Godina VII, broj 168

- 01.07.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM

(bez PDV-a)

Problemi za mještane mjesnih zajednica koje se nalazi uz dionicu autoceste

AUTOCESTA NIJE KAKANJSKA, NEGO DRŽAVNA

Završen junski upis u srednje škole na području našeg kantona

Najviše interesovanja učenici pokazali za tehničke škole

Gostovanja Dramskog studija

Veliki uspjeh kakanjskog taekwondo kluba “Nur”

Najbolji na 1. Memorijalnom međunarodnom turniru “Tarik Ljubuškić Tare” u Bugojnu

“KAKANJSKI DANI TRGOVINE I KULTURE” ODRŽAT ĆE SE OD 18. DO 23. JULA 2011. GODINE

Sjajan nastup na FEDRI, Gornji Vakuf u transu

UVODNIK

KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom” Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glavni i odgovorni urednik: Faris Sikirić Redakcija: Eldin Omeragić Azerin Salihbegović Emerin Ahmetašević Amina Kulović Alma Kahvedžić Saradnici: Ivica Pekić Adib Zekić Maid Goralija Almir Imamović Sanela Smajić Abdurahman Zukan Emina Dedić Nađa Kovačević Ahmed Kovač Darko Jurić Nedžma Bjelopoljak Mirsad Mujagić List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: Šehida br. 5 Kakanj Telefon/fax: 032 554-878 E-mail: kakanjske@gmail.com Fotografije: Redakcija Grafička obrada i DTP: “Labirint” d.o.o. Zenica Štampa: “Labirint” d.o.o. Zenica (labirintzenica@gmail.com) Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju. List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41. Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod na koji se ne plaća porez na promet proizvoda. Žiro račun: 134-020-00000083244 kod IK banke Zenica

GRAD BEZ POLIGONA
U zdravom tijelu zdrav duh, toliko puta izrečeno, nama svima poznato i jasno. Svakako da nam je jasno i to koliko je fizička aktivnost pa i ona minimalna važna za zdravlje svakoga pojedinca, funkciju srca ,krvotoka i pluća. Za početak pronašao sam neke statističke podatke na internetu u kontekstu rečenog, na žalost oni vezani sa SAD a ne za naše društvo, ali svejedno, mogu poslužiti radi boljeg upoznavanja sa situacijom. Naime, prema podacima, u SAD-u samo 32% djece uzrasta od 6 do 17 godina zadovoljava minimalne standarde kardiovaskularnog fitnesa, odnosno zadovoljavajuće funkcije srca, krvotoka i pluća, dok 40% djece ima najmanje jedan čimbenik rizika od bolesti srca od čega je jedan od posebnih uzroka svakako neaktivnost. Sve (bi)smo mogli mi... Vratimo se sada nama, našem gradu, gradu bez ijednog poligona, neke staze za joging ili vožnju bicikla, neke zelene površine namijenjene za slične aktivnosti ili bilo koji drugi komad ove čaršije koji je namijenjen za bilo kakvu rekreaciju djece i omladine. Nema, a kada svemu tome dodamo i tešku industriju odnosno zagađen zrak, ima da čovjeku stane srce, ali bukvalno. Bio je nekada Partizan, sada se samo spominje, dok na sličnim mjestima kostantno k’o iz vode niču trgovački centri, poslovni prostori i šta sve ne. Djeca su, jadna, prisiljena da se igraju i glume fudbalere, odbojkaše, košarkaše i tenisere na betonu i parkinzima ispred svojih zgrada, oni stariji plaćaju za sat rekreacije po školskim salama i dvorani, oni na biciklima još jadniji prisiljeni da voze biciklo kroz šumu šetača na maloj ulici. Pomenuh ove naše industrijske gorostase koji dodatno ugrožavaju i zdravlje i čistoću a mogli bi kao komarca od sebe otjerati, napraviti poligon za djecu i omladinu, mogli bi.... ali ne jede burek ko ima već ko je naučio. Mogla bi ova naša vlast da se sjeti mladih i najmlađih pa da im otkinu komad ove čaršije i stave im na raspolaganje, za zdraviji život, za socijalizaciju, za igru, za djetinjstvo, mogli bi.... ali beg ne bi bio beg da nije cicija. Mogli bismo i mi, obični građani,

Djeca prisiljena da se igraju na betonu ispred svojih zgrada roditelji, da budemo aktivniji da se na taj način pobrinemo za zdravlje svoje djece, mogla bi i omladina da se aktivira po tom pitanju, da se izbori za svoj komad pa da manje ispijaju kahve za istim stolovima i slušaju istu muziku, mogli bi.... ali neće, imaju prečeg i pametnijeg posla. Mogli bi svi, ali neće niko, djeci ostaje da se igraju po haustorima i betonima ispred zgrada, omladini da otkidaju od kahve za rekreaciju, a naša vlast neka pravi parkinge i naplaćuje za iste. A važno je, svakako da je važno gospodo, posebno za djecu, tako malo treba da bi djeca imala zdraviji život i odrastanje, pomaže im i izgrađuje snagu mišića, unapređuje koordinaciju oka i ruku, poboljšava ravnotežu i gibljivost cijelog tijela, omogućava održavanje zdrave tjelesne težine. Uskraćena prilika za socijalizaciju I pored problema i činjenice da Kakanj nema niti jednog poligona i mogućnosti za rekreaciju, igru a time i zdraviji život djece i omladine, dodatni, možda i veći problem je činjenica da je nepostojanjem poligona uskraćena prilika za socijalizaciju a kada se tome doda da je i porodica kao faktor socijalizacije skoro pa izgubila i tu svoju funkciju možemo shvatiti ozbiljnost situacije, pa dodamo malo više krize morala onda dobijemo odgovor na sve više prisutan, gotovo svakodnevan alkohol u životu mladih, drogu čak i među osnovcima, nemoral na svakom ćošku grada gdje ima mraka ili ne mora čak biti mraka - dovoljna je samo mala frekvencija prolaznika. Ali, koga briga, mi imamo problem samo kada nas nešto lupi po glavi a mimo toga, kako kaže ona: „vina i igara“, a saće kažu vašar pa će svi biti svoji na svome. Ahmed Kovač
broj 168, 01.07.2011.

KAKANJSKE NOVINE

2

AKTUELNOSTI

AUTOCESTA NIJE KAKANJSKA, NEGO DRŽAVNA
Brojni su problemi za mještane mjesnih zajednica koje se nalazi uz dionicu autoceste u izgradnji. Evidentni su u MZ Donji Kakanj. Na području ove MZ lokalni put je prekinut na dva dijela čime je onemogućen pristup parcelama i kućama koje se nalaze u blizini izvora termomineralne vode u Tičićima. U Donjem Kaknju regionalna cesta preklapa lokalni put u značajnom dijelu, a mještani traže da se uz regionalu uredi i lokalni put, te da bude isti kao prije početka radova. Međutim, izgradnja lokalnog puta onemogućena je zbog toga što privatne parcele preko kojih bi se lokalni put mogao graditi nisu bile predmet eksproprijacije. Tim povodom načelnik Jašarspahić organizirao je sastanak na kojeg je pozvan i direktor JP Autoceste F BiH. Međutim, direktor JP Autoceste FBiH nije se odazvao sastanku pa je načelnik Jašarspahić, uz izraze poštovanja prema ljudima koji su došli kao zamjena, izrazio negodovanje zbog činjenice da se direktor nije pojavio. Na sastanak nije došao, premda je bio pozvan, niti Rasim Kovač, direktor Direkcije za ceste ZDK od kojeg su se očekivali odgovori vezani za činjenicu da trasa regionale od Plavog mosta do Doboja nije ucrtana u projektnu dokumentaciju i da se neće graditi. Predstavnike Općine Kakanj najviše je interesiralo zašto u projekat izgradnje autoceste nije ucrtana trasa regionalnog puta od kakanjskog naselja Doboj do Plavog mosta. Na ovu preporuku načelnik Jašarspahić je izrazio negodovanje i stav da ovaj problem trebaju rješavati JP Autoceste F BiH koje gradi autocestu i da ovo preduzeće treba tražiti rješenje problema kod ministarstava jer „autocesta nije kakanjska, nego državna“, te je dodao da razumije mještane koji sve glasnije iznose namjeru da blokiraju radove na autocesti. Na sastanku se tražilo i rješenje za ljude koji žive uz autocestu na obali rijeke Bosne, ispod lokaliteta Zli Brijeg. Naime, na ovom području česte su poplave pa se tražilo rješenje u obliku puta za evakuaciju mještana i njihovu imovinu u slučajevima plavljenja. Az.S.

Problemi za mještane mjesnih zajednica koje se nalazi uz dionicu autoceste

Direktor o lokalnom stanovništvu brine samo kao o potencijalnim kradljivcima
U intervjuu Našoj riječi, objavljen o m d a n a 28.06.2011. godine, Ensad Karić, direktor JP Autoceste FBiH, daje svoje viđenje saradnje sa lokalnom zajednicom, koje baca svjetlo na sasvim jednu drugu dimenziju relacija i problema sa lokalnim stanovništvom. Naime, za direktora nema nikakvih problema, osim što neki mještani kradu (?). „NR: Kakva je saradnja JP Autoceste FBiH sa lokalnim zajednicama, prije svega općinama Zenica i Kakanj? - Koristim ovu priliku da istaknem da u cijelom dosadašnjem periodu, sa općinama Kakanj i Zenica imamo izuzetnu saradnju, a vjerujemo da će tako biti i ubuduće. Istina, javljaju se povremeno problemi, uglavnom sa lokalnim zajednicama i stanovništvom koje živi u blizini autoputa, u smislu otuđivanja zaštitne ograde, šahtova i drugog, ali smo na dobrom putu da i to riješimo.“

Nisu došli na sastanak

Izgradnja mosta Zli brijeg u završnoj fazi
Na dionici autoputa A1 na koridoru 5 C, u neposrednoj blizini petlje u Kaknju, zbog izvođenja radova na mostu „Zli brijeg“ povremeno dolazi do prekida i obustave saobraćaja u oba smjera. Dvije ogromne dizalice, pored već postojećeg mosta, težine preko 300 tona dominiraju na ovoj trasi. Radnici Vijadukta“ iz Zagreba i „Heringa“ iz Širokog Brijega izvode veoma zahtjevan i opasan posao. Betonski nosači čiju Postavljanje betonskih nosača na mostu

broj 168, 01.07.2011.

nosivost nismo uspjeli utvrditi, postavljaju se na odgovarajuća mjesta i most je, prema riječima nadležnog izvođača, u završnoj fazi izgradnje. Službenici Policijske stanice Kakanj pomogli su, također, u obavljanju ovog zahtjevnog posla. Jedino su nervozu imali oni koji su se se zatekli u koloni vozila. Temperatura na termometru oko 13 sati u Kaknju prešla je trideseti podiok. Az.S.

3

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

U četvrtak 23. juna, održana je 32. redovna sjednica Općinskog vijeća (OV) Kakanj. Na ovoj sjednici raspravljalo se o 13 tačaka Dnevnog reda, od kojih je većina njih i usvojena. Svi za vašar Rad 32. sjednice OV-a Kakanj počeo je usvajanjem Odluke o organiziranju “Kakanjskih dana trgovine i kulture” Kakanj 2011. koji će se održati u periodu od 18. do 23. jula tekuće godine. Nakon određenih primjedbi koje su se odnosile na tehničke segmente organizacije, ova odluka je dobila potrebnu većinu. Za realizaciju privredno-kulturne manifestacije formiran je organizacioni odbor na čelu sa Zijadom Neimarlijom, direktorom Zavoda za planiranje i izgradnju općine. Zamjenik predsjednika je Ferid Trako, pomoćnik općinskog načelnika za poduzetništvo, društvene djelatnosti, eko zaštitu i inspekcijske poslove, a članovi odbora su: Emina Mehić, Džihad Berbić, Nermin Gačić, Izet Fejzović, Ivica Petrović, Almedin Trako, Emerin Ahmetašević, Maksuma Topalović i Almedina Neimarlija – Veispahić. Dio manifestacije će biti smješten, kao i prethodnih godina, na glavnoj ulici Alije Izetbegovića, tačnije od raskrsnice zgrade CC1 do ćevabdžinice “SiM-P”. Kulturnosportski sadržaji će se odvijati na lokalitetu između srednjih škola, JU “Gradska bibiloteka, i Omladinskog centra. Lokacija centralne pozornice bit će smještena kod Gradske fontane, dok će lokalitet parkinga ispod zgrade Općine biti predviđen za muzičke sadržaje. Ugostiteljski sadržaji (roštilj, pečenje mesa i sl.) odvijat će se ne lokalitetu buvlje pijace iza zgrade CC1. Saobraćajnica sa desne strane rijeke Zgošće – Ulica branilaca predviđena je za dvosmjerni režim saobraćaja. Druga tačka dnevnog reda odnosila se na Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period od 01.01.
4

“KAKANJSKI DANI TRGOVINE I KULTURE” ODRŽAT ĆE SE OD 18. DO 23. JULA 2011. GODINE

Usvojeno na 32. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj

Detalj sa 32. sjednice Općinskog vijeća

do 31.12.2010. godine. Ova tačka je usvojena sa 22 glasa za i 4 uzdržana. Usvojene mjere i rješenja za početak naredne sezone grijanja Treća tačka je bila Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Zdravstvenog savjeta općine Kakanj. Nakon pauze na kojoj su usaglašeni stavovi klubova vijećnika, usvojen je sastav članova Zdravstvenog savjeta kojeg čine: Milijana Terzić  (udruženja  mladih), Marijana Tomičić (Općina), Fahrija Dželo, Merjema Ismić (Udruženje  za  zaštitu  prava  pacijenata), Nermina Škaljo (Ljekarska  komora i Crveni križ), Nevzet Kovačević (predstavnik zdravstvenih ustanova), Hamdo Mimić (Udruženje  penzionera), Ivo Kovačević (Udruženje povratnika) i Hatidža Šahman. Protiv ove tačke su bili vijećnici K1 stranke. Sa 26 glasova za usvojen je i Prijedlog mjera i rješenja za početak sezone grijanja 2011/2012. Ustanovljen je dug prema JP “Grijanje” Kakanj u iznosu od 332.402 KM zaključno sa 30.04.2011. Za rješenje ovog problema imenovan je stručni tim koji je uputio preporuku da načelnik organizira sastanak na kojem bi bili prisutni direktori JP “Grijanje”, ZD RMU Kakanj, JP “Elektroprivreda BiH”, direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, kako bi se dogovorila impelementacija Odluke OV-a Kakanj o načinu plaćanja

gore navedenog duga i izbjegla blokada rada JP “Grijanje” Kakanj. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća je nakon niza amandmana usvojen sa 23 glasa za, 2 protiv i jednim uzdržanim. Nacrt Regulacionog plana Ponijera prihvaćen bez diskusije Jednoglasno i bez rasprave usvojene su i dvije tačke koje su se odnosile na Regulacioni plan „Ponijeri“ i Odluka o provođenju Regulacionog plana „Ponijeri“. U formi nacrta usvojena je i Odluka o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama. Usvojeni su i Izvještaj o materijalno finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj za period 01.01.-31.12.2010. godine, Plan rada i razvoja JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj za 2011. godinu uz određene zaključke, kao i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izradu izmjena i dopuna Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. Posljedna tačka se odnosila na Informaciju o obnovi i povratku izbjeglih i raseljenih lica/osoba na općini Kakanj u 2010. godini. Ova tačka nije usvojena iz formalnih razloga (nedostajali su potpisi rukovodilaca službi koje su podatke obrađivali).

KAKANJSKE NOVINE

Pripremili Amina Kulović i Azerin Salihbegović

broj 168, 01.07.2011.

AKTUELNOSTI

OBILJEŽENA 16. GODIŠNJICA STRADANJA KAKANJACA U SEMIZOVCU
U utorak, 21. juna, navršilo se 16 godina od pogibije kakanjskih starješina i boraca Trećeg manevarskog bataljona na semizovačkom ratištu. Tim povodom je na spomen obilježju u Semizovcu upriličeno polaganje cvijeća i prigodan vjerski program. 13 kakanjskih boraca položilo svoje živote u Semizovcu Ispred zgrade Elektro Kaknja ove godine put Semizovca krenulo je pet autobusa. Veliki je interes naših sugrađana i porodica svakog 21. juna, kada se obilježava godišnjica pogibije najhrabrijih kakanjskih sinova na semizovačkom ratištu u deblokadi Sarajeva. Na ovom ratištu život je položilo 13 kakanjskih boraca koji su granice svoje općine i granice Bosne i Hercegovine branili na granicama drugih općina. Program obilježavanja 16-te godišnjice počeo je intoniranjem himne, te Tevbe i nesuhom, kojeg su interpretirali učenici Gimnazije Muhsin Rizvić Kakanj, Irnis Bišćo i Munira Karahodžić. Brojna kakanjska udruženja, kao i djeca šehida položili su cvijeće na spomen obilježju u Semizovcu, a također je proučena i hatma dova. U vjerskom dijelu programa učestvovali su imami Medžlisa Islamske zajednice Kakanj. Sa govornice u Semizovcu obratili su se općinski načelnik Mensur Jašarspahić, kao i ratni komandant 3. Manevarskog bataljona, Elvedin Dinko Šehagić. U svom obraćanju, ratni komandant je istakao: „Danas, kada se prisjećamo svega onoga što je dešavalo na ovim terenima, ne možemo, a da se ne sjetimo naših saboraca koji su dali svoje živote. Ne možemo, a da se ne sjetimo svih onih koji su 3. marta u kući Salihbegovića položili zakletvu i rekli da će braniti BiH. Te noći, kada BiH nije ni slutila da će se ovdje desiti rat, kada su četničke horde iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore dolazile na ove terene da

Redovne aktivnosti Organizacionog odbora za obilježavanje značajnih datuma općine Kakanj

Tradicionalno, veliki odziv Kakanjaca na obilježavanje ovakvih i sličnih godišnjica

broj 168, 01.07.2011.

brane velikosrpski fašizam, da brane fašizam Slobodana Miloševića. E to je ono čega se trebamo prisjetiti, jer su ovdje živote položili momci koji su nas branili i odbranili od toga“. „Oni koji su nas bili ulaze u Evropu“ Načelnik Jašarspahić se nadovezao na riječi gospodina Šehagića, te kazao: „U to vrijeme kad je trebalo braniti našu djecu, naše porodice, uveden je embargo na oružje samo borcima Armije R BiH – onima koji su nas napadali nije. Mi se sada nalazimo u vaktu gdje je to isto tako, samo na drugi način. Oni koji su nas bili ulaze u Evropu, oni koji su bili našu djecu i proljevali našu krv ulaze u Evropu. Zašto ne ulazimo mi? Treba podvući crtu između onoga što u BiH nema investicija – što idu u Hrvatsku i Srbiju? Zato što su naša djeca i momci čestiti i pošteni, znalci svog zanata i svog posla. Zato nam ne daju da se razvijamo, da stvaramo normalnu državu, gdje naša djeca mogu studirati, raditi, ženiti se, udavati, osnivati svoje porodice. Ništa to nije slučajno – a to je zato što ova naša država, ovo mjesto gdje mi sada stojimo, gdje su ginuli naši, ima dušu. Bog nam dao zdrave ljude, poštene, čestite. Bog nam dao zdrave šume i zdrave rijeke, rude, sirovine. Sve nam je to džaba, ako se ne stvori politički ambijent, zbog onih koji su dali svoje živote, da razvijamo kvalitetno državu, da naša djeca mogu kvalitetno živjeti, raditi i stvarati svoje porodice“. Sa ovog skupa još jednom je poslata poruka kako porodice šehida ne treba zaboraviti, te da im treba dati značajno mjesto u društvu, koje im i pripada. Također, treba nastaviti sa tradicijom koju gaji Općina Kakanj, kao jedna od rijetkih, u obilježavanju svih značajnih datuma iz protekle agresije na našu zemlju.M.G.

Zabilježeno tokom posjete spomen obilježju u Semizovcu

5

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Veispahić Ramiz novi-stari predsjednik
U petak 24. juna, u maloj sali Doma kulture, održana je 16. redovna izvještajno-izborna skuština Organizacije RVI Kakanj ‘92. Budući da je na sjednici ispunjen kvorum, odnosno od trideset i pet delegata, na sjednici je prisustvovalo trideset, moglo se otpočeti sa sjednicom te je dnevni red sačinjavalo šest tačaka: izvještaji za proteklu godinu, usvajanje izmjena i dopuna statuta ORVI Kakanj ‘92, izbori predsjednika, podpredsjednika, članova predsjedništva, komisije, obraćanje novoizabranog predsjednika, te prijedlog finansijskog plana za 2011. godinu. U uvodnom govoru su se, između ostalih, obratili predsjednik ORVI ZDK Benjamin Preldžić, općinski načelnik Mensur Jašarspahić, pravnik Midhat Hodžić, predsjednik OO SDP Kakanj Hakim Haračić, direktor JP Grijanje Kakanj Kasim Alajbegović i drugi, koji su izrazili želju i htijenje da rad organizacije teče ka rješavanju nagomilanih problema. Žustra rasprava o godišnjem izvještaju firme „Indeks“ Sjednica je upravo tekla u suprotnom kontekstu. Na zahtjev gospodina Ekredina Helje da se u dnevni red ubaci i izvještaj

16. izvještajno-izborna skupština ORVI Kakanj ‘92

Nakon žustrih rasprava, ništa se nije promijenilo

Turbulentan rad Skupštine
o poslovanju firme “Indeks“ Kakanj, većina delegata je taj prijedlog odbacila. Pored toga, skoro sat vremena se upravo raspravljalo o toj tački koja uopšte nije bila na dnevnom redu. Najgore od svega, digle su se tenzije između pojedinih delegata, te su neki u žaru prepirke i napustili sjednicu. Razočaran razvojem događaja, predsjednik RVI ZDK Benjamin Preldžić se ovim rječima obratio delegatima: „Ja nemam vremena slušati vaše privatne probleme. Vi se ovdje samo svađate. Ako mislite da nije dobro kako se sada radi, smijenite članove predsjedništva. Vratite se na prvu tačku dnevnog reda, izgubili ste dosta vremena, a niste nijedan problem rješili. Ja to ne želim slušati, ni to ni probleme u vašoj firmi koju ne znate voditi i zbog čijih problema na ovoj sjednici praznite klupe“. Sve ostalo isto Nakon što su strasti splahnule, uslijedilo je i usvajanje tačaka dnevnog reda. Za predsjednika ORVI Kakanj ‘92 izabran je Veispahić Ramiz, a za dopredsjednika Odobašić Omer. Članove predsjedništva čine: Helja Ekredin, Hodžić Midhat, Vehab Idriz, Dogdibegović Fadil, Delić Feriz. Čizmić Zijad koji je kao predsjednik skupštine vodio sjednicu, je u jednom trenutku iskazao nezadovoljstvo radom i odnosima unutar organizacije te najavio odstupanje sa funkcije. Pored toga, našao se na spisku da ostane na poziciji koju trenutno obnaša što su delegati i jednoglasno prihvatili kao i prijedlog da dopredsjednik skupštine bude ponovo Šljivo Rahman. „Sjednica je bila vrlo turbulentna. Imalo smo nekih nesuglasica oko firme „Indeks“ ali i to smo pokušali da riješimo. Nemam primjedbi na rad organizacije jer nju sačinjavaju dobri članovi. Ono što nas muči i na čemu ćemo usmjeriti naše snage bit će sljedeći segmenti: želimo da nam se isplati četrnaest razlika neisplaćenih invalidnina, bazirat ćemo se na zdravstveno zaštitu invalida koji svake godine umiru zbog posljedica ratnih ranjavanja, bazirat ćemo se na zapošljavanje kako invalida tako njihove djece koja su na birou, bazirat ćemo se više na njihova prava, neriješena stambena pitanja, prijevremeno penzionisanje vojno nesposobnih invalida gdje se pozivamo na amandman o njihovom prijevremenom penzionisanju“ - za naš list je na kraju skupštine rekao novi stari predsjednik ORVI Kakanj ‘92 Veispahić Ramiz. Saznajemo i to da se iz Kaknja preko Ministarstva za boračka pitanja ZDK i općinskih organizacija ZDK, poslalo troje djece invalida kao i jedan vodič na more. Ovo je praksa koju organizacija primjenjuje svake godine u skladu sa svojim mogućnostima. Emerin Ahmetašević

Radno predsjedništvo

Sredstva opredijeljena za sanaciju puteva i nastavak izgradnje tribine
U uredu načelnika Jašarspahića potpisana su tri nova ugovora: • Ugovor o izvođenju radova na izgradnji tribine stadiona FK „Rudar“ u Kaknju potpisao je direktor GM Kakanj Mirsad Bjelopoljak. Inače, ovo je treća faza izgradnje zapadne tribine, a vrijednost radova iznosi 29.974,70 KM. Rok za izvođenje radova je trideset kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; • Ugovor o izvođenju radova na izgradKAKANJSKE NOVINE

U Općini Kakanj potpisana tri nova ugovora

6

nji unutrašnje saobraćajnice na Poduzetničkoj zoni „ Vrtlište“ pristupni put, prva faza, potpisao je Iso Zaimović direktor Trgošpeda. Ukupna vrijednost ovih radova je 23.454,86 KM; te • Ugovor o izvođenju radova na sanaciji puta Podvarda čija je vrijednost radova 41.589 KM. Načelnik Kaknja Mensur Jašarspahić istakao je da će Općina Kaknja nastaviti ulagati i dalje u FK Rudar, ali da, prije svega, ta ekipa treba pokaza-

Direktori Trgošpeda i GM-a potpisuju ugovore ti i postići dobre sportske rezultate, jer samo tako ima opravdanja za uložena sredstva poreskih obveznika. Az.S.
broj 168, 01.07.2011.

AKTUELNOSTI

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2011/12. godini na području Zeničko-dobojskog kantona završen je u četvrtak 16. juna, za upis u gimnazije i tehničke škole, dok je za upis u stručne škole završen 23. juna. Ove godine vladalo je veliko interesovanje za upis u sve tri srednje škole na području naše općine. Razlog tome je jako brojna generacija

NAJVIŠE INTERESOVANJA UČENICI POKAZALI ZA TEHNIČKE ŠKOLE

Završen junski upis u srednje škole na području našeg kantona

učenika koji su rođeni poslije rata (1997. godine), tako da su sve škole već u prvom upisnom roku uglavnom popunile svoje kapacitete.

STŠ Kemal Kapetanović - ponovo najveći interes učenika

zbog velikog interesa učenika za upis u ovu školu.

STŠ popunjena, u Gimnaziji mjesta za još dva učenika
Kao i svake godine najveće interesovanje učenika je vladalo za STŠ “Kemal Kapetanovć”, u kojoj su, prema riječima direktora Amira Lope, u prvom upisnom roku popunjena sva mjesta za sve struke, tako da avgustovskog upisnog roka neće ni biti. U ovo školu primljeno je 130 učenika raspoređenih po sljedećim strukama: ekonomski tehničar (52 učenika), mašinski tehničar (26 učenika), elektrotehničar (26 učenika) i tehničar drumskog saobraćaja (26 učenika). Ove školske godine najviše učenika se prijavilo za saobraćajnu struku, dok je i za ostale struke vladao veće interesovanje nego prethodnih godina. U Gimnaziji “Muhsin Rizvić” ove školske godine raspisan je konkurs za prijem 156 učenika (6 odjeljenja). U prvom upisnom roku taj plan je ispunjen. Za upis u prvi razred prijavilo se 154 učenika, tako da su ostala još samo dva slobodna mjesta za upis u ovu školu. Od direktorice Aide Šišić-Hakulija smo dobili informaciju o zahtjevu koji je škola poslala Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, a koji se tiče odobravanja formiranja sedmog odjeljenja učenika prvih razreda,

Elektroenergetičari, zavarivači i frizeri najpopularniji u SSŠ
Srednja stručna škola Kakanj ove godine raspisala je konkurs za prijem 14 odjeljenja učenika. Nakon prvog upisnog roka u ovu školu prijavili su se učenici po sljedećim strukama: frizeri (EU-VET program) – 88 učenika, trgovci – 40 učenika, vozači motornih vozila – 32 učenika, elektroenergetičari – 87 učenika, zavarivači – 50 učenika, automehaničari – 32 učenika. Nakon bodovanja u ovim strukama primljeno je po 26 učenika (po jedno odjeljenje). Zainteresovanih za ostale struke nije bilo dovoljno da se oforme odjeljenja: metalostrugar (jedan učenik), bravar (8 učenika), kuhar (11 učenika), pekar (2 učenika), dok se za nova zanimanja zidar-fasader-izolater i stolar nijedan učenik nije prijavio. “Svi učenici koji ne budu primljeni u struku u koju su se prijavili, imat će mogućnost da se upišu u zanimanja u kojima bude dovoljno mjesta, a sve u skladu sa njihovim interesima. Poslali smo zahtjev i Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, da nam odobri formiranje po dva odjeljenja u strukama gdje je bilo najviše interesa (elektroenergetičar, zavarivač i frizer). U skladu sa njihovim odgovorom, škola će raspisati konkurs za drugi upisni rok polovinom avgusta” – za naše novine izjavio je direktor Šerif Kovač. Amina Kulović
7

10.05. – 25.06.2011. godine

Matični ured Kakanj
Čizmić Kemal i Šemić Emsada, Lukić Elvir i Mulić Jasmina, Kubura Belmin i Kobić Samra, Mehanović Bećir i Durmić Lejla, Kadrić Mirnes i Balta Belma, Alajbegović Zijad i Trako Lejla, Džaferagić Amir i Karzić Mirnela, Kadić Almir i Vehab Samela, Alimanović Halil i Tairi Redžije, Škulj Mufid i Agičić Neira, Goralija Ramiz i Tursum-Omerhodžić Fata, Mijoč Almedin i Hadžić Harisa, Čizmić Haris i Spahić Amila, Heganović Edin i Hajdarbašić Senada, Kusić Eldin i Uzunović Eldina, Skopljaković Mirzad i Skrobo Adnana, Dizdarević Adnan i Gertling Svenja, Čeliković Almin i Mehinović Adina, Čehajić Adnan i Rožajac Jasmina, Alić Sulejmen i Alić Čatiba, Arnaut Amir i Dizdar Elma, Šemić Meldin i Beganović Samra, Hrgota Marko i Crepulja Adela, Smajić Ahmed i Čolić Irma, Simetić Jovo i Lozančić Jelena, Ismić Muamer i Murtić Amina, Smaka Ilijas i Šečić Melita, Hrusto Jasmin i Begić Amra, Salkić Audin i Kadrić Zehra, Demir Adnan i Begić Sarah, Turudija Rasim i Šindra Elma, Zaimović Kenan i Velispahić Selma.
broj 168, 01.07.2011.

Vjenčani

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

OSNOVCI I SREDNJOŠKOLCI OBIŠLI RAZNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE DESTINACIJE Kakanjci posjetili Kao i svake školske godine, kraj nastave je obilježen odlaskom na Kid’s festival jednodnevne ekskurzije i izlete kako u osnovnim, tako i u srednjim
školama. Poštujući preporuku Ministarstva za obrazovanje BiH, i ove godine sve ekskurzije, osim maturalnih, su realizirane u BiH. Gimnazijalci su ove godine išli na izlet u Vranduk i Zenicu. Izlet je organizovan za 205 učenika, koji su sa svojim razrednicima posjetili kulu u Vranduku i zenički muzej. Tehničari su ove školske godine posjetili nekoliko detinacija: Bištričak, Srebrenicu, kao i Jablanicu i Mostar, dok su učenici Srednje stručne škole posjetili dragulje Hercegovine Počitelj i Mostar. Učenici nižih razreda osnovnih škola tradicionalno su posjetili Pionirsku dolinu i Vrelo Bosne, dok su viši razredi uživali u kupanju na Panonskom jezeru u Tuzli ili na izletu u Jajcu, dok su neki uživali u prirodnim ljepotama kakanjskih prirodnih ljepotica Bočice i Bobovca. Donosimo vam nekoliko fotografija sa tih izleta. Amina Kulović

Ekskurzije i izleti osnovaca i srednjoškolaca

Održan najveći dječiji festival na Balkanu

Osnovci na izletištu Bočica

Osnovci iz OŠ Omer Mušić na Vrelu Bosne

Šetnja kroz prirodu na Bočici

Sa izleta u Jajce OŠ Mula Mustafa Bašeskija

Odlazak saobraćajne sekcije na festival Osmi po redu Kid’s festival održan je u Sarajevu od od 10.6. do 14. 6. ove godine. Kakanjski mališani su kao i svake godine imali priliku da posjete ovaj značajan dječiji praznik. Nekoliko grupa kakanjske djece posjetilo je brojne sadržaje ovog festivala. U subotu 11. juna organizacija “Romalen” iz Kaknja je, uz podršku OSCE-a, obezbijedila odlazak 30 djece na Kid’s festival. Djecu su pratili nastavnici i RPZ policajci iz Kaknja. Saobraćajna sekcija OŠ “Hamdija kreševljaković” sa nastavnikom Munirom Durmićem posjetila je festival posljednji dan njegovog održavanja. Taj dan je tradicionalno obilježen kao Dan policije. Kao dio aktivnosti rada policije u zajednici, policajci su iskoristili ovu priliku za druženje sa djecom, za predstavljanje svoga rada i edukaciju djece o sigurnosti u prometu, cyber kriminalu i opasnostima koje vrebaju djecu na internetu, kao i za obuku iz jednostavnijih vještina samoodbrane. Psi tragači, biciklističke policijske patrole i dječije školske patrole, također su sudjelovali na Danu policije. Pokrovitelj odlaska saobraćajne sekcije je bila Općina Kakanj, koja svake godine podrži ovaj projekat. Pripremila Amina Kulović

KAKANJSKE NOVINE

8

Gimnazijalci u Vranduku

Učenici OŠ Hamdija Kreševljković u Pionirskoj dolini

Djeca udruženja Romalen na Kid’s festivalu
broj 168, 01.07.2011.

AKTUELNOSTI
Maturanti kakanjske Gimnazije „Petar Kočić“, generacija 1972/76., okupili su se da bi proslavili 35. godišnjicu mature. Njih dvadesetak došli su sa svih strana svijeta i sa svih kontinenata. Neki su stigli sa otoka Brača, Banja Luke, Bijeljine i Sarajeva. Razrednik i profesor Dragan Ljubojević nije krio oduševljenje što se nakon toliko godina ponovno sreo sa svojim učenicima. - Ovi susreti si mi najdraži u životu. Kada danas vidite da su oni zapravo poslovni i uspješni ljudi među kojima ima i dosta doktora, onda ste vi sretan čovjek jer ste ih iz jedne učionice izveli na pravi put, kaže Ljubojević. Dosta je onih koji su pomoću Fejzbuka stupili u kontakt i dogovorili subotnje druženje. Nakon okupljanja ispred hotela Premium u Kaknju, druženje je nastavljeno u hotelu uz pjesmu i igru, a ova generacija sjetila se i Novice Cvijanovića, svog školskog druga koji je preminuo prije dvije godine od teške bolesti. Az.S.

Maturanti kakanjske Gimnazije „Petar Kočić“

Proslavili 35. godišnjicu mature

Obilježili dvije i po decenije od završetka školovanja

Zajednička fotografija ispred hotela Premium
Generacija osmadesetih, mašinskih, rudarskih i elektrotehničara Srednje tehničke škole iz Kaknja nakon 25 godina ponovno se susrela i obilježila maturu. Dirljiv i nezaboravan susret nakon toliko godina. Pokoja sijeda dlaka na glavi i sjećanje na dane kada su zajedno boravili u učionicama i sa svojim profesorima i razrednicima maštali o fakultetima koje će upisati nakon školovanja. - Ovo je jedna od boljih generacija. Ne znam tačan broj onih koji su postali inžinjeri, ali sigurno ih ima preko pedeset iz ove generacije, kaže Nedim Frljak, jedan od maturanata generacije 1982/1986. Od njih 150 koliko ih je pohađalo nastavu, na proslavi mature došlo ih je trideset. Ostali su, prema riječima Jaska Smole, jednog od organizatora, razasuti po cijelom svijetu i nisu mogli doći, ali su se javili i uputili pozdrave i čestitke svojim kolegama. Druženje je nakon okupljanja ispred škole nastavljeno u ekskluzivnom motelu Tiron u Kaknju uz bend „Jasko i Gogo“. Az.S.

Susret nakon 25 godina

broj 168, 01.07.2011.

Svršenici Gimnazije “Muhsin Rizvić” generacije 2002-2006. ove godine su obilježili petogodišnjicu svoje mature. Zajedno sa svojim razrednim starješinama su 18. juna u motelu “Tiron” upriličili druženje uz muziku i svečanu večeru. Bila je ovo prilika da se nakon pet godina ponovo sakupe učenici iz svih odjeljenja, te da se evociraju uspomene na srednjoškolske dane. Mnogi od ovih učenika su uspješno završili fakultete i stekli diplome ekonomista, pravnika, nastavnika i drugih zanimanja, dok je i velik broj onih koji svoje studije privode kraju. Amina Kulović

GIMNAZIJALCI OBILJEŽILI PETOGODIŠNJICU MATURE
KAKANJSKE NOVINE

Generacijski susreti

Učenici sa bivšom razrednicom prof. Dervišom Sikira

9

AKTUELNOSTI

Kompleks sačinjavaju; bazen za djecu i odrasle, motel sa dvadeset soba i tri apartmana, restoran, pizzeria, diskoteka, etno igralište za djecu
Općina Kakanj je konačno dobila kompleks bazena na koje može biti ponosna jer se radi o savremeno uređenom prostoru na lokaciji Bilješeva. „Aqua park Muzej“ s pravom nosi ovaj naziv, budući da su na kompleksu isprepletene savremene tehnike izgradnje bazena i vanjskog ambijenta, sa unutrašnjim tradicionalnim elementima koje zapažamo u sklopu kompleksa kojeg čine bazen za djecu i odrasle, motel sa dvadeset soba i tri apartmana, restoran, pizzeria, diskoteka, etno igralište za djecu. Ovaj kompleks sa pravom možemo nazvati prostorom za sve generacije. Projekat i njegova realizacija su trajali zadnje dvije godine, a u njega je uloženo mnogo truda, sredstava i želje da se sugrađanima u Kaknju, kao i posjetiocima iz drugih gradova pruži poseban užitak etno ambijenta. Komplekse „Aqua park Muzej“ je, svečanim i prigodnim govorom među prisutnim zvanicama u petak 24. juna.2011. godine, otvorio općinski načelnik, Mensur Jašarspahić Suri te između ostalog istakao kako je dobro da Kakanj ima dovoljno bogatih ljudi da mogu pokrenuti jedan ovako zahtjevan projekat, ne čekajući Općinu Kakanj da rješava svaki problem. Vlasniku kompleksa je poželio mnogo sreće u radu u nadi da će poslijepodnevna kiša koja je padala, biti plodonosna za posao koji ih očekuje. Emerin Ahmetašević

Kakanj dobio kompleks bazena

Nakon dvije godine izgradnje u Bilješevu

Studenti 5. Regionalnog kongresa geotehnoloških fakulteta posjetili Kakanj
Prijem u Općini Kakanj, posjeta Kraljevoj Sutjesci i PK Vrtlište

Detalj sa svečanog otvaranja

Studenti kod Zgošćanske replike

Mnogobrojni sadržaji

Elma Begić iz Kaknja osvojila 3. nagradu za najbolji literarni rad
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i NIPD «Naša riječ» zajednički su obilježili – Svjetski dan zaštite okoliša. Bila je to prilika da se dodijele nagrade na konkursu «Napiši pričuuradi sliku”. Ovaj tradicionalni konkurs doprinosi jačanju ekološke svijesti kod mladih, te je prilika da mladi na kreativan način iskažu svoj odnos prema prirodi u vidu likovnih i literarnih radova. Ove godine na konkurs čija je tema bila “Šume nije dovoljno voljeti” pristiglo je preko 800 radova iz skoro svih osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona. Kakanjka Elma Begić, učenica sedmog razreda OŠ «Hamdija Kreševljaković» Kakanj osvojila je treće mjesto u konkurenciji osnovnih škola, dok je prvu nagradu osvojio Haris Šeper, OŠ «Mak Dizdar» Zenica, a drugu Mariza Spahić, OŠ «Kulin ban» Tešanjka. Nagrađeni su dobili novčane nagrade i priznanja. Amina Kulović 10

Dodijeljene nagrade za konkurs Naše riječi «Napiši priču –uradi sliku»

Elma Begić

U okviru obilježavanja 5. Regionalnog kongresa studenata geotehnoloških fakulteta „Georeks“, koji se održavao od 14. do 17. juna 2011. u Tuzli, u organizaciji studentske sekcije „Georeks“ pri Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Tuzla, grad Kakanj su posjetiti nastavnici i 50 studenata završnih godina geotehnoloških fakulteta iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Kongres se, inače, održava pod pokroviteljstvom člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, a u organizaciji Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Rudarskog fakulteta u Prijedoru, te Univerziteta u Banja Luci. Goste je u rudarskom Kaknju primio i načelnik grada Mensur Jašarspahić, a nakon čega su studenti bili u prilici obići repliku Zgošćanskog stećka sljemenaka koji se nalazi ispred zgrade Pošte u Kaknju, te Omladinski centar u ovom gradu. Studenti su obišli i Površinski kop „Vrtlište“ koji posluje u sastavu Rudnika Kakanj, te kraljevski grad Kraljevu Sutjesku. Az.S
broj 168, 01.07.2011.

KAKANJSKE NOVINE

Aktivnosti KUD “Fadil Dogdibegović – Dikan”

Odigrani „Vanjek i Sladek“
Predstava „Vanjek i Sladek“ je priča prema istinitom događaju i životu češkog autora Vaclava Havela. Vaclav u svom životu doživljava sudbinu Vanjeka-pisca koji je zbog tadašnjeg režima u državi morao raditi u pivari. Iako se u predstavi kao glavni akteri pojavljuju Slaven Vidak kao Vanjek i Milan Pavlović kao Sladek – predstava nije bila toliko humorističnog karaktera kako su mnogi mislili, te su baš u tom segmentu predstave i očekivanja ostali uskraćeni, ali isto tako skoncentrisani na potpuno drugačiju radnju predstave koju nisu očekivali. Predstava je u Kaknju pred oko pedesetak posjetilaca odigrana u petak 17. juna. Do sada, ova predstava je ukupno odigrana preko dvadeset puta, što u Hrvatskoj što u Bosni i Hercegovini. „Alen Muratović i ja smo na prijedlog jednog čovjeka uradili predstavu „Vanjek i Sladek“ gdje smo premijeru imali u Puli prije tri mjeseca. Nastupali smo na nekim festivalima u

KULTURA

Tek oko pedesetak prisutnih na predstavi

Detalj sa nastupa

NASTUP NA DEVETOJ SMOTRI FOLKLORA U ZENICI
Folklorna sekcija KUD “Fadil Dogdibegović – Dikan” učestvovala je na 9. festivalu folklora “Zenica 2011.” koji se održao 25. juna u Zenici. Na ovoj smotri folklora učešće je uzelo sedam kulturno-umjetničkih društava iz Kaknja, Tešnja, Hadžića, Čapljine, Banja Luke i Zenice. Folklorna sekcija mlađeg i starijeg uzrasta uspješno se

predstavila sa Igrama iz Vranja. Nastup je pratila muzička sekcija Društva, a koreograf je bila Davorka Drijenčić. Sekcija u narednom periodu ima u planu nastupe na smotrama folklora u našoj zemlji, kao i na manifestaciji “Kakanjski dani trgovine i kulture 2011.” Nakon toga slijedi pauza u mjesecu avgustu, nakon koje počinje jesenja sezona. Amina Kulović

Hrvatskoj, a bosanskohercegovačku premijeru smo imali u sarajevskom Colloseumu. Obzirom da je predstava rađena za „malu scenu“ tipa Colloseum, mi smo opet zadovoljni posjetom i na velikoj sceni odnosno u pozorištima. Predstavu smo radili dva mjeseca. S obzirom na Alenove obaveze, da predstava ne bi propadala, Slaven je ušao kao alternacija i ovo mu je treća predstava“ - u razgovoru po završetku predstave rekao nam je poznati bosanskohercegovački glumac Milan Pavlović. Emerin Ahmetašević

Detalj iz predstave

U planu nastupi na smotrama folklora u našoj zemlji

Malobrojni posjetioci očekivali više humora

PZU “MGM APOTEKE“
Ulica A.Izetbegovića 63 Tel: 032 557-360; 557-361 Ulica 311. Lahke brigade bb Tel: 032 558-970
broj 168, 01.07.2011. 11 KAKANJSKE NOVINE

KULTURA

SJAJAN NASTUP NA FEDRI,
U četvrtak, 16.06.2011.godine, u povodu 501. Ajvatovice, u JU „Centar za obrazovanje i kulturu” Gornji Vakuf – Uskoplje izvedena je predstava „Smrt Omera i Merime”, u režiji kakanjskog akademskog glumca Mirze Mušije. Preko dvije stotine posjetilaca koji su ispunili salu do posljednjeg mjesta, imalo je priliku da uživa u izvedbi starobosanske drame, koja govori o ljubavi dvoje mladih ljudi. Prema rječima sudionika i glavnih aktera u predstavi, nikada nisu naišli na bolji i srdačniji prijem u jedan grad i odigrali predstavu tako iskreno kao izraz velike zahvalnosti i poštovanja herojskom gradu Gornjem Vakufu. To je samo dokaz da se Dramski studio cijeni od onih kojih se razumiju u kulturu i bogatstvo koju ona nosi sa sobom. Vrata Ajvatovice otvorena za narednih deset godina Među posjetiocima je zapaženo mnogo uglednih i utjecajnih ljudi Srednjobosanskog kantona. Među njima je bio i muftija travnički mr. Nusret ef. Abdibegović koji je po završetku predstave za naš list rekao: „ Z a h va l j u j e m s e „Dramskom studiju” Kakanj na prisustvu ovogodišnjim „Danima Ajvatovice” i nadam se da ćemo u narednim godinama još češće sarađivati, jer ova drama ima pravo i obavezu da bude predstavljena u svim gradovima Sred12

Gostovanja Dra

Preko dvije stotine posjetilaca bilo je oduševljeno izvedbo
ćem, glavnim imamom Medžlisa islamske zajednice Gornji Vakuf, i Nerminom Gudić, direktoricom JU „Centar za obrazovanje i kulturu” Gornji Vakuf – Uskoplje, saznali smo da su oduševljeni predstavom i veoma zadovoljni, kao što je i publika mogla osjetiti taj duh bošnjačke kulture i tradicije. Impresije sa ovog nastupa je zaista teško opisati riječima… Na sve ove pozitivne izjave i dobrodošlicu domaćina, reditelj Mir-

Domaćin u Gornjem Vakufu ef. Enes Omerović sa režiserom Mirzom Mušijom mo da oni budu naši njobosanskog kantona. stalni gosti. Želimo i to A j va t o v i c a j e n a š a da ovu predstavu poiskonska ljubav kao što postoji ljubav među gleda što više ljudi u mladima, u ovom slučaSrednjobosanskom kantonu i drugim gradoviju Omera i Merime. Čestitam mladim umjetnicima koji su za mene večeras bili posebna inspiracija i radostan sam da bošnjački narod ima takve entuzijaste, tako sofisticirano izvježbane u dikciji, tekstu, u kontinuitetu misli i riječi, a može se vidjeti da je i režiju radio neko ko živi taj duh i tu tradiciju, u svakom slučaju moje čestitke svima. Mi želimo da „Dramski studio” Kakanj bude redoGlumci su nagrađeni višeminutnim aplauzom van gost „Dana Ajvatoza Mušija odgovara: ma kao što su Busovača, vice”, stoga, rekao sam ,,Večeras sam toliko Jajce, Travnik, Livno da od ove godine itd.“ čuo dobrih i plemenitih „Dramskom studiju“ izjava na osnovu onoga U razgovoru sa doKakanj su vrata Ajvatomaćinima, gospodinom što smo mi predstavili vice otvorena narednih publici, tako da sve što Enesom ef. Omerovideset godina, i mi želikažem zaista će biti suvišno. Ovom predstavom večeras mi smo u Gornjem Vakufu jednostavno otvorili svoja srca i svoje duše i prebacili tu emociju i vratili ljude u neko vrijeme, u vrijeme u kojem je bilo ono istinsko i suštinsko na prvom mjestu, a to je ljubav koja ne poznaje prepreke, ne poznaje Publika u Gornjem Vakufu je ispunila salu do razlike, ne poznaje graposljednjeg mjesta nice, to je ta priča o

Zajednička fotografija p Omeru i Merimi. Mislim da smo je ispričali večeras najiskrenije do sada, upravo zahvaljujući publici koja je to znala da prepozna i osjeti. Nadam se da smo na ovaj način otvorili vrata za buduće sve projekte koje bude radila ova velika organizacija Dani Ajvatovice”. Mnogo manje interesovanje u Vogošći Nakon sjajnog izdanja, mnogo lijepih impresija, stvaranja novih veza koje su doživljene u Gornjem Vakufu, u Vogošći je u nedjelju, 19.06.2011. godine, u povodu manifestacije „Vo g o š ć a n s k i d a n i

KAKANJSKE NOVINE

Pozitivni komentari i n
broj 168, 01.07.2011.

, GORNJI VAKUF U TRANSU
stavu u našim prostorijama, ali ja bih volio da je bio još veći broj gledalaca, što je inače problem ne samo u Vogošći, nego i u cijeloj BiH. Ono što mogu da kažem za saradnju Vogošće i Kaknja jeste da je ona svake godine sve intenzivnija i mi ćemo i u budućnosti također, raditi na toj saradnji, nadam se da će ljudi iz JU Kakanj maksimalno pripremati pozorišne predstave, ono što vi pripremite mi ćemo svakako i realizovati. Iz razgovora sa suorganizatorom manifestacije „Vogošćanski dani” RTV Vogošća, Elvirom Halilovićem, glavnim i odgovornim urednikom saznali smo: „Još jedna predivna predstava „Dramskog studija Kakanj” i zaista je bilo zadovoljstvo gledati je. Sve što ostaje za kraj, jeste da vam poželimo još mnogo predivnih predstava sličnih ovoj i nadam se da će većinu tih ostvarenja moći pogledati i naši sugrađani”. Ovacije i višeminutni aplauz za odigravanje predstave “Bamja s faširanim u ekspres loncu” na Fedri Nаkon odgledаnih šesnаest predstаvа koje su prijаvljene zа zvаničnu konkurenciju Teаtаrskog festivаlа FEDRA u Bugojnu, koji će se održati od 25.06. do 02.07.2011. godine, selektor Ljubišа Sаvаnović odlučio je dа sljedećih sedаm predstаvа uvrsti u konkurenciju: PORODIČNE PRIČE, Pozorište “Mаle stvаri”, Trebi-

KULTURA

amskog studija

om kakanjskih glumaca. Vogošća ni sjena ostalih gradova

Na sceni u Bugojnu
nje, NA ČIJOJ STRANI, Teаtаr “Totаl”, Visoko, BRZINA TAME, Teаtаr “Fedrа”, Bugojno, PROBUDI SE, RADO, Drаmski studio, Istočno Sаrаjevo, ČEKAJUĆI MARČELA, Pozorište “Mаle stvаri”, Trebinje i Teаtаr “Fedrа”, Bugojpredstаvu veomа zаnimljivom. Niz komičnih situаcijа, veomа аktuelаn tekst i preciznа režijа preporučuju ovu predstаvu zа tаkmičаrsku selekciju ovogodišnjeg festivаlа.” Prvi put od osnivanja Dramskog studija koji svega onoga što ne bi trebalo biti. Oni koji su pogledali predstavu u Kaknju, znaju da se radi o predstavi sa bogatstvom humorističnih scena, koje su prepoznali i posjetioci u Bugojnu. Po završetku predstave, uslijedio je tradi-

prije nastupa u Vogošći 2011”, u prostorijama JU KSC Vogošća izvedena predstava „Smrt Omera i Merime” Dramskog studija Kakanj ali tek pred oko tridesetak posjetilaca. Po s l i j e i z ve d e n e predstave razgovarali smo sa gospodinom Adisom Osmanovićem, direktorom JU KSC Vogošća koji na je rekao: „Meni je zadovoljstvo da nakon pozorišne predstave koja zaista utječe na gledaoce mogu da kažem da je ovo dobar vid saradnje između JU KSC i mog prijatelja Izeta Fejzovića iz Kaknja. Drago mi je da smo po treći put realizovali pozorišnu pred-

na internet stranicama
broj 168, 01.07.2011.

Glumački ansambl na okruglom stolu poslije prikazivanja predstave no, UDIJELITE SIROTI- egzistira već dvanaest cionalni okrugli sto, na NJI, “Pozorište mlаdih”, godina, glumački ankojem je ansambl bio Tuzlа, BAMJA SA FAŠI- sambl predstave “Bamja ispitivan, kritikovan, R A N I M U P R E T I S s faširanim u ekspres pohvaljivan... Ovo je LONCU, Drаmski stu- loncu” se predstavio na jedna velika stvar za dio, Kаkаnj. Kakanjci su 39. Bugojanskom pozograd Kakanj, za Dramdobili brojne epitete za rišnom festivalu Fedra. ski studio da su preposvoju izvedbi, a između Pred oko dvije stotine znati na jednom od najostalog selektor ovogo- posjetilaca u KSC Bugojvećih amaterskih pozodišnjeg festivala za no je odigrana ova crna rišnih festivala i njima predstavu je rekao: komedija koja je za sladefinitivno treba pružiti ”Još jedаn аnsаmbl bije poznavaoce pozoveću podršku. Rezultati i z r e d а “ m l а đ i h ” . rišne umjetnosti bila žirija o najboljim predVeomа dobro izgrаđeni teška za “provariti” jer stavama bit će objavljeni i profilisаni kаrаkteri, se radi o predstavi koja 2. jula 2011. godine. mlаdаlаčkа poletnost i prikazuje naša društvep o z i t i v n а d r s k o s t no stanje duboko u saEmerin nаdomještаju mаnjаk mu bit onoga što je izoAhmetašević iskustvа i čine ovu krenuto, iskvareno i
13

KAKANJSKE NOVINE

ANKETA

BIĆE NAS NA SVE STRANE, A U KAKNJU NAJVIŠE
Ljeto je nastupilo i bliži se vrijeme godišnjih odmora. Svake godine turističke agencija nas “bombarduju” raznim ponudama za egzotična ljetovanja na Jadranu, Sredozemlju, krastarenja, upoznavanja “čari Bliskog Istoka”, Azurne obale, pa sve do Dubaija. Nažalost, cijene su sve samo ne povoljne, barem za prosječni bosanski džep. Obični narod se najčešće zadovolji sedmodnevnim boravcima na najbližim destinacijama Makarske rivijere ili na sve popularnijem (jeftinijem) crnogorskom primorju (Herceg Novi, Bar, Ulcinj). Ove godine i mjesec ramazan nastupa sa početkom mjeseca avgusta, što je u značajnoj mjeri uticalo na planiranje godišnjih odmora. Ispitali smo da li je recesija uzela danak i kad su u pitanju odlasci na zaslužene godišnje odmore. Gdje ljetuju Kakanjci i Kakanjke i kako namjeravaju provesti svoje godišnje odmore pročitajte u anketi. Meho Lušija ga provesti u ibadetu i obilasku drugih džemata za vrijeme teravihnamaza. Amila Bjelopoljak

Gdje planirate provesti godišnji odmor?

jući se za septembarske ispitne rokove. Eldin Hekić - Ovaj raspust planiram iskoristiti u potpunosti. Početkom jula odlazim u Hercegovinu, nakon toga u Goražde, u posjetu sestri, a potom u Bosansku Krupu, bratu, a onda možda i na more. Sve u svemu, pla- S prijateljima idemo niram veliku zabavu i po Bosni. Ove godine nezaboravno iskustvo! ništa more... Sada idemo Alisa Krivokapa u Tuzlu i Visoko na piramidu! Samedina Mahmutović

ravam ljetovati u Crnoj Gori, naravno prije mjeseca ramazana. Aida Hrusto

- Godišnji odmor uzimam za vrijeme mjeseca ramazana i namjeravam
14

- Ove godine za godišnji odmor nam j e r a va m o t p u t o va t i u Austriju na poziv prijateljice. Iskoristit ću tako i bezviz n i r e ž i m p u t o va n j a i posjetiti kulturne z n a m e n i t o s t i o ve z e mlje. Senad Mušija - Ovo ljeto namjeravam provesti kod nane jedući domaće voće, uživajući u prekrasnoj prirodi i sprema-

- Dio godišnjeg odmora planiram provesti sa meni dragim i bitnim ljudima u Tuzli i uživati na Panonskim jezerima. A dio odmora ću iskoristiti za ljetovanje na Jadranu. S obzirom da se bliži i mjesec ramazan, ostatak godišnjeg odmora provest ću u krugu uže porodice, u postu i iščekivanju iftara. Damir Čobo

- Ove godine godišnji odmor namjeravam provesti kod kuće u krugu porodice i prijatelja. Prethodnih godina smo ljetovali u Crnoj Gori, ali ove godine smo odlučili napraviti malu pauzu. - Godišnji odmor planiSadan Sikira ram provesti u Hrvatskoj - Kad prođu pripre- (Zagreb-Zadar-Pula ). mna nastava i prijemni Anketirala ispit za fakultet, namjeAmina Kulović

KAKANJSKE NOVINE

broj 168, 01.07.2011.

POLICIJSKI BILTEN

Sa Gradske fontane Kakanj ukradene četiri skupocjene „pjenilice“
Tokom noći 23/24.06.2011. godine, nepoznate osobe ukrale su sa Gradske fontane Kakanj četiri skupocjene „pjenilice“. Iz Zavoda za planiranje grada Kakanj koji je zadužen za održavanje ove fontane u strogom centru grada saznajemo da su radnici odmah nakon što utvrđeno da nedostaju ovi uređaji o svemu obavjestili Policijsku stanicu Kakanj. Tokom dana obavljen je uviđaj na licu mjesta i zahvaljujući nadzornoj kameri koja se nalazi na trgovačkom objektu „Bingo „utrvđeno je vrijeme krađe“ i nezvanično osoba koje su učesvovale u krađi. Policija je tokom dana privela osobe za koje se sumnja da su počinili ovo krivično djelo, te su nastavljene aktivnosti na dokumentovanju istog. Az.S.

Lopovi ne biraju ni mjesto niti vrijeme

Gradska fontana u Kaknju

Sa nastupanjem ljetne sezone, kada većina građana napušta svoje domove na određeni period zbog odlaska na godišnje odmore, u pravilu se bilježi porast imovinskih krivičnih djela provaljivanjem u kuće i stanove. U skladu sa tim povećanjem krivičnih djela, u organizacionim jedinicama Uprave policije sačinjavaju se planovi poduzimanja mjera i radnji u kojima je u cilju prevencije ovih krivičnih djela predviđen pojačan operativni rad na terenu, kao i i pojačan nadzor i praćenje lica sklonih vršenju ovih krivičnih djela. Pored naznačenih aktivnosti, preventivno djelovanje kada su u pitanju ova krivična djela nije zadovoljavajuće te izvršioci ovih krivičnih djela koriste svaku priliku kako bi ostvarili protivpravnu imovinsku korist otuđenjem tuđe imovine. Na bazi dosadašnjih iskustava, a imajući u vidu određene navike i metode koje kradljivci koriste, savjetujemo građanima da i sami preduzmu određene mjere samozaštite i na taj način izbjegnu mogućnost da postanu žrtve kradljivaca. Policijski službenici su dužni da poslove i zadatke zaštite života, lične i imovinske sigurnosti građana, spječavanja izvršenja krivičnih djela i hvatanja njihovih izvršilaca, kao i poslove i zadatke održavanja javnog reda i mira, vrše u svakoj prilici pa i onda kada izvršavanjem tih poslova i zadataka dovode u opasnost svoj život. Rad policijskih službenika bit će znatno efikasniji ako građani i sami poduzmu određene aktivnosti na zaštiti svoje imovine, odnosno da svojim savjesnim i odgovornim postupanjem umanje rizike nastupanja situacija u kojim bi kriminogena lica, koristeći nepažnju istih, otuđila ili ugrozila imovinu građana. broj 168, 01.07.2011.

Kako se zaštititi od kradljivaca
S tim u vezi, našim građanima savjetujemo sljedeće: • Uvijek zaključavajte ulazna vrata, bez obzira koliko kratko ćete biti odsutni, a ne zaboravite zatvoriti prozor ili balkonska vrata; • Ako ste u mogućnosti, pored glavne brave na ulaznim vratima ugradite i jednu dodatnu – pomoćnu bravu; • Uložak brave postavite tako da dio koji je okrenut ka vani bude ravan sa vratima, tako da ga je nemoguće obuhvatiti kliještima ili drugim podesnim sredstvom i polomiti; • Ako idete na godišnji odmor, kuću ili stan povjerite na čuvanje licu od povjerenja (bliži rođak, komšija) kome ćete povjeriti ključ od ulaznih vrata i zamolite ga da preko noći pali svjetlo i da češće obilazi i provjetrava prostorije. Upoznajte ga sa vrijednijim stvarima koje ostavljate, kako bi u slučaju provale odmah mogao da saopšti policiji šta je otuđeno; •  Zamolite komšije da, ako čuju buku u vašem stanu odmah pozovu policiju, čiji će pripadnici hitno izaći na lice mjesta i utvrditi o čemu se radi; • Ne spuštajte roletne do kraja na prozorima, jer kriminalci i to prate i donose zaključak da niko ne boravi u stanu ili kući; • Ako odlazite na duže vrijeme iz stana, ne ostavljajte novac, zlatni nakit i oružje u kući, već ih dajte na čuvanje licu od povjerenja ili pak pohranite u trezor neke banke; • Nikad ne ostavljajte ključ od ulaznih vrata ispod otirača, u papučama, saksijama za cvijeće i drugo, jer kriminalci znaju za ta “skrivena mjesta”; •

Preventiva u sezoni godišnjih odmora

Ne pričajte svima da nekuda putujete i ne ostavljajte takve poruke na vratima ili telefonskim sekretaricama; • Ne držite novac i zlatni nakit u posudama na kuhinjskoj vitrini, ispod jastuka ili u ormarima među rubljem, jer ih kriminalci prvo tu pronađu; • Ako ostavljate bolesnu osobu ili djecu samu u stanu, zamolite komšije ili bližu rodbinu, da ih češće obiđu, a djecu podučite da nikome ne otvaraju vrata, već da telefonom zovu vas, komšije, rodbinu ili policiju, jer kriminalci često proučavaju život i navike potencijalne žrtve; • Ne ostavljajte pored kuće predmete podobne za savladavanje prepreka kao što su merdevine, sanduci i slično, jer kriminalci to mogu vješto iskoristiti za provalu u vašu kuću ili stan; • Na porodičnim kućama i stanovima u prizemlju ugradite dodatnu zaštitu na prozorima i drugim većim otvorima. Preventivno djelovanje policije u okviru savremene strategije policijskog djelovanja orjentisano je ka zajednici, što znači da efikasno sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela zavisi u dobroj mjeri od nivoa uspostavljene saradnje između policije i zajednice u kojoj ona djeluje. Opredjeljenje ove Uprave policije je intenzivan i kontinuiran rad na poboljšanju komunikacije i međusobnih partnerskih odnosa između građana i policije. Pozivamo građane da surađuju sa policijom, da pozivom na besplatan broj 122 dostavljaju sva raspoloživa saznanja i podatke o nezakonitim i negativnim pojavama, te da budu partner policiji u stvaranju pretpostavki sa bolji i sigurniji život. URED POLICIJSKOG KOMESARA 15

KAKANJSKE NOVINE

POLICIJSKI BILTEN

Pronađena značajna količina narkotičkih sredstava
Postupajući po zavedenoj akciji te operativnim radom na terenu, policijski službenici Policijske stanice Kakanj su došli do saznanja o kriminalnim aktivnostima lica P.S., rođenog 1977. godine i lica F.D., rođenog 1972. godine, oba iz Kaknja, nakon čega se pristupilo opsežnim kriminalističkim provjerama koje su potvrdile tačnost istih, o čemu je odmah upoznato i Kantonalno tužilaštvo Zenica, po čijim nalozima se postupalo u naznačenim aktivnostima. U cilju dokumentovanja krivičnog djela i procesuiranja istog, uz saglasnost nadležnog tužioca, od strane policijskih službenika Policijske stanice Kakanj je dostavljen zahtjev sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Kaknju, za izdavanje naredbe za pretres kuća i pratećih objekata koje koriste navedena lica, nakon čega je na osnovu naredbe Općinskog suda u Kaknju, dana 13.06.2011. godine, od strane istražitelja Policijske stanice Kakanj, službenika Sektora kriminalističke policije i pripadnika Jedinice policije za podršku MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, izvršen pretres kuća i pratećih objekata, vlasništvo P.S., koji se nalaze u mjestu Povezice, općina Kakanj. Izvršenim pretresom u unutrašnjosti kuća pronađena je značajna količina narkotičkih sredstava i drugih nedozvoljenih predmeta koji su privremeno oduzeti od strane policijskih službenika. Radi se o sljedećim narkotičkim sredstvima i predmetima: • 1200 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “Speed”, • veća količina puščane municije cal. 7,62 mm, • 11 okvira za automatsku pušku, • jedna poluautomatska puška bez zatvarača, • jedna ručna bomba, • osam vojnih noževa, • veća količina tableta u pvc kesicama, • 26 stabljika biljke koja svojim izgledom asocira na indijsku konoplju visine 10-30 cm, • četiri pakovanja sasušene biljne materije,

Pretresi u Povezicama

Dio pronađenih opojnih sredstava tokom pretresa • 38 paketića sa praškastom materijom, umotanih u aluminijsku foliju, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “Speed”, • pvc kesa sa većim brojem sjemenki, najvjerovatnije indijske konoplje, • tri digitalne vage, • gumena policijska palica, • tri pvc cjevčice i pvc kartice sa tragovima bijelog praha i novac u iznosu od 80 Eura i 110,00 KM. Pored navedenog, u potkrovlju kuće je pronađena improvizovana laboratorija za proizvodnju i uzgajanje opojnih droga, u kojoj je pronađen veći broj saksija napunjenih zemljom, do kojih je doveden sistem za navodnjavanje, a u saksijama je takođe pronađeno devet stabljika koje svojim izgledom asociraju na indijsku konoplju. Pronađena laboratorija je fotografisana i privremeno oduzeta, kao i pronađena opojna droga, koja će biti predmet vještačenja u Odsjeku za kriminalističku tehniku i KDZ MUP-a ZE-DO kantona. Lica P.S. i F.D. su lišena slobode, zadržana u prostorijama za zadržavanje Policijske stanice Kakanj i nad istim je zavedena kriminalistička obrada. Nakon prikupljenih dokaza i dokumentovanja krivičnih djela, ista su uz službeni Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršilaca predata Kantonalnom tužilaštvu Zenica na dalji postupak, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo “Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 238. KZ FBiH i krivično djelo “Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija” iz člana 371. KZ FBiH. Ured policijskog komesara

Aktivnosti policije - Dana 16.06.2011. godine, u službenim prostorijama Policijske stanice Kakanj, zbog sumnje da je izvršio više krivičnih djela na području općine Kakanj, lišen je slobode M.H. iz Zenice, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada. Kriminalitet - U vremenskom periodu od 19.06. do 21.06.2011. godine, u mjestu Ričica, izvršena je teška krađa u vikend kuću, vlasništvo T.A., odakle je otuđena određena količina predmeta. Policijski službenici su poduzeli aktivnosti na dokumentovanju navedenog krivičnog djela. - Dana 16/17.06.2011. godine, u toku noći, u mjestu Bilješevo, izvršena je teška krađa u ambulantu porodične medicine, odakle je otuđeno 12 metara bakarne cijevi od radijatora. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja Policijske stanice Kakanj. - Dana 22.06.2011. godine, u ulici Bratstva i jedinstva, na osnovu naredbe Općinskog suda u Kaknju izvršen je pretres kuće i pratećih objekata koje koristi lice Č.O. Prilikom pretresa, u saksiji je pronađen jedan zasad koji svojim izgledom asocira na opojnu dogu marihuanu, dok je kod navedenog lica pronađena alufolija sa bijelim prahom koji asocira na opojnu drogu. Lice Č.O. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje gdje je nad istim izvršena kriminalistička obrada. Saobraćajne nezgode - Dana 18.06.2011. godine, u 18,00 sati, na lokalnom putu u mjestu Barakovići, došlo je do saobraćajne nezgode slijetanjem sa kolovoza traktora marke “IMT-539”, bez registarskih oznaka, kojim je upravljao S.T. iz Kaknja. U saobraćajnoj nezgodi S.T. je zadobio teške tjelesne povrede, konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica, a saputnik B.A. iz Kaknja, zadobio je lake tjelesne povrede, konstatovane u Hitnoj medicinskoj pomoći Kakanj. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja Policijske stanice Kakanj. (www.mupzdk.gov.ba)
broj 168, 01.07.2011.

KAKANJSKE NOVINE

16

OGLASI

BESPLATNI MALI OGLASI
Besplatne male oglase možete poslati sms porukom: 061/362-654 i na e-mail: kakanjske@gmail.com
• • Izdajem polunamješten stan u gornjem dijelu grada, u obzir dolaze mlađi parovi. Tel: 061-236-879; Povoljno prodajem vikendicu na 280 m2 zemlje sa svim priključcima, lokacija Vrhevlje uz glavnu cestu. Tel: 062-942-082; Prodajem parcelu u naselju Zgošća 2.000 m2 sa prilaznim asfaltnim putem. Tel: 032-553-526; Prodajem telefon Sony Ericsson K800i. Cijena 90 KM. Tel: 062-520-814; Prodajem povoljno dobro očuvane kauče, dva komada. Tel: 062-706-815; Prodajem peć marke „Kraljica“ boje kafe, remontovana prošle godine, korištena za dogrijavanje. Cijena 120 KM. Tel: 061-414-046; Prodajem motor od mješalice snage 0,570 kw 2.5A. Tel: 061-788-076; Mlad momak, iskren, pošten, u teškoj sutuaciji traži i moli sve one koji mu mogu pomoći, ako ima kuća na čuvanje ili bilo koji drugi posao. Tel: 062-476-269; Radim ručno malterisanje i ostale građevinske radove. Tel: 061-788-076; Prodajem mobitel Nokia 1100. Cijena 25 KM. Tel: 061-788-076; Prodajem plejstejšn 3 + 2 džojstika i 4 CD-a. Cijena 600 KM. Tel: 061-788076; Prodajem mašinu za malterisanje. Cijena 4.200 KM. Tel: 061-788-076; Prodajem dječiji autić na akumulator, dvosjed, marke Pego Peg. Cijena 360

• • •

• • • •

• • • • • • •

• •

• • • • •

• •

KM. Tel: 061-788-076; Prodajem motokultivator IMT 410, star 8 mjeseci, bez priključaka. Cijena 3.600 KM. Može zamjena za kravu. Tel: 061-847-817; Prodajem stan 70 m2 u soliteru 2 na 7. spratu, renoviran, lijep i prostran, 1.000 KM po m2, papiri uredni. Zvati poslije 12:00 sati. Tel: 061-586-522; Prodajem 200D Mercedes, istekla registracija. Cijena 600 KM. FIKSNO. Tel: 061-166-345; Prodajem povoljno drva u paletama: jelova bukova i ugalj, vršimo dostavu na vašu adresu. Tel: 061-499-120; Pravim sve vrste namještaja tapaciranog, popravljam sve vrste starog namještaja i montiram sve vrste pločastog namještaja. Tel: 062944-747; Prodajem dvosobni stan u Kaknju 56,5 m2. Cijena 63.000 KM. Tel: 065-447896; Prodajem kravu, zdrava i veterinarski pregledana. Tel: 061-717-690 ili 061534-322; Prodajem kavez za koke nosilice. Tel: 061-713-329; Prodajem 335 kvadrata zemlje u Doboju-Studenac. Tel: 061-390-094; Prodajem kuću sa okućnicom u naselju Doboj. Tel: 061-390-094; Prodajem pištolj 7,65 mm. Tel: 032554-686 ili 062-663-692; Prodajem povoljno ugaonu sećiju, skoro nova. Prodajem dvije gume za fiću u kompletu sa felgama 145/12, povoljno. Prodajem šator za 4 osobe i navlaku za manje auto (šator). Tel: 032-554-686 ili 062-663-692; Prodajem biciklo skoro novo. Povoljno. 032-554-686; Prodajem frižider manji u dobrom

• •

• • • •

• • • • • • • • •

Direktor - tel 032-557-180 Centrala/fax - 032-555-808 www.trgosped.com.ba e-mail: trgosped@bih.net.ba

• • •

Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera
broj 168, 01.07.2011.

stanju. Prodajem sto za pijace montažni od kvadratnih cijevi. Prodajem kožnu šofersku jaknu. Sve vrlo povoljno. Tel: 032-554-686 ili 062663-692; VRŠIMO USLUGE RUČNOG MALTERISANJA KVALITETNO I POVOLJNO. Tel: 061-362-609; Mijenjam stan u centru grada (zgrada Gradske apoteke) 30 m2 za kuću, PVC stolarija, zidovi nanovo presvučeni. Tel: 061-362-609; Pokretna islamska knjižara nudi vam: serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta, ilmihale, audio i video kasete, suru „Bekaru“ na kasetama i CD-u, surme, mevlude, „Veliki tumač snova“, mirise, razne zbirke dova, privjeske, Kur’an na transkripciji – kućna dostava na području Kaknja. Tel: 061-750-142; Iznajmljujem šator i suncobrane sa inventarom i ugostiteljskom uslugom. Tel: 061-290-329 ili 032-553-992; Vršimo usluge zidanja i malterisanja. Tel: 062-487-733; Prodajem sadnice oraha. Cijena 1 KM. Tel: 062-486-733; Parketar: brusim i lakiram sve vrste parketa i sipoda bezprašinskom mašinom, postavljam laminate. Tel: 061-774-925; Prodajem kombinovanu peć za etažno grijanje marke Alfa Plam -20, korištena dvije sezone. Tel: 061-310-843; Prodajem industrijsku šivaću mašinu marke Overlovka Union 3 konca. Tel: 062-627-266; Prodaje se vikendica i 1400 kvadrata zemlje na Jejicama. Tel: 032-556-957 ili 063-571-616; Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju u odličnom stanju. Cijena 650 KM. Tel: 032-777-463; Tražim bračni par za čuvanje kuće na duži vremenski period, bez kirije. Tel: 061-085-319; Prodajem kosu Goldoni za motokultivatore u vrlo dobrom stanju. Tel: 062-407-136; Moler: krećim i gletujem vrlo povoljno kvalitetno i čisto. Tel: 062-060-394; Kupujem žabice za šalovanje po povoljnoj cijeni. Tel: 061-983-379; Hitno potreban stan pod kiriju bračnom paru u užem dijelu grada na duži vremenski period. Tel: 062-934767; Dajem instrukcije/časove matematike za osnovce. 1 h = 5 KM, tel: 061 595 166; Prodajem polovan frižider marke OBODIN. Cijena 120 KM. Kontakt: 061/929 804; Prodajem poluopremljenu novosagrađenu vikendicu 90 m2 i 400 m2 zemlje, vlastiti put, struja, voda, tel. 061-615-265; Prodajem dvije parcele po 200 m2 na Jejicama uz glavni put, tel.061-615265.
17

KAKANJSKE NOVINE

ZABAVA

KAKANJSKE NOVINE 18

broj 168, 01.07.2011.

SPORT

U prvoj sezoni do zapaženih rezultata
Kako smo naveli u prošlom broju, ekipa Mladosti je svoju premijernu sezonu u Drugoj ligi FBIH završila kao četvrtoplasirana ekipa u Drugoj ligi FBIH. Uprava ovog kluba može biti sasvim zadovoljna a konačan plasman na četvrto mjesto im donosi titulu najprijatnijeg iznenađenja u ovoj sezoni Druge lige FBIH. Izabranici Mirnesa Buze kvalitetno su odradili većinu utakmica, pa su tako uspjeli da savladaju i objektivno jače protivnike, a za njih nije bilo razlike da li igraju kući ili na strani. Protekla sezona je samo jedan od dokaza kvalitetnog rada uprave ovog kluba u proteklom periodu. Sve je krenulo dobro još od pretprošle sezone kada su u klubu pred 50. rođendan poklonili plasman u 1/16 finala Kupa BIH što je u to vrijeme bio sjajan uspjeh za ovu ekipu i do sada je ubilježen kao najveći uspjeh ovog kluba. Nakon toga su u prošloj godini uspjeli da se prošetaju ligom Ze-do kantona, da bi na taj način za 50. obljetnicu klubu donijeli plasman u viši rang takmičenja te samim tim po prvi put u svojoj historiji uspjeli da pređu u viši rang takmičenja. Na tome se nije stalo a dokaz tomu je i ova sezona u kojoj su završili kao četvrtoplasirana momčad u Drugoj ligi FBIH. Mladost kao brend Ono što je interesantno istaknuti jeste da je proteklih godina pored rezultatskih uspjeha na terenu, kolektiv Mladosti uporedo sa tim pravio i brend od imena Mladost te su u svakom momentu, te na svaki mogući način pokušavali da kolektiv Mladosti približe što više svojim gledaocima te navijačima. Najbolji dokazi tome mogu se vidjeti u podršci radu sa mladim selekcijama, te u organizaciji jakog memorijalnog turnira na kojem redovito učestvuju premijerligaši Sarajevo te Željezničar. I to nije sve, već se za upravu ovog kluba može reći da radi i mnogo više, pa je tako za 50 godina kluba održana svečana akademija, a onima koji su ovaj klub zadužili svojim angažmanom dodijeljena su i adekvatna priznanja. Da je ova manifestacija doista značajna može potvrditi i činjenica da, recimo, dvije uprave FK Rudara iz Kaknja nisu organizovale proslave godišnjica i to 80. godišnjice koja je bila 2008., te 90. godišnjice koja se dogodila 2010. (ova druga zbog naknadnog utvrđivanja godine nastanka FK Rudar). Kada se sve to

FK Mladost Doboj: rezime sezone 2010/2011.

broj 168, 01.07.2011.

Ekipa Mladosti uzme u obzir, onda uprava ovog kluba može biti zadovoljna urađenim. U pozitivne aktivnosti spada i činjenica da su uspostavljeni dobri odnosi sa FK Željezničar Sarajevo, te sa NK Čelik Zenica koji redovno u pripremama za sezone igraju prijateljske mečeve sa ekipom Mladosti i redovni su gosti stadiona u Doboju kod Kaknja. Tu je također i razvijanje kvalitetnog odnosa sa ekipom Rudara koji je iz godine u godinu sve bolji te se u njemu osjeti obostrana korist za oba tima iz našeg grada. Vrijedi još i dodati da je uprava ovog kluba tradicionalno jedan od organizatora fudbalske lige veterana u Kaknju. Napredak vidiljiv u kvalitetu ekipe te u rezultatima Sve ovo pobrojano dokaz je da su zaljubljenici te aktivisti godinama unazad bili u pravu kada su se trudili da ovaj klub izvedu u jedan kvalitetan klub, a dokaz tomu su i neke od najvećih zvijezda istog, prije svega Mehmeda Buze, te Hamde, Salke, Senada i Ševke Merdanovića. Da se kvalitetan rad u ovom klubu itekako primjeti govori i činjenica da je ekipa Mladosti u Drugu ligu ušla sasvim rasterećeno i sa nadom da opstanu u istoj, a već u prvoj sezoni zabilježili su značajan uspjeh. Naime, sezonu su završili kao četvrtoplasriana ekipa, a bili su kvalitetan protivnik gotovo svim ekipama u ovoj ligi, pa čak i novopečenom federalnom prvoligašu Unisu iz Vogošće. Tijekom protekle dvije godine klupu Mladosti predvodio je Mirnes Buza, sjajni mladi stručnjak koji je ekipu Mladosti preuzeo u svojoj 36. godini da bi sa njom napravio izvrstan rezultat uvodeći je u Drugu ligu

FBIH, a potom i osvojivši u njoj 4. poziciju. Na taj način mladi trener Buza se upisao zlatnim slovima u historiju ovog kluba te nastavio stopama svog oca Mehmeda. Igrački kadar Što se igračkog kadra tiče, on je domaći igrački kadar. Mahom nastao u omladinskim pogonima FK Rudar iz Kaknja, još u vrijeme kada ekipa Mladosti nije imala omladinskih pogona. Ipak, iz godine u godinu sve je evidentnije da ekipa Mladosti ima potencijala i za pravljenje svojih talenata a dokaz tomu su i sjajni uspjesi kadetske selekcije ovog kluba koji su uspjeli da osvoje Kadetsku omladinsku ligi Ze-do kantona. Ipak, ove sezone većinu tereta ponijeli su već pomenuti igrači mahom iz podmlatka ekipe Rudara. Tako je na golu dosta siguran bio Mujagić. Ispred njega dobro su igrali kapiten Mehanović, Piljug, Alagić, Bukvić, Čeliković, sredinu su držali Kubat, Helja, Husić, Bošnjak, te Topalović u prvom dijelu sezone, koji je nakon toga prešao u redove ekipe Rudara. Kao kvalitetno rješenje u napadu su se pokazali Burdalić, Šolbić, te Hodžić a u drugoj polovici prvenstva pridružio im se iz Rudara mladi Bajramović. Mladost u narednoj sezoni Ekipa Mladosti će u narednu sezonu ući znatno oslabljena i to ponajviše odlaskom sa klupe sjajnog trenera Mirnesa Buze, koji iz privatnih razloga (nastavak školovanja za dobivanje profi trenerske licence) nije mogao nastaviti vođenje ekipe pa je morao da odstupi sa ove pozicije. Također, u ekipu Rudara vratili su se Čeliković, Alagić, Kubat te Helja, pa je

19

KAKANJSKE NOVINE

PREDSTAVLJAMO
Mladost ostala oslabljena i na ovim pozicijama. Ipak, iz ekipe Rudara u Mladost bit će preseljena nekolicina igrača koji u Rudaru neće imati priliku za igru, pa na taj način ekipa Mladosti neće biti na velikom gubitku. Dobra stvar je i to što bi u narednu sezonu Mladost trebala da uđe sa potpuno oporavljenim kapitenom Mehanovićem koji dosta znači u ovom klubu, a još je neizvijesno da li će Škulj (teška povreda nakon brutalnog starta u Hrasnici) uopšte se vratiti aktivnom igranju fudbala. Ipak, treba naglasiti da podmladak Mladosti polako daje svoje prve plodove pa ćemo tako naredne sezone u više navrata imati priliku da gledamo mlade nade ove ekipe na djelu. Na upravi je pak zadatak da što prije pronađe adekvatnog trenera koji će nastaviti stopama Mirnesa Buze te da nastave sa razvijanjem kluba u odličnom smjeru, na kojem se nalaze proteklih par sezona.
Kadeti ekipe Mladosti prvaci Kadetske omladinske lige Ze-do kantona Još jedan u nizu sjajnih uspjeha ekipe Mladosti ove godine je uspjeh kadetske ekipe FK Mladost. Naime, nakon 51 godinu takmičenja ekipa Mladosti dobila je i prve prvake a radi se o kadetskoj selekciji ove ekipe koja je u izuzetno jakoj konkurenciji uspjela da bude kvalitetnija od protivnika te na taj način izbori šampionsku titulu i to u kadetskoj selekciji, a ovu vijest prenijeli su neki od najvećih printanih medija u BIH. Predvođeni sa klupe nekadašnjim prvotimcem ekipe Rudara Amelom Kozlom, kadeti FK Mladosti uspjeli su da ubilježe 15 pobjeda te ostvare još jedan remi i četiri poraza. Sa ukupno 61 postignutim golom, što je preko 3 gola u prosjeku, zasluženo su došli do titule šampiona. Najbolji strijelac ekipe bio je Harun Drijenčić sa 24 postignuta pogotka. Šampionsku generaciju kadetske ekipe Mladosti čine: Ajdin Čelebić, Belmin Ahmetović, Kenan Purišević, Harun Drijenčić, Semir Begić, Muhamed Berbić, Samir Suljić, Tarik Berbić, Ahmedin Čišija, Ajdin Dželo, Vedin Kulović, Edin Tokmo, Semir Alispahić, Belmin Hajduković, Alem Avdispahić, Faris Pipo i Haris Čišija, od kojih svi izuzev Čelebića, Tokme, Ahmetovića i Avdispahića i naredne sezone imaju pravo nastupa u ovoj selekciji, što je garancija da će ponovo igrati značajnu ulogu i biti kandidati za odbranu titule prvaka.

Ekipa Rudara kreće sa pripremama za narednu sezonu
Ekipa Rudara nakon nepunih mjesec dana odmora, vraća se u pogon svojim standardnim aktivnostima. Riječi su to trenera Božičića koji je prozivku za nastavak sezone najavio već za subotu, 2. jula. Ekipa Rudara nakon prozivke vratit će se svojim standardnim obavezama te se na najbolji mogući način pokušati pripremiti za novu sezonu. Ove godine, pak, oči javnosti su uprte ni manje niti više nego u Premijer ligu, a mnogo je razloga za takvo što. Prije svega, prvo što skreće pažnju na takvo nešto je ostanak iskusnog stručnjaka na kormilu ekipe Rudara Slaviše Božičića, koji je u ovom ljetnom periodu imao ponudu za preuzimanje klupe prvaka BIH, ekipe Borca iz Banja Luke, ali je ipak ostao u Kaknju do kraja svog ugovora a to je još jednu sezonu. To, pak, znači da će se ispoštovati i dio ugovora po kojem je Božičić doveden da „spasi“ ekipu Rudara od ispadanja prošle sezone, te da u narednoj sezoni ekipu Rudara vrati u sam vrh Prve lige FBIH. A ove godine Prva liga FBIH ponovo će biti jedna od slabijih u poslijeratnom periodu. Recesija, te sve ostale „zarazne bolesti“ koje su zahvatile bh. fudbal ostavile su vidljiv trag na fudbalskim terenima, a to se posebno izražava kroz nižerazredna takmičenja. Dokaz tomu je i plasman u Premijer ligu protekle sezone ekipe Goška iz Gabele, koja dolazi iz „naselja“ od 2,500 stanovnika, za koju je Kakanj praktički metropola, te koja nema izgrađen stadion na kojemu bi trebali igrati svoje utakmice. Ove sezone u Prvoj ligi FBIH moglo bi biti i gore. Naime, potencijalnih kandidata za ulazak u Premijer ligu je malo. Klubovi koji su ušli u Prvu ligu FBIH tipa Bratstva, ili Unisa iz Vogošće grčevito će se boriti za opstanak u istoj. Prošlosezonski premierligaš Budućnost iz Banovića standardno

Premijer liga nikad bliže

20

nakon ispadanja iz Premijer lige naredne sezone u Prvoj ligi ne uspije napraviti gotovo ništa, ekipa Jedinstva iz Bihaća odavno je srozana a konstantni problemi u upravi mogli bi ih spriječiti za velike domete ove sezone. Ekipe Saška, Iskre, Goražda, Čapljine, itd. ove će sezone igrati ulogu otprilike kao onu iz prošle. Sve ovo bi moglo biti sjajna uvertira te otvorena vrata za konačan plasman u Premier ligu ekipe Rudara i to nakon 11 godina igranja u Prvoj ligi FBIH. Da su ciljevi veliki govore i riječi trenera Božičića kojeg smo zatekli na stadionu Mladosti u Doboju kako nadgleda individualni rad Čelikovića i Helje kako bi se na što bolji način uklopili u momčad: „Evo vidite, pokušavam da ove momke što bolje pripremim da bi se uklopili u rad kondiciono sa ostatkom ekipe. Nadam se da ćemo uz ove momke dovedene iz FK Mladost te sa još dva ili tri pojačanja uspjeti da stvorimo kadar spreman za napad na plasman za ulazak u Premier ligu. Ekipa je trenutno izuzetno kvalitetna i nadam se da ukoliko ostanu svi igrači da ćemo u narednoj sezoni biti jedna od najkvalitetnijih, ako ne i najkvalitetnija ekipa u Prvoj ligi FBIH“. Nadati se da će ekipa Rudra iskoristiti priliku te ove sezone izboriti plasman u Premijer ligu BIH. Uzme li se u obzir da su pooštreni standardi za dobivanje licence za takmičenje u Prvoj ligi FBIH te da će do početka sezone ekipa Rudara morati imati 1,000 stolica, sasvim je jasno da bi time otvorili put i ka dobivanju eventualne licence za takmičenje u Premijer ligi što je godinama bila najveća boljka ekipe Rudara, a to je stadionska infrastruktura. Ipak, nakon prozivke, u narednim brojevima malo ćemo više obratiti pažnju ka narednoj sezoni Prve lige FBIH.
broj 168, 01.07.2011.

KAKANJSKE NOVINE

SPORTSKI PREGLED IZMEĐU DVA BROJA
Uređuje: Eldin Omeragić Foto: Mirsad Mujagić

I dok su igrači ekipe OK Kakanj na zasluženom odmoru, OK Kakanj za razliku od proteklih sezona još uvijek je u funkciji. Naime, u OK Kakanj je izuzetno vruće ljeto, a dokaz tomu su i potpisani ugovori o produženju istih sa Arminom Mustedanovićem te Vladanom Čeremidžićem. U upravi u „tehničkom“ mandatu se i dalje radi pa su već u razgovorima i sa ostalim članovima prošlogodišnje ekipe oko produžetka ugovora, a u planu su i angažiranje nekoliko pojačanja kako bi se što spremnije dočekala naredna sezona. Za razliku od prošle sezone, ove sezone ekipa OK Kakanj bi trebala da uđe nešto pripremljenija te organizovanija, te sa popunjenim igračkim sastavom jer je ove godine teret sezone iznijelo samo 7 igrača. Da će tako i biti dokaz je angažiranje mladog Luke Šormaza koji je u Kakanj stigao iz ovosezonskog rivala, ekipe Jedinstva iz Brčkog. Luka Šormaz koji ima 22 godine te igra poziciju tehničara, u Kakanj je doveden kako bi bio adekvatna zamjena za Miloša Šatoru, a također kako bi doprinio što boljim nastupima ekipe OK Kakanj u narednoj sezoni i to posebno u euro kupovima. Kada se već pominju euro kupovi, ekipa OK Kakanj saznala je svog protivnika u okviru 1/16 finala CEV Kupa, a radi se o viceprvaku Crne Gore ekipi Budućnosti iz Podgorice. Epilog je to izvlačenja koje je organizovano 25. juna u sjedištu Evropske odbojkaške federacije CEV u Luksemburgu. O ekipi Budućnosti se ne zna previše kod nas, ali, u svakom slučaju, Budućnost je mnogo lakša prepreka u odnosu na prošlosezonsku kada je ekipu Kaknja u istoj fazi takmičenja CEV Kupa zaustavio viceprvak

Ekipa OK Kakanj u CEV Kupu protiv crnogorske ekipe Budućnosti

SPORT

Francuske iz regularnog dijela, ekipa Setea. Kako se može pročitati u crnogorskim medijima, ni u Budućnosti ne cvjetaju ruže pa su i oni baš kao i OK Kakanj u procesu ponovnog formiranja ekipe, a prema izjavama trenera Zorana Vukčevića za crnogorski dnevni sportski list Arena, da se naslutiti da i oni ne poznaju dovoljno kvalitet ekipe OK Kakanj, ali im je dakako poznata ekipa OK Kakanj iz sezone 2009/2010. kada su u OK Kakanj igrali dva crnogorska reprezentativca a radi se o Šuljagiću i Kneževiću. Vukčević je za Arenu rekao sljedeće: „Smatram da je žrijeb povoljan i vjerujem da ćemo uspjeti da preskočimo prvu prepreku. Naravno, još je rano za bilo kakve prognoze jer nemam nikakvih informacija o protivniku, a i tek sada nastupa period kada će klubovi formirati ekipe za narednu sezonu. Znam da je Kakanj ranijih godina imao solidan sastav, za njega su igrali i naši reprezentativci Knežević i Šuljagić, međutim, s obzirom na opštu finansijsku situaciju, pitanje je na kojem će nivou biti šampion BiH. U svakom slučaju, možemo biti zadovoljni žrijebom i sada je na nama da se što bolje pripremimo za novi evropski nastup, pošto prošle godine nijesmo izlazili na međunarodnu scenu“. Prva utakmica će biti na rasporedu 19. ili 20. oktobra u Kaknju, dok će se uzvrat odigrati u „Morači“ sedam dana kasnije. Ukoliko ekipa OK Kakanj prođe dalje, protivnik će im biti neko iz duela Lamija (Grčka) – Makabi Tel Aviv (Izrael), a ukoliko pak ispadnu od ekipe Budućnosti, OK Kakanj ide na u Kup izazivača, gdje bi im protivnik bio bolji iz duela Teuta (Albanija) – Galatasaraj (Turska).

Članovi OA Kakanj na Bočici

Članovi OA Kakanj na Bočici (foto by A.S. facebook.com)
Kako smo i najavili u proteklom broju, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, kulturu i sport ZE-DO kantona, OA Kakanj je sa 84 svoja člana realizirala projekt “Sportom do zdravlja”, koji se 17. juna održao na kakanjskom izletištu Bočica. Projekat je bio vrlo sadržajan i dobro organizovan u pogledu masovnosti i stručnom dijelu. Polazak je bio zakazan u 8:00 sati ispred OŠ Mula Mustafa Bašeskija a slutio je dobrom raspoloženju, druženju ali i vremenskim prilikama koje su išle na ruku akademcima. Nakon trosatnog pješačenja, odmora i relaksacije uz sok i lagani sendvič, na prostorima u i oko planinarskog doma upriličena su sportska takmičenja, ručak, broj 168, 01.07.2011. kao i predavanja na temu: Sportom do zdravlja i društveno prihvatljivo ponašanje. Predavači na odabranu temu bili su gospođa Tamara Delibašić, predstavnik Policijske stanice Kakanj, i doktorica Hened Kelle. U takmičarskom dijelu uručene su diplome za najbolje plasirane učesnike u krosu za kategorije pionirki, pionira, kadeta, juniora i seniora, a organizovana su i turnirska takmičenja u odbojci za sve selekcije Omladinske akademije. Svi učesnici su jako zadovoljni organizacijom, sadržajima kao i druženjem svih selekcija, a iz uprave Akademije se zahvaljuju medijima koji su popratili cjelokupni sadržaj projekta “Sportom do zdravlja”, počev od Kakanjlivea, Kakanjskih no-

U okviru teksta u prošlom broju kada smo pisali o prijemu OA Kakanj koji su organizovali u čast sponzora, te prijatelja kluba, potkrala se jedna greška, a radi se o tome da smo pogriješili u prezimenu jedne od zvanica, a radilo se o Hilmi Bjelopoljaku, a ne o Hilmi Neimarliji kako smo napisali u pomenutom tekstu. Ovom prilikom se izvinjavamo u naše ime, ukoliko je naša greška izazvala neke neugodnosti bilo za upravu OA Kakanj, bilo za pomenutu zvanicu.
vina, Radio Kakanja kao i NTV IC-7. Trener Nermin Begić je istakao da aktivnosti u OA Kakanj i dalje traju, trenažni program još nije prekinut, planirana su dva treninga i utakmica OA Kakanj sa kadetskom reprezentacijom BiH za subotu 25. juna., nakon čega će uslijediti kratka pauza od 10.07.2011., odlazak mlađih kategorija na more (13.07.) a onda slijede pripreme prvog tima za nastupajuću sezonu 2011/12. Na kraju ovog druženja najmlađi akademci su počistili kompletan krug i sportske terene kao svoj doprinos u očuvanju okoliša i razvijanju svijesti kod za potrebom čuvanja sredine u kojoj živimo i radimo. (Press služba OA Kakanj) 21

KAKANJSKE NOVINE

Kadetska reprezentacija BIH koja se pripremala za turnir u organizaciji Balkanske odbojkaške federacije koji će se održati u Turskoj od 29.06. do 03.07. tekuće godine, završila je petnaestodnevne pripreme u Kaknju. Trener Ljubiša Ristić na raspolaganju je imao 18 igrača a treninge je održavao 2 puta dnevno i to u sali OŠ „Hamdija Kreševljaković“. U sklopu priprema, u subotu 25. juna je u Sportskoj dvorani u Kaknju odigran prijateljski susret između OA Kakanj te kadetske reprezentacije, a ovo je bio logičan korak pošto su sve ekipe odavno na odmoru pa kadetska reprezentacija nije mogla pronaći adekvatnog sparing partnera. Nakon obavljenih priprema selektor Ristić odabrao je 12 putnika na Balkanijadu, a iz Kaknja su otišla 4 igrača i to dva iz OA Kakanj te dva iz OK Kakanj. Adis Suljić libero, Belmin Begić tehničar, Esad Đakovac primač, te Muris Krivokapa korektor, bit će članovi ove reprezentacije na Balkanijadi te će na najbolji način

Kadetska selekcija BIH za odbojkaše na pripremama u Kaknju, juniorka Sara Lepić s reprezentacijom u Gacku

SPORT

Ilidža je 18.06.2011. godine, bila domaćin 6. Međunarodnog taekwondo prvenstva “Olympic open 2011” a isti se održao u KSC Ilidža. Na turniru je nastupilo 240 takmičara iz 28 klubova Turske, Irana, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Učešće na ovom takmičenje uzeo je i kakanjski taekwondo klub “Nur” sa 13 takmičara, osvojivši 10 medalja. Iako je “Olympic open” najjači međunarodni taekwondo turnir u Bosni i Hercegovini, takmičari taekwondo kluba “Nur” postigli su sjajan rezultat osvojivši 10 medalja i to 3 zlatne 3 srebrene i 4 bronzane medalje. Zlatom su se okitili: Merjema Fejzić, Šejla Vehab, Evelin Piljug, srebrene medalje osvojili

Sjajni uspjesi TKD Nur na dva turnira
su Anes Smaka, Fatima Ademi, te Armin Hadrović, dok su nosioci bronzanih medalja: Ajla Subašić, Dedžmin Odobašić, Mubina Mrkonjić, te Amer Begić. Pored osvojenih 10 medalja, vetrine taekwondo kluba “Nur” bogatije su za još dva pehara: 2. mjesto u ukupnom plasmanu mlađih kadeta i 3. mjesto u kategoriji mlađih kadetkinja. Uz izuzetnu pripremljenost naših boraca pokazali smo da se možemo nasiti i pobjeđivati najbolje borce širom svijeta, ako znamo da Iran spada među najjače u svijetu, a takmičari našeg kluba pobjeđivali su i iranske i turske takmičare. Proteklog vikenda Bugojno je bilo domaćin 1. Memorijalnog međunarodnog taekwondo turnira “Tarik Ljubuškić Tare” koji je održan u subotu 25.06.2011. godine u Bugojnu. Turnir je održan u organizaciji Taekwondo kluba Bugojno u znak sjećanja na poginulog policajca, kolegu i prijatelja Tarika Ljubuškića. Na turniru je nastupilo 180 takmičara iz 16 klubova Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Učešće na ovom takmičenje uzeo je i kakanjski taekwondo klub “Nur” sa 13 takmičara, osvojivši tom prilikom 11 medalja. Medalje su osvojili: Šejla Vehab, Evelin Piljug, Merjema Fejzić, Anes Smaka, Mirzet Delibašić, Fatima Ademi, Armin Hadrović, Zejneb Ademi, Armin Hadrović, Samed Mandžuka, Muhamed Ademi, te Ibrahim Bliznović. Najbolji na turniru bio je naš kakanjski taekwondo klub “Nur” zauzevši prvo mjesto, te su vetrine našeg

prezentovati Kakanj kao odbojkaški grad. Kadetska reprezentacija BiH igrat će u Bgrupi zajedno sa selekcijama Bugarske, Crne Gore i Srbije. U prvom kolu igrači selektora Ristića u srijedu, 29. juna od 12 sati, igraju protiv Crne Gore. U 2. kolu, 30. juna, od 16 sati na rasporedu je meč BiH - Srbija, dok će u

Kadetska odbojkaška reprezentacija BIH (foto by A.S. facebook.com)

3. kolu u petak, 1. jula, od 12 sati, BiH igrati protiv Bugarske. Vrijedi još istaknuti i to da je Sara Lepić, dobitnica priznanja za sportistkinju godine u našoj opštini za proteklu sezonu, otišla na okupljanje juniorske reprezentacije u Gacku, a sve u sklopu priprema za Balkansko juniorsko prvenstvo za žene.

Članovi TKD Nur sa osvojenim odličjima na turniru u Sarajevu
kluba bogatije za još jedan prelijepi pehar. Uz izuzetnu pripremljenost naših boraca koji su osvojili prvo mjesto na ovom međunarodnom turniru, pokazali smo da naš klub spada u sami vrh ovog olimpijskog sporta. Naše takmičare na turniru su vodili treneri Halim Fejzić, nosilac crnog pojasa 3. dan, i Haris Mušija, nosilac crnog pojasa 2. dan. Na turniru je sudila Sumeja Mujić, članica našeg kluba i seniorska reprezentativka Bosne i Hercegovine. Za suđenje je dobila visoku ocjenu od glavnog sudije. U narednom periodu u klubu će se održati polaganje učeničkih pojaseva, a zatim takmičari našeg kluba odlaze na mini pripreme na moru. broj 168, 01.07.2011.

KAKANJSKE NOVINE 22

Prvi na turniru u Bugojnu

Kick box klub Fight osvojio 4 medalje Startovala na internacionalnom turniru u Tešnju liga
Kako u većini borilačkih sportova, ali i u ostalim sportovima u našem gradu u posljednje vrijeme cvjetaju ruže, i Kick box klub „Fight“, iako od lokalne sredine relativno indisponiran, ostvaruje zapažene rezultate. Dokaz tomu je bilo i takmičenje koje se održalo u Tešnju, a radi se o 3. Internacionalnom turniru Tešanj Open. Na ovom turniru učestvovalo je preko 250 boraca iz nekoliko zemalja regiona. KBK „Fight“ učestvovao je sa četiri takmičara, a sva četiri takmičara vratila su se sa odličjima. Naime, KBK „Fight“ na ovom turniru osvojio je četiri medalje,
Prema saopštenju za javnost koje je na našu adresu stiglo iz FK Mladost Doboj iz Kaknja, od 20. juna počela je kakanjska nogometna liga veterana, a sve to u cilju zadovoljavanja potreba za sportskim aktivnostima zaljubljenika u fudbal, druženja i razvijanja prijateljskih odnosa između pojedinaca, sportskih kolektiva i preduzeća kao i obezbjeđivanje kulturno-zabavnih sadržaja u gradu. Ligu organizuje uprava FK Mladost zajedno sa grupom entuzijasta a ova liga već je uvelike postala tradicionalna u našem gradu. U ovogodišnjoj sezoni koja će na rasporedu biti od 20. juna do 07. jula učestvuje 7 ekipa i to veterani: FK “Mladost”, FK “Rudar”, “Teniseri”, “Kakanj cement”, “RMU Kakanj”, “TE Kakanj” i “PS Kakanj”. Termini odigravanja susreta su radnim danima od 17 i 30 do 20 i 45. Sve utakmice će se igrati na glavnom terenu Mladosti u Doboju. Pravo nastupa imaju igrači stariji od 35 godina, s tim što u svakoj ekipi mogu nastupiti po dva igrača koji su napunili po 30 godina. Utakmice će voditi suci s položenim ispitima koji se nalaze na listama sudija NS ZDK. Utakmice se igraju dva puta po 35 minuta. U narednom broju nešto više čemo pisati o pomenutoj ligi, a ovom prilikom pozivamo sve ljubitelje sporta da svojim dolaskom podrže ovu manifestaciju.

SPORT

veterana

Članovi Kick box kluba „Fight“ pred nastup u Tešnju

i to jedno zlato, jedno srebro, te dvije bronze. Zlatnu medalju osvojio je Amar Gadžun u disciplini lou kick, srebrenu medalju osvojio je Semir

Brgulja u kategoriji full kontakt, dok su nosioci bronzanih medalja Elmin Softić, te Harun Brkanović, oba u light kontakt kategoriji.

broj 168, 01.07.2011.

23

KAKANJSKE NOVINE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful