Procedura de detasare a unui functionar public

Continutul procedurii 1.Scop Scopul acestei proceduri este: a) Descrie etapele care se parcurg, stabileşte compartimentele şi persoanele implicate şi prezintă documentele care se întocmesc pentru modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici b) Stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestei proceduri 2.Domeniu de aplicare Procedura se aplică situaţiilor de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special prin mutare într-o altă unitate din sistemul administraţiei 3.Referinte normative -Legislatie:Legea nr.188/1999 Privind statutul functionarilor publici,consolidate in 2009,articolul 89 - art 42,45,46,47 din Codul Muncii Reglementari interne - Regulamentul de Ordine Interioară; - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 4.Principii Procedura de detaşare implică parcurgerea unor etape consecutive: - iniţierea procedurii; - emiterea şi comunicarea deciziei de detaşare; - executarea detaşării; - încetarea detaşării 5.Descrierea procedurii Procedura: A. Iniţierea procedurii: I. Unitatea care înregistrează un deficit de resursă umană necesar a fi acoperit prin detaşare: I. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională şi şeful compartimentului din unitate 1) Identifică funcţia vacantă ale cărei atribuţii nu se pot redistribui altor functionari din unitate şi ale căror neîndeplinire ar putea conduce la disfuncţionalităţi în activitatea unităţii sau a sistemului administraţiei;

propun soluţia mai convenabilă. 25) Prezintă documentele directorului unităţii XIV. IV. Directorul unităţii 26) Verifică şi semnează documentele. 19) Prezintă răspunsurile primite în şedinţa consiliului de conducere XI. 9) Prezintă adresa directorului unităţii pentru semnare. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 15) Înregistrează adresa de răspuns. Consiliul de conducere 20) Analizează situaţia. Consiliul de conducere 4) Analizează situaţia. prezintă propuneri de soluţionare. Directorul unităţii 5) Decide asupra oportunităţii detaşării. II. 16) Prezintă documentul directorului unităţii. XIII. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 18) Centralizează răspunsurile primite. 7) Comunică nota şefului biroului resurse umane şi formare profesională. 11) Transmite documentul compartimentului secretariat. 13) Aplică ştampila unităţii. Directorul unităţii 17) Repartizează documentul şefului biroului resurse umane şi formare profesională. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 12) Înregistrează documentul. referatul de resurse umane. XII. Directorul unităţii 10) Citeşte adresa şi o semnează. . dacă există cel puţin un răspuns favorabil. prin rezoluţie asupra notei de prezentare. VII. 14) Trimite adresa unităţilor destinatare. VIII. Directorul unităţii 21) Decide asupra detaşării. prin rezoluţie asupra analizei consiliului. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 23) Întocmeşte Nota de solicitare a avizului. Directorul unităţii 3) Supune analizei în şedinţa consiliului de conducere situaţia. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 8) Întocmeşte o adresă de prezentare a situaţiei şi solicită sprijin pentru o soluţionare temporară prin detaşarea unui funcţionar care să corespundă postului. precum şi unităţile spre care va fi expediată adresa de prezentare.2) Întocmesc o notă de prezentare a situaţiei care se înaintează directorului unităţii. unde este cazul Notificarea de detaşare (când functionarul a mai fost detaşat anterior 6 luni într-un an şi trebuie să-şi dea acordul). identifică cu ajutorul direcţiei de specialitate. 22) Transmite rezoluţia şefului biroului resurse umane şi formare profesională. IX. III. V. 6) Dacă rezoluţia este favorabilă. VI. unităţile în care ar putea exista un funcţionar care să corespundă profilului postului şi să fie disponibil. X. 24) Anexează răspunsul cu propunerea. consemnată în procesul verbal de şedinţă.

II. V. pentru analiză în şedinţa consiliului de conducere. 29) Aplică ştampila unităţii. Directorul unităţii 12) Semnează notificarea. 11) Prezintă documentul directorului unităţii. .27) Transmite documentele compartimentului secretariat. susţin propuneri privind oportunitatea detaşării. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 14) Înregistrează documentul. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 31) Înregistrează documentele cu avizele Direcţiei/Serviciului de specialitate primite de la DMRU. perspectivele de preluare a atribuţiilor de către alt/alţi funcţionari publici. 32) Prezintă documentele directorului unităţii. Consiliul de conducere 7) Analizează documentele primite spre luare la cunoştinţă. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 5) Întocmeşte situaţia. VII. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 28) Înregistrează documentele. 4) Stabileşte şedinţa consiliului de conducere în care se va analiza cererea. împreună cu avizele primite. BRU întocmeşte Notificarea de detaşare. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 1) Înregistrează adresa de prezentare a situaţiei. VI. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 35) Clasează documentele primite II. Unitatea care primeşte o solicitarea de detaşare: I. atât cea actuală cât şi cea rezultată în urma unei posibile detaşări. 30) Trimite documentele DMRU XVI. Directorul unităţii 8) Decide asupra oportunităţii detaşării. IV. XVII. situaţia din unitate. Directorul unităţii 33) Analizează documentele. 2) Prezintă documentul directorului unităţii. Directorul unităţii 3) Solicită şefului biroului resurse umane să prezinte o situaţie nominală cu personalul care corespunde profilului din adresa de prezentare. prin rezoluţie asupra adresei de prezentare şi analizei efectuate. III. XV. VIII. 13) Transmite documentul compartimentului secretariat. analizează situaţia functionarului. 10) Dacă prin detaşare functionarul depăşeşte 6 (şase) luni de detaşare într-un an. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 9) În cazul unei rezoluţii pozitive. 6) Transmite adresa şi situaţia membrilor consiliului de conducere spre luare la cunoştinţă. XVIII. 34) Repartizează documentele şefului biroului resurse umane.

6) După obţinerea avizului întocmeşte adresa de răspuns către unităţile implicate. 30) Transmite documentele compartimentului secretariat. Directorul unităţii 22) Avizează raportul. III. XV. 19) Dacă este cazul. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 24) Înregistrează documentul. XIII. XIV. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 1) Înregistrează Nota de solicitare a avizului. 2) Prezintă documentul directorului DMRU. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 31) Înregistrează documentele. IIIPersoana responsabila de unitatea unde functionarul are funcţia de bază 5) Solicită avizul Direcţiei/Serviciului de specialitate pe Nota de solicitare a avizului. precum şi propunerea conducerii unităţii. Functionarul public 18) Ia cunoştinţă de situaţie. 32) Aplică ştampila unităţii. în scris îşi dă acordul sau îşi manifestă refuzul faţă de detaşare. II. 25) Transmite documentul şefului biroului resurse umane şi formare profesională. la care ataşează referatul de resurse umane. prezintă situaţia apărută. 4) Analizează solicitarea din punct de vedere al respectării normelor. X. IX. cu susţinerea propunerii de detaşare. 17) Prezintă functionarului situaţiile legale în care poate refuza detaşarea. XII. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 16) Ia legătura cu functionarul nominalizat. 28) Prezintă documentele directorului unităţii. dacă este cazul Notificarea de detaşare. 23) Transmite documentul compartimentului secretariat. notificarea de detaşare. DMRU: I. 27) BRU întocmeşte adresa de răspuns cu propunerea. Directorul unităţii 29) Verifică şi semnează documentele. ataşează Nota de solicitare a avizului cu avizul şefului structurii. întocmeşte referatul de resurse umane al functionarului. 21) Depune raportul la directorul unităţii. pe notificarea de detaşare. dacă este cazul . . Răspunsul negativ se motivează.15) Transmite documentul şefului biroului resurse umane şi formare profesională. Director DMRU 3) Consultă ofiţerii specialişti responsabili cu unităţile implicate. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 26) Dacă soluţia este pozitivă. 33) Trimite documentele unităţii destinatare. XI.

II. sub semnătură. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat de la unitatea din care provine functionarul 3) Înregistrează decizia. 4) Participă la procedura de predare primire a funcţiei. 2) Organizează procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale functionarului. B. celor două unităţi implicate. dacă este cazul. Şeful structurii 8) Verifică şi semnează adresa. 11) Lichidează obligaţiile faţă de unitate prin completarea notei de . 5) Întocmeşte evaluarea performanţelor profesionale ale functionarului III. Emiterea şi comunicarea deciziei de detaşare: I. IV.7) Prezintă adresa şefului DMRU. decizia de detaşare. V. 7) Comunică functionarului. 7) Eliberează nota de lichidare a functionarului (urmează să se întocmească un model de notă de lichidare pentru functionari detaşaţi). DMRU 1) Întocmeşte decizia de detaşare conform competenţelor şi metodologiei privind emiterea deciziilor 2) Trimite decizia de detaşare. IV. sub semnătura C. 11) Aplică ştampila structurii. Şeful compartimentului din care provine functionarul 3) Stabileşte functionarul care preia atribuţiile funcţiei care va rămâne vacantă. II. III. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 10) Înregistrează documentele. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 6) Preia decizia de detaşare. 12) Trimite documentele unităţilor implicate. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională de la unitatea din care provine functionarul 1) Organizează procedura de predare primire a funcţiei de conducere. Functionarul 10) Execută operaţiunile specifice de predare a funcţiei. Personalul desemnat din cadrul biroului resurse umane şi formare profesională cu atribuţii de ţinere a evidenţei nominale 6) Completează documentele de evidenţă nominală. Functionarul 8) Ia la cunoştinţă decizia. Executarea detaşării: I. 9) Transmite documentele compartimentului secretariat. după aprobare. 4) Prezintă documentul directorului unităţii. Directorul unităţii 5) Repartizează decizia şefului BRU IV. V.

certificată prin semnătură pentru conformitate. dacă este cazul.lichidare (urmează să se întocmească un model de notă de lichidare pentru functionari detaşaţi). emite decizia de încetare a detaşării. Compartimentul financiar – contabil 13) Întocmeşte certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. 19) Repartizează un exemplar compartimentului financiar pentru alocarea la drepturi IX. fişa postului. 14) Transmite BRU certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. sub semnătură. Unitatea care a emis decizia de detaşare 1) În situaţia încetării detaşării înainte de termen. Şeful biroului resurse umane şi formare profesionalăde la unitatea în care este detaşat functionarul public 3) Organizează procedura de predare primire a funcţiei de conducere. Personalul desemnat din cadrul biroului resurse umane şi formare profesională cu atribuţii de ţinere a evidenţei nominale 20) Preia copiile documentelor de evidenţă nominală. . cu respectarea metodologiei de emitere a deciziilor. medicale. X. Încetarea detaşării: I. învoiri. Functionarul public 23) Citeşte şi semnează fişa postului C. 6) Participă la procedura de predare primire a funcţiei. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională şi persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat de la unitatea la care se detaşează functionarul public 16) Întocmesc procesul verbal de prezentare. VI. XI. Şeful compartimentului în care este repartizat functionarul public detaşat 22) Aduce la cunoştinţă functionarului public. 2) Comunică decizia unităţilor implicate II. VII. III. Şeful biroului resurse umane şi formare profesionalăde la unitatea din care provine functionarul public 15) Transmite unităţii în care se detaşează funcţionarul public copia fişei de evidenţă. 4) Organizează procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale functionarului public. copia fişei de evidenţă a concediilor şi certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. 18) Înregistrează procesul verbal. VIII. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 12) Transmite BRU copia fişei de evidenţă a concediilor de odihnă. etc de care a beneficiat funcţionarul public pe ultimii 2 ani calendaristici. prin care functionarul public se alocă la drepturi. Şeful compartimentului în care a fost detaşat functionarul public 5) Stabileşte functionarul public care preia atribuţiile funcţiei care va rămâne vacantă. 17) Prezintă procesul verbal pentru aprobare directorului unităţii. 12) Se prezintă la unitatea de detaşare. V.

19) Prezintă procesul verbal pentru aprobare directorului unităţii. prin care functionarul public se alocă la drepturi. Şeful biroului resurse umane şi formare profesională 17) Transmite unităţii în care funcţionarul public are funcţia de bază. 9) Eliberează nota de lichidare a functionarului.7) Întocmeşte evaluarea performanţelor profesionale ale functionarului public. 20) Înregistrează procesul verbal. VI. 6. 21) Repartizează un exemplar compartimentului financiar pentru alocarea la drepturi. copia fişei de evidenţă a concediilor şi certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. Compartimentul financiar – contabil 15) Întocmeşte certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. etc de care a beneficiat funcţionarul public pe perioada detaşării. învoiri. Persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat 14) Transmite BRU copia fişei de evidenţă a concediilor de odihnă.Functionarul public 11) Execută operaţiunile specifice de predare a funcţiei. 16) Transmite BRU certificatul de scoatere şi alocare la drepturi. . 12) Lichidează obligaţiile faţă de unitate prin completarea notei de lichidare. Personalul desemnat din cadrul biroului resurse umane şi formare profesională cu atribuţii de ţinere a evidenţei nominale 8) Completează copiile documentelor de evidenţă nominală.Dispozitii finale a)Procedura va fi difuzată personalului care execută sau participă la activitatea de detasare. certificată prin semnătură pentru conformitate. medicale.Autoritate responsabila: -Directorul unitatii -Sef birou resurse umane -Consiliul de conducere -Secretariat 7. V. 13) Se prezintă la unitatea în care are funcţia de bază. IX.Şeful biroului resurse umane şi formare profesionalăşi persoana desemnată din cadrul compartimentului secretariat de la unitatea la care functionarul public are funcţia de bază 18) Întocmesc procesul verbal de prezentare. copia fişei de evidenţă. VII. VIII. IV.

CRT. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII NR.LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII Anexa 2 ........Anexe Anexa 1 .din...............b)Actuala procedură va fi revizuită în cazul când apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general sau intern pe baza cărora se desfăşoară activitatea de detasare c)Pe perioada absenţei de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în formă iniţială sau revizuită....FORMULARE ANEXA 1 la nr... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRAD PROFESIONAL/ FUNCŢIA NUME şi PRENUMELE SEMNATUR A DATA LUÂRII LA CUNOŞTINŢĂ . . aplicarea acesteia se va realiza şi de către înlocuitorii acestor persoane 8.

dl. Durata detaşării: ___________________________________________________________ . 5. Prezenta decizie va fi comunicată celor în cauză. . Angajatorul la care salariatul va fi detaşat: _______________________________________ . emite prezenta DISPOZIŢIE DE DETAŞARE dispunând următoarele: 1. Salariatul detaşat: __________________________________________________________ .DECIZIA NR. 4. Obiectul detaşării: __________________________________________________________ . Alte prevederi: _____________________________________________________________.______/________________ În temeiul prevederilor art. Directorul unitatii. 2. 6. ____________________________. 3. 45 şi 46 din Codul muncii. directorul unitatii. Locul detaşării: ____________________________________________________________ .

_____/_______________. ______________________________________. pe perioada detaşării dispuse prin decizia nr. . domiciliat în ___________________________. declar că sunt de acord cu modificarea felului muncii ( ___________________ se va indica concret modificarea). angajat pe postul de ____________________ la _________________________________. Salariat. Data.ACORD Subsemnatul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful