Kelemahan 1. bahan kursus terlalu mahal berbanding bahan cetak . 2.

memerlukan kepakaran untuk membina perisian pendidikan yang baik dari segi kandungan isi, memenuhi sukatan pelajaran dan kesesuaiannya. 3. kurangnya tenaga guru yang terlatih dalam bidang pembangunan perisian pendidikan. 4. mengambil masa yang lama untuk membangunkan sesuatu bahan PBBK. 5. hilangnya sifat-sifat kemanusiaan kerana murid banyak berintraksi dengan komputer dan asyik menekan kekunci serta membaca skrin. Kebaikan 1. Pengajaran diindividukan dimana pelajar dapat mengawal kecepatan pelajaran, belajar dari aras yang rendah ke peringkat yang tinggi, langkah demi langkah serta menerima peneguhan melalui maklumbalas yang serta merta. 2. Komputer menyimpan rekod proses pembelajaran pelajar dan boleh menganalisis kepintaran dan membuatt diagnosis kelemahan setiap pelajar di samping menawarkan haluan pembelajaran alternatif. 3. komputer dapat memberikan maklumbalas yang serta merta kepada pelajar sebelum tamat pembelajaran dan guru selepas tamat sesi pembelajaran. 4. komputer dapat membebaskan guru dari membuat kerjakerja yang rutin dalam sesuatu kelas.Oleh itu guru dapat menggunakan kreativiti mereka bagi menaikkan motivasi pelajar. 5. komputer tidak penat dan sabar dalam mengulang semula pelajaran yang tidak difahami pelajar biarpun berulangkali jika dibandingkan dengan guru. 6. boleh dipelajari bila-bila masa berbanding dengan pengajaran guru mengikut jadual waktu tertentu.

PENILAIAN PERISIAN PPBK
1.0 Pendahuluan

penilaian perisian pembelajaran berbantukan komputer perlu dilaksanakan dengan sebaiknya agar ianya benar -benar dapat memberikan kesan yang mendalam dalam proses pengajaran pembelajaran.grafik . Penilaian perisian PP BK ini merangkumi kandungan pelajaran. di samping dapat menggantikan kaedah pengajaran tradisional. Di samping itu bagi pereka perisian atau pembinanya . Pengajaran berasaskan komputer meninggalkan beberapa kesan positif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.proses penilaian ini akan menjamin mutu penghasilan bahan untuk mendapatkan pengiktirafan dari pihak tertentu.cirri -ciri teknikal dan instrumen penilaian yang disediakan untuk kegunaan penilai. Penggunaan PPBK dalam pengajaran d an pembelajaran telah memberikan satu pengalaman yang baik. Penilaian perisian pembelajaran PPBK ini dijalankan agar bahan yang diha silkan benar-benar dapat menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Penilaian bertujuan untuk mengukur sama ada tercapainya objektif pembinaan perisian PPBK. rekabentuk pengajaran . Penilaian perisian PPBK ini memerlukan satu perancangan yang teliti seperti apa yang hendak dinilai. Oleh kerana penggunaan komputer dalam pengajaran semakin diperluaskan . bermotivasi dan menyeronokkan.Strategi menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran banyak digunakan dalam institusi pendidikan . bagaimana menilainya serta siapa yang akan menjalankan penilaian ini serta sasaran penilai.0 Rancangan Penilaian .

mencapai objektif topik dengan jelas secara eksplisit atau implisit. b. e. c) Menggunkan perisian kursus pada komputer dari awal hingga akhir sambil meneliti ciri yang sedia ada . a) b) melihat dokumentasi sekali imbas dan meneliti maklumat penting mendapatkan maklumat penting tentang perisian kursus dari dokumentasi yang dilampirkan untuk disalin ke borang penilaian.Menurut Alessi and Trolip (1991) proses penilaian melibatkan b eberapa langkah iaitu. ) mempunyai dokumentasi yang lengkap.aspek nilai -nilai murni dan ketepatan isi . ) dapat dijalankan den gan licin tanpa sebarang masalah. d. ) mempunyai panduan pengguna yang jelas. ) skrin yang ramah pengguna. d) Memberikan penilaian berdasarkan penggunaan. c. Menurut Norhashimah (1996) tumpuan penilai apabila menilai sesebuah perisian kursus ialah a. Aspek -aspek seperti kesesuaian isi kandungan kepada pelajar. f. ) menggunakan ruang ingatan yang optima. Proses penilaian perisian kursus PPBK bertajuk asas perkakasan komputer ini mengambil kira isi kandungan perisian yang dibina. ) senang untuk diedarkan kepada pelajar.

Penilaian sumatif pula akan digunakan untuk mengumpul maklumat dan menggunakannya untuk membuat keputusan tentang penggunaan . Penilaian ini akan dijalankan selepas tamat penghasilan dan penggunaan sesuatu perisian. Dalam penilai an sumatif kaedah yang digunakan ialah kaedah tinjauan. Penilaian formatif dilakukan untuk menilai bahan -bahan interaktif seperti hiperteks/hypermedia dan ianya menekankan kepentingan maklumbalas dan interaksi dikalangan pengguna. a) Penilai sasaran terdiri daripada Pelajar ( peserta kursus KDP 14 Minggu Komputer Dalam Pendidikan b) Guru / Pengajar / pensyarah . Menurut Flagg(1990) penilaian formatif ialah koleksi maklumat yang sistematik untuk tujuan membuat keputusan bagi merekabentuk dan memperbaiki sesuatu perisian atau bahan. Perisian yang baik juga mudah digunakan dan c ukup menarik kepada pengguna. Instrumen yang digunakan untuk penilaian ini ialah item -item soal selidik yang berdasarkan jawapan ya atau tidak dengan ruangan komen akan disediakan untuk diisi oleh sasaran penilaian.kandungan.pemerhatian dan analisa rekod.Penulaian terhadap perisian ini dijalankan semasa pembangunan dan juga semasa proses pembaikan perisian melalui kaedah temubual. Pengunpulan data akan dilakukan secara tidak formal dan ianya dilakukan secara berterusan bagi setiap langkah pembangunan perisian. Aspek pedagogi juga dipertimbangkan seperti maklumbalas perisian terhadap pelajar semasa berinteraksi dengan komputer. Penilaian perisian kursus ini akan dilaksanakan melalui penilaian sumatif dan penilaian formatif.

b) Penulis akan membuat pemerhatian dan mendapatkan beberapa maklumat atau maklumbalas melalui temubual yang dilakukan terhadap beberapa lima pelajar yang menggunakan perisian ini.pensyarah dan pakar pengaturcaraan perisian PPBK di salah sebuah maktab perguruan. dua orang pensyarah yang mengajar subjek dan dua orang pakar pengaturcaraan perisian PPBK yang dikenalpasti di kalanagan tenaga pengajar yang ada. . Satu sesi temubual akan dilakukan oleh penulis dengan guru berkenaan untuk mendapatkan beberapa maklumat mengenai mutu perisian. kesesuaian kandungan . Satelah selesai menggunakan perisian PPBK bertajuk Asas Perkakasan Komputer ini. borang penilaian akan diedarkan dan penilai sasaran ini akan mengisi borang menjawab menjawab beberapa soalan dan item yang dikemukakan dalam senarai semak yang terdapat dalam borang penilaian ini.c) d) Pengkali / penulis Pakar pengaturcaraan a) Satu senarai semak akan digunakan bagi menilainya dan diedarkan kepada penilai sasaran iaitu 40 orang peserta kursus KDP 14 Minggu Komputer Dalam Pendidikan .grafik. kesesuaian perisian . c) Guru atau tenaga pengajar yang terlibat secara langsung dalam proses pengajaran matapelajaran perkakasan Komputer juga akan memberikan maklumbalas mengenai perisian ini dengan mengisi borang senarai semaka yang disediakan.audio .

rekabentuk pengajaran dan teknikal. Satu instrumen penilaian akan digunakan oleh jawatankuasa ini. Bahan bantu mengajar yang digunakan. iv.Soalan soalan yang akan dikemukakan itu berdasarkan kepada satu senarai semak yang mengandungi item-item berikut. ii. Aktiviti dan latihan yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iii. Kandungan tajuk yang sedang dipelajari Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. i. Penilai akan memberikan maklumbalas dari segi mutu.0 Kaedah Pengumpulan Maklumat a) Temubual Pada peringkat awalnya penulis akan membuat temubual secara terancang dengan beberapa orang peserta kursus dan juga pensyarah atau guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek asas perkakasan komputer . . Maklumat yang diperolehi itu akan dikumpulkan dan direkodkan . 3.kualiti kandungan perisian. ii. Proses penilaian yang dilakukan .persembahan. Tujuan temubual ini dilakukan ialah untuk mendapatkan maklumbalas dan juga sebarapa banyak maklumat yang tepat dan berkaitan dengan masalah yang wujud dalam proses pembelajaran sekarang .d) Beberapa orang pakar pengaturcaraan perisian PPBK dan matapelajaran akan membuat penilaian terhadap perisian ini.

Ciri -ciri pengajaran yang menyukarkan pelajar untuk memahami proses Inggeris.v. Melalui senarai semak ini pemerhati hanya perlu merekodkannya pemerhatiannya. Cara pensyarah merangsangkan pelajar. Bahan sokongan lain yang digunakan u ntuk proses pengajaran pembelajaran b) Pemerhatian Preose pemerhatian akan dibuat oleh penulis terhadap perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran subjek asas perkakasan komputer . Respon pelajar terhadap contoh kerja yang diberikan kepada mereka. v. xi. Cara pensyarah menilai kefahaman pelajar. ii. kerja. vii. Cara pensyarah mengendalikan alat bantuan mengajar. Reaksi pelajar terhadap perisian ini yang menggunakan bahasa Tindakbalas pelajar semasa proses pembelajaran. . Pemerhatian dibuat ke atas proses pembelajaran asas perkakasan komputer bagi mendapatkan gambaran yang tepat tentang proses pembelajaran di dalam kelas ini. Satu senarai semak akan digunakan oleh penulis semasa proses pemerhati an ini . antaranya ialah : i. Sifat kerjasama antara pelajar semasa membuat latihan. viii. Strategi yang digunakan semasa proses pembelajaran. x. vi. Pemerhatia n berpandukan senarai semak yang telah dibina oleh penulis yang merangkumi beberapa perkara. Kesan strategi pengajaran yang digunakan. iii. iv.

Penggunaan perisian PPBK dalam proses pengajaran dan pembelaj aran mengenai perkakasan komputer lebih menjimatkan masa dan dapat menarik minat pelajar untuk belajar berbanding dengan kaedah tradisional . Penggunaan perisian kursus PPBK mengenai perkakasan komputer ini dapat membantu meringankan tugas guru dalam membantu pelajar memahami tajuk yang disampaikan . 2. Ianya akan digunakan oleh pengkaji sebagai proses refleksi semasa proses reka bentuk dijalankan. Senarai semak yang akan digunakan semasa proses reka bentuk adalah seperti di bawah : i.c) Senarai semak Dalam penilaian perisian kursus ini senarai semak akan digunakan oleh pengkaji semasa fasa reka bentuk .Senarai semak akan bertindak sebagai panduan kepada pengkaji semasa proses reka bentuk. Matlamat Dan Objektif kajian Pembinaan perisian kursus PPBK ini dapat membantu pelajar memahami tajuk perkakasan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran teknologi maklumat. 1. Panduan ini akan membantu pengkaji untuk membina perisian kur sus berdasarkan matlamat dan objektif yang telah dirangka.

animasi b) Pengajaran menjadi lebih efektif dengan adanya penggunaan hyperteks.3. Perisian ini dapat menyediakan suasana pembelajaran akses kendiri mengikut tahap dan penguasaan pelajar. Kelebihan Menggunakan Komputer (teknikal) dan Perlaksanaan Perisian PPBK a) Penggunaan unsur-unsur multimedia yang interaktif seperti grafik. Strategi Penggunaan Perisian a) Perisian digunakan sebagai bahan bantu mengajar untuk matapelajaran asas perkakasan komputer b) Pengajaran berpusatkan pelajar di mana pelajar akan menggunakan perisian ini untuk belajar dan mendapatkan mak lumat mengenai perkakasan komputer.audio. c) Menjimatkan masa dan kos dan sumber dapat disimpan dan direkodkan iii. c) Strategi pengajaran pembelajaran akses kendiri. terarah kendiri dilaksanakan di mana pelajar akan berinteraksi dengan komputer dan perisian mengikut keupayaan masing-masing . ii.

b) Objektif pembelajaran y Perisian ini sesuai atau boleh membantu mencapai objektif -objektif pengajaran dan pembelajaran y Mempunyai maklumat yang bersesuaian dengan kumpulan sasaran yang boleh membantu pelajar memahami tajuk . Aspek Pendidikan Dalam Perisian a) Matlamat pengajaran y Kandungan perisian tersebut sesuai dengan matlamat pengajaran dan pembelajaran dan mencapai objektif. y Keseluruhan kandungan sukatan dalam perisian menepati kehendak kurikulum pendidikan.iv. v. Sumber Sokongan Perisian a) Perisian ini menyediakan panduan penggunaan dan maklumat tentang spesifikasi keperluan perkakasan komputer yang diperlukan untuk membolehkan nya digunakan b) Perisian ini bersifat executable( exe) iaitu boleh dilaksanakan tanpa bergantung kepada perisian asal atau mana -mana perisian lain.

y Pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran pembelajaran y Suasana pembelajaran yang menyeronokkan dengan adanya i ntegrasi elemen-elemen multimedia seperti animasi. c) Penerapan Nilai Murni Terdapat penerapan unsur -unsur nilai murni dalam perisian seperti : y menghargai kepentingan dan sumbangan teknologi maklumat dalam menyelesaikan sesuatu tugas y y y Melakukan sesuatu tugas mengikut prosedur yang betul Mengambil bahagian dan bertolak ansur dalam kerja kumpulan Berkeupayaan untuk berkomunikasi secara verbal dan non verbal untuk mendapat dan menyampaikan maklumat y Memandang tinggi sumbangan multimedia d) Pensebatian Unsur-Unsur KBKK y Kebolehan menyusun dan menyenggara sistem komputer serta menggunakannya untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah y Kebolehan mengenalpasti dan menyelesaikan masalah mengikut perancangan yang dibuat dengan bantuan perisian y Kebolehan membuat bandinganbeza. y y Proses pembelajaran dijalankan mengikut keupayaan pelajar Menyediakan latihan dan aktiviti susulan yang sesuai . .audio.

f) Pedagogi a) Perisian ini sesuai dengan peristiwa atau langkah pengajaran sepertimana yang telah digariskan oleh Gagne (1985) di mana terdapat sembilan peristiwa pengajaran semasa mengajar seperti y y y y y mendapatkan perhatian menyampaikan objektif pelaja ran mengingatkan semula pelajaran lepas menyampaikan objektif pelajaran memberikan contoh yang baik dan sesuai .e) Kesesuaian Kandungan y y y y Kandungan perisian menepati kandungan kurikulum Isi kandungan menepati dan boleh mencapai objektif yang dinyatakan Perisian ini tidak mengalami kesilapan fakta dan ejaan Penggunaan bahasa Malaysia yang mudah dan sesuai dengan sasaran y Perisian menggalakkan interaksi pelajar melalui latihan atau ujian untuk menggalakkan maklumbalas oleh pelajar. y Perisian menggalakkan pembinaan pengetahuan pelajar dengan ba ntuan guru atau sesama pelajar melalui pendekatan konstruktivisme supaya pelajar lebih efektif. y Perisian yang dibina menyediakan ruang perbincangan dan aktiviti susulan yang boleh memperkembangkan kognitif pelajar.

e) Perisian dapat menarik perhatian pelajar seperti penggunaan warna yang sesuai. g) Kesuaian maklumbalas adalah sesuai dengan objektif pengajaran.grafik. . Jenis maklumbalas terdapat dalam perisian ialah bermaklumat. k) Arahan atau panduan disediakan jelas. j) Perisian mudah dikawal oleh pelajar untuk bergerak dari satu bahagian ke bahagian lain dan boleh berhenti bila -bila masa dan boleh meneruskan semula pelajaran.ma klum balas motivasi dan maklumbalas pengesahan.animasi.ringkas teratur . f) Perisian ini juga perlu mempunyai menu atau pilihan untuk memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai pelbagai kebolehan.konsisten . d) Perisian juga mudah dikendalikan oleh pelajar dengan bantuan minimum daripada guru. h) perisian ini mempunyai simpanan rekod prestasi pelajar. i) panduan pengguna disediakan bagi menerangkan cara -cara menggunakan perisian .y y y y memberikan latihan mendapatkan maklumbalas Memberikan ujian untuk mengukur prestasi Menyediakan aktiviti pengayaan b) Perisian yang dibina ini boleh difahami oleh kumpulan sasaran c) Maklumat yang terdapat dalam perisian adalah tepat dan relevan dengan objektif pengajaran serta boleh meningkatkan motivasi pelajar.audio dan sebagainya untuk meningkatkan motivasi pelajar.

perpetual unique navigation . .saiz font kontras dengan latarbelakang disamping saiz huruf yang sesuai untuk dilihat dan dibaca dengan jelas. subtopik. c) Teks yang berkaitan dan jelas . menjelaskan konsep tentang isi kandungan perisian komputer. arahan dan naratif yang jelas . m) Terdapat unsur-unsur kreativiti dan Inovarif dalam perisian n) Mempunyai unsur-unsur yang akan saling bertindak atau maklumbalas bukannya page turners.padat dan teratur juga akan dipaparkan pada skrin. g) Reka Letak ( Gaya persenbahan) a) Unsur-unsur teks . o) Elemen navigasi menggunakan pendekatan metafora dinamik .misalnya menu utama menggunakan top ik sebenar dalam sub menu. d) Penggunaan visual dan animasi yang berkeupayaan untuk membantu pelajar memahami tajuk. b) Jumlah teks yang digunakan pada latarbelakang tidak terlalu banyak sehingga menyukarkan pembacaan pelajar. warna .l) Ujian atau latihan yang disediakan adalah bersesuaian dengan objektif pengajaran. Ini adalah untuk memastikan pengguna dan komputer saling berhubungan antara satu sama lain. Interaktif yang disediakan sesuai dengan objektif pengajaran.

Imej statik digunakan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu objek.selesa dipandang dan mempunyai kon tras yang baik antara latar belakang dengan imej. y Penggunaan video yang relevan dengan tema perisian y Format layout skrin adalah consistent dalam keseluruhan perisian kursus. e) Pemilihan corak latarbelakang yang mengambilkira perkara berikut .fakta atau konsep. Jumlah warna yang digunakan tidak lebih daripada empat warna dalam satu skrin. . f) Warna jelas. y Kapasiti paparan warna pada monitor y Penggunaan gambar imbasan yang berkualiti dan menarik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful