CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII INFORMATICE

Nr. ……………….. din …………………… Prezentul contract intră în vigoare începând cu data de …………… . între S.C. EURO GROUP MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în TîrguMureş, str. Libertăţii, nr. 109, ap. 34, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului J26/1115/2008, CUI RO24072438, banca BRD, sucursala Tîrgu-Mureş, reprezentată de Blăjuţ Ana-Cornelia, având funcţia de Administrator, şi S.C. ECOMANIA S.R.L., cu sediul în ........................................., str. ................................., nr. ........., nr. de înregistrare în Registrul Comerţului ...../..............., CUI/CIF ....................., cont IBAN ................................................, deschis la Banca ..........................................., sucursala ........................, reprezentată de ..............................................., având funcţia de ............................................ . 1. TERMENI GENERALI 1.1. Contractul se referă la prestarea de servicii informatice şi construirea unui site WEB de către S.C. EURO GROUP MANAGEMENT S.R.L. (în cele ce urmează menţionată ca şi Prestatorul), în beneficiul S.C. ECOMANIA S.R.L. (în cele ce urmează menţionată ca şi Beneficiarul). 1.2. Contractul este valabil până la terminarea sa în conformitate cu condiţiile incluse mai jos în prezentul document. 2. RELAŢIE CONTRACTUALĂ 2.1. PRESTATORUL va desfăşura activităţile aferente prezentului contract la sediul propriu. 2.2. PRESTATORUL nu are autoritatea de a-şi asuma responsabilităţi sau obligaţii în locul BENEFICIARULUI şi nu poate reprezenta BENEFICIARUL în nici un fel de situaţii, exceptând rezervarea de domeniu şi contractarea de hosting, unde PRESTATORUL va acţiona în numele şi pentru BENEFICIAR şi cu cheltuielile suportate de către BENEFICIAR. 3. RESPONSABILITĂŢI 1

3. 4. BENEFICIARUL şi PRESTATORUL vor cădea de acord asupra serviciilor suplimentare care trebuie efectuate sau asupra celor care nu mai sunt necesare. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 4.1.8.2. BENEFICIARUL are obligaţia de a pune la dispoziţia PRESTATORULUI toate informaţiile pe care PRESTATORUL le consideră necesare în mod rezonabil pentru îndeplinirea contractului.4. 3.5.11.Planul de lucru. 3. PRESTATORUL acceptă faptul că prezentul contract creează o 2 . PRESTATORUL va emite o factură cu valoarea serviciilor prestate. 3.3. 4. Imediat ce BENEFICIARUL onorează plăţile.Etape de plată. PRESTATORUL va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. PRESTATORUL va ataşa facturii un proces verbal de predareprimire.10. b). 3. 5.1. PRESTATORUL are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării. CONFIDENŢIALITATE 5. BENEFICIARUL are dreptul de a verifica modul de prestare şi calitatea serviciilor. Serviciile pe care PRESTATORUL se angajează să le efectueze pentru BENEFICIAR sunt specificate în Anexa 1 .6.2. 3. 3. Calitatea serviciilor furnizate de PRESTATOR va fi conformă cu cerinţele BENEFICIARULUI. dar nu se limitează numai la acestea. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu standardele şi regulile stabilite pentru fiecare proiect în parte.1. PRESTATORUL are obligaţia de a livra produsele şi de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. Responsabilităţile PRESTATORULUI 3. PRESTATORUL este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit şi de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate pe toată durata contractului. Dacă BENEFICIARUL nu onorează plăţile în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute în Anexa 2 .a). Responsabilităţile BENEFICIARULUI 3.9. 3. BENEFICIARUL are obligaţia de a efectua plata către PRESTATOR la termenele prevăzute în prezentul contract.

3. 7.1. puncte de lucru şi vânzare. respectiv asociaţi ai părţilor. 7. 7. sau orice tip de informaţie scrisă.2. softuri. aspecte financiare. BENEFICIARUL acceptă faptul că prezentul contract creează o relaţie de confidenţialitate între PRESTATOR şi BENEFICIAR. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore.5. pe toată perioada în care aceasta acţionează.4. iar informaţiile privitoare la afacere. proprietăţi. sau pe altă cale are o natură confidenţială şi nu va fi destăinuită unor terţe persoane sau societăţi. colaboratori.2. 6. niciuna dintre părţi nu va încerca să îi contacteze pentru probleme care nu sunt legate de termenii prezentului contract. republicate sau puse la dispoziţia terţilor decât cu acordul scris al PRESTATORULUI. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica cealaltă parte imediat şi în mod complet de producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o 3 .3. verbală. FORŢĂ MAJORĂ 7. transferate. 7. drepturile de folosinţă asupra materialului suport îi revin BENEFICIARULUI. mod de lucru. În eventualitatea contactului cu colaboratori. verbală.relaţie de confidenţialitate între PRESTATOR şi BENEFICIAR.3. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. ALTE CLAUZE 6. sau pe altă cale are o natură confidenţială şi nu va fi destăinuită unor terţe persoane sau societăţi 5. clienţi.1. 6. proceduri.2.4. dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. Drepturile de proprietate intelectuală asupra conţinutului publicat sunt ale BENEFICIARULUI. tehnologii utilizate. iar informaţiile privitoare la modul de lucru. 7. Acestea nu vor fi vândute. 5. 6. Niciuna dintre drepturile conferite BENEFICIARULUI prin clauzele prezentului contract nu va afecta dreptul PRESTATORULUI la proprietate asupra materialului suport. documentaţii şi orice alt tip de informaţie primită. scrisă. 6. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. decât cu acordul scris prealabil ai părţii celeilalte. După achitarea costurilor stipulate de prezentul contract. Drepturile de proprietate intelectuală asupra materialului suport (partea grafică a site-ului) ii revin exclusiv PRESTATORULUI.

L. BENEFICIAR. litigiul va fi depus spre solutionare Curţii de Arbitraj de pe lângă CCIA Mureş. în conformitate cu Regulile de procedură ale acestei Camere. MANAGEMENT S.1. 10. 8. PRESTATOR.1. orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. MODIFICĂRI 9. Orice modificare a prezentului contract trebuie să fie făcută în scris. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract. LITIGII 8. S. prin tratative directe.L.perioadă mai mare de 30 zile. BENEFICIARUL şi PRESTATORUL vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă.C. fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. sub formă de act adiţional şi cu acordul ambelor părţi. 8. EURO GROUP 4 .C. ECOMANIA S.R.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. conform procedurii concilierii directe reglementată de Codul de Procedură Civilă. S. LEGISLAŢIA APLICABILĂ CONTRACTULUI 10.R. 9. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative BENEFICIARUL şi PRESTATORUL nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală.1.

6. 2. ……………… din ……………… 1. indiferent de numărul limbilor. ECOMANIA S. Specificaţii tehnice legate de servicii: sunt materializate în formă de pachete de lucru (Work Packages). 5. b) realizare material suport (suport grafic. elemente grafice) . Durata: prezentul Plan de lucru acoperă perioada 24-35 de zile lucrătoare de la data semnării contractului.Anexa nr.5 zile lucrătoare. iar clauzele eventualelor etape viitoare vor fi anexate prezentului contract.L. Etape de derulare: a) achiziţionare de domeniu şi contractare de hosting (spaţiu de găzduire) . 1 . Locaţia proiectului: la sediul prestatorului. 7.Planul de lucru la CONTRACTUL DE PRESTARE DE SERVICII INFORMATICE nr.R. discuţii pe chat ce se arhivează. Servicii: Realizarea paginii de internet (site al) a S. mesaje e-mail. Următoarele eventuale etape vor fi acoperite de Planu de lucru Anexă ulterioare.C. Preţ de referinţă: ……………………… 4.5 5 . 3.

euro. EURO GROUP Anexa nr.. Achiziţionare de domeniu şi contractare de hosting 2. implementare site 5. respectiv 15 zile lucrătoare/2 limbi... BENEFICIAR... constând în 25% avans + costurile de rezervare 6 .C. PRESTATOR.R. Realizare infrastructură site 4. 2 .R..1 zi lucrătoare/limbă. reprezentând echivalentul în lei a ...zile lucrătoare/1 limbă. 8. ETAPE DE PLATĂ (cf. 50% lichidare * Pentru sumele negociate în EUR se va factura echivalentul în RON calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României pentru ziua facturării... 25% avans + costurile de rezervare domeniu şi contractare hosting 2. lei. Predare folosinţă proiect...C..... S.L....Etape de plată la CONTRACTUL DE PRESTARE DE SERVICII INFORMATICE nr. respectiv 7 zile lucrătoare/2 limbi...... ECOMANIA S. tabel) 1. e) testare site . ……………… din ……………… Etape de lucru 1...3 zile lucrătoare/limbă. Termene de livrare: 24-35 de zile lucrătoare..10 zile lucrătoare/ o limbă... 25% avans 3. d) implementare site . Realizare material suport 3. MANAGEMENT S. c) realizare infrastructură site (partea de programare) . Testare site 6. S-a achitat suma de . S..L.. dare în Etape de plată 1.

S...... ECOMANIA S...........C.........2.......... ECOMANIA S....C.....R. lei... LAYOUT (STRUCTURĂ) şi ELEMENTE DE DESIGN 1................1.... Bannerul va conţine ...... cod .. ................... la data de .. PRESTATOR.............. BENEFICIAR..R....... 1........L.... . 1.. BENEFICIAR........................ deschis......... Se va merge pe un design simplu.... S.... logo societăţi partenere şi/sau 7 ... ECOMANIA S............... închis...... ....... 2................... şi ......... . în dreapta conţinutul.L......... 1..R..... paginile structurate pe 2 coloane......... S.. 2011.... Se vor folosi 2 (două) culori principale............................ 2011... la data de .............. S-a achitat suma de ........ Cele 2 coloane vor fi separate.........C........................ lei......L. la data de ........ Coloana 2 va avea formă ............. în stânga butoanele (îngust). ELEMENTE DE IDENTITATE VIZUALĂ 2.......... EURO GROUP 2... Anexa nr..R... MANAGEMENT S....4........... PRESTATOR...... S.......... PRESTATOR... EURO MANAGEMENT S. ...1......................C......Proiect de site la CONTRACTUL DE PRESTARE DE SERVICII INFORMATICE nr.R.... ...... EURO GROUP 3.. Butoanele (coloana 1) vor avea formă de biscuiţi..... 3 ...... diferenţiate printr-o bandă de culoare.. euro...... reprezentând echivalentul în lei a ....... Partea superioară va consta într-un banner identic pentru toate paginile....... BENEFICIAR..L.......C..C................ S. .. ... constând în 50% lichidare... reprezentând echivalentul în lei a ..... euro. S............. ...............R.3........... cod ....L.... S-a achitat suma de .... MANAGEMENT S..domeniu şi contractare hosting. 2011........................L...... ……………… din ……………… GROUP 1...... Elementele de identitate vizuală folosite în site vor fi următoarele: logo ECOMANIA..... constând în 25% avans.......

numar de documente on line... activitate) 2. vitrina. se va face un contract diţional de administrare. descriere text. numar de pagini. ancheta. anuar. În cazul în care administrarea va fi efectuată de PRESTATOR. promovare de produse. ALTE ASPECTE 5. telefon. vanzare. numar de newsletter trimise? • Care este publicul principal? Care este publicul secundar 8 . • Care sunt rezultatele asteptate? Numar de consultari. În funcţie de planul de hosting ales.. Butoanele 2 şi 3 vor avea conţinut sub forma: poze miniaturi (thumbnails) produse şi. Pozele vor putea/nu vor putea fi mărite (zoom).. alăturat. centru de resurse... (Produse de) Patiserie 4. pagini: 1..1. care va prevedea costurile şi periodicitatea actualizării datelor. modul de fabricaţie) 5..2. 3. BUTOANE (PAGINI) 3. Tehnologie (cuptor. locaţii ale magazinelor) 6. releu/portal/retea.standarde de calitate (dacă este cazul). Site-ul va cuprinde .. e-commerce .DACĂ ESTE CAZUL 3. e-mail) 7. tehnologie proprie. *** 5. (Produse de) Panificaţie 3. • Pertinenta/eficacitatea instrumentului in raport cu obiectivele de comunicare ? Obiective si tinte • De ce un site Internet? Pozitionare. punere la dispozitie de instrumente. E-COMMERCE *** Dacă este cazul. *** ACEASTĂ PARTE NU SE ARATĂ CLIENTULUI *** Grila de lucru pentru constituirea unui proiect de site Internet Chestionar prealabil • In ce strategie de comunicare ? • Ce loc ocupa societatea printre ceilalti actori si ce tip de informatie are dreptul sa difuzeze ? Ce subiecte se asteapta sa abordeze ?. contul va beneficia de un anumit număr de adrese de e-mail personalizat 5. sensibilizare. Pagina principală/Acasă (prezentare societate. Site-ul de va administra periodic de către BENEFICIAR/PRESTATOR. se va completa ulterior. Livrare/Cum cumpăr? (modalităţi de livrare.1.2. facilitator de functionare.. Contact (date adresă. 4.

valorizarea bunelor practici.. • Literele: stil si culoare generala pentru titlurile paginilor. metodologice... in pliantele promotionale. • Inserarea in antetele scrisorilor. ilustratii. prezenta spatiilor... elaborare. foaie de parcurs. chenarelor • Care este ideea grafica generala? Care este ambianta? • Culori dominante. a fotografiilor. timp de lucru. schemelor. filmelor... competente cerute.. agenda. culoarea fondului de pagina. • Crearea unui pliant Bilant/Evaluarea site-ului • Site-ul meu este vizitat? De catre cine? • Informatiile raspund asteptarilor oamenilor? • Cine ne trimite mesaje prin intermediul site-ului Internet si care sunt intrebarile cele mai frecvente? • Gradul de frecventare al site-ului si rubricile cele mai vizitate? • Realizarea unei anchete de satisfactie ? Redactare* • Asezarea in pagina a elementelor majore: numarul si locul bandourilor spatiu intre elemente: bandou. prezenta logo-urilor. desenelor. titlurile rubricilor? 9 ..Continuturi • Care sunt principalele mesaje ? • Care sunt informatiile ? • Informatii reglementare......... culoarea titlurilor de rubrica... ? Ce stil ? • Cum sunt organizate aceste continuturi? Care sunt rubricile ? Sunt adaptate publicului si raspund obiectivelor? • Importanta si locul ilustratiilor.. • Spatii publicitare.. ? Mijloace umane si organizationale • Cine raspunde la intrebari si cine le primeste ? • Intregul personal este la curent ? • Cine scrie si cine trimite informatiile? • Cine gestioneaza site-ul: definirea misiunii.) • Circuitul de propunere. pe cartile de vizita. decizie? • Comitet de redactie? Redactori? Graficieni? Validatori? Promovarea site-ului • Prin referinte..... • Cum se realizeaza actualizarea? In ce ritm pentru ce tip de informatie.. articole. statistice.. • Inscrierea in anuare. actualitate. culoarea bandourilor. • Legaturi cu alte site-uri partenere. • Mailuri. formare complementara necesara (redactarea pe Web. tehnice..

protocoluri..• Culori diferite pentru rubrici pentru o mai buna navigare? • Care este arhitectura generala a site-ului? • Ce mod de navigatie? Mijloace tehnice* Mijloace informatice (programe). adrese. mentenanta. parole... . tehnologie utilizata. 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful