You are on page 1of 42

Restrukturyzacja firmy

Moliwe i konieczne dziaania

Regan Consulting

Kiedy dochodzi do restrukturyzacji w firmie?

gdy nie mona pozyska dodatkowego finansowania gdy waciciele nie s zadowoleni z wynikw finansowych gdy zmieni si zarzd gdy nagle zmienia si otoczenie rynkowe firmy
2

Regan Consulting

Restrukturyzacja finansowa z perspektywy bankw

Banki oczekuj od firmy gwnie restrukturyzacji zaduenia Oczekuj planu, z ktrego wynika bdzie, e firma spaci swoje dotychczasowe kredyty Z reguy nie chc udzieli dalszego finansowania
3

Regan Consulting

Restrukturyzacja finansowa z perspektywy zarzdu

Restrukturyzacja jest tylko jedn z dostpnych opcji dziaania Spacenie istniejcych kredytw wymaga znalezienia nowych, dodatkowych rde finansowania Alternatyw dla restrukturyzacji jest po prostu ugoda z wierzycielami, lub zgoszenie wniosku o upado
4

Regan Consulting

Moliwe dziaania

Zgoszenie wniosku o upado Zgoszenie wniosku o ukad sdowy z wierzycielami Przeprowadzenie restrukturyzacji ad hoc (gaszenie poaru) Przeprowadzenie penej restrukturyzacji i wdroenie kompleksowego planu naprawczego
5

Regan Consulting

Restrukturyzacja - kroki

Analiza biecej sytuacji firmy Analiza strategiczna Opracowanie planu restrukturyzacji


Wdroenie planu naprawczego Kontrola nad realizacj planu


6

Restrukturyzacja Restrukturyzacja Restrukturyzacja Restrukturyzacja Restrukturyzacja

strategiczna majtkowa finansowania kosztw organizacyjna

Regan Consulting

Analiza biecej sytuacji

Przeanalizuj wszystkie umowy Przeanalizuj biece sprawozdania finansowe Przeanalizuj sytuacj rynkow firmy Przygotuj SWOT

Regan Consulting

Analiza strategiczna

Przygotuj kompletn analiz strategiczn (poczwszy od walidacji misji, poprzez analiz interesariuszy (stakeholders), model Portera, analizy rynku, strategie konkurowania, itd. itp.) Na tym etapie nie zwaaj na biec sytuacj spki i na jej obecne problemy.
8

Regan Consulting

Restrukturyzacja strategiczna

Przeanalizuj wszystkie bariery i czynniki ryzyka Opracuj cele strategiczne Opracuj kierunki dziaa strategicznych koniecznych do osignicia tych celw Przygotuj plany operacyjne

Regan Consulting

Praktyczna wizja

Pamitaj, e wizja ta musi zosta przeksztacona w przemylan misj, ktr mona bdzie sprzedawa na zewntrz Musi jednoczenie okreli sens funkcjonowania firmy

Regan Consulting

10

Plan naprawczy
Podsumowanie dziaa

Regan Consulting

11

Plan naprawczy

Plan naprawczy rozpoczyna proces wdraania nowej strategii i nowej jakoci w dziaaniu Plan naprawczy rozpoczyna proces bardzo gbokich zmian Strategia ukierunkowana na rozwj, z jednoczesnym ograniczeniem do dziaalnoci podstawowej
12

Regan Consulting

Zagroenia dla planu naprawczego

Banki kady z bankw wypowiadajc swoj umow kredytow moe wywoa reakcj acuchow zarzd musi by przygotowany na zoenie wniosku o upado w przypadku braku wsppracy ze strony bankw Dostawcy Firma bdzie atrakcyjnym partnerem tylko poprzez zwikszanie swoich zakupw i pacenie w terminie Zarzd i rada nadzorcza jeli wycofa si z przyjtych ustale Pozostae zagroenia zostay uwzgldnione w kierunkach strategicznego dziaania i bd systematycznie redukowane w trakcie realizacji planu.

Regan Consulting

13

Plan naprawczy
Powinien zosta przygotowany w nastpujcych obszarach:

Strategicznym weryfikacja kluczowych czynnikw sukcesu, barier, misji i strategii Bilansowym restrukturyzacja majtkowa, kapitaowa i zaduenia Rachunku wyniku dziaania zmierzajce w kierunku zwikszenia sprzeday, zwikszenia mary, oraz redukcji kosztw Organizacyjnym uproszczenie struktury zarzdzania i wdroenie nowych systemw

Regan Consulting

14

Plan naprawczy
Poszukiwanie rezerw bilansowych

Regan Consulting

15

Restrukturyzacja majtkowa
Proponowane dziaania

Wydzielenie dziaalnoci nie zwizanej z now strategi i wniesienie do spek jako wydzielonych czci przedsibiorstwa sprzeda udziaw w tych spkach Sprzeda majtku zbdnego i nie zwizanego z dziaalnoci podstawow Dzierawa majtku niewykorzystanego, a potrzebnego z perspektywy strategicznej Sprzeda majtku o niskim kryterium uytecznoci i zastpienie go majtkiem o wyszej uytecznoci Zmniejszenie kapitau pracujcego poprzez skrcenie cyklu nalenoci i cyklu zapasw oraz wyduenie cyklu zobowiza tam, gdzie bdzie to moliwe
16

Regan Consulting

Restrukturyzacja kapitaowa
Proponowane dziaania

Podniesienie kapitau zakadowego w celu pokrycia straty Podniesienie kapitau zakadowego w celu umoliwienia rozwoju strategicznego Przeksztacenie spki z o.o. w spk akcyjn, w celu zwikszenia atrakcyjnoci dla inwestorw Rozwaenie moliwoci emisji obligacji kierowanych do wybranych grup inwestorw Rozwaenie moliwoci wprowadzenia spki na gied Dostosowanie struktury pasyww do skali dziaania i umiejtne wykorzystanie dwigni finansowej
17

Regan Consulting

Restrukturyzacja finansowania

Negocjacje z bankami w celu akceptacji planu naprawczego i restrukturyzacji harmonogramw spat Wykorzystanie innych rde finansowania w celu zmniejszenia ryzyka dla kredytodawcw (leasing, factoring i inne) Negocjacje z dostawcami w celu wyduenia terminw patnoci Szukanie nowych rozwiza finansowania rozwoju Franczyza jako metoda na budow sieci sprzeday

Regan Consulting

18

Majtek trway

Warto bilansowa Szacunkowa warto rynkowa Warto likwidacyjna Warto uyteczna

19 mln z 25 mln z 10 mln z ???

Warto uyteczna musi zosta wyliczona w oparciu o zdolno majtku do generowania przychodw lub redukcji kosztw

Regan Consulting

19

Warto wedug wycen

By oszacowa warto rynkow potrzebne bd nam aktualne wyceny. Oprcz wycen nieruchomoci przydatne mog by te wyceny maszyn, urzdze i rodkw transportu.

Regan Consulting

20

Restrukturyzacja majtkowa
W odniesieniu do wszystkich skadnikw majtku naley przeprowadzi analizy i odpowiedzie na pytania:

Czy dany skadnik majtku jest strategicznie uzasadniony? Jak stop zwrotu generuje? Jeli skadnik majtku nie jest bezporednio zwizany ze sprzeda, to czy oszczdno kosztw uzasadnia zatrzymanie tego skadnika? Czy posiadamy majtek nieproduktywny? Czy istniej szanse zwikszenia produktywnoci skadnikw majtku?

W przypadku majtku zbdnego naley go zby, w przypadku majtku nieproduktywnego naley przemyle jak lepiej go wykorzysta lub czym mona go zastpi.
Regan Consulting 21

Restrukturyzacja majtkowa

Sama wyprzeda majtku w celu spaty zagroonych kredytw nie umoliwi spce przetrwania. Restrukturyzacja majtkowa powinna by zgodna z przyjt strategi dugofalow Spki i powinna rozpocz si od sprzeday majtku nie zwizanego z podstawow dziaalnoci. Przed podjciem decyzji o sprzeday majtku naley zmierzy jego uyteczno wedug zestawu zaproponowanych wskanikw.

rodki transportu => (koszt zewntrznego transportu-koszt bezporedni transportu wasnego) x ilo przejechanych km/warto ksigowa x 100%

Regan Consulting

22

Majtek obrotowy

Zapasy czy uda si zmniejszy stany magazynowe? Nalenoci czy moemy skrci cykl nalenoci? Nalenoci przeterminowane jak powstay, co z nimi robiono i jak wyeliminowa t pozycj w przyszoci? Czy nie naleaoby utworzy rezerw? Czy jestemy w stanie zmniejszy zapotrzebowanie na kapita pracujcy?

Regan Consulting

23

Majtek obrotowy
80 60 13 40 20 0
1999 2000

14 43 26 -25

14 27
2001

7 30
2002

9 32
2003

Cykl zobowiza Cykl zapasw Cykl nalenoci

-20 -40 -60

-40

-36

-34

-41

Regan Consulting

24

Majtek obrotowy

Proponowane dziaania

Skrcenie cyklu nalenoci o 5 dni Skrcenie cyklu zapasw o 2 dni Skrcenie cyklu zobowiza o 7 dni

Umoliwi to eliminacj przeterminowanych patnoci wzgldem dostawcw i tym samym redukcj kosztw z tytuu naliczanych odsetek karnych Mona rwnie rozpatrzy dalsze skrcenie cyklu nalenoci poprzez factoring

Regan Consulting

25

Majtek obrotowy

Wdroenie systemu aktywnej kontroli nalenoci i pobierania zabezpiecze od gwnych klientw Stay monitoring sytuacji finansowej gwnych klientw przez dyrektora finansowego Stworzenie polityki upustw za przedpaty w odniesieniu do klientw hurtowych przy jednoczesnym podniesieniu mary dla odbiorcw kredytowanych Lepsza kontrola stanw magazynowych (zgodno stanw magazynowych)
26

Regan Consulting

Majtek obrotowy

Pozyskanie dostawcw oferujcych dusze terminy patnoci Budowa zespou handlowcw pracujcych w oparciu o motywacyjny system wynagrodze zbudowany na bazie mary zrealizowanej (po wpywie nalenoci!) Agresywne wchodzenie na zidentyfikowane nisze rynkowe
27

Regan Consulting

Cash Management

Wdroenie systemu aktywnego zarzdzania pynnoci w oparciu o system redukcji zapotrzebowania na rodki pienine Przeszkolenie wszystkich pracownikw i wczenie ich do systemu zarzdzania gotwk Aktywne raportowanie wolno rotujcych zapasw przez pracownikw Dostosowanie programu FK do aktywnego zarzdzania pynnoci Stworzenie raportw analiz historycznych nalenoci przeterminowanych Stworzenie raportw analiz wolno rotujcych towarw Stworzenie blokad sprzeday dla klientw posiadajcych zalegoci patnicze
28

Regan Consulting

Kapita

Podniesienie kapitau w celu pokrycia straty bilansowej. Partycypacja czonkw dotychczasowego zarzdu i rady nadzorczej w podniesieniu kapitau (uwiarygodnienie szans powodzenia planu naprawczego). Ewentualne przeksztacenie ze spki z o.o. w spk akcyjn i umoliwienie nowym osobom partycypacji w subskrybcji na nowe akcje (np. pracownicy, dostawcy, odbiorcy). Kontynuacja rozmw z potencjalnymi inwestorami. Poszukiwanie nowych inwestorw. Realizacja strategii wzrostu w zamian za akcje. Moliwa czciowa konwersja zobowiza handlowych na akcje. Denie do publicznej emisji i wprowadzenia firmy na GPW

Regan Consulting

29

Kapita

Po zakoczeniu planu naprawczego, gwnym celem zarzdu bdzie generowanie x% stopy zwrotu na kapitale wasnym (ROE)

Regan Consulting

30

Zobowizania handlowe

Poszukiwanie dostawcw, ktrzy bd skonni udzieli duszych terminw patnoci Poszukiwanie innych rodzajw dziaalnoci zwizanych z core business, ktre charakteryzowa si bd ujemnym kapitaem pracujcym.
31

Regan Consulting

Kredyty

Naley negocjowa terminy spaty, a take pozostae warunki kredytowe (m.in. zwolnienie z czci zabezpiecze). Rozpocz poszukiwania innych bankw, ktre bd mogy przej kredytowanie (z reguy jest ju za pno na to dziaanie na tym etapie). Analiza alternatywnych rde kredytowania?

Regan Consulting

32

Euro

Regan Consulting

33

CHF

Regan Consulting

34

Obligacje

Wysoko oprocentowane obligacje kierowane stanowi mog jedyne rdo finansowania. Negocjacje z potencjalnymi nabywcami. Rozmowy z bankiem na temat sprzeday obligacji lub innych instrumentw typu CP w sposb niepubliczny.
35

Regan Consulting

Inne rda finansowania

Czy jestemy w stanie zidentyfikowa inne rda finansowania? Kredyty, leasingi, factoring, etc.. Analiza kosztw i korzyci

Regan Consulting

36

Plan naprawczy
Dziaania na rachunku wynikw

Regan Consulting

37

Dziaania prosprzedaowe

Jak zwikszy mar brutto na sprzeday? Jak zwikszy sprzeda? Czy mona znale jakie nisze rynkowe? Ktrzy odbiorcy s dla nas najbardziej atrakcyjni lepsza segmentacja klienta Poprawa analiz handlowych UWAGA: Czsto jedynym moliwym dziaaniem na popraw pynnoci jest redukcja sprzeday

Regan Consulting

38

Dziaania kosztowe

Ktre koszty moemy wyeliminowa lub optymalizowa Czy oprcz korzyci wynikajcych z redukcji kosztw nie wystpi ukryte straty? Koszty powinny by cite od gry!!!

Regan Consulting

39

Konieczne dziaania

Decyzja co do dalszego toku dziaania Uchwaa zarzdu w sprawie wyboru cieki dziaania poniedziaek Rozpoczcie dziaania w zalenoci od wyboru opcji wtorek Zmiana zarzdu jako pierwszy krok restrukturyzacji wtorek/roda Prezentacja programu naprawczego bankom

Regan Consulting

40

Wynik na dziaalnoci gospodarczej


Wynik na dziaalnoci gospodarczej 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 -500 000,00 -1 000 000,00 -1 500 000,00 -2 000 000,00 -2 500 000,00 1999 2000 2001 2002 2003

Regan Consulting

41

Rachunki wynikw
1999 2000 2001 2002 2003 Sprzeda 90 000 899,00 165 465 887,01 203 812 415,08 187 159 317,48 126 290 908,60 Koszty dziaalnoci operacyjnej 89 036 635,32 163 763 260,83 199 995 856,91 186 037 998,41 125 615 953,20 Wynik na sprzeday 964 263,68 1 702 626,18 3 816 558,17 1 121 319,07 674 955,40 Saldo innych k. operacyjnych -80 678,20 -125 059,56 -1 560 718,79 -88 643,15 490 595,10 Zysk operacyjny 883 585,48 1 577 566,62 2 255 839,38 1 032 675,92 1 165 550,50 Przychody finansowe 18 569,13 626 409,37 1 156 452,53 1 487 810,77 78 588,24 Koszty finansowe 681 134,41 1 672 439,30 1 419 109,14 2 340 618,18 3 405 520,77 Zysk z dziaalnoci gospodarczej 221 020,20 531 536,69 1 993 182,77 179 868,51 -2 161 382,03 Saldo zdarze nadzwyczajnych 0,00 -49 912,48 28 347,85 0,00 0,00 Wynik brutto 221 020,20 581 449,17 1 964 834,92 179 868,51 -2 161 382,03 Obcienia wyniku 107 127,00 138 537,00 880 499,00 99 417,00 9 074,00 Zysk netto 113 893,20 442 912,17 1 084 335,92 80 451,51 -2 170 456,03

Regan Consulting

42

You might also like