You are on page 1of 28

czniki belkowo-supowe BCC/BSF

poczenie na miar XXI wieku

czniki belkowo-supowe BCC/BSF


System wspornikw belkowo supowych znacznie upraszcza i skraca proces projektowania oraz montau.

Spis treci
Zalety systemu BCC/BSF Opis systemu BCC/BSF System BCC System BSF Wymiary elementw prefabrykowanych z wbudowanymi zczami BCC i BSF Kontrola prawidowego usytuowania elementw wbudowanych w prefabrykatach
Zasady wbudowania i rozmieszczenia zbrojenia system BSF

3 4-5 6-7 8-9 10 11 12 14 14 15 15 16 18-26

Zasady wbudowania i rozmieszczenia zbrojenia system BCC 12-14

Wykorzystanie cznikw w miejscu wystpowania dylatacji Ochrona przeciwpoarowa Zabezpieczenie antykorozyjne Warianty pocze belek ze supami Monta elementw prefabrykowanych z systemem BCC/BSF Cz rysunkowa

Zabezpieczenie konstrukcji przed skrcaniem na etapie montau 17

Zalety systemu BCC/BSF

Zalety dla inwestora


 rzejrzystyukadgeometrycznykonstrukcji, p ptymalnewykorzystaniekubaturyobiektu, o bnieniekondygnacji o wysoko klasycznego wspornika o elbetowego, zybkiiprostymontakonstrukcji, s obnieniekoszturealizacjicaejkonstrukcji.

Zalety dla projektanta


 rostydobr elementw systemowych dla zadanych p obcie, liminacjapracochonnychobliczewspornikwsupw, e inimalizacjamimorodowychobciesupw, m oliwociprostego wykonania pocze belki i supa m pod rnymi ktami w paszczyznach pionowych ipoziomych, swobodaksztatowaniakonstrukcji.

Zalety dla prefabrykacji


 mniejszonenakadynawykonywanieszalunkw, z rtkicyklprzezbrajaniaform, k rostymontaelementwprefabrykowanych, p ikszawydajno przy skadowaniu i transporcie w gotowychprefabrykatw, dpornoprefabrykatw na uszkodzenia w trakcie o skadowania.

Opis systemu BCC/BSF

Stalowe czniki typu BSF i BCC produkowane na podstawie rozwiza norweskiej firmy SB Produksjon umoliwiaj realizacj ukrytych bezwspornikowych pocze supw i elbetowych belek (monolitycznych lub prefabrykowanych). Oferowane rozwizanie gwarantuje przekazanie si poprzecznych od oparcia belki (rygla) moliwe blisko osi supa (lub ciany). Moliwe jest zastosowanie systemu w poczeniu przegubowym belek elbetowych. KoncepcjasystemuzczyBSFiBCC,zakadajcauniknicie wspornikawystajcegozkonstrukcji,poleganawykonaniu przegubowegozcza,cakowicieukrytegowobrbieczoowej powierzchni przylegajcego prefabrykatu. Zcze przewidziane jest do przenoszenia okrelonej wartoci obcienia pionowego oraz siy poziomej stanowicej cz obcienia pionowego (do 20% jego wielkoci),wynikajcejzezjawiskatarcia. Obydwa rodzaje zczy: BSF i BCC charakteryzuj si podobn konstrukcj,rnicsijedyniesposobemkotwieniaorazparametrami nonoci. Stosowane ukryte wsporniki stalowe znajduj swoje zastosowanie dla dopuszczalnych obcie obliczeniowych rzdu 950 kN na jeden element. Moliwe jest stosowanie zblokowanychzczyosigajcwikszewartocinonoci,przyodpowiednim zapewnieniu warunkw brzegowych.

System cznikw belkowo-supowych BCC i BSF nadaje si do wszystkich typw obiektw:


 arkingwwielopoziomowych, p udynkwbiurowych, b tadionw,halsportowych s alprzemysowych, h udynkwmieszkalnych, b udynkwuytecznocipublicznej. b

Wykorzystujc system cznikw BCC i BSF mona osign idealn czysto projektowanej konstrukcji; w ktrej architekt nieograniczony jest wrcz koniecznoci ksztatowania wspornikw dla oparciabelekirygli.Zwaszczawkonstrukcjach,wktrychopierasi belkinasupachnarnejwysokoci,podrnymktem(wpionie ipoziomie)wzgldemosisupa,stosowanietegosystemuuatwiajej realizacje i upraszcza proces projektowy. W zakadzie prefabrykacji upraszcza to niesychanie budow szalunkw a na budowie przyspiesza i uatwia monta. Z powodzeniem system BCC i BSF mona nazwa niewidzialnym poczeniem.

Pojedyncza kiesze belkowa

Zcze zblokowane

Podcigi ze zczami przed wywiezieniem z hali produkcyjnej

Belki zeskadowane na placu

System BCC
Tabl. 1. Nono,tolerancjawbudowaniaimontau Nono obliczeniowa Oznaczenie / nr katalogowy [kN] *) BCC 250 BCC 450 BCC 800 250 450 800 odchyka pionowa [mm] 20 20 20 Tolerancja wbudowania i montau odchyka pozioma [mm] 10 10 10 szeroko szczeliny stykowej [mm] 10 30 10 30 10 30 odchyka ktowa [] 11(18,5) 11 (21) 11 (21)

*) Nonoci maksymalne dotycz przyjtej zasady wymiarowania konstrukcji w oparciu o czciowe wspczynniki bezpieczestwa do obcie oraz materiaw wg Eurokod *) min. klasa betonu: C45/55

Rys. 1. Zcza typu BCC regulacja pooenia tarczy cznikowej (noa) i szerokoci szczeliny

A B

System BCC
Rys. 2. Elementy skadowe systemu BCC: a)gniazdosupowe, b)n,c) kiesze belkowa

a)

b)

c)

Tabl. 2. Gwnewymiary,masaioznakowaniakieszenibelkowejBCC* Symbol odmiany BCC 250 450 800 A 160 200 300 B 458 453 573 C 202 300 435 Wymiary kieszeni belkowej [mm] D 200 270 380 E 100 250 260 F 152 190 290 G 25 35 45 B1 507 510 627 11 26 50,7 niebieski biay pomaraczowy

Masa [kg]

Kolor oznakowania

Tabl. 3. Gwnewymiary,masaioznakowaniagniazdasupowegoinoaBCC* Symbol odmiany BCC 250 450 800 H 215 255 350 I 95 100 140 Wymiary [mm] Gniazdo supowe J 251 303 414 K 100 120 150 L 182 217 325 M 42 52 62 N 147 185 285 N O 25 30 40 Masa [kg] Gniazdo supowe 3 4 8 N 9 18 42,5 Kolor oznakowania niebieski biay pomaraczowy

*) Producent zastrzega moliwo drobnych zmian wymiarowych wedug aktualnej karty danego produktu.

System BSF
Tabl. 4. Nono,tolerancjawbudowaniaimontau Nono obliczeniowa Oznaczenie / nr katalogowy [kN] *) BSF 150/20 BSF 200/20 BSF 200/30 BSF 200/40 BSF 200/50 BSF 250/50 200 300 450 600 700 950 odchyka pionowa [mm] 20 20 20 20 20 20 Tolerancja wbudowania i montau odchyka pozioma [mm] 10 10 10 10 10 10 zeroko szczeliny stykowej [mm] 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 odchyka ktowa [] 5 5 5 5 5 5

*) Nonoci maksymalne dotycz przyjtej zasady wymiarowania konstrukcji w oparciu o czciowe wspczynniki bezpieczestwa do obcie oraz materiaw wg Eurokod *) min. klasa betonu: C45/55

Rys. 3. Zcza typu BSF regulacja pooenia tarczy cznikowej (noa) i szerokoci szczeliny zcznej

B A

System BSF
Rys. 4. Elementy skadowe systemu BSF: a)gniazdosupowe,b)n,c) kiesze belkowa

a)

b)

c)

Tabl. 5. Gwnewymiary,masaioznakowaniekieszenibelkowejodmianyBSF* Symbol odmiany BSF 150/20 200/20 200/30 200/40 200/50 250/50 A 216 216 222 215 215 268 B 400 500 500 592 592 815 Wymiary kieszeni belkowej [mm] C 220 270 293 301 301 351 D 250 300 320 330 330 380 E 150 150 180 230 230 250 F 165 215 221 202 202 252 G 22 22 32 43 54 54 9,9 14,5 17,0 27,8 28,7 62,0 czerwony ty srebrno-szary zielony brzowy czarny Masa [kg] Kolor oznakowania

Tabl. 6. Gwnewymiary,masaioznakowaniagniazdasupowegoinoaBSF* Symbol odmiany BSF 150/20 200/20 200/30 200/40 200/50 250/50 H 210 265 272 270 270 320 I 112 112 132 147 147 185 Wymiary [mm] Gniazdo supowe J 270 320 320 325 325 376 K 80 100 120 150 150 170 L 170 220 220 220 220 270 M 25 25 35 45 55 55 N 149 199 199 197 197 247 N O 20 20 30 40 50 50 Masa [kg] Gniazdo supowe 3,7 7,1 9,1 10,4 10,2 17,0 N 8,3 13,5 20,3 29,4 35,5 62,0 Kolor oznakowania czerwony ty srebrno-szary zielony brzowy czarny

*) Producent zastrzega moliwo drobnych zmian wymiarowych wedug aktualnej karty danego produktu.

Wymiary elementw prefabrykowanych z wbudowanymi zczami BCC i BSF


Tabl. 7. Minimalne wymiary przekroju poprzecznego belki Przyblione minimalne wymiary belki wymagane do przeniesienia penego obcienia [mm] 200 x 450 200 x 500 300 x 500 400 x 600 400 x 700 500 x 900 300 x 450 300 x 550 350 x 800 Minimalne wymiary belki pozwalajce uzyska wystarczajc przestrze dla gniazda belki [mm] 150 x 270 150 x 320 180 x 340 230 x 360 230 x 360 250 x 410 200 x 300 280 x 400 350 x 800

Elementy

BSF 150/20 BSF 200/20 BSF 200/30 BSF 200/40 BSF 200/50 BSF 250/50 BCC 250 BCC 450 BCC 800

Tabl. 8. Minimalne wymiary przekroju poprzecznego supa Elementy BSF 150/20 BSF 200/20 BSF 200/30 BSF 200/40 BSF 200/50 BSF 250/50 BCC 250 BCC 450 BCC 800 Minimalna szeroko supa [mm] 200 220 250 300 300 350 200 250 350

10

Kontrola prawidowego usytuowania elementw wbudowanych w prefabrykatach


Wceluzapewnieniapoprawnegousytuowaniawprefabrykatach:kieszenibelkowejigniazdasupa,umoliwiajcegoichpniejsze prawidowepoczenie,narysunkachprojektowychmuszbynaniesionerzdnecharakterystycznedlaobydwugniazd. Wskazwki zawarto na rys. 5 i 6 poniej: Rys. 5. Rzdne projektowe pooenia gniazd belkowych i supowych zczy typu BSF w prefabrykatach Tabl. 9. Symbol zcza BSF 150/20 BSF200/20,BSF200/30, BSF200/40,BSF200/50 BSF 250/50 Rnica rzdnych gniazd [mm] 130 180 230

Rys. 6. Rzdne projektowe pooenia gniazd belkowych i supowych zczy typu BCC w prefabrykatach

Tabl. 10. Symbol zcza BCC 250 BCC 450 BCC 800 Rnica rzdnych gniazd [mm] 139 177 278

11

Zasady wbudowania i rozmieszczenia zbrojenia zabezpieczajcego kiesze belkow z uwagi na si poziom w zczu oraz sposb jego poczenia z konstrukcj na spodzie gniazda BSF
Rys. 7.

W przypadku gdzie elementy belkowe nie posiadaj spodniej blachy (B150/20,B200/20,B200/30),podunyspawmoeposuy jako ochrona przed wod i betonem wdzierajcym si do wntrza Tabl. 11. Grubo spawu [mm]

elementu. Mona rwnie wykorzysta silikon lub inne odpowiednie materiay. Spawy naley wykona po obydwu stronach prta zbrojeniowego.

5
Prt kotwicy

prta kotwicego [mm] 20 25 32 60 95 155 50 75 125 40 65 105 35 55 90 30 50 80

Zasady wbudowania i rozmieszczenia zbrojenia zabezpieczajcego kiesze belkow z uwagi na si poziom w zczu oraz sposb jego poczenia z konstrukcj na spodzie gniazda BCC
Zbrojenie towarzyszce
Zbrojenie gniazda w supie: - minimalne wymiary poprzeczne supa 200mm - minimalne gwne zbrojenie supa 4 20mm - obrys wyrywanego stoka betonowego (pod ktem 45) musi obejmowa prty zbrojenia gwnego - minimalna klasa betonu C30/37.

Rys. 8. Zbrojenie - gniazdo podwjne

Rys. 9. Zbrojenie - gniazdo pojedyncze

Tabl. 12. Zbrojenie gniazda w supie dugoci i rozmiary gwintw Gniazdo gra d gra d gra d Zbrojenie - gniazdo pojedyncze [mm] BCC 250 1 M10 x 200 z podkadk i nakrtk 1 M16 x 200 z podkadk i nakrtk 1 M10 x 200 z podkadk i nakrtk 1 M20 x 200 z podkadk i nakrtk 1 M16 x 200 z podkadk i nakrtk 1 M24 x 300 z podkadk i nakrtk gra d gra d gra d Zbrojenie - gniazdo podwjne [mm] 1 M10 1 M16 1 M10 1 M20 1 M12 1 M24

BCC 450

12

BCC 800

Tabl. 13. Koniecznewymiarypodkadkidlakotwieniawsupie,gdzieb=350[mm] uba .nom M10 M12 M16 M20 M24 As 58 84 157 245 353 Dugo gwintu [mm] L 50 50 60 70 80 Ib 300 300 290 280 270 Wymiary podkadki kwadratowej [mm] dla klasy betonu C30/37 30x30x3 40x40x3 55x55x4 75x75x5 95x95x5 C35/45 30x30x3 40x40x3 50x50x4 65x65x5 85x85x5 C45/55 30x30x3 40x40x3 50x50x4 60x60x4 80x80x5

Rys. 10.
s

Zbrojenie gniazda w cianie: - obrys wyrywanego stoka betonowego (pod ktem 45) musi obejmowa prty zbrojenia gwnego - minimalna klasa betonu C30/37
lb b Suma < 30 mm L

Tabl. 14. Zbrojenie gniazda w cianie dugoci i rozmiary gwintw Gniazdo gra BCC 250 d Zbrojenie gniazda [mm] 1 M10 x100 mm z podkadk i nakrtk 1 M12 x 100 mm z podkadk i nakrtk

Tabl. 15. Koniecznewymiarypodkadkidlakotwieniawsupie,gdzieb=250[mm] uba .nom M10 M12 M16 M20 M24 As 58 84 157 245 353 Dugo gwintu [mm] L 50 50 60 70 80 Ib 200 200 190 180 170 Wymiary podkadki kwadratowej [mm] dla klasy betonu C30/37 30x30x3 40x40x3 60x60x4 80x80x5 100x100x5 C35/45 30x30x3 40x40x3 60x60x4 75x75x5 95x95x5 C45/55 30x30x3 40x40x3 50x50x4 65x65x5 80x80x5

Tabl. 16. Koniecznewymiarypodkadkidlakotwieniawsupie,gdzieb=150[mm] uba .nom M10 M12 M16 M20 M24 As 58 84 157 245 353 Dugo gwintu [mm] L 50 50 60 70 80 Ib 200 200 190 180 170 Wymiary podkadki kwadratowej [mm] dla klasy betonu C30/37 40x40x4 50x50x4 70x70x4 90x90x5 110x110x5 C35/45 35x35x4 45x45x4 65x65x4 80x80x5x 100x100x5 C45/55 30x30x3 40x40x3 60x60x4 75x75x5 90x90x5 C55/67 30x30x3 40x40x3 50x50x4 70x70x5 85x85x5

13

Tabl. 17. Minimalna powierzchnia zbrojenia w wyrywanym stoku z betonu Gniazdo Powierzchnia zbrojenia [mm2] dla klasy betonu C35/45 BCC 250 BCC 450 214 *) C45/55 49 *) -wzczachtypuBCC,przykocachkieszenibelkowychzamontowano specjalne tuleje z nagwintowanym otworem umoliwiajcym wkrcenie odpowiedniej ruby kotwicej - w gniazdach supowych BCC wystpuj natomiast u gry i u dou tuleje z nagwintowanym otworem do przykrcenia ruby kotwicej

*) obliczane indywidualnie w zalenoci od gruboci ciany

Wykorzystanie cznikw w miejscu wystpowania dylatacji


W razie potrzeby zastosowania cznikw w miejscu wystpowania dylatacji konieczna jest zmiana geometrii noa. Linie cige na rys. 11. wskazuj nowy ksztat noa. Ksztat standardowegonoaukazanoliniprzerywan.Wartozwrciuwag, e karb musi by przycity. to poowa cakowitej spodziewanej dugoci przesunicia podunego belki. Wspczynniktarciazaoononapoziomie0,05. Rys. 11. N systemu BCC - widok z boku

Zmiana gbokoci gniazda w supie


Wzrost gbokoci musi by rwny przynajmniej dugoci przesunicia podunego belki. Przyrost dugoci ramienia momentu dla noa jest normalnie bardziej skompensowana przez redukcj siy poziomej. Otwr w przedniej pycie gniazda supa musi by poszerzonyupodstawy,copozwolinausytuowanieelementu umoliwiajcego lizg.

Opis systemu
Pyta wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej gstoci (GFK) jest umieszczona w dolnej czci gniazda supa. Jej grubo to 5mm,arozmiarywobukierunkachpowinnybyo4mmmniejsze

ni dostpna przestrze wewntrz gniazda supa. Obcienia z noa s przenoszone poprzez wypolerowan pytk ze stali nierdzewnej lub z karbonu o gruboci od 10 do 15 mm. Pytka jest punktowo przyspawana do noa. Dugo wypolerowanej pytki powinna by obliczona dla kadego przypadkuindywidualnie,zalenieodwielkociobcieidugoci s pokazanej na rys. 11. Jeeli dugo ta musi by wiksza ni s,gbokogniazdasupapowinnadalejwzrastawrazzrnic pomidzy dobran dugoci oraz s. Szeroko pytki powinna by o 4 mm mniejsza ni wolna przestrze wewntrz gniazda w supie.

Ochrona przeciwpoarowa
1. oczeniemoebywypenionewenmineraln,anastpP nie zabezpieczone pasem ognioodpornym i pokryte warstw uszczelniacza. 2. Boki i podstaw obwodu przestrzeni pomidzy belk i supem mona wypeni podkadkami podunymi i zabetonowa. Jeli jesttopodane,uszczelnienieognioodpornemonawykorzysta jako dodatkow ochron podkadek. Istnieje moliwo pominicia podkadek. 3. Jeeli wymaga si dodatkowego zabezpieczenia noa przed korozj,monagoocynkowa.

Rys. 12. Zabezpieczenie przeciwpoarowe zcza


lico supa masa ognioodporna 0 do 30mm

sznur ogniopodporny

14

wena mineralna lub zaprawa

Zabezpieczenie antykorozyjne
Dziki wysokiemu wspczynnikowi pH przygotowanej wczeniej zaprawy,ktrajestwlewanadopoczeniapozamontowaniuprefabrykatw,elementysskuteczniechronioneprzedkorozj.Istniej argumentymwiceowolnychpcherzykachwzaprawie,ktre mogumoliwiatakkorozji,jednak: -zaprawaposiadabardzowysokiwspczynnikpH, -grubootulenia,chroniprzeddostpemwilgoci,CO2, agreswnych zwizkw. Abyuniknrdzewienia,atymsamymuszkodzebetonowychelementwpodczasprefabrykacjilubnaplacubudowy,naleychroni otwarte elementy stalowe powokami z tamy lub pianki polistyrenowej. Uniemoliwia to wnikanie wody lub lodu do wntrza cznikw.

Warianty pocze belek ze supami


Poczenie przy supach okrgych
Podczasprodukcjisupwokrgych,wykonaniewspornikw tradycyjnych jest bardzo uciliwe. System wspornikw BCC znacznie upraszcza ten proces. Dodatkow zalet stosowania systemu wspornikw jest prostota montau.

Poczenia pod rnym ktem


System wspornikw BCC umoliwia wykonanie pocze konstrukcji pod rnym ktem. Rozwizanie systemowe znacznie uatwia proces wykonania elementw elbetowych i montau. Rozwizanie systemowe BCC umoliwia rwnie wykonanie poczeniapodktemwpaszczyniepionowej.Przytakim rozwizaniu wsporniki usytuowane s jak dla poczenia poziomego (rwnolegle do paszczyzny poziomej).

ALTERNATyWNE

REKOMENDOWANE

15

Monta elementw prefabrykowanych z systemem BCC/BSF


Wczasiepodnoszeniabelkidoprawidowejpozycji,noesukryte wkieszenibelki.Kiedybelkaznajdziesiwpoprawnympooeniu, noezostajwysunitezkieszenibelki(zapomocsznurw-BCC, lub omu-BSF) i wsunite do gniazda zabetonowanego w supie.

Regulacja pocze
Przed odpiciem zawiesi od belki naley sprawdzi szeroko szczeliny pomidzy supem i licem belki. Warto ta powinna si zawiera w zakresie 10-30 mm. Szczeliny powinny by rwne na dwch kocach belki oraz na dwch bokach supa (jeli na supie montowane s dwie belki). Regulacja szerokoci poczenia odbywa si przy uyciu omu-BSF lub sznurw-BCC jak niej: pozycja A:zwikszenieszerokoci, pozycja B: zmniejszenie szerokoci.

Rys. 13. Regulacja szerokoci pooenia

A B

Uszczelnianie pocze
Uszczelnianie pocze pomidzy licem belki i supa jest wykonywane ze wzgldw estetycznych oraz ochrony przeciwpoarowej noa. Mona wykorzysta rne materiay: a)ognioodpornepiankipczniejce, b)wenmineraln,osonitognioodpornymkitem, c) zapraw montaow. Gdy wymagany jest naddatek ze wzgldu na przesunicia w poczeniu,naprzykadzpowodutermicznychodksztace,pezania iskurczu,naleywykorzystaognioodpornepiankipczniejcelub wenmineraln,osonitognioodpornymkitem. Najbardziej powszechne jest uszczelnianie pocze zaprawami.

Betonowanie pocze
Podczas zalewania poczenia zaprawa musi by plastyczna i jednolita. W celu uszczelnienia szalunku naley uywa np. ciliwych paskw gumowych. Sucha zaprawa jest mieszana do uzyskania pynnej konsystencji iwlanadopoczenia.Kiedyzaprawastwardnieje,podkadkiusuwa si zostawiajc bruzd gbok na 15-20 mm. Bruzd naley wypeni kitem trwale elastycznym.

Rys. 14. Betonowanie pocze

16

Monta w warunkach zimowych


W trakcie warunkw zimowych naley przestrzega poniszych zasad: 1) zabezpieczenie przed wnikaniem wody i niegu do wolnych przestrzeni w elementach systemowych belki i supa. Jeeli wtychprzestrzeniachznajdziesild,musizostausunityprzed rozpoczciempracmontaowych, 2) mrozoodporna zaprawa koniecznie musi wypeni otwr gniazda belki w celu stworzenia osony dla noa w poczeniu lica belki ze supem. Przy bardzo niskich temperaturach naley si stosowa doinstrukcjitechnicznejzaprawy,natomiastwekstremalnych przypadkach naley przeoy prace zwizane z wypenianiem zapraw do czasu gdy temperatura zewntrzna osignie oczekiwany poziom. Alternatywnie mona wykorzysta metod podgrzewania. Naleyuwaa,bytemperaturautrzymaasi,azaprawauzyska odpowiedni wytrzymao.

Zabezpieczenie konstrukcji przed skrcaniem na etapie montau


Jeeli przeniesienie momentw skrcajcych z belki na sup jest koniecznedlaobciestaychizmiennych,monategodokona w nastpujcy sposb: - wprowadzi bruzdy z dwch stron i poniej przedniej blachy wprzedniejpaszczyniebelkiisupa.Wypenipoczeniepomidzy licem belki i paszczyzn supa przy pomocy zaprawy o wysokiej wytrzymaoci zanim pyty zostan zamontowane. Momenty skrcajce mog zosta przeniesione bez widocznego wychylenia belki. Inne metody zabezpieczania przed skrcaniem: a) poczenie gniazda w belce i gniazda w supie przy pomocy pytkistalowejispawania, b)klamrymontaowepomidzybelkisupem, c)podporywielokrotnegouytku, d)stabilizujceprtyregulowanemontowanepomidzybelkami, e) ktowniki przykrcane do supa i belki. Ta ostatnia metoda bya wykorzystana przy budowie podziemnego garau (14 metrw poniej poziomu wody) w Delf (Holandia) w2002roku,gdzieprzestrzebyazbytmaadostosowania porednich poziomych uchwytw w czasie montau. Rys. 15. Wyobienia w belkach i supie

Wbudowanie w szalunku
W celu prawidowego usytuowania w szalunku gniazd belkowych i supowychBCClubBSF,zalecasizastosowaniedodatkowychelementw prowadzcych wykonanych z drewna lub stali w zalenoci od rodzaju szalunku: - w szalunkach drewnianych elementy prowadzce przybija si lub przykrca do formy - w szalunkach metalowych elementy prowadzce mocowane s do formy poprzez spawanie lub za pomoc magnesu.

Element prowadzcy przykrcony do szalunku drewnianego

Element prowadzcy przymocowany magnesem do szalunku metalowego

Element prowadzcy przyspawany do szalunku metalowego

17

Zbrojenie kotwice
Rys. 16. Standardowe zbrojenie dla BSF 150/20

Tabl. 18. Wykaz zbrojenia dla BSF 150/20


Pozycja

Ilo prtw

Ksztat prta

Stal

P1

10

BSt500S

P2

10

BSt500S

P3

16

BSt500S

P4

10

BSt500S

18

B - szeroko belki H - wysoko belki X - otulina

Rys. 17. Standardowe zbrojenie dla BSF 200/20

Tabl. 19. Wykaz zbrojenia dla BSF 200/20


Pozycja

Ilo prtw

Ksztat prta

Stal

P1

12

BSt500S

P2

12

BSt500S

P3

16

BSt500S

- Stal zbrojeniowa BSt 500 S. - Prt P1 musi by zawsze stosowany. - Prt: P1 i P2 s przyspawane do gniazda belkowego. - Prt P3 musi styka si z prtem pokrgym przekrycia przedniej czci gniazda. B - szeroko belki H - wysoko belki X - otulina

P4

12

BSt500S

19

Rys. 18. Wykaz zbrojenia dla BSF 200/30

Tabl. 20. Standardowe zbrojenie dla BSF 200/30


Pozycja

Ilo prtw

Ksztat prta

Stal

P1

12

10

BSt500S

P2

12

BSt500S

P3

16

BSt500S

- Stal zbrojeniowa BSt 500 S. - Prt P1 musi by zawsze stosowany. - Prt: P1 i P2 s przyspawane do gniazda belkowego. - Prt P3 musi styka si z prtem pokrgym przekrycia przedniej czci gniazda.

P4

12

BSt500S

20

B - szeroko belki H - wysoko belki X - otulina

Rys. 19. Standardowe zbrojenie dla BSF 200/40

Tabl. 21. Wykaz zbrojenia dla BSF 200/40


Pozycja

Ilo prtw

Ksztat prta

Stal

P1

12

10

BSt500S

P2

12

BSt500S

P3

20

BSt500S

- Stal zbrojeniowa BSt 500 S. - Prt P1 musi by zawsze stosowany. - Prt: P1 i P2 s przyspawane do gniazda belkowego. - Prt P3 musi styka si z prtem pokrgym przekrycia przedniej czci gniazda. B - szeroko belki H - wysoko belki X - otulina

16 P4 12

3 BSt500S 1

21

Rys. 20. Standardowe zbrojenie dla BSF 200/50

Tabl. 22. Wykaz zbrojenia dla BSF 200/50


Pozycja

Ilo prtw

Ksztat prta

Stal

P1

12

12

BSt500S

P2

12

BSt500S

P3

20

2
1000

BSt500S

- Stal zbrojeniowa BSt 500 S. - Prt P1 musi by zawsze stosowany. - Prt: P1 i P2 s przyspawane do gniazda belkowego. - Prt P3 musi styka si z prtem pokrgym przekrycia przedniej czci gniazda.

20 P4 16

2 BSt500S 1
900

22

B - szeroko belki H - wysoko belki X - otulina

B - szeroko belki, H - wysoko belki, X - otulina

Rys. 21. Standardowe zbrojenie BSF 250/50

Tabl. 23. Wykaz zbrojenia dla BSF 250/50


Pozycja

Ilo prtw

Ksztat prta

Stal

P1

12

17

BSt500S

P2

12

BSt500S

P3

20

2
1000

BSt500S

- Stal zbrojeniowa BSt 500 S. - Prt P1 musi by zawsze stosowany. - Prt: P1 i P2 s przyspawane do gniazda belkowego. - Prt P3 musi styka si z prtem pokrgym przekrycia przedniej czci gniazda. B - szeroko belki H - wysoko belki X - otulina

P4

20

4
900

BSt500S

23

B - szeroko belki, H - wysoko belki, X - otulina

Zbrojenie towarzyszce
Zbrojenie kieszeni w belce BCC 250
Rys. 22. Standardowe zbrojenie BCC 250 (cakowite zbrojenie opieranej czci belki)

Tabl. 24. Wykaz zbrojenia dla BCC 250


Pozycja
110mm

Ksztat prta
Styk grnej czci kieszeni

Nr prtw zbrojeniowych dla 250 kN

P1
105mm B - 3X B - 3X B - 3X Min. 10 x Min. 10 x

H:Obliczenia wg wysokoci belki oraz lokacji kieszeni w elemencie betonowym Pod gwn warstw zbrojenia

4 - 12mm

P2

H - 2X

9 - 12mm

B - 2X 750mm

P3

= 32 - rednica trzpienia

4 - 12mm

24

B - szeroko belki H - wysoko belki X - otulina

M16

600mm

Prt gwintowany M16

Zbrojenie kieszeni w belce BCC 450


Rys. 23. Standardowe zbrojenie BCC 450

Prt gwintowany M20

Tabl. 25. Wykaz zbrojenia dla BCC 450


Ksztat prta
B - 2X 10 x

Pozycja

Nr prtw zbrojeniowych dla 450 kN

10 x

P1
H - 2X

11 - 12 mm

M33 150 480

P2

1175

2-32 prty zbrojeniowe z gwintem M33 150mm. Wysoko (480mm) moe by zrnicowana z powodu wysokoci belki i wymaga otuliny betonowej
Prt gwintowany M20

R1

B - szeroko belki H - wysoko belki X - otulina

600

32

75

P3

25

Zbrojenie kieszeni w belce BCC 800

Rys. 24. Standardowe zbrojenie BCC 800

Tabl. 26. Wykaz zbrojenia dla BCC 800


Nr prtw zbrojeniowych dla 800 kN Nr prtw zbrojeniowych dla 800 kN

Pozycja
B - 2X

Ksztat prta

Pozycja
32

Ksztat prta

10 x

150 625

10 x

P1
H - 2X

13 - 12 mm

P3

R1

80

2-32 prty zbrojeniowe z gwintem M33 150mm

950 32 B - 2X 10 x 701 150

P4 2 - 16 mm

10 x

P2
H - 2X

R1

80

2-32 prty zbrojeniowe z gwintem M33

875

P5

1000

26

Prt gwintowany M30

B-szerokobelki,H-wysokobelki,X-otulina

27

Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Wrocawska 68 55-330 Krpice k/Wrocawia tel. 071 39 68 264 fax 071 39 68 105 e-mail: biuro@j-p.pl www.j-p.pl
VIII 09