Cara Membuka Mata Bathin Posted on 25 Juli 2009 by holistic1610 Kami tunjukkan kepada anda semua cara membuka

mata batin dengan mendapatkan diri / bertaqorrub kepada Allah Swt. a) Berpuasalah 7 Isnin, 7 Khamis tanpa putus. Jadi setiap hari Isnin dan Khamis, anda harus berpuasa berturutan sampai 7 kali Isnin dan 7 kali Khamis tanpa putu s. Hindarilah makanan yang asalnya bernyawa. Mulailah puasa pada hari Isnin bertarikh 12 atau 13 hari bulan atau 14 Hijriyah pada saatbulan masih mengambang. Jangan sampai memulai puasa pada saat tanggal 15, saat bulan purnama. Sediakan air hujan secukupnya. Khusus pada hari Isnin Permulaan Puasa, anda harus melakukan ritual ini pada puk ul 2400 tengah malam. Solat hajat khusus, Selesai salam, tulis asma ini 52 X pada piring kaca, lalu le bur dengan air hujan sampai benar-benar terhapus: Kemudian anda minumnya sambil membaca : Alaa Ya lamu man Kholaq, Wahuwal-Lathiful Khobir 3 X b) Tentunya di dahului dengan membaca Bismilah. c) Pada saat puasa , setelah selesai solat Isya anda harus mewiridkan : Ya Khobiir 812 X Salawat ini 41 X ALLAHUMMA SHOLLI ALA SAYYIDINA MUHAMMAD SHOALAATAN TUTHLI ANABIHAA MAQOSHIDAL QULUBI WATUKSYIFUNA QULUUBI WABAARIK WASALLAM d) Pada saat puasa, setelah melakukan solat hajat khusus, anda harus mewiribkan 9 asma Husna 41 X, Pada hari Isnin permulaan puasa, amalan no.3 tetap di kerjakan sebelum ritual kh usus (sesudah Isya ) dan amalan point no.4 di kerjakan setelah melalukan ritual kh usus. e) Sedang untuk hari-hari biasa, baik antara laku atau mati nanti sesudah menjal ani 7 Isnin 7 Khamis, anda harus mengamalkan secara rutin : - Setiap selepas sholat Magrib : - 9 Asma ul Husna X 5 - Yaa Khobir X 11 - Sholawat X 7 - Tiap selesai solat fardu maka : Baca Yaa Bathiinu 200 X atau langsung 1000 X sekaligus dalam sehari. f) Agar lebih cepat merasakan hasilnya, tolong anda hindari daging dan telor dal am makanan sehari-hari anda. Menghindari di sini. Ini bukan berarti menindakkan sama sekali, g) Apabila suatu saat anda ingin mengetahui hal-hal yang sifatnya tersembunyi / ghaib, maka bacakanlah : - Al-Fatihah 1 X - Yaa Khobir 1 X

.2x 'asyhaduanna muhammaddarrosululloh.... dibaca setiap habis Sholat : Asyhadu 'alla ilaha ilalloh. kekuatan dan keselamatan.... tata caranya.amiiiin!.lamu man kholaqo wahuwal latiful khobir.. ijasahnya tebus dengan keikhlasan diri /bersah adaqoh Pertajam Indra Ke-Enam Ini berguna untuk menambah ilmu. mogi mogi badan kulo pejenangan diisi asma nabi berkat la illa ilallah muhammadurosulloh.perasa..... kegunaan byk sekali/manfaatnya.berilah aku mu. puasa 3 hari dimulai dari tgl kelahiran kita. Allohumma so 'alla alihi wasshohbihi wassallam.3 tahan nafas ya ALLAH gusti kulo nyuwun tulung dumateng .ya bathinu....an dan niat hati seseorang -mengetahui peristiwa masa lalu dan masa yang akan terjadi.1x ..... 300x istigfar 70x sholawat nabi 70x al-fatihah 1x al-ikhlas 3x al-falaq 1x an-naas 1x ayat kursy 10x syahadat 1x allohuma ya bathinu.al fatiaha assalamulaikum illa hadiroti man aja jani bismillahrohmanirohim.. 70x laa tudrikuhul absoru wahuwa yudrikuhul absoro wahuwal latiful khobir 70x allohuma ya bathinu......illa hadiroti NABI MUHAMMAD SAW.Sholawat 1 X -------------------------------------------24 March 2010 cara buka mata batin. Cara Membuka Mata Batin A udzubillahiminassayitonnirojim..alfatiaha assalamulaikum.... 1x laaillaha illalah berulang-ulang (lebih banyak lebih bagus) insya allah bila di restui berguna untuk.al fatiaha...[sunah] dibaca mlm setelah sunah 128 kali.jizat gahib dan karomah nya dari wirid yang a ku amal kan ini ke dalam tubuh ku dan hatiku serta lindungilah aku dari kejahata n yang merusak............ Allohumma so 'alla alihi wasshohbihi wassallim.. -melihat hal2 yang ghaib/yang tidak bisa di lihat dengan mata lahir -mengetahui segala rahasia atau perkara bathin -mengetahui pikiran.. UTK MEMPERTAJAM MATA BATIN bismillahrohmanirohim assalamulaikum.wa illa hadiroti syech abdul qodir jailani.. -insya alloh. ya khobir ala ya..setelah habis sholat fardu dibaca 7 kali.... Wa lli alla sayyidina muhammadiwwa Asyhadu 'alla ilaha ilalloh. rizki.ya bathinu. Wa lli alla sayyidina muhammadiwwa 'asyhaduanna muhammaddarrosululloh... Bismillahirohmannirohiiim.

.... Segala us aha pencapaian manusia dalam meningkatkan konsentrasi batinnya kepada Allah. Dalam Hadist Nabi disebutkan : "Hati manusia itu ibarat sehelai kain putih yang .. tabarok tarobbana wailaika ya dzul dzalali wal ikrom. Ketika kita masih kecil mata batin kita masih bersih sehingga dapat melihat halhal yang ghoib dan mudah menangkap Ilmu Pengetahuan dengan mudah tetapi setelah kita besar mata batin kita sudah ternodai oleh sifat-sifat buruk dan keduniawian sehingga tidak dapat melihat lagi hal-hal yang ghoib (tertutup). 7x Allohumma antassalam. tempat mata ha ti adalah Qalbu ( hati nurani ) yang selalu berubah setiap saat sesuai dengan pe rbuatan manusia sehari-hari jika berbuat jahat akan lupa kepada Allah maka Qalbu itu menjadi kotor dan jika berbuat baik atau berzikir Qalbu itu akan bersih kem bali... Setiap manusia mempunyai mata batin yang asal mulanya Allah ciptakan bersih tanp a ada noda sedikitpun tetapi kemudian dinodai oleh sifat-sifat buruk dan kedunia wian. -------------------------------------CARA MENAJAMKAN MATA BATHIN .. wa rohmatan indal maut. Subhannalloh... wabarokkatan fir izki. Simpan tangan di muka sambil tarik nafas.... wahayyina robbana bis salam. aka n memberikan konsesi yang besar berupa pengetahuan dan kemampuan melebihi rata-r ata orang lain. wailaika yaudussalam.. wal afwa indal hisab.. Mata Batin ibarat kaca yang dapat melihat s esuatu (bercermin) atau ibarat pisau tumpul yang dapat diasah sampai tajam sehin gga dapat memotong sesuatu benda.. 3x Alhamdulillah.. bersumber dari kuasa Allah SWT... Robbana afrig alaina sobrow wasabbit akdamana pansurna alal kaumil kafirin.3x Lailaha illalloh. Alfatihahah. CARA MENAJAMKAN MATA BATIN Mata Batin atau dalam Istilah Tasawuf Al Bathinah merupakan Indera keenam yang Allah berikan kepada setiap manusia. wanajatan minnannar.. wa afiatan fil jasad.. Allohumma inni asaluka salamattan fiddin.... aminn ya alloh ya roobbal alamin.. wamintassalam.. 1x Ya allah mugi gusti menetapkan ilmunya.istighfar. 11x Sholawat .. wa taubattan koblal maut.. wa maghfirotan ba'dal ma ut... Robbana dolamna anfussana wailam taghfirlana watarhamna lanakunanna minal khosir in Robbana atina fiddunya khasanataw wafil 'akhiroti khasanatawwa kina adzabannar.7x Liwaliwalidayya walijammi ilmusliminna walmuslimat. rizkinya.3x Allahu akbar.. wal mukmininan walmukminat a lahya imilhum wal amwat wa tubu ilaih. Allohumma hawwin alaina fi syakarotil maut.. keselam atan serta kekuatannya. CARA MENAJAMKAN MATA BATHIN Seluruh kekuatan yang ada didunia ini.

Makanan Halal dan Bersih 5. Mengosongkan hati dari sifat-sifat buruk seperti iri. Ada Empat Tahapan Untuk Menajamkan atau Membersihkan Mata Batin : Pertama. Berhati Ikhlas dan Berpantang Tamak 7. 1. Zikir 2. Insya Allah seseorang akan memil iki cahaya/kekuatan batin yang kuat sehingga apa yang terprogram dalam hati akan cepat terlaksana. Z i k i r. Shalawat Nabi 4. benci. Hikmah zikir amatlah besar bagi orang yang ingin membangkitkan kekuatan indera keenamnya ( batin ). Zikir Kalimah Toyyibah 10. Mendawamkan ( Kontinue ) sholat dan berzikir pada mal am hari karena kesepian malam dapat menambah kekhusuk-an hati. Meningkatkan Iman dan Kecintaan kepada A llah yaitu : mencintai Allah dari segala-galanya selalu Munajad ( mohon pertolon gan Allah ). Kedua. Berpantang Dosa Besar 6. Hati yang selalu terisi dengan Cahaya Zikir akan memancarkan Nur Allah dan keberadaannya akan mempengaruhi perilaku yang serba positif. Do'a 3. dengki. Kebiasaan melakukan zikir dengan baik dan benar akan menimbulkan ketentraman hat i dan menumbuhkan sifat ikhlas. dan Istikharoh ( meminta petunjuk dari Allah SWT ) LANGKAH-LANGKAH MEMPERKUAT CAHAYA BATHIN Ada beberapa langkah yang memiliki pengaruh positif terhadap kecemerlangan Cahay a Batin manusia. Keempat. Jika hati nurani sudah kotor ma ka terkunci nuraninya akan sulit menerima petunjuk dari Allah. Ditinjau dari sisi ibadah. Membuang daya khayal yang mengganggu keyakinan hati kemudian berpi kir tentang hal-hal yang ghoib yang kita ketahui. z . Zikir memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecemerlangan cahaya batin. Ketiga.apabila manusia itu berbuat dosa maka tercorenglah / ternodailah kain putih ters ebut dengan satu titik noda kemudian jika sering berbuat dosa lambat-laun sehela i kain putih itu berubah menjadi kotor / hitam". Mengurangi Makan dan Tidur 9. Mengenakan Wewangian Beberapa hal tersebut diatas apabila diamalkan. Bersedekah ( Dermawan ) 8. yaitu : > > > > > > > > > > 1. da n dari sifat keduniawian.

sebaliknya jika or ang yang dituju itu orang baik-baik. maka akan semakin banyak kebaikan yang akan anda rasakan. baru setelah itu reaksi do'anya untuk orang yang dituju. meyebabkan cahaya-sinarnya tidak muncul k eluar secara maksimal. Karena itu semakin banyak anda berdo'a untuk kebaikan sahabat. Dengan kata lain. maka do'a itu akan kembali menghantam orang yang berdo'a. Do'a. 2. cobalah anda mendo'akan seseorang yang anda kenal dimana orang itu sedang meng alami kesulitan. zikir merupakan metode membentuk dan me mperkuat Niat Hati. kiranya perlu diketahui ba hwa hal tersebut merupakan bagian dari karunia Allah SWT. Sebaliknya murid pun berdo'a untuk kebaikan gurunya. agar Allah senantiasa mengingat Anda. Mempertajam Bat in. Lalu siapa yang patut disebut guru?. ibarat sebuah bohla m lampu yang tertutup kaca yang kotor. seseorang yang mendo'akan sesamanya maka reaksi do'a i tu akan kembali kepadanya. berarti membersihkan kotoran yang melekat sehingga kaca menjadi bersih dan cahaya-sinarnya bisa memancar keluar. disamping untuk diri sendiri dan keluarganya. Ditinjau dari sisi kekuatan batin. Dalam Hadist yang lain disebutkan bahwa do'a yang mudah dikabulkan adalah do'a y ang diucapkan oleh seorang sahabat Secara Rahasia. sekaligus bernilai Ibadah. Seseorang yang ingin memiliki kekuatan Rohani pada dirinya. guru anda. Melalui zikir. orang yang dikenal / tidak dikenal. Guru a dalah orang yang memberikan informasi pengetahuan akan suatu ilmu. Apakah zikir memiliki pengaruh te rhadap kekuatan batin? untuk menjawab pertanyaan ini. diantaranya : Membentuk. selama ia mengingat Aku" karena itu. perbanyakla h mengingat-Nya dengan selalu berzikir. Dalam sebuah Hadist. zikir memiliki beberapa manfaat. Menurut para Ahli Hikmah. siapa pun juga. contohnya : Anda mendo'akan si "A" yang sedang dirund ung duka agar Allah berkenan mengeluarkan dari kedukaan.ikir merupakan latihan menuju Ikhlasnya hati dan Istiqomah dalam berkomunikasi d engan Al Khaliq ( Sang Pencipta ). setelah itu baru giliran si "A". jika orang yang dido'akan jele k itu orang zalim maka Allah SWT akan memperkenankan do'anya. Sebaliknya jika anda berdo'a untuk kejelekan si "A" seme ntara si "A" tidak patut di do'akan jelek maka reaksi do'a tersebut akan kembali kepada Anda. apa yang terdapat dalam hati . maka boleh jadi anda akan jatuh sendiri dari sepeda motor. hendaklah memperbany ak do'a kepada orang lain. Bahwa dengan selalu mengingat Allah menyebabkan Allah memba las ingat kepada seorang hamba-Nya "Aku selalu menyertai dan membantunya. Memperkuat Kehendak. Dimana ilmu i tu selanjutnya kita amalkan dan bermanfaat. maka yang pertama kali merasakan reaksi do'a itu adalah orang yang mendo'akan. Sampai disini mungkin timbul suatu pertanyaan. Caranya . Dari sini lalu timbul konsep "Saling Do'a men Do'akan" seperti guru memberikan a tau menghadiahkan do'a berupa surat Al Fatehah kepada muridnya. sehingga dengan izin Allah SWT. Contohnya : Anda berdo'a agar si "A" jatuh dari sepeda motor. Mengapa ?? ini disebabkan kar . Dengan zikir berarti membersihkan dinding kaca batin. Tetapi dalam sebuah Hadist disebutkan. Seseorang yang berdo'a untuk kejelekan se samanya maka do'a itu melayang-layang di Angkasa. itu pula yang akan dikabulkan oleh Allah SWT.

sehingga secara tidak langsung menjadikan hijab atau pengha . Jika hal ini dikaitkan dengan janji Al lah . Karena itu perbanyaklah berdo'a atau mendo'akan sesama yang sedang dirundung duk a. Siapa menanam kebajikan ia akan menuai kebajikan juga. "Barang siapa membaca Shalawat untuk Ku sekali. semoga . tujuh puluh daripa danya untuk kepentingan akhiratnya dan tiga puluh lagi untuk kepentingan duniany a". 4. Bahwa barang siapa yang mengasihi yang dibumi maka yang dilangit akan meng asihinya. maka Allah memba las Shalawat untuknya sepuluh kali dan menanggalkan sepuluh kesalahan darinya da n meninggikannya sepuluh derajat ". berlakulah hukum timbal balik. ). Berdasarkan hadist-hadist itu. Dalam beberapa hadis t Rasullullah SAW banyak kita temukan berbagai keterangan tentang Afdalnya bersh alawat. Makanan yang haram akan membentuk jiw a yang kasar dan tidak religius. Makanan yang haram disini bukan hanya dilihat d ari jenisnya saja ( Misal . maka Allah SWT memenuhi seratus hajatnya. tapi juga dari cara dan prose s untuk mendapatkan makanan tersebut. "Barangsiapa ber-Shalawat kepada Ku dalam satu hari seratus kali. Baginya pantang kemasukan makanan yang haram karena keberadaannya akan mengotori hati. seperti : dibuat zikir tidak khusuk. sampai dibacakan Shalawat at as Nabi ".Dailami). sebaliknya jika ia menanam kezaliman maka ia pun akan menuai kez alimannya juga. Di samping itu. Ad. selanjutn ya baru orang yang anda do'akan. Seseorang yang sudah terjebak dalam lingkaran ini sulit untuk melepaskannya. Rasullulla h SAW bersabda. Allah SWT akan mengutus para ma laikat untuk ganti mendo'akan keselamatan kepada orang itu. (HR. kita disarankan salah satunya adalah untuk memperbanyak Shalawa t kepada Nabi Muhammad SAW. Shalawat Nabi. Diantaranya : "Setiap do'a itu Terdindingi. Insya Allah reaksi dari do'a itu akan anda rasakan terlebih dahulu. 3. Seseorang yang ingin memiliki kekuatan batin bersumber dari tenaga Ilahi yah harus memperhatikan makanannya. Pada hadist yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad. Makanan Halal dan Bersih.ena do'a itu diucapkan secara Ikhlas. Nasa'I dan Hakim. dll. Efek dari makanan yang haram ini menyebabkan jiwa sulit untuk diajak meny atu dengan hal-hal yang positif. terdapat dalam Hadist yang di riwayatkan Ibnu Najjar dan Jabir. benarlah adanya jika orang-orang tua kita menyuru h anak-anaknya untuk memperbanyak shalawat kepada anak cucunya. Yang berkaitan dengan urusan kekuatan batin. mendo'akan seseorang memiliki nilai dalam membentuk kepribadian lebih peka terhadap persoalan orang lain. Keikhlasan memiliki nilai (kekuatan) yang sangat tinggi. Karena selain me rupakan penghormatan kepada junjungannya juga memiliki dampak yang amat menguntu ngkan dunia dan akhirat. Babi. berdo'a ti dak sungguh-sungguh dan hati tidak tawakal kepada Allah. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram selalu menuntut untuk diberi m akanan yang haram pula. bangkai. Mungkin sudah sering/ pernah mendengar nasihat dari orang-orang tua kita bahwa k alau ada bahaya. Konon dengan mendo'akan keselamatan kepada Nabi.

Seseorang yang sudah "Kecanduan" satu diantara yang lima perkara ini bukan hany a rendah dipandang Allah. Di ma na secara umum kemudian dikenal pantangan Ma-Lima yaitu : Main. puasa itu bertujuan menyucikan darah dan daging yang timbul dari makanan yang haram. ibarat voltage pada lampu yang selalu di tambah getarannya sementara kaca yang melingkari lampu itu pun selalu dibersihkan melalui laku-laku yang positif. Ma ling dan Madat. mencuri dan penyalahg unaan narkotika. Ibarat setitik tinta yang jatuh diatas kertas putih. yang artinya berjudi.lang seseorang memperoleh getaran/ cahaya Illahiyah. Dengan kondisi badan yang bersih. Getaran batinnya kuat. Hati yang gelap menutupi hati nurani. Begitu halnya dengan perbuatan seperti zina. Konon. Berpantang melakukan dosa-dosa besar juga dalam upaya membersihkan rohani. menyebabkan tidak peka terhadap nilai-nila i kehidupan yang mulia. jangan kotori di ri anda dengan darah dan daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Karena itu orang yang ingin memiliki kekuatan batin yang hakiki hendaknya ma mpu menjaga diri dari lima perkara ini. Tapi dengan zikir dan menjaga makanan haram. Berpantang Dosa Besar. dipandangan manusia biasa pun ikut rendah. zina. Beberapa langkah apabila dilakukan secara konsekuen. setitik makanan yang haram memberikan efek terhadap kejernihan hati. Judi umpamanya. Insya Allah menjadikan manu sia "Sakti" Dunia Akhirat. Fungsinya hanya untuk mempersiapkan wadah yang bersih t erhadap ilmu yang akan diwadahinya. mencuri. Dalam hadistnya Turmudzi meriwayatkan. Hikmah suatu amalan (bacaan) biasanya terkait dengan perilaku manusianya. dan menyala hgunakan narkotika diyakini sebagai hal yang mampu menghancurkan kehidupan manus ia. Nurani yang kotor menyebabkan do'a-do'a tidak terkabul. Bahkan ada suatu keyakinan bahwa puasa tidak te rkait dengan suatu ilmu. hati menjadi bersih b ercahaya. ibarat kertas putih yang banyak ternoda tinta. semakin banyak unsur makan an haram yang masuk. diharapkan ilmu batin lebih mampu bersenyawa dengan jiwa dan raga. sampai ucap annya itu dibawa ke Arsy selagi dosa-dosa besar dijauhi". Begitu halnya jika anda menghendaki dijaga para malaikat Allah. Disebutkan. "Seseorang yang mengucapkan Laa ilaha illallah dengan memurnikan niat. mabuk-mabukan. Minum. Adanya keselarasan antara ucapan mulut dengan tindakan menyebabkan orang itu men capai hakikatnya "Kekuatan-Kesaktian". 5. Madon. . Walau lima hal ini belum mencakup keseluruhan dosa besar tetapi kelimanya diyaki ni sebagai biang dari segala dosa. Hadist ini bisa ditafsiri bahwa suatu amalan harus diimbangi dengan pengamalan. seseorang yang sudah terlilit judi andaikan ia seorang pemimpin maka cendrung korup dan hanya kecil kejujuran yang masih tersisa padanya. sulitlah cahaya menembus nya. Inilah meng apa para ahli Ilmu batin sering menyarankan seorang calon siswa yang ingin suatu ilmu agar memulai suatu pelajaran dengan laku batin seperti puasa. Sedikit demi sedikit akan hitamlah semuanya. mabuk-mabukan. pasti dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Seperti kaca yang kotor oleh debu-debu.

Ketika hampir musim panen. Melihat. yaitu persoalan yang dihadapinya. Bersedekah ( Dermawan ). Disinyalir. rata-rata mereka mengutarakan keengganannya "Ah dia orang baik kok k ita kerjain" katanya. Berpikir dan Mendengar bersama dengan Lidah. segeralah Kamu beramal saleh sebelum Kamu sibuk. dan jangan tamak dengan hak orang lain. Sedangkan anak-anak muda itu mengapa tidak mau mencuri kebun milik san g dermawan. pertolongan dan keme nangan". Mata. tentu Allah akan menyenangimu. Orang yang memiliki sifat ikhlas dan tidak tamak amat disukai manusia. nah anda ingin menang dan sakti dunia akhirat ?? perbanyak lah sedekah. Ulat agar bisa terbang menjadi kupu-kupu harus berpuasa terleb ih dahulu. Seseorang yang memiliki hati ikhlas. tidak rakus dengan dunia lebih memi liki kepekaan dalam menyerap pelajaraan ilmu batin. Bersedekah selain untuk tujuan ibadah sosial juga memiliki pengaruh terhad ap menyingkirnya bahaya. Sebuah laku tirakat yang universal yang berlaku untuk seluruh makhluk hi dup adalah puasa. Hadist ini jika dikaitkan dengan kehidupan para spiritualis mereka memili ki power pertama kali disebabkan karena kharismanya. Dengan banyak bersedekah. Disebutkan bahwa orang yang berhati ikhlas diperkenankan Allah SWT untuk : Berbicara. Sebaliknya walau or ang itu berilmu tinggi tetapi kalau tidak disukai sesamanya maka apa yang diucap kannya pun tidak akan ada yang menggubris. 7.6. tentu banyak or ang yang menyenangimu ". sambunglah hubungan de ngan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir dan memperbanyak amal sedekah dengan raha sia maupun terang-terangan. Logikannya jika o rang itu disukai banyak orang maka ia jauh dari bahaya. Rasullullah bersabda : "Jangan rakus dengan Harta Dunia. Banyak hadist membahas masalah sedekah berkaitan dengan tolak-balak. seseorang akan memperoleh limpahan rezek i dan kemenangan. Mengurangi Makan dan Tidur. Hati yang ikhlas identik dengan ketiadaan rasa tamak. ular agar bisa ganti kulit harus puasa terlebih dahulu dan ayam agar . mangga dari seorang dermawan itu tidak ada yang mencurinya. jika seseorang itu banyak d isukai sesamanya maka apa yang diucapkan pun akan dipercaya. orang yang be rhati ikhlas lebih mudah memusatkan konsentrasinya pada satu titik tujuan. Rasullullah SAW bersabda : "Wahai Manusia !! Bertobatlah Kamu kepada Allah sebel um mati. pencurian itu terjadi karena unsur "Tidak Suka" dengan pemil ik kebun. Hati da n Telinga Allah ( baca hadist Thabrani ). Secara logika. sebaliknya kebun mangga yang milik oran g bakhil itu banyak dicuri anak-anak muda. 8. (HR Jabir RA) Dalam kehidupan bermasyarakat kita bisa melilhat hikmah dari sedekah ini. Seseorang yang memiliki jiwa dermawan amat disukai sesamanya. Rasullullah SAW pernah didat angi seorang sahabat yang ingin meminta resep agar disukai Allah SWT dan disukai sesama manusia. Dua orang yang sama-sama memiliki ilmu batin memiliki kebun mangga. Tuhan akan memberi Kamu rezeki. Berhati Ikhlas Berpantang Tamak. Kisah nyata terjadi pada suatu daerah.

Hanya Islam yang menginformasikan bahwa dengan ber-Tahajud ke tika orang lain terlelap dalam tidur. b erat badanya. berpuasa memiliki tujuan manonaktifkan nafsu syaithoni. Hati yang diprogram dengan singguh-sungguh akan menghasilkan seseuatu yang luar biasa. dengan puasa seseorang mampu memperoleh mulut yang baru. Banyak para yaknya ilmu pada malam ibadah pada unya. Dan tradisi itu masih terus dilestarikan orang-orang za man sekarang. melainkan karena laku prihatin harinya. puasa adalah bentuk kesungguhan yang diwujudkan melalui melaparka n diri. Karena didalam puasa itu tidak hanya bermakna melaparkan diri semata. Tradisi kita. memperbanyak tafakur malam hari menyebabkan seseorang memiliki "Mata Lebar". yaitu ketajaman dalam melihat dan membaca apa-apa yang t ersirat dibalik kemisterian alam semesta ini. menunjukan bahwa kesungguhan me mprogram niat itu yang akan menghasilkan kelebihan-kelebihan. Orang-orang ter dahulu tanpa mempermasalahkan sisi ilmiahnya aktivitas puasa telah berhasil mend apatkan segala daya linuwih atau keistimewaan melalui puasa yang lazim disebut t irakat. Bahkan ketika agama Islam datang pun membenarkan informasi sebelumnya yang dibaw a oleh agama lain. Intinya sampai kapanpun orang tetap meyakini dengan mengurangi mak an dalam hal ini adalah puasa. Melawan "Nafsu" tidur menuju iba dah kepada Allah SWT dan dalam suasana hening itu konsentrasi mudah menyatu. Karena itu dalam menempuh ilmu batin. menyebabkan orang itu akan ditempatkan All ah SWT pada tempat yang terpuji. A ktivitas ini jika ditinjau dari sisi ilmu batin. Lebih dari itu. Dalam filosofi ilmu batin. aktivitas puasa mutlak dibutuhkan. Non aktifnya nafsu secara tidak langsung meninggikan taraf spiritual manusia. melalui puasa seseorang bisa mendapatkan telinga yang baru dan ketika ia tak l agi mampu berkata. Secara logika. Saa t inilah Allah SWT memberikan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya guna memohon ap a saja yang diinginkan. Insya Allah seseorang yang membiasakan diri tafakur dan ber malam hari. Para spiritualis mendapatkan Wahyu maupun Wisik ( Petunjuk ghoib melalui puasa terlebih dahulu ). spiritualis yang memiliki keunikan dalam ilmu batin bukan karena ban dan panjangnya amalan yang dibacanya. Orang-orang terdahulu memiliki ketajaman mata batin dan manjur Ilmu kanuragannya karena kuatnya dalam Laku Melek atau mengurangi tidur malam hari. Pada keheningan malam terdapat berbagai hikmah. ketika secara budaya sudah tiada lagi tempat untuk bertanya . Secara budaya banyak hal yang dapat diraih melalui puasa. Menurut Imam Syafi'i dengan berpuasa seseorang terhindar dari lemah beribadah. intuisi . Dari pen yelidikan ilmiah puasa diyakini memiliki pengaruh terhadap kesehatan manusia. Bahkan burung hantu yang dilambangkan sebagai lambang ilmu pengetahuan pun disebabkan karena kebiasannya "Tafakur " pada malam hari. seseorang akan memperoleh inspirasi baru. keras hatinya. se hingga orang-orang yang berpuasa do'a nya makbul dan apa yang terusik dalam hati nya sering menjadi kenyataan. maka Allah SWT akan memberikan keberkahan dalam ilmu-ilm . tumpul pikirannya dan kebiasaan mengantuk. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh saja yang sanggup melakukannya.bisa beranak pun harus puasa terlebih dahulu.

seseorang yang istiqomah dalam zikir kalimah "La ilaha illallah ". wewangian amat dibenci setan dan disukai para malaikat. Wangi yang hakiki ada lah wanginya kepribadian. selagi yang membaca kalimah itu orang yang m enjauhi dosa-dosa besar. Kemudian pada hadist yang lain disebutkan bahwa dengan zikir kalimah Toyyibah in i menyebabkan pintu langit terbuka. seseorang akan diberi karunia oleh Allah SWT walau jenis karunia itu tidak dimintanya. Pertama keuntungan dunia berupa ketenangan hati akibat bias dari aktivita s zikir. juga keuntungan dunia berupa datangnya karunia yang dilimpahkan yang le bih baik dibanding hamba lain yang meminta. Maka. Memakai Wewangian. 10. secara tidak langsung berarti merekam kalimat itu pada alam bawah sadar manusia. Menyimak hal-hal dibalik kalimah Toyyibah ini. ada dua keuntungan yang bisa kita raih. Ibnu Hibban. Memperkuat roh. maka sorgalah balasannya. sepanja ng zikir ini diamalkan secara tulus ikhlas mengharap ridho Allah SWT. melengkap i antara syareat dan hakikat itu seseorang memang disunahkan memakai wewangian s ekaligus menghiasi diri dengan Ahlak yang baik. Kalau kekuatan fisik seseorang ditentukan dari ototnya. Pengertian " Wangi" disini bukan sekedar wangi karena bau minyak wangi. Artinya : hikmah dari zikir kalimah Toyyibah itu. ia dituntut selalu mengenakan wewangian. Dengan demikian berlakulah janji Allah SWT bahwa seseorang yang diak hir hayatnya mengucapkan kalimat "La ilaha illallah". dan itu berarti Ahlakul Karimah. justru All ah yang akan mengatur potensi manusia. zikir ini disebut sebagai sebaik-baiknya zikir. Ibnu Majjah. Zikir Kalimah Toyyibah. dan Hakim "Afdhaluzd dzikri La ila ha Illallaahu" yang artinya : sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah. salah satu caranya dengan wewangian. Sem oga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memperoleh keuntungan dunia akhirat. kalimat yang reflek muncul dari alam bawah sadarnya a dalah kalimat yang paling akrab dengan lidah dan hatinya. Sedangkan pahala akhiratnya adalah menemui kematian dengan Khusnul Khotimah. Dalam hadist Qudsy tersurat : "Barang siapa disibukkan zikir kepada-Ku sehingga tidak sempat memohon dari-Ku maka Aku akan memberikan yang terbaik dari apa saja yang Ku berikan".9. Am in. Ka rena itu orang yang sedang mempelajari ilmu batin atau ingin melestarikan kekuat an ilmu batin dalam jiwa raganya. bila sa at sakaratul maut hendak menjemput. Kekuatan ilmu ba tin ditentukan dari roh. Sedangkan dengan mengamalkan zikir kalimah ini. Ini Yang diseb ut dengan rezeki yang tak terduga-duga. Seseo rang dalam kondisi kritis. Tentu saja. Insya Allah kalimat itu yang akan muncul dar i mulutnya. Hikmah lain. . dari membiasakan diri berzikir kalimah "La ilaha illallah ". Ada hal-hal yang tersembunyi dibalik zikir kalimah Toyyibah "La ilaha il lallah" pertama. berdasarkan had ist riwayat Nasa'i. Disebutkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful