Tugasan 1 Definisi Linguistik Perkataan linguistik dikatakan berasal daripada perkataan Latin “lingua” yang bermaksud bahasa.

Perkataan itu digunakan dalam bahasa-bahasa lain menjadi langue (Perancis), lingua (Itali), lengua (Sepanyol) dan linguistics (Inggeris). Linguistics ditakrifkan sebagai “the science of languages” atau “comparative grammar” (Cassell Concise English Dictionary, 1995:790). Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996:814) pula mentakrifkan linguistik sebagai “kajian tentang bahasa”. Dalam bahasa Melayu pula istilah linguistik merupakan nama bagi bidang ilmu, dan kata adjektifnya adalah linguistik atau “linguistik”. Yang berikut ialah takrifan beberapa istilah linguistik:

linguistik (linguistics) Pengkajian saintifik terhadap bahasa, yang antara lain mencakupi linguistik antropologi, psikolinguistik, sosiolinguistik, dan neurolinguistik. (Kamus Linguistik, 1997:148)

linguistik am (general linguistics)

Istilah umum bagi cabang-cabang

pengkajian linguistik yang menghasilkan konsep asas, teori, model dan kaedah, dan biasanya merangkumi prinsip analisis dan pemerian dalam pengkajian fonologi, tatabahasa, dan kosa kata, serta pengkajian grafemik, sejarawi, perbandingan, dan dialek. (linguistik teori) (Kamus Linguistik, 1997:149)

linguistik

antropologi

(anthropological

linguistics)

Linguistik

yang

menerapkan teknik penyelidikan antropologi dan linguistik untuk mengkaji bahasa komuniti bahasa yang tidak mempunyai sistem tulisan dan tradisi persuratan. Contohnya, teknik yang digunakan oleh F. Boas dan E. Sapir. (Kamus Linguistik, 1997:149)

psikolinguistik (psycholinguistics) Bidang yang menggabung usaha para ahli psikologi, yang cuba menerangkan sama ada hipotesis tertentu tentang pemerolehan bahasa dan kecekapan, seperti yang disarankan dalam teori linguistik semasa, mempunyai asas yang kukuh dari segi persepsi, ingatan, kecerdasan, atau motivasi. (Kamus Linguistik, 1997:193)

dari kaca mata psikologi. (Kamus Linguistik. ilmu linguistik mengkaji dan menganalisis sesuatu bahasa secara empirikal dan objektif. ramalan. Yap dan Ab. 1997:153) • sosiolinguistik (sociolinguistics) Cabang linguistik yang mengkaji semua aspek hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan itu. linguistik mempunyai prinsip-prinsipnya yang tertentu.” (Ab. Rahman. Rahim. iaitu mengkaji sesuatu bahasa itu tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan. sama tarafnya dengan disiplin-disiplin bidang ilmu yang lain. linguistik menjadi satu cabang ilmu yang mempunyai disiplinnya yang tersendiri.• psikologi linguistik (psychological linguistics) Istilah umum untuk beberapa pendekatan yang berbeza terhadap bahasa. 1997:25--26) . sentimen atau falsafah yang tertentu. (Kamus Linguistik. “Dalam hal ini. Sebagai satu bidang sains. 1997:193) • linguistik psikologi (psychological linguistics) Istilah umum untuk pelbagai pendekatan dalam pengkajian bahasa dari segi psikologi.

Pandangan tokoh berkaitan dengan linguistik. beliau turut membezakan istilah parole (tuturan) berdasarkan kedua-dua istilah tersebut. istilah Perancis (langue. Ahli bahasa yang meyelidik bahasa di dunia haruslah mempunyai sikap yang sama iaitu menyifatkan bahawa bahasa yang dikaji haruslah bahasa pertuturan bukan bahasa . saintifik juga merujuk kepada sesustu ilmu yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan dari segi mutu dan kesahihan fakta. Seterusnya. Ini bermakna linguistik mengkaji bahasa-bahasa yang dihasilkan oleh manusia melalui alat-alat pertuturan tertentu yang membawa pelbagai makna. langage dan parole) sering digunakan oleh para sarjana bahasa sebagai satu istilah profesional. Dalam bidang kajian ilmu linguistik. linguistik adalah “ The scientific study of language’ pandangan kedua-dua tokoh ini menampakkan bahawa perlunya linguistik dikaji seperti disiplin ilmu yang lain yang juga memperlihatkan ciri-ciri saintifik. Selain itu. ucapan dan perkataan. Menurut beliau. Beliau juga menyatakan bahawa langue merupakan satu “sistem”. Pandangan yang sama berkaitan kajian bahasa secara saintifik ini tururt dikemukan oleh John Lyns (1986:89). Menurut beliau. Ferdinand de Saussure (1916) yang merupakan bapa linguistik moden berbangsa Swiss. linguistik ialah kajian terhadapa bahasa manusia. dalam bukunya Cours de Linguistique Generale telah membezakan kata Perancis langue dan langage. Pandangan mengenai definisi linguistik ini tururt disentuh oleh Langacker (1987). Selain itu. Verhaar(1993) juga telah mengemukan bahawa linguistik sebagai satu kajian ilmu bahasa. David Crystal (1973) menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. Ini bermakna bahawa bahasa-bahasa yang dikaji mesti dilihat sebagai satu disiplin yang tersusun serta mempunyai organisasi yang tersendiri. kata linguistik berasal dari bahasa Latin iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Parole yang merupakan ‘tuturan’ adalah bermaksud bahasa sebagaimana yang telag digunakan sebagai loghat. Menurut beliau. Manakala istilah langage boleh diertikan sebagai bahasa khas yang ada pada penutur seperti yang terdapat dalam ucapan “Di mana manusia memilki bahasa. Menurut Verhaar (1985:1). pengertian linguistik merujuk kepada bagaimana sesuatu kajian bahasa itu dijalankan. Ciri-ciri saintifik lingusistik memeprlihatakan bahawa sesuatu ilmu sains ianya perlu dikaji seperti ilmu sains yang laian dan bahan untuk ilmu linguistik ialah bahasa. binatang juga memliki bahasa tetapi tiada tuturan yang di hasilkan”.

ciri-ciri linguistik bermaksud unsur-unsur sistem bahasa itu. bekataan pinjaman. Aspek ayat. Cabang. susunan.) Aspek perkataan –perkataan khusus berdasarkan bidang. Seperti ilmu sains yang lain. unsur kolokasi (dua perkataan yang berkaitan). perkataannya serta aspek frasa dan ayatnya. dari segi binaan.tulisan. ilmu linguistik juga menggunakan metode-metode yang bersifat emprikal iaiatu metode-metode yang dipergunakan dalam istilah linguistik ialah penggunaan istilah-istilah teknikal. Sebagai suatu diisiplin. iaitu berdasarkan beberapa aspek yang terdiri daripada aspek bunyinya. Aspek bunyi – nada suara (drama. aspek perkataannya serta aspek frasa dan ayatnya. . Secara umumnya. dan panjang pendek.ucapan dll. linguistik menggunakan istilah-istilah teknikal yang tertentu yang sesuai dengan bidang kajian yang berpusat kepada penghuraian bahasa. perkataan pinjaman. kita dapat merumuskan bahawa linguistik merupakan bidang yang memerlukan kajian yang mendalam dan yang teliti serta memberi penekanan kepada bidang kajian bahasa secara khusus seterusnya menghubungkan bahasa dengan ilmu disiplin yang lain. Berdasarkan pandangan tokoh-tokoh tersebut.cabang linguistik.

Linguistik Am. Meteor Doc. Bhd. Bhd. Bibliografi. Linguistik dan Sosiolinguistik. Nota kuliah(2011).Ilmu linguistik mempunyai berbagai-bagai cabang yang erat antara satu sama lain. Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Ipoh.com/jpmmpks/sumber/linguistik01_pengenalan. Antara cabang linguistik adalah seperti di bawah. Selangor. Internet http://www.com/2005/09/linguistik-tulen-suatu-pengenalan. PTS Profesional Publishing Sdn. Sdn.html http://www. Emeritus Dr.htm . Abdullah Hassan.reocities. Open University Malaysia (OUM).blogspot.com/doc/11589816/Laras-Bahasa http://witra. Selangor.scribd. Buku Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful