Γef tirawγdimt1 n kra n wawalen uddisen

Sγer: D.Messaoudi Deg kra n tamiwin n tmurt n Yiqbayliyen, qqaren medden “kra wass” i wayen yqublen deg tneglizit “someday”. Awal-a n tenglizit yekka-d s usenteḍ n “some” (kra) ed “day” (ass). Dγa nniγ deg yiman-iw acimi ihi ur nettaru ara s tmaziγt “krawass” ? Dγa rriγ albal-iw daγen γer wiyaḍ am wawal-a. Haten-in: Someone Somebody Something Somewhere - krayiwen - krayan - kramdan / kraumdan / krawemdan - kradan / krayudan - kraγawsa / kratγawsa2 - kramkan / kraumkan / krawemkan - kraydeg - kradγar / kraudγar / krawedγar Somehow Somewhat Sometime Sometimes Everyone Everybody Everyday Everything Everywhere6 Nobody Nowhere - kramek / krawamek - kracemma - kramik / krimik - krakud3 - krakuden4 - yalyiwen - yalamdan - yaludan - yalass5 - yaltaγawsa - yalanda / yalanida - yalmani - uladyiwen / ulayiwen - awdyiwen - ulanda7 - uladeg Hatent-in tefyirin ara d-yesfawen irman-a d-nefka sufella: Suter tallalt n krayan. (Ask someone’s help) Krawemdan yeddem taxriḍt-iw. (Somebody has taken my purse) Yessefk ad tegm kratγawsa. (You must do something)

-

Ad yili yeffer (deg) kraydeg. (He must be hiding somewhere) Amenhaṛ-nni yecceḍ kramek. (The driver is somehow mistaken) Aselkim-iw d ameqqran kracemma γef waynek. (My PC is somewhat bigger than yours) Krakud, zik-nni, ahat llant tẓegwa deg tniri. (Sometime in the past, there may be forests in the desert) Ad iniγ i yalyiwen / yalamdan acu yeḍran. (I’ll tell everyone / everybody what happened) Nemmeslay γef yaltaγawsa. (We talked about everything) Llan yimuddren yalanda deg umaḍal. (There are animals everywhere in the world) Ad yettusteṛḥeb yes-k yalanseg d-tekkiḍ. (You’ll be welcome everywhere you come from) Ulayiwen ur ak-d-yettini ihayen. (Nobody will tell you OK) Ulanda ara tafeḍ aqaleb am wa. (You’ll find such a model nowhere)

Γer taggara, ad d-nini dakken anadi-a ur yemmid ara, imi llan aṭas n yirman am wi ay yessefk ad ten-idnebder. Ihi, a win yufan ad ilin widen ara t-ykemmlen akken ad yesnerni tazmert n tmaziγt i usenfali akkn ywata deg yal asatal.

Irem “tirawγdimt” yekka-d seg “tirawt + tuγdimt”; d talγa-a ay ywatan i “orthography”, acku deg tmaziγt arbib yeṭṭafar isem. Neqqar s teqbaylit “kra-neγ-kra”. 3 Neqqar s teqbaylit “kra n lweqt akk-n”. 4 Wa d akniw amaynu i win yellan yakan “tikkwal” 5 Ma nra ad d-nini (always), ad nesseqdec “akkass” ytebten deg teqbaylit. 6 Macha , ad naru “yalniγer” (everywhere + to) ed “yalanseg” (everywhere + from). 7 Mi ara yili umussu, ad nesseqdec awalen-a “ulaniγer”, “ulanseg”. Walit daγen “ulayγer, ulamek”.
1 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful