FOLIO SEJARAH TINGKATAN 3 2011 Elemen 3 (Unsur Patriotisme).

Soalan: Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuhkan integrasi di Negara kita? Institusi pentadbiran tempatan merupakan satu badan yang dipertanggungjawabkan u ntuk memastikan kemajuan pembangunan bandar dan kemakmuran hidup penduduk di setiap daerah bagi setiap negeri di Malaysia. Contohnya ialah Majlis Perbandaran Tempatan, Sungai Petani (MPSPK). Institusi pentadbitan tempatan ini turut memainkan peranan dalam usaha menjana integrasi nasional dalam kalangan rakyat di Malaysia. Sehubungan itu, elemen -elemen patriotisme perlulah diamal dan dihayati oleh setiap kakitangannya supaya hasrat untuk menyatu-padukan rakyat dapat dilaksanakan. Dalam melaksanakan tanggungjaw abnya, seseorang kakitangan awam perlulah menghayati semangat kekitaan dalam menjalani tugasan seharian. Mereka juga perlulah sentiasa sanggup bertolak-ansur serta bertoleransi dalam setiap urusan pentadbiran. Contohnya, apabila kakitangan berdepan dengan sebarang masalah yang berkaitan dengan orang awam, mereka perlulah sentiasa bersedia untuk memberi kerjasama bagi membantu menyelesaikan masalah tersebut. Malah setiap langkah yang diambil perlulah disertai dengan senyuman tanpa mengira perbezaan warna kulit supaya setiap anggota masyarakat berasa mereka dihargai dan tidak dibeza-bezakan dengan anggota masyarakat yang lain. Sehubungan itu, apabila layanan yang sama rata diberikan tanpa mengira perbezaan kaum, sudah pastilahlah semangat perpaduan dalam kalangan rakyat dapat diwujudkan. Kalangan kakitangan awam juga sewajarnya menghayati semangat setia negara. Apabila semangat ini sentiasa diamalkan, maka akan mewujudkan tenaga kerja yang cinta akan bangsa dan negara serta menghormati raja dan p emimpin negara. Sehubungan itu, mereka akan menjadi contoh teladan kepada orang awam agar menghormati raja dan negara. Fenomena ini sekali gus dapat menjadi teras ke arah mewujudkan integrasi nasional dalam kalangan masyarakat yang pelbagai etnik di negara ini. Selain itu, dalam institusi pentadbiran tempatan seperti majlis perbandaran dan sebagainya, setiap kakitangan perlulah bersikap adil dalam setiap tindakan yang diambil dan sentiasa bertimbang rasa. Oleh sebab itu, segala tindakan yang diambil perlulah munasabah dan relevan dalam setiap situasi supaya dapat menjadi pendorong kepada masyarakat untuk turut serta memberikan kerjasama dalam menggembleng tenaga bagi setiap program yang dijalankan. Oleh yang demikian, semangat muhibbah dan kekit aan dapat diwujudkan sekali gus menjadi pencetus semangat cinta akan negara. Di samping itu, penghayatan elemen bersatu -padu dan berharmoni amat penting diamalkan bagi melahirkan kelompok rakyat yang berjiwa patrioti k. Oleh yang demikian, kakitangan institut pentadbiran tempatan perlulah sentiasa bekerjasama, berganding-bahu serta bersedia untuk berkongsi idea dengan anggota masyarakat dalam usaha membendung kegiatan jenayah. Sehubungan itu, akan

Pihak berkuasa juga sewajarnya lebih peka dan sensitif terhadap segala aduan dan permasalahan yang dihadapi oleh orang awam. apabila segala masalah ora ng awam dapat diatasi. Kesimpulannya. Justeru itu.mewujudkan perpaduan serta keharmonian antara kedua -dua pihak ini dan secara langsung integrasi nasional dapat dinikmati oleh semua. setiap kakitangan perlulah menunjukkan iltizam yang tinggi serta lebih komited dalam melaksanakan tanggungjawab pentadbiran yang melibatkan masyarakat. kehidupan masyarakat yang harmoni dan bersatu -padu akan dapat diwujudkan. Sehubungan itu. Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak akan dapat di realisasikan dan matlamat Wawasan 2020 juga akan menjadi kenyataan. apabila gejala rasuah dapat diben dung. Sehubungan itu. Perkara ini sewajarnya dipandang serius kerana setiap rakyat memang benci akan korupsi dan pecah amanah. penerapan dan penghayatan unsur -unsur patriotisme perlulah dijadikan keutamaan dalam institusi pentadbiran tempatan. . setiap permasalahan rakyat perlu lah dijadikan keutamaan kepada institut pentadbiran tempatan. Gejala rasuah perlulah dijauhi supaya dapat mengikis serta mengelakkan tanggapan negati f masyarakat terhadap setiap kakitangan awam. Oleh yang demikian. Dalam hal ini. Sikap bertanggungjawab kepada bangsa dan negara juga perlu dihayati oleh setiap kakitangan awam dalam setiap aspek pengurusan dan pentadbiran. Usaha ini perlulah dilakukan secara berterusan dan langkah yang mapan perlulah dilaksanakan bagi mendorong kepada wujudnya suasana yang harmoni dan saling mempercayai dalam kalangan kakitangan bahkan juga dalam kalangan orang awam. Natijahnya. maka perkhidmatan yang telus dapat dinikmati oleh masyarakat sekali gus meningkatkan kepercayaan dan sokongan mereka terhadap segala usaha yang dijalankan. perpaduan dalam kalangan rakyat akan dapat dipupuk. gagasan 1 Malaysia yang diuar -uarkan oleh Perdana Menteri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful