INDOOR - Amazing Theatre

Este un program complex in care participantii se impart in echipe mixte, trec prin activitati preponderent indoor (mai jos prezentate) obtinand indicatii pentru realizarea unei piese de teatru (tema, costume, indicatii de realizare, decor etc.). Piesa de teatru: fiecare echipa lucreaza la cate un act al piesei. Fiecare act al piesei va avea la baza 1-2 valori/principii ale companiei puse in evidenta de participanti prin pantomime sau texte. Spre finalul programului, reprezentantii echipelor se intalnesc si stabilesc numele piesei ce va reuni toate scenetele jucate initial. Legatura dintre piese o vor gasi ei folosind ca inspiratie MISIUNEA companiei. Piesa va reuni astfel valorile/principiile companiei sustinand Misiunea companiei. Exemple de activitati outdoor: realizarea unei minicatapulte si lovirea unei tinte cu ea; realizarea unui pod in miniature care sa tina 10 l de apa, folosind scotch si bete de frigarui; orasul companiei - fiecare echipa va realiza orasul companiei asa cum este vazut de participant folosind materialele puse la dispozitie de trainer (sfoara, markere/graffiti, lemn si panza). Orasul va fi prezentat sub forma de clip publicitar in care fiecare membru al echipei va avea un rol etc.
http://www.intratest.ro/teambuilding?gclid=CKucxt-636kCFc0P3wodhRsDZA

Exerci ii de comunicare i strategie, care pot fi desf urate atât indoor cât i outdoor. G si i mai jos câteva exemple, ca puncte de pornire, urmând ca ulterior s complet m cu noi exerci ii în func ie de dorin ele dumneavoastr . Fiecare exerci iu, la solicitarea dumneavoastr , este urmat de partea de feedback în care se discut partea de comunicare, importan a ei, care sunt deficien ele, care sunt atuurile, în ce m sur pot aplica la serviciu ceea ce au înv at i con tientizat. Durata unei activit i este de regul între 30 minute i 120 minute (în func ie de dorin a dumneavoastr -se pot organiza runde, se pot da taskuri suplimentare, vor fi puse condi ii care cresc dificultatea activit ii)

CONSTITUIREA ECHIPELOR Conceperea unui nume, a unui blazon, al echipelor, pe tricouri cu spary, pe foi cu markere, etc Obiective: 1. spiritul de echip 2. identitatea echipei 3. punerea in rela iile pe care ne intereseaz 4. creativitate 5. distrac ie 6. indicat printre primele dintre activit i în cadrul teambuildingului posibilitate organizare: outdoor/ indoor S DUCEM BALONUL Se vor forma dou sau mai multe echipe. Fiecare echip se va a eza în cerc. Li se vor da câte un ghem de sfoar foarte lung. Participan ii îl vor arunca de la unul la altul. Odat format re eaua, se va a eza un balon în centru pe care ace tia trebuie s -l duc pe o anumit distan . Ex.: 10 m. Se vor organiza trei runde i evident, va fi o echip câ tig toare. Alternativ se poate organiza cu o farfurie si un ou, taskul fiind acela i. Obiective: 1. lucru in echip 2. competi ie 3. sincronizare 4. consolidare rela ii între oameni 5. dinamism

posibilitate organizare: outdoor i indoor

Exerci iul este foarte atractiv pentru participan i. participan ii nu pot realiza sarcina decât dup o anumit metod i numai cu ajutorul celorlal i membri. cre terea încrederii 7. orientarea c tre solu ii 5. sincronizare 6. Fiecare ochi al pânzei poate fi folosit de un singur participant. Este un joc care are i o solu ie. Între doi pomi participan ii î i construiesc din frânghie o pânz de p ianjen. Lungimea traseului va fi de aproximativ 100 m pentru o echip de 10-12 persoane. consolidare rela ii între oameni 7. orientare c tre distribuirea sarcinilor 6. cre terea încrederii 2. Vor avea de parcurs împreun un traseu foarte complicat. distribuirea sarcinilor 4. orientarea c tre solu ii 5. To i participan ii vor fi lega i la ochi i se vor ine de mân . To i participan ii vor trebui s treac în partea cealalt a pânzei. spirit de echip 8. Singura solu ie este aceea în care ei vor func iona ca o echip .PERFECT TEAM Este un joc provocator în care trebuie s se caute solu ii. Se vor face dou echipe. identificare poten iali lideri 4. Jocul este astfel gândit încât. creativitate 2. rapiditate 3. sincronizare 3. Obiective: 1. Obiective: 1. lucrul în echip posibilitate organizare: outdoor i indoor P IANJENUL URIA Se vor forma dou echipe. consolidare rela ii între oameni .

iar ceilal i pamanteni.8. Unii vor fi martieni. Va fi o negociere în runde. stabilirea priorit ilor 3. insotit de o descriere a situa iei in care se afl . distrac ie 5. lucrul în echip posibilitate organizare: outdoor i indoor (depinde de sal ) MAR IENII I P MÂNTENII Participan iii vor fi impar i i in 2 echipe. Celelalte 5 echipe trebuie s ghiceasc ce reprezint poza lor. Pe bile el se afl un cuvânt/idee/scenet . distrac ie 10. lucrul in echip 3. Ei vor trebui s negocieze cu cealalt echipa o anumita tranzac ie. Obiective: 1. În momentul în care strategia s-a format . Obiective: 1. orientarea c tre o mentalitate win-win GHICE TE POZA Fiecare echip prime te câte un bile el. Echipa respectiv trebuie s reproduc acel cuvânt cât mai exemplificativ printr-o Äpoz ´. Ei vor primi un set de instruc iuni. abilita i de comunicare i negociere 2. recunoa terea meritelor în cadrul echipei 9. creativitate 2. cat mai avantajoas . inova ie 4. pe rând. Echipele vor fi puse la o distan rezonabil pentru a nu se auzi/vedea ce preg tesc. fiecare echip . se va a eza în pozi ia Äpozei´ i vor avea aproximativ 30 secunde-1 minut ( discutabil) ca ceilal i sa ghiceasc cuvântul pe care-l reprezint . perspicacitate .

Mai mult de atât acest exerci iu este o ocazie de a con tientiza punctele forte pe care le au celelalte departamente i totodat de a în elege ce lucruri pot fi schimbate i ce lucruri nu. sau una agresiv cum se întâmpl nu de pu ine ori! Obiective: . trebuie s sus in tocmai ce criticau în activitatea de zi cu zi. practic. s le explice celorlal i ce este posibil i ce nu.posibilitate organizare: outdoor i indoor (depinde de sal ) RETEAUA Este o activitate care stimuleaz cunoa terea celorlal i. Participantii vor scrie în prima jumatate a hârtiei lucruri la care sunt buni (calitati profesionale. Acest schimb este deosebit de utili. 2. În cazul care dorim o îmbun t ire a rela iilor între departamente. facem un schimb de roluri între acestea.) Ei vor fi ajuta i i de colegii de echip ! În a doua jumatate a hârtiei vor scrie ce lucruri ar vrea sa învete sau ce nevoie de ajutor au. Fiec rei persoane îi este data o bucata de hârtie. Managementul performan ei Viziune de ansamblu asupra potentialului echipei Viziune asupra poten ialului indivizilor ancorare în realitate în sensul c sunt si lucruri care trebuie corectate! DAC A FI ÎN CEL LALT DEPARTAMENT (SCHIMB DE ROLURI) Este un exerci iu cu efecte puternice.i identifice punctele forte în fa a celorlal i. Castiga echipa care are cele mai multe calitati cumultate cu lucrurile care trebuie îmbun t ite Obiective 1. Astfel fiecare echip va juca rolul altui departament i va trebui s . la mijlocul c reia este trasata o linie. Ei trebuie s r spund de asemenea i obiec iilor ridicate de celelalte departamente prin aceast inversare de roluri i trebuie s propun solu ii. 4. Recomand m organizarea acestui exerci iu mai ales atunci când între departamente este comunicare deficitar . 3. etc. hobby. omenesti. pentru c printr-o inversare de roluri.

nu sunt paznici. orientarea c tre solu ii. capturat de canibali. iar dac grupul reu e te s se deplaseze pachet. consolidarea rela iilor dintre participan i 5. lucrul în echip 4. creativitate 2. stând în picioare i lipi i strâns unul de altul. ancorarea în realitate 6. Va fi alc tuit i un juriu care va decide echipa câ tig toare. punerea în Äpielea´ celuilalt departament 4. pân în alt loc. recunoa terea meritelor în cadrul echipei 6. Cre terea comunic rii interdepartamentale 2. aplanarea conflictelor 5. oferite îns tot de cel care ridica de obicei problemele 7. To i c l torii. au fost lega i cu o funie ca sa nu scape.1. Obligatoriu tirile trebuie s includ to i membrii. distrac ie posibilitate organizare: outdoor i indoor S NE SALV M ÎMPREUN Juc torii alc tuiesc un grup de c l tori prin jungl . Obiective: 1. orientarea c tre obiective 7. cunoa terea problemelor reale pe care le are cel lalt departament 3. va g si acolo ajutor i c l torii vor sc pa . cre terea gradului de toleran între departamente i orientarea acestora c tre solu ii posibilitate organizare: outdoor i indoor EMISIUNE TRANDY Participan ii vor fi împ r i i în echipe. eviden iere talente artistice 3. Ace tia vor trebui sa conceap o emisiune de tiri de 15 minute în care s prezinte realiz ri profesionale i personale ale membrilor echipei. Obiectivul exerci iului: aducerea în prim plan a realiz rilor membrilor echipei i aflarea unor lucruri noi despre colegii lor. Totu i.

cl direa va trebui s suporte o greutate de 0. în cazul în care loca ia permite. dar care va putea sus ine greutatea. recunoa terea meritelor în cadrul echipei 6. In acest caz se va puncta ingeniozitatea i creativitatea! Obiective: 1. lucrul în echip 3. hârtie i scoth pentru a construi o cl dire cât mai înalt . Op ional se poate face i din nisip. recunoa terea meritelor în cadrul echipei 4.din cazanul canibalilor. distribuirea sarcinilor 7. Greutatea va fi testul final. sincronizare 2. competi ie 7. consolidarea rela iilor dintre participan i 6. inova ie 4. Vor avea la dispozi ie.5 kg. distrac ie posibilitate organizare: outdoor i indoor CLADIREA URIA Participan ii sunt împ r i i în 2 sau 4 echipe. alocarea resurselor 5. Obiective: 1. lucrul în echip 3. Creativitate 2. asumarea responsabilit ii 8. apropiere fizic 5. La final. nu vor putea proba în timp ce construiesc. Câ tig echipa care construie te cl direa cea mai înalt . consolidarea rela iilor dintre participan i posibilitate organizare: outdoor i indoor TREASURE HUNT (Vân toarea de Comori) .

Acest lucru este foarte dificil de îndeplinit de o singur persoan . 5. explorare 4. Dar atunci când o echip întreag face brainstorming i strânge o sum de idei. 7. Pot fi vizitate obiective turistice (dac s sunt în zon ) sau drume ii prin p dure. 6. etc Obiective: 1. se pot înmâna premiile câ tig torilor. Indica iile vor fi date în scris. câteva probleme de rezolvat i task-uri de îndeplinit. Obiective 1. stabilind-se taskuri ce trebuie îndeplinite în cadrul acestei expedi ii. 2. 4. pe drumuri forestiere. de obicei. una din echipe poate câ tiga ceva anume (acest lucru se bugeteaz separat). panorame. Alternativ expedi ia poate fi combinat cu treasure hunt. aventur lucrul în echip recunoa terea meritelor în cadrul echipei competi ie îndeplinirea taskurilor sincronizare consolidarea rela iilor dintre participan i posibilitate organizare: outdoor i indoor In func ie de resursele alocate. agrement 2. 3. Dup ce vân toarea se încheie. De exemplu. Se poate întocmi un traseu împreun care s fei convenabil i pentru participan i de 14 ore. rela ionare participan i 3. îndeplinirea Taskurilor posibilitate organizare: numai outdoor . se bugeteaz separat daca este cazul EXPEDI IE Teambuildingul poate fi i un prilej de vizitarea împrejurimilor.O vân toare de comori implic .

Obiective: 1. pe care doresc s o transpun pe o scen de teatru. recunoa terea meritelor în cadrul echipei 8. totul depinde de presta ia i dorin a fiec ruia. când doresc. identificare talente 4. consolidarea rela iilor dintre participan i 6. scotch. distribuirea sarcinilor 4. (2 echipe) Apoi vorbesc despre situa ia care s stea la baza piesei. Obiective: 1. Interesant este la acest joc c nu se tie cum merge jocul mai departe. lucrul în echip 2. vor avea sarcina s fixeze 2 obiective comune pe care urmeaz s le ating anul urm tor. de risc. pot i ceilal i s se implice. recunoa terea meritelor în cadrul echipei 5. creativitate 7. competi ie posibilitate organizare: outdoor i indoor OBIECTIVE SMART Participan ii (împ r i i în 2-4 echipe). Ei vor primi înainte . creativitate 2. rela ionare AVIONUL Participan ii împ r i i în echipe vor primi o serie de materiale.TEATRU PENTRU TO I Juc torii stabilesc o tem . responsabilizare participan i 5. foarfec . pix! Ei vor fi împ r i i în departamente (de crea ie. de implementare i de testare) Ei vor trebuie s construiasc avionul care va parcurge cea mai mare distan în aer. de testare. Pe rând. Doi sau trei dintre ei încep s joace scena. hârtie. lucrul în echip 3. alocarea resurselor 3. Tot a a un juc tor care joac se poate retrage i s ia rolul unui spectator.

dintre care se vor alege 5 ³Constructori´ si 5 ³Marinari´. creativitate . Obiective: 1. Ei trebuie s identifice cauze ale pierderii timpului. lucru în echip posibilitate organizare: outdoor i indoor AMBARCA IUNEA Activitatea necesit participarea a 2 echipe de câte 5 persoane. Câ tig echipa care identific cele mai multe solu ii realiste. aventur 2. Se va forma astfel un ³Echipaj´ de 10 persoane. strategie 4. Obiective: 1. identificare solu ii 4.instruc iuni despre modul cum trebuie stabilite obiectivele! Obiective: 1.i confec ioneze vâslele. înva cum s stabileasc obiective posibilitate organizare: outdoor i indoor HO II DE TIMP Participan ii vor fi împ r i i în echipe. corelare obiective personale . ³Marinarii´ vor trebui sa navigheze pan la o ³baliz ´ unde se g sesc materialele pentru proba urm toare. îmbun t ire time management 2. În acest timp ³Marinarii´ trebuie s . Dup terminarea asambl rii plutei. ³Constructorii´ au sarcina de a asambla pluta cu ajutorul materialelor deja preg tite de c tre echipa noastr . Ultima echip ajuns la ³baliz ´ nu mai poate procura tot ce va avea nevoie. înso ite de solu ii. identificare ho i de timp 3. realism 5. asumarea responsabilit ii 3.obiective companie 2.

identificarea puncte forte 3. întocmindu-se astfel o fi a performan ei. lucru în echip recunoa terea meritelor în cadrul echipei alocarea resurselor consolidarea rela iilor dintre participan i distribuirea sarcinilor cunoa terea participan ilor orientare c tre solu ii posibilitate organizare: outdoor (trebuie sa existe ap ) PERFORMER Participan ii vor fi împ r i i în 4 echipe. 8. Obiective: 1. Ei sunt într-o situa ie de criz . 6. racordarea punctelor forte la nevoile companiei 5.3. 9. 5. în func ie de situa ia în care se afl . rolul individului în echip 6. cunoa terea participan ilor 2. Apoi participan ii vor trebui s identifice când i unde anume î i folosesc acele abilit i în cadrul companiei. reac ionarea în cazuri de criz 3. întrucât nava lor se scufund . 7. alocarea corect a resurselor 2. 4. Se vor aduna pe o singur fi calit ile de care dispune fiecare. lucrul în echip . recunoa terea meritelor în cadrul echipei 4. Pot lua dintr-o list de obiecte doar 14 obiecte în barca lor. Ei trebuie s stabileasc ce obiecte vor lua. consolidarea rela iilor dintre participan i posibilitate organizare: outdoor i indoor SUPRAVIE UIREA PE MARE Participan ii se împart în echipe. Obiective: 1.

energizare posibilitate organizare: outdoor i indoor (depinde de sal ) IDENTITATE COMPANIE Participan ii vor fi împ r i i în 4 Echipe. Obiective: 1. cunoa terea punctelor forte 3. orientarea c tre solu ii 6. cunoa tere puncte slabe 4. competi ie 5. lucrul în echip 3. consolidarea rela iilor dintre participan i 4. Ei vor trebui s r spund la 3 întreb ri. perspicacitate posibilitate organizare: outdoor i indoor SCHIUL URIA Este un exerci iu ce presupune dezvoltarea abilit ilor de lucru în echip . Sincronizarea i aten ia la colegii de echip sunt cuvintele cheie. sincronizare 2. Obiective: 1. analiza activit ii 2. recunoa terea meritelor în cadrul echipei 5.4. management performant posibilitate organizare: outdoor i indoor . Cum sunt privi i de furnizori? Cum ne vedem noi? Cum ne v d clien ii no tri? Apoi se va discuta despre m suri pentru îmbun t ire.

se poate juca cu o p tur . sincronizare 5. rapiditate de ac iune 3. cronometrate i anun ate de trainer. consolidarea rela iilor dintre participan i 4. aceasta se pliaz în dou i încerc s încap pe ea. Pentru a primi punctajul. consolidarea rela iilor dintre participan i posibilitate organizare: outdoor i indoor MAREA AGLOMERATIE Echipa voastr trebuie s reu easc s încap pe suprafa a indicat de trainer. apoi din nou. cre terea încrederii 2. f r ca vreunul dintre membri s ating solul. respectiv . Lucrul în echip 2. de pe un scaun. recunoa terea meritelor în cadrul echipei 7. apropiere fizic 6. Participan ii se a eaz pe ea. Dup ce au înc put pe p tur . solu ii posibilitate organizare: outdoor i indoor FOTBAL EXTREM Participan ii vor fi lega i cate doi de picioare (de piciorul stâng. Câ tig echipa care a reu it s stea împreun pe o bucat cât mai mic . de la în l imi diferite (de la sol.TRUST FALL Participan ii vor avea sarcina de a se Äl sa´ s cad pe bra ele colegilor. de pe o mas ). Alternativ. Obiective: 1. Obiective: 1. distrac ie 3. strategie 8. i tot a a mai departe. trebuie s v men ine i echilibrul pe suprafa a respectiv timp de 10 de secunde.

numai c trebuie sincronizare maxim pentru c fiecare din cei doi juc tori lega i va fi practic unul. Câ tig echipa care a identificat cele mai multe lucruri la echipa de la care a primit lista. socializare 4. mi care 4. Apoi se va da lista cu trasaturi unei alte echipe care va trebui sa ghiceasc ce nume este asociat caracteristicii sau tr s turii respective. pentru activitatea de teambuilding. energizare 5. In prima lista î i vor scrie numele iar in a doua lista isi vor scrie ceva despre ei. competi ie 7.dreptul colegului). Vor scrie ceva despre ei. Obiective: 1. Este un exerci iu care stimuleaz cunoa terea reciproca a membrilor celeilalte echipe. corespondent numelui. sincronizare cu echipa 2. sincronizare cu un coleg 3. dar care s -i pun în dificultate cealalt echip . De regul acestea sunt introduse între . adev rat. consolidarea rela iilor dintre participan i 8. Se vor împ r i în dou echipe i apoi vor juca fotbal dup regulile clasice. comunicare ENERGIZANTE Trainerii no tri sunt preg ti i s ofere o serie de exerci ii energizante. recunoa terea meritelor în cadrul echipei 6. cunoa terea echipei 2. Obiective: 1. aflarea unor lucruri pe care nu le tiau înainte 3. spirit de echip posibilitate organizare: outdoor i indoor (dac dispunem de o sal mai mare) POSIBIL SA FIE! Fiecare echipa prime te doua liste numerotate.

recunoa terea meritelor în cadrul echipei 6. împ rt irea experien ei 3. Apoi frânghia va trece din nou din mân în mân i fiecare participant va trebui s desfac un nod i va spune ce a înv at nou în acel Teambuilding i cum ar putea aplica ceea ce a înv at.activit ile principale i au scop energizarea participan ilor Obiective: 1. energizare participan i 2. în func ie de grup i cum reac ioneaz acesta. buna dispozi ie 3. apelul la emo ii 4. energizarea participan ilor 2. Obiective: 1. consolidare rela ii între oameni 5. introduce mici jocule e care au scop distrarea i buna dispozi ie a participan ilor. trainerul. dinamic teambuilding posibilitate organizare: outdoor i indoor FUNNY GAMES În plus fa de activit ile de teambuilding într-un teambuilding trebuie accentuat i componenta distrac ie. apelul la experien 7. tragere concluzii 2. Astfel. proiectarea în viitor a experien ei posibilitate organizare: outdoor i indoor . Obiective: 1. dinamic teambuilding posibilitate organizare: outdoor i indoor JOC DE ÎNCHEIERE PE GRUP Participan ii vor fi a eza i în cerc i li se va da o frânghie. Fiecare participant va face un nod lejer acelei frânghii.

urmand a gasi obiectele. legat la ochi. "Puntea suspinelor" . prin gasirea celor mai bune solutii care sa duca la atingerea scopului in cel mai scurt timp si fara a sparge ouale. intre A si B cat mai repede. fiecare participant are o piatra a sa. http://www.scoaterea unui numar dat de oua dintr-un "cuib de vulturi" greu accesibil.exercitiu pentru 2 echipe . "Stafeta invartita" . avand obiectivul de a umple un recipient cu apa . vor traversa un rau fara a atinge apa.pe care o vor aduce pe rand.Jocuri diverse "Apa grea" . cele doua echipe fiind separate. traversarea se face cu asigurare.recuperarea unor obiecte dintr-un perimetru.este un exercitiu in care membrii echipelor. cu un pahar . legati fiind la ochi. amplasat pe o placa sustinuta de toti membri echipei. deosebit de toxica si periculoasa.) "Mine si raze laser" .membri echipei. "Terenul minat" . unica metoda de comunicare intre "ghid" si echipa va fi bataia din palme a acestuia. in caz contrar fiind penalizati. in perimetru va fi desemnat cate un singur participant.formata din unul sau mai multi coechipieri . vor trebui sa parcurga o distanta. legati de cate un picior impreuna. pe care poate sta nelimitat. a unui recipient cu apa. odata inceput exercitiul. care trebuie sa gaseasca solutiile cele mai bune pentru a-l directiona pe colegul « aerian » spre indiciile din perimetru. Orice incalcare a regulilor duce la intoarcerea la mal a celui in culpa si la reluarea traversarii. respectand aceste reguli. este permis a folosi "piatra" altuia dar nu mai mult de trei secunde.membri fiecarei echipe. "Popice" . de la 1 la 50. neavand voie sa atinga alte mine. care solicita echilibrul si indemanarea participantilor.html . nu se pot folosi mainile pentru sustinerea cordelinelor si nu este permis ca mai mult de doua persoane din echipa sa nu tina tensionate legaturile. "ghidul" nu are voie sa se deplaseze sau sa intre in contact cu membrii echipelor. deplasarea fiind facuta cu ajutorul unor "pietre". "Cuibul de vulturi" . acesta fiind singurul care vede. la indicatiile "echipei de conducere" .mutarea din A in B.care primesc poza cu structura asamblata.din B -.intr-un perimetru dat.in A . suspendat si sustinut de restul echipei. dupa ce in prealabil se invart de 10 ori in jurul unui jalon. cu recuperarea tuturor pietrelor din apa. la indicatiile colegilor va trebui sa "dezamorseze" minele.ro/cat_activitate_jocuri_diverse_activetravel. de la 1 la 100 pentru fiecare echipa. dupa care sa intocmeasca o harta care sa contina detaliile zonei si locul unde sunt ascunse obiectele. timpul total este compus din timpul necesar intocmirii hartii + timpul necesar gasirii obiectelor (obiectele pot constitui parti ale unui intreg care sa fie executat ulterior. care in cel mai scurt timp. "Stafeta schioapa" . "Raul de foc" . harta trebuind a fi cat se poate de fidela continand toate indiciile necesare gasirii obiectelor .parcurgerea unui traseu delimitat. incercand evitarea declansarii "exploziilor". piatra este netransmisibila."echipa de lucru" va trebui sa asambleze o stuctura de cca 30 piese diferite. "Harta" . printr-un numar corespunzator de cordeline. fara a atinge solul.traversarea unei vai pe o punte confectionata din materiale flexibile. fara a atinge solul si fara a varsa apa. de catre unul dintre membrii echipei.activetravel. dupa traversare. sunt "condusi" catre o zona anume de catre un "ghid". fiecare echipa are ca tema sa ascunda foarte bine 10 obiecte. "Puzzle" . "Pierduti in noapte" . calcand pe ele in ordine crescatoare. malul opus va fi atins de toti membri echipei odata.membri fiecarei echipe vor trebui sa parcurga un traseu delimitat si sa efectueze anumite operatiuni. comunicarea se va face prin statii de radio. plin de "mine si raze laser".intr-un perimetru se afla cate 100 de mine numerotate cu culori diferite. doar respectand indicatiile colegilor. dupa aceasta hartile sunt schimbate aleatoriu intre echipe.

trenuri. amintindu-si notiuni de istorie. Echipele sunt eliminate progresiv pana cand mai raman doar trei dintre acestea. Obiectivul pentru fiecare echipa este sa ajunga prima la indiciile respective. Grupuri de oameni vor urma un drum exact. Concurentii calatoresc spre si in mai multe tari prin varii moduri de transport. muzica si altele. inclusiv avion. taxi. pe parcursul caruia vor gasi indicii. Cursa incredibila (The Amazing Race) . masini inchiriate. insa cel mai important este ca trebuie sa fie distractive. Seara Trivia . Acestea pot fi activitati fizice sau intelectuale. autobuze si vapoare. recomandate pe perioadele de desfasurare a conferintelor si a evenimentelor. cultura generala. In acel moment. de obicei 1 milion de dolari. trainer in domeniul event planning-ului. Cei care ajung ultimii pot fi eliminati. se intrec in jurul lumii. geografie.Echipelor li se pune la dispozitie o serie de indicii care trebuie deslusite si care le va indruma spre diverse locatii.Obiectivele acestei activitati sunt increderea si devotamentul. In cautarea comorii . Iata cateva idei de activitati pentru teambuilding. impreuna sau individual. care au o oarecare relatie personala. Afla care dintre membrii echipei tale sunt cei mai competitivi si care sunt cei mai susceptibili la mita si coruptie. concurand cu alte echipe.Activitati interactive de teambuilding Activitatile de teambuilding pe perioada conferintelor si a evenimentelor sunt esentiale pentru cresterea moralului si pentru imbunatatirea relatiilor colegiale si a comunicarii. Concurentii se intrec pentru a ajunge primii la punctele prestabilite. scrie Nariman Taweel. Pista obstacolelor oarbe . acestia trebuie sa raspunda la o serie . Aceasta provocare poate dezvolta si abilitatile de comunicare ale participantilor. In fiecare punct prestabilit exista indicii care ii indruma pe participanti spre urmatorul punct sau ii indeamna sa indeplineasca o sarcina. Aceste provocare sunt legate de tara in care se afla sau de cultura locului. echipa care ajunge prima la ultimul punct primeste un premiu in bani. Odata ajunsi in locatia aleasa. Aceasta idee poate fi integrata simplu intr-o activitate de team building.The Amazing Race este un reality show in care doi oameni. deoarece membrii echipelor vor naviga legati la ochi pe o pista cu obstacole. la sfarsitul fiecarei runde. pentru a castiga diverse premii.Echipa ta trebuie sa obtina un scor cat mai mare.

Membri ii indeamna pe ceilalti membri sa semneze patratelele.O crima misterioasa va provoca oamenii sa gandeasca strategic si sa faca legaturi intre fapte pentru a ajunge la rezolvare. Atat distractiv. Vasleste-ti drumul spre succes castigand incredere si lucrand impreuna cu echipa ta pentru a ajunge la destinatie. cat si stimulanta. dar si a tipurilor comportamentale. de strategie si de lucru in echipa. handbal. sa gaseasca diverse lucruri sau sa fie supusi unor provocari creative care sa alerteze echipa. Acestea pot identifica lipsurile si zonele de dezvoltare ale echipei si ale individului. Catarare indoor .Aceasta activitate necesita coordonarea echipei si comunicare. Prima persoana care umple toate patratelele cu informatia necesara este declarata castigatoare.Activitatea nedestinata celor cu inima slaba te indeamna sa alegi intre mersul prin foc.Obiectivul acestei activitati este cresterea experientei echipei prin competitii fizice si intelectuale. O persoana va incerca sa se catere pe pereti cu dificultati variabile.Prinde spiritul Olimpiadelor. Aceasta este o modalitate usoara de a permite membrilor grupului de a se prezenta unii celorlalti. fotbal. Inspirata din reality show-uri. Crime misterioare . Aventuri . tir accentul este pus pe distractie. Myers Briggs este un chestionar destinat identificarii anumitor diferente psihologice.Pot fi folosite diverse metode psihologice de schitare a personalitatii si a aptitudinilor existenta. Canotaj.de intrebari. in timp ce cealalta persoana ii va sprijini de dedesubt. Aceasta va testa si va impinge oamenii dincolo de barierele personale pentru a-si recunoaste potentialul. Cu jocuri precum volei. Bingo . aceasta activitate va expune dinamica grupului si se numara printre cele mai interesante activitati de teambuilding. whitewater rafting (activitate care presupune folosirea unei plute pe un rau in care curentii sunt foarte puternici) si multe altele. Supravietuitorul . . hockey. aceasta este in mod obisnuit o activitate outdoor. caiac . tinand cordelina. Metode de caracterizare psihologica si a personalitatii . bazat pe teoriile tipologiilor ale lui Carl Gustav Jung.Lucrati in perechi pentru a escalada un perete.Cardul de bingo este gol. precum Myers Briggs si altele. Toata lumea trebuie sa-si umple cardurile cu nume. rapel. Lucrul in echipa este esential pentru a duce la bun sfarsit aceasta provocare. potrivita pentru conferinte. Activitatea poate avea teme care sa scoata in evidenta abilitatile de leadership. Olimpiada .

http://www.ro/cariere/activitati-interactive-de-teambuilding_1444175 . necesita cel putin doua echipe.bloombiz. Chipul celebru .Ziua de minigolf .Leaderul lipeste numele unei celebritati pe spatele fiecarei persoane.Activitate potrivita pentru teambuilding si mentinerea in forma. Fiecare participant cere informatii din partea celorlalti pentru a ghici numele persoanei celebre.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful