Curs 9.

SERIA LEUCOCITARĂ
CUPRINS 1. Clasificarea leucocitelor din sângele periferic 2. Rolul leucocitelor în apărarea organismului 3. Granulocitele neutrofile 4. Granulocitele eozinofile 5. Granulocitele bazofile. Mastocitele 6. Sistemul monocito – macrofagic 7. Funcţiile limfocitelor în apărarea organismului
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

1

OBIECTIVELE CURSULUI 9 – Studentul trebuie să: Cunoască de clasificare a leucocitelor din sângele periferic Cunoască valorile normale ale leucogramei la adult şi copii Definească apărarea nespecifică a organismului, să enumere mecanismele implicate şi să precizeze rolul leucocitelor Descrie caracteristicile generale, proprietăţile, cinetica şi funcţiile neutrofilelor Descrie etapele fagocitozei Descrie caracteristicile generale, cinetica şi funcţiile eozinofilelor Descrie caracteristicile generale, cinetica şi funcţiile bazofilelor şi a mastocitelor Descrie caracteristicile generale, cinetica şi funcţiile sistemului monocito-macrofagic Definească apărarea specifică şi diferenţa dintre răspunsul imun primar şi secundar, să cunoască rolul limfocitelor B, T citotoxice şi a celulelor NK Cunoască principalele modificări ale leucogramei şi să le asocieze cu funcţiile principale ale leucocitelor
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 2

1.CLASIFICAREA TIPURILOR DE LEUCOCITE DIN SÂNGELE PERIFERIC (S13.slide 3 -11)
(a) CRITERIU MORFOLOGIC segmentarea nucleului prezenţa şi afinitatea granulaţiilor citoplasmatice (MO), faţă de un amestec de coloranţi acizi şi bazici) POLINUCLEARE → granulocite neutrofile (NE) eozinofile (EO) bazofile (BA) MONONUCLEARE → agranulocite monocite (MO) limfocite (LY)
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 3

(b) CRITERIU FUNCŢIONAL FAGOCITE microfagocite macrofagocite IMUNOCITE apărare nespecifică NE MO apărare specifică

limfocitele (B, T, celule NK)

Limfocit T
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Limfocit B

Celule NK (natural killer)
4

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

NR.TOTAL LEUCOCITE Adult: 5.000 – 9.000/mm3 (~ 5 x 103/µL) Copil < 6 ani: 9.000 – 12.000/mm3 ↑ numărului = LEUCOCITOZĂ ↓ numărului = LEUCOPENIE FORMULA LEUCOCITARĂ Tip NE EO BA LY MO Adult 52-74% 2 - 4% 0 - 1% 25- 35% 3 - 8% Copil < 6 ani 25-40% 2 – 4% 0 - 1% 50-70% 3 - 8% HISTOGRAMĂ LEUCOCITARĂ
separarea automată a tipurilor de leucocite din sângele periferic, pe baza volumului celular, a gradului de segmentare a nucleului şi a densităţii granulaţiilor citoplasmatice
5

CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

2. ROLUL LEUCOCITELOR ÎN APĂRARE
APĂRAREA ORGANISMULUI = suma tuturor MECANISMELOR care protejează individul de agresiunea microorganismelor invazive bacterii, virusuri, fungi, paraziţi (a) APĂRAREA NESPECIFICĂ înnăscută, primitivă, cu eficacitate medie, dar foarte promptă (b) APĂRAREA SPECIFICĂ dobândită împotriva unui antigen specific (imunogen) natural pasiv → transfer placentar de anticorpi activ → prin boală artificial pasiv → prin administrare de antitoxine sau γ-globuline activ → prin vaccinare
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 6

(a) MECANISME DE APĂRARE NESPECIFICĂ BARIERE NATURALE DEFENSIVE împiedică ataşarea şi penetrarea agenţilor bacterieni - pielea intactă - secreţia de mucus la nivelul epiteliilor FACTORI ANTIBACTERIENI DIN SECREŢII EXOCRINE - acidul clorhidric din secreţia gastrică - acizii biliari din secreţia biliară - lizozimul din salivă şi lacrimi - enzime digestive (pepsina, tripsina, etc) FACTORI FIZIOLOGICI - temperatura corpului 37°C (febra este o reacţie de apărare) - PO2 ridicată inhibă dezvoltarea germenilor anaerobi
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 7

SUBSTANŢE PREFORMATE (mecanismul umoral) sistemul COMPLEMENTULUI SERIC grup de proteine plasmatice (C1 – C9) activate în cascadă asigură opsonizarea necesară fagocitozei efect bactericid şi tumoricid prin formarea complexului membranar de atac: creşterea permeabilităţii pentru Na+ şi apă

FAGOCITOZA (mecanismul celular) granulocite NE macrofage
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

bacterii
Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

bacterii, paraziţi şi celule tumorale
8

(b) MECANISME DE APĂRARE SPECIFICĂ RĂSPUNSUL IMUN SPECIFIC declanşat de pătrunderea în organism a unei structuri “non – self” antigenică şi imunogenă activarea limfocitelor B în plasmocite → răspuns imun UMORAL faţă de un AG liber activarea limfocitelor T citotoxice şi a celulelor NK → răspunsul imun CELULAR faţă de un AG celular

CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

9

Răspunsul imun PRIMAR – are loc la primul contact cu AG specific formarea limfocitelor T şi B cu memorie imunologică

Răspunsul imun SECUNDAR – are loc la al doilea contact cu AG specific activarea limfocitelor T şi B cu memorie imunologică răspuns imunologic mai RAPID şi mai AMPLU

CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

10

3. GRANULOCITELE NEUTROFILE (NE) (S14.slide 11-28)
CARACTERISTICI GENERALE Număr adult: 52-74% (3000 – 7000/mm3) Durata de viaţă ∼ 15 zile Proprietăţi mobilitate marginaţie diapedeză chemotaxie Funcţii specifice Fagocitoză (bacterii) Funcţie secretorie reacţia inflamatorie
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

NE = polimorfonuclear (PMN)

Morfologie diametru 10-15 µm nucleu segmentat (2-5 lobi) citoplasmă palidă (slab acidofilă) granulaţii citoplasmatice neutrofile
11

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

PROPRIETĂŢILE NEUTROFILELOR (a) Mobilitate: emitere de pseudopode (b) Marginaţie: aderarea la endoteliul vascular “rolling” leucocitar “adeziune fermă” la endoteliul vascular (c) Diapedeză: traversarea peretelui vascular (venule postcapilare)

CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

12

(d) Chemotaxia mişcarea orientată, direcţionată către un focar inflamator prin emiterea de pseudopode pe direcţia de înaintare în sensul gradientului chemotactic Factori chemoatractanţi pozitivi bacterii şi produse bacteriene produşi de degradare tisulară mediatori ai inflamaţiei Factori chemoatractanţi negativi anestezice cortizon
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 13

CINETICA NEUTROFILELOR Etapa medulară: 6 - 9 zile producţie 1 x 1011 NE/zi MOH stocate în MOH → nr. de 10 x mai mare decât în circulaţie Etapa sangvină: 4 – 9 ore NE mature (segmentate) - 95% NE imature (“nucleu în bandă”) – 5% Etapa tisulară: 4 – 5 zile NE migrează în zone de maximă expunere la bacterii piele şi mucoase (căi respiratorii, tract digestiv, tract urinar)
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 14

FUNCŢIILE NEUTROFILELOR
(a) FAGOCITOZA – funcţia principală a neutrofilelor înglobarea şi distrugerea agenţilor patogeni extracelulari reprezintă prima linie celular[ de apărare nespecifică a organismului Agent patogen - bacterii gram negative - particule inerte

Imagine ME
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Particule inerte

Bacterii gram negative
15

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

ETAPELE FAGOCITOZEI (a) OPSONIZAREA fixarea agentului patogen pe opsonine (IgG sau C3b) pregătire pentru înglobare (b) ATAŞAREA opsoninele se fixează pe receptori specifici din membrana NE declanşează înglobarea

CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

16

(c) ÎNGLOBAREA (INGESTIA) membrana celulară înconjoară particula opsonizată (endocitoză) veziculă fagocitară = FAGOZOM lizozomii fuzionează cu fagozomul = FAGOLIZOZOM (d) DIGESTIA SI BACTERICIDIA are loc în fagolizozom eliminarea resturilor prin exocitoză distrugerea bacteriilor + NE şi formarea unui globul de puroi mecanisme O2 – dependente şi O2 - independente

CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

17

MECANISMELE O2 – independente enzime lizozomale (hidrolaze acide) sisteme bactericide neoxidante: proteine cationice → distrug matricea fosfolipidică lizozim → hidrolizează glucidele din membrana peretelui bacterian lactoferină → fixează şi “sustrage” fierul bacterian

CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

18

MECANISME O2- dependente (“respiratory burst”) = eliberare rapidă a speciilor reactive ale O2: anionul superoxid (O2-.) - sub acţiunea NADPH - oxidazei H2O2 - sub acţiunea superoxid dismutazei (SOD) acidul hipocloros (HOCl) - sub acţiunea mieloperoxidazei (MPO)

CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

19

(b) FUNCŢIA SECRETORIE = DEGRANULAREA NEUTROFILELOR exocitoza granulaţiilor citoplasmatice enzime lizozomale, metaboliţi ai acidului arahidonic, IL -1 (factor pirogen), etc eliberarea extracelulară a speciilor reactive ale O2: asociate fagocitozei autoimune răspuns inflamator în focarul bacterian leziuni tisulare în bolile prin fixarea pe complexe AG/AC

CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

20

4. GRANULOCITELE EOZINOFILE (EO) CARACTERISTICI GENERALE
Număr adult: 2 - 4% (100 – 400/mm3) Durata de viaţă ∼ 12 zile Proprietăţi diapedeză chemotaxie FUNCŢII Funcţia secretorie citotoxicitate antiparazitară reacţia alergică Fagocitoză redusă (bacterii)
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Morfologie diametru 10-15 µm nucleu bilobat “în desagă” citoplasmă intens acidofilă numeroase granulaţii acidofile
21

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

CINETICA EOZINOFILELOR Etapa medulară: 6 - 9 zile Etapa sangvină: 6 ore Etapa tisulară: 8 – 12 zile părăsesc circulaţia prin diapedeză şi migrează în zone de maximă expunere la paraziţi şi alergeni piele, căi respiratorii, tract digestiv EOZINOFILUL recunoaşte: paraziţii opsonizaţi de IgE mediatori ai inflamaţiei factorul chemotactic al eozinofilelor produs de mastocit
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 22

FUNCŢIA SECRETORIE A EOZINOFILELOR
Factorii eosinofilici secretaţi prin DEGRANULARE au rol în: apărarea antiparazitară - prin factori antiparazitari reacţia alergică - prin histamina (alături de mastocite) inflamaţia alergică - prin derivaţi ai acidului arahidonic - prin speciile reactive ale O2

EOZINOFIL
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

MASTOCIT
Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 23

FACTORII ANTIPARAZITARI EOZINOFILICI Proteina bazică majoră (MBP) distruge paraziţi determină leziuni tegumentare stimulează degranularea mastocitară Proteina cationică eozinofilică (ECP) acţiune antiparazitară de 8 x mai mare stimulează degranularea mastocitară neurotoxică Peroxidaza eozinofilică distruge paraziţi, bacterii, cel.tumorale stimulează producţia speciilor reactive ale O2
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Citotoxicitate antiparazitară

Degranulare mastocitară
Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 24

EOZINOFILIA reactivă (creşterea nr.EO) infestare cu paraziţi intestinali ex: trichinella spiralis infestare cu protozoare intestinale ex: giardia intestinalis reacţie alergică cutanată (dermatita alergică) astmul alergic
Urticarie

Trichinella spiralis
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Giardia intestinalis
Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

Eczemă
25

5. GRANULOCITELE BAZOFILE (BA). MASTOCITELE
CARACTERISTICI GENERALE Număr adult: 0 - 1% (20-50/mm3) Durata de viaţă ∼ 10 zile Proprietăţi fomă circulantă = BAZOFIL formă tisulară = MASTOCIT Morfologie diametru 10-12 µm nucleu segmentat, fără lobi granulaţii mari bazofile care acoperă citoplasma şi nucleul

Mastocite
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

FUNCŢIE → SECRETORIE reacţia alergică coagulare
Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 26

CINETICA BAZOFILELOR Etapa medulară: 3 - 7 zile Etapa sangvină: câteva ore Etapa tisulară: săptămâni → luni chemotaxie → alergeni → mediatori ai inflamaţiei diferenţiere în MASTOCIT ŢESUTURI ŢINTĂ piele căi respiratorii tract digestiv

CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

27

FUNCŢIA SECRETORIE A MASTOCITELOR DEGRANULARE - declanşată de fixarea complexelor alergen/IgE Eliberarea de HISTAMINĂ (alături de EO) astmul alergic rinita alergică conjunctivita alergică reacţia anafilactică Eliberare de HEPARINĂ factor anticoagulant care împiedică activarea factorilor plasmatici ai coagulării
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

Degranulare mastocitară
28

6. SISTEMUL MONOCITO-MACROFAGIC
(S15.slide 29 -36) DEFINIŢIE: celule specializate în apărarea organismului monocitele → forma circulantă macrofagele → forma tisulară CARACTERISTICI GENERALE Număr adult: 3-8% (100 – 700/mm3) Morfologie diametru 14 - 24 µm nucleu “reniform” citoplasmă intens bazofilă fără granulaţii vizibile la MO
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 29

MACROFAGE

CINETICA MONOCITARĂ Etapa medulară: 5-6 zile Etapa sangvină: 3 zile Etapa tisulară: câteva luni (sub formă de macrofag) Chemotaxie → germeni patogeni, celule distruse, citokine Localizare → în toate ţesuturile plămân ficat piele ţesut nervos ţesut osos Postmaturare → sub influenţa micromediului local creşterea dimensiunilor de 5 x creşterea capacităţii de fagocitoză → MACROFAGOCITOZĂ
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 30

MACROFAGELE TISULARE → populaţie heterogenă macrofagele alveolare → plămâni celulele Kupffer → ficat celulele Langerhans → piele microgliale → ţesut nervos osteoclaste → ţesut osos
Microglial Cell

Langerhans cell CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

31

FUNCŢIILE SISTEMULUI MONOCITO-MACROFAGIC I. MACROFAGOCITOZA (a) Apărarea nespecifică bacterii (mycobacteria TBC) paraziţi (plasmodium falciparum) şi fungi celule neoplazice

Macrofage + bacterii
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Macrofage + pararazit Macrofage + cel.tumorală
Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 32

(b) Îndepărtarea elementelor celulare sangvine îmbătrânite sau lezate (eritrocite, trombocite) este funcţia macrofagelor de la nivelul splinei, MOH şi ficat care formează SISTEMUL RETICULO-ENDOTELIAL (SRE)

Macrofage + eritrocite

Macrofage + trombocite

(c) Repararea tisulară – necrofagocitoză resturi celulare, bacterii moarte, detrisuri tisulare
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 33

(d) Iniţierea răspunsului imun specific Macrofagul = celulă PREZENTATOARE de antigen (APC) înglobarea şi prelucrarea AG expunerea AG la suprafaţă, împreună cu MHC clasa II recunoaşterea AG de către limfocite T helper (CD4+)

MHC = molecule de histocompatibilitate CD = moleculă de citodiferenţiere
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 34

II. FUNCŢIA SECRETORIE ⇒ ∼ 100 de substanţe Activitate bactericidă mecanism O2 – independent → enzimele lizozomale mecanism O2 – dependent → speciile reactive ale O2 Activitate tumoricidă - proteine cu proprietăţi antitumorale factorul de necroză al tumorilor (TNF) Inflamaţie şi febră metaboliţi ai acidului arahidonic şi IL-1 Reparaţie şi reorganizare tisulară factorul de stimulare a angiogenezei (formare de noi vase) factorul de stimulare a fibroblastelor (refacere zonei lezate) proteine ale matricei intercelulare (fibronectina) factori chemotactici pentru miofibroblaşti
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 35

Reglarea creşterii celulare EPO → eritrocite interleukina - 6 (IL-6) → celula stem pluripontentă (CSP) factori de creştere celulară (CSF) → leucocite Reglarea activităţii limfocitelor interferon - γ (IFN - γ) interleukina – 1 (IL-1) Producţia de proteine transportoare transferina → fier ciancobalamina → vitamina B12 Reglarea echilibrului fluido-coagulant coagulare → V, VII, IX, X, tromboplastina tisulară (III) fibrinoliză → activatorul tisular al plasminogenului (t-PA)
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 36

7. FUNCŢIILE LIMFOCITELOR ÎN APĂRAREA ORGANISMULUUI (S13.slide 37 -40) (a) Limfocitele B
exprimă receptori specifici (BCR) faţă de AG circulante se diferenţiază în plasmocite (splină, gg.limfatici) şi produc Ig (AC) care neutralizează AG TIPURI de Ig IgG: 75 – 85% din Ig circulante IgM: aglutininele anti–AB IgA: se fixează la nivelul pielii şi a mucoaselor şi este secretată în salivă, suc intestinal, secreţie lactată IgE: se fixează în ţesuturi pe receptori specifici de la nivelul mastocitelor şi stimulează eliberarea de histamină
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 37

(b) Limfocitele T citotoxice (CD8+)
exprimă receptori specifici (TCR) care recunosc “prezentat” de celula prezentatoare de antigen (APC) antigenul

APC = celulă infectată viral, proprie devenită “non – self”, celulă tumorală, care expune AG celular împreună cu MHC clasa I distruge APC prin eliberare de perforine şi granenzime

CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I

Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU

38

(c) Celulele natural killer (NK)
mediază citotoxitatea anticorp – dependentă (ADCC) pentru: celule proprii infectate viral celule proprii devenite “non-self” celule tumorale contactul cu AG exprimat de “celula ţintă” este mediat de AC (Ig) eliberează enzime citolitice: perforine - polimerizează tubular şi se inseră în membrana “celulei ţintă” formând un por → necroza celulei granenzime -induc apoptoza (moartea celulară programată)
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 39

Interpretarea principalelor modificări ale LEUCOGRAMEI la adult Tip NE EO BA LY MO Adult Nr.L 52-74% 2 - 4% 0 - 1% 25-35% 3 - 8% ↑ (<30.000/mm3) N, ↑ ↑ (> 60.00/mm3) ↑ ↑ LEUCOGRAMĂ Formulă leucocitară ↑ în infecţii bacteriene acute ↑ în boli parazitare, alergii ↑ în leucemia mieloidă cronică ↑ mononucleoza infecţioasă ↑ TBC ↑ mononucleoza infecţioasă ↑ în TBC

↑nr.L = leucocitoză, < 30.000/mm3 = reacţie leucemoidă ↑ NE = neutrofilie, ↑ EO = eozinofilie, ↑ BA = bazofilie, ↑ LY = limfocitoză, ↑ MO = monocitoză
CURS 9 FIZIOLOGIE MG ANUL I Şef.lucr.dr.LAVINIA NOVEANU 40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful