You are on page 1of 642

[General Information] 书名=清宫热河档案 1 康熙四十四年起乾隆三十年止 作者=邢永福,师力武主编 页数=587 SS号=12225240 出版日期=2003.08

Cover Bookname Foreword Contents 一 江宁织造曹寅奏请圣安并谢恩赏御书旧扇摺&康熙四十四年八月十五日【宫 中硃批奏摺】 二 江苏巡抚宋荦奏请圣安并谢赏鹿舌等物摺&康熙四十四年九月【宫中硃批奏 摺】 三 湖广巡抚刘殿衡奏请圣安并谢恩赏鹿舌鹿肉等情摺&康熙四十四年十月二十 一日【宫中硃批奏摺】 四 江宁织造曹寅奏请圣安并谢恩赏鹿舌鹿肉等情摺&康熙四十四年十月二十二 日【宫中硃批奏摺】 五 直隶巡抚赵弘燮奏请圣安并恭进食物摺&康熙四十五年七月十二日【宫中硃 批奏摺】 六 四川提督岳升龙奏谢恩赏鹿尾等物摺&康熙四十六年三月初二日【宫中硃批 奏摺】 七 直隶巡抚赵弘燮奏报直属地方雨泽沾足秋禾秀发等情形摺&康熙四十六年四 月二十四日【宫中硃批奏摺】 八 管理苏州织造李煦奏请圣安并恭进扇子湖笔等物摺&康熙四十六年六月【宫 中硃批奏摺】 九 管理苏州织造李煦奏请圣安并恭进果乾膏饼摺&康熙四十六年八月【宫中硃 批奏摺】 一○ 四川提督岳升龙奏谢恩赐问好并赏鹿肉等物摺&康熙四十六年十一月二十 一日【宫中硃批奏摺】 一一 直隶巡抚赵弘燮奏请圣安摺&康熙四十七年八月十四日【宫中硃批奏摺】 一二 致仕吏部尚书宋荦奏请圣安并报家乡情形摺&康熙四十七年九月【宫中硃 批奏摺】 一三 致仕吏部尚书宋荦奏请圣安并谢恩赏鱼鹿肉乾摺&康熙四十七年十月【宫 中硃批奏摺】 一四 贵州巡抚陈詵奏谢恩赏鹿肉并报黔省丰稔情形摺&康熙四十七年十一月初 一日【宫中硃批奏摺】 一五 安徽巡抚刘光美奏请圣安并谢恩赏鹿肉摺&康熙四十七年一月初十日【宫 中硃批奏摺】 一六 管理苏州织造李煦奏请圣安并报风调雨顺民情安贴情形摺&康熙四十八年 五月十九日【宫中硃批奏摺】 一七 直隶巡抚赵弘燮奏请圣安摺&康熙四十八年六月二十一日【宫中硃批奏摺 】 一八 致仕吏部尚书宋荦奏请圣安并恭进乡里土物等情摺&康熙四十八年九月【 宫中硃批奏摺】 一九 管理苏州织造李煦奏请圣安并恭进晴雨册叶呈览摺&康熙四十八年十月初 二日【宫中硃批奏摺】 二○ 江西巡抚郎廷极奏谢恩赏鹿肉并报地方米价情形摺&康熙四十八年十月初 九日【宫中硃批奏摺】 二一 致仕吏部尚书宋荦奏请圣安并谢恩赏鹿肉榛子等物摺&康熙四十八年十月 【宫中硃批奏摺】 二二 管理苏州织造李煦奏请圣安并恭进枇杷果等情&康熙四十九年五月十三日 【宫中硃批奏摺】

二三 直隶巡抚赵弘燮奏请圣安摺&康熙四十九年闰七月二十四日【宫中硃批奏 摺】 二四 江西巡抚郎廷极奏谢恩赏鹿肉等情摺&康熙四十九年九月初九日【宫中硃 批奏摺】 二五 管理苏州织造李煦奏请圣安并报苏扬米价等情摺&康熙四十九年九月十一 日【宫中硃批奏摺】 二六 致仕吏部尚书宋荦奏请圣安并恭进木瓜石榴等土物摺&康熙四十九年九月 【宫中硃批奏摺】 二七 江西巡抚郎廷极奏报遣家人赴行在恭请圣安并报地方民情米价等情摺&康 熙五十年五月十六日【宫中硃批奏摺】 二八 江西巡抚郎廷极奏请圣安并报年成雨水情形摺&康熙五十年六月初一日【 宫中硃批奏摺】 二九 甘肃提督江琦奏报雨水情形摺&康熙五十年六月初六日【宫中硃批奏摺】 三○ 甘肃提督江琦奏请圣安摺&康熙五十年六月初六日【宫中硃批奏摺】 三一 康熙五十年巡幸热河起居注&康熙五十年六月至七月【内阁杂册】 三二 管理苏州织造李煦奏请圣安摺&康熙五十一年五月十六日【宫中硃批奏摺 】 三三 甘肃提督江琦奏请圣安摺&康熙五十一年八月初七日【宫中硃批奏摺】 三四 甘肃提督江琦奏请圣安并报地方宁谧兵民安乐情形摺&康熙五十一年十月 二十六日【宫中硃批奏摺】 三五 大学士李光地奏请圣安摺&〔康熙五十一年〕【宫中硃批奏摺】 三六 云南巡抚吴存礼奏陈地方丰稔兵民乐业情形并报粮价摺&康熙五十二年五 月初八日【宫中硃批奏摺】 三七 大学士李光地等奏谢恩赏水果摺&康熙五十二年【宫中硃批奏摺】 三八 广州将军管源忠奏请圣安摺&康熙五十三年六月二十五日【宫中硃批奏摺 】 三九 镇守直隶古北口等处地方副将杨铸奏报拣派兵丁前往热河守护行宫摺&康 熙五十三年十一月十八日【宫中硃批奏摺】 四○ 镇守直隶古北口等处地方副将杨铸奏报得雪情形摺&康熙五十四年正月二 十日【宫中硃批奏摺】 四一 直隶巡抚赵弘燮奏请圣安摺&康熙五十四年正月初七日【宫中硃批奏摺】 四二 福建浙江总督范时崇奏请圣安摺&康熙五十四年五月十一日【宫中硃批奏 摺】 四三 福建浙江总督范时崇奏请圣安摺&康熙五十四年六月十六日【宫中硃批奏 摺】 四四 直隶巡抚赵弘燮奏陈派员防护永定河南岸等处石堤俟水退催令立基修砌摺 &康熙五十四年六月二十七日【宫中硃批奏摺】 四五 直隶巡抚赵弘燮奏请圣安摺&康熙五十四年六月二十七日【宫中硃批奏摺 】 四六 直隶巡抚赵弘燮奏报秋禾约收分数摺&康熙五十四年七月二十三日【宫中 硃批奏摺】 四七 直隶巡抚赵弘燮奏陈患病情形并请赏假调理摺&康熙五十四年八月二十一 日【宫中硃批奏摺】 四八 直隶巡抚赵弘燮奏谢恩赏热河瑞榖摺&康熙五十四年八月二十二日【宫中 硃批奏摺】 四九 大学士李光地奏谢恩赏鱼稻鹿肉摺&康熙五十四年八月【宫中硃批奏摺】 五○ 福建浙江总督范时崇奏谢恩赏《周易》及鹿肉摺&康熙五十四年十月十六

日【宫中硃批奏摺】 五一 江西巡抚佟国勷奏谢恩赏《周易》及鹿肉摺&康熙五十四年十月十六日【 宫中硃批奏摺】 五二 湖广巡抚刘殿衡奏谢恩赏《周易》及鹿肉摺&康熙五十四年十月十八日【 宫中硃批奏摺】 五三 直隶巡抚赵弘燮奏谢圣恩并报患病及近日稍愈情形摺&康熙五十四年十月 十九日【宫中硃批奏摺】 五四 两广总督赵弘灿奏谢恩赏鹿肉摺&康熙五十四年十一月初二日【宫中硃批 奏摺】 五五 广西巡抚陈元龙奏谢恩赏鹿肉摺&康熙五十四年十一月初六日【宫中硃批 奏摺】 五六 直隶巡抚赵弘燮奏报得雪情形摺&康熙五十四年十二月二十五日【宫中硃 批奏摺】 五七 直隶巡抚赵弘燮奏报得雪情形摺&康熙五十五年二月初八日【宫中硃批奏 摺】 五八 直隶巡抚赵弘燮奏报二麦收成分数摺&康熙五十五年四月二十一日【宫中 硃批奏摺】 五九 直隶巡抚赵弘燮奏报保定及各属得雨情形摺&康熙五十五年五月十二日【 宫中硃批奏摺】 六○ 大学士王掞等奏陈长子奕清抱染沉疴病痊即应招赴热等情摺&康熙五十五 年六月二十一日【宫中硃批奏摺】 六一 大学士王掞奏报已遵令臣子就道趋赴热河摺&〔康熙五十五年六月〕【宫 中硃批奏摺】 六二 直隶巡抚赵弘燮奏请圣安摺&康熙五十五年八月初八日【宫中硃批奏摺】 六三 直隶巡抚赵弘燮奏报在途因病阻滞情形摺&康熙五十五年九月初八日【宫 中硃批奏摺】 六四 河南巡抚李锡奏谢恩赏鹿肉摺&康熙五十五年九月十八日【宫中硃批奏摺 】 六五 康熙五十五年巡幸热河起居注&康熙五十五年四月至九月【内阁起居注】 六六 王以谦奏谢恩赏鹿肉摺&康熙五十五年十月二十一日【宫中硃批奏摺】 六七 两广总督赵弘灿奏请圣安并谢恩赏鹿肉摺&康熙五十五年十月二十五日【 宫中硃批奏摺】 六八 直隶巡抚赵弘燮奏请圣安摺&康熙五十五年十二月初四日【宫中硃批奏摺 】 六九 直隶巡抚赵弘燮奏谢恩免各属地丁银米摺&康熙五十六年正月初一日【宫 中硃批奏摺】 七○ 直隶巡抚赵弘燮奏请圣安摺&康熙五十六年五月初九日【宫中硃批奏摺】 七一 山东巡抚李树德奏报五月内各属得雨日期及禾稼情形摺&康熙五十六年六 月初七日【宫中硃批奏摺】 七二 李煦奏请圣安摺&康熙五十六年六月十二日【宫中硃批奏摺】 七三 李煦奏请圣安摺&康熙五十六年六月二十二日【宫中硃批奏摺】 七四 直隶巡抚赵弘燮奏请恩准暂开烧锅之禁摺&康熙五十六年八月十九日【宫 中硃批奏摺】 七五 直隶巡抚赵弘燮奏请圣安摺&康熙五十六年八月十九日【宫中硃批奏摺】 七六 大学士王掞奏谢恩赏鹿肉等物摺&康熙五十六年九月二十八日【宫中硃批 奏摺】 七七 广州将军管源忠奏请圣安摺&康熙五十七年六月初七日【宫中硃批奏摺】

七八 福州将军黄秉钺奏陈遵旨办理旗营事务摺&康熙五十七年八月二十六日【 宫中硃批奏摺】 七九 江南提督赵珀奏请圣安并恭进笔墨扇纸等物摺&康熙五十八年五月初二日 【宫中硃批奏摺】 八○ 直隶巡抚赵弘燮奏谢恩赏鱼乾小菜等物摺&康熙五十八年五月初七日【宫 中硃批奏摺】 八一 李煦奏呈苏州五月晴雨录摺&康熙五十八年六月初十日【宫中硃批奏摺】 八二 陕西提督马见伯奏请圣安摺&康熙五十八年九月初九日【宫中硃批奏摺】 八三 直隶巡抚赵弘燮奏请圣安摺&康熙五十九年四月三十日【宫中硃批奏摺】 八四 直隶巡抚赵弘燮奏请圣安摺&康熙五十九年六月十一日【宫中硃批奏摺】 八五 江南提督高其位奏谢恩赏鹿肉摺&康熙六十一年九月二十四日【宫中硃批 奏摺】 八六 大学士李光地奏请圣安摺&康熙朝【宫中硃批奏摺】 七八 学士李光地奏报旧病复发情形并请在家调养摺&康熙五十八年【宫中硃批 奏摺】 八八 谕著速传山左山右直隶口外已收之麦晾乾收讫以免潮湿壤烂&康熙朝【宫 中硃谕】 八九 谕热河官员军民著先事预防大雨施行山水陡涨&康熙朝【宫中硃批奏摺】 九○ 刑部尚书佛格奏报审办私入围场打牲人犯情形摺&雍正元年五月十六日【 宫中硃批奏摺】 九一 三屯营副将李如柏奏报十四贝子在汤泉情形摺&[雍正元年五月]【宫中 硃批奏摺】 九二 三屯营副将李如柏奏报十四贝子情形摺&雍正元年五月【宫中硃批奏摺】 九三 三屯营副将李如柏奏请将十四贝子槛回汤泉情形摺&雍正元年五月【宫中 硃批奏摺】 九四 管理工部等衙门事务廉亲王允祀等题为奏销搭桥垫道银两事&雍正元年六 月十八日【工部史书】 九五 会考府为查对工部奏销银两应令核减事致工部咨文&雍正元年九月初七日 【会考府档】 九六 会考府为查对工部奏销银两委无浮冒毋庸核减事致工部咨文&雍正元年十 一月初五日【会考府档】 九七 会考府为查对工部奏销银两应令核减事致工部咨文&雍正元年十一月十九 日【会考府档】 九八 会考府为请查对声覆应否核减进哨用过柴炭事致工部咨文&雍正二年三月 十七日【会考府档】 九九 会考府为查对工部奏销银两核减再查事致工部咨文&雍正二年六月二十四 日【会考府档】 一○○ 川陕总督年羹尧奏谢恩赏荔枝烟壶等物摺&雍正二年七月初二日【宫中 硃批奏摺】 一○一 川陕总督年羹尧奏谢恩允入觐等情摺&雍正二年八月二十一日【宫中硃 批奏摺】 一○二 吏部尚书隆科多等奏请钦定汤泉大汤山新蓋庙名摺&雍正二年十二月十 八日【宫中硃批奏摺】 一○三 直隶提督杨鯤奏报得雨情形摺&雍正六年四月【宫中硃批奏摺】 一○四 直隶提督杨鯤奏谢恩赏锭子药并报热河等地偶有时症摺&雍正六年四月 【宫中硃批奏摺】 一○五 直隶提督杨鯤奏报出口巡查热河一带地方汛守要隘兵民乐业情形摺&雍

正六年十二月【宫中硃批奏摺】 一○六 直隶提督杨鯤奏请嗣後河屯营内千把材技兼优干练警敏之员量准调升内 地营汛摺&雍正六年十二月【宫中硃批奏摺】 一○七 署直隶古北口提督印务魏经国奏请添设文员抚驭热河地方缘由摺&雍正 七年八月十七日【宫中硃批奏摺】 一○八 署直隶古北口提督印务魏经国奏报普雨透足情形摺&雍正八年四月二十 五日【宫中硃批奏摺】 一○九 署直隶古北口提督印务魏经国奏报时雨普足情形摺&雍正八年四月二十 六日【宫中硃批奏摺】 一一○ 谕八旗及各驻防武职官员著勒限半年学习技勇以堪任用等情&雍正年七 月十五日【内阁上谕】 一一一 直隶总督李卫奏报查访热河承德州衙署失事情形并勒追偷窃锡饼人犯等 情摺&雍正十三年十二月十九日【宫中硃批奏摺】 一一二 总督仓场户部右侍郎塞尔赫奏报查丈口外东西两河各项地亩情形摺&乾 隆元年三月初三日【军机处录副奏摺】 一一三 总督仓场户部右侍郎塞尔赫奏报筹画热河兵粮等事摺&乾隆元年三月初 三日【军机处录副奏摺】 一一四 总督仓场户部右侍郎塞尔赫奏陈出口查丈热河地亩章京迈图等办事出力 请饬议叙摺&乾隆元年三月初三日【军机处录副奏摺】 一一五 乾隆元年皮作等处承做热河活计档&乾隆元年四月至五月【造办处活计 档】 一一六 钦差镶红旗蒙古都统申慕德等奏请准赐借热河移驻归化新城兵丁三个月 钱粮摺&乾隆二年九月二十日【军机处录副奏摺】 一一七 镶红旗蒙古都统申慕德等奏为代奏恭谢天恩赐借热河移驻归化新城兵丁 三个月钱粮摺&乾隆二年九月二十八日【军机处录副奏摺】 一一八 直隶总督李卫奏请量增热河驻防满兵生息银两并由新设都统经管摺&乾 隆三年六月十三日【军机处录副奏摺】 一一九 署理马兰口总兵官印务布兰泰奏请饬部勘验修理汤泉行宫等情摺&乾隆 四年三月初六日【军机处录副奏摺】 一二○ 直隶总督孙嘉淦奏请一体赏给热河防兵生息银两摺&乾隆四四月初五日 年【军机处录副奏摺】 一二一 山西道监察御史丛洞奏请暂息行围摺&乾隆六年二月初七日【军机处录 副奏摺】 一二二 奉旨丛洞奏请暂息行围其意可嘉但识见未广著晓谕知之&乾隆六年二月 初八日【军机处录副奏摺】 一二三 直隶总督孙嘉淦等奏请分州县协办行围需用车辆以均劳逸而专责成摺& 〔乾隆六年四月二十八日〕【军机处上谕档】 一二四 谕内阁著将随围官员兵丁应扣钱粮展期起扣&乾隆六年五月二十六日【 军机处录副奏摺】 一二五 武英殿大学士福敏奏陈行围事宜六条摺&乾隆六年七月十七日【军机处 上谕档】 一二六 总管内务府事务庄亲王允禄等奏陈修理溥仁寺交达尔当阿等公同监视俟 工竣销算摺&乾隆六年七月二十日【内务府奏案】 一二七 谕内阁巡幸口外期间文武官员著交在京总理事务王大臣验看并酌量调补 随事奏闻&乾隆六年七月二十四日【军机处上谕档】 一二八 谕内阁著将行围经过州县本年应徵额赋酌量蠲免十分之三&乾隆六年七 月二十七日【军机处上谕档】

一二九 谕内阁著分赏古北提标所属将备兵弁上用缎匹及金牌银牌等物&乾隆六 年七月二十四日【军机处上谕档】 一三〇 谕内阁著大学士陈世倌暂行兼理工部汉堂官乾隆六年七月三十日【军机 处上谕档】 一三一 总管内务府奏报查明热河等处园头房租钱粮银两除粘补香供外馀银交广 储司收贮摺&乾隆六年八月初六日【内务府奏案】   附件:总管内务府奏报查明巴克什营至藺沟等八处行宫房间归热河总管管 理等情片&〔乾隆六年九月初六日〕【内务府奏案】 一三二 总管内务府奏报查明口外四仓支放兵丁米石外其不敷米石由地方照数采 补收贮摺&乾隆六年九月十五日【内务府奏案】 一三三 谕内阁十六日以後驻跸汤山著每日照常进本并著照常轮班奏事等情&乾 隆六年九月十五日【军机处上谕档】 一三四 谕著嗣後行围诸王大臣不准耽恋室家托故不愿随往&乾隆六年九月二十 日【军机处上谕档】 一三五 乾隆六年裱作承做热河活计档&乾隆六年九月二十九日【军机处上谕档 】 一三六 户部尚书兼内务府总管海望奏报拟派千总葛旼等前往办理修缮喀喇河屯 工程摺&乾隆六年十一月十四日日【内务府奏案】 一三七 署理马兰口总兵官印务布兰泰奏请修理汤泉行宫摺&乾隆七年二月十六 日日【军机处録副奏摺】 一三八 直隶总督高斌奏陈鸿胪寺少卿查斯海随驾沿途作威滋扰情形摺&乾隆七 年二月十八日【军机处録副奏摺】 一三九 山西道监察御史丛洞奏陈管见请停止修理热河一带行宫摺&乾隆七年三 月二十一日【军机处録副奏摺】 一四○ 奉旨热河一带行宫修葺难以尽废有可缓之工著该管官此时缓之&乾隆七 年三月二十一日【军机处録副奏摺】 一四一 奉旨热河副都统达尔当阿母病著派御医王凤翔前往诊视&乾隆七年六月 初九日【军机处上谕档】 一四二 管理热河总管事务郎中巴图奏报查明巴克什营等三处行宫应行粘补修理 情形摺&乾隆七年八月十六日【宫中硃批奏摺】 一四三 管理热河总管事务郎中巴图奏报查明热河行宫围墙应行修理各工等情摺 &乾隆七年九月初三日【宫中硃批奏摺】 一四四 管理热河总管事务郎中巴图奏报查看汤泉行官应修各工情形摺&乾隆七 年九月初三日【宫中硃批奏摺】 一四五 谕内阁著嗣後鸿胪寺派出随驾者务须谨慎小心不得需索生事如经访闻必 加严惩&乾隆七年九月初四日【军机处上谕档】 一四六 谕内阁著总办事务王大臣及部旗大臣不必前往汤山接驾有应奏之事各大 臣轮班往奏&乾隆七年十月初十日【军机处上谕档】 一四七 署理直隶总督史贻直奏请改补热河四旗通判员缺摺&乾隆七年十月二十 二日【军机处録副奏摺】 一四八 奉旨所查各处行宫铜锡器皿与原档短少之处俱著宽宥等情&乾隆七年十 一月初十日【内务府杂录档】   附件:口内口外各处行宫应留铜锡器皿数目清单&乾隆七年十一月初十日 【内务府杂录档】 一四九 留任直隶提督保祝奏请复驿站壮丁以资邮务摺&乾隆八年三月初二日【 军机处録副奏摺】 一五○ 四川道监察御史马璟奏请饬热河一带米粮宜留有馀备需摺&乾隆八年十

一月初十日【军机处録副奏摺】 一五一 内务府总管三和奏报热河总管事务郎中巴图差员送到《甘珠尔经》第一 套二本摺&乾隆九年二月二十八日【内务府奏案】   附件:奏事太监王常贵转奏奉旨著巴图将伊处《甘珠尔经》一部賚送来京 &乾隆九年二月二十八日【内务府奏案】 一五二 总管内务府事务庄亲王允禄等奏报四月上半月内赏给热河千总李纪章等 银两纱匹摺&乾隆九年四月十六日【内务府奏案】 一五三 直隶提督保祝奏陈八沟热河地方情形请令就食贫民修理城廓水利以工代 赈摺&乾隆九年五月十九日【军机处録副奏摺】 一五四 总管内务府事务庄亲王允禄等奏陈议覆拨往热河当差太监每月钱粮等项 数目摺&乾隆九年五月二十六日【内务府奏案】 一五五 直隶总督高斌奏陈古北口外围场种地民人请停迁移摺&乾隆九年六月二 十九日【军机处録副奏摺】 一五六 大学士傅恒奏报热河郎中七十遵旨将堪用暖轿拣选派员送到摺&乾隆十 年四月十七日【内务府奏案】 一五七 直隶总督高斌奏请将热河道八十调补永定河道摺&乾隆十年五月十七日 【军机处録副奏摺】 一五八 谕内阁行围期间所有外省奏摺俱著賚赴在京总理事务王大臣处加封呈送 行在&乾隆十年六月二十四日【军机处上谕档】 一五九 谕内阁行围期间七八两月文武大选官员著交在京办理诸务王大臣验看即 令赴任等情&乾隆十年六月二十四日【军机处上谕档】 一六○ 谕内阁此次巡幸著都统阿兰太等多派官兵沿途查看不许蹂躏农田滋扰百 姓等情&乾隆十年七月十六日【军机处上谕档】 一六一 谕内阁此次出围著将近京及宣府等处车驾经由州县本年应徵额赋蠲免十 分之四等情&乾隆十年七月二十二日【军机处上谕档】 一六二 谕内阁著保祝率同怛文等将二沟存贮米石酌拨数千石运赴热河以备平糶 之需&乾隆十年七月二十五日【军机处上谕档】 一六三 总管内务府事务庄亲王允禄等奏陈热河总管预行采买榖草办理可嘉请记 录二次摺&乾隆十年七月二十九日【军机处上谕档】   附件:热河总管七十奏陈动用馀存银两采买榖草已运至热河候旨办理摺& 乾隆十年七月二十七日【军机处上谕档】 一六四 乾隆十年牙作承做热河活计档&乾隆十年八月初一日【造办处活计档】 一六五 乾隆十年巡幸热河起居注&乾隆十年七月至九月【内阁起居注】 一六六 总管内务府事务庄亲王允绿等奏请将热河等处仓廒交与八沟同知管理摺 &乾隆十年十二月初十日【内务府奏案】 一六七 直隶总督那苏图奏请委员调补清河道及保定府员缺摺&乾隆十一年正月 初三日【军机处录副奏摺】 一六八 直隶总督那苏图奏请修葺热河等处兵丁房屋摺&乾隆十一年四月初九日 【军机处录副奏摺】 一六九 暂署包衣总管事务总兵官布兰泰奏请亲查两路行宫以尽职守摺&乾隆十 一年六月二十四日【军机处录副奏摺】 一七○ 直隶总督那苏图奏报遵旨办理民典旗民回赎情形摺&乾隆十一年七月初 五日【军机处录副奏摺】 一七一 暂署包衣总管事务总兵官布兰泰奏陈行宫事宜五条摺&乾隆十一年七月 初八日【军机处录副奏摺】 一七二 热河总管七十奏请将热河驻防兵房工程交副都统索拜派员办理摺&乾隆 十一年十月二十八日【军机处录副奏摺】

一七三 总管内务府事务庄亲王允禄等奏报派员查看修理口内口外行宫用过钱粮 数目摺&乾隆十二年四月二十三日【内务府奏案】 一七四 总管内务府事务庄亲王允禄等奏请准此次出哨仍领驼十只以便沿途递运 粮石摺&乾隆十二年六月二十日【内务府奏案】 一七五 乾隆十二年造办处备办热河活计档&乾隆十二年七月十一日【造办处活 计档】 一七六 乾隆十二年油作承做热河活计档&乾隆十二年八月至九月【造办处活计 档】 一七七 谕内阁著将巡幸经过地方本年应徵额赋蠲免十分之三并著那苏图详查妥 办&乾隆十二年九月初一日【军机处上谕档】 一七八 热河总管实图奏请将可用木植窗福拆卸存贮於狮子沟外马圈房内备用等 情摺&乾隆十三年十二月初五日【宫中硃批奏摺】 一七九 热河总管实图奏请将峭壁寺收存破旧木床变价入岁修报销等情摺&乾隆 十三年十二月初五日【宫中硃批奏摺】 一八○ 总管内务府事务庄亲王允禄等奏陈议覆实图请将峭壁寺佛像移供穹览寺 等情摺&乾隆十四年二月十三日【内务府奏案】 一八一 谕内阁巡幸热河其月选文武官员均著在京王大学士照例验看&乾隆十四 年五月十六日【军机处上谕档】 一八二 总管内务府事务庄亲王允禄奏覆热河总管石图奏陈唐三营仓收贮米石摺 &乾隆十四年五月二十四日【内务府奏案】 一八三 乾隆十四年炮枪处备办热河活计档&乾隆十四年六月初五日【造办处活 计档】 一八四 谕内阁此次巡幸木兰著将经过州县本年应徵额赋蠲免十分之三并著陈大 受详查妥办&乾隆十四年七月十六日【军机处上谕档】 一八五 谕内阁陈德华旷职日久不与诸皇子讲求经书著交部察议具奏&乾隆十四 年七月十六日【军机处上谕档】 一八六 乾隆十四年苏州织造承做热河活计档&乾隆十四年七月二十六日【造办 处活计档】 一八七 谕内阁明春水围其霸州一带道路著努三特库会同陈大受详查具奏&乾隆 十四年八月二十四日【军机处上谕档】 一八八 谕内阁戴文等承办木兰木植不亲身详查著革职发交热河工程效力赎罪等 情&乾隆十四年九月初七日【军机处上谕档】 一八九 寄谕礼部尚书海望著上紧赶办文殊顶工程等情&乾隆十四年九月初七日 【军机处上谕档】 一九○ 寄谕礼部尚书海望著作速购觅木植赶办文殊顶工程等情&乾隆十四年九 月十二日【军机处上谕档】 一九一 热河副都统海常等奏报遵旨查明砍伐做成木植并用过银两情形摺&乾隆 十四年十一月十七日【宫中硃批奏摺】 一九二 总管内务府事务庄亲王允禄等奏报遵旨查明戴文办理围场木植情形并著 赔补银两摺&乾隆十四年十二月二十三日【内务府奏案】   附件:乾隆十三年十二月至十四年九月围场砍伐木植并动用人夫银两数目 清单&乾隆十四年十二月二十三日【内务府奏案】 一九三 乾隆十五年造办处承做热河活计档&乾隆十五年十二月二十九日【造办 处活计档】 一九四 谕内阁行围期间所有月选文武官员均著王大学士照例验看&乾隆十六年 六月十九日【军机处上谕档】 一九五 谕内阁行围期间外省奏摺均著賚赴在京总理王大臣处封送行在候批&乾

隆十六年六月十九日【军机处上谕档】 一九六 谕内阁此次巡幸木兰著将经过州县本年应徵地丁钱粮蠲免十分之三等情 &乾隆十六年七月初九日【军机处上谕档】 一九七 谕内阁热河道员缺著宣化府知府明德补授&乾隆十七年正月初三日【军 机处上谕档】 一九八 奉旨八旗随围兵丁在部借过未完帮银著加恩抵补免其坐扣交还&乾隆十 七年四月十九日【军机处上谕档】 一九九 总管内务府事务庄亲王允禄等奏请派员往查口内口外行宫等处岁修用过 钱粮数目摺&乾隆十七年五月十六日【军机处上谕档】 二○○ 谕内阁巡幸木兰期间月选文武官员等著王大学士等照例验看&乾隆十七 年六月初三日【军机处上谕档】 二○一 谕内阁行围期间所有外省奏摺均著照例賚赴在京总理王大臣处封送行在 候批&乾隆十七年六月十四日【军机处上谕档】 二○二 委署总管内务府大臣管理圆明园事务倭赫奏报口内外粘修行宫核减银数 摺&乾隆十七年六月二十五日【内务府奏案】   附件一:口内外粘修工程并收用银数清单&乾隆十七年六月二十五日【内 务府奏案】   附件二:口内外等处粘修核减银数清单&乾隆十七年六月二十五日【内务 府奏案】 二○三 总管内务府事务庄亲王允禄等奏陈驾幸木兰沿途备带粗细粮石及所用驼 只摺&乾隆十七年七月初二日【内务府奏案】 二○四 总管内务府奏陈驾幸木兰派员查办茶膳房沿途每日所用柴炭摺&乾隆十 七年七月十三日【内务府奏案】 二○五 总管内务府事务庄亲王允禄等奏陈三旗侍卫帮围进班领用过饭食银两摺 &乾隆十七年七月十三日【内务府奏案】 二〇六 总管内务府奏陈此次随围六库备带什物摺&乾隆十七年七月【内务府奏 案】   附件一:广储司等处备带物件清单&乾隆十七年七月【内务府奏案】   附件二:清茶房等处应用器皿数目清单&乾隆十七年七月【内务府奏案】 二○七 总管内务府奏陈此次出哨应否备带金大八件请旨摺&乾隆十七年七月【 内务府奏案】 二○八 总管内务府奏陈应行备带折赏缎匹摺&乾隆十七年七月【内务府奏案】 二○九 总管内务府大臣来保等奏陈此次出哨三旗派委妥员备送乳牛羊只及应得 盘费银两摺&乾隆十七年八月二十八日【内务府奏案】 二一○ 道光十七年皮裁作承做热河活计档&乾隆十七年九月【造办处活计档】 二一一 总管内务府奏陈此次驾幸木兰沿途日用柴炭请派大臣查办摺&乾隆十八 年八月初三日【内务府奏案】 二一二 总管内务府奏陈驾幸木兰六库备带物件摺&乾隆十八年八月初三日【内 务府奏案】   附件一:广储司等处备带物件数目清单&乾隆十八年八月初三日【内务府 奏案】   附件二:清茶房等处应用器皿数目清单&乾隆十八年八月初三日【内务府 奏案】 二一三 总管内务府奏陈应行备带折赏缎匹摺&乾隆十八年八月初三日【内务府 奏案】 二一四 总管内务府奏陈此次出哨应否备带金大八件请旨摺&乾隆十八年八月初 三日【内务府奏案】

二一五 总管内务府奏陈驾幸木兰後盛京差人送到物件请停其奏闻摺&乾隆十八 年八月初十日【内务府奏案】 二一六 直隶总督方观承奏报起送随围马匹摺&乾隆十八年八月初十日【军机处 录副奏摺】 二一七 总管内务府大臣来保等奏陈皇上出哨赏给护送牛羊官员牧丁盘费银两摺 &乾隆十八年九月二十五日【内务府奏案】 二一八 直隶总督方观承奏请於热河伏虎洞镌碑摺&乾隆十九年九月二十二日【 军机处录副奏摺】 二一九 程严奏报办理巡幸热河筵宴需用车辆摺&乾隆十九年九月二十三日【军 机处录副奏摺】 二二○ 直隶总督方观承奏请核销木兰短运柴木夫价摺&乾隆十九年十月初四日 【军机处录副奏摺】 二二一 总管内务府事务庄亲王允禄等奏陈热河庄头地亩每年查核报销摺&乾隆 十九年十二月十六日【内务府奏案】 二二二 总管内务府事务庄亲王允禄等奏陈酌议增添预备牛羊於热河筵宴阿睦尔 萨那等摺&乾隆二十年六月十三日【内务府奏案】 二二三 总管内务府大臣三和奏请向广储司领取热河工程需用物料数目清单&乾 隆二十年六月十八日【内务府奏案】 二二四 直隶总督方观承奏报筹办热河米豆草薪等项情形摺&乾隆二十年六月二 十八日【内务府奏案】 二二五 总管内务府大臣三和奏报查明热河看戏楼内应用铺设毡氈尺寸数目清单 &乾隆二十年七月初八日【军机处录副奏摺】 二二六 直隶总督方观承奏请动用息银修理赵北口等处行宫摺&乾隆二十年七月 初十日【内务府奏案】 二二七 直隶总督方观承奏报查明木商砍伐围场木植等情摺&乾隆二十一年七月 初八日【军机处录副奏摺】 二二八 总管内务府奏请委员备办木兰哨鹿沿途所需柴炭摺&乾隆二十一年八月 初三日【军机处录副奏摺】 二二九 大学士傅怛奏报遵旨查明私开地亩并议设椿木以严界限片&乾隆二十一 年闰九月初九日【内务府奏案】 二三○ 吉庆奏报查勘普宁寺等工程情形摺&乾隆二十二年六月初八日【军机处 议覆档】 二三一 直隶总督方观承奏报古北口外一带得雨情形摺&乾隆二十二年七月初九 日【军机处录副奏摺】 二三二 谕内阁巡幸木兰所有经过地方著蠲免钱粮十分之三&乾隆二十二年七月 十八日【军机处录副奏摺】 二三三 乾隆帝巡幸木兰御茶膳房拨用行文底档&乾隆二十二年【内务府御茶膳 房档】 二三四 乾隆二十三年皮裁作承做热河活计档&乾隆二十三年二月初二日【造办 处活计档】 二三五 谕内阁巡幸木兰其月选文武官员等俱著王大臣照例验看等情&乾隆二十 三年七月初六日【军机处上谕档】 二三六 谕内阁巡幸木兰所有沿途经过地方著蠲免钱粮十分之三&乾隆二十三年 七月十六日【军机处上谕档】 二三七 谕内阁孙灏奏请停止行围巡幸舛谬害事著以三品京堂改用&乾隆二十三 年十二月初一日【军机处上谕档】 二三八 谕内阁良卿著给假百日治丧其热河道事务著宝贵暂行署理&乾隆二十四

年四月初二日【军机处上谕档】 二三九 谕内阁巡幸木兰月选文武官员均著王大臣等照例验看等情&乾隆二十四 年闰六月十五日【军机处上谕档】 二四○ 直隶总督方观承奏请於八沟择买热河兵米等情摺&乾隆二十四年九月初 八日【军机处录副奏摺】 二四一 热河总管海保等奏请领银修补两间房长山峪行官摺&乾隆二十四年十月 二十五日【军机处录副奏摺】 二四二 内务府总管伊拉齐等奏陈汤泉米谷变价银两摺&乾隆二十五年六月十八 日【军机处录副奏摺】 二四三 寄谕直隶提督吴进义等著会同热河道良卿早为查察防范飞蝗&乾隆二十 五年七月初一日【军机处上谕档】 二四四 谕热河总管海保等著将查办中关行宫偷砍树株情形据实速奏&乾隆二十 五年七月初六日【军机处上谕档】 二四五 谕热河道良卿著查明树株回乾原因据实声覆&乾隆二十五年七月初十日 【军机处上谕档】 二四六 寄谕直隶总督方观承等杨世喜等偷砍树株一案著秉公办理据实奏闻&乾 隆二十五年七月十三日【军机处上谕档】 二四七 热河兵备道良卿呈复查明饬员赶办补栽回乾树株并自请查议等情文&乾 隆二十五年七月十六日【军机处录副奏摺】 二四八 奉旨著户部拨银解往热河交良卿收贮备用&乾隆二十五你七月十九日【 军机处上谕档】 二四九 乾隆二十五年皮裁作承做热河活计档&乾隆二十五年二月至七月【造办 处活计档】 二五〇 谕内阁巡幸木兰著蠲免经过地方本年钱粮十分之三&乾隆二十五年八月 十六日【军机处上谕档】 二五一 乾隆二十五年巡幸热河起居注&乾隆二十五年八月至十月【内阁起居注 】 二五二 内务府总管三和奏报遵旨查办芟修砍伐回乾树株情形摺&乾隆二十五年 十一月二十四日【内务府奏案】   附件:应伐树株数目清单&乾隆二十五年十一月二十四日【内务府奏案】 二五三 直隶总督方观承奏报派员於八沟四旗等处购买米石分贮仓廒以备拨用摺 &乾隆二十五年十二月十一日【军机处录副奏摺】 二五四 内务府总管三和等奏陈热河行宫围墙等处被水冲塌应行修理动用银两摺 &乾隆二十五年十二月十五日【内务府奏案】   附件:热河总管海保等为请领岁修银两事致总管内务府咨呈&乾隆二十四 年十一月初九日【内务府奏案】 二五五 内务府总管伊拉齐奏报动用银两修理行宫以备回銮驻跸摺&乾隆二十六 年八月二十四日【军机处录副奏摺】 二五六 寄谕直隶总督方观承著将热河附近产煤山场查勘明确酌定条规试行开采 &乾隆二十六年九月二十八日【军机处上谕档】 二五七 奉旨此次接驾进献诗册之谢敦源等著各赏缎一匹&乾隆二十六年十月初 三日【军机处上谕档】 二五八 乾隆二十五年梨花伴月等处岁修粘补等项银两数目清册&乾隆二十六年 【内务府堂清册】 二五九 原任广东广州府知府李珏恭进圣驾巡幸木兰恭纪&〔乾隆二十六年〕【 宫中诗文】 二六○ 热河总管永和奏陈热河园内舍利塔等工及行宫修缮工程进度摺&乾隆二

十七年五月初三日【宫中硃批奏摺】   附件:热河园内工程成数清单&乾隆二十七年五月初三日【军机处录副奏 摺】 二六一 谕内阁此次巡幸木兰沿途经过地方著加恩蠲免十分之五&乾隆二十七年 七月初八日【军机处上谕档】 二六二 行在军机处为请将李怀林解赴行在交木兰总管转解行营办理事知会&乾 隆二十七年七月十六日【军机处上谕档】 二六三 乾隆帝巡幸热河御茶膳房拨用行文底档&乾隆二十七年七月至九月【内 务府御茶膳房档】 二六四 奉旨此次拿获私入围场贼犯及应议各员著照旧从宽办理&乾隆二十七年 十一月初十日【军机处上谕档】 二六五 直隶总督方观承奏报开挖喀喇河屯引河情形摺&乾隆二十七年十二月初 五日【军机处录副奏摺】 二六六 大学士傅恒等奏报遵旨查明巡幸热河各衙门所需车辆驼只等情摺&乾隆 二十八年五月十四日【军机处上谕档】 二六七 乾隆二十八年金玉作承做热河活计档&乾隆二十八年四月至五月【造办 处活计档】 二六八 寄谕留京办事王大臣热河屡得阵雨著查明京师雨情速行奏来&乾隆二十 八年六月二十四日【军机处上谕档】 二六九 谕内阁木商吕均成是否越界砍伐木植著安泰带员前往并著热河道派员随 往查勘办理&乾隆二十八年六月二十八日【军机处上谕档】 二七○ 大学士傅恒奏陈代奏西宁呈请预备万寿贡运赴热河恭进等情片&乾隆二 十八年七月初四日【军机处上谕档】 二七一 热河园内千总等官兵人数及赏银数目清单&乾隆二十八年七月初四日【 军机处上谕档】 二七二 寄谕大学士来保著将绵纸《古今图书集成》在京装订齐全再送往热河& 乾隆二十八年七月十四日【军机处上谕档】 二七三 寄谕留京办事王大臣热河雨泽稀少著查明京城雨情等速即奏闻&乾隆二 十八年七月二十日【军机处上谕档】 二七四 允秘等奏报遵旨查明近日京城得雨并田禾需雨情形摺&乾隆二十八年七 月二十三日【军机处上谕档】 二七五 大学士傅恒奏陈据情转奏无业流民潜入围场偷砍打牲请旨酌量分别定议 片&乾隆二十八年八月初十日【军机处上谕档】 二七六 乾隆二十八年匣裱作承做热河活计档&乾隆二十八年五月至八月【造办 处活计档】 二七七 大学士傅恒等奏请令热河兵备道良卿存贮备赏银两并造册呈报查核等情 片&乾隆二十八年九月二十七日【军机处上谕档】 二七八 乾隆二十八年油木作承做热河活计档&乾隆二十八年七月至九月【造办 处活计档】 二七九 大学士傅怛等奏报查明按照时价采买米石交热河官仓与例相符请准报销 等情片&乾隆二十八年十二月十七日【军机处上谕档】 二八○ 管热河道事良卿呈报委员於产米地方设法购买米石运交热河官仓收贮以 备支放摺&乾隆二十八年十二月【军机处录副奏摺】 二八一 马昌等奏陈热河营房需用工料银两数目摺&乾隆二十九年六月初六日【 军机处录副奏摺】 二八二 谕内阁此次巡幸木兰步军统领事务著舒赫德暂行兼署&乾隆二十九年七 月初五日【军机处上谕档】

二八三 谕内阁此次巡幸木兰户部尚书事务著讬恩多暂行署理&乾隆二十九年七 月初五日【军机处上谕档】 二八四 乾隆二十九年油木等作承做热河活计档&乾隆二十九年八月至十一月【 造办处活计档】 二八五 大学士傅恒等奏请预拨银两存贮备用并将每年应用各数照例报明核销片 &乾隆二十九年八月十二日【军机处上谕档】 二八六 直隶总督方观承奏请将中关塔子沟存贮米石拨敷热河应买还官仓米石摺 &乾隆二十九年八月二十二日【军机处录副奏摺】 二八七 直隶总督方观承奏请核销南巡木兰桥座等项减数摺&乾隆二十九年八月 三十日【军机处录副奏摺】 二八八 大学士傅恒等奏请将福贵人薨逝成造器物银两於热河道库收贮银两内动 用发给片&乾隆二十九年九月二十二日【军机处录副奏摺】 二八九 大学士傅恒等奏报查明热河办理起送福贵人金棺事宜并浮冒请准照数开 销片&乾隆二十九年九月二十二日【军机处录副奏摺】 二九○ 大学士傅怛等奏请将磬锤山等三处山场地亩交热河道照例拨给耕种片& 乾隆二十九年九月二十二日【军机处录副奏摺】 二九一 大学士傅恒等奏请加恩赏给看守热河等处兵丁月支饷银摺&乾隆二十九 年九月二十五日【军机处上谕档】 二九二 直隶热河兵备道揆义呈报支借给行在总管内务府广储司银两情形文&乾 隆二十九年九月二十五日【军机处录副奏摺】 二九三 直隶热河兵备道揆义呈报补领随围官兵回京路费文&乾隆二十九年九月 二十五日【军机处录副奏摺】 二九四 直隶热河兵备道揆义呈请缴回堪布喇嘛及徒弟所领路费文&乾隆二十九 年九月二十六日【军机处录副奏摺】 二九五 直隶热河兵备道揆义呈报发给功德园修建工程银两文&乾隆二十九年九 月【军机处录副奏摺】 二九六 直隶热河兵备道揆义呈报收到户部拨给银两贮库备用文&乾隆二十九年 九月【军机处录副奏摺】 二九七 直隶热河兵备道揆义呈报备办移送福贵人金棺沿途各项开销银数文&乾 隆二十九年九月【军机处录副奏摺】 二九八 大学士傅恒等奏报销算拨给兵丁盘费等项银两摺&乾隆二十九年十月十 一日【军机处上谕档】 二九九 直隶总督方观承奏报筹办喀喇河屯厅仓粮积贮事宜摺&乾隆二十九年十 一月初二日【军机处录副奏摺】 三〇○ 直隶热河兵备道揆义呈报民人胡义献出所拾火门铁桶并赏银奖励文&乾 隆二十九年十一月初二日【军机处录副奏摺】 三〇一 额尔登额等奏报溥仁普宁二寺束西营房添开门口筑砌墙垣等项工程销算 用过银两摺&乾隆二十九年十一月十九日【军机处录副奏摺】 三○二 直隶热河兵备道揆义呈报给发粘修溥仁寺并普宁寺工程银两文&乾隆二 十九年十二月十六日【军机处录副奏摺】 三〇三 直隶热河兵备道揆义呈报发给热河舍利塔等项工程银两文&乾隆二十九 年十二月十六日【军机处录副奏摺】 三〇四 直隶热河兵备道揆义呈报发给热河舍利塔等工程银两情形文&乾隆二十 九年十二月十六日【军机处录副奏摺】 三○五 直隶热河兵备道揆义呈请给发热河舍利塔等处工程银两文&乾隆三十年 四月十八日【军机处录副奏摺】 三○六 内务府总管海望奏报热河狮子沟等工程修建情形摺&乾隆三十年六月十

四日【军机处录副奏摺】 三○七 直隶热河兵备道揆义呈报支给围场翼长养廉银两文&乾隆三十年七月初 一日【军机处录副奏摺】 三〇八 内务府总管三和奏陈安远庙工程尺寸不合请将监督萨哈亮交府查议等情 摺&乾隆三十年七月二十一日【内务府奏案】 三○九 直隶热河兵备道揆义呈报支借行在总管内务府银两文&乾隆三十年七月 二十五日【军机处录副奏摺】 三一○ 直隶热河兵备道揆义呈报请领铜殿须弥座等工程银两文&乾隆三十年八 月初七日【军机处录副奏摺】 三一一 直隶热河兵备道揆义呈报借动备赏银两放给围场官兵本年秋季不敷俸饷 文&乾隆三十年八月初十日【军机处录副奏摺】 三一二 总管内务府事务庄亲王允禄等奏陈安远庙工程尺寸不合请将监督萨哈亮 查议等情摺&乾隆三十年九月初二日【内务府奏案】 三一三 乾隆三十年鞍甲等作承做热河活计档&乾隆三十年正月至九月【造办处 活计档】 三一四 大学士傅恒等奏报查核销算热河道库动存银数摺&乾隆三十年十月十四 日【军机处上谕档】 三一五 直隶热河兵备道揆义呈报交回路费归入备赏项下文&乾隆三十年十月二 十二日【军机处录副奏摺】 三一六 直隶热河兵备道揆义呈报收到奉户部委员解交备赏银两文&乾隆三十年 十二月初二日【军机处录副奏摺】 三一七 乾隆帝巡幸热河等处应用藏香档&乾隆二十七年至三十年【宫中档簿】