You are on page 1of 20

Reabilitare retea distributie apa str Basarabia, Crisana, Prahova, Nicopole in loc Brasov

Caiet de sarcini REŢELE ŞI RACORDURI APĂ
Prezentul caiet de sarcini se referă la pregătirea execuţiei, execuţia, verificarea şi recepţia lucrărilor de montaj a conductelor, pieselor de legătură şi fitingurilor din polietilenă de înaltă densitate. La elaborarea caietului de sarcini se au în vedere următoarele principale standarde şi normative:              I9-1994 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare Legea 10-1995-Legea privind calitatea în construcţii HG 273-1994-Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Anexă: Cartea tehnică a construcţiei Legea 50-1991-Legea privind autorizarea executării construcţiilor cu toate modificările şi completările din aferente C56 - Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente SR 4163/1-95- Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare SR 4163/3-96- Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi exploatare SR ISO 3607 – 95 - Ţevi de polietilenă PE. Toleranţe la diametrele exterioare şi grosimile de perete STAS 6054–77-Teren de fundare. Adâncimea de îngheţ STAS 8591–97-Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare SR ISO 3458-95-Asamblări între fitinguri şi ţevi de polietilenă sub presiune. Încercarea de rezistenţă la smulgere SR ISO 3503-95-Asamblări între fitinguri şi ţevi de polietilenă sub presiune. Încercarea de etanşeitate la presiune interioară. SR ISO 3663-95-Ţevi şi fitinguri de polietilenă sub presiune, serie metrică. Dimensiunile flanşelor.

În timpul executării săpăturilor şi a lucrărilor de execuţie a reţelelor de alimentare cu apă şi a legăturilor hidraulice în cadrul gospodăriei de apă se vor respecta normele generale şi specifice de protecţia muncii. Se vor avea în vedere următoarele:  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;  Normele generale de protecţia muncii elaborate în comun de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii;  Norme specifice de protecţie a muncii pentru construcţii hidroedilitare.  Protecţia muncii se va asigura şi prin folosirea dispozitivelor de inventar specifice, a semnelor convenţionale şi a indicatoarelor de securitate.

1

Reabilitare retea distributie apa str Basarabia, Crisana, Prahova, Nicopole in loc Brasov I. Generalităţi

Dispoziţii generale pentru executant Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii, executantul va desfăşura următoarele activităţi:  Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie, menţionate în borderou, precum şi a legislaţiei, standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere, astfel încât la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate  Conductele şi racordurile folosite pentru realizarea instalaţiilor trebuie să poarte un consemn de marcă care să asigure conformitatea cu normele standard  Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor prezentate. În timpul execuţiei:  Va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în cantităţile şi sortimentele necesare  Va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor materiale şi produse prevăzute în documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp o ofertă a altui material similar, cu caracteristici cel puţin identice din punct de vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în proiect  Va asigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare necesare în concordanţă cu graficul de execuţie şi cu termenele parţiale stabilite  Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în proiect (tipul materialului, diametre, adâncimea de pozare, pat de material, montaj, etc).  Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată durata de execuţie şi a probelor tehnologice, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs. Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse, documentele care atestă calitatea materialelor, instalaţiilor, celelalte documente care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma deplasărilor în teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare – control. Modificările de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai cu avizul proiectantului. Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în partea desenată a documentaţiei, în scopul informării beneficiarului la punerea în funcţiune despre elementele reale din teren. În caz contrar, executantul devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea proiectului. Dispoziţii generale pentru beneficiar Beneficiarului, prin dirigintele de şantier, îi revin următoarele sarcini:  Recepţia documentaţiei tehnice primite de la proiectant şi verificarea pieselor scrise şi desenate, precum şi a corespondenţei dintre acestea, exactitatea elementelor principale (lungimi, diametre, trasee, etc.)  Sesizarea proiectantului de orice neconcordanţă sau situaţie specifică apărută la execuţie, în scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente  Anunţarea proiectantului în vederea prezentării la fazele determinante: trasare reţele, punere în funcţiune sau alte situaţii  Neacceptarea modificărilor faţă de proiectul tehnic fără avizul proiectantului  Urmărirea ritmică a execuţiei lucrărilor în scopul respectării documentaţiei tehnice, participarea conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calităţii lucrărilor, la 2

suprafaţa interioară şi exterioară să fie netedă. beneficiarul. durată mare de folosinţă. SDR 17. rezistenţa la îmbătrânirea accelerată. Polimerul utilizat pentru tubulatura din polietilenă are o structură moleculară ce garantează păstrarea caracteristicilor mecanice pentru cel puţin 400. va solicita sprijinul proiectantului în scopul clarificării problemelor. conducte de refulare la staţiile de pompare. Caracteristici şi avantaje Principalele domenii de utilizare a conductelor de PEID: reţele de distribuţie apă potabilă. productivitatea ridicată şi eficientă la punerea în operă. Tubulatura utilizabilă -agreată de benefiar.000 ore de funcţionare. Prescripţii de livrare. Lucrări pregătitoare Înainte de începerea execuţiei. culoarea lor să fie uniformă şi de aceeaşi nuanţă. La examinarea cu ochiul liber ţevile din PEID trebuie să fie drepte. fără fisuri. după caz. II. deformaţii etc. să nu aibă defecte de importanţă. Crisana. arsuri sau cojeli. Domenii de aplicare.va fi din polietilenă de înaltă densitate. prin dirigintele de şantier. Fiecare dintre acestea vor fi marcate corespunzător şi vor fi însoţite de certificate de calitate şi de garanţie. PN10 pentru toată reţeaua de distribuţie. Prahova. cratere. efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinante  Neacceptarea sub nici un motiv a trecerii la o altă fază sau recepţia lucrărilor executate fără atestarea tuturor elementelor care concură la o bună calitate a materialelor şi execuţiei Pentru orice nerespectare a prevederilor proiectului tehnic. siguranţa în exploatare.La temperaturi mai mari de +20C scade durata de folosinţă a ţevilor dar ele pot fi dimensionate ca atare în funcţie de temperatură. ca de exemplu rizuri. Tubulatura va fi de culoare neagră cu patru dungi longitudinale albastre. IV. rezistenţa la coroziune.000–500. transport şi depozitare Tubulatura PEID trebuie să aibă suprafaţa interioară şi exterioară curată şi lucioasă. derivat al petrolului. Utilizarea tubulaturii PEID are o serie de avantaje tehnice şi economice: manipularea şi montarea uşoară. Pentru depistarea gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă. etc. o răşină obţinută prin sinteză chimică de polimerizare a etilenei. 3 . PE100. Polietilena este un material plastic. la presiunea de utilizare şi o temperatură a fluidului de +20C.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. instalaţii tehnologice în staţiile de potabilizare/ clorinare. Nicopole in loc Brasov confirmarea lucrărilor ascunse şi a cantităţilor de lucrări. de tensiune şi timp. cu ajutorul cărora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrărilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zonă şi se vor stabili într-un proces verbal măsurile de siguranţă necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente. III. Se va respecta în totalitate tehnologia de execuţie a lucrărilor din prezenta documentaţie tehnică şi normele specifice date de furnizor. beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unităţile deţinătoare de gospodării subterane. Materiale şi echipamente Condiţii generale Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi echipamente omologate.

la solicitarea clienţilor  sub formă de bare de 6÷12m. pentru a nu influenţa calitatea ţevilor sub acţiunea razelor U. Fiecare ţăruş va avea doi martori amplasaţi perpendicular pe ax la o distanţă care să-i asigure împotriva degradării în timpul executării săpăturilor. sau împiedică golirea completă a conductei în caz de avarii şi reparaţii. transport şi depozitare pentru a nu se provoca deformări ale acestora. Prahova. sau sub formă de bare.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. 25÷50 m şi la toate punctele caracteristice (la cotiri în plan şi în profil. să nu aibă asperităţi sau pietre ascuţite. Extremităţile ţevilor vor fi devaburate şi curate. efectul fiind nepotrivirea între ele sau cu alte materiale. în punctele cu masive de probă şi de ancoraj) şi marcaţi în conformitate cu notaţiile punctelor de pe planşe. cu o copertină opacă. sunt furnizate în general în următoarele moduri:  în colaci de 50 sau 100 m pentru diametre de până la 110 mm. 4 . la tangentele de intrare şi ieşire din curbele realizate prin pozarea tuburilor. Locul de depozitare va fi curat şi uscat fixat la cel puţin 2 m distanţă de orice sursă de căldură. vor trebui să aibă platforma suficient de mare astfel încât conductele să nu atârne în afara ei. manipularea şi descărcarea conductelor se execută cu mijloace mecanizate sau cu braţul unui excavator. Pentru tuburile în colaci care se depozitează la orizontală. Planul pe care se depozitează conductele trebuie să fie nivelat. înălţimea poate să fie mai mare de 2 m. la orizontală. Racordurile şi accesoriile sunt în general furnizate în ambalaje. ceea ce provoacă formarea unor pungi de aer şi diminuarea debitului conductei. totodată tuburile nu trebuie să fie niciodată în contact direct cu acestea pentru a nu provoca abraziuni sau deformaţii. rezultate din polimerizarea etilenei. Fixarea încărcăturii se poate face cu funii sau benzi de cânepă sau nylon. Depozitarea în aer liber nu va depăşi 2 ani. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru a nu murdări drumurile şi spaţiile adiacente (trotuare. Nicopole in loc Brasov Conductele şi accesoriile PEID. planurile de încărcare trebuie să fie lipsite de asperităţi. V. trebuie să se evite tragerea tuburilor pe suprafeţe sau pe obiecte dure sau ascuţite. iar dacă această murdărie se va produce. Înălţimea depozitului pentru conducte în formă de bare nu trebuie să depăşească 2 m. de preferinţă. în axul căminelor. Se vor asigura împotriva căderii de la înălţime. spaţii verzi). sau similare. Respectarea întocmai a cotelor de pozare prevăzute în proiect prezintă o deosebită importanţă pentru a nu se crea între căminele de golire şi de aerisire puncte înalte sau joase intermediare. Când tuburile sunt depozitate în spaţii deschise un timp mai îndelungat (1 an) este preferabilă protejarea lor de razele solare. Crisana. Dacă sunt ambalate. Lucrările pregătitoare vor cuprinde pregătirea şi curăţarea traseului de orice ar putea împiedica buna desfăşurare a lucrărilor. Toate vehiculele care vor transporta conducte. Tuburile în colaci trebuie să fie aşezate. pe axul traseului. în punctele de branşament. în vârfurile de unghi ale acestora. Dacă aceste operaţii se execută manual. în punctele de schimbare a diametrului sau tipului de conductă. dar cu posibilitate de aerisire. Depozitarea ţevilor tip bară se face în rastele metalice pentru a le proteja de acţiuni mecanice. va asigura curăţarea urgentă a lor. tuburile să fie legate nu prea strâns în zona centrală. pentru diametre mai mari de 110mm. De asemenea se plantează ţăruşi pe porţiunile de aliniament. La transportul conductelor. Dacă încărcarea. al depozitării pământului şi al circulaţiei pe marginea şanţului.V. Trasarea lucrărilor Trasarea conductelor se materializează pe teren prin ţăruşi amplasaţi pe axul viitoarelor trasee la intervale de cca. din 50 în 50 m. se recomandă atenţie sporită la manipulare. În ambele cazuri se vor respecta strict recomandările producătorului.

Fundul şanţului trebuie să fie neted. deasupra generatoarei superioare a conductelor. să se asigure o scurgere normală a apelor superficiale care ar putea fi stânjenită de realizarea săpăturilor şi a depozitelor de pământ. pe tronsoane dinainte precizate. Nicopole in loc Brasov Înaintea începerii lucrărilor se va încheia un proces verbal între beneficiar şi constructor în care se va menţiona starea terenului ce va fi afectat de lucrările de bază şi de organizare de şantier. În lungul şanţului se vor monta parapete. fără pietre şi rădăcini.20 m. Materialele rezultate din desfacere vor fi depozitate cu grijă pentru eventuala lor refolosire. adâncimea fiind variabilă funcţie de adâncimea de îngheţ. Executarea săpăturilor. În zonele în care este pământ vegetal se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare. Crisana. VI.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. depozitarea pământului se va face la cel puţin 0. sprijinirilor. Tranşeele pentru montarea conductelor se execută cu pereţi verticali sau în taluz. dimensiunilor construcţiei şi stabilităţii săpăturilor. urmând ca acesta să fie refăcut la starea iniţială după terminarea lucrărilor. pe o singură parte a tranşeei. iar în locul de traversare a acestuia se vor monta podeţe prefabricate corespunzătoare scopului pentru care s-au prevăzut (pietoni. Operaţiunea de săpare a ultimilor 20 cm. În zona reţelelor subterane existente se vor executa numai săpături manuale. umpluturii Executarea săpaturilor Executarea săpăturilor va începe numai după organizarea completă a lucrărilor şi aprovizionarea. astfel încât tranşeele să stea deschise o perioadă cât mai mică de timp. La executarea săpăturilor. de rezistenţă corespunzătoare pentru susţinerea conductei. Lucrările se vor executa întotdeauna din aval în amonte. Desfacerea sistemului rutier sau pietonal se va face pe o lăţime care nu va depăşi cu mai mult de 20 cm lăţimea săpăturii. executarea urmând să se facă foarte rapid. de max. etc. a tuturor materialelor (conducte. piese speciale. Adâncimea maximă de îngropare este determinată de umplutură şi de grosimea peretelui conductei. 15÷20 m. astfel încât să se prevină inundarea tranşeelor din ploi. Săparea tranşeelor şi a gropilor de fundaţii se execută în conformitate cu planurile de săpături din proiect şi a tehnologiei de execuţie indicate în specificaţiile acestuia.50 m depărtare de marginea tranşeei. până la cota inferioară a şanţului.6m. Lăţimea şanţurilor se prevede de min. inclusiv probele de etanşeitate şi presiune. Execuţia săpăturilor se va face după o prealabilă nivelare şi pregătire a terenului. La execuţia săpăturilor se vor folosi sprijiniri corespunzătoare naturii terenului întâlnit. Săpăturile se vor limita la tronsonul pentru care sunt asigurate toate cele necesare realizării tuturor lucrărilor. aceea opusă căii de acces şi transport a tuburilor şi materialelor pentru conductă. care este de 1.) şi a utilajelor necesare pentru executare. în funcţie de natura solului şi spaţiul 5 . vehicule). Prahova. În toate cazurile în care lucrările se execută sub nivelul apei este necesară epuizarea apelor din săpătură pentru a se asigura executarea în uscat a montării tuburilor. Antreprenorul poate aduce modificări în privinţa tehnologiei de execuţie cu obligaţia asigurării cotei de fundare. epuismentelor.0. respectiv a patului de susţinere. În terenuri alunecătoare săpăturile se deschid pe tronsoane relativ scurte.00÷1. se va face manual şi numai atunci când au fost aduse lângă şanţ tuburile din PEID şi au fost pregătite toate piesele speciale necesare. Adâncimea minimă de îngropare a conductelor din PEID este determinată de adâncimea maximă de îngheţ şi de traficul stradal. a pantei longitudinale şi în funcţie de reţelele edilitare subterane existente cu care se intersectează şi faţă de care trebuie pozate conductele dedesubt sau deasupra celor existente.

iar partea inferioară manual (cu pereţi verticali).0 m lăţime la fiecare 2m înălţime.40 m). prin pompare directă din săpătură cu colectarea apei prin şanţuri şi conducerea ei spre un curs natural de apă sau alte sisteme de epuizare. fără sprijiniri (şanţuri de mică adâncime sau în terenuri de consistenţă foarte ridicată)  Cu taluz vertical cu pereţi sprijiniţi cu dulapi de lemn sau metalici. Depozitarea pământului săpat se va face în afara amplasamentului construcţiei. cablurilor electrice sau telefonice şi instalaţiilor 6 . Prahova. Antreprenorul este obligat să delimiteze conturul săpăturilor prin parapeţi sau alte mijloace de protecţie în scopul prevenirii accidentelor.  Cu taluz înclinat.  la săpăturile ce se efectuează în apropierea lucrărilor existente acestea să nu fie efectuate de mijloace de săpare mecanică. orizontali sau verticali. Antreprenorul poate aduce modificări elementelor de mai sus. Săpăturile se pot executa manual sau mecanizat. Alte moduri de execuţie a săpăturilor (în cheson cu aer comprimat. şpraiţurile şi tehnologia de execuţie se vor preciza de către Antreprenor care are obligaţia să execute săpătura la dimensiunile cerute prin proiect. Se vor amenaja de asemenea. Lăţimea excavaţiilor va fi cea minimă practicabilă pentru montarea conductelor (D exterior+0. în tunel sau scut) nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini. pasarele provizorii. cu filete şi şpraiţuri (numai reglabile). Se va respecta în mod obligatoriu cota de fundare prevăzută în proiect. oriunde este necesar. Nicopole in loc Brasov disponibil pentru executarea săpăturilor. în apropierea săpăturilor pentru a nu se declanşa fenomene de alunecare sau surpare. sau cu apă subterană epuizată.5÷1. cu condiţia asigurării stabilităţii săpăturilor pe toată durata execuţiei lucrărilor. Antreprenorul este obligat să urmărească în permanenţă stabilitatea pereţilor săpăturilor sprijiniţi şi să ia operativ măsurile necesare. tranşeele se execută de multe ori combinat: partea superioară se execută mecanizat (în taluz). cadrele de susţinere. Săpăturile vor fi executate în funcţie de prevederile proiectului şi normativului C169:  Cu taluz vertical. etc. La adâncimi mari şi în cazul unor condiţii hidrologice nefavorabile. înclinarea taluzurilor şi lăţimea bornelor se adoptă în funcţie de natura terenului. Crisana. Săpăturile în gropi deschise se vor executa numai în pământuri fără apă subterană. nefiind permisă sub nici un motiv depozitarea.  timpul de execuţie al săpăturilor şi părţii subterane a construcţiilor să fie minim pentru a ţine săpătura cât mai puţin deschisă. Constructorul va programa lucrările astfel.  să se asigure forma plană şi regulată a platformelor şi taluzurilor. de regulă cu borne de 0. Modificarea acesteia se va putea face numai cu acordul Autorităţii contractante şi proiectantului.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. cu următoarele condiţii:  să se respecte planul de săpătură. Filetele. Săpăturile se vor executa manual sau mecanizat aşa cum va stabili Executantul lucrării. al bunei desfăşurări a circulaţiei. Înainte de începerea lucrărilor de excavaţii Executantul lucrării va întocmi şi va supune spre aprobare Autorităţii contractante un grafic de execuţie care va ţine seama de următoarele:  la obiecte apropiate sau adiacente lucrările de fundare trebuie să se defăşoare începând cu construcţia cu cota cea mai joasă.  să fie precizate toate măsurile necesare anticipate de executantul lucrării pentru protejarea reţelelor de conducte. încât să reducă la minim întreruperile traficului rutier şi va asigura montarea de podeţe cu bare de protecţie pentru circulaţia pietonală. nici chiar provizorie.

 umplutura din prima etapă va fi compactată cu maiul de mână în straturi de maximum 20 cm. bolovani.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. trecerea la celălat tronson fiind condiţionată de terminarea completă a umpluturilor la cel în lucru.  în cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere. Nu se va permite de către Autoritatea contractantă folosirea pentru umpluturi:  a pământurilor vegetale.  după efectuarea probei de etanşeitate şi remedierea eventualelor defecţiuni se execută restul umpluturii.  lungimea tronsoanelor de săpătură pentru conductele de refulare ale staţiilor de pompare va fi cea stabilită prin proiect.  pământul care se aşează în jurul tubului nu trebuie să aibă pietre sau bolovani cu dimensiunea mai mare de 5 cm. Bulgării de pământ se vor sparge înaintea aşternerii umpluturii. desprinderea hidroizolaţiei.  pentru umpluturi în tranşeele conductelor în zone carosabile şi umpluturi în corpul drumurilor un grad de compactare de 95% Proctor. înmuierea terenului de fundare. În cazul săpăturilor executate sub nivelul freatic. în zone construite. Orice deteriorări (ravinări de taluze. Executantul lucrării are obligaţia de a asigura prin compactare cu maiul mecanic:  pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi în tranşeele conductelor din afara zonelor carosabile un grad de compactare de 80% Proctor. Crisana. Aceasta se va executa în straturi de 30÷40 cm compactate cu maiul mecanic. cu completările:  lungimea unui tronson de săpătură pentru conductele de alimentare cu apă.  terenul vegetal se va săpa şi depozita separat. Săpăturile pentru canale sau conducte se vor executa conform profilului longitudinal şi profilelor din proiect. Umpluturile se vor executa cu pământ rezultat din săpăturile şanţurilor. nu va depăşi 100 m. Antreprenorul va ţine seama la întocmirea ofertei de obligaţia ce-i revine de a asigura epuizarea permanentă a apelor subterane. Executarea umpluturilor După montarea şi probarea conductelor se vor realiza umpluturile de pământ şi refacerea sistemului rutier şi pietonal. Nicopole in loc Brasov subterane. După execuţia fundaţiilor. înainte de turnarea betonului în pereţi sau execuţia zidăriei se retrasează axele construcţiei şi se materializează construcţia pe fundaţii. La executarea săpăturilor se va ţine seama şi de prevederile normativului I 22-99. 7 .) vor fi remediate şi suportate de Executantul lucrării. urmând a fi folosit pentru acoperiri de taluze şi spaţii verzi. Această măsură are drept scop evitarea plutirii conductei în caz de ploi abundente. cunoscând că eventualele stricăciuni ale acestora vor fi reparate şi plătite de executantul lucrării. fiare rezultate în general din demolări). Săpăturile se execută numai după trasarea construcţiei şi verificarea acesteia de către beneficiar. iar în cazul conductelor pozate în zone necarosabile până la 10 cm de la nivelul terenului. etc.  a pământurilor cu conţinut de materiale diverse (cărămizi. Prahova. Pentru umplerea tranşeelor conductelor se va proceda astfel:  într-o primă etapă tranşeea se va umple parţial până la 20÷30cm peste partea superioară a tubului lăsându-se libere zonele de îmbinare între ţevi sau mufe.  pentru umpluturi de amenajare a platformelor 90% Proctor. lemn. a pământurilor cu substanţe organice. peste umplutură urmând a se aşterne 20÷30 cm de pământ vegetal.

De asemenea. adâncimea de fundare. Înainte de coborârea în şanţ a conductelor se aşează pe fundul şanţului un pat de nisip de cca. Controlul compactare calităţii lucrărilor de săpătură. Crisana. prin obligaţiile de proiectare şi asistenţă tehnică va fi chemat pe şantier pentru verificarea şi consemnarea în scris a lucrărilor în faze ascunse. Compactarea mecanizată. Se vor lua probe pentru verificarea compactării umpluturilor mai ales acolo unde cota terenului amenajat este mai sus decât cota terenului natural. Datorită coeficientului de dilatare termică liniară. lateral umplutura de nisip va fi de minim 0. avansându-se într-o singură direcţie. în cazul conductelor grele. încercând să se evite deplasarea tuburilor. Pozarea conductelor Pozarea conductelor în şanţuri se va efectua în mod obligatoriu pe un strat de nisip de 0. Lucrările se vor efectua pe trei porţiuni consecutive: reacoperirea până la 50 cm deasupra generatoarei superioare a tubului în prima zonă. fapt pentru care umplerea primilor 50 cm deasupra tubului se va executa pentru toată conducta în aceleaşi condiţii de temperatură externă. una din extremităţile conductei va trebui menţinută în permanenţă liberă pentru a se putea mişca. manual. reacoperirea până la 15÷20 cm în zona adiacentă şi punerea nisipului în jurul tubului (patul de pozare) în zona cea mai avansată.15 m. Partea superioară a şanţului se va reumple cu materiale rezultate din săpătură curăţate de elemente cu diametru mai mare de 10 cm şi de fragmente vegetale şi animale. Odată realizată poziţionarea tuburilor în săpătură. Se repetă operaţia pentru zone de 20÷30 cm. Pentru compactarea manuală se recomandă utilizarea bătătorului din lemn cu muchii rotunjite. pereţilor. Nicopole in loc Brasov VII. Acest strat va trebui să înconjoare tubul de fiecare parte. Compactarea stratului până la 2/3 din grosimea tubului trebuie executată cu mare grijă. proiectantul. VIII. Coborârea conductelor în şanţ se poate executa manual în cazul conductelor uşoare sau cu ajutorul trepiedului şi a macaralei. protecţiei tubului. din aval în amonte. În nici caz nu se vor monta la temperaturi sub –5ºC. umplutură şi În funcţie de importanţa construcţiei. Conductele nu se vor poza pe cât posibil la temperaturi ambiente sub 0°C. operaţia de pozare poate fi îmbunătăţită utilizând materiale geotextile în scopul stabilizării fundaţiei gropii.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. ca: trasarea axelor construcţiei. cu bătătoare mecanice grele. deasupra acestora se aşterne un strat de nisip în grosime mai mare de 10 cm. tuburile de polietilenă pot acumula tensiuni dacă sunt blocate la extremităţi. sistemul constructiv. fiecare strat de 15÷20 cm fiind compactat separat. natura terenului de fundare. grosime ce rezultă din condiţia lăţimii şanţului de pozare: Bmin = Dext + 0. În condiţii speciale. 15 cm grosime. de preferinţă în perioadele mai puţin calde ale zilei. Prahova. volumul acesteia. natura terenului de fundare. poate fi practicată numai de la înălţimea de 1 m deasupra conductei.20 m grosime de fiecare parte a conductei. măsurat de la generatoarea superioară a tubului.40 m. Nu se recomandă prelucrarea mecanică a ţevilor la temperaturi sub +5ºC. indicat de producătorul de conducte. Compactarea va trebui să fie aplicată tubului doar lateral şi niciodată vertical. Conductele se coboară în şanţ una câte una pe măsură ce se sudează între ele sau se mufează (funcţie de semifabricatul de pornire). încercând să se evite deplasarea tuburilor. 8 . Pentru stabilizarea temperaturii conductei cu cea a terenului.

raza minimă de curbură este de 20 ori diametrul exterior.  apoi se poate trece la pregătirea capetelor tuburilor şi fitingurilor: tăierea tuburilor se va face numai cu foarfecă specială la diametre mici şi cu ghilotina la diametre 9 . Nicopole in loc Brasov La terminarea lucrărilor se îndepărtează toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de pământ. lăsând liber zonele de îmbinare între tuburi şi la fitinguri în scopul posibilităţii de control vizual al etanşeităţii. Se vor prezenta protocoale de sudură. Până la efectuarea probei de presiune umpluturile din zona specială se vor executa parţial. zgârieturi  se va verifica calitatea materialului elementelor ce urmează a fi îmbinate pentru a se asigura de compatibilitatea acestora. În vederea obţinerii unei suduri de calitate. arsuri. de la temperatura de 20°C în sus. suprafeţele netede. verificate şi autorizate de producătorul/furnizorul materialelor din polietilenă de înaltă densitate. Astfel. tuburile şi fitingurile din PEID se vor verifica dimensional şi vizual: culoarea trebuie să fie uniformă. materiale şi echipamente originale. Soluţia de îmbinare a conductelor agreată de beneficiar va fi prin sudură cap la cap. lăsându-se traseul lucrărilor în stare curată. Schimbările de direcţie. deoarece conducta din polietilenă ar putea ajunge în stare de flotare. Pentru semnalizare. Firul se prinde de corpul conductelor cu bandă adezivă din 2 în 2 m distanţă şi se va lega de partea metalică din căminele de vane. Sisteme de îmbinare Conductele PEID se pretează la diferite metode de îmbinare şi prezintă o varietate largă de posibilităţi de alegere a acestora în baza evaluărilor tehnico – economice specifice. pot fi realizate direct prin curbarea conductei. se vor avea în vedere următoarele condiţii minime:  înaintea începerii operaţiunilor pregătitoare. fie piese speciale din fontă ductilă în cazurile pentru care primele nu există.5 mm2. fără fisuri. incluziuni. Crisana.  se va respecta cu stricteţe tehnologia de execuţie specifică fiecărui tip de sudură. specificate de producător/furnizor. pe corpul conductelor din PEID. Racordurile sunt împărţite în două categorii fundamentale: nedemontabile şi demontabile. dispozitive. Executarea patului de pozare şi montarea conductei se vor face numai în condiţii uscate. IX.  se va folosi numai forţă de muncă calificată şi autorizată de o firmă / instituţie de strictă specialitate în lucrări de PEID  se vor respecta cu stricteţe condiţiile generale pentru pregătirea şi asigurarea locului de sudură. Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor se va evita inundarea şanţului cu ape subterane sau pluviale. în cazul apei subterane sub epuismente continui pe toată durata acestor operaţiuni. iar la 0°C de 50 ori diametrul exterior. În căminele de vane pentru montarea armăturilor se vor utiliza adaptoare de flanşă cu flanşă de oţel.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Raza de curbură minimă este în funcţie de temperatura de montaj şi presiunea nominală a conductei. cojeli. în lungul generatoarei superioare se va monta un fir conductor de cupru izolat cu secţiunea 2. inclusiv branşamente. unelte.cu rază de curbură mai mare. respectiv asigurarea posibilităţii detectării traseului de pozare la conductele de serviciu. Deasupra stratului de nisip acoperitor se va aşeza o bandă elastică din material plastic de culoare albastră cu inscripţia – ATENŢIE ! CONDUCTĂ APĂ POTABILĂ. La execuţia lucrărilor sunt obligatorii şi minime următoarele condiţii: se vor utiliza doar scule. specificată de producător/furnizor. Pentru schimbările bruşte de direcţie se vor utiliza fie fitingurile uzinate din polietilenă. Prahova.

firul de conductă va fi tăiat la lungimea finală ţinând cont de temperatura de montaj. Se recomandă ca temperatura aerului în perioada executării sudurilor pentru formarea firului de conductă să nu depăşească 20°C. etc. Amplasarea reţelelor de distribuţie faţă de alte reţele este următoarea:  conducte apă – cabluri electrice 0. curăţirea definitivă a suprafeţei de sudare se va face cu o ţesătură textilă sau hârtie absorbantă îmbinată cu un solvent recomandat de producător /furnizor. fie înţepeniri în acestea şi deformarea ei.5 m. căderea de pământ sau orice alte obiecte pe dispozitivul de sudură. La verificarea tranşeei şi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei. Pentru a ţine seama de variaţia lungimii (destul de mare) în funcţie de temperatură. Se admit următoarele abateri limită:  la pante ±10% faţă de proiect  la cote ± 5 cm faţă de cote proiectate.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Îmbinarea tubulaturii PEID cu alte tipuri de material se va face prin îmbinare cu flanşe pentru care tubulatura PEID se va prevedea cu o piesă specială adaptor cu flanşă la care se ataşează o flanşă liberă din oţel inoxidabil acoperită cu PP montată pe conductă sau prin mufare.). Acesta pentru a se preveni ulterior fie smulgerea conductei din îmbinare. depunerii de praf. 1. se recomandă ca lungimea totală a firului de conductă să depăşească cu cca.  se însemnează poziţiile limită ajutătoare pentru sudură. fie piesa de trecere gata pregătită se va trece pe tub (în cazul înzidirii ulterioare a acesteia). Lansarea conductei în şanţ se va face prin ridicarea şi mutarea firului asamblat pe mal pe traverse din lemn aşezate transversal peste şanţ la distanţe în funcţie de diametrul exterior (orientativ la fiecare 3 m pentru conducta  110 mm respectiv 6 m pentru  125 mm sau mai mari) şi apoi scoaterea succesivă a traverselor. Prahova. temperaturile de lucru ale apei potabile transportate şi temperatura solului. capetele se vor pregăti cu puţin timp înainte de sudură prin rabotare în vederea obţinerii unui capăt de conductă perfect perpendicular pe axul longitudinal al piesei şi îndepărtării aşchiilor din tăiere precum şi a unui strat superficial exterior foarte fin (supus posibilelor alterări din cauza razelor UV. aliniamentul. 10 . se va avea grijă suplimentar ca să nu se producă surpări ale terenului.  conducte apă – conducte apă 0. panta părţii inferioare a tranşei şi natura terenului. având grijă să nu se mai atingă cu mâna suprafeţele ce se sudează  se trece la utilizarea dispozitivelor speciale adecvate tipului de sudură. Înaintea montării definitive a conductei în îmbinările cu piesele speciale din cămine. În nici un caz nu este permisă executarea sudurilor la temperaturi ale aerului sub –5°C sau peste 30°C. Nicopole in loc Brasov începând de obicei cu 110 mm. Proba de presiune Conducta trebuie să asigure debitele de calcul la presiunile de serviciu pe toată lungimea ei. În caz de execuţie a unor suduri în şanţ. prin desfăşurarea conductei de-a lungul şanţului. Crisana. fie capătul liber al conductei se va trece prin piesa de trecere gata montată în perete.6 m.0 m distanţa dintre feţele exterioare ale căminelor de la capetele tronsonului. În cazurile când proiectul prevede treceri ale conductelor prin pereţi. înaintea executării sudurii din zonele respective.  X. în conformitate cu specificaţiile tehnologice ale producătorului/ furnizorului Se recomandă executarea sudurilor pe mal.

1. 30 m şi au diametrul nominal de maxim Dn 50 mm. 3 ore pentru diametre până la Dn150 mm inclusiv şi de cca.5%. La presiunea de încercare se poate conta suplimentar pe o creştere a volumului cu cca. 0.5 m/s. la capătul amonte al tronsonului care se încearcă în timpul încercării să se urmărească cu rigurozitate variaţiile de temperatură ale conductei. în mod orientativ la 20°C şi presiunea nominală cu cca.5X Pn. ca temperatura pe toată durata acestora să fie cât se poate de constantă. recomandându-se o durată de cca. recomandându-se orientativ 4 ore pentru conducte fără racorduri şi 12 ore pentru conducte cu racorduri.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. începând din punctul cel mai jos. Încercarea rapidă se consideră reuşită dacă pierderea de presiune nu depăşeşte valoarea de 0. Pierderea de presiune din cauza temperaturii se datorează creşterii volumului interior ca urmare a dilatării. Durata încercării preliminare va fi conform instrucţiunilor producătorului/ furnizorului. Pentru ca probele de presiune să dea rezultate corecte. se va efectua conform SR4163-3/96 şi instrucţiunilor producătorului / furnizorului. la aceste încercări pentru a avea rezultate comparabile şi certe. necesitând completarea apei în consecinţă. ridicarea progresivă a presiunii şi completarea cu apă datorită dilatării. Presiunea de încercare va fi de 1. Încercarea rapidă se admite numai pentru tronsoane de conducte ce nu depăşesc lungimea de cca. Durata atingerii în trepte a presiunii de încercare va fi precizată de producător/ furnizor. 6 ore pentru diametre mai mari. Din acest motiv se recomandă efectuarea acestei probe în timpul zilei.5÷2.1 bar/5 min. Prahova. După reuşita încercării preliminare. Încercarea rapidă. 12 ore de la începerea punerii sub presiune progresivă. Altfel spus.1 bar/ h.0 %. este aceea la care durata totală a încercării este inferioară celei normale prezentate anterior. Încercarea rapidă va începe la 0. se poate admite ca fiind o încercare reuşită aceea. Lungimea maximă a unui tronson încercat nu va depăşi 500 m.0 bar la o diferenţă de temperatură de 10°C. este necesar să se urmărească realizarea următoarelor condiţii: la probele de apă să se asigure evacuarea completă a aerului din conductă. După efectuarea probei de presiune. În tot acest interval se vor supraveghea atent toate îmbinările pentru a putea depista prompt orice neetanşeitate. iar durata este de 1 oră. Se recomandă efectuarea unei încercări suplimentare. Această dilatare este progresivă şi se stabilizează după cca. constând din umplerea. Crisana. 11 . la care pierderea de presiune la încercarea finală nu depăşeşte 0. amplasate la partea superioară a capacelor de probă. Pentru umplere se va folosi apa potabilă adusă cu cisterna dintr-o sursă din apropiere. se va avea grijă. în general branşamentele. presiunea din conductă va fi scăzută în trepte şi se poate trece la umplerea în continuare a şanţului. Debitul de umplere se va alege astfel ca viteza de umplere să nu depăşească în nici un caz 0. Pe acest interval se va urmări temperatura şi variaţia de presiune care se va încadra în limitele specificate de producător / furnizor. Nicopole in loc Brasov Proba de presiune la rezistenţă şi etanşeitate. urmărind cu stricteţe evacuarea completă a aerului. Ca precauţie principală se va avea în vedere elasticitatea ridicată a materialului. Orientativ. se va efectua încercarea finală. evacuarea aerului să se facă prin ştuţuri cu robinet.5 h după atingerea presiunii de încercare. 0. deoarece atunci variaţiile de temperatură sunt mai reduse decât pe timpul nopţii. ceea ce cauzează o variaţie de presiune în mod orientativ de cca. odată cu umplerea acesteia cu apă. Conducta se va umple lent.5-1.

chimice şi bacteriologice se poate trece la PIF a reţelelor de alimentare cu apă executate din PEID. Punerea în funcţiune (PIF) sau darea în exploatare După spălarea definitivă şi reuşita analizelor fizico. pe amplasamentul indicat în planul de situaţie. încercările şi probele vor fi executate conform normativului C. branşamente) se verifică concentraţia prescrisă. a hidranţilor de incendiu şi căminelor se va marca cu un sistem de reperaj executat conform STAS 9570/1-89. Prahova. Pentru a putea utiliza sistemul de reperaj al conductelor din PEID. lungimea capătului liber în cămin lăsându-se la 25 cm. 12 . a celorlalte standarde şi normative citate. La terminarea lucrărilor poziţia reţelelor subterane. Pe toată durata execuţiei căminelor. firul de semnalizare şi detectare montat pe generatoarea superioară a conductei se va introduce şi în cămine. Verificările. prin umplerea cu apă potabilă şi adăugând o soluţie ce conţine clor în cantitate de cca. iar între construcţie şi peretele gropii se va lăsa o banchetă de lucru de minim 50 cm. La realizarea lor se va ţine cont şi de detaliile ce includ partea hidraulică. Verificările se vor axa în principal pe următoarele aspecte ale lucrărilor:  aspectul şi starea generală  elementele geometrice  execuţia nodurilor  realizarea umpluturii de nisip în pat şi în zona specială  poziţia hidranţilor de incendiu  corespondenţa cu proiectul Proiectantul va fi invitat pe şantier pentru verificările la fazele determinante conform programului de control şi ori de câte ori se ivesc pe parcursul execuţiei lucrărilor elemente ce nu puteau fi prevăzute la proiectare şi care impun rezolvarea de către acesta. Crisana. cişmele.56-85. standardului SR4163-3/1996. în ordinea prevăzută în profilele longitudinale. Spălarea conductelor se va face imediat după efectuarea probei de presiune. XII. timp în care în mai multe puncte (hidranţi. Partea superioară a căminelor va fi la nivelul terenului sistematizat. XIII.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. HGR 273/1994. Construcţiile anexe se vor executa concomitent cu realizarea conductelor de legătură. Soluţia de dezinfectare se menţine timp de 24 ore. Căminele de vane se vor realiza din beton armat monolit. beton armat şi beton precomprimat” indicativ NE 012-99 în alegerea betonului şi a caracteristicilor sale. 25 ÷ 30 mg clor activ / l volum conductă. Săpătura se va face cu sprijinirea pereţilor. La proiectarea căminelor se va ţine cont de prevederile normativului P 73-78 “Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide” precum şi de “Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton. Dezinfectarea se va face imediat după spălarea. Spălarea şi dezinfectarea conductei Se va proceda conform prevederilor SR 4163-3 /1996. Nicopole in loc Brasov XI. Executarea lucrărilor anexe Executarea construcţiilor accesorii la reţeaua de alimentare cu apă are ca regulă generală punerea în funcţiune a reţelei din amonte spre aval. după care se va trece la spălarea finală. cu apă potabilă de la reţea. va exista personal tehnic calificat şi atestat pentru astfel de lucrări care să conducă operaţiunile de realizare a căminelor.

Vibrarea betonului din radier se va face cu vibratorul de placă. Nu se va turna beton în radier fără recepţia armăturii şi consemnarea acesteia într-un proces verbal de lucrări ascunse. Turnarea betonului se va face astfel încât fiecare strat să se compacteze înainte de turnarea stratului următor.8 m3 cu furtun flexibil. tubul central rămânând liber în înălţimea rostului format între radier şi pereţi. Pentru etanşarea rostului de lucru dintre radier şi pereţi se va monta profilul din PVC plastifiat (sau material expandabil la contactul cu apa din betonul proaspăt din pereţi. ciment I32.0 metri. Nu se va turna beton pe timp friguros sub 5C. Turnarea se va face cu macara şi benă cu furtun. Înainte de începerea lucrărilor de betonare constructorul va efectua probe prealabile pentru determinarea reţetei optime a betonului în vedera realizării gradului de permeabilitate prescris. Clemele se fixează pe conturul profilului la intervale de 33 cm. Se va avea grijă ca înălţimea de cădere a betonului să nu fie mai mare de 1. grad de impermeabilitate P8. astfel încât să nu se producă segregarea lui. Prahova.00 m.8/3. prin ferestre lăsate în cofrajul bazinului la înălţimi mai mici de 50 cm şi compactare cu vibratorul de interior Ø70 şi Ø36 mm cu cordon flexibil de 5. Lucrările de betonare şi montare a armăturii în radier se vor face de pe podini. Se trece apoi la cofrarea peretelui (partea exterioară) şi montarea armăturii şi a pieselor de trecere. Montarea benzii de profil PVC la poziţie se face prin legarea cu sârmă neagră (1-2 mm). Înainte de betonare se va stabili ritmul de livrare a betonului.45. După recepţia acestora se cofrează şi partea interioară. Apoi se va monta armătura din radier conform detaliilor de execuţie. La betonare se va folosi un beton greu clasa C18/22.5 (B50). Abaterile admisibile sunt cele date de normativele P73-78.  vibrator de adâncime şi suprafaţă. trecută prin cleme şi armătura radierului.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Se interzice punerea în operă a betonului la care s-a depăşit durata maximă între preparare şi turnare (90 de minute). Nicopole in loc Brasov În timpul executării săpăturilor şi a lucrărilor de execuţie a structurii de rezistenţă se vor respecta instrucţiunile privind După realizarea săpăturii se va trece la turnarea betonului de egalizare într-un strat de 5 cm. Consistenţa betonului va fi T3/T4. cu efect similar). Prepararea betonului se va face în staţie de betoane atestată de către o comisie internă în prezenţa unui reprezentant desemnat de ISCLPUAT. Va fi un beton C2.5 cu γ = 2200 ÷ 2500 kg/m3 realizat cu agregate naturale grele. iar raportul A/C de 0. Fasonarea şi montarea armăturilor vor respecta condiţiile impuse de STAS 10107/0-90 şi NE 012-99. astfel încât betonarea sa fie continuă. Toate materialele ce se vor pune în operă vor avea certificat de calitate şi vor respecta condiţiile impuse de standardele în vigoare. C56-85 şi NE 012-99. Etanşarea rostului se realizează prin încastrarea betonului proaspăt şi bine compactat. Crisana. Betoanele şi armăturile se vor prepara şi confecţiona în secţiile bazei de producţie ale executantului sau în secţii specializate ale furnizorilor. a aripilor profilului.5. protecţia muncii. Transportul betonului se va face în general cu autospeciale. sau care prezintă început de priză.  bena de 0. Betonarea pereţilor se va face prin completare cu beton pe toată circumferinţa în mod uniform în straturi de 15-20 cm. 13 . Temperatura indicată de turnare este de 13-20C. În timpul lucrărilor se vor respecta “Instrucţiunile tehnice pentru folosirea profilului încastrat din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor din cadrul construcţiilor hidrotehnice” C163-73. Acesta nu se va turna fără realizarea procesului verbal de recepţie a terenului. Betonarea radierului se va face fără întrerupere cu ajutorul benei cu furtun. Betonarea se va face cu ajutorul urmatoarelor utilaje:  macara 16tf.

După turnarea peretelui se va realiza placa de la partea superioară a bazinului. Caminele de bransament vor fi de tip monolit sau prefabricate. prelate) funcţie de temperatura din timpul execuţiei. Nu se vor monta piesele de trecere fără consultarea în prealabil şi a detaliilor prevăzute în planşele cu instalaţia hidraulică aferentă acestui obiect. Bransamente de apa Se vor executa conform detaliilor standard din proiectul tehnic. Nicopole in loc Brasov Calitatea betonului preparat va fi verificată la fiecare transport din punct de vedere al concordanţei cu clasele precizate şi a respectării duratei de transport. Nu se va realiza umplutura de pământ în jurul construcţiei fără verificarea betonului din pereţi şi consemnarea într. Placa va avea o grosime de 15 cm şi se va arma cu oţel beton OB 37. astfel încât să nu apară abateri ale perioadei de timp stabilită în plus sau minus cu 15 minute. Stropirea betonului cu apă va începe de la 2÷12 ore de la turnare. Ritmul de livrare a transportului de beton va fi stabilit pe bază de program de lucru. constructorul va verifica consistenţa betonului imediat după descărcarea din mijlocul de transport. Betonarea căminului se va face cu beton clasa C18/22.00x 2.La bază s-a prevăzut un strat de beton de egalizare de cinci centimetri. La rezistenţe peste 5 N/mm² nu se mai face stropirea. La partea inferioară a căminului s-a prevăzut o başă nebetonata de colectare a apei ce poate apărea ocazional din infiltrarea apelor meteorice. De asemenea s-au prevăzut trepte metalice de acces. 14 . La partea superioară s-a prevăzut un gol circular cu diametrul de 75 cm pentru vizitarea căminului.Căminul se va tencui cu mortar de hidroizolare. De asemenea de cel puţin două ori pe schimb.50m. Caminele de bransament vor fi amplasate la aproximativ 1 metru in interiorul proprietatii. Pe toată durata execuţiei căminelor. Totodată se va realiza protecţia betonului (în special în placă) cu diferite materiale (rogojini. . Decofrarea elementelor se va afce cu respectarea instrucţiunilor din cadrul de practică NE 012-99 – capitolul 14 “Decofrarea”. cât şi la exterioar pentru a fi protejat împotriva pânzei freatice prezente.00x 2. atât la interior.un proces verbal existent şi demontarea sprijinirilor pereţilor gropii. Acoperirea armăturii va fi de 4. Radierul va avea o grosime de 25cm. Crisana. folie PVC. Prahova. plansa DA-01. Armarea se va face cu oţel beton OB37. iar armarea cu oţel beton OB37.5cm.5 cm atât în radier cât şi în pereţi la partea exterioară. Sub +5ºC nu se execută stropiri. Înălţimea liberă a căminului va fi de 1. Pentru faţa peretelui orientată spre interiorul căminului. iar pereţii vor avea o grosime de 20cm. La realizarea caminelor se va ţine cont şi de detaliile ce includ partea hidraulică. acoperirea armăturii va fi de 2. Caminul de vane Căminul de 2.5.00 m(dimensiuni interioare) . va exista personal tehnic calificat şi atestat pentru astfel de lucrări care să conducă operaţiunile de realizare a căminelor. Atât pentru radier cât şi pentru pereţi se va asigura menţinerea umidităţii betonului timp de 14-28 zile în funcţie de anotimp şi condiţiile de expunere.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Placa de la partea superioară va avea o grosime de 15cm.

ce rezista foarte bine in conditiile montajului ingropat la actiunea agentilor corozivi din diferite soluri . BS 2494:1990 sau echivalent şi vor fi de două tipuri:  garnituri plate fără inserţie metalică.din fibra de sticla.  garnituri cu inserţie metalică. Crisana.etc. . Înălţimea liberă a căminului va fi de 1. Radierul va avea o grosime de 20cm.50m. De asemenea s-au prevăzut trepte metalice de acces Betonarea căminului se va face cu beton clasa C18/22. cu scopul de a permite asamblarea tuturor tipurilor de racorduri.Temperaturi: -20°C •:• +80°C .Sistem de etansare cu inel din PLASTIC tip diafragma cu mare toleranta.etc. ferite de îngheţ sau supraîncălzire.70 m(dimensiuni interioare) La bază s-a prevăzut un strat de beton de egalizare de cinci centimetri. La partea superioară s-a prevăzut un gol circular cu diametrul de 75 cm pentru vizitarea căminului. . fonta.20 x1.Cuplajul sa aiba sistem unitar de prindere pentru toate tipurile de conducte : otel. Nicopole in loc Brasov . DIN 3535 partea 3. PEID. Garnituri şi inele de etanşare Garniturile şi inelele de etanşare vor fi fabricate din cauciuc natural sau sintetic. Gama de presiuni nominale pentru flanşe va fi cel puţin egală cu cea mai ridicată presiune a conductelor şi fitingurilor la care sunt anexate. Nu se vor monta piesele de trecere fără consultarea în prealabil şi a detaliilor prevăzute în planşele cu instalaţia hidraulică aferentă acestui obiect. cu o grosime de minimum 3mm în conformitate cu STAS 173389. poziţionarea si numărul golurilor de trecere al şuruburilor prin flanşe vor fi conform ISO 7005-2. DIN 2501 sau echivalent. libere de orice tensiune.Durata de viata a garniturii din plastic =min .Standard de referinţa: ISO 9001 15 . azbociment. adecvat pentru utilizarea la apă potabilă. Prahova. azbociment.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. robinete şi accesorii. cond.care sa nu necesite componente suplimentare de montaj functie de tipul si sectiunea conductei. Placa de la partea superioară va avea o grosime de 15cm. demontabila si interschimbabila pentru toate tipurile de conducte . iar armarea cu oţel beton OB37.Căminul de bransament Caminul de 1.5. BS EN 1092-2.00x 1.din fibra de sticla. Dimensiunile.Cuplaj universal cu sistem incorporat de autoblocare si rezistenta la smulgere si tractiune pe toate tipurile de conducte: otel. Armături şi accesorii Flanse Materialul şi modul de îmbinare a flanşelor vor fi în conformitate cu clauzele relevante ale specificaţiilor referitoare la fiecare material de conductă.cond. fonta. dar cu o presiune nominală de cel puţin PN 10. 50 ani . Cuplajul universal din fonta ductila ..Deflectie unghiulara preluata intre conducte: 4° . Depozitarea inelelor sau a garniturilor din cauciuc se va face la întuneric.Suruburi si piulite din inox pasivat. iar pereţii vor avea o grosime de 20cm. PEID.Corp din fonta ductila GGG40 vopsit epoxy (minim 250µm) .

). by-pass etc. bronz. pre-echipate pentru transmiterea la distanţă 16 . Contoarele propuse vor fi clasa C(R=160). BS 2789 sau echivalent. conform EN-1563.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. alamă nichelată sau alte materiale rezistente la coroziune. garnituri. iar vanele cu mufe vor fi montate îngropat (vane de concesie înaintea căminelor de apometru etc. În contractul de livrare cu furnizorul se va solicita un termen de garantie de 24 luni de la punerea în functiune. Presiunea nominală a vanelor cu sertar va fi cel puţin egală cu cea mai înaltă presiune de pe conductele pe care sunt montate (PN 10). Direcţia de operare va fi în sensul acelor de ceasornic pentru a închide robinetul. goliri. Corpul şi sertarul vor fi făcute din fontă ductilă. presiunea precizată în proiect. poziţionarea şi numărul golurilor de trecere a şuruburilor conform ISO 7005-2. Toate vanele cu sertar cu mufe ce se vor monta îngropat vor fi furnizate împreună cu roata de mână din fontă turnată. BS EN 1092-2. altele decât sertarul. monojet sau multijet. Crisana. Vane cu sertar Vanele cu sertar vor fi. Componentele interne. Vanele sertar cu flanşe vor fi montate în cămine (incendiu. Vanele cu sertar vor fi alcătuite din materiale rezistente la coroziune. În cadrul perioadei de garantie. Vanele vor fi prevăzute cu plăcuţe indicatoare pentru poziţia închisă şi cea deschisă. cu flanşe sau cu mufe. DIN 2501 sau echivalent. DIN 1693. Dn20. producătorul este obligat să înlocuiască orice componentă (sau întreg echipamentul) care a condus la aparitia unei avarii datorită unei calităti necorespunzătoare a produsului. Dn25. piuliţe si şuruburi. mecanism semiuscat sau uscat. Nicopole in loc Brasov Nr crt Denumire Produs Caracteristici tehnice DN / Tolerante Lăţime 220250 209233 234262 230238 PN 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 1 2 3 Cuplaj universal fonta ductila Cuplaj universal fonta ductila Cuplaj universal fonta ductila Cuplaj universal fonta ductila Ø 50/ 46-71 Ø 65/ 70-88 Ø 80/ 84-105 Ø 100/ 104132 Pregătirea capetelor conductelor pentru cuplajele respective va fi făcută în conformitate cu cerinţele şi toleranţele specificate de către producător.corp îngust) sau F5 (corp normal) şi vor avea dimensiunile flanşelor. Dn15. Apometre Conditiile tehnice de calitate vor fi în conformitate cu normele si caietele de sarcini de omologare a produsului .F4 .). În documentele însotitoare producătorul va garanta buna functionare a produselor livrate . Sertarul va fi înglobat în cauciuc (EPDM) vulcanizat. Vanele cu sertar cu flanşe Vanele cu sertar cu flanşe vor avea dimensiunile între flanşe conform DIN 3202partea l. vor fi făcute din oţel inoxidabil. în funcţie de utilizare. Prahova.

lista completă a pieselor de schimb (în limba română) c) Asigurarea serviciilor în perioada de garanţie : reparaţii. Hidranţii de incendiu vor avea DN 80 mm şi vor fi amplasaţi în conformitate cu prevederile proiectului tehnic. piese de schimb.E. Volumul de apă rămas în interiorul hidrantului.25 m în dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului şi să se aşeze talpa cotului pe o placă de beton prefabricat având 30x30x15 cm. instrucţiunile de instalare. după golirea completă. Pentru protecţia împotriva îngheţului.P. plansa DA-02. performanţele metrologice.E. nu se acceptă transmiţătoare cu contact Reed.E. vor permite demontarea completă şi înlocuirea pieselor de schimb fără dificultăţi. utilizare. Prahova. Certificat de conformitate potrivit Legii 608/2001 şi H.T. pe conducte cu diametrul minim de 110 mm. Corpul fiecărui hidrant suprateran va fi prevăzut cu două guri de branşare (racorduri) tip B-STAS 701-74 şi va avea un dispozitiv special de blocare în caz de coliziune.I. verificare metrologică C. se execută o betonare uşoară conform detaliu DA-02. Hidranţii de incendiu trebuie sa fie pozaţi riguros vertical.G. asistenţă tehnică d) Asigurarea serviciilor post-vânzare: reparaţii. pe lângă agrementul tehnic emis de MLPTL şi avizul IGCPM în conformitate cu OG nr 60/1997 de aprobare a legii nr 212 referitoare la prevenirea şi apărarea contra incendiilor.H. piese de schimb. nu trebuie sa depăşească 100 cm3.M. la minimum 5m de zidurile clădirilor pe care le deservesc şi la minimum 15 m de obiectele care radiază intens căldura în caz de incendiu. sau conform MID b) La livrarea/montarea contoarelor va fi asigurată documentaţie tehnică completă : specificaţii tehnice. Crisana. Garnitura hidrantului va putea fi schimbată fără dezgroparea hidrantului. Hidranţii supraterani vor fi în conformitate cu SR EN 14384-2006.R. 264/2006). întreţinere şi service. hidrantul va avea prevăzută la partea inferioară un dispozitiv care asigură evacuarea automată a apei din corp în poziţia "închis" a ventilului într-un timp scurt.L.D. asistenţă tehnică.E. hidranţii de incendiu vor avea o pierdere minimă de sarcină. sau Aprobare de model C. Aviz sanitar sau declaraţie de la producător că produsele pot fi utilizate în reţele de apă potabilă Furnizorul va asigura în cadrul contractului următoarele : a) Buletine de verificare metrologică iniţială a contoarelor sau după caz. Materialele constructive ale contorului : să fie compatibile cu apa potabilă (se va prezenta avizul sanitar) să fie rezistente la coroziune Contoarele de apă trebuie să deţină dupa caz următoarele certificări : Aprobare de model B.E.L. Astfel hidranţii se amplasează la o distanţă de maximum 2m de la căile de circulaţie.L. Din construcţie. Hidranţii procuraţi din import vor avea în mod obligatoriu. setare. 17 . minim 5 ani Hidranţi supraterani Dn80 mm Se vor executa conform detaliilor standard din proiectul tehnic.G. Nicopole in loc Brasov Contoare clasa C Contoarele vor fi pre-echipate pentru citirea ulterioară cu transmiţătoare ce utilizează principiul detecţiei prin inducţie electrică. şi certificat de conformitate (cf.E. sau M. sau contoarele vor fi marcate C. 264/2006 Agrement tehnic M. În jurul hidranţilor supraterani.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. să se respecte adâncimea de îngroapre de 1.

50x0. direcţia şi distanţa la care este amplasat hidrantul. conform HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii în Munca nr. Indicatoare de securitate”. pe o suprafaţa de 1. minim 11. Măsuri de protecţia şi securitatea muncii Stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor pe linie de securitate si sanatate în munca.2000 al Statului Major al Corpului Pompierilor Militari. precum şi suprafeţele exterioare vor fi protejate cu o vopsea epoxidică aplicată în mai multe straturi. 28514/28. Capace şi rame pentru cămine Accesul în căminele de vane.5 m2 se execută o betonare uşoară. Rama capacului va fi inclusă în partea superioară a plăcii din beton a căminului de vizitare. BS EN 10922. Pentru a uşura accesul. capac de manevră . 319/2006: 1. Conform agrementului nr. capac. Protecţia exterioară a hidranţilor supraterani (partea situată deasupra solului) va fi realizată cu vopsea de culoare roşie RAL 3020. Prahova. Prestatorul va fi responsabil de securitatea si sanatatea in munca pentru toti salariatii sai si pentru toate persoanele afectate de activitatile executate pentru indeplinirea contractului. aerisire. corp ventil. Crisana. şaibele şi piuliţele necesare pentru montajul hidrantului. cutie ventil. cu flanşe. inel de etanşare corp . Masurile prevazute pentru realizarea în conditii de siguranta a serviciului de paza. şuruburile. Ansamblul capac şi ramă va fi în conformitate cu STAS 2308-81 şi va fi de tipul carosabil sau necarosabil în funcţie de poziţia căminului faţă de drumurile existente. hidranţii de incendiu trebuie sa fie pozaţi riguros vertical. pe plăcuţă vor fi inscripţionate litera H. cu o grosime totală minimă de 250 microni. pe teritoriul Beneficiarului sau pe amplasamentele predate de acesta. să se respecte adâncimea de îngroapre de 1. Toate suprafeţele interioare (cu excepţia celor din cauciuc. din fontă ductilă (conform DIN 2S638). tija de acţionare. vizitare sau de alt tip se va face printr-un capac din fontă.50 m pentru drenarea apei de golire de la hidrant. amplasamentul hidranţilor exteriori se va marca prin indicatoare conform SR ISO 6309:1998 – „Protecţia împotriva incendiilor. rezistentă la acţiunea radiaţiilor ultraviolete. inox sau bronz). Astfel. in jurul hidranţilor supraterani. golire. DIN 2501 sau echivalent. Pentru reperare uşoară.50x0. garnitură ventil – cauciuc. Hidranţii vor fi livraţi împreună cu un cot la 90° cu picior. dotarile si echipamentul individual de protectie conform Legii securitatii si sanatatii în Munca 319/2006 si Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr.bronz sau alamă. XIV.fontă cenuşie şi/sau ductilă. poziţionarea şi numărul de goluri de trecere a şuruburilor conform ISO 7005-2. Aceştia vor avea toate garniturile. Flanşele cotului cu picior vor avea dimensiunile. În jurul fundaţiei hidrantului se va realiza o umplutură din nisip cu dimenisunile 0. pe 18 .08. ax prindere a corpului ventilului — oţel inox. revin Prestatorului. 2.5% Cr.5x1.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia.25 m în dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului şi să se aşeze talpa cotului pe o placă de beton prefabricat având 30x30x15 cm. 319/2006. Nicopole in loc Brasov Materialele pentru hidranţi vor fi după cum urmează:     corp.

12. 4.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Traseul de deplasare al personalului si autovehiculelor care deservesc Prestatorul va fi : de la poarta. precum si informarea personalului propriu cu privire la principalele riscuri specifice obiectivelor Beneficiarului. 8. 7. inregistrarea si luarea in evidenta a evenimentului se vor face de catre Prestator. . Personalul Prestatorului va respecta instructiunile si regulile de acces. Conducerea Prestatorului va asigura instruirea personalului propriu care lucreaza în incinta Beneficiarului. Nicopole in loc Brasov toata perioada derularii contractului. specifice Beneficiarului si comunicate de acesta Prestatorului. Crisana. Salariatii Prestatorului se vor conforma tuturor instructiunilor interne aplicabile.C. precum si a regulilor P. se vor aplica urmatoarele reguli : a) Daca victima evenimentului este un salariat al Prestatorului: . cercetarea.I de catre personalul propriu. pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarii. Prestatorul se obliga sa notifice in scris Beneficiarul cu privire la constatarea aparitiei unor situatii de pericol grav si iminent pe raza obiectivelor pe care isi desfasoara activitatea. 6. Personalul ce executa activitati in vederea indeplinirii contractului de prestari servicii sau de lucrari. atat în zonele de protectie sanitara din incinta Beneficiarului cat si pe amplasamentele predate de catre acesta va avea fisele medicale completate la zi. 13. Prestatorul va suporta consecintele juridice si materiale determinate de nerespectarea normelor de securitate si sanatate in munca. la locul de executare a serviciului/controlului/interventiei. pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarii. 9. cat si victime care apartin Beneficiarului: .Accesul pe teritoriul Beneficiarului si pe amplasamentele predate de acesta va fi permis numai personalului pentru care se face dovada efectuarii la zi a instructajului de securitate si sanatate in munca. 11. pe linia securitatii si sanatatii in munca.în comisia de cercetare numita de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate si persoane numite prin decizie scrisa de catre celalalt angajator . Prahova. 10. 14. Beneficiarul va executa inspectii regulate privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca de catre personalul Prestatorului . care lucreaza pe teritoriul Beneficiarului sau pe amplasamentele predate de acesta . . In cazul producerii pe teritoriul Beneficiarului a unui eveniment care a produs incapacitate temporara de munca.Prestatorul este obligat sa transmita inainte de inceperea lucrarilor/serviciilor o lista a salariatilor proprii. 3. deplasare si amplasare pe teritoriul Beneficiarului : . b) Daca in acelasi eveniment sunt implicate atat victime care apartin Prestatorului. Prestatorul raspunde de efectuarea instruirilor periodice si obligatorii ale personalului propriu. 19 . enuntate in Anexa la prezentul Protocol. Reprezentantii Prestatorului vor informa conducerea Beneficiarului despre toate accidentele/incidentele produse pe timpul activitatilor executate pe teritoriul acestuia. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea de catre personalul propriu a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 5. pe toata perioada derularii contractului.comunicarea.S.comunicarea evenimentului la inspectoratele teritoriale de munca se face de catre ambii angajatori. Accesul personalului si autovehiculelor apartinand Prestatorului se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului S.Inregistrarea si luarea in evidenta a evenimentului se face de catre ambii angajatori. 15. pe linia securitatii si sanatatii in munca. pentru cunoasterea si respectarea regulilor stabilite prin prezentul Protocol.

constructorul şi investitorul fiind obligaţi să asigure toate măsurile necesare şi adecvate pentru prevenirea şi stingerea eventualelor incendii (panou PSI.S. Planşele care guvernează lucrarea Planşele de execuţie care guvernează realizarea lucrărilor prevăzute în prezentul proiect conform acestui caiet de sarcini. Isabela Stoianovici 20 . se aplica dispozitiile legale privind comunicarea. echipament de protecţie şi intervenţie. precum şi să ţină cont de noile reglementări ce apar ulterior elaborării proiectului. cercetarea. XV.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Aceste situaţii izolate. Pentru toate celelalte tipuri de evenimente. dotări). va avea drept consecinta rezilierea contractului si plata daunelor interese ca urmare a executarii necorespunzatoare a contractului la care se pot adauga prejudiciile constand in alte sanctiuni aplicate Beneficiarului. pentru derularea contractului. Răspunderea pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revine antreprenorului. unele elemente neprevăzute sau de importanţă redusă pentru a căror realizare nu se regăsesc soluţii de rezolvare în documentaţia elaborată. Măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (P. Aceste reglementări nu sunt exhaustive şi nici limitative. inregistrarea si luarea in evidenta a evenimentelor. topire plumb) se face instructajul personalului care realizează aceste operaţii având în vedere prevederile Normativului C300 “Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata de execuţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora”. Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis (sudură. pe parcursul execuţiei. 17. precum şi şantierului care asigură execuţia lucrărilor de pozare a conductelor. locale vor fi tratate individual în execuţie pe măsura apariţiei acestora. Prahova.) Respectarea reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor. Nerespectarea de catre personalul Prestatorului a regulilor generale de securitate si sanatate in munca sau a prevederilor prezentului Protocol. 319/2006. precum şi echiparea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuţia reţelelor de distribuţie a apei.I. Crisana. XVI. Cu toate acestea se pot ivi. Nicopole in loc Brasov 16. de catre organismele abilitate ale statului. lipire cu flacără. Intocmit. asa cum sunt ele definite in Legea securitatii si sanatatii în Munca nr. sunt prezentate în borderoul pieselor desenate anexate documentaţiei. 319/2006 si Norma Metodologica de Aplicare a Legii nr. urmând să fie reglementate prin dispoziţii de şantier însoţite în cazul când se consideră necesar şi de schiţe. topire cu materiale izolante.