for more than one post ( Post Codes 01 to 12) will also have to take the additional Professional Knowledge test relevant to each of the post applied for. f) A recent, recognizable colour passport size photograph, which should be the same as the one uploaded in the online application form should be firmly pasted on the call letter for written examination duly signed across by the candidate. Copies of the same photograph should be retained for use at the time of interview. Candidates are advised not to change their appearance till the recruitment process is complete. Failure to produce the same photograph at the time of the written test/interview may lead to disqualification. g) Candidates serving in Govt/ quasi-Govt/Public Sector Undertakings (including nationalized banks and financial institutions) will be required to produce a "No Objection Certificate" from their employer at the time of interview, in the absence of which their candidature may not be considered. h) Any resulting dispute arising out of this advertisement shall be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated at NCT of Delhi. i) No Travelling Allowance is payable to candidates who are called for the written test. However, unemployed SC/ST Candidates, who are called for interview, will be paid actual to and fro 2nd Class Rail/Ordinary Bus fare in terms of Govt, guidelines by the shortest route on production of evidence of travel, i.e. Railway Receipt/Ticket(s) for attending the Interview. j) No candidate is permitted to use Calculators, Mobile Phones, Pagers or any other instruments in the Examination Hall. k) Canvassing in any form will be a disqualification. The Bank will be comparing the responses of a candidate with those of other candidates to detect patterns of similarity. If as per the laid down procedure it is suspected that responses have been shared and scores obtained are not genuine/valid, the Bank reserves right to cancel his/her candidature without any intimation. I) All candidates will have to produce, if called for interview, originals as well as self-attested photocopies of their educational and experience certificates as welt as caste certificate, certificate of disability in the prescribed proforma or any other certificate in support of their eligibility, failing which their candidature will be cancelled. m) Request for change of address will not be entertained. n) In case any dispute arises on account of interpretation of version other than English, English version will overall. o) Appointment of selected candidates is subject to their being declared medically fit as per the requirements of the Bank. Such appointment will also be subject to the Service & Conduct Rules of the Bank. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT : Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false, tampered, fabricated or should not suppress any material information while filling up the application form. At the time Of written examination/interview, if a candidate is/has been found guilty of • using unfair means during the examination or • impersonating or procuring impersonation by any person or • misbehaving in the examination hall or taking away the question booklet/answer sheet from the examination hall or • resorting to any irregular or improper means in connection with his/her candidature by selection or • obtaining support for his/her candidature by any means, such a candidate may in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be liable: (a) to be disqualified from the examination for which he/she is a candidate. (b) to be debarred, either permanently or for a specified period, from any examination or recruitment conducted by the Bank (c) for termination of service, if he/she has already joined the Bank; 7. THE COMPETENT AUTHORITY FOR THE ISSUE OF THE CERTIFICATE TO SC/ST/ OBC/PC IS AS UNDER: (a) For SC/ST/OBC District Magistrate/Additional Dist. Magistrate/Collector/ Deputy Commissioner/Additional Dy Commissioner/Dy. Collector/ First Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Division Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner/ Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate/ Revenue Officer not below the rank of Tehsildar/SubDlvisional Officer of the area where the candidate and/or his/Her family normally resides. (b) For Physically Challenged : Authorized Certifying Authority will be a Medical Board duly constituted by the Central/State Govt, having at least 3 members consisting of Chief Medical Officer, SubDivisional Medical Officer in the District and an Orthopaedic Surgeon, Ophthalmology Surgeon,

ENT Surgeon as the case may be. 8. HOW TO APPLY: 8.1 Procedure for Depositing Fee: The application fee must be paid in cash, separately for each post at any branch of Punjab National Bank. Before depositing the fee, the candidate must ensure that he/she meets the eligibility criteria of the post(s) for which he is applying and then download a copy of the Cash voucher from our website www.pnbindia.in-Link->Recruitment. The voucher will be in duplicate. The voucher be filled up and thereafter be presented at any Branch of PNB, along with the application fee. The following details must be entered into both copies of the voucher: (i) Candidate's Name (ii) Candidate's Category (iii) Name & Code Number of the branch selected for payment (iv) Date of Payment and (v) Fee to be paid. After payment, the candidate must ensure that the transaction ID generated is entered into the voucher. The candidate's copy of the voucher will then be handed over to him/her. Payment of fee should be made from 24.06.2011 to 15.07.2011. The date will be the same for candidates belonging to far-flung areas. NO OTHER MODE OF DEPOSIT OF FEE IS PERMITTED. 8.2 Procedure to Apply: Before applying online a candidate will be required to have a scanned (digital) image of his photograph and signature as per the specifications given below at point no. 8.3. i) Candidates should first scan their photograph and,signature, ensuring that both the photograph and signature are within the required specifications. If the size of the file is more than the specified limit then adjust the settings of the scanner. ii) Candidates should log onto our website www.pnbindia.in-Link->Recruitment. The candidates must apply online only. NO OTHER MODE IS PERMITTED. iii) The transaction ID provided by the Branch after payment must be quoted in the application and the Original Cash voucher must be produced along with the call letter at the time of the written test. iv) Application Registration on our website will remain open from.24.06.2011 to 15.07.2011. Online applications are to be processed by a computerized system. It is essential that the application is properly and completely filled in. Candidates should keep a printout of the duly submitted application for future reference. vi) The candidate should have a valid personal"e-mail id. This will enable him/her to receive call letter/interview advice etc. by email. NOTE: There is provision to modify the submitted online application. Candidates are requested to make use of this facility to correct the details in online application, if any. This modification facility shall be available after 2 days of registration & upto 17.07.2011 to the candidates who have registered their application online upto 15.7.2011. Modification will be aitowed only 3 times. After the last date i.e. 17.07.2011, no modification will be permitted. 8.3 GUIDELINES FOR SCANNING THE PHOTOGRAPH & SIGNATURE Before applying online a candidate will be required to have a scanned (digital) image of his/her photograph and signature as per the specifications given below; (i) PHOTOGRAPH IMAGE: — Photograph must be a recent passport style colour picture. — The picture should be in colour, against a light-coloured, preferably white background. — Look straight at the camera with a relaxed face. — If the picture is taken on a sunny day, have the sun behind you, or place yourself in the shade, so, that you are not squinting and there are no harsh shadows. — If you have to use flash, ensure there's no "red-eye". — If you wear glasses make sure that there are no reflections and your eyes scan be clearly seen. — Caps, hats and dark glasses are not acceptable. Religious headwear is allowed but It must not cover your face. — Dimensions 200 x 230 pixels (preferred). — Size of file should be between 20kb-50kb. — Ensure that the size of the scanned image is not more than 50KB. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. of colours etc., during the process of scanning. (ii) SIGNATURE IMAGE: —- The applicant has to sign on white paper with Black ink pen. — The signature must be signed only by the applicant and not by any other person. — The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. — If the Applicant's signature on the answer script, at the time of the examination does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified. — Dimensions 140 x 60 pixels (preferred). — Size of file should be between 10kb - 20kb. — Ensure that the size of the scanned image is not more than 20KB. SCANNING THE PHOTOGRAPH & SIGNATURE: — Set the scanner resolution to a minimum of 200 dpi (dots per inch). — Set Colour to True Colour. — File Size as specified above. — Crop the image in the scanner to the edge of the photograph/ signature, then use the upload editor to crop the image to the final size (as specified above). — The image file should be JPG or JPEG format. An example file name is: image 01.jpg or image 01.jpeg Image dimensions can be checked by listing the folder files or moving the mouse over the file image icon. — Candidates using MS Windows/MS Office can easily obtain photo and signature in.jpeg format not exceeding 50KB & 20KB respectively by using MS Paint or MS Office Picture Manager. Scanned photograph and signature in any format can be save in ing forma by using save as optin in the file menu and size can be reduced below 50kb (photograph) & 20kb(signature) by using crop and then resize option in me File menu and size can uG reduced below 50KB (photograph) & 20KB(signature) by using crop and then resize option (please see point (i) & (ii) above for the pixel size) in the 'Image' menu. Similar options are available in other photo editor also. If the file size and format are not as prescribed, an error message will be displayed. White filling in the Online Application Form the candidate should fill in all his details on Page1. After verifying that the details he has filled in are correct and clicking on the 'Submit/Next' button a link will be provided on page 2 of the online application form to upload his photograph and signature. Procedure for Uploading the Photograph and Signature. (i) There will be two separate links for uploading Photograph and Signature (it) Click on the respective link "Upload Photograph / Signature". (iii) Browse & Select the location where the Scanned Photo / Signature file has been saved (iv) Select the file by clicking on it (v) Click the 'Upload' button. Your Online Application will not be registered unless you upload your photo and signature as Specified. Note: a. In case the face in the photograph or signature is unclear the candidate's application may be rejected. b. Candidates are advised to take a printout of their system generated online application forms after registering. c. In case the photograph or signature is unclear, the candidate may edit his application and re-upload his photograph or signature. 9. CALL LETTERS FOR THE WRITTEN TEST : The date of the Written Test for post codes 1-12 is TENTATIVELY FIXED AS 28.08.2011. However, it will be intimated in the Call Letter along with the Centre/Venue for the Examination, well in advance of the date of the Written Examination. PROCEDURE FOR OBTAINING CALL LETTERS FOR ATTENDING WRITTEN TEST: All eligible candidates will be required to download their call letter and the Information Handout from the Bank's website www.pnbindia.in- Link (Recruitment) tentatively after 10.08.2011. Candidates should note that the call letters will not be sent through POST / COURIER etc. In case of any difficulty in downloading the call letter the candidate should contact the Help Desk as mentioned in FAQ with regard to downloading the call letter. In case of any other difficulty the candidate should contact the concerned Circle Office of the Bank located at the Centre for written test he/she has opted for, at the addresses given below:Sr. No. 1 2 3 4 Name of Centre of Written Examination CHENNAI DELHI KOLKATA MUMBAI Centre Code No 11 12 13 14 Address of the Circle Office of the Bank located at the Centre of Written Examination. Rayala Tower, 3rd Floor, 158-Annasalai, CHENNAI-600002 Tel. 044-667857233, 66785730, Fax-044-6678754 Circle Office, North Delhi, Rajendra Bhawan, Rajendra Place, New Del hi-110008 Tel. No. 011-25864288, Fax No. 011-25731026, 25731250 AG Tower, 3rd Floor. 125/1, Park Street, Kolkata-700017 Tel. No. 033 - 22171825, 22171506; Fax No. 033-22291514 Maker Towers. F-win. 7th Floor cuffe parade Mumbai- 400005, Tel. 022-22186405, 22161399, Fax-022-22152190, 22161399

Last Date for Registration of Online Applications : 15.07.2011
The above advertisement can also be viewed at the Bank's Website: www.pnbindia.in

ASSTT. GENERAL MANAGER (HRD) PUNJAB NATIONAL BANK

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

7
MAGISTRATE: DEOGARH. (SOCIAL WELFARE SECTION)

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, SAMBALPUR-BARGARHJHARSUGUDA-DEOGARH
Applications in plain paper in the format given below are invited for filling up the following posts of Junior Clerk-cum-Copyists, Junior Typists and Stenographers Grade-Ill in the Judgeship of Sambalpur-Bargarh-Jharsuguda-Deogarh in the scale of pay of Rs.5200-20,200/- with Grade pay of Rs.1900/-, Rs.5200-20,200/- with Grade pay of Rs.1900/- and Rs.5200-20,200/-with Grade pay of Rs.2400/- per month respectively with usual D.A. and other allowances as admissible by the Government of Orissa from time to time.
Cadre of posts Junior Clerk-cum-Copyist Junior Typist Stenographer Grade-Ill Un-Reserved 8 3 1 Scheduled Caste 5 1 Scheduled Tribe 11 6 2 S.E.B.C. 5 2 1 Total 29 12 4

OFFICE OF THE COLLECTOR AND DISTRICT
Applications are invited for one post (Unreserved) of Contractual SEO/LSEO to be engaged in Deogarh district under Women & Child Development Departments, Orissa, Bhubaneswar with consolidated pay Rs.9,300/-per month. The last date of receipt of filled up application is 08.07.2011 during Office hours at District Social Welfare Office, Deogarh. The detail terms and conditions are available in district web site www.deogarh.nic.in. The application format is available at District Social Welfare Office, Deogarh. On payment of Rs.100/- (One hundred) only. In case of SC/SC & PH Rs.50/ - (Rupees fifty) only. Collector, Deogarh

(The number of posts advertised in each cadre may increase or decrease). Out of the above 33% of total posts in each category in reserved for women candidates. Reservation in respect of Physically Handicapped persons/Ex-Service men / Sports persons shall be as per rule. 2.Eligibility of Candidates :-A Candidate (a) must have passed at least +2 Exam. Conducted by the Council constituted under Section-3 of the Orissa Higher Secondary Education Act 1982 or equivalent examination of a recognized Council, Board or University, as the case may be; (b) must have passed at least Diploma in Computer Application from a recognized Institute. (c) must be over 18 years and below 32 years of age on the last date fixed for receipt of applications by the District Requirement Committee, provided that the upper age limit in respect of reserved categories of candidates shall be relaxed in accordance with the provision of the relevant Acts, Rules, Orders or Instructions for the time being in force, for the respective reserved categories. (d) must be able to speak, read and” write Oriya and have passed a test in Oriya equivalent to the M.E.standard. (e) must be a good character. (f) must be of sound health, good physique and free from organic defects or bodily infirmity. (g) must not have more than one spouse living, if married. (h) must possess a minimum speed of 40 words per minute in type writing for the post of Junior Typist, (i) must possess minimum speed of 80 words per minute in shorthand and 40 words per minute in type writing for the post of Stenographer Grade-Ill. 3. Fee for examination :The candidates are required to deposit of Rs.100/- in shape of Treasury Challan under the Head “0070-other Administrative Services-01 -Administration of Justice-501 -Services and Service fees-9904650-L.awDepartment-9916730-Examination fees for Recruitment conducted by Orissa District & Sub-ordinate Courts” along with their application forms. The S.C. and S.T. candidates are exempted from payment of examination fees. The candidates are advised to submit their applications being duly filled in and signed by their own hands furnishiqg the required particulars as per the format given below. The candidates who are in Govt, employment are required to apply through proper channel. N.B. :- (i) Separate application should be submitted to each post mentioning the name of post clearly (in capital letters with underline) on the top of the envelope. (ii) Non compliance of any of the requirements mentioned in the notice shall entile rejection of his/her application. The application if found defective/incomplete in any respect and received after last date shall be summarily rejected. (iii) in case of receipt of large number of applications the authority reserve the right to short list the candidates in accordance with the Rules contained in Orissa District & Subordinate Courts’ Non-Judicial Staff Services (Method of Recruitment and Condition of Service) Rule, 2008. 4. (a) Scheme of Examination : There shall be an examination on the following subjects for the post of Junior Clerks-cum-Copyists. Subject Marks Duration of Test PART-I English 100 2 hours Arithmetic 100 1 hour General knowledge 100 1 hour PART-II Computer Science 100 1 hour PART-III Viva-voca 45 (b) For the post of Junior Typist there shall be a separate test in Type writing and in case of Stenographer Grade-Ill, there shall be separate test in Shorthand and Typewriting and such Type writing & Shorthand test will be held after publication of the results of the written test and the successful candidates are required to bring their own Typewriter machines. The date of such test will be intimated later on. (I) Scheme of Examination for the post of Stenographer, Grade-Ill and Junior Typist:(i) English (qualifying in nature) 100 Marks 2 Hours (ii) (a) Shorthand and Typing (For Stenographers) 50 Marks 15 Mns (b) Typewriting Test (For Typist) 50 Marks 10 Mns (iii) Computer Science Test (practical) 100 Marks 1 hour (iv) Viva-voca Test 35 Marks The date of examination of Computer Science (practical) and Viva-voce Test for successful Candidates of all categories of posts will be intimated later on. The written tests for the post of Junior-Clerk-cum-Copyists, Stenographer Grade-Ill & Junior Typists will be intimated later on. 5. Last date of receipt of Application :Applications along with required documents and attested copies of certificates must reach the undersigned latest by 30.06.2011 and applications received thereafter shall be summarily rejected. In case of receipt of large number of applications for the posts of Junior Clerks-cumCopyists, the authority reserves right to shortlist the candidates in accordance with the rules contained in the Orissa District & Sub-ordinates Courts Non-Judicial Staff Services (Method of Recruitment and condition of Service) Rules, 2008. List of documents to be submitted by the Candidates along with the applications. 1. Attested copies of certificates with mark sheets of H.S.C. and +2 Examinations or equivalent Examination of a recognized Council, Board or University as the case may be. 2. Attested copy of certificate of Diploma in Computer Application from a recognized institute. 3. Original Treasury Chalan showing deposit of fee for recruitment examination, other than S.C. and ST. candidate. 4. Attested copy of Caste certificate in case of candidates of S.C./S.T./S.E.B.C. Category. 5. Attested copy of Type Writing Certificate in case of Candidates for the post of Junior Typist. 6. Attested copy of Shorthand and Type Writing Certificate in case of Candidates for the post of Stenographer Grade-Ill. 7.Copy of medical certificate issued by the Competent Medical Authority/ Board in case of Physically/Orthopaedically handicapped Candidates. 8.Two self addressed postal envelops duly stamped worth Rs. 6/- each. 9. Copy of Employment Exchange Registration Number. 10. Two Character certificates inssued by two Gazetted Officer /Medical Practitioner/ Sarpanch etc. 11.Two attested copies of recent pass port size photographs.12. Separate applications for more than one post are to be submitted by the candidates. The candidates are required to mention the category of posts in bold letters on the top of their respective applications and top of the envelopes containing their applications. Warning :Canvassing in any form shall be treated as a disqualification and shall entail outright rejection of applications.

SCHOOL OF LIFE SCIENCES
SAMBALPUR UNIVERSITY, JYOTIVIHAR, 768019(ODISHA) Application along with copies of relevant documents are invited for one post of Junior Research Fellow for a DBT(O) sponsored project entitled “ Standardization of gum tapping technique for the tribal of Odisha” from candidates having 55 % or more marks in M.Sc. ( Life Sciences/Botany/ Env.Sc). The project is for a period of three years with a fellowship of Rs.8000/ - p.m. . Preference will be given to candidates having NET/ GATE qualified/experience in field work in concerned area. The last date of submission of application is 29.06.2011. Applicants are required to atten an interview on 01.07.2011 a 11.30 A.M. at School of Life Sciences. No T.A/D.A. will be paid for attending the interview. Prof. N. Behera PI, DBT(O) Funded Research Project on Gum Tapping

Office of the Collector & District Magistrate, Kalahandi

Advertisement for engagement of Gram Rozgar Sevak
Applications are invited from the intending persons for contractual engagement as “Multipurpose Assistant” (Gram Rozgar Sevak) in the following Ninteen Gram Panchayats under the Block mentioned against each of Kalahandi District with consolidated remuneration of Rs.3,000/- (Rupees Three thousand) only per month. Sl.No. Name of the Block : Name of the Gram Panchayats 1. Bhawanipatna 1-Seinpur 2. Narla 2- Bhimkela 3- Santpur 3. Karlamunda 4- Joradobra 4. Lanjigarh 5. Kamardha 5. Dharmagarh 6- Khairpadar 6. Junagarh ,7- Chicheiguda,8- Nandol,9- Kalopala,10- Charbahal,11- Naktiguda 7. Jaipatna,12- Baner, 13-Uchhala 8. Koksara, 14-Ampani,15-Temra 9. Golamunda,16- Dhamanpur, 17- Mahaling,18- Chapria,19- Farang,20- Gandamer
The applicant should belong to the Gram Panchayat in which there is vacancy. In case of non-availability of any suitable applicant in respect of any particular Gram Panchayat, then the Block, then the District will be taken as the unit of selection. Application in prescribed Proforma alongwith attested copies of documents in support of (a) Date of Birth, (b) Educational Qualification, (c) Mark sheets, (d) Residential Certificate alongwith (e) Oneself addressed envelope of size 10"x4" duly affixed with postage stamp worth Rs. 5/- and one passport size photograph should be submitted to concerned Block Development Officer by hand or by registered Post on or before 30.06.2011. The cover containing the application shall be super scribed as “ APPLICATION FOR THE POST OF MULTIPURPOSE ASSISTANT (GRAM ROZGAR SEVAK) FOR ________Gram Panchayat.________Block”. The applications will be received with acknowledgment in case of delivery by hand. A model of application is available in the notice Board of all Block development Officers/ District Panchayat Officer, Kalahandi / D.R.D.A., Kalahandi. This can also be downloaded from District Website “Kalahandi.nic.in.” ELIGIBILITY CRITERIA : 1. Minimum qualification of the applicant should be 10+2 pass. 2. The applicant should not be below 18 years and above 40 years as on 01.01.2011. 3. Preference will be given to Commerce stream having Computer Proficiency of “O” Level with use of Oriya language in Computer. SELECTION CRITERIA, Selection will be made strictly on the basis of marks obtained in 10+2 examination. Extra optional marks will not be considered. Higher qualification will not be given extra weight age. The engagement order of Multi Purpose Assistant will be given by the concerned Gram Panchayat. The Multipurpose Assistant will execute an Agreement with the concerned Gram Panchayat before jointing and renew the same every year. • Applications not duly filled in or not supported by requisite documents shall be rejected.

(Gram Panchayat Section)

Collector, Kalahandi SD/- S.N. MISHRA DISTRICT JUDGE, SAMBALPUR

FORM-A (FORMAT OF APPLICATION) (See Para 2A of Appendix-A)
POST APPLIED FOR_________________ 1. Name of the Candidate 2. Father's / Husband's Name 3. Sex (Male / Female) 4. Marital Status (Married/Unmarried) 5. Permanent Address 6. Present Address 7. Date of Birth (as on 1.5.2011) 8. Educational Qualification (Attach attested copies of):
Name of the examination passed Name of the Board/ University Year of passing Aggregate of marks secured

Self Attested Passport size Photograph

Grade/Division secured

% of marks

H.S.C. +2 Arts/ Commer Science Diploma in Coputer Science 9. Category (SC/ST/SEBC/GEN/Sports person/Ex-Serviceman) (Strikeout which is not applicable and attach the supporting documents issued by the Competent Authority). 10. Whether Physically / Orthopaedically Handicapped (If, yes, attach supporting medical certificates issued by the Competent Medical Authority / Board). 11. Religion. 12. Nationality 13. Employment Exchange Registration No. 14. Attach two Character Certificates issued by two Gazetted Officer / Medical Practitioner / Sarpanch etc. (mention name & designation of the Officers) 15. Details of Treasury Chalan with Number and Date. DECLARATION I do hereby solemnly affirm and state that I am aware about the provisions of Orissa District and Subordinate Courts' Non-Judicial Staff Services (Method of Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008 and the statements made above are true and correct to the best of my knowledge and belief and based on record. Signature of the Candidate

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

8

Ó¸æ’ÿLÿêß
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Free œÿç¾ëNÿç

OASIS ¯ÿÜÿëÀÿæÎ÷êß Lÿ¸æœÿê ¨æBô þ¿æ{œÿfÀÿ, ¯ÿ÷æo þ¿æ{œÿfÀÿ, AæÓçÎæ+ þ¿æ{œÿfÀÿ

ADMISSION NOTICE HÝçÉæ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ {ÀÿfçÎ÷çµÿëNÿ, {þæ¯ÿæBàÿ {üÿæœÿú, Lÿ¸ë¿sÀ
ÜÿæÝö{H´Àÿ F¯ÿó Aœÿ¿ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ ¨æBô œÿæþ{àÿQæ {ÜÿDAdç>
* NIVTCE * NIVTCE * NIVTCE * NIVTCE

¨’ÿ¨æBô 275 ¨çàÿæ (¨ëA, lçA) ’ÿÀÿLÿæÀÿ {¾æS¿†ÿæ-þæs÷çLÿÀÿë ¯ÿç.F., {s÷œÿçó{Àÿ þæÓçLÿ Aæß 5500+ ÀÿÜÿç¯ÿæ + {þÝçLÿæàÿ + ¨÷{þæÓœÿ ¨{Àÿ 25000 þæÓçLÿ + {¯ÿæœÿÓ + {þæ¯ÿæBàÿ ’ÿç A æ¾ç ¯ ÿ æ {¾æSæ{¾æS - Plot No.-901, Kumbhar Sahi
Kapil Prasad Chhak , Bhubaneswar, 0674-6511039, 9778359303

ÓüÿÁÿ†ÿæ ¨æBô fÀÿë À ÿê-ÉæÀÿêÀÿç L ÿ üÿç s ú { œÿÓú
¾’ÿç Aæ¨~ ÉæÀÿêÀÿçLÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ üÿçsú Ad;ÿç F¯ÿó Që¯ÿú µÿàÿ `ÿæLÿçÀÿç {Qæfëd;ÿç, {†ÿ{¯ÿ FÓFÓÓç{Àÿ Aæ¨~Zÿ¨æBô Që¯ÿ µÿàÿ A¯ÿÓÀÿ ÀÿÜÿçdç æ œÿçLÿs{Àÿ FÓFÓÓç, Óç¨çH ¨’ÿ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ Aæþ¦ç†ÿ LÿÀÿçdç æ F$#{Àÿ †ÿæLÿë Üÿ] ÓüÿÁÿ†ÿæ þçÁÿç¯ÿ, ¾æÜÿæÀÿ F$#{Àÿ Àÿë`ÿç Adç æ ¾’ÿç Aæ¨~Zÿ ¨æQ{Àÿ AæÜÿ´æœÿ ÓÜÿç†ÿ àÿÞç¯ÿæ ¨æBô þ{œÿæ¯ÿÁÿ Adç F¯ÿó Lÿvÿçœÿ ¨Àÿç×ç†ÿç{Àÿ AæSLÿë ¯ÿÞæB¯ÿæ ¨æBô ÓæÜÿæÓ Adç, {†ÿ{¯ÿ Aæ¨~Zÿ ¨æBô FÜÿç `ÿæLÿçÀÿç {ÜÿDdç D¨¾ëNÿ æ ¨Àÿêäæ †ÿç$# {ÜÿDdç 28 ASÎ-2011 æ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ : Óç¨çH ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ ¨Àÿêäæ ¨æÓú LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô {Lÿò~Óç þæœÿ¿†ÿæ¨÷æ© ¯ÿçɯÿç’ÿ¿æÁÿß Lÿçºæ Óó×æœÿÀÿë ¯ÿçF (Ó§æ†ÿLÿ) xÿçSê fÀÿëÀÿê æ F$#¨æBô ¯ÿßÓ ´ ÷ Óêþæ {f{œÿÀÿæàÿ Lÿ¿æƒç{xÿsú ¨æBô {ÜÿDdç œÿë¿œÿ†ÿþ 20 ¯ÿÌö F¯ÿó A™#Lÿ†ÿþ 25 ¯ÿÌö æ AæÀÿä~ ¨÷ɧ Dvÿç{àÿ A™#Lÿ†ÿþ ¯ÿßÓ{Àÿ ÀÿçÜÿæ†ÿç ’ÿçAæ¾æF, ÓÀÿLÿæÀÿê œÿçßþ AœÿëÓæ{Àÿ æ FÜÿç ¨’ÿLÿë ¨æB¯ÿæ ¨æBô 3sç `ÿÀÿ~{Àÿ WëÀÿç¯ÿæLÿë ¨{Ý æ ¨÷$þ `ÿÀÿ~{Àÿ àÿçQ#†ÿ ¨Àÿêäæ ÜÿëF æ àÿçQ#†ÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ 2sç ¨÷ɧ¨†ÿ÷ ÀÿÜÿçdç æ ¨÷{†ÿ¿Lÿ ¨÷ɧ¨†ÿ÷ ¨æBô ’ÿëBW+æ Óþß œÿç•öæÀÿç†ÿ LÿÀÿæ¾æBdç æ ’ÿ´ç†ÿêß `ÿÀÿ~{Àÿ üÿçfçLÿæàÿ üÿçsú{œÿÓú A$öæ†ÿ ¨çBsç ¨Àÿêäæ {Üÿ¯ÿ æ F$#{Àÿ ÓüÿÁÿ {Üÿ{àÿ Aµÿ¿$öêLÿë B+Àÿµÿë¿ {’ÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ æ {¾æS¿†ÿæ Óí`ÿê ¨÷æ$öê ’ÿ´æÀÿæ àÿçQ#†ÿ ¨Àÿêäæ †ÿ$æ ¯ÿ¿Nÿç†ÿ´ ¨Àÿêä~{Àÿ ¨æB$#¯ÿæ œÿþëœÿæ Aæ™æÀÿ D¨{Àÿ ¯ÿç`ÿæÀÿ LÿÀÿæ¾æF æ FB ¨’ÿ µÿç†ÿÀÿë {SæsçF ¨’ÿ ¨æB¯ÿæ ¨æBô F{¯ÿvÿæÀÿë Aµÿ¿æÓ LÿÀÿç `ÿæàÿ;ÿë æ üÿçfçLÿæàÿú FüÿçÓçFœÿúÓç {sÎ{Àÿ Që¯ÿ µÿàÿ ¨÷’ÿÉöœÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô AæfçvÿæÀÿë þœÿ šæœÿ{’ÿB àÿæSç¾æAæ;ÿë F¯ÿó àÿçQ#†ÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ ¨æÓú LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô FLÿ {¾æfœÿæ ¨÷Öë†ÿ LÿÀÿ;ÿë æ {ÓB AœÿëÀÿí{¨ {¾æfœÿæLÿë A;ÿçþ Àÿí¨’ÿçA;ÿë æ ¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæ ¨ÀÿêäæSëÝçLÿ{Àÿ Óæþçàÿ {ÜÿD$#¯ÿæ dæ†ÿ÷þæœÿZÿ ¨æBô Óþß ¨÷¯ÿ¤ÿœÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç¯ÿæ{Àÿ þÜÿ†ÿ´¨í‚ÿö µÿíþçLÿæ àÿçµÿæB$æF æ ¨÷æ$öê ¾’ÿç œÿçfÀÿ ¨÷¯ÿ¤ÿœÿLÿë vÿçLÿú Àÿ{Q, {†ÿ{¯ÿ {Ó œÿçfÀÿ ÓþÖ ÓóÓ晜ÿSëÝçLÿÀÿ Ó’ÿë¨{¾æS µÿàÿµÿæ¯ÿ{Àÿ LÿÀÿç¯ÿæ{Àÿ {Lÿ¯ÿÁÿ {¾ Óäþ ÜÿëF †ÿæÜÿæ œÿë{Üÿô, ¯ÿÀÿó †ÿæ ¨æBô þœÿþë†ÿæ¯ÿLÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç¯ÿæ þš ÓÜÿf {ÜÿæB¾æF æ Óþß{Àÿ D`ÿç†ÿú ¨÷¯ÿ¤ÿœÿ ¨æBô Ó¯ÿö¨÷${þ Aæ{þ Lÿ~ LÿÀÿç¯ÿæ F¯ÿó Lÿ~ œÿLÿÀÿç¯ÿæ Aæ’ÿç ¯ÿçÌß {œÿB ØÎ ¨Àÿç`ÿç†ÿ {Üÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ æ Që¯ÿ µÿàÿ {Üÿ¯ÿ ¾’ÿç Aæ¨~ œÿçfÀÿ àÿä¿Lÿë Óæþ§æ{Àÿ ÀÿQ;ÿç æ {’ÿðœÿçLÿ Lÿæ¾ö¿Àÿ ¨÷æ$þçLÿ†ÿæSëÝçLÿÀÿ œÿç•öæÀÿ~ LÿÀÿ;ÿë æ F¨Àÿç {LÿòÉÁÿ ¨÷{ßæS LÿÀÿ;ÿë {¾ Lÿç Aæ¨~Zÿ Lÿæ¾ö¿Lÿë ÓÀÿÁÿ LÿÀÿç{’ÿ¯ÿ æ ¨÷†ÿç’ÿçœÿ œÿçfLÿë ¯ÿ¿¯ÿ×ç†ÿ |ÿèÿ{Àÿ ÀÿQ#¯ÿæ ¨æBô Lÿçdç Óþß þš ¯ÿæÜÿæÀÿ LÿÀÿ;ÿë æ

¯ÿ¿æZÿçèÿú {ä†ÿ÷{Àÿ A¨æÀÿ Ó»æ¯ÿœÿæ
¾’ÿç Aæ¨~ ¯ÿ¿æZÿçèÿ {ä†ÿ÷{Àÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ Svÿœÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô ¯ÿç`ÿæÀÿ LÿÀÿëd;ÿç, {†ÿ{¯ÿ Aæ¨~Zÿ ¨æBô FÜÿæ {ÜÿDdç Që¯ÿú µÿàÿ Q¯ÿÀÿ {¾ AæSæþê {Lÿ{†ÿ ¯ÿÌö µÿç†ÿ{Àÿ F{ä†ÿ÷{Àÿ A¨æÀÿ Ó»æ¯ÿœÿæ ÀÿÜÿçdç æ þæœÿç¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ {¾, {’ÿÉÀÿ Óæ¯ÿöfœÿçLÿ {ä†ÿ÷Àÿ ¯ÿ¿æZÿúSÝLÿ{Àÿ ë ç AæSæþê ’ÿëB¯ÿÌö µÿç†ÿ{Àÿ ¯ÿÝ ÓóQ¿æ{Àÿ Lÿþö`ÿæÀÿê {Ó¯ÿæ œÿç¯ÿõ†ÿ {Üÿ¯ÿ æ F¨Àÿç×ç†ÿç{Àÿ ÓÀÿLÿæÀÿê {ä†ÿ÷Àÿ ¯ÿ¿æZÿúSëÝçLÿ{Àÿ œÿíAæ Îæüÿú ¨æBô ¨÷æß 4 àÿä `ÿæLÿçÀÿç ÀÿæÖæ {Qæàÿç¾ç¯ÿ æ ¯ÿ¿æZÿçèÿ Lÿþö`ÿæÀÿê `ÿßœÿ Óó×æœÿÀÿ Ašä F¯ÿó ßëœÿçßœÿ ¯ÿ¿æZÿ Aüÿ BƒçAæÀÿ ¨÷þQ ë Fþµÿç œÿæßÀÿ LÿÜÿ;ÿç {¾ AæSæþê ¯ÿÌöSÝLÿ{Àÿ ¨÷æß 4àÿä LÿþöêþæœÿZÿë µÿˆÿ} LÿÀÿæ¾ç¯ÿ ë ç æ Óæ¯ÿöfœÿçLÿ {ä†ÿ÷Àÿ ¯ÿ¿æZÿSëÝLÿ{Àÿ F{¯ÿ ¨÷æß 10 àÿäÀÿë þš A™#Lÿ Lÿþö`ÿæÀÿê Lÿæþ ç LÿÀÿëd;ÿç æ ¯ÿçS†ÿ ¯ÿÌö Lÿ$æ ¾’ÿç LÿëÜÿæ¾æDdç, {†ÿ{¯ÿ {’ÿÉÀÿ Ó¯ÿëvÿæÀÿë ¯ÿÝ ¯ÿ¿æZÿ FÓ¯ÿçAæB A$öæ†ÿ {Îs ¯ÿ¿æZÿ Aüÿú BƒçAæ Üÿ] ¯ÿçS†ÿ ¯ÿÌö ¨÷æß 20 ÜÿfæÀÿ Qæàÿç×æœÿ µÿÀÿ~æ LÿÀÿçdç æ AæÉæ LÿÀÿæ¾æDdç {¾ F¯ÿÌö þš FÓú¯ÿçAæB ¨÷æß 7 ÜÿfæÀÿ œÿíAæ Lÿþö`ÿæÀÿêZÿë œÿçf ÓÜÿç†ÿ fÝç†ÿ LÿÀÿæB¯ÿ æ F†ÿ’ÿú ¯ ÿ¿†ÿê†ÿ ßë œ ÿç ß œÿ ¯ÿ¿æZÿ þš œÿç f Àÿ ¯ÿç Ö æÀÿ {¾æfœÿæ `ÿæàÿë LÿÀÿç ÓæÀÿç d ç æ F ¨Àÿç × ç † ÿç { Àÿ FB ¯ÿ¿æZÿ þš 3000Àÿë A™# L ÿ œÿç ¾ ë N ÿç LÿÀÿç ¯ ÿæ ¨æBô þœÿ ¯ÿÁÿæBdç æ

MOBILE PHONE (All Model + China + 3G) Hardware and Software Training COMPUTER HARDWARE AND NETWORKING (Desktop, Laptop, Monitor, Printers, Etc.) ELECTRONIC WEIGHING MACHINE
No. Admission Fee 1+1 Course Free Free Course for Girls Toolkit+MultimeterFree

NIVTCE,

670, Sahid Nagar, Bhubaneswar , Ph-9178544929

ANDHRA PRADESH TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED 3-5-891, TOURISM HOUSE, HIMAYATHNAGAR, HYDERABAD - 500029. Ph:04023262151,52,53,54, & 57, Fax: 040- 23261801, NOTIFICATION OF VACANCY OF POST OF
GENERAL, MANAGER (PR & MARKETING) OH CONTRACT BASIS

Applications with full bio-data are invited on or before 06-07-2011 to work on contract basis as General Manager (PR & Marketing) (01 Post) in APTDC Ltd initially for a period of 3 years from the date of joining after selection and renewable for a further period depending upon satisfactory performance requirement and rules in force. All the details are available in the official website of APTDC: www.aptdc.in. Sandeep Kumar Sultania, I.A.S VICE CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

DISTRICT PROJECT OFFICE, SARVA SIKSHYA ABHIYAN, NUAPADA
Applications are invited from eligible candidates for filling of the
post of” Block Resource Teacher (BRT)” on Inclusive Education (IE) to be engaged at the Block level as mentioned below under District Project Office, Sarva Sikshya Abhiyan, Nuapada purely on ‘Contract1 basis with a consolidated remuneration. Name of the Post :Block Resource Teacher (BRT), No, of vacancy : 11(Eleven),Qualification :Passed +2 with Diploma/ Degree in Special Education, Consolidated remuneration including all charges : Rs.6500/-, (Consolidated) (including FTA (Rs.500/-). Details regarding other eligibility criteria, application format etc. are available in website www.opepa.in & www.nuapada.nic.in and also at District Project Office, SSA, Nuapada. Last date for receipt of application through registered post/ speed post is on or before 04.07.2011. Application received after due date will be rejected. Collector-cum-Chairman SSA, Nuapada

Cantonment Board Office, Delhi Cantonment
Applications are invited from the eligible candidates for the post of Surveyor for Office of the Cantonment Board, Delhi Cantonment. Application received in this office by registered/speed post only within 14 days from the date of publication of advertisement. Time limit 21/35 days would start from the date of publication of the advertisement in Employment News. Name of Post & Pay scale : Surveyor Rs. 930034800 with grade pay of Rs. 4200/-(PB-2),Qualification/Experience: i) Diploma in surveying from a recognised Institute or equivalent. ii) Two years experience in Surveying work., Number of Post, Reservation, Age relaxation and Age limit :Un-reserved Age 18-25 years *,2 SC/ST Age 18-30 years, OBC Age 18-28 years, Handicapped Age 18-35 years. General Conditions: i) Complete applications as per prescribed format given here in after and addressed to Chief Executive Officer, Delhi Cantonment should reach at Office of Delhi Cantonment Board, Deihi Cantt-110010 by registered/ speed post. ii) Application must attach one latest Photograph indicating his/her name in back side, iii) The envelope should be superscribed with the post applied for. iv) The candidate must be Citizen of India. v) Qualification acquired by the candidates should be strictly in accordance with the prescribed qualifications and the candidate should not seek claim equivalent of their qualification with that of a prescribed qualification, vi) Age limit shall be relaxed by 5 years for SC/ST, 03 years for OBC & 10 years for handicapped candidates as per rules. Physically handicapped candidates shall attach proof of physical disability. vii) No request tor change of any entries or part originally indicated in the application form shall be entertained, viii) The candidate shall be held responsible for correctness of all information given by him and in case of any information/documents found to be incorrect at a later stage, action shall be taken against the candidate including dismissal from service. ix) Attested true copies of proof of age/date of birth, academic, professional qualification and experience etc. relating to the post advertised be attached with the applications and no documents found unattested will be entertained. x) All the Service rules applicable to Cantt Fund Servants under the provisions of Cantt Fund Servant Rules 1937 as amended from time to time and Govt, instructions issued from time to time shall apply,xi) Persons already employed should send applications through proper channel, xii) The Cantonment Board Delhi reserves the right to reject all applications without assigning any reason, xv) Incomplete applications shall be summarily rejected, xiii) TA/DA will not be admissible for attending tests/ interview as the case may be. xiv) The selected candidates will have to stay in the official accommodation, if allotted by the DCB. xvii) Candidates should note that the Cantt Board Delhi will in no case be responsible for non-receipt of their applications or any delay in its receipt or any account whatsoever.

S÷êœÿú-f¯ÿú{Àÿ A¯ÿÓÀÿ
¯ÿçS†ÿ ’ÿëB ’ÿÉLÿÀÿë BƒÎ÷çßæàÿ {S÷æ$ œÿæþ{Àÿ {¾Dô ¯ÿçLÿæÉ {ÜÿæBdç †ÿæÀÿ ¯ÿÝ þí à ÿ¿ AæþÀÿ ¨õ $ # ¯ ÿêLÿë œÿç f AÖç†ÿ´Àÿ FLÿ µÿæSLÿë ÜÿfæB {’ÿB ™æÀÿ Óëlç¯ÿæLÿë ¨Ýëdç æ FÓþß{Àÿ Aæ{þ ¨õ$#¯ÿê¯ÿæÓê œÿçf fê¯ÿœÿLÿë ¯ÿ稒ÿ{Àÿ ¨LÿæB {’ÿBdë æ fèÿàÿSë Ý ç L ÿë Óüÿæ LÿÀÿç’ÿçAæSàÿæ æ ÓÝLÿ `ÿDÝæ {Üÿ¯ÿæ œÿæþ{Àÿ, W{Àÿ W{Àÿ FÓç àÿæSçàÿæ, {Àÿüÿç ÷ f ç { ÀÿsÀÿ àÿSæ{Üÿàÿæ F¯ÿó s÷æüÿçLÿ ¨ëÀÿæ ÓÜÿÀÿSëÝçLÿë ¯ÿçÌ {’ÿB QæB {’ÿàÿæ æ {Lÿ¯ÿÁÿ F†ÿçLÿç œÿë{Üÿô F þš{Àÿ ¯ÿœÿ¿fê¯ÿœÿÀÿ ×ç † ÿç þš QÀÿæ¨Àÿë QÀÿæ¨ {ÜÿæBSàÿæ æ fèÿàÿ Lÿþç¾ç¯ÿæ, A¤ÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ ÉçLÿæÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ F¯ÿó fæSÀÿ~ µÿæ¯ÿ Aµÿæ¯ÿÀÿë ¯ÿœÿ¿fê¯ÿœÿ ×ç†ÿç ’ÿßœÿêß {ÜÿæBdç æ ¨Àÿç ~ æþ Ó´ À ÿí ¨ {ÓB ¨Éë ¾æÜÿæÀÿ ¨÷Lÿõ†ÿ ×æœÿ {ÜÿDdç fèÿàÿ {Óþæ{œÿ Ó¯ÿö Ó æ™æÀÿ~Zÿ Óæþ§ æ {Àÿ AæÓç ™Àÿæ {’ÿ{àÿ æ Aæfç F¨Àÿç ¯ÿÜÿë†ÿ ÀÿLÿþÀÿ ’ÿë … Q ¨õ $ # ¯ ÿêÀÿ fê¯ÿœÿ F¯ÿó þõ † ÿë ¿ µÿç†ÿ{Àÿ ¾ä ¨÷ɧÀÿ Àÿí¨{œÿBÓæÀÿçdç æ F$#¨æBô Lÿæ¯ÿöœÿ Dûföœÿ LÿþæB¯ÿæLÿë {œÿB ¨õ$#¯ÿêÀÿ Ó¯ÿë{’ÿÉ `ÿç;ÿæÉêÁÿ æ ×ç†ÿçÀÿ µÿßæ¯ÿÜÿ†ÿæLÿë {’ÿQ# ¨÷{†ÿ¿Lÿ {’ÿÉÀÿ ÓÀÿLÿæÀÿ F¯ÿó ¨÷ æ B{µÿs {ä†ÿ÷ ¨¾ö ¿ æ¯ÿÀÿ~ ÓóÀÿä~ ÓÜÿ Óº¤ÿç † ÿ f¯ÿú ¯ÿÞæDd;ÿç F¯ÿó FB ¯ÿç{ÉÌjþæœÿZÿë AS÷æ™#LÿæÀÿ {’ÿDd;ÿç æ F$#{Àÿ {¾ {Lÿ¯ÿÁÿ {ÀÿæfSæÀÿ ¯ÿÞç¯ÿ †ÿæÜÿæ œÿë{Üÿô ¯ÿÀÿó F{ä†ÿ÷Lÿë Ó¯ÿëvÿæÀÿë ¨Ó¢ÿêß {ÓLÿu À ÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ þæœÿçœÿçAæ¾ç¯ÿ æ þÜÿ†ÿ´¨í‚ÿö LÿæÜÿ]Lÿç ? F{¯ÿ {Sâæ¯ÿæàÿ H´ æ þ} ó H{fæœÿÖÀÿ Lÿþç ¯ ÿæ F¯ÿó S÷êœÿÜÿæDÓú F{üÿLÿu ¨Àÿç ¯ÿçÌß Ó¯ÿë `ÿaÿöæ{Àÿ, ¨õ$#¯ÿêÀÿ ¨¾ö¿æ¯ÿÀÿ~Lÿë A×çÀÿ LÿÀÿë $ # ¯ ÿæ FÓ¯ÿë LÿæÀÿLÿ ¯ÿˆÿö þ æœÿ {àÿæLÿZÿÀÿ `ÿç;ÿæÀÿ LÿæÀÿ~ {ÜÿæB¾æBdç æ I{’ÿ¿æSêLÿÀÿ~ ¯ÿõ • ç , Óþæ© {ÜÿD$# ¯ ÿæ fèÿàÿ F¯ÿó †ÿÀÿÁÿë $ # ¯ ÿæ Sâ æ Óç ß Àÿ Aæ’ÿç ¨õ $ # ¯ ÿêÀÿ fê¯ÿœÿ{Àÿ A;ÿÀÿ Aæ~ç `ÿæàÿçd;ÿç æ {†ÿ~ë {†ÿæüÿæœÿú, Óëœÿæþê, µÿíþçLÿ¹ÿ Aæ’ÿç ¯ÿ稒ÿ ¯ÿæÀÿºæÀÿ CMYK {Üÿ¯ÿ, {¾Dôþæ{œÿ S÷êœÿ ¯ÿçàÿxÿçó œÿçßþ AœÿëÓæ{Àÿ ¯ÿçàÿxÿçó ¯ÿæ {¨÷æ{fLÿu †ÿçAæÀÿç LÿÀÿç ¨ æÀÿç { ¯ÿ æ ¾ë¯ ÿæ ¨ç Þ ç ¨æBô FÜÿæ {ÜÿDdç Ó¯ÿö { É÷ Ï {ä†ÿ÷ æ f¯ÿú À ÿ Ó»æ¯ÿœÿæ : F{ä†ÿ÷{Àÿ Lÿæ¾ö¿Óêþæ ¯ÿÜÿë†ÿ ¯ÿÞç ¾ æBdç æ ¨¾ö ¿ æ¯ÿÀÿ~ÿ Óë À ÿäæ †ÿ {ÜÿDdç FÜÿæÀÿ FLÿ AóÉ æ ¨÷’ÿíÌ~ ¯ÿõ•ç F¯ÿó ’ÿí Ì ç † ÿ fê¯ÿœÿ{Éð Á ÿê ×æœÿêß ÓÀÿLÿæÀÿ ÓÜÿç†ÿ D{’ÿ¿æSfS†ÿ þš FÜÿæ ¯ÿçÀÿë•{Àÿ A+æ µÿçÝç{àÿ~ç æ BƒÎ÷çSëÝçLÿ ¯ÿˆÿöþæœÿ F ’ÿçS ¨÷†ÿç šæœÿ {’ÿDd;ÿç æ ¯ÿæ{ßæüÿë F àÿÀÿ D¨{¾æS þlç { Àÿ þlç { Àÿ LÿÀÿæ¾ç ¯ ÿæLÿë àÿæSë d ç æ LÿæÀÿú S ë Ý ç L ÿ{Àÿ D¨{¾æS {ÜÿD$# ¯ ÿæ Lÿ¿æœÿÓÀÿ Óõ Î ç L ÿæÀÿê ™æ†ÿë þLÿë ¿ ö À ÿê {Lÿ÷æþçßþ ¨Àÿç ™æ†ÿëSëÝçLÿÀÿ D¨{¾æS D¨{Àÿ ¨÷†ÿç¯ÿ¤ÿLÿ, FSëÝçLÿÀÿ ¯ÿçLÿÅÿÀÿ D¨{¾æS ¯ÿõ • ç B{Lÿæ{üÿ÷ ƒ àÿê {s{Lÿ§ æ {àÿæfç À ÿ ¯ÿç L ÿæÉ D¨{Àÿ ¯ÿÞç$#¯ÿæ ÓÀÿLÿæÀÿê Qaÿö Aæ’ÿç F {ä†ÿ÷Lÿë ¾ë ¯ ÿæþæœÿZÿ ¨æBô àÿæµÿ’ÿæßLÿ LÿÀÿç{’ÿBdç æ ¯ÿçS†ÿ 15 ¯ÿÌö µÿç†ÿ{Àÿ fÁÿ¯ÿæßë ¨Àÿç ¯ ÿˆÿö œ ÿ F¯ÿó {Ó$# À ÿë {ÜÿD$#¯ÿæ ä†ÿç ¨÷†ÿç Óæ™æÀÿ~ {àÿæLÿZÿ þš{Àÿ fæSÀÿ~ µÿæ¯ÿÀÿ Ó»æ¯ÿœÿæ{Àÿ þš Së~æŠLÿ ¯ÿõ•ç AæÓçdç æ F¨Àÿç×ç†ÿç{Àÿ FB {ä†ÿ÷ { Àÿ Lÿ¿æÀÿç ß ÀÿÀÿ ¾{$Î Ó»æ¯ÿœÿæ ÀÿÜÿçdç æ þë Q ¿Óó×æ : ’ÿç à ÿÈ ê Lÿ{àÿf Aüÿú BófçœÿçßÀÿóç, BƒçAæœÿ BœÿÎç`ÿë¿s Aüÿú ÓæBœÿ{ÓÓú - ¯ÿæèÿæ{àÿæÀÿ, {sÀÿê ßëœÿçµÿÀÿÓçs-’ÿçàÿÈê, {œÿÓœÿæàÿ àÿ BœÿÎç`ÿë¿s ç ßëœÿçµÿÀÿÓçs-{µÿæ¨æÁÿ, Óçºæ{ßæÓçÓú B+Àÿ ç {œÿÓœÿæàÿ ßë œ ÿç µ ÿÀÿÓç s ç - ¨ë { œÿ, Së À ÿë f{»Ó´Àÿ ßëœÿçµÿÀÿÓçs-ÜÿÀÿçßæœÿæ, þæxÿ÷æÓ ç Ôÿë à ÿ Aüÿú B{Lÿæ{œÿæþç O ÿ-{`ÿŸæB, B¢ÿçÀÿæSæ¤ÿê {Ó+Àÿ üÿÀÿ FœÿµÿæÀÿœÿ{þ+ Üÿë¿þæœÿ B{Lÿæ{àÿæfç Fƒ ¨àÿë¿Óœÿ fߨëÀÿ, fç¯ÿ稟 ßëœÿçµÿÀÿÓçsç FS÷Lÿàÿ`ÿÀÿ ç Fƒ {s{Lÿ§æ{àÿæfç-¨;ÿœÿSÀÿ ¨¾ö¿æ¯ÿÀÿ~ œÿçߦ~ ¨æBô ¯ÿçµÿçŸ{ä†ÿ÷ :FœÿµÿæÀÿœÿ{þ+ BófçœÿçßÀÿçó, FœÿµÿæÀÿœÿ {þ+àÿ ÓæBœÿÛ, FœÿµÿæÀÿœÿ{þ+ f‚ÿöæàÿçfþ, ç ú FœÿµÿæÀÿœÿ{þ+æàÿ þ¿æ{œÿf{þ+

AæÓëdç, Lÿç;ÿë FÜÿç {¯ÿðÉ´çLÿ ÓþÓ¿æÀÿ Óþæ™æœÿ {ÜÿæB¨æÀÿë œ ÿæÜÿ] , ÀÿæÎ÷ ê ß F¯ÿó A;ÿ…ÀÿæÎ÷êß ÖÀÿ{Àÿ 5 fëœÿúLÿë ¨¾ö ¿ æ¯ÿÀÿ~ ’ÿç ¯ ÿÓ µÿæ¯ÿ{Àÿ þæœÿç ’ ÿç A æ¾æBdç æ {Lÿæ{Óö Ó : F{¯ÿ ’ÿç à ÿâ ê ¯ÿç É ´ ¯ ÿç ’ ÿ¿æÁÿß, ¨ë { œÿ ¯ÿç É ´ ¯ ÿç ’ ÿ¿æÁÿß, {fFœÿú ß ë , sæsæ BœÿÎç ` ÿë ¿ s Aüÿú {ÓæÓç ß æàÿ ÓæBœÿÓ{ÓÓú Ôÿë à ÿ Aüÿú ¨â æ œÿç ó Fƒ AæLÿ} { sLÿú ` ÿÀÿ F¯ÿó AæBAæBsç ¨Àÿç Óó×æœÿ{Àÿ ¯ÿ¿æ`ÿàÿÀÿ, þæÎÓö , Fþú { sLÿú , Fþú B F¯ÿó ¨ç F `ÿú x ÿç { Àÿ S÷ ê œÿ{LÿæÓö L ÿë Óæþç à ÿ LÿÀÿæ¾æBdç æ AæBAæBFþú AÜÿþ’ÿæ¯ÿæ’ÿ F¯ÿó àÿ{ä§ ò {Àÿ Lÿæ¯ÿö œ ÿ üÿæBœÿæœÿÛ {LÿæÓö ¨Þæ¾æDdç , {Lÿ{†ÿLÿ þÜÿ†ÿ´ ¨ í ‚ ÿö Óó×æœÿ F{ä†ÿ÷ { Àÿ xÿç S ÷ ê F¯ÿó xÿç{¨âæþæ {LÿæÓö Óó`ÿæÁÿç†ÿ LÿÀÿëd;ÿç æ ¨¾ö ¿ æ¯ÿÀÿ~ ÓÜÿç † ÿ Óº¤ÿç † ÿ ¯ÿç µ ÿç Ÿ ¨÷ L ÿæÀÿ ¯ÿç Ì ß{Àÿ jæœÿ ’ÿç A æ¾æDdç æ Aæ¨~ `ÿæÜÿ]{àÿ œÿçfÀÿ Àÿë`ÿç AœÿëÓæ{Àÿ {¾{Lÿò~Óç {LÿæÓö LÿÀÿç ¨ æÀÿç { ¯ÿ æ FœÿµÿæÀÿ{þ+{Àÿ ¯ÿ¿æ`ÿçàÿÀÿ {LÿæÓö{Àÿ ¨÷{¯ÿÉ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô ¾ëNÿ ’ÿëB ÓæBœÿÛ Î÷çþ Dˆÿê‚ÿö {Üÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ æ µÿ¯ÿçÌ¿†ÿ Ó»æ¯ÿœÿæ : ßë œ ÿæB{sxÿ {œÿÓœÿÛ FœÿµÿæÀÿœÿú { þ+ {¨÷ æ S÷ æ þ Àÿç { ¨æsö

2008 Aœÿë Ó æ{Àÿ 2025 µÿç † ÿ{Àÿ µÿæÀÿ†ÿ{Àÿ ¯ÿæ{ßæS¿æÓú {ä†ÿ÷ { Àÿ {Lÿ¯ÿÁÿ 9àÿä œÿíAæ `ÿæLÿçÀÿê {Üÿ¯ÿ æ Aœÿëþæœÿ AœÿëÓæ{Àÿ FœÿúµÿæÀÿœÿ{þ+æàÿ ¨÷ x ÿLÿu Ó F¯ÿó Óµÿ} { ÓÓú À ÿ {¯ÿð É ´ ç L ÿ ¯ÿfæÀÿ ¨÷ æ ß 2.74 àÿä {Lÿæsç xÿàÿæÀÿÀÿ {Üÿ¯ÿ æ AæSæþê 2 ¯ÿÌö µÿç†ÿ{Àÿ µÿæÀÿ†ÿ{Àÿ ¨÷æß 10àÿä S÷êœÿúf¯ÿú ÓõÎç {Üÿ¯ÿ æ ¯ÿç { ÉÌjþæœÿZÿ Aœÿë Ó æ{Àÿ ¨÷ $ {þ þ¿æœÿë ü ÿæLÿú ` ÿÀÿç ó {ÓLÿu À ÿ{Àÿ {Üÿàÿ$ú, {Óüÿuç F¯ÿó FœÿµÿæÀÿœÿú{þ+ A™# L ÿæÀÿêþæœÿZÿÀÿ œÿç ¾ ë N ÿç Óë À ÿäæ LÿæÀÿ~Àÿë LÿÀÿæ¾æD$# à ÿæ æ F{¯ÿ F ¨÷ L ÿæÀÿÀÿ ¨’ÿ ¨÷ æ ß ¨÷ { †ÿ¿Lÿ {ÓLÿuÀÿ{Àÿ Adç æ {Lÿ{†ÿLÿ Lÿó¨æœÿê †ÿ `ÿçüÿú Ó{Î{œÿ¯ÿçàÿçsç AüÿçÓÀÿ ¨’ÿ¯ÿê þš Óõfç†ÿ LÿÀÿëd;ÿç æ µÿ¯ÿçÌ¿†ÿ{Àÿ Àÿçßàÿ B{Îs{Àÿ S÷êœÿ ¯ÿçàÿxÿçó LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ S†ÿç ™Àÿç ¯ ÿ æ H´ ç { ¨÷ æ , þæB{Lÿ÷ æ Óüÿu , {LÿæS§ç{f+, sçÓçFÓú, B{¹ÿæÓçÓú F¯ÿó HÀÿçLÿàÿú ¨Àÿç Lÿó¨æœÿê œÿçfÀÿ AüÿçÓúLÿë S÷ ê œÿ Aüÿç Ó ú LÿÀÿç ¯ ÿæ{Àÿ àÿæSç d ;ÿç æ AæSæþê Óþß{Àÿ F ¨÷LÿæÀÿ {àÿæLÿZÿÀÿ Që¯ÿ µÿàÿ `ÿæÜÿç’ÿæ ÀÿÜÿç¯ÿ, {¾Dôþæ{œÿ Lÿç S÷êœÿ ¯ÿçàÿxÿçóLÿë Óæs}üÿæF LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ F$# Ó Üÿç † ÿ F¨Àÿç AæLÿ} { sLÿu F¯ÿó {¨÷æ{fLÿu ¨âæœÿÀÿþæœÿZÿÀÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ

Application Format
The CEO
Delhi Cantonment Board Delhi Cantt-110010 1. Post applied for.................................... 2. Name...................................................... 3. Father’s/Husband’s Name 4. Nationality ................................................. 5. Date of Birth.............................................. 6. Category................................................... 7. Educational Qualification :
Examination Passport size Photograph duly Attested by Gazetted Officer with date Affixed here

Year Name of Board/University Subject

Division

8. Professional Qualification :
Examination Year Name of Board/University Subject Division

9. Experience
Name & address Period of Employer Designation & Total Emoluments Name of work Reason for
leaving Employment

10. Permanent Address................. 11.Postal address (for correspondence).......................... 12.List of Enclosures (i) (ii) Declaration : I hereby declare that the information given in application are true, completed and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false/incorrect at any stage, my candidature is liable to be rejected. Place..................... Date..................... (Signature of the Candidate)

CMYK

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

9
RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN
(Deemed University) Shree Sadashiva Campus, Puri (Odisha)

BREAD MAKING
Introduction : In the modern times, bakery product industry is playing a vital role in the field of food industry owing to its high production and providing opportunity of employment to a large sector of people. Also, baking industry comprises an important segment or industrial processing industry in the country. Now developments have been involved in the field of bakery product industry due to innovation of novel technicalities in continuous bread making plant. Yeast constitutes an essential ingredient in the preparation of bread, It acts as a ferment for the dough to produce carbon dioxide and alcohol. Carbohydrates like sugar are broken down into simple sugar molecules eventually raising the dough. Activeness of yeast is a determining factor for the quality of the bread. If the yeast is less active, there will be more sugar in the flour which will consequently result in dark colour of the bread. Uses and Applications : Bread is highly consumable item of food and is becoming most popular product over the globe. It serves as a substitute nourisher, for the body metabolism particularly more so when high protein flour is used as a base for its preparation. Bread is relished in many palatable ways, viz. a fried bread, sandwiches, bread crumbs, patties, bread bakeries etc. Overall bread provides nutritious breakfast and foot to a large numbers of households in cities, Town and even in villages of India. Market Survey Bread constitutes a profoundly consumable item whose demand is ever increasing. Besides, bakery industry is being highly encouraged by the Government and its anticipated expansion both in the rural and urban areas makes both its present and future scope very bright. Furthermore, the development of bakery industry in towns, villages and backward areas provides a stepping stone to give employment opportunities to a large number of people at different levels. As bread consumption is increasing everyday and this is being increasingly used for various feeding programmes for children, managed by voluntary agencies and the state department of health education, and tribe welfare, there is an ever wider scope for the expansion of bread industries. FORMULATIONS
Sugar 0.40 Salt Shortening 0.20 Water 3.20 RAISIN BREAD Formulation No.-5 Ingredents % of Flour (wt Basis) Flour 100 100 Water (variables) 65 58 Salt 2 1.8 Sugar 2 6 Milk solids 4 5 Shortening 5 6 Yeast (compressed) 3 4 Eggs 6 Raisins (moist) 50 50 Formulation No. 6 Ingredients Kgs Flour 100 Water 60 Sugar 4.50 Salt 1.75 Ghee 3.00 Yeast 1.00 Milk powder 3.00 Raw Materials: Wheat flour (maida), sugar, salt, dried baker yeast, milk powder, edible oil, ghee, shortening, vegetable fat, mineral yeast food, wrappers. Plant and Machinery : 1. Dough kneader cap. 3 MT , 1 No, 2. Dough moulding machine cap. 200 bread/charge .1 No, 3. Dough divider fitted with 1 H.P. motor cap. 15 pcs/min., 1 No, 4. Rounder cap. 200 pcs/hr. , 1 No, 5. Intermediate proving table size: 15' x 5' with sunmica on the top surface , 1 No,6. Baking oven electrically operated, 1 No, 7. Bread slicing, wrapping and sealing machine, 1 No, 8. Baking pans, moulds etc., 9. Racks, 10. Miscellaneous equipments Formulation No. 1 Ingredients % of Flour (wt Basis) Flour 100 Water 66 Sugar 8 .00 Yeast 3 .00 Shortening 3 .25 Salt 2 .05 Milk (Dry) 1 .00 Yeast food 0 .525 Monocalcium phosphate 0 .145 Sodium propionate 0 .10 Oxidizing agents (Potassium'bromate and potassium iodate) variables 0 .009 CONTINUOUS FORMULA Formulation No.2 Ingredients % of Flour (wt Basis) Flour 100 Water 66-70 Yeast 3 Sugar 7 Salt 2 Milk 1 Liquid shortening 3 .30 Ammoniumsulphate(Y food) 0 .08 east Calcium phosphate 0 .40 Amul (Softner) 0 .80 Functional Additives variables Formulation No3 Ingredients % of Flour (wt. Basis) Flour 100 Water 67.0 Sugar 8.0 Salt 2.25 Calcium propionate 0.10 Calcium acid phosphate 0.10 Yeast food 0.50 Yeast 2.50 Shorteningblend 3.00 WHOLE WHEAT BREAD Formulation No. 4 Ingredients Kgs Whole wheat flour 2.55 Bread flour, patent 2.60 Yeast 0.30 Milk powder 0.20 Molasses 0.15

NK ADMISSION
Under Ministry of Human Resources Development, Government of India, Tel.No.06752-223439 ADMISSION NOTICE : The last date for sale and submission of application form is extended upto 30.06.2011 in respect of PrPrakshastri (+2 Arts) 1 st year and Acharya (M.A.) 1 st year. PRINCIPAL

NATIONAL INSTITUTE OF NUTRITION
(Indian Council Of Medical Research), ENTRANCE TEST FOR ADMISSION INTO M.Sc. (APPLIED NUTRITION), AFFILIATED TO Dr.NTRUHS, VIJAYAWADA FOR THE YEAR 2011-12 ( ADMISSION NOTIFICATION) Applications are invited from eligible candidates for admission into 1ST year M.Sc. (Applied Nutrition) Course at
the National Institute of Nutrition (NIN) affiliated to Dr.NTR University of Health Sciences (Dr.NTRUHS), Vijayawada, AP for the academic year 2011-12. Eligibility: Candidates should have passed MBBS or B.Sc, (Nutrition/ Home Science / Nursing) or B.Sc, (with Biochemistry or Nutrition as one of the major subjects) from recognized Universities. Obtaining Application Forms: Application forms along with Prospectus can be obtained in person from the Head of the Department (HoD), Extension & Training Division, National Institute of Nutrition, Jamai-Osmania PO, near Tarnaka Flyover, Hyderabad-500 007 or can be downloaded from the Website: (www.ninindia.org) or (www.ntruhs.ap.nic.in). The applications will be available from 10:00 am of 20.06.2011 to 5:00 pm of 20.07.2011. Last Date for Submission of Applications: The duly filled in applications, along with a demand draft for Rs.500/- towards Registration fee from any Nationalized Bank, drawn in favour of The Director, NIN payable at Hyderabad and necessary enclosures specifying the quota (State or Central) should be submitted to The HoD, Extension and Training Division, National Institute of Nutrition, Jamai-Osmania PO, Hyderabad - 500 007 on or before 20th July, 2011 by 5:00 PM. Applications received after the last date and time shall be rejected, NIN or Dr.NTRUHS are not responsible for postal delay or loss in transit. Number of seats: Out of the total 16 seats available, 6 are reserved for State Quota for applicants from Andhra Pradesh and 10 are reserved for Central quota for applicants from other States of India. List of Eligible Candidates & Entrance Test: The list of eligible candidates to appear for the test will be uploaded on NIN’s website on 22.7.2011. The candidates should collect their hall tickets in person from HoD, Extension and Training Division, NIN on 12.08.2011 & 13.08.2011. The Entrance Test will be conducted at Gandhi Medical College, Hyderabad on 14.08.2011 (Sunday) at 11:00 AM. Results of the Entrance Test will be uploaded on the website on 29.8.2011. 1st Counseling will be held at NIN on 20.9.2011. For further details and for important dates read the prospectus and regulations of the Course carefully. June 17,2011, Hyderabad . Director

NATIONAL INLAND NAVIGATION INSTITUTE
(Inland Waterways Authority of India), (Ministry off Shipping, Govt. of India) Gaighat, patna-800007,Tel-0612-23244230 (œÿæþ{àÿQæ ¯ÿç j ©ç )

(10þ Dˆÿê‚ÿö dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê), {ÀÿÓç{xÿœÿÛçAæàÿ {LÿæÓö, Bœÿúàÿæƒ {µÿ{Óàÿú œÿçþ{;ÿ {Àÿsçó BƒOÿœÿ
{¾æS¿†ÿæ :10þ Dˆÿê‚ÿö, ¯ÿßÓÓêþæ:17 ASÎ, 2011 Óë•æ 171/2 Àÿë 25¯ÿÌö (FÓúÓ/FÓúsç ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô 5¯ÿÌö {LÿæÜÿÁÿ{¾æS¿), ç ÉæÀÿêÀÿçLÿ þæœÿ : {þÝçLÿæàÿ þæœÿ Aœÿë¾æßê üÿçsú, ’ÿõÎçÉNÿç Dµÿß AæQ#Àÿ 6/6 {Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ ¯ÿ‚ÿöæ¤ÿ†ÿæ œÿ$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ, ¨ævÿ¿Lÿ÷þ A¯ÿ™# : dAþæÓ, ¨ævÿ¿Lÿ÷þ {’ÿß : 13,000sZÿæ ({¯ÿæÝ}ó H àÿfçó A;ÿµÿöëNÿ œÿë{Üÿô). Óçsú ÓóÀÿä~ FÓúÓçZÿ ¨æBô 15%, FÓúsçZÿ ¨æBô 7.5% H H¯ÿçÓçZÿ ¨æBô 27%. ¯ÿæ{ßæxÿæsæ/’ÿÀÿQæÖ ’ÿæQàÿÀÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ {ÜÿDdç 30 fëœÿú 2011 > †ÿæ 17.7.2011 ÀÿçQ{Àÿ FLÿ {¾æS¿†ÿæþíÁÿLÿ ¨Àÿêäæ AœÿëÏç†ÿ {Üÿ¯ÿ æ ¯ÿdæ¯ÿdæ ¨÷æ$öêZÿ ÓæB{Lÿæ{þs÷çLÿ ¨Àÿêäæ H Óæäæ†ÿLÿæÀÿ {ÓÜÿç’ÿçœÿ AœÿëÏç†ÿ {Üÿ¯ÿ æ www.iwai.gov.in F¯ÿó www.niniedu.com Àÿë FLÿ œÿþëœÿæ ’ÿÀÿQæÖ üÿþö xÿæDœÿ{àÿæÝ LÿÀÿæ¾æB¨æÀÿç¯ÿ > {¾æS¿ ¨÷æ$öêþæ{œÿ œÿçf ¯ÿæ{ßæxÿæsæ Lÿçºæ ’ÿÀÿQæÖ üÿþö ÓÜÿç†ÿ 10þ Dˆÿê‚ÿö ¨÷þæ~¨†ÿ÷, þæLÿöÓçsú, 2 üÿ{sæS÷æüÿ H 10 sZÿæÀÿ xÿæLÿsç{Lÿs $æB œÿçfÓ´ vÿçLÿ~æ DàÿâçQ#†ÿ àÿüÿæ¨æ ¨÷çœÿÛ¨æàÿ, œÿ¿æÓœÿæàÿ Bœÿúàÿæƒ œÿæµÿç{SÓœÿ BœÿÎç`ÿë¿s, SæBWæs, ¨æsœÿæ-800007 {Àÿ ¨vÿæB¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ ÓóàÿS§ ÓÜÿç†ÿ ¯ÿæ{ßæxÿæsæ admission.nini@niniedu.com {Àÿ B-{þàÿ þš LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ æ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ H AœÿëÏæœÿ ÓóLÿ÷æ;ÿ{Àÿ A™#Lÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ¨æBô www.niniedu.com {Àÿ AæþLÿë ¨Àÿç’ÿÉöœÿ LÿÀÿ;ÿë æ Bœÿúàÿæƒ {µÿ{ÓàÿÓ{Àÿ FLÿ {Óàÿçó Lÿ¿æÀÿçßÀÿ

Process of Manufacture (as per Formulation No. 6) Yeast is mixed with water. This is then placed in a mixing bowl or mixer (No. 1) into which wheat flour is also added and the mixing is done for 40 minutes. The mixed dough is set aside for a period of two hours and is fermented. Fermentation should be carried out at a temperature of 80°F. The dough may be covered to prevent evaporation of moisture and to control temperature. A pH of 6.5 at the start of fermentation is suitably good for good yeast growth. Then the fermented yeast is transferred to mixer (No. 2) into which all the remaining ingredients viz. sugar, salt, ghee, milk powder, etc. are added and mixing is done for about 40 minutes. It is then kept for 1 hour. The dough is now ready for dividing. The dividing is done as per the size of the loaf to be manufactured. The dividing dough pieces are rounded in the Rounder machine, moulded (kept in the moulding machine for second stage fermentation) and panned and subsequently kept for final processing. When' the dough attain a particular rising they are baked for 40-45 minutes at 420°F in a baking oven. Baked bread is then cooled, sliced and wrapped.

D.PHARM. ADMISSION 2011-12
Prospectus and Application form for admission into D.Pharm. course of SCB Medical College, Cuttack & all the Private Colleges of the State, for 2011-12 session are available in the website www.orissa.gov.in (Click on All Advertisement) for download. This can also be obtained personally from the office of the Convener, D.Pharm. Selection Committee, Pharmacy Wing, S.C.B.Medical College, Cuttack - 753007 up to 26.07.2011, during working hours. Last date for submission of completed application form along with a Bank Draft of Rs. 500/- is 26.07.2010 (5.00 P.M.). Fo. other details, please refer the Prospectus. Convener

A抜ÿç¾ëNÿç ¨æBô þæÁÿê †ÿæàÿçþ
HÝçÉæ D’ÿ¿æœÿ DŸßœÿ Óþç†ÿç †ÿÀÿüÿÀÿë A抜ÿç¾ëNÿç œÿçþ{;ÿ 6 þæÓçAæ þæÁÿê †ÿæàÿçþ Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þ{Àÿ †ÿæàÿçþ {œÿ¯ÿæ¨æBô LÿsLÿ, ¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ, Sf¨†ÿç, {Lÿ¢ÿëlÀÿ, þßíÀÿµÿóf, ¨ëÀÿê, {Qæ•öæ, œÿßæSÝ, {|ÿZÿæœÿæÁÿ,þæàÿæLÿæœÿSçÀÿç, œÿ¯ÿÀÿèÿ¨ëÀÿ, AœÿëSëÁÿ, Óºàÿ¨ëÀÿ, Sófæþ, {LÿæÀÿæ¨ës, {’ÿHSÝ, ¯ÿÀÿSÝ, Óë¢ÿÀÿSÝ fçàÿâæÀÿ {¯ÿLÿæÀÿ ¾ë¯ÿLÿ H ¾ë¯ÿ†ÿêþæœÿZÿvÿæÀÿë ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDAdç æ {þæs ¨÷Éçäæ$öêZÿ ÓóQ¿æ 150 æ {ÓþæœÿZÿë D’ÿ¿æœÿ ¨÷Éçä~ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß, {Qæ•öæ 2sç ¨¾ö¿æß{Àÿ †ÿæàÿçþ {’ÿ¯ÿæÀÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ LÿÀÿæ¾æBAdç æ ¨÷Éçä~ Óþß{Àÿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿë þæS~æ{Àÿ ÀÿÜÿç¯ÿæ H QæB¯ÿæ {’ÿ¯ÿæ ÓÜÿç†ÿ þæÓçLÿ 1000sZÿæ (FLÿÜÿfæÀÿ sZÿæ) ¨÷Éçä~ µÿˆÿæ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿæ ¯ÿ¿¯ÿ×æ ÀÿÜÿçdç æ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ : ’ÿÉþ {É÷~ê ¨æÓú (A™#Lÿ {¾æS¿†ÿæ ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] ) ¯ÿßÓÓêþæ : †ÿæ 01.06.2011 Óë•æ 18Àÿë 35 ¯ÿÌö þš{Àÿ {ÜÿæB$#¯ÿ æ BbÿëLÿ ¨÷æ$öêþæ{œÿ œÿçLÿs× D’ÿ¿æœÿ¯ÿç†ÿ/ÓÀÿLÿæÀÿê D’ÿ¿æœÿ A™#LÿæÀÿêZÿÀÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿßÀÿë 50sZÿæ {’ÿB ’ÿÀÿQæÖ üÿþö ÓóS÷Üÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ ’ÿÀÿQæÖ S÷Üÿ~Àÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ 30.06.2011 æ A™#Lÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ¨æBô œÿçLÿs× D’ÿ¿æœÿ¯ÿç†ÿú/ÓÜÿLÿæÀÿê D’ÿ¿æœÿ A™#LÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß ÓÜÿç†ÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ Ašä, D’ÿ¿æœÿ ¨÷Éçä~ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß, {Qæ•öæ Model Bidding/Tender Documents Office of the Dean & Principal, M.K.C.G. Medical College, Berhampur Tender Notice for award of contract for providing of services of Driver, Attendant/ Peon Gate Keeper// Choukidar// Animal Keeper// Museum Attendant// Sweeper for a period of one year w.e.f 01-08-2011 to 30-07-2012. Sealed tender are invited from reputed manpower agencies/service providers to provide the services of Attendants 100nos. for Hospital establishments & Drivers (LV) One (1), and 27 nos Group-D posts (Peon-5, Mali-1, Animal Keeper-2, Museum Attendant-2, Attendant-5, Gatekeeper1, Choukidar-2,Sweeper-9) for College establishment for a period of one year w.e.f. 01-08-2011 to 30-07-2012 through a suitable placement agency on contract basis for day to day official work. Preference will be given to the Local Tenderers to provide personals having previous experience for working in Medical College & Hospital in the exigency of Patient care and Public Service. The details information for outsourcing the service of aforesaid posts has been given in the Tender Document which may either be downloaded from the website www.ganjam.nic.in or obtain in person from Office of the Dean & Principal, M.K.C.G. Medical College, Berhampur(GM), Orissa-760004 on any working day between 11 AM to 4 PM. The last date and time for submission of Tender document is 05-07-2011 (date) by 4-00 PM(time) AM/PM. The undersigned reserves the rights for cancellation of the Tender at any time without assigning any reason thereof. Superintendent, M.K.C.G, Medical College, Hospital Dean & Principal Berhampur M.K.C.G. Medical College, Berhampur
I & PR-10013/11/0002/1112

FIGURE-12 (FLOW DIAGRAM FOR BREAD PREPARATION BREAD MANUFACTURING: Basis: Bread Loaves 2500nos./day 7,50,000 Nos./annum 1. Total Land Area Required, 250sq.mts., 2. Covered Area Required, 125sq.mts.3. No. of Employee,13 Nos. Rs. in Lakhs 4. Land and Building, 1.95,5. Plant and Machinery: 2.85, 6. Other Fixed Assets: 1.63, 7. Fixed Capital:6.43 8. Working Capital for one Month:1.71, 9. Working capital for 3 months: 5.13,10. Margin money : 1.28 11. Cost of Project: 7.71, 12. Total Capital Investment: 11.56, 13. Cost of Production per annum: 23.24 14. Receipt Per Annum: 28.12, 15. Profit Per Annum: 4.88, 16. Profit Sales Ratio: 17.36% 17. Rate of Return:42.00%, 18. Break Even Point: 28% RESOURCES OF FINANCE Rs. in Lakhs 1. Fixed Capital from Financial Institutions 5.14 2. Working Capital from Banks 3.84 3. Self-Raised Finance 2.57 Total 11.55 Although the brief plant economics given above provides you the cost estimation part of the project, but before going in for implementation, the entrepreneurs are advised to go through Practical Project Execution Know-How Report, which gives a bird's eye-view of the market, survey, all vital project data on the economic capacity, manufacturing process, financial implications, sources of supply plant and machinery and raw materials etc. The reports can be prepared as per you requirements.

CMYK

CMYK

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

10
REGIONAL OFFICE

ORISSA PUBLIC SERVICE COMMISSION
On the basis of Orissa Judicial Service Preliminary Written Examination, 2011 held on 25.05.2011, pursuant to Advertisement No.08 of 2010-11 and the results thereof, 1464 candidates have been provisionally qualified for admission to the Orissa Judicial Service Main Written Examination, 2011. 2. Roll Numbers of these qualified candidates are available in the Website of the Commission at http://opsc.nic.in. The information is also available in the Commission’s Notice Board. 3.As per the provisions made under Para-7(ii) of the Advertisement, the candidates who qualify in the Preliminary Written Examination, should immediately download the prescribed Long Application form, from the website of the Commission and submit the said Long Application, duly filled in by their own hand (including Roll Numbers), along with all relevant documents (except Examination Fees) as mentioned under Para-7(iii) of the Advertisement, which must reach the Office of the Commission, 19, Dr. P.K. Parija Road, Cuttack-753001 on or before 28th (Tuesday) June, 2011 positively by Speed Post or by hand, for consideration of their eligibility for admission to the Main Written Examination, failing which, their candidature for such recruitment shall be cancelled. 4.The Orissa Judicial Service Main Written Examination (2011) is to be held from 27.07.2011 to 30.7.2011. 5.Admission Certificates with detailed Programme will be sent to the concerned qualified candidates after determination of their eligibility on basis of the information and documents submitted with the Long Application Forms. Secretary

(An autonomous organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt, of India) 6th Floor, Alok Bharti Complex, Saheed Nagar, Bhubaneswar - 751007 WALK-IN INTERVIEW Regional Office Bhubaneswar of CBSE intends to fill-up 09 posts of Junior Assistants on contract basis on consolidated salary of Rs.7100/- (seven thousand one hundred only) per month for a period of one year. The Qualification, age & experience is given below ;- Post : Junior Assistant (on contract basis), Salary :Rs.7100/- (per month- consolidated), Essential Qualification : Graduate in any Discipline, Computer Knowledge with Typing speed of 8000 kdph., Age : 21 to 30 years, Experience : Two years working(experience in Accounts /Administration in any reputed school or office. Interested candidates may appear for Walk-in-interview on 05th July,2011 at 11.00 AM alongwith their Original documents of educational qualification and experience. Candidates must register themselves from 09,30 to 10.30 AM on the prescribed Proforma available in the Regional Office on the same day. Also visit CBSE Website i.e. www.cbse.nic.in REGIONAL OFFICER, BBSR

INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE
(Deemed University under Deptt, of Commerce, Govt, of India) IIFT Bhawan, B-21, Qutab Institutional Area, New Oelhi-110016 ment of India.The Institute invites applications under “Special Recruitment Drive” for the following posts:Post and Pay Band : Personal Assistant Rs. 9300-34800 Grade Pay: Rs. 4200, No. :2, Reservation :ST -1 , OBC-1, Educational Qualification: i) Graduation from a recognized university. Desirable: Graduation with 50% marks, ii) English Shorthand speed 100 w.p.m. and English typing speed 40 w.p.m. iii) Adequate working knowledge of Computer. Candidate should also be well conversant with email, softwares like Spreadsheet, Documents, Presentation; etc.,Upper Age as on 30.06.2011 : 28 years (for relaxation pls see (1) in General conditions below). Junior Stenographer Rs. 5200-20200 Grade Pay: Rs. 2400,3, SC-1 ST-1 OBC-1,Same as for Personal Assistant except for English shorthand speed 80 w.p.m. and English typing speed 30 w.p.m. Apply strictly as per the proforma given below along with one recent photograph:(1) Name (2) Post applied for (3) Category: SC/ST/OBC/SC (PH)/ST (PH)/OBC (PH) (4) Mailing address with telephone number, email (5) Date of birth (6) Educational qualifications • exam passed, name of the board/university, year of passing, percentage of marks secured and Dvn./Class (7) Experience - name of the organization, designation held, period of service, scale of pay with basic pay and total emoluments drawn, nature of duties (8) Knowledge of computer (9) Any other relevant information. GENERAL : 1. Age relaxation [SC/ST - 5 yrs; OBC - 3 yrs; SC/ST (PH) - 15 yrs; OBC (PH) - 13 yrs] as per Government of India instructions. 2. Allowances as admissible to Central Government employees. 3. Reimbursement of medical expenses @ Rs. 12000 p.a. plus hospitalisation as per rules. 4. Those .employed in Govt./semi-govt./PSU should send application through proper channel. 5. Separate application should be sent for each post. 6. The appointments will be initially on three years’ contract (probation period). The contract appointment is likely to be regularized depending upon the performance on completion of 3 years’ service or even prior to that. 7. Merely fulfilling the eligibility conditions will not be the criteria of shortlisting of applications. 8. Written test/interview for the posts will be held at Delhi. 9. Written test will consist of questions on General English and English shorthand and transcription on computer only. 10. NoTA/DA will be paid to the applicants called for the written test. 11. The applicants who do not receive letter for taking test may refer to website of they lnstitute (www.iift.edu) on 25.07.2011 and download the call letter. The applications may be sent to Dr. L.D. Mago, Registrar, Indian Institute of Foreign Trarde, IIFT Bhavan, B-21, Qutab Institutional-Area, New Delhi-110016, as per prescribed proforma so as to reach the Institute latest by,11.07.2011.
Indian Institute of Foreign Trade is a Deemed University under Department of Commerce, Govern-

CLASSIFIED
(Women) with qualification of M.A. (Sociology/Anthropology/Social Work) to work in the I.C.M.R research project during the period from the date of appointment till 31.03.2012. The job is purely temporary in nature likely to be extended (only if the project continues) upto a maximum period of three years or completion of the project whichever may be earlier at a consolidated salary of Rs.9, 315.00 p.m. Application should reach the undersigned by 04.07.2011. The applicant may be called for an interview at their own cost.
HONY. DIRECTOR, Human Reproduction Research Centre (I.C.M.R) Department of Obst. & Gynaecology: S.C.B Medical College, Cuttack-753007

WANTEDcounselor

fçàÿâæ¨æÁÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, Óºàÿ¨ëÀÿ
Óºàÿ¨ëÀÿ fçàÿÈæ{Àÿ LÿœÿçÏ LÿçÀÿæ~ê œÿç¾ëNÿç œÿçþ{;ÿ AæÓ;ÿæ †ÿæ 26.6.2011ÀÿçQ (Àÿ¯ÿç ¯ ÿæÀÿ) ’ÿç œ ÿ Aœÿë Ï ç † ÿ {Üÿ¯ÿæLÿë ¾æD$#¯ÿæ àÿçQ†ÿ ¨Àÿêäæ ÓLÿæ{É {¾æS¿ # ¯ÿç{¯ÿ`ÿç†ÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêþæœÿZÿ œÿçLÿsLÿë ¨Àÿêäæ ¨÷{¯ÿÉçLÿæ ¨†ÿ÷ xÿæLÿ þæšþ{Àÿ {¨÷Àÿ~ LÿÀÿæ¾æBdç æ ¾’ÿç {LÿÜÿç ¨Àÿêäæ ¨÷{¯ÿÉçLÿæ ¨†ÿ÷ ¨æBœÿæÜÿæ;ÿç, †ÿæ{Üÿ{àÿ www. fç à ÿâ æ Àÿ {H´ ¯ ÿÓæBs sambalpur.nic.in Àÿë œÿç f Àÿ ¨÷{¯ÿÉçLÿæ ¨†ÿ÷ xÿæDœÿ{àÿæÝ LÿÀÿç{œÿB ¨Àÿêäæ {Lÿ¢ÿ÷{Àÿ ¨÷’ÿÉöœÿ LÿÀÿç{¯ÿ H ¨Àÿêäæ {’ÿB¨æÀÿç{¯ÿ æ Ó´æ/-fçàÿÈæ¨æÁÿ, Óºàÿ¨ëÀÿ

TIRUMALA TIRUPATI DEVASTHANAMS, TIRUPATI
RECRUITMENT NOTIFICATION No.48,49/2010-2011 Name of the posts: ACCOUNTS OFFICER (6 posts); ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER(22); Last date for receipt of applications is 14-072011. PERSONS PROFESSING HINDU RELIGION SHALL ONLY APPLY. For further details such as age, scale of pay, qualifications, other terms and conditions, please visit TTD website www.tlrumala.org. www. tirupati.org.
EXECUTIVE OFFICER

THE INSTITUTE OF MATHEMATICAL SCIENCES
( An Autonomous Institution,

Aim higher and be a winner.
Join one of the most awarded airlines in the sky. Qatar Airways, winner of the Skytrax award for Best Cabin Crew in the Middle East, for seven consecutive years invites you to be a part of its success story. Qatar(Air Airways Recruitment: Female Cabin Crew. To be part, of this winning team, you need to meet, the following requirements: • Minimum age of 21 years • Minimum arm reach of 21.2 cms on tip toes • Minimum high ; School education with fluency in written and spoken English required ; Take advantage of this exciting opportunity by submitting your CV to our Recruitment Team. BANGALORE - (CV Submission Only) 1 Venue: VIVANTABYTAJ - 41/3, Mahatma Gandhi Road, Bangalore: Karnataka - 560 001. India Date: 02nd July 2011, Time: 0900-.1200 hours only Please bring your CV in English personally along with full length and passport size photographs. Shortlisted candidates will be required to attend further processes over the next two days. The above position will be. based in Doha, State of Qatar.For further information, please visit www.qatarairways.com

under Dept. of Atomic Energy, Govt, of India). CIT Campus, Tharamani, Chennai 600113. Advt.No. lMSclLib Asst. 2011. Applications are invited for two temporary positions of LIBRARY ASSISTANT purely on contract basis on consolidated salary of Rs.16,000/- pm plus HRA. Please visit IMSc website www.imsc.res.
ADMINISTRATIVE OFFICER

Cantonment Baord, Jabalpur
Applications are invited by Cantonment Board, Jabalpur for the post of Assistant Teacher from eligible candidates: 1. Post - Assistant Teacher - 3 ,(a) English - 01 (Unreserved), (b) Physics- 02 (1 Unreserved and 1 ST) ,Pay Scale - 5200-20200 + 2400 Grade Pay 2. Essential Qualifications: (a) English Teacher : Higher Secondary School Certificate with B.Ed/B.T.C./ D.Ed/D.S.E (b) Physics Teacher :Higher Secondary SchoolCertificate with B.Ed/B.T.C./ D.Ed/D.S.E 3. Additional Desirable qualifications. : Higher qualifications with working “experience would be given weightage. The post will be under probation which will be two years and may.be extendedThe prescribed age limit is between 18 to 25 years (relaxable for 5 years for SC & ST and 3 years for OBC) which shall be counted from the prescribed last date of the receipt of the application. Reservation as well as upper age limit relaxation if any, shall be applicable as per the Government rules for other categories to Number of vacancy may increase/decrease; Eligible candidates may send their application by Registered Post addressed to CEO, Cantonment Board, near Shivaji Ground, Jabalpur Cantt-482001 (M.P) with copies of attested testimonials along with 2 photographs, 01 self-addressed post card and 2 self-addressed envelopes so as to reach this office within 14 days of publication of this notice in Employment News (28 days for those who are residing In remote areas). They also have to enclose a Demand Draft of Rs. 200/- (non-refundable) in favour of CEO, Cantonment Board, Jabalpur payable at Jabalpur. www.cbjabalpur.gov.ln CEO, Cantt Board, Jabalpur Application Proforma Application for the post of ......................... 1. Name (in Block letters) ..................... 2. Father’s/Husband’s Name..-...................... 3. Date of Birth (attach certificate)......................... 4. Age as on last date’.......................... 5. Category ....................... Affix recent 6. Educational qualification (attach attested certificates also) passport size 7. Address for correspondence......................... Photo 8. Permanent address......................... 9. Experience (if any)......................... Signature of applicant

M.Sc. BIOTECHNOLOGY
ADMISSION-2011 ROLAND INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES KHODASINGI, BERH AMPUR-760 010 (Odisha) The qualifying Degree Examination {B.Sc./B.Pharm/MBBS/B.Sc.(Ag)/B.V.Sc,/B.F.Sc./B.E. or B.Tech. in Biotechnology) with a minimum of 45% marks in the aggregate or in the honours subject for the general category and 40 % for the SC and ST candidates ‘having Biology at +2 Level. Students appearing B.Sc. final year examination can also apply. Selection will be made on the basis of merit. Application forms can be obtained from office of the Principal by post sending a DD Rs. 250/ - in favour of Roland Institute of Pharmaceutical Sciences payable at Berhampur, Odisha / by hand{Rs.250/-}. Forms can also be downloaded from the website www.rolandbiotech.org and should accompany a draft of Rs. 200/For further details contact: Dr. Satpal Singh Bisht, Professor & Head, P.G Department of Biotechnology. Roland Institute of .-Pharmaceutical Sciences, Berhampur-760010 (Odisha) India. Phone No.91-680-2404199 (O), 91-680-2343741, Mobile: 91-9861284606, E-mail: sps.bisht@gmail.com, Visit us : www.rolandbiotech.org

KENDRIYA VIDYALAYA SAMBALPUR
AT/PO: BARAIPALI DIST.: SAMBALPUR, Phone No. (O) 0663-2521029, 2402687

WANTED PART-TIME TEACHER
For KENDRIYA VIDYALAYA SAMBALPUR AND DEOGARH. Interested candidates fulfilling the criteria may apply alongwith photo copies of their mark-sheets and certificates by 27th June, 2011 in the prescribed application format which may be collected from the Vidyalaya office on working days between 10.00 a.m - 2.00 p.m. or downloaded from the school website kvsambalpur.org.in, kvsambalpur.nic.in as advertised earlier. Post and subject :PGT-English Chemistry/Biology/, Educational and other qualifications required for :Master’s Degree from a recognized University with atleast 50% in aggregate in the subject concerned. TGT-English/Maths/Sanskrit, Bachelor’s Degree with atleast 50% in the subject concerned with B.Ed. , PRT, (i) Senior Secondary School Certificate with 50% marks OR Intermediate with 50% marks OR its equivalent and (ii) Diploma or Certificate in Basic Teachers’ Training of duration of not less than two years OR Bachelor of Elementary Education (B.EI.Ed.) OR B.Ed OR equivalent. Competence to teacher through Hindi and English media. Sports Coach/Yoga, B.P.Ed’with specialization in Football/Cricket/Kho-Kho, Kabaddi & Basketball. Art & Craft Instructor, B.F.A/M.F.A./B.A. with painting subject. Music Instructor, Dance(B.A. with classical dance-Khatak, Oddishi, Bharatnatyam. Oriya Teacher, B.A., B.Ed, with Oriya(Hon) with 50% minimum. N.B. : Candidates having more than 60% in relevant subjects may apply without B.Ed, but priority will be given to trained candidates.

Declaration
I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any Of the particular or information given herein, if found false or incorrect or concealed the tact even if any misstatement or discrepancy in the particulars, the recruitment/services are liable to be terminated, at any stage, for which I shall be fully/solely responsible. Place : Signature of applicant Date :

PRINCIPAL

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

11

BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
JHANSI (UP) - 284129 (A Government of India Undertaking) Employment Notice No. 03/2011 INVITES APPLICATIONS FOR THE POSTS OF ARTISANS
BHEL, the Country’s largest & premier Engineering Enterprise and one of the NAVRATNA PSUs, provides worldclass products in the energy related / infrastructure sectors, catering to the core sectors of India Economy viz. Power Generation & Transmission, Industry, Transportation, Renewable Energy, Defense etc. BHEL has a wide network of 15 manufacturing divisions, 4 power sector regional centers, 8 service centers, 15 regional offices, 4 overseas offices and a large number of Project Sites spread all over India and abroad. (For further information on the company please visit our web site: www.bhel.in) BHEL, Jhansi, a Manufacturing unit having a workforce of around 1960 employees is looking for Artisans in the following trades :-

Sl 1 2 3 4 5

Trade Fitter Welder Machinist D’man (Mechanic) Electrician Total

Total 24 08 06 05 11 54

Requisite Qualification
i.) Educational qualification: Matric /SSLC/High School - Pass. ii.) ITI + National Apprenticeship Certificate (NAC) in the applicable Trade. Minimum qualifying marks both in the ITI & NAC examination is 60 % for Gen & OBC candidates and 55% for SC/ ST candidates. iii.) The trade in ITI and NAC examination should be recognized by NCVT. iv.) The candidates with ITI and NAC in the same trade will only be considered.

Age limit
Between 18 years and 27 years as on 01.06.2011

Note : The Number of vacancies indicated above in different trades/categories are tentative and the same may vary on review. Reservation and Relaxation: The details of reservation of vacancies are as follows: OBC SC ST Persons with disabilities Ex-serviceman 16 8 1 6 (4 Locomotor + 1 hearing + 52* 1 Visually handicapped)
*in case sufficient numbers of Ex Servicemen are not available or they do not meet the qualifying standards, candidates from the open selection would be considered against these vacancies. Age relaxation of 5 years for SC & ST candidates, 3 years for candidates from Other Backward Classes (Non Creamy Layer) and for Persons with Disabilities, 10 years for General, 13 years for OBC, 15 Years for SC/ST category is admissible in the upper age limit. Age relaxation for Ex-serviceman will be as per extant Government rules .Age 2 relaxation of 5 years in upper age limit is also admissible to the candidates who were ordinarily domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from 1.1.1980 to 31.12.1989. ‘Non-Creamy Layer’ under OBC means ‘The gross annual income of parents of the candidate should not be more than Rs. 4.5 lakhs annually in the last 3 consecutive years in line with DOPT OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 14.10.2008. The reservations given above are only indicative and subject to revision based on final assessment of vacancies and as per Government guidelines as issued from time to time. Age relaxati on for relevant Experience. : The candidates having required experience in the related field will be given additional age relaxation as under :- Relaxation in upper age limit is permissible corresponding to the years of experience subject to a maximum of 84 months to the candidates having relevant experience of working directly or through contractor in a public sector or private sector engaged in the manufacturing of equipment for Power generation / transmission and transportation (Only Electric/ Diesel Locomotives). This age relaxation is available to candidates having aforesaid experience of at least 50 months of continuous or intermittent service for availing 84 months of relaxation and on pro-rata basis for less than 84 months of relaxation. The experience should be in above referred trade as per the vacancies against the advertisement. The candidate shall be considered eligible for the required age relaxation only if he/she submits the Experience certificate/s from the employer(s)/ organization(s) with details of period of working, the field of experience, nature of products manufactured/ services rendered by the organization along-with details of PF/ ESIC number of the applicant. Additionally the following document/s in support of work experience is/ are to be submitted by the candidate: Pay slip of the individual showing the candidates PF/ESIC number and amount of PF/ESIC deduction AND Form 23 i.e subscribers annual statement of account for the year, under EPF scheme 1952. If the candidate availing age relaxation in upper age limit for relevant experience is selected, Offer of Appointment will be issued only after the authenticity/ genuineness of the experience certificate is established. Decision of BHEL regarding authenticity/ genuineness of experience certificates will be final and binding. Such candidates will have to compete with other eligible candidates in written test/ interviews etc. PREFERENCE FOR BEST APPRENTICE / RUNNER UP APPRENTICE (Gold medalist and Silver medalist at All India Apprentices competitions conducted by The Directorate General of Employment and Training): 3 These candidates who were selected as BEST APPRENTICE OR RUNNER UP APPRENTICE in all India Trade test NEED NOT appear for written test. They will be directly called for interview subject to fulfilling other terms and conditions and eligibility criteria. In the event of their selection, Best Apprentice will be inducted as Artisan Gr. IV with 2 Increments and Runner-up Apprentice will be inducted as Artisan Gr. IV in the pay scale of Rs. 11700-23000/- Selection Process: All Eligible candidates will be invited for Written Test. The Written Test papers will be Objective Type in English/ Hindi. All eligible Ex-serviceman candidates who possess the pass certificates of NTC and NAC (% of marks not mandatory) in the relevant trade from Armed Forces will be called for written test. After Written Test, candidates will be arranged in the merit order of Written Test marks. First, candidates whose candidature is considered as Unreserved will be short listed in the ratio of 1:3 to the number of Unreserved vacancies for being called for Interview. In case of a tie at cut off marks, all the candidates scoring cut off marks will be called for Interview. From this list, reserved category candidates who took the Written Test under Unreserved category and fail to make it to the Interview short-list will then be taken to their respective categories for consideration for being called for Interview in the ratio of 1:3 to the number of reserved vacancies. These candidates will thereafter be considered as reserved category candidates. Later, at the time of final selection, the same method will be followed for those entire reserved category candidates considered so far under Unreserved Category. Emoluments and other benefits: Selected candidates will initially be taken as Temporary Artisans for a period of 1 year. Uniform consolidated amount of Rs 11,000/- will be paid throughout the period of temporary service. In addition, they will be entitled for leave, free medical benefits for self and dependent family members as per Company rules and will also be eligible for subsidized company accommodation, subject to availability. During their tenure as temporary employees they can be considered for providing bachelors accommodation on twin sharing basis purely subject to availability on first come first serve basis. On successful completion of this period, they will be absorbed in the regular establishment as Artisan Gr IV at the minimum of the scale of pay of Rs. 11700 -3%-23000/- with applicable allowances such as Dearness Allowance, perks at 46% of basic pay, House Rent Allowance, Contributory Provident Fund (PF), Gratuity, etc., as applicable and other benefits like Uniforms, Group Insurance, Group Accident Insurance, etc as per rules. The absorption will be subject to being found suitable by the Committee constituted for this purpose. Health Standards: The appointment of the selected candidates will be subject to meeting the health standards prescribed by the Company. Candidates are advised in their own interest that they should get them selves thoroughly examined by a competent medical officer before applying against the advertisement. The definition of Locomotors disability, Hearing impairment and visual disability for reservation in the matter of vacancies for Physically Challenged candidates under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1995 are as follows: „h Locomotors Disability means minimum of 40% of physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, joints or muscles. * Hearing Impairment means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. * Low vision means visual acuity not exceeding 6/600 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses. The Persons with Disabilities are required to furnish duly stamped Medical Certificate in relation to their disability from Government Hospital or Medical Board attached to Special Employment Exchange for the handicapped. General Instructions: (i) Category such as OBC, SC, ST should be carefully filled up in the application form as this will not be allowed to be changed at a later date. OBC candidates who do not come under the Non Creamy Layer should indicate their Category as General. The applications of candidates who do not attach documentary proof of Category as entered in the application, in the prescribed format will be treated as incomplete & will be rejected. Also the category once declared, if found to be false at any later stage will render the candidate liable for suitable actions including termination and prosecution. (ii) Persons employed in Govt./Semi-Govt./ Public Sector Under-

takings/ Autonomous bodies should apply through proper channel or produce ‘No Objection Certificate’ at the time of interview other wise they will not be interviewed and no TA shall be admissible. (iii) Candidates who have left a PSU after availing voluntary retirement, if selected, will be required to return the VRS compensation received, to the concerned PSU. (iv) Candidates should ensure that they fulfill the essential eligibility criteria prescribed for the post for which they have applied. In case it is found at any stage of the selection process or even after appointment that the candidate has furnished false or incorrect information or suppressed any relevant information/material facts or does not fulfill the essential eligibility criteria, his/her candidature/services are liable for rejection/ termination without notice and assigning any reason. (v) Applications which are incomplete, not legible, or without all enclosures as indicated or 5 received after the due date will be rejected and no correspondence on this will be entertained. (vi) Any form of canvassing will be a disqualification and will render the candidate ineligible for selection. (vii) No traveling allowance will be paid for appearing in the written test. However candidates short listed for interview will be paid second class sleeper to and fro rail fare, on actuals, from the starting station or the mailing address whichever is nearer to Jhansi and back by the shortest route on production of proof of journey. (viii) Any legal proceedings in respect of any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and / or an application in response thereto can be instituted only at Jhansi and the Courts / Tribunals / Forums of Uttar Pradesh shall have sole and exclusive jurisdiction. (ix) A Non refundable processing fees of Rs.125/- is payable by the General and OBC candidates. SC/ST and Persons with Disabilities are exempted from paying this fees. (x) Candidates are bound by the existing rules (xi) Though the appointments being made are for posting at BHEL, Jhansi, the selected candidates are liable to be transferred/ posted to any of the units/Divisions/ Project sites etc of BHEL anywhere in India and abroad depending upon the requirement of the BHEL.(xii) Candidates selected will be required to work in 3 shifts and BHEL management’s decision / roster would be binding and final. Anybody defying the instructions during the service period would be liable for termination of services and disciplinary action. (xiii) BHEL reserves the right to reschedule the test date, venue etc, depending upon the circumstances and the candidates are bound by the same. (xvi) BHEL does not take the responsibility of attaching the documents or application fee sent separately after. (xvii) Candidates who fulfill the eligibility criteria prescribed for the post need only apply. (xviii) The candidates are advised to make their own arrangements for stay at Jhansi and cost during the written test/ personal interview. How to apply: Candidates fulfilling the eligibility criteria may send their applications in prescribed format (available on our website- www.bheljhs.co.in) on plain white A4 size paper (neatly handwritten or typed) addressed to Additional General Manager (HR) Recruitment Cell, Human Resource Dept. ADM Bldg., Bharat Heavy Electricals Limited, JHANSI (UP) 284129 .Giving the details required in the prescribed format along with non refundable processing fee by crossed Demand Draft for Rs. 125/- (at the time of submitting the application ) drawn in favor of Bharat Heavy Electricals Limited, Jhansi (UP) payable at State Bank of India, Jhansi (Branch code 3807 ). The envelope should be super scribed with the following “Application for the post of DR Artisan in BHEL Jhansi 2011” Blank Application format can be downloaded from BHEL’s website: http://www.bheljhs.co.in. Copies of the following relevant documents attested by Gazette officer should be enclosed with the application form in the following order.: 1. Proof of Date of Birth 2. SSC/ X Standard qualification certificate & mark sheet 3. ITI/NTC marks sheet. 4. NAC (National Apprenticeship Certificate). 5. Caste/Community Certificate for SC/ST candidates 6. Recent OBC Caste Certificate (issued within 1 year from date of advertisement) indicating Non-Creamy Layer status for OBC candidates. 7. OBC candidates are also required to enclose a selfundertaking that they belong to OBC (Non Creamy Layer) as per the self-undertaking format available on our web site www.bheljhs.co.in. 8. Medical Certificate for Persons with Disabilities indicating clearly the percentage of handicap. 9. Discharge Certificate indicating period of service for Ex-Servicemen. 7 10.If availing benefit of age relaxation, - Experience Certificate clearly indicating details of period of working, the field of experience, nature of products manufactured/ services rendered by the organization along with PF/ ESIC number of the candidate. 11. Copy of PF/ESIC deduction details issued by PF/ESIC authorities showing PF/ESIC numbers of the applicant for the period as mentioned in the experience certificate, Form 23 under EPF Scheme 1952 12. If claiming age relaxation as candidate from J&K – relevant certificate. 13. NOC in case of if persons employed in Govt./Semi-Govt./ Public Sector Undertakings/ Autonomous bodies. 14.Copy of BEST/ RUNNER up apprentice certificate issued by DGET for All India Trade Test, if applicable. 15. Non refundable demand draft, if payable. Applications without the above documents as applicable will not be considered. At the time of Interview, candidates are required to produce all certificates in original. Last date for receipt of applications is 04.07.2011. Applications received after 04.07.2011 will be rejected and company will not be responsible for any other postal or transit delays. Clarifications if any can be addressed to artrect11@bheljhs.co.in or call 0510-2412239/ 0510-2412446 between 0800 to 1645 Hrs, on working days.

Continued page

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

12

ORISSA JUDICIAL ACADEMY CUTTACK
Applications are invited for filling up of 6 vacancies of Class-IV Posts (4 nos. Peons, one post Orderly Peon and one Night Watchman-cum-Sweeper) in the establishment of Orissa Judicial Academy in the Pay Band of Rs.4440-14680/- and Grade Pay of Rs. 1300/- plus other allowances as admissible from time to time to the State Government employees. The break up of the vacancies is as under; SI.No. General ST SC S.E.B.C. Total 1 2 1 1 2 6 2. Age Limit: Applicant must not be below 21 years and above 32 years of age as on 01.06.2011. Age Relaxation: (For S.C./S.T. and S.E.B.C. the norm of relaxation of age will apply). 3. Qualification: Applicant must have passed M.E. School Certificate examination. 4. Applicant must not have more than one spouse living, if married. 5. The applicant must know riding bicycle. 6.How to Apply: Applications in the following format be submitted to the Director, Orissa Judicial Academy, Old Revenue Building Campus, Chandini Chowk, Cuttack753002. The following documents should be enclosed with the Application Form.(a) Two Copies of recent pass port size photographs duly attested by Gazetted Officer with one photograph pasted on Application. (b) Self addressed envelope of the size 25cms x 10 cms. with required postage stamp for ordinary post. (c) Attested copies of certificates in support of their qualification, and caste certificate in respect of SC/ST/ SEBC applicants only. The Candidates are required to furnish their Original Certificate for verification at the time of interview. 7.Applications along with required documents and attested copies of Certificates must reach to the undersigned on or before 04.07.2011 positively. 8.Application received after the last date shall be rejected. APPLICATION FORMAT 1.Name of the Applicant : (In Capital Letters) 2.Father’s Name : (In Capital Letters) 3. Date of birth 4.Nationality 5.Permanent Address (In capital letters) 6.Present Address for communication (In capital letters) 7.Qualification 8.Whether belongs SC/ST/SEBC/General 9. Marital Status 10.Experience if any 11.Employment Exch. Regd. No., ifany Place: Date : SIGNATURE OF THE APPLICANT By Order,Director, Orissa Judicial Academy, Cuttack.
BHEL...(Continuation page-12)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, NAYAGARH ADVERTISEMENT FOR ENGAGEMENT OF GRAM ROZAGAR SEVAK.
Applications are invited from the intending persons for contractual engagement as Gram Rozagar Sevak under NREGS in the following Gram Panchayats under the Blocks mentioned against each of Nayagarh district with consolidated remuneration of Rs. 3,000/- (Rupees Three thousand) only per month. SI.No. Name of the Block Name of the Gram Panchayat 1 Nuagaon Nuagaon 2 Ranpur Jankia, Rajsunakhala 3 Bhapur Rakama 4 Gania Rasanga, Belapadapatana 5 Daspalla Similisahi The applicant should belong to the Gram Panchayat in which there is vacancy. In case of nonavailability of any suitable applicant in respect of any particular Gram Panchayat, then the block, then the District will be taken as the unit of selection. Application in the prescribed proforma along with attested copies of documents in support of (a) Date of Birth (b) Educational qualification (c) Mark Sheets (d) Residential certificate along with (e) One self addressed envelope of size 10" x 4" duly affixed with postage stamp worth Rs. 5/-. and one passport size photograph should be submitted to the Project Director, DRDA, Nayagarh by Registered Post on or before 04.07.2011. The applications received incomplete & received after due date will be rejected. The cover containing the application shall be superscribed as “Application for the post of Gram Rozagar Sevak for.................................Gram Panchayat of.................................Block. ELIGIBILITY CRITERIA:1. The candidate must be resident of the GP concerned. 2. Minimum qualification of the applicant should be 10+2 pass. 3. The applicant should not be below 18 years and above 40 years on 01.01.2011. SELECTION CRITERIA:Selection will be made strictly on the basis of marks obtained in 10+2 examination. Extra optional marks will not be considered. Higher qualification will not be given extra weightage. The engagement order will be given by the concerned Gram Panchayat! The Gram Rozagar Sevak will execute an Agreement before joining and an undertaking to the effect that he will not claim regularization of service in future. By order of Collector, Project Director, DRDA, Nayagarh

PDPM :Indian

Institute of Information Technology, Design & Manufacturing Jabalpur

(Establishment by Ministry of HRD, Govt. of India) Dumna Airport Road, P.O.-Khamaria, Jabalpur-482005, MP, India, www.iiitdmj.ac.in Advertisement No. 2/ 2011
PDPM Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing Jabalpur, one of the premier Technical Institutes of the country, is established by Ministry of Human Resource Development, Government of India,invites applications on the prescribed form from suitable Indian nationals for appointment on the following posts on regular/contracual/deputation basis: Name of the post(s):Assistant Engineer(Elect), No.of vacancies:UR-1, PB2, GP:Rs.4600/Jr.Engineer(Civil), OBC:1,PB2, GP:Rs.4200/-, Jr.Engineer(Elect), UR-1, PB2, GP:Rs.4200/Sr.Information Library Asstt.,UR-1,PB1, GP:Rs.2400/-, technical Assistant, SC-1, ST-1*, OBC-1, UR-3, Total :6, PB1, GP:Rs.2400/-, Lab. Assistant, ST- 1+1*, UR-2, Total-4,PB1, GP:Rs.2000/-, Lower Division Clerk, SC-1, UR-3, Total:4,PB1, GP:Rs.1900/-, Total :SC-2, ST-1+2*, OBC-2, UR-11, Total :18, *backlog vacancies. Abbreviation: SC Scheduled Caste, ST Scheduled Tribe, PH -OBC OtherBackward Classes, UR Unreserved. Note:While applying against vacancies which are reserved, the candidates are required to attach the Caste Certificate in the format as prescribed by the Govt. of India, a copy of which can be obtained through our website. With other things remaining equal, preference will be given to Physically Handicapped candidate(s). Upper age limit for posts from Sl. No. 1 to 4 is 18- 32 and from 5-7 is 18-27 years. Relaxation in age would be admissible as per Central Government Rules for various categories SC/ST/OBC/ Ex-Servicemen/ PH. Age relaxation for educationally qualified meritorious candidates having adequate experience of working in Central/State Autonomous Bodies/Institutes will be up to a maximum age of 38 years. Qualifications and Experience for the above Posts [Serial No. wise].The essential/desirable qualification and experience for the above posts, as per serial number, are given as under : 1.First Class Bachelor’s Degree in Elect. Engg. + 3 years relevant experience OR Recognized diploma in Elect. Engg. of 3 years duration with 15 years experience in electrical wiring for large buildings, distribution of power on O.H. lines and under ground cables and erection and maintenance of sub station equipments in large industry or similar educational complex. 2.Bachelor’s degree in civil engineering with at least one year’s field experience OR Diploma in Engineering in relevant field with three years experience. 3.Bachelor’s degree in electrical engineering with at least one year’s field experience OR Diploma in Engineering in relevant field with three years experience.4.Degree from a recognized university or equivalent (ii) Bachelor’s degree or equivalent diploma in Library Science of recognized university/ institute or equivalent obtained after graduation (iii) Experience of two years in a Library/ Computerization of a Library or one year certificate in computer application from a recognized institution or equivalent.5.M.Sc in appropriate field/B.Tech/ BE or B.Sc with two years relevant experience or MCA with one year experience. Knowledge of computer applications 6.Bachelor’s degree in appropriate field or Diploma in Engineering of three years duration in appropriate filed. Knowledge of Computer Applications. 7.Bachelor’s degree with knowledge of computer office applicationsG E N ERAL INSTRUCTIONS: 1- Candidates applying for more than one post must use separate Application Form for each post (along with required DEMAND DRAFT in original) and send them in separate cover super-scribed with the name of the post applied for. However, they may use the photocopy of the Application Form. 2-Persons serving in Govt./Semi-Govt./PSUs, should send their applications either THROUGH PROPER CHANNEL or should furnish a NO OBJECTION CERTIFICATE at the time of interview. (If called) They can, however, send an advance copy along with the DEMAND DRAFT in original. 3- Besides pay, the posts carries allowances according to the Institute rules which at present are at par with the Central Government employees stationed at Jabalpur. 4 -The Institute reserves the right to relax any of the qualifications/experience in exceptional cases of meritorious and outstanding candidates. 5-Higher initial basic pay may be given to exceptionally qualified and deserving candidate(s). 6-The Institute reserves the right to place a reasonable limit on the total number of candidates to be called for interview. 7.Fulfillment of essential qualifications perse does not entitle a candidate to be called for interview.8-The Institute reserves the right not to fill up the posts, cancel the Advt. in whole or in part without assigning any reason and its decision in this regard shall be final. 9.The selection process will generally consist of written and/or skill test followed by an interview. .No TA will be paid for written test. However, the candidates called for interview will be paid sleeper class rail fare for to and fro journey by the shortest route.10. Incomplete applications/ applications without relevant supporting enclosures/ without attested copies of certificates/ without prescribed fee/ application not on prescribed form will be out rightly rejected. Institute will not be responsible for any postal delay. Interim correspondence will not be entertained. Applications should be accompanied with a non-refundable demand draft of Rs.100/- drawn in favour of “REGISTRAR, PDPM IIITDM JABALPUR” payable at any nationalized bank at Jabalpur The issue date of demand draft should be within the duration of Advt. SC/ST and Physically Handicapped candidates are not required to submit the demand draft. Prescribed application form can be obtained, free of cost, either in person or by sending a self-addressed envelope of 28 cm x 12 cm size bearing postage stamp of Rs.25/- or by downloading through our website www.iiitdmj.ac.in.The completed application must reach the: Registrar, PDPM IIITDM, Jabalpur, Dumna Airport Road, PO: Khamaria, Jabalpur - 482005 (MP) INDIA on or before 4th July 2011. Applications are required to superscribe on the envelope the name of the post for which they are applying.

Declaration I herby declare that all statements as mentioned in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any particulars or information given above being found false or incorrect, or if at any stage it is found I do not possess the prescribed qualification for the post, my candidature will be rejected ab initio and I will not have any right/claim to the post. Encl: 1 2 3 4 5 6 Date: (Signature of Candidate) To, Additional General Manager (HR) Human Resource Deptt., ADM Bldg. Bharat Heavy Electricals Limited, JHANSI, (UP)-284129 UNDERTAKING (for OBC Candidates) “ I ________________________ son/daughter of Sri___________________ resident of village/ town/city ____________District ____________, State _________ hereby declare that I belong to the ___________ caste / community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 14.10.2008. It is also declared that I do not belong to persons/ sections (Creamy Layer) mentioned in the schedule to the above referred office memorandum dated 14.10.2008. Name: ————————————— (Signature of candidate) ——————————— Roll No: —————————————————— Date: ———————————

REGISTRAR

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

13

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

14

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 25 fëœÿú Àÿë 1 fëàÿæB, 2011

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

15

THE INDIAN NAVY
INVITES APPLICATION FROM UNMARRIED MALE INDIAN CITIZENS FOR RECRUITMENT OF STEWARDS, COOKS AND TOPASSES (SAFAIWALA), FOR BATCH 01/2012, COURSE ; COMMENCING APRIL 2012. 1 Eligibility conditions and primary job requirements are as follows: (a)Age: 17 to 21 years as on 01 April 2012 (born between 01 Apr 91 and 31 Mar 95, both dates inclusive). (b) Eligibility conditions and job requirements: (i) Cooks(MR): They should be matric/class 10th passed. They would be required to prepare food as per menu (both vegetarian and non-vegetarian including handling of meat products) and accounting of ration. In addition, they will also be allotted other duties for efficient running of organisation.(ii) Stewards (MR): They should be matric/class 10th passed. They would be required to serve food in the officers messes, as waiters, housekeeping, accounting of funds, wine and stores, preparation of menu. In addition, they will also be allotted other duties for efficient running of organisation.(iii) Topasses(NMR): They should be VI standard qualified and will work as safaiwalas, including cleaning of toilets. In addition, they will also be allotted other duties for efficient running of organisation. 2.Detailed eligibility crieteria, selection procedure, and the application format are available at all Naval Establishments, Rajya and Zila Sainik Board Offices and on website www.nausenabharti.nic.in. 3. The last date for receipt of application is 08 JULY 2011. For candidates of North East, J & K, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep & Minicoy Islands last date of receipt of application is 15 JULY 2011. 4. Call up letters for eligible short listed candidates will be posted, indicating date, time and place for recruitment tests, which are scheduled during Sep to Oct 2011. The shortlisted candidates can also download their Call Letter from website www.nausena-bharti.nic.in. 5. Application is to be addressed to POST BOX NO. 2, LODHI ROAD POST OFFICE, NEW DELHI -110003. BEWARE OF AGENTS / CHEATS Persons claiming links with the officials of the Naval Recruitment Organisation may promise to get a candidate recruited and on that pretext may collect money, WE WOULD LIKE TO ASSERT THAT SUCH A THING IS NOT POSSIBLE. Application submitted BY HAND of any person are rejected by Naval Headquarters. Applications which are received at specified post boxes only are accepted for validation. All short-listed applicants are, thereafter, issued ‘Call Up Letter cum Admit Card’. Before you succumb to the promises of agent think twice. If you think that you can get things done unlawfully, you are bound to lose.

NATIONAL ATMOSPHERIC RESEARCH LABORATORY
DEPARTMENT OF SPACE, GOVERNMENT OF INDIA Pakala Mandal, Chittoor Dist. Gadanki - 517 112, A.P
Advt. No. NARL/RMT/01/2011 National Atmospheric Research Laboratory (NARL), is a center of excellence for atmospheric science and research by setting up lidar, radar GPS receiver networks, development of air/ balloon vorne and satellite. Challenging opportunities are available for the young and enthusiastic scientists/students in realization of the future programmes and development of innovative technologies. NARL invites applications for JUNIOR RESEARCH FELLOWS: Name of the Position : JUNIOR RESEARCH FELLOW (JRF) FellowshipAmount: For 1st & 2nd year Rs.16000/- p.m (consolidated) & Rs.18000/- p.m. (consolidated) for the subsequent years + HRA as applicable., No. of positions available :06, Educational Qualifications : First Class M.Sc. in Physics /Mathematics/ Atmospheric Science/Atmospheric Physics /Space Physics /Meteorology /Electronics with 65% marks or above or M.Tech in Atmospheric Science /Space Technology with 60% marks or above. Those who have appeared for the final year examinations can also apply. Preference will be given to the candidates, who have cleared the UGC -NET/GATE examinations. NOTE: Applications duly completed in all respects along with its enclosures should reach to THE ADMINISTRATIVE OFFICER, NATIONAL ATMOSPHERIC RESEARCH LABORATORY, P.B.NO. 123, S.V. UNIVERSITY CAMPUS, TIRUPATI - 517 502, A.P within 7 days from the date of the publication of this advertisement. The detailed advertisement and application format are hosted on NARL Website : www.narl.gov.in ADMINISTRATIVE OFFICER

National Institute for Empowerment of Personswith Multiple Disabilities
(Ministry of Social Justice & Empowerment Govt of India) East Coast Road, Muttukadu, Kovalam (P.O.) Chennai-603 112 Phone:044-27272113/2046 Fax:044-27472389. Corrigendum Refer our Admission Notification for the courses Diploma in Education Special Education (Autism Spectrum Disorder, Cerebral Palsy and Deaf-blind), Certificate in Prosthetics & Orthotics. The last date for sale and submission of application has been extended from 10-062011 to 10.07-2011 for details visit our website:www.niepmd.tn.nic.in. Director