You are on page 1of 2

4.

Disciplina: AUDIT
1. Definiti auditul în general si identificati elementele fundamentale ale acestuia.
2. Ce este auditul financiar?
3. Definiti auditul statutar si identificati elementele fundamentale ale acestuia.
4. Abordàri privind metodologia auditului statutar.
5. Faze si etape în executarea unei misiuni de audit. de bazà.
6. Acceptarea mandatului si contractarea lucràrilor de audit.
7. Orientarea si planificarea auditului.
8. Planul de misiune: continut. rol.
9. Evaluarea controlului intern: continut. etape.
10. Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entitàti?
11. Care sunt elementele de bazà ale controlului intern al unei entitàti?
12. Explicati importanta separàrii sarcinilor în organizarea controlului intern al unei entitàti.
13. Definiti auditul intern si controlul intern. si relatia dintre acestea.
14. Care sunt principalele obiective ale auditului intern?
15. Planul de audit si programele de lucru: rol. continut. forme de prezentare.
16. Elementele probante: definitie. rol. criterii de apreciere.
17. Tehnica sondajului în audit.
18. Tehnica observàrii fizice.
19. Confirmarea externà (directà).
20. Examenul situatiilor financiare.
21. Elementele posterioare închiderii exercitiului.
22. Rolul si importanta dosarului exercitiului.
23. Rolul si importanta dosarului permanent.
24. Structura dosarului exercitiului.
25. Structura dosarului permanent.
26. Elementele de bazà ale raportului de audit într-o misiune de audit statutar.
27. Opinia defavorabilà: motive. mod de prezentare.
28. Imposibilitatea exprimàrii unei opinii: motive. mod de prezentare.
29. Opinia cu rezerve: motive. mod de prezentare.
30. Opinia fàrà rezerve: semnificatie. mod de prezentare.
31. Opinia fàrà rezerve. dar cu un paragraf de observatii: semnificatie. mod de prezentare.
32. Paragraful opiniei: tipuri de opinie.
33. Paragraful privind natura si întinderea lucràrilor de audit.
34. Paragraful introductiv al raportului de audit statutar.
35. Continutul raportului de audit.
36. Rolul raportului de audit.
37. Care sunt normele de referintà în auditul situatiilor financiare?
38. Ce sunt si ce rol joacà normele de audit?
39. Ce sunt si ce rol au normele contabile?
40. Ce este si cum se determinà pragul de semnificatie?
41. Riscul de audit: componentele si relatiile între acestea.
42. Ce este riscul legat de control?
43. Ce este riscul inerent?
44. Ce este riscul de nedetectare?
45. Conceptul de independentà în audit.
46. Controlul de calitate în audit.
47. Care sunt principalele misiuni speciale si misiuni conexe ale profesionistilor contabili?