You are on page 1of 2

கடQu தமி@d@g த§த ெகாைடதாG கவlயரசû கMணதாசG.

தமிழûகu
மரபlேல எgதைனேயா கவl@சûகu ேதாGறி மைற§தி@dகிGறûகu.
ஆனா@u தமிழûகu எ0ேலா@u Qû§@ெகாugu வைகயl0 தG@ைடய
எ@g@dகைள, பாட0கைள, பைடLQdகu வழ0கியவû கMணதாசG.
கMணதாசைன வl@சிய கவlஞG இ@வைர ேதாGறவl0ைல.

அவர@ தன|L பாட0கu ஆg§த ெபா@u த@பைவ . ேந_@u இG@u
நாைளµu வா@u தGைம ெகாMடைவ . தன| ஒ@ மன|தG வாgdைகயl0
ஒOெவா@ நாgu அவரவû ச§திd@u ஒOெவா@ வlஷயg@d@u
இGபமாகL_u, @GபமாகL_u, காத0, பlûQ, கடைம, ெதாழி0, ேசாதனகu,
ேவதைனகu ஏ_பLடா@u அ0ேக ஆ@த0 ெசா0வ@ ேபா0 இவர@
பாட0கu வ§@ @ைண நி_@u.

இ@ தாG கMணதாசன|G சிறLQ.பlறLபlG வ@வ@ யாெதனd ேகLேடG
பlற§@ பாெரன இைறவG பணlgதாG!
பµLெபன8 ெசா0வ@ யாெதனd ேகLேடG
பµg@L பாெரன இைறவG பணlgதாG!
அறிெவன8 ெசா0வ@ யாெதனd ேகLேடG
அறி§@ பாெரன இைறவG பணlgதாG!
அGெபனL ப_வ@ எGெனனd ேகLேடG
அள|g@L பாெரன இைறவG பணlgதாG!
பாசu எGப@ யாெதனd ேகLேடG
பகிû§@ பாெரன இைறவG பணlgதாG!
மைனயாu ðகெமன|0 யாெதனd ேகLேடG
மண§@ பாெரன இைறவG பணlgதாG!


பluைள எGப@ யாெதனd ேகLேடG
ெப_@L பாெரன இைறவG பணlgதாG!
@@ைம எGப@ யாெதனd ேகLேடG
@திû§@ பாெரன இைறவG பணlgதாG!
வ@ைம எGப@ எGெனனd ேகLேடG
வாµL பாெரன இைறவG பணlgதாG!
இறLபlG பlGன@ ஏெதனd ேகLேடG
இற§@ பாெரன இைறவG பணlgதாG!
'அ@பவlgேததாG அறிவ@ வாgdைகெயன|0
ஆMடவேன ந ஏG' எனd ேகLேடG!
ஆMடவG ச_ேற அ@@ ெந@0கி
'அ@பவu எGபேத நாGதாG' எGறாG!