You are on page 1of 306
MONUMENTA ) -2 HISTORIAM SLAVORUM MERIDIONALIUM EDIDIT ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLAVORUM MERIDIONATLIUM ¢ ue VOLUMEN DECIMUM SEPTIMUM. ZAGRABIAE 1886. EX OFFICINA SOCIRTATIS TYPOGRAPHICAR. LISTINE O ODNOSAJIH IZMEDJU JUZNOGA SLAVENSTVA I MLETACKE REPUBLIKE. SKUPIO I UREDIO SIME LJUBIG PRAVI OLAN JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJKTNOSIT ITD KNJIGA VII OD GODINE 1420 DO 1424 JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTL U ZAGRE8U 1886. U RSHZARMICI JUG. AKADEMUB L. HARIMANA (KUGLL T DEUTSCH ) Kazalo. Strana God. 1419, 24, evibnja, u Mletcih. — Miho Mudacio nudja ee vietu desetorice, da éo uz dobru nagradu smaknuti ugarskoga kralja Sigismunda . 1 God. 1419. 17. kolovoza, u Mletcih. — Republika mletatka zavgjainje| ‘Tarke proti Balsi zetskomn gospodara . wee te ee a 8 God. 1419. 9. rujna, u Mletcib. — ‘Balsa, prodobiv Drivast, nastoji o inmja suinjova, Mlotéaui pristaju na to rado ee ee 3 God. 1419. 10. rajma, u Mlotcih, — Prodaljaje ‘so zakup otoka Liba joi ne deset godina na korist Tome Petroviéa Zadranina..... 2... 4 God, 1419, 11. rujna, u Mletcih. — O Suvanju skadarske tvrdjave 3 God. 1419. 11 raja, u Mletcih, — Mletéani nastojo o utvrdjenju poSto se zima priblizuje. 5 God. 1419. 14. prosinea, n‘Mletoih’ "-"Njekiv svetenik ‘iz Piacosee prodlaze miet. viecu desetorice, de do us nagradu smeknuti dati ugarskoga kralj 6 God. 1420. 2.. valjage, u Kotoru. -- Punomoé obéine kotoreke 2a svoge tajnike Antona Pukcija, kojom ga ovla&uje sklopiti pogodbu u njezino ime s repu- blikom mletatkom po napntku, ito je od nje primio. ... wwe God. 1420. 8. veljaée, u Kotoru.’ — Kotorska obsina pi’o duédu mletatkomu, neka vjerujo sto mu rekao bude njezin poslanik Anton Pukeij u njeno imo. God, 1420. 7. veljade, u Mloteih. — Unistuje so zakljuak vieta desotorice od 24, svibnja glede ponude Mie Mudacis, de bi amaknuti dao ugerskog kr uz dobru negradu. . . . 8 God. 1420, 19. veljaée, u Mletcih. Ijenu, opet osvojenu. . 9 God. 1420. 16. ofujka, a Mieteih. — Republik wlotadka Salje svoga biljeznike u Koter, da primi prisegu vjernosti one obéine. Hvale se zaslage Draga Kotoranin, Gjorgju i Alediju Juras obeéajo se Budva, ako se za Mletéane 9 God, 1420. 16. ofujke, uw Mietei a er ae ee ee eee eee erie 10 God. 1420. 30. ozujke, ‘uw Mleteib, —"Nepatak vrhovnoma kapetanu u postu predobiéa Trogira i Spljeta i asposjednuéa ondjednjib otoka ........ u God. 1420. 29. travnja, u Mlotcih. — Saljo so biljeknik u Kotor, i upuduje se, kako, da i Od strane viade na njeke molbe Kotorana, i sto da rego Kotoranina Dragonu, koj je nastojao o tom, da Gjuru i Alekes Jurasa pre- 13 idobéjal sas Mlstians eres cer ee eee God. 142°. 9. svibnja, u Mietcih. — 0 utvidjenju grada Zadra i njegove twrdje 15 God. 1420. 14, svibuja, u Mletcih. — Odgovara so na molbe poslanika bossn- skog vojvode Pavia. . . / oe 16 God, 142. 28 svibnja, u Mletcih. — Kralj nepuljski Jakov ‘kao’ postiednik inion inibdja Mistiant ii Balog ore ee aca 7 God, 1420, 25. is, U Mletcih. — Mletéeni opunovlaéuju svoga kneza u Skadra, da sklopi primirjo sa Balsom...-.... se es 18 God. 1420, 19. lipnja, u Mieteih, — Nadalje o naputku ze kneza skaderakoge u posln primirja sa Balsom ... 2.2... 18 God. 1420. 27. lipnja, u Mletoih. — 0 predobiéu ‘Trogi janju, kako da se sklopi mir sa Balsom ...... ee 1g