You are on page 1of 5

7.

Disciplina: EXPERTIZ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

CONTABIL

Care sunt tipurile de reglement ri cu privire la expertizele contabile? Care este sediul reglement rilor legale cu privire la expertizele contabile? Care este sediul reglement rilor profesionale cu privire la expertizele contabile? Care este sediul reglement rilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare? Enumera i normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. Comenta i norma de comportament profesional acceptarea expertizelor contabile", specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Comenta i norma de comportament profesional independen a expertului contabil", specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Comenta i norma de comportament profesional calitatea expertizelor contabile", specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Comenta i norma de comportament profesional responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile", specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Comenta i norma de comportament profesional competen a expertului contabil", specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Comenta i norma de comportament profesional secretul profesional i confiden ialitatea expertului contabil", specific misiunilor cu privire la expertizele contabile.

Care sunt actele de comportament prin care se manifest p strarea secretului profesional i confiden ialitatea profesional a expertului contabil n cazul unei expertize contabile judiciare? 13. Care sunt actele de comportament prin care se manifest p strarea secretului profesional i confiden ialitatea profesional a expertului contabil n cazul unei expertize contabile extrajudiciare? 14. Cum comenta i problema rela iilor (din punct de vedere al ierarhiz rii profesionale) dintre doi sau mai mul i exper i contabili numi i de organele n drept s efectueze o expertiz judiciar n aceea i cauz ? 15. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil n activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? 16. Cum comenta i sintagma tiin , independen , moralitate" nscris pe sigla (logoul) CECCAR? 17. Independen a absolut i independen a relativ n care se poate afla un expert contabil. Exemplifica i i explica i cel pu in o situa ie n care un expert contabil se poate afla ntr-o rela ie de independen relativ . 18. Cum defini i expertiza contabil ? Dar expertiza contabil judiciar ? 19. Tr s turile care particularizeaz expertiza contabil extrajudiciar . 20. Tr s turile care particularizeaz expertiza contabil judiciar . 21. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? 22. Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile? 23. Cum se clasific expertizele contabile n func ie de scopul principal n care au fost solicitate?

24. Cum se clasific expertizele contabile n func ie de natura principalului obiectiv / principalelor obiective stabilite de organul ndrept it s dispun efectuarea expertizei? 25. Cum se clasific expertizele contabile n func ie de natura juridic ? 26. Convocarea p r ilor n cauze civile i n cauze penale. 27. Contractarea expertizei contabile. 28. 29. 30. 31. Organul de urm rire penal sau instan a de judecat poate dispune efectuarea unei noi expertize? Motiva i. Obliga ia efectu rii expertizei de c tre expertul numit de organul ndrept it s dispun efectuarea expertizei. Considera ii despre for a probant a expertizei contabile judiciare. Dac dou sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au con cluzii diferite, care va fi expertiza considerat de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoarea probant preferen ial ? Care sunt prevederile legale privind delegarea i supravegherea lucr rilor referitoare la expertizele contabile? Necesitatea document rii lucr rilor privind expertizele contabile. Ce trebuie s cuprind dosarul de lucru al expertului contabil n ceea ce prive te documentarea expertizelor contabile? Considera ii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucr rilor de expertiz contabil . Considera ii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucr rilor de expertiz contabil . Din ce se compune materialul documentar pe care l poate studia expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar ntr-o cauz civil . Dar ntr-o cauz penal ? Explica iile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convoc rii i primite de la p r ile interesate n expertiz constituie material documentar? Motiva i. Redacta i un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscnd urm torii termeni de referin :

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

- P r ile: Prestator: expert contabil Pop Ion, carnet expert contabil nr. 1.000. nscris n Tabloul exper ilor contabili la Sec iunea I, pozi ia 100, domiciliat n Ia i, str. Prim verii nr. 2, jud. Ia i; Beneficiar: SC Dun rea SA, cu sediul social n Ia i, str. Toamnei nr. 3, jud. Ia i, reprezentat prin manager Ion Ion. - Obliga ia beneficiarului: S pun la dispozi ia expertului contabil documentele a), b), c). - Obliga ia prestatorului de servicii: S formuleze concluzii pentru obiectivul X". - Valoarea contractului: 5.000 lei. - Data depunerii Raportului de expertiz : 30.06.2010. - Plata: Se face n dou tran e: 1.000 lei n termen de 5 zile de la semnarea contractului, iar restul pn la data de 05.07.2010. - Data ncheierii contractului: 15.03.2010. 40. Identifica i cel pu in patru domenii n care expertiza contabil extrajudiciar poate juca un rol decisiv. 41. Comenta i cum proceda i n situa ia n care n cauza n care a i fost numit s efectua i expertiza judiciar exist lucr ri de expertiz efectuate anterior.

42. M surile dispuse de organul ndrept it s dispun efectuarea expertizei n situa ia refuzului efectu rii expertizei contabile judiciare de c tre expertul contabil. 43. Poate fi refuzat efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motiva i. 44. Procedura administr rii probei cu expertiz contabil judiciar . 45. Care este procedura de nscriere a exper ilor contabili n Listele cuprinznd exper ii contabili pe specializ ri", care se transmit Ministerului Justi iei n scopul sprijinirii organelor ndrept ite s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea exper ilor? 46. Care sunt calit ile esen iale pe care trebuie s le aib exper ii contabili, calit i care sunt eviden iate i pe sigla (emblema) CECCAR? 47. Care sunt persoanele care, conform prevederilor legale n vigoare, pot efectua expertize contabile? 48. Enumera i situa iile de incompatibilitate n care se poate afla expertul contabil numit de c tre organul ndrept it s dispun efectuarea expertizei n vederea solu ion rii cauzei aflate spre judecare. 49. Recuzarea expertului tehnic judiciar. Defini ie, procedur . 50. 51. Enumera i situa iile n care poate fi recuzat expertul contabil numit de c tre organul ndrept it s dispun efectuarea expertizei n vederea solu ion rii cauzei aflate spre judecare. Preciza i care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert con tabil numit s efectueze o expertiz contabil ntr-o cauz penal , n situa ia n care dup ce a fost convocat de organul de urm rire penal n vederea efectu rii unei expertize judiciare i a primit acceptul acestuia s consulte dosarul cauzei a constatat c una dintre p r i i este vecin, iar so iile lor se afl n du m nie. Preciza i care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil ntr-o cauz civil , cerere de apel, n situa ia n care dup ce a fost n tiin at despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare i a consultat dosarul cauzei a constatat c a mai efectuat o expertiz contabil judi iar n aceea i cauz la o instan c inferioar . Preciza i care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil ntr-o cauz civil , n situa ia n care, dup ce a fost n tiin at despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare i a consultat dosarul cauzei, a constatat c este n litigiu cu una dintre p r i, aceasta depunnd la o institu ie judec toreasc o cerere de chemare n judecat n care expertul are calitatea procesual de prt. Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar care a constatat, dup ce a consultat dosarul cauzei, c se afl n incompatibilitate cu una dintre p r i? Cui sesizeaz aceast situa ie, n ce termen i sub ce form ? Ce se n elege prin ab inerea" unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar ntr-o cauz ? Cine sesizeaz aceast situa ie, n ce termen i sub ce form ?

52.

53.

54.

55. 56.

Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar care a constatat, dup ce a consultat dosarul cauzei, c se afl n incompatibilitate cu una dintre p r i (este du m nie ntre v rul s u i v rul uneia dintre p r i)? Cui sesizeaz aceast situa ie, n ce termen i sub ce form ? 57. R spunderea disciplinar a expertului contabil n desf urarea activit ii profesionale. 58. Enumera i cel pu in 10 fapte care constituie abatere disciplinar i sunt sanc ionate de Comisiile de disciplin , conform prevederilor Regulamentului de organizare i func ionare al CECCAR. 59. Enumera i faptele care se sanc ioneaz cu interdic ia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil. 60. Preciza i i explica i infrac iunile de natur penal n contextul efectu rii expertizelor contabile. 61. Preciza i care sunt infrac iunile de natur civil n contextul efectu rii expertizelor contabile.

62. Obliga iile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare n cauza penal . 63. Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiz judiciar n cauze penale. 64. R spunderea contraven ional sau administrativ a expertului contabil n desf urarea activit ii profesionale. 65. Expertul recomandat de parte. 66. Cum crede i c trebuie s procedeze un expert contabil care este solicitat de un client s nlocuiasc un alt liber-profesionist contabil care i desf oar misiunea conform unui contract ncheiat n acord cu prevederile legale? 67. Care este procedura de ntocmire i semnare a raportului de expertiz judiciar ntr-o cauz penal n care sunt numi i, de organul de cercetare penal sau de instan , mai mul i exper i? 68. Expertul contabil numit de organul de cercetare penal sau de instan leg tura cu p r ile. Care este procedura de urmat n aceast situa ie? poate convoca sau poate lua

69. Cine i n ce condi ii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine nume te expertul contabil i ce elemente trebuie s cuprind ncheierea de edin /ordonan a prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Convocarea p r ilor n cauze civile. Convocarea p r ilor n cauze penale. Detalia i procedura depunerii raportului de expertiz contabil judiciar . Detalia i procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor exper ilor contabili pentru expertizele contabile judiciare? Care este reglementarea profesional de stabilire a onorariilor exper ilor contabili pentru activitatea desf urat ? Modalit i i proceduri privind plata exper ilor judiciari. Poate fi anulat un raport de expertiz judiciar ? Dar unul de expertiz extrajudiciar ? Comenta i. Numirea exper ilor contabili n vederea efectu rii expertizelor judiciare n cauzele civile. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare, care este procedura de transmitere c tre expert a informa iei privind numirea n cauza respectiv , care sunt celelalte elemente/date/ informa ii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare, stabilite odat cu numirea expertului n cauz ? Numirea exper ilor contabili n vederea efectu rii expertizelor judiciare n cauzele penale. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare, care este procedura de transmitere c tre expert ainforma iei privind numirea n cauza respectiv , care sunt celelalte elemente/date/informa ii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare, stabilite odat cu numirea expertului n cauz ?

79.

Care sunt elementele men ionate de instan n ncheierea de edin aunei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil n vederea efectu rii unei expertize judiciare? 81. Efectuarea unei noi expertize i suplimentul la expertiz (cine dispune aceasta, n ce situa ie se dispune, drepturile i obliga iile expertului n situa ia men ionat ). 82. Care este procedura de ntocmire i semnare a raportului de expertiz judiciar n situa ia n care organul ndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi exper i

80.

recomanda i de p r i s participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a p r ilor? Cine stabile te onorariul acestora? 83. Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte? Care sunt drepturile i obliga iile acestora? 84. Fixarea obiectivelor n expertiza contabil n cauze civile i penale. 85. Comenta i urm toarele obiective (ntreb ri) puse n cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penal n care administratorul firmelor A i B este cercetat pentru evaziune fiscal privind impozitul pe profit i taxa pe valoarea ad ugat datorate bu getului de stat pentru perioada ianuarie-aprilie 2009: - Obiectivul nr. 1: Dac dobnzile pl tite de nvinuit n perioada ianuarie-aprilie 2009 pentru mprumuturile luate de la firmele A i B pot fi incluse n cheltuieli. - Obiectivul nr. 2: Recalcularea profitului n func ie de cheltuielile avute de firmele A i B i stabilirea impozitului care trebuia v rsat de c tre nvinuit n perioada ianuarie-aprilie 2009. - Obiectivul nr. 3: Deducerea i calcularea TVA care trebuia v rsat la buget n aceea i perioad . - Obiectivul nr. 4: Ce acte normative au fost nc lcate de c tre nvinuit n leg tur cu opera iunile contabile men ionate mai sus? 86. Modalit i i proceduri de ntocmire i predare a rapoartelor de expertiz contabil cu opinii separate. 87. Care sunt condi iile n care se impune redactarea capitolului Considerente personale" n raportul de expertiz contabil judiciar ? 88. Considerente privind valorificarea lucr rilor de expertiz contabil . 89. 90. Considera ii asupra Raportului de imposibilitate a efectu rii expertizei contabile. Care sunt p r ile componente i elementele de baz ale unui raport de expertiz contabil judiciar ? Detalia i elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului Concluzii" din raportul de expertiz contabil . Detalia i elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului Desf urarea expertizei contabile" din raportul de expertiz contabil . n cazul reglement rilor procedurale i al normelor profesionale, care are prioritate? Comenta i. Ce trebuie s con in Capitolul I al raportului de expertiz contabil (Introducerea)? Care este con inutul Capitolului II al Raportului de expertiz contabil ? Care sunt documentele care se pot ncadra ca material documentar" n cazul unei expertize judiciare? Semnarea raportului de expertiz contabil . Anexele raportului de expertiz contabil . Enumera i obiectivele la care trebuie s r spund auditul de calitate n domeniul calit ii serviciilor contabile. Enumera i principiile fundamentale pe care se bazeaz auditul de calitate n domeniul calit ii serviciilor contabile.

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

100. Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate n activitatea de auditare a expertizelor contabile?