You are on page 1of 8

Phn I: n lc cn chuyn mn ho sn xut v trin khai ERP Theo Gartner, tp ch nghin cu hng u v CNTT, t l thnh cng ca cc d n CNTT trn

n th gii t cha n 20%, mt con s ng tht vng Trong k suy thoi kinh t ton cu hin ti, nhiu cng ty r sot li v pht hin ra nhiu phn mm (PM) cha c khai thc thc s, mt s PM khc th khng th tch hp c vi nhau, kt qu chung l b phn tin hc c phnh ra v tiu tn ngn sch, trong khi nng sut lao ng chung khng tng ln bao nhiu. Mt chuyn vui l cc cng ty tin hc p ng li vn ny bng cch thuyt phc khch hng mua thm mt PM khc c tc dng tch hp cc PM hin c ca khch hng, cc h thng ny c gi l Enterprise-wide application integration system (EAIS) v bn kh chy. Th l gim phc tp do c qu nhiu PM, gii php li l mua thm mt PM na! S tht bi ca cc d n CNTT mt phn do khch hng mua h thng khng p ng nhu cu, nhng phn ln hn l do sai st trong trin khai dn n h thng mi khng i vo cng vic ca doanh nghip. V vy, bn cnh vic pht trin cc h thng ERP, ngi ta cng u t nghin cu trin khai ERP. Lot bi ny gip cc Doanh Nghip hiu c phn no v nhng c s l thuyt trin khai ERP v kinh nghim p dng ti Vit Nam. Cc ch th lin quan n vic trin khai ERP Nh cung cp h thng (software vendor): l ngi to ra sn phm ERP, v d Oracle, Exact, SAP cho gn trong bi ny ta s gi l Hng PM. Nh bn l vi dch v gia tng (Value Added Reseller VAR): y l h thng phn phi cho Hng PM. Nhng n v ny trc tip pht trin th trng v bn sn phm (ERP). Thng thng h lm lun vic nghin cu yu cu, tnh trng thc t ca khch hng v t vn v ERP, cng nh t vn v l trnh mua v trin khai, tc l cung cp cc dch v gia tng cho khch hng. Nh t vn trin khai (Implementer): y l ngi trc tip trin khai ERP cho khch hng. H cng thng l nhng ngi cung cp dch v h tr sau trin khai. V vy, trong sut qu trnh trin khai v h tr khch hng thng ch lm vic vi nh t vn trin khai. a s cc nh t vn trin khai u c quan h cht ch vi Hng PM v c cp nht thng xuyn v nhng thay i trong sn phm, v h cng thng phi vt qua cc k kim tra thng xuyn v ngt ngho ca Hng PM. Nh t vn trin khai cng s gp vn nu nh VAR a cho khch hng mt h thng khng ph hp, ngc li VAR khng th t vn cho khch hng m khng hiu cn k v h thng nh gii thiu, tc l c kin thc t vn trin khai. V mi tng tc nh vy nn trong a s trng hp nh t vn trin khai cng chnh l VAR, trin khai cho khch hng cc h thng m h t vn. Do l do ny, khi nim VAR ch chung cho VAR kim Nh t vn trin khai. im khc bit cn bn gia VAR v Hng PM h thng: Hng PM l cng ty tin hc vi lc lng a s l cc chuyn vin lp trnh v k s h thng, VAR li thng xut x t cc n v t vn qun tr. VAR khng cn bit PM c to ra nh th no, dng nn tng hay ngn ng g, m ch cn bit doanh nghip cn chu trnh nghip v no gii thiu cho h h thng ERP thch hp, v gip h s dng c h thng mi ny. Tm li, mt chuyn vin ca VAR cn 50% kin thc ERP v 50% v nghip v qun l. Cng vic ca VAR cng ging nh mt kin trc s khng cn bit cch lm ra vin

gch hay cnh ca, nhng rt gii trong vic ghp nhng vt liu li ph hp vi yu cu s dng v ti tin ca khch hng. Nhng VAR uy tn trn th gii c tiu s v t vn qun l rt mnh. Mt s c to ra t nhng hng kim ton hng u, nh Accenture (M) c tch ra t hng Andersen Worldwide; Cap Gemini Ernst & Young t s hp nht ca b phn t vn ca Ernst & Young v cng ty t vn tin hc hng u chu u Cap Gemini; IBM Consulting t s hp nht b phn t vn ca IBM v b phn t vn ca hng kim ton PriceWaterhouseCoopers v.v Ti Vit Nam, cc VAR ny cha chnh thc hin din, mc d cc hng kim ton sinh ra chng nh KPMG/Arthur Andersen, Ernst & Young, PriceWaterhouseCoopers u c mt t lu. Cc VAR ln ny c chia ra nhiu b phn, mi b phn ph trch mt h thng ERP. Ngoi ra cn c nhiu VAR nh hn chuyn ch vo mt h thng ERP nh Magnus ca H Lan ch chuyn lm SAP (hng ny hin i din c quyn cho phn mm SAP ti Vit Nam di tn Team Synergia). Chuyn mn ha hng PM v VAR Xu hng ca Th Gii Trc kia, cc Hng PM thng t bn v trin khai PM cho khch hng, nhiu khi cn cnh tranh vi cc VAR ca chnh h. Gn y, xu hng chuyn mn ho thng th, cc Hng PM hon ton da vo VAR bm st v a ra cc gii php ph hp cho khch hng. Cch phn cng cng vic ny gip Hng PM tp trung pht trin sn phm m khng phi lo lng trin khai cho v vn khch hng vi nhng yu cu rt khc nhau, tri trn din rng (xuyn quc gia) lun cn tr gip k thut khi c s c. H giao vic ny cho cc VAR trn khp th gii hin ang rt gn khch hng, hiu khch hng. Ngc li, VAR khng cn u t pht trin ERP m vn c gii php cung cp cho khch hng v thu ph t cc dch v t vn la chn, trin khai, o to, tr gip v tt nhin l mt khon hoa hng bn PM do Hng PM tr. Hng PM nghe kin t cc VAR, nh VAR th nghim trc khi pht trin thm cc tnh nng v tung sn phm ra th trng. Mi quan h cng sinh ny rt khng kht v l nn tng pht trin ERP hin i. Tnh hnh phn phi, trin khai ERP ti Vit Nam. Vit Nam hin cn tt hu qu xa trong t chc, phn phi v trin khai ERP. S lng cc nh sn xut trong nc v nhp khu cng li hin cng a ra c s la chn nht nh cho nhiu i tng khch hng khc nhau vi gi t vi ngn n vi triu USD. Tuy nhin, cha hng phn mm ERP no xy dng c mt h thng VAR mnh v chuyn nghip. Cc hng PM ca ta thin v t sn t tiu, mt na cng ty cm ci pht trin PM cho na kia ngc xui em bn v tr gip khch hng; hng PM nc ngoi th e d cha tin tng cng ty Vit Nam c th lm VAR v vn da chnh vo cc i tc VAR truyn thng, ch tc ng c vo mt khong hp cc khch hng c vn u t nc ngoi. Quan h hng PM/VAR pht trin chm i vi cc hng PM Vit Nam do th trng nh, khch hng cha nhiu, mi lo mt bn quyn, thiu quy trnh trin khai chun ho c th chuyn giao li cho VAR i vi cc hng PM nc ngoi, s lo lng v cht lng dch v do VAR a phng cung cp v cha xem trng mng doanh nghip trong nc l nhng nguyn nhn ch yu.

Do thiu vng mng li VAR, cc doanh nghip PM (ERP) Vit Nam ch c th phc v khch hng trong mt phm vi hp, v d nh Lc Vit c th c bit n trong TP. HCM v cc tnh pha Nam nhng gn nh vng bng ti cc tnh pha Bc. Kt qu l nhng khch hng ln c c s c hai min s khng chn mua PM Vit Nam v ch c h tr ti mt u, d trong mt s trng hp c th h chp nhn c PM ni a. Vic pht trin chi nhnh li tn km m gn nh cha c hng PM ERP no lm c mt cch hiu qu, v nh ni, khi lng khch hng ln n mc nht nh, hng PM s khng kh nng quy t c cc chuyn gia tin hc v qun tr t chc qun l, pht trin sn phm, t vn v trin khai sn phm. Nu cc hng PM ERP nc ngoi khng cng lc pht trin v qun l c hai loi ngun lc rt khc nhau ny, th c l cc hng PM ERP ca Vit Nam cng nn suy ngh v vn c tnh chin lc ny. Hin mt s doanh nghip PM c gng ph cp sn phm ca mnh cho ngi dng cui nh t chc cc kho hc thng xuyn cp chng ch, hoc a PM vo dy trong mt s trng H, cao ng Tuy nhin, cch tip cn ny ch thch hp vi cc PM i tr nh MS Office hoc cc PM k ton nh. Vi nhng PM phc tp nh ERP vi nhiu phn h v cng c i km, cch lm ny s mang tnh ci nga xem hoa, ngi hc xong khng kin thc doanh nghip c th t la chn trin khai sn phm c (thng cc hng nc ngoi u cn hng nm vi nhiu chng trnh hun luyn chuyn su o to ra mt chuyn gia c th em PM i trin khai cho khch hng). Nn chng thay v o to m tp trung u t xy dng mt h thng VAR vi tnh chuyn nghip cao v li ch lu di. Kh khn chnh, theo chng ti, nu doanh nghip PM Vit Nam i theo hng ny l phi chun ho c ti liu hun luyn, trin khai cng nh cc chu trnh nghip v trong sn phm v chuyn giao c nhng kin thc ny cho cc i tc VAR, cng nh xy dng c quan h lm vic hai chiu gia cc VAR v Hng PM. Phn II: Phng php trin khai ERP trong doanh nghip S dng ERP, nu khng c s chun b chu o t c nh cung cp v khch hng, cng qu trnh chuyn giao tri thc c thit k k lng th c b mt ng tin mua ERP cng bng vt qua ca s. Khi cc hng sn xut ERP hoc t vn ca nc ngoi trnh din sn phm cho khch hng, h khng bao gi qun nhn mnh vic hng mnh c mt methodology (tm dch: phng php lun) trong vic trin khai u vit hn cc i th. Trong cc bn cho gi ca h ph trin khai thng bng hoc hn gi tr ca phn mm. Ngc li, cc hng phn mm v khch hng Vit Nam th xa nay thng quen khng tnh ph trin khai, coi nh mt phn gia tng thm, nu mun bn c phn mm. l phn ph th hoc l lm qua loa cho xong, hoc ngc li ngi bn hng nh cn rng chu thit khi cui cng thi gian v nhn lc vo vic trin khai tn km gp nhiu ln d kin m chng c c s g tnh ph cho khch hng.V vy, n lc cc nh sn xut v khch hng s dng phn mm k ton v ERP ti Vit nam nn bt u lm quen vi vic lp k hoch v ngn sch mt cch nghim tc cho vn trin khai tch ri khi ph phn mm. C cu nhn s

Lp k hoch l khu u tin. C pha trin khai v khch hng cn thng nht a ra mt c cu t chc gm: Ban ch o (steering committee) l lnh o cp cao ca doanh nghip (DN), nh gim c, ph gim c, k ton trng v mt s ph trch trc tip nh trng cc phng, ban. Nhim v ca Ban ch o l thit lp chin lc chung cho vic pht trin ERP cho DN, ra cc yu cu cho h thng. Cc yu cu ny cn gn vi nhng mc tiu c th v c thi hn hon thnh. Nhng vic cn lm ngay l a ra mt c cu nhn s kp thi v hp l. V pha khch hng, cn phi c mt ngi l Ch nhim d n (project manager). V ny bo co trc tip cho Ban ch o v l ngi chu trch nhim chnh t pha DN trong vic iu hnh d n. Cng vic chnh ca ch nhim d n l: thit lp cc i thoi, iu ng ngun lc d n, iu phi ngn sch d n, theo di tin Mun lm c nhng iu ny ch nhim d n phi l mt cn b qun l hiu bit v cc quy trnh nghip v ca cc phng ban trong DN, ng thi c nng lc a ra cc gii php cho t d n khi cn thit. V pha nh trin khai, cn mt ngi gi vai tr T vn chnh v ph trch trin khai d n. Nhim v ca t vn chnh l a ra k hoch trin khai d n thng qua Ch nhim d n (pha khch hng). Trong qu trnh trin khai, t vn chnh s ch o hot ng ca cc t vn qun l, t vn h thng v t vn k thut, m bo cc mc tiu ra trong nh ngha yu cu t pha DN, m bo cc mc hon thnh ng hn. T vn qun l (management consultant) rt cn cho DN trong giai on chun b trin khai ERP. Tuy nhin, trong qu trnh trin khai ERP, t vn qun l cng cn c mt trong i hnh trin khai gip t vn h thng hiu r nhng quy trnh kinh doanh cn thit cho DN. T vn h thng (application consultant) l chuyn gia v h thng ERP m nh trin khai d nh trin khai cho khch hng. T vn h thng s thit lp cc cu hnh cho h thng phn nh ng cc quy trnh kinh doanh ca khch hng, thit lp phng th nghim v cc mu th nghim, cng nh tin hnh o to cho khch hng. T vn h thng l ngi tin hnh 80-90% cng vic hng ngy trong qu trnh trin khai d n. Trong khi T vn qun l v T vn chnh c th mang tnh tng quan, s dng c cho nhiu sn phm ERP khc nhau th T vn h thng thng c chuyn mn ha cho tng sn phm ERP. i tc chnh ca T vn qun l l cc trng b phn nghip v v nhng ngi dng ht ging ti DN. T vn k thut (technical consultant) l mt nhn vin tin hc thun ty. Trch nhim ca T vn k thut l kho st c s h tng v CNTT ca DN, a ra cc xut gip DN ci to c s h tng (phn cng, cu trc mng ni b, mng din rng, ng truyn ) h thng mi c th chy c. T vn k thut s gii quyt cc vn nh: chuyn i d liu, iu chnh m ngun ca h thng, cc vn vi h iu hnh, tch hp h thng T vn k thut l ngi ci t phn mm v m bo cc b phn cu thnh nh c s d liu, giao din ngi dng ca h thng mi hot ng tt vi nhau. Ngi dng ht ging (key user): Ngi dng ht ging l nhng ngi dng chnh c cc phng ban chn ra lm vic vi nh trin khai. Ngi dng ht ging s theo st cc t vn trong sut thi gian d n c trin khai ti b phn ca h, gip v phi hp vi t vn hiu v cu hnh ca h thng c ci t ng dng nh th no.

Ngi ny s a ra cc mu thu nh v th nghim hp kim tra h thng trc khi trin khai cho ton b DN. Ngi dng ht ging l i tng ca vic o to chiu su v s dng h thng, theo ngha h s l nhng ngi c nh trin khai chuyn giao k nng lm ch h thng. Sau khi nh trin khai rt i ngi dng ht ging s l nhng ngi hun luyn v tr gip cho nhng ngi dng khc trong b phn ca h. Vic chn v ch nh ngi dng ht ging khng nhng cn chn ngi c nng lc m cn phi cn nhc cc yu t khc nh thi gian h c th dnh cho d n, nhng gin on c th xy ra Ph trch cht lng (quality assurance manager): nhiu nh trin khai ngoi T vn chnh cn a ra mt Ph trch cht lng, Ph trch cht lng thng l ngi c cng v rt cao t pha nh trin khai. Khng can thip g vo chuyn mn cng nh cng vic hng ngy ca d n, vai tr chnh ca Ph trch cht lng l m bo khch hng hi lng vi vic trin khai ca d n. Ph trch cht lng l ngi cui cng ch nhim d n c th lin h trong trng hp khng hi lng vi T vn chnh mc khng th dn xp c. CC GIAI ON TRIN KHAI Trong phn ny chng ti s trnh by cc bc trin khai mu cc doanh nghip tham kho. Phng php trin khai ny gm 05 giai on: phn tch v lp k hoch, thit k, chuyn i d liu, chy th, chuyn giao. Phng php trin khai ch cp n cc bc lin quan trc tip n vic trin khai ERP m khng bao gm vic t vn v qun l hoc vic thc hin nhng nng cp cn thit cho phn cng (my ch, mng). Bc 1: Phn tch v lp k hoch Mc tiu: a ra v thng nht vi khch hng ti liu yu cu ca DN. Mt tnh hnh ph bin nc ta l cc DN (thnh cng) u pht trin nhanh v rt nng ng, m hnh hot ng, sn phm v c cu t chc ca DN bin i tng ngy. Khi a ra v thng nht v yu cu ca DN ni chung DN u c gng tin liu nhng pht trin ca h trong thi gian mt vi nm ti, nhng thc t cho thy nhiu khi nhng tin liu ny cng thay i lin tc. Trong nhng d n tng i di (trn su thng) mt vn xy ra l khi d n n nhng giai on cui DN li yu cu thay i ln v chc nng h thng dn n kt qu l phi lm li, d n khng kt thc c. Cc cng on gm: Thit lp i d n v phng d n. Thit lp cc th tc qun tr d n. t ra v thng nht cc mc tiu ca d n. t ra v thng nht k hoch d n. Ci t h thng ERP ln h thng my ch v cc my trm. Thit k cc mu th cho cc nghip v chnh. Bc 2: Thit k Cc cng on gm: a ra cc quy trnh nghip v. Thit k cc u vo, ra ca d liu v cc giao din. Thit lp v th cu hnh h thng. Hun luyn ngi dng. Bc 3: Chuyn i d liu

Cc cng on gm: nh ngha yu cu v chuyn i d liu. a ra phng php v th tc chuyn i. Chuyn i d liu t h thng c sang h thng mi. Kim tra xc nhn d liu trn h thng. Bc 4: Chy th Cc cng on gm: Chy th kim tra iu chnh ln cui Bc 5: Bn giao Cng on gm: Chy chnh thc. Kim ton h thng v nh gi cht lng. Chuyn sang cho b phn h tr. LI KT Bi vit ny ch nhm nhc nh cc nh qun l khi tm mua h thng ERP cn yu cu nh sn xut hoc trin khai trnh by c th v cch h s trin khai h thng v s tham gia ca DN vo qu trnh trin khai. V qu trnh trin khai rt quan trng v lin quan n nhiu loi chuyn vin khc nhau nn cn a ra mt ngn sch ln cho vic trin khai ngoi ngn sch cho vic mua phn mm, khng nn tm cch ct gim ngn sch ny dn n vic nh cung cp ERP phi ct ngn thi gian hoc ct bt nhn lc lm gim cht lng ca vic trin khai v kt qu l DN khng dng c ht kh nng ca h thng Phn III: Cch gii quyt bi ton gi thnh trong ERP c th p dng phn h sn xut ca ERP tiu chun vo tnh gi thnh, nhng doanh nghip (DN) ang s dng phng php tnh chi ph thc cn chuyn sang phng php tnh gi thnh nh mc (Standard Cost- SC). Phn ln doanh nghip ca ta mi lm c mt vic gi l tp hp gi thnh, tc l tng kt t phng k ton cc khon u vo trc c nh khon vo cc ti khon gi thnh, cng vi mt s phn b ca chi ph gin tip (nh lng vn phng, chi ph tip th v.v). Theo cch ny, s khng th tnh ton c gi thnh ca tng n v sn phm ngay trong thng v nhn chung phng k ton thng b tr nhiu tun hoc hng thng so vi thc t di phn xng dn n vic bo co thng i sau, khng th gip ban gim c c c bo co gi thnh tc thi a ra ngay c chnh sch gi, cng nh cc lng nh v ngun tin ( mua nguyn vt liu NVL) c th cn cho cc thng ti. Cc phn mm ERP hin i u th hin mt t tng khc v qun l v hoch nh gi thnh, l qun l theo gi thnh nh mc . y l phng php tnh gi thnh tiu chun m mi h thng ERP ca nc ngoi t ln nh SAP, Oracle ti cc h thng nh hn nh Accpac, Solomon, Exact u s dng. Cc phn mm ERP ni a cng ang c gng i theo con ng ny, v vy cc nh qun l doanh nghip cn hiu bn cht ca cch qun l gi thnh ny c th to c ting ni chung vi cc nh sn xut h thng ERP v vn dng c ti a ch li ca ERP. Cn bn v phng php gi thnh nh mc (SC)

V mt l thuyt, phng php ny kh d hiu v c dy t lu trong cc chng trnh k ton qun tr. Theo phng php ny, gi thnh ca mt n v sn phm c phn nh xung gi thnh ca cc cu phn (NVL, nhn cng, qun l ph ) to nn sn phm . V d cng ty X bn cc gh c lp rp t 4 ci chn vi gi mua vo l 500 ng mt chic, mt ci mt gh gi 5.000 ng, mt ci ta c gi 4.000 ng, mt s inh c gi 300 ng, mt phn nm cng lao ng vi gi 30.000 ng/cng, cng vi ph gin tip (in nc, khu hao, qun l ph) l 300 ng, th SC ca chic gh s l 17.600 ng theo nh bng tnh di y: Gi thnh nh mc 17.600 ny sau s c s dng trong bo co trc khi phng k ton c th thu thp c cc d liu thc t. V d vo ngy 29/2/2004 phng k ton ca cng ty X t bo co ca b phn kho bit rng h bn c 1.000 ci gh th ngay hm h lm c bo co chi ph gi thnh phn xng cho gim c l 17.600.000 ng, khng cn ch n khi thu thp c cc s liu thc t v nguyn liu thc xut t kho hoc lng thc tr cho cng nhn. C th thy ngay, bo co chi ph li nhun ca tng thng lun c th a ra ngay trong thng . Ngoi ra, vic lp k hoch ti chnh cng rt thun li, v da trn con s c tnh v lng hng bn ra tng thng l doanh nghip c th ln c c tnh v lung tin mt cng nh cc c tnh v khon phi thu, k hoch t NVL Nhng chng ta cng thy nu lm theo cch ny th s ny sinh mt s vn : - Gi thnh cc cu phn c th thay i, chi ph cho thng sau c th khng tht chnh xc. - Cng v l do trn tng gi thnh trn thc t cui cng s chnh vi tng gi thnh nh mc, lm cho s k ton khng khp. - C mt s nh mc kh tnh ton v d nh nh lng ca mt lp sn trn b mt sn phm. - Cc cu phn to nn sn phm c th li l bn thnh phm t mt dy chuyn khc ch khng n gin nh v d nu trn, lm cho vic tnh gi thnh n v tr thnh kh phc tp. Ngi ta gii quyt cc vn trn nh sau: Da trn thc t v dao ng ca gi v chnh sch trong cng ty a ra mt khong thi gian thch hp cho vic iu chnh SC. V d mt cng ty a quc gia ln nh Castrol vi mt mt hng tng i n nh l du nht s iu chnh SC ca mt hng ny mi nm mt ln, trong khi mt cng ty nh lm v giy v sinh ca VN th c th s cn iu chnh SC mi qu hoc na nm mt ln. Ngi ta chp nhn c s sai s tm thi gia chi ph tnh theo SC v chi ph thc, sai s ny s c iu chnh bng mt bt ton iu chnh ln SC khi phng k ton thu thp c chi ph thc t . nh lng c tht st vi thc t doanh nghip, khng c cch no khc l cn c cn b thng k phi hp vi qun c phn xng thng xuyn theo di v ghi nhn lng s dng thc t. Vic sn phm c cu trc phc tp c th to kh khn cho k ton th cng, nhng li c x l tng i d dng trong cc h thng ERP nh phn sau s nu chi tit hn. Cch s dng SC trong mt ERP tiu chun

Trc ht cn khng nh li l cc ERP ch gii quyt bi ton gi thnh theo mt cch duy nht l dng SC v phn ny thng nm trong phn h sn xut (production/manufacturing module) ch khng phi trong phn h k ton ti chnh nh mt s doanh nghip vn nhm ln. Trc khi c th tnh c gi thnh ngi dng s c yu cu khai bo mt s thng tin cn bn nh sau: Cng thc sn phm (Bill of Material-BoM): c dng tng t nh bng tnh trong v d trn. BoM trong cc h thng ERP thng cho php khai bo nhiu tng theo hnh cy. V d, sn phm A c lm t B v C, B li l mt bn thnh phm c lm t E v F, v.v Ty theo cch cu to ca mi phn mm, BoM c th s bao gm lun c cc cu phn khng phi NVL v d nh cng lao ng hoc cc chi ph phn b. BoM phi c khai bo n mc chi tit cui cng l cc n v NVL c khai bo trong phn h Kho hoc cc n v lao ng c khai bo trong phn khai bo ca phn h sn xut. Chu trnh sn xut (Routing): routing ch ra con ng i t NVL cho n khi ra c sn phm hon chnh, con ng s i qua cc phn xng khc nhau v ti mi phn xng s i t chic my ny sang chic my khc. Routing cn c phn khai bo thi gian ch ra bn sn phm s dng li ti mi my trong bao lu. Phn mm s da vo nhng khai bo ny tnh chi ph pht sinh mi khi sn phm i qua mt my. Sau khi lm cc khai bo v BoM v Routing h thng sn sng hot ng. Mi khi ngi dng kch hot mt lnh sn xut, h thng s t BoM v lng sn phm cn sn xut tnh ra lng vt t cn dng, sau khi kim tra li vi phn h Kho xem c cn mua b sung thm loi vt t no khng (thao tc ny thng c gi l MRP- Material requirement planning) h thng s a lnh sn xut vo routing. H thng sau cng s t ng to ra cc bt ton ghi n/c thch hp vo cc ti khon NVL, bn thnh phm, thnh phm, gi thnh phn xng chuyn ln phn h k ton ti chnh. Li kt Phn h sn xut ca mt ERP tiu chun s dng phng php gi thnh nh mc. Vn rt ra y l trc khi a ERP vo s dng tnh gi thnh, doanh nghip cn chuyn t phng php tnh chi ph thc sang phng php gi thnh nh mc. Doanh nghip hon ton c th dng bng tnh Excel theo di gi thnh theo cch ny khi cha c ERP. Vi cc bt ton iu chnh c lm nh k, doanh nghip c th yn tm rng, gi thnh ghi nhn theo phng php SC, s sai s khng ng k vi gi thnh thc. Nhng nhng li ch v qun l v lp k hoch t vic dng SC th rt ln. Khi doanh nghip quen vi phng php SC c th t tin a ERP vo p dng.