You are on page 1of 50

LOISTALLOK

Felvilagosftas:

ES LOTENYESZTES
~(IJ

karanten vagy beteqapot6 istallo ~s~
takarmanyozc takarrnanytarolc

LOIST ALLOK ES LOTENYESZTES
tartczkcdasl
L..

Kuratorium fOr Technik u. Bauwesen in der Landwirtschaft e. V., Darmstadt; Deutsche reiterliche Vereinigung e. V., Warendorf, Freiherr von Langen Str. 13.

kamra,

SZemelYZe~ h9tYiSeg iroda, istall66rseg _

e::_j

Felvilaqosftas: Landwirtschaft

Kuratorium fur Technik e. V., Darmstadt

u. Bauwesen

in der -? I]

nyeratakarmanytarolo

nyereptarclo

CD

P6ni

szamar

L6

r;:;..,
\!;)

Egyoldali 16istall6

bek6t6helyes

(igasI6)

\V

r;:;..,

Ketoldali 16istall6

bek6t6helyes

(igasI6)

A hataslovak szarnara a kotofekes rendszeni istallo nem megfelelo istalloforrna -> (g)-@. Meg a boxistatlo naqyvonalu belso meretezese eseten is elengedhetetlen a szabadban val6 rendszeres rnozqasuk. A boxok rneretezesehez vegyiik figyelembe a fajtara, ill. fajra jellemzo vlselkedest es a 16 jetlemzo testhosszat. Mivel a 16hosszat nem tartiak nytlvan, fgya 16marrnaqassaqa a mervado meret, Boxok alapteruletenek meretei altalanosan: Box alapteriilete = (2 x ST m)2 . (ST = marmaqassaq) A keskenyebb boxoldal szelesseqe tapasztalatb61: Box keskenyoldal = 1,5 x ST m -> @-®. Altalanos hataslo 1,60-1,65 m marmaqassagaval 10,5 m2 alapteruletet igenyel. A box meretei ehhez 3,00 x 3,50 m. Kiilonosen hosszu 16 eseten 2,50 x 4,20. Egy 16 veszelyeztetes nelkiili fordulasahoz szukseqss kozlekedoszetesseq 2,50 m -> (g)-@. Kotofekes rendszeni istalloban soronkent meg 50 cm biztonsaqi tavolsaqot is hagyjunk el -> (g)-@. Boxokon kfvul elhelyezendd nyeregtarolo, patkolo-, beteqapolo helyiseg es takarmanytarolo, A nyeregtarolo legyen ;:::15 m2 a lovak letszamatol fOggoen. 20 lonal nagyobb allornanyhoz a patkol6 = 5,0 x 3,60 m legyen. Beteqapolo helyiseq ugyanugy 20 16nal nagyobb allomany eseten kell. Bar a lovak nem erzekenyek a szelre, sot szinte fiziol6giailag igenylik a legmozgast, ennek ellenere a huzat istalloban val6 keletkezeset keriiljiik el. A huzat letrejottensk rneqakadalyozasara mesterseqss szellozoberendezeseket epftsunk be a legaramlas blztosltasara .... - ®. Nem celszenl egy "ideal is" istallohomersektet fsnntarta® sa. Megfelelo fetkeszftessel es szakszeni tartasl feltetelekkel minden 16 elviseli a teli lstallohomersekletet, meg nulla fok alatt is nehany fokkal.

szalastakarrnanytarclo

szerszamok

Fajtanak megfelelo a tartas akkor, ha az a 16igenyeit kielegfti. Ez a feltetele az egeszsegenek, teljesftokepessegenek es hosszu eletUsegenek, de meqhatarozza az allat hajlandosaqat es pszichikai kiegyensulyozottsagat. Az 5000 eves multu szelfdftett lovak mai igen~ei nem ternek el lenyeqesen a sztyeppek lovaietol.

Iovardacsamok, lovaqlokararn, lovagl6terOIet

patkol6hely

karam,

kifut6, leget6 El6keszites, tertogatsuly betarolas, (dtlm') Szukseqes taroloter m--ben 20-30% tartalekhellyel 300 ellatasi napra" 30-36 15--18 12-14

.CD

l.oistailo kiszolqalo helyiseqeinek elrendezesl vazlata

200 ellatasi napra" szena, takarrnany (0,75) nem retegezheto szenabalak (1,5) reteqezheto szenabalak (1,8) \) 10-12 dt-nak meqtelelden
2)

17-20 9-11 7-9

18-22 dt-nak meqtelelden 5--6 kg/16/nap igenyhez

®
1: I~ 1",~:.,.:~,..:0_0 35_0,---<>TliI130
0116 vagy H!-·m_e_IY_ita_t6~.!.-""

Szenatarolas

helyiqenye

El6keszites,

betarolas,

terfoqatsuly

(dtlm')

Szukseqes taroloter m'-ben 3 honapra" 20-30% tartalekhellyel 22

I9

szalma,

alom (0,5) szalrnabalak (0,7)

nem retegezheto

15 11

®

reteqezheto szalrnabalak (1,0)
\) 9 dt-nak
meqfelelden

K6t6fekes

rendszerO bek6t6hely

@ Szalmatarolas

helyigenye

10 kg/16/nap igenyhez

alapterOlet hataslovak 10,00 12,00 12,00 16,00 4,00 5,00 6,00 9,00

m'

box

rnerete, m box belmaqassaqa,
2,60-2,80

m

3,30 x 3,30 3,50 x 3,50 3,50 x 3,50 4,00 x 4,00 2,00 x 2,00 2,22 x 2,25 2,45x2,45 3,00 x 3,00

kancak es esik6k

2,60-2,80

;,2.50

W
boxrendszerO

kisebb lovak 1,30 m marmagassagig kisebb lovak 1,30 m rnarrnaqassaq felet!

1,50

1,50-2,00

@ egyoldali

istallo

®

ketoldali boxrendszerO

istallo

@ Kis hazi istallo

®

Nagyobb

hazi istallo

®

Loistallo

boxok meretei

]
ajtoszamy vagy ablakparap et,

A~~'\
~

1

®

Alaesony

nyornasu

szellozes

"?

~

kisze1l6z6 esc (hoszigetelt)

®

Egysoros

kOls6 boxok

rnetszet

c-e @

.;

r-

:.:.:.!.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: ..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

®

Boxajtok

rneretel

@

Magasnyomasu

szellozes

o
~ ~ kiszell6z6

metszet Ketsoros kOls6 boxok

-7

(l)

300
a>

300

300

-e-

:~:: ~

:::::~

11

['"j

esc (hoszlgetelt)
.iij'

'"

tol6ajt6

~

~

:J

a:>

'" '"
-e-e

~

"' ~
~ "' ~
co

~ ~

1,00

fercen alafalazva

"

I

o

ltatoedeny

®

Etet6valyu

rnaqassaqa

®

Azonos

nyornasu szenozes

®

1

2
I

6
I

tf

Pelda 20-30

box nagysagu

istallo kiszolqalo

helyiseqeinekelhelyezesere

@ 1 box olyan

szeles mint 2 bek6t6hely

400

401

SZARVASMARHATARTAs
3,0

A hfzobikak iatallcban torten6 ethetyezesenek m6djai

SZARVASMARHATARTAs

- BIKAHIZLALAs

------i
~2,0---i

1"'40

Felvllaqosftas: Kuratorium fUr Technik u, Bauwesen in der Landwirtschaft e. V" Darmstadt Megkiil6nboztetOnk rovld allasu bekotolstallokat es bslso kozlekedos istallokat ~ UJ A bekotolstallokban a szarvasmarha egy helyhez van k6tve, ahol allhat, fekiidhet, ehet, ihat, iirfthet es megfejhetik. A bekotoalias 1,10-1,20 m szeles, 1,401,80 m hosszusaqa az allatok atlagos nagysagat61 (faj, fajta), ill. az slhelyezes rnodjatol fOgg. .... +@-@ @ A box belsd kozlekedos istallokban ....®+0-@ a rovid alias iiriileklepcsevel 1,65-1,80 m hosszusaqii --> ®. Altalaban alrnozzak. Szilardtragyas eljarassal naponta 2-4 kg szalma szukseqes tehsnenkent. A trainer lehetove teszi az alornszeqeny vagy alom nelkiili tartast (0,5 kg szalma/tehen/nap), Kisebb allomanynal is t6rekedjiink a traqyazas gepesftesere. A

tntormaclo: KTBL. Kuratorium fur Technik und Bauwesen in der
Landwirtschafte.V. (Mez6gazdasagiTechnikaes Epftesugy Kurat6riu- ~ ma bejegyzett egyesOlet),Bartningstr. 49, Darmstadt

III

Alias szelesssqe: bikankent 1,25-1011,375 m-ig

CD
m
1111zZ'

Bika
1-1,°-;

CD

Islall6 alapterulete: tehenenkent 5,D-9,Om' alias szelessaqe: 1,05-1,25 m vemhesallas szelesseqe: 1,50 m Tehan

1
lstallo alapterulete:

1 eves korig: 3,1--3,5 m' 1-2 eves kor kozott: 3,5-4,5 m' Fiatal tehen a belso kozlekedos
istalloban

CD

A hizoblkak islall6ban lortena elhelyezssenek m6djai

-1,2

~~~~-::2!

t--=::~-1:.~~~::~5-+B6S-l

111·~!:;1=~zZZ~-:::1
(1) Rovid alias racsos traqyaelvezetovel
'" r1,0~1,0--+-16 _1:8---1

III

1,0

T

r--

itat6v6drok

r
1,2-1.5

30

16

®

r-

2,30---1

~~,

_5%

,.

,.

Sulygyarapodas· 300kg·;g 600kg.;g

Az alias hossza 120em 140em

Folyekonytragya· csatorna A:!. aHasszolossogo 70·80 em 90·100 em

az allat eulyanak fOggvenyeben ~~~~~---~80~ 2,70-3,30

Fekvaboxok lehenek szarnara

®

Egyes boxok borjuk szamara (14 naposig, ill. 10 helesig

traqyaeltakarfto berendezesek
rnsqhatarozzak a traqyaslvezet6 arok melyseget es szelesseget ~ @. A r6vid alias traqyaelvezet6 arokkal lehet6ve teszi az alommentes, hfgtragyaeljarasos tartast, Trainer nelkiil az allasok csak 1,40-1,50 m hosszuak, Egysoros elrendszes gazdasagtalan. Kstsoros elrendszes mellett a kozepsd etet6folyos6 es kiils6 traqyazofolyosok elhelyezesevel kapjuk az istallo legjobb kihasznaltsaqat, bar ez 10-15 %-kal nagyobb istalloalapteruletet igenyel. Az etetes gepesftesenek m6djat61 fOgg6en 10-12 m istalloszelesseqqel szamoljunk, A standard meqoldas a mobil be,rendezesekkel, futtatott takarmanyasztallal felszerelt adagol6 (;;:: ,5 m szeles a [aszolok kozott), 2 Az istallo bosszlranyban t6rten6 bovltesenek celjab61 tegyiik erre az egyik oromfalat szabadda, ezert a tarolohelyiseqeket, tejkarnrat es rnellekhelylseqeket csak az egyik oldali orornfalnal csoportosftsuk.

a\ A,lo~ nelkuli r6vidalias hfzobikak \£I reszere

Teljes felulelen resekkel ellatott padl6zalu islall6obOi a hizobikak reszere terelotolyosoval

A blkahizlalasra iranyulo allattartasl m6dszerek kozott egyedi es csoportos allattartasi m6dszereket kiilonboztetiink meg --> (D. Az egyedi allattartas eseteben kovetelmeny az, hogy az istallo folyamatosan igazodjek a bikak er6teljes testi noveksdesehez. Ezert van szukseq az egyes korcsoportoknak kiil6nb6z6 bekotolstal16kra. Ogyeljiink arra, hogy j6 legyen a vizelet elvezetese a fekv6feliiletr61. Az egyedi allattartas el6nye az, hogy nem alakul ki csordaszellem. A csoportos allattartas (szokas szerint 6-15 azonos koru es azonos sulyu all at) el6feltetele az, hogy az allatok szokjak meg egymast mar borjukorukban . Az alom mennylseqenek es a traqyaelhordasl rendszernek a fiiggvenyeben kulonbseqet tesziink a rnely- es a slkistallok kozott, A rnelyistalloban az egesz lstalloobol jaro- es fekvofeluletkent is szolqal. Az istall6ob61 almozott. A slkistalloban elkiil6nOI egymastol a fekv6feiOIet es az etet6hely. Bekotolstallok az egyedi allattartashoz alkalmasak. Ajanlatosak a rovldallasok, Egy bikahizlal6 istall6 tervezesekor megteremthet6k a lehetoseqek az egyes atlatok vagy egesz csordak btztonsaqos es egyszeru hlzlaloobolb61 val6 kihozatalahoz es az oda tOrten6 bevitelhez. Szell6ztet6 berendezsskent ajanljuk a gravitaci6s es a vakuumos szell6ztetest. Funkclonalisan blztonsaqosa 20°-os tetohajlasszoq, Specialis bikahizlal6k eseteben a szabvanynak a kukoricasil6val torten6 takarmanyozas felel meg.
Kukoricasil6 kg/nap dt/ev
Tarclohe-

Iyiseg kapacttasa/ev (m') 6.15

aeene
kg/nap dllev

Tarol6hely;seg kapacltasa/ev (m')

A tnzlalaa 1. id6szaka 125-350 kg A hlzlalas befejez6 id6szaka 350-550 kg

12

43,8

0,5

1,B 1,2 (szalastakarmany·Mlak)

22

80,3

11,15

-

(j) Takarmanyszukseglet
>--5,60_5,60 ,__~----------__ 5,60__'_S,60 __ 5,60~5,60_ Sulytartomany kg 125-150 150-220 220-300 300-400 400-500 >500

allatonkent a bikahizlal6 islall6ban

,

-1-4,60 -t-

4,60 -+-

SzOks. ebolterOlet m2/allat

SzOks.

etetd-

Hesekkel etlatott padl6zat meretel a padl6sav ajanlott szelessege (m)

Belsa (j) lehenekkozfekedos islall6, 3-soros, szamara,

33,60 -------------~

hely cm/allat 40 45 50 57 63 70

a

feS

ajanlott

fejaslehenek as fiatal

f7\ Teljes felUieten resekkel euatott padlozatu islall6 96 hiz6bika \:V reszere obl6kkel, kulsa terelafolyos6val

szelessege (mm)

r.T~~~~==~~/~/===';7

1,20 1,40 1,50 1,60 2,00 2,20

1,20 -t61 35 1,60-t61

~======~'~----~
J
/

®

Takarmanyszukseqlet allalonkent a bikahizlal6 islall6ban

>-- 40 --<1 Ot

80 4,00-+-4,00--+-4,00--+-/ I--S.60-S,60___J£

alaprajz

I--B,96

--j-4,60-t-

4,60-I-4,60--!-4,60-I-

4,60+4,60-!

®

Belsa kozlekedoe istallo, 2-soros, fejaslehenek es fiatal lehenek szarnara

®

Valyuformak fejaslehenek bekotd- es belso kozlekedos
istalloiban

f--------30,40---------< 40 70 '1.6+12.75 ..... -5,45--1

®

Teljes felulelen resekkel ellatott padlozatu islall696 hfz6bika reszere oblokke], a terelafolyos6 az oblok mogo!!

®

Valyukialakilas

@ Valyuelem beepitese

~

t- 3,45 -r- 3,45 -t- 3,45 +-

+

3,45

-+- 3,45 -+- 3,45 -I

r 3,45+- 3,45

-+-

3,45 +-

+ 3,45 -+ 3,45 -+ 3,45 --i
oj

o

T

;I;

T

alaprajz

J:
;1

®

~------18,00-20,00

- 22.00
istall6, tokent atepitesnel Teljes feluleten resekkel ellatctt padlozatu tstenc

>-------------24,00-26,00--------< Egyhelyisegu melyistallo, csak mint ateprtes! meqoldas klvanatos

Bekolaislall6, 2-soros, fejaslehenek as fialal lehenek szarnara

@

Bekolaislall6, 2-soros, fejaslehenek szamara, fiatat lehenek elkUlonilasev

®

Mely vagy

tobb

helyisegO

Az allatok elhelyezesere szolgal6 kUlonboza istallok keresztmetszetei

402

403

MEZOGAZDASAGITELEPEK
lntorrnacio: KTBL. Kuratorium fOr Technik und Bauwesen in der Landwirtschafte.V. (Mez6gazdasagiTechnikaes EpitesOgyKurat6riuma bejegyzett egyesOlet),Bartningstr. 49, Darmstadt ~
7.80 1--6.00---1
I

MEZOGAZDASAGITELEPEK
III lnlormaclo: KTBL. Kuratorium fOr Technik und Bauwesen in der Landwirtschafte.V., Bartningstr.49, Darmstadt ~ III

Az epUietek es az uzernek tipusai
Garazs a traktor es matoros kaszal6gep resaere

Alapertek 10ha
AlaplerOlel A helyi';g mlly,!g. A helyiseg magassaga IIapIeruet Ahelyis!gm!lys!g. Aheij;s!gmagassaga Szallil6jaImu Moloroskaszal6gep AlapterOJet Alapterillet A helyiseg melysege A helyiseg magassaga Alapteriilel A heJyisegmetysege A helyiseg magassaga AlaplerUlel A helyiseg me!ysege A helyiseg magassaga A1aplenitet Ahelyisigm!lys!ga Ahelyisegmagassaga Rakod6kl'lfljVivai

A

telep nagysaga 20ha 44m2 5.2m 2,8m 30ha 62m2 5,4m 2,9m

a

letesrtmeny

egy

rezsu tabanal

a

letesftmeny

egy facsoport

mellett

15ha 43m' 5.2m 2,Bm

G)

Traktor rakod6kocsival

®

Traktor mellso rakod6adapterrel

eersae a hegyilege16s gazdasag 20 GVE reszere SzaJlit6jarmu rakod6egyseggel, motcros kaszal6geppel es onjaro szalagos raccsal MOhaly Kocsiszlnek onall6 szant6fOIdi mtlvelessel nem rendelkezd takarmanyt eloalll16 Izem
rsszere
Kocsiszlnek vegyes szant6foldi takarmanyt eioallU6 Ozemek

26m2 5,Om 2,7m 46m' 7,3m 2,9m 2.2m 12m' 160m' 7.6m 3.3m 180m' 7,6m 3.3m

A letesitrneny egyseges gerincirannyal simul a hegyoldalhoz, a domborzathoz 12m2 230m2 8.7m 3,4m 310m' 8,7m 3.5m 240m2 B.Om 3,5m 120m2 B.3m 3,2m 14m' 260m' B.7m 3,4m 370m2 B,7m 3.5m 340m' B,Om 3,5m 16m' 350m2 9,5m 3.5m 520m' 9,5m 3,6m 450m2 9,7m 5,Bm

resaere
Kocsiszlnek szarvasmarhat nem lart6 szanl6fOIdi rmlvelessel fogJalkoz6 uzemek reszere Kocsiszfnek hegyilegelos gazdasag reszere 20 GVE

~sl'~':::'~ ~: <;:.... .--.;:.. U

~

'1

J

®
(;\ A gepjarmuvek fordulasahoz szukse\:!.) ges terUiet

A qarazsok es kocsiszinek teruletszukseqlete

Gap

lsmertstojele

Hossza(m) 3,30-3,70 4,00-5,00 5,50-6,00 4,50 ca. 6.00 ca. 6,50 ca. 7.00 ca. 5.00') 5,00-5,50') 5,50-6,00 5,50-S,50 ca. 2,00 2.70-3.30 4,50-5,50 ca. 2,30 2.90-3.30 4.50-5,50 1.50-3.00 3,20-3,50 2.70-3,00 1.10-1,40 O,BO 2.00-3,00 2,50 0.70-1,20 1,00-1,50 4,30-5,50

Szelasseqe (m) Magassaga(m) 1,50-2,00 1.BO-1,40 2,40-2.50 1.70 1,BO-1.90 1,90-2,10 2,10-2,20 1,90-2.10 2.10 2,20-2.25 1,BO-2,OO ca. 1,20 1.30-1,50 2,00-2.50 ca.1,10 1,40-1.60 2,00-2,50 2.30-3,00 1,70-3,50 1,10-1.30 2.00-3,00 bis3m bis3m bis3m 2.70-3,00 1,40-1,50 1.BO-2,80 2,20-2.60 2.50-2,BO 2,50-2,90 2,50 ca. 1.50 ca. 1,60 ca.1,BO ca. 1.60 ca.1,SO ca. 2,00 1.80-2,20 ca. 1,20 ca. 1,20 ca. 1,20 1.30-1,70 1,30-1,70 1.30-1,70 0.60-1,10 0,70-1,10 1.10-1,20 1,00 1.00 0.80 0,70-1,20 0,90-1,40 1,70-2,00

f-----

5.20

------1

f-Rakod6 kocsi m

3.50-----1 OOsszUsA sz~esslg maqassa 6.95 2.35 2.26 2.94 7.80 2,46 2,45 3.10 7.25 2.25 2.30 3.25 8.00 2.35 2.25 2.90 7.70 2,40 3.10 8.70 3,40 3,40

12Zold takarmany saerea takarmany 19 11 Zold takarmany Szaraz takarmany 17 zord takarmaey 12 Szaraz lakarmimy 18 ZO~ takarmany 14 Szaraz takarmany 20 A rakod6 sccsr 13 a1apmeretei 20 A kocsiszin alapmereiei

®

Helyigeny egy gep (traktor) reszere (a gepjarmu rneretei)

TY~-=-----filC:::V<'>.~

:D i ~
"'-

~~I I
o

~

~!o_mT;_O_f_~
I

:
_

c:::::;}: Q? :
_ 20.0-30.0 ___,

I I

I

I, I

Vontat6gepek (biztonsagi kengyellel) 60 LE·ig Szabvanyos vontat6 60-120 LE Negykerekhajmsos ontat6 120-200 LE v (beleertvea tart6vont.) SzelS2ilmhordoz6lJak1or p1af6vaJ 45 LE·ig Szallit6szerszamok (von60116val) ketteng.utanfut6 t-ig 3 Plat6kacsi 3-5 t Plat6kacsi billen6koesi 3 t-ig es Egytengelyesutanfut6 3-5 t (kapar6fenekkel) 5-B t vagybillen6kacsi :H3 m' Tn'gyale·tartalykacsi Talajmegmunklil6epek (szallimsipozid6ban) g Vetemanyagyekemilveles) 2 ekevassal ( 3 ekevassal 5 ekevassal Teljesfordulatot megtev6 eke 2 ekevassal (milveles) 3 ekevassal 5 ekevassal Talajlazit6gep Tarcsasborona Kombimiltgepek Talajmar6 Vibnid6s borona As6·g6rdOl6borona Simit6hengerek 3 reszes Mmnigyatsz6r6gep Szekrenyes sz6r6gap Centrifugalis sz6r6gep hozzMpitve Nagy tertagatO sz6r6gep vontatott
1)

~VmiJ!~e~~~t ~
®
A mezopazdasaql telepek (epuletek, gazdasagi terUietek, k6zlekedo teriiletek) elemeinek vazlatos elrendezese
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

t:

A telephely kivalasztasakor merlegelni kell a topoqratial es eghajlati adottsaqokat az uzsmqazdasaql kovetelrnenyekkel szemben. Az adottsaqokat kellene elsobbseqben reszesftenl a tulajdonviszonyokb61 ered6en. Az istalloepuletek eseteben rnegkozelltoleg a lakohazakkal azonos eghajlati viszonyok ervenyesek. Kerulendok a szelsossqesen taqyveszelyes; kOd6s vagy nagyon szeles terseqek, f61eg pedig a kozlekedesben kulonosen exponalt telephelyek. Figyelembe kell venni az epOletek elhelyszkedeset egymashoz viszonyftva, az Ozemek elhelyezeset a k6zeli telepulesekhez es a fo szeliranyokhoz viszonyftva. Fontosabb szerepet jatszik a f6 szellrany nyaron, mint telen. A telephely meqvalasztasakor tegyOnk kulonbseqet kozlekedesl szempontb61 az Ozem "kOlso" es "bel so" fekveseben, A kozlekedest i1let6 kOlso fekves akkor all fenn, ha az Ozem azokhoz a kozlekedesi utakhoz csatlakozik, amelyek a beszerzesi es ertekesltesi letesltmenyekhez (falusi kereskedelem, tejOzemek) , vezetnek. A kozlekedest iIIeto belso tekves min6sege szernpontV jabol fontosabb az Ozem kedvezo csatlakozasa a k6zseghatar f6 gazdasagi uthalozatahoz, mint a parasztudvar k6zvetlen szom""#~w.szedsaqa a gazdasagi terOlettel. Az epuletek elhelyezesskor be kell tartani a kovetkezo tavolsaqokat, Leqalabb 10m az egyes epuletek k6z6tti tavolsaq, A lakohaztol az istall6ig legalabb 15 m. A lakohaztol a deli telekhatariq legalabb 10m, a nyugati vagy keleti telekhatarlq pedig legalabb 6 m, Speclalis rmiszaki telszerelest igenylo, allatnemesltessel foglalkoz6 Ozemek eseteben rendszerint 4000-5000 m2 naqysaqu teruletre van szukseq ugy, hogy a telek szelesseqs 35-45 m legyen. A lak6terOlet, beleertve a kertet kb. 1000 m2. A rnunkaveqzessel kapcsolatos es a szallitasi utak az epuletsken belOI es kivOI nem lephetik tul a kovetkezo lejtesi ertekeket. A kezi kiskocsik (tarqoncak) eseteben = 5%, a motoros kocsik eseteben = 10%, rovid tavon pedig max. 20%. A kert bovltett lakoteruletkent szolqal, Helyet iIIet6en legyen lehetoleg a haztol delre vagy nyugatra. Legalabb 100 m2 a fOves terOlet, a tornac pedig r6gzitett paddal, vedett slhelyezessel. SzOkseg van egy novsnyekkel telepitett kertre viraqokkal, bokrokkal, cserjskkel, [atszosarokra a gyerekek szarnara es teruletre a ruhaszarito reszere, 6sszesen mintegy 400-500 m2. Saiat szukseqletek fedezetere 50-60 m2 konyhakert terOletre van szukseg szernelyenkent. GyOm61cs6skertet illet6en, amelyben csonthejasokat es almafeleket termesztenek, kb. 100 m2 kert szukseges szernelyenkent.
70-80°

Hsat

es finomliszt

preselt

szalma

55-60 lendara 50-55° finom dara 45-500 durva dara 40-45° zab, area 37° rozs
0

1.0
;..

-r

35° kukorica, buza, bors6
230 220

I

Az lstallotrapyaszoro-qep

kb. 0,5 m-rel hosszabb

koles
kukorica

L._._._ f--12.0

®

---+---

®

A rnezoqazdasaqi gepek meretei ri-; ~ez?i terrnenyek terrneszetes

KismeretU gepcsarnok oldalso atjar6val ~ 'Z'~ CD··

\V rezsuszoge

®

Szalma

~ §~ -.:"~"':"~ ~
:::s::>~

~ ~~

1--12'0--r

6.0-j "'30.0

(j)

Naqyrnerete gepcsarnok kozepen elhelyezett atjar6vaL Alatamasztott szerkezet,

@

li
II 00

...

<Do ",

00

10.0
~ 15,0

7"

!!
keresztiranyu atjaroval

Y

J..-<:,

-,<. -,<. 5,O~ 7,5

Nagy gep- es szerszarncsamok

®

A pajtahoz tartoz6 f1exibilis elemek tervezesl rendszere

®

Pajta harant iranyu szenivel

(j)

Mezei pajta

404

405

TerOleti

igeny

Bek6t6/etet6-fekv6boxos

ms-ben

Istallo
... tehen reszere

Boxos jarotstallo .•. tehen reszere

MAJORSAGOK
120 960 120 600 240 480 960 2400 5760 200 1600 200 1000 400 800 1400 3000 8400

h=-r==;r==-T<~:::-i

40
lstallo Fejdreszleq
Siksil6 Nyers taka-many terOlet

60 380 20 300 120 240 600 1050 2710

80 500 30 400 160 320 720 1200 3330

50 400 50 250 100 200 500 1250 2750

80 640 80 400 160 320 720 1760 4080

lntormaclo: KTBL. Kuratorium fOr Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V., Bartningstr. 49, Darmstadt ~

Mozqatas, rakodae
adagokban

MAJORSAGOK

III

(markoI6)
feltelelesen Omleszl·

-QJ
lnforrnaclo: KTBL. Kuratorium fOr Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V., Bartningstr. 49, Darmstadt
anyag

Traqyaletarolo
K6zlekedo Udvar SzOks. terOlete

250 10 200 80 160 400 800 1900

osszterulet

me-ben
SzOks.

A kovelkezo tablazatok tartalmazzak a szukseqes telekrnereteket kOlonbozo termelesi kapacltas es lranyzat mellett es Herms/ Hillendahl vizsqalatal alapjan. A terOletek mereteire vonatkoz6 adatok kozottl elteresek kOlonb6zo teltetelezeseken alapulnak. fgy tehat a szukseqes telekrneretek csokkenthetok, ha pI. magassil6t alkalmazunk sfksil6 helyett, tarolok esetsben f6demterhelest talajterheles helyett, ha a tragyalet a hezaqos padl6zat alatt taroliuk a kOlsoleg elhelyezett tartalyok helyett, ha beepftjOk a hatarokat stb.

ve (adagol6 henger) cmleeztett
(tuvo. rnaro)

darabaru kezzel
Takarmany darebaru fajtaja

A

helyiseg dtlm3

Helyszukseqlet
(beraktarozaskor a

terhelese

homlckvlllas rakcdoqeppel

rokkanas

el6tt)

rnvot

Az G) - CD taolazatok
33 33 33 45 45 45 45

Szena:

Hosszu ezaru takarmany
(minasege j6

telexszetesseq m-ben

CD

nem tartalmazzak azt a terOletet, am ely a gepek es rmlhelyek elhelyezesehez szukseqes, valamint a lak6terOletet, mivel nem szukseqes mindkett6t k6zvetienOI alarendelni a termeloaqazati-eprtmenyeknek.

CD
~
...:.~

es

nagyon

j6, m)

A kiil6nb6z6 anyagformak osszehasonlltasa a takarmanynovenyek aratasakor
Bakcdae

a taroresr Szecskazott (minosege

maqassaqa takarrnany, j6

2-6
j6,

0,7-1,2 0,9-1,2 1,3-1,7 1,6-2,0 1,2-1,7 1,5-1,8 5,0-6,0

1,7 -1,0 1,3 -1,0 0,9 -0,7 0,8 -0,6 1,0 -0,7 0,8 -0,7 0,20-0,17 0,20-0,16 0,18-0,15 0,13-0,12 0,16-0,14 0,22-0,19 0,38-0,34
szukseges pepek elhe·

5 em

aaauttas

Haktarozas
.'Q',' .. D'~

IKladas

es etetas

I

es

nagyon

Tejel6tehenekszaporulat

nalkOi
A hosszO szalO anyagUtia
...... ArOvidszalO

TerOleti

igeny

me-ben

Bekot6/eteto-fekvoboxos

latallo
... tehen reszere

Boxos ... tehen

istallc
reszere TerOleti igeny Hizlal6

.~ ..i:±.:0.:.~.~ :
~~~ ,:_,_,_,~_._._,

~t: l~ll.
:.g::.
..

~::.

::.:::

a tarolasl maqassaua 2-6 m) szalastakarmany-balak, nem reteqezett szalastakarmany-balak, reteqezett
szell6ztetett szena

...... ;;; i!!I!

szenatorcny szaraz novenytakarmany Sil6takarmany: Fonnyadt Kukorica

40
Istal16
Fejoreszleg

60 470 20 380 150 300 750 1270 3340

80 630 30 500 200 400 900 1500 4160

50 440 60 310 130 260 620 1560 3380

80 700 80 500 200 400 900 2200 4980

120 1050 80 750 300 600 1200 3000 6980

200 1750 80 1250 500 1000 1750 3750 10080

me-ben

istallo ...hlzlalohellyel

...~::.'

anyagUtia

500

1000 1700 400 400 2300 4800 35

1500 2500 600 440 2700 6290 55

2000 3400 800 400 3000 7600 55
: .::~:::.-: A vagoUanyag ulja A balak Utia

Siksil6
Nyers takarmany

Tragyalatarol6 Kozlekedd terUlet
Udvar SzOks. terOlete

320 20 250 100 200 500 1000 2390

retanc
Tragyalatarol6 Kozlekedd termer
Udvar SzOks. terulete

850 250 240 1300 2640

1:::_".%:O!:::.;;LI:.",:7 ...::~:.::-

QJW'J I
.D.

...-.-_"..Y.::::::::".:::::; ... 'JJt!foi

sllctakarmany(35-25% TS) 5,5-7,0 suctakarmany(28·20% TS) 6,0-7,5 Bepalevel 8,5-9,5 6,3-7,0 5,5-6,5 3,2-3,5
nem tartalmazzak a be- ee kirakodashoz

Takarmanyrepa Abraktakarmany zuzott Szaraztakermany
Az itt kozolt tarolnhetyieegek

osszterulet

rns-ben
SzOks. m-ben

®

-._~_'t.._"=.~.:;;;;;:_~:i.=.f)(;-;__#.ffi.
Tarolas (raktarozas) as a takarrnany rnozqatasa

lyezesehez szukseqes helyieeqeket (pl. pajta, szrn, esarnok teteereez a darupalyanak sib.), tartalmazzak azonban a leveg6zteteshez szOkseges potteret, ami a szena es az abraktakar-

®

many

eseteben

20%,

a stlotakarmeny

eseteben

pedig

10%.

FSeszarazanyaq

tartalom.

Takarrnanyfajtak egyiittes tarolasa

osszterulet

me-ben szukeeqes tetekezelessep
m-ben

telekszeleeeeq

35 Ssrteshlzlalas

33

33

43

45

45

45

45

®

Berakod6

as hengeres

vontal6

®

Tejel6 tehenek szaporulattal

// "oll
egyedi bokszok teljes mertekben padl6zattal

TerOleti

igeny

me-ben

Borjuhlzlal6 ... borju

reszere

Blkahlzlalo-jarotstallo hezaqos ... allat

TerOleti

igeny

ms-ben

reszere 200

Toi6s tyukok 3 OIeses ketreeek ... allat reezere

cetrkeneveree
ketreeekben lorian6

·0 tartae
Takarrnany 9Yors kiQrltes

.
..... O~

/'"
Beraktarozas f61ag Kisebb slksil6khoz berakarozashoz as az atnejassar tOrteno

... allat reszere

100
Istall6
Nyers takarmany

200

300

400 1200 200 200 2640 4240

100 400 50 560 120 650 1210 2990

300 1410 150 1250 300 750 3140 7000

400 1880 200 1500 400 850 2170 7000
Istall6 'rcjasvatoqatc helyiseq Tragyalatarol6
Kazleked6 Udvar terOlel terOlete

10000 630 _. 110 200 1260 2200
telek-

50000 3000 400 550 1200 5050 10200 100

100000 6000 800 1100 1800 8000 17700 100

10000 400

50000 2000

100000 4000

....---,12.50----<

~12,50____'

/

/

homlokoldaJiral<od6val
vagy kerekes rakod6geppel. nagyobb sil6knal

Siksil6 Tn!gyalatarol6
Kozlekedd Udvar terOlet terOlete

-

340

-

640

-

930

50 200 1110 1700

100 200 1600 2540

150 200 2200 3480

-

940 100 1000 200 560 2100 4900

®

Ma.rkol6csamok

CD

Szenatarolo csamok
Kotelezd minimalls tavolaaq
a nem lazgatl6 falakt61

®.

Siksil6

@

Siksil6 rarnpaval

-

250 500 4000 6750 80

500 1000 7000 12500 80

50 100 1000 1550 35

1----50,0--1

SzOks.

csszterulet

ms-ben
Szukseqee telek-

SzOks.

osszterOlet

l~(~:-~;::.;~'\
Szabad szenakazal

1----25,0--1 a~~I:~t~t~1

me-ben
Szukseqes

az epOlet

mellett

szetessep
m-ben

45

45

45

45

35

35

50

50

szelesseq m-ben

35

®

Szarvasmarha-hlzlalas

®
reszere Disznctartas ... malae reszere ... hizlaI6hellyel a malacokra jut6an

Tyuldartas

TerOleti

igeny

me-ben

Dlsznotartas
... malae

TerOleti

igeny

me-ben

Kapasnoveny-,
... ha eseten

qabcnatermesztes

Gabcna-, tekarmanytermesztes
... ha eseten

h"\ Platonon elhelyezett as azt terhel6 \V szenatarolo helyisag

®

szsna tarolasa

\!.SI szalaggal

{.;\\

Magas sil6 bet61tese szallito-

@

Magas sil6 betoltese markol6val

80 720 90 230 1600 2640
"

100 850 100 250 1850 3050

120 1020 110 270 2100 3500

150 1200 120 300 2400 4020

46M. 400H. 880 240 240 1480 2640

88M. 800H. 1760 400 400 2840 5200

142M. 1200H 2840 600 480 3120 6830
Gepcsamok
Omleszt6tarol6terOIet Koztekeddparkol6terOIet Kieg. SzOks. udvar terOlete as

60 250

80 290 250 200 230 970 33

100 320 250 220 250 1040 40

80 230 250 180 200 860 33

100 270 250 200 230 950 33

120 300 250 220 250 1020 40

Istall6 Tragyalatarol6
Kezlekedd Udvar (beleertve SzOks. terOlet a kifut6t) osszterutet tertnete

es

250 180 200

me-ben Szukseqes tetekszetesseq
m-ben

ossatercter

me-ben Szukseqea tetekszefesseq

880 33

45

45

45

50

45

45

50

m-ben

CD

Malacnevel8s (... az ezt k6vet6 hiztalasssf)

CD

'Iakarmanynovenyekterrnesztese

CD

Szenatorony bet6Hes es szell6ztetes

®

Szenatorony, kiiirites

@

mar6val

Magas Sil6b61t6rteno klrakas

@

Magas sil6b61 t6rten6 kirakas

406

407

MAJORSAGOK
-'> QJ A haszonallatok altai Oritett OrOlek es vizelet mennylseqe fOgg az allat fajtajatol, az allat 1316sulyatol (amely rnarhaeqyseqben kerOI kltejezesre, 1 GV = 500 kg el6suly), valamint a takarrnany es az itatas fajtajat61 es osszeteteletol. Az alkotoreszek pontos roqzftesa lehetetlen, mivel a takarrnanyadaq osszetetele egy ev alatt rendszerint valtozlk, Csak kozepertekek rneqhatarozasara van lehetoseq --? @ - @. Szilard tragya. Az alom szokasos mennylseqe 1,5-2 kg szalma per GV es nap, ami a szilard traqya 2,0-2,5 m falhalrnozasi rnaqassaqa eseteben teszi szukseqesse azt, hogy a traqyatarolo lemez naqysaqa 0,5 m'/GV h6nap legyen. A traqyaleqodorben a vizeleten kivOI 6sszegyOlik meg a mos6viz es egy nagy reszs annak a csapadekvlznek, amely a traqyatarolo lemezre hullik es a traqyahalorntol szennyez6dik. Ha teltetelezzuk azt, hogy a csapadekviz egyharmada elparoloq es a traqyatarolo lemez 3 m'-es (hat h6nap tarolasi id6nek megfelel6en), akkor megkapjuk a traqyale rnennyiseqet, ami 0,64 m'/GV x h6nap.

MAJORSAGOK
SzeI16z!e!6rendszerek

HULLADEKOK ES SZENNYVIZEK

ISTALLOKLIMA DIN 18910

-'>

QJ

Homlokrakod6

Farrakod6

BlIIeno

rakod6

Keskeny

vezerlo

Szeles

vezerl6

Szilard tragya

Folyekonytraqyatarolas

CD

A szilardtragya, folyekony traqya es trapyals'tarolasanak es kihordasanak vazlatrajza

A szamltas folyamata vizelet eseteben 15 I/GV x nap x 365 nap mos6viz eseteben: 12 h6nap 2 I/GV = 465 I/GV

CD

Az egyes allattajtakra vonatkoz6 adottsaqok, takarmanyozas es tartas mellett az lstalloklfrna is dontoen befolyasolja az allatok gyarapodasat es egeszseget. Az "istaIl6klfma" alatt az olyan tenyez6k kolcsonhatasat ertjuk, mint a hOfok, leveg6 nedvesssqtartalma, leveg6 mozqasa, leveg6 osszetetele, rneqvilaqltas, szelloztetes, ablakfelOletek, lstallok tertoqata, az istallo egtaji elhslyezkedese es a szerkezet nyujtotta h6vedelem_ A leveg6 beararnlasanak sebessege fOgg az istallo szelasseqetol es 2,0-5,0 m/s erteket tesz ki. A szell6ztet6 rendszer lehet gravitacios es mechanikus --? ® - 0A szell6ztet6rendszerekfelsorolasa
Leveg6

x

-c-ren
h6nap
alatt felett

h6foka

A leveqdaramlas ajanlctt sebesseqe m/s

az allalok reszere 11m2 Szendlcxid
Amm6nia

., MAK-erle

x

nap

x

365 nap

= 61 I/GV x h6nap = 500 mm = 125 I/GV x h6nap = 640 I/GV x h6nap

csapadekviz eseteben 12 h6nap 750 mm-250 mm (elparolqas) 500 11m' x 3 m'/GV 12 h6nap

18 20 22 24 26

0,15 0,20 0,24 0,35 0,50

Kenhldroqen

3,50 0,05 0,01

5,00 0,05 0,01

.) Maximalis munkahelyi gazkoncentraci6

®
A legyen leqalabb 5 m magas, k,Olsa hcmersekletek mellett ddkepes, enerqlakcltseqek ninesenek Az akna alaesony

A levegoaramlasajanlott sebessEige a h6fokfOggvenyEiben

~ ~

A gazokmegengedettkoncentraci6i az istall61eveg6jEiben

+-+

Sziv6zsomp min. 80 x 80

®

SQllyesztetttartaly (massziv)

F61dben lev6medencemuanyag szigetel61emezzel

Folyekony tragya (tnigyale). Osszeqyiijtlk az OrOleket, vizeletet es mosovizet. Ha a traqyalet zart godr6kben taroljuk, csapadekvlz nem kerOI bele; nyitott traqyaletartalyok eseten elegend6 a csapadeknak egy 20-30 em tartalek maqassaq a legmagasabb traqyaleszlnt felett. Ez a tartalekrnaqassaq a viz es a traqyale tolyekony reszenek az elparolqasa vegett mindig novskszlk. Tejel6 tehenek tartasa eseten a trag yale mennyiseqe 1,4 m'/GV h6nap. Intenziv, kukoricasilo-takarrnannyal torteno bikahizlalas esetsn a traqyale mennylsaqe 1,0 m'/GV x h6napra es6kken.
Allattajta
Szilard traqya dVGV m'/GV h6 he Traqyale m3/GV A szilard N

csak
muko-

Eldteltetel: tetd
jetent

bearamlas

= mennyezet: nehezseqeket az inverzi6s id6jarasi helyzet, a levegeS!egyen szabalyozhato

tervezesnel, mint a meehanikus szelldztetesnel is, a betcvc- ee elszfvonyuasck mereteinek a szamszeru meqhatarozasabol kell kiindu!ni. Ezek a nyari leveporataknak meqfelelden - lasd DIN 18910, es ha teljes szelcsend van - a kovetkezd kepler szerint hatarozhatok meg:

®

Aknaszell6ztetEis

®

W=

Eresz-gerinc-szeIl6ztetes

9 . H . t.VT, 1 + F,IF2

(m/s)

F2=--V-4--

(rn")
W

3600·

traqyaban levd tapanyaqok pps CaO he 2,1 2.3

he 0,1 0.6 0,6 1) 1) 0.6 1)

kg

IGV

K,o
4.0 5.9

MgO

L6
Szarvasmarha,

7.5 9.0 9,0 15.0 6,5 5.0 10,0 4,6 5.5 5.9 3,3

1.0 1,2 1.2 2,0 0,9 0.6 1.2 0,4 0.7 0.8 0,4

4.5 4,5

1.8 1,8

1.05 1.8

w 9 H Tl t

= az elsztvctt levege sebesseqe a qertncnyllasban m/e-ben = Fold qravltacloe ereje okozta szabadesesl qyoreulas (9,81 = az istall6 padlojanak maqassaqa a qerlncnyflaslq m-ben

m/s·

2)

= kUls6 hcmerseklet

tehen bekotdistallo
Hfz6bika

bekotdlstallo

= Vi = F1 = F2 = elszfvcnyflas (Az

Kben (± 273 ·C) hdmersekleti kOlonbseg a bels6 es a kOls6 levege nyart levegerata a DIN 18910 szerint mvh-ban befuvonyflas felOlete me-ben
felOiete me-ben a

kozott

K-ben

F

Hlzcblka-melyalom Juh

eqyszenlsltee

celjabcl

szamltasoknal

teklntsuk

az F!"=1-nek)

5.2 2.8

1.5 3.8

4,4 2.5

2,1 2.0

1.2 1,0
Problemas lehet a kedvez6t1en szelirany, a kcndenzacioa epuletkar. nines lranyltott elszrvas. viszont a betuvas j61 kornbmalhato ftltessel. Enerqlalqenye eves szinten 105125 kWh/GV.

.:::::::::..::::..::
Az alaesony

:: :::.::

..

:: :

.. ..:.::
lstallok reezere
az egyes

sertes
Sertes-metyatom Lejtes
2-3% max. 15 m

Tojotyuk (szarazOrOlek 80% TS)

CD

16.3 14.3

21.4 18,7

11.2

55,8

Magastartaly szivattyuallomassal

®

Magastartaly el6tteelhelyezett atemeloaknaval

Toj6~uk(Ialdantartasbol erOOD Orulek78% TS)
Nevel! cslrke (fOldon· !artAsb61ered6 OrOlek)

10.5

CD
2,1

Tilihyomasos szetloztetes

®

nyornasu szelldztetee egyszerO berandezest iqenyel, az elszfvas lranyttott (komyezetvedeleml) viszont nehez a ftltessel vale kcmblnalasa. Energiaigenye eves szinten 98-105 kWh/GV.

allattajtak

Optlmalia reszere
leveg6 h6foka

terOle!

az

allatok

Ajanlott ertekek
Mien

Alacsonynyornasuszelloztetes
Tejel6 tehenek, tenyeszborjak, tenyeszblkak, fiatal szarvaamarhaneveles es -szaporttas Ratal szarvasmarha-hlzlalas, hfz6biJ<ak Hlztalt borjak

·C

IIeve90 reI. nedvesseqtartalma %

levego hdtoka
°C

Ilevego reI. nedvesaeqlartalma %

Nyul (szaraz

OrOlek) TS

1.7
tartalom

1,5

4,0

"

®

alomhoz

kotott,

- szarazanyaq

0-20 12-20' lS-20' 5-15 15-20" 12-1S

60-80 60-S0 SO-80 SO-SO SO-80 SO-80 40-S0 SO-70 SO-SO 40-S0

10 16 18 12 17

SO SO 70 80 SO

A szilardtragya rnennyiseqees csszetetele
Axlalls Folyekony tragy,
mennyisege ml/GV x h6 ventilator

Fiatal sertesek, gobek, qobek, kan eerteeek Hlzcsertesek Gdbek es malacck: sertesek
Malaeok Malaeok malacok

vemhes

Szilardtraqya-tarclo Istallo

a tragyalegodor

felett

AlI,lI'il,

Szarazanyag-

Tapanyag

r;::. :: :::::::::: ....

..: ..:: ..::::::::::::::::.::

szuleteskcr hasznalata eseten)
6 hetes 30 korig

(helyi

tutes

tartalom N pps K,O Gao kg/m3 % 10 7 15 4 6 8 2 4 8 6 3 5 2 3 15

MgO

N P20S Kp kg/GVx h6n,p

Gao MgO

Sziv6zsomp Szarvasmarha Series

Toj6~uk

1.4 1,4 1,9

1 1 2

5,6 2.8 8.4 2.8 1.5 8,4 5,6 4,2 4.2 1.4 15.2 15,2 9,5 28,5 3,8

Koltseqes berenoezes, leveqdeloszlas biztonsagos, mukodesa 10ggetlen az idojarast61, egyszenlen kapcsol6dik a tnteshee: magasak a beruhazaei keltseqek (1,5-2,O-Szer nagyobbak
mint a csokkentett nyomasu szelldztetes esetses ev ben); energiaszOkseglete: kb. 205 kWhlGV

30-32 20-22 18-22'
5 kg es

Ertekesltesi

es eldhizlalt
kg sulyig

20 2S

SO 60

Ketreees

tartas

mintegy

/7;\
~

Szilardtragya-telep egyOtt

tragyale-godorrel

@ A folyekonytragya mennyisegeEisosszetEitele
"f>
I

®
Islall6

Alland6nyomasuszell6ztetes
Radialis ventilator Selep6nyilas

CD
A szOr6hal6 PorszOr6MI6 Tamaszt61ec

20 kg kazatt (2-B het)

22-2S"
a a

Ventilatorok tipusai
kerete (1,1 m2 1000 m3 leveg6hoz)

(Tyuk)esibek csibek hetente hofokot Fiala! 3°e-al

helyi

fUtessel, helyen

tart6zkodasi

-~bovites
I I
I

esokkentjOk

L:.I

es toj6tyukok helyi fatessel, he!ysn a kezdve a

32-18' 15-22

SO-70 SO-80

2S 18

SO 70

Pulykacsibek esibek hetente h6fokot Hizlalt pulykak

I I
I I I
I I

tart6zkodasi

3<1C-al es6kkentjOk a 7. hett61

kb. 7.00-ig ca. 2,00 50

I
I I

T

Kacsak Igaslovak Hataslovak Tenyeszbirkak Hizlalt birkak es versenylovak

~ +;;.;; Bavftes

I I I I

:

lS-3S" 10-18' 10-30" 10-15 15-17 S-14 14-1S"
a leveg6

60-S0 SO-SO SO-SO SO-SO SO-80 SO-80 SO-SO
Mfokat fokozatosan

22 lS 20 12 lS 10 lS

SO 80 SO SO 80 80 SO
a magasabb

<;>
I I I

--t>
'V'
Cs6aknaszifoh

Nyomas alatt lev6 kamra

1-1,00-1,20-

~

f--l,OQ---i

~)az allatok
ertekral

eletkoranak

a novekedesevel

esokkentsOk

az alaesonyabbra

®

Szilardtragya-tarol6,homlokoldalra telepitve,osztotttragyatelep

~ ~

Szilardtragya-tarol6,homlokoldalra telepitve,oldals6istall6behajtas

@3Szilardtragya-taroI6,oldals6 elhelyezkedEis

@

A tragyalegodorill.folyadEiktragyacsatomakbuzelzarasa

®

Sziv6zsomp

Foldiszur6berendezes(Zeisig szerint)

®

A leveg6h6fokaas a leveg6 relativnedvessegtartalmakUlonboz6istall6kban

408

409

S41

S64

CD

:r~ 1: 1:
1---12.5--1 f--7.6 1---12.5--1 1-7.2-1 1---12.5-;

1:"TI J!TI 'l:i
1-6.7 -; J-6.7~ t-6.7~

VASUTAK
V AGANYZATOK lnformaclo: A Deutsche Bahn AG mindegyik igazgat6saga

.....

'"

'"

Normal vaqany 4,5 m feletti kerektavnal

Normal vaqany 4,5 m kerektavu kocsiknal. A Bahn AG minden kccsllara !ervenyes!

VASUTAK
VAGANYZATOK~

UJ

S4

4

Normal vaoany 4,5 m alatti kerektavu kocsiknal (Nem kozlekedhet minden kocsi)

-1

-e

f

1

VIC

f

1--11.3--;

,

II

~ft-vfvA?#av!A
I A vaganyok k6z6tti tavolsag

~ Vaganytengely.

Vaganytavolsag (e) ----~

Vaganytengely

__:':J-.,,-i--

Gurft6vagany csak 2 tengelyu kocslk eeeteben, ha a kerektav 6,5~8,O m

VZmZZZZZVZZZbZZa I

®

Gurit6vagany csak 2 tengelyu kocsik eseteben, ha a kerektav max. 6,5 m vagy forqovazzal rendelkezd kocelknal

1---15 A

------1

I--

15--1

I--

18----i

szokvanyos sinek G
(kgllfdm) A (em2) 52,2 63,0 69,4 82,4 76,9 75,1

W,~

W,Lfd>
(em') 200,5 248,2 276,4 403,5 377,4 351,8

W,
(em') 41,7 51,0 57,0 80,5 68,4 81,0·'

(em

I, (em') 1368 1819 2073 3253 3055 3257

I, (em') 260 320 359 604 513 781

A vaqanyok - A szabad

S41 S49 S54 S64 UIC60 Ri59

40,95 49,43 54,54 64,92 60,34 58,96

196,0 240,2 262,4 355,9 335,5 372,6

kozotti legfontosabb tavolsaqok (e) a k6vetkez6k: szakaszok szabvanyos tavolsaqa 4,00 m (3,50 m a meglev6 szakaszok eseteben) jelz6k elhelyezesenel 4,50 m biztonsaqi teruletkent minden 2. vagany utan 5,40 m uj szakaszok epftesenel V>200 km/h eseten 4,70 m (4,75 m) 4,50 4,00 6,00 5,00 5,00 m m m m m

Kanyarod6 vagany vaganysugara (tordulokepesseqe). Uj vasutak epitesekor lehet61eg keriilni kell a 100 m-nel kisebb sugarakat -> 304. old.

I
h

kOlso stnfe]

Kanyarulatok sugara (a vaganyk6zepig) = R f6vonalak eseten atmeno f6vaganyokban <! 300 m a palyaudvari vaqanyokban <! 180 m mellekvonalaknal f6vonali [arrmlvekkel <! 180 m f6vonali [arrmivek nelkul <! 100 m csatlakoz6 vaqanyoknal, amelyeken a szovetseql vasut mozdonyai k6zlekednek <! 140 m olyan csatlakoz6 lehet6segek eseteben, amelyeken a szovetseqi vasut mozdonyai nem k6zlekednek, lehet6Ieg <! 100 m leqalabb azonban <! 35 m ha az 100 m > R <! 35 m, akkor lehet61eg csak a kocsik vontatasa tortenjen; ha a sugar> 130 m, akkor itt mar nem k6zlekedhet az osszes tfpusu kocsi. A keskeny nyomtavolsagu vonalak sugarai 1,00 m nyorntavszelesseqnel R <! 50 m 0,75 m nyorntavszelesseqnel R <! 40 m 0,60 m nyorntavszelesseqnel R <! 25 m Olyan vaganyok eseteben, amelyeken gyorsabb a kozlekedes a tolatasi sebesssqnel, az egyenes es az R sugaru k6rfv k6ze egy atrneneti fvet (kanyarulatot) kell elhelyezni, amelynek az fve alland6an valtozik az 1:00 es 1:R koz6tt -> ®. A korfveket bizonyos korulmenyek kozott meg kell dontenl (tulernelnl) ugy, hogy a kivanatos hatarokon belul (:::;0,65 rn/sec) tudjuk tartani menet kozben az fv altai letrejov6 centrifuqalis gyorsulast. A tulernelesi rarnpanak es az atrneneti fvnek egybe kell esni. Reszleteket lasd a Deutsche Bahn AG 820/1 sz. szolqalati el6frasaban. Valt6k A valtokat a sinek alakja, az elaqazas sugara es a csucsbetst hajlasa szerint nevezzOk meg, pI. 49-190-1 :9. A vagany kocsikkal val6 igenybevetele csak a jelzesig lehetseqes -> @. A jel61esnel a vaganykozept61 a tavotsaq <! 3,5 m. A kiter6 hossza/ a valtonyetv hossza -> @. 49-190-1:7,5 = 25,222 m/12,611 m 49-190-1:9 = 27,138 m/10,523 m 49-300-1:9 = 33,230 m/16,615 m Fordft6 korongok normal 0 = D a tengelyfordft6 korong eseteben 2-3 m, kocsifordft6 koronqnal 3,5-10,0 m, a mozdonyfordft6 koronqnal pedig 12,5-23,0 m. Tol6padok. Hossza saga + 0,5 m. = a mozgatand6 kocsi minimalls kerektavol-

belsa slnfej

®

Aslnek

meretel-e

<D

§§~=~~""""""'§~~-:::=:~~~~~~----:=~,..--~I ~•
1---------Talpfa 2,60----------1

- szabvanyos tavolsaq palyaudvarokon atrneno f6vaganyok 5-6 vag any csoportosftasa eseten fekellen6rz6, fekvizsgal6 vaqanyok kocsimos6 vaqanyck

eltolt palyavagy vaganytengely "

/1'....
/ /

/

/

"'-I I /

I

I

I

i

I- 26 -l
~

eredeti iv

CD
f

~
----------....; Aeelalj

10 -L

T

r=.
1-13,5-1

so __ __ tt

::L_~r-~-rL--+~----~-~'" ,-_-_-L:;_--z'"

:g

I

ba

H--I

t2

i

"'z

t---

A

V2

V2

--;

CD

1---------2,50

I--

26

--I
f15l

=-==
2.60 Betonalj B 70 ----------

T

A

21
.J..

~
t- 30 ~

A szabvanyos urszelveny k6rOlhataroiasanak az als6 resze a;" 150 mm azon elmozdfthatatlan targyak eseteben, amelyek nincsenek k6zvetleniil6sszek6tve a jar6sinekkel; a ;" 135 mm azon elmozdfthatatlan targyak esateben, amelyek k6zvetieniil szilardan ossze vannak k6tve a jarosinekkel; b = 41 mm azon bsrendezesek eseteben, amelyek a kereket a bels6 homlokfeliileten vezetik; b;" 45 mm Iltatjar6 eseteben; b;" 70 mm minden egyeb esetben; Z = sarkok, amelyeket Ie lehet kerekfteni.

f---Tulernelesi rampa as atrneneti iv A
180-200 250-350 400-2000 I 40 30 20 m 0,370 0,333 0,150 0,107 0,012 0,008

--I
Rampaemelkedas 1: 320 1: 320 1: 300 1: 400 1: 310 1:1300

® ®

kf]
1--------Betonalj B 58 2,40 --------;

f- 30 -I I-W"

A Deutsche Bahn AG normal nyorntavolsaqal Anyorntavolsap (a vilag vasutialnak 71%-a eseteben): 1,435 m. Tfiresek a nyomtavolsaqoknal: - 3/+ 30 mm a f6vasutakon - 3/+ 35 mm a mellekvasutakon (egyeb nyorntavolsaqok: a Szovjetuni6ban: 1,520 m; Spanyolorszaqban es Portuqallaban: 1,668 m; Del-Afrikaban: 1,067 m, Chlleben, Arqenttnaban, lndiaban: 1,673 m) A talpfak elettartama - katranyolajal atitatva (Bupinq-tele Talpfa - nem atltatott talpfa - acelaf - betonalj, becsOlt adat Arokmelyseg num) alatt a bevaqasban fatelft6 eljarassal) 25-40 ev

Mellekvonalak

es a szokasos kanyarod6 vaganyok tablazata m-ben

vezeteern
Fovagany

f-W-I

T

Vas uti atjar6k Reszleteket lasd a Deutsche irasaban.
All1t6mu

Bahn AG 815 sz. szolqalatl

e16-

I- Wi -1

f-W,1

3-15 ev mintegy 45 ev leqalabb 60 ev m az agyazati sfk (pla-

CD

Egyszeru valt6 1-------Kitera hossza

"'-Ot-ko-" z-ob-a-k----'----:J

----------1
Rakminta~-

<! 0,4-0,6

f------

a

CD

f----------Ieg~!bb
Szabvany-agyazat keresztmetszet

6,0

---------1
palya eseteben

Aroklejtes

3-10%

az arokfenek

r6gzftesenek

a fOggvenyeben. at el kell

CD ®
Valt6abrazolasa

:=::=d

Vaganymerleg Osszefont kiterd, tavlranyltott

a

KOlsaoldali lves kitera, taviranyitott

Az

abrazolas szimb61umai

egyvaganyu

,W,

Vedofalak felepltese vezetni a talajvizet.
f-W-J

eseten cs6veken

vagy reseken

1401---

L----1401

1401---

L---j401

A szabad szakaszok palyalsjtese a f6vasutakon :::; 12,5%0, a mellek-vasutakon s 40%0 es a palyaudvarl vaganyokon :::;2,5%0. Kiveteles enqedelyezsssel max. 25%0 lehetssqes a f6vasutakon. A nyugv6 kereknyornas = 9 t. Ha elegsegesen szilard a felepftrneny es a mUtargyak, akkor magasabb kerekterhelesek (11,25 t-ig) is lehetseqesek.

Kitero (VaIt6)

r(m)

1:n

KijeloJesi meret (szerkezeti hossz m)

=

a

Kettds anqolkiterd, taviranyltott

Egyszeru kiterd, kez! vezeneea

rW,1

t===sxomin.3,O-t--

2.0 ---t- 2.0----+-SxomJn, 3.0
1egaJabb10,0 keresztmetszet ketvaganyu palya eseteben

==1

ABW 49 EW 49 EW 49 DKW 49 DW 49

215 190 190 190 190

1:4,8 1:7,5 1:9 1:9

1:9rl
1:91

22,100 30,039 27,138 33,230 37,661

?l21A Kettds anqolkiterd, helyi vezenesc

®

Szabvfmy-agyazat

= ®

1
uUd

no
Az

Keresztezddes

aorazolas szlmbolumal

=
411

=

410

Urszelveny Normal nyomtavolsaqu paly~k [400j
Szckascs vaqanyok eseteben

VASUTAK

VASUTAK
ARUKEZELES
Hasznos hossza -'>

Ul

Atmend fdvaqanyck es eqyeb utasokat szallltc vonatckat bees kivezet6 vaqanyok eseteben

I

::lI
- """".-.\

_.- _._._._.

Oldalrakod6

._._._._._.-

I
I
2000 1700 1600

\

\ \ \

I

\

\

<. 1",,""
\

j iiiilll'!!','I',li,!iiil,illi,!li'i~

I
_L_
_L_

'1

Hasznos hossza Homlokrakod6

I

Lejtd

1:12-1:20

Az arukezeles az aruatrakodasi teveksnyseqet jelenti a kozuti es vas uti forgalom kozott, E funkci6val kapcsolatos feladatok ellatasara a k6vetkez6 letesftrnenyek allnak rendelkezesrs: arucsarriokok, kezelohelyiseqekkel ellatott allornasepulet az erkezo es indul6 aruk szamara, varnhelyiseq, rakod6utca hornlok- es oldalrakod6val, olyan kieqeszfto letesltrnenyek, mint portaldaru, rakszelvsny, rakodovaqanyok es olajattolto helylseqek. Arucsarnokok: A celnak megfelel6 csarnokrnelyseqek; 10 m-18 m vagy 16 m-24 m. A csarnok hossza tetsz61eges tobbszorose a keretallas-tavolsaqnak max. azonban 400 m, a keretallas-tavolsaq: 5,00 m. A csarnok maqassaqa: 3,50-5,00 m. Ha a csarnok szabad maqassaqa 5,00 m, akkor a raklapok telrakasa 3 sorban tortenhet. A gepesftett rakod60zemben a rakodorampa szelesseqe, rnagassaga: Szelessege a vaqanyok oldalarol 3,50 m Szelesseqe az udvar oldalarol 2,50 m Maqassaqa mindenkor 1,20 m a sfn fels6 ele ill. a rakod6udvar fels6 szeqelye felett. Mindket rarnpa fedett. Kapuk: eqyrnas k6z6tti tavolsaq: 9,50 m-10,50 m ~ @. A kapu nyllasa az utca oldalarol: 3,00 m x 2,50 m A kapu nyllasa a vaganyok oldalarol: 3,00 m x 2,50 m vagy 4,00 m x 2,50 m. Az G) - 0 arucsarnokok teruletlqenye fOgg a tarolando aru fajtajatol es naqysaqatol es az aru rnennyiseqetol. A terOletigeny meqhatarozasahoz tudni kell, hogy a kOl6nb6z6 arufajta (tartalyok, raklapok, nem raklapokon elhelyezett aru) milyen teruletet igenyel. Tajekoztato ertekek: 2 m2/db kis tartalyok eseteben kb. 6,9 m2/t terOletre van szukseqe, 1,2-1,4 m2/db raklapok eseteben ez 5,6-6,5 m2/t, 0,13-0,2 m2/db nem raklapokon elhelyezett aru eseteben pedig ez 6,5-10,0 m2/t. A tarolofelulet pontos meghatarozasa egy adott tervezeshez csak a tarolando aru varhato rnennyiseqenek hivatalos becslese alapjan tortenhst. Figyelembe kell venni a forgalom novskedeset egyes heti csucsnapokon (szornbat ill. Mtf6). A napi atlagnal mintegy 25-30%-kal nagyobb a forgalom. Szamitasba kell venni azt a felOletet is, amely a k6zleked6 utakra, terkozokre kell. A kis tartalyok eseteben ez a tarolofelulet 80-100%-a, raklapoknal 180-210%, nem raklapokon elhelyezett arunal pedig a tarolotelulet 100-160%-a.

:
:

---t-

------

Szabadon hagyand6 oldalterek

- - - Szabadon hagyand6 urszelveny uj epltmenyeknel

A-S a szabad szakaszok C-O a szabad szakaszok valamint a [elzoknel E-F szemelyi peronokon

tovaqanyalnai valamennyi tarqy eseteben kiveve a rmlepltmenyeket palyaudvari vaqanyainal. a tdvaqanyatnal a muepltrnenyek eseteben a szabad szakaszok fovaqanyal k6z6tt roqzttett tarqyak szarnara

lL ~_~i
Azfvsugara m ,; 250 225 200 180 150 120 100

I

i !
I I

CD

Homlok- es oldalrakod6 rarnpa lejt6vel1 :12-1 :20

I I

EgyoldaJas rakodout eseteben

I-

12,00-15,00m

~

Atrakod6-

A meglev6 felepltmenyekhez, alagutak~az es mozdonyszfnaitokhoz, amikara g6z0zem elektromos uzemrnodda alakul at

CD

Szabvanyurszelveny, ervenyes az egyenesek es az ivek eseteben, ha a sugar 2: 250 m M1:100
Q

17\ Fels6 szabvanyurszelveny azokon a szakaszokon, ahol15 kV-os nevleqes feszOltsegu \.:!/ fels6 vezetek van

1-1,65+2,30~

I- 2,30 ~
Aakod6peron beatrakodashoz

es

kirakodashoz .as

b

b

Q

~

I----t1 z z

!f--,-j
A szelesseq fele mm 1445 1455 1465 1475 1495 1525 1555

®

Egy rakodout profilja (FS sinekkel gyakran azonos szinten)

®

a ;;:; 150 mm az el nem rnozdlthato tarqyak eseteben, amelyek nincsenek szilardan osszekotve ajarosinekkel a ;;:; 135 mm az el nem mozdithato tarqyak sseteben, amelyek sziiardan ossze vannak kotve a jarosinekkel b = 41 mm azanberendezssek eseleben, amelyek kereket belsahamlakfelOletnel a a vezetik b;;:; 45 mm utatiaroknal b ~ 70 mm minden mas esetben Z = azok a sarkok, amelyek lekerekithet6k Also szabvanyurszelveny
Az IV sugara m iv A meret meqnaqyltasa a szabvanyrlrszelveny fel szelesseqet il1et6en az oldalan mm IV kOlso oldalan

M 1: 40

®

Fels6 ilrszelveny szelesseqenek fele

belsd

mm

®

250 225 200 190 180 150 120 100

0 25 50 65 80 135 335 530

0 30 65 80 100 170 365 570

maqassaq
Max. 15 m szeles nehez felepltmenyek 15 m-ne! szelesebb nehez felepitmemyek Olyan k6nnyO Ielepftmenyek, mint [ardak, csarnokok beleertve kapukat is .Jelzo hidak as jelzo konzolok a as alaqut

5500mm 6000mm 6000mm 6300mm

A szabvanyurszelveny szukseqes szelesitese a 250 m suqaru ivben

®

Legkisebb Orszalvenymaqassaq a palya fal6tti epltmenyek alatt
q

Szabad

szelesseq ~ 4,00 m

~
;2
o
I

T
(j) Szabvanyurszelveny az egyenesekben

T
Nyomtavszelesseq = 0,75 m

behajt6kapuk eseteben ~ 3,35 uj epltrnenyeknel alagutak eseteben: kiegeszft6 holtter az iirszelvenyen klvul a falig egyvaganyu szakasznal 40 ern, ketvaqanyu szakasznal 30 cm.

Kijarat a peronokhoz alagutakon vagy hidakon at, ahol nincsenek sinek: szelesseqe 2,5-4,0 m, szembej6v6 forgalom eseten 4-8 m a megfelel6. Lepcsok szelesseqe 2,5-4,0 m ~ 191. old.
C tipus

®

max.400,0 Egyarucsamokalaprajza .... ® azAtipus 1,0 1,0 5,00 113 I 5,00 I 5,00 I 2,50

1,0 1,0 5,00 I 13,09 I 5,00 I 5,00 I 2,50

I

,oq

A padl6 rnaqassaga a peronok eseteben az SO (sfnfej fels6 sfkja) felett 38 cm vagy 76 cm, a gyorsvasutak eseteben 96 cm.
M1:100

®

Z = azok a sarkok, amelyek A szabvanyurszelveny also hatarmeretei

lekereklthetok

M1:20

Az uj epitmenyekre vonatkoz6 el6frt beepltesl tavolsaq tartornanyonkent valtozo. Hessenben pI. a megfelel6 burkolattal ellatott tuzallo epltmenyek ~ 7,50 m tavolsaqra lehetnek a vasut telekhataratol. A nem eghet6 tetotedest nelkOl6z6, nem tuzallo epitrnenyek tavolsaqa ~ 15 m, ugyanez vonatkozik azokra az epltmenyekre, amelyekben k6nnyen gyulekony anyagokat tarotnak. lnforrnacioval a Deutsche Bahn AG illetekes igazgat6saga szolqal.

D tipus 17\ A csarnokok ket tipusa: az A,B,C tlpusoknal a vaqany a csarnokon kivOivan, a D ti\.:!/ pusnal pedig a csamokon belul

R;kOd6Vaganykrvill-------l

®

Alaprajzkeresztmetszet

.... ®,Ctipus

(j)Alaprajz keresztmetszet-s

®, D tipus

412

413

VASUTAK
SZEMELypALYAUDVAROK

VASUTAK

Valt6kezel6 es jelz6alllt6

kozpont epOlete

G)

I--- 2.20 -----I "45-1 Terigeny~aszemelyek re szere

~
(';;\

~

Kezl bOr6nd

'y

x'li

;
g
-I

1

A helyisegek elhelyezkedese feleljen meg annak, amit a nyom6gombos allft6k6zpont vazlatos abrajan latunk .... @- @. A rmlszaki uzemeqyseqeknel nines szukseq ablakokra. Az ajt6k szabad szelesseqe s 1,00 m. Az 6sszes helyiseg belmaqassaqa ~ 2,80 m, kiveve az akkurnulator- es az elektromos enerqiaellato hslyiseqet. A vas uti szolqalatvezetes helyiseqe a rele- es a tavkozlesi helyiseg kozeleben van, biztosftani kell ugyanis a teljes ralatast a vaqanyzatra. Az ablakok elhelyezese fOggoleges legyen. Az ablakathidalo ill. a koteny als6 szaqelye legyen 1,60-1,80 m maqassaqban, az ablakparapet pedig legyen 0,40-0,50 m-re a padl6 felett. A releterem a vasuti szolqalatvezetes helyisege kozeleben van. A helylseq legkisebb szelssseqe = 0,23 m taltavolsaq + 0,66 m anvanyonkent + 1,25 m folyososzelesseq,

rn

-----.-.~.. . ._. ._._-_. -'-' -. -+---~--_
-.-.-.-.-.~.-. .

+ ~:ii:::!t .;;
_.
._._._.

+
-t.-._._ .. Iii t~,
®
.U

SZEMELypALYAUDVAROK Kisebb es k6zepes telepuleseken elterjedt a vonalfektates az utak rnaqassaqaban, A foqadoepuletek a vaqanyok rnaqassaqaban val6 elhelyezesevel a szsrnelyek es a poqqyaszok a vaqanyokon at juthatnak a peronokra ~ CD (ROdesheim), k6zepes letesttmenyeknel van szernelyalaqut ~ ® (Bonn), nagyobb letesftmenyeknel pedig alaqut a szemelyek es a poggyasz szamara, elobbl lepcsovel es rarnpaval esatlakozik a peronhoz . Ehhez meqoldast jelent a vaqanyok magasabbra (K6In, Hannover) vagy melyebbre (Darmstadt, Koppenhaga, London) t6rteno elhelyezese ~ @, ~ IJ). Kivetelt kepeznek a kozlekedesi szinten letesftett fejallomasok ~ ®.

.~ ..._._I.~.:::.:~~~.!.+... _._._ .. l.L._._._:._._
__ __ .LJ

~jII

_.
••

0

0

_._

. . '-'-' F'-'Foqadoepulet vaganymagassagban oldalt. Az utasokes a poggyasza vaganyokonjut at (csak kis letesftmenyeknel athalado vonatok nelkOI) Foqadospulet vaganymagassagban oIdaJtAzutasokszamaraalagtltvan(lepos6 es rampa).AzutasokpoggyBszainak aszBllftisaa vagBnyokon attiirtanik (csak k6zepes letesitrnenyeknel)

+
_0 0 0_0_'_'1:10_._._._'

+
._,'o_._.
. ·_·_·_·_·k·_·_·_·_·,·
FogadoepOlet vaganymagassag alatt oldalt. Varoterem van a vaganyok k6z611.alkalmas olyan palyaudvarokon, ahol atszallas tortenik, egyebek mint el6z61eg

o

I- 90

-.t-

1.0

A menetrend-oszlopnal

CD

f-- 1.35 -r- 90 -l Vftrin es utastajskoztato automata

so
W
N S 8
L

FDL F

LZB R

Vasuti szolgalatvezeles helyisege Tavkoziesiterem Szodalls as egeszsegOgyi helyisegek Forgalomiranylt6 helyiseg Balaterem Tartal;k tApegys;g Kapcso!6terem Akkumuhilorterem
P6talkatreszek

H K

E

Ozemvezel6szobala

p OVA

FOt;s Elektromos energiaeUal6 terem Kabelcsatlakozasok eloszt6hely!sege 6v6hely Szamlt6g;pterem A helyisegek hozzarendelesa a jelz6· berendezesekhez Objektum- as szemalyi vedelem Be- .s Wjaratok l;gOOf"v"s ;s l;gelszlvas

T
g
T

o "l.

rakara

WE LB

MOhely OzemanyagraktaJ

®

FogadoepOlet vaganymagassag alatl oldal!. Az utasok es a poggyasz szamara alagtltvan. Kedvez6. szokvanyos nernet letesftmeny. rarnpa nelkOI.

CD

--+-

1.50

-+--

1.35 -;

Polcok, amelyekre elhelyezhet6k a csomagok

. ~ 1
max. 45
I.,

T

:::. ::~:~~~~~;;;:~-1:~~~: ~:

of1

_._._._._._._.- __ ._._.....

..

..

r.

..

-.

::::::tr...:n.::

lnax.59}i

--'

o ,:'.:::::::.::::::'

®

Csomagmeg6rz6 szekrenyek 4 normal rekesszel

CD

Csomagmeg6rz6 szekrenyek 3 nagymeretu rekesszel

®

Fogad6epOIet kozepen a vaganyok alatt. R6videk az utak, j6 a varoterern megvilagitasa, egyebek mint el6z61eg

.. ..

®

FogadoepOlet lent a vaganyok k6zatl. kenyelmes a megk6zelftese. r6videk az utak, egyebek mint el6z61eg

Keleti

bejarat

®
f-- 3.52-4.80-+ 1.50-!--- 3.52-4.80-1 Kezipoggyasz-szallft6szalag a peronlepcsokhoz I- 2.00-4.00 -I
I

F61dszint

~

®
Fogadoepulet mint fejpalyaudvar lehet61eg vaganymagassaqon, csak vegallomasok eseteben felelnek meg. egyebkent tul nagy vaganyfelOletekre van szOksEig

Gyalogos-atiar6k DOsseldorfi palyaudvar

Prof. K. Endmann

-:Bill!:.-~,~,.-~
T
¥uszaki adatok: o Epftesi meretek: ~ szelessea x maqassaq; I 4,40 x 2,30
N szallltaal

CD
Pinceszint (alagsor)

FogadoepOlet a vaganyok feletl. Van hid az utasok es poggyasz reszere,
22

®
T

Csomaqmeqorzes

Jl--80'-r-80--l
22

I

tavolsag: emelkedes:
Menetsebesseq;

4,20

27°_30°
mls

®

0,3-0,35

Alaprajz~

®

@

J.

~

T
0

.iij
Q;

of

T
~~ 105

s @
Id6j8rasi viszonyokt61 vedellvar6helyiseg Alaprajz IC-peronokon

1
Elalnezet (Iatkep)

@

Egyszintes szolgalati epUiet

®

2'

2'

Munkahely kialakltasa PC felhasznalashoz Nyitolljegypenztar-alaprajza~ @

89 103

t~ r
"' "'
14

h "'

ec

:§ g_
c

·6 ]j E

.g>@

'OJ

"'

~i
$
~

~~

t~ 'Q)

®
415

414

AUTOBUSZ-pAlYAUDVAR
Figyelembe kell venni a palyalvsk es tordulokorok specialis oblosodeseit -7 ® -@' A megall6kra specialls rneretek vonatkoznak, A buszrneqallokban oblok esak a fo gyujtoutakon es a nagyforgamu utakon vannak -7 @. Kivanatos a rneqallok betedese, A peronok soktele klkepzesuek -7417. old. <D - ®. Homlokrakod6 es kenyelmss beszallas a 30-40 em magas lepcsornaqassaqon van -7 @ - @. A tervben szerepel egy parkol6terOIet a szernelyqepkocslk atrneneti parkolasara (park and ride = parkolj es utazz).
I L 40,50 53.50 46,50 L' 47,62 (49.05) 60.62 (62.051 53.62 (55.051

I Kerekvetd savok

,1,20f701 f-------11.40-------f
Egyszeru aut6busz

f-2,25-l 1-2,50--1

T

®
I...V
{;\ Parkoloallasok csukl6s vagy egyes kocsik reszere

Rezsut (45°) az indulasi iranyhoz viszonyitva egyes kocsiknak

'"

~ §_ l' o

Egyes kocsi Egyes kocsi
Csukl6s aut6busz

12.00 25,00 18,00

"'.
f1 ,20f70+-1 ,20; ,30~1 1------10,10-----; f-2,25-l 1-2,50--1

Az ObOlre vonatkoz6 l!rtakek a 3,00 m szeles buszmegall6-obOl eseteben ervenyesek '( m a csu~6s aul6busz megall6janak a~.6\))e~en ..... - ... -.3.'2~'6.00"' (3;7S){3.75)

Emeletes

aut6busz

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Csukl6s

t

u:

id~ ~' ...
(2.81)(2.61)

·':.~:.O~~2:~;i~ I
4.00 (2,4)(2,4) (4.60) (4,60)

••. _- .....

'--1

I~

~IIIIIPa:=J
fil
T

®

Megall6hely
ElcSz6sav
nalkOI

A peron alakja

Eldzdsavval

1---------17,05--------------1 aut6busz, Europaban szokvanyos

m6dja az indulasl Iranyhoz
viszonyftva

A

teranas

parhuaamos

rezsutosan 45°·ban

merdlegasen

Aa

Ab Ae Ba

Bb

Be

G)

Aut6buszok rneretel
Mellarendeles az indulas lranyahoz

:[
3

i

.9:l! 5l.e
'~!;g

mffi

j~ ~ iil' ~E ~ i ~~
m
E

If
3660

Egy parkolohely hassza

(;;\
32 12 24 12 24

m

A peron hossza m 24

24 3

24 3

3660 3.5 4.0

3669

A hatsc kerek altai kepzett vonal rajzolja meg a belsd sugarat

1:

T
180°·os tordulokor a merev, 12 m hosszu jarmtiveknel
;---30,00---i

A peron

szelessege m
Meg!Jkihelyek a) egyes kocsik szamara

3.5- 3.5 4.0 4,0

FelalJasi lehelosegek Egy parkol6hely szelesseqe m A behejtasl CIt szelessepa m Parkol6·felOlet beleMve az

i~
I!l~
_N

w]

] w] ]

-

~

~~
~lfil
_N

-

I!l~ i ~~
_N

wB
3.5 '4

I..V nyi\va mer6legesenegyes kocsikhoz ................................................. :.'. ....:::::: ..:..::::..::::::::::::::::: ..:::..::..::....
,

Parl<oI68IIasok az indu~ irBnyhozviszo-

, ,..~
/ 'I

3,5 4,0

3.5 8.0

3.5 3.5 8.0 14

®
T q

90°·os fordul6kor a merev, 12 m hosszu jarrmlveknel

I

2

2

2

2-3 2-3

2-3

1-2 1-2 1-2 1 1 ~csukI6sb._1 Az uttest es az indulasi aldal melletti peron szOkseges lerOlele me.ben a) az egyes kocsik 138 176 189 293 296 313 szamara bJ csukl6s busz sz. 276 340 378 439 444 470

~rI
qq

@

Nagy atrneno forgalmu palyaudvar, ahol kOlonvannak az erkezesi es indulasi peronok

uttest-tekiletet m2
a) egy egyes kocsi eseteben b) csukl6s busz eseteben 88 176 135 89 176 140 91 162

®

... ::::....::..:..:::::::::::::::::::::: ..::::::::::::.
Peronok az indulasi iranyhoz viszonyitva mer61eges elhelye· zesben
(7;\

11
\V sawal
H?sszu peronok el6z6
,.__ A parkot6b61

1

I
:~ 1
180°·os fordul6kor a 17 m hosszu, csukl6s [arrmlveknel

Szilard burkolat

(vezete

lit)

@

...,/ ------®
................................................ ............................................... ................................................
Fordul6
Forgalmi iroda

R= 22,50

t

. ..

. ..
lndulas mer6legesen, erkezes razsutosan, indulas rezsutosan

@

Szokvanyos fogazatos sorolas Tirne-Saver-Standards

Sugaras @ teret elrsndezes noveli a szabad

(';\

'-!.J elhelyezkedesben

Hosszanti peronok rezsutos

®

@

1::=~~El~~~:~~:~r ,r~~-Atmen6 torqalmu palyaudvar egymast61 elvalasztott erkezesi es indulasi peronokkal, amelyek rezsutosan vannak elhelyezve, es kisse tavolabb letesitett parkol6val
J-- 12,0

-+--

20,0---t-12,0--;

I--A parkoloallasok slrendezese az erkezesi irannyal parhuzarnosan

iICR
'"

@

Felkoralakban kialakitott peron (kOls6 elhelyezes): nem kell atmenni az~Uttesten
Bemenet

y
f'
\

/',.

Gyalogosok

= ggO OBEI = BBO
13 ID

ID OBB OlD II] ID

c::J

10

ggO

Ogg
0 DJ III

0 01 01

1. Bejarat az elutaz6 reszere 2. Kijarat az erkezd 3. Csarnok 4. Csomaqkezeles 5. Bejarat az erkezo 6. Kijarat az etutaz6 7. Poqqyaszlroda 8. Oeomaqraktar 9. Irodavezet6 10. troda

utasok utasok

reszere

1. 2. 3. 4.
5. 6.

we holqyek
Babaszoba Gardr6b Konyha A kantinok

we

urak

utasok utasok

reszere reszere

®
416

Kis fordulopalyaudvar

(j)

KUls6 peron a visszatero huroknal

@

Bels6 peron a vlsszatero huroknal

-

-

~
:',

ezemelyzete 7. Gepkocsivezetdk szobaja 8. Merdszekreny €IS szerszamkamra 9. Archfvum 10. Sztvattyuzsomp

t t.tntcrmactc as 12. Varocsarnok

repOl6jegyek

r:::J

gQ

,/
r;;;-..

®

Felkiiralakban kialakitott peron (bels6 elhelyezes): at kell menni az dltesten

®

KLM buszpalyaudvarfoldszint

@

Alaqsor-e

®

417

TUZOLTOsAG

ESTUZOLTOSAGI

EPOLETEK
DIN 14092 -+

TUZOLTOsAG

ESTUZOLTOSAGI

EPOLETEK

IlJ
Ttizoltosaqi tarnaszpontok helyi es k6rzeti bevetesre, Legyen osszekottetesben egy rnentoallomassal, kOl6n6sen autopalya kozeleben,
Egyuttal oktatasi ss kepzesi k6zpont. Legyen felszerelve mindennel, ami biztosftja az allando keszenletet: varo, apolo, szerviz. Felszsreltseq: gk.mos6esarnok, karbantart6esarnok, legz6keszOlek-szerviz, t6ml6mos6 esarnok, apolo-, szerelohelyiseq t6m16tartalekraktarral, szaraz torony - egyuttal gyakorl6 torony. Tiszta funkcionalis reszleq szukseqss a tUzolt6aut6k felszereleseinek. Minden helyiseq, melyben a telszereleseket tarollak, az aut6esarnok fele vezet6 utvonalon helyezkedjen el az epOletben_ Bevetesbol erkezett aut6k keruljek meg a komplexumot a garazs, a t6ml61ead6 es a szerszamatvetel lranyaba. Tisztltasuk, karbantartasuk utan az ujrafelszereleshez a keszenleti esarnokba kerOlnek. Katasztr6fa eseten helyi ment6orvosi k6zpont es reqlonalls bevetesi kozpont letrehozasara van szukseq -7 G) - ®.

Szelesseg 1m) 5.0 4.5 4.0 3.5 3.2 3.0

a) Egy helyileg szolqalatot teljesft6 tuzolt6sag epOleteben a k6vetkez6 helyiseqek talalhatok: [Magyarorszagon: letesftmenyi es onkentes ttizoltosaqi epuletek] allashaly 4E, mtlszerterem, a specialls telszerelesek raktara 1E, el6ad6terem (t6bb funkei6t ellat6 terem az igazgat6sag es a k6zpont reszere) 5E, szocialis helylseqek 3E, az epulet gepeszeti felszerelese 1E b) Helyi es azon tulmen6 szolqalatot, vagyis pI. elharft6 tuzvedelmet es muszaki segftsegnyujtast teljesft6 es k6zponti muhellyel, karbantart6, oktatasi es gyakorl6 letesftmenyekkel rendelkez6 tUzolt6sag epuleteben a k6vetkez6 helyisegek talalhatok; [Magyaror-

1. Gephaz

2. Munkaszoba
3. Kontrollhelyiseq

4. Szellozes-filterhelyiseq

5. 6. 7. 8.

Mellekhelyiseg Csoporthelyiseq Gyakorl6 utvonal FUt6k6zpont

szaqon: Hivatasos Onkorrnanyzati Tuzoltosaqok epuletel] allashelyek 16E, beteqszallitas eseten tovabbi 4E, rmlszerterern, a specialis felszerelesek raktara 4E, el6ad6terem 7E, olyan szoclalls helylseqek, mint mosd6, zuhanyoz6, WC, 61t6z6, szarftoszoba 4E, olyan szocialis helylseqek, mint a keszenleti terem,

G)

Alaqsor-e @-@

T

l

Atjar6terOIet Kanyarok az oca-

·"
11.0m

tartozkodohelyiseqek, teakonyha 3E, igazgat6sag, a tUzolt6sag vezetojenek szobaia 1E, gepkoesi- es muszermuhely, az epOlet gepeszeti felszerelese 2E, az ABC-szoigalat helyisege 4E, kozponti rmihely (szOkseg szerint). Amennyiben nines k6zponti tornas

atvezetdutakon

..M...

min

G)

Lejtesvattozas

az

athaladas tersepeben

A kiallashoz as rnozqashoz szukseqes te~iiletek Allashely

16karbantart6 rrnihely, akkor a t6ml6karbantart6 rmihely 9E, amennyiben nines k6zponti, a legz6szervi ved6 eszk6z6knek muhelye, akkor a legz6szervi ved6 eszkozok rmihelye 4E K6zponti rmihelyek mellett megfelel6 raktarhelyiseqek letrehozasa p6tl61agosan is ajanlott.

I !

OOOOQPOOOO
! I ! I ! !

I

I I

®

001:100000DO

A helyisegek alapteriiletei -7 ®

...J

A helyisegek alapterOleteit illet6en a -7 ® pont szerinti (E) egysegek a rnervadoak, KOl6nb6z6 nagysagu allohelyekkel rendelkez6 tUzoltosaqi-epuletek eseteben az (E) egyseg a legnagyobb allashelyre vonatkozik. Az (E) egyseg altai meqallapltott alapterOletek adjak meg a helyisegek legkisebb nagysagat (Iasd a magyarazatokat is).

{=:JC!OCl1CQ,OP,co! ,0P,0
j

1°°1°°10°10°,0°,

I

~---1. Oktatchelylaeq

5QQ QDjhlC
00

r 9. Meliekhelyiseg

IODID9Qo,ClOrQOI {::J°IP5°PjODjDn,

2. Fllmtarclo 3. Teakonyha
4. Targyal6

10. Taneszkozok
11. 12. Konyha Nappali

®

0----=--.
Kiallasi helyek as kapuk
Az anashety -7

b,

0,5 min Szabad alhaladasi ......... szelesseg (csak akkor 0,5 min SZUks6~~I~~r~)vannak.

e,

0,5

min

®

Muszerterem Speciiilis felszerelesek raktiirhelyisege Eloadoterem Hozzatartozo rnellekhelylseq Szociiilis helyisegek:
mosd6, zuhanyoz6, WC, 61t6z6, szarftohelylseq keszenleti helyiseq, tartozkodohelyiseq, teakonyha

1E 1E 4E 1E
3E 3E

I

o

I

5. Plhenf 6. STSI
7. Tltkareaq 8. Tarqyalo

13. Haloszoba
14. Gyerekszoba 15. Gyerekszoba

®

Emelet

16.

Terasz

A kapu hossza min.

a DIN

14092

naqysaqa

saereesage min.

szerint 2 resz (Athaladas szelesseqe b2 x athaladas maqassaqa)

Egyseg (E) A ezamftae szerint

Igazgatosiig
5"
m2

1E
1E 1E 8E

tortenlk

®

T6ml6szarft6 torony gyakorl6fallal 4) szabad rnaqassaq a toronyban 23 m 1E 2) Lasd ehhez a magyarazatokban szerepl6 tablazatckat is; 3)Az altashely 1/4-enek felel meg Ha egy tornloszarfto torony helyett egy vfzszintes tornldszarfto Allashelyek meretei [A tuzolt6sagoknal rna mar elterjedt emel6kosaras gepjarmu mebsrendezes van eloiranyozva, akkor ezt a t6ml6mos6 es -ellen6rz6 rete: szeIJmag./hossz.: 2,5/3,85/14,9 m, suly24,9 tonna (SIMON SNORKEL SS 4009).] helyisegben kell elhelyezni, amelynek a legkisebb terOlete akkor Trlzoltoqepkocslk Teljes sulya Tenqely- Fordul6Hossz. Szeles 9E 4E g:~~~~1°~~ es szabad rnaqassaqa legalabb 3 m. ~~'sz kg tenyl. tav k6r atmar6 mm sage vsdoberendezesek rnuhelye ~~~ekko~:r:naJ1Asu Legz6szeri (szall.) mm mm mm tet6terhelessel Karbantartas, Ozembehelyezes, tarolas beleertve a suqarvedel2170 2800 01t6 gepkocsi 5450 ( 5800) 2600 11700 (hk.m.) 5650 met, rnerules 5) 15050 (ok.m.l 6400 2410 2950 0116 gepkocsi 7490 ( 7490) 3200 16100 (ok-m.) 8000 2470 3090 0116 qepkocsl 11300 (11500) 3750 Az ABC-szoigalat helyisege 4E hordozha16cs6J16vel Gepkoesi- es rnuszerrnuhely, beleertve az akkumulator-toltd2470 16100 (ok-m.) 7600 3100 auomast, amely helyileg 6ssze van k6tve egy rendelkezesre all6 0lt6 qepkocs! 10200 (11000) 3750
01t6 tankkocsi 0116 tankkocsi 0lt6 tankkocsi Szarazon Szarazon Szarazon Szarazon Forqcletra 0116 tankkocsi 0116 qepkocsi otto qepkocsi 0lt6 qepkocel 7490 ( 7490) 10700 (11500) 15900 (16000) 11500 (12000) 7300 10100 12550 ( 7490) (11600) (13000) 3200 3200 3500 3750 3200 3200 14800 14400 15400 16100 14800 14400 18600 (Ok-m.) (Ok-m.) (Ok-m.) (Ok-m.) (ok-m.) (Ok-m.) (hk-m.) 6250 6450 6700 7000 6100 6450 9800 hcrdczha2410 2470 2500 2470 2410 2410 2430 2850 2990 3270

1 (lehet6leg kerOljOk el) 2 3 4

4,5 4,5 4,5 4,5

8 10 12,5 12,5

3,5x 3,5 3,5x 3,5 3,5x 3,5 3,5x4

9 11,25 14 14

Szoba a nlzoltosaq vezet6je reszere Bevetesl k6zpont Muhelyek: t6ml6karbantart6 muhely, t6ml6mos6 es -ellen6rz6 helyiseg (leqalabb 26 m hosszu es 3 m szsles)

Tornldraktar

1E

®

Keresztmetszet-»

@

Csarnok tUzolt6aut6k tarolasara

;'nnn =fA"ll~1 -"'-~-'
Keszenleti aut6k csarnoka

;.········1

II

allashellyel
Mos6esarnok Futes, uzemanyaq-helyiseq E = egyseg DIN 140923. resz szerint 5) Nem tartozik ide a legz6szervi gyakorl6szakasz.

2E
4E 1E

2990
3250

3300
3250

4400

4)

!6csO_ Forqoletra
Daruaut6 Daruaut6 20200 (21000) 3800 x 1320 3200 3750 3200 19900 (ok-m.) 9300 2490 3300

vedoberendezesekkel

folytatott
__;_

9. Buhatarclo 10. Buhatarclo 11. Szerelvenyek

Tomldauto

7200 10850 10200

( 7490) (11000) (11000)

14800 16100 14400

(6k.m.) (6k.m.) (ok.m.)

6400
7600 8500

2420 2480 2500

2850 3070 2980

ok. m. '" OsszkerekmeghajlAs hk. m. = Mts6kerekmeghajtas

=
@)
F61dszint,tuzolt6sag
~ Gepkocsimoso
csarnok

5. Tltkaraaq
6. Tarsalg6/k6ztes 7. Pihen6 8. Radi6a.llomas rmlszak

12. Tatozekok 13. Olajtarclo 14. Tarsalqo 15. Pihen6 16. FOrd6/zuhanyoz6

17. 0lt6z6 18. Keszenletl k6zpont 19. Szennyzsllip 20. Kemlai olt6anyagok 21. Olajlekotd anyagok
22. Gapek

IA'\ Az egyik legnagyobb nernet tiizott6-berendezaseket eiMllit6 gyarforgalomban lav6 '::!..I tiizott6-berendezaseinek szokvanyos rneretel

~--

-~

418

419

TUZOLTOsAG

ESTUZOLTOSAGI

EPOLETEK

>-1,70-1,90

-"

I-

60-4

.--2,25

------I

1-75-1

GEPJARMUVEK
Tipikus gepjarmuvek rnerete, fordul6sugara, szukseqleteiket llletoen, mely garazsokra, allokra es athajtokra vonatkozik. sulya, Elofrasok helyparkol6helyekre, be-

CD

1. 2. 3. 4.

Keszenleti vezet6 Halohelylseq Meso Tilzoltomester

1. emelet

Tsrvezesl seqedlet t(lzolt6sagi epiiletekhez DIN 14092. Tfizoltosaqi epulet: Ebben a helyiseqben keriilnek slhelyezesre a tuzolt6aut6k es ttizoltasl felszerelessk. Keszenleti szolqalat: a bevetesi csoportok, aut6k es berendezessk szamara, illetve a rnentoszolqatat reszere, Emellett kell egy folyamatos szolqalatban levo vezet6, aki osszekottetosban van a k6zponti bejelentesfelvetellel; bejelentessk, rlasztas, koordinacio, csapatok iranyltasa a feladata. Szolqalati lakas elhelyezese keszenleti szolqalatkent elonyos. Egy csapat vagy folyamatos keszenleti szolqalatban van, vagy hfvason/rlasztason keresztOl mozqosnjak, meger6sftik. Veszhfvo-, riaszt6- es [elzoberendezesek folyamatosan megfigyelend6k. Teendok bevetes el6tt: szernelyautokkat parkolas, At61t6zesi lehet6seg az aut6k es felszerelesek kozeleben. Ttizoltoautok elfoqlalasa. Teend6k bevetes utan: Aut6k es tUzolt6 bsrendezesek ellenorzess, Gepiarrmivon oltovfztartaly-utantottss, uzemanyaqtoltas, rnosas, bevetesi emberek atoltozese. A tuzoltosaq az idetartoz6 teriilet k6zponti reszebsn, avagy sulypontban helyezkedjen el. Be- es kirneno forgalom attekinthet6 legyen. Elegendo szabad teriilet alljon rendelkezesre. a gepjarmuvek fordulasi suqarat vegyiik figyelembe. A mos6 homoktentesset es benzinlevalaszto zsomppal, iizemanyagt61tovel (Diesel, benzin). Az udvari teriiletre is ra lehessen hajtani (kb. 16 t megeng. suly), Egyeb [armuvek szarnara kialakftand6 hely: helikopter leszall6hely (50 x 50 rn), hozza 15 m szabad tsr,

CD

Kerekpar t---3,05-----1

CD

Motorkerekpar
1-1,41-+-95-1

®- 9

Szemelygepkocsi ~ 5,16-------1

@- @

Kombi terepjaro 1--1,82 88--1

-+-

®

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Mini

:.:.:.:.:1:.:.:.:.~.:.:.:.:,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
l---forduI6sugar
4,BOm

_

@

Mercedes560SEL

I----fordul6sugar --5,30m 1--1,9--+1,0-1

1-----3.65~

1--1,59- ..... 96-1

1-----5,35-----<

1,36

T

CD

1. Akkurnulatortolto 2. Gepjarrmicsarnok 3. Halohelyiseq 4. Kozpont 5. Allvanyhelyiseg 6. Athajto 7. Udvar 8. Olajtarolo

allornas

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

I

~ii5 1:=1
..:.:.:.:

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
..,___forduI6sugar--6,35 m 2,0-4-1 ,0-1

@

VW Polo Coupe 1----3.99

t---fordul6sugar.~--5,00m 1-1,68-+1 ,02l

@

RolIs·Royce

----I

'__---5,7----<

I--

Foldszmt

®

:.:,:,:.:.:.:.:.:.~.;.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.::
VWGolf

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:~.: ..:
I---forduI6sugar--5,25 m

:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.;.:.:.;.:.;

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
I----fordul6sugaf---6,50 m

@

Amerikai

.-4.58----1

.-1 ,71-t- 96....j

1,43 1. Melygarazs 2. BUle 3. Tomloraktar 4. Pince 5. Szellozes 6. Zsilip 7. Elektr. kapcsolo 8. Tartalekararn 9. Szivattyuhaz 10.01toz6 11. Raktar 12. Gaz, viz 13. Tavftiteseloszto Alagsor, 4. Tuzoltoparancsnoksao, Terv.: Ackermann + P. Munchen,

TaD)
I E4
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
~ fcrdulosuqar 5,35/szinkr. 5,65 m I---fordul6sugar ---5,35 m I-l,71-+96....j

®

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
VWPassat ..,___. 4,57----1

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

@

VW kombi kisbusz 1----4,64~

1--2.0-41,121

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
1----

@

Ttlzoltoszertar

®

Terv.: Hochbauamt

Koln

(f)

VWPassatVariant

I---

fordulosuqar ---5,35m

@

VW plat6s kocsi

fordulosuqar 5,35/szinkr. 5,65 m

t----4.40------l

1--1.70-+

1,0-1

®
(f) 1. emelet
--'>

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
I---

Audi80

forduI6sugar---5,35 m

@

VWJoker
to---

4,90----1

...--fordulosugar 5,35/szinkr. 5,65 m >-1,35-->1,12,

......,..___4.60-

_1,62--+1,05-1

~

@

®

2. emelet --'>

@

®

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Audi100
I---

forduI6sugar---5,BOm

@

VW Karman-Cheetan

Gipsy

I---

fordulosuqar 5,35/szinkr. 5,65 m

t---4.72

-------I

>-1,75-+1,00<

1---4,11-----1

1--1,70-+-99-l

®
I

Keresztmetszet--,>

@

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

@
15. 8els6 udvar 16. Parancsnoksaq 17. Keszenlet 18.01t6z6 19. Mosdohelylseq 20. Buhatarolo 21. Szelfog6 22. Csarnok 23. 24. 25. 26. Hobbyszoba Gyakorf6terem KU$z6 szakasz Futesberendezes 28. Tarolo 29. Akkumulatortarolo 30. Telefon, radio

BMW

s-es szeria

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: ..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: <-- forduI6sugar---5,50 m ~1,68-+-87--1

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

@

Mercedes

terepjaro,

rovld, harornaitos

...---fordul6sugar --5,70m .....1,70-l-99~

1. Foly6s6 2. Lakes 3. Oktat6terem 4. Oktatoeszkozok 5. Csoportszoba 6. Garazs

9. GepjarmOcsarnok 10. Tomlomoao 11. T6ml6tarol6 12. Tartozek tarofo 13. Muhely 14. Legz6keszQlekek

"""'__4,56-----1

®
420

Foldszint es alagsor, ruzoltosagi epulet

®

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Mercedes 190

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
t----

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

forduI6sugar--5,30m

@

Mercedes

terepjaro,

hosszu,

otajtos

~forduI6sugar--6,50 m

421

'___4'37----1

1-1,64~
!i

TEHERGEPKOCSIK T
190'

RAMPAK, RAKOOOHIOAK, EMELOASZTALOK
megeng. terh. t-ban: b szelesseq m-ben: I hosszusaq m-ben 2,5 1,0 2,4 3,5 1,0 2,8 7 1,2 3,4 13 1,5 3,6

TEHERGEPKOCSIK

MERETE, FORDULOSUGARA

~

III

:.:.:.:.:.:.:.:::.:.:.R.:.:.:.:.:.:.:.::;;:.g:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

~

~

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::;.:.:.:.:.:.:.:.;.).:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:
f----------1--2.14~ 14,80

G)

Caddy-rakteres

aut6

------------<

-"8,

5,63----<

86',.

.....--- \.

\-\.

.>

®

Plat6s teheraut6
J----

G)
2.37-f

Kezi

targoncak

®

Emelovillas targonca

~5,21-----i

1--2,34--1

~

:-:':':':':'::::':':-:-:-:':':':':':':':':':':'~':i~:'~~':-:.:-:.:-:-:.:.:.:.:.:.:.:.:

BT

T

A rarnpak es a [arrntivek k6z6tt athldalas szukseqes az akadalymentes rakodas erdekeben. A rakod6hidak biztonsaqosan elerhetove teszik a gepjarmuveket, iIIetve vagonokat. Ek6zben a jarmu raktere alacsonyabb, illetve magasabb lehet a rarnpanal ~ @ -@' Alacsonyabb raktsni aut6k eseteben aluminiumb61 keszult felvezet6 13kaz ideal is, mivel igy kiegyenlithet6 a rarnparnaqassag ~ @. Az 13klegyen gurithat6, hogy k6nnyebben lehessen masik felhasznalasi helyre mozditani. Az allithato rnaqassaqu kerekerne16k k6nnyufemb61 ksszulnsk es oldalra eltolhat6k ~ @. A rakod6lemez elmozdithat6, gurithat6, szallithato, peronr61 val6 rakodasnal hasznaljak ~ @. A rakod6hid automatikus es hidraulikus muk6desu, nyelve el6retolhat6 ~ ®. Hidraulikus, 01l6s emel6asztalt udvar es plat6 szintkOl6nbsegenek athidalasahoz hasznaliak ~ ®, Gepjarrmi es rarnpa k6z6tt ~ <V, vagy ket rarnpa k6z6tt ~ @. A rakodorarnpa kialakithat6 e tipusok kornbinaciojaval is ~ @. Alland6an valtozo kiegyenliteshez a kOl6nb6z6 teheraut6k esetsoen ki- es berakodasnal ernelovillas tarqoncat hasznalnak, mely szalllthato es elektromos, dizel-, benzin- es gazOzem(l lehet ~ ®, A mobil rakodorampak kontenerek, teheraut6k, vagonok rakodasara alkalmasak es automatikusan k6vetik meg a teheraut6 rug6zasi maqassaqvaltozasat is be- es klrakodasnal ~ @.

CD
3,45

f-50-f
Athelyezheto athidal61emez

o

Rakod61emez, alkalmazkod6

I

@:.:.:.~~~~'~;:::,~~.:.:.:.::.:.:.:.:::::::.:::::.::::::::::::::':'::::::::.':::'::':':':':':':::'::':::'::::::::::::::::.

@

,If!IiIL'"t~!"'
Betonpumpa teheraut6 L ~ 11,8 m

®

Hatso tengelyt emelo szerkezet

®

Athelyezhet6

magassagkiegyenlft6

ek

®

Egyszeru

rampa-s

@-@

@

Udvar szintjerol rakodas ernelopaddal vagy lejtos rarnpalernezzel

~<V

®

Nyergesvontat6

p6tkocsival

L ~ 15m

(j)

Szintkiegyenlito

hidraulikus,

01l6s

Fedett rarnpa elektrohidraulikus

ernekiasztal: rarnpa/udvar

rakodorampaval-e

@

@

Belteri rakodoter

elektrohidraulikus

rakodorarnpaval ~

<V

....
Hossz mm 1500 1750 1750 Csukl6s busz, sz. ~ 2,50 m Szelesseq

mm
1500 1500 1750

e ermras kp 3000 3000 5000

o
290 360 430

U 300 300 300

L,
2300 2800 3300

L2
2000 2500 3000

B Teherbiras kp 1500 1750 2000 3000 4000 5000

®

Billen6 rakod6hid, oIdalirimyban eltolhat6

@

Rak0d6hid

Q, lnteqralt rakodorarnpa

1.81

idojaras-

vedo rendszerrel

@ Fureszfogas rakodorampa udvarszelesseq eseten

szflk

422

423

III
l.:l.:l __ //

01
-r 'r. _~3=.L.8~=:JF
, ~ ... ~~~

1~.5-:=~2~~=:
L

RAKOOORAMPAK

-7[]

GEPJARMUVEK
FORDULAs ~ []
A fordul6 fajtaja, nagysaga es kialakitasa a terOlet mindenkori hasznalatahoz, a gepjarmuvekhez es a varosrenoezesl funkci6khoz igazodik. Nehez altalanos ervenyu ajanlasokat megfogalmazni a helyes fordul6 kivalasztasahoz. A tuzoltosaq es szemetszallltas igenyeit is vegyOk figyelembe. Egyes elszalllto szolqaltatok elzark6znak olyan helyek meqkozelltesetol, ahol csak tolatassal tudnak megfordulni, vagy hosszabb tavon vissza kell tolatni. A fordul6k lehetnek kalapacs alaku fordul6k _, ® - @, fordul6k6r vagy fordul6hurok alakuak _, @ - ®. Kalapacsfordulokban raterdulasi mamiverre van szukseq. Jobb a fordul6k6r vagy fordul6hurok, melyeken a gepjarmu egyvegteben at tud haladni. A fordul6k korrnanyzastechnlkal okb61 aszimmetrikusan balra tolva helyezend6k el -7 @ - ®. A fordul6k kOls6 oldalan a gepjarmuWI16gas szarnara szilard epft6elemekb61 (padka) elegend6 szabad savot kell fenntartani. Fordul6hurok eseten a k6rOIfogott terOletet novenyekksl be lehet Oltetni _, ®. Kalapacsfordulok -7 G) csak szerrtelykepkocsik szarnara alkalmasak. Mindezek a 6 mot meghalad6 utszelesseq eseten nem szukseqesek, abban az esetben sem, ha a garazsbehajt6t es a [ardan kialakftott athajtot hasznaliak fordulokent,

m/
l:l(
:::11/ :::1 ':'11 :::

.: :::

.l 1111111111111 alhthato rakodorarnpa 1111111111111 cjehl tqk. tavolsaqa a mellette allotol 1llllllllllllnagyobblegyen,hogy aztki~lIaskorne 1IIIIIIIIIIIIakadalyozza

m!

/;::::._;:::::=: / _~ ! /.... -~
-: 6,5~

llli

!.'
"
I1

1/'

:::1

'12,0-++5,0+--18,0---1

/

/~ /c~

I "4,(H
-I

::: 5,0rr-+--30,0-----i

'

~ll'

I

-35,0'-

Pedaul: optlmalis udvarszelesseq 18 m hosszusaqu vontat6s teheraut6k rakodasahoz -7 G). Ebben az esetben az udvar szukseges szelesseqs 35 m. Meg a leghosszabb teheraut6 is kepes bees kihajtani. Ez fontos a menetrend szerinti jarrmlvsk behajtasanak szabadda tetelehez, Amennyiben ez nem megoldhat6, ajanljuk a 10-15° kozotti sz6gben fogazott rarnpat _, @ , @ - @. A p6tkocsis teheraut6k legnagyobb fordulasi sugara kb.12,O m. Biztonsaqi tavolsaq ket eqyrnas mellett allo vontat6s teheraut6 eseteben: rarnpanal min. 1,50 m, rampalepcsonel min. 3,00 m.

CD
~~.
::!

Ki· es berakodo rarnpa: nagyon szorosan egymas mellett allo teherautok eseteben klallas el6tt kicsit el6re kell huzni

CD

Standard szgk. fordulasi sugara

::.:'i(:'>~:;~~+~~~ ~ [~j~=:~ I~Ui , '~'-'----l~.;;;. <
-

.... __

------

1" ~~

--r'L__j !
r1"~-----;

r--']",--7j lerakodo

: ... , :terulet X

!...
:l.:. .

//

/

:

teheraut6

:::1 I I :::, 1I

®~

:::1 I I I :::1 I I I

I

I

.1

b: 3,9m c: 4,7m d: 5,5m e: 5,1 m f: 4,6m g: 26,8 m

a: 2,8m

...
...

~i- e~ berakodo

rarnpa

igenyli a legnagyobb teruletet -r5'10

®
1 1 :
I I

15 m hosszu vontatos teherauto fordulosuqaranak szokasos meretei

®
f--l0.7___'

Merev tengelyu es tavoli kerekelhelyezesti teherauto fordulosuqaranak szokasos rneretel

®

Ford~lok6r szgk. szarnara

®

Fordul6hurok szgk. reszere, fordulasl sugar" 5-6,5 m

t
Illi'
CD
11111-; --;f---21,5--___,

III

---Ti i i

ii

:::

szabadon tartott sav 1,00 r--l
I I I
I I

Jarmutipus Kerekpar Szemelygepkocsl -atlagosszgk. -kisszgk. -nagyszgk. 'reherautc =transzporter -allagostgk. -19k. 7,51 -19k.1S,Ot -tgk.22,ot+16.QI Szemetesaut6 -aUagosgepjarmUl2lengelyes - aUagos gepjarmUl3 tengelyes Tlizolt6aut6
Blitorszalilt6aut6

--.j- 1

15.0

I
1
III

10.7~

hossz
2.20 4.70 3.60 5.00 4.50 6.00 7.00 8.00 10,00 7.64 1.45 6.80 9.50 (18,00) 11.00 11,40 11.00 17,26 18.00

szelesseq 0.70 1.75 1.60 1.90 1.80 2.10 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2,S()3) 2.5()3' 2.5()3' 2.5()3' 2.50" 2.50" 2.50

rnaqassag 1.00'1 1.50 1.35 1.50 2,00') 2,20') 2,40') 3,001) 3,001) 3,301) 3,301) 2,801) 4,001) 2.95 3.05 2.95 2.95 4.00 4.00 4.00

sugar (m)
1.00 5.75 5.00 6.00 6.00 6.10 7.00 8.00 9.30 7.80 9.25 9.25 9.75 10.25 11.00 11.20 10.50-11.25 12.00"

fcrdulas

C

~

I I

L_.J
I I

I I

i
C

~~~ ,o~rn16 ::: hossza ::: ulanfut6val

rekccoanes eaeressece

c
szabad uovarresz dokk

kiilOnb.

;4.0;

i
rampa :::

r--'
I

3.f

m

10.7

~
Ki- es berakodo rarnpa

CD

III

6.0-1--+5.0-1 2,50

I
: el6tet6
I,

: I 1

c

A

iii
~;; @
I I
I I
I I

.:.

<;

:::::::::::;:;:;:;:;:

rJ
43

3.0 3.7 4.3 3.0 3.7 4.3 3.0 3.7 4.3

14.0 13.1 11.9 14.6 13.4 12.8 17.4 14.9 14.6 f---12,75----1

III

12.2

r

T

!ll -r:::

r- ,oo-j
3•OI>+3.00j

6

13.7

@

Kalapacsfordulo szgk. szarnara

®

m

Kalapacsfordulo legfeljebb 8 m hosszu t9k. es szgk. szamara (szemetes-. tazolto gepkocsi, 6 tonnas tgk.)

Ki- es berakodo rarnpa

Be- es kirakodas bels6 udvarban
f-6.00-l r--12.2 19.8-----i

g
N

i

I I L_.J

r-lI
I I

I

I

I

4.oLJ
I

r--'
:

T
3,0

r

:::

I 20.0-+---1

m

I~

i
/

L

i'" '--- ~-[JI

~:r----..,:I..E~:::::~~~:~:~::::;l~~"'~!l~:::::I:~"'~l~l~:::::l~:~l::::::II~~::::l:~I II 1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

0 0

~

-/p6lkocslvaU Standard varcsl busz I. «stanoarcvarostbuszu. -allagosvarosibusz -atJagosbusz AUagosvontat6skamion -vontat6jarmii -p6tkocsl Maximalertekek kcztakeoesrendeszetl saebewczae szerint; -egyesgepJarmii2tengellyel -egyes gepjarmLi z-nel tobb tengellyel -nyergesvontat6 -nyergeskamlon -vonatat6s kamlon

12,00 12,00 15,00 18.00 18.00

2.50"

4.00

12.00

4)

Megjegyzes: I) VezetofQlke rnapessece: 2) Teljes magassag vezetovel kh 2,00 m; 3) K01so tGk6rrei 2,95 m; KQlso tOk6r nelkUl; 5) Fiktiv fordulasi sugar, a kozlekedesrend ezabalyozas adatai szertnf legnagyobb sugar

-

m .. -ratorduloterulet~- - - - - ---[]I II i~.·~~.~~.·~~.·~~.·~~.~~.jj.jj.jj.j~.jj.~j.~~.·j~.·~j.j~.'j~.~: m -" ~~ - - - rakodotsrulet - ••••••••••••••••••

@
f-----20.00---~ Uttipus

Jarmfivek alapadatai

: l lerakodoterulet I I II I : L_.J

III
:l:

-r-

:::

rCOr- --11 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -i I i ~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~
arakozoteru,et L__ _
J 19.8-------1

TerOlet hasznalata lakasok

Atlagos jarrmivek szemetypepkocsl

R [mj 6

Megjegyzes fordulokor szemalyqepkocslknak fordulokcr szemetesaut6nak, kOlon szabalyozae (pI. zsakutca veqen kapesol6d6 ut cettcrqatcmmal) fordulokor kisbuszok €IS anaqcs szemeteskoesi szamara meqfcrdulasi lehetdseq minden kozlekadesrendeszetlleq enqeoelyezett jarmCi reszere meqfeleld fordul6k6r a leqtobb enqedelyezett teheraut6nak es fegi tfpusu varos! buszoknak fordul6k6r kozlekedesrendeszetileg enqedelyezett legnagyobb gepjarmOvek szamara

®

Ki- es berakodo dokk magasitott rarnpaval, oldalso rakodoval

®
'-=========~iSU=-.:3' -..,.....--• 1

30.0

®

Fordulokor teheraut6k (" 10 m hosszu es 22 t sulyu) szarnara

Mint@.

lakoovezet, gyenge terhelesrl ut

Jobbratart6 kozlekedes az oramutato tranyaban el6tet6 szabadon tartott
17.50 Say 3.31 10.50 3.31 8.00 utea tulnyo-

n

mcreen
lakasok

el6tet6

j1

szemelyqepkoest, kettenqelyrl szemeteskoesi

8

r------------t-----------------------"

:

utea

lakasok, lpartevekeny69ggel vegyesen

szemelyqepkocal, szemeteskoesi, haromtenqelyu teherqepkocsl. varosi busz, csukl6s busz vontat6s teheraut6k, esukl6s busz

10

11 12 12

faldsz. padlo

szabad jarmu belma- rnagassaga gassag

rarnpa
42.75 (17.48)

tutnyomcreszt ipari teve~ kenY69g

a fordul6k kOlso peremen 1,00 m szeles szabad sav elhaqyasa szukseqes a jarmnreszkifcrdulasok szamara

@
424

Fedett manlpulacios ter meretei

®

Fordulohurok vonatos tgk. es csuklos busz szarnara

®

Fordulokor kettenqelyes szemetesaute, ill. 6 m-es szalllto teherqepkocsi szarnara

@

A fordulasl sugar (R) rneqhatarozasahoz szolqalo ajanlasok

425

I-~m:m l'--l

:
I I I
I

PARKOLOK

TEHERGEPKOCSIK
PARKOLAs ES FORDULAs
A r6gzftett parkolofeltestes tehergepkoesik szarnara a kOl6nb6z6 gepkoesimeretek miatt nem eel-

say

biztonsagi

I-~1+In:J l'--l:
~1Ht}1~:

T

16,00
I 1

1

1
1

1-11111+11---1

:

Parkol6k altalaban 12-20 em szeles festekcslkokkal kerOlnek ki[elolesre (feher, sarqa), Fal melletti parkol6k eseteben, a jobb eszrevehetoseq erdekeben kb. 1 m magasan a falon is festhet6k fel esfkok. Osztopadkak oldalt 50-60 em hosszuak, 20 em szelesek, 10 em magasak lehetnek. Fal el6tti elhelyezes eseten vagy a parkol6sor lezarasakent az atl6gas/kitores elkerOlese erdekeben kerekvetok, lanckeritesek, vagy tengelymagassagig er6 korlatok szukseqesek, Falnal val6 parkolasnal elegend6 kerekveto padka vagy gumiOtk6z6 -> @ elhslyezese.
1-4,00-+3,50+-4,00-1 1---11,50----<

I I I

1/

/'. ~ /1/"" ....-~
r"
~...T

»>

.... _---'

szeru. Teherqepkocslk

ter- es

1----1

t
I-

V
I I

4,00 J.

1----1

(})

Uttesttel parhuzamos parkolas

®

30°-os parkolasnal a be- es kihajtas egyszenl, de az ut egyiranyusftand6

Egy parkol6 szemelyqepkocsik reszere ;:: 5,00 m hosszu, ;:: 2,30 m szeles, parkol6 mozqaskorlatozottak reszere ;:: 3,50 m szeles legyen.

-1--15,00---+ 5,00

, 5,00

,5,00-1-13,00

--+5,00-<

1--12,00 -+-12,00

(})

45°-os parkolo, Teheraut6 p6tkocsival.

®

30°-os parkolo. Teheraut6 p6tkocsival.

®

90°-os parkol6. Egyes teheraut6.

Parkclasi rend

Teruletezukseqle parkolchelyenkent behajt6val m'

Elhelyezhet6 parkol6k szama 100 m2 teruleten

Elhelyezhet6 parkol6k szama 100 m ut menten egyoldalt

,
I

_.. ,
,

" /#

""

II,""''''

----~--

---~-I \

~ CD

O"·os

parhuzamos, be- as kthajtas nehez. keskeny utcakban el6ny6s
parkol6,

uttar

22,5

4,4

17

,
I

I,' u

('/

I----~T
1--l~fO

.. :: ~ II It
--I

T

\

\ \

,,
\

10,00

\~~

1-5.164-3.50+-5.16-1 1---13.82----1

>-S.48-1-4,SO-+-S,48-i 1----15,46___1 60°-os lerde parkolas egyiranyu uttal

_0
-)o@

x 4,00 -c

30°·os parkol6, be- es

kihajtas egyszeru, helykihasznalas intenzfv

26,3

3,8

21 H 5,00- 20,00-+-16,00-22,00 -l

®

45°-os lerde parkolas egyiranyu uttal

45°-os parkclo, be- as klhaltas kenyelmes, parkotonkentl teruletiqeny relatlv kicsi, szokasosan hasznalt enendezee 600-os perkolo. be- as klhajtas relatfv kenyetmes, parkolonkenn terOlet'lgeny kicsl, gyakran hasznalt etrendezee 900-os parkol6, CItramer61eges (2,50 m parkcloazelesaeqqel), az aut6 er6teljes ratcrdulasat igenyli 900-os parkol6, utre mer61eges (2,30 m parkoloszeleaseqqel), parkolcnkentl terOletigeny kicsi, kompakt parkol6k szamara alkalmas, leggyakrabban hasznalt forma

20,3

4,9

31

@

90°-os parkol6. Teheraut6 p6tkocsival.

CD

1-7,50-1 1---1S.00--l

~~

Parkolas 45°-nal kisebb sz6gben

®

I
·
·

1

helyigenyenek alaprneretel azon gepkoesimeretekb61 ad6dnak, amik egyenes haladaskor, kanyarodaskor, be- es kihajtaskor jellemz6ek. KOl6n6sen kanyarodaskor kell a hatso kanyarfvben a bels6 hatso kereket is figyelembe venni. A k6zlekedesfelOgyelet altai enqedelyezett legnagyobb gepjarmu fordulasi sugara: kOls6 Iordulasl kor sugara 12 m. Az engedelyezett teherqepkocslk tUInyom6 reszenek kOls6 forduIasl sugara 10 m -7 425.oldal.

·

Teruletveszteseq soros parkolasnal

-)00

19,2

5,2

37

t~~lllIt=j
2~

-...,j,--..
4,25 gepjanmuhossz 10,70m 12,20m 13,70m

4 __

f--

A'~

",

- _~--';:@11::::::::::::1 ,,
I
I \

, ~

, ~

s.oo

T

\

1

\

-)o®
-@

19,4

5,1

40
A

~
7,60 8,50 10,40

I-S,OO-+-S.SO-+1----15,50 5.00-1 f-S,OO-+---I

I--

6,50 -+-S,OO-i 16,50-------l

19,0

5,3

44

1---4.25-1 Helyigeny utsaroknal

I
®
7,50

I I I
I

I I I I

1 1
I

i
.

.

,___

16,00---1

1-7,50 -10,00--1 Fordul6b6vOIetnagyon szuk viszonyok eseten

Hl;3,SO-i

r.;-..

90°-os be- es kiha~as rnindket iranyb61 I,:!.J lehetseqes, Parkoloszelesseg: 2,50 m.

®

90°-os be- es kihajtas rnindket lranybol lehetsepes. Parkoloszelesseq: 2,30 m

Fordulasi lehetoseg behatarolt viszonyok eseten

@)

1-5,16+3,SO+-........ ----26,02:-----

8,70--+3,50+5,

16-<

1-5,16+3,50+-10.32--+3,50+5.16-<

Ie I I]m~
........ -t-0
A --+L

~

o

1,65

T

0

0 -i

~

12T

I

I-- B --I l =4,50m B =1,80m 0, =0,85m O. =1,35m A =2,30m b =1,30m H =1,65m G =2,Ot~20kN

hossz szelesseq

------:::....~~':
If
~,

kiiiles elal kiOies hatul kerektavolsag
rnaqassaq

I -.I ,
t
\'I:
I

1

<~:"-9,00~::o---

....... /"," ;-. .-_
I I 1 I 1
I

~'~
\ I 1

~7,SO-J

tengslytavolsaq

..
10,00 1-7.50-<

F2-'1S

4,50

-f2'-1S

I I

(j)

45°-os parkolo kizarolag egyiranyu lorgalom szamara

®

27,64----_ Parkolas kizar61agegyiranyu lorgalommal, Ores terUlet beUltetheto n6vennyel.

@

1------

silly

5,00 -----I

I--l0,00~8,00-l

!

1
,

1-7,50-l

Standard szemelygepkocsi

@1TovabbifordulasilehetoSegek ->@-@j
I I I I

@
,

@

@

-i 3,00 5,00
t-

r
c

I

I

!----

r--2,:50

~L~
1-5,16-<3,5OI--S.70--l3,5OI-S.16-< 1-----26.02 ~I2O-30

1-1,10+1,10-1 nyergesvontato

I III
~,
Soros beallo

Szabad hely be- es kiha~ashoz gepjarmuhossz TGK22t 10.00 TGK egykocsis 12.00 a bealloszelesseq 3,00 3,65 4,25 3,00 3,65 4,25 3,00 3.65 4,25 es @ abrakhoz b k6zleked6hely 14,00 13,10 11,90 14,65 13,50 12,80 17,35 15,00 14,65

\~ t
a
"

1-5,48-+4,00+--10,39--+4,00+ t------29.3S--------i

S,4S-i

-5,00+-5,50+5,00+5,00+-5,50-+-5,00-----31,00----~ 90°-os parkol6, ut 5,50 m szeles,
~ parkoio z.semszeles

I 40-50

1

c

Nyergesvontat6 15.00

® 60°-os parkolo egyiranyu lorgalommal
426

@

Ferde beallok

@

Kerekveto padkak es Otk6zokorlat

®

Egyes beall6

@

@

Tablazat@

427

PARKOLOK ES PARKOLOHAzAK

~

~[!]
Foldsanc

G)

Rezs';

®

CD

Pergola, befuttatas 5,50 (6.50) -1-5,00--1

CD
f--

Zald teto (hanqqatlas) 5,50 (6,50) 5,00--+ +- 5,00___,

f--5,00-+

~~.

~~

4~1J.JlO
ledett

o~~r

CD

Zald tetos fodemrnel

®

SOllyesztett

Egyseges szintU parkolohaz

CD

Elvi alaprajz-e \l)

Peldaink -> G) - ® olyan parkol6elhelyezeseket mutatnak be, meIyek kialakltasukkal beilleszkednek a k6rnyezetOkbe anelkul, hogy annak funkciojaban idegenOI hatnanak. Nagyobb szabad terOiet biztosltasanak erdekeben a parkololetesltrnenyt reszint vagy teljesen terepszint ala lehet sOllyeszteni, vagy z61d tetovel lehet ellatnl -> ® - @. A novenyekkel val6 befuttatas nemesak mutat6s, de egyben arnyekolast is biztosft es az 6kol6giai k6rnyezetet javftja (porrneqkotes). A szintkulonbseqek lekuzdese es a kOl6nb6zo szintek rneqkozellthetoseqe erdekeben rampas rendszerek keszulnek, A rampa lejtese 15%-ot, kis garazs eseteben a 20%-ot ne haladja meg. Nyilvanos forgalmi terOletek es legfeljebb 5% lejtesu rarnpak kozott 2': 5 m hosszu vfzszintes felOlet legyen, a szernelyqepkocsik legfeljebb 10% lejtesu rampaja eseteben ez 2': 3 m hosszusaqu legyen. Rampak elhslyezesere es kialakltasara negy fobb m6dszer letezik -> \l) - @. Egyenes, parhuzarnos es atrneno, t6bbszintes rampa k6ztes pihenokkel. Fel- es lehajt6 egyrnassal atellenben is elhelyezhet6 -> \j) - ®. l.ejtessel epitett parkol6szintek meqtakanqak a kOl6n felhajt6rampat. A teljes parkolohaz lejtessel elhelyezett szintekbol all. Helytakarekos rendszer -> ® - @, lejtese 2': 6%. Parkolohaz felemeletnyi szinteltolassal (D' Hurny-rampa): parkol6k felszinteltolassal helyezhet6k el, melyeket r6vid rampak k6tnek ossze -> @ - @ es ~ @ - @. A splralos rarnpak szerkezetileg igenyesek, nem atlathatoak, A k6r forma miatt maradnak nehezen hasznosfthat6 rnaradek teruletek .... @ - @ es ~ @ - @. A spiralos rarnpak keresztlejtese legyen 2': 3%, a bels6 rarnpa kozepvonala a tengelyt61 2': 5 m. Nagy parkolohazak eseteben a rampak mellett legyen padkaval megemelt, 2': SO em szelessequ jarda, amennyiben azt jarokelok is hasznaliak es a gyalogos forgalom nines kOl6n feljaratkent kiepltve. Az utak szelessege k6zepes es nagy parkolohazak eseten a be-es kihajtasnal legyen: normal gepjarmuvek eseten 2 rn-tol 3 m szelesseqiq, szelesebb gepjarmuvek eseten 3,50 m.

G)

Parkol6 liftakna nelkOI (sorrendfuqqo)

f,;\

\f:/

Akna nelkOli parkol61ift (sorrendfQggo)

~IrnITIJ
4,80

D~IDJ UJ]I]]
~ I 4,90 I

GARAZSOK ES GARAZSEPITMENYEK
Egyes garazsok eseten 2 aut6 egymas f616tt is parkolhat emelhetolemez segftsegevel .... G) - ®. Az elektromos muk6dtetes aramkirnaradaskor kezi pumpa hasznalataval p6tolhat6. Parkol6lift: 3 szemelygepkoesi szarnara -> @, udvari garazssoron vagy parkol6hazban a portasfulkeben elhelyezett kapcsolotablavel kezelhsto. Terhelese 2 500 kg. Lejtes a garazsba ki- es behajtasnal S; 14%.

kd

-> \j) -

Szemelyautok parkolasa palettan ®, az eltolast vezerlopult-

12,55112.501
15min

4,85

II

15

CD

Alaprajzok

®

Teljes kihasznaltsagu ramparendszer
s 6% lejtessel

@

Elvi aiapralz-e

®

{;\

\.V

Parkolas ket szinten eqyrnas lelett (fQggetlen) . 2,30 2,30-1

CD

Lent kombi szemelykocsl het6 el

helyez·

®

Parkolas, 3 szinten egymas lelett (IOggetlen)

"~~2,30

r61 ugy iranyitiak, hogy a behajt6 aztan szabadon maradjon. Aut6csusztato rendszeni parkolohaz -> ® parkolopalettak segftsegevel hossz- es keresztlranyban a parkol6terOIetet 50-S0%-kal jobban klhasznalla -> \j) - @. Liftgarazsok -> @ - @ nyujtjak a legjobb terkihasznalast, A vezerlest kuleskapesol6val a vezeto vegzi a behajtonal. 20 erne let maqassaqiq qazdasaqos, 10 emeletig hidraulikus ernelessel. A liftgarazsokba emberek altalaban nem lephetnek be, ezert a es6kkentett szintrnaqassaq 2': 2,10 m. Helytakarekos, uzembiztos, zajmentes, kornyezetbarat. Szintenkent elhelyezheto kb. 40SOszernelyauto, Parkoltatas ideje at1.1-2 perc. Oldaliranyu liftparkoltatast ....@ kOl6n6sen keskeny tel ken alkalmaznak.

D=r-ml'
i00

~

.

®

Felszinteltolasu rarnparendszer

@

Elvi alaprajz-e @

13% lejtes

(j)
1,00-1,50 f--I

Parkolopalettak (Wahr)

CD

Autocsusztato palettak

®

GardOio parkolopalettak (Klaus) .... ®

Parkol6palettak hosszanti iranyban (Klaus)

@

Spiral rarnparendszer

@

Elvi alaprajz .... @

@

D' Humy-rarnpak alapforrnai,
rarnpalejtes 13-15%

@

18.Szinteltolaslogazasa->

@-@

2,50

T

1.

@
428

KOian rarnpatornyok az epuletsarkon

@

Elvi ataprejz -e @

Szimpla spiralos rarnpa, lei· es lehajt6 egymas mellett

Atellenes spiralos rampa, lei· es lehajt6 egymas lalatt

®

"----S:SO·~60-t5
Liftgarazs alaprajza (A.I.R.)

->@-@

@

Oldaliranyuliftparkoltatas

@

Keresztmetszet .... @

@

20 szernelyqepkocsis parkoloszef

429

GEPKOCSITAROLOK

k6zleked6ut

PARKOLOHAzAK

-+1lJ
A leggazdasagosabb es helytakarekosabb tarolohelyek a fedett parkol6k. A [armuvek itt az idojaras vlszontaqsaqal ellen veohetok (zart fal elonyos az annak leqlnkabb kitett oldalon). Tanacsos a zart hellyel (kerekpartaroI6) val6 kornbinacioja -> @. A fedett gepkoesitarol6k komplett epltrnenyek, keszen oszloppal, vasalatokkal, rogzftoelemekkel, csatornaval es ejtoesovel szallltjak-> @-@. Fedett gepkoesitarol6k elhelyezeset es kialakltasat szernelyqepkoesik taro lasara a lakoepulethez val6 kapcsolodasukkal a kovetkezo peldakon mutatjuk be: -> ® - ®

-1lJ
Fontos, hogy a parkolohazak minden tart6szerkezete (falak, fodemek) tUzall6 legyen. Nyitott parkolohazak eseteben alkalmazzunk nizqatto epftesi m6dot. Melygarazsoknal a szabad belrnaqassaq legyen 2,20 m. A gyalogos- es jarmuforgalom tajekoztatasara hasznalatos t~blak elhelyezesers ezen felOI erdemes meg 25 em helyet hagyni. Ujabb koptatoreteq kesobbl felvitele szarnara tovabbi 5 emre van szukseq, Ez 2,50 m belmaqassaqot jelent a padl6 felett, ami a szerkezet vastaqsaqava' 2,75-3,50 m szintrnaqassaqot eredmenyez. A pillerek relative suru rasztere j61tervezett szerkezetvastagsaggal [elentosen csokkenthetl az epftkezes koltseqelt -> G) - ® anelkul, hogy ez a hasznalatot kedvezotlenul befolyasolna, Nagy tesztavu, tamasz nelkuli szerkezetek 7-12%-kal kevesebb pilieralapterOletet eredmenyeznek -> ®. A szintkOlonbsegek es rarnpak korOitekintoen kerOljenek kielakitasra es rneretezesre -> @. Egyenes es fvesen vezetett rarnpak az emeleti fOdem megfelelo lejtesevel [onnek letre ~ 428. oldal, ivesnel -> @ a gepjarmuveket a rarnpa rnindket oldalan figyelembe kell venni. A diagram -> ® szerint az eloterv keszltesekor a parkol6- es kozlekedo alapterOletet hatarozhaliuk meg, amely a megfelelo szamu gepkocsi parkolasahoz szukseqes, A peldak -> rJ) a parkolohazak es rarnpaik elvi elrendezeset mutatlak, ketszer ketoldali eltoltszlnni, negysoros, hatsoros, sarokejhelyezestl, egyiranyu rarnpas, rarnpas- es korivrarnpas parkolohaz lehetosegekkel. A ttlzvedelmi kovetelrnenyeket legjobban a vasbeton szerkezet elegfti ki (mono lit beton, eloregyartott rendszer vagy vegyes epftesi m6d). Acelszerkezetet altalaban fo- es fi6ktart6 rendszerrel alkalmaznak es azt a tUzgatl6 beton-, tUzgatl6 lemez-, vagy vakolat burkolattal latjak el. Garazsok rneretezesehez a gepjarmuvek megengedett osszsulyabol ad6d6 nagy forgalmi terhelest 3,5 kNI m2, rarnpak rneretezesehez 5,0 kN/m2 erteket vehetOnk alapul. Zoldtetok eseten ez 10 kN/m2.

metszet

,

!~2,30~i >--2,50--1

,

G)

Fedeli gepkocsitarol6 lapostet6vel

f7\ Pillerek lehetseges elhelyezese a \!.) beallohoz viszonyitva, mer61egesen

®

45°-os parkoloallas
0% utca

OO::OJ
kert metszet

1 DOof"'bejarat

R = 20m

DUOODD5C

JYL~

~~

,, ,

bej{;ra'i------

; ~~I ---m
,, ..
,.
<i>:

0%

®

Nyeregtet6vel, gerinc parhuzarnos az uttal

behajt6 Fedeli gepkocsitarol6 el6nyos elhelyezese a bejaratnal

1--5,OO~> 4,00-1 8) eqyszerubb, k6zbeiktatoll rampasikokkal Rampak lejtesatvezetese

®

Dupla, fedell gepkocsitarol6
bejaratnal

8
III

l!i

®

Nyeregtet6vel, az utcara mer61egesen

®

I

;'2,75

Gepkocsibeall6 1 szgk

®

I

;'2,75

I

Gepkocsibeall6, 1 szgk, kerekparok

CD

---~----ffi ~
~~~-~~=-~~~-----~
Pilierelhelyezes lehet6segel Kisebb radiuszhoz nagyobb rarnpaszelesseqet kell rendelni

~e3~

m'

terulet

o

o l!i
III

~ on
III

___________________

& +AI

o

"l.

AI

@

l.akohaz fedell gepkocsitarol6val

®

Fedeli gepkocsitarol6 ketszintes hazhoz epttve

--..

®

,,5,00 Ket szemelyqapkocsl, esetleg ksrekparok

@

2,75

"2,75

o24 gepkocsi

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Kozossegi gepkocsibeall6

®

®

Korives parkolorampa

Parkolo- es k6zleked6terOietek alapteruletigenye

~~J;il~ ~~.'

Jr;:~!m ;~~ ~~19B ~II~~~II
~ ~
IT
J--...;.

®

Fedeli gepkocsibeall6 tarolohelyiseqqel

@

*~I~~i ii
i1"=l
'I

I
negysoros

I
CD
ketszer ketoldall eltolt szintil hatsoros sarokelhelyezesti, rarnpas egyiranyu, rarnpas parkolohaz korfvrampas parkolohazak Alaprajzok, rampak elvi slrendezese

Egyes fedell gepkocsitarol6tipusok (Osmo/Gard)

®

Dupla, fedell gepkocsitarol6

430

431

PARKOLOHAzAK
~QJ
A garazsokat szabalyozo rendelet szerint: kis parkolohazak ;<; 100 m2, kozepes parkolohazak 100-1000 m2, nagy parkolohazak ;:: 1000 m2 hasznos alapterOletCiek. Foldalatti parkolohaznak az szarnlt, ameIyiknek padl6szintje leqalabb ;:: 1,30 m-rel a terepszint alatt van. Nagy parkolohazak kulon be- es kihajt6val rendelkezzenek. Telepftesuk nagyobb forqalrnu lntezrnenyeknel, mint palyaudvarok, repO16terek, bevasarlokozpontok, szfnhazak, mozik, irodahazak, koziqazgatasi epuletek es nagyobb lakotornbok ~ozelebe~ szOks~ges. Ko_zepes es nagy parkolohazak gyalogosterOletem az also bordak, szellozovezetekek es egyeb berendezesek alatti szabad belmaqassaqa legyen 2,0 m. A foldszint belrnaqassaqa altalaban elter6en nagyobb, mivel itt kiegeszft6 funkci6k is helyet kapnak. Kis teheraut6k, furgonok szarnara 2,50 m belrnaqassaq szukseqes, Fodernterheles DIN 1055 szerint. Nyitott parkolohazak kozvetlsnul a szabadba nyfl6, felOletein elosztott, lszarhatatlan nyflasokkal vannak ellatva (nagysaguk = kOls6 hatarolo falfelOletek egyharmada), melyek csapadek ellen vedelmet es allando atszellozest biztosftanak. Zsenlalis rneqoldas Genf centrurnaban a Rhone foly6 alatti parkol6haz, Be- es kihajt6jat a Rhone-hfd hfdf6jenel helyeztek el -?!J). Az utra rnindket iranyban csatlakoz6 rarnpaklvezetesek a forgalomba a be- es kihajtast folyarnatossaqaban kepesek felfCizni. Hendszereben egy lejtessel epitett kozepso rarnparol jobbra tart6 kozlekedessel valamennyi szintet el lehet erni -? !J) - @. Parkol6jegy-automata rendszere miatt nem igenyel szernelyzetet. Parkolohazak rnlnoseqenek krlterlurnai: Hasznalataban biztonsaq, atlathatosaq, a beallohelyek ismertet6jellel val6 ellatasa a konnyebb rneqtalalhatosaq erdekeben, a var?~rendezesl osszefuqqesekbe val6 beilleszkedes, tsrrneszetes bevllagftas es szellozes, kOlviiag fele kilatasi lehet6seg, novenyek es zold felOletek elhelyezese, valamint a dljbeszedes kornpllkaciornentes rendszere.

BENZINKUTAK
-')[D
A szovetseqi autopalyakra vonatkoz6 rendeleteket (RAN) a szovetsegi kozleksdesl miniszter adta ki. A benzinkutak mas gazdasagi egysegekkel egyOtt is berendezhet6k -') 434. oldal @, az Ozemanyag es ken6anyag mellett peldaul karbantart6 es autoapolasl szolqalat, aut6alkatresz-kereskedes, szolqaltatoeqyseq es Ozlet is az aut6sok rsndelkezesere allhat, Tobb benzinkut elhelyezese eseten ;:: 100 m, nagyforgalmu utak rnenten 250 m tavolsaqra ajanlott eqyrnastol telepfteni azokat. Lakott terOleten kfvOli orszaqut rnenten 25 km-enkent letesfthet6k. EgyszerCi benzinkuthoz kb. 800 m2 nagysagu telek elegend6, szolqaltatasi egysegekkel ez legyen kb. 1000 m2, ennel nagyobb letesftmenyhez pedig 2000 m2. A benzinkutak legyenek konnyen meqkozellthetok, atlathatok, messzir61 felismerhet6k, helyezkedjenek el kozel a fouthoz. Ritkan telepftik varoskozpomba is, de inkabb kivezet6, varoselkeru16-, es orszaqutakon. Elhelyezese ideal is a varos elhaoyasa el6tt a jobb oldal es kevesbs peldaul forqalomiranyfto jelzolarnpak torlodasanal, EI6nytelen nagyobb utkeresztezodesban, lnkaob j6val a sarok elott, hogy a kihajtas legyen rnellekutcara iranyfthat6 -') 434. oldal 0.

®

Hossziranyu rarnpa

Siemens nagy parkolohaza Terv.: H. Hertlein

®

Kereszflranyu rarnpa

CD

Ketoldali tolt6kCrt

egylajtaju kut

tolt68l1as rneretei (pi.: rovid tolt68llas 2 ketoldall tolt6kuttal

Metszet-? @
1-7,95-t-7.95-t-7,95-+5.00'i JJ

11
),

: - ,:

:: :

___

~::l
..... __J
10,25: 8,37 :1

1.34'

I 0.58 [
1,30

~I

~

o
piller

Az aut6snak itt legyen lehetoseqe a tankolasra, olajszint, hCit6vlz, guminyomas, akkumulatorszmt, ablakmos6 viztartaly ellenorzesere, esetleg utantoltesere . .A szelvedd es a fenysz6r6k tisz-

tltasara, kezrnosasl lehetoseqre, vasarlasra es teletonalasra
igeny van, a mellekhelyisaq es egyeb bersndezesek is hasznalatosak (automosas, porszlvozas, stb.), valamint muszakl tanacsadas es szolqaltatasok igenybevetele is felmerOI. VegyOk figyelembe a rendezesi tervben meqhatarozott beepftesl vonalakat es elofrasokat, valamint az epltesi szabalyozasok (telekhatartol val6 tavolsaqok, stb.) vonatkoz6 rendeleteit. fgy szabalyozza peldaut a tartornanyjoqi rendelet a kovetkezcket: 1. Parkol6k es beallok nagysaga (2,50 m x 5,00 m = 12,50 rn"). 2. Szukseqes parkol6k szama (pI. a toltoallomason lev6 allasok, toltokutak szama, a szemelyzet letszama fOggvenyeben). 3. Szukseqes varakoz6hely-terOlet az automata aut6mos6 berendezss el6tt (pI. szuks, terOlet elegend6 az orankentl mosokapacltas 50%-aval). Tervezeskor OgyeljOnk a gepjarmuveket jellemz6 rneretekre, Fordulokor-atrnero: szgk. 12,50 m, tgk. 26 m .Jarrruiszelesseq: szgk. 1,85 m, tgk. 2,50 m Jarrnuhosszusaq: szgk. 5,00 m, tgk. 18,00 p6tkoesival Ezekb61 szarnfthatok ki a toltoallasok es beallout-szelessegek meretei.

ET·tol16kutegyseg

tet6·/fenyreklamtart6

: :.

®
374

@~~t
I
10;4 0941
1

Lejt6rampas parkolohaz alaprajza

.0,55 2,20 _" 2,20 2.20 2,20 . 0,851

~ ~
i.38,"
5,3~j 6,50 8,36

" II

dagaly

HW372 50

i
:1

I
370 ,85

apaly

~~
0,60 1.35 ~.~

1 47'

(+$---!----$+,~
4.20 (3,75) 2.85 1 .10 5.00 (4.25) 2.85 12.10 4.20 (3.45) 10.00 (8,50)

4.95 (4.00)

I

~ i I 10,25
8.37

~
)1: 6,50
8.36

['
:

i

)11 6,50
8,38

10.25 8,37

i

6,50 8,38

,j!

5,3_~ 1,00 5,53 15

®

T0l16allas (sziget) fajtainak meretezess

68,54

®

Keresztmetszet-1

®
--_. ,,-.--

CD
185,50m

Helyszinrajz ....

®

~--------jelrnaqyarazat -~_ kihajt6 beha~6 szellozocsatomak leptek

-.----,,,.---------------1 1IIII111111111I111111III11II1I1
( leveg6, viz stb. )

_.1.0 2.5

'-,-.

leveg6, viz, stb.

__

._._,-._

veszkilaratok

EJ

5.50 (1,00)

12

I

2,5

o

5

10

Ket rovid tolt68l1as f6Uttai parhuzarnosan

®
5.50

Mer68l1asok leveg6, viz szarnara

o

2.5

2.5

Mer68l1asok leveg6, viz szarnara

kihajt6savok

~: r--"
gyalogosok be· es kijarata

... c?,~

~

1 1.85

"<, . (1.00)

I

11.201

c:I ~
~

I I I I 1 1 L __

r--', ,

I I 1 I I I J

r--l
,.loO"'j
~

I I

r--'
1 I 1 1
I

"l q
'(f~ _

g

i l cr]] L __ J: L __ J
7.50

1 I

'0

' : I 1

®
432

Foly6 alatti parkolohaz Gent-ben 372 ler6hellyel. 1. szint alaprajza

Tervez6 es kivitelez6: AC. C. Zschokke

®

Ket rovid tolt68llas 60°·os szoqoen a touttal

®

(1,00)

11.20, (1,00) (korultekinto

Ket hosszu tolt68l1as f6uttal parhuzamosan

vezetes szukseqas)

433

tartalykocsis szallltas a forqalmi terUieten kivul

BENZINKUTAK

PIHENOHELYEK
lntorrnacio: Autobahn Tank u. Rast AG, Andreas-Hermesstr.
aesaennes
Szemelyzetl

7-9, Bonn
r···..··_··.··_.··! ..

VK ; benzin iizemanyag DK ; dfzelolaj iizemanyag

f

~~---1
1 ~'-'-~--'l
~.••••• <

P-munkatarsak

==J~=.6"""""'450 --~
. ~ 1-1

bejarat

!-----··1
>"""3"'0,"'00'__ _1 Gyermekjatszoter

...

!!p.munkatarsak

.....

~.I~r:~rj_.Lj~··-··..---i
• •.. T .... ···"':"-· I

! P'munkatarsak

r·-·...... ···j

Gazdasagi udvar

el6tet6 ;, 4,20 m \
3,5

o

L.

!-·_·······.··1 .

..J

j-"'-""'--i
Gazdasagi udvar

Behaito lassftosav nelkiil es kihajto gyorsitosav nelkiil orszaqutkeresztezodesben ut telekhatar utszegely

t-tol, fordulas 0;,:26m

__

~~b,~~~a
~o __ ~

I

Benzlnkut be- es kihajtoja szabad utszakaszon, letesltrnenyre ligyelemlelhivas
egyiranyu forgalom eseten csak a behajt6oldalon szukseqes
'

--

__

~

_

Terasz 40 szernely reszere
_

Gyennek· [atszoter

Terasz60 hellyel

Vendegterem 120 hettyel

__
lit telekhatar utsze e

** ~

16,00 a toltdallasok telekbels6 tela sorakoztatasaval, ;:: 30,00 dlzelolaj

Vev6K TERSEGE Ozlethelylsegek 1.Bejarat 2. Free-Flowbeleertve Shop 3. Vendegtermek 80 szemely reszere
V!zesblQkkQk a yev6k raszare

kb.m2 270,0 20,0 120,0 130,0
1..Q,2

eseten (tgk ~ 3,5 t) ••• ;::8,50 ketiranyu forgalom eseten

CD

®

Szemben lekv6 benzinkutak szabad utszakaszon litszegely

elegend6 szarnu parkolohsly

elegend6 szamu parkolohely

4. we holgyek 20,0 5. we urak 17,0 6. we mczqaskorlatczcttak szamara 6,0 7. Zuhanyoz6 5,0 8. Babapelenkazo helyiseg 4,0 9. Mos6szoba 1 a vev6k reeeere 10. Folyos6a vendeqek szamara a 4-9 helylsegek30%-a GAZDASAGI TEROLET Raktarterulet 68,0 11. Mosogat6, konyha 15,0 12. EIOkeszltes 15,0 13. ZOldseg hutOtarolasa 4,0 14. Tejtermekek Gastro-hfltdszekreny 1,0 15. Hus hOtotarolasa 2,0 16. EIOhOt6 helylseg 2,0 17. Melyhut5 5,0 18.ltal hOt6taroiasa 6,0 19/20/21. Szarazaruraktar 18,0

MOszakl reszleg 22. Muszaki reszleg/FOtes 15,0 23. Szelldztetes (Tet6teril tapostetes kivitel) 30,0 24. Elektromos reszteg 5,0 25. A haz ceatlakozasanak helyisege 8,0 Igazgat6sag/Szemelyzet 134,7 26. Szemelyzet tartozkodas] helye 6,0 27/28. OltOzO uraklhOlgyek 22,0
29/30. 31/32. Szemelyzeti Szemelyzetl m0sd6 uraklholgyek urak/h6lgyek 8,0 3,0

we

aa.trcoe 34. tevertar

30,0 4,0 35. Mos6szoba 2 qazdasagl reszleg 1,5
36. Gazdaeaql reszleq folyos6ja a

11-35 helyiseqek 30%~a
NeH6·alapterUlet

37. Terasz 40 szemety reazere

60,2 600,9 80,0

VEv6K TERSEGE kb. m' Ozlethelylsegek 480,0 1. Bejarat, Bisztr6 30 szemelyes 120,0 2. Free-Flow 120,0 3. A plhenOhely bottia 60,0 4. Vendegterem 120 f9r6hellyel 180,0 Vlzesblokk a vev6k reszere 99,1 5. we holgyek 27,0 6. we urak 24,0 7. we mozqeskorlatozottak szarnara 6,0 8/9. Zuhanyoz6 10,0 10. Babapelenkazo helyiseg 4,0 11. Mos6szoba 1 a vev6k reszere 2,0 12. A vendeqek folyos6ja az 5-11 helyiseqek 22%-a 18,1 GAZDASAGI RESZLEG Raktarak 121,0 13. Mosogal6, konyha 30,0 14. EIOkeszltes 28,0 15. TA. hat5helyiseg 4,0 16/17. Tejtermekek/zoldseq hat61e 8,0 18. EI6hut5 helylseq 3,0 19/20 .. Hus hOt6taroiasa as melyh0t6je12,O 21.llal hOt6taroiasa 10,0 22/23/24. szarazaru raktara 26,0

MOszakl reszleg 84,0 25. FOtes 20,0 26. Szelldztetes (esetleg tet6taril tapostetos kivitelben) 40,0 27.K.K. 10,0 27. Elektro 6,0 28. A haz csatlakoz6 helylseqe 8,0 Igazgat6/szemelyzet 158,6 29. Szemelyzet tartozkodasl helye 10,0 30/31. Ottoz6 uraklholgyek 32,0 32/33. Mosd6 uraklholgyek 8,0 34/35. Szemelyzeti we uraklholgyek 7,0 36/37. Iroda 29,0 38. Leveltar 5,0 39. Mos6szoba 2 qazdasaql reszleq 2,0 40. A gazdasagi folyos6 a 13-39 helylseqek 22%-a 85,6 NeH6-alapterlilet 932,7 41. Terasz 60 Ot6hellyel 120,0

,

~ AI "
-,

CD

80 szemelyss pihen6 funkclonalis vazlata

--7

®.

®

150 szernelyes piheno funkcionalls vazlata

\ ,,

r.--------------;'1

egyiranyu "** ;:::: eseten

forgalom meqfeleloen

eseten nagyobb

csak

a behajt6 eaeten, a

oldalon tovabbi

szukseqes

20,00 ket

parhuzamcs

loltoallas

toltcSal1as
telekbel-

)00
6,00 ;,: 15,00 mellekutca

:
:

L-----.!--

FedettlerOlel!

:
!J
Beszallftas

lP-szemelyz~/

I

I

,

~

r-----~I
'L__ __"~

~:::rasagi \ \
\

;:::: 16,00

t61t6allasok

56 fele sorakoztatasaval

Iff

., Artalmatlanitas

\
\

,
"'"

Ozemanyagt61t6 auornas a t61toallasok lerde elrendezesevsl, (16kepp egyiranyusitva)

lakolt teriileten,

Ksresztezddesben elhelyezelt iizemanyagt61t6 allomas (VK) lakott teriileten kiveteles esetben, altalaban teherauto-torqalom nelkiil

Tolt6· allomas

®
434

Benzlnkut epiiletenek alaprajza mosoval es iizlettel

®

kereknyornas, hut6viz, olajszint, porszfvohasznalat Gyorsszerviz

®

T61t6allomas es pihen6 80 szemely reszere

435

REPOLOTEREK
A letesftmeny
helyenek meqvalasztas] szempontjai topoqraflai, geol6giai es meteorol6giai feltetelek k6rnyez6 telepulesek szerkezete elegend6 alapterOlet az S/L (startolas-landolasi-palyak, gurul6palyak, lebonyolft6 epltrnenyek, karbantart6 Ozemek stb. es azok kesobbl bovitesei reszere kozlekedesi k6zpontok es a mar meglev6 valamint j6v6beli szarazfoldi kozlekedesi eszk6z6k kozelssqe. tfpusai

Fordul6hurok

1.

felszallo-

es

(Gyors-)

lequrulopalya

REPOUSTEREK
Egy repuloter kapacitasat a k6vetkez6 funkcionalis terOletek hatarozzak meg: a telszallo- es leszallopalyak rendszere (lehetseqes repOl6gepmozgasok id6egysegenkent) lebonyolftasl el6mez6 (eloter) (rendslkezesre allo repOI6gep-aliomashelyek) lebonyolftasi epuletek (a lehetseqes utas- es csomag-, ill. teherforgalom is id6egysegenkent). A lebonyolltasi rendszer teliesltokepesseqet a k6vetkez6 pararneterek natarozzak meg: a csatlakozas a szarazfoldi kozlekedesl eszk6z6kh6z (parkoI6helyek, a repOl6teri bejaratok hossza) az utasforgalom - a check-in-counter-ek (oeielentkezes-szamlalok) szarna a csomagok kezelese (a kezel6ablakok szama es a szallftorendszerek teljes ft6kepessege) az utlevelvlzsqalat, biztonsaqi vizsqalat, beszallas el6tti ellenorzes (a varotermek naqysaqa, a kezel6ablakok szarna). Az el6ter 6sszek6ti az S/L-palya- es a gurul6palya-rendszereket a terminallal, Az "eI6ter" mint fogalom a k6vetkez6ket foglalja rnaqaba: a repOl6gepek leallasara szolqalo terOleteket, a hozza tartoz6 kozlekedesi terOleteket (eI6teri qurulopalyak), a lebonyolltast vegz6 gepjarmuvek kozlekedesl utjait valamint a lebonyolftasra szolqalo rmiszerek tarolasi terOleteit. Az eloter funkcionallsan szorosan 6ssze van k6tve a terrntnallal es ezzel egyOtt fejlesz1end6.

terutet

Repiil6terek

A repuloter mint fogalom a LuftVG szerint f6fogalom a k6vetkez6kre vonatkoz6an: legikik6t6 (epftesvedelrni terOlettel) - leszallasi ter (adott esetben korlatozott epltesvedelmi terOlettel) - terep a vltorlazorepuleshez, leszallopalya a helikopterek reszere, A legikik6t6ket es leszallopalyakat illet6en vannak k6zforgalmi es special is legikik6t6k ill. leszallopalyak, amelyek vagy hozzaferhetoek minden legihaj6z6 reszere, vagy pedig special is celokra szolqalnak (pI. gyari repOl6terek vagy repOl6sport-egyesOletek leszallopalyai). Altalanos kivitelezesi terv

G) Egy repuloter

2.

(parhuzamos) felszallo-

kiepitesenek tipikus tazlsai (vazlatosan)

A

as teszauopalya

I-:.~.:::::~;.dh::~~~:»::Q«.:0~db:;:.:.:.:.:.~~.~: . ®
F61dszintes UVegyemeletes terminal

--Utasok - - - Feladott csomag

Egy pelda a forgalom lebonyolltasara a legi utasforqalornban/erkezes

®

Egy pelda a forgalom lebonyolitasara a legi utasforgalombani indulas

Egy legikik6t6 eseteben a kivitelezesi tervet legkevesebb 20 eyre kell elkeszlteni es azt rendszeres idokozonkent tovabb kell fejleszteni, hogy alkalmazkodjek a kozlekedes szerkezetenek a valtozasaihoz, a repOl6gep-epftes fejlesztesehez, az uj technoloqiakhoz stb. A kozlekedesl progn6zisoknak tartalmazniuk kellene a repOl6gepek rnozqasarol, az utasok szamarol valamint a szallftrnanyok mennyiseqerol sz616 adatokat, amelyeket az aktualis kozlekedesi fejlesztesek alapjan ugyancsak rendszeresen at kell vlzsqalni es tovabb kell fejleszteni. A legikik6t6i lstesftmenyek felrneresenel nem az abszolut kozlekedesi csucsokat kell rnsqvalasztanl, hanem a tipikus csucs9rtekeket (amelyekb61 mintegy 30 van egy evbsn vagy 10 a csucshonapban).

@

@ Egy ut ket szlntervketerneletes
,/<'"

t ~:,.w:,"~l~,:l,~7.~
:.:.:::::::.,:~.::.~:.::;::~~n"""""~:.:::::.:::~.:::.:::-~.:::.:.:.:.:.1...,c:rj~:.:.:.:.r-:.:.:.:.~
F61dszintes iltlketemeletes termin.lI
1---10.0-

__ J

,

terminal

1--10,0

---i

7!:-,;:;:..~:....':..::::::X. ::.0:::.::::::::::::::::::::::.:.:1..:.:.::.:::.:.:,:::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .
indulas erkezes

ii-=~u="~uu-=d~i~-'--l~F
F61dszintes iltlketemeletes terminal A legi utasok torqalrnat lebonyolit6 epulet szintleinek egy tipikus elrendezese

...

-

'~/r-: ~

~

II

n-:J

®

Pier koncepci6

(j) Akadalymentesseq,

felszallo-zleszallopalya hosszmetszete (A-A)

®

...- - erkez6 legi utas _. - felszallc legi utas ......... csomag

Atjarasi terOletek

®

Akadalymentesseq, felszallo-leszallopalya
B

keresztmetszete (B-8)

® CD
Egy legi utasforgalmat lebonyolit6 epulet rmikodesenek vazlata
152 ,1:7 .~. A felszallo- es a ieeeauc-

-o

@

Szatellit koncepci6

(kl:rh::- liiK7t 1
'ff
I«A felszallo- es a leszall6lkifut6ipalya maqassaq kozotti tavolsaq %-ban
A fel5z8116 t6 kifutopalya tenqelyiranya S~~Ok 150,0

_l- . -

_l
---3!

~-="!__~_±*±~---_---_
------:r
I,
II

----"
"

-

········· ..·;i----..·········

CD

-71 ~

214,0

--3>1 --3>1
235,4 256,4

465,0 m tengelye valamint a megengedett epulet-

SZ"I- 7 24
Irany kmlh

26 37 kmlh 1.3 0.8 0.1 0.3 0.4 1.1 3.2 7.7 2.2 0.9 0.1 0.4 0.3 2.6 2.4 4.9

39 76 km/h

Ossa. 6.2 4.5 1.6 2.6 2.8 6.1 9.7 15.3 6.7 3.5 1.7 3.5 2.2 8.6 7.4 13.0 4.6 100.0

®

B

Akadalyrnentesseq, falszallovleszallopalya felulnezet

®

->@

@

N NNO NO ONO 0 OSO SO SSO S ssw SW wsw W WNW NW NNW

4.8 3.7 1.5 2.3 2.4 5.0 6.4 7.3 4.4 2.6 1.6 3.1 1.9 5.8 4.8 7.8

-

0.1

0.1
0.3 0.1

T 100 1

@

Linearis koncepci6

0.2 0.2 0.3

00 ~

+-, t '-((-+ +-~ i,+ -fJ 1 ~«(~t~t±JB<l
:L:_
Ir---

Linearls koncepci6

Szelcsend

(0-6kmlh)

o.o
1111 III III

::

L___:JL _ _j
00 D
--

Biztonsagi leroret
./

@

Szatellit koncepci6
~~~~~~I~~~·

®

«

Tipikus szelrozsa

szelcsend 0-6kmlh
4,6%

®

osseesen

Szeladatok

@

Egy repuloter epitesvedelmi terulete vakrepulesi leszallopalyaval

@

Szallit6jarmu koncepci6 Az epuletnel az 6sszes allornashely (Iegi utasok szarnara hidakkal felszerelve) maximum 300 m tavolsaqra van a sillypontt61 (+) -> @-@

®

::~:::~:.:.~:.:;j;rQg§~:~~·.·:·.·.~····~~~~~
437

DD

Szallft6jarmu

Szallit6jarmu koncepci6

436

REPOU)TEREK
Forgalmi elorejelzesek A forgalommal foglalkozo statisztikak szerint a legikikiit6k tervezesenel a kiivetkez6 elorelelzesl adatokat kell alapul venni: - az utasok szarnanak a novekedese annak a fOggvenyeben, hogy hany utas kOlfiildi vagy belf6ldi, erkez6/felszali6/transzfer/tranzit, hosszu tavra/rovid tavra utazik, milyen az atlaqos /csucsnovekedes: - a legi teherforgalom es a legiposta novekedese annak a fOggvenyeben, hogy az kOlfiildi/belf6ldi, importlexport/transzfer, milyen rsszaranya ennek a szabvanyosftott rakornany (kontener, raklap), milyen az osszsulyhoz viszonyftott atlagos/csucsn6vekedes, a szallltrnanyok darabszama vagy volumene; - a repOl6k rnozqasai annak a fOggvenyeben, hogy milyenek a repOl6gepek tfpusai, a kOlfiildi/belfiildi forgalom, hogy utas-, teher- vagy vegyes szallltas tortenik, a felszallasok es leszallasok atlaqos /csucsnovekedese. A proqnosztizalt forqalornnovekedesen kfvOI vannak a tervezesnek fontos pararneterel: -:: a legi utasok valasztasa a kozlekedesi eszkiiz k6z6tt (prlvat gepkocsi, taxi, OPNV stb.) - a klserok atlaqos szarna legi utasonkent, a csomagok darabszarnanak az atlaqos szarna utasonkent, a repOl6terek latoqatolnak a szarna (akik nem allnak kapcsolatban a legi utasokkal).
S/L(fel-

kapacltas orankent es leszalloj-palyak VFR Mozgasok szame/h IFA Eves forgalom Mozqasok 195000-240000

REPOLOTEREK
A forgalom proqnosztizalt novekedesen kfvOI a tervezesnek vannak meg tovabbi fontos pararneteret is: a legi utasok valasztasa a kozleksdesi eszk6z kozott (prlvat gepkocsi, taxi, OPNV sib.), a klserdk atlagos szama legi utasonkent, a csomagok darabszarnanak az atlaqos szama utasonkent, a repOl6terek latoqatoinak a szama (akik nem allnak kapcsolalban a legi utasokkal), a foglalkoztalottak szarna sib.

-+=-e';;;"'",":"·","'S==:==='Z'

:+3:;:+:,

51-98

50-59

56-60

260000-355000

Termlnal-koncepclck
A terrninalok abban kOlonb6znek egymast61, milyen alakzatban vannak elheIyezve egymashoz viszonyftva a repOl6gepek allomashelyukon, hogyan kapcsol6dnak a repOl6gepek egymashoz valamint a kozponti eputethez, Lenyegeben negy koncepci6 letezik

62-75

275000-365000

I
,

1. U-alaku koncepci6 (kozponf foqado-epulettel, ~ 437. old. ® - @ + @). A repOl6gepek az u-alak rnindket oldalan parkolnak. Amennyiben ket vagy tobb u-alak van, ugy koztuk mindenkor hagyni kell 1-2 el6ter-gurul6palyat (egy id6ben lorlen6 be- es klqurulashoz). 2. Szatellitlkorgyuru-rendszen1f-koncepci6 (kozponti epulettel,

.....

_

..

mm:'03_197

99-119

305000-370000

~ 437. old. @>

+@).
A terminal el6tt helyezkedik el egy vagy 16bb epulet, amelyek repOl6gepallashelyekkel vannak korulveve, A kozlekedest iliet6en a csatlakozas a kozponti epulethez altalaban a fold alatt tortenik, 3. Linearls koncepci6 ~ 437. old. @+ @. A repOl6gepek az epulet rnenten parkolnak egy sorban egymas mellett fOgg61eges forral befele/, parhuzarnos vagy atl6s felallasban. A felallas m6dja jelent6sen befolyasolla az epulet kialakflott hosszat, 4. Szallit6jarmu-koncepci6 ~ 437. old. @ + @. A repOl6gepek lerOlelileg tavolabb parkolnak a terminaltol, a legi utasokat pedig special is szalllto gepjarmuvek szallitjak. Ebb61 az alapkoncepci6b61 fejleszlhet6k ki a tovabbi vegyes klalakftasu koncepci6k (hibrid-koncepci6k).
-6.00-10.00 6ra 10.00-18.006ra 18.00-24.00 6ra

1311m+

:.::::::::::::::::::::;:::::::::::;:;;::::::

56-60

220000-270000

56-60

215000-265000

®

Parkol6allas atlosan orral betele

®

~tf:.:.:-:-;ZS:.::Z:.:~:.:.:.:.:.:.:.:.
F50

1l0.l..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~.:!1
®
8727-200

56-60

200000-265000

VFA = RepOies latasi viszonyok k020tt IFR vakreputes

-

=

H % 20 15 10

CD

Kul6nb6z6 S/L-palyarendszerek teljesit6kepessege

H

T

5

I
I !

120

110

100

90

80

70
Pelszallas

,

: ,

,

®

60 50 40 el6"i percek

30

20

10

Menetrend szerlnti felszeilleis Ideje

Az erkez6 lagi utasok elosztasa a menetrend szerinti telszallas el6tti percekben

CD

--~--~\ Eloter gurul6palya

Parkoloallas atlosan orral kitele

®
(2)

Tehergepkocsira szerelt utaslepcso

A kabinpadl6 kOsz6bmagassagat (H) integral6 lepeso

8757-200

®

Magassaga beallrthat6 a fadelzetl magassag szintje szerint

De10-30
1.37 .~service.ut urszelvenye 137 ~. 13.30 990--340-1 , _ " _

1,37 -......,,:..:...--

'" 10.68---+---"

,__ 7.06 --< 25.63 ---->--7.06--<

--:_-::::~-~
CD
"

-

-

-

-

~

CD

Forqathato es kihuzhato rakod6hid ,-/

Rakod6hfd forgathat6

.-

_-----_

,
Concorde
I, I;

I ,____ 78.25 ---+----78.25

',- - :18.4-117•69; _. -' --~ 1-----~12.20----l "23.20----=+<

EpOletszegelyek, ~~n~~~~iben service-

-T
6,90 2:20 kinyujtva

;..:.:.:.=.-

_

o

~22.21+-- 54.9
1-29.82

72.91

76.57

Repul6gepek tipikus parkolasi elrendszese

®

8747-400

o

__

--)"'5

behuzva
0

1

~15°

,

Oszloptalppal ellatott klhuzhato as rnaqassaq szerint aliithato rakodohld

(2) Kihuzhato as maqassaq

I

I,

I I

szerint bealllthato rakod6hid c _ J,L~

I'II

438

439

REPULOTEREK
Felszall6- es leszall6palyak Az S/L(fel- as leszalloj-palyak iranyat, hosszat as szamat szamos tsnyezo hatarozza meg: - az iranyt h§nyegeben a helyi szelviszonyok hatarozzak meg, mik6zben t6rekedni kell arra, hogy a repuloter a repulesi id6 95%-ban (ha az oldalszel mint komponens max. 20 Kts) megk6zelfthet6 legyen. Az er6s keresztszelek nagy gyakorisaga szukseqesse tehet egy megfelel6en kiepitett masodik S/L-palyat ~ 436.0Id. ®+ ®; - a hosszat a felmereshez alkalmazott repOl6gep tfpusa hatarozza meg, az olyan uralkod6 helyi id6jarasi es topoqratiai feltetelek, mint a h6fok, legnyomas (a ter maqassaqaval azonos), a terep lejtese stb; - a szarnat a forgalom nagysaga hatarozza meg ugy, hogy a parhuzarnos elrendezes (a legkisebb tavolsaq 215 m) nagy e16ny6kkel jar: ha a tengelyek k6z6tti tavolsaq t6bb mint 1310 m, lehetseqss az egyideju rarepules es felszallas a legnagyobb kapacitas elerese mellett ~ 439.0Id. (j). Egy repuloter kifutopalyajat ugy kell kialakftani, hogy az S/L-palyakat a lehet6 leggyorsabban (gyorsg6rdOl6 palyakl) lehessen elhagyni, a leallohelyeket pedig a legr6videbb uton elernl. KOl6n6sen forgalmas repOl6tereken n6velheti a kapacitast a kiterok vagy a by-passgurul6palyak kialakltasa, RepOIc5gep-leaI16helyek Orral befele tortenc5 felallas ~ 438. old. (j). EIc5nyei: csekely a helyszukseqlet; kevesebb problernat okoz a ki6m16gazsugar a szernelyzetre, rnuszerekre es epuletre nezve: gyors a fordul6 gep indulasi ideje, mivel az lndltomuszer mar az erkszes el6tt keszenletoe helyezhet6; egyszeru a csatlakozas a legi utashidakhoz. Hatranyal: kitolasnal a vontat6 alkalmazasahoz id6re as szakkepzett szemelyzetre van szukssq. Taxi belTaxi ki atlosan orral betele ~ 438.0Id. ® es atlosan orral kifele ~ 438. old. ®. EIc5nye: nines szukssq vontat6 alkalrnazasara, Hatranyal: nagy helyre van szukseq: a ki6ml6 gaz es a zaj kitolaskor k6zvetienOI a terminal iranyaban hat, ezert suqarharitok letrehozasaval vedointezkedesekre van szukseq, Parhuzamos felallas EIc5nyei: egyszerO a manoverezes be- es kiqurulaskor: nines szOkseg a vontat6ra. Hatranyal: abszolut rnertekben a helyszukseqlet a legnagyobb; Ozemi korlatozasok vannak a szomszedban lev6 gep miatt a gurftas alatt. Az elc5mezc5 utjai es az ott elhelyezesre kerUlc5 rnflszerek Az el6mez6 (eloter) Ozemi utjainak a kiieloless es klrnerese nagy jelent6segO a legikik6t6 efficiens es biztonsaqos uzemslesenek teklnteteben, Az el6mez6n lev6 utak teszik lehet6ve a k6zvetlen as biztonsaqos osszekottetest az el6mez6 as a repuloter egyab Ozemi terOletei kozott ugy, hogy minimalls legyen a keresztezodesek szama a gurul6 repOl6gepekkei vagy egyeb Ozemi funkci6kkal. Az el6mez6 utjai huzodhatnak a repOl6gepek el6tt vagy m6g6tt, ha azok orral befele alias ban vannak; vagy a szarnyak vegei mellett, ha azok parhuzarnos Ielallasban vannak ~ 438. old. ®. Amennyiben azokat a legi utasok hidjai alatt vezetik, akkor elag magas tirszelvenyre (rendszerint4,50 m) van szOkseg minden Ozemi gepjarmO reszere ~ 438.0Id. ® - 0. A gepesftes es a kontenerek alkalrnazasa azonban naqyrnertekben n6vekszik a legi forgalomban, ezert gondoskodni kell arr61, hogy legyen elegend6 keszenleti es parkolasi terOlet a forgalmat bonyolft6 gepjarmOvek es berendezesek valamint a g6ngy61eg reszere, A legi utasforgalmat bonyolft6 epliletek lenyegeben arra szolqalnak, hogy az utasok atszallianak egy szarazfoldi kozleksdesi eszk6zb61 (kozforqalmu kozlekedesl eszk6zb61, taxib61, priv. szernelygepkoesib61) a repuloqepre, Egyes funkcionalis terOleteinek a tervezese arra iranyul, hogy az utasok es azok esomagjainak a szallltasa celszeni, kenyelmss es gyors legyen, e melletl pedig jarjon a lehet6 legalaesonyabb Ozemi koltseqekkel, A n6vekv6 utasforgalom nem kell, hogy egyOtt jarjon koltseqes atspftesekkel. Itt figyelembe kell venni a k6vetkez6 szempontokat: a legi utas utvonalanak hossza legyen a lehet6 legr6videbb: a f6 funkcionalis terOletek (pI. a parkol6k es a csornaqfeladas es -kiadas kozott) k6z6tti tavolsaqok nem haladhatla« meg a 300 mot.
r. ;',;\ , , " ,'. 1. Megerkez9S 2. verotemek 3. Elater 4 lnformaclo

REPULOTEREK
~QJ

MOnchen - Riem

3. Pier

4. varctermek 5. Vendegl6 6. Megerkez9s

G)

®
Hannoveri repuloter (Decentrallzatt rendszer) Felszallas szintje - Egy szektor SOm

Seattle-Tacoma-Airport

(A Pier-. linearis es szateJlit-rendszerek kornbinacioja)

Parizs - Charles-de-GauJle

(j) Szatellit metszete ~
1. 2. 3. 4. 5. Meqerkezes tntormecto varccsarnok Vendegl6 Eloter

@

®

Orly-Ouest emeleti szintje (felszallas)

/_./

-

- - ,.-._,

1. Vendegl6 2. KQlfoldiek atszallasa a.trcoak

(1)

)/1 s:
'-- ~ j

Frankfur~Maln

100m

1. varoterem 2. Mozg61epcso 3. vam 4. Afagut

® "Koln-bonni repuloter 2. emeleti szintje (szatellit-rendszer)
1. Hid 2. vercterem 3. Bertoldi jaratok erkezese 4. KOlf61dijaratok erkezese 5. tntormacto 6. trttevet- as vamvtzsqatat

®

Frankfurt/M.-i repuloter - Foldszint - Egy szektor

600' 200m 1. Parkolohaz 2. Arukezeles 3. Hid
4. Szatellit

®

Hamburg

5. Megerkezes

®

Amsterdam - Schiphol

@

,)
A 3. rajzon lev6 szatellit alaprajza

®

Osszektit6 folyos6

®

San Francisco-i repuloter (Lapos /f6ldszintil telszallas)

440

441

VENDEGLATOHELYEK
~ 239-240, old. Ahhoz, hogy kenyelrnesen ehessiink, egy szernelyre szarmtva kereken 60 em szeles es 40 em rnely asztalfelOletre van szukseq, -> ® @' igy a szernely elegend6 tavolsaqra van az asztalszomszedjatol, Az asztal kozepen sziikseg van egy 20 em-es savra a talaknak, cssszeknek es a levssestalnak, ugy hogy egy etkezdasztal eseteben ideal is a 8D-85 em teljes szelesssq. A kerek, nyole- es hatszoglet(j, 90-120 em atmer6j(j asztalok ldealisak 4 szemely reszere es meg egy vagy ket etkez6nek is elegend6ek, Az asztal es a fal kozotti tavolsaq ~ 75 em -> (1), mivel mar a szeknek is 50 em terOletre van szukseqe. Amennyiben az asztal es a fal kozotti terseg atjarokent is szolqal, ugy a tavolsaq legyen ~ 100 em. Kerek asztalok telallftasahoz valamivel nagyobb terOletre van szOkseg, a kOlonbseg max. 50 ern,
1---

VENDEGLATOHELYEK
1-1,00-+-1.00-+-1,00-\-1,00-+-1,00-1

WITill
G)

00 00 00 00

00
• 60

00 00
j::::ttmml

1,00

t

T

115-20

00

~
1--1,80-1

II
t---f--_ .. 60 40
I

80-85

..-t-.- ... ~

45-50

I---~-i-

55-65

80-85

+---........, 75

1

! ~60

Legkisebb helyszukseplet

/7;\ Legkisebb helyszuk\61 seglet fUlkeben

®

Egy kisebb rnerenl vendegl6 funkclonalls

...

sernaja

75,--+----:---1,10----+-

T

O_D o
o
~50f-85-t---1,80-f-85-+-1,35-85-+-1,80--+-85-t 1--1,75-+-90-t--1,75--t45_1,75-+-90-t--1.75---i

851,75

~l
t

1,3545

851,75

1Tr
851,75 (";;\ A reggellhez szOkseges terrtek: 1. teas- vagy kaveskanna, 2. tejeskanna, 3. gyumOlcsfzvagy vajtart6 doboz, 4. cukortart6, 5. desszerteavilla, 6. cesszerteskes. 7. saves- ill. teaska-

tT tl

1

.Ll

\.Y \V 17\ \..!J
~

mil, 8. dessaerteeranyer. 9. azalveta, 10. ceeszeatatet. 11. kavescsesze

Egyszeru asztalteritek: 1. etkezcvllla, 2. etkezckes, 3. husleves vagy desszerteakanal 4. etkezdkanal, 5. sor6spohar, 6. boros- vagy desszertboros pohar. 7. levesestanyer, 8. lapostanyer, 9. szalveta Onnepl terftek: 1. desszerles villa, 2. halvilla, 3. etkezdvllla, 4. huerevee vagy desszertes kanal, 5. evdkanat, 6. etkezekes, 7. hatkes, 8. dessaerteekes. 9. leveeestanyer, 10. lapostanyar, 11. szalveta, 12. sorospohar, 13. vorosborcs vagy feherboros pohar. 14. Jik6ras, vagy desszertboros pohar

CD

Az asztalok parhuzarnos elrendezese

1351--1,40--+60l

1,201,40 5030 50

TT

-1-1

G)

A kiszolqalas as a vendeqek reszere szukseqes teruletek
!-;:::85-1 1-1,25-i

CD
1---2,50----<

1,201,40 9.110.

Reggeli

Onnepi terttek

5030

-1-1

tT
tT

Minden vendegl6 epfteset megel6z6en aiaposan meg kell ,tervezni az iizemeltet6vel egyiitt a vendegl6 szervezesl folyamatat, igy tehat meg kell hatarozni az etelek klnalatat, azok min6seget es mennyisegel. Milyen szolqaltatasi rendszer keriil klvalasztasra, Lesz-e a-la-carte, ri:igzftett vagy valtozonapi meniikkel, a vendeqek tanyeroan vagy talcan kapjak az eteleket, onklszolqalo vagy vegyes rendszerben milkodik a vendegl6. A kivitelezes szempontjab61 fontos: a jov6beli vendeqkor es a vendeqek szama, Szukseg van tovabba spsclalts szakemberek bevonasara a konyha tervezesehez, a h(jt6berendezesek klalakltasahoz, az elektromos, f(jt6-, szell6z6-, egeszsegiigyi bsrendezesek tervezesehez, A fekvest61 fUgg az, hogy adott esetben milyen tipusu vendegl6 letrehozasa t(jnik celszeninek, . Egy vendegl6 f6 helylseqe az etterern, Bsrendezese megfelel az uzernelesenek. Az asztaiok es szekek szama legyen szabadon annyi, hogy az asztalokat barmilyen csoportositasban lehessen elrendezni. Tervezzunk torzsasztalt egy arra alkalmas helyen, A mellekszobakat es konfereneiatermeket butorozzuk be mindig szabadon ugy, hogy azt j61 lehessen varlalnl. A siet6s jar6kel6k szarnara etelbar all rendelkezesre ri:igzftett szekekkel. A nagyobb vendeqtereket zonakra osszuk. A vendeqterem ki:ire esoportosulnak a konyha, mellekhelyiseqek, toalettek, egeszsegiigyi bsrendezesek az alagsorban is -> @. Az oszlopok legjobb helye a teremben egy asztalesoport kozepen vagy az asztalok sarkainal van -> ®, A vsndeqterek bels6 rnaqassaqa egy s 50 m2 alapteriilet eseteben = 2,50 m, 50 m2 felett pedig = 2,75 m, 100 m2 felett ~ 3,00 m; az emp6ra felett vagy alatt ;:::2,50 rn, Toalettek az italkimeresnei vagy az etkezdeben: si:iri:iz6k eseteben 75% ferfival es 25% n6vel szarnolnak; tancos lokalokban pedig 50% fMival es 50% n6vel -> ®_
etlermekalapleriilele ;2 hasznalhal6feljaralszelessege vendeghelyek

!6H
1-1,40--1

DO

1--1,87'--i

000 T •

Az

I

~ ol:r:::::JJ::r (~~~~:~:~~:~~: ~:5~' ~ 1~ ~

asztal hossza egy Ol6hellyelaz asztaltcnel

15H-1,20-+-1,OO-t-1,20-+50+-1,20-+-1,OO-+-1,20-< 1--1,40-t-80-+-1.40---GO--1,40-t-80 -1--1,40---1
'

00 tJ [] c:;C:;

g
'.

. CD

1,201,40

11

~ ~

250m" 5OOm"

100m2

s; 1,10m
5; 5; 5;

WC·kagyl6 urak

vizerde
MIgyek

~ 1.ooom" 1.000 m2 felett

s;

1,30m 1,55m 1,80m 2,10m

~ 50 1 ~ 50-200 2 ~2OO-400 3
;2400

1 2

2 3 6

2 3
4

esetiszamflAsllgenyel

Az asztalok attos elrendezese

®

A lepes6k hasznalhato feljaratanak szelesseqe

t.jQ'I
~

Toalettek

,;:Q;St.o

.

o
1-2,80 ----+601

137_1,05-+55-1

fT J5~

601,05

601,05

®~ o

o

A:':':':Al v····v

0_::;:::::9
.:.;.:4:.:.'

CD

J:

tt .Ll
13()-60-l--1,30--I-60+65-+ 6O+-1,30--l-60-l 1--1,05-1-85-l-1.05-t61,05-1-65-+-1,05-t

+-T

A veszkijaratok legyenek 1,0 m szelesek es elegend6ek 150 vsndsqre. Legkisebb bels6 szelesseqek: vendegl6i ki:izleked6knel 0,80 m, ajt6knal 0,90 rn, Folyos6k es veszkijaratok eseten 1,0 m -> @. [Magyarorszagon mas eI6frasok!] A toaiettekhez, mosd6khoz, szemelyzeti es raktarhelylseqekhez vezet6 lepes6k: hasznalhato feljaratanak szelesseqe ;:::1,10 rn, Az atjarasok bels6 maqassaqa ;:::2,10 m fiigg61egesen rnerve, Az ablakok feliilete ;:::1/10 egy vendegl6 alapteriiletenek,
Tlpusa
Szekek Konyha

601,05

azama sziikseges l!tkezesen-alaplerii!ele kent db/tO m'/Ierll;k Ig<lnyes vendegl6 Vendegl6, 2-3 ahol gyakori helycsere tOrtenik pI. aruhci.zban Normal
vendeg~

Vendegler sziikseges alaplerii!ete m2/iil6hely 1,8-2,0 1,4-1,6

Blitorzal

Oklhelyek Kiszolgalas m~JlIely

Onkiszolgalas m2Jl1ely

®

1
Asztalok/ul6helyek

r

o


o

r

0,7 0,5-0,6

®

Az asztalok legtakarekosabb elrendezese

~

1
1f

®

'3()-85 +-1 ,30-+ 85-+ 65 +- 85..... 85-!-1,30 ""161,30-1

:.
Zuntz-asztal

neqyzetes asztal derekszOgu asztal derekszogu asztal derekszogO asztal

4 4 6 8

1,25 1,10 1,05 1,05

1,25 1,20 1,10 1,05

@
0,4-0,5 0,3-0,4 1,6-1,8 1,6-1,8

SzuksEigesterOleta vend8gtermek esetEiben 6sszesen: 1,4 m' - 1,6 m'1heIy

1,5 1

v~

Panzi6k

A raktartermek, szemelyzen termek stb. eeeteben
kb. 8O%-kal kerr szemolnt

Asztalok a kavezoban

68""

Terftek = 0I6hely x vendegvalUis

Fa kozlekeddk legalabb 2.00 m szalea Keates kozlekeddk leqalabb 0,90 m szeles Oldals6 kozlekedck leqalabb 1,20 m szeles

®

A szukseges alapterUiet

@

Kozleked6k szelessege

442

443

VENDEGLOK
T 1
MOZGO VENDEGLOK
Az etkezesi lehetoseqek helyigenye kozuti villarnosvasuton es tavolsaqi aut6buszokon csekely --7 G) es ® a D.S.G. - etkez6koesikkal szemben. A D.S.G.-koesik meretelt rendszeresen tokeletesftettek evtizedes tapasztalatok alapjan es kiil6nb6z6 atalakltasokkal, mfg el nem ertek a mai tokeletes kiviteliiket. A D.S.G. konyhala rnintapeldala a leqtakarekcsabb helyklhasznalasnak, de az ajt6k es atjarok szelesseqet iIIet6en is. Kiil6n6sen nagyok a hllt6szekrenyek --7 ®. Az 6sszes edenyt a konyhaban lehet61eg a ket etkszes (a nagy es kis ebed) k6z6tt kell elmosogatni. Az etkezokocsik iizemben tartasa eqyszenlbbs valik, mivel a mindenkori latoqatok maxirnalls szama hatarozza meg a rendelkezesre allo helyek klnalatat --7 @ - @.
2a 3 4
5

Etel- as ltalkiadas Mosopatoqep Edeny-vlsszavltel ItalbOM mtxeldberendezessel, toasterrei, etelmeleqltessel stb. SOlO- es kis cukraszdai keszlet
Garde-manger

VENDEGLOIKONYHAK
Prof. Dr. Fuhrmann memo szerint ~ Snackbar estenkent
--7

QJ

G) Sarki koesma, Bistro Cafe, vendegl6. deli orakban id6szakban A k6ztes

Kapacitasuk tortenik,

G)

A Rheinische Bahngesellschaft

k6zuti villarnosvasut etkez6kocsijai M.: 1:200

6 617 7
7a 6/7b

Levesestal/fdzdust
Tuzhely

55-60 ul6hely (a helyek csere]e pedig 2-szer).

5-6-szor

Levesestal
F6z6ust as naqynyomasu paroloedeny Melegft6szekreny as melepetel-kiadas

ez kaye, sutenem kiil6n6sen helyen.

meleqftdlampakkal 6 11 19
G1 G3 Feketemosogat6

rneny- es snaekbolt. A konyha: F61eg el6re elkeszltett arucikkekkel dolgozik. Haktara naponta torteno odaszallftasnal nagy. Kavez6-vendegl6 Iik6r stb., cukraszda
--7

Raktar,
seqek

gongyolegek,

freda:

hat6helyi-

helyett - hat6- as melyhutdszekrenyek (Gastro-Norm) Szemelyzef toalettek Barpult - az etelek reszere is Vendeq-toalettek/make-up-kabfnok

® teazoval,

Varosl bolt forgalmas

Kavez6: alkoholmentes Teaz6: alkoholmentes

ita 10k kivetelevel, italok, cukraszda,

min6segi sor uvegben, szendviesek. 6.30-t6124.00 Kapaei6raig. reszere uzernek

G)

Snackbar
Felszolpato-folyoso
1a Service-allomasok as penztar toaster,

es kis adaqu etelek - hidegen es melegen. uzemeles

Az 1. abra egy reszlete, M.: 1:50 (az etkezoasztalok szelesseqe csak fele a D.S.G. asztalok szelesseqenek. Hianyzik egy specialis talalohelylseq. A konyha majdnem a kocsi kozepen helyezkedik el. mivel ott a legjobb a ruqozas, ezert az majdnem razkodasmentes).
15

tasuk: kb. 150 ul6hely, folyamatos A konyha: f61eg konyhakesz Nagy hotelek is, ahol vannak Felszolqalok vendegl6i rnellekterrnek, konyhai

2 3 _______ 2*.5 5.72 3::,;.=-5 ~ 1.60

H-l.3o ...... ------

6.90

3.62

2.5

Mosoqatoqep ltalbufe as mixeldberendezes, etelmefeqites sib. Cukraazda
SQt6 a finom Sandwich-Unit peksutemenyakhaz

etelek, keyes raktarterulet,
--7

@ nagy vendegl6k vagy idegen 800-1000

7.92

4a

5 6 8
11

klszallftas

Felolvaszt6as felmelegit6levesesOst Feketemosogat6 Felszini raktar as gongy61egek

berendezesek,

reszers torteno etelkeszjtss, Kapacitasuk: k6zleked6je: helyiseq vagy a bowlinq-palya

szernelyes. k6zvetlen berendezes

kozepen van speclalis

kiad6val a kert-

15 17 17a 19

(raktarozhato aru a pinceben) Fehememuraktar Aru-odaszallltas
Bar

fele es a rnellekterrnek elhelyezett

®

27.50

------------------------__1

A Deutsche Bahn (quick-pick-kocsi) etkezokocsijanak

alaprajza

®

Szemelyzetl toalettek, gardr6b a serviceszemelyzet reszere (a konyhai szemelyzet reszere gardr6b es mosd6helyisegek a plnceben)
Toalettek TelefonfQlke

rneqkozelltesevel. A konyha: soronkent a nagy ksszulekek hattrontjaval, Vendegl6 u-alaku barral

es automatakkat-,

@. A foglalkoztakantinokKapacita-

Kavezo-vendeqlo

G1 G2

tottak gyors ellatasara ban, aruhazakban sa: 500 szemely/ora. salatak es fagylaltok. Onkiszolgal6
pince)

ebeddel

atlaro vendeqlokben, lev6 pihen6helyeken.

es autopalyan

3.62

2.5

~950-80_111_ 1---1412--+348+---1412_348_1412----.3481--I 174
1a

Konyha: csak elokeszltett @alkalmas aruhazak

etelek, kiveve a vagy irodahazak helyr61 val6

Felszolpalo-tolyoso
Etelek

2 3 3 4 5 6 617 8 9 10 11a
11 a

Edenymoscqato ltalkiadas ltalhutd helyiseg (f6ldszinti Cukraszda
Hidegkonyha Melegkonyha helye -

ee

italok

kladasa

a kertbe

etterem

--7

levesestalak/R6tisseur

eseteben, Konyha: Nines sajat keszitas. ldeszallftas es elokeszftss rnelyhutessel,

Idegen

Asztal rneleqftdszekrennyel Feketemosogat6

11a hUla- es raktarhelyisegek

I

Zoldseqelokeszttes Huserokesartes
Kijarat a beszalhtas fele, gangyOlegek koztes raktar, iroda, szemelyzetl gardr6bok es toalettek Service-tartozekok es penztar as

o

>---1412----+348+--1412--=--...348_1412----+348+---1412_1412-

~

.

o --+-

950 "'18r---1412-----i348t---1412----t348t---1412-348,__

'"

S

A .szatellit-konyha"

reszletes

alaprajza

--7

@

®

®

Nagy szallodai vendegl6 konyhaja

A "Bistro" reszletes alaprajza

--7

@.

Helylseq-kapcsolatok

1 1d 2

Az If-alaku barpultok kiszotqalo folyos6i Onkiszolgal6 automatak A 2 u osszekapcsolasa a mindket oldalr61 hasznalhato vedopatasttat ellatctt moscqatoqeppel, amelyhez
mtnoket oldalr61 2 mosoqatotal Kavef6z6gep, tnltdszekrenyak, levesesfazekak helye Salata- es etetkeszttes Hideg etelek kladasa - salata, desszert KenyersOt6, levesf6z6 tartozik

lo§oo/9)
8 7 6 5 1. Mosoqatoqep 2. Felfoqota! 3. UI61agos tlsztitas asztata folyometer 4. Lerak6hely 5.0blites 6.
7. Munkaasztal/als6

1-----OJJI,"---=O____Jl __ ]
8

4/5
4/5a

fagylalt,

617

berendezes 617a Meleg etelek kiadasa -

es

mas

t6z6frit6z,

Saun-Mane,

®

Keresztmetszet a talaloban

(j)

grilHapok

szekreny Vag6deszka (80x40) 8. Univerzalla gep 9. Kezrnoso

Keresztmetszet a konyhaban

®

1,595

1,615

_.

Keresztmetszet a hut6szekrenyek tersegeben

®

1, Munkaasztal folyometer Unlverzalls vag6gep 3. Melyhlit6szekreny 4. Asztali merteq
2.

5.

Vag6deszka gap

6.

(80x40) Kever6 Ihabver6

7. Lerak6hely

8. Kezmoso

Keresztmetszet az etkez6kocsiban

{;\

Vendegl6 u-alaku meqoldasu barral \.V es autornatakkal

HALOKOCSIK

1.
2.

Bejarat
HLit6helyiseg

®
bufe grill- as Irtt-unit-tal fUszerek, evdeszkoz-

Z61dseg elokeszltese

(j) Hus
1. A

el6keszitese

3.
1d 1e FolyosO

Beszallttas/szernelyzet
Onkiszolgal6 Salataszoszok,

munkaterOletek ossze vannak kapcsolva, terben nincsenek szetvalasztva

Pczes ~s sates
EJ6allftas

Fozes

as

sutes

A meretek MI6kocstkra vonatkoznak, de ez csak akkor
0=: lehatseqes, ha van

tartalekok, 1f 2 za 3/4
5a 6/7 Penztar

EI6allitas

Mosopatopep Edeny-visszavitel
Sandwich-unit, sutemenyek, fagylalt, kave, ita 10k, utcal kavezo klszclqalasa EI6keszft6 asztal - hideg etelek Felolvaszt6-, felmelegft6-berendezasek frontja, ket oldalr61 kiszolqalhato

Elkeszftes Kladas
2. A

allando szell6ztetes. Peldaul a tunstahazak hcil6fOlkejeben as ehhez hason16kban --7

@).

E

6 - beszallftcls!szemelyzet

617a 11 a Hutdszekrenytront,
kiszolgalhat6 12

(Convectomatak, fOt6berendezesek a Macka-rendszerhez vagy a Regethermic-kalyhakhoz) EI6keszft6 asztal - meleg etelek ket oldalro! epuleten behjlre
es az

jD CD OJ
Etkeszltes Kiadas

Pczes es sutes

munkatenlletek, el6allftas es elkeszftes terben szet vannak valasztva

Fozes es

sales

EI6allftas

Elkeszftea

@

Hosszmetszet

®

Ketagyas kupe

@

"Komef' specialis kupe halolehet6seggel a kocsi tenqelyeben

®

Onkiszolqalo vendegl6

E

Klcszk-arusltas utcara Bejarat

az

®

Francia hotelkonyhak rendszere A f6zes es sutes iUgg61egesen tortenik a kiadashoz viszonyitva, kUl6n van teruletileg az el6allitas es az elkeszites

Kiadas

®

Amerikai hotelkonyhak rendszere A f6zes es sutes parhuzamosan t6rtenik a kiadashoz viszonyitva

444

445

VENDEGLOIKONYHAK
DIN66075
-+-

QJ

VENDEGLOIKONYHAK
':- m~leg,k~mYha ~ f6ze~t es sutest illet6 f6 funkci6inak megfelel6en egy etelkeszlto helysegb61 all, ahol a k6vetkez6 berendezesek talalhatok: tCizhely_(kett6-nyole f6z6Iappal), paraelszlvo, f6z60st, gyorsf6z6edenyek, foz6automata, parole, parolo- es nagynyomasu g6zzel milkod6 automata, konvekei6s kalyha, vfztord6 (Bain-Marie), sOt6 hushoz es sutemenyhsz, s0l6· es grillez6lemezek, serpeny6k, ahol az etel megfordfthat6, emeletes si.it6. frit6zok, salamander, keringtetett leveg6vel mil • k6d6 ~e~endezes (~ melyhiltott arunak), mikrohullamu s0l6, folyamatosan suto a~tomatak, nagy automata berendezessk csak a nagyon nagy konyhakban vannak. A f6 berendezesi eszkozok blokkban tOrte. n6 elhelyezesere a tobb mint 100-200 adagos konyhakban 30 m2.re van szukseq, A meg nagyobb, 50 m2 feletti konyhaknal kettos blokkok kialakitasa lehetseqes, A lerako- es a munkaterOletek kedvez6 helye a berendezss k6z6tt es a blokkok vegeben van -> CD - @. A hidegkonyha elrendezese ugy celszeni, hogy az a mslsqkonyhaval parhuzamosan a (kozos) kiadas es a kenyertarto lranyaban legyen. P?leokkal v~n ,felszerelve felszfni hut6szekreny es/vagy hOt6asztal, dl~. ~zeletelogep (kenyer, felvagott, hus, sajt) , habveroqsp, merleq, vagodeszka, Saladette hutott als6szekrennyel, toaster vagy salamander, mlkrohullamu sOt6, elegend6 munkafelOlet es lerak6hely -> ®. Az etelkiadas a vendegl6i konyhaknal ablakon vagy pulton at tortenlk, amelyek legeelszerubb helye az elkeszftss helye es a vendegterem kozott van. Elegend6 a lerak6hely, van melegft6szekreny fOtott asztallappal valamint hOt6z6na a hideg eteleknek. Az sdenynek vannak poleok vagy felepftrnenyek, ev6eszk6ztarl6k. Nagy uzerneknsl ugyancsak vannak kosar-, tanyer- es levescsesze-kladok, Az edenyek visszavitele jelent6sen kOlonb6zik az edeny- es a fazekmosogat6tol. Az edenyek vlsszaluttatasat felszolgal6k vegzik saiat teruletOk6n a kiadoablaknal -> @ - @. Az egyes elemeknel egy vagy ket mosogat6medence lecsop6gtet6vel, lerak6hellyel es polcokkal, a fazekak mosoqatasara kisebb konyhakban vannak termeszetesen kOl6nboz6 kapacitasu mosogat6 autornatak, szOkseges az edenymosoqatas tersege. ben a bekuldes es az uzerneles rnodianak meqhatarozasa. Asztal alatti mosogat6k eseteben hasznalatosak az attolo- es k6rbeforg6 berendezesek is. A visszavitelhez, szetvaloqatashoz, aztatasnoz lerak6- ill. munkaasztalokra, a mosogat6khoz pedig szarftokra van szOkseg -> @ - 9. ':- szemelyze~i he.lyisegek. Egy konyha terOietenek mintegy 10-15%. at kell tervezni az iroda es a szemelyzstt helyisegek reszere. A konyhai szernelyzet reszere szukseqss: 6lt6z6helyisegek, mosd6k es toalettek. T6b? ~int 10 alkalmazott eseteben szOkseg van tart6zkod6 es pihen6helylsegekre (munkahelyekre vonatkoz6 eI6fras). Fontos a terilleti kozelsege is az oltoz6knek es a szocialis helyiseqeknak a konyhahoz. EI kell kerOini ugyanis azt, hogy a szemelyzst atmenjen a filtetlen helyisege. ken es folyos6kon (nagyobb a huzat veszelye az olyan munkahelyeken, aho! forr6sag van). Az olt6z6helyisegek eseteben a 6 m2 alapteril. le~hez negY·hatszoros leveg6csere kell 6rankent. Az el6iranyzat szerint minden dolgoz6nak szOkseges egy j61 szell6ztethet6 zarhat6 szekr~ny:. N?gY.Ozemekben, m?gkOlonboztetik az utcai es a' munkahelyi 61. tozkodest IS. A mosdo- es toaletthelyisegeket iIIet6en, valamint azok mereteit es felszereltseget illet6en a minimalis k6vetelmenyek a munkahelyekre vonatkoz6 el6frasb61 erednek. Az egyeb iranymutat6 ertekek szerint a toalettek eseteben egysegenkent (WC·016ke es mosd6) 5-6 m2 szOkseges, a mosakod6· es zuhanyoz6 helyisegekben pedig min. den 5 ferti vagy n6i munkavallal6 eseteben egy mosd6ra es zuhanyoz6. ra van szOkseg egysegenkent 5,5 m2 terOlettel.

A hagyomanyos vendegl6t61 a gasztron6miailag er6sen differencialt kinalat trendje rneqhatarozza nem csak a vendegl6k, hanem azok konyhaianak tervezeset es konstrukciejat is. A kis es kozepss nagysagu vendegl6i konyhak jatszanak itt kOlonos szerepet. A kovstkez6kben els6dlegesen erre az uzemslesi tlpusra hivatkozunk. Gastronorm-rendszer
Raktar Haktar Artalmatlanrtas

..···· ...............1H~i~i1i1~~~ J iiiiiiiiil.
1. Tuzhely 2. Fril6z 3. Serpeny6, amelyben az ate! megfordul 4. F6z60s1 5. Munka-,lerak6asztal

(DIN 66075)

...

I

Ella.as

Egy 530 x 325 mm-es modul alapjan merstuket iIIet6en osszehangoltak egymas kozott; tartalyok, asztalok, polcok, berendezssek, edeny valamint bsepftett egysegek. A vendegloi konyhak funkci6ja es szervezese ... G)-@. A kapacitast iIIet6en a vendegl6i konyha letrehozasa fOgg els6dlegesen a vendegl6i helyek szarnatol, az igenyekt61 (az etelkinalat fajtajat61, rnennyiseqetol es min6segi szintietol), a frissen keszltett nyers termekek reszaranyatol (az el6keszitett etelekkel ellentetben) valamint a vendeqek valtasatol egesz nap vagy az etkezesek idopomjaban (fogyaszt6k gyakorisagat61). Egy gyorsetteremben mintegy haromszoros helytoqlalassal szamolnak orankent, egy haqyornanyos vendegl6ben pedig ez ketszeres, Speclalltasok kinal6 es esti vendegl6kben egy vendeq atlaqosan 1,3-2 orat tart6zkodik.

6. Hocker-foz6 7. Emeleles s0l6 8. Oonvectomet 9. Kezmosc 10. Tarolasl z6na

mmii!~i,i~'1i
1. f6zoegysegek
blokkban .......

:::1'"-----,:::::

f7\ A melegkonyhaalapszervezese \.V ->@_@

1.61 konyhaja

(;:;\ Egy 60·100 ter6helyes vendegl6

r-::::I L:d... L
Etterem
Azaruutja Hulladek-vleszaaramtas Tartalyok kOrforgasa Edenyek kOrforgasa

Fehermosogat6 --I

... J

Az osszterLilet

szi.iksegletenek

szazalekos

reszaranya

->

®.
Egy 60·100 fer6helyes vendegl6 konyhaja

CD

Vendegl6i ko~~l1a.funkci6k

®

Vendegl6i konyha • szervezes

A bisztr6k, snackbar-ok, kis kavezok - vagy a speclalitasokat ajanl6 vendegl6k 40-60 016hellyel a kis uzernelesl forrnakhoz tartoznak, a kis es kozepes egysegek (70-100 fer6hely) eseteben azonban szOkseg van ezzel szemben gondosan zonakra osztott es teljesen felszerelt konyhai berendezesre. A nagy vendegl6k (pihen6helyek, gyorsvendegl6k, nagy hoteleqyseqek) gyakran lenyegesen magasabb fer6helyszamot ernek el, gyakran azonban az integralt etelbarral vagy az onkiszolgal6 egyseggel egyOtt.
Ozem nagysaga Ol6helyek szama kicsi

Ha kOlonbseget teszOnk a kis, kozspes es nagy f6z6berendezesek kozott, akkor a -> @ tablazat szerinti terOleti ertekek szolqalnak alapul az egyes terseqekhez es azok felhasznalasi egysegei szamara. A folyos6k szelssseqelt a raktarakban, el6keszit6 es elkeszlto helyisegekben kOIonboz6 kepen rnerik fel, att61 fOgg6en, hogy azok csak kozleked6 utak-e, vagy a kiszolgal6 terOlettel egybees6 utak. A munkafolyos6k legyenek 0,90 m-1 ,20 m szelesek, a mellek-kozleked6 utak (atmenetlleq) a kiszolgalassal egybees6 felhasznalassal 1,50 - 1,80 m es a f6kozleked6 utak (szallltas es szembejov6 atrneno forgalom) 2,10 - 3,30 m szslesek. A kis es kozepes vendegl6k konyMiban a folyos6k szelesseqe 1,00 es 1,50 m k6z6tt van.

F6zes: Hocker-f6z6, 80 l-ee f6z60SI, asztal, 8 eg6s tuzhely, 2 s0l6, Baine-marte melegfl6szekrennyel SOtes: serpeny6, amelyben az etel megfordflha16, munkaasztal, ouplaecenyes fril6z, serpeny6, forr6 leveg6s sOl6 asztal1a1.

.. ..
: :2 :
I '" ,

'[I]'
I ~

(;\ Vendegl6i konyha 150·200 etel· I.:!) adag elkeszitesere

1

o

000

I Hidegkonyha I
re~Qtel

Kiadagolas

00 0
1. 2 3 4 : Munkaasztalfoly6m61erben UniverzAhsszelelel6 M61yhOt6szekr6ny AsztalimMeg ~:~:e=v~8~ ~:~)

100 ·ig

kozepes 250·lg

nagy

250 felett

7 Rak0d6ler01el 8 K6zmos6 ::;

Aruatvetel
Gongyoleg Hulladek!szemet Iroda

0,06-0,08 0,05-0,07 0,04-0,06

raktarvezerd

-

0,05-0,07 0,05-0,07 0,04-0,06

-

0,04-0,06 0,04-0,06 0,03-0,05 0,02-0,03 0,13-0,20 0,02-0,04 0,03-0,05 0,02-0,03 0,03-0,05 0,03-0,04 0,02-0,03 0,15-0,24 0,10-0,12 0,04-0,06 0,02-0,03 0,16-0,21 0,04-0,06 0,03-0,05 0,15-0,21 0,07-0,11 0,06-0,09 0,03-0,05 0,02-0,03 0,40-0,60

CD
Terseg
Reszarany %-ban Arubeszallftas, a hulladektarolast Tarolas beleertve az ellen6rzast es

~ ::; ~

A melegkonyhafunkci6ies szervezese

®

A hidegkonyhaszervezeso

Besza.l/fta.slelsza.llftas EI6hat6 helyiseg

0,15-0,21
Szekrenyek

0,14-0,20 0,03-0,04 0,05-0,06 0,03-0,04 0,04-0,05 0,03-0,04 0,18-0,23 0,12-0,14 0,06-0,08 0,03-0,04 0,21-0,26 0,05-0,08 0,04-0,07 0,19-0,24 0,09-0,12 0,07-0,10 0,04-0,06 0,02-0,03 0,50-0,70 0,09-0,11 0,08-0,10 0,30-0,40 1,50-2,00

10

Hut6helyiseg Hat6helyiseg

a a

husnak tejtermekekhez hat6helyisege

Rekeszek Lerak6helyek

ZoldsegeklgyOmolcs

-

Melyhut5helyiseg
Egyeb hatott raktarhelyisegek keszftmenyeklhidegkonyha) (Cukraszati Hatott

-

a melyhat6-,

hato-

as szarazaru-helyisegekben

20
2

Szekrenyek Rekeszek Lerak6helyek

Felszfni raktar Zoldsegas salataelokeszft6 Hidegkonyha, desszert Cukraszda Husel6keszftes Foz6konyha Mosogat6k KozlekedoterDlet Szemelyzeti helyisegek

konyha

8 8
2

(j)

:: ~Fl~rJlliii~ ,:, .... .... II!il__
1····························,
P~lt, felszolgal6k folyos6ja
...

aruk raktaroza.sa

0,04-0,08
raktara

Konyha Cafeteria-line'

Szarazaru/elelmiszer Z61dsegraktar Napi keszlet A nem hulott

0,13-0,15 0,08-0,10 0,04-0,06 0,25-0,31 0,08-0,10 0,06-0,09 0,26-0,33 0,13-0,15 0,05-0,08 0,03-0,05 0,60-0,80 0,10-0,12 0,06-0,08

as iroda

10 17 15 100

8

bill2J

Konyha Karusszel-

V.V
.--,

m----'-\ I

tipusil kiadas...

..

... ... ...

aruk raktara

CD

Mindosszesen

®
Konyha Jtalok

Onkiszolgal6 vendegl6

®
Konyha Desszertek

Onkiszolgal6 vendegl6

Meretezes alapjai as terUletszOkseglet
Oda·
szallitas Meleg etelek kiadasa

Zoldsegel6keszftes Husel6keszftes Melegkonyha Hidegkonyha Cukraszda Feketemosogat6 Iroda konyhaf6nok berendezesek

Gongyoleg

Felvon6

Hulladek

Szemelyzeti

0lt6z6

-

Szarazaruk

raktara

Hatehelyisege

Konyhai

Felszfni

raktar

_itOs

Has.

Fehermosogat6

0,08-0,10
Feketemosogat6

Kiadaslfe/szolgal6k
irodaja Szemelyzeti, mosd6toaletthelyisegek Mindosszesen

0,10-0,15 0,28-0,30 1,30-1,80
Feh6rmosogat6

M.legkonyha
Kiadas

I
Zoldseg ZOIdsOgburgonya

Mosd6
lroda Toalett Tart6zkod6

@

<t(~<t
FreeFlow <II <II

~~ ~+l~+l~
Pultos kiadas (Szekci6s rendszer)

!••••·•• TT2J ••• •••••• •••

Gepi szellc5zes. A nagy konyhakat fel kell szerelni a 2052. sz. VOl. iranyelveknek megfelel6en egy meehanikus szell6ztet6 berendezessel. Az elhasznalt leveg6 elszfvasa minden f6z6helynel kialakftand6 kivezetese esatornarendszeren at tortenik a szabadba. Friss leveg6! kell bevezetni annak p6t1asara (nines keringtetett leveg6vel torlen6 Ozemeles).

@

Onkiszolgal6 vendegl6
Medence, kever6elemes fOgg6 t6ml6s zuhanyoz6 es elfordfthat6 kifofy6val, etelmaradekok bedobasara szolgal6 gyiin.i es hulladekhord6, szerelvenyved6 far

._He.

Burgonya·

~

Hidegkonyha

Cukraszda

es

0,40-0,50 1,60-2,10

- felszolgal6k folyos6ja

Kavekonyha

,

L

. ...!;.

CD

BOfe

Italkifll.aras

tersege

A konyhahoz tartoz6 (m2-ben/016hely)

helyisegek

es azok

helyszOkseglete

CD

1. VIsszavilel, szortfroz6 asztal2. Mosogal63. Az edenyek el6zeles lelakarMsa 4. Ele!zeles lemosas 5. Felaul. mosogat6gep 6. Kllullis 1m 7. Edenyek lerakasa

Konyharaszeias azok egymashozval6 viszonyai

@

1. Visszavilel, szortlroz6 ~ial 2. Mosogat6 3. Az edenyek elOzeles letakarltasa4. EI6zetes lemosas 5. Felaul. mosogal6gep 6. Klfutas fm 7. Edenyek lerakasa

Mosogat6 Munkaasztal Mosogat6automala Mosogal6aulomala 5. Pole 6. Rakod6felQlet 1. 2. 3. 4.

(Einsch.) (Durchl)

U

·

EdenygyOjl6 kocsi

Szennyes edeny

A feh9redanyekmosogatasa- elvi megoldas

f.;;\ A fehere?enyekmosogatasa- elvi \!21 megoldas

@

Feketemosogat6- elvi megoldas

A mosogatassal kapcsolatos funkci6k es berendezesek

446

447

mvszemery

Sok ember kozetkeztetese lrodahazakban, korhazakban, uzemekben stb. szukseqesse teszi a munkero-takarekos gepesftest, <, 0.25 az elektronikus adatteldolqozast es az automatak hasznalatat, a r-, 0.20 .proqramozott konyha" letrehozasat, a menOkt61, arubeszerzestol kezdve egeszen a etelklosztaslq es az edenyek tisztitasaiq --> ® 1= 3; b.c.e 0.15 a :2: 800-1000 vendeq es kOl6nb6z6 etelek eseteben ~ OJ. """,e El6nyei: A gep tarolia a kal6riatartalmat, tapertekeket, vitamin- es 0.10 Ig.h asvanylanyaq-tartalrnat stb. es azokat azonnal rendelkezesre bocsatja, a raktarozas es meqrsndeles m6dja a jour. Az elokeszfto 0.05 l- I- i.k gepek folyamatosan rmikodnek, a munka menete id6ben vezerelve van. Konteneres a szallftasa --> @ az egyseges tartalyoknak --> @. o o 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 A suto- es f6z6automatak folyamatosan Ozemelnek --> (j). A burezemery gonyat, zoldseqet modern parolasi eljarassal keszftik, A sutes (';\ A konyhak es gazdasagi helyiseqek helyigenye vendegl6kben es szallodakban. \..!.I a-k=m2-szOkseglet szernelyenkent az egyes helylseqekban m6dja rovid ideju keyes zsfrban, a hal f6zese vfzfLird6ben tortenik, a grillezes es a sutes forr6 legaramlatban. Autornatak vannak a folyamatrendszerben a betaplalastol az elosztasiq --> @). A futes elektromos vagy gazzal tortenik, Kiadasl rendszerek a csak eletmezesi Ozem eseten; korhazak, otthonok; menza, kaszin6, gasztron6mia --> @) + @ + @. Az edenyek tisztltasa teljesen automatikusan tortenik egy szortfroz6 es letakarft6 berendezes seqltseqevel, az ev6eszk6zok, talak, cseszek automatikus kivetelevel, A tisztft6- es szarftorendszerek megegyeznek a edsnyek fajtajaval, a talcakocsik automatikus kitakarftasa tortenlk. A hasznalt edenyek vlsszaszallftasa szallltoszalaqon tortenlk a mosoqatokonyhaba --> ®. A talaloasztalok es az etelkiadas melegen tartasa g6zzel vagy elektromosan tortenlk. A melegentart6 pult teluletenek a h6foka ~
nem pertoralt

0.50 0.45 0.40 0.35 0.30

NAGYUZEMIKONYHAK
a
a b c d e F6konyha Hidegkonyha Cukraszda Mosoqatohelyiseq Zoldseqek elokeszttese f Mellekhelylaeqek 9 Hue es hal eldkeszttese h Salatakonyha i HOt6szoba k Haktarkeszletek

~[D

G)

Haqyornanyos konyha k6zvetlen etelkiadassal

r
I 16 I I
I I I

60°C.

I

®

L. 2. Hidegkonyha Egy programozott konyha funkclonalis vazlata

1. Konyha f6 helylseqe

r.;-. Szallft6- es 16z6\.V sOt6edeny

3. Zcldeeq-eldkeezftes 4. Hrltdraktar 5. Mosogat6 6. Etelek kiadasa

®

.j.-"---, F6z6konyha kb. 250 etkezo reszere (Neff)
I

~--- ..--~
I

.---1

Haqyornanyos konyhai berendezesek (Knetsch KG)

l.

i

®
1. Autom. edenyosztc dlspenser talcakat osszerako berendezes. Talaloberendezes melegen tarto als6 resz etellap (tanyer), lyukkartya-olvaso talaloberendezea 2. Eteleket eloszt6 szalag 3. Kladaskocsl a burqonyanoz eleklr. [elzeasel 4. Vilagft6tabla a desszertekhez €IS aalatakhoz 5. Keretes kocsi a desszertekhez 6. Keretes kocsi a saratakhcz 7. Kiad6kocsi a zcldsegekhez elektr. jetaeesel 8. Kiad6kocsi a hushoz elektr. [elzeseal 9. Vilagit6tabla a speolalls dletahoa 10. Kiegeszft6 szallttoszalaq a special is dietahoz 11. Autom. adaqcloberendazes martasckhoz 12. Evdeszkozktadas 13. Levesescsesaek kiadaea 14. Autom. adagol6berendezes levesekhez 15. Kiad6 a melegen tartc telsdreszekhez 16. Automata zaroberendezes a tevesescseszek fedelenek a rahelyezesere 17. Ellen6rz6pult a dietas assatsztens reszere 18. Autom. taicagyOjt6 19. Talcakat szalllto kocsi

Folyamatosan Ozemel6 sot6automata a hosszas sutest igenyl6 etelekhez

Folyamatosan Ozemel6 f6z6automata

I

I 1Xf"Tjjj><1
I ---i l'

t---.--I I

~ dv6

w

Kavezo

w
Wo

Wo
Free flow

.EB

I
_J

I

DO -P'n2tar- - - ..

w Wo
Hampe

=-=:=::::t
§
Ev6eszkbz Ettarem 900 szemelyre


§

I

Ev6eszkbz

00000

o

Eteleloszt6 berendezes

®

Kavez6: A hideg es meleg etelek kladasa-e

®
Hideg etelek

-----_t
DO

60----+--90 --t--65-t---50----!

------ .. ma ------.
.EB

Ev6eszk6z

I

Ev6eszk6z

Egy qycrsbufe-berendezee ill. munkaasztalok

r--J
1
Vendeqek

.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

I

85

I ...

r------

*
I I
1

Edenyek visszavitele (Paternoster)

CD

Kontenerszallftas Contiport-rendszerben

®

Etelkiadas kavezoban-»

®

CD Free-Flow-kavozo
449

448

A kiilonbozo teriiletek es ezek teriileti sziiksegletei: 5D-60% Szobak, vizesblokkok, foly6sok, emeleti szerviz Vendegek szarnara fenntartott k6zhelyek, foqadoter, 4-7% el6ter, tartozkodasi helyek 4-8% Ellatas, enermek, barok bels6 es kuls6 vendeqek szamara 4-12% Dfsztermek, konfereneiahelyisegek 9-14% Gazdasaqi terulet, gazdalkodas, konyha, szemelyzet, raktar 1-2% Admlnisztracio, igazgat6sag, tltkarsaq 4-7% Ozemi teehnika, karbantartas 2-10% Szabadid6s- es sporttevekenyseqi letesftmenyek, iizletek, fodrasz Extra klnalatok, mint pI. kura-, szemlnarlurn es szabadteri programokra. A teruletek szazalekos telosztasa a klnalat szerint er6sen valtozhat, Megkul6nb6ztetiink: varosi hoteleket, szabadid6s hoteleket, klubhoteleket, apartmanokat, moteleket. Korntortkfnalat 5 kateg6ria szerinti nemzetk6zi osztalyozas:

HOTELEK

~m

HOTELEK

-7!ll
hotelszoba, egy- es ketagyas szobak, ....@-@. lakosztalyok lakohelyiseqekkel vagy 2 szoba egybenyfl6 ajtoval. Mivel a f6ldszinti, iIIelve alagsori qazdasaqi es qarazshelylseqek nagyobb alatarnasztasl tavolsaqokat igenyelnek, gyakran 1V2-2 szobat is k6zrefog egy alatarnasztasi tavolsaq, meIyeket k6nnyiiszerkezetU hangszigetel6 falakkal valasztanak el egymast61. Agyak 100/200 em, extra 165/200 em, extra nagy 200/200 em, ketszernelyes agykent gurfthat6 vagy emelt szintii. T6bb iil6alkalmatossag, szekket ellatott munkaasztal az ablaknal, TV, hiit6szekreny italok szarnara onklszolqalassal, szekreny b6r6nd6k szarnara, A vendeqek 95%-a ugyan a tusol6t veszi igenybe, a tusol6val ellatott kad meg is standard. EI6szoba beepitett szekrennyel es naqyrneretfl tUk6rrel. Beepltett konyhaszekreny es etkezesi hely. Emeleti talalo: 15 szobara jusson egy emeleti talalo, a szobaszerviz kozpontja. A reggeli a franclaorszaqi hotelek kb. 35%-aban, az amerikai hotelek 60%aban, a kozep-europai hotelek eseteben igen csekely szazalekban benne foglaltatik a szoba araban. Szobankent kb. 6 m2-es folyos6val szamollunk, mely leqalabb 1,50 m, de meg jobb, ha 1,80 m szeles, Nagyon fontos, hogy a vendeqek, a szernelyzet es az aruk utjai ne ksresztezzek egymast -> A gazdasagi terseg ellatoreszleqensk fedettnek kell lennie (a felmerulheto ejszakai zaj miatt), valamint el kell ernie a 4,35 m-es belmaqassaqot, kUl6n6sen a szallftokocsik maqassaqa miatt. Az etterern mint fogalom itt nem a sz6 szoros ertelmeben ertend6. Folyamatos funkcionalis atmenettel biztosftani kell a legkul6nb6z6bb igenyek kiszolgalasat is, legyen az egy rusztikus etterern vagy kUls6 special is eteleket felszolgal6 etterern. A bels6 f6etterem rendelkezzek egesz nap nyilva tart6 kavezoval, reggeliz6vel, valamint nappal nyilva tart6 etteremmel es kuls6 vendeqek szamara igenybe nem vehet6 kicsiny A-la-Carte etteremmel, Altalaban az eloterben talalhato egy bar. A 4 esillagos hotelekben meg kul6n van egy aperitif-bar az etterem kozeleben, Szeminarium-hotel: fokozott helyszukseqletil. A k6zponti csarnoknak multifunkcionalls szerepe van, lehet benne szernlnarlurnokat tartani, a bsrendezes rugalmasan kezelhet6, kontaktusok kiepftesere van lehet6seg, lnforrnaclos piackent miik6dik, kialiltasok rendezesere alkalmas, az eloadasok kozotti szuneteket hasznosan lehet elt6lteni, italok es bufe all a vendeqek rendelkezesereo A valtozo helyszukseglet miatt szukseqes szek- es butorraktar, Mediaszobak optikai es vizualis eszk6z6kkel felszerelve, hanger6sft6, vetft6, szlrnultantolmacs, fenymasol6k, telelax, telex, telelon, paratatabla, Minden szobaban megfelel6 szamu csatlakoz6. EIs6tetftesi lehet6seg, tabla, vetltovaszon, kongresszusi iroda, el6ad6i iroda, munkaanyag raktarozasara alkalmas helyiseg. EI6ad6termek (esetleg tobb szoba osszenyitasaval megoldhat6) 100 f6 belogadasara alkalmasak. A sorokban elhelyezett szekeknek egy f6 szamara 0,81,0 m2-es helyet kell biztosftani. A sorokban elhelyezett asztalok eseteben egy 16re 1,5-2,0 m2-es terUietnek kell jutni. Tabla, vetft6vaszon, mediakivetft6. A 15-20 szernely befoqadasara alkalmas szerninariurni szobak eseten egy 16re 2,5 m2 terUiet szukseqeltetik, ehhez tartozik meg 20 m2 aktfv zona, mely osszesseqeben 70 m2-t tesz ki. Kombinalhato asztalok, 6sszecsukhat6 karosszekek, Szeminarlumonkent ket 10-15 f6t befogad6, 15 m2-es esoportmunka-szoba. lzzolampa: semleges 300-500 Lux, fokozat nelkuli fenyer6sseg-szabalyz6. A szelloztetest lehet61eg ablak beepltesevel oldjuk meg. Fokozott a parkolohely-szukseqlet szernelyqepkocslk szarnara, Elszallasolas:

Tovabba
ul6helyek

hotelek

osztalyozhatok mutatoszarnok: az agyak, az szarna, a konyhai terulet naqysaqa valamint az extraszoba szoba

klnalatok
Ketagyas Turistahotel

szerint.

pararneterei a kul6nb6z6 hoteltfpusokban: naqysaqa kb. 3,65 x 4,00 m = 14,60 m2
lolyos6 kb. 1,80 x 2,00 kb. 1,80 x 2,00 kb. kb. kb. kb. kb. 30-32,00 m

~ndeg

gardr6b,

=

3,60 3,60 21,80

f(ird6szobaltusol6

m=

m2 m2 m2 m2
~ szerviz

osszesen
Standardhotel Komlorthotel Luxushotel

14-16,00

29 m2 m2

G) A szerviz

vendeqszobakhoz

val6 kapcsolatanak semaja

* ** *** **** *****

turistahotel standard hotel komforthotel els6 osztalyu luxushotel hotel

olcso jutanyos kozepkateqoria

Lakosztalyok
Business-sarok, Csaladl-sarok, Komlort Nagy lakosztaly lakosztaly dolgoz6lak6lak6as haloszoba,

haloszoba fOrd6 kb. kb.

42 m2-t61 kb. 65,00 m2 kb. 65,00 m2 65,00 130-200 m2 m2
A

ernelt arak draqa

aruaIVetel, merleg

mosoda, vasal6helyiseg ruhatarolo

'ill

C>

1 csillagos elerhet6. esek. Ami

hotel

(turista): telefon

A realtai ;:: ra-

:2Q)
.c 'c,

eepei6 eseng6

illetve

Az egyagyas
nines:

szobak

'm
"C

raktar- as hOt6helyisegek, hus, hal, zoldseg, tejtermekek, ilalok

iroda

'" i;j

8 m2, a ketagyas di6, szobaban talalhato ben. Fizetes

szobak

12 m2tv, nem a hotelA

ejjelilampa,

Jt·l~"-~I
B

.dD----, f=[D----J
~
F

<D.

C>

talalhato esak hotel

bar as atterem

®

o

E

KOIonboz6 alapralzu hotelek

iroda

keszpenzzel, (standard): Szobai asztal, tartozeegy fOrd6iIIelve 16 m2_

!
'Q)

2 csillagos

szobak 12 (egyagyas) esek (ketagyas). kok: ejjelilampa, szappan vagy Ol6alkalmatossag, szobaban Minibar

szemelyzeti takas

E Q)
N

'" '2
c:

raktar

igazgat6i takas hidegkonyha fokonyha orvos, elsosegely

'"

agyankent

as t6ri:ilk6z6. 12 oras 14

~\l~
__/ I

1W
C>

'" ~

raktar

italautomata. A szobak

i ~

3 csillagos reeepci6s (egyagyas) (ketaqyas), emlftett

hotel (komfort): szolgalat, illetve

50 1--150
'----

~
_.J

raktar

italok, kave

18 m--esek szemben, netvagy szobaradio es
halcszoba

Ami uj a korabbiakban a keszpenz Minden vilagftas. Az agyak melletti minimalis tavolsaq

1

hoteltfpusokkal

hogy lehetseqes kOIi tizetes, ban telefon, tv. Mosd6 terem, 4 csillagos Reeepei6s 6rajaban. illetve Minden fonnal, telefax a foqadoterben, feletti

Szef a szobaban 70%-ukban

Egy et-

a recepclonal. a nap (ketaqyas), teleszerviz. szolqala szoPahaloszoba

hotel (elso osztalyu): szolqalat Szobak 24 16 (egyagyas)

24 m2-esek szoba radloval

rendelkezik es emeleti

es tv keszOlekfOrd6szoba a kOlso
fal mellett

kel. Hotelbar tatas, tOk6rrei baban

r---

3.00 ----;
szoba

r--- 3.00 --1
ketagyas szoba

24 oras telefonk6zpontos FOrd6szoba ti:ibb es hajszarltoval,

egyagyas

2 mosd6val,

®

FOrd6szoba elrendezesek

®

Keskeny hotelszoba

o

I--

3.80

----i

Standardhotel ketagyas szobaja

Ol6alkalmatossag felszerelve. Vendegek hotel (luxus): szarnara portasetelUj ital-

olvasolarnpaval tyolatszerviz. pih~rlEi~,~P,;rt, •. gimnasztika, szauna, uszoda, tekepalya ingyenes 5 csillagos sal ellatott szerviz. igeny:

az uszoda. reeepei6, emeleti (ketaqyas). EI6esarnok

A szobak iIIetve 26 m2-esek ban fUrd6k6peny.

18 (egyagyas) fUrd6szobaszukseqes, 1-4.10

ket lakosztaly, ket atterem

garazsok

<r-

parkol6hely

<r-

busz

+--taxi

szervizzel,

00

o

]
®

u:Jo g
f--4.50 ~

G)

Szallodak foldszinti helyisegeinek elhelyezkedesi semaja

®

---1

Standardszoba

Komforlhotel szobaja

tfo\
~

Luxusszoba, faltengelytavolsag 5mfelett

®

-> @szoba

variansa

450

451

HOTELEK
+--+
kocsik

HOTELEK
HOTELKONYHAK

-.7ClJ

-.7ClJ

-o

.~

N

~

£~ 'g ~
'0

·ID
OJ

'/5.

j

t·~ EN
~

E

~ 1,50 2: 1,20 f/0t--+-3,80-5,80---t-+-l,60-l

!
es naqyuzern sernaja

00

1--_-+-"'_3...:.,0-<0 _3,80_5,80~.:.8~,00-5,09 1,50

G)

KisOzem sernaja

®

Kiizep-

T

6,10~ 1-0,80-#-0,80-1

i IJI~~
o ~15,50 Szerviz- es

Vendegszobaklelszallasolas A vendeqszobak naqysaqanak meqhatarozasanal helytelen a "szemely=m2" formula alkalrnazasa, mivel ez a 100 m2-esnel kisebb helyiseqekre nem ervenyes. A dirnenzionatast esak konkret berendezesi tervek alapian tegyuk meg, mivel az Ul6funkci6k elhelyezesenek val6di viszonyulasa a helyiseghez es a szukseqes szerviztechnikai berendszesekhez val6 lnteqracio csak fgy biztosftott. Vendeqszobak funkcionalis tervezese: A feljar6k es a kozlekedesi csom6pontok meqhatarozasa, mivel ezek a hasznosfthat6 teruleteket szamuk ss a szukseqes rneretuk szerint rneqhatarozzak. A szervlztamaszpontokat (a varialhato berendezesi formak kivetelevel) a kulonboz6 allomasoknal kell elhelyezni. Minden 40 helyiseqhez lehet61eg egy kozpontilaq elhelyezett szervizk6zpontot kell rendelni. Az asztalok naqysaqanak es alakjanak rneqhatarozasa figyelembe veszi ezek funkcionalis karakteret, illetve a vendeqek igenyeit. A funkci6 es a kivanatos optikai felosztas szerint a hasznosfthat6 felulstet 20 (12-24) ul6hellyel kell kialakftani. Ezaltal vendeq- es szervizorlentalt es nem varoteremjellequ hatas erhet6 el, ~ 442-443 old.
Hoteltfpus

~
.~
z61dsegehSkeszftes

rPi
~
husel6keszftes

o co

T

~
&l .i,

i

;·1,00+-1,50-;80+-1,50

-+1,001

G) Zoldseq

es nus el6keszites

®
·8,50-10,50·--

Termeles - konyha es bankett

._-

co

s
~ ~.

t><t><l
~

-

[2JJ
'V'

f-80+1,00+90-<

i~~

••

•• •• •• ••
V'

I

_..------>;_ 0,7~0,60-\

m'/szoba 55-65 45-55 35-45 40-55 ill. kozepkateqoriaju hotel kulon furddszobaval, 18-20 brutt6 terOiete kOliinbiiz6 hoteltipusok eseten 500 szobas kiizponti hotel m'/szoba 26,5 9,3 0,7 27,8 a szernelyfelvo1,6 0,4 0,3 1,1 0,6 0,9 0,5 0,5 0,4 1,1 0,1 0,4 7,8 3,8 0,9 0,8 0,3 2,5 0,9 0,4 0,7 1,8 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 1,3 0,5 0,2 0,9 0,2 8,2 36,5

...
0
C)

t
T

szokasos hotel nagy konlerenciateremmel,
ejszakai klub, Ozletek Kiizpontban Motel OdOl6 lev6 varosl hotel

~
0 0

••• I •••
'V'

~
etelkladae

•• ...

\

1
ajt6szerkezete

CD

Plncerbejaro

o
1
8
.s
I

~

I
I

&

"'

co -'-

talalokocsi

r.;-.,
\V

Melegkonyha - sz6szoklkiinnyu amerikai iranyzat 1-2 szakacs

kiiztes etelek

(;\ ~

eur6pai lranyzat 1-2 szakacs

f80-+1 ,00+1 ,40-+1,00-+80"

max.

,-9D-!-1 ,00~80-t 1,00+ 90-;

Alacsony,

csekely etelkmatatta:

@

I
!
I

Hotslszobankentl

j
®
o Emeleti talalo

8

Reszleg/osztaly

200 szobas kOlterOleti hotel

~ I

?~

8

m'/szoba hotelszoba lolyos6, liftek, lepcsok szobankent 1--2,50--1 Talal6, mosogat6 24 3,2 0,6

•• •• lid
etelkladas 1-4

••

A konyhak technikailag j61 felszerelt egyes munkaterek osszssseqel, msretetket a szukseqes munkaterek szarna es ezek technikai es ergon6miai felszereltseqe hatarozza meg. Befolyasolo tenyezok mint a klnalat strukturaia, az egyes reszletekre kiter6 kereslet, es az el6keszftes rnerteke tobbek kozott meg fontos szerepet jatszanak. Ezert lrrealis a konyha alapteruletenek egy keplet szerinti meqhatarozasa, az adagok szarna vagy az ettermi fer6helyek alapjan, Az 50 adagos esetenkent ugyanazt a konyhafelszerelest igenyli, mint mas 200 adagos. A konyha tervezesenek 4 fejl6desi fokozata van: - az egyedi igeny funkei6reszlegeinek rneqhatarozasa - a funkci6reszlegek minimal is es rnaxlrnalis szemelyzeti szukseqletenek rneqallapltasa - a szukseqes technikai telszersles msqhatarozasa az alkalmazott technol6gia es a teljesftmeny merteke alapjan - a munkaterUietek dirnenzlonalasa es funkcionalis felosztasa. A rnertekek pontos meqhatarozasa folytan a konyhat mint penziqenyes .termelesi reszleqet szervezetileg es gazdasagilag racionalisan lehet rmikodtetnl. Vegyuk igenybe konyhatervez6 szakember szolqaltatasait, .Konyha: melegkonyha, hidegkonyha, cukraszat, huselokeszltes, zoldseqelokeszltes, termelesi reszleq, bankettkonyha, kihelyezett konyhak, dietas konyha, fekete mosogat6 . Raktar: hus, zoldseg, tejterrnekek, felkesz keszftrnenyek hiltese, rnelyhates, mindennapi dolgok raktara, szerves huliadek, szaraz hulladek, gongyoleg, arutelvetel, sorospince, borospinee, szeszesitalraktar, ladaban taro It aruk, Szerviz: pincertalalo, emeleti szerviz, kaye f6zesere alkalmas konyha, bufe, sdenymoscqato, ezustmosoqato. A pincertalalo kepezi a kozponti valasztopontot a vendeqek szarnara fenntartott terOletek es a raktarak, valamint a gazdasagi helyiseqsk kozott, Ezen a ponton csoportosulnak az etel- es italkiad6 berendezesek, Ellatas a munkafolyamat nez6pontjab61: mosogat6, melegkonyha, hidegkonyha, aztan pincerpenztar es szsrvlzbsrendezesek, majd bOfe, italok, desszert. Az emeleti szerviz a szobakhoz vezet6 utakra koncentralodik . Az Ozem gazdasagi vozetese szarnara elengedhetetlen, hogy az ettermek, a talalok es a konyhak azonos szinten helyezkedjenek el, valamint, hogy a talalo es a konyhak kozott a lehet6 legrovidebb utat kelljen megtenni. A kUl6nboz6 emeletekre tervezhet6ek kihelyezett konyhak .

®

felszolqalas, szerviz
iisszesen bejarati resz, bsleertve n6kat es a szervizt

®

Melegkonyha - sz6szoklkiinnyu etelek, Irancia blokklorma, 2-4

szakacs

kiiztes

®

Vegyes konyha,

szakacs

~f~

recepci6, wc, helyfoqlalas, telelon, csomag, gardr6b admlnisztraclo etterem

<I'

etelkladas

ltalkladas

~i~~
fO,80H ,00+1 ,20..., 1---3,00----1

+ &

kitV8ZQ
1. bar pulttal 2. bar pulttal szalon toalettek Oles-, el6ad6terem

!-80-j---3,0-5,50---l Hidegkonyha - qardameneozser, 1-2 szakacs 1-'---5,0-8,0---

ll[[]J

D

rnellekhelyiseqek butorraktar
privat halo- es lakoszobak

1---5,00----1

(j) Mosogat6

1-2

szernety szarnara

®

uzletek
Edenyek, poharak iisszes bejarati es vendeqterulet

(j) Cukraszat,

1-3

cukrasz m'
50

®

Italbule

m2
280 szemelyzet 260 240

konyha, raktarak 10,70!-1,20-l0,701

altalanos raktarak
rmihelyek, mosoda, karbantartas raktar etkez6,

220 mosogat6

40 szemelyzeti

we,

200 felszolqalas 180 160 140 fozes 120 100 80 60 elokeszftes 40 20 keszletek 0100200 400 600 800 1000 etkezeselcnap ~

iiltiiz6k helyi-

1,0 0,3 0,8

1,1 30 0,5 0,9 7,9 7,0 51,7m2 20

szernelyzeti szobak, elszamolasl seq, ellenorzes. Mzmester kozlekedesi

terOiet es liftek a szemelyzet

szarnara

~

iisszes

kiszolqalo

hotelreszleq ill. 43,5m2

10

®

f-- 2,50-+ 0,90~ I--- 3,90-4,00----1 Mosogat6 mosogato edenyek szarnara, lekete

iisszes alapterOiet lUtes, parkol6, parkolohaz nelkul

o 100
fn\
\.:;.J

1 szernelyzetl etkez6 2 = szemetyzeti konyha 3 = pekseg 4 = konyha 5 = melyhUt6 hus szamara 6 = melyhut6 hal szamara 7 = elelmiszerraktar 8 italhUt6 9 italkiadas 10 tejterrnekek 11 hentes-buselokeszftes 12 veqetariusetel-elokeszltc 13 uvegmosogat6 14 = mosogat6

=

= = = = = =

200

400

600

800

1000

@ Badoqkocsik,

Hutoraktar,

polcok

@ Hotelszobankenti

teruletszukseqlet

~

@.

Etkezeseklnap, a konyha szarnara meqallapltott alapszam m'-ben

r.;;;:..
~

Etkezeseklnap, az egyes reszleqek terOletei

\!.Y

Konyha 100 adaghoz es 100 adagos, speclalitast felszolqalo terttekes kavezo. 80 adagos szemelyzeti etkeztetes

etteremhez.

120

452

453

HOTELEK

--71lJ
Mindig is vandoroltak az emberek es utazokkent osszetalalkoztak fogad6kban, melyek altalaban kozveflenul a templomok mellett vagy legalabbis utvonalak talalkozasi pontiainal voltak. Itt nem csupan megpihentek es aludtak, hanem lakmaroztak, keltek, Ozletekr61 es arukrol alkudoztak. A mai modern hotelek mintegy uszodakkal es fittness-termekkel
bisztr6
0

T

I ~
-e-

MOTEL

"!

'" 1

ene-

kiegeszfteskent legtobb esetben is rendelkeznek ..... @

t t
v 6,50

T
0

-1lJ
Fekves: Autopalyak, naqyvarosok kozeleben fekv6 forgalmi f6utak, kirandulasi celpontok es Od0l6terOIetek rnenten ugy helyezkedjen el, hogy az az ellatas (viz, villany, gaz, friss elelern, mosoda) szernpontlabol kedvez6 legyen. A motel k6zvetien kozeleben legyen vendegl6, t6It68.lIomas es autoapolasi szolqaltato egyseg. Az ut fel61 ugy helyezkedjen el, hogy az aut6k tenyszorol ne zavarhassak a motellak6i!. Motel megk6zelltese: bejelentkezes, r6vid parkolas, majd elhaitas parkol6hoz, fedett gepkocsitarol6hoz, iIIelve garazshoz, mely a szobahoz a lehet6 legk6zelebb kell, hogy essen. A kihaltas szlnten a bejelentkez6 helyisegnel tortenlk ellsnorzessel, iIIelve a kulcsok atadasaval. Nagysag: a varosl hotelokkal szemben a motel altalaban 161dszintes es szeles kiterjedesu ® - @. Szobanaqysaq: 4 x 4-5 x 5 m furdoszobaval es 16z6fiilkevel ®. akkor is, ha a szoba csupan egyagyas. Mivel a vendeqek 90%-a csupan egy ejszakara marad, praktikus a nyitott gardr6b, mivel igy a vendeq 6sszes felszereleset szem el6tt tarthatja, es fgy kisebb az essly arra, hogy valamit is ott lelej!. Tarsalqo vendegek szarnara ir6- es olvasoasztalokkal, radloval, televizi6val, [atszasra alkalmas asztalokkal, ernlekeztetokkel, ujsagokkal, stb.lelszerelve. A jatszotereket tavolabb kell letesfteni, hogy ezek ne zavarjak az alv6 vendeqek nyuqalmat, Egy k6zponti mosohelyiseq es kamra kerti szerszamok, kerti butorok, h6kotr6k, letrak, stb, szarnara is szukseqes,

on <ti

~.

~

*
0

;:

on

t

~

CD

Hotel Spitz, Urlahr ... @-@

Epit.: Perotti+Grelfender-Partner

••

1
Csak egy oldalra nyil6 lak6egyseg. Butorozasi lehet6segek Epit.: Polivnick

1
R.. Ket oldalra nyil6 lak6egyseg. Nehe\61 zebb ellenorzesi lehet6seg
Epit.: Roberto

s <ti

® ® ® ®
~ @)

CD

iroda konyha mosogat6hely snackbar iroda recepci6 csomaqtarolo tartozkodasl hely ketagyas szoba egyagyas szoba [-1,40-1 !--3,4O-H-

CD

e
®
1.emelet

... G)-@

3,40--+--

6,00 ---+--3,40---11--

®

2-4. emelet

® ® ® ® ® ®
@) @ @
~

CD

szeltoqo csarnok recepci6 atterem tartozkodasi hely technikai helyiseg .... szemelyzet szobatipus "A" szobatfpus "B" szobatipus ..C" iroda bar uszoda terem konyha szauna szennyesraktar @AlagSor behajt6 szellog6 hotelcsarnok recepci6 bar zuhanyz6 loyer teraszbutorok terasz rendezvenyek konlerenciaterem butorraktar iilesterem ellen6rzes .... _

®

Lak6egysegek kozotti ledett parkol6helyek. 3 iIIetve 6 egyseg egy csoportba rendezve.

Epft.: Duncan

CD

§
=

o

@

t---5,20---il--3,OO-ll-3,oo--iI Lak6egysegek kozotti ledett parkol6helyek, mint ....

@, de 4-es

@

® ® ®

blokkba rendezve Eprt.: Tibbals-Crumley-Musson

CD

Motelletesltrneny: minden egyes epiiletegyiittesnel se, etterem kiilomlll6 uzernl egyseget kepez

meglelelo parkol6k elhelyezeEpit.: Fried

@ Hotel Lottental,

Bochum

Epitesz: F. Gehse

®

L::..

.6.

®

®

':--4'7~

Bejaratnal elhelyezett fiird6-WC heIyiseg a parkol6hely es a szoba kozott hangszigetel6 szerepii Epit.: Hornbostel

autopalya

@

Helyszinrajz .... @-hoz etteremmel

Epit.: Hornbostel

I

lakes

®

Parkhotel, Giitersloh

Epit.: Fischer, Kriider, Rathei

o

,----------------,
Sheraton Osloljord, altalanos emelet Epit.: Platov A. S. Lepcs6zetes elrendezes, csak egy oldalrol kozelithet6 meg. Epft.: Thompson

- _-'

t 1
Eprt.: Williams

~

®

-j

Lak6egysegek lepcsozetes elrendezese bejelentkezessel as a gondnoki lakassal

454

455

ALLATKERT

ES AKV ARIUM

-7

III

ALLATKERT

ES AKV ARIUM

-7

III

Sctrkkdr fCijgct eU,· OPctikUltlkct erd6Seg S~ik/<is . fe/siv. ~/dek qfctg

Egy allatkert szamara kitUz6tt haqyornanyos feladat - pihenes, kepzes, tudornanyos kutatas - a vadaliomany gyors meqtizedelodese miatt rnanapsaq egyre fontosabba valik es kib6vOI az allatfalok tenyesztesevel es a fajok fenntartasaval, valamint az allatallornany termeszetbe val6 vlsszahelyezesevel. 1. terOleti szukseqlet es bovltesek Berlin 34 ha K61n 20 ha Frankfurt 63 ha NOrnberg 60 ha Neapel-Napoly 300 ha Sau Paulo 250 ha Brasilia 2500 ha Abu Dabhi 1430 ha Healsville 175 ha 1983 1860
epltes alatt

Beepltendok allatbsfoqo es -szallfto berendezesek, A szelirany es a testszag fontos szerepet jatszanak a telepltes es a vedoberendezesek kialakftasanal,

A k6vetkez6 - special is banasmodot igenyl6 - allatcsoportokat kO16nftik el eqyrnastol: Eml6s6k epuletekben es kifut6kban, vfzzel vagy anelkOI kOl6nfele kombinacloban val6 elhelyezese, Gyakran fontosabb a maqassaq mint az alapterOlet. Madarak epuletekben vagy a napfenyt szabadon atereszto tet6vel kOl6n6sen egzotikus madarak eseteben fontos ez, vfzimadarakat vfzzel ellatott kifut6kban, ragadoz6 madarak elleni vedelem ellen biztosftva.
ellatott epltmenyekben,

S~ct~ctnnct bO~6fos egYenlif6 eS6erC/6

1939 ep ftes alatt 1957 1960 1970 1964

HOIl6k:tengeri eml6s6k legt6bb faianak 15-27 DC-OS vlzhomersektet.
24

CD

Frankfurti

allatkert

A f6bejaratnal - nagy letesitmenyek eseten t6bb allatkerti bejarathelyezend6k el a penztarak, kioszkok, WC, elegend6 parkol6hely szemelyqspkocslk es buszok szarnara, nyilvanos kozlekedesi eszk6z6k rneqalloi es legt6bb esetben az 6sszes olyan adminisztraci6s es mas reszlsq epulete, melyek a latoqatokozonseqet szolqaljak, Helyiseqek kOl6nb6z6 rendezvenyek es eloadasok szarnara, igenyes etterem az allatkerti letesitrnenyekre val6 ralatassal, az esti uzemeltetes szarnara az allatkert kulteruleterol nyfl6 bejarattal, Tovabbi etterrnek, onklszolqalo kavezok, kioszkok, az allatkert f6 setanyai melletti esobeallok, az allatkert naqysaqanak megfelel6 szamu WC, plknlkezasre alkalmas terOletek. KOl6n bejaratu, a latoqatokozonseq tekintete el61zart gazdasagi es szemelyzeti epuletek elegend6 kOlterOlettel raktar, elelem, alom, szena, szalma, homok, kavics, f6ld, epftesi anyagok, fat6rzsek, stb. szamara,

Halak es gerinctelen allatok: a vfz nem erintkezhet femtargyakkal; elkOl6nft6 tartaly; biztosftand6 frissvfz- illetve tenqsrviztartalekkent az 6sszes vizrnennyiseq egyharmada vagy fele. A varosi vizet el6sz6r szennel meg kell szOrni. MegkOl6nb6ztetOnk: Nyflt rendszereket egyszeri vizattolyassal, orankent 1-2-szer kell cserelni, zart rendszereket szOr6vei es keringtet6vel kell ellatni, 2 heten beIOI6-20%-os vlzmequjltassal, minden egyes akvanurn szamara zart rendszert kell biztosftani. A latoqatok szarnara fenntartott terOleteken gyenge megvilagftast kell alkalmazni, rneqakadalyozvan ezzel az Oveg fenyvisszavereset. Akvarlurnban, illetve terrarlumban elhelyezett terresztrikus gerinctelenek (rovarok) eseteben szlqoru blztonsaqi intezkedesek betartasara kell Ogyelni, hogy ezek tojasaikat, illetve larvaikat ne juttathassak ki k6rnyezetOkbe. A kolyokallatkert es haziallatudvar [atszoterrel is kieqeszftheto. Varosl csaladok szarnara a k6zvetlen kontaktust, valamint a haziallatok terrneszetes viselkedesi rnodlanak es elelemszsrzesenek megerteset kell k6zvetfteni, kOl6n6sen azert, hogy a gyerekek rneqerthessek a gyermekk6nyvekben emberi tulajdonsaqokkal felruhazott allatok maqatartasl forrnait, Az aut6val bejarhato szafariparkok, melyeket itt csak a teljesseg kedveert emlftOnk meg, egy kOl6nleges teruletet kepezlk az allatkertek fajtainak, ezekre specialis biztonsaql szabalyok ervenyssek. A j6v6ben egyre nagyobb figyelmet szentelnek az epuletekben es a kifut6kban elhelyezett allatok termeszetes szukseqleti igenyeinek jobb kielegftesere es a fejlesztesre, valamint az allatok latoqatokozonseq altall zavartalan megfigyelesere Oveg, illetve atlatszo mOanyagok keriteskent val6 alkalrnazasaval,

r
CD
A dusseldorf AQUAZZO f61dszintje 15 az elet tortenete, az ernberre valas tortenete 16 ideiglenes kiall ltasok 17 tr6pusi terem 18 a rakforrna atalakulasa 19 keteltuek

/1· .......\:

10 testalkat 11 helyhez kotott, illetve allatralbell magatartasl szokasok 12 vizeirik dshonos as idegen lakol 13 tr6pusi partok 14 kagyl6k, cslqak, tintahalak

Epft.: Dansard,

Kahlenborn

u. p.

®

Tajga

®

Eur6pai kultura

CD

Szavanna,

sztyeppe

®

Es6erd6

®
1. 2.

A wuppertali

allatkert

emberszabasu
8.

majom reszleqenek

felepftese

letcqatok szamara fenntartott 1. terOlet latoqatok szamara fenntartott 2. terOlet 3. belsd terUlet 4. alvohelylseq 5. apolok szamara fenntartott terOlet 6. beteqszobak

apolohelyiseq 9. mesterseqes t6 mejomkclykok alvohelyiseqe 11. apol6helyiseg 12. 5291fog6
10.

Szernelyzetl reszleq mosd6kkal es 6lt6z6kkel, fert6tlenft6, kavezo, oktat6- es pihen6helyisegek (ejszakal mOszakeseters). K6zponti es helyi takarmanyelokeszltes, vlzslokeszftes, raktar- es hOt6helyisegek, hulladekfelszarnolo, csarnokok takarft6berendezesek tarolasara es karbantartasara, szallitokocsik, melyltett rakterO kocsik, szalhtoketrscek, asztalos-, lakatos-, fest6mOhelyek es raktarak, kerteszet, Az 5-6 m szeles f6utak korsetanyszenien vezetik el a latoqatokozonseqst az a kOl6nb6z6 allatcsoportok epuleteihez es elettereihez. A 3-4 m-es mellekutakon lehet eljutni az egyes allatcsoportokhoz, Az utakat es az epuleteket ugy kell rneqepltenl, hogy azokon at tol6kocsival is kenyelmesen lehessen k6zlekedni. A terUiet parkosttasa es terepkialakitasa soran hanqsulyt kell fektetni arra, hogy a tavolabb lev6 latoqatokat ne lathassuk, A gazdasagi utak lehet61egne keresztezzek a f6utakat Ezek az allatok ellatasat es a kOl6nb6z6 helyekre val6 szallltast szolgaljak. A latogat6k6z6nseg szallltasat a f6utakon kell megoldani hangtalan elektronikus szallftoeszkozokkel, a mini- es fOgg6vasutak palyaja kO16nnyomvonalakon tortenlen, Epulet szolqaljon az allatok orvosi felOgyeletere,allatkorhaz, elkUl6nftoaliomasok, laborok, akklimatizalo heIyisegek, nevelohelyiseqek, allati tetemek tarolasara alkalmas taroloes hOt6helyisegek, tetemmegsemmisft6 elhelyszesere. Szernelyzeti helyiseqek, fert6tlenft6, takarmanyeldkeszltes elkOl6nftve. FOtes, klfrnaberendezes, szelloztetes, kutatoberendezesek, Megfelel6 elkOl6nttes egyreszt az allatok, rnasreszt a latoqatok vsdelmere: dr6tMI6 es (fekete) acelszovet, lancok, kOl6nb6z6 akadalyok, kifeszftett acelhuzalok, vizes, es szaraz elvalasztoarkok, Oveg- es mOanyaqtablak, megfelel6 meqvilaqltas (a madarak nem repOlnek a kivilaqltatlan latoqatoter fele), elektromos ararn, A latoqathato allathazak melyek eqybsepulhetnek ettermekkel es a vendeqek reszere fenntartott mellekhelyisegekkel, fOthet6 (20-22 DC), enyhen fOthet6 (8-10 DC) es nem fOthet6 zonakra oszthat6k. Mindig figyelembe kell venni az egyes allatok eseteben az 6shoni klfrnat es a szocialis szokasokat, ambar az akklimatizal6das egyes fajok eseteben lehetseges. KOl6nb6z6 allatfajok csoportos, iIIetve egyeni szabadteri vfzmenti vagy anelkOli elhelyezesenel figyelembe kell venni, hogy az allatok milyen f6ldrajzi, illetve klimatikus k6rnyezetb61 erkeztek, ezek magatartasi szokasait es a territorialitast A latogat6k6z6nseg szamara lathat6, illetve nem lathat6 elkOl6nfthet6 terOletek a szaporftas es a neveles celjara szolgalnak.

20 21 22 23 24

hull6k sivatag mint eletter alcazas as fenyegetas az ember as k6rnyezete asvanytani bemutat6 21

1 beiarat 2 maqyarazo tablak 3 a rovarok elkeret 4 taplalkoznl as taplalakka valnl 5 vedekezes €IS menekctes 6 rovarok mozqasban

7 a nagyszeres alet 8 hogyan elnek a rovarok? 9 meqosztas 10 emberek as rovarok 11 velftotelGlet 12 ideiglenes klallitasok

®

1.emeJet

7. konyha

(DMetszet

....

@

Hochbauamt

Wuppertal

®

Keresztmetszet

->

G)-®

CD

A rovarok vilaga

Epit.: Johnson

456

457

ALLATKERT

ES AKV ARIUM

~ llJ
Torteneti

SZINHAz ~llJ
atteklntes

Kihal6felben lev6 allattajok megmentese es termeszetes eletterOkbe val6 vlsszahelyezese. Az allatkert kornyezetehez tartoznak az olyan letesftmenyek is, melyek az ember es a termeszet kozottl 6sszefOggeseket maqyarazzak, szerepOk a terrneszettudomanyi muzsumokekoz hasonl6, mindig kapcsolatban kell allniuk a szabadid6vel, a tanltassal es a kutatassal, EI6nyben reszesftendok a mar meglev6 termsszetes adottsaqok es ezek a kifut6kba bevonand6k. k6rnyezeti

1I--+....,"""'_ ..... ~-+-_--1HtI

Az allatorvosl felOgyelet, kutatas es a szaporttas el6segitesenek erdekeben az allatkertek a latoqatok klzarasaval klinikakat es allatkorhazakat hoztak letre. Ezek a terOletek el6segitik a gy6gyulas folyamatat, az akklirnatlzalodast es az elkOl6nitest. A San Diego-i allatkorhaz peldajat vazoljuk fel ....@-@.
1 forum 2 vlzeses 3t6 4 sziget 5 tepcsesen kialakitott Gt6helyek 6 mccsar 7 repeneractcs terrae 8 planetarium 9 foyer 10 mineral6gia 11 asztron6mia

Ii\ \V

Az atheni Dionuszosz-szfnhaz (i. e. 4521330) alaprajza.

A szlnhaz tervezesehez alapfeltetel a komplex funkcionalis 6sszefOggesek megertese. Sok minden vilaqosabba valik, ha attekintjOk a szinhaz torteneti fejl6deset. Ez egy olyan epiteszeti feladat, mellyel a legkOl6nb6z6bb tarsadalrnl kulturak t6bb mint 2500 eve folyamatosan foglalkoztak. Minden szfnhaz epitese tradlclonalls alapokon nyugszik, meg is jellemz6je, hogy meqprobal elszakadni ezekt61 a tradici6kt61. A teljesseg igenye nelkOI nehany peldaval vazoliuk a szinhaz epiteszeti tfpusainak tortenelmi fejI6deset. ....(j)- @, .... 460. old ..... (j)-0. Dionuszosz-szfnhaz, az eur6pai szfnhazepftes kezdetei .... <D. R6mai Marcellus-szfnhaz. Az els6 tlsztan k6b61 epitett szfnhaz Romaban .... ®. Kozepkori stacioszfnhaz, Ideiglenes ernelvenyek es epftrnenyek .... @. A Swan-szfnhaz bels6 tere van de Witt 1596-os rajza alapjan, olasz szfnhaz a 16. szazad elejer61 ....@.A korai reneszansz szlnhazak mar meglev6 termekbe beepitett ideiglenes faepltmenyek voltak. Vasari peldanak okaert egy fab61 keszult, ujra felepithet6 rendszert fejlesztett ki a szfnhazeplteszet szarnara a firenzei Palazzo Vecchio dei Cinquecento szalonjaiban. Teatro Olimpico, Vicenza .... ®. A rensszansz korszak els6 allando szfnhaza a Comedie Francalse Paris .... (J). Paholyokat a 17. szazad kozepstol epltettek, Teatro Farnese, Parma .... ® (az els6 mozgathat6 diszletrendszerrel felszerelt szfnhaz), .

CD

Az OsnabrOcki bejarata

Termeszettudornanyi

Muzeum f61dszintjeiaz

osnabruckl allatkert Epit.: C. + B. Parade

- klparnazott istallok a gy6gyulas, akldlmatlzaclo, valamint kOls6 es bels6 megfigyeles celjab61 - az epulethez vezet6 elkOl6nithet6 utak - elkOl6nit6 helyiseqek betegseg es szoktatas ldejere - allati tetemek szarnara hllt6helyiseg, boncol6 helylseqek, tetemmegsemmisit6, intenziv osztaly es mut6helyisegek - vizsqalati es kutatasi laborok - izolalt utak a szallftoketrecek szallltasahoz - elelernraktar es takarmanykeszftc - kOl6n szemelyzstl hslylseqek es fert6tlenit6 berendezesek, allatorvosi el6ad6termek oktatas celjara - klfrna- es szell6ztet6 berendezes 12-15-sz6r6s orankenf legcserevel, az elkOl6nit6 helyiseqek szamara kOl6n klfma- es szell6ztet6 berendezss, vfzelokeszftes es szur6 - tlsztitoberendezesek: falakat, aljzatot es a keszulekeket forr6g6zzel is Ie kell kezelni - minden ketrecben es slhelyezesi egysegben befog6 berendezes

'-r
®

A, s es c a szfnpad egyes . reszlegei t.elsc kapu 2.pokol 3. Geteaemanekert

)
3 tn.Kalraehaae
11, Anna haza 12, urvacsora

haaa

Egy kozepkori

szfnhaz alaprajza

@

Londoni Swan-szinhaz K
M

~

10m

III

HOI
J
~

a haz

vagy terem fala, melyet

Teatro "San Carlo", Napoly .... ®. Teatro alia Scala, Milan6 .... @l. A milanol Scala a 18. es 19. szazad opsrahazalnak epltesenel mintakent szolqalt. A New York-i uj "Met" (1966) szarnara is peldakent Bordeaux-i Nagy Opera .... @. A nagy el6csarnok peldakent szolgalt epltett Parlzsi Nagy Opera szamara,

\
,g
K

p ~~~~eV~~k~~e:~~~::~kep szolqalt, hcits6
szfnhezdlsalete legalabb 60 emes lavolsagra M-t61, mely a szineszekatjillcisatszolgalja

K
17 18

seroz6 etterem
K

®

Alagsor

®

'---=.LW_-=-"'-""="--<="'sebesnano Serlio szlnhaza 1545-b61

__

--'

mely 0 alepzetatcl 1,10 more emelkedik B egy lapcs6fokkal feljebb fekv6, a szlnpad melysegenek ltg-evel emelked6 Mts6 szfnpadresz D prcszcenlum E orkhesztra Ul6helyekkel, F hercegek as az el6kel6seg saamera fenntartoH hely G nemes asszonyok helyeJ G-H els6rangu nemesek helyei H-J masooranqu nemesek helyei J·t61 als6bbrendii nemesek helyei K a ncs6eselek" helye

a Garnier altai 1875-ben ::~~s~s~~~~:~~~~:~~~~~:~r~~~~6

Epitesz: Antonio patol6gia
allatck

Medrano,

Angelos

Carasale

elckeszftese

radiol6gia

00
®
Vicenzai Teatro Olirnpico alaprajza Epltesz: Andrea

@

A San Diego-i allatkert 1 konyha 2 raktarkeszletek 3-4. we 5 portas 6 raktarkeszletek

allatkorhazanak

emelete

~---'-'--~~~--I

7 mosoda 8 sterilizacioa helyiseg 9 melyhut6helyiseg 10 portas 11 61t6z6

as Vicanzo

Palladio

o

Scamozzi

Partzsl Comedio Francaise szlnhaza 1687-1689

regi

Milan6i Theatro alia Scala (1779)

.................... "
Epitesz:

Piermarini

19 konyha 20 tartczkodasl hely 21 anya-qyerek

~ ~ ~ ~

22 23 24 25

daruk grill h;gle, konyvtar

®

1.emelet

®

Parrnai Theatro

Farnese

(1618-1628)

Epitesz:

Giovanni

Battista Aleotti

®

Bordeaux-i

Nagy Opera (1778)

Epitesz: Victor Louis

458

459

SZiNHAz
Tortenelmi attekintes

H~45-1

~[l]

SZiNHAz
~[l]
Szfnhazi tfpusok es a telepulesek nagysaga Nemetorszagban, Svajcban es Ausztriaban jellemz6, hogy a telepulesek naqysaqa, a szinhaz naqysaqa es a szfnhaz tfpusa kozott osszefuqqesek allnak fent (ezek az osszefuqqesek kOl6nb6z6 modfikaclokka! mas hasonl6 tortenelml es kulturalls hatterrel rendelkez6 orszaqokban is fennallnak.). Telepulesek: 50 OOO-nill kevesebb lakossal: Vldekl szfnhazak (allando szfnhazak 500600 fer6hellyel), fellepes a terseg mas helyseqeiben is. EIs6sorban szfnhazl eloadasok, 50-100000 lakossal: Videki szfnhazak, varosi szinhazak, szfndarabok es operettek, operak vendeq el6ad6muveszekkel. 100-200000 lakossal: Harornfunkclos szinhazak kb. 700-800 fer6hellyel. 200-500 000 lakossal: ElkUl6nftett szlnhazterrnek az operak es a szfndarabok szamara, Gyakran kett6s szfnhazkent rrnikodlk, Kis operatermek 8001000, szfnhazterrnek 600-800 fer6hellyel. 500000-1 000000 lakossal: Kul6n szlnhaz, kulon opera. K6zepes operatermek 1000-1400, szlnhazak 800 fer6hellyel. Emellett kisebb studio-szlnpadok is talalhatok, 1 000 OOO-nal t6bb lakossal: nagy operahazak 1400-2000 fer6hellyel. Nagy szlnhazak 800-1000 fer6hellyel, valamint kis es kisebb hazi, kfserleti szfn-

G)

Onnepi Jatekok

Szlnhaza,

Bayreuth

(1876)

R. Wagner es O. Bruckwald

epltesz

®

Walter Gropius: a "total is szlnhaz" terve (1927)

f"3\
\V

-7

® megforditott

szinpad

r;\ \.:!J

Dessaui szlnhaz fels6 emsletenek

(1938) alaprajza

Epitesz:

Friedr. Lipp es Werry Roth

®

Mannheimi

Nemzeti

Szinhaz

(1953)

Epitesz:

Mies Vander

Rohe

Onnepi Jatekok Szfnhaza, Bayreuth -7 <D. R. Wagner szfnhazi vilagaval a Parlzsi Nagy Opera ellentetet teremtette meg. W. Gropius es E. Piscator totalls szinhaz projektje, v6. "A szfnpad Bauhaus sttlusban", Dessau 1924. Figyelemre rnelto a forgathat6 nezoter es a paternoszter rendszenl szfnpad, a falakra, illetve a plafonra val6 kivetltesl lehet6seggel ~ (g)-@. Dessaui Allami Szfnhaz -7 ®. Korai pelda az elegend6 mellekszfnpaddal ellatott, modern szfnpadra. Mannheimi Nemzeti Szfnhaz vazlata -7 @. A berlini Lenin teri Szlnhaz egy flexibilis szlnhazterern els6 eplteszeti meqvalosltasa (Mendelsohn altai 1928-ban epitett .Universum" atepftese). A parizsi Opera Bastille -7 \l) az eddigi legnagyobb szfnpadi letesltmeny a maga 2 emeleti szinten elhelyezked6 10 mellekszlnpadaval. Az aktualls szlnhazepiteszet iranyzatai Ket iranyzatrol beszelhetunk. A 19. szazad es a 20. szazad kozepelq epult szinhazak rneqorzese, restauralasa es rnodernizalasa Uj epltkezesek "experimentalis", nyflt helylseqkarakterrel, mint pI. a berlini Lenin teri Szlnhaz -7 @. Hasonl6 iranyzatot kepviselnek a mar meglev6 termek atalakrtasal az un. 80-160 fer6helyes muhslyszlnhazakka, Operahaz es szfnhaz: a szfnhazepltes ket kOl6nb6z6 klfejezodese 1.0perahaz: A 18. es 19. szazadi olasz operaepites haqyornanyait k6veti -7459. old. ®+®. Jellemz6 ra a nezoter es a szfnpad kozotti zenekari arok, mely vilagosan elkOl6nfti ezeket terben es eplteszetileg egymast61, a nagy fer6helyszam (1000 es megk6zelft61eg 4000 kozott), valamint a paholyok es a karzatok megfelel6 rendszere, mely a naqyszarnu nez6k6z6nseg szamara elengedhetetlen, pI. a 3600 fer6helyes Milan6i Scala, az 1986 t8r6helyes Berlini Nemet Opera, a 3788 t8r6helyes New York-i Metropolitan Opera es a 2700 t8r6helyes Parizsl Opera Bastille -7 442. old. A paholyokkal ellatott opera ellentetekent lehet megemlfteni a Bayreuthi Onnepi Jatekok Szfnhazat, Ezt g6r6g es r6mai pelda alapjan f61dszintes szfnhaznak terveztek, hozzatartozik azonban, hogy csak 1645 fer6hellyel rendelkezik. 2. Szfnhaz: Epfteszetileg a 19. szazadi nsmet reforrnszfnhaz hagyomanyait k6veti. Jellemz6 ra a f61dszinti slrendezes (ez annyit jelent, hogy a nezok egy enyhen emelked6, fvelt felOleten Olnek) es egy jellegzetes, szfnjatekra alkalmas el6szfnpad (a szfnpad a szabalyozhato el6szfn el6tt, a nezoteren talalhato). A szfnjatszas azonban els6sorban az angol szlnhaz haqyornanyait keresi. -7 459. old. ®, ez annyit jelent, hogy a szfnpad a helylseqben talalhato. Modern peldak angol nyelvterOletr61: Powell es Moya altai 1962ben epftett chichesteri Festival Theatre Angliaban. Nemetorszagi pelda: Mannheimi Nemzeti Szfnhaz, Weber, Hamer es Fischer tervei alapjan 1957-ben epftett Kleines Haus. A 70-es evekben el6terbe helyeztek a szfnjatek soran a helyiseg kOl6nb6z6 formaival val6 kfserletezest, pI. nyitott es varialhat6 heIyisegformakkal. Pelda: bremai Concordia Szfnhaz (egykori mozi hasznosftasa). A helyiseg variaci6s lehet6segeit j61 mutatja a berlini Lenin teri Szfnhaz -7 @. 3. A nemetajku terOletek kOl6nlegessege az ugynevezett haromfunkci6s szfnhiiz (az operahaz es a szfnhaz kevereke). A szfnhazat az opera uralkod6 igenyei szerint formaljak. Pelda: Biste es Gerling tervei alapjan 1982-ben epftett Heilbronni Varosi Szfnhaz.

.....::::::::::: ..:..:::::: ....::::: ..::::..::..:::::::::
I--

s; 90 ---i

f7\
~

az ide vonatkoz6 rendelet szerint (V. Statt.VO) minden Ol6helynek, eltekintve a paholyoktol, r6gzitett, onmuk6d6 csaposzekkel kell rendelkezni a fent megadott rneretekkel ":
eo".. 0:::::' ':eO "0000"

®
..

a rezsutosan felallftott csaposzekek blztosltlak a k6ny6k6k szabad rnozqasat

••• 00"'0°:::.°:::,°:,°'

........................................ r 1,0 -l.::::
1,0 faJyas6

ajt6

.

~ E!.8~_150 _s~em~l~enk~~t n.!_ _f£1~~s_6 1
16 hely

-----~.--~--m.--------,.

.. ....

---f--- -- -- -- ------ -------~-m-~-------_~:~]j __ __ m ~
3·4 sar

25 hely'

j,j

j'

hazak sokasaqa,
. A szinhaz epltesenek torvezesenel az epiteszeti el6frasok mellett jogilag

_

.:........:...::..:::::r., ::

1.0

., ,

faJyas6 .'.' .'.':.'

.. ..

rnsqhatarozo a gyOlekezesi helyre vonatkoz6 rendetkezes (V.Stiitt.VO). Nezoter es szfnpad/szfnter A nezoter naqysaqa: A nezok szarna meqhatarozza a szukseqes alapterOletet. Ez ul6 nezdk eseten '" 0,5 m2/nez6. Ez a szarn a k6vetkez6kb61 ad6dik: 1. ul6hely szelesseqe x sorok tavolsaqa
Szorzat 0,5", x '" 0,9 '" 0,45 m' - 0 05 IOl6hely 1U16hely

CD

16 fer6helyes

sorok szelesseqe 2.0

f'7\ \.:!J

25 fer6helyes sorok szelessege (ajt6 szukseqes) f--"45~':'
,

I---

-------l

!
:.:.:::

r'<
3,0

~:::::

..

.......

T s; 50

s; 50

t

!{illlllil18±i\8B18llY i

1

~:.:. :.:.
A soronkenti allohelyeket r6gzitett korlatok altai kell elvalasztan! egy· mastol as a fenti mlnimalls rnereteket be kell tartani

'" 0,50 m'-7 2. sorok hosszusaqa folyosonkent 16 hely -7 ®, folyosonkent 25 hely, ha oldalrol minden 3-4 sorra egy 1 m szeles kijarati ajt6 jut. -7 ®. 3. kijaratok, menekulesi utak szelesseqe: 150 nezore jusson 1 m (de legalabb 0,80 m-es szelessegel6fras) -7 @ - 0. Helyiseg terfogata: az akusztikus kovetelrnenyek (visszhang) alapjan a k6vetkezokeppen alakul: sztnhaz: kb.4-5 m3/nez6; opera: kb. 6-8 m3/nez6. A legter szelloztetestechnlkal szempontb61 sem lehet kisebb, hogy ezatal rneqakadalyozzak a nagy legaramlast (huzatot). Nezoter aranyal: a nezok pszichol6giai erzekelo- es latoszoqsbo! ad6dnak, illetve abb61 a kovetelrnenybol, hogy minden helyr61 j61 lehessen latnl, 1. J6 ralatas fejrnozqatas nelkOI, kis, kb. 30°-os szemrnozqatassal (latoszoqgel ). 2. J6 ralatas enyhebb fejrnozqatassal es k6nnyebb, kb. 60°-os szernmozqatassal -7 \l). 3. Maxirnalis erzekel6sz6g fejmozgatas nelkUl 110°, ez annyit jelent, hogy ebben a mez6ben meg minden tortenest a .szernunk sarkabol" nyomon kiserhetunk, Ebb61 a mez6b61 eltavozvan bizonytalansaqok lephetnek fel, mert .valarnr' hianyzik a lat6k6rb61. 4. Teljes fej- iIIetve vallrnozgatasnal 360°-os erzekelas lehetseqes, Klasszikus nezoter aranyal: (opera, haromfunkci6s szfnhaz, hagyomanyos nez6ter) -7 \l): az utols6 sor el6szfnvonalat61 (a "szfnpad kezdetet61") val6 tavolsaga nem lepheti tul a k6vetkez6 erteket: szfnhaz eseten max. 24 m (a max. tavolsag, amikor meg fel lehet ismerni a mimikat), opera eseten 32 m (a nagyobb mozdulatok meg felismerhet6k). Nezoter szelessege: abb61 ad6dik, hogy a sorok szelen ul6 nez6knek is megfelel6en be keillatniuk a szfnpadot -7 ®. Variansok lehetsegesek. A kellemesnek mondhat6 aranYOk es reszben az akusztika is a 18. es 19. szazad klasszikus szfnhazanak aranyokra vonatkoz6 kul6nleges szabalyain alapulnak -7@ -

<D.

®

I--2,4 ----l A' paholyokban :5 10 r6gzitetlen
szek lehet, de szukseqssek a r6gzitett szekek is. Szemelyenkant " 0,65 m' terOlet

®
I I

2. ki:izeps6 sar I

3. els6 sar

i

i el6szfn

i Q-vanal (a szabalyazhat6
vanala)

el6szin szelessege: 24 m eseten - 13 m 32 m eseten - 17 m

®.

[Magyarorszagon

az

® - ® tiltott, ® - ® O.T.SZ.

szerint!]

CD

24 (32)

m
szinpad felOlnezet

nez6ter

'A hagyomanyos

nez6ter aranyai,

CA=4R AS tangens

=

u

I Q·vanal
el6szin / --f'7.1SZ;ze~·le~SS~e",ge=D

sajnas az abran besatirazott resz a szels6 helyeken Dl6k szamara nem belathat6

CA = CB = az AB felk6r sugara CE=CO=2CA E = BE' k6riv k6zeppontja o = AD' k6r(v k6zep. pontja

p 1. el6csarnok 2. szineszoltoz6k 3. diszletfesto muhely 4. varr6mOhely 5. dekoraci6s testes 6. tenytechnika 7. szemelyzet - irodak 8. pr6ba- €IS bejarati helyisegek Parizsi Opera Bastille (1989) Epitesz: C. Ott p

= a nez6ter
szeJessegenek meghatarazasara szolgal6 pont
I I

®

Berlini Lenin teri SzinMz

Epitesz:

J. Savade

CD

®

--'1 Nez6ter szelessege

eJ6szfn x 2 ~ el6szfn x 1 ---{ szinpadi telUJetmelysege

----i

I

I

®

Bordeaux·i Grand Theatre konstrukci6janak konturja

I

nez6ter-

Epit.: Victor Louis

Milan6i Theatre alia Scala teremivenek konstrukci6ja Epit.: Piermarini

460

461

!

I el6szfn'vonala

O-vanal

i

5ZINHAz ~1lI
1. 2. 3. 4. 5. sor
I

:.

J!~o~.p;an~t

~J:S'-5'~;;;;~~==ft=::::::::1-~~~1:0~ -(~ __-~-L--! ~~~~~f8"m : -0.60-0.90 i L I -+-1.5 --r----+
31 emelkedes

I

i"

lat6vonal

I

Az Ulesek emelkedese t6vonalak konstrukci6ja

a nezoteren a latovonalakbol ad6dik. A laa nezoter minden egyes helyere ervenyss

T

(mind a foldszintre mind a paholyokra) .... (1). Abb61 indulunk ki, hogy

ra;"npar.ilisir,;~~ci' ••••

T

I

min.

a ,nez6k :,elto~v~" ~Inek, fgy ~sak minden maso~ik ~ornak v~n szuk~ (12 cm). A szfnhazban elofordulo soronkent tz cmjvaqyeo- latasi problernakrol special is matematikai konyv all rendelkezesre, ~ae:k~~:';; ~~'~:alj~~k:~ mely egyebek kozt a kulonbOz6 magassagu nez6k veletlenszeni
latasl vonal emelkedese

z sege telJes latasl emelkedesre

1.6

:~~~:~~:~~::e~a,~~:~

szukseqeltetik.

4-6m

-+-0.9

+-0.9-+0.9

-10.9

elhelyezkedesere is ha~gsulyt !ektet. A ne~6sorok k?r~zelet- s~eru elhelyezese nem csupan a szfnpadra valo jobb ralatast szolgalja, hanem el6segfti a jobb kolcsonos erzekelest, kontaktust (vsdettsegi effektus) .... ®. A nezoter teljes metszete: EI6szor is az el6szfn rnaqassaqat kell meqhatarozni. A foldszintes szmhaz eseteben az arany a kovetkez6: Eloszfn magassaga L Eloszfn szelssseqe 1,6 fgy ad6dik az aranyrnetszes, vagyis a pszichol6giai erzekelesi mez6 .... @. Miutan az el6szfn es a rampa rnaqassaqat, valamint a f6ldszint emelksdeset rneqhataroztuk, az akusztika kovetelrnenyel szerint allapnhatok meg a mennyezet vonalai. Elerend6, hogy a szfnpadr61 es el6szfnpadr61 erkezo reflektalt hang a helyiseqben egyenletesen terjedjen. A paholyok eseteben Ogyelni kell arra, hogy a fels6 helyekr61 is elegend6en mely ralatas legyen a szfnpadra Az el6szfn maqassaqat esetenksnt megn6velik. Egy kiserleti szinhazterem aranyai: .... 463. old. Olyan semleges vagy nyfit szfnhaztermekrol van szo, melyek megengedik a nezoter es a szlnter szabad varialhatosaqat. Ezt a varialhatosaqot a kovstkezokeppen lehet megval6sftani: A. mobil szfnpadi emelvenyek es mobil lelatok rogzftett padl6zat eseteben B. mozgathat6 padl6zat, mely emelhet6 p6diumokb61 all. Ez a megvalosltas technikailag bonyolultabb es koltsegesebb is mint az A. meqoldas, emiatt ezt 15Q-450 vagy ennel tobb nezot befogad6 helyisegek eseten alkalrnazzak, A kisebb A. tipus f6kepp kisebb szlnhazak es hasznalaton kfvul lev6 termek eseten idealls, meIyek alatt altalaban nem helyezkednek el helyiseqek. Maximum 99 f6 bebocsatasara alkalmas, mert a gyOlekezesi helyekre vonatkoz6 rendelet (V.Statt.VO) csak 100 f6nel t6bb fot befogad6 helyiseqekre ervenyes. 99 hely x 0,6 m2 = 60 m2 (2/3) + 30 m2 (1/3) szfnpad = 90-100 m2 A sokretil kihasznalas erdekeben a helyiseg aranya a kovetkezc legyen: 1: 1,6 ....463. old. -> Q)-®. A helyiseg metszete: egyszerubb helyiseqek eseten nem feltetlenOI szukseqes a technikai mennyezet ... @-®, ehelyett kezzel huzhat6 szerkezetek is elegend6ek (rud, am ely kezl csorlevel a mennyezetre emelhet6). Peldak: Ulmi P6dium, Epft.: Schafer, kb 150-2000

1
G)

I
,

szinpad €IS mellekszfnpad -

SZINHAz
1/3

-Ill
1/3

T

nezeter
- 213

213

t

A

I---

0)
.~ B

1.0

---l

1
-l

tovabbl varlansok

Az Oiesek emelkedesa .'...' .'.'.'.'.'.'.'.,.'.'.'.'.'::.::~ lagaritmikus emelkedes ~ .::f::.
•••• ::: ••

Szinpad varlansal, Kis tipus A.
teehnikal mennyezet (acelracscs tartoszerkezetrl) _ megvilagrtas - a dekoracic felfOggesztese

:.:...... . -:0°::::::: ..:::::::::::::.:.:.:.:.:: :::::::::: ....
••• :. tcrtvonaln emelkedes

kihuzhat6

CD

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Emelkedesi fv es ennek ~~~;~;~~~;~;'
O-vanal

:::::::::::::::::::

.
sar kozepen
elhelyezkedc

2,f'r-_---'__

Tr--r-r----r----r--~
__J. __

--L __

A gc5rgakon vagy legparnakon mozgathat6 lelat6 tertoqat 4-6 ems/nsza

helyek

CD
..

F6ldszint .... @.

Epit.: Schafer

szelso helyek

....e:

....'::

::..::

: ..:

: :............................ sfk aljzat

,t~~

..: :;O;;;;;: ••• ' '.' klhuzva

osszecaukva

:<.J.'

®

1. 2. 3. 4. 5. sor Az eltolashoz az egy sorban leva helyek kUl6nb6zo szelessequek (O,SQ-{),S3-{),56 m)
" ! !" ! !

CD

B mozgathat6, osszeceukhato p6dium

Kiserleti szinMzterem

I

!

I

II

I I ! ! I II ! Ii I I Ii ! ! I! I
!

lilill

I 'I

I!

I 'IIII1

I--:---L.._----L---___L
emelvenyek finom elrendezese

-I ::!~~~~~tes

technikai mennyezet - megvilagftas

vedettsegi effektus (kolcsonos erzekeles)

- fOggonytart6 berendezes

®

Munsteri Varosi Szfnhaz (Kleines Haus) helyisegvariaci6i

K6z6nseg szinpadhoz es egymashoz val6 kontaktusa
egyOttes erzekelesi szetesseq -a ketszemes terlatas mezeje

® Az emelheto szfnpad vazlata

jobb szem'\

eloszfn

1t-----+.."...,,~+="""'+---__tI

=

I 1.0

maqassaqa

hely, 1969 ....463. old .... ®-0. Munsteri Kleines Haus, Epft.: Hansen, Rane, Ruhnau, 1971, 180380 hely, a padl6zat kozepe emelhet6 p6diummal varialhato, bemutat6szfnpadok .... 464. old .... Q)-@. Nagy tfpus B., 450 vagy ennel tobb nez6hely. Felepftese A-hoz hasonl6, de mobil aljzata van, hogy ezaltal eqyszenibbe tegye az aljzat elrendezesenek rneqvaltoztatasat, Problernat jelent azonban a p6diumok rnaqassaqa es ezek emslesi pontossaqa, A p6diumok gyakori durva slrendezese megk6veteli a manualisan felepfthet6, finomabb ernelvenyek elhelyezsset ....463. old ®. Pelda: berlini Lenin terl Szlnhaz .... 460. old. ®.

®

Epit.: V. Hausen, Rawe, Ruhnau
4. akusztikus plafon 5. r5gzltettjar6pall6 6. mennyezetelem

eldszfn

®

szetesseqe

Az eloszln kereteinek erzekelesi rnezoje es aranyai

CD

Ulmi Szfnhaz, a p6dium hosszmetszete

Epit.: Fr. Schafer

4.

T
•••• :::::I~gtsr terfcqata; szfnhaz ••• ::.... 4-5 m3/nszo • zenekar .:.: ••• : ••• :: •• ::: •••• :: ••• ::::.... opera: 6-8 m3/nszo

5.
6. paholy

min. 2m :

T

••••

fOldszint

w••• :.: :.:~:;~~~~ : :::::..:.:.::..: w.. _ ••• :::~.:.:.:.::::::.::::.::::.::.::~.:':::." ::.. I---melysege -"-I Paholyos szlnhaz, ralatas a szinpadra

®

Mennyezetforma es a hangreflexi6

CD

®

Ulmi p6dium. A szinterek elrendszesenek 6 fele variacioja ....

®.

@ Salle Modulable

Opera Bastille, Parizs, hosszmetszet

e.Ott

462

463

SZINHAz
_,.[I)

szfnhaz, 3 funkclos
szlnbaz:

SZINHAz
SZlnpadi rnellekterek (mellekszfnpadok),
atvaltoztatasl technikak

I O-vonal
fUstelsziv6 gordithet6 aljzat

A szinpad,

a mellekszfnpad

es a raktarak

aranyal

1 oJdaJszinpad 1 hatao szinpad

-""ill

1. A gyOlekezesi helyre vonatkoz6 szabalyzat (V. Statt.VO.), mely a 100 f6nel tobb latoqatot befogad6 gyOlekezesi helyekre von atkozik, 3 szfnpadtfpust kOlonboztet meg. A gyOlekezesi helyre vonatkoz6 szabalyzat kOIonboz6 szinpadi forrnakat definlal ezekhez. Teljes szfnpad: A szfnpad terOlete tobb mint 100 m2. A szfnpad felOlete a szfnpad labatol tobb mint 1 rn-re ernelkedjek ki. A teljes szfnpad eseten feltetlenul szukseqes egy vasfOggony, mely a szfnpadot veszely eseten elvalasztla a nezotertol. A vasfOggonynek meg az is a szerepe, hogy vilagosan elvalassza eqymastol a szfnpadot es a nez6teret. Kisszfnpad: Az alapterOlet nem nagyobb 100 m2-nel, a szfnpad nines mas helyisegekkel (mellekszinpad) megtoldva, a szfnpad felOlete nem emelkedik 1 rn-nel magasabbra az el6szfn rnaqassaqatol. A kisszfnpadok eseteben vasfOggony nem szukseqes, Szfnjatszo smelveny: A szfnpadokat megemelik az olyan helyisegben, ahol a szfnpad felOlete nem nyullk el6re. A szlnjatszo emslveny salatos jellege a fOggonyokre es a dfszletekre vonatkoz6 elolrasok szerint alakul. Ez azonban nern erinti a szfnpad tervezeset, hanem esak ez Ozemelteteset. A klserleti szfnhazakra is az el6z6ekben vazolt el6frasok ervenyesek. 2. A szfnpad aranyai

~
I
I

roy..,

I

hatso

szfnpad

I I

A 18. es 19. szazad klasszikus szfnpadrendszere esak a f6szfnpadot ismerte, a szfnpad atvaltoztatasat a helytakarekossaq erdekeben meghokkent6 gyorsasaggal eltolhat6 kulisszakkal oldottak meg. Egy kismeretu, hatso szfnpadnak az volt a funkei6ja, hogy a szinpadnak melyebb perspektlvat adjon ..... CD. plasztikus dfszletei (dekoraciol) vannak. melyekre a

I

opera:

CD

Alaprajzi

s.tn;;---

I

~

A modern szfnpadnak ~~~~~~~I~;~d

az emelet maximalis
maqassaqa

ph2

+2.0

Az atvaltoztatasokhoz szukssq van rnellekszlnpadokra, dfszleteket lapos szfnpadi koesikon atszallithatjak, A koesin val6 diszletszallitas mellett mas atvaltoztatasl

leteznek -> ®-®.

technikak is

2.0
el6szlnpad

Az operahaz eseteben szukseq van 2 oldal- es egy hatso szfnpad-

ra->@-0
Metszet ............... I J' ~ ~~~s~~kal " ~ forqatas forg6szfnpaddal forqotarcsa emelhet6 es
sullyeszthetd

nez6k6zQnseg

_

t

emelhetd, sullyeszlheto es torgathat6 p6diumok, forqotarcsa elhuzas rudJfOggelek ferden p6diumok

A kismeretu, harornfunkcios egy hatso szfnpad -> @-®.

szlnhaz eseten elegend6

1 oldal- es

';~~;;'' ' ' ' Js....I--+-I
zenekari arok

__ ,) ~
..

'-!.J

f.i\

A 18. es 19. szazad klasszikus szinpadrendszsrenek atvaltoztatasi technikaja

®

p6diumok

L-.J elhelyezett

.... osszeesukhat6, 4 .

Modern szinpad

1 ketemeletes, emelhet6 p6dium 2 egyemeletes, emelhet6 p6dium

,CD

A hagyomimyos

szinpad

arimyainak

metszete

(oldalnezet)

A szlnpad aranyalt a nszoter latovonalai hatarozzak meg. A szlnpad feluletet a tenyleqes szlnjatszasi felOlet, a kOrfolyos6 es a munkafelOletek teszik ki. Egy haqyomanyos, teljes szfnpad elvi felepltese -> G)-®. A mobil szfnpadokat a kOIonboz6 rnaqassaqra allithato emelvsnyek es emelhet6 p6diumok kepeztk. A forma varialhatosaqa a felOlet egyes reszekre val6 felosztasa soran erhet6 el. Alaprneret: 1 x2 m ....® -@.

r---------

-- -- - -- -,

fA\

A haromfunkcios ....

szmhaz

tipusanak

\:!) metszete

@.

1. 2.

"""'"'''''''''''''~,,~''';''''''''''''' p+
VasfOggony, fUggony, hangelnyeld fOggony (Iemez), fatyol fOggonyok, fUggonyonkent 25 em

lebonthat6 burkolatok as tablek hordoz6ja oldalszfnpad koesijai kiegyenlft6 podiumokkal 3 hatso szinpad kocsija forg6tarcsaval, ]ejlosre ciUithat6 4 zenekarl arok manucilisbefedese 5 mozgathat6 emeldszerkezet

®

3 oldalszfnpad kocsija kiegyenlfto p6diumokkal Az operahaz tipusanak metszete ....

(l).

4 hated p6dium kocsija kiegyenlfto p6diumokkal

taval burkol! emelvenyek (aluminium konstrukei6). maqassaguk allithato. Allilhat6, totdhatolabu emelvenyek (pl. 0.4-1,60 m)

i

raktar

5 tobbreszes zenekarl emelopornum 6 hatterdfszfet emeld 7 eloszfntornyok 8 uzeml lepcsdk 9 szfnpadmester felvoneja dfszletraktar

®

Szinjatsz6

emelveny

Iepcsd

elrejlett oldalon

kcrlat

(kcnvenclonalls

a nez6k6zonseg altai nem diszlet eseteru

latheto

6 dfszlet szaurto teher emel6 7 szfnpadmester felvoncja 8 uzerni lepcsdk 9 roqzftett el6szfntorony 10 mozgathat6 eloszfnsanc 11 szilard ved6fOggony 12 oldalszfnpad zarfuggonye 13 hatso szinpad zarfuggonye 14 elvalaszthato f6fUggony

dtszletraktar 10 diszlet szaUft6 teher emeld 11 szilard ved6mggony 12 oldalszfnpad zarfuggonye 13 hatao szinpad zarfugg6nye 14 elvalaszthato f6fUggony

CD

A hagyomimyos

szinpad

arimyai

felulnezetbol

(1)

A szlniatszo

emelveny

alaprajza

®

Szinhaz

es a harornfunkcios

szlnhaz

tipusanak

alaprajza

464

465

~J
2

Ajt6k a kozonseg szamara 1-5. Ogyelni kerr arra, hogya helyisegek maqassaqa kozott ne legyen tul nagy kOlonbseg 4 5

SZINHAz

~UJ
Kiszolgalo terek A szfnpadok mellett szOkseg van meg klszolqalo terekre es tarolokra is, melyekben a dfszleteket, az emelvenyeket es a tribOn6ket helyezik el. A klszolqalo ter nagysaganak meg kell egyeznie a szlnpad nagysagaval. A tarolok helyszukseqlete az 6sszecsukott emelvenyek es tribOn6k nagysagab61 ad6dik. A kiszolqalo terek es taro16k az 6sszterOIet kereken 30%-at teszik ki. A szfniatszo emelvenyen (terszlnpad) lenyegesen kevesebb letet hasznalnak mint a normal szlnpadokon, Ennek okai: Szukseqss a megfelelo ralatas a szfnpadra tobb oldalr61. Vannak elofrasok, melyek biztonsaqi okokb61 a dfszletek disz-

47

60 13 -I

SZINHAz

1--------------I
I I

e o.o

...

kapuk as ajt6k egyenletes eiosztasa a helyiseg varialhatosaqanak erdekeben

nagy diszletlestd 1175m' H 8,0-11,0

terem dekcracics muhely 325m2

=

I
I

I I
I

::e

I

-QJ
Muhelyek, szernelyzeti helyisegek, pr6batermek 1, Muhelyek a dfszletek eloallftasa celjab61 1927-ben Kranich nevezetu szfnpadtechnikus azt k6vetelte "A jelenkor szfnpadi technlkaja" cfmu konyveben, hogy a rmihelyeket tavolftsak el a szlnhazbol. Ervei a kovetkezok voltak: - tuzveszely - szuk6s helyi k6rUlmenyek. A regi szinhazakban a rmihelyeket ugy helyeztek el, hogy azok teljesen megkiizelfthetelenek voltak. Manapsaq elolras, hogy a rmihelyeket megfelelo helyi tervezes mellett a szfnhazakban helyezzek el. Ennek okai: a specialis, pozitfv szfnhazl legk6r megorzese (a rnunkaval val6 eszmei azonosulas). Ennek ellenere nagyobb szinhazak eseten a rmihelyeket kUl6n epuletekben helyezik el. A dlszletkeszfto muhelyek szukseqes nagysaga a k6zepes meretti szinhazakban (szinhaz, haromfunkci6s szlnhaz) a foszfnpad 4-5-sz6r6se, a nagy operahazakban es a keffunkcios szfnhazakban (operahaz es szlnhaz is egyben) a foszfnpad 10-szerese. A rmihelyeket, fUggetlenUi att6l, hogy hazen belul vagy kfvUl helyeztek el oket, mindig azonos szinten kell elhelyezni. A dekoracios rrnihelyek a kovetkezoksppen tagol6dnak: a) dfszlettesto rmihely Az alaptsruletet ugy kell rneqhataroznl, hogy ket nagy hatterdlszletet, iIIetve k6rdfszletet ki lehessen feszfteni az aljzatra. Egy k6zepes meretu k6rdfszlet mereta: 10 x 36 m. Szukseqes a terem egy vastag fUgg6ny altali slvalasztasanak lehetosege a festekszoroval vegzett munka miatt. Padlofiltes szukseqeltetlk a megfestett dfszletek gyorsabb szaradasa erdekeben, A fabol keszult aljzat a leqidsalisabb, mert erre ki lehet feszfteni a vasznakat, A festorrnihelyhez csatlakozik a varr6rmihely, amely a megfestett anyagok osszevarrasat vegzi. Merete a dlszletfesto rrnlhely 1/4-e, b) asztalosrnuhely MOhely es gepterem szetvalasztando, Fab61 keszult aljzat. 3-10 munkahoz szukseqes faanyagot tarolo Iaraktar kapcsolodiek a rmihelyhez. c) karpitosrnuhely: a dfszletfesto muhely kb, 1/10-e d) lakatosrmihely: mint az asztalosrmihely, de k6padl6zattal e) kartonb61, gipszbol keszulo dfszletek rmihelye: nagysaga mint b) vagy d) f) a rmihelyek egy osszeszerelo terem k6rul csoportosuljanak. A terem a dfszletek proba-osszeszereleset szolqaha, Teruletenek meg kell egyeznie a szfnpad teruletevel, Belrnaqassaqa az eloszfn maqassaganal 2 m-rel nagyobb, legkisebb szelessege 9-10 m. g) a technikai szernelyzet szamara letesftenl kell iiltiizoket, mosd6kat es mas tartozkodasl helyeket. A technikai vezstes szarnara pedig irodakat, Egyeb rmihelyek: hangtechnikai, vilagftastechnikai rmihely, rnahely egyeb kellekek es koszturnok keszltesere. Nagysaga a terrneles lntenzitasa es a szernelyi feltetelek szerint alakul. 2, Szernelyzeti helyiseqek Muveszeti szernelyzet, intendans, adminisztracio A szlnhaz tortenelmi fejlodese soran a szernelyzetl helylseqek elheIyezkedese uzemi szempontb61 ksdvezotlenul alakult: a szfnpadt61 balra a hDlgyek, jobbra pedig az urak szemelyzeti helyisegei talalhat6k, Manapsag a szemelyzeti helyisegek a technikai oldallal atellenben egy oldalra csoportosulnak, es t6bb emeleten helyezkednek el. Gyakran itt talalhat6 a maszkmesteri muhely es a kosztUmkeszft6 muhely is, valamint az adminisztraci6 es az intendans, Olt6zok: ~

±O,O :"11'1
1
I

I

I

termaqassaq, Osszekoto kapuk A-E. A kiszolgal6 terek maqassaga egyezzen meg a helyisegevel.

1
'" +
<0

klszolqalo ter, raktarak

2~ kis dfszletfest6 terem
247m2

osszeallitoterem 850 m2 H 11,50-13,0

=

4

t

CD

Kiszolgal6 ter, raktarak

5 mOhely 1. Festekraktar 30 me 2. Festekel6kaszrtes 30 m2 3. RaktAr, szobraszatl eszkozok sramara 78 m2 4. Szobraszat 130 m2 5. Festaksz6r6 terem 78 m2
6. Ladetarolo 204 12 174 12 216m2

felhasz-

t

nalasat korlatozzak ~ <D. A raktarak a szfnpad tarqyainak es dfszleteinek meqorzeset szolgaljak. A kovetkezokeppen tagol6dnak: Dfszlet-, ernelveny-, butor-, kellek-, koszturn-, kalap-, clpo-, alarc-, parokaraktar, valamint a megvilagft6 berendezesek (sto.) raktara, A dfszlet- es koszturnraktaraknak van a legnagyobb teruletl igenye.
A kullsszak haqycmanyoa tarclasa - elere allftva boxokban, kezi szallitas, tagas kozlekedeel terctet. maqassaq 9-12 m. - boxokban fektetve, kezi ezallftae, tagas kozlekedesl terulet Haktarozas Kulisszak modern tarotaea - a mellekszfnpad, iIletve epeclalis tarolohelyisegek kontenereinek rnenrakasa kezikocsival - kontenerek hazen klv01iraktarba vale szallitasa - a kontenerek szamlt6gep altal lranyftott tcbbpotcos raktarozasa Haktarozas ~

t

Dfszletraktar: A szfnpad rnaqassaqaban es a szfnpad k6zvetlen kozeleben (fokepp nehez tarqyak szarnara). A dfszlet- es koszturnraktar nagysagat a repertoarban szereplo rmlvek szarna hatarozza meg. A szinhaz, illetve harornreszleqes szlnhaz eseten ez 10-12 szlndarabot, az operakban azonban 50 vagy ennel t6bb jelenetet jelent. Darabonkenrjelenetenkent a szfnter kereken 20-25%-at hasznaljak fel raktarkent, mely a szlnhaz eseten a szfnpad harornszorosat, opera esten ennek legalabb tizszereset teszi ki. A gyakorlat azt mutatja, hogy a raktarak az ido multaval egyre szuk6sebbe valnak, fgy a szfnhazak, kulonosen az operak, hazen kfvul is alkalmaznak raktarakat. Az igencsak gyakori szallltasok a legmodernebb szallftasi es raktarozasl technika bevezeteset kenyszerltettek ki a szfnhazakbol: Kontenerrendszeni, szarnftoqep altai vezenyslt raktarozast alakltottak ki. Jelenetenksnt kereken 2-4 kontenert (kulonleqes esetekben, pI. amilyen az opera, 10-12 kontenert) hasznalnak fel. mint

7. Feh~prt6terem 8. Laketosmchely 9. takatosmester 10. we 11. Faraktar; raktar 12. Asztalosmester 13. Femraktar

144 m2 m2 me m2 m2 96 m2

t-

t---

12 -t30

18 ---l ---I

®

CD

@.

CD

MOhelyepulet, foldszint

Epit.+ techn.: Biste as Gerling

foldszinti el6csarnok

f-- 3,0 -i--

3,0

--I

o
o

o

®

Szollstak oltoz6je ;" 3,8-5 m'l f6

CD

Szolistak oltoz6je ;" 5 m'l f6

I
:Bin
,~ 0.

E~

kullsszaraktar

Pelda; Berlini Nemet Opera: A raktarak a szfnpaddal k6zvetlen kapcsolatban vannak ~ ®. Mannheimi Nemzeti Szlnhaz: raktarozas hazen klvul, kontenerekben~@, A kosztumok szarnara fenntartott terulet nagysaga is ugyanugy a repertoaron levo muvekljelenetek szama es a tarsulat naqysaqa szerint alakul, pI. az opera eseteben a szereplok mellett meg szamolni kell a k6russal es a balettkarral is. .L KosztUm6k helyszukseglete: ruhatart6 rud --> @-(Z) 1-12 cm/kosztum vagy 1-15 kosztUml

I--

3,0

-+-

3,0

-I

f-- 3,0

--+0000

3,0

----I

~3

N""

CD CD
0000

~

1
Berlini Nagy Opera, alaprajz
12
,ll .•

345

24252627

Oltoz6je a k6rus szamara ;" 2,75 m'/f6

®

Oltoz6 as hangol6szoba a zenekar tagjai szamara ;" 2 m'l f6

®-®a

kul6nb6zo

tfpusok alaprajzai.

f--

3,0

--I-- 3,0 ---l

f-- 3,0---1

f-- 3,0

--I-

3,0

-+-

3,0

---I

D 00
x(o~ .....

00

o

o

D 00

00

~ ...o t
... .,<>
xt:O~x

s,x<O<>

o o o

®
466

®

Kosztiimok ketemeletes raktarozasa rogzftett ruhatarol6kban

CD

Egyemeletes tarolas ~ @.

®

Oltoz6je az extra k6rus es/vagy a statisztak szamara ;" 1,65 m'l f6

Oltoz6 es tart6zkodasi hely a technikai szemelyzet szamara

®

Oltoz6je a balettkar szamara ;,,4m'/f6

®

Maszkmesterek sminkel6 as munkahelyisege

467

I :-::..::l~-_k~,!O{_"~;;r~-------: I
g,: :g g.~ i

~1
I

'g:

~·~iI ~ ~ ~ <,

legnagyo

b

::g
~o:q

UVpa?lter~

i~
;::,.:;;;
v,

l'g :g_

SZINHAz ~llJ
Pr6batermek: minden szfnhazban leqalabb 1 pr6baszfnpadnak keillennie, hogy csokkentsek a f6szfnpad leterheleset, PI. kisszfnhaz: a szlnpadon vannak az eppen program on lev6 darab dfszletei, ezert van a pr6ba a pr6baszfnpadon. Meretei a f6szfnpadeval megegyez6k. Egy haqyornanyos szfnhaz pr6baszfnpadtfpusainak alaprajza -:-> <D. A harornfunkclos szlnhazban es az operaban meg plusz zenekari pr6baterem -:-> @, probaterem a k6rus szarnara -:-> ®, szollstak pr6baterme, es balett-terem. Kfserleti szfnhaz: redukalt forrnaban, de szinten szukseqeltetnek szemelyzeti pr6batermek, rruihelyek es raktarak, ha a szfnhaznak megszakltas nelkOI vannak eloadasal. Technikai ellat6helyisegek: transzforrnatorhelyissq, kis- es kozepfeszOltsegu kapcsol6szoba, szukseqararnforrasok, klfma- es szell6ztet6 berendezesek, vlzellatas (paroloqtato), Helyi adottsaqok es szaktervezes alapjan, Nezotermek: 1. A klasszikus olasz operahazak csak szuk [aratokkal es lepcsokkel rendelkeztek. Val6di el6csarnok nem letezett, Ezek alapian furcsa a Parizsi Nagy Opera taqas nezotere, Az 1881-es becsi szlnhaz leegese rnelyrehato valtozasokat vont maga utan, Ezek utan veszhelyzet esetere zart rendszenl lepcs6hazak epfteset lrtak el6, melyeken kereszWI a k6z6nseg karzatonkent kimenekOlhet az epuletbol. Ez az el6fras meg rnanapsaq is bennfoglaltatik a megfelel6 rendelkezesekbsn (VStattVO). 2, A haqyornanyos szfnhazakban az el6csarnokok a kovetkezokeppen tagol6dnak: tenyleqes el6csarnok (setatolyoso), etterern (bufe), dohanyzoreszleq, Az el6csarnok terOlete: 0,8-2,0 m2/f6. Heallsabb azonban a 0,6-0,8 m2/f6. Az el6csarnok szerepe mara meqvaltozott, KiegeszOlt kiallltasokkal, bemutat6kkal es rendszeres szfnhazi eloadasokkal, ezert a tervezeskor figyelembe kell venni a helyiseq rnaqassaqat, a fal, az aljzat es a plafon konstrukciojat. Buhatarak: (4 m/100 fa), Manapsaq egyre gyakrabban zarhato szekrenyek talalhatok a ruhatarak helyett. 1 szekreny/q f6. Az el6csarnokok rnanapsaq egyben varakozohelyiseqsk es k6zleked6 csom6pontok is. Az el6csarnok WC-helyisegekkel is kell, hogy rendelkezzek, meqpsdiq a k6vetkez6 szokasos terjedelemben: 1 WC/100 f6, A WC-k szamanak nemek szerinti rneposzlasa: 1/3 ferf WC, 213 n6i WC. Mindenkeppen leqalabb 1 terf es 1 n6i WC, Bejaraf csarnokban (eI6csarnokban) talalhatok tovabba a nappali es esti penztarak, melyeknek eqymassal szemben kell elhelyezkedniOk. A szlnhaz rneqkozelitese, veszkijaratok elhelyezkedese: fOgg a heIyi adottsaqoktol -:-> 470. old. ->@-@ es az idevonatkoz6 rendeletekt61 (VStattVO), - Reprezentatfv elhelyezkedes egy varosl teren - egy parkban val6 elhelyezksdes - utca menti elhelyezkedes - egy nagyobb epuletbe val6 beepftes, A tervezes nacsat. el6tt kerjuk ki egy rnozitechnoloqiaval

FILMSZINHAz ~llJ
foglalkoz6 ceg ta-

~lq~EE

;;;Z"1 i
_j 1..:9
--"'OT-ri
~

I
I
I

el6szfnpad, zenekari arck rendez6i terQletek raktarak felette: feny- as
hanglechnikai studio

kb. 1,4 mvenekes. lepalabb 50 me terOleta, kb.7 mvenekee

CD

Nagy pr6baterem, tipusalaprajz

®

Pr6baterem a k6rus szarnara, tipusalaprajz

kb. 2-2,4 kb. 8-10

mvzenssz.
mvzenesz

t 'l

I I, I
'.1.·.·.

II
:;1

II

a legszels6 Ol6hely nem helyezkedhet el a megjelenftett kep kOls6 szelen klvur

·I·.~···.··

I

I r

Ii

~
I
I I

®

2: -.----------------------J F-Zenekari pr6baterem, tipusalaprajz

I I

CD

alaprajz

Optimal is nezoter

111m
,"""

ao.oom

ii,
I
~1

ii::.
normal kep 1:1,37 szetes kep 1:1,66

:::::: I
1

~k~ino~to~n~.m~.r~ffi~1~:2~ 70mm kinemaszk6p 1:2,34

®

Azonos keprnaqassaqu kepek meretei 10,oom

1. 2. 3. 4.

Bejarati csarnok Buhatari csarnok Penztar Penztarlroda

5. Melygarazshoz lepcsd

vezeto

, ,

Vetitc5ernyc5: Az eghetetlen film bevezetesevel a vetftc5helyiseget nem kell tobbe kulon tuzvedelrni eszkozokkel felszerelni. A rnoziqepesz .tobb vetftc5t kezel, a vetltohelylseqoen rnanapsaq nem kell mar 6rak hosszat tart6zkodni, 1 m tavolsaq a vetftc5tc51 hatul es a kezelc5i oldalon, 2,80 m belmaqassaq, szelloztetes, hanqtompltas a nezc5ter felc51i oldalon, A vetftc5termek tobb nezoteret is ellatnak egyidc5ben, Hlrnszelesseq: 16 mm, 35 mm es 70 mm. A vetftc5 fenysugara a vetltovaszon kozepetol sem horizontalisan, sem pedig vertikallsan nem terhet el 5°-nal jobban, valamint nem kerOlhet a fordft6tUkor fole -:-> <D. A filmeloadasokat konvenclonalisan 2 vetftc5vel, hangkeverc5s uzernben vetttlk, Vilagszerte elterjedt a horizontalis filmforgat6 tanyerral ellatott, 1 vetftc5s, automatikus uzemeltetesl m6d, mely lehetc5ve teszi egy 4000 m-es filmtekeres szunet nelkuli lejatszasat, tobb vetftc5helyiseg eseten a vetftc5- es ellenorzesi pontokr61 tavlranyltassal mukodik, A film automatikus vezerlc5jeleket kozol a vetftc5 minden egyes funkclojara, obiektivcserere, a nezoterern fenyere, a szfnpad fenyere, a fOggonyre es a kepletakarasra. Kepnagysagok: a vetltovaszontol val6 legnagyobb nezc5teri tavolsaqtol fOggnek, maqassaq-szelesseq aranyuk 1 :2,34. (kinemaszk6p), kisebb teremszelesseq eseten 1 :1,66 (szslesvasznu kep). Az utols6 ulessor kozepe es a megjelenftett kep ket szelsd pontja altai bszart haromszoq utols6 sor felc5li szoge kinemaszk6p eseten nem lehet tobb 38°-nal = utols6 sor tavolsaqa: vetltovaszon szelsseqe 3:2 ->@-@, Vetitc5vaszon: A vetltovaszon tavolsaqa a falt61 THX eseten legalabb 120 em, de mozitfpus es -rendszer szerint redukalhato ez a tavolsaq, ezeknek azonban a hangteehnikai eszkozoktol leqalabb 50 em-es tavolsaqra kell lenniOk A vetttovaszon felUiete perforalt (hanqatereszto), Mozgathat6 vetftovaszon-takarok, iIIetve fOggonyok hataroliak oldalr61 a vetltovasznat, melyek a vetltovaszonnal egy rnaqassaqban helyezkednek el. A nagyobb vetltcvasznakat henqerpalastkent az utols6 somal felvett kozeppontu fv rnenten hajlftjak, A vetttovaszon als6 szelenek leqalabb 1,20 m-rel magasabbnak kell lennie mint a padl6zat -:-> <D. Nezc5ter: a szukssqes veszmeqvllaqftason kivul nem kell, hogy mas vilagftassal rendelkezzek, A falakat es a plafonokat fenyelnyelc5, sotetebb anyaggal kell bevonni. A nezoknek a megjelenftett kep szelsc5pontjai altai kozrefoqott terOleten belli I kell ulniuk, Az elsc5 sorb61 a kep kozepere iranyltott nezc5szog nem lehet tobb 30o-nal.

=

6. tepcsz 7. we a latoqatok szamara
8. Studlo-eldcsamck

\
\\
11. Konyha
13. Zenekari 17. K6rus 9. StUdi6 '.

....

-r

:->:'

,

10. Kantin 12. Kcnyharaktar 16. Statlsztak 20. Hangol6szoba 24. 'Iartatek aramtcrrasok

arck

21. Haktar 25. Alacsonyfeszultseqtl kapcsol6terem

14. 18. 22. 26.

AIs6 szfnpad Karmester Elektromos mOhely KozepfeszOltsegO kapcsol6terem

15. 19. 23. 27.

Pr6baterem Karmester Gardr6bok Transzformatorok

:~ Q,21----.J.---+--+--+---+--I'--+---'F'''''''''Il

.~
'l

@

31,S

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K 16K frekvencla

A Heilbranni Varosi Szlnhaz bejarati szintje

Epit.: Biste es Gerling

®

Azonos kepszelessequ kepek meretei 60

®

Megengedett utozenqesi ida a frekvencia fOggvenyeben 2.0

15 40 iE &

r

50

\

\.

1,0
1/

""'\

~ x '" :il ~

30
20

1':

ffi 0,5
~ 0,4

"'" <,
64 126 250

l"'-....

'ro E

t 0.3
"' 0,2

........

""

'7

10

~

'0

.......
30 m'

j...--

V
I;~
300 m'

V

F:::::...
2000 4000 8000
frekvencia

!

®

Trieri Varasi Szinhaz kiOritesi terve (626 ferahely)

®

A LOneni Varosi Szinhaz kiOritesi terve (765 ferahely)

Epit.: G. Graubner, Techn.: W. Ehle 1958

o

.~0,1 ./ :;

V

@ MEigengedett zavarszint

500

1000

® Ut6zengesi ida a terem nagysaganak fOggvenyeben

3000 m'

3Oooom'

468

469

FILMSZINHAz

AUTOS MOZI
-(lJ Aut6s mozinak hfvjuk az olyan mozikat, meIyekben a nezoknek nem kell elhagyniuk az aut6ikat a fllrnvetltes soran, A j6 latasi lehetoseq biztosftasa a rarnpak es az aut6k szarna: ~ 1000-1300 altai behatarolt, Az idealis szam: 450-500 aut6 .... (1).
aut6k rarnpak szarna a keperny6 tavolsaga az utols6 rarnpat61 m-ben

-HlJ
1,20 m szeles 0ldalfolyos6k eseten a padl6zat lejtese maximum 10%-os legyen, vagy pedig lepcsozetes rneqoldasu, maximum 16 cm magassagu lepcs6fokokkal ....(1). Az 0ldalfolyos6hoz minden oldalr61 16 016helyet lehet hozzarendelni .... @. Akusztika: Az egymassal szomszedos mozitermeket megfelel6 pararneterekkel rendelkez6 valasztofalakkal kell elvalasztani egymast61 (kb. 85 dB hangszigetelesu szerkezet, 18-20 000 Hz) ....469. old. ®. A mennyezetet hangvezet6 felOlettel kell ellatni, mely lehet6ve teszi a csekely hangkesesi differenclat, Az utozenqes ideje a hely naqysaqanak novekedesevel emelkedhet es a rnely frekvenciaktol a magas frekvenciaklq 0,8-0,2 rnasodpercet csokkenhet. ....469. old. ®. Az utols6 sor mogotti hatso fal felOletet visszhangot elnyel6 anyaggal kell bevonni. A hangfalakat ugy kell elhelyezni a teremben, hogy az els6 es utols6 sor kozottl hanqerosseq-kulonbseq ne haladja meg a4 dB-t. Hangtechnika: A jov6ben elengedhetetlen lesz a mono-fenyhanq visszaadas mellett a negycsatornas dolby-sztereo fenyhangrendszer, mert fgy a vetitovaszon mogotti harorn hangsz6r6rendszer oldalt es hatul kiegeszOI a negyedik csatorna hangsz6r6ival. A 70 mm-es film szamara hatcsatornas magneshangfej szukseqes, a kiegeszft6 hangsz6r6k a vetltovaszon moge kerOlnek. BTX eseteben a vetft6vaszon mogott egy Lucas-film rendszerU, hangot elnyel6 fal talalhato, melyekbe beleepfflk a hangfal-kombinaci6kat. Penztarak: A penztarakat lassan felvaltjak az elektronikusan muk6d6 konyvelesi es jegyrendelesi rendszerek. A nagyobb letesltrnenyekben kOlon paholyok vannak dohanyzok, illetve gyermekes csaladok szamara, tuzall6, iIIetve hanqszuros valaszt6fallal es kOlon hanqatviteli rendszerekkel ellatva. 5-10 nezore jut egy parkol6hely. Manapsag egyre jobban elterjednek az un. tobb el6ad6termes mozik, melyek egy epuletkomplexumon belOI egyidejuleg kinalnak tobbretu kornmunikaclos elmenyt, szabadid6s, sport- es bevasarlasl lehet6seget az egesz csalad szamara. Szemlnariurnok es rendezvenyek eseten ezek egyOttesen is hasznalhatok. Varosok peremkerOleteiben megfelel6 szamu parkol6hellyel etlatva kell elhelyezkedniOk. A brOsszeli szabadid6parkban letezik egy un. Kinopolis 27 el6ad6teremmel es 7500 fer6hellyel (terrnenkent 150700 fer6hely) es 12 x 8 m es 29 x 10m kozotti vetft6vasznakkal ....®. [....®-® Magyarorszagon szlqoruobak az elofrasok.]

G) Tavolsaqok
........,

as sorok

®
~
,

A peholyok ,;; 10 [Magyarorszagon 5] rogzrtetlen szekkel rendelkezzenek, minden szernely szemara e 0,65 m'-es terOiettel
-..........

-t$·r-·1~1·rut.-ly
i

~

.s

3

4

1:51,00(90)

500 586 670 778 886 1000

10 11 12 13 14 15

155 170 180 195 210 225

16hel

1

25hely

3
•••••••••••••••• 5

4

kQlonboz6, de 'e;9fe,jebb50 hely

1

....-r..
2,00 folyos6

CD

Ol6helyek

G)

Legyez6 alaprajzll aut6s mozi lejt6s rarnpekka! as alacsony vetit6kabinnal,

amely csak ket sort foglal el

®

A rarnpak elhelyezkedese,

ilieIVe ezek rneretel, ernelkedesuk a vetft6vaszon nagysagat61 fOgg6en kUl6nb6z6

o

Mozihoz vezet6 utak as athajt6k

®

udvar tertilete 2500 18109al6 szamara, 1 m2/4 f6, etolaH 1 m2/3 f6

A telekhataroktol mert tavolsaqok

Gl

VI
...J

nezoter

Gl

...J

'" "

CD

B

12"

® - CD kOionboz6 nezotermek
sikfilmek .... <Vas panoramafilmek szamara
bejarat

®

19,30

Cirkorama, a filmet kor alakban (360') felallitott vaszonra vetitik, melyen az osszefiigg6 kepet 11 szinkronban miik6d6 vetit6gep vetiti a vetit6vaszonra. Pelda: Expo, Briissel

®

Brusszeli Kinopolis

Epit.: Peter de Gelder

CD

Dupla mozi. Egy vetrt6kabin a kat vetrt6vaszon szamara. igy lehet6va vallk a felid6vel eltolt el6adaskezdas. Mas szokasos apOietek: penztarak, bar, toalettek egy apOletben val6 elhelyezase.

Helyzet: autopalya rnsnten, benzinkut, illetve etterem kozeleben ugy korulveve, hogy az el6adasokat ne zavarhassak a kozelben kozleked6 gepkocsik fenyei es zajai. Rampak: fvelten hajlftott, hogy ezzel megerneliek az aut6 els6 felet es fgy a hatso Olesen 016k is ellassanak az el6ttOk all6 sorban lev6 kocsik teteje felett ....®. Behajtas: varakozohellysl eilatva, hogy ezzel meqakadalyozzak az aut6k toriooasat az uton. A penztar az aut6b61 elerhetd, fgy nem kell klszallnl az aut6b61 a jegy rneqvasartasahoz .... <D. Kihajtas: a legjobb, ha a rarnpa elhagyasakor el6refele hajtunk ki. Kivitelezes: az aut6s mozi egesz felOletenek pormentesnek, es nedves ut eseten csuszasmentesnek kell lennie. Jegypenztar: 300 aut6/1 psnztar, 600 aut6/ 2 penztar, 800 aut6/3 penztar, 1000 aut6/ 4 penztar, Vetrt6vaszon: nagysaga a befogadhat6 aut6k szarna alapjen valtozlk, 650 aut6/14,50 x 11,30 rn, 950 aut6/17,0 x 13,0 m. Legidealisabb a keleti, iIIetve eszakl fekvesu vetftovaszon, rnert ezzellehet6ve vallk az el6adasok korabbi kezdete. Foldrajzi elhelyezkedesOnk miatt aianlatos a vetft6vaszon epOletbenlfedel alatti elhelyezese . A Hamburg melletti H-H Billbrook aut6s mozi vetft6vasznanak merete: 36 m szeles es 15,5 m magas. A vetttovaszon foldtol val6 maqassaqa fOgg a rampak fveleset61 es a lat6szogt61. A felOI fvelt vetltovaszon csokkenti a torzltas lehetoseget. A vetttovaszonnak es ennek vazanak ellen kell allniuk a szellel szemben. Ulessorok: az aut6s mozinak kell rendelkeznie Olessorokkal is, valamint klvanatos jatszoter letesltese is egy alkalmas helyen. Vetrt6epUlet: elhelyezkedess altalaban kozepen, 100 m tavolsaqra a vetltovaszontol, Vetrt6kabin: berendezend6 vetft6gepekkel, generatorral es hanger6sft6 rendszerrel. Hangtechnika: legjobb meqoldast az aut6 belsejeben elhelyezhet6 hangsz6r6k nyujtanak, melyek minden ket aut6ra szarmtva egyrnastol 5 m-es tavolsaqokra vannak elhelyezve az aut6s mozi megfelel6 helyein, es a latogat6k magukkal vihetik azokat aut6ikba. Fates: a hanqszoroknal kOlon fut6testek lehetnek elhelyezve, esetleg csatlakoz6 az aut6 bels6 fUtesere.

470

471

STADION
A STADION FELEprTESE~

STADION
LELAT6K
---?

III

III

G)

U formalu elrendezes

CD

USA = kat eqyrnassal szemben elhelyezked6 ivelt forma

®

Amsterdam = falk6rforma

sa szerint az amsterdami stadion .... ® minden 5000 nezojenek a stadion 7 perc vagy 420 rnasodperc alatti elhaqyasahoz 9,5 m szelessequ lepcsore van szukseqe (ugyanilyen lepcsoszelesseq eseten a nezoknek Los Angelesben 12 perc, Torin6ban 9 perc szukseqeltetik), Tehat egy nezo egy 1 m-es lepcsoszelesseqet ~~~~20 = 0,8 sec. alatt hasznal,

Az antik stadionok a maguk megismetelhetetlen naqyszeniseqevel mind a mai napig rneqhatarozoak a sportletesftmenyek szarnara (a r6mai Circus Maximus pl. 180.000 nezot fogadott be). Mertekad6 a jatekterek naqysaqahoz a labdaruqopalya 70 x 109 m-es me rete es az azt k6rOlvev6 futopalya ~ 476. old. A jatekter alapforrnaja hasonl6 az antik kor tcjasformajahoz, tehat egy ellipszis. A stadiont altalaban besOllyesztik a f61d felszine ala, es az igy nyert f61det k6rUl6tte felhalrnozzak, Varoseplteszetl szempontb61 a sportletesftmenyeknek j61 be kell iIIeszkedniOk a varos kepebe es j6 k6zlekedesi es ellatottsaql feltetelekkel kell rendelkezniOk (elegend6 vasuti, buszes villamosmeqallokkal), nagy parkol6helyekkel, stb. KerOlni kell az ipari k6rnyezet kozelseqet, mert a tust, a kUl6nb6z6 szagok es a zajok a stadion kornyezeteben es a stadionban nem kfvanatosak, A kOl6nb6z6 sportaqak szamara letesftett fedett es fedetlen letesltmenyeket rendezzOk egy helyre, ugy, hogy az egyOttes beleilleszkedlek a varos rendezesl tervebe, Az antik versenypalyak tengelye, att61 fOgg6en, hogy melyik sportaqaknak az ev melyik idoszakaban volt a versenyideje, kelet-nyugati vagy eszakdeli tajolasu volt .... @, Europaban a tengely eszakkeleti es delnyuqati iranyba nez, igy a legt6bb nezot a nap hatulrol eri es nem zavarja a latasban, Eppen ezert a bejaratok a stadionok keleti oldalan helyezkednek el. A bejaratok a stadion vonalabol klnyulo penztarakkal vannak ellatva, melyek rnog6tt a latoqatok t6mege egyenletesen oszlik szet es innen eljuthat a mar emlitett foldtoltesen, iIIetve lepcsdkon at a tribOn6k felmagassagaba es a tribun alatti es feletti sorokba .... CV. Vitruvius az 016- es allohelyek emelkedesere akusztikai okokb61 is az 1:2 allando aranyt javasolja. Amennyiben a stadion hangosbemond6 barendezessel van ellatva, az ernelkedes szarnara csupan a j6 ratatas az lranyado, Ennek megfelel6en (rnepallapltott ulesrend essten) minden masodik sor nezol az el6tte lev6 sorban allo nezok feje f616tt el kell, hogy lassanak, Ez egy parabolikus ivet kepez. A legjobb latasi korulmenyek egy k6riv hosszoldalan ad6dnak. A bejaratok es lepcsok szelesseqenek meqallapitasahoz a tavozo nezok elvonulasi hullamat kell figyelembe venni, mely mindig gyorsabb mint a nez6k lassu, hosszas rneqerkezese a stadionba. C. van Estern rneqhataroza-

vonatkoztatasl tatopont

G)

t.atovonat-szerkesztes

all6helylepcs6k 1'-40--;

2!:f:,:,: .•
": •r, •: .•

1j":·:·..

....•
23....

9"'"

':.:.:.:.:.

:",.:,,,.:."':~"ii""I
Lepcs6s beepftesu betoneqyseqek

CD

Nezok es diszvendegek szamara fenntartott lelat6k A tervezes alapszabalyara az egyes szovetseqi tartornanyokban mindenkor ervenyben lev6 "gyOlekezesi helyek epitesere es uzerneltetesere sz616 rendelet" vonatkozik, mely tartalmazza a stadiont megk6zelft6 utakra, a lepcs6kre, a rampakra es a nezoterre vonatkoz6 szabalyokat, A tervezett nezoszarnnak megfelel6en a lelatokat altalaban a sportter hosszabbik oldala menton (kedvez6 latasi feltetelekkel, mert fgy senki sem kerul tul nagy tavolsaqra a [atektertol), vagy pedig - kb. 10.000 vagy ennel t6bb f6t befogad6 stadionok eseten - a [atekter k6rOI helyezik el. Mivel a rendezvenyek tulnyomo reszben delutanonkent kerOinek megrendezesre, fgy a legjobb nezohelyek a nyugati oldalon helyezkednek el (nem a nappal szemben Olnek a nezok). A nezoter t6bbsoros elrendezese eseten a jobb latasi korulrnenyek erdekeben a sorok megfelel6 emelkedesst biztositani kell. Kisebb letesltmenyek eseten, melyek 20 allohelyes sorral vagy 10 016helyes sorral rendelkeznek, alaprnerteknek tekinthetjOk az 1:2 aranyu tlnearls ernelkedest, Az ennel nagyobb letesitrnenyek eseten a linearls emelkedest parabolikus g6rbOlettel kell helyettesfteni. Az 016helyek es az allohelyex ernelkedese a latovonal-szerkesztes segitsegevel hatarozhato meg. Az ernelkedes allohelyek eseten 12 cm, 016helyek essten pedig a 15 cm ....

@

CD.

Sarokelemlepcsok

®

Profilozott lepcsok

®

Vasbeton lejtessel as vfzelfoly6val ,____ 80-<
1---45~35--;

r.;ti{~~~f.~}~f.j l;~~

®

VV Fabel keszult pad lepcsozetes
ernelkedessel

II

II

®

~iJ.5Jr
EI6renyul6 Ul6helyek 1----80~

Olohelyekkel eltatott lelat6k Az 016helyekre vonatkoz6 helyszukseqlet a kovetkezokeppen alakul: 016hely szelesseqe 0,5 m 016hely rnelyseqe 0,8 m ebb61 az U16felOiet 0,35 m kozlekedesi felOlet 0,45 m Az 016helyek lehetnek 6sszefOgg6U16sorok (padok), iIIetve kOl6nall6 Olesek. A hattarnlaval ellatott U16helyek magasabb komtortiqenyt elegitenek ki. A be- es kijar6k elhelyezesenek fOggvenyeben az egyes sorok a k6vetkezokeppen alakulnak: minden egyes folyos6 ket oldalan, nem meredeken emelked6 sorok esetemeredeken emelked6 sorok eseteben 36 hely Az 016hellyel es allohellyel ellatott terOleteket el kell kOl6niteni eqymastol, Minden 750 016helyre 1 m szeles rnenekulesi ut (lspcso, rarnpa) szukseqeltetik, de mindenesetre ennek minimum 1 m szelesnek kell lennie. AII6helyes lelatok Az allohelyekre vonatkoz6 hslyszukseqlet a kovetkezokeppen alakul: az allohely szelesseqe 0,5 m az allohely rnelyseqe 0,4 m Minden 750 helyre 1 m szelesseqf rnenekulesi ut (lepcso, rarnpa) szuksegeltetik, de ennek legalabb 1 m-esnek keillennie. Az allohelyek egyenletes meqtoltese es kiurftese erdekeben, valamint a veszelyezteto csoportok felgyOlemlesenek elkerulese erdekeben ezeket egyenkent 2500 fer6helyes csoportokra vagy blokkokra osztiak fel. Ezeket a blokkokat mas-mas iranyb61 kell megk6zeliteni es kOl6nb6z6 eszk6z6kkel elvalasztani egymast61. Az allohelyes blokkon belul ugynevezett "hullamt6r6 qatakat" kell megfele16en elrendezni. Biztositani kell, hogy minden egyes helyt61 szarrutva maximum 10 lepcsofok tavolsaqra egy megfelel6en stabil, 1,1 m rnaqassaqu k6ny6kl6 legyen talalhato. A nezokczonssq anos elrnozdulasait a .hullarnt6r6 qatak" msqhatarozott elrendezese meg kell, hogy akadalyozza, A nezoteri letesftmenyek szarnara az epit6ipar keszbetonbol keszult, L-alaku elemeket fejlesztett ki. .... ® + ®. Diszvendegek. Nagyobb letesltrnenyek eseten letre lehet hozni egy rnozgathat6 szekekkel ellatott fedett diszpaholyt, tetoszerkezete: T6rekedni kell arra, hogy lehet61eg rninel t6bb helyet tet6vel lassunk el. A trlbunok sqymas melle val6 tolasaval a fedett 016helyek szamat megn6velhetjOk .... @ + @. A Berlini Olimpiai Stadion es a Becsi Stadion id6k6zben uj tet6vel lett ellatva.

~

~~

vagy 1 rnasodperc alatt 1 m lepcsoszelesseqre 5000 9,5x4,20 = 1,25 nezot szarnolnak, Rotterdam = az oldalak as a sarkok iveltek. Csak labdaruqas szamara alkalmas

-W T .: ~

.: ..

®

Budapest patk6alak

= haranttengely

koruli

EK
OK

Adott szarnu nezokozonseq eseten, ahol is a nezoknek egy klvant id6n belOI a stadiont el kell hagyniuk, a szukseqes lepcsoszelesseqre vonatkoz6 keplet a kovetkezokeppen nez ki: a nezok szarna masodpercekben mert kiOritesi id6 x 1,25 A stadionhoz tartoz6 egyeb helyiseqeket (pI. elsoseqelynyulto helyeket) ugy kell elhelyezni, hogy azok a nezotertol k6nnyen elerhetdk legyenek. Minden 20.000 nezore szarnftva szukseq van egy ilyen epuletsqyseqre: szukseqesek kezel6- illetve pihen6helyisegek 15 m2, raktar 2 m2 naqysaqqal, illetve 2 toalett szagelsziv6 berendezessel, Az olyan letesltrnenyeket, melyek 30.000 vagy ennel t6bb nezot kepesek befogadni, el kell latnl 15 rn--es, blztonsaql szervek (rendorseq, tuzoltosaq) reszere fenntartott helyiseqekkel. A tud6sft6kabinoknak a f6tribOn6n kell elhelyezkedniOk, rneqpediq ugy, hogy megfelel6 ralatassal birjanak a jatekterre. Minden egyes kabinnak 1,5 m2 alapterOlettel kell rendelkeznie. Minden 5 riporterkabinra jusson egy m6g6ttOk elhelyezett, 4 m2-es kapcsol6szoba. Minden 4 nez6nek 1 szemelygepkocsiparkol6 alljon rendelkezesre. SzOkseg van privat buszok szamara fenntartott parkol6helyekre is.

Beton alapzaton elhelyezked6 magas Qlesek
>--78 --l

Ol6helyek keiszbeton elemekb61 epltve
I-76-----;

f-30-+- 46--j

o

A tribunok

®

Ferde sikd vasbeton lemez beton aljzatba epitet! lepcs6kkel

@

OJ6helyek betonba eipitett vaskengyeleken

®

A lat6tavolsag meghatarozza a sportletesitmeny nagysagat

;.;.;.;.;.;.;.;.;::" de Janeiro Rio

(j)

::;;:8L"

,,,%.,&;11:

r.;:;..

~ ..:....:::::. .:::::
Berlin

\!.91
Helsinki

Egy stadion reiszleges kimeilyiteisenek, felt61teiseinekeis feJeipiteiseinekvazlata

~ .... '7"""
Firenze

............................. . ~:~
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Arezzo

~

1--1.12 ~72

-+-72 ~

':.:::::::.:':.:.:.:.:.:':':':.:.:.:':.:.:.:':.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::

I--

6,80-+--10,14

---+-

4,80-+-4,80-l--8,20-----:t-

5,90_i

Az egyes lelat6tfpusok nez6inek k6zlekedesi iranyai

®

40,40

Tribun6k metszete

@

fo-------Epitasz: Prof. Werner March

1---8,OO-+--

6,37

-+--

6,88-l--

6,88 ----I

A Berlini Olimpiai Stadion metszete

@ A Becsi Stadion keresztmetszete

29,44 ------_i

Epitesz: O. E. Schweizer

472

473

SPORTPALVAK

SPORTPALVAK

Sportpalyak nagysaga meterban jatek megnevezese max. hossz. 120 max. szeles. 90 min. hossz. 90 min. szeles, 45 iranyad6 iranyad6 szeles. hossz. 105 100 109,75 70 68,4 48,8

Sportpalyak nagysaga rneterben jatek megnevezese max. hossz. max. szeles, min. hossz. min. szeles, iranyad6
ihnoo,

iranyad6 szeles,

CD labdarugopalya

CD

Labdaruqopalya, kapuk 7,32 x 2,44 m

® ®
@ @

rugby palya (nernet) rugby palya (amerikai) kezilabdapalya terernkezltabda-palya jegkorongpalya

110 44 91

.65 22 55

-

90 38 91

55 18 50

CD

Kispalyas labdaniqopalya tanul6k szamara

CD kispalyas labdanlg6® ®
@
kispalyas teremlabdarugas terernkez'labda teremhoki teremkosarlabda

palya tanul6k szamara

70 50

40 25

40 40

20 20

44 44 44 44

22 22 22 22

CD kosarlabdapalya CD f~i~~~~d~a~Jt~ CD roplabdapalya
®
zsinorlabdapalya fOleslabdapalya kosartabda, kosar kosarlabdapalya

®

91 60 16 18 50 160

55 25 8 9 20 45

-

40 60

20 25

36 64

18 27

-

-

-

-

-

®

60

®

@
Namet rugby, kapuk 5,67 x 3,00 m

-

45

135

39

CD kerekparos gyeplabdl CD patkovetss 15 CD krokettjatekpalyak ®
@ @ @
1

40

3

12

3

2

20

4

13

1,60

160

past bocclapalya

24

24 17 18,20' 18,29

®
@

15 25 12

24 25 12

13 20 9

26 30

14 25

28 30 15

® shulfle-palya
labtenisz baseball

12,20

5,50

3 3 11,50' 18,29

-

-

-

-

@ rudfut6palya @ terernkerekpar-polo @ labdautes

25

-

70
hi!ts6 natar (parba~or es kard)

-

-

-

-

-

-

beleertve a blztonsagl tavolsagokat

CD

Amerikai rugby, kapuk 5,50 x 3,05 m

asztal

a jelz6k

szamara

®

Kosarlabdakosar -> @.

past .,-1,0 .>('1,0

/3,0
" 1,0

.>:

20__""'~

I"'I"J

® ®
Kezilabda, kapuk 7,32 x 2,44 m, teremkezilabda, kapuk, 3,00 x 2,00 m

Vfvas

18 m-es jelz8s

®

Roplabda

@

Kosarlabda -> @.

Boccia

~~

Kerekparos gyeplabdapalya

';Y

®

Jegkorongkapuk 3,66 x 2,14 m

®

y-------- •

~

eszak

Zsin6rlabda

@

Rudfut6 palya

@

Teremkerekpar-polo

-:
@

-------------

(j)

Patkovetes

@
.)J-, ft,"'''-''/3,6 7

Labtenlsz

Baseball

fog6jatekos

8 .,.!}.."""9

.;."J _,..

1.1

Kosarjatek, kosar atmeraje 55 em, kosar maqassaqa 2,50 m

@

bQ..-:::'
FUieslabda

JI.""
15

2

_.~

1).---·---112- / 14 ',0/

4

~/

_2Q.;,ol1 3,0

_,....-3,O

Yo 40
'

®

1~>' 0,40

36

Krokettjatekmezak

474

475

~r
15
0

KONNy(jATLETIKA-pALyAK
DIN 18035 ___,. (IJ

KONNy(jATLETIKA-pALYAK
"O"tfpusu versenypalya a k6vetkez6 kulonallo letesltrnenyekbot all .... <D. 4-6 kOl6nall6 palyabol, az egyenes sprint.50 tavok es az egyeiles gatfutasok szarnara. Egy jatekrnezo 68 x 105 m-es (biztonsagi zonaval egyOtt 70 x 109 rn-es). Egy trsninqpalya a sulylokes szamara. Dobasi irany del fele. Harompalyas tavol- es harrnasuqropalya, rafutasi irany nyugat fele. Egy maqasuqropalya, ratutasl irany eszak, Sulylokopalya, sulylokes iranya eszak, Softball-eldob6 palya, dobasi irany eszak, Egy klsrneretu jatekter 27 x 45 m (beleertve a biztonsaq! zonakat), A D tipustl versenypalya eseten a lut6palyak altalaban sima, d6ng61t anyagb61 keszult bevonattal rendelkeznek. Nagyon gyakori hasznalat essten alanlatos a muanyag bevona!.

I
I

j

I
2.0,01 2 00 105,00 3.0010,00-!-· ---------------,100.00------------;--23.00 136,00-----------------+
,,0" ttpusu versenypalya 1. Jatekter 2. Futopalya

I

i I
gj' ~
OJ

I

,E

27,003 _

G)

-

s
>!l

en .L

5. Tavoluqras 6. Stllyl6kes
7. Diszkosz- es kalapacsvetes 8. Gerelyhajltas (softbatl-hajltas)

3. Magasugras 4. Rtldugras >--13.00-+------45.00 1.QQ_" 1-9.00 -+i 1.00 f-l .00-+ -+5.001 1 9.00 3.00 1-+-10.00-+-------· 100.00 ---------_ f-----------------------.---... .. ----.. - 176.91 --.----.-----.--.---.. --- .... ---------.-.--.-... --1

G)

f--

"A"

tipustl versenypalya

VERSENypALY AK
FELVILAGOSfTAs: DEUTSCHER LEICHTATHLETIK - VERB., DARMSTADT "A" tlpusu versenypalya 8 palyas kosartorrna alapraizu palyab61 all, mely egy naqymeretii jatekteret 61el k6rOI: a deli szelvenyebsn sulylokes, diszkosz- eskalapacsvetes, rnaqasuqras es gerelyhajftas, az eszaki szelvenyeben sulylokes, diszkosz- es kalapacsvetes, gerelyhaiitas es akadalyfutashoz vizes arkok. A korpalyan kivOli, keleti fekvesa egyenesben van a ketoldali rafutoszakasszal rendelkez6 rudugr6palya. A k6rpalyan kivul a nyugati egyenesben talalhato ket rafutopalyaval a tavolugr6- es a harmasuqropalya,

T
!

t -, ,." ".
6
..... 'V '-' \ .. \_, ,)

8

.;
o
'
~

20.00---16.00+---------------109,00-------------___1 1-+-------------105,00

'2.00

Kombimilt, nagymeretU atletikapalya rnaqaban loglal egy naqyrneretu jatekteret es a jatekteren elhelyezked6 vagy arnelletti k6nnyuatletikai palyakat. A k6vetkezQ kOl6nall6 egysegekb61 all .... ®.: Egy [atekmezo 68 x 105 (biztonsaqi m zonakkal 70 x 109 m). Egy rnaqasuqropalya, ratutasi irany a jatekter lelett eszak. Egy stllyl6k6 gyakorl6palya, lokes! irany kele!. Egy stllyl6k6palya, lokesi irany nyuga!. Biztonsaqi okokb61 ejanlatos a dob6 es 16k6 sportaqak gyakorl6palyait egy kOl6n palyan elhelyezni. Ez a palya egy fQvel boritott becsapodasi leiOletb61 all, amely kb. olyan nagy mint egy nagymeretO jatekter, kiegeszitve a deli, keskeny oldalon elhelyezked6, egy rafutopalyaval rendelkez6 gerelyhajitas illetve diszkosz- es kalapacsvetes szamara kialakitott doboterrel .... ®. t---32,0(}------!

(5

3:,

3,00

3~1O.00+---·----

100.00 172.03

®
T

,,8" tipustl versenypalya

g

I

g

------1;---\
\

,

84.39 ----,'"',,_L...--+-_

I
!

\
\ \

\

\... -

--'< \

\

\

.. ._-·._ .... -

"_105.00--------·---+1

,

,,

, ,,

--;.-_,,

,_-

,,8" tipusu versenypalya 6 palyas kosartorrna alaprajzu palyab61all, belul egy nagymereta jatekter talalhato, A deli szelvenyben sulyl6k6, diszkosz- es kalapacsveto, rnagasugr6- es gerelyhajft6palya. Az sszakl szelvenybsn rddugr6-, gerelyhajft6-, diszkosz- es kalapacsveto-, harem rarutopalyas tavol es harrnasugr6palyak, valamint az akadalyfutas szarnara vizes arkok talalhatok. A rudugr6-, tavoluqro- es harmasuqropaIyak k6rpalyan kfvOl is elhelyezhet6k.

®

300 '1"+10,00 --1'-------------100,00-------------+-.17,00----: ~~-----------------1~.00--------------~-_+ K<imbinalt, nagymeretU atletikapalya

CD

K6zponti ratutopalya

&

~~0.00,+_-------------100.00------__+ 1---------------------167.15-----------------_+ "C" tfpustl versenypalya

"e" tipusu versenypalya 4 palyas kosartorrna alapraizu palyabol all, kozepen naqyrnsretu jatekterrel. Deli szelvenyben diszkoszes kalapacsveto-, magasugr6- es gerelyhajit6palyak. Az eszaki szelvenyben ruduqro-, diszkosz- es kalapacsveto-, harem rafutopalyas tavol- es harrnasuqro-, valamint sulyl6k6palyak talalhatok,

§ t==30,00

®

Dobopalya

versenyek szamara 9,00 m, ugr6deszka 1,00 rn, qyakorlas szamara 8,00 m, ugr6deszka 2,00 m ~

105.00-==========:!==::3~0~.0~0==='=~ 165,00 ----I
461.old.

476

477

KONNYUATLETIKA-pALY

AK

Felvilagositas:BundesinstitutfOrSportwissenschaft,Carl-Diem-Weg,K61n
futopalya fajtaja starthely hossza
egyes palya-

forg6 szamyak

KONNYUATLETIKA-pALYAK
A 9. taolazatoan megadott ertekek megfelelnek a versenyelofrasoknak es feltetlenul betartand6k. Az iskolai sport, a trening es a szabadid6s sport szamara azonban megengedettek bizonyos slteresek, A kalapacsvet6-palyakat a diszkoszvet6 palyakhoz hasonl6an kell kivitelezni ..... D--®. A dob6k6r atmer6je a kalapacsveto palya eseten < azonban csupan 2,135 m atmer6jO. A ved6hal6kat ..... D--® csak ver< senyrendezvenyeknel kell felallltani, egyebkent olyan egyszerO konstrukci6kat kell alkalmazni, mint amilyen a dlszkoszvetes ved6hal6ja
.....@.

futcpaiya

kifut6

szetesseq'

ri5vicitavu k6rpalya

fut6palya

3

110' 400

17 17

1,22 1.22

-"

1 KOIs6 futopalya szamara ki kell epltenl egy 28 em-es, akadatymentes blztonsaql zcnet. melyet azonban nem kell fut6palyakent kiepftenl. A 110 m-es hossz a gatfutas 110 metereb61 ad6dik, kOlonben rovld tavok eseten ez 100m. 3 Nem kovetelmeny a kOlan starthely 2

CD

Gat ellensullyal

CD

®
Akadaly

Fut6palyak

rneretel .....

<D.
galak szama 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 6 galak magassag' 0.914m 0.762m 1.067m O.996m 0.914m 0.84Om O.762m 0.84Om O.84Om 0.762m O.762m
rafutasl

tavhossz

osztaly

hossz

galak kozotti tavolsag

kinrtasl hossz

f1'

\.!..I palya oldalnezete ..... ®

Kombinalt

kalapacsveto-

e-2.74-1

Kalapacsveto-palya

alaprajza

'09'. ~

.r ~

,,~ ....~
~t:;,/'

I I I

~

TT--- ~
<,
I I I
I
I 151

400m 400m

ferf esfarfi ifj.A+B n6k as nOi ifj. A ferflak fertiifj.A fertiifj.B nok

45.oom 45.oom 13.72m 13.72m 13.SCm 13.00m 13.oom

ss.oom
35.oom 9.14m 8.SOm 8,60m 8.SCm 8,SOm

4O.oom
»>

_

4O.00m 14.02m 16.18m 19.10m 10.SCm 10.SCm 16.00m 12.oom 12.00m 11,OOm

< --

r

<.«

~)'; "', I ~o

"'<'.>" (_

• ---, I ~------t------;v I /

<,

t-----R=36.5----r

'l£.~'~_,'1
I ~

I I

0 uS

/

//

/

110m 110m 110m 100m 100m

T
4.20

--"--<>: _2
'r ,,_

__-_-=-:.~:_-_-___ I, _
5 __
Q.Q_ -..... <, 45 --..
<; .... 1

- <,

'(...,,'('
'('

,i'7 y"
'Y .;80

A gerelyhajit6-palyak ratutopalyabol es dob6szektorb61 aunak-» 0. A rafutopalya szelesseqe 4 m, hosszusaqa rendszerint 36,5 m, de legalabb 30 m-nek kell lennie. A rafutopalyat a dob6szektort61 egy eldobasl vonal (eldobasl IV) valaszfja el, melyet 6sszefUgg6, Ivelt vonallal jeleznek. A sulylok6palyak a 16k6k6rb61es 16k6szektorb61allnak .....®--®. A sulyl6k6palya normal hossza 20 m, elsport eseten 25 m.
a

palya fajtaja

a dob6- vagy lok6felUiet (m) dobokor atmeroje = 2,50') dobokor atmer6je = 2,135 rarutopalya hossz. = 36,50') ramtopalya szel, = 4,00 dobokor atmer6je = 2,135

bscsapodasl szektor
szog 40· 40" kb.29" 40" hossz 80 80 100 25-ig

'(' ---~-----..
__ ----

ee noi lfj. A

,

,

I I

I

<II "!

~/

/

//

noi ffj. B (1984-161) noi ifj. B (1983-161) tenure ferfl A tanul6 noi A tanul6 terti B tanul6 noi B

1
~.

35 --

'1

'y

'(' _-~~_ \

"t

_

'(" '1 '( _---_ "'1
\
/

j

diszkoszvetopalya kalapacsveto-palya
gerelyhajft6-palya sulylok6palya

100m 80m 80m 80m

iaoom
12.oom 12.00m 11,50m elfogadott

s.oom s.ocm s.oom
7.50m

\4of
~

/

n Egy extra korMI6 2);;::30m

behelyezesevel kalapacsvetesre

is alkalmas.

CD

Akadalyfut6

palya 16 m-es suqarral es vizes arkokkal

CD

1-2.74--1

4.0

Diszkoszvetopalya

alaprajza

Dlszkoszvetopalya,
atmeroje"

a diszkosz 219 mm, fertiak szarnara

r- 3.43--1
3.45

megjegyz~s: +/. 3 mm elteres az adott standardmaqassaqtc!

s 221

®

11)!!!.. 11'---<

a dob6- es lok6palyak meretel A kovetkez6kben vazolt tervezesl peldak (I-V) csupan orlentaolokent es a hasznosfthat6 feluletek (4 m'/ lak6) telosztasat vazoljak.

szolqafnak,

®

Gatfut6palyak

-+

<D.
rafutasl hossz m
refutasl

palya faJtaja

szelesseq m

ugr6gildor(G) ill. u.parna(K)

hossz. m

szetesseq m 2.75 2.75 5.00 5bis6

I. pelda: kb. 5.000 lakosu vonzaskorzettel 1 D tlpusu versenypalya 2 kisrneretu jatekter 27 x 45 m 1 gyakorl6 jatekter 2 szabadid6s jatekter 1 jatszoter es egy gimnasztikara alkalmas 1 edz6palya Az osszes hasznosithat6 terUiet (kb.)

rendelkez6

sponpalya
10554m' 2430m' 4500m' 250m' 1000m' 1400m' kb.20 000 m'

o

alaprajz

15Gt-3.66--1 Akadalyfut6

palya, vizes arkok

CD

Akadalyfut6

palya. vizes

arkok

tavolugr6palya harmasuqropalya nldugr6palya magasugr6palya
I Az ugr6deszka kozott leqalabb A tobb reszbol 3 Az ugr6deszka 2

~4S1 1.22' ~453 1.22' ;.45 1.22 felkOr sugara~ 2,00

G G KG K

",8 ",8 ",5 3

terUiet

legalabb 1 mererre van az ugr6godor el6tt, mivel az elugr6vonal es az ugr6gOdor vege 10 m tavolsagnak kerr lennie. Versenypalyak eseten az ugr6godor hossza 9 m. osszetevod6 palyak eseten az egyes palyak szelessege 2 m az ugr6gOcfor al6tt 11 rneterre van (ilj. eseten 9 m, elsport eseten 13 m) meretei

I--- 7.00

---I

t---

5.00

-----I

o

~

I

@

vasgyOnl

Az ugr6palyak

-+

@-0.

&2J
tml:~
's.d.
B
tavolugr6palya
metszete

CD

dob6k6r 0=2,13' L6kisk6r/sulyI6kes .....

@

CD

UikOdeszkalsulylokes,

A-B metszete

I~
raful6palya jetaese

1 nagy mereta jatekter 70 x 109 m 2 kismereta jatekter 27 x 45m szabadid6s jatekter 1 jatszoter es gimnasztikara alkalmas 1 edz6palya 1 gorkorcsolya palya Az osszes hasznosfthat6 terulet (kb.)

pelda: kb. 7.000 takosu vonzaskorzettel 1 D tlpusu versenypalya
II.

rendelkez6

sportpalya
10554 m' 7630m' 2430 m' 3000m' 1000m' 2300m' 800 m' kb. 28000 m'

terulet

ii

magasugr6palya

alaprajza

III. pelda: kb. 7.000 lakosu vonzaskorzettel rendelkez6 1 B tipusu verserwpalya 1 nagy mereta jatekter 70 x 109 m 3 kismereta jatekter 27 x 45 m 1 [atszoter es gimnasztikara alkalmas terulet

sportpalya
14000 m' 7630m' 3645m' 1000m' 1400m' kb.28 000 m'

irany

:':':':-:':':':':':':':':':':'l1.QI~.

1 edzopalya Az osszes hasznosfthat6

terulet (kb.)

r==
®

20

--;--

10'

-4-3

'1

az ugr6deszka metszete Tavol-

1---3.0--< sz6nyegracs es uqroparna keresztmelszete

A-B

es harmasuqropalya

@

Magasugr6palya

(2)
o

Gerelyhajit6

palya

~II

-II

,I

-,I

I I

I I

I I
I

:

I

:

!

I

I

I I

60 120"$60"
A·B metszet

I
I

:

I
I


I
I 1

I

1

Trn···..
15I,~ alaprajz

1---1.08---1 C-O metszet o-vonar

~~

ILJLJLJLJLJ
bels6 palya

'" 7.32

------------1

IV. pelda: kb. 15.000 lakosu vonzaskorzettel rendelkez6 1 B tipusu vsrsenypalya 3 nagy mereta jatekter 70 x 109 m 7 klsmeretu jatekter 27 x 45 m .f. szabadid6s terulet 1 edz6palya 1 sdzoter 1 edz6 [atszoter 2 jatszoter es gimnasztikara alkalmas terulet Az osszes hasznosithat6 terulet (kb.)

sportpalya
14000m' 22890m' 8505m' 6 000 m' 3300m' 1400m' 1000 m' 2000m' kb. 60000 m'

II

o

·'''·T 40'

"". 1
I

~1,22 :S::1.2S

;'1.22 ';1.25

"'1.22 <;1.25

"'1.22 ';1.25 j20 I
J

"'1.22 ';1.25

'" ~
5.0 / ~ .. / 2.0

>-

J30 I t
I

~20 tl
I

j20 I
I

J20 I I

J 20
I I

30J I
I

~~--~ ~--~. I I
L alaprajz
: i I I I I : J ..•.... ;

1
(2)

alaprajz Rudugras ..... @.

CD

1-1.50-1

<~.:.:.:.:.:
Rudugr6palya E-F metszet

Y~rrr~~;:t~.:~:~~~~;;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::;:.:.:.:.:.:-~~!,~~-~:.~;~::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
.L

1,5y-

Tavol- es harmasugr6palya

'f2'

\!51

-+

0

@

$' ~

II

II

.[

II

II

II

1 kombinalt nagy merenl jatekter 4 nagy mereta jatekter 70 x 109 m 10 kismeretO jatekter 27 x 45 m szabadid6s terUiet 1 edz6palya 1 edzoter 1 edz6 jatszoter 2 jatszoter as gimnasztikara alkalmas terulet Az osszes hasznosithat6 terUiet (kb.)

v. pelda: kb. 20.000 lakosu vonzaskorzettel rendelkez6 1 B tipusu versenypalya

sponpalya
14000m' 8400m' 30520m' 12150m' 6000 m' 3300m' 1400m' 1000m' 2000 m' kb. 80 000 m'

A rtldugr6allvany

as parna .....

0.

®

futasi irtmy A B tipusu versenypalya fut6palyainak meretei

A sportpalyak kulonboz6 reszlegeinek peldajellegu felosztasa a kiilonboz6 vonzaskorzettel rendelkez6 sportletesitmenyek eseten (5000-20000)

478

479

I
I---l,30----l

KONDICIONALO
Felvilaqosftas:

ES FITNESS-TERMEK

KONDICIONALO
A gap meqnevezese Mozgasok

ES FITNESS-TERMEK

-CD
1 2 3 4 5 6 A 7 8 9 10 11 12 13 14

I
I
T

~

Bundesinstitut

fOr Sportwissenschaft, Carl-Diem-Weg, Koln
Kezi gorg6 Bicepszer6sit6 Tricepszer6sft6 Pull-over gap I. Pull-over gap II. karhajlltas, -nyujtas karhajlftas karnyujtas kar felemelese a test el6tt kar lsengedese a test el6tt a kar leenqedese es felemelese a test mellett karok test el6tti osszezarasa es szetnyltasa a karok test el6tti osszekulcsolasa torzshailftas, -nyujtas lableerssztes, -nyujtas 60/30 135/135 135/135 190/110 1901110 200/120 200/120 165/100 135/125 175/125 175/125 125/155 140/80

"' ~

i-----95----l

1

Reszleg

Kondicionalo 40m2

terem 80m2 213· 415· 200m' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14(3x) 20 23 2S(2x) 26(2x) 27 33 43(10x) 46 50(3x) 51(3x) 52(5x) 53 57(3x) 59 60

A gepek listaja

40-45 fo szamara leqalabb 200 m2 alapterOleta helyiseqet kell biztosftani. Peldajelleg(l javaslat _. ®. Minden terem szarnara 3,0 m belmaqassaq szukseqeltetlk, Figyelembe veve a konoiclonalo es fitness-termek ketsoros gepfelallftasat, a teremnek lsqalabb 6 m szelsssequnek kell lennie. A helyiseqek hossza altalaban :'>15 m, kulonbsn nem tudjuk attekinteni az edzes menetet. A legkisebb mereta, 40 m2-es helyiseg 12 fo bebocsatasara alkalmas,

Latissimus-pep I.
Latissimus-qep Mellizomer6sit6 II.

A

f1\

\..V

f---90---l Evez6gep es ksrekparerqorneter

®

Hasizomer6sft6 pad huzodzkodo kengyellel es bordasfallal

srr
8 9 10/11· 12 13 14(2x)

I

I
®
TerUiet A

1
o
1---1,00---1 l-luzodzkcdo szerkezet Gepak ill, berendezesek Gyakorlatok Motorikus kepesseq es/vagy keszseg

1. Kezi gorge 2. Blcepszerosftd 3. 'Iricepszeroslto 4. Pull-over gep I. 5. Pull-over qep II. 6. Latissimus gap I. 7. Latissimus gap 11. 8. Mellizomerosltd gap 9. Torzserosft6 berendezes 10. Csip6format6 gep I. 11. Csip5formal6 gop II. 12. Laber6sit6 13. Laberdslto 14. Multifunkciom\lis gap 20. Nyornoqep I.
23. Labpres

Torzserosito gep
Csip61. Csfp611. l.aberdsfto l.aberdsfto

labltelemeles, -felhuzas
gep gep (vadli) gep labnyujtas, -hajlltas

labnyujtas, -hajlltas
kOlonb6z6 labtes mozqasok

Multifunkcionalls

es t6bbizOle-

kulonboz6 120/140 70/160 90/140 120/160 2001 90 65/200 100/140 120/155 200/120 200/100 o (") ~

B
25 26

"':I:

6
~J:
il

!----1,45,-----l

I

25. Hasizomer6sft6 gap 26. Nyujt6gop 27. Huz6dzkod6 gap 33. Latissimus all6 sulyzc 43. Kis sulyzoallvany 46. Treningpad 50, Kezi sulyzck 51. R6vid sulyz6k 52. Bovldsulyzoellvany 53. Gyakorl6 sulyzorud 56. Amthat6 pad 57. Meredek pad I. 58. Meredek pad II. 59. Allround pad 60. Multj~trajnjng pad 61. Tomar sulyzo 62. Sulyzoallvany 70. Kerekparergcmeter 71. Evez6gep 72. Fut6pad 73. Bcrdesfal 74. Huz6dzkod6 kengyel 75. Hasizomer6sit6 pad 78. Punching-Iabda 79. Expander, impander 80. Ugr6k6tel 81. Deuser-szalaq 82. Ujjsulyz6 83. Bali-gap 85. Hidrosulyzo 89. Eszkoztarol6 szekreny

20 21 22 23 24 25 26 B 27 28 29

Nyorncqep

I.

Nyornoqep II. Hackenschmidt-qep l.abpres
Terdhajlit6 gep Hasizomer6sit6 Nyujt6gep

C 0

46(2X) 50 51 52

43(4x) 46(2x) 50 51 52 56 57. SS 60 61 62

allo helyzetben vegzett vizszintes karnyujtas karnyujtas es/vagy allo helyzetben vadllerosftes labnyujtas ferde teluleten 016 helyzetben vfzszintes labnyujtas all6 helyzetben fOgg61eges labnyujtas kOlonb6z6 gyakorlat has- es

::.:-.;f--_:'.
c

(sulyokka')
gep

db\!

~J~.: ~OU"

Multifunkcionalis gyakorlatok elvegzesere alkalmas gep

hatizom tejlesztesers
kOl6nb.

Huzodzkodoqep fOgg.
Nyom6pad Sulyz6gep (Multi-press I.

Treninq
celja fitness, kondfci6 fitness, kondfcio

E

altalanos kondicionalo trenlnohelvek
special is helyek

egymozdulatos t6bbmozdulatos

enS, mozqekonysaq era.
gyorsasag

B C

trenlnq-

70(3x) 71 (2x) 72 73 74 75 79(2X) 80(2x) 81(2x) 82(2x) 83(2X) 89

70 71 (3x) 73(2x) 74(2x) 75 78 79(2x) 80(2x) 81 (2x) 82(2x) 83(2x) 85(2x) 89

70(4x) 71 (2x) 72(2x) 73(3x 74(2x) 75 79(3x) 80(2x) 81(3x) 82(3x) 83(3x) 85(3x) 89(2x)

gep)

egy- es tobblzuletes alapmozdulatok karhajlftas lls nyujtas (fOggeszkedes, ill. tarnasz) fekv6 helyzetben fOgg61eges karnyuitas paden terdhajl.,all6 helyzetben nyujt6gyak., (kOlonb6z6

sulyokkal)
30 31 32 33 Nyom6pad II. (meredek, hosszu suly.) Curl-pad Nyom6pad III. Latissimus all6 meredek paden, 016 helyzetben sulyzozas karhajlitas meredeken lefele haton fekve 185/100 150/70 160/170 120/130

emel6pad (multipress izometrikus

vagy nyujt6)

t6bbmozdulatos egy- es t6bbmozdulatos t6bbmozdulatos

era.
gyorsasag era, rnozqekcnysaq kitartas, koordinaci6 koordinaclo

0 E

haqyornanyos klsqepek speclalls treninqeszk6z6k, valamint

fitness, fitness, kondici6 fitness, kondici6

sulyzoqep

sutyzozas karhajl., a torzs el6tt felhuznl
szabad sulyzoval rnlndenfele gyakorlat vegezhet6 (terdhajlftas, nyom6- es tol6gyakorlatok)

bemeleqitesre

A 2-7. a 10-11. gapek a kOlonb6z6 gyart6knal2 funkci6sra allfthat6k, a 2-8-gep peldaszenl abrazolasain fel vannak tUntetve a kezi, rovid, es a tornoft sulyzok szukseges allvanyai. A piacon szarnos fajtajuk kaphat6, ezert alanlatos figyelembe venni a

as

,
I¢:n.

40

CD

(qimnasztikara) alkalmas terek

egy- es t6bbmozdulatos val6 besorolasa

mozqekonysaq, koordinacio

tarolando sulyzok szarnat,

Sulysmelo tetekkel Gyakorl6

agy gumibe-

300/300

a gepek kOl6nb6z6 terOletekbe

(2)

Javaslatok

fitness-termek

berendezesere

'"44
1. Kezi g6rg6 2. Bicepszer6sft6 3. Tricepszer6sft6 4. Pull-over gep I. 5. Pull-over gep II. 6. Latissimus gep I. 7. Latissimus gep II. 8. Mellizomer6sft6 gep 9. Torzser6sit6 berendezes 10. Csfp6formal6 gep I. 11. Csfp6formal6 gep II. 12. Laber6sft6 13. Laber6sft6 14. Multlfunkcionalls gep 20. Nyornoqep 23. Labpres 25. Hasizomer6sit6 26. Nyujt6keszOIek 27. Huzodzkodo keszulek 33. Latissimus all6 sulyzo 43. KismeretO kezisulyzoallvany 46. Treningpad 52. Rovid sulyzok allvanya 57. Meredek pad 1 . 59. Allround-pad 60. Multifunkcionalis treningpad 70. Kerekparerqorneter 71. Evez6gep 72. Fut6gep 73. Bordasfal 74. Hnzodzkodo kengyel 75. Hasizomer6sit6 pad 89. Eszkoztarolo szekreny .45 C

41 42 43

sulyzorud Naqysulyzos allvany
Kisstilyzos allvany Magneziumtart6 edeny Terdhajlit6 allvany

200 50/100 30/30 0/38 je35170 40/120 egyenkent 351 70

46
47

(pares) Treninqpad Gurnitarcsak (10, 15,
20, 25 kg)

®

Ir_~
Egy 200 m2-es

kondlclonalo terem pelda]a

«J(J!I-~
11 10

46
49

Sulyok vulkanizalt
gumiszellel (15, 20, 25 kg) Ontott tarcsak (1,25, 2,50, 5, 10, 25, 50 kg)

70 71 72 73 74 75

Kerekparergometer

kitartas, karhajlitas

koordinacio

(70-76)

40/90 120/140 80/190 100/15 120/120 100/180 70/150

Evezoqep
Futoqep

Bordastal
Hnzodzkodo kengyel a bordasfalhoz Bordasfalba beakaszthat6 hasizomer6sft6 pad Hatqerinc tehermentesftesere szolg. keszulek Ruganyossagtesztel6 gep Punching-Iabda Expander-impander Uqrokotel Deuser-szalag Ujjsulyz6 Bali-qep Golyosulyzo Hidrosulyz6 Kar- es TOkar

50

Kezi sulyzok

(1-8,10

kg)

kUlonb6z6 egy es ket fzOletet megmozgat6 marok tamar es

76 77 140/130 185 200 140 40/120 40/120 40/120 40/120 78 79 80 81 82 83

hosszusulyzo
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Rovid sulyzok (2,5; 5,0; 7,5; stb. - 30 kg) R6vidsulyz6allvany Gyakorl6 sulyzorud Terdhajlft6 rud (parnazott) Curl-rud Allithat6 nyom6pad Meredek pad I. Meredek pad II. Allround-pad Multi-training pad (12 tokozatu) Tomar sulyz6 (2-80 kg)

®."~
@
14® 14 26 ~4

2~ I 18 2~1 18

II II
57

rnozqekonysaq, (77-88)

koordinacio

E

23

D

84
85 86 87 88 89

57

Sulyernelo rnelleny labvedok

Sulyzoallvany
es fitness-eszkozok/qepek listala

145/80

Eszkoztarolo szekreny

50/110

®

Egy kb. 200 rn'-es fitness-terem

peldaja

CD

Kondicionalo

480

481

1--18.27----1 f3.6st--l0.97 ~3.65~

~----------$.~----------~
13.651--1 0.97 --t3.65~3.65+--10.97 ------I3.65i

TENISZpALVAK
pares jatek -> <D egyes [atek oldalkifut6 oldalkifut6 verseny esetere hatso kifut6 hatso kifut6 verseny esetere ket teniszpalya k6zotti tavolsaq a halo rnaqassaqa kozepsn a halo rnaqassaqa a ket tartooszlopnal labdafog6hal6 maqassaqa

n
G)
Versenypalyak

e

~1lJ
10,97 8,23 23,77m X 23,77m 2': 3,65 m 4,00 m 2': 6,40 m 8,00 m 7,30 m 0,915m 1,07 m 4,00 m
X

csamokmagaseeq osamokmagasseq fOIOtt

a MI6 folott az a1apvonar

~9.0> 4.40 5.10

111.00> 5.80~

I

A
I

TENISZpALVAK
h=1'.0 9.0

Teniszcsarnokok
A fedett teniszpalyak maqassaqa nemzetk6zileg meqhatarozott, A Daviskupa szabalyai szerint a teremnek 10,67 m rnaqassaqunak keli lennie. Az aianlott rnaqassaq azonban 9-11 m, de altalaban elegend6 a 9 m-es magassag is -> A torna- as sportesarnokokban 7 m-es csarnokmaqassaq eseteben is lehetseqes a teniszezes, A terem maqassaqat a hal6nal rnerik az aljzatt61 a terem kot6gerendajanak als6 szalaig. Az egesz palya folott 10,97 m-es maqassaqnak kell lennie. A kifut6ter kUls6 szelenek leqalabb 3 m maqassaqunak kell lennie. A kiil6nboz6. hosszoldalt lekontyolt tenisz-

:....----h=5.80 5.10 4.40 h"3.0
kifut6szele

_.l...I

7.0

I

CD.

I

I

I
aIapvonaJ

I

esarnokok

tipusainak

kereszt-

es hosszmetszetei

->

®.

11
8.23 0 91 10.97------------------1 . ' 12.79'----------------------1 1.37

A labdafog6 halonak 2,5 mm-es, 4 em-es hurkolasu dr6thuzalb61 keJl keszulnie, A jatekterek szamanak a lakossaq igenye szerinti rneqhatarozasa: Az aktfv teniszjatekosok szarna az osszlakossaq 1,6-3%-at teszi ki manapsaq, A palyak es a [atekosok k6zotti arany uj letesftmenyek eseten 1:30, a palyaszukseqlet klszamitasahoz a k6vetkez6 formulat alkalmazhatjuk:
Szukseqes palyak (T) szarna =

G)

:..:.......:.:.:::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::.::.: : .. :::::::::0·::::::::. : A teniszesarnokok tipusai: lebonthat6 esarnok, ailando esarnok as valtozf--6.40 --+-------11.88' -----I tathat6 esarnok. A esarnok bels6 meretei 18,30 x 36,60 m -> @. Mivel a tenlszpalya mereteire as a kifut6 reszekre el6irt nemzetkozi szabalyok csamokrnaqassaqok ervenyesek, igy a kovstkezdk ad6dnak ebb61:

~r /_B::::: :\ ~t
L't.C~3:&0=:'

Ket jatakteru

teniszesarnok

szukssges

alapteriilete:

Tees. 2 (egyes + pares)

(2 x 18,30) x (1 x 36,60) = 36,60 x 36,60 m
Tobb mint harem jatekteru

t.5% -osLes
0,912 1,37 ~-------------------

lakossag x3 100 X 30

Tees. 3 (egyes + pares)

teniszesarnok

alapteriilete:

®

Teniszhal6

a hal6 magassaga 80-90 err

1--2.50-+--------10-12.00---------t-2.50--i

CD

1---------------15-17.00'------------<

Gyermek tenlszpalya

Gyermekek szarnara keszult teniszpalyak teruletl szukseqiete teniszpalyankent 20 m2 -> ®. ' Parkolohely-szukseglet normal (nez6k nelkull) uzern esetsn: egy tenlszpalyara 4 parkol6hely jusson. Alapterulet nagysaga: a nett6 terulet ("hasznosfthat6 sportterulet") azonos a tenlszpalya naqysaqaval, valamint a treningfal es a gyermek tsnlszpalya szamara szukseqes terUiettel. Ahogy a tapasztalat mutatja, a nett6 terUiethez meg ennek 6Q-80%-a kapesol6dik mint alapterulet, A tenlszpalyak lehet61eg eszak-dell fekvestiek legyenek. Ett61 val6 elteres azonban lehetseges (a nyugati fekves kedvez6bb mint a keleti). Ket teniszpalyanal tobb palyat lehet61eg ne epftsunk egymas meJle. Egymas mogott elhelyezked6 teniszpalyakat atlathatatlan valaszt6fallal kell egymast61 elvalasztani. Mssterseqes megvilagftas a tenlszpalya hosszoldalan 10 m mapassagban. A teniszpalya epftesi proqrarnlanak meqhatarozasanal nem esak az azonnali szukseqlstet kell figyelembe venni, hanem a kesobblekben felmerulo b6vftesi igenyeket is. A tervezetet ugy kell kialakftani, hogy az egyes kesobbi epftesi folyamatok ne zavarhassak a meglev6 palyak hasznalatat. Mar a tervezss elejen is vegyuk figyelembe a kesobbl szukssqleteket is, mint pI. lakasok (palyadr, edz6, berl6) es garazsok epfteset. A teniszpalyak alkalmazkodjanak k6rnyezetUkhOz, keruljuk az idegen test effektust.

'6.40+--23.77----i-S.40<

a kOlenbezQ csamoktfpusok kereszt- as hosszmetszete->
E 0 DOE

®.

e
B

e
B
f-----$.57-----....

hasonlokeppen szamolva: 54,90 x 36,60 m. Ezek a meretek a sportolasi kihasznaltsaq lehet6saget tekintve egy ldealis esetet mutatnak. Ha "gazdasagos teniszesarnokokra" t6reksziink, akkor lehetseqes a beepltett teriilet csokkentese, de ebben az esetben ne szarnollunk a hasznalat soran hason16jatekmin6seggel. A teniszpalya hasznalata: 1. mindket palyan versenyszeru egyes jatak 2. egy palyan versenyszeru pares [atek 3. rnlndket palyan gyakorlas ill. szabadid6s tevekenyseqkent ket egyes, vagy egy egyes es egy pares jatek. Figyelembe veve a rnaqtakarltasi lehet6segeket a k6vetkez6 esarnoknagysag ad6dik: Tablazatszenlen Tees. 2 32 40 x 36 60 m. 1egyes + 1paros '?" , ezt a kovetkezokeppsn irhatjuk Ie:

A

A

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
B B

csamoktfpus
1 2 2 egyes 3 3 egyes 2. 2a egyes egyes

palyak
1 2 2 3 3 2 2

egyes pares jatek jalek
1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 1 1

szetessSg
18.30 36.60 33,90 ~.90 49.50 33.90 32.40

hosszti-

versenycelra EID 2E12D 2EllEll0 3E13D 3E12D 1Ell0 1Ell0

sag
$.60 $.60 $.60 $.60 $.60 $.60 36.60

nem versenycelra

-

e

e
·E 0

CD

alaprajz-e

®.

0

0

E

-

3Do.3E

-

20o.2E

=

egyes jatek palvamerete: E

= egyes [atek: 0 = Paras jatek; o. = vagy

f---4.00I--~--------------12.00-------------------I ~-------------------12.80------------------~

-----l

A -> @ kep el61nezele

,.r;

18.27 f---18.27 -----+-+-----(18.30)---, (18.30)

....

J

I'f
I

"

I

I

I

I

I

I I

I

c
I

I

36.~ 13S.80

i

3.00

a -> (j) kep el61nezete
c

I
c c

I
I
I

I
I

I
I

I

8.00-----------1

I I
I
I

1

I

Faljelzesek (16bbek kozott a felOtesek. iIIeWe a leves Otesek szarnara)

3.00

I
51' ft-----l0.97-------H ~-----12.00------_I le~6sfal 1Ogg61eges fal

..L \

I r
~
.;

I

I
I

I
I
I

I
l_

I,
I

I
I

I

I
I

L

,

i

I

I

I1

I

®

alland6 csamok egyvagylebb

palyaval

CD

allanda csamok egy vagy tobb palyaval

51'

\

1---8.00----1

\

®

Treningfal paros jatek szarnara, teniszfal + palya fal elotti lerUietenek ajanlott erlekei

(j)

Az

egyes jatek treningfala

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:."::.:.:.:.:.:.:.,,::.::"::."::."::.:.:.:.:.:.:::::.:.:.,,::.'::.,,::.:.:.:.:.:.:."::"::.:.:.:.:.,,::.,,:,,::.:.,,::.:.:.:.,,:,,::.,,::.,,::.:.:.:.,,::.,,::.:.:.:.,,:"::.::.:.:.:
keresztrnetszet-e

II

II

II

@.

keresz!metszet -> @.

482

483

6,25

r
minden palyara ervenyes altalanos pontok 6,25 oszt6vonal

T

MINIGOLF

-QJ
Minigolfpalya letesftrneny 18 egymast61 j61 elkOl6nfthet6 palyabol all, melyeket szamrnal kell sllatni es a minigolf rendszer alapszabalyainak megfelel6en kialakftani. Egy vsrsenyzesre alkalmas palyahoz tartoznak a k6vetkez6k: a tulajdonkeppeni jatekter a palya hatarvonala (legt6bbsz6r peremmel elvalasztva) a kezd6helyek jelzesei egy vagy t6bb akadaly (ezek hianyozhatnak is) a hatarvonat (bianyozhat) a kOl6nb6z6 lerak6helyek [elzssei (hlanyozhatnak) a eel Adott esetben egyeb rendszerspeeifikus reszek es [elzesek is hasznalhatok, A [atekter legalabb 80 em szeles es leqalabb 5,50 m hosszu legyen. A vfzszintesre tervezett [atekteluletek val6ban vfzszintesek is legyenek. Amennyiben a palya hatarvonala nines peremmel ellatva, akkor feltetlenul maskeppen kell ezt jelezni. A peremeket ugy kell kiepfteni, hogy lehet6ve tegyek a zavartalan jatekot. Minden egyes palyat el kell latni a labda kezdohelyenek jelzesevel. Ennek a jelzesnek egy miniqolfpalya letesftmenyen belOI ill. egy meqhatarozott palyarendszernek megfelel6en egysegesnek kell lennie. Az akadalyoknak felepltesukben es alakjukban praktikusnak kell lenniOk. Celjuknak rnegfelel6en helyhez r6gzftve kell 6ket telepftsnl. Ha ezek rneqsem r6gzftettek, akkor mindenkeppen jel61ni kell a helyOket a palyan,

MINIGOLF

~UJ
Egy rniniqolfpalya letesftrneny eseten minden akadalynak nem esak kOls6leg, han em jatektechnikailaq is kOl6nb6znie kell a t6bbi akadalytol, Biztosftaniuk kell a zavartalan jatekot, Az ugynevezett hatarvonal az els6 akadalyok veget jelzi. Az olyan palyak eseten, ahol ninesenek akadalyok felallltva, a hatarvonal azt jelzi, hogy a labdanak leqalabb milyen messze kell eljutnia a kezd6helyt61 ahhoz, hogy az jatekban maradhasson. Amennyiben az akadaly a palya teljes szelesseqet elfoglalja, a hatarvonal az els6 akadaly vegevel azonos. Az olyan palyak, melyeket esak a kezd6helyt61 lehet jatszani, nem rendelkeznek hatarvonallal. A hatarvonalakat es a [elzeseket ugy kell feltUntetni, hogy a kezd6hely jelzese azonos legyen az akadaly vegenek val6 [elzesevel. Osztopontjelzesek: A palyak azon pontjait, melyeken a labdat odebb- vagy athelyezhetjuk, jelzesekkel kell ellatni, A jelzes megadja, hogy merre szabad a labdat iranyltani es meddig. A kfindulasi pont jelzesetol a celt egy utesssl kell elerni, Hogyha cel-lyukak vannak a palyan, akkor ezek atrnero]e nem haladhatja meg a 120 mrn-t, A minigolf es a miniatUra!esillaggolf eseteben a cel-lyukakra 100 mm-es koriatozas vonatkozik. A jelzeseket minden palyan fel kell tUntetni. A golfot golfOt6kkei es qoltlabdakkal jatszak, Minden golfban hasznalatos Ot6 vagy mas hasonl6 tarqy hasznaiata is megengedett a minigolf eseten, A golfOt6 labanak felOlete nem haladhatja meg a 40 erns-t, Minden minigolfban hasznalatos labda es egyeb mas anyagb61 keszOlt golflabda hasznalata megengedett. A labda atmer6je ;:::37 mm es :'>43mm. Fab61, ternbol, Ovegb61, reteges Ovegb61, elefantcsontbol vagy mas hasonl6 anyagb61 keszult labdakat valamint billardlabdakat nem ismerik el miniqolflabdakent. A miniqolfpalyakat altalaban a k6vetkez6 meretek szerint epltik fel: A palya hosszusaqa 6,25 m, szelesseqe 0,90 rn, celkor atmeroje 1,40 m -t 484.old. (1). kep Minigolf: A svajci Bogni altai az 6tvenes evek elejen kifejlesztett jatek, 17 db 12 m hosszu betonpalyabol all, valamint 1 db kb. 25 m hosszu tavolutesre alkalmas palyabol. A betonpalyakat acelcso kerettel veszik k6rOI. Az akadalyok termeszetes k6vekb61 allnak, Cobigolf: KOl6nleges ismertet6jele, hogy az akadalyai el6tt ugynevezett .kapucskak" allnak, es ezaltal a eobigolf az egyik legnehezebb palyarendszerekhez tartozik. Az ilyen golfletesftmeny is 18 palyabol all. Letezik nagy tormatumu (12-14 m hosszu), valamint kis torrnaturnu (6-7 m hosszu) coblqolfpalya. Csillaggolf: Egy csillaqqolfpalya letesltrneny 18 palyabol all. A 17 bstonpalya egy felk6r alaku celkorrel vegz6dik, az utols6, a 18. palya azonban celkor helyett esillaggal. Innen ered a rendszer elnevezese is. A palya hossza 8 m, szelessege 1 m, a celkor atmer6je 2 m. A palyakat es6b61 keszult perem hatarolia. A labda kezdohelyet egy 30 em atmer6j(j k6r jelzi. A cel-lyukt 0 em keresztmetszetU. Az 6sszes rnlnlqolfpalya rendszer eseten az osszes akadalyt ugy valasztiak ki es konstrualjak meg, hogy azok megfeleljenek a sportaq elofrasainak, Minden minigolf jatekos szamara elerend6 eel, hogy a palyakat a lehet6 legkevesebb utessel teljesftse.

Ii

@

kozepkor - hatarvonal nelkOli palya

=p
1-401

~~_-'---6,2_5_~-~---=-----'

~l'
~

oszt6vonal

@

vulkan - hatarvonal nelkOIi palya - csak elutesseljatszhato

l,___J_p
1-40-i

CD

szalt6 (zar6sz6ggel ellatva)

hatarvonal

1---L_13c:::
:~.:: :::: ::: :::::.': ::::::::::::::::. '::::::: :::::::: :::::::: :::.',. ::.':: :. -r .. '::. '::.',' •. ', . '

f-75--i
: ::::::: :: ••;:::::

f3 L~
rezsutos

30 ! 35

T

~~~~'2=<=hm=arv=ona=I~~~,

r.6\ \!21

emelked6 palya "V' alaku akadallyal- palya hatarvonal nelkOI- csak elutessel jatszhato

.............................. Q.
ker hatarvonal

~~.\~34

p
®
f-;wl
hullamos aljzat

~

~

p
~
fekv6 kanyarulat

hatarvonal

~I
~

®

® 0
~

@

~
domboru es6

I~
4,65

20

H

20

T

40

.L

@ @
egyenes palya, egymast61 eltolt akadalyokkal

jobbra sz6gel6 palya

@

villarn

hatarvonal

(j)
I-4Q1
hid hatarvonal nelkOIipalya

~.II~'
.........................
40 :

@

labirintus

~

csak elutesseljatszhato

alaprajz-»

®.

®

esonka kupok

'il qCO
hatarvonal

70

::.', ,'::.' '.. ',';:::: v ::.. ::. ::::.'::::: : :::::: :::::: ::::::::: :. ::::::::::: : ':: :::::::::..... :::.::: ::::.:: . ::.' ' .'

Q..

'& elOtessel jatszhato

terden kiepitett celkoros patya akadalyok nelkOI- palya hatarvonal nelkul+csak

L..__b]
1-40,

_~
~

@

k6rplat6 - palya hatarvonal nelkOI- csak elOtessel jatszhato

®

1----1,26--+---2,5,O---_,.: uqrosanc

®
484

a hatarvonal jelzese a patyan, a billen6kar palyan fekv6 reszen van jel61ve billen6kar

~

I----~

-'----~"~

ablak

@

egyenetlen atW6k

~

~

'::::::. ':::::,':::::::::,':::::':::::::::::::::::::::::::::::

...... :..::::::::::::::_o:::::::::::::: :::: ::_ ::

@

f61fele ivel6 ek, kozepen egy goly6t atenged6 hellyel (ablakkal)

485

1. kezd6hely f9rfiak szemara 2. kezd6hely n6k szamara 3.jatekpalya 4. jatekvonal e.sanc 6. maganhelyiseg

GOLFPALVAK ~1lJ
Golfpalyak szarnara a legszebb tekvesil helyek a valtozatos erdosegek k6z6tti sik felliletO emelked6kkel, vi lagos erdoreszekksl vagy fa csoportosulasokkal, termeszetss akadalyokkal (vfzesesek, tavak) es dombokkal rendelkez6 terepek vagy tenger melletti dtinek. A golfpalyak nagysaga a szakaszok szarna es az ezeken belDl elhelyezked6 Iyukak egymast61 val6 tavolsaqa alapjan alakul, A golfpalyakat nem lehet 6sszehasonlitani mas szabvanyos es standard sportletesltrnenyekkel. A qolfpalyakat rnanapsaq majdnem kizar61ag csak vldeken lehet letesltenl, megpedig olyan terlileteken, meIyet el6z61eg mez6gazdasagi vagy erd6gazdasagi celokra hasznaltak, A golfpalya tervezese szarnos szakember egyOttes munkajat k6veteli meg, szukseq van tajepftesz rnernokok, golfjatekosok, 6kol6gusok, f61drajzi szakemberek, n6venybiol6gusok es 6kon6musok tudasara, Miel6tt az igazi tervezes megkezd6dne, fel kell mernl a helyi adottsagokat. A letesttendo golfpalyanak rendelkeznie kell bizonyos lak6szarnmat rendelkez6 vonzaskorzettel: a terseqben lak6k szarnanak egy 9 Iyukas palya eseten kb. 100.000 f6nek kell lennie, a telepuleseknek maximum 30 percnyi autout-tavolsaqra kell lenniOk, hogy egy 300 f6t szamlalo golfklubot letre lehessen hozni. (Ez a relaclo Nemetorszaqban meg 200.000 lakos / 1db 9 lyuku palya) Minden qolfpalya letesftrneny fontos reszel a gyakorl6palyak. MegkO16nb6ztetOnk qyakorloretet, gyakorl6pazsitot es k6zelit6pazsitot .... ®. A gyakorl6reteknek lehet61eg siknak kell lenni Ok, es leqalabb 80 m szelesnek, hogy ezaltal kb. 15 golfjatekos egyidejOleg gyakorolhasson. Legalabb 200 m hosszusaqunak kell lennie, de jobb, ha 225 m, a palyat ugy kell megtervezni, hogy az a szornszedos jatekpalyakat ne veszelyeztesse, A leqidealisabb hely erre a klubhaz kornyeke, A kozelftopazslt minimum 300 m2 felOletO legyen es j61 modellezze a val6di golfpalyat. A gyakorl60tesek szamara a hornokakadatyok legalabb 200 m--es felOletilek legyenek es kOl6nb6z6 szinteken heIyezkedjenek el, A golfpalya tervezes soran alapvet6 feltetel, hogy a letesitmeny vegcelja egy 18 Iyukas golfpalya, ami annyit jelent, hogy elegend6 terOletnek kell rendelkezesre allni, melynek legalabb 55, de inkabb 60 hektarosnak kell lennie. A 18 Iyukas golfpalyak eseten lehetoseget kell arra is adni, hogy a jatekosok csak felk6r6s (9 Iyukas) jatekot [atszhassanak, ebben az esetben a golfpalya az 1-9. Iyukig, vagy pedig a 10-18. Iyukig tart. A pazsltos resznsk lehet6seg szerint a klubhaz kornyeken kell elhelyezkednie .... @.
lejtos _...........

GOLFPALVAK
A gyakorl6helyek .... <D. vagy a r6vid jatek gyakorlasat szolgaljak, vagy pedig beteldntest adnak a golfsportba es lehet6ve teszik a golffal val6 tulaidonkeppeni ismerkedest, Egy golfcentrum, mint 6nall6 sportletesltrneny nem helyezkedhet el 10 hektarnal nagyobb terOleten. Mindenkeppen rnaqaban kell foglalnia egy gyakorl6retet. egy kozelitopazsitot, egy gyakorl6pazsitot es egy 9 lyuku palyat (3 PAR) .... <D. MegkOlonboztetjOk az egyes golfpalyak kOIonboz6 hosszusaqu szakaszait es az ezeken a szakaszokon belOIi varhato utesek szamat, a .Par=okat.
"Par" goifpalyak hosszusaqa fertiak szarnara 3 4 5 228m-ig 229-434m 435m-tol h61gyek szarnara 201 m-iq 202-382m 383m-tol

G)

golMska as kazikocsi

®

egy golfpalya reszei

\.._/'

A golfpalyak hosszara rneqallapltott standard 60-as es 74-es standard kozott mozog. A 60-as standard 3749 m normal hosszusaqot jelent, a 74-es standard pedig 6492 mot. A golfpalya reszei: a jatekpalya kezdetenel talalhato a rnereteben nem korlatozott, rogzftett starthely. Ennek elegend6 szelssseqgel, kb. 200 m2-es terOleten kell elhelyezkednie. A jatekpalyak 3050 m szelesek, es 10(}-SOO m vagy ennel hosszabbak. A golfpaIya vegen talalhato a sz6nyegszeru pazsit, mely lsqalabb 400 m2, de rendszerint 500-600 m2 nagysagu. EI6pazsitot nern mindenhol talalhatunk. Ennek minimum 2,5 m szelesnek keillennie. A durva, nyfratlan fOves resz, a kOIonboz6 magassagu novenyzettel a palyak menten ill. az egesz terseg teruleten is el6fordulhat. A homoksancok a leggyakrabban epitett mssterseqes akadalyok, de meg van az a hatranyuk, hogy egyes terOleteken idegen testkent hatnak.

_-

helyes

.:'.

(1)

),;SkwM")~"l"A~;;. ,.d»'~ 36H ......... ) eM) egy gyakorl6 palya alapkivitelezese .... @'

....

gorongy6s, hullamos

_ ~~yt~len elyes

®

a palya kibovitese egy 271yuku palyara a pazsitfeluletenek m6dozatai

A. qyakortcret, B. startepuletek, C. pitchin pazstt, D. parkol6hely, 1-27palyak

\.V

f7\ a pazsitto' val6 tavolsagt61 fiigg.

sane kiepftese, melysege es forrneja Minel k6zelebb van a pazsit, annal meredekebben latunk ra a sancra,

'vegeta~6srete{' ' ','

,.

" .. '

,,'

" ,."

"'"''''''',''''1''' '''," :15-20',

A qyakorforet, B rajthelylseqek, C,pitching pazstt. o parkol6hely, 1-18, palyak

®
486

versenyzesre alkalmas, szabalyos nagysagu 181yukas palya :

(j)

a mesterseqes golfpazsit reteqrendienek tipusai

egy 181yuku palya peldaja

23,

24.'

487

mosd6

es zuhanyoz6

VITORLAsSPORT - JACHTKIKOTOK
~QJ Egy vitorlas sportletesftmenyhez a vitorlasok es motorcs6nakok szarnara fenntartott vfzi as szarazfoldl kik6t6k is hozzatartoznak, Rendelkezesre all egy klubhaz, csonaktarolo csarnokkal vagy anelkul, A nagyobb vitorlassport-letesftmenyeket jacht kik6t6knek nevezzuk. A vizeket megfelel6en kell terhelni. Egy hektar vfzfelOletre 4-5 vitorlas, vagy 6 motorcs6nak jusson, A kik6t6kben as a vizekben a szukseqes vizmelyseq a haj6tfpusokt61 fOgg, A szokasos vizrnelyseq 1250 mm (lolle es uszonyos haj6) es 4000-5000 mm (tokesulyos haj6), Az allando vizallas kedvez6 a kikotoepltes szamara as biztosftja a haj6k blztonsaqat,

VITORLAsSPORT - JACHTKIKOTOK
DEUTSCHER SEGLER-VERBANO, HAMBURG ~

CD

61tozaszoba

f.j\
vttortas hajoosztaIyok tlpusal (szemelyzet: 1-3 fa) eqyaeqes osztaly (E )
vagy konstrukci6

~
hosszusaga seqe

sporthaj6k kik6t6helyei Rotterdamban ~ 443.old.<Z).kap

®

F6ldk6zi-tengeren

@

jolle

®

>-1,95-2,0

m__,

a jolle keresztmetszete

szetes-

es

a haj6

meretase
(m)

vlzbe-

a vitorla felGlete (m')

meqkulonboztetd jetzes a vitorfan

C
~ ~

csztal cllmpial csztalyck: larolo
finn dingj1) (1) finn repQla holland!" (2) csillaghaj6 (2) E E E E E

K

(m)

4,50/1,51 6,0511,80 6,90/1,70 6,69/2,00 8,90/1,90 8,15/1,90 6,2513,05 4,70/1,68 9,50/1,95

0,85 1,10 1,00 1,13 1,20 1,30 0,80 1,05 1,35

10 15(5) 26 22,93(s) 22(5) 24,3(5) 22,5(5) 10,66(s) 28,8

rekeszes

tarolo

soling

tornado sarkanyhajo'' (3) (3)
1)

E
E

arb6craklar

ket eqymas folottl kek hullamvonal fekete betrlk FD 5-agu piros csillag fekete beta T fekete beta 0 fekete betd W fekete beta T, ket parhuzamos alahuzasaal fekete ezam
fekete szarn 470 5,5

@
3,5xa haj6 hossza

I---

4,9-9,5

m

----t

nyitottt6kestllyoscs6nak

@

~1.7-2,1m------i

nyitott t6kestllyos cs6nak keresztmetszete

tomadc''

(2)

I
G)

alagsor

foldszint

470-es1) (2) 5,50 m-es jacht

E

K

---~=

a klubhaz sernaja

tovabbl nemzetkozi osztalyok: kal6z (2)
optimista (1) gyerek ifjusagi cadet (2) OK-jolle (1) Olimpiai-jolle (1)

E E

5,00/1,62 2,30/1,13 3,3211,27 4,00/1,42 5,00/1,66 4,20/1,50

0,85+ 0,77+ 0,74+ 0,95 1,06+ 0,95+

10(5) 3,33 5,10(5) 8,50 10 10(5)

piros

csaklya

®

Amerikai vizeken

CD

Porthamble-ben

es

420-as jolle (2) eqyeb nemzeti csztalyok (NDK) 15 me-es turajolle vagy 15 m2-es

E E E E

fekete betc 0 fekete beta G kek betOk 0 as K piros gyara sreqen elhelyezett fekete szam 420

@

tokesulyos cirkalo

@

0---2,0-3,1

m--;

t6kestllyos cirkal6 keresztmetszete

pi
lura-jolle jolle-cirkal6

pi
kal6z-jolle Ilnndingi lornad6 repOiO hollandi C-Jollek 5,05-osJoliek 470-e5

pi
KA-Jachlok AOAC-jachlok

pi
KA-jachlok

pi
versany[achtok

pi
5arkanyhaj6 C$illaghaj6

CA-cirkal6 AOAC-cirkc1.16

[ollectrka!o 20 me-ss [olleclrkalo

H-jolle

K K K

6,20/1,70 6,50/1,85 7,75/2,15

-

-

15(5) 15(5) 20(s)

fekete fekete fekete

beta beta beta

H P R

-

"az 1980-as moszkvai olimpia osztatyai + leengedett uszonnyal vitortashe]o osztalyok (kivonat) -H44.old.

@

t6kestllyos uszonyos cirkalo

®

a vltorlashsjok fajtainak as osztalyainak atteklntess
20 11--2,00--1 f--2,50--l

o

Kik6t6helyek sporthaj6k szamara Granville-ben

®

La Rochelle-ben

t6kestlly
t--2,0-2,9-----<

...'" ~i'T
",

fenakg6rbOIetes t6kestllyos cirkalo keresztmetszete
maqassaq 1 2 3 4 5 6
talapzat

szetessepe 4,00 7,50 11,00 14,50 18,00 21,50

, \\ ;\
\\

~16regyartott vasbetonelemekb61 keszult keszon homokt61tettel

el6regyartottvasbetonelemekb61apitett uszo ponton

®

Riems szigeten talalhato gyari kik6t6 kesz vasbetonelemekb61
keszulttala

®

m616 ill. toltes keresztmetszete
(rneretek)

Yarmouth-ban

®

San Francisco-ban

®

1---

1,55

-3,05

=-------t

nyitott katarnaran

nyitott katamaran keresztmetszete

6/18

150H-b-?:kikotdplllerek

6~

b ....,150 t-2001l-i

500 H---:_~gg~500

~W;'~i:;~
_SO--i

r~;:t:-~:~

olimpiai-jolle

Vaurien

Korsar

H-jolle

15 m'-es jolle
t---5,15-7,75~

CD
488

a haj6k r6gzitasei: a haj6k r6gzitase a stag as a kik6t6pillarek k6z6tt

®

haj6k r6gzitasei: a haj6k diaqonalls r6gzitase, stag as kik6t6stag

®

haj6k roqzftesei: a haj6k stag as kik6t6stag kozotti r6gzitase Y forrnaban

uszosteq polisztirol-tlsz6testekkel (kereszt- as hosszmetszet)

®

a kik6t6ben el6fordul6 haj60szt<llyok

489

VITORLAsSPORT -JACHTKIKOTOK
A hely kivalasztasanal Ogyelni kell a jegkepz6des gyakorisagara es formajara, hogy ezaltal meqakadalyozzuk a zajl6 jeg tagul6 es tol6 erejet. Minden sporthaj6 szamara szukseqes egy kik6t6hely, am ely a haj6 hasznalata szerint kulonbozokeppen van kialakftva (trening, hetvegi ill. szabadid6s celokra fenntartott haj6kik6t6k). Ebb61 kovetkezik, hogy kOl6nb6z6 kik6t6helyek vannak: vfzi kik6t6, szarazfoldi kik6t6 es csarnokkik6t6. A terOlet nagysaganal figyelembe kell venni a haj6k es a haj6khoz kapcsol6d6 esetleges berendezesek naqysagat is. Vfzi kik6t6 eseten kb. 90-160 m2, szarazfoldi kik6t6 eseten kb. 100-200 m2. Ez annyit jelent, hogy az 6sszterOIet kb. 200-360 m2. Minden egyes kik6t6helyre legalabb egy szemelyqepkocsi parkolohelynek kell jutnia. Az uralkod6 szellrany es a hullarnok mozqasanak tranya meqhataroz6 a kik6t6be val6 behajozasnat, A hullarnmozqasokat gatakkal es m616kkal cs6kkentik ..... <D -@. A vitorlashaj6k ki- es bejaratai szelessegenek meg kell egyezniOk a szornszedos kik6t6hely hosszaval vagy ennel nagyobbnak kell lenniOk, a kivont vitorlaju vltorlashajok eseteben a szornszedos kik6t6helyek hosszanak rnasfelszeresevel. A sporthaj6knak a kik6t6be val6 behajozas soran minden szeliranynal felvont vitorlaval kell behaj6zniuk, a kik6t6i bejarat utan egy 3560 m-es atmer6ju tordulasra alkalmas k6rnek keillennie. A m616k, a kik6t6i r6gzft6berendezesek, a steqek, a haj6szallft6 eszkozok es a kik6t6helyek konstrukci6i jelent6sen befolyasoliak a vitorlas sportletesltrnenyek hasznalhatosaqat a k0l6nb6z6 klimatikus feltetelek mellett -7 448_ old. A m616k (qataknak is nevezzOk 6ket) a hullamok elleni vedekszes eszkozei, meqakadalyozzak a kik6t6 aramlasok altall elhomokosodasat. A k6m616kat termeszetes, zuzott k6vekb61,valamint rneqhatarozott geometriai formaju el6regyMott betonelemekb61 epltlk, melyek elhelyezesukkor egymasba illeszkednek -7 488.old ®. A k6m616k mellett a levert idomacelbol keszult palankok a legelterjedtebbek. Elettartalmuk 20-30 ev. Vasb61, vasbetonb61 es leveg6vel t61t6tt cs6vekb61 all6 uszo pontonokat es styrofoam uszotesteket -7 488.old @.kep molokent es stegkent alkalmaznak. A vasb61 es vasbetonb61 keszult pontonok, melyek kb. 2 rneterre merOlnek bele a vfzbe, mindig alkalmazkodnak az adott vfzszinthez es segftik a vfz rneqnyuqvasat. A keszonok -7 488. old.@. el6regyartott vasbetontestek, melyeket az adott helyen homokkal vagy kaviccsal t61tve sOllyesztenek el.

1.65-1.70

SPORTCSONAKOK-EVEZOSCSONAKOK
-Ill
Az evez6s cs6nakok tlilnyom6 tobbseqben tobbszernelyesek es legt6bbsz6r egyesOleti tulajdonban vannak. Kajakokkal es indian kenukkal gyakran lehet talalkozni akadalymentss foly6kon es kornyezeti szempontb61 megfelel6 vfzi utakon. A klubhaznak eszakra nyfl6 ablakkal vagy fels6 meqvllaqltassal kell rendelkeznie, hogy a nap sugarai ne hatolhassanak be az epuletbe. Kapui ;:::2.50 x 2.75 m-esek legyenek. hogy a haj6k beferjenek a klubhazba, A csarnok szelesseqe ;:::6.00 m . A csarnok hosszusaqa 30 m, a csarnok rnaqassaqa lehet61eg 4 m .... @. Az evezolapat hossza 3.80 m legyen, Az evez6tollak szelesseqe 15-18 cm. Ezek tarolasa a bejarat kozeleben vfzszintesen elhelyezve polcokon vagy pedig szorft6gyuru segftsegevel felakasztva. A haj6csarnok es a steg kozott teltetlenul biztosftani kell egy ;:::20-30 m szeles kik6t6i savot, a haj6k tlsztltasa es osszeallftasa celjab61, valamint a vfzi t61t6allomasok elhelyezesere es a hajoszallfto kocsik tarolasara, Kik6t6hely kozeleben lehet61eg legyen satorozasra alkalmas fOves vagy erd6s terOlet. A trening szarnara klalakltott evezosrnedencet r6videbb lapatokkal hasznauak .... @.• egy 8 evez6s haj6 eseten a medence nagysaga 12,60 x 7.60 m. MegkOl6nb6ztetOnk egy- vagy ketoldalas evez6s rnedencet, A vfz cirkulacioiaval hasonl6 aramlasl felteteleket blztosltanak, mint amilyen a szabad vfz ararnlasa, Letesftmenyek lehet61eg legyenek osszekottetesben tornatermekkel, uszodakkal es ezek 61t6z6ivel.

o

r.'\O-----8.5-------<
orrevez6s versenycs6nak (egyszemelyes)

~~§~

~I20

... ~35~"~~C20

a tengerbe epitett abal

(7;\~------11,0/13.5 \£; 2/4 evez6s kormanyos nelkOli cs6nak

G)

1
a tengerbe es ab61be epitett kikat6

T

4-====:3:{$#~&~~@!~~~~a

~~~G~I=I$J~~Z]j&l;$::2>==f-:::70==-i

=-=

fn\
\£)

.!P.

tenger k6tve

es kikat6 csatomaval ossze-

CD

>-------------·19,50'-------------1 8 evez6s cs6nak

CD

0--------7.5/12.5/17.5-----versenycs6nak

120

1-35-1
60 70

(t-es, 4-es. 8-as)

~

®

kikat6i be-

es kijarat csatomak eseten

----1

,

o

® ®

'__---6.50-7,0/8.25-8,5tilracs6nak 1. ill. 2 evez6s 1--1 ,70-1 ,8D---<

kikat6 be- es kijarat foly6k eseten

----: - - - ...

r- -. "'0 N...
"'0
C\ico)
N('I') co)

~-II~-~
o------10.50-11,00/17.60----__i
4. ill. 8 evez6s

"'·0
"'·0 N..,(I')

(j)

0--------8,5/10.5-------<
gig 2. ill. 4 evez6s

~
1-1.011.05 .....

~Is===~~~~~~_
-<lC--;--_.._,_[ I-:;::..~ _;::..~ ~:~ _.;;:::.:~,,__I ~
>---------11,5--------l

@

kluohaz metszete

@

haj6tarol6. egyenkent 2.00-2,50 m

~

10.0

8.0__._j:8.0---l: 8.0~
8.0 10.0

®

csonaktarolo csamok serneja, egymassal frontallsan elhelyezked6 ajt6kkal. III-

....,__~8.0----4 csonaktarolo csamok sernaja, egy
vagy mindket hosszoldalon ked6 ajt6kkal elhelyez-

-I -I

-t

~
s

81... -18
,.. -I I-

-I

l-

haj60szlaly

haj6nagysag

-t

lI-

a kikat6hely szOkseges nagysaga hossz (L) 4.50 6.00 7.00 9.00 10.50 szelesseg (6) =3.00 =3.00 =3.50 =4.00 =4.00

bizlonsagi tavolsag (S) ca. 1.00 ca. 1.00 ca. 1.50 ca. 2.00 ca. 2.00

az utak szukseqes szelesseqe
(F) 5.00 6.50 7.50 9.50 11.00

® ®

barka ::::z

...
s Is F-Hfinndingi repOl6 hollandi. csillaghaj6. sarkllnyhaj6. 5.5

haj6 hossza 4.50 6.05 6.92 8.90 10.40

haj6 szelessage 1.51 1.60 1.72 1.90 1.90

;9
>-+- L _,_._ F

~

(.:;\

\.!..J

-++az at ~Iimpiai vltortashajo osztaly szarazfoldi kikat6jenek nagysaga

s

Is -4-1--

... -t IL -++- L

-I -f

• >c--4.8-6.5/4,0 5,2kajak kettollufapattal (1

5

2

r)
""C
)
~SO::::;--

1617

"60/80<

110114

s

ill. 2 evez6s)

rn-es osztaly

~~==~==~=====~~~~~6 r' 1
16 16 >--------11.0--------< 4evez6s

@

@

10.96

>-1.25'" metszet

ketoldalas evez6smedence

c:
~.O

5,214.0-6.5----<

( "k
"75-80<

17

114118

@
---b---1

lndianksnu egytollillapattal

---II

klubhaz

__{C?============:::-:::Jl.::~~(~~Jr~pO 115
0--------11,0--------0 _

@

haj6zhat6 viz

@

berak6

cs6nakcsamok
viloriashaJ6

6.50 x 3.60 m x 2.80 m

[
®
Egy jachtkikat6 peldaja

@
9. 10. 11. 12. 13. bevasartokozpont kioszk haj6asztalos mdhely raktar a haj6k tali tarclasara travelift

versenykenu

8

evezos, kormanyossal

~---6,OY.7,0 0-------9,0-------0

-----< 1-9011,15 ..... haj6zhat6 vizi ilt tilrasport szamara,

8. hotel as etterem

®
490

egy sporthaj6-kikat6

peldaja

@

tilrakenu

6 as 10 evez6s, kormanyossal

min. rneret

haj6zhat6 vizi ut tilrasport (normal)

szamara

491

ViZISPORTTELEPEK

~lll

LOVAROAK

A kenu-szlalom sport gyakorl6palyalra vonatkoz6 kovetelmsnyek:

~CIl
A lovaqlasra alkalmas letesltrnenynek lehet6leg kozvetlen kapcsolatban kell lenniOk kilovaqlasra alkalmas terOlettel. Az olyan terOletek, ahol magas a talaj es leveg6 nedvesseqtartalrna, mint pI. amilyenek a volgyben elhelyezked6 terOletek, valamint a szelcsendes helyek nem alkalmasak lovasletesltmeny epltesere, mert az ehhez szukseqes elengedhetetlen szellczes es legcsere nem megoldott. Dombos helyeket ill. szeljarta zonakat kell el6nyben reszesfteni. Az epuletek es a lovagl6palya lejtese legfeljebb 10%-os lehet. A nyeregkamra lehet6leg hosszu teglalap alapu falfelOletekkel rendelkezzek, szelesseqe pedig 4,0-4,5 m legyen. A nyergek harem, eqyrnastol eltolt sorban helyezkedjenek el .....®. a nyeregkamra es a csutakolohelylseq fUthet6 es j61 szell6ztethet6 legyen. A lovagl6- es zsokecsarnokok szabad belsornaqassaqa leqalabb 4 rn, -:. ® - ®, A nez6kozonseg szarnara kialakftand6 helyekre tulajdonkeppsn nem vonatkozik kulonosebb szabaly, Ugyelni kell azonban arra, hogy a nezo ne tul meredeken lassen ra a lovakra. A legjobb meqoldas az ugynevezett nez6i korfolyos6 --7 @, ahol az els6 sorban Olnek, a rnasodlk sor viszont allasra alkalmas. Az e mogotti terOleten el kell fernie ket egymas mellett elhalad6 szernelynek. Egy 24 x 40 m-es naqymeretti palya eseten a rendelet kb, 200 016- es allohelyet fr e16. A f6bejarat magassaqat ugy kell rnereteznl, hogy egy kozeprneretu teheraut6 beferjen rajta, tehat 3 m szeles es 3,80 m magas legyen. A rnellekbelaratoknak ;:: 1,20 m szelesnek es ;:: 2,80 m magasnak kell lenni Ok. Az ajt6knak kifele kell nyflniuk. A szeqelynek mint a lovaspalya lehatarolasanak kulonbozd feladatot kell ellatnia .....@ Megkonnyfti a lovak dresszirozasat es rneqvedlk a lovast a serulesektol, A szeqely rezstijenek lejtese a vertikalistol 20° vagy ennel kisebb. Az Ovegablakokat, melyek a lovaqlopalya aljzatatol 2 meterre vagy ennsl alacsonyabban vannak, suru raccsal kell biztosftani. 1000 m2-es mozqasi ter kb. 10 16 szarnara elegend6.

1. Termeszetes letesftrnenyek:
lejt6s terepen (lejtes 1:100, vagy ennel tobb), nyllvanos vfzi kozlekedes szarnara nem [arhato vfziutakon, vagy hasonl6 jellegu foly6kon, melyek masodpercenkenti vizattolyasa 10m3. Malmok ill. erormli korOlhuliamzas eseten a foly6knak leqalabb 8 m szelesnek kell lenni Ok, akadalyokkal vagy azok nelkOI (kapuk beepftese) ..... 2. Mesterseqes letesitmenyek; az Augsburg melletti olimpiai letesftrneny, a lechi Eiskanal, 550 m hosszu, A vasbetonb61 keszult csatorna bstonakadalyokkal van felszerelve, lejtese 6 m. Az evez6s- es kenusport szarnara a verseny- es treninqtavokra vonatkoz6 kovetelmeny 32 kapu .....®.

G)

a kenu-szlalom versenypalyaja zsilip vfzeses

1--90

--1

I----

l,77---l

I

G)

a 16es a lovas szarnara meqhatarozott mertekek

~

__L

50

0.4

J
~-I---------

= 1:12.5

e.

I

~
+
100 106 325

®

hosszmetszet ..... CD.

®

keresztmetszetA-B ..... CD.

zsilip az indit6 talapzattal a kedvezo palyairany delnyugateszakkelet
>--1000m terf evezos

noi kajak 500 m ----< _
I-

lerti kajak es kenu 1000 m, noi evezos 2000 m

~
~

-l::
stegek

®

/--1,25-1,30-1

1----2,40-2,50-----1

a 16bebocsatasa

®

kapuflstall6i lolyos6

CD

1--<;1,25-1

lo es lovas

sportol6k -'"

I

§

~
c

'0

!
['J

2~-5+-0:.::m

_

®

iocom -------+---(nemzetk6zileg rneqhatarozott meretek alapjan)

500m

----!----

500 m ---+-

100m (100m) -+--I

a mOneheni evezos- es kenusportversenypalya 6 egyenkent 13,5 m szeles palya

®

zs~keterem

®

lovagl6terem

ii ?f""'--t + ? t t ;:TY 9 t t f ,51 y A
81i
3

...-?
~
~

...--

az evezosok alaprajza

teher csucsos bojak

;;

(
1,60

20:

.6:Z
1,90

~
25,

-t

33'

T

T

®

1------3,60-----1 sportcs6nak

1

(j)

I----

4,73----"---1

1

runacs6nak

®

LE]I~+ I::::;
6,45
----I

1
33'
65

1

,65

65

i:.

50:

/--

55

-+-

55

----i

clrkalo

(j)

nyereg takar6val

®

nyeregtart61al
r17t17t171 r2Oj-20j

@

a tribOn k6rfolyos6val f- 60 --!-40

I~

~

Z
@
motorasjaeht

92

2,05 4,27

r

0

+- 90----1

o~~ ~oo

n t..

®

I--'--

6,30

----i

7,80

utasfOlkes rnotoroshajo

@

motoras nira-oirkalo

®

kengyelek

@

.::::::: ..::::::: ...:...:::::.:::,::::: .. :: ::::....:::::: feszitozablak

@

perem oldalnezetbol

@

celszeru nszofolyoso

492

493

LOVAROAK
~QJ
Alapjaban veve a k0l6nb6z6 lovaqlo-letesltrnenyek uzerni funkei6i messzemen61eg megegyeznek egymassal, eltekintve a k0l6nleges uzerni variacloktol ill. a helyi adottsaqoktol, A programtervet ez els6sorban esak oly m6don erinti, hogy milyen nagysagu az uzern (mennyi az lstallohelyek szama). Az uzern naqysaqa tulaldonkeppen esak az egyes helyissqek rneretelt hatarozza meg, valamint hogy a kul6nb6z6 funkei6kat ossze lehet-e kapesolni ~ CD, Epfteszeti szempontb61 azokra a helyiseqekre kell ugyelni, melyekben a lovakat elszallasoljak, apoljak es ellatjak, Kedvez6tlen id6jaras eseten rendkfvOl fontosak a fedett lovardak a lovaqlas zavartalan rnukodtetese erdekeben, A lovardak epltesenel gondolni kell a lovaszok, az istallomesterek es a lovagl6oktat6k helyiseqeinek, lakasainak tsrvezesere is, Az uqratopalya hossztengelyenek a lora es lovasra val6 tekintettel eszak-del iranyunak kell lennie ~ @), mivel az akadalyok nagyobb resze a lovaqlopalya f6tengelyenek lranyaba nez, Azoknal a versenypalyaknal, melyek eszak-deli lranyban helyezkednek el, a biroi tribun6k es az egy oldalon elhelyezked6 nezotribunok a palya nyugati oldalan talalhatok, mivel a legt6bb versenyt delutanonkent rendezik. Egy lovaqlopalya legkisebb nett6 merete (a tiszta lovagl6felulet) 20 x 40 m ~ 2. tovas-mutatvanyokhoz ill, a sokoldalusaqu vizsqakhoz M osztalyiq 20 x 60 m-es lovaqlofeluletekre van szukseg. A lovaqloterulet melletti belovagolhat6 szeqelysavnak minden egyes oldalon <: 3 m-nek, a bejaratnal <: 5 m-nek kell lennie, fgy a lovagl6palya brutt6 naqysaqa 26 x 48 m ~ ®. A versenyrendezvenyek soran a nez6k lovagl6palyat61 val6 tavolsaqa legalabb 5 m legyen. Bels6 vizsqak alkalmaval20 rn,
raktarozott
anyag

SiUGR6sANC

metszet

lovagl6ter

G)

/
/
A
k6zepes es nagy sancok
E L

a siugr6saneok epitesenek vazlata

A k6vetkez6 jelzesek hasznalatosak: P TP K B M M1 L L1 H N H:N a b c R1 R2 R3 T U E F A Vo = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

e~e~~~~~~~:~enek lovak altai r----1 szabadban talathato letesltL ":menyek ." •......... ralatae

c:J fJ~~rJr

a fedett

as

beepltett

termek -csak emberek is

szamara [arhato jarhato
utak

utak

= normalpont

egy lovas letesftmeny bels6 helyisegeinek elrandszesl semaja

Andreae

o
11---'

0t6
20

• tcnzsotas vcttrzeetas x 40m

es

----- ...
i

meqhatarozasa szerinti versenypeIya nagysag 50x 100m
I

100kg-nak
megfelel

egy

16 napi

l__j~--j

dresszfrozas alkalmassaqt vizaqak az
ugrat6lovak

2Ox60m

,

____________

J

:

i

150x300m

t61

m'

azukseqlete kg 5 8

egy tcra juto raktarozando tartalek
h6napok

szama 1 12

kg 150

m' 0,33

I

L

D
l
:

l

"

J

25)( 80m • 30)( 80m

ezamara

• dfjuqratae, ket r~gatu hamos
l(

-----------------, I
I I

-----_ ... - ...

"

-ig

~

E

zab aaena

0,22

:

T I
J.

I
c:

.:; -g, i!l 's
'N

'iii

tercrae

hoeszu

es tart6s

1,00-1,18 2,900 0,59 1,43-2,00 1,05-1,18 kb. 20 kg (a
bokszokban tartott lovak

preselt tarolaa

f--17

29-34

I"?SSZU es
tarolas
szalma

tartus

60

40

80m. 80m

dressalrvlzaqak szamara akadalypalya alkalmazas

l(

~:~o!Oro~~~
-a nezdk lovagl6palyat61 Jegkisebb tavolsaqa ________________ :J val6:

I I I I

"'T ",'f!'8,~
2a~~

bales tarolas

~

I
JI

I I

a hely

CD

fcrmatuma

a nyitott lovagl6palyak meretei

favazaa

CD

:~!:::::t,
szerkezet befogott

:E::l :~<""
haromcsuklos
keret kivul eJheJyezked6 a

>""~

-C::f:.::.'.'"
harcmcsuklos
keret egy kulonleges

"'II 1

1

>

~

E

f~r~1~:~~~16 0,42-0,50
vagott egy 16ra

tleztantartasahoz) kb. 15 kg

3

1.825

f--

26-37 19-22 8-9

f--31-16

(100

mm

hosszura tekarmeny)

2,22-3,33

1.375

szamltott takarmanytarclo-kapacltas

o

tabella pont kritikus pont (a megnyugvasi szakasz vege es a kifut6iv kezdete) a felugrasi palya g6rbjjletenek vege megnyugvasi szakasz (P es K pontok altai kozrszart szakasz) P pont B pontt61val6 tavolsaga a sane kezdetetol P pontig rnert tavolsag a sane kezdetet61 K pontig rnert tavolsag Lfjjgg61eges vetUiete L vizszintes vetUlete a vizszintes fJJgg61egeshezval6 viszonyulasa a sancpalya lejtese a teluqropalya lejtese az alappontt61 (P) a kritikus pontig (K) a rafutasl szakasz lejtese a rafutasl szakasz es a sancasztal k6z6tti iv sugara a felugrasi palya es a kifutasi szakasz k6z6tti iv sugara a sancpalya es a felugrasi palya k6z6tti iv sugara a sanepalya hosszusaqa a raiutasl szakasz azon resze, ahol a sebesssq mar nem n6vekedik a rafutasl szakasz azon resze, ahol a sebesseq n6vekedik a ratutast szakasz osszhossza (F= U+E+ T) a kifutasi szakasz hossza a sancpalyan elert sebesseq (mlsee) az asztal szelet61a bir6i torony als6 reszeig terjed6 tavolsag vizszintes vetUlete

c
30' 62 71 80 89 99 111 124 137

c
35' 52 58 65 72 80 90 100 110

c
40' 44 49 54 60 67 74 81 88 8.8 9.7 10,6 11.4 12,5 14,0 15.0 16.0 4.6 4,8 5.1 5,3 5.5 5,7 5.9 6.2 21 22 23 24 25 26 27 28

9-12' ~ -0,56 0,54 0,52

8-10' 0,50 53,0 0,48 51,0 56,2 61,S 66.7 72,0 77,2 82,S 87,7

_a b
I

35-37' 36-38' 37 39' 38 40'

65.3 71,5 77.7 84.0 90.2 96.3

63,0 69,0 75,0 81,0 87,0 93,0

60,8 66,S 72.2 78,0 83,7 89,S

58,5 64,0 69,5 75,0

80,5
86,0 91.5

CD

rneretek

egy lovaplopaIya naqysaqa-

Q

= a felugrasi palya tengelyet61 a bir6i torony el0ls6 szeleig terjed6 tavolsaq

kis sancok E L

c

c

..

c 40'
21 25 28 32 37 42 4,5 5,1 5.8 6.5 7.2 8,0 3.3 3.5 3,7 4,0 4,2 4,4 15 16 17 18 19 20

8-10'

7-9' 0,48 19,5 24,8 30,0 35,3 40,5 45,8 0,46 19,0 24,0 29.0 34,0 39,0 44,0 0,44 18.5 23,3 28,0 32,8 37,S 42,3

6-8' 0,42 18,0 22,5 27.0 31,S 36,0 40,5 0,40 17,5 21,8 26,0 30.3 34,5 38,8 0,38 17,0 21,0 25,0 29.0 33.0 37,0

30' 35'
26 32 39 46 52 59 23 28 32 37 43 49

ij - 0,50
20,0 25,5 31,0 36,5 42.0 47,5

-a
b
I

30-34' 30-35' 33-36' 33-36' 34-37' 34-37'

keretezoqletekk

A legals6 bfr6i kabin k6nyokl6jenek a sane szele altai bezart vfzszintest61 val6 tavolsaqa "d"= D x tg 16-20°. A kabinokat a sancasztal szele es a "d" pont vege kozotti lejt6 vonal rnenten lepes6zetesen kell kleplteni. Az egyes kabinok fels6 szelenek aljzata a k6ny6kl6 alatt 1-1,20 m magasan helyezkedik el. A torony palya tengelyevel bezart szoqenek 7-10° -osnak kell lennie, hogy ezaltal a versenybfr6k az egesz repulesl szakaszt es a landolast is szemmel tudlak kfserni. Az E/5 rafutasl palyaszakaszon lehet61eg sok egyenl6 tavolsagokra elhelyezett starthelynek kell lennie, melyek fUgg61eges tavolsaqanak egymast61 kb, 1 more kell lennie, A legals6 starthely = E-E/S A felugrasi palya K-nal val6 legkisebb szelesssqe = U17 + 4 m

faltamaszokkal

CD
as votttzaaroterem, kisebb egyesOletek csarnok heJyett. Maganistall6k. Ozemekben a f6palyak kfmelese

Megjegyzesek:
Minden lejtest a regi felosztasban (360°) adunk meg, Ha az atmenetek egymassal parhuzarnosak, akkor R1 es R2 ennek a parabolanak legkisebb g6rbOletei. A termeszetes ratutasnat a f6kepp hasznalt felOleteket 2 m-es kozonkent jel61ni kell, hogy ezaltal megk6nnyebbftsOk a starthely pontos meghatarozasat. A sancasztal lejteset, valamint a raruto palya es a sancasztal kozotti g6rbOIet tobb pontiat mlndket oldalr61 beepftett profilokkal kell biztosftani, hogy ezaltal a szakmaban nem [aratos munkasok is a sane pontos es helyes g6rbOIeteit tudiak letrehoznl a sane karbantartasi munkal soran, Ajanlatos a teluqrasl palya mentsn rnindket oldalon egeszen a kifut6palyaig profilokat felszerelni, melyek kul6n6sen magas Mallas eseten lehet6ye teszik a palya pontos kialakftasat. Altalaban az olyan sfsaneok, melyek L hossza t6bb mint 500 m, nem epfthet6k 21 min/sec Vo-nal kevesebbre. 90 m-nel t6bb L-Iel rendelkez6 sfsaneok epfteset nem engedeIyezi a FIS (kiveve, ha ez egy sfrepOI6sane).

rneretek

lovagl6csamokok keresztmetszete

0
D

014,Om 12,5x25,Om

lonzscloeseten a erdekeben
Nagyobb

D

15,0 x 30,0 m

01
I

kisebb munkapalya. Csak maqanistallok szamara. EgyesOJetek szarnara ez csak veeameqctdas. Nagyobb Dzemekben kett6s palyekent alkalmazhat6 maqanlstaltok as kisebb egyesuleti lstallck, nagyobb uzemek kett6s palyaja minden uzemfajtanak a normal Lehetsegesek a dresszfrvizsgak nagyobb Ozemek es intezmenyek melyek a dresszfrozast helyezik

20,0 x 40/45 m 20,0 x 60,0 m

meretei.

az ugr6sanefontosabb reszelnek normal: H:N= 0,48--0,56 Egy sane normalponqanak rnegallapltasa; P = L1-M, aholis az M normal; M = O,5-0,8Vo, sancoknal P-ig 70 m M = 0,7-1,1 Vo, sancoknal P-ig 90 m M1 = <Hl,2Vo R1 " O,12Vo2--O,12V02+8m R2 = 0,14-Vo--O,14V02+20m R3 = az el6eprtes profiljait tlgy valasztlak meg, hogy azok a repOlesi g6rbenek a legjobban feleljenek meg.

T U A o
Q

=O,22Vo =O,02Vo' = 4-5 Vo vlzszintesnel kifutasi szakasz = 0,5-0,7 x L1 atoronyals6 szeleig =O,25-0,50xL1

I

reszere, el6terbe es

25,Ox 66,0 m
a palya merete

o

a lovagl6terem

formaja

nagyobb lovasiskolak szamara ugrat6 dresszfr kikepzesseJ. Nemzetkozi dresszfrvizsgak lehetsegesek felhasznalas

lovagl6termek meretei

®

metszet

lovarda (GerolsteinlEifel)

epitesz: Schnitzer

P"lda: a terepnek megfelel6en a k6vetkez6 adatok ervenyesek L1-re es HlN-re: H/N = 0,54, e = 35°, L = 87 m, A tablazatban On a k6vetkez6ket fogja talalni: L = 87 es az oszlopban balra Vo = 26, ugyanebben a magassagban e=35° alatt E=90 m, U = 14esT=5,7, F= E+U+T = 90+14+5,7= 109,7m, Egy sisane, mely a fentiekt61elter, engedelyeztethet6 a FIS altaI. Egy ilyen esetben a sisane kivitelez6jenekazonban irasban kell megindokolnia d6nteset.

494

495

SIUGR6sANCOK Felvilaqosftas: Deutscher

Eissportverband,

Betzenweg

34, Munchen

JEGPALVAK ~ (I] ~ 480. o.
Termeszstesen befagyott tavak, foly6k (a kikiit6k kiepltett partvonala ved a jegnyomas ellen) es szabadteri fOrd6k jegen kfvul a jegpalya alkalmas mukorcsolyazas, jegkorong, jegliiveszet uzesere is. Torkretlzalt-jeqpalyak: teniszpalyakat, giirkorcsolyapalyakat vagy egyeb nagy feluletU terUieteket (melyek kb. 10-15 cm-es peremmel vannak ellatva) 2 cm vastag vizreteggel fellocsolnak, a vfz elvezetese miatt fontos az alaqcsovezes, Mujegpalyak: a hezagmentes ontott padl6 (esztrich) alatt kb. 2 cm-re hut6cs6rendszer helyezkedik et. Purnpas rendszer rnelyhtitiitt sooldattal vagy hidegleveg6s karnrakkal (a legtiibbsziir amm6nia-kompresszoros eljlkassal) rnukodik --7 ®. - ®. Standard gyorskorcsolyapalyak: Hosszusaquk: ~ 300 m, 333 1/2 m, normalhossz: 400 m. 50 cm-re a palya bels6 peremet61 merve, A bels6 kanyar sugarai ~ 25 rn, a keresztezesek ~ 70 m. Kett6s palyakent alakftand6k ki a qyorskorcsolyapalyak --7 @. Gyorskorcsolyapalya: 400 m 2 x kozeptsnqely = 2 x 111,94 = 223,89 m bels6 kanyar = 25,2 x 3,1416 = 80,11 m kuls6 kanyar = 30,5 x 3,1416 = 95,82 m Keresztezes tiibblet hossza keresztszes hossza" + palya szelesseqeosszeqenek negyzetgyiike 70 moen = 0,18 m Osszhossz: 400 m Bobpalyak: a kanyarokat jegb61 epltett falakkal emelik meg. A nezoteri helyek lehet61eg a bels6 kanyaroknal helyezkedjenek el, kulonben elejuk h6b61 vagy szalrnabalakb61 alto vedosancot kell epfteni. R6dlipalya: E-ENY-EK-i tekvesu helyeken, lehet61eg viilgytekn6ben. Hossza: 1500-2500 m, esese: 15-25%, szelesseqe: ~ 2 m. Sfk vagy ellenemelked6s kifut6, kanyarok meqmaqasftasa, az akadalyok szalmabalakkal vagy hosancokkal val6 ellatasa fontos. A starthoz felvezet6 ut ne egyezzen meg a palya utvonalaval, vezessen mellette. Tcivollovopalyak:
--7

JEGPALvAK
-7

1.starthely 2. rafuto 3. asztal 4.kifuto 5. niiz6tribOn 6. versenybiroi tornyok

Ill -7478.

O.

Felvllaqosftas: Deutscher
Deutscher Munchen. Curlingverband,

Eissportverband, Betzenweg 34,

olimpiai sane

Jegteke: --7 CD. Palya hosszusaqa 42 m, szelesseqe 4 m (lehstseqes a 30 x 3 m-es verzi6 is). Elvalaszto peremek: 1 m, a jatekter vegen ~ 60 cm. A start- es a celmezot harem oldalrol kiinnyen atlepheto faakadalyokkal kell korulvenni.

olimpiai sane

I
"'

"
, I I

II

'/
/ I,

6

IIIIIIIIJ

I

t,

,

~~~
o

tJ
-+

II

III

I ~~

+-

~~
~~§
J!lc. :Q m
,0 ctl

~O

+-

-,

~~.~ ~ ~
sn

.0 ·0 N

<D "<

0

11

Curling: --7 @. A palya hossza: 42 m, celkor (Tee) atrnero]e: 3,65 m. A celkor kozepeiq: 38,35 m. Rossz id6 eseten a palya hosszat leriividftik 29,26 more. A foqantyus granittiimb sulya: :0; 19,958 kg. Kerulete: :0; 91,4 cm, magassaga a kerulet :0; 1/8-a vagy ennel kisebb.
jiigteke palya m(jjiigstadionokban curlinqpalya

CD": jiigteke palyaja

Jegkorong: Jatekterulet: 30 x 61 m. Kapu: 1,83 m szeles es 1,22 m magas, mely miigiitt is folyik a jatek, A jatekteret koru! kell venni 1,151,22 m magas tabol vagy muanyagb61 keszult palankkal, ill. --7 ®. Mukorcsolya: a jegfelulet negysziigletes ~ 56 x 26 m :0; 30 x 60 m. A nyari hasznalatra (marciust61 novemberig) alkalmas giirkorcsolyapalyanak es teli hasznalatra (decembert61 februariq) alkalmas jegpalyanak. A palya fels6 felulete alatt 2,5-5 cm-re hutocsorendszer heIyezkedik el --7 @ (terrazzo eseten ez nem lehetssqes)

kek 0,3

Felvllaqosftas: Deutscher
Thomas-Menn-Str.

Rollsportbund, 6c, Fran kfu rtiM.

M.l :600

GORKORCSOLYAPALVAK

CD

Garmisch-Partenkirchen

®
lOa -_ ...

Holmenkollen

o
1-2

--+llJ
jegkorong

l.
~

i- 20.97
I

111.94 70

1500 m-es start

:gO'1
+5.4

-+- 5

-l

-,
..:

!'.".'
0.5
'

1

2.,5

@.

.l ~
,::f __ 30-40
m

ro

" 0,2

1. Sportpalyak giirhoki 5 x 30 m-t61 20 x 40 m-ig rrulkorcsolyazas 25 x 50 m 2. Jatekpalyak 10 x 10 m-t61 20 x 20 m-ig Az utkozodeszka 25 cm magas, 3 cm-re a palya fiiliitt, minden 0ldalr6180 cm magas mellvedek, a keskenyebbik oldalakon 2 m magas drothalo (labdafog6), a palya koruli 5-10 cmrei rnelyebben fekv6 kiirfolyos6 1,2 m szeles, fugak :0; 5-6 mm, lejtes :0; 0,2%0, a feluleten felgyulemlett vizet barazdakban illetve kisebb arkokban kell elvezetni, fagyall6 reteg ~ 20 cm
" ------1
--7@.

®

400 m-es standard gyorskorcsolyapalya .

®

r----~----g6rhoki jatekrnezo

~~m~~~i::::
~

I IIII IIII II I I I ~/ o0000~

!

m(jjiigriiteg hGt6riiteg cs6rendszerrel, esetlegfels6burkolatlal cs6rendszer

vezeregyenes

technol6giai riiteg viid6riiteg, kiegyenlit6 riiteg hidegszigetel6 riiteg hordoz6 aljzatriiteg esetleg !Utiisi rendszerrel fagyasgatl6 riiteg kapillaristoro riiteg v-~;;:t;I----

kb.l0mm-es oldalhatarvonal

kilovesi vonal

kil6viisi pont ....... '-1-----2 m atmiir6j(j viid6k6r

00 o

m(jjiigpalya. Egy (s6oldatos) h(jt6berendeziis sernaia

®

lefektetettcsovek-e

®.

®

tavollovopalya

Szerkezetek 1. 15 mm-es eltakra vagy homokaqyba he Iyezett cementrosttablak. 2. Az alapzat kikepzesenek fOggvenyeben 1015 cm vastaqsaqu betonpatyak, lehet61eg fugamentes, esetleg 2-3 mm-es bevaqott vakhezaqok, minden 25-30 more hezaqolofuqak, a hezaq szelesseqe ;:: 15 mm. 3. Friss alapbetonra felhordott ;:: 8 mm vastag kernenybetonreteq (lehet6leg legyen a hezagmentes betonreteq es az alapbeton kozott egy 2 cm vastaqsaqu cementtej). 4. 1-10 mm-es hezaqmentes cementsirnitas 5. ;:: 15 mm-es csiszolt terrazzo, a dilataciosfnek sarqarezbol, kiinnyufemb61 vagy rnfianyagb61, de csak fedett giirkorcsolyapalya eseten, 6. Ontott asztaltpalyak, stabil alapzatra, a szokasos m6don.

496

497

GYORSGORKORCSOLYA
~UJ
SzOkseg van megfelel6en klepltett palyara, Standard terUle!: 20 x 40 m > 2. Palya sportol6k szarnara: 2. (4) 6116z6i blokk egyenkenl 8 m padbosszusaqqal es ruhaakasztokkal (a gorhoki eselen 4 6116z6i blokk szukseqeltetik), A gorhoki szamara szukseg eselen blokkonksnt 3 m' ol16zofUlke. 2 zuhanyozohelyiseq 4 zuhanyoz6val, szarftkozasra alkalmas zona, 2 mosd6heIyiseg. 2 hajszarfl6reszleg es szeparalt Olohelyes WC-k. 4 szaril6helyiseg egyenkent 6 m2 (csak g6rhoki szarnara), 1 versenybir6i es edzoi helyiseg kb. 9 m'. Palya nyilvanos hasznalatra: A bejarati helyisegben kartyaautomata, lorg6 bejarati kar vagy a szernelyzel altal rmlkcdtetett penztar szarnara kb. 40 m2. 0116zo valamint korcsolya tetcsatolasara alkalmas reszleq gardr6bszekranyekkel es padokkal. A nyllvanos hasznalatra alkalmas palyak eseten az 6116zok egyben korcsolyafelcsalol6 helyek is. Egy 20 x 40 rn-es letesttmeny esetsn a gardr6bszekrenyek es az 6sszes padhossz szuksaqlete egesz eves kihasznaltsaq mellett: 30 egyraszes as 60 harornreszes gardr6bszekreny, az 6sszes padhossz 20 m. 1 noi toalett ket 010 WC-vel, elkOl6nilett eloter es mosd6. Egy lertitoalell ket 010 we-vel, 3 piszoarral, elkOl6nilett el61er as mosd6. Egyab helyiseqek 9 m2, g6rkorcsolyak6lcs6nzo-helyiseg 12 m' (Iegyen osszekottetesben a penztarral), 1 felOgyelo- as igazgat6sagi helyisag (egyben kapcsol61erem a vilagil6 as hangberendezesi eszk6z6k szarnara) 8 m2. 1-2 szemelyzeti 6116z6, zuhanyoz6, mosd6, loalell as gardr6b. 1 rnuhely 4 m2, egy sporteszk6z tarolo (nagyobb eszk6z6k szarnara) 15 m2. 1 sporteszk6z tarolo (kisebb eszk6z6k szarnara) 6 m2. Takarltceszkoz-tarolo 12 m', fUloMz 10 m2, lechnikai helyiseg 4 m', kozmucsatlakozo helyiseg 3 m2. szuks8ges palyafelOlet mben 20 x 40m megjegyzEisek

startallvany

KEREKPAROSCROSS-BMX
--7UJ
Tajekoztatas: Bund Deutscher Radfahrer (BDR), FrankfurtiM. Egy BMX sportletesftmeny minimalls nagysaga 50 x 60 m. Elegend6 nezoteri hellyel rendelkez6 nagyobb mereta letesltmeny eseten 100 x 200 m. Figyelembe kell venni az egymassal szemben fut6 palyak egymast61 val6 blztonsaqi tavolsaqat, A helyi adottsaqok szerint a BMX-palyanak negy variacloja lehstseqes: C-palya, B-palya, nemzeti A-palya, nemzetk6zi A-palya. A Cpalya minimal is hossza 200 m. A startdomb szslesseqe 5 m, 4 startol6hely. B-palya 250 m hosszu. Startdomb szelesseqs 7 m, 6 starthellyel. A minimalis athaladasi id6 30 mp . Nemzeti A-palya minimalls hosszusaqa 270-320 rn, startdomb szelesssqe 9 m, 8 starthellyel. Minimalis athaladasi id6 35 mp. Nemzetk6zi A-palya minimalls hosszusaqa 300 m, startol6domb szelssseqe 9 m, 8 starthely. Minimalis athaladasi id6 35 mp. A startegyenesek tersegeben stabil burkolat szukseqss. Az athaladasi id6 elerheto legyen egy atlaqos, 15 eves BMX kerekparos szamara, Az oldals6 jeleket ne stabil anyagokb61 all6 [elzesekkel (k6, beton, fa vagy hasonl6 anyagok) tuntessuk fel. A biztosftast elegend6 aut6gumikkal vagy szalrnabalakkal megoldani. Az epftett kerlteseknek minimum 1 m-es tavolsaqra kell lenni uk a palyatol, A nez6k6z6nseget szalagokkal kell elkul6nfteni a palyaktol. A palyan belul nem tart6zkodhatnak a nezok, A lejt6s teruleteken az elerheto rnaxlrnalls sebesseq 40 km/h. A kanyarok es akadalyok egy palyan beluli elhelyezeserol szabadon rendelkezhetunk,

r-~20.0

G)

I-- ~40 m + akadaly
Startdomb

~ 20.0

=t
--

15.0-l
I

max. magassag I 4,Om :
__ -

_....

-...:y:;:: I

____
v.:..:..:::•••• :..:..::

G)

gyorsgorkorcsolya-palya semaia

:..:::

-

_________

-

___ ---

reszlet kov.

<>bran

:..::..::..:

:: ..:~

kb:·7:S0··::=-----r: :
.

..

®

A startdomb maqassaqal

.

-

.;:.:;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u -I-----------~.
egy 200 m-es gyorsgorkorcsolya-palya
~20.00

51.93

-

..... ::::::::::::::::~:h~~6 kerek fut6feliiletenek mapassapa ••••::::::.... megegyezik az els6 kerek kerekagyanak .... :::::::::::.... magassagaval. A startpadkanak 90°·os :::::::::::.... szoqet kell bezamia a startdombfelOletevel.

hasznosftasi lehet6segek

20.oo~

®

Metszeti rEiszlet->

®.

97.93 ---------~ 20 x 40 m-es bels6 standard terUiettel nem versenyszeru gorkorcsolya, gomnukorcsolya, gortanc. gorhoki nem versenyszeru gorkorcsolya, gomnukorcsolya. gortanc, gorhoki nem versenyszeru gorkorcsoIya, gomnukorcsolya, gortanc, gorhoki, gorgyorskorcsolya as jegsport gorgyorskorcsolyapalya hossza

standard terOlet. a gorhoki minimalls terOlete 17 x 34

20 x SOm

kOlonlegesigenyek eseten

30 x 60m

altalaban csak a jEigsportterOletek egyOttes hasznalatavallehetseqes a gorgyorskorcsolya 110 rn-es rovid tavja egy 30 x 60 rn-es terOleten standard palya csak a kerekparsport ilieIVe gyorskorcsolyapalyak egyOttes hasznalataval

..I..

I-

@

®
Startdomb az el6startol6 rEisszel

f--

2.1

---I-lc---

0.8-j

3.0

--I

Stepjump

palya szEilessEige

200m 333112m 400m Sm

--_--7-:;tP~
I-2.3 ----I I--l.8~ Canon jump

®

kotott talaj retegfelEipftese vfzelvezet6vel ellatva

egy fut6palya psremenek a k6rfolyos6hoz val6 kikepzese fix pont es kiszogelles nelkiil

CD

I- 1.2

-+--

3.0

----1-

1.2-;

a sportterOletek hasznosftasi lehet6segei es rneretel

CD

speed jump

®
2.00

Speed jump

1-.1,4

"

--l-

-+-- 1.6 -+--

2.5

--1--

2.0 ~

®

nem rogzftett gordeszkapalya ("nyitott halfpipe")

(])

.hosszu halfpipe"

®

"forr6 halfpipe" meredek falmeghosszabbflllssal

jf

®

(]) "osztott ha~pipe" szegEilyEikekkel

Triple jump (harrnas komotnaclo)

®

I-- 2.0 Mogul jumps

--+-

1.5 --t--

2.0

--+-

1.5

-+--

2.0 ~

GORDESZKA
~UJ
Amerii<ab61 szarmazk, 1975 6ta az NSZKban is ismert. A gordeszkazas rokon sportaq a gorkorcsolyazassal. Ez egyeb gorkorcsolyas sportaqak sportolasi teruletei alkalmasak a g6rdeszkazasra is. Egy letesltmeny szarnara szukssqes felOlet legalabb 200 m'. Gordeszkazasra alkalmas helyek: 1. mar meglev6 utcafelOietek, iskolaudvarok, jatszoterek, jegcsamokok, parkol6heIyek lezart terOletei, hazak udvarai. 2. A megfelel6, gordeszkazasra alkalmas felOlet kialakrtasaval sportcentrumok, nyilvanes parkok es zoldterOietek A versenyzssre alkalmas rarnpak, nem helyhez kotott ket feitekn6b61 all6 "halfpipe" gordeszkapalyak -> ® A "haHpipe" -nak egyfele kivitelezese letezik.

®

f---- 2,0 Double speed jump Tabletop

-+---

4.0

---1---

3.0

---1

6.Speed

jump,_,_-------:~=--_

7.meredek kanyar a.Table top 9.Double speed jump

start

@

gordeszkapalya IEitesitmEinyeka mOncheni Ostparkban

Epit.: Architektengemeinschaft Frankel MOhlbauerlSchmidhuber, MOnchen

®.

1.Speed jump 2.Sped jump

3-4. Table lOP

5.Step

jump

@

Az 1987 -es bordeaux-i vilagbajnoksag palyaja

@

BMX-palya a 1984-es kolnl IFMA-n

498

499