Tao Te King

Cartea Căii şi a Virtu ii Supremului Adevăr -----------------------Lao Tse

se identifică celor mai mici atomi. umplerea cu TAO. sporirea puterilor. deşi au nume deosebite. Înaltul produce adâncul. Cele două înfă işări au aceeaşi obârşie.Ac iunii. Îşi îmblânzeşte duritatea. îşi temperează strălucirea. To i oamenii cunosc binele ca bine. Cerul şi Pământul nu au vreo preferin ă pentru o făptură. poporul va fi bine cârmuit.Cartea lui TAO (Cartea Căii) 1. către nepieritoarea în elepciune. Înainte şi îndărăt decurg unul din altul. O! Neprihănire! Fiin area sa este veşnică. 3. fiecare lucru şi opusul său se nasc îngemănate. Nu-i arăta i nimic ce iar îmboldi excesiv dorin a. dincolo de dorin e. 5. care sunt geniali. Cel lung determină pe cel scurt. 4. şi inima nu i se va tulbura. În fiin area înfă işării dorin elor i se văd înfăptuirile sale. fără să ac ioneze. TAO este vid creator. Aşa câştigă el merite. este puterea infinită care creează nenumăratele fiin e. To i oamenii. iată obârşia Răului. potolirea patimilor. Le catalizează să se dezvolte şi nu se bizuie pe ele. Iată de ce În eleptul practică doctrina Non . nici meritele nu îl părăsesc niciodată datorită detaşării sale izvorâte din în elepciune. nici nu le îndepărtează. să lucreze numai din vanitate. Această identitate este un abis de adâncime şi mister. iată obârşia urâtului. 2. Să caute să aducă mereu poporul dincolo de ştiin ă. ea este adâncul adâncimilor şi poarta tuturor esen elor. lucruri şi energii. le consideră pe toate ca ceva egal. nici nu le uită. El instruieşte prin pildă vie. Este un abis esen ial unde se poate vedea izvorul tuturor energiilor şi fiin elor lumii. Să împiedice pe cei ce ştiu. Pe toate fiin ele care se nasc în lume şi care îşi pun nădejdea în el. iată principalele sfaturi ale în elepciunii: golirea inimii de dorin ă. dar rămâne mai presus de ele. nu doar cu vorbe. Deci. cunosc frumosul ca frumos. El le impulsionează şi astfel le creează merite fără a şi le însuşi. amplificarea iubirii pure. se desface din haos. dar ac iunea sa este fără de sfârşit. Când îl putem numi. Sunetul şi glasul se acordă reciproc. sub cer. Nu pre ui i ceea ce este greu de câştigat dar efemer şi poporul nu va fura. Numele ce i l-am dat nu este Numele Veşnic. Iată pentru ce în veşnica lipsă de dorin e i se poate vedea esen a. De procedează aşa constant. Nu preaslăvi i decât pe oamenii cu adevărat aleşi şi poporul nu va lupta pentru măriri deşarte. Rămânând mai presus de ele. El este mai dintr-un început decât însuşi Domnul Cerurilor. TAO care ar fi numai cale nu este veşnicul TAO. Astfel. . Fără nume este principiul Cerului şi al Pământului. Nu ştiu al cui fiu ar putea să fie. greul şi uşorul se nasc unul pe altul.

Mişcarea armonioasă perpetuă naşte toate fiin ele. stăruin a. căci aceasta permite realizarea efectivă a lui TAO. Ambele se men in în locurile pe care omul ignorant le dispre uieşte: locuri joase. Liberându-şi spiritul de o deşartă cercetare intelectuală îl va putea păstra sănătos. 6. Omul a primit un spirit etern. Mânuirea şi ascu irea fără încetare a uneltei o face în final nefolositoare. Mai bine să se descopere şi să se păstreze calea de mijloc. dacă se adună merite nepieritoare. Pământul dăinuie la nesfârşit. el priveşte poporul ca pe un tot. Virtutea superioară este asemenea apei. virtutea este fermecătoarea omenie. A vorbi mult despre TAO fără să-l cunoşti nu duce decât la oboseală. 8. Singură virtutea lucrează fără luptă. ranguri modeste. A avea onoruri. bogă ie şi a fi mândru de ele înseamnă a chema nenorocirea. va scăpa de nimicire şi va fi plin de candoare şi puritate asemenea copilului. Iubind oamenii şi urmărind permanent binele. În binefacere. potrivit împrejurărilor şi rămâne la momentul necesar în repaus. Scăldat în lumină şi putere. Iată pentru ce în eleptul îşi depăşeşte în totalitate personalitatea şi prin aceasta chiar îi dă valoare. Aceasta este Calea Supremă a Cerului care conduce la libertate şi în elepciune. el va putea părea neştiutor pentru cel . El caută să nu aibe dorin e şi prin aceasta chiar mai repede ajunge la ADEVăRUL ULTIM care este de fapt elul dorin elor sale. În administra ie este conducerea bună. Văzduhul ce se desfăşoară între cer şi pământ este foalele fierarului. Por ile Cerului se deschid şi se închid atunci când trebuie. Apa şi virtutea dăruiesc detaşate binefacerile lor tuturor fiin elor şi lucrează fără luptă. În ac iune este timpul. însuşirea-i creatoare şi atotputernică lucrează mereu fără trudă. lucrurile şi stările. În vorbă este sinceritate. clipa cea mai prielnică. Îşi transcende trupul şi chiar prin aceasta îl ocroteşte. În activitate este puterea realizatoare. la fel şi în eleptul înfăptuieşte totul în armonie. În inima omului virtutea este vidul beatific.În eleptul nu preferă pe nimeni. Păstrându-şi unitatea supremă a fiin ei va fi nemuritor. rămâne renumele chiar şi atunci când corpul fizic piere. Această Mamă Tainică este poarta prin care toate fiin ele vin în existen ă. Un palat plin cu aur şi pietre nestemate expune la pierderea totului. Ele trăiesc etern pentru că nu fac din fiin area lor un lucru care să le fie propriu. 7. Cerul se întinde la nesfârşit. Spiritul etern al haosului nu moare. Când virtutea există iubeşte tot Pământul. este gol şi fără de sfârşit. 9. va putea exercita Non-Ac iunea. astfel nu-şi face duşmani. Dimpotrivă. 10. El este acela pe care îl numim Mama Tainică a lucrurilor şi fiin elor. Căutarea avidă a bogă iilor nu are valoarea inestimabilă a modera iei. Este rădăcina Cerului şi a Pământului. El fiin ează mereu.

o închipuire fără de chip. Argila este modelată în formă de oală. Pere ii sunt străbătu i de uşi şi ferestre. Face bine detaşat fără speran a răsplatei. Cele cinci gusturi îi suprasolicită gustul. Ascultând. Ei erau pruden i precum cel ce străbate iarna un fluviu. El creează premizele în elepciunii în toate fiin ele şi le hrăneşte pe cele pregătite. dar golul din interior face posibilă folosirea. . dar Nefiin a permite folosirea lor. simpli ca lemnul (în lucru) la lucrat. poate lua parte la conducerea ei. Întrecerea şi vânătoarea îi tulbură mult inima. nu se vede. 15. Cele cinci culori formează omul. căci atunci când o ai te cuprinde teama să nu o pierzi. În elepciunea lor era aşa de adâncă încât nu putea fi cunoscută. este demn să o cârmuiască. cele cinci sunete îl delectează. Privind către TAO. Dacă am fi detaşa i şi separa i de ea. Treizeci de spi e se unesc în butucul ro ilor. dedesubt nu este umbră. El părăseşte pe acesta şi se îndreaptă spre acela care cu adevărat o merită. tot astfel eşti cuprins de nelinişte când nu o ai. deşi etern. Domneşte asupra oamenilor cu dragoste fără să-i stăpânească. însă golul din centru îngăduie folosirea. Gloria şi ruşinea sunt nedespăr ite de teamă. dacă o iubeşte ca pe el însuşi. Goana după bogă ie îi vatămă adesea sănătatea. nu se simte şi de aceea se numeşte VEI-imaterial. Este formă fără de formă. dacă principele cinsteşte lumea ca pe el însuşi. Duce toate lucrurile în nefiin ă. Cel ce cunoaşte această străveche Taină este orientat pe Suprema Cărare. prevăzători precum cel ce se teme de vecinii săi. 14. Astăzi este greu de a-i prezenta şi în elege. Onoarea şi nenorocirea sunt nedespăr ite de personalitate. În elep ii antici erau subtili. modeşti ca ghea a care se topeşte. Tot astfel fiin a constituie natura lucrurilor. în ce fel ne-ar mai ajunge nenorocirea? Iată pentru ce. 11. 13. se numeşte I-nevizibil. Aceste trei însuşiri sunt mistere de nepătruns pentru cel fără intui ie şi ele întocmesc Unitatea Divină. Mai presus de TAO nu este lumină. este vocea tăcerii ce nu se aude şi de aceea se numeşte HI-fără grai. 12.incapabil să intuiască adevărata sa natură. Le creează şi nu se poartă cu ele ca un stăpân. De aceea se spune că gloria şi ruşinea sunt nedespăr ite de teamă. veşnic şi fără nume. Pipăit. Aceasta este adevărata virtute a în eleptului. adânci şi pătrunzători. Este taină de nepătruns pentru cel lipsit de în elepciune. este infinit. Nu i se vede nici fa a nici spatele. Prin urmare în eleptul trebuie să se preocupe de via a sa interioară esen ială şi nu de sim uri. E atotpătrunzător. Putem socoti că avem ceea ce ne vine ca fericire sau nenorocire pentru că avem personalitate. gravi precum se cuvine să fii înaintea străinilor. Numai întemeia i pe eternul şi străvechiul TAO putem astăzi să ne desăvârşim via a. Ce se în elege de fapt prin aceasta? Gloria este un lucru demn de dispre uit. golul lor îngăduie folosirea casei.

Arăta i-vă simplitatea. Apoi a ajuns a se teme de ei. Cel ce cunoaşte veşnicul îşi înal ă în nesfârşit sufletul. participând la TAO. Mul umită lor.goi ca o vale armonioasă. Mai târziu ajunse a-i iubi şi a-i servi. După o viguroasă înflorire. înfrâna i-vă constant dorin ele. există în veşnicie. Părăsi i justi ia voastră nebunească ce nu are aproape nimic comun cu adevărata DREPTATE. Regii autentici erau gravi şi măsura i la vorbă. Vai! Greu e să nu. nepătrunşi ca o apă tulbure. supuşii imperiului câştigau merite. Suntem într-un pustiu . nu se mai ob ine simpatia care face să se amplifice încrederea. începu să se vorbească tot mai des despre iubirea filială şi de îngăduin a părintească. lăsa i la o parte în elepciunea voastră neautentică şi poporul va trage sute de foloase. Dar între o faptă bună şi una rea deosebirea este foarte mare. Deosebirea dintre "desigur" şi "poate că" este destul de mică. Lăsa i cercetarea speculativă. 17. lăsa i la o parte ambi ia şi nu vor mai fi nici ho i. Când perfecta armonie dătătoare de fericire nu mai domni în familie. Lăsa i să se amplifice milostenia. Atunci când ările căzură în dezordine. În sfârşit. veni o vreme când îi dispre ui. Când oamenii pierdură cunoştin a despre marele TAO. Poate pieri acum personalitatea. bucurii şi foloase. numai astfel poate să devină mare întru toate şi fiindcă devine asemănător cerului. 20. Repaosul absolut este întoarcerea la via a eternă. Când este pu ină încredere. poporul abia ştia de regi. orice lucru sau fiin ă revine în cele din urmă repede la obârşia sa. ei gândeau adesea ca însăşi natura noastră esen ială. Această întoarcere la obîrşie este repaosul Suprem. păzi i neprihănirea dintru început. atinge TAO şi. În timpurile străvechi. Prin înaintarea în bine devine eminent. 19. atunci se eviden ie predominant bunăstarea şi justi ia. din ele rezultă o mare ipocrizie. Cine deci ar putea astăzi să-şi purifice sufletul întocmai ca o apă tulbure lăsată să se limpezească? Cine ar putea să însufle ească un mort. 18. 16. Când apăru pruden a şi iste imea. nici tâlhari! Renun a i la aceste trei lucruri care nu sunt decât iluzie şi care şi-au dovedit din plin neajunsurile! Alătura i-vă cu tărie şi credin ă virtu ilor voastre fireşti. Fi i cu totul fără de dorin e şi men ine i-vă într-o pace beatifică profundă.i fie frică de ceea ce se tem oamenii. căci a ajuns nemuritor. ceda i autenticului în locul datoriei formale şi poporul va reveni la adevărata dragoste filială şi iubire părintească! Lepăda i abilitatea. redându-i mişcarea? Cel ce şi-a însuşit cu adevărat TAO nu are dorin e. au apărut slujitorii credincioşi şi aparent devota i poporului. sterilă şi ve i fi gradat elibera i de toate neliniştile. Nu este nici o primejdie. părăsi i interesul personal. El este despuiat de toate şi nu caută cu ostenta ie să fie desăvârşit. Toate fiin ele lumii se nasc laolaltă şi apoi se reîntâlnesc în Suprem.

va putea fi umplut mereu şi mereu. Cel ce urmează mereu Virtutea. va fi reînnoit. numai eu trăiesc în beznă. Îndoit. Sfârşit. eu singur sunt despuiat de toate. Formele prin care marea Virtute se vădeşte pe acest pământ nu sunt decât emana ii ale lui TAO. Cum ştim totul despre ivirea tuturor fiin elor? Ştim aceasta prin TAO. ca un pripăşit care nu ştie încotro s-o apuce. Haos. ei sunt to i iste i. 23. cel ce se uneşte cu Răul. cum ar putea omul să facă să dureze mereu triste ea. nimeni nu străluceşte. De are mult. O furtună nu dăinuie mai mult de o diminea ă. nu este o vorbă zadarnică. Iată pentru ce în eleptul nu se alătură decât unită ii şi caută să fie model desăvârşit în lume. se uneşte în final cu TAO. Ca schilodirea şi . numele nu i s-a stins şi nu i se va stinge niciodată. umblu fără oprire. Dacă Cerul şi Pământul nu le pot face să dureze mai mult. suferă. se va îndrepta. Da. dar mă odihnesc în preajma preaslăvitei Maicii Mele şi a Universului. Sunt agitat ca oceanul. Dorin ele mele n-au încol it încă. În vârful picioarelor nu se poate sta neclintit. Sfărâmat. Saturând ambi ia. Atunci când omul a devenit întreg. sterp şi aparent fără de sfârşit. Sunt deosebit de to i ceilal i oameni prin modul meu de a fi. A avea doar pu ină credin ă. Din vremurile arhaice ale lumii până în zilele noastre. În mijloc sunt fiin e! Taină. Străvechea maximă: "Sfărâmatul se va reface întreg". Răul îl primeşte şi. înseamnă a nu avea credin ă. desăvârşit. Rătăcesc la întâmplare. se uneşte până la urmă cu Virtutea. 24. Atribuindu-şi valoare. întuneric! În sine este o inefabilă enigmă. Nu se laudă şi are extraordinar de multe merite. totuşi oamenii se zoresc bucuroşi . se uneşte într-un jalnic sfârşit cu Răul. De are pu in. cel ce se uneşte cu Virtutea este unit în Virtute. eu singur sunt incapabil să mai posed ceva. nedesluşire! În mijloc sunt forme! Nedesluşire. 22. numai eu sunt spiritul greoi. o ploaie potopitoare nu ine mai mult de o zi. To i ceilal i au prisos. Nu este niciodată egoist şi i se dă multă stimă. Cel ce urmează îndârjit Răul. va deveni întreg. direct propor ional cu aceasta. Sunt ca un copilaş care n-a zâmbit încă mamei sale. Cu picioarele încrucişate nu se poate merge. Cel ce se uneşte cu sine însuşi e primit în TAO. Această esen ă este adevărul ultim. Oamenii sunt lumina i. Vorbi i pu in. Este poarta prin care vin în lume toate fiin ele şi se îndreaptă către lumină. se reîntoarce la Suprema sa obârşie.fără iubire. Fiecare are un lucru. Iată care îi este firea: nelimitată şi de neconceput. În el însuşi se găseşte mărturia definitivă a eternită ii şi a Adevărului Ultim. s-ar putea să piardă tot. Sunt o minte simplă şi ştiu doar că nu ştiu nimic. 21. Haos. Mul umitul de sine ce stagnează nu este stimat. Prin laudă de sine nimeni nu are merite. va ob ine mult. rămâne i în repaus. Gol. Nu este orgolios şi de aceea suportă şi durează îndelung.ca şi cum s-ar urca primăvara pe culmi! Numai eu sunt sfios. E umil şi totuşi străluceşte. se scurtează traiul. cum ar putea el să rămână mereu în agita ie? Cel ce urmează constant calea lui TAO.

l-aş numi OMNIPREZENT. este demn să primească împără ia. Nevoit să-i atribui însuşiri. l-aş numi de NEÎNCHIPUIT. 28. Pătrunde pretutindeni şi este liberă de orice mărginire. inefabile. Se poate spune că mintea lui e de două ori luminată. l-aş numi INACCESIBIL. de asemenea. Acest adevăr este tot atât de însemnat pe cât este de subtil. Bunul călător nu lasă urme. dar nu se poate desface ceea ce el a legat. Mare fiind. 26. care au nevoie. Regele trebuie să se supună Pământului. căpetenii de nenumărate oşti. l-aş numi MARE. se conduc pe sine în mod uşuratic! Superficialitatea îi pierde pe sfetnici. Cel ce cunoaşte luminile sale şi ştie să rămână în umbră. 25.tuturor fiin elor din lume. Calmul este stăpânul mişcării. Cerul se supune Cărării (TAO). TAO . este de fapt adâncit în eroare. este demn să primească împără ia. În eleptul care participă la TAO este cel mai bun maestru. este model pentru împără ie. Paznicul bun nu se foloseşte de încuietori şi totuşi nu se poate deschide ceea ce el a închis. fără a dispre ui pe vreunul. De aceea în eleptul totdeauna îşi păstrează seriozitatea. Înainte de cer şi pământ există o esen ă Absolută. o fiin ă fără formă. fărâmi ându-se. 27. TAO se supune propriei sale firi esen iale. Ce ruşine că regii. imaterial ce emană din ea. Nu-i ştiu numele. În lume sunt patru mari autorită i. Cel ce nu-şi cinsteşte pe îndrumătorul său şi cel ce nu iubeşte unealta de care se foloseşte. Cel ce cunoaşte gloria şi ştie să rămână umil. El este ajutor şi sprijin pentru toate lucrurile. Ea singură există şi rămâne fără schimbări. . cu toate că se poate numi el însuşi "în elept". Agita ia îi pierde pe regi. Cel care ştie ce mare este for a sa şi ştie totuşi să rămână slab. Cârmuirea sa plină de dragoste este foarte largă şi nu vatămă pe nimeni. Cerul e mare. Din puterea sa îşi trag obârşia Cerul şi Pământul. e mare. a dat via ă atâtor vase .simplitatea dintru început. Pământul e mare. Astfel TAO e mare. Inaccesibil fiind. Calculatorul bun nu se slujeşte de instrument de calcul. Cel ce ştie să lege nu se foloseşte de funii. Omul obişnuit este unealta modelabilă a în eleptului. Virtutea veşnică nu-l va părăsi şi va deveni asemenea unui copil: pur. De neînchipuit fiind. i se spune Suprema Cărare: TAO. dintre care cea a regelui e una. Este un calm profund. regele. Omul superior e un bun îndrumător pentru cel ce încă nu este. Greul este rădăcina uşorului. Pământul se supune Cerului. Virtutea veşnică nu-i va lipsi şi va reveni grabnic la desăvârşirea supremă. Bunul orator nu are ce discuta.dejec iile trupului sunt pentru TAO toate aceste lucruri. el îşi păstrează totdeauna calmul. În felul acesta în eleptul e ajutor şi sprijin pentru to i oamenii care merită să fie îndruma i. Astfel virtutea veşnică va deveni nemărginită în el şi el se va întoarce în simplitatea dintru început.

căutând a nu-l scurta prin teoretizare mai mult. De încearcă să-l şlefuiască. Prosperitatea cuprinde principiul YANG. Cine nu urmează TAO suferă şi în cele din urmă piere jalnic. de aceea cel care urmează TAO nu le pre uieşte. El nu se bucură de victorie. Toate fiin ele se tem de ele. Iată pentru ce. nu e încrezut şi nu caută să-şi satisfacă ambi ia. dregătorul ce sfătuieşte pe rege nu va trebui să recurgă la for a armată pentru a supune popoarele. pe care omul singur nu are puterea să îl modeleze. Cel ce omoară mul imea de oameni ar trebui să plângă. are un . căci ar însemna să se bucure de moartea semenilor. el nu le foloseşte decât silit.principiul YIN. 30. Acesta este locul ce l-ar avea la funerarii cel ce învinge. Cel ce este energic. Cunoscând acest nume. nu este în primejdie să se piardă. Cel ce poate să învingă pe al ii este tare.29. trebuie ştiut în misteroasa profunzime. Cărarea este eternă şi nu poate fi numită. i s-a putut da un nume. Cel ce cunoaşte cât de cât pe al ii este inteligent. altele se opresc. ani de mari lipsuri urmează după războaie îndelungi. Armele cele mai bune nu sunt mijloace de fericire. El are în vedere în primul rând calmul. unele sunt puternice. Armele nu sunt mijloace de fericire. Când TAO a început să se fărâmi eze. fericirea şi repausul. de vrea să-l însuşească . 33. Este mică prin simplitatea firii. Când un om fără putere infinită vrea să reformeze împără ia şi să o desăvârşească. cel ce s-a învins pe sine este cu adevărat mereu puternic. toate fiin ele ar veni să i se supună. nenorocirile . Cel ce face război cinsteşte principiul YIN. Printre fiin e. dar lumea întreagă nu o poate cuprinde. Toate fiin ele vin şi se întorc în TAO ca râurile în fluvii şi oceane. nu e inutil aspru. Generalul bun ştie să învingă. El cinsteşte principiul YANG. 31. În eleptul nu se gândeşte decât să men ină pacea şi armonia. îl strică. abuzează în mod prostesc de ele. ori cel căruia i se omoară oamenii nu reuşeşte să conducă bine. Aceasta nu înseamnă a urma TAO. Împără ia este asemenea unui potir divin. când conduce împără ia. Poporul s-ar linişti de la sine. simbol de via ă. altele slabe. unele înaintează. Ştie să învingă fără să se fălească. Cerul şi pământul s-ar uni şi l-ar sprijini cu duioşia şi puterea lor. Spinii şi pălămida cresc în ările unde au trecut oştirile. cel ce câştigă o victorie ocupă locul ce lar avea într-o ceremonie funebră. Cel ce cunoaşte îndestularea e foarte bogat. cel ce se cunoaşte pe sine este cu adevărat iluminat şi în elept. este evident că nu va reuşi niciodată. Dacă un rege ar putea să şi-o însuşească. 32. De urmează TAO.îl pierde. Cel ce ştie să se oprească atunci când trebuie. ajunse la deplinătatea for elor. în eleptul lasă la o parte luxul. Răul făcut altora întotdeauna se va întoarce. Fiin ele îmbătrânesc pentru că. TAO întrepătrunde permanent tot universul. ele nu sunt uneltele în elepciunii sau ale în eleptului. simbol de moarte. într-adevăr unele merg în frunte şi altele le urmează. dar ştie să se oprească şi să fie cumpătat în victorie. orgoliul şi vanitatea celui îmbătat de puterea efemeră.

Prin puterea sa nesfârşită vin în existen ă toate fiin ele. ascultat. Cel ce nu se depărtează de firea sa trăieşte mult. TAO aduce lipsa de dorin e. Cel care de moare nu se stinge.şi lumea va veni dornică de în elepciune la voi. se întinde la dreapta şi la stânga şi în tot universul. posedă cu adevărat îndelunga vie uire pe care o dă numai nemurirea. Veşnic. Peştele să nu încerce niciodată să iasă din apă. De aceea se poate numi şi mare. e sigur că a avut for ă. Când un lucru se contractă. este fără savoare. Când devine slab. aceasta este însă nesfârşită. Fără dorin e rezultă fericirea şi pacea.scop în via ă. fără dorin ă. fericirea şi liniştea. TAO. nimic nu rămâne nefăcut de El. Cântecul şi ospă ul opresc pe drume ul înfometat ce trece. 35. . Toate acestea sunt totodată clare şi ascunse. TAO însă nu are gust. Când se depreciază. va putea face lucruri mari. TAO este Supremul atotputernic pentru cel în elept. el le oferă toată libertatea fără să le domine. fiind detaşat. 36. moalele biruie asprul. în ei s-ar putea totuşi frâna spontan. Ea va veni la voi spontan şi va profita de bunătatea voastră pentru a atinge astfel pacea. Slabul învinge tarele. Atunci. chiar dacă dorin a de a ac iona nu este complet stinsă. Păstra i în inima voastră permanent marea idee de TAO . Toate fiin ele se întorc în sânul său fără a-l mări. armura trebuie tăinuită poporului. nu se poate vedea. 37. toate fiin ele ar ajunge la inta lor rapid şi cu uşurin ă. înseamnă că era covârşit. De aceea în eleptul nu trebuie să se creadă mare ci să fie mare. astfel. nu se poate auzi. Astfel lumea se va îndrepta spre sine însăşi şi va putea atinge Absolutul. înseamnă că era înăl at. Privit. Dacă regele şi supuşii săi ar putea să practice TAO. ca un ocean. recurgând la puterea sa. 34. e sigur că era dilatat. se poate numi chiar mic. Când se despovărează. TAO reflectă etern NON-AC IUNEA şi totuşi. datorită simplită ii fiin ei fără nume. În regat.

oamenii de jos. Împăra ii . provine de la nefiin ă. Condi ia mersului către TAO: întoarcerea în nefiin ă. Împăratul nu trebuie să fie nici suprapre uit ca diamantul. Spiritul.cunoaşterea. ar fi primejdie de răsturnare. nici nebăgat în seamă ca piatra.stabilitatea. ar înceta să mai fie pilde pentru lume.deveniră pilde pentru lume. Cel neprihănit pare acoperit de ruşine. ar fi zadarnic. ea nu are inten ii. un car fără ro i nu mai e car. dacă Golul nu s-ar umple. el are în vedere fructul. Oamenii superiori nu au virtute lumească. Iată lucrurile care dintru început primiră unitatea: gra ie unită ii. n-ar fi adevăratul TAO. ei au VIRTUTE. a stabilit în final ceremoniile. dacă Fiin ele nu s-ar mai naşte. Justi ia înaltă ac ionează însă cu inten ii. Oamenii superiori. alteori nesocotesc. 41. Virtutea superioară corespunde Non. Golul avu plinătatea. Pământul. Când omenirea a pierdut cunoaşterea. Nu arată ei astfel că mărirea nu izvorăşte din ei înşişi. pierzând dreptatea. Fiin ele avură naşterea. Omul simplu. Toate aceste lucruri vin de la fiin ă. pare nepriceput. De n-ar fi luat în râs. Fiin a. pierzând bunătatea. dacă Împăra ii. Virtutea comună nu ac ionează decât cu inten ia ascunsă de a fi apreciată şi recunoscută. Cunoaşterea falsă este aparen a Cărării şi începutul prostiei. a găsit dreptatea.mărirea pe ceea ce este jos. pun în practică. nu a mai avut decât Virtutea.Cartea lui TE (Cartea Virtu ii) 38. Cei ce in la virtutea lor nu au virtute. oameni fără însemnătate. i-a rămas bunătatea. Cel ce este pe culme pare jos. Iată crea ia unită ii. dacă Pământul nu ar avea temeinicie. puternic şi sincer . cei inferiori şi proşti însă iau în râs. ar pieri definitiv. 40. Omul de seamă pre uieşte ceea ce este de seamă şi nu ceea ce este uşuratic. Cerul avu neprihănirea. din orgoliu. ar fi în primejdie să se fărâmi eze. ar fi în primejdie să se întunece. Demnită ile se reazemă pe ceea ce este obişnuit . la rândul ei. Împăra ii se numesc ei înşişi "slugi nevrednice". Bunătatea superioară ac ionează întotdeauna fără inten ii. Cel de merit. Cel plin de virtute pare neîngrijit. Modul de ac iune: fără for are neadecvată.Ac iunii. Ceremoniile care ac ionează ca şi cum nimeni nu li se supune. pe aceasta o nesocoteşte şi se alătură rodului. 39. Odinioară se spunea: Cel ce percepe clar pare închis în umbră. nu floarea. sfârşesc prin violen ă. Dacă Cerul nu ar fi neprihănit. şi că este întemeiată pe cei de jos? Adevărat. uneori urmează. Cel cu adevărat virtuos pare de dispre uit. Pierzând Virtutea. când aud vorbindu-se despre TAO. Dar ele nu sunt decât umbra virtu ii şi izvor de dezordine.

Cel umilit se va înăl a. Ac ionând mereu astfel. Cel ce caută faimă. Ceea ce este foarte drept tot mai este îndoit. Elocin a cea mai strălucită este încă gângăveală. Duh real. Când în eleptul este plin de merite şi tot se mai simte lipsit de ele. Ce vi se pare mai însemnat. Ştiin a cea mai înaltă este încă prostie. Greşeala cea mai mare este de a avea dorin e. va fi coborât. 46. TAO este un pătrat mare ale cărui unghiuri nu se văd. cel care are bogă ii. E un chip mare a cărui formă nu o putem vedea. În lume lucrurile cele mai slabe domină pe cele mai puternice. Unul l-a ivit pe doi. bogă iile sau persoana voastră? Care este cea mai mare nenorocire. 47. TAO sus ine şi conduce toate fiin ele către desăvârşire. a câştiga sau a pierde? Cel care are dorin e. ignoran i rămânând. Mişcarea biruie frigul. Mul umindu-te cu pu in. Pu ini oameni în lume pot instrui fără a vorbi. Nefiin a întrepătrunde ceea ce pare de nepătruns. pot folosi fără a lucra. Este un vas mare ce nu poate fi cuprins. E un glas puternic pe care. Fiin ele toate izvorăsc din principiul tainic şi imuabil pentru a se îndrepta ulterior spre lumină şi nemanifestare. Omul virtuos şi calm este un model admirabil pentru univers. 44. Cel ce ştie să se mul umească cu . Nu se manifestă totdeauna pentru noi decât ceea ce rezultă din ac iunile noastre anterioare. Cei care sunt violen i nu vor avea în final o moarte fericită.pare de nimic. 42. va pierde. nimic durabil şi valoros nu se poate realiza. caii merg la oaste. mărirea sau persoana voastră? Ce vi se pare mai de pre . Acest exemplu este izvorul învă ăturilor mele. Nenorocirea cea mai mare este de a nu cunoaşte măsura. el lucrează neîncetat la desăvârşirea sa şi apoi o păstrează nealterată. Stând în rezervă se înlătură primejdia. 43. via a se prelungeşte după voie. Când ara părăseşte TAO. el lucrează astfel neîncetat să câştige merite şi astfel îşi păstrează şi îşi îmbogă eşte meritele. "fără însemnătate". va suferi. 45. TAO este o taină deplină. Trei a alcătuit toate fiin ele lumii. repausul învinge căldura. în felul acesta ac iunea ei este hotărâtoare. Nu se poate numi. Oamenii ignoran i se tem să fie "slugi nevrednice". TAO e iscat din unul. nu-l putem auzi. caii servesc agricultura. Când ara urmează TAO. se înlătură nefericirea. Când în eleptul a devenit desăvârşit şi se simte încă nedesăvârşit. calmul triumfă asupra pasiunilor. urmărind plin de ambi ie să se înal e. Doi a produs pe trei. el produce armonia lor. Crima cea mai mare: inten ia de cucerire. Şi totuşi astfel se consideră cei cu adevărat mari. şi fără ajutorul său atotputernic.

Trei oameni din zece sunt pe calea mor ii (aceia care au o vitalitate slabă mor tineri). vrea să facă. în ignoran ă fiind. la rândul său. TAO produce. virtutea este aceea care le conservă. Materia furnizează un corp. arma nu descoperă un loc pe care să-l rănească. Cel care se dedă studiului se întinde din zi în zi. în elege fără să privească. îndeplineşte eficient fără să ac ioneze. 50. Astfel. până când ajunge să nu mai ac ioneze deloc. Fără să priveşti deloc pe fereastră se poate zări calea esen ială a cerului. De ce? Fiind deja nemuritor. cu atât mai pu in cunoaştem.i părăsi camera se poate cunoaşte universul. virtutea conservă. Acela care se consacră lui TAO se calmează de la o zi la alta. Prin Non-Ac iune nu există nimic care să nu se facă. Mai ales prin "nefacere" se câştigă universul.pu in este întotdeauna împăcat cu soarta sa. Trei oameni din zece sunt pe calea vie ii (aceia care au o vitalitate mai mare pot să trăiască mai mult timp). nici un loc pe el nu se mai deschide pentru moarte. Fără a. Căci TAO este acela care le produce. Existen a şi modul de comportare ale în eleptului inspiră frică aproape tuturor oamenilor ignoran i din lume. 51. La el. La el. şi protejându-le. Trei oameni din zece care erau pe calea vie ii se îndreaptă prematur către împără ia mor ii. ci întotdeauna spontane. tratează poporul ca pe propriul său copil iubit. în eleptul. el face al său numele poporului. A fi bun fa ă de cei buni şi îngăduitor fa ă de cei care nu sunt buni. În eleptul cunoaşte fără să călătorească. Se calmează şi tot se mai calmează. rinocerii nu găsesc un loc pe care să-l străpungă cu cornul. ajutându-le să se împlinească şi să se maturizeze. Un asemenea om nu întâlneşte nici rinoceri şi nici tigri atunci când călătoreşte pe pământ. A avea deplină încredere în oamenii de încredere şi a avea încredere în cei care nu sunt demni de încredere înseamnă să de ii adevărata încredere. La el. oferindu-le posibilitatea de a se hrăni. A intra în TAO înseamnă a muri (pentru manifestare). făcându-le să se mărească şi să crească. Pentru ce aceasta? Pentru că ei iubesc prea mult via a (unii dintre aceia care au vitalitate mare mor totuşi tineri pentru că în mod prostesc abuzează de sănătatea lor). Acela care. nu poate câştiga universul. El nu are nevoie să poarte nici armură şi nici arme chiar şi atunci când intră în mijlocul armatelor adverse. tigrul nu găseşte un loc unde să-l zgârîie. Cel sărac în dorin e este bogat în mul umire. 52. A . În eleptul nu are suflet propriu. toate fiin ele lumii omagiază pe TAO şi onorează virtutea. 48. 49. Îl admir şi îl respect pe acela care cunoaşte arta de a se cru a şi stăpîni în tot ceea ce face. Această venera ie pentru TAO şi acest respect al virtu ii nu sunt ordonate. înseamnă să de ii adevărata bunătate. Cu cât mergem mai departe. A ieşi din TAO înseamnă a trăi (în manifestare). Ambian a îl finisează. Către cel în elept poporul îşi întoarce privirea şi îşi orientează urechile.

Cel ce nu practică consecvent TAO . Aceasta este atitudinea . nu este nici o primejdie de pierdere a personalită ii. Omul plin de virtute este pur ca un copil ce nu se teme nici de fiarele sălbatice. Cultivând-o în sat. Aceasta nu înseamnă a urma TAO. Desigur. Cultivând-o în familie. Principiul lumii poate fi considerat drept Muma Lumii. nici de şerpi. Când s-a găsit muma. Cultivând mereu TAO în inimă. 53. De-aş fi la conducerea ării. Călăuzi i de strălucirea lui TAO. Palat bogat: ărână necultivată. grânare goale. înseamnă a închide poarta sim urilor.piere repede în suferin ă. Umilin a păstrată este tărie. bogă ii îngrămădite . 56. Poate striga o zi întreagă fără să răguşească. A tăcea lăuntric. a te desface de toate legăturile chinuitoare. A căuta doar prelungirea vie ii nu este suprema fericire. întoarce i-vă la eterna lumină. toate acestea nu înseamnă a păşi pe marele Drum . bunătatea şi injuriile. Observând cu în elepciune ara. nu vorbeşte. ea se va răspândi. 55. Virtutea va deveni sinceră. înseamnă a atinge unitatea. 54. Atunci se consideră de fapt ca fiind egale onoarea şi disgra ia. El va fi preamărit de to i urmaşii săi.i însuşeşti. a. nesocotind personalitatea. Evita i nenorocirea.i stăpâni perfect flacăra vie ii şi a te identifica cu atomii ultimi. Cel ce ştie cu adevărat. Când se cunosc copiii şi se revine la cunoaşterea mumei. Vederea lucrurilor subtile înseamnă a fi iluminat. judeci ara cum trebuie şi numai în felul acesta se cunoaşte ara.TAO. Tăria este dată de energia vitală. virtutea va spori mult. Marele drum este foarte cunoscut de marii În elep i. Oasele îi sunt moi. Cunoaşterea eternului este lumina absolută. iată suprema virtute pe care o atingem prin TAO. Celui cu virtutea bine înrădăcinată în fiin ă nu îi va fi teamă că-i va fi smulsă. Fi i tăcu i. A înceta activitatea. Veşmânt luxos: sabie ascu ită. virtutea va deveni universală. se cunosc copiii. nu ştie. închide i poarta sim urilor şi până la moarte ve i fi plini de bucurie şi nu vi se va întâmpla nici un rău. Alătura i-vă de pe acum cu hotărâre eternului. Cultivând-o în toată lumea. a ac iona fără să aştep i nimic în schimb. însă mul imea preferă potecile rătăcitoare ale erorii şi suferin ei. aş merge mereu pe marele drum. până la moarte nu ve i fi mântui i. Căci. căci este armonizat cu firea. deschizându-vă poarta sim urilor şi permi ând dorin elor să vă copleşească şi să vă stăpânească. îmbătrâneşti. Cel ce mereu vorbeşte. Cel identificat puternic cu virtutea nu o poate pierde. Observându-te cu detaşare şi luciditate. Observând doar pe al ii. nervii îi sunt slabi şi totuşi strângerea sa este puternică.indică adeseori furt şi fală. însă când te întăreşti şi devii în final rigid. A cunoaşte armonia înseamnă a cunoaşte ce este etern. Mă tem mult să par însemnat. câştigul şi pierderea.produce fără să. judeci numai pe al ii. a ghida cu dragoste fără să constrângi. dătătoare de putere şi în elepciune. te judeci singur. mâncare multă.

cel ce este viclean.Muma împără iei. Cel ce este drept poate guverna. oamenii drep i devin înşelători. Iată după ce ştim că este aşa: . 62. poporul este lipsit de toate. însă cel ce practică Non-Ac iunea va ob ine împără ia. 60. netulburând pe cei vii. primejdie pentru ară . Având astfel îndeajuns virtute. el nu vatămă pe nimeni. TAO con ine toate lucrurile. în eleptul afirmă: voi practica Non-Ac iunea şi poporul se va guverna singur. Atunci când cel care se află în fa a sa este pregătit. O ară mică trebuie să se plece pentru a fi ocrotită sub o mare împără ie. întocmai ca fluviul cel culegător de ape. răul este absen a binelui. voi evita agita ia şi poporul se va întări de la sine. nu voi avea dorin e şi poporul va reveni la simplitatea dintru început.legi multe. Binele este absen a Răului. este drept fără a căuta excesiv să îndrepte. Nici spiritul în eleptului nu-i va mai tulbura pe cei ignoran i şi răi. birui i toate. voi trăi în linişte şi poporul va evolua prin el însuşi. poate face războiul. este luminat dar nu răspândeşte oricui luminile sale. 61. multe obiecte nefolositoare . Puterea voastră nu va avea margini şi ve i stăpâni împără ia.multe arme. cei mari trebuie să se plece atunci când este necesar. Tot aşa. Este comoara omului bun şi ocrotirea celui neştiutor şi pur. poporul se îmbogă eşte. Poporul este inut în întuneric multă vreme după aceea. . Cel care cunoaşte TAO . Fi i totdeauna cumpăta i. spiritele mor ilor nu-şi vor manifesta puterea lor.corectă a celui cu adevărat în elept. Când administra ia este îngăduitoare. O mare împără ie va trebui condusă cu simplitatea cu care se găteşte o hrană pură. Şi când va înceta aceasta? Dacă cârmuitorul nu este drept. Când administra ia este hrăpărea ă. cei virtuoşi fă arnici. va dăinui veşnic ca o plantă cu rădăcinile înfipte adânc şi tulpina puternică. 58. virtutea sa îmbinându-se de minune cu cea a spiritelor foarte evoluate. virtutea cea mai folositoare este cumpătarea. Astfel una va câştiga în întindere. cealaltă în puterea de a guverna oamenii. 59. Pentru a guverna oamenii şi a sluji cerul. 57. În eleptul este totdeauna corect. ho i mul i De aceea. mare sărăcie în popor . De guvernezi practicând TAO. O împără ie mare trebuie să coboare pentru primirea ărilor mici.artele excesiv cultivate.regulamente multe. el îl va ajuta cu bunăvoin ă.

de aceea. Poporul este greu de guvernat când este excesiv de învă at. ci pentru a conduce simplu şi firesc. poate fi mântuit de păcatele şi durerile sale. adesea va pierde. Cel ce se foloseşte de ştiin a omului pentru a guverna. Cel ce calculează suspicios şi temător totul. rar îşi ine cuvântul. căci tot ce este azi mare sau greu a fost cândva. chiar şi cel mai vinovat. Omul obişnuit. Uşor este de împrăştiat ceea ce este încă mic. cel care nu o foloseşte este o binecuvântare. 65. le va învinge. dimpotrivă. . În eleptul nu caută cu tot dinadinsul să facă lucruri mari. decora ii şi să te urci în trăsuri. În eleptul cumpăneşte dinainte greută ile şi. dar semidoct în fond. fiind pe deplin detaşat. Uşor este să prevezi ceea ce n-a început când eşti în elept. este o nenorocire pentru ară. odinioară. Străbunii urmau cărarea nu numai pentru a lumina poporul. Cărarea Supremului (TAO) este cea mai de pre comoară. O călătorie de mii de leghe a început cu un pas. a gusta ceea ce este fără gust. De aceea în eleptul urmează Non-Ac iunea şi nu se teme de nereuşită. dă greş în ajunul izbânzii. A practica Non-Ac iunea. nu urmăreşte decât lipsa de dorin e. mic şi uşor. El nu vrea decât să ajute detaşat şi plin de dragoste toate fiin ele să evolueze după propria lor fire. Cel mai mare copac a răsărit dintr-un sâmbure mic. aceasta este TAO Cărarea Supremului. uşor va întâmpina greută ile. pentru că nu este la fel de prevăzător la sfârşitul întreprinderii ca la începutul ei. faptele bune însă înal ă şi mai mult pe om.Vorbele bune sunt de mare pre . aduce totuşi pace şi armonie pretutindeni. a fi preocupat doar de în elepciune. Cel ce promite cu uşurin ă. cel ce ia. Cunoscându-se acest adevăr. Uşor este de păstrat ceea ce stă liniştit. În eleptul. El dispre uieşte bunurile greu de ob inut. Este frumos să ai pietre scumpe. fiind detaşat. 64. lucrurile mari mai întâi prin cele mici. Uşor este de sfărâmat ceea ce este încă slab. se cunoaşte cu adevărat de ce are nevoie ara şi se atinge o virtute profundă care. a socoti mare ceea ce este rar şi valoros. Zdrobi i deci răul înainte de a exista. uneori va da greş. Dar mult mai bine este să înaintezi cu umilin ă spre TAO. de aceea nu îndrăzneşte să lucreze altfel. a răsplăti ocara prin binefaceri. opri i dezordinea înainte de a izbucni. nelegându-se de ceva nu este expus să piardă. Străbunii cunoşteau înainte de toate Cărarea Supremului. le poate face. datorită faptului că ac ionează plin de îndrăzneală. mintea să nu speculeze steril şi se fereşte de greşelile pe care to i oamenii comuni şi neştiutori le săvârşesc. un turn cu nouă caturi s-a înăl at de la un pumn de pământ. se străduieşte să nu cerceteze excesiv. deşi pare contrară firii lucrurilor. În eleptul începe lucrurile grele mai întâi prin cele uşoare. 63. Pentru că poate fi aflată fără cercetări îndelungi şi pentru că prin ea. Cel ce lucrează. Nu trebuie pe nedrept să fie respins cu dispre nimeni.

este înaintea lui şi el totuşi nu suferă. Un luptător bun nu este mânios. simple în aparen ă au o obârşie străveche şi ac iunile mele detaşate izvorăsc din legea supremă. Toată lumea spune că învă ătura mea este mare. prefer să fac un pas mic înapoi. nimeni în afara celui capabil nu o aplică.cumpătarea. Un comandant bun nu este violent. astăzi se caută mai ales curajul. Eu consider însă că tocmai pentru aceasta ea este mare. 69. Adeseori când două oşti se luptă cu arme egale. 68.66. 70. . care izvorăşte din în elepciune este uşor de în eles. Cerul a dat omului blânde ea spre mântuire şi iluminare. el stă adeseori în urma lor. Cel ce ştie să învingă nu se războieşte. 67. Totuşi blânde ea este biruitoare atât în atac cât şi în apărare.blânde ea. Cât priveşte celelalte învă ături ce par fireşti. căci astfel se poate pierde totul. Nu este mai mare greşeală decât a ataca cu nesocotin ă. Tot astfel în eleptul care aspiră să fie deasupra oamenilor vorbeşte de el însuşi ca şi când ar fi mai prejos de ei. mul umită căreia pot oricând deveni primul. care-mi permite să fiu retras şi totuşi să mă găsesc în fa ă. omul cel mai milos este cel care ob ine victoria. uşor de urmat şi totuşi nimeni. Cei ce mă în eleg sunt rari. Blânde ea este o comoară nepre uită. Iată în elepciunea străveche a acestei lumi. fiind prin modestia sa mai prejos de oameni. voind să-i călăuzească. Toată ara îl preamăreşte atunci şi i se supune. În mine am trei comori: . pentru că ine ascunsă în suflet comoara sa etern nepieritoare. Astfel poporul este deasupra lui şi el totuşi nu-i simte povara. . Iată ce înseamnă a ac iona fără luptă şi să ştii să te foloseşti cu în elepciune şi dragoste de oameni.umilin a. nu blânde ea. El se pleacă şi. Datorită pervertirii oamenilor. Pentru ce fluviile şi mările primesc tributul tuturor apelor? Pentru că îndeosebi pot să se men ină sub nivelul lor. Astfel po i apuca sabia fără să o foloseşti şi să înaintezi binevoitor către duşman fără să lup i. Un mare războinic zicea: "Prefer să fiu oaspete decât gazdă. de mult s-a văzut într-adevăr micimea lor. care îmi îngăduie să fac adeseori lucruri măre e. Cuvintele mele. ambi ia şi nu cumpătarea. decât unul mare înainte". . doar aceia care realizează pe deplin adevărul spuselor mele mă pre uiesc căci. dar nu potrivită firii omeneşti. pentru ignoran i omul în elept pare sărac. Cel ce ştie să conducă oamenii este foarte umil. Azi se urmăreşte cel mai adesea a fi mereu în fa ă şi nu de a fi modest şi retras. În felul acesta în eleptul uneşte ac iunea sa cu voin a atotputernică a cerului. nu-şi face duşmani. Învă ătura mea. care nu este pregătit nu o în elege.

se pot executa vinova ii. În eleptul se cunoaşte întocmai aşa cum este şi nu caută să pară. a sim i această slăbiciune înseamnă a face un pas către depăşire. Dacă se teme de ea. Cel care este socotit mare şi puternic este adeseori mult mai prejos decât acela care este mlădios şi slab. Cel care îşi arată mereu. disperat. este mai în elept decât cel ce pune via a aceasta mai presus de toate. Păzi i-vă de a găsi locuin a voastră prea strâmtă şi ştiin a voastră prea modestă. întinzându-şi arcul. Cel ce se sprijină doar pe propria lui putere nu va repurta mereu victoria. pentru că are multe de suferit în via ă. Omul când se naşte este mlădios şi slab. este un merit. Poporul este greu de cârmuit pentru că împăratul nu dă dovadă de în elepciune. Poporul uneori ajunge să nu se teamă de moarte. Cel care are curajul de a se stăpâni mereu. Cum am putea şti care este porunca cerului? În eleptul se hotărăşte greu să ac ioneze. Cel care vrea să-l înlocuiască este ca şi un neîndemânatic care ar vrea să cioplească nişte statui cu securea . Dacă poporul nu se teme de moarte. Calea cerului este asemănătoare arcaşului care. primejdiile îl pândesc de pretutindeni. nu poate fi guvernat cu amenin area mor ii. îşi cunoaşte soarta şi nu o supraestimează. rigid. mai mereu ac ionează fără luptă şi astfel învinge totul. Când poporul nu se teme de primejdii. va fi fericit. el îşi simte slăbiciunea şi. Cel ce nu se zbate să trăiască cu orice pre . A şti că nu ştii. lemnul mort este tare şi uscat. dar este foarte iscusit. trecând dincolo de ea. prin depăşirea limitelor sale comune. dar nimeni care nu este în elept nu o poate străbate.uşor atunci el se răneşte. a nu şti şi a te complace în această stare penibilă este o slăbiciune. 77. de aceea este înfometat. înainte de ac iona el intuieşte voin a Cerului. de aceea atunci. Pare domol. ajunge astfel să nu o mai aibă. 76. Poporul este înfometat pentru că împăratul risipeşte tezaurul. 73. de aceea. El nu vorbeşte şi totuşi se face ascultat.71. Tinerele mlădi e ale plantelor sunt moi şi mlădioase. nu are această slăbiciune. 74. poporul este greu de cârmuit. El urmează astfel totdeauna Calea Cerului. coboară ceea ce este . frăgezimea şi mlădierea înso esc via a. Când copacul a devenit foarte puternic. el nu se mai teme de moarte. dar cine are îndrăzneala să o facă? Există un judecător suprem. este tăiat. care el singur dă această pedeapsă. Nu cheamă şi toate fiin ele aleargă parcă fermecate spre el. ostentativ şi plin de mândrie curajul. când moare este tare. El îşi intuieşte menirea şi nu se mai subestimează. Puterea şi rigiditatea înso esc moartea. În eleptul. 72. Urzeala cerului este rară. 75. prin îndrăzneală va pieri.

dar nici pe acelea nu le-ar întrebuin a. Cu cât dăruie mai mult. elegant veşmântul simplu. ci în elept. 79. Pentru foarte mul i ignoran i. cuvântul ambi ios nu este sincer. însă nu le-ar folosi. cu atât i se oferă mai mult. 81. până la urmă. paşnică şi sigură locuin a lor. omul bun nu este gâlcevitor. fără să râvnească merite. Cel ce cunoaşte cărarea adevărului nu este învă at. având prisos. 80. plin de în elepciune păşeşte pe cărare. Ea este însă fulgerător de partea omului virtuos şi în elept. Ar avea armură. biruie ceea ce este dur. vrea să-l pună plin de detaşare în slujba lumii? Numai acela care. mai slab decât apa. Astfel ei ar găsi plăcută hrana obişnuită. cu atît câştigă mai mult pentru sine. Iată pentru ce în eleptul zice: cel ce ştie să rabde învinuirile nedrepte ale ării sale este un adevărat stăpân. Omul virtuos nu se gândeşte decât la ceea ce are de înfăptuit. În eleptul nu îngrămădeşte niciodată comori. I-aş face înainte de toate să revină la ocupa iile lor fireşti şi să se iubească plini de dăruire şi abnega ie. pentru a da celor care nu au îndeajuns. plin de dragoste şi egal. el nu aşteaptă nimic de la al ii. încântătoare desfătările patriarhale. Însă omul pervers şi rău ia chiar de la sărac. va rămâne întotdeauna o ură mică. tocmai de aceea în eleptul rămâne calm. Omul gâlcevitor nu este virtuos. Toată lumea cunoaşte această realitate. Nimic pe pământ nu este mai moale. ceea ce este moale. Adevărul pare adeseori contrar firii pentru cei obişnui i în minciună. cel învă at nu poate cunoaşte cărarea adevărului. însă aproape nimeni nu se conformează. Cu cât cheltuieşte mai mult pentru al ii. dar nu ar purta-o. I-aş învă a să se teamă de moarte şi să nu se ducă să o caute în afara regatului. Aş dori să conduc o ară mică şi un popor pu in numeros. Cu cât dă mai mult. În eleptul ac ionează prompt fără speran a răsplătirii. şi totuşi cu câtă uşurin ă sfarmă ea tot ce este tare şi dur! Cel slab şi tenace învinge pe cel puternic. Cuvântul sincer nu este ambi ios. Cerul ia de la cei care au prea mult. Ei ar avea vase de război şi care de luptă. el lucrează totdeauna detaşat şi bucuros. supuşii mei ferici i ar ajunge la adânci bătrâne i şi ar muri fără să fi sim it nevoia de a ieşi din ară. Vreo zece sau o sută din supuşii mei ar avea arme. Calea Cerului nu are preferin ă pentru nimeni. 78. cu atât se îmbogă eşte mai mult. Aceasta este Calea Supremă a cerului care răspândeşte binefacerile sale asupra tuturor celor care merită şi nu vatămă pe nimeni. După o ură mare. omul obişnuit se gândeşte mai mereu numai la profit. Cine. pentru a-şi spori prisosul. Aceasta este Calea Supremă a Cerului care ac ionează întotdeauna fără luptă. Şi de ar fi aşa de aproape de regatul vecin încât s-ar auzi cântec de cocoş şi lătrat de câini.înăl at şi ridică ceea ce este jos. cel ce îndură plin de compasiune blestemele nemeritate ale ării sale este un adevărat rege. adevărul este cea mai formidabilă minciună. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful