You are on page 1of 5

uria

Ciepo Lurii Pomie Luriadzie ar Lurianom Ogie wrogom


Luria pooona jest midzy skalistymi grami a morzem. Wszelkie zielone stoki, znajdujce si na obrzeach, obrasta obficie winna latorol. Owoce tych upraw, dziki lokalizacji, nabieraj charakterystycznego, nieco mineralnego posmaku. Miasto cechuje niska, kamienna zabudowa. Ze wzgldu na utrudniony dostp do lasw, drewno jest tu budulcem rzadkim i drogim, a cze domw wykuta jest bezporednio w litej skale. Centrum infrastruktury stanowi Arena, w ktrej odbywaj si rozmaite walki. Tu przy niej pooony jest rynek wraz zPaacem Luriaskim, przed ktrym pali si wieczny ogie, nad samym morzem natomiast, znajduje si niewielki port. Mieszkacy yj gwnie z poowu ryb oraz owiectwa i zbieractwa. Decyduje otym rwnie klimat gorcy ido suchy, doskonay do uprawy winogron oraz oliwek, anieodpowiedni dla wikszoci zb, ktre nie daj opacalnych plonw.

enoprawni czonkowie spoecznoci nazywani s Lurielami mczyni, oraz Luriami kobiety. Nazewnictwo zachowuje si bez wzgldu na ras. Lurielem moe by zarwno elf, jak ikrasnolud. Mimo oczywistego i do sztywnego podziau rl, wobec prawa niewiasty imowie s rwni, akobieta moe tak samo odstpi od przysigi, jak mczyzna. Ci zLurieli, ktrych na to sta iktrzy uzyskaj przysig od wicej ni jednej niewiasty, mog zakada haremy. Zdarza si to jednak rzadko i dotyczy najznamienitszych wojownikw, kobieta za wcale nie musi zgodzi si na zwizek poligamiczny. eli chodzi o zaloty to odbywaj si one w sposb charakterystyczny dla poszczeglnych ras, ponadto - wg kultury - oficjaln form zalecania si Mczyzny, wiadczca o powanym zainteresowaniu wybrank, jest przekazanie jej pewnej kwoty "na

przetrzymanie" zdowolnego powodu. Kobieta natomiast na znak zgody przywizuje monety niby pery - do sukni (Dukaty Luriaskie bite s zdziur wrodku). Po oficjalnym zapewnieniu rodzicw partnerki ozdolnoci do sprawowania nad ni finansowej opieki zwizek uznaje si za zawarty ijest sankcjonowany przez prawo Luriaskie. Ostatecznym dopenieniem obrzdku jest przeamanie si chlebem, upieczonym przez pann mod, w obecnoci kapana. W czasie zalubin, Pan Mody ofiarowuje Pannie Modej swj or na znak oddania, potem zaproszeni gocie kad ustop nowoecw wasn bro, amoda para kroczy ostronie midzy jej rzdami, uwaajc by na adn nie nastpi, aby nie otrzyma zej wrby. Weselom czsto towarzysz pojedynki lub nawet swoiste mae igrzyska, organizowane ku uciesze biesiadnikw, ajedynymi podawanymi napojami s woda, mid pitny, wino oraz sok winogronowy. Winogron powinno

by na uczcie jak najwicej, poniewa w symbolice Luriaskiej s one amuletem szczecia ipodnoci. Co istotne, kobieta nie jest zobowizana do jakiegokolwiek gestu wobec mczyzny, ma za to prawo da od niego odpowiednich sum pienidzy. Dopiero po wyraeniu przez ni zgody rodzice zobowizuj si oy na przyjcie weselne.

iasto synie nie tylko z wina. Popularne s tu take Luriady - rokroczne obchody ku czci Leny iZira, wczasie ktrych Lurianie wituj ibawi si do witu. Wtym czasie upadaj niemal wszystkie normy moralne. Podczas zabaw ochrona miasta jest wzmacniana, posterunki zmieniaj si czsto, awszelka niesubordynacja karana jest mierci - uznaje si to za naraanie Ojczyzny. Wnastpnym roku wojownicy sprawujcy warty s honorowymi uczestnikami Luriady.

inicjacji s odwiedziny wnajlepszym domu rozpusty w miecie, drug -zabicie w walce (majc do dyspozycji jedynie sztylet) skalnego bysiora. Wrazie niedotrzymania ktregokolwiek zwarunkw inicjacji, chopiec staje si Lurem - peni wspoecznoci rol rolnika inie jest nigdy uwaany za penoprawnego mczyzn, chocia pozwala mu si na zaoenie rodziny. Ci ktrzy przeszli prb pomylnie, trenuj niemal cae ycie.

wie zajmuj urzdy oraz, zazwyczaj, to oni maj decydujcy gos w rodzinie. Jedynym wyjtkiem jest Przywdca miasta, na ktry to urzd moe zosta powoana niewiasta. Ona sprawuje piecz nad ogniem Lurii, tak jak kobieta dba o ciepo domowego ogniska. Przywdcy zostaj mianowani w drodze elekcji, poprzez gosowanie odbywajce si na rynku. Bior wnim udzia wycznie osoby powyej 20 roku ycia zrodzone zMatki Lurii iOjca Luriela. ztuka, magia i rzemioso s w Lurii traktowane niejako po macoszemu. Sztuka ogranicza si do form uytkowych ize wzgldu na obfito kamienia, rzeba jest jedyn do wysoko rozwinit jej form. Przykadowo, Nicolas Barkoromero zdoby sobie saw wcaym lustrze jako znakomity itemperamentny rzebiarz Lurii. Stworzy now form ekspresji wmarmurze, ajego dynamizm przetworzy rzeb wtwr prawie organiczny i peen wyrazu. Jego dziea zarwno rzebiarskie, jak iarchitektoniczne, s jednymi znajpikniejszych dzie Lurii. Zaprojektowa Paac Luriaski, oraz Aren.

szystkie dzieci ucz si sztuki czytania i pisania, a chopcy ucz si od swych ojcw rzemiosa zwizanego zwalk ju od najmodszych lat. Szkolenie obejmuje nauk walki wrcz, jak rwnie zuyciem broni biaej, bieganie, jazd konn oraz nauk strategii itym podobne. Wszesnastym roku ycia chopcy przechodz w wiek mski. Pierwsz czci

czasie, w ktrym mczyni wicz, kobiety przygotowywane s do penienia roli Matek i kochanek. Tak, jak i chopcy musz one przej inicjacj, ktra polega na rozdziewiczeniu ich przez dorosego ju wojownika. Problem polega na tym, e jeli nie zostan przez niego dostrzeone do czternastego roku ycia, zostaj szwaczkami, sukami lub pomagaj przy pracy na roli, aich pozycja znacznie si wtedy obnia. Bowiem mimo, e nazwanie kobiety Lurian (miejscowa nazwa na kobiety wszeteczne) jest obraliwe, to sprzedajne dziewki maj wmiecie swoj pozycj inie jest ona wcale najnisz, arola kobiety, jako nioscej rozkosz i odpoczynek wojownikom, jest wicej ni oczywista. Mimo i niewiasty s rwnie wanymi czonkami spoecznoci, co mczyni i okazuje si im naleny szacunek, to pano-

zemielnicy s szanowani, jednak ze wzgldu na niezbyt wysok pozycj spoeczn tylko prawdziwym mistrzom opaca si wybiera t drog za-

robkowania. Jeli za chodzi o magi: jest uwaana za dyscyplin typowo kobiec, nie rozwija si przesadnie prnie. Stra posiada kilku magw bojowych, poza tym te z niewiast, ktre decyduj si uczestniczy wlekcjach magii, zwykle wybieraj uzdrowicielstwo lub magi umysu.

Motto
Swoistym motto mieszkacw tego miasta jest zawoanie: Ciepo Lurii! Pomie Luriadzie! ar Lurianom! Ogie wrogom! Ciepo Lurii Pierwszy czon nie jest do koca jasny przez swoj dwuznaczno. Moe chodzi o ciepe, przyjazne zbiorom temperatury w obrbie terenw miejskich lub opiek oraz mio kobiety, poniewa Luria oznacza take niewiast pochodzc z tego miasta. Pomie Luriadzie W tej czci nawouje si do praktykowania starej tradycji igrzysk, ktrym towarzysz zbiory winoroli i upajanie si efektami zbiorw lat uprzednich. W czasie obchodw miasto rozwietla tysice pochodni nazywanych ogniami Luriady, krzyczc Pomie Luriadzie mieszkacy wyraaj pragnienie aby te nigdy nie zgasy.

ar Lurianom Ta cz definitywnie skania si ku lubienemu obliczu Lurii. Ku licznym kurtyzanom oraz rozwizoci Lurian. Podobnie niewiasty te z powodu pieczoowitej edukacji i braku tabu syn ze swej sztuki miosnej. Whistorii miasta wielokrotnie ju Lurianom zdarzao si wodzi na pokuszenie najrozmaitszych kupcw imonowadcw, aby ci pozostawili im cz wasnego dobytku. By, czy potencjalnie mg by to dla nich ogromny zysk, z racji tego i kurtyzany oboone s wysokimi podatkami od dochodu, wzamian za ochron ibrak represji ze strony mieszkacw Lurii oraz istot przyjezdnych. Fragment ten oznacza, e Lurianie nie wstydz si bynajmniej swojego dziedzictwa, przeciwnie, pragn by Luria kusia nie tylko winem. Ogie wrogom ta cz zawoania ma wskaza wrogom Lurii ich waciwe miejsce znajdujce si w otchaniach Matu. Zapowiada ich rychy koniec, spowodowany gorc krwi i tward oraz ostr stal Lurian.

leno do spoeczestwa tego miasta rwnoznaczna jest z akceptacj kodeksu honorowego, zobowizujcego do w wypadku zajcia takiej potrzeby bezwzgldnego przystpienia przez kadego mczyzn do obrony miasta oraz wszystkich jego mieszkacw, na wyczny rozkaz krla, kiedy tylko uzna on, e dziaania tego rodzaju s niezbdne do zachowania bezpieczestwa, atake utrzymania porzdku w miecie. Nie ma wic przesadnego znaczenia czy obrona dotyczy bdzie walki z potnym najedc, czy tylko band zbrojnych bandytw, przystpienie do niej to obywatelski obowizek, ktrego waga wpajana jest mieszkacom od najmodszych lat. Nie znaczy to oczywicie, e spoeczestwo jest cakiem zmilitaryzowane. Luria posiada wszak wojsko zawodowe, penice rwnie rol stray miejskiej, awjego skad wchodz rozmaite formacje, na przykad: cikiej kawalerii.

Wojskowo Lurii
Wojskowo Lurii jest oparta na spoecznym kulcie walki, wedug ktrego formalna inieformalna przyna-

ie prowadzi si odgrnych szkole wojskowych, kult walki jest jednak zakorzeniony w tradycji tak mocno, e ci ktrzy nie potrafi korzysta z broni spychani s na margines spoeczestwa, bowiem nawet kobiety posiadaj podstawow wiedz na temat obrony. Te jednak, ktre wybieraj drog wojowniczek nie mog zakada rodzin, a wysok pozycj

spoeczn s wstanie osign wycznie poprzez zachowanie daleko idcej wstrzemiliwoci, bowiem inni wojownicy postrzegaj je wwczas raczej jako braci, anieli niewiasty.

o si zbrojnych Lurii mog przynalee tylko obywatele miasta, absolutnie nie bdcy niewolnikami (cho tutaj wwypadku krwawej ibardzo cikiej wojny czasem czyni si wyjtki). Do stray natomiast czasem najmuje si Furian lub pochodzce zpobliskich gr krasnoludy. Kady wojownik ma obowizek samodzielnego zaopatrzenia si wbro oraz pancerz, ajako e Luria od pokole jest miastem rnej maci wojownikw, nawet stojcy teoretycznie najniej, najbiedniejszy proletariat miejski jest zupenie dobrze wyposaony wor. ddziay miejskie to bez wyjtku piechurzy uzbrojeni wedug systemu - kusznik/tarczownik iwojownik zbroni drzewcow. Tych pierwszego typu jest natomiast znacznie wicej - uzbrojeni s oni we wspomnian bro miotan, aprzez plecy zawsze maj przewieszone rednich rozmiarw tarcze, zazwyczaj migdaowe, aczasem itarcze wiksze, takie jak paw. Korzystaj znich podczas walki wzwarciu, uzbrajajc si przy tym w bro boczn, tak jak na-

dziaki, topory, tasaki, kordy lub miecze. Podczas rutynowej pacyfikacji niepokornych klientw karczm uywaj jednak zwykle drewnianych paek. Taki system uzbrojenia sprawia, e wietnie sprawdzaj si w obronie murw, mogc z prowadzenia ostrzau momentalnie przestawi si do walki wrcz. Podczas walk polowych, pierwszy szereg wyposaa si wdugie wcznie - na wypadek ataku kawalerii strzelcw za chowa si za szeregiem tarczownikw i wcznikw, by mogli bez wikszych przeszkd prowadzi dalszy ostrza. Biorc jednak pod uwag pytko szeregw taktyka ta sprawdza si jedynie przeciwko oddziaom lekkiej kawalerii inielicznym grupom cikiej. Wsparcie stanowi onierze uzbrojeni wdug bro drzewcow, na przykad glewie i halabardy. Jest to jednak formacja niedua - zwykle na 5 kusznikw-tarczownikw przypada 1 halabardnik. Co istotne Luria posiada kilka statkw floty, zazwyczaj spokojni rybacy bez trudu zamieniaj swoje kutry wsprawne statki bojowe, Luriaskie wadze wrazie potrzeby wcigaj wswe szeregi rwnie piratw grasujcych na okolicznych wodach.

razie wojny, wojownicy niejako realizujc wicy ich kodeks honorowy zbieraj si w wyznaczonym przez wadc miejscu, by podzieli si na formacje i grupy. Trzon z reguy stanowi kawalerzyci oraz falangici. Lekka i cika kawaleria wywodzi si zazwyczaj zelit spoecznych, zrzeszajc szlacht, atake miejski patrycjat. Jest to zwykle najciej opancerzona formacja wcaej stray obywateli. od dla staej stray miejskiej - niezalenie od stanu iprzynalenoci do formacji jest zawsze taki sam, jednak miasto chtnie paci dodatkowe sumy za uczestnictwo wniebezpiecznych akcjach. Oznacza to, e wojownik, ktry cae dnie patroluje spokojne ulice Lurii zarabia mniej od tego, ktry wraz zoddziaem poluje na gronych bandytw w grach. Taka organizacja wojskowa, wpoczeniu zdo wojowniczym modelem spoeczestwa, owocuje tym, e chtnych

do walki w miecie nie brakuje. Organizacja wojskowa jest dowodzona przez Rotmistrza, ktry ma pod sob dziesitnikw, ktrzy kolei przekazuj odgrne rozkazy swojej dziesitce podwadnych oraz pilnuj by dbali oni oosprzt ipodporzdkowywali si wojskowej dyscyplinie. Kady rotmistrz odpowiada przed generaem armii Lurii.

eszcze raz naley podkreli, e na wezwanie Przywdcy zobowizani s stawi si wszyscy mczyni posiadajcy bro, a jakakolwiek dezercja karana jest mierci. Nieprzestrzeganie kodeksu za banicj, awprzypadku kobiet - zaoenie rodziny skutkuje wydaleniem zarmii iobciciem wosw