You are on page 1of 595

[General Information] 书名=清宫热河档案 6 乾隆五十二年起乾隆五十五年止 作者=邢永福,师力武主编 页数=564 SS号=12225245 出版日期=2003.08

Cover Bookname Foreword Contents 一 直隶总督刘峨为请补发金川战图及伊犁回部图於各行宫陈设事呈军机处文& 乾隆五十二年正月二十三日【军机处录副奏摺】   附件:应请补发各图处所清单 二 军机大臣和珅等奏销乾隆五十一年热河永佑寺等工所用银两摺&乾隆五十二 年二月初四日【内务府黄册】   附件一:热河园内永佑寺前添建龙蝠碑並烟雨楼等处粘修用过工料银两细 数清单   附件二:热河园内永佑寺添建龙蝠碑並烟雨楼等处粘修工程销算银两黄册 三 军机大臣和珅等奏销乾隆五十一年热河法林寺改建东西配殿等工用银摺&乾 隆五十二年二月初八日【内务府黄册】   附件一:热河园内法林寺广元宫並殊像寺佛像等粘修工程用过工料银两细 数清单   附件二:热河粘修园内法林寺广元宫並殊像寺佛像等工程销算银两黄册 四 礼科为该科汉掌印给事中军机处行走刘谨此次应否随往热河事呈军机处文& 乾隆五十二年三月二十三日【军机处录副奏摺】 五 直隶总督刘峨奏报热河地方得雨分寸日期片&[乾隆五十二年三月二十五日 ]【军机处录副奏摺】 六 热河总管全德奏报查明热河各处陈设均与印档相符摺&乾隆五十二年三月二 十八日【军机处录副奏摺】 七 翰林院为知会该处派员随驾事咨军机处文&乾隆五十二年三月【军机处录副 奏摺】 八 长芦盐政穆腾额奏报山东省解交热河银两运抵情形摺&乾隆五十二年四月十 二日【军机处录副奏摺】 九 谕内阁此次巡幸木兰驻跸热河著怡亲王等留京办事文武官员引见奏摺投递照 例办理&乾隆五十二年四月二十二日【军机处上谕档】 一○ 谕内阁此次巡幸木兰驻跸热河经过地方本年地丁钱粮著免十分之三&乾隆 五十二年五月初八日【军机处上谕档】 一一 寄谕六阿哥永瑢等文津阁所贮四库全书讹谬甚多京城所贮四库全书亦著派 人校阅&乾隆五十二年五月十九日【军机处上谕档】 一二 寄谕留京办事王大臣等热河得有雨水著报京师雨水&乾隆五十二年五月十 九日【军机处上谕档】 一三 军机大臣和珅等为请派武英殿妥熟匠役人等来热河修改四库全书事启文& 乾隆五十二年五月十九日【军机处上谕档】 一四 军机大臣和珅等为文津阁所贮尚书古文疏证有误奉旨著加修改事启文&乾 隆五十二年六月初六日【军机处上谕档】 一五 寄谕留京办事王大臣等著奏覆京城初十日曾否得有透雨&乾隆五十二年六 月十一日【军机处上谕档】 一六 谕内阁文津阁存贮四库全书多有讹误著加核对文渊文源二阁书目总册寄至 热河&乾隆五十二年六月十二日【军机处上谕档】 一七 寄谕浙江巡抚琅ǖ任慕虻雀笏 目馊 橐蚜钚薷闹 毙薷奈幕愕雀 所贮四库全书&乾隆五十二年六月十三日【军机处上谕档】 一八 热河兵备道富尼善为发过达里岗爱马厂派出牧驼官兵应领路费银事呈军机 大臣文&乾隆五十二年七月二十日【军机处录副奏摺】

一九 热河兵备道富尼善为发过热河射布把较好满洲额鲁特兵应得赏银事呈军机 大臣文&乾隆五十二年七月二十日【军机处录副奏摺】 二○ 热河兵备道富尼善为发过内阁等衙门随从官兵人等应得赏银事呈军机大臣 文&乾隆五十二年七月二十日【军机处录副奏摺】 二一 热河兵备道富尼善为发过吏部等衙门随从官兵应得赏银事呈军机大臣文& 乾隆五十二年七月二十日【军机处录副奏摺】 二二 热河兵备道富尼善为发过制造木箱套住老虎官兵应得赏银事呈军机大臣文 &乾隆五十二年七月二十日【军机处录副奏摺】 二三 热河兵备道富尼善为发过商都达布逊诺尔马厂派出牧马官兵应领路费银事 呈军机大臣文&乾隆五十二年七月二十日【军机处录副奏摺】 二四 热河兵备道富尼善为发过商都达布逊诺尔马厂派出牧驼官兵应领路费银事 呈军机大臣文&乾隆五十二年七月二十日【军机处录副奏摺】 二五 热河兵备道富尼善为发过行在銮仪卫长班随从校尉应领赏银事呈军机大臣 文&乾隆五十二年七月二十日【军机处录副奏摺】 二六 热河兵备道富尼善为发过看守热河並口外南北两路行宫官兵应领赏银事呈 军机大臣文&乾隆五十二年七月二十日【军机处录副奏摺】 二七 热河兵备道富尼善为发过行在兵部等衙门先行回京官兵应领骡价银事呈军 机大臣文&乾隆五十二年七月二十日【军机处录副奏摺】 二八 热河兵备道富尼善为发过热河接驾並存营官兵应领赏银事呈军机大臣文& 乾隆五十二年七月二十日【军机处录副奏摺】 二九 热河兵备道富尼善为发过热河驻防额鲁特官兵应领赏银事呈军机大臣文& 乾隆五十二年七月二十日【军机处录副奏摺】 三○ 寄谕刑部侍郎明兴著赴山西署理巡抚事务毋庸前来热河请训&乾隆五十二 年七月二十二日【军机处上谕档】 三一 热河兵备道富尼善为收到砍办黑龙山等处木植剩余银两事呈军机大臣文& 乾隆五十二年七月二十六日【军机处录副奏摺】 三二 热河兵备道富尼善为发过侍卫处等衙门射中布把官弁应领赏银事呈军机大 臣文&乾隆五十二年七月二十八日【军机处录副奏摺】 三三 热河兵备道富尼善为发过銮仪卫长班随住校尉应领赏银事呈军机大臣文& 乾隆五十二年七月二十八日【军机处录副奏摺】 三四 热河兵备道富尼善为发过热河派出学习行围射中布把官兵应领赏银事呈军 机大臣文&乾隆五十二年七月二十八日【军机处录副奏摺】 三五 热河兵备道尼富善为行在广储司银库备带银两不敷借给银两事呈军机大臣 文&乾隆五十二年七月三十日【军机处录副奏摺】 三六 [军机大臣]奏报热河所贮大清会典系乾隆年间刊刻康熙雍正年间刻本需 寄信武英殿翰林院查取片&乾隆五十二年八月初六日【军机处上谕档】 三七 [军机大臣]等奏报热河粮价业经平减俟圣驾回銮即行停止平糶片&乾隆 五十二年九月十六日【军机处上谕档】 三八 军机大臣和珅等奏请处罚纂修四库全书出错官员片&乾隆五十二年十月十 八日※【军机处上谕档】 三九 热河副都统恒[善保]等奏报查看围场木植筹办松鹤斋後新拟添建殿宇房 间所需木料摺&乾隆五十二年十月二十日※【军机处录副奏摺】 四○ 总管内务府呈热河赏用银两数目清单&乾隆五十二年十月二十四日【内务 府奏销档】 四一 礼部尚书纪昀奏报何思钧因病徐以坤因年迈未到热河复校文津阁书籍请予 议处摺&乾隆五十二年十月二十五日【军机处录副奏摺】 四二 奉旨著交军机大臣查办底本章程&乾隆五十二年十月二十九日【军机处上

谕档】 四三 谕内阁朱钤等四员罚令前赴热河看书逾月不到著从重议处&乾隆五十二年 十一月二十一日【军机处上谕档】 四四 军机大臣和珅等奏销乾隆五十一年八月至五十二年七月热河兵备道库动存 银两摺&乾隆五十二年十一月二十六日※【军机处上谕档】 四五 热河兵备道托伦为收到承德府等处解交布达拉庙生息银两事呈军机大臣文 &乾隆五十二年十一月二十九日【军机处录副奏摺】 四六 热河兵备道托伦为发过砍办松鹤斋後添建殿座应用木料所需银两事呈军机 大臣文&乾隆五十二年十二月十三日【军机处录副奏摺】 四七 署热河副都统德□□为呈送乾隆五十二年分用过银两报销册籍事呈军机处 文&乾隆五十二年十二月二十日【军机处录副奏摺】 四八 乾隆五十一年前宫等处粘补岁修糊饰砌墙等项用过银两数目清册&乾隆五 十二年【内务府堂清册】 四九 乾隆五十一年惠迪吉等处粘补岁修糊饰砌墙等项用过银两数目清册&乾隆 五十二年【内务府堂清册】 五○ 乾隆五十一年西峪等处粘补岁修糊饰等项用过银两数目清册&乾隆五十二 年【内务府堂清册】 五一 乾隆五十一年狮子园等处粘补岁修糊饰砌墙等项用过银两数目清册&乾隆 五十二年【内务府堂清册】 五二 乾隆五十一年中关等处粘补岁修糊饰砌墙等项用过银两数目清册&乾隆五 十二年【内务府堂清册】 五三 乾隆五十一年喀喇河屯等处粘补岁修糊饰艌船等项用过银两数目清册(残 缺)&乾隆五十二年【内务府堂清册】 五四 乾隆五十一年济尔哈朗图等处粘补岁修糊饰等项用过银两数目清册&乾隆 五十二年【内务府堂清册】 五五 乾隆五十一年阿穆胡朗图等处粘补岁修糊饰等项用过银两数目清册&乾隆 五十二年【内务府堂清册】 五六 乾隆五十二年记录造办处承做热河活计档&乾隆五十二年三月二十一日至 十月二十四日【内务府造办处活计档】 五七 热河总管佛保奏报查看热河园内外库贮银两古玩陈设仓米无亏並进围查看 木植日期摺&乾隆五十三年正月十九日【军机处录副奏摺】 五八 热河总管佛保奏报查看南北两路行宫等处陈设均与印档相符摺&乾隆五十 三年二月初十日【军机处录副奏摺】 五九 热河兵备道托伦为发过砍运松鹤斋後添建殿座应用木植所需银两事呈军机 大臣文&乾隆五十三年二月【军机处录副奏摺】 六○ 直隶总督刘峨奏请添派协领等领解热河驻防兵丁俸饷摺&乾隆五十三年三 月初五日※【军机处录副奏摺】 六一 谕内阁此次巡幸热河著怡亲王等留京办事引见官员及投递奏摺照例办理& 乾隆五十三年四月初四日【军机处上谕档】 六二 [热河总管]董椿等奏报热河一带得雨日期並大田园内外树木青发情形摺 &乾隆五十三年四月十三日【军机处录副奏摺】 六三 [热河总管]董椿等奏报热河一带得雨日期分寸摺&乾隆五十三年四月十 八日【军机处录副奏摺】 六四 军机大臣和珅等奏请刊刻热河志寄来以备陈设事启文&乾隆五十三年六月 十七日【军机处上谕档】 六五 军机大臣和珅等为将热河建学升府谕旨缮入四库全书内热河志事启文&乾 隆五十三年六月二十三日【军机处上谕档】

六六 热河兵备道托伦为旗兵营房被水冲塌借给银两修建事呈军机大臣文&乾隆 五十三年六月二十九日【军机处录副奏摺】 六七 寄谕云贵总督富纲办理缅甸贡使入觐事宜迟延著传旨申饬並速报该使可抵 热河日期&乾隆五十三年七月初一日【军机处上谕档】 六八 寄谕云贵总督富纲著速伴送缅甸贡使前赴热河毋得耽延&乾隆五十三年七 月初二日【军机处上谕档】 六九 寄谕云贵总督富纲著查明杨重英有无在缅甸娶妻生子並派员带回京城&乾 隆五十三年七月初二日【军机处上谕档】 七○ [军机大臣]等奏闻将富纲摺交行在九卿阅看佥称富纲办理缅甸贡使事务 有失妥当片&乾隆五十三年七月初二日【军机处上谕档】 七一 [军机大臣和珅]等奏报计算缅甸贡使应抵日期並富纲赴顺宁行走缓慢拟 写谕旨问询片&乾隆五十三年七月初二日【军机处上谕档】 七二 谕内阁荆州发水被淹因系缅甸贡使必经之路须上紧赶修如若不及可绕道而 行&乾隆五十三年七月初四日【军机处上谕档】 七三 谕内阁张若渟虽仅中二箭然肯习射著赏戴花翎&乾隆五十三年七月初八日 【军机处上谕档】 七四 寄谕贵州等地督抚著拣派妥员加意照料护送缅甸贡使勿过疲劳仍於九月初 前抵行在&乾隆五十三年七月初八日【军机处上谕档】 七五 寄谕云贵总督富纲所办缅甸贡使入觐事宜不妥著传旨申饬已送赴耿马人等 不必追回&乾隆五十三年七月初八日【军机处上谕档】 七六 寄谕云贵总督富纲著护送缅甸贡使务於九月初间赶到热河瞻觐&乾隆五十 三年七月初九日【军机处上谕档】 七七 热河兵备道托伦为放过砍运黑龙山小西沟等处木植所需找领银事呈军机大 臣文&乾隆五十三年七月十四日【军机处录副奏摺】   附件:热河兵备道托伦钞送和珅等奏闻砍办黑龙山小西沟等处木植尚应找 领银由道库发给摺 七八 办理军机处为知照缅甸贡使可於九月初七日在中关卡伦门外接驾事咨直隶 总督文&乾隆五十三年八月初四日【军机处上谕档】 七九 [军机大臣]奏闻赏赐缅甸国长物件俱由芳园居领取並请示是否赏匾片& 乾隆五十三年八月十四日※【军机处上谕档】   附件:赏赐缅甸国长等人物品清单 八○ 谕著赏赐平垫山道兵夫银两&乾隆五十三年八月二十六日【军机处上谕档 】 八一 谕内阁礼部满侍郎乏人著玛兴阿暂行兼署&乾隆五十三年九月初一日【军 机处上谕档】 八二 [军机大臣]奏覆添办蠟烛米石银两一项属笔误嗣後改写续领字样片&乾 隆五十三年九月初二日【军机处上谕档】 八三 [军机大臣]奏请派署礼部侍郎玛兴阿恭送容妃金棺片&乾隆五十三年九 月初五日※【军机处上谕档】 八四 [军机大臣]奏报撰拟颁给缅甸国长敕谕译成清文缅文再行缮写用宝颁发 片&乾隆五十三年九月初五日※【军机处上谕档】 八五 寄谕钦差大学士阿桂等此次停止行围缘在阴雨泥泞&乾隆五十三年九月十 四日【军机处上谕档】 八六 谕内阁缅甸贡使有护送之员照料毋需多派官兵驻宿会同馆咨取官兵之处著 永行停止&乾隆五十三年九月十五日【军机处上谕档】 八七 总管内务府呈热河赏用银两数目清单&乾隆五十三年十月十九日【内务府 奏销档】

八八 [军机大臣]奏请交京销毁文津阁应撤之书片&乾隆五十三年十月二十四 日【军机处上谕档】 八九 寄谕浙江巡抚琅 椒衍 邪煳慕虻雀笞昂 偶苁乱私窦完啦槌龃砻 啻 著据实奏覆&乾隆五十三年十一月初五日【军机处上谕档】 九○ 大学士阿桂等奏销乾隆五十二年八月至五十三年七月热河兵备道库动存银 两摺&乾隆五十三年十一月二十七日※【军机处上谕档】 九一 办理军机处为将热河职贡图第二卷送京事劄行热河总管董椿文&乾隆五十 三年十二月二十八日【军机处上谕档】 九二 乾隆帝巡幸热河膳食底档&乾隆五十三年五月至九月【内务府御茶膳房档 】 九三 乾隆帝随围题头底档&乾隆五十三年【内务府造办处活计档】 九四 乾隆五十年行文造办处承做热河活计档&乾隆五十三年二月初四日至十二 初九月【内务府造办处活计档】 九五 乾隆五十三年记录造办处承做热河活计档&乾隆五十三年三月二十七日十 一月十三日【内务府造办处活计档】 九六 乾隆五十三年造办处承做热河活计档&乾隆五十三年五月十八日至九月初 七月【内务府造办处活计档】 九七 乾隆五十三年如意馆承做热河活计档&乾隆五十三年九月初五日【内务府 造办处活计档】 九八 [军机大臣]奏报各次万寿恩诏颁发日期片&乾隆五十四年三月二十六日 【军机处上谕档】 九九 谕内阁将於五月初一日启銮前往热河著质郡王留京办事引见官员投递奏摺 照例办理&乾隆五十四年四月十七日【内阁上谕档】 一○○ 寄谕直隶提督阎正祥明年驾经古北口止须备办点缀所请缴经费之处可以 不必&乾隆五十四年四月二十九日【军机处上谕档】 一○一 谕内阁此次巡幸木兰路经各处本年地丁钱粮著免十分之三&乾隆五十四 年闰五月初五日【军机处上谕档】 一○二 [军机大臣]奏请赏赐垫道兵夫片&乾隆五十四年闰五月初五日【军机 处上谕档】 一○三 谕著赏热河总管董椿佛保郎中职衔並赏戴花翎其苑副四员以原衔改为苑 丞&乾隆五十四年六月初三日【军机处上谕档】 一○四 军机大臣福长安奏参投递本报耽误台站官员摺&乾隆五十四年六月初四 日※【军机处上谕档】 一○五 寄谕大学士阿桂福康安托李天培购办木植阿桂不曾据实陈奏&乾隆五十 四年六月二十九日【军机处上谕档】 一○六 奉旨後班随围之满讲官著派达椿俟各衙门换班时再赴热河&乾隆五十四 年七月初四日【内阁上谕档】 一○七 寄谕留京办事王大臣热河自入秋雨水较多已派回子祈晴著京师亦一体办 理&乾隆五十四年七月初六日【内阁上谕档】 一○八 寄谕留京办事王大臣著据实覆奏京城晴雨情形有关福康安托李天培购办 木植一事谕摺发交阅看&乾隆五十四年七月十三日【内阁上谕档】 一○九 军机大臣和珅等为载锡阿哥能否随围事启文&乾隆五十四年七月十五日 【内阁上谕档】 一一○ [军机大臣]等为安南贡使抵京後颁给敕印並委员伴送回国事启文&乾 隆五十四年八月初五日【内阁上谕档】 一一一 寄谕四川总督李世杰巴勒布贡使过境时妥与居处饭食不必犒赏&乾隆五 十四年八月十八日【军机处上谕档】

一一二 [军机大臣]奏报由广储司请领银两交承德府采办米石片&乾隆五十四 年九月初四日【军机处上谕档】 一一三 寄谕直隶总督刘峨热河连雨著查明水情奏覆&乾隆五十四年九月初八日 【军机处上谕档】 一一四 寄谕河道总督李奉翰等热河连雨著查报地方水情&乾隆五十四年九月初 八日【军机处上谕档】 一一五 大学士阿桂等奏议添建修茸驻守热河河屯协左营兵房摺&乾隆五十四年 九月十八日※【军机处上谕档】 一一六 总管内务府呈热河赏用银两数目清单&乾隆五十四年十月二十一日【内 务府奏销档】 一一七 大学士阿桂等奏销乾隆五十三年八月至五十四年七月热河道库动存银两 摺&乾隆五十四年十二月初三日【军机处上谕档】 一一八 乾隆五十四年普陀宗乘之庙佛像供器陈设等项清档&乾隆五十四年十二 月【内务府陈设册】 一一九 总管内务府备办驻跸热河应用供献底档&乾隆五十四年五月至嘉庆十一 年九月【内务府御茶膳房档】 一二○ 乾隆五十四年记录造办处承做热河活计档&乾隆五十四年四月二十日【 内务府造办处活计档】 一二一 乾隆五十四年热河随围造办处承做活计档&乾隆五十四年闰五月十二日 至八月十四日【内务府造办处活计档】 一二二 乾隆五十四年造办处接奉信贴承做热河活计档&乾隆五十四年六月初九 日至九月初十日【内务府造办处活计档】 一二三 乾隆帝敕谕缅甸国长孟陨派使叩祝八旬万寿甚属可嘉所请印敕已交该部 铸撰&乾隆五十五年二月十九日【军机处上谕档】 一二四 寄谕两广总督福康安安南国王阮光平请织蟒袍不过羡爱华服计其行程不 能赶赴热河到京叩祝亦可&乾隆五十五年二月二十七日【军机处上谕档】 一二五 [军机大臣]为安南国王阮光平穿用华服事致福康安启文&乾隆五十五 年二月二十七日【军机处上谕档】 一二六 [军机大臣]为已令苏州织造为安南国王制办蟒袍事致福康安启文&乾 隆五十五年二月二十八日【军机处上谕档】 一二七 寄谕闽浙提督伍拉纳等著福建巡抚徐嗣曾带同台湾生番前赴热河&乾隆 五十五年三月十一日【军机处上谕档】 一二八 寄谕云贵总督富纲等著准缅甸国长孟陨开关通商之请南掌国贡使与缅甸 贡使须分起前赴热河祝寿&乾隆五十五年三月二十五日【军机处上谕档】 一二九 办理军机处为派委妥员护送缅甸国所贡轻便物品同贡使一併行走事咨云 贵等省督抚文&乾隆五十五年三月二十六日【军机处上谕档】 一三○ [军机大臣]奏报撰拟封孟陨为缅甸国王敕书並呈印模片&乾隆五十五 年三月二十六日【军机处上谕档】 一三一 乾隆帝赐封孟陨为缅甸国王诏书&乾隆五十五年三月二十六日【军机处 上谕档】 一三二 [军机大臣]等为万树园筵宴改期各国贡使人等须?行赶至热河事咨各 省督抚文&乾隆五十五年三月二十八日【军机处上谕档】 一三三 寄谕云南总督富纲南掌国及缅甸贡使须提早到达热河入宴&乾隆五十五 年四月初五日【军机处上谕档】 一三四 寄谕两广总督福康安等安南国王阮光平之子阮光垂封为世子並备办衣物 送至热河&乾隆五十五年四月二十五日【军机处上谕档】 一三五 [军机大臣]奏报拟写颁发安南国王阮光平敕谕呈进片&乾隆五十五年

四月二十三日【军机处上谕档】 一三六 乾隆帝敕谕安南国王阮光平封其子为世子赏冠服及赐荷包等物賚往&乾 隆五十五年四月二十三日【军机处上谕档】 一三七 寄谕云贵总督富纲计行程缅甸贡使尽可在筵宴前行抵热河耿马土司进象 祝暇著赏缎匹&乾隆五十五年四月二十八日【军机处上谕档】 一三八 谕内阁此次驻跸热河著怡亲王等留京办事引见官员投递奏摺照例办理& 乾隆五十五年四月二十九日【军机处上谕档】 一三九 传谕安徽布政使周樽前请赴热河行在陛见著不必&乾隆五十五年五月初 六日【军机处上谕档】 一四○ 谕内阁此次驻跸热河路经地方本年地丁钱粮著免十分之三&乾隆五十五 年五月初十日【军机处上谕档】 一四一 寄谕陕甘总督勒保著土尔扈特等由宁夏沿边行走回子伯克等由兰州西安 行走&乾隆五十五年五月初四日【军机处上谕档】 一四二 寄谕留京办事王大臣驾至青石梁雷雨交作著报京师降雨情形&乾隆五十 五年五月十四日【军机处上谕档】 一四三 寄谕两广总督福康安著由良乡进京省亲而後在阮光平之前赶赴热河&乾 隆五十五年五月十九日【军机处上谕档】 一四四 办理军机处为令四川土司於七月初十日前赶抵热河以便分日带领瞻觐事 咨四川提督成德文&乾隆五十五年五月十九日【军机处上谕档】 一四五 [军机大臣]等奏报双塔山束座塔门洞无匾旁立砖碑未书年月西塔山上 有庙宇废墟片&乾隆五十五年五月二十三日【军机处上谕档】 一四六 寄谕直隶总督梁肯堂热河得有大雨著报直隶地方得雨情形&乾隆五十五 年六月初三日【军机处上谕档】 一四七 寄谕两广总督福康安著带同阮光平务於七月初八日赶赴热河&乾隆五十 五年六月初四日【军机处上谕档】 一四八 [军机大臣]等奏报遵旨拟写谕旨寄信福康安令阮光平於七月初八日至 热河初九日瞻觐片&乾隆五十五年六月初四日【军机处上谕档】 一四九 寄谕两广总督福康安供应阮光平等尖宿过事糜费著据实查参&乾隆五十 五年六月初十日【军机处上谕档】 一五○ 寄谕湖广总督毕沅等著传到护送阮光平官员查询路途糜费情形梁肯堂须 回保定办理阮光平过境事宜&乾隆五十五年六月初十日【军机处上谕档】 一五一 [军机大臣]等奏报阮光平自武昌至热河程站日期片&乾隆五十五年六 月十一日【军机处上谕档】   附件:阮光平行程日期清单 一五二 [军机大臣]等奏报估算毕沅接奉谕旨並回覆日期片&乾隆五十五年六 月十一日【军机处上谕档】 一五三 [军机大臣]等为面奉谕旨令阮光平到京後将其多余行李及从人留京毋 庸带往热河事启文&乾隆五十五年六月十二日【军机处上谕档】 一五四 寄谕两广总督福康安阮光平行抵热河日期最晚不得超过七月十三日&乾 隆五十五年六月二十一日【军机处上谕档】 一五五 [军机大臣]等奏报阮光平到武昌时间晚於预计日期计於七月十三日可 赶到热河片&乾隆五十五年六月二十二日【军机处上谕档】 一五六 谕内阁著贡楚克札布补授多伦诺尔同知员缺妥为照料路经蒙古王公等& 乾隆五十五年六月二十三日【军机处上谕档】 一五七 寄谕两广总督福康安著核实阮光平行走程站里数日期具奏&乾隆五十五 年六月二十四日【军机处上谕档】 一五八 [军机大臣]等奏报预计四川土司等可於七月十二日赶到热河片&乾隆

五十五年六月二十四日【军机处上谕档】 一五九 寄谕直隶总督梁肯堂著查明阮光平入觐沿途供顿过於糜费情形&乾隆五 十五年六月二十五日【军机处上谕档】 一六○ 寄谕直隶总督梁肯堂著查明刻板传单细由具奏&乾隆五十五年七月初一 日【军机处上谕档】 一六一 寄谕两广总督福康安已查明阮光平沿途供应传单条款系直隶所定赏荔枝 賚往转赏&乾隆五十五年七月初二日【军机处上谕档】 一六二 噶尔丹锡勒图等热河入觐进献哈达等物清单&乾隆五十五年七月初四日 【宫中进单】 一六三 寄谕两广总督福康安阮光平自磁州至热河尚有千馀里初十日前後抵达热 河即可&乾隆五十五年七月初五日【军机处上谕档】 一六四 内务府总管金简奏报送往热河激桶安设片&乾隆五十五年七月初五日【 内务府奏销档】 一六五 [军机大臣]等呈乾隆帝八旬万寿庆典日期清单&乾隆五十五年七月初 六日【军机处上谕档】 一六六 [军机大臣]等呈缅甸贡使呈进贡物清单&乾隆五十五年七月初八日【 军机处上谕档】 一六七 [军机大臣]等呈南掌国使臣呈进贡物清单&乾隆五十五年七月初八日 【军机处上谕档】 一六八 [军机大臣]等呈台湾生番呈进贡物清单&乾隆五十五年七月初八日【 军机处上谕档】 一六九 [军机大臣]等呈朝鲜使臣呈进贡物清单&乾隆五十五年七月初八日【 军机处上谕档】 一七○ [军机大臣]等呈缅甸国王所派贡使初次瞻觐赏赐物件清单&乾隆五十 五年七月初八日【军机处上谕档】 一七一 [军机大臣]等呈南掌国王所派贡使初次瞻觐赏赐物件清单&乾隆五十 五年七月初八日【军机处上谕档】 一七二 [军机大臣]等奏报行在九卿等称安南国王即日可到避暑山庄系属皇上 德威远播情形片&乾隆五十五年七月初八日【军机处上谕档】 一七三 堪布诺们汗齐旺多尔济等热河觐见进献物品清单&乾隆五十五年七月初 九日【宫中进单】 一七四 [军机大臣]等奏报保定至热河里数片&乾隆五十五年七月初十日【军 机处上谕档】 一七五 哲布尊丹巴呼图克图热河觐见进献物品清单&乾隆五十五年七月初十日 【宫中进单】 一七六[ 军机大臣]等奏呈安南国王阮光平进献万寿贡物清单片&乾隆五十五 年七月十一日【军机处上谕档】   附件:安南国王阮光平呈进万寿贡物清单 一七七 [军机大臣]等奏拟赏安南国王及陪臣随从人等物件清单片&乾隆五十 五年七月十一日【军机处上谕档】   附件:拟赏安南国王及陪臣随从人等物件清单 一七八 [军机大臣]等奏拟赏赐南掌国王及使臣随从人等物品清单片&乾隆五 十五年七月十一日【军机处上谕档】   附件:拟赏南掌国王及使臣人等物品清单 一七九 [军机大臣]等奏拟赏赐台湾生番头目及义民通事社丁人等物件清单片 &乾隆五十五年七月十一日【军机处上谕档】   附件:拟赏台湾生番人等物件清单

一八○ [军机大臣]等奏拟赏赐缅甸国王及其来使物品清单片&乾隆五十五年 七月十一日【军机处上谕档】   附件:赏赐缅甸国王及其来使物品清单 一八一 [军机大臣]等呈七月十一日至十九日赏赐安南国王及其来使物品清单 &乾隆五十五年七月十一日【军机处上谕档】 一八二 [军机大臣]等呈七月初九日至十九日赏赐缅甸南掌国王並使臣及台湾 生番人等物品清单&乾隆五十五年七月十一日【军机处上谕档】 一八三 [军机大臣]等呈七月十一日至十九日赏赐甘肃土司杨宗业物品清单& 乾隆五十五年七月十一日【军机处上谕档】 一八四 [军机大臣]等呈七月十一日至十七日赏赐川省土司土弁土舍头人物品 清单&乾隆五十五年七月十一日【军机处上谕档】 一八五 [军机大臣]等呈七月十九日赏赐川省土司土弁土舍头人物品清单&乾 隆五十五年七月十一日【军机处上谕档】 一八六 [军机大臣]等呈七月十七十九二日赏赐台湾生番人等物品清单&乾隆 五十五年七月十一日【军机处上谕档】 一八七 土尔扈特汗策林那木扎尔等热河觐见进献物品清单&乾隆五十五年七月 十一日【宫中进单】 一八八 [军机大臣]等奏报安南国王阮光平得赡澹泊敬诚等处感激欣忭情形片 &乾隆五十五年七月十二日【军机处上谕档】 一八九 [军机大臣]等奏报赏赐安南国王阮光平果品感激情形片&乾隆五十五 年七月十二日【军机处上谕档】 一九○ [军机大臣]等奏报安南国王阮光平呈进表文谢赏冠带翎顶等物片&乾 隆五十五年七月十三日【军机处上谕档】 一九一 [军机大臣]等奏报安南国王阮光平呈进谢恩表文片&乾隆五十五年七 月十四日【军机处上谕档】 一九二 [军机大臣]等奏报安南国王阮光平呈进恭和御制诗扇元韵一章片&乾 隆五十五年七月十四日【军机处上谕档】 一九三 [军机大臣]等为附寄热河凉棚式样供同乐园搭蓋凉棚时采用事启文& 乾隆五十五年七月十四日【军机处上谕档】 一九四 新疆喀什噶尔郡王伊斯堪达尔等热河觐见进献物品清单&乾隆五十五年 七月十九日【宫中进单】 一九五 八世达赖喇嘛等派使递丹书克清单&[乾隆]五十五年八月初七日【宫 中进单】 一九六 总管内务府奏销乾隆五十四年分酒醋房用过酒醋酱菜等物摺&乾隆五十 五年九月初八日【内务府奏销档】   附件:乾隆五十四年分酒醋房用过酒醋等物清单 一九七 总管内务府呈热河赏用银两数目清单&乾隆五十五年九月二十日【内务 府奏销档】 一九八 谕著副都统富昌查明僧机图围场岭下夷齐松主干用作何处工程材料及本 根长发新枝情形&乾隆五十五年十月二十六日【军机处上谕档】 一九九 奉旨著於广储司库内拨银三十万两解往热河道库&乾隆五十五年十一月 十一日【军机处上谕档】 二○○ 军机大臣阿桂奏销乾隆五十四年八月至五十五年七月热河兵备道库动存 银两摺&乾隆五十五年十一月初十日【军机处上谕档】 二○一 [军机大臣]等为围场地方开辟大道防火事劄行热河副都统文&乾隆五 十五年十一月十三日【军机处上谕档】 二○二 总管内务府发往木兰随围应用物件账簿&乾隆五十五年【内务府御茶膳

房档】 二○三 乾隆五十五年造办处承做热河活计档&乾隆五十五年五月十四日至九月 十三日【内务府造办处活计档】 二○四 乾隆五十五年热河随围造办处承做活计档&乾隆五十五年五月十六日至 七月十八日【内务府造办处活计档】 二○五 乾隆五十五年造办处接奉信帖承做热河活计档&乾隆五十五年五月十九 日至七月初九日【内务府造办处活计档】 二○六 乾隆五十五年记录造办处承做热河活计档&乾隆五十五年六月十四日至 七月十一日【内务府造办处活计档】