ARHITECTURA COMERCIALĂ SEC 17-19 ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ.

HANURI BUCUREŞTENE
de RALUCA ZAHARIA

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, Bucureşti, iulie 2011, RMI

ARHITECTURA COMERCIALĂ SEC 17-19 ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ. HANURI BUCUREŞTENE Raluca Zaharia Introducere. Arhitectura comercială istorică, generată şi influenţată de comerţ este un subiect puţin cercetat la care însă se face adesea referire în diversele istorii ale localităţilor din Ţara Românească. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta unele legături istorice, sociale şi economice care au dus la edificarea programelor de arhitectură comercială specifice sec 17-19. Sub termenul general de arhitectură comercială a perioadei regăsim sub o formă sau alta echivalentul din secolele 19, 20 a: magazine, restaurante, cârciumi, cafenele, baruri, hoteluri, pieţe de desfacere a produselor, birouri şi instituţii publice. Tot în această categorie intră şi instituţiile de învăţământ, spitaliceşti şi de cultură, săli de spectacole, grădini publice, terase. Din această varietate unele funcţiuni şi-au făcut apariţia mai devreme decât altele, moment ce coincide cu o deschidere a ţărilor române spre cultura orientală dar şi spre o era a comerţului intersiv prin domniile fanariote. Dintre toate programele arhitecturii comerciale ale perioadei hanurile încorporau cele mai multe şi diverse funcţiuni, ele putând fii atât urbane cât şi extraurbane. Termenul de han sau khan se adoptă şi generalizează începând cu sec 16 în Pen. Anatolia şi se răspândeşte în Imperiul Otoman. El desemnează atât în forma urbană cât şi cea rurală, o construcţie-adăpost pentru negustori şi caravanele lor dar şi un loc de desfacere a mărfurilor, loc de schimburi, vânzare-cumpărare. Anterior termenului se utiliza denumirea de caravanserai1. Caravanseraiurile erau hanurile de drum şi alcătuiau încă din sec 12-13 o vastă reţea de puncte aşezate optim determinat de condiţiile de mediu, traseu şi destinaţie2. În Ţara Românească termenul este folosit după cum se poate observa pe harta din 1847 pentru a desemna un post de vama3. Modelele planimetrice şi spaţiale perfecţionate în Pen. Anatolia încă din sec 12 sunt adoptate în Ţările Române. Caracteristicile generale ale acestora sunt: asigurarea siguranţei, protecţiei şi dotări minime pentru cazarea caravanelor. Pentru aceasta se construiesc în plin deşert, în afara aşezărilor adevărate fortăreţe multifuncţionale4.

kervanserai sau karavanserai de la caravana şi serai, palat, loc protejat destinat caravanelor În lucrarea de licenţă intitulată, Geoarchaeological Investigation of Central Anatolian Caravanserais using GIS, autorul explorează din punctul de vedere al arheologiei, al geografiei şi al resurselor perioadei, amplasarea caravanseraiurior pe un segment de drum comercial din Pen. Anatolia. Studiul relevă legături strânse între locaţie şi materialele folosite la construcţia edificiului, De asemenea sunt indicate locuri posibile de existenţă a unor hanuri lipsă, nedescoperite până acum, determinate pe baza principiilor de aşezare rezultate. 3 Douane, traducerea din franceză. Aici este vorba despre cazul particular al Hanului Sf. Gheorghe Nou ce era desemnat de domnitor ca fiind locul unde se vămuiau mărfurile negustorilor. Astfel caravanserai şi douane se întâlnesc deşi cei doi termeni nu sunt sinonimi. 4 De-a lungul timpului unele din ele sunt transformate în forturi militare, reşedinţe temporare ale sultanului sau chiar moschei. Recent mai multe proiecte de restaurare a unora dintre hanurile de drum s-au derulat, prilej cu care s-au aprofundat şi cercetările arheologice şi istorice despre ele.
2

1

Fig.1 Hanuri în Pen. Anatolia, imaginea tipică a hanului de tip oriental. În Ţara Românească hanurile ajung sub forma lor deja consacrată în Orient via domniile fanariote şi o dezvoltare a schimburilor comerciale în regiune. Este preferat drumul prin Ţara Românească dinspre şi către Orient. Negustorii braşoveni şi sibieni ajung uşor în noua capitală la fel şi cei din Stambul via Giurgiu pe Dunăre. Locul de întâlnire generează târguri oportunităţi de taxe de tranzit şi vânzare de marfă. Hanurile bucureştene sec 17-19 Odată cu domniile fanariote comerţul se dezvoltă, însă principalii actori, comercianţii, nu sunt precum s-ar crede de origine română ci mai degrabă străini. Acest lucru este notabil după numele acestora consemnat în actele de vânzare-cumpărare dar şi în petiţiile adresate dese ori domnitorului. Comerţul este un domeniu accesibil acestor minorităţi din mai multe considerente. Pentru început, încă din sec al 18-lea nu se făcea nicio distincţie între străini şi români, atâta timp cât plăteau taxele. Diversele comunităţi, în special evreii, turcii şi armenii se bucură de o libertate confesională nemaiîntâlnită în regiune şi preferă Ţările Române, imperiilor. Deşi străinii sunt atestaţi încă din sec 16 prin scrierile lui Dimitrie Cantemir şi Ion Ghica, cea mai mare imigraţie se produce începând cu sfârşitul sec 18. Atitudinea românilor şi a autorităţilor faţă de ei se schimbă şi ea. Dacă până la 1600, străinii erau văzuţi ca un factor de progres iar stabilirea lor în ţară era încurajată prin tot felul de privilegii şi alianţe, după această dată, politica se schimbă. Ajungând extrem de strictă la mijlocul sec 195, atât de strictă încât este nevoie de Convenţia de la Paris din 1858 pentru a introduce un articol prin care toţi străinii creştini din Ţările Române deveneau automat cetăţeni ai acestora. Nu se ştie cu exactitate data apariţiei primului han în Bucureşti. Au rămas consemnate însă construcţiile impunătoare care au reuşit să domine scena comercială mai bine de două secole. Cele mai celebre hanuri sunt Hanul Şerban Vodă şi Hanul Constantin Vodă. Ele sunt amintite negreşit de toţi autorii de monografii ai Bucureştilor. George Potra spunea despre originile modelelor alese pentru ridicarea lor. “S-a spus că el [voievodul] s-a gândit la acele i fondachi care existau în Veneţia în sec al 15-lea(il fondaco dei turchi, il fondaco dei tedeschi, dei armeni)” 6 deşi menţionează ulterior că domnitorul, Şerban Cantacuzino la acea dată, nu a fost niciodată la Veneţia şi că probabil a avut ca sursă de inspiraţie hanuri similare de la Constantinopol. I fondachi, despre care este vorba sunt forma particulară a programului comercial în Occident, mai precis în oraşele state italiene, ce aveau legături comerciale foarte strânse încă din sec 12-13 cu
Străinii nu aveau drepturi politice dar îşi puteau desfăşura activitatea în ţară fără probleme. Nu puteau deţine pământuri şi imobile iar necreştinii nu se puteau căsătorii cu creştinii. 6 George Potra, Istoricul hanurilor bucureştene, pg.35
5

Constantinopolul. Particularitatea lor stă în adaptarea la contextul urban medieval occidental, oferind adăpost pentru mărfuri şi negustori, precum şi puncte de desfacere grupate pe considerente etnice. Il Fondaco dei Tedeschi7 este de fapt un stabiliment de tip han, din Veneţia care era desemnat ca fiind locul unde toţi negustorii şi călătorii de origine germană trăgeau când veneau în oraş. Similar il Fondaco dei Turchi8, dei Armeni. Astfel aceste fondachi par mai mult nişte reprezentanţe comerciale ale unor grupuri etnice de comercianţi.

Fig.2 Il fondaco dei Turchi înainte şi după restaurare.

Fig.3 il fondaco dei Tedeschi De la aceste două modele similare, cel oriental al caravanseraiului şi khanului şi cel occidental, al fondaco, hanurile din Ţara Româneasca au preluat funcţional şi morfologic unele trăsături: Au existat hanuri exclusiviste, care primeau cu preponderenţă comercianţi şi călători turci (Hanul Sf. Ecaterina), greci (Hanul Grecilor) sau armeni. Acest lucru era reglementat legal în cazul turcilor şi doar o chestiune de opţiune personală în cazul celorlalte minorităţi comerciante. De la modelul oriental au preluat dezvoltarea redusă pe înălţime a construcţiei, zidurile groase similare unei fortăreţe, deşi construcţia era într-un cadru urban, şi modul defectuos de administrare a lor. Organizarea tipică a unui han cu două caturi ţine seama de funcţiunile dominante: cazarea, comerţul şi depozitarea. Construcţiile sunt organizate în jurul unei curţi interioare ce serveşte ca loc de târg, de desfacere a produselor dar şi de refugiu a locuitorilor oraşului. Există un singur acces şi acesta este întărit, poarta se închide la lăsatul întunericului şi se deschide în zori. Nivelul pivniţelor este rezervat depozitării mărfurilor numeroase ce durează aproximativ 4-5 luni pentru a se vinde. Fiecare prăvălie de la nivelul parterului putea să aibă în folosinţă o travee de pivniţă cu acces direct la ea. Alteori se
Il Fondaco dei Tedeschi este o construcţie de tip palazzo veneţian, un palazzo al comerţului. De-a lungul timpului construcţia a fost pe rând, han, punct vamal, oficiu poştal central, ajungând ca o mare parte din suprafaţa sa utilă să nu fie folosită. În prezent este în curs de restaurare de către OMA într-un magazin universal cu valenţe culturale. Prin această operaţiune speră să fie revalorificată o construcţie cu o istorie de peste 500 de ani aflată în imediata vecinătate a podului Rialto. 8 il Fondaco dei Turchi, un alt palazzo italian recent restaurat. Poză înainte de restaurare şi după. Majoritatea acestor obiective se adaptează planimetric situaţiei speciale a Veneţiei de asemenea ele au deschidere la canale largi, ce a facilitat în epocile anterioare funcţiunea comercială. Dintre toate exemplele programului sunt cele mai deschise, mai uşor accesibile
7

puteau închiria separat spaţiile de depozitare de cele comerciale. Nivelul parterului era rezervat schimbului de mărfuri, prăvălii cu de toate dar şi dotări precum grajdurile, sala de mese, bucătăria, organizate în jurul curţii eventual în construcţii independente. Etajul este rezervat camerelor de închiriat pentru birouri, negustori, călători. Unele hanuri au de închiriat săli mai generoase, mai multe camere (apartamente). Regimul de chirii este divers şi evoluează de la o închiriere pe luni şi chiar ani a spaţiilor în perioada sec 17-18, până închirieri cu ziua, mult mai apropiate de regimul hotelier actual, din sec 199. Diverşii istorici ai Bucureştilor aproximează numărul de hanuri în perioada sec 18 la 145-150, pe teritoriul cuprins între barierele oraşului, nici unul însă nu intră în detalii cu privire la morfologia lor. George Potra le dedică hanurilor o carte întreagă în care reuneşte informaţia fragmentară disponibilă la momentul acela. Autorul pleacă în prezentarea studiilor de caz de la o clasificare pe criterii administrative de proprietate şi mai puţin stilistico-funcţională sau temporară. Hanurile sunt clasificate în: hanuri domneşti, mânăstireşti, boiereşti şi negustoreşti, categoriile coexistând temporar unele cu altele . Începuturile programului sunt dominate de hanurile domneşti care apar încă de la sfârşitul sec 17, ctitorite de Constantin Brâncoveanu şi Şerban Cantacuzino. Acestea sunt edificii de mari dimensiuni, care au o durată de viaţă net superioară celorlalte tipuri prin calitatea execuţiei şi prin folosinţa mai mult sau mai puţin continuă pe durata secolelor 18 până spre sfârşit de 19. Acestea ca şi alte categorii sunt administrate fie de mânăstirile cărora sunt închinate, fie de administratori tocmiţi special pentru aceasta. Concomitent începând cu sec 18 apar hanurile mânăstireşti, boiereşti şi negustoreşti. Iniţiatorii acestora urmează exemplu hanurilor domneşti, dorind să obţină exclusiv profit de pe urma investiţiei lor. Ele apar pe principiul concurenţei unei pieţe libere. Egumenii mânăstirilor ce au metohuri prin Bucureşti sau sunt chiar din oraş cumpără teren şi construiesc hanuri sau le organizează în cadrul propriei incinte (Hanul mânăstirii Sărindar, Hanul Stravopoleos). Boierii, deşi iniţiază construcţia de hanuri, nu se implică direct în administrarea lor, ci le dau spre administrare fie unor egumeni, fie unor administratori, similar a ceea ce fac domnitorii. Se mulţumesc în a obţine doar venituri de pe urma lor. Nici hanurile mânăstireşti nici cele boiereşti nu beneficiază de programe de întreţinere şi reparaţii curente, ceea ce le face să ajungă în urma numeroaselor incendii şi cutremure ale sec 18-19, în ruină, un pericol pentru călători şi pentru populaţie în general. Hanurile negustoreşti apar mai târziu, spre începutul şi mijlocul sec 19 din raţiuni financiare. Negustorii suficienţi de bogaţi pentru a-şi permite construcţia unui han preferau să continue să practice negustoria decât să investească în prăvălia proprie10 Hanurile negustoreşti construite după mijlocul sec 19 sunt cele care sunt în proces de adaptare spre formele occidentale ale programului de hotel. (Hotel(Casa)Bossel), ele sunt cele care reuşesc cu

Pentru cazul special al Hanului Şerban Vodă, George Potra, Istoricul hanurilor bucureştene, pg. 36 negustorii, de la celebrul Hagi Teodoraky, citire, preferau să plătească chirie pe prăvălie într-un han pentru majoritatea vieţii pentru ca mai apoi la bătrâneţe să poată investii într-un han sau o prăvălie personală. Boierii care fac o asemenea investiţie, preferă în general să-şi păstreze statutul de boier şi să angajeze un administrator pentru a fi cel ce se ocupă de han. Negustorii care devin hangi, renunţă de multe ori la ocupaţia de bază de comerciant.
10

9

adaptări şi refuncţionalizări să deservească societatea occidentală a celei de-a doua jumătăţi a sec al 19-lea. Până şi hanuri de tipul Hanului lui Manuc sunt transformate în hoteluri11 În anexa 1 este prezentată o cronologie unora din exemplele de hanuri despre care vorbeşte George Potra în Istoricul hanurilor bucureştene. S-a urmărit, nu numai corelarea temporală a hanurilor între ele ci anumite evenimente comune pe care le traversează o mare majoritate Concluziile la care se ajunge în urma realizării acestui grafic sunt: ‐ ‐ Apariţia cât şi decăderea programului comercial de han se întâmplă brusc. Momentele sunt corelate cu schimbări sociale şi economice semnificative. Dispariţia rareori a fost pe care naturală (în urma vreunui incendiu sau cutremur clădirea a fost într-atât deteriorată încât nu s-a mai reconstruit), de cele mai multe ori este voită. Hanurile se demolează Generaţiile mai noi de hanuri, cele care apar în sec 19 sunt rapid adaptate la noul program similar, cel de hotel, căpătând un aspect corespunzător. Funcţiunile rămân în conştiinţa locuitorilor chiar şi după dispariţia construcţiei care le găzduieşte. Banca Naţională, BCR-ul sucursala Lipscani, CEC-ul toate sunt pe locul unor hanuri care erau cunoscute pentru activităţile de zărăfarie, unde-şi aveau sediul bancherii perioadei. De fapt unele instituţii ale statului modern până să-şi găsească sediile lor au funcţionat în localuri ale hanurilor

‐ ‐

Am ales spre exemplificare trei hanuri dintre cele menţionate de George Potra în cartea sa, ce au regimuri administrative diferite. Hanul Şerban Vodă Hanul Stravopoleos şi Hanul lui Manuc. Hanul Şerban Vodă

Se numără printre hanurile domne ti, fiind fondat de erban Cantacuzino după modelul hanurilor orientale. Anul construc iei 1685, îl plasează printre cele mai vechi hanuri bucureştene atestate documentar. De asemenea este unul dintre cele mai mari ca suprafaţă şi ca dotări. A avut pentru o scurtă perioadă de timp un biserică de lemn în mijlocul său ridicată din banii locatarilor şi negustorilor care-şi aveau prăvăliile acolo. Nu a rezistat din nepăsarea administratorilor săi. Deşi este han domnesc, este închinat mânăstirii Cotroceni, şi prin ea la Mt. Athos relativ la puţină vreme după construcţie. Ca urmare în 1863 legea secularizării averilor mânăstireşti îl afectează direct. În cadrul hanului şi-au avut sediul de-a lungul secolelor 18 şi 19, anumite instituţii ale statului: Casa de Depuneri şi Consignaţiuni (viitorul CEC), Imprimeria Statului, Direcţia Monitorului Oficial
11

Hanul lui Manuc devine Hotel Dacia, altele se transformă în Hotel de la Valachie, Hanul Roşu

(ambele au fost incorporate mai târziu în Banca Naţională.) Pe lângă acestea mai erau o serie de zărăfării, ce se ocupau cu tranzacţiile cu monedă străină şi conversiile valutare ale epocii.12 Hanul era amplasat pe actualul sit al Băncii Naţionale a României de pe Strada Lipscani. Locaţia lui este cunoscută din planurile istorice ale Bucureştiului dar şi a fost confirmată pe cale arheologică cu ocazia săpăturilor din anii 1970 şi mai recent din 2008-2010 din centrul istoric. Conform descoperirilor arheologice structura era de formă rectangulară, avea pivniţe adânci realizate din zidărie de cărămidă bine arsă, îngustă cu rosturile de grosime cât cărămida. Sistemul constructiv ajută construcţia să treacă prin numeroase cutremure, printre care şi cel devastator din 1802, fiind necesare doar reparaţii. Câteva travei bine conservate reprezintă descoperirile arheologice puse în valoare în faţa Băncii Naţionale. Finalul său vine în 1882 când este demolat, parte a proiectelor urbane de modernizare a Bucureştiului, capitala Regatului România. Pe locul său se ridică palatul Băncii Naţionale, ce ocupă după cum se poate observa spaţiul liber al curţii hanului lăsând fundaţiile, pivniţele şi amprenta vechii construcţii sub traseul străzilor E. Carada, Lipscani , Doamnei şi Academiei. Hanul Stravopoleos

Reprezintă hanul tipic mânăstiresc. Construit în 1722-1724 de un egumen grec venit de la Constantinopol care şi fondează aici mânăstirea Stravopoleos. Aceasta este închinată mânăstirii Gura din eparhia Pogomianis din Epir. Datorită fondatorului său şi mai departe a destinului său de han şi mânăstire închinată în străinătate, intră, începând cu 1863 sub incidenţa secularizărilor averilor mânăstireşti, hanul fiind considerat un bun imobil. Biserica mânăstirii este construită la puţin timp după construcţia hanului, ea fiind singura care a rămas până în prezent pe amplasament, restaurată în 2 rânduri13 Dacă alte hanuri au avut parte de o construcţie solidă, rezistentă, hanul Stravopoleos nu a fost atât de norocos. Trece avariat semnificativ prin cutremurele din 1802 şi 1838 pentru ca la sfârşitul sec 19 să ajungă o ruină, periculoasă pentru siguranţa populaţiei şi pentru igiena publică, imaginile de epocă, dinaintea restaurării bisericii şi demolării hanului vorbind de la sine.
zărăfăria era o ocupaţie extrem de profitabilă în condiţiile unui comerţ înfloritor şi al circulaţiei pe piaţă a unui număr mare de monezi străine. Funcţiunea este preluată în epoca modernă de bănci, majoritatea zarafilor devenind bancheri. Ocupaţia era specifică grecilor şi armenilor şi ocazional evreilor. 13 sec 19 de Schlatter şi Mincu, şi recent în 2005-2006
12

Dintre funcţiunile publice ale hanului amintim o şcoală grecească la 1838. In 1863 arh. Schlatter, în urma unei expertize14 opreşte lucrările de reparare la corpurile hanului şi trasează strada prin faţa bisericii, tăind hanul în două. Ruinele zidurilor sunt demolate şi înlăturate definitiv în 1871. Pe locul hanului Stravopoleos avem azi un corp de chili, construite pe amplasamentul unui corp din hanul vechi la sfârşitul sec 19, de Mincu, strada Stravopoleos, sub care s-au găsit pivniţe, consemnate şi pe planurile istorice şi de Schlatter în momentul în care a trasat strada. Descoperirile arheologice de aici din campania din 2008-2010 nu au fost în niciun fel puse în valoare. Hanul lui Manuc

. Ridicat în 1806 de comerciantul de origine turcă Manuc-bei, om influent în cercurile politice ale începutului de sec 19, Hanul lui Manuc este printre puţinele construcţii care au supravieţiut până în sec 21. Aspectul curţii interioare, spaţiul definitoriu al unui han, este diferit decât cel al altor hanuri, cursivele pe 2 niveluri de lemn atent sculptate şi scara exterioară ce le conectează sunt cele mai dese reprezentări ale clădirii. Terenul pe care a fost construit a aparţinut Curţii Vechi şi este scos la mezat la sfârşitul sec 18. Faptul că Manuc-bei, turc de origine reuşeşte să-l cumpere dovedeşte cât de mare era influenţa sa în rândul domnitorului şi al boierimii. Construcţia este repede vândută fiind afectată de cutremurul din 1838 şi schimbă mai mulţi administratori şi proprietari până la transformarea în 1871-1872 în Hotel Dacia. Despre hanul lui Manuc şi atmosfera sa scrie pictorul francez Auguste Lancelot aflat în Bucureşti la 1860. “Curtea năpraznică îmi înfăţişa priveliştea cea mai cu haz şi cea mai variată din lume: tabără, depozit, târg, bursă, menajerie erau toate deoadată; de-a lungul pereţilor coviltire, lăzi, corturi, baloturi de marfă, buţi; în fund, în firide mari, închise cu gratii, teancuri de piei proaspete, lână umedă, carne de bivol risipită peste tot, grămezi de paie şi de bălegar”15 Dintre funcţiunile pe care le-a găzduit amintim: diverse prăvălii, birou de traduceri, cabinet medical, birou “autorizat de informaţie pentru servitori, comisioane şi alte lucrări”. Este folosit ca sediu central
conform Evoluţiei Oraşului Bucureşti de Pănoiu, în perioada respectivă se derulau în paralel 2 programe de modernizare a Bucureştiului, unul fiind cel de inventariei al stării clădirilor şi altul de regularizare a traseului şi lărgire a unor străzi 15 George Potra, Istoricul hanurilor Bucureştene, pg.162
14

temporar pentru suita armatei ruse pe timpul războiului ruso-austro-turc din 1808 finalizat cu pacea de la Bucureşti din 1812. Diplomaţii şi oamenii politici ce au participat la semnarea tratatului de pace au fost găzduiţi la han. Odată cu transformarea în Hotel Dacia, cele 2 săli încăpătoare ale hanului sunt folosite pentru reprezentaţii teatrale, pentru serate şi baluri. După 1880 până la începutul primului război mondial, când popularitatea Teatrului Dacia dispăruse, sălile sunt folosite ca loc de întâlniri şi dezbateri pentru toate partidele politice ale vremii Concluzi. Sfârşitul unui program comercial prin excelenţă generat de interese pur economice, vine pe fundalul începutului marii modernizări a României şi al Bucureştilor. Hanurile ca structuri arhitecturale aveau abilitatea de a se adapta noilor funcţiuni de sec 19, după cum o demonstrează şi Hanul lui Manuc supravieţuitorul până în sec 21, doar că proasta lor întreţinere, ruinarea şi transformarea lor în focare de infecţie, duc automat la demolarea lor şi înlocuirea cu nişte clădiri moderne, potrivite epocii moderne. Cu toate acestea cauzele dispariţiei hanurilor ţin mai mult de dezvoltarea economică decât de o degradare fizică a construcţiilor. La fel de bine cum s-au refăcut, reparat, modificat hanurile în cele două secole, la fel puteau să se adapteze funcţional şi să meargă mai departe. Printre aceşti factori ai decăderii amintim: dezvoltarea transportului feroviar şi fluvial care concurează tradiţionalele rute comerciale ale sec 17-18 pe uscat. Progresul tehnologic, scurtarea distanţelor şi a timpilor în care marfa ajungea la destinaţie, face ca ampla funcţiune de depozitare (marile pivniţe şi magazii) să fie depăşite. Necesitatea unor vitrine, spaţiu de expunere a mărfii cât mai mare pentru a atrage posibilii cumpărători, adică goluri la stradă mai mari,face ca unele ziduri deja şubrezite de cutremurele anterioare să-şi slăbească rezistenţa şi mai mult. Dar să nu uităm şi de loviturile politice şi ideologice pe care le-a avut de suferit acest program comercial. 1863 marchează actul de desfiinţare neoficial al tuturor hanurilor mânăstireşti prin legea secularizării averilor mânăstireşti. Majoritatea se demolează în câţiva ani de la emiterea ei, în urmă rămânând bisericile devenite parohiale. Terenul intră automat în proprietatea statului, care stat îl foloseşte pentru a dota capitala cu clădiri moderne, dându-i o altă înfăţişare, europeană. Nici hanurile boiereşti sau domneşti nu scapă de restructurare. Din 1867 se organizează comisii de evaluare a condiţiilor construcţiilor compuse din arhitecţi. Demn de menţionat este că în aceeaşi perioadă, Regulamentul de înfrumuseţare a oraşului Bucureşti ce cuprindea printre altele şi regularizări de trasee stradale, formarea de pieţe publice şi parcuri, era aplicat cu conştiinciozitate. Bucureştenii, atunci ca şi acum se grăbeau să-şi reformeze oraşul oriental, numai pentru a intra în rândurile oraşelor europene aşa cum trebuie, iar hanurile erau simbolul epocii fanariote, de care vroiau cu orice preţ să scape.16 În plin sec 21, hanurile devin interesante din punct de vedere funcţional. Ele au reuşit din sec 17-18 să încorporeze într-o singură construcţie funcţiuni dintre cele mai diverse într-o perfectă simbioză. Astfel Similar au păţit şi alte monumente de arhitectură religioasă precum mânăstirea Văcăreşti pe care oamenii nu le-au putut adapta secolului 19
16

depozitare, magazine, cazare, alimentaţie publică, birouri, şcoală, cultură şi culte (biserica), toate acestea au reuşit să trăiască comfortabil sub acelaşi acoperiş în centrul oraşului. Similar hanurilor, astăzi avem mall-urile care, exceptând funcţiunea de cazare ce le lipseşte, se apropie periculos de “cetăţile comerciale ale secolului nostru”. Pe de altă parte, cea istorică, dacă urmărim poveştile hanurilor bucureştene, aşa cum sunt ele prezentate de George Potra în Istoricul hanurilor bucureştene, vom observa un scenariu al construcţiilor de proastă calitate, făcute din materiale perisabile, afectate puternic de incendii, cutremure, inundaţii, nepăsarea chiriaşilor dar şi a administratorilor lor, care se ruinează sub ochii lor. Scenariu care se repeta în nenumărate cazuri de hanuri, scenariu care se repetă şi în prezent cu zona centrului istoric, şi un scenariu care nu duce la altceva decât la degradarea iremediabilă şi demolarea pentru a face loc altor construcţii în conformitate cu epoca în care trăim. Bibliografie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. George Potra, Istoricul hanurilor bucureştene, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1985 George Potra, Din Bucureştii de ieri, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1990 Lelia Zamani, Negustori, neguştoraşi şi negustoreli din vechiul Bucureşti, Vremea, 2005 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Ed.Vremea, 2005 Giuseppe Cina, Bucureşti de la sat la metropolă, Ed. Capitel, 2011 Andrei Pănoiu, Evoluţia oraşului Bucureşti, Ed. Arhitext, 2011 Rapoartele arheologice ARA cu privire la descoperirile arheologice din Str. Lipscani, 2010 planşe 8. Ştefan Bâlici, Virgil Apostol, Raport de arhitectură – Structurile arheologice de pe strada Lipscani/ Hanul Şerban Vodă, 2010 9. Pinar Ertepinar Kayamakci, Geoarchaeological Investigation of Central Anatolian Caravanserais using GIS, thesis, the Gradual School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University, 2005 10. Aysil Turkel Yavuz, The Concepts that Shape de Anatolian Seljuq Caravanserais, Faculty of Architecture Middle East Techincal University, Ankara, Turkey

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful