PROPRIETATEA COMUNĂ PE COTE-PARŢI DREPT CIVIL II

Stud. NECULAIE (ALEXE)ALINA-FLORINA AP II ID

Prof. Lect.univ.dr.ILIOARA GENOIU

1

constă intr-o cotă parte din dreptul de proprietate asupra unui bun sau universalităţii de bunuri.culegându-i fructele naturale.cât si de necesitatea unei întelegeri unitare a conţinutului acestui drept. exclusiv.de a se folosi de un bun.atât de exercitare directă din partea titularului.reprezentand starea de fapt deosebită de proprietate(care este o stare de drept) .DEFINIŢIE SI ATRIBUTE Ţinand seama de contribuţia pe care literatura juridică şi practica judiciară au adus-o in elucidarea unor probleme legate de dreptul de proprietate comună pe cote-parţi . -folosinţa sau jus fruendi este facultatea . fiecare din ei fiind titularul unei anumite cote-parţi din dreptul de proprietate si.folosindu-l potrivit naturii ori destinaţiei sale.cât si de exercitare indirectă. 2.1.industriale sau civile.numarului de titulari ai dreptului de proprietate pe cote-parţi îi este corespunzator un numar identic de subiecte ale acestui drept de proprietate. -dispoziţia sau jus abutendi constituie prerogativa proprietarului de a dispune de soarta bunului .pe cale de consecinţă.susceptibile.Cu alte cuvinte .urmatoarea definiţie:dreptul de proprietate comuna pe cote-parţi.aparţinând temporar mai multor persoane.fie prin distrugerea acestuia.Vor exista deci atâtea subiecte câţi coproprietari ori coindivizari sunt.fie prin înstrainarea acestuia sau prin constituirea asupra lui de drepturi reale.prin intermediul altei persoane.îi corespunde o pluralitate de subiecte ale dreptului de proprietate comună pe cote-parti.CARACTERELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PE COTE-PARŢI a)Pluralitatea de subiecte.dreptul de proprietate comună pe cote-parti se caracterizează printr-o pluralitate de subiecte.si subiect al acestui drept de proprietate.Posesorul stăpâneşte efectiv bunul . Prerogativele dreptului de proprietate .ce conferă titularului posibilitatea de a se comporta. 2 .aceasta aparţine .Fiind cea mai importanta prerogativă . proprietarului înstrăinarea acesteia având semnificaţia pierderii dreptului de proprietate. credem .se poate da.atribute ce sunt exercitate concurent si simultan în conformitate cu legea si regulile de convieţuire socială.pe care reglementarea actuală a codului civil nu le-a cuprins decât în general.Spre deosebire de dreptul de proprietate .care aparţine unei singure persoane.drept ce confera titularilor săi atributele dreptului de proprietate compatibile cu caracterul ideal al dreptului fiecarui titular.ca modalitate a dreptului de proprietate.în favoarea altor persoane.sunt urmatoarele: -posesia sau jus utendi.ca însuşi proprietarul.Subiectul unic al dreptului de proprietate ce apartine unei singure persoane.conferită proprietarului .

dreptul fiecaruia întalnind drepturile celorlalti proprietari.Fructele si veniturile bunului ori bunurilor comune se cuvin fiecarui coproprietar sau indivizar proportional cotei sale parti din dreptul de proprietate.în sensul că toţi coproprietarii exercită concomitent drepturi de aceeasi natură asupra bunului comun.în orice moment.Întinderea dreptului fiecarui titular determinată printr-o cota-parte poarta asupra intregului bun comun ori asupra tuturor bunurilor comune daca obiectul dreptului de proprietate comună pe cote parţi este o universalitate de bunuri.folosinta si dispozitie. 3 .Bunul sau bunurile ce alcătuiesc obiectul dreptului de proprietate comună pe cote-parţi sunt indivize.drepturile proprietarilor nefiind localizate asupra unei parţi materiale din bun ori asupra unora dintre bunurile comune.Actele de administrare si dispoziţie privind bunul sau bunurile comune nu pot fi făcute decât cu consimţământul unanim al tuturor coproprietarilor.Schimbarea modului de folosinţa a bunului comun poate fi realizată numai cu acordul tuturor coproprietarilor. d)Exercitarea simultană si concurentă a drepturilor coproprietarilor.de îndata ce legea permite titularilor acestui drept sa pună capăt. e)Caracterul temporar al dreptului de proprietate comună pe coteparţi.daca prin încheierea acestora nu sunt afectate bunurile comune si nici drepturile celorlalti proprietari. c)Caracterul limitat al atributelor dreptului de proprietate comuna pe cote-parti .Dreptul de proprietate comuna pe cote-parţi nu numai că nu este un drept exclusiv.Exercitarea atributului de dispozitie cu privire la cota –parte se face de catre fiecare titular fara concursul celorlalti titulari cu care se afla in coproprietate făra ca aceştia sa se poata opune încheierii unor astfel de acte de dispoziţie .Conţinutul juridic al dreptului de proprietate comună pe cote-parţi este mai puţin întins si mai puţin variat decât conţinutul juridic al dreptului de proprietate ce aparţine unei singure persoane.dreptul de proprietate comună pe cote-parti cuprinde in continutul sau atributele de posesie .Subiecte ale raporturilor juridice de proprietate comună pe cote-parţi pot fi ori numai persoane fizice. b)Cota-parte din dreptul de proprietate al coproprietarilor poartă asupra unui bun.dar are si un caracter temporar.Drepturile titularilor sunt concurente si simultane .ori numai persoane juridice sau atât persoane fizice cât si persoane juridice.starii de coproprietate ori indiviziune.Ca orice drept drept de proprietate .

în sensul ca ea încetează când unul dintre titularii dreptului cere aceasta. Art.MODURILE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PARTI Art.728 c.trebuie privită din perspectiva istoriei.În afara acestori moduri generale .precum si actele de dispozitie privitoare la bunul comun reprezentau .Art.C.Administrarea . Regula cuprinsa in art.Dreptul de proprietate comună obisnuită mai poate lua nastere si prin convenţii. Dreptul de proprietate comună pe cote-parţi mai poate lua fiinţa şi prin transformarea dreptului de proprietate comună în devălmaşie .prin convenţie si prin tradiţiune.din masa succesorală . Prin moduri de dobândire se înteleg acele acte si fapte juridice în virtutea cărora se dobândeşte dreptul de proprietate asupra unui bun. 4.prevede .în perioada în care a fost adoptat codul civil.prin prescripţie .C.neindividualizată .din punct de vedere juridic impedimente serioase in infaptuirea principiului circulatiei bunurilor .prin legate.3.644.civ.prin lege si prin ocupaţiune.728c.Proprietatea bunurilor se dobândeşte şi se transmite prin succesiune.se face o enumerare a diferitelor moduri prin care se poate dobîndi dreptul de proprietate.principiu proclamat si apărat prin toate mijloacele de către clasa burgheza în faza ascendentă de dezvoltare a capitalismului.Coproprietatea .la care sunt inrudiţi.de altfel ca si indiviziunea .Proprietatea se mai dobandeşte prin accesiune sau incorporaţiune.Astfel . La coproprietatea obisnuită sau temporară succesorii nu cunosc lucrurile care le revin.in materialitatea lor .are o existenţa limitata in timp. 4 .COPROPRIETATEA OBIŞNUITĂ SAU TEMPORARĂ O primă formă sub care se înfaţisează dreptul de proprietate comună pe cote parţi o constituie coproprietatea obişnuită sau temporară.655. Acestea sunt moduri generale de dobândire .644 si art.in sensul ca ele sunt aplicabile tuturor tipurilor si formelor de proprietate. In art.ea a fost determinată de considerente de ordin economic.ci numai cota abstractă.întradevar în mod expres ca “nimeni nu poate fi obligat a ramâne în indiviziune”.C.există si moduri specifice de dobândire numai anumitor forme sau tipuri de proprietate.civ.civ.dreptul de proprietate comună pe cote-parţi constituia un impediment serios in realizarea practică a principiului circulaţiei cât mai rapide a bunurilor .pe cote-parti.C.645 c.

spre exemplu .bunul cade în lotul altui copartaş. -daca.orientarea jurisprudenţială. Dimpotrivă actele de administrare sunt supuse regulii unanimitaţii.este nevoie de acordul tuturor copartaşilor.efectuate cu privire la bunul comun.spre exemplu întreruperea prescripţiei.actul de înstrainare se desfiinţeaza retroactiv.care a contribuit la producerea lor.însa.în fapt .prin introducerea unei acţiuni în justiţie. -acte de administrare (prin care se realizează o normala punere în valoare a bunului).în mod constant.Considerăm .în folosinţa bunului.asupra cotei lor parţi.se cuvin copartaşilor .asupra intregului bun şi drepturile acestora .acte materiale si acte juridice.Astfel: -daca bunul cade in lotul copartaşului înstrainator . 5 .în mod absolut.este necesar în majoritatea cazurilor .Trebuie .Totusi instanţele de judecată consideră.produse de bunul comun.fara acordul celorlalti si chiar împotriva voinţei celorlalti.in mod retroactiv.însa .asupra întregului bun a) Actele materiale de folosinţă pot fi facute de un singur coproprietar însa cu respectarea urmatoarelor condiţii: -sa nu împiedice pe ceilalti coproprietari.facute de un singur copartaş.proportional cotei lor parţi din dreptul de proprietate . In cazul neîntelegerii copartaşilor .Datorita caracterului urgent al acestui tip de acte .ca fiind justificată .sa fie respectată regula unanimitaţii. -sa nu schimbe destinaţia sau modul de folosintă al bunului respectiv.trebuie să deosebim. Fructele civile . în urma partajului . însa.între urmatoarele categorii de acte: -acte de conservare (care au ca efect preîntampinarea pierderii sau diminuării unui drept subiectiv civil).fructele industriale se cuvin acelui copartaş.asupra întregului bun este necesar .dacă acestea sunt profitabile si celorlalti copartaşi. -acte de dispoziţie(prin care bunul este înstrainat sau asupra lui sunt constituite garanţii). b)Actele juridice .somaţia etc.regula unanimitţtii devine inaplicabilă. Pentru efectuarea unor acte de dispoziţie .ca fiind valabile si actele de administrare .asfel încat pentru închirierea bunului comun..Dacă este înstrainat bunul comun.trebuie să distingem .pentru realizarea acestora trebuie respectată regula unanimitaţii.să deosebim.iar dobânditorul nu cunoaşte starea de coproprietate.pot fi facute de către un singur copartaş.cu privire la folosinţa bunului comun.cu privire la întregul bun.de catre un singur titular .se pune problema partajului folosinţei acestuia. A)Pentru efectuarea unor acte .actul de înstrainare se consolidează. Actele de conservare .Aşadar .Sunt astfel de acte .acordul de voinţă al tuturor copartaşilor.soarta actului depinde de rezultatul partajului .între drepturile proprietarilor.Cât priveşte exercitarea acestui drept de proprietate .

ele cuprind reguli generale..totuşi.dobânditorul luand locul transmiţatorului.fiecare copartaş poate face acte de dispoziţie .aplicabile tuturor împarţelilor. Sediul legal al materiei împarţelii îl constituie art.civ.Caracterul perpetuu al acestei coproprietaţi este determinat de permanenţa scopului a cărui realizare a impus nasterea ei.continuand starea de coproprietate.COPROPRIETATEA FORŢATĂ SI PERPETUĂ Cea de-a doua formă sub care se înfaţişeaza dreptul de proprietate comună pe cote-parţi o constituie coproprietatea ori indiviziunea forţată şi perpetuă. De asemenea .cat si cu titlu gratuit.Titularul coteiparţi o poate înstraina .atât cu titlu oneros .ÎNCETAREA COPROPRIETAŢII OBIŞNUITE SAU TEMPORARE Modurile de încetare a dreptului de proprietate comună pe cote parţi sunt foarte variate:poate lua sfârsit în cazul în care unul dintre titulari ori o terţa persoană devine proprietar exclusiv asupra bunului .donaţie). B)Asupra cotei-parţi din dreptul comun de proprietate . 6.Aşa cum este denumită în literatura de specialitate şi în practica judiciară .Dacă dobânditorul bunului comun cunoaşte starea de coproprietate . 6 .728-799 c.actul de înstrainare al acestuia este nul.Deşi dispoziţiile acestor acte normative se refera la împarţeala dreptului de proprietate comună pe cote-parţi rezultat dintr-o succesiune.indiferent de cauza ce a determinat nasterea coproprietatii.această coproprietate sete forţată .Dreptul de proprietate comună pe cote-parţi mai poate lua sfârsit prin pieirea totala a bunului ori bunurilor ce alcatuiesc obiectul său.dreptul de proprietate comună ca modalitate a dreptului de proprietate personală sau individuală mai poate înceta prin trecerea bunului în domeniul public al statului. Modul specific de încetare a dreptului de proprietate comună pe cote-parţi îl constituie însă împarţeala sau partajul.schimb . Transformarea dreptului de proprietate comuna într-un drept exclusiv poate avea loc pe calea diferitelor acte juridice cu titlu oneros sau gratuit(vânzare-cumpărare.fara acordul celorlalti coproprietari. 5.deoarece ea există si se menţine independent de voinţa proprietarilor fondurilor învecinate.

fântani.bunul ori bunurile comune nu pot forma obiectul unor acte juridice separate de dreptul de proprietate exclusivă . c) În sfârşit coproprietatea forţată si perpetuă are un caracter accesoriu.prin aceea că are o durată nelimitată. În baza acestui caracter pe care-l prezintă coproprietatea sau indiviziunea forţată .care alcătuiesc obiectul unui drept de proprietate exclusiv şi dacă există acea utilitate comună care decurge dintr-un raport indispensabil existent între bunurile principale si cele accesorii.în al doilea rând .a împartit cazurile de coproprietate fortata în: -coproprietatea despărţiturilor comune dintre două fonduri.poteci).O data împarţite .Literatura de specialitate .în primul rând.care prin natura lor . Cazurile de aplicare în practică a coproprietaţii forţate.728c. In privinţa caracterelor pe care le prezintă această formă de proprietate comună pe cote-parţi .).observăm. 7 .De îndata ce această formă de proprietate comună pe cote-parţi are un caracter permanent .având în vedere .în dreptul nostru numeroase aplicaţii practice.pe cale de consecinţă.fiind imposibil de a le împarţi.înseamnă .civ.ca nu-i pot fi aplicate dispoziţiile art.singur.dispoziţiile legale ce le reglementează.Această formă de proprietate comună depinde de dreptul de proprietate exclusivă în virtutea principiului accessorium principale.izvoare. b) Coproprietatea forţată se caracterizează .urmarit.a)Coproprietatea sau indiviziunea forţată si perpetuă are ca obiect sau o universalitate de bunuri . -coproprietatea lucrurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a două fonduri vecine(drumuri.este permanentă.ca şi practica judiciară.dupa cum nici bunul ce alcatuieşte obiectul dreptului de proprietate exclusivă nu poate fi vândut.Coproprietatea forţată are .pot fi folosite în mod permanent de mai mulţi proprietari .tablouri de familie.ca ea are un caracter forţat .în special.donat.cum ar fi zidurile . -coproprietatea forţată asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe apartamente. împartit.şanturile si gardurile comune.cavouri etc.ceea ce înseamnă că se impune voinţei proprietarilor.aceste bunuri devin improprii folosinţei pentru care sunt destinate. Este de competenţa instanţelor judecatoreşti de a aprecia dacă bunul sau bunurile comune ce fac obiectul acestei forme de proprietate comună constituie sau nu un accesoriu al altor bunuri principale . -coproprietatea forţată a unor bunuri considerate ca bunuri de familie(hârtii de familie.ipotecat.

Posesia .Ea cuprinde un element obiectiv .are şi calea acţiunii posesorii.prin intermediul sau asigurandu-se însuşi procesul de utilizare a însuşirilor bunului pentru satisfacerea nevoilor de ordin patrimonial ale titularilor dreptului de proprietate comună.ca atribut al dreptului de proprietate . ca atare .ca stare de fapt şi de posesia exercitată asupra unui bun cu un alt titlu decât acela de proprietate. 3.Exercitarea dreptului de folosinţă. In acest sens .fiecare coproprietar are dreptul sa exercite folosinţa asupra bunului indivizibil.Codul civil nu conţine nici o prevedere prin care sa reglementeze dreptul de folosinţa asupra bunului comun . 2.dupa ce se arată că.veniturile si productele bunului comun .Exercitarea dreptului de posesie.Coproprietarii sunt îndreptaţiţi la fructele .in cazul dreptului de proprietate comună pe cote-parţi .este existenţa titlului de proprietate . Exercitarea dreptului de dispoziţie . 8 .ca atribut al dreptului de proprietate .voinţa proprietarului de a poseda pentru el însusi. Exista in cadrul dreptului de proprietate comună pe cote-parţi o pluralitate de posesii ce se exercită asupra aceluiaşi bun comun.atunci când este tulburat în posesie de către celalalt coindivizar.potrivit căreia fiecare coproprietar se poate folosi de bun cu respectarea a doua condiţii:de a nu schimba destinaţia bunului si de a nu împiedica exercitiul concurent si simultan al atributului de folosinţa al celorlalţi coproprietari.deşi folosinţa ca atribut al dreptului de proprietate prezintă o importanţa deosebită.dobândind în proprietate fructele şi veniturile pe care le pot obţine din acel bun.constă în dreptul coproprietarilor de a utiliza bunul comun în propriul lor interes .se face precizarea ca aceasta exercitare a dreptului de folosinţă trebuie să se facă sub condiţia de a respecta drepturile coproprietarilor. Atributul folosinţei .de posesie .EXERCITAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PARŢI ` 1.7.constă in stăpanirea de fapt a unui bun sub nume de proprietar.Ceea ce deosebeşte posesia .care constăî în deţinerea ori stăpânirea bunului şi un element subiectiv .Fiecare din coindivizari are un drept propriu de posesie şi.care intra în conţinutul juridic al dreptului de proprietate comună pe cote-parţi . Regula generală .proporţional cotei lor parţi din dreptul de proprietate.

fie fără ca el sa cunoască această calitate.instanţele de judecată au fost chemate să se pronunţe cu privire la actele de dispoziţie efectuate de un singur coproprietar asupra bunului comun .Coproprietarul unui imobil neavând un drept exclusiv de proprietate .în afara de cele relative la partea sa indiviză. 9 .nu poate să dispună de parţile din bun ce nu-i aparţin.înstrainarea bunului comun poate avea loc fie prin aducerea la cunoştinţă cumpăratorului a calitaţii de coproprietar a celui ce înstrăinează .ci numai un drept indiviz asupra fiecarei porţiuni din acel imobil .se justifică prin aceea că fiecare coproprietar având asupra bunului comun numai o cota-parte din dreptul de proprietate .cât şi în practica judiciară .Această regulă generală stabilită în literatura de specialitate .Actele de dispoziţie asupra bunului comun nu vor putea fi valabil încheiate decât cu consimţamântul unanim al tuturor coproprietarilor.urmează ca dânsul nu poate face acte de dispoziţie .Practic . Cu toate acestea .fără consimţamântul celorlalţi coproprietari .

Editura Stiinţifică 1973 4.BIBLIOGRAFIE 1.Editura Stiinţifică si Enciclopedică 1987 10 .Editura C.IONAŞCU I. Suport de curs Drept civil II 2.LUPULESCU D. Drepturile reale principale.GENOIU I. BECK Editia 2007 3.BRADEANU S.Codul civil si legile conexe.Editura Stiinţifică 1978 5.Dreptul de proprietate comună pe cote-parţi si aplicaţiile sale practice.H. Dreptul de proprietate comuna al soţilor .LUPULESCU D..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful