You are on page 1of 2

Ugovor o zakupu stana

Zaključen u _____________, dana ____________________. Ugovorne strane: Zakupodavac: ___________________, mesto: __________ ul.: ________________, mat. br.: ___________________, br.lk.: ____________________. Zakupac: ____________________, mesto: _______________ , ul.: __________________ mat.br.: __________________, br.lk.: ___________________. ČLAN 1. Zakupodavac je vlasnik stana u __________, ulica ______________________ br. __, na __ spratu, br. stana: ___ , koji se sastoji od __ sobe, __kuhinje sa trpezarijom, __kupatila, hodnika i __terase, ukupne površine od ___m2. ČLAN 2. Predmet ovog ugovora je zakup celog stana koji se izdaje kao namešten/ne namešten . ČLAN 3. Stan se izdaje na ne/određeno vreme, od _________ . i to od _____________. do ______________., s tim što nakon isteka ugovornog perioda postoji mogućnost produženja ugovora. ČLAN 4. Dogovorena je mesečna zakupnina od ______ eura, uz depozit u visini jedne mesečne zakupnine, a plaćanje zakupnine je mesečno, za tekući mesec unapred. ČLAN 5. U toku ugovornog perioda zakupodavac nema pravo da povećava iznos mesečne zakupnine. ČLAN 6. Zakupac se obavezuje da pored zakupnine iz člana 4. ovog ugovora, plaća račun za telefon, račun za utrošnu vodu, račun za struju po obračunu EPS-a, zajedničke troškove održavanja zgrade, kao i račun Objedinjene naplate – JKP ČLAN 7. Zakupac može stan iz člana 1. ovog ugovora koristiti isključivo za stanovanje. Zakupac nema pravo izdavanja stana u podzakup. Zakupac je dužan da pri korišćenju stana i zajedničkih prostorija u zgradi postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da vrši tekuće održavanje stana i zgrade. Zakupac je dužan da snosi troškove opravki koje u stanu ili na drugim dijelovima zgrade

prouzrokuje svojom krivicom. Zakupac nije ovlašćen da u stanu bez saglasnosti zakupodavca vrši bilo kakve suštinske prepravke ili izmene. Zakupac je dužan da čuva priznanice o plaćenim računima iz člana 6. ovog ugovora i da ih svakog meseca pokaže zakupodavcu na njegov zahtev. ČLAN 8. Zakupodavac snosi troškove investicionog održavanja stana i zgrade. ČLAN 9. Zakupodavac ima pravo da jedanput mesečno obiđe stan i proveri plaćene račune, s tim što dolazak mora najaviti jedan dan ranije. ČLAN 10. Zakupac je dužan da po izlasku stan preda zakupodavcu u stanju u kojem ga je primio, uzimajući u obzir trošenje koje je nastalo redovnom upotrebom stana. ČLAN 11. Ovaj ugovor prestaje: a) protekom ugovornog roka, b) sporazumom stranaka, c) jednostranom izjavom volje jedne ugovorne strane sa otkaznim rokom od 30 dana. ČLAN 12. Iznos depozita, zakupodavac će vratiti zakupcu u punom iznosu nakon izlaska iz stana, pod uslovom da u stanu nije pričinjena šteta i da su svi računi koji padaju na teret zakupca plaćeni. U suprotnom, zakupodavac je ovlašćen da svoja potraživanja naplati iz depozita u visini iznosa tih potraživanja, odnosno ima pravo da zahteva, ukoliko iznos depozita nije dovoljan da pokrije ove troškove, kompletno pokrivanje troškova od strane zakupca. ČLAN 13. Za sve što ovaj ugovor ne precizira primenjuju se odredbe Zakona o Obligacionim odnosima. ČLAN 14. Sve eventualne sporove u vezi ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati da reše mirnim putem, u suprotnom, nadležan je sud u ___________. ČLAN 15. Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primjerka, za svaku stranu po jedan. Zakupodavac ______________________ Pojedini delovi ugovora se posebno dogovaraju. Zakupac ______________________

NAPOMENA: Molimo vas da se konsultujete sa Vašim advokatom pre zaključenja Ugovora.