UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII MASTER: BIOTEHNOLOGII IN PROTECTIA MEDIULUI MODULUL “MANAGEMENT DE MEDIU”

AUDITUL DE MEDIU. PRINCIPII GENERALE

Titular curs: Prof. Dr. Batranescu Gheorghe

Masterand: Deciu Elena Georgiana Anul II, sem. II

evenimentele. şi comunicarea rezultatelor acestui proces clientului. Management de mediu.persoana sau echipa apartinand personalului organizatiei sau din afara acesteia. AUDIT DE MEDIU (Ordinul MAPAM nr. sistemele de management de mediu stabilite sau informaţiile asupra acestora sînt în conformitate cu criteriile de audit.2011 CAPITOLUL I TERMENI SI DEFINITII Termenii şi definiţiile din domeniul managementului de mediu sînt prezentate în SR EN ISO 14050:2010. 2 . a sistemului de management şi a proceselor elaborate pentru protecţia mediului. obţinute şi evaluate în mod obiectiv. pentru a determina dacă activităţile. competente specifice si este suficient de independenta fata de activitatile auditate pentru a formula o apreciere obiectiva. cu scopul de: -a facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impact asupra mediului. 50 din 14. 50 din 14. AUDITOR DE MEDIU . individual sau colectiv.01. condiţiile. Vocabular. documentată.2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS). AUDIT DE MEDIU (ISO 14050) Proces sistematic şi documentat de verificare a dovezilor de audit.2004) Instrument managerial de evaluare sistematică. -a evalua respectarea politicii de mediu. inclusiv realizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu ale organizaţiei. periodică şi obiectivă a performanţei organizaţiei. AUDITUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU Proces de verificare (internă) sistematică şi documentată a dovezilor de audit obţinute şi evaluate în mod obiectiv. de asemenea au fost folosite definiţiile unor termeni conform Ordinului MAPAM nr. care actioneaza in numele conducerii organizatiei. pentru a determina dacă sistemul de management de mediu al unei organizaţii este în conformitate cu criteriile de audit ale sistemului de management de mediu stabilite de organizaţie şi comunicarea rezultatelor acestui proces conducerii clientului. care are.01.

pentru a verifica si stabili daca acesta se conformeaza standardului international ISO 14001. 50 din 14. AUDITAT Organizaţie supusă auditării. Auditurile sistemelor de management de mediu (SMM) Scopul lor este de a efectua o analiza sistematica a unui SMM existent. Auditurile de conformare Scopul lor este de a analiza si a evalua daca activitătile aflate in functiune se desfăsoara in conformitate cu cerintele prevazute prin reglementari sau prin regulamentele de ordine interna. Auditurile necesare in cazurile de transfer de proprietate Scopul lor este de a identifica riscurile si raspunderile asociate prin transferarea drepturilor de proprietate. a impactului şi a performanţei care decurg din activităţile unei organizaţii conform legislaţiei în vigoare. ANALIZĂ DE MEDIU (Ordinul MAPAM nr. in vederea asigurarii unei permanente fuctionalităti a SMM. Criteriile de calificare pentru auditorii şefi sînt prezentate în ISO-14012. 3 . de multe ori includ analizarea conformarii anterioare.01. Ionescu a clasificat auditurile de mediu in cinci categorii: Auditurile terenurilor contaminate Scopul lor este de a identifica si a stabili raspunderile care deriva din contaminarea solului si a apei subterane la nivelul unui amplasament sau al unei cladiri.2004) Analiza iniţială şi completă a problemelor de mediu.AUDITOR ŞEF Persoană calificată pentru conducerea şi realizarea auditurilor de mediu. CAPITOLUL II TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA In anul 2003.

efectuate in cadrul planurilor de management de mediu.audit extern de terţă parte. .Audit intern sau de primă parte. au impartit auditurile în patru mari clase: .Audituri in funcţie de domeniu.Audituri în funcţie de planificare.Audituri în funcţie de obiect.Audit extern care poate fi: . Macoveanu si Ciubotă.Auditurile pentru planurile de management de mediu Scopul lor este de a analiza implementarea recomandarilor privind masurile de reducere a efectelor semnificative asupra mediului si monitorizare a efectelor. 4 . . . .audit extern de secundă parte. 1): .Audituri în funcţie de scop. In anul 2008. Auditul în funcţie de scop Din punctul de vedere al scopului auditului există trei tipuri principale de audit (fig. .

5 . Auditurile interne ale sistemului de management se planifică anual şi cuprind întreaga organizaţie. efectuat la furnizor (auditatul) de către auditor sau de către un alt organism care acţionează în numele organizaţiei. Auditul în funcţie de obiect Auditurile nu au ca obiect numai sistemele de management. Auditurile de terţă parte sînt conduse de organisme externe independente. Auditul intern acţionează ca un instrument de diagnoză al managementului pentru evaluarea proceselor şi activităţilor proprii. punctele forte ale propriului sistem de management şi posibilităţile de îmbunătăţire. în funcţie de obiectul lor pot fi clasificate în: . În acest caz partea interesată este organizaţia sau o altă parte care are un interes în raport cu aceasta. cum ar fi clientul sau alte persoane în numele acestora.Fig.Audituri ale sistemului de management . Astfel auditurile calităţii. 1: Tipuri de audit in functie de scop Auditul intern.Audituri de proces/ procedură Audituri ale sistemului de management Auditurile sistemului de management au ca obiectiv evaluarea menţinerii conformităţii produselor cu documentaţia constructivă. Auditul de sistem reprezintă examinarea întregului sistem de management şi cuprinde compararea documentelor semnificative din punct de vedere al auditului cu cerinţele şi examinarea conformităţii execuţiei. pentru obţinerea dovezilor cu privire la faptul că cerinţele sînt îndeplinite şi pentru identificarea oportunităţilor de imbunătăţire.Audituri de produs/ serviciu . numit şi audit de primă parte reprezintă auditul efectuat în exteriorul organizaţiei de către auditorii proprii în scopul evaluării conformităţii propriului sistem de management cu documentele de referinţă. Auditul de secundă parte este un audit extern. Prin acest tip de audit organizaţia identifică punctele slabe.

dar şi oamenilor. de la sursa de materie primă până la eliminarea lui finală (ca deşeu). 6 . Audituri de proces/ procedură Auditurile de proces/procedură au ca obiectiv verificarea gradului e conformitate a proceselor cu specificaţiile aplicate. pentru a constata în ce măsură sunt îndeplinite cerinţele referitoare la produs.respectarea legislaţiei aferente şi a reglementărilor legale. În cadrul unui audit de proces se urmăresc următoarele: .evaluarea adecvării locului de inspecţie. privit din perspectiva ciclului de viaţă. Procesul reprezintă ansamblul de activităţi corelate sau aflate în interacţiune. . care transformă intrările în ieşiri. . Scopul auditului de produs este: . . Are drept scop examinarea proceselor/ procedurilor pentru a vedea în ce măsură sunt satisfăcute criteriile referitoare la acestea. Această examinare are loc după terminarea procesului de fabricaţie şi înainte de predarea către clientul următor (poate fi şi client intern) şi respectă un plan de verificare stabilit.conformitatea. cunoscând cerinţele referitoare la produs.evaluarea independentă a nivelului calitativ al produsului. Procedura este descrierea modului de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces. respectarea procedurilor aferente.investigarea posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii produsului.Audituri de produs/ serviciu Acest tip de audituri au ca obiectiv evaluarea menţinerii conformităţii produselor/ serviciilor cu documentaţia constructivă. Este numit şi auditul ciclului de funcţionare sau de viaţă reprezintă examinarea unei mostre de produs fabricat. . la procesul de fabricaţie şi a aşteptărilor clientului.evaluarea impactului produsului asupra mediului.

. Anunţarea auditatului se face cu cel puţin o zi înainte. experienţa participanţilor. controlul înregistrărilor la fiecare nivel al organizaţiei. . . îmbunătăţirea procesului. Auditul în funcţie de domeniu În funcţie de tipul de management auditat. . Auditul extraordinar este auditul nedeclarat ca atare.sarcinile. cerinţelor. audit extraordinar (neprogramat) ce se datorează unor evenimente neaşteptate.interfeţele cu alte procese. reclamaţiile din partea clienţilor sau rebuturi în creştere. auditurile de deomeniu pot fi: . 2. . . măsurare.monitorizare.Audituri ale sistemului de securitate şi sănătate a muncii. Audituri în funcţie de planificare Din punct de vedere a planificării auditurilor acestea sunt: 1.accesibilitatea documentelor.mediul de lucru. audit planificat care se desfăşoară după un program anual de audit. competenţa. . pregătirea.realizarea directivelor.Audituri ale managementului responsbilităţii sociale. Anunţarea auditorului se face cu cel puţin 4 săptămâni înainte. etc. . răspunderile. colectarea de date. obiectivelor. conform unui plan detaliat.Audituri ale calităţii.. .Audituri ale mediului.măsurarea şi controlul abaterilor şi neconformităţilor. .rolul responsabilului de proces. executat fără 7 .

executat fără asentimentul prealabil al auditatului. Acest tip de audit poate fi justificat de existenţa unor criterii de audit specifice unor domenii sensibil diferite. Auditul la faţa locului constă în principal în culegerea dovezilor de audit ce servesc la stabilirea concluziilor auditului. constă în examinarea preliminară a sistemului de management în vederea diagnosticării acestuia. Auditul de supraveghere constă în examinarea în vederea actualizării statutului unui sistem de management sau pentru a stabili dacă acţiunile corective recomandate şi convenite cu ocazia auditului precedent au fost aplicate şi dacă sînt eficiente. în general cu caracteristici asemănătoare. În cazul auditului de terţă parte. numit şi audit de diagnosticare. Cvasiauditul constă într-o vizită la potenţialul auditat în vederea evaluării capabilităţii acestuia de a îndeplini cerinţele specificate. Auditul neanunţat este auditul nedeclarat ca atare. în organizare sau în calitatea produselor.asentimentul prealabil al auditatului. Auditul spontan este auditul declanşat imdiat de la identificarea unei probleme semnificative. după scurgerea perioadei de valabilitate a certificatului acordat anterior. Auditul comun are loc atunci cînd două sau mai multe organizaţii de audit cooperează pentru a audita în comun un singur auditat. pus în faţa unui fapt împlinit (formulare de cerere de acţiune corectivă). Auditul suplimentar este atunci cînd apar schimbări importante în sistemul de management. 8 . Auditul de prelungire constă în examinarea în vederea prelungirii valabilităţii certificării. Preauditul. cvasiauditul poate servi la stabilirea fezabilităţii auditului. precum şi a necesarului de sprijin ce poate fi oferit de organizaţia auditoare. pus în faţa faptului împlinit. Alte tipuri de audit Auditul combinat reprezintă activitatea prin care se auditează împreună două sau mai multe sisteme de management. proceselor sau serviciilor.

9 .CAPITOLUL III CONTINUTUL UNUI AUDIT DE MEDIU În termeni generali.prevenirea accidentelor.aspecte legale. deşeurile şi produsele finale sînt adecvate sau nu. Aspectele tehnice evaluează dacă tehnologia. procesele.aspecte ale managementului deşeurilor. .politica şi programele privind sănătatea şi protecţia muncii. . .aspecte economico-financiare.planuri de urgenţă.planuri de instruire.stingerea. Acestea sînt părti componente ale auditului de mediu. analiza şi evalua ariile cu potenţial de risc. . problemele de mediu asociate şi deşeurilor materiale şi energetice. Aspectele de securitate şi sănătate a muncii sînt: -analiza riscului.planuri de securitate şi igiena muncii. . . . analizarea şi evaluarea informaţiei despre natura procesului.aspecte tehnice. aria tematică abordată de audit depinde de condiţiile specifice ale fiecărei aplicaţii şi ar putea include următoarele teme: . . .aspecte de securitate şi sănătate a muncii . Aspecte de securitate şi sănătate a muncii Obiectivul princial al acestor aspecte este de a identifica. Aspecte tehnice Obiectivul aspectelor tehnice constă în .

. temperatura). prin creşterea eficienţei datorată subproduselor. incidentelor de mediu. . . costului de tratare şi depozitare a deşeurilor. daune asupra personalului şi a instrumentelor. .costuri asociate tratamentului şi depozitării deşeurilor de producţie. scăderea producţiei.condiţii de lucru (zgomot. .statistica accidentelor.costuri directe şi indirectedatorate nerespectării standardelor de mediu: amenzi.analiză cost – beneficiu a alternativelor de protecţia mediului.cerinţele de investiţii pentru protecţia (îmbunătăţirea) mediului: închiderea sau redirecţionarea unităţilor ineficiente. Aspectele managementului de mediu sînt: 10 . închideri de instalaţii. cost unitar crescut).costuri de operare asociate protecţiei mediului: creşteri ale costurilor materialelor şi energiei (îmbunătăţirea calităţii. . Aspecte ale managementului de mediu Obiectivul aspectelor managementului de mediu este de a evalua punerea în practică a sistemului de management de mediu al organizaţiei. . Aspectele economico-financiare sînt urătoarele: .registrul incidentelor de mediu..costuri asociate accidentelor.identificarea şi valorificarea potenţialelor beneficii rezultate din economisirea energiei şi materialelor. modificări în proces. reducerii deşeurilor. noi sisteme de control ale procesului. Aspecte economico-financiare Obiectivul acestor aspecte constă în structurarea unui program de acţiune pentru îmbunătăţirea mediului. creşterea costului poliţei de asigurare. etc. . compoziţia aerului. noi linii. pierderea clienţilor. indemnizaţii. asigurări.

funcţiile şi responsabilităţile de mediu. .nivele de sensibilitate/conştiinţa de mediu.organigrama societăţii. . .resursele financiare destinate gestiunii de mediu.programe de perfecţionare a managementului de mediu..imaginea externă :comunitate-clienţi-furnizori-instituţii.verificarea îndeplinirii obiectivelor şi planurilor de management de mediu.păstrarea. . . 11 . controlul şi accesibilitatea documentaţiei de mediu. . . ierarhiile.mecanismele de comunicare în interiorul societăţii cu comunitatea şi instituţiile de mediu.

Iaşi. ISO 14011 – Ghid pentru audit de mediu – Proceduri de audit – Auditul sistemelor de management de mediu. “Auditul de mediu”.. Vocabular. Negrei. Editura Protransilvania. Ionescu C. Ciubotă-Roşie C.2004. 3.. ISO 14012 – Ghid pentru audit de mediu – Criterii de calificare pentru auditorii de mediu. 6. 2. 1997. 10. Politici. 50 din 14. Curs “Politici de management de mediu”. 5. Bucureşti. 8. 2003. 7. Comunicare”. ISO 14004 – Sisteme de management de mediu – Ghid privind principiile. sistemele şi tehnicile de aplicare. “Operatori. ISO 14050 – Management de mediu. 12 .01. an IV. Specializarea “Ingineria mediului”. ISO 14010 – Ghid pentru audit de mediu – Principii generale. Macoveanu M. 9. 4. Ediţia a 3-a.. editura Ecozone. C. 2008. Ordinul MAPAM nr. ISO 14001 – Sisteme de management de mediu – Specificaţii şi ghid de utilizare. C. Catedra de Hidraulică şi Maşini Hidraulice.BIBLIOGRAFIE 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful