Reabilitare retea distributie apa str Basarabia, Crisana, Prahova, Nicopole in loc Brasov

Caiet de sarcini REŢELE ŞI RACORDURI APĂ
Prezentul caiet de sarcini se referă la pregătirea execuţiei, execuţia, verificarea şi recepţia lucrărilor de montaj a conductelor, pieselor de legătură şi fitingurilor din polietilenă de înaltă densitate. La elaborarea caietului de sarcini se au în vedere următoarele principale standarde şi normative:              I9-1994 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare Legea 10-1995-Legea privind calitatea în construcţii HG 273-1994-Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Anexă: Cartea tehnică a construcţiei Legea 50-1991-Legea privind autorizarea executării construcţiilor cu toate modificările şi completările din aferente C56 - Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente SR 4163/1-95- Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare SR 4163/3-96- Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi exploatare SR ISO 3607 – 95 - Ţevi de polietilenă PE. Toleranţe la diametrele exterioare şi grosimile de perete STAS 6054–77-Teren de fundare. Adâncimea de îngheţ STAS 8591–97-Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare SR ISO 3458-95-Asamblări între fitinguri şi ţevi de polietilenă sub presiune. Încercarea de rezistenţă la smulgere SR ISO 3503-95-Asamblări între fitinguri şi ţevi de polietilenă sub presiune. Încercarea de etanşeitate la presiune interioară. SR ISO 3663-95-Ţevi şi fitinguri de polietilenă sub presiune, serie metrică. Dimensiunile flanşelor.

În timpul executării săpăturilor şi a lucrărilor de execuţie a reţelelor de alimentare cu apă şi a legăturilor hidraulice în cadrul gospodăriei de apă se vor respecta normele generale şi specifice de protecţia muncii. Se vor avea în vedere următoarele:  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;  Normele generale de protecţia muncii elaborate în comun de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii;  Norme specifice de protecţie a muncii pentru construcţii hidroedilitare.  Protecţia muncii se va asigura şi prin folosirea dispozitivelor de inventar specifice, a semnelor convenţionale şi a indicatoarelor de securitate.

1

Reabilitare retea distributie apa str Basarabia, Crisana, Prahova, Nicopole in loc Brasov I. Generalităţi

Dispoziţii generale pentru executant Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii, executantul va desfăşura următoarele activităţi:  Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie, menţionate în borderou, precum şi a legislaţiei, standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere, astfel încât la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate  Conductele şi racordurile folosite pentru realizarea instalaţiilor trebuie să poarte un consemn de marcă care să asigure conformitatea cu normele standard  Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor prezentate. În timpul execuţiei:  Va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în cantităţile şi sortimentele necesare  Va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor materiale şi produse prevăzute în documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp o ofertă a altui material similar, cu caracteristici cel puţin identice din punct de vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în proiect  Va asigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare necesare în concordanţă cu graficul de execuţie şi cu termenele parţiale stabilite  Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în proiect (tipul materialului, diametre, adâncimea de pozare, pat de material, montaj, etc).  Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată durata de execuţie şi a probelor tehnologice, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs. Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse, documentele care atestă calitatea materialelor, instalaţiilor, celelalte documente care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma deplasărilor în teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare – control. Modificările de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai cu avizul proiectantului. Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în partea desenată a documentaţiei, în scopul informării beneficiarului la punerea în funcţiune despre elementele reale din teren. În caz contrar, executantul devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea proiectului. Dispoziţii generale pentru beneficiar Beneficiarului, prin dirigintele de şantier, îi revin următoarele sarcini:  Recepţia documentaţiei tehnice primite de la proiectant şi verificarea pieselor scrise şi desenate, precum şi a corespondenţei dintre acestea, exactitatea elementelor principale (lungimi, diametre, trasee, etc.)  Sesizarea proiectantului de orice neconcordanţă sau situaţie specifică apărută la execuţie, în scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente  Anunţarea proiectantului în vederea prezentării la fazele determinante: trasare reţele, punere în funcţiune sau alte situaţii  Neacceptarea modificărilor faţă de proiectul tehnic fără avizul proiectantului  Urmărirea ritmică a execuţiei lucrărilor în scopul respectării documentaţiei tehnice, participarea conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calităţii lucrărilor, la 2

prin dirigintele de şantier. Tubulatura va fi de culoare neagră cu patru dungi longitudinale albastre. Pentru depistarea gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. II. Domenii de aplicare. Se va respecta în totalitate tehnologia de execuţie a lucrărilor din prezenta documentaţie tehnică şi normele specifice date de furnizor. cratere. La examinarea cu ochiul liber ţevile din PEID trebuie să fie drepte. 3 . beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unităţile deţinătoare de gospodării subterane. efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinante  Neacceptarea sub nici un motiv a trecerii la o altă fază sau recepţia lucrărilor executate fără atestarea tuturor elementelor care concură la o bună calitate a materialelor şi execuţiei Pentru orice nerespectare a prevederilor proiectului tehnic. Tubulatura utilizabilă -agreată de benefiar. Prescripţii de livrare. arsuri sau cojeli.000 ore de funcţionare. durată mare de folosinţă. productivitatea ridicată şi eficientă la punerea în operă. IV. Nicopole in loc Brasov confirmarea lucrărilor ascunse şi a cantităţilor de lucrări. va solicita sprijinul proiectantului în scopul clarificării problemelor. să nu aibă defecte de importanţă. PN10 pentru toată reţeaua de distribuţie. fără fisuri. după caz. o răşină obţinută prin sinteză chimică de polimerizare a etilenei. culoarea lor să fie uniformă şi de aceeaşi nuanţă. etc. Polietilena este un material plastic. Crisana. PE100. Polimerul utilizat pentru tubulatura din polietilenă are o structură moleculară ce garantează păstrarea caracteristicilor mecanice pentru cel puţin 400. Lucrări pregătitoare Înainte de începerea execuţiei. III. Fiecare dintre acestea vor fi marcate corespunzător şi vor fi însoţite de certificate de calitate şi de garanţie. conducte de refulare la staţiile de pompare. beneficiarul. Utilizarea tubulaturii PEID are o serie de avantaje tehnice şi economice: manipularea şi montarea uşoară. instalaţii tehnologice în staţiile de potabilizare/ clorinare. Caracteristici şi avantaje Principalele domenii de utilizare a conductelor de PEID: reţele de distribuţie apă potabilă. Prahova. ca de exemplu rizuri.La temperaturi mai mari de +20C scade durata de folosinţă a ţevilor dar ele pot fi dimensionate ca atare în funcţie de temperatură. siguranţa în exploatare. rezistenţa la îmbătrânirea accelerată.va fi din polietilenă de înaltă densitate. transport şi depozitare Tubulatura PEID trebuie să aibă suprafaţa interioară şi exterioară curată şi lucioasă. SDR 17. la presiunea de utilizare şi o temperatură a fluidului de +20C. deformaţii etc. cu ajutorul cărora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrărilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zonă şi se vor stabili într-un proces verbal măsurile de siguranţă necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente. de tensiune şi timp. Materiale şi echipamente Condiţii generale Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi echipamente omologate.000–500. derivat al petrolului. rezistenţa la coroziune. suprafaţa interioară şi exterioară să fie netedă.

la tangentele de intrare şi ieşire din curbele realizate prin pozarea tuburilor. Locul de depozitare va fi curat şi uscat fixat la cel puţin 2 m distanţă de orice sursă de căldură. Lucrările pregătitoare vor cuprinde pregătirea şi curăţarea traseului de orice ar putea împiedica buna desfăşurare a lucrărilor. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru a nu murdări drumurile şi spaţiile adiacente (trotuare. La transportul conductelor. Planul pe care se depozitează conductele trebuie să fie nivelat. Dacă aceste operaţii se execută manual. planurile de încărcare trebuie să fie lipsite de asperităţi. al depozitării pământului şi al circulaţiei pe marginea şanţului. Pentru tuburile în colaci care se depozitează la orizontală. De asemenea se plantează ţăruşi pe porţiunile de aliniament. rezultate din polimerizarea etilenei. Se vor asigura împotriva căderii de la înălţime. în vârfurile de unghi ale acestora. se recomandă atenţie sporită la manipulare. tuburile să fie legate nu prea strâns în zona centrală. 4 . pentru a nu influenţa calitatea ţevilor sub acţiunea razelor U. Toate vehiculele care vor transporta conducte. Extremităţile ţevilor vor fi devaburate şi curate. 25÷50 m şi la toate punctele caracteristice (la cotiri în plan şi în profil. înălţimea poate să fie mai mare de 2 m. ceea ce provoacă formarea unor pungi de aer şi diminuarea debitului conductei. în punctele de schimbare a diametrului sau tipului de conductă. sau sub formă de bare.V. Înălţimea depozitului pentru conducte în formă de bare nu trebuie să depăşească 2 m. la solicitarea clienţilor  sub formă de bare de 6÷12m. manipularea şi descărcarea conductelor se execută cu mijloace mecanizate sau cu braţul unui excavator. Fixarea încărcăturii se poate face cu funii sau benzi de cânepă sau nylon. transport şi depozitare pentru a nu se provoca deformări ale acestora. sau similare. cu o copertină opacă. dar cu posibilitate de aerisire. V. la orizontală. spaţii verzi). Nicopole in loc Brasov Conductele şi accesoriile PEID.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Dacă sunt ambalate. totodată tuburile nu trebuie să fie niciodată în contact direct cu acestea pentru a nu provoca abraziuni sau deformaţii. Prahova. din 50 în 50 m. Racordurile şi accesoriile sunt în general furnizate în ambalaje. Dacă încărcarea. în punctele de branşament. în axul căminelor. pentru diametre mai mari de 110mm. în punctele cu masive de probă şi de ancoraj) şi marcaţi în conformitate cu notaţiile punctelor de pe planşe. Când tuburile sunt depozitate în spaţii deschise un timp mai îndelungat (1 an) este preferabilă protejarea lor de razele solare. va asigura curăţarea urgentă a lor. Depozitarea în aer liber nu va depăşi 2 ani. Fiecare ţăruş va avea doi martori amplasaţi perpendicular pe ax la o distanţă care să-i asigure împotriva degradării în timpul executării săpăturilor. sau împiedică golirea completă a conductei în caz de avarii şi reparaţii. Trasarea lucrărilor Trasarea conductelor se materializează pe teren prin ţăruşi amplasaţi pe axul viitoarelor trasee la intervale de cca. sunt furnizate în general în următoarele moduri:  în colaci de 50 sau 100 m pentru diametre de până la 110 mm. efectul fiind nepotrivirea între ele sau cu alte materiale. să nu aibă asperităţi sau pietre ascuţite. Crisana. trebuie să se evite tragerea tuburilor pe suprafeţe sau pe obiecte dure sau ascuţite. vor trebui să aibă platforma suficient de mare astfel încât conductele să nu atârne în afara ei. Depozitarea ţevilor tip bară se face în rastele metalice pentru a le proteja de acţiuni mecanice. pe axul traseului. Tuburile în colaci trebuie să fie aşezate. de preferinţă. În ambele cazuri se vor respecta strict recomandările producătorului. iar dacă această murdărie se va produce. Respectarea întocmai a cotelor de pozare prevăzute în proiect prezintă o deosebită importanţă pentru a nu se crea între căminele de golire şi de aerisire puncte înalte sau joase intermediare.

astfel încât tranşeele să stea deschise o perioadă cât mai mică de timp. se va face manual şi numai atunci când au fost aduse lângă şanţ tuburile din PEID şi au fost pregătite toate piesele speciale necesare.00÷1. Nicopole in loc Brasov Înaintea începerii lucrărilor se va încheia un proces verbal între beneficiar şi constructor în care se va menţiona starea terenului ce va fi afectat de lucrările de bază şi de organizare de şantier. fără pietre şi rădăcini. de rezistenţă corespunzătoare pentru susţinerea conductei. care este de 1. urmând ca acesta să fie refăcut la starea iniţială după terminarea lucrărilor. respectiv a patului de susţinere. La execuţia săpăturilor se vor folosi sprijiniri corespunzătoare naturii terenului întâlnit. La executarea săpăturilor.20 m. inclusiv probele de etanşeitate şi presiune.) şi a utilajelor necesare pentru executare. În terenuri alunecătoare săpăturile se deschid pe tronsoane relativ scurte. pe o singură parte a tranşeei.6m. Operaţiunea de săpare a ultimilor 20 cm. executarea urmând să se facă foarte rapid. În zonele în care este pământ vegetal se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare. Fundul şanţului trebuie să fie neted. de max. Adâncimea minimă de îngropare a conductelor din PEID este determinată de adâncimea maximă de îngheţ şi de traficul stradal. piese speciale.50 m depărtare de marginea tranşeei. epuismentelor. iar în locul de traversare a acestuia se vor monta podeţe prefabricate corespunzătoare scopului pentru care s-au prevăzut (pietoni. astfel încât să se prevină inundarea tranşeelor din ploi. 15÷20 m. Execuţia săpăturilor se va face după o prealabilă nivelare şi pregătire a terenului. Săparea tranşeelor şi a gropilor de fundaţii se execută în conformitate cu planurile de săpături din proiect şi a tehnologiei de execuţie indicate în specificaţiile acestuia. dimensiunilor construcţiei şi stabilităţii săpăturilor. până la cota inferioară a şanţului. Crisana. VI. Executarea săpăturilor. Materialele rezultate din desfacere vor fi depozitate cu grijă pentru eventuala lor refolosire. a tuturor materialelor (conducte. depozitarea pământului se va face la cel puţin 0. aceea opusă căii de acces şi transport a tuburilor şi materialelor pentru conductă. Adâncimea maximă de îngropare este determinată de umplutură şi de grosimea peretelui conductei. etc. Lucrările se vor executa întotdeauna din aval în amonte. pe tronsoane dinainte precizate. Prahova. vehicule). Tranşeele pentru montarea conductelor se execută cu pereţi verticali sau în taluz. Desfacerea sistemului rutier sau pietonal se va face pe o lăţime care nu va depăşi cu mai mult de 20 cm lăţimea săpăturii. în funcţie de natura solului şi spaţiul 5 .0. a pantei longitudinale şi în funcţie de reţelele edilitare subterane existente cu care se intersectează şi faţă de care trebuie pozate conductele dedesubt sau deasupra celor existente. În zona reţelelor subterane existente se vor executa numai săpături manuale. În toate cazurile în care lucrările se execută sub nivelul apei este necesară epuizarea apelor din săpătură pentru a se asigura executarea în uscat a montării tuburilor. Lăţimea şanţurilor se prevede de min. adâncimea fiind variabilă funcţie de adâncimea de îngheţ. Săpăturile se vor limita la tronsonul pentru care sunt asigurate toate cele necesare realizării tuturor lucrărilor. Antreprenorul poate aduce modificări în privinţa tehnologiei de execuţie cu obligaţia asigurării cotei de fundare. să se asigure o scurgere normală a apelor superficiale care ar putea fi stânjenită de realizarea săpăturilor şi a depozitelor de pământ. umpluturii Executarea săpaturilor Executarea săpăturilor va începe numai după organizarea completă a lucrărilor şi aprovizionarea. sprijinirilor.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. deasupra generatoarei superioare a conductelor. În lungul şanţului se vor monta parapete.

 să fie precizate toate măsurile necesare anticipate de executantul lucrării pentru protejarea reţelelor de conducte. cu condiţia asigurării stabilităţii săpăturilor pe toată durata execuţiei lucrărilor. Antreprenorul este obligat să delimiteze conturul săpăturilor prin parapeţi sau alte mijloace de protecţie în scopul prevenirii accidentelor.0 m lăţime la fiecare 2m înălţime. Alte moduri de execuţie a săpăturilor (în cheson cu aer comprimat. cu filete şi şpraiţuri (numai reglabile). Constructorul va programa lucrările astfel. Se vor amenaja de asemenea. Se va respecta în mod obligatoriu cota de fundare prevăzută în proiect.40 m). Săpăturile în gropi deschise se vor executa numai în pământuri fără apă subterană.  Cu taluz înclinat. cu următoarele condiţii:  să se respecte planul de săpătură. Înainte de începerea lucrărilor de excavaţii Executantul lucrării va întocmi şi va supune spre aprobare Autorităţii contractante un grafic de execuţie care va ţine seama de următoarele:  la obiecte apropiate sau adiacente lucrările de fundare trebuie să se defăşoare începând cu construcţia cu cota cea mai joasă. înclinarea taluzurilor şi lăţimea bornelor se adoptă în funcţie de natura terenului. La adâncimi mari şi în cazul unor condiţii hidrologice nefavorabile. prin pompare directă din săpătură cu colectarea apei prin şanţuri şi conducerea ei spre un curs natural de apă sau alte sisteme de epuizare. pasarele provizorii. Crisana. Prahova. încât să reducă la minim întreruperile traficului rutier şi va asigura montarea de podeţe cu bare de protecţie pentru circulaţia pietonală. de regulă cu borne de 0. oriunde este necesar. Antreprenorul poate aduce modificări elementelor de mai sus. fără sprijiniri (şanţuri de mică adâncime sau în terenuri de consistenţă foarte ridicată)  Cu taluz vertical cu pereţi sprijiniţi cu dulapi de lemn sau metalici. al bunei desfăşurări a circulaţiei. Săpăturile se vor executa manual sau mecanizat aşa cum va stabili Executantul lucrării. nefiind permisă sub nici un motiv depozitarea.5÷1. Lăţimea excavaţiilor va fi cea minimă practicabilă pentru montarea conductelor (D exterior+0. şpraiţurile şi tehnologia de execuţie se vor preciza de către Antreprenor care are obligaţia să execute săpătura la dimensiunile cerute prin proiect.  să se asigure forma plană şi regulată a platformelor şi taluzurilor. în tunel sau scut) nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini. cadrele de susţinere. Nicopole in loc Brasov disponibil pentru executarea săpăturilor. Antreprenorul este obligat să urmărească în permanenţă stabilitatea pereţilor săpăturilor sprijiniţi şi să ia operativ măsurile necesare. iar partea inferioară manual (cu pereţi verticali).  la săpăturile ce se efectuează în apropierea lucrărilor existente acestea să nu fie efectuate de mijloace de săpare mecanică. nici chiar provizorie. Săpăturile vor fi executate în funcţie de prevederile proiectului şi normativului C169:  Cu taluz vertical. Săpăturile se pot executa manual sau mecanizat.  timpul de execuţie al săpăturilor şi părţii subterane a construcţiilor să fie minim pentru a ţine săpătura cât mai puţin deschisă. Filetele. tranşeele se execută de multe ori combinat: partea superioară se execută mecanizat (în taluz). sau cu apă subterană epuizată. în apropierea săpăturilor pentru a nu se declanşa fenomene de alunecare sau surpare.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Modificarea acesteia se va putea face numai cu acordul Autorităţii contractante şi proiectantului. Depozitarea pământului săpat se va face în afara amplasamentului construcţiei. cablurilor electrice sau telefonice şi instalaţiilor 6 . etc. orizontali sau verticali.

 umplutura din prima etapă va fi compactată cu maiul de mână în straturi de maximum 20 cm. Aceasta se va executa în straturi de 30÷40 cm compactate cu maiul mecanic. nu va depăşi 100 m. Executantul lucrării are obligaţia de a asigura prin compactare cu maiul mecanic:  pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi în tranşeele conductelor din afara zonelor carosabile un grad de compactare de 80% Proctor. etc.  pentru umpluturi de amenajare a platformelor 90% Proctor.  pentru umpluturi în tranşeele conductelor în zone carosabile şi umpluturi în corpul drumurilor un grad de compactare de 95% Proctor.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Această măsură are drept scop evitarea plutirii conductei în caz de ploi abundente.  în cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere. înainte de turnarea betonului în pereţi sau execuţia zidăriei se retrasează axele construcţiei şi se materializează construcţia pe fundaţii. Prahova.  lungimea tronsoanelor de săpătură pentru conductele de refulare ale staţiilor de pompare va fi cea stabilită prin proiect. La executarea săpăturilor se va ţine seama şi de prevederile normativului I 22-99. lemn. Umpluturile se vor executa cu pământ rezultat din săpăturile şanţurilor. desprinderea hidroizolaţiei. Orice deteriorări (ravinări de taluze. După execuţia fundaţiilor. a pământurilor cu substanţe organice. În cazul săpăturilor executate sub nivelul freatic. Antreprenorul va ţine seama la întocmirea ofertei de obligaţia ce-i revine de a asigura epuizarea permanentă a apelor subterane. cu completările:  lungimea unui tronson de săpătură pentru conductele de alimentare cu apă. bolovani.  terenul vegetal se va săpa şi depozita separat.  după efectuarea probei de etanşeitate şi remedierea eventualelor defecţiuni se execută restul umpluturii. înmuierea terenului de fundare. iar în cazul conductelor pozate în zone necarosabile până la 10 cm de la nivelul terenului. cunoscând că eventualele stricăciuni ale acestora vor fi reparate şi plătite de executantul lucrării.  pământul care se aşează în jurul tubului nu trebuie să aibă pietre sau bolovani cu dimensiunea mai mare de 5 cm. Săpăturile pentru canale sau conducte se vor executa conform profilului longitudinal şi profilelor din proiect. Nu se va permite de către Autoritatea contractantă folosirea pentru umpluturi:  a pământurilor vegetale. Săpăturile se execută numai după trasarea construcţiei şi verificarea acesteia de către beneficiar.  a pământurilor cu conţinut de materiale diverse (cărămizi. urmând a fi folosit pentru acoperiri de taluze şi spaţii verzi. 7 . Executarea umpluturilor După montarea şi probarea conductelor se vor realiza umpluturile de pământ şi refacerea sistemului rutier şi pietonal. fiare rezultate în general din demolări). Bulgării de pământ se vor sparge înaintea aşternerii umpluturii. peste umplutură urmând a se aşterne 20÷30 cm de pământ vegetal. Crisana. în zone construite.) vor fi remediate şi suportate de Executantul lucrării. Pentru umplerea tranşeelor conductelor se va proceda astfel:  într-o primă etapă tranşeea se va umple parţial până la 20÷30cm peste partea superioară a tubului lăsându-se libere zonele de îmbinare între ţevi sau mufe. trecerea la celălat tronson fiind condiţionată de terminarea completă a umpluturilor la cel în lucru. Nicopole in loc Brasov subterane.

Pentru stabilizarea temperaturii conductei cu cea a terenului. grosime ce rezultă din condiţia lăţimii şanţului de pozare: Bmin = Dext + 0. tuburile de polietilenă pot acumula tensiuni dacă sunt blocate la extremităţi. Partea superioară a şanţului se va reumple cu materiale rezultate din săpătură curăţate de elemente cu diametru mai mare de 10 cm şi de fragmente vegetale şi animale. VIII. de preferinţă în perioadele mai puţin calde ale zilei. Compactarea va trebui să fie aplicată tubului doar lateral şi niciodată vertical. volumul acesteia. natura terenului de fundare. Compactarea stratului până la 2/3 din grosimea tubului trebuie executată cu mare grijă. cu bătătoare mecanice grele. reacoperirea până la 15÷20 cm în zona adiacentă şi punerea nisipului în jurul tubului (patul de pozare) în zona cea mai avansată. Înainte de coborârea în şanţ a conductelor se aşează pe fundul şanţului un pat de nisip de cca. fiecare strat de 15÷20 cm fiind compactat separat. încercând să se evite deplasarea tuburilor. sistemul constructiv. natura terenului de fundare. Lucrările se vor efectua pe trei porţiuni consecutive: reacoperirea până la 50 cm deasupra generatoarei superioare a tubului în prima zonă. Crisana. din aval în amonte. Conductele se coboară în şanţ una câte una pe măsură ce se sudează între ele sau se mufează (funcţie de semifabricatul de pornire). în cazul conductelor grele. umplutură şi În funcţie de importanţa construcţiei. ca: trasarea axelor construcţiei.15 m. avansându-se într-o singură direcţie. manual. încercând să se evite deplasarea tuburilor. poate fi practicată numai de la înălţimea de 1 m deasupra conductei. Se vor lua probe pentru verificarea compactării umpluturilor mai ales acolo unde cota terenului amenajat este mai sus decât cota terenului natural. protecţiei tubului. De asemenea. Odată realizată poziţionarea tuburilor în săpătură. lateral umplutura de nisip va fi de minim 0. 15 cm grosime.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. pereţilor. Acest strat va trebui să înconjoare tubul de fiecare parte. fapt pentru care umplerea primilor 50 cm deasupra tubului se va executa pentru toată conducta în aceleaşi condiţii de temperatură externă. Controlul compactare calităţii lucrărilor de săpătură. Prahova. una din extremităţile conductei va trebui menţinută în permanenţă liberă pentru a se putea mişca. În condiţii speciale. 8 . Pentru compactarea manuală se recomandă utilizarea bătătorului din lemn cu muchii rotunjite. Se repetă operaţia pentru zone de 20÷30 cm. deasupra acestora se aşterne un strat de nisip în grosime mai mare de 10 cm. Pozarea conductelor Pozarea conductelor în şanţuri se va efectua în mod obligatoriu pe un strat de nisip de 0.40 m. În nici caz nu se vor monta la temperaturi sub –5ºC. Nu se recomandă prelucrarea mecanică a ţevilor la temperaturi sub +5ºC.20 m grosime de fiecare parte a conductei. prin obligaţiile de proiectare şi asistenţă tehnică va fi chemat pe şantier pentru verificarea şi consemnarea în scris a lucrărilor în faze ascunse. indicat de producătorul de conducte. Conductele nu se vor poza pe cât posibil la temperaturi ambiente sub 0°C. Coborârea conductelor în şanţ se poate executa manual în cazul conductelor uşoare sau cu ajutorul trepiedului şi a macaralei. operaţia de pozare poate fi îmbunătăţită utilizând materiale geotextile în scopul stabilizării fundaţiei gropii. adâncimea de fundare. Datorită coeficientului de dilatare termică liniară. Nicopole in loc Brasov VII. Compactarea mecanizată. proiectantul. măsurat de la generatoarea superioară a tubului.

 apoi se poate trece la pregătirea capetelor tuburilor şi fitingurilor: tăierea tuburilor se va face numai cu foarfecă specială la diametre mici şi cu ghilotina la diametre 9 .  se va folosi numai forţă de muncă calificată şi autorizată de o firmă / instituţie de strictă specialitate în lucrări de PEID  se vor respecta cu stricteţe condiţiile generale pentru pregătirea şi asigurarea locului de sudură. pot fi realizate direct prin curbarea conductei. Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor se va evita inundarea şanţului cu ape subterane sau pluviale. dispozitive.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. în cazul apei subterane sub epuismente continui pe toată durata acestor operaţiuni. zgârieturi  se va verifica calitatea materialului elementelor ce urmează a fi îmbinate pentru a se asigura de compatibilitatea acestora. unelte. Se vor prezenta protocoale de sudură. Până la efectuarea probei de presiune umpluturile din zona specială se vor executa parţial. în lungul generatoarei superioare se va monta un fir conductor de cupru izolat cu secţiunea 2.cu rază de curbură mai mare. Executarea patului de pozare şi montarea conductei se vor face numai în condiţii uscate. iar la 0°C de 50 ori diametrul exterior. incluziuni. raza minimă de curbură este de 20 ori diametrul exterior. fără fisuri. de la temperatura de 20°C în sus. IX. Firul se prinde de corpul conductelor cu bandă adezivă din 2 în 2 m distanţă şi se va lega de partea metalică din căminele de vane. arsuri. Racordurile sunt împărţite în două categorii fundamentale: nedemontabile şi demontabile. Sisteme de îmbinare Conductele PEID se pretează la diferite metode de îmbinare şi prezintă o varietate largă de posibilităţi de alegere a acestora în baza evaluărilor tehnico – economice specifice. Nicopole in loc Brasov La terminarea lucrărilor se îndepărtează toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de pământ. Soluţia de îmbinare a conductelor agreată de beneficiar va fi prin sudură cap la cap. Deasupra stratului de nisip acoperitor se va aşeza o bandă elastică din material plastic de culoare albastră cu inscripţia – ATENŢIE ! CONDUCTĂ APĂ POTABILĂ. Prahova. tuburile şi fitingurile din PEID se vor verifica dimensional şi vizual: culoarea trebuie să fie uniformă. materiale şi echipamente originale.  se va respecta cu stricteţe tehnologia de execuţie specifică fiecărui tip de sudură. În vederea obţinerii unei suduri de calitate. În căminele de vane pentru montarea armăturilor se vor utiliza adaptoare de flanşă cu flanşă de oţel. se vor avea în vedere următoarele condiţii minime:  înaintea începerii operaţiunilor pregătitoare. inclusiv branşamente.5 mm2. Pentru schimbările bruşte de direcţie se vor utiliza fie fitingurile uzinate din polietilenă. Schimbările de direcţie. La execuţia lucrărilor sunt obligatorii şi minime următoarele condiţii: se vor utiliza doar scule. specificate de producător/furnizor. Pentru semnalizare. suprafeţele netede. Astfel. verificate şi autorizate de producătorul/furnizorul materialelor din polietilenă de înaltă densitate. respectiv asigurarea posibilităţii detectării traseului de pozare la conductele de serviciu. fie piese speciale din fontă ductilă în cazurile pentru care primele nu există. lăsând liber zonele de îmbinare între tuburi şi la fitinguri în scopul posibilităţii de control vizual al etanşeităţii. cojeli. deoarece conducta din polietilenă ar putea ajunge în stare de flotare. specificată de producător/furnizor. pe corpul conductelor din PEID. lăsându-se traseul lucrărilor în stare curată. Raza de curbură minimă este în funcţie de temperatura de montaj şi presiunea nominală a conductei. Crisana.

depunerii de praf. în conformitate cu specificaţiile tehnologice ale producătorului/ furnizorului Se recomandă executarea sudurilor pe mal. având grijă să nu se mai atingă cu mâna suprafeţele ce se sudează  se trece la utilizarea dispozitivelor speciale adecvate tipului de sudură.0 m distanţa dintre feţele exterioare ale căminelor de la capetele tronsonului. Pentru a ţine seama de variaţia lungimii (destul de mare) în funcţie de temperatură.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia.).  conducte apă – conducte apă 0.5 m. Se recomandă ca temperatura aerului în perioada executării sudurilor pentru formarea firului de conductă să nu depăşească 20°C. fie capătul liber al conductei se va trece prin piesa de trecere gata montată în perete. În caz de execuţie a unor suduri în şanţ. căderea de pământ sau orice alte obiecte pe dispozitivul de sudură. Nicopole in loc Brasov începând de obicei cu 110 mm. se va avea grijă suplimentar ca să nu se producă surpări ale terenului. fie piesa de trecere gata pregătită se va trece pe tub (în cazul înzidirii ulterioare a acesteia).6 m. se recomandă ca lungimea totală a firului de conductă să depăşească cu cca. Crisana. În cazurile când proiectul prevede treceri ale conductelor prin pereţi. temperaturile de lucru ale apei potabile transportate şi temperatura solului. curăţirea definitivă a suprafeţei de sudare se va face cu o ţesătură textilă sau hârtie absorbantă îmbinată cu un solvent recomandat de producător /furnizor. Înaintea montării definitive a conductei în îmbinările cu piesele speciale din cămine. capetele se vor pregăti cu puţin timp înainte de sudură prin rabotare în vederea obţinerii unui capăt de conductă perfect perpendicular pe axul longitudinal al piesei şi îndepărtării aşchiilor din tăiere precum şi a unui strat superficial exterior foarte fin (supus posibilelor alterări din cauza razelor UV. Amplasarea reţelelor de distribuţie faţă de alte reţele este următoarea:  conducte apă – cabluri electrice 0. 1. prin desfăşurarea conductei de-a lungul şanţului. Acesta pentru a se preveni ulterior fie smulgerea conductei din îmbinare. Proba de presiune Conducta trebuie să asigure debitele de calcul la presiunile de serviciu pe toată lungimea ei. La verificarea tranşeei şi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei. firul de conductă va fi tăiat la lungimea finală ţinând cont de temperatura de montaj. Îmbinarea tubulaturii PEID cu alte tipuri de material se va face prin îmbinare cu flanşe pentru care tubulatura PEID se va prevedea cu o piesă specială adaptor cu flanşă la care se ataşează o flanşă liberă din oţel inoxidabil acoperită cu PP montată pe conductă sau prin mufare. panta părţii inferioare a tranşei şi natura terenului. Lansarea conductei în şanţ se va face prin ridicarea şi mutarea firului asamblat pe mal pe traverse din lemn aşezate transversal peste şanţ la distanţe în funcţie de diametrul exterior (orientativ la fiecare 3 m pentru conducta  110 mm respectiv 6 m pentru  125 mm sau mai mari) şi apoi scoaterea succesivă a traverselor. înaintea executării sudurii din zonele respective. aliniamentul.  se însemnează poziţiile limită ajutătoare pentru sudură. fie înţepeniri în acestea şi deformarea ei. 10 .  X. Prahova. Se admit următoarele abateri limită:  la pante ±10% faţă de proiect  la cote ± 5 cm faţă de cote proiectate. etc. În nici un caz nu este permisă executarea sudurilor la temperaturi ale aerului sub –5°C sau peste 30°C.

1 bar/5 min. În tot acest interval se vor supraveghea atent toate îmbinările pentru a putea depista prompt orice neetanşeitate. necesitând completarea apei în consecinţă. recomandându-se orientativ 4 ore pentru conducte fără racorduri şi 12 ore pentru conducte cu racorduri. 12 ore de la începerea punerii sub presiune progresivă. Încercarea rapidă se consideră reuşită dacă pierderea de presiune nu depăşeşte valoarea de 0. ridicarea progresivă a presiunii şi completarea cu apă datorită dilatării. este necesar să se urmărească realizarea următoarelor condiţii: la probele de apă să se asigure evacuarea completă a aerului din conductă. Pentru umplere se va folosi apa potabilă adusă cu cisterna dintr-o sursă din apropiere. la aceste încercări pentru a avea rezultate comparabile şi certe. în general branşamentele. Conducta se va umple lent. se va efectua încercarea finală. se va efectua conform SR4163-3/96 şi instrucţiunilor producătorului / furnizorului.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Încercarea rapidă se admite numai pentru tronsoane de conducte ce nu depăşesc lungimea de cca. Nicopole in loc Brasov Proba de presiune la rezistenţă şi etanşeitate. începând din punctul cel mai jos. ca temperatura pe toată durata acestora să fie cât se poate de constantă. în mod orientativ la 20°C şi presiunea nominală cu cca. 0.0 bar la o diferenţă de temperatură de 10°C.1 bar/ h. evacuarea aerului să se facă prin ştuţuri cu robinet. 30 m şi au diametrul nominal de maxim Dn 50 mm. Durata încercării preliminare va fi conform instrucţiunilor producătorului/ furnizorului.5%. 3 ore pentru diametre până la Dn150 mm inclusiv şi de cca. Altfel spus. recomandându-se o durată de cca. Din acest motiv se recomandă efectuarea acestei probe în timpul zilei. 1. constând din umplerea. Pentru ca probele de presiune să dea rezultate corecte. odată cu umplerea acesteia cu apă. iar durata este de 1 oră. Prahova. la capătul amonte al tronsonului care se încearcă în timpul încercării să se urmărească cu rigurozitate variaţiile de temperatură ale conductei. 0. Presiunea de încercare va fi de 1. la care pierderea de presiune la încercarea finală nu depăşeşte 0. Se recomandă efectuarea unei încercări suplimentare. Încercarea rapidă. Pe acest interval se va urmări temperatura şi variaţia de presiune care se va încadra în limitele specificate de producător / furnizor. este aceea la care durata totală a încercării este inferioară celei normale prezentate anterior. Orientativ. Crisana. deoarece atunci variaţiile de temperatură sunt mai reduse decât pe timpul nopţii.5 h după atingerea presiunii de încercare. 6 ore pentru diametre mai mari. Lungimea maximă a unui tronson încercat nu va depăşi 500 m. presiunea din conductă va fi scăzută în trepte şi se poate trece la umplerea în continuare a şanţului. Durata atingerii în trepte a presiunii de încercare va fi precizată de producător/ furnizor. amplasate la partea superioară a capacelor de probă. După reuşita încercării preliminare. Ca precauţie principală se va avea în vedere elasticitatea ridicată a materialului.5X Pn.5÷2. La presiunea de încercare se poate conta suplimentar pe o creştere a volumului cu cca.0 %. se poate admite ca fiind o încercare reuşită aceea.5 m/s. 11 . Pierderea de presiune din cauza temperaturii se datorează creşterii volumului interior ca urmare a dilatării. După efectuarea probei de presiune. urmărind cu stricteţe evacuarea completă a aerului. Această dilatare este progresivă şi se stabilizează după cca. ceea ce cauzează o variaţie de presiune în mod orientativ de cca. se va avea grijă.5-1. Încercarea rapidă va începe la 0. Debitul de umplere se va alege astfel ca viteza de umplere să nu depăşească în nici un caz 0.

după care se va trece la spălarea finală. Soluţia de dezinfectare se menţine timp de 24 ore. Punerea în funcţiune (PIF) sau darea în exploatare După spălarea definitivă şi reuşita analizelor fizico. Verificările. La realizarea lor se va ţine cont şi de detaliile ce includ partea hidraulică. prin umplerea cu apă potabilă şi adăugând o soluţie ce conţine clor în cantitate de cca. Nicopole in loc Brasov XI. timp în care în mai multe puncte (hidranţi. Spălarea şi dezinfectarea conductei Se va proceda conform prevederilor SR 4163-3 /1996. în ordinea prevăzută în profilele longitudinale. lungimea capătului liber în cămin lăsându-se la 25 cm. iar între construcţie şi peretele gropii se va lăsa o banchetă de lucru de minim 50 cm. încercările şi probele vor fi executate conform normativului C.56-85. Verificările se vor axa în principal pe următoarele aspecte ale lucrărilor:  aspectul şi starea generală  elementele geometrice  execuţia nodurilor  realizarea umpluturii de nisip în pat şi în zona specială  poziţia hidranţilor de incendiu  corespondenţa cu proiectul Proiectantul va fi invitat pe şantier pentru verificările la fazele determinante conform programului de control şi ori de câte ori se ivesc pe parcursul execuţiei lucrărilor elemente ce nu puteau fi prevăzute la proiectare şi care impun rezolvarea de către acesta. Pe toată durata execuţiei căminelor. Executarea lucrărilor anexe Executarea construcţiilor accesorii la reţeaua de alimentare cu apă are ca regulă generală punerea în funcţiune a reţelei din amonte spre aval. cu apă potabilă de la reţea.chimice şi bacteriologice se poate trece la PIF a reţelelor de alimentare cu apă executate din PEID. beton armat şi beton precomprimat” indicativ NE 012-99 în alegerea betonului şi a caracteristicilor sale. a hidranţilor de incendiu şi căminelor se va marca cu un sistem de reperaj executat conform STAS 9570/1-89. XIII. Prahova. Partea superioară a căminelor va fi la nivelul terenului sistematizat. La terminarea lucrărilor poziţia reţelelor subterane. firul de semnalizare şi detectare montat pe generatoarea superioară a conductei se va introduce şi în cămine. pe amplasamentul indicat în planul de situaţie. Crisana. Spălarea conductelor se va face imediat după efectuarea probei de presiune. cişmele. La proiectarea căminelor se va ţine cont de prevederile normativului P 73-78 “Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide” precum şi de “Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton. 12 . Pentru a putea utiliza sistemul de reperaj al conductelor din PEID. branşamente) se verifică concentraţia prescrisă. Construcţiile anexe se vor executa concomitent cu realizarea conductelor de legătură.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. 25 ÷ 30 mg clor activ / l volum conductă. Căminele de vane se vor realiza din beton armat monolit. standardului SR4163-3/1996. Săpătura se va face cu sprijinirea pereţilor. HGR 273/1994. Dezinfectarea se va face imediat după spălarea. va exista personal tehnic calificat şi atestat pentru astfel de lucrări care să conducă operaţiunile de realizare a căminelor. a celorlalte standarde şi normative citate. XII.

00 m. Se va avea grijă ca înălţimea de cădere a betonului să nu fie mai mare de 1. Temperatura indicată de turnare este de 13-20C. Etanşarea rostului se realizează prin încastrarea betonului proaspăt şi bine compactat. cu efect similar). Transportul betonului se va face în general cu autospeciale. Se trece apoi la cofrarea peretelui (partea exterioară) şi montarea armăturii şi a pieselor de trecere. 13 . Betonarea se va face cu ajutorul urmatoarelor utilaje:  macara 16tf. Turnarea betonului se va face astfel încât fiecare strat să se compacteze înainte de turnarea stratului următor. Crisana. a aripilor profilului. astfel încât betonarea sa fie continuă.8 m3 cu furtun flexibil. Nu se va turna beton în radier fără recepţia armăturii şi consemnarea acesteia într-un proces verbal de lucrări ascunse. După recepţia acestora se cofrează şi partea interioară. Înainte de betonare se va stabili ritmul de livrare a betonului. Betonarea radierului se va face fără întrerupere cu ajutorul benei cu furtun. ciment I32. prin ferestre lăsate în cofrajul bazinului la înălţimi mai mici de 50 cm şi compactare cu vibratorul de interior Ø70 şi Ø36 mm cu cordon flexibil de 5.5. Abaterile admisibile sunt cele date de normativele P73-78. Lucrările de betonare şi montare a armăturii în radier se vor face de pe podini. trecută prin cleme şi armătura radierului.5 cu γ = 2200 ÷ 2500 kg/m3 realizat cu agregate naturale grele. Fasonarea şi montarea armăturilor vor respecta condiţiile impuse de STAS 10107/0-90 şi NE 012-99. C56-85 şi NE 012-99.0 metri.  bena de 0. Montarea benzii de profil PVC la poziţie se face prin legarea cu sârmă neagră (1-2 mm). grad de impermeabilitate P8. La betonare se va folosi un beton greu clasa C18/22.8/3. Betonarea pereţilor se va face prin completare cu beton pe toată circumferinţa în mod uniform în straturi de 15-20 cm. iar raportul A/C de 0. Acesta nu se va turna fără realizarea procesului verbal de recepţie a terenului. Apoi se va monta armătura din radier conform detaliilor de execuţie. Nu se va turna beton pe timp friguros sub 5C. Vibrarea betonului din radier se va face cu vibratorul de placă. Turnarea se va face cu macara şi benă cu furtun.45. Toate materialele ce se vor pune în operă vor avea certificat de calitate şi vor respecta condiţiile impuse de standardele în vigoare. Prahova. Pentru etanşarea rostului de lucru dintre radier şi pereţi se va monta profilul din PVC plastifiat (sau material expandabil la contactul cu apa din betonul proaspăt din pereţi. Nicopole in loc Brasov În timpul executării săpăturilor şi a lucrărilor de execuţie a structurii de rezistenţă se vor respecta instrucţiunile privind După realizarea săpăturii se va trece la turnarea betonului de egalizare într-un strat de 5 cm. Se interzice punerea în operă a betonului la care s-a depăşit durata maximă între preparare şi turnare (90 de minute). Înainte de începerea lucrărilor de betonare constructorul va efectua probe prealabile pentru determinarea reţetei optime a betonului în vedera realizării gradului de permeabilitate prescris. astfel încât să nu se producă segregarea lui. tubul central rămânând liber în înălţimea rostului format între radier şi pereţi. În timpul lucrărilor se vor respecta “Instrucţiunile tehnice pentru folosirea profilului încastrat din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor din cadrul construcţiilor hidrotehnice” C163-73. Va fi un beton C2. Consistenţa betonului va fi T3/T4. Clemele se fixează pe conturul profilului la intervale de 33 cm.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia.  vibrator de adâncime şi suprafaţă.5 (B50). sau care prezintă început de priză. Betoanele şi armăturile se vor prepara şi confecţiona în secţiile bazei de producţie ale executantului sau în secţii specializate ale furnizorilor. protecţia muncii. Prepararea betonului se va face în staţie de betoane atestată de către o comisie internă în prezenţa unui reprezentant desemnat de ISCLPUAT.

un proces verbal existent şi demontarea sprijinirilor pereţilor gropii.00x 2. Radierul va avea o grosime de 25cm. Caminul de vane Căminul de 2.5. folie PVC. Prahova. La partea inferioară a căminului s-a prevăzut o başă nebetonata de colectare a apei ce poate apărea ocazional din infiltrarea apelor meteorice. Crisana. Acoperirea armăturii va fi de 4.00 m(dimensiuni interioare) .Căminul se va tencui cu mortar de hidroizolare. Bransamente de apa Se vor executa conform detaliilor standard din proiectul tehnic. plansa DA-01. Sub +5ºC nu se execută stropiri. Caminele de bransament vor fi de tip monolit sau prefabricate. astfel încât să nu apară abateri ale perioadei de timp stabilită în plus sau minus cu 15 minute. De asemenea de cel puţin două ori pe schimb.5cm. Totodată se va realiza protecţia betonului (în special în placă) cu diferite materiale (rogojini. La rezistenţe peste 5 N/mm² nu se mai face stropirea. Nu se vor monta piesele de trecere fără consultarea în prealabil şi a detaliilor prevăzute în planşele cu instalaţia hidraulică aferentă acestui obiect. Pe toată durata execuţiei căminelor. Betonarea căminului se va face cu beton clasa C18/22. Nu se va realiza umplutura de pământ în jurul construcţiei fără verificarea betonului din pereţi şi consemnarea într. acoperirea armăturii va fi de 2. La realizarea caminelor se va ţine cont şi de detaliile ce includ partea hidraulică. cât şi la exterioar pentru a fi protejat împotriva pânzei freatice prezente. De asemenea s-au prevăzut trepte metalice de acces. 14 .La bază s-a prevăzut un strat de beton de egalizare de cinci centimetri. După turnarea peretelui se va realiza placa de la partea superioară a bazinului. . Pentru faţa peretelui orientată spre interiorul căminului. iar armarea cu oţel beton OB37. Placa va avea o grosime de 15 cm şi se va arma cu oţel beton OB 37. Stropirea betonului cu apă va începe de la 2÷12 ore de la turnare. Placa de la partea superioară va avea o grosime de 15cm. Decofrarea elementelor se va afce cu respectarea instrucţiunilor din cadrul de practică NE 012-99 – capitolul 14 “Decofrarea”. Nicopole in loc Brasov Calitatea betonului preparat va fi verificată la fiecare transport din punct de vedere al concordanţei cu clasele precizate şi a respectării duratei de transport. Înălţimea liberă a căminului va fi de 1. atât la interior. La partea superioară s-a prevăzut un gol circular cu diametrul de 75 cm pentru vizitarea căminului. constructorul va verifica consistenţa betonului imediat după descărcarea din mijlocul de transport.00x 2. iar pereţii vor avea o grosime de 20cm.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. prelate) funcţie de temperatura din timpul execuţiei. Atât pentru radier cât şi pentru pereţi se va asigura menţinerea umidităţii betonului timp de 14-28 zile în funcţie de anotimp şi condiţiile de expunere.5 cm atât în radier cât şi în pereţi la partea exterioară. Caminele de bransament vor fi amplasate la aproximativ 1 metru in interiorul proprietatii. Armarea se va face cu oţel beton OB37.50m. Ritmul de livrare a transportului de beton va fi stabilit pe bază de program de lucru. va exista personal tehnic calificat şi atestat pentru astfel de lucrări care să conducă operaţiunile de realizare a căminelor.

Radierul va avea o grosime de 20cm. ferite de îngheţ sau supraîncălzire. cond. PEID. BS EN 1092-2. Înălţimea liberă a căminului va fi de 1. iar pereţii vor avea o grosime de 20cm.Cuplaj universal cu sistem incorporat de autoblocare si rezistenta la smulgere si tractiune pe toate tipurile de conducte: otel. Depozitarea inelelor sau a garniturilor din cauciuc se va face la întuneric. Gama de presiuni nominale pentru flanşe va fi cel puţin egală cu cea mai ridicată presiune a conductelor şi fitingurilor la care sunt anexate.etc.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Cuplajul universal din fonta ductila . BS 2494:1990 sau echivalent şi vor fi de două tipuri:  garnituri plate fără inserţie metalică.Temperaturi: -20°C •:• +80°C . dar cu o presiune nominală de cel puţin PN 10. Armături şi accesorii Flanse Materialul şi modul de îmbinare a flanşelor vor fi în conformitate cu clauzele relevante ale specificaţiilor referitoare la fiecare material de conductă.Deflectie unghiulara preluata intre conducte: 4° . demontabila si interschimbabila pentru toate tipurile de conducte .din fibra de sticla. Placa de la partea superioară va avea o grosime de 15cm.etc. iar armarea cu oţel beton OB37. fonta. poziţionarea si numărul golurilor de trecere al şuruburilor prin flanşe vor fi conform ISO 7005-2. robinete şi accesorii. libere de orice tensiune.din fibra de sticla.70 m(dimensiuni interioare) La bază s-a prevăzut un strat de beton de egalizare de cinci centimetri.Suruburi si piulite din inox pasivat.20 x1. ce rezista foarte bine in conditiile montajului ingropat la actiunea agentilor corozivi din diferite soluri .00x 1. azbociment.5. PEID. cu o grosime de minimum 3mm în conformitate cu STAS 173389. . 50 ani . cu scopul de a permite asamblarea tuturor tipurilor de racorduri.Corp din fonta ductila GGG40 vopsit epoxy (minim 250µm) . Crisana.care sa nu necesite componente suplimentare de montaj functie de tipul si sectiunea conductei.cond. Dimensiunile.  garnituri cu inserţie metalică. fonta.Standard de referinţa: ISO 9001 15 .Sistem de etansare cu inel din PLASTIC tip diafragma cu mare toleranta. De asemenea s-au prevăzut trepte metalice de acces Betonarea căminului se va face cu beton clasa C18/22.Durata de viata a garniturii din plastic =min .50m. Prahova.. Nu se vor monta piesele de trecere fără consultarea în prealabil şi a detaliilor prevăzute în planşele cu instalaţia hidraulică aferentă acestui obiect. Garnituri şi inele de etanşare Garniturile şi inelele de etanşare vor fi fabricate din cauciuc natural sau sintetic. DIN 3535 partea 3.Cuplajul sa aiba sistem unitar de prindere pentru toate tipurile de conducte : otel. La partea superioară s-a prevăzut un gol circular cu diametrul de 75 cm pentru vizitarea căminului. adecvat pentru utilizarea la apă potabilă.Căminul de bransament Caminul de 1. Nicopole in loc Brasov . azbociment. . DIN 2501 sau echivalent.

bronz. Presiunea nominală a vanelor cu sertar va fi cel puţin egală cu cea mai înaltă presiune de pe conductele pe care sunt montate (PN 10). Dn25. conform EN-1563. Apometre Conditiile tehnice de calitate vor fi în conformitate cu normele si caietele de sarcini de omologare a produsului . în funcţie de utilizare.). Vanele cu sertar vor fi alcătuite din materiale rezistente la coroziune. vor fi făcute din oţel inoxidabil. Corpul şi sertarul vor fi făcute din fontă ductilă. Direcţia de operare va fi în sensul acelor de ceasornic pentru a închide robinetul. În documentele însotitoare producătorul va garanta buna functionare a produselor livrate . alamă nichelată sau alte materiale rezistente la coroziune. iar vanele cu mufe vor fi montate îngropat (vane de concesie înaintea căminelor de apometru etc. Vanele vor fi prevăzute cu plăcuţe indicatoare pentru poziţia închisă şi cea deschisă. goliri. Vane cu sertar Vanele cu sertar vor fi. În cadrul perioadei de garantie. BS 2789 sau echivalent.F4 . Vanele sertar cu flanşe vor fi montate în cămine (incendiu. Componentele interne. Dn15. by-pass etc. piuliţe si şuruburi. BS EN 1092-2. DIN 2501 sau echivalent. Sertarul va fi înglobat în cauciuc (EPDM) vulcanizat. poziţionarea şi numărul golurilor de trecere a şuruburilor conform ISO 7005-2. garnituri. monojet sau multijet.corp îngust) sau F5 (corp normal) şi vor avea dimensiunile flanşelor. În contractul de livrare cu furnizorul se va solicita un termen de garantie de 24 luni de la punerea în functiune. DIN 1693. Nicopole in loc Brasov Nr crt Denumire Produs Caracteristici tehnice DN / Tolerante Lăţime 220250 209233 234262 230238 PN 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 1 2 3 Cuplaj universal fonta ductila Cuplaj universal fonta ductila Cuplaj universal fonta ductila Cuplaj universal fonta ductila Ø 50/ 46-71 Ø 65/ 70-88 Ø 80/ 84-105 Ø 100/ 104132 Pregătirea capetelor conductelor pentru cuplajele respective va fi făcută în conformitate cu cerinţele şi toleranţele specificate de către producător. pre-echipate pentru transmiterea la distanţă 16 . presiunea precizată în proiect. Contoarele propuse vor fi clasa C(R=160). producătorul este obligat să înlocuiască orice componentă (sau întreg echipamentul) care a condus la aparitia unei avarii datorită unei calităti necorespunzătoare a produsului. Crisana. Dn20. Prahova.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia.). cu flanşe sau cu mufe. Vanele cu sertar cu flanşe Vanele cu sertar cu flanşe vor avea dimensiunile între flanşe conform DIN 3202partea l. mecanism semiuscat sau uscat. Toate vanele cu sertar cu mufe ce se vor monta îngropat vor fi furnizate împreună cu roata de mână din fontă turnată. altele decât sertarul.

Hidranţii de incendiu trebuie sa fie pozaţi riguros vertical. sau Aprobare de model C.I.G. Hidranţii de incendiu vor avea DN 80 mm şi vor fi amplasaţi în conformitate cu prevederile proiectului tehnic. minim 5 ani Hidranţi supraterani Dn80 mm Se vor executa conform detaliilor standard din proiectul tehnic.L. Corpul fiecărui hidrant suprateran va fi prevăzut cu două guri de branşare (racorduri) tip B-STAS 701-74 şi va avea un dispozitiv special de blocare în caz de coliziune. Prahova. pe conducte cu diametrul minim de 110 mm.E. Hidranţii procuraţi din import vor avea în mod obligatoriu. Aviz sanitar sau declaraţie de la producător că produsele pot fi utilizate în reţele de apă potabilă Furnizorul va asigura în cadrul contractului următoarele : a) Buletine de verificare metrologică iniţială a contoarelor sau după caz. vor permite demontarea completă şi înlocuirea pieselor de schimb fără dificultăţi. nu se acceptă transmiţătoare cu contact Reed.E.R. se execută o betonare uşoară conform detaliu DA-02. piese de schimb.E. şi certificat de conformitate (cf. Garnitura hidrantului va putea fi schimbată fără dezgroparea hidrantului.E. după golirea completă. 264/2006 Agrement tehnic M. Volumul de apă rămas în interiorul hidrantului. 17 . Pentru protecţia împotriva îngheţului. performanţele metrologice. Din construcţie. sau contoarele vor fi marcate C. hidranţii de incendiu vor avea o pierdere minimă de sarcină. asistenţă tehnică d) Asigurarea serviciilor post-vânzare: reparaţii. pe lângă agrementul tehnic emis de MLPTL şi avizul IGCPM în conformitate cu OG nr 60/1997 de aprobare a legii nr 212 referitoare la prevenirea şi apărarea contra incendiilor.T. setare. asistenţă tehnică. să se respecte adâncimea de îngroapre de 1. 264/2006). nu trebuie sa depăşească 100 cm3. sau conform MID b) La livrarea/montarea contoarelor va fi asigurată documentaţie tehnică completă : specificaţii tehnice. lista completă a pieselor de schimb (în limba română) c) Asigurarea serviciilor în perioada de garanţie : reparaţii.E. În jurul hidranţilor supraterani. Crisana. Astfel hidranţii se amplasează la o distanţă de maximum 2m de la căile de circulaţie.G. hidrantul va avea prevăzută la partea inferioară un dispozitiv care asigură evacuarea automată a apei din corp în poziţia "închis" a ventilului într-un timp scurt. Hidranţii supraterani vor fi în conformitate cu SR EN 14384-2006.L. sau M. piese de schimb. întreţinere şi service. Nicopole in loc Brasov Contoare clasa C Contoarele vor fi pre-echipate pentru citirea ulterioară cu transmiţătoare ce utilizează principiul detecţiei prin inducţie electrică.L.H.D.M. instrucţiunile de instalare.P.25 m în dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului şi să se aşeze talpa cotului pe o placă de beton prefabricat având 30x30x15 cm. verificare metrologică C. plansa DA-02.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. utilizare. Certificat de conformitate potrivit Legii 608/2001 şi H.E. la minimum 5m de zidurile clădirilor pe care le deservesc şi la minimum 15 m de obiectele care radiază intens căldura în caz de incendiu. Materialele constructive ale contorului : să fie compatibile cu apa potabilă (se va prezenta avizul sanitar) să fie rezistente la coroziune Contoarele de apă trebuie să deţină dupa caz următoarele certificări : Aprobare de model B.

5x1. Toate suprafeţele interioare (cu excepţia celor din cauciuc. golire. şuruburile. poziţionarea şi numărul de goluri de trecere a şuruburilor conform ISO 7005-2. Capace şi rame pentru cămine Accesul în căminele de vane. direcţia şi distanţa la care este amplasat hidrantul. cu o grosime totală minimă de 250 microni. precum şi suprafeţele exterioare vor fi protejate cu o vopsea epoxidică aplicată în mai multe straturi. BS EN 10922. Protecţia exterioară a hidranţilor supraterani (partea situată deasupra solului) va fi realizată cu vopsea de culoare roşie RAL 3020. să se respecte adâncimea de îngroapre de 1. Pentru reperare uşoară.5% Cr.50x0. DIN 2501 sau echivalent. Masurile prevazute pentru realizarea în conditii de siguranta a serviciului de paza. Rama capacului va fi inclusă în partea superioară a plăcii din beton a căminului de vizitare. rezistentă la acţiunea radiaţiilor ultraviolete. Prahova. 28514/28.50x0. hidranţii de incendiu trebuie sa fie pozaţi riguros vertical. corp ventil.08. ax prindere a corpului ventilului — oţel inox. pe o suprafaţa de 1. tija de acţionare. Hidranţii vor fi livraţi împreună cu un cot la 90° cu picior. revin Prestatorului. pe plăcuţă vor fi inscripţionate litera H.25 m în dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului şi să se aşeze talpa cotului pe o placă de beton prefabricat având 30x30x15 cm. Flanşele cotului cu picior vor avea dimensiunile. pe 18 . cutie ventil. conform HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii în Munca nr. garnitură ventil – cauciuc. minim 11. Indicatoare de securitate”. cu flanşe. capac. Nicopole in loc Brasov Materialele pentru hidranţi vor fi după cum urmează:     corp. aerisire. pe teritoriul Beneficiarului sau pe amplasamentele predate de acesta. Pentru a uşura accesul. dotarile si echipamentul individual de protectie conform Legii securitatii si sanatatii în Munca 319/2006 si Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr. XIV.5 m2 se execută o betonare uşoară. În jurul fundaţiei hidrantului se va realiza o umplutură din nisip cu dimenisunile 0. inox sau bronz). Prestatorul va fi responsabil de securitatea si sanatatea in munca pentru toti salariatii sai si pentru toate persoanele afectate de activitatile executate pentru indeplinirea contractului. 2. Măsuri de protecţia şi securitatea muncii Stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor pe linie de securitate si sanatate în munca. Ansamblul capac şi ramă va fi în conformitate cu STAS 2308-81 şi va fi de tipul carosabil sau necarosabil în funcţie de poziţia căminului faţă de drumurile existente. in jurul hidranţilor supraterani.bronz sau alamă.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Aceştia vor avea toate garniturile. capac de manevră . şaibele şi piuliţele necesare pentru montajul hidrantului.fontă cenuşie şi/sau ductilă.2000 al Statului Major al Corpului Pompierilor Militari. 319/2006: 1. 319/2006. Crisana.50 m pentru drenarea apei de golire de la hidrant. din fontă ductilă (conform DIN 2S638). inel de etanşare corp . vizitare sau de alt tip se va face printr-un capac din fontă. Conform agrementului nr. amplasamentul hidranţilor exteriori se va marca prin indicatoare conform SR ISO 6309:1998 – „Protecţia împotriva incendiilor. Astfel.

specifice Beneficiarului si comunicate de acesta Prestatorului. Prestatorul va suporta consecintele juridice si materiale determinate de nerespectarea normelor de securitate si sanatate in munca. pentru cunoasterea si respectarea regulilor stabilite prin prezentul Protocol.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. Personalul Prestatorului va respecta instructiunile si regulile de acces. cat si victime care apartin Beneficiarului: . la locul de executare a serviciului/controlului/interventiei. Prestatorul raspunde de efectuarea instruirilor periodice si obligatorii ale personalului propriu. In cazul producerii pe teritoriul Beneficiarului a unui eveniment care a produs incapacitate temporara de munca.C. cercetarea. 13. Reprezentantii Prestatorului vor informa conducerea Beneficiarului despre toate accidentele/incidentele produse pe timpul activitatilor executate pe teritoriul acestuia. . se vor aplica urmatoarele reguli : a) Daca victima evenimentului este un salariat al Prestatorului: . . atat în zonele de protectie sanitara din incinta Beneficiarului cat si pe amplasamentele predate de catre acesta va avea fisele medicale completate la zi. Crisana. 9. pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarii. 15.în comisia de cercetare numita de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate si persoane numite prin decizie scrisa de catre celalalt angajator . deplasare si amplasare pe teritoriul Beneficiarului : . Salariatii Prestatorului se vor conforma tuturor instructiunilor interne aplicabile. 5. Conducerea Prestatorului va asigura instruirea personalului propriu care lucreaza în incinta Beneficiarului. Prahova. b) Daca in acelasi eveniment sunt implicate atat victime care apartin Prestatorului. 3. 6. Nicopole in loc Brasov toata perioada derularii contractului.I de catre personalul propriu. 12. Prestatorul se obliga sa notifice in scris Beneficiarul cu privire la constatarea aparitiei unor situatii de pericol grav si iminent pe raza obiectivelor pe care isi desfasoara activitatea. precum si informarea personalului propriu cu privire la principalele riscuri specifice obiectivelor Beneficiarului. Beneficiarul va executa inspectii regulate privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca de catre personalul Prestatorului .comunicarea evenimentului la inspectoratele teritoriale de munca se face de catre ambii angajatori. pe toata perioada derularii contractului. care lucreaza pe teritoriul Beneficiarului sau pe amplasamentele predate de acesta . pe linia securitatii si sanatatii in munca. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea de catre personalul propriu a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarii. Accesul personalului si autovehiculelor apartinand Prestatorului se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului S. 8. inregistrarea si luarea in evidenta a evenimentului se vor face de catre Prestator.comunicarea. Traseul de deplasare al personalului si autovehiculelor care deservesc Prestatorul va fi : de la poarta. precum si a regulilor P. Personalul ce executa activitati in vederea indeplinirii contractului de prestari servicii sau de lucrari. 7. enuntate in Anexa la prezentul Protocol.Inregistrarea si luarea in evidenta a evenimentului se face de catre ambii angajatori. 14. 19 .Prestatorul este obligat sa transmita inainte de inceperea lucrarilor/serviciilor o lista a salariatilor proprii.S. 11. 4.Accesul pe teritoriul Beneficiarului si pe amplasamentele predate de acesta va fi permis numai personalului pentru care se face dovada efectuarii la zi a instructajului de securitate si sanatate in munca. 10. pe linia securitatii si sanatatii in munca.

echipament de protecţie şi intervenţie. Planşele care guvernează lucrarea Planşele de execuţie care guvernează realizarea lucrărilor prevăzute în prezentul proiect conform acestui caiet de sarcini. 17. va avea drept consecinta rezilierea contractului si plata daunelor interese ca urmare a executarii necorespunzatoare a contractului la care se pot adauga prejudiciile constand in alte sanctiuni aplicate Beneficiarului. precum şi şantierului care asigură execuţia lucrărilor de pozare a conductelor. Intocmit.I. Cu toate acestea se pot ivi. Nerespectarea de catre personalul Prestatorului a regulilor generale de securitate si sanatate in munca sau a prevederilor prezentului Protocol.Reabilitare retea distributie apa str Basarabia. sunt prezentate în borderoul pieselor desenate anexate documentaţiei. 319/2006 si Norma Metodologica de Aplicare a Legii nr. de catre organismele abilitate ale statului. topire cu materiale izolante. Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis (sudură. precum şi să ţină cont de noile reglementări ce apar ulterior elaborării proiectului. Isabela Stoianovici 20 .S. Aceste situaţii izolate. Aceste reglementări nu sunt exhaustive şi nici limitative. Răspunderea pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revine antreprenorului. inregistrarea si luarea in evidenta a evenimentelor. se aplica dispozitiile legale privind comunicarea. topire plumb) se face instructajul personalului care realizează aceste operaţii având în vedere prevederile Normativului C300 “Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata de execuţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora”. asa cum sunt ele definite in Legea securitatii si sanatatii în Munca nr. pe parcursul execuţiei. locale vor fi tratate individual în execuţie pe măsura apariţiei acestora. Pentru toate celelalte tipuri de evenimente. Măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (P. cercetarea. XVI. urmând să fie reglementate prin dispoziţii de şantier însoţite în cazul când se consideră necesar şi de schiţe. lipire cu flacără. constructorul şi investitorul fiind obligaţi să asigure toate măsurile necesare şi adecvate pentru prevenirea şi stingerea eventualelor incendii (panou PSI. unele elemente neprevăzute sau de importanţă redusă pentru a căror realizare nu se regăsesc soluţii de rezolvare în documentaţia elaborată. Crisana. pentru derularea contractului. dotări). XV. precum şi echiparea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuţia reţelelor de distribuţie a apei. Nicopole in loc Brasov 16. Prahova. 319/2006.) Respectarea reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful