You are on page 1of 22

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

5

A.R.E.I. Pagina
Datum

: 5/269.1 : 2004-06-30

Hoofdstuk V - Algemene voorschriften door personen na te leven

AIB-Vinçotte Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie
Document : 269.1 Vervangt : Artikel : 269

ART. 269 - PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Huishoudelijk, industrieel en verdeling van energie

(1)

De eigenaar, beheerder of de eventuele huurder van een huishoudelijke elektrische installatie, moet het dossier van de elektrische installaties in zijn bezit houden overeenkomstig de beschikkingen, vastgelegd door de Minister die Energie onder zijn bevoegdheid heeft. De eigenaar, de beheerder en eventueel de huurder van een elektrische installatie moet zorgen: 1. voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud; 2. dat de geschikte maatregelen getroffen worden opdat de voorschriften van het huidig reglement op ieder ogenblik nageleefd worden; 3. dat de directie "Elektrische Energie" van het Ministerie van Economische Zaken onmiddellijk gewaarschuwd wordt bij ongelukken waarvan personen het slachtoffer zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
5

A.R.E.I. Pagina
Datum

: 5/269.2 : 2004-06-30

Hoofdstuk V - Algemene voorschriften door personen na te leven M.B van 1981-07-27. Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie
KB

AIB-Vinçotte
Document : 269.2 Vervangt : Artikel : 269

B
MB

Ministerieel Besluit van 27 juli 1981 ( aangepast door M.B van 1981-10-6 - M.B. 1981-10-13 ) tot bepaling van het dossier van huishoudelijke elektrische installaties genomen in uitvoering van artikel 269 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, goedgekeurd bij het Koninklijk Besluit van 10 maart 1981, waarbij bedoeld reglement bindend wordt verklaard voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie - B.S. 1981-09-22. Artikel 1, Bepalingen Wooneenheid: onder wooneenheid wordt verstaan een huis, een appartement, een lokaal of een geheel van lokalen dat als woning dient voor een of meerdere personen die in familieverband of als gemeenschap leven. Huishoudelijke werkeenheid: onder huishoudelijke werkeenheid wordt verstaan het of de lokalen die niet tot de wooneenheid behoren en die voorbehouden zijn om er werken in uit te voeren die niet onder toepassingen vallen van artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming en die niet ingedeeld werden als gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen. Residentieel geheel: onder residentieel geheel wordt verstaan een geheel van wooneenheden, eventueel van huishoudelijke werkeenheden die aan een of meerdere natuurlijke personen, of rechtspersonen toebehoren, eventueel in medeëigendom, en van gemeenschappelijke lokalen die in medeëigendom toebehoren aan eigenaars van wooneenheden of huishoudelijke werkeenheden. Gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid: lokalen van een residentiële eenheid die in medeëigendom toebehoren aan de eigenaars van wooneenheden en eventueel van huishoudelijke werkeenheden. Installatieëenheid: deel van een elektrische installaties dat zich stroomafwaarts bevindt, hetzij van de meter, hetzij van de aftakschakelaar, hetzij van de algemene schakelaar. Huishoudelijke elektrische installatie: onder huishoudelijke elektrische installatie wordt verstaan: 1. hetzij een elektrische installatie, samengesteld uit een of meerdere installatieëenheden: - die hetzij een wooneenheid, hetzij een huishoudelijke werkeenheid, hetzij de gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid voeden; - en die aan een en dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon of aan een geheel van medeëigenaars toebehoren; 2. hetzij een productiemiddel van elektrische energie en de elektrische installatie die een wooneenheid of huishoudelijke werkeenheid of nog de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel bedienen. Elementaire stroombaan: deel van een elektrische installatie tussen twee opeenvolgende beschermingsinrichtingen tegen overstroom (hoofdstroombaan) of deel na de laatste beschermingsinrichting (eindstroombaan).

aftakdozen.E. opgesteld overeenkomstig de voorschriften van artikel 271 of 272 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties. de doorsnede en het aantal geleiders van deze leidingen. Op dit schema worden aangebracht de leidingtypen. De eigenaar van de elektrische installatie moet de schema's dateren en ondertekenen die moeten worden bewaard door voornoemd erkend organisme. Voor elke nieuwe huishoudelijke elektrische installatie of voor elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding van een bestaande huishoudelijke elektrische installatie moet degene of degenen die de installatie hebben uitgevoerd hiervan een eendraadschema en een situatieschema opstellen. Proces-verbaal van overeenkomst van de elektrische installatie: procesverbaal van het gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie. de plaatsingswijze. opgesteld overeenkomstig de voorschriften van artikel 270 of 272 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties.B van 1981-07-27.3 : 2004-06-30 Hoofdstuk V . De naam.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A. de samenstelling van iedere elementaire stroombaan geeft alsmede hun onderlinge verbinding om een elektrische installatie te vormen. de verbindingsdozen. bedoeld in artikel 275 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties. Situatieschema van de elektrische installatie: plan dat door middel van symbolen de plaats aanduidt van de borden.R. Plichten van de eigenaar. Proces-verbaal van controle van de elektrische installatie: proces-verbaal van het controlebezoek van een elektrische installatie.3 Vervangt : Artikel : 269 B MB Eendraadsschema van een elektrische installatie: schematische voorstelling van een vaste elektrische installatie die geen rekening houdt met de plaats van het elektrische materieel maar die.I.-nummer of. verbindingsdozen.W. hoedanigheid. Pagina Datum : 5/269. het type en de kenmerken van de automatische differentieelschakelaars en van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom.Algemene voorschriften door personen na te leven M. de lichtpunten en de vaste gebruikstoestellen. de schakelaars.T. B. Deze perso(o)n(en) evenals het erkend organisme. wandcontactdozen. bij ontstentenis daarvan het nummer. Het adres van de plaats waar deze elektrische installatie wordt verwezenlijkt. de aftakdozen. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269. de contactdozen. de uitreikingsdatum en gemeente van de identiteitskaart van deze persoon of personen moeten op dit eendraadschema worden vermeld. voor de ingebruikname van de installatie. (2) (3) Artikel 2. moet worden vermeld op het eendraadschema en het situatieschema. lichtpunten. (4) . moet(en) bedoelde schema's dateren en ondertekenen. met behulp van symbolen. schakelaars en gebruikstoestellen die op het eendraadsschema voorkomen.

is het opstellen van een nieuw eendraadsschema niet verplicht. Plichten van de eigenaar. Artikel 6. een voorbeeld van een eendraadsschema.4 Vervangt : Artikel : 269 B MB Artikel 3.E. Elk lichtpunt en elke contactdoos moet genummerd worden in volgorde gezien vanaf de beschermingsinriching tegen overstroom van de elementaire stroombaan.Algemene voorschriften door personen na te leven M. toegekend aan de elementaire stroombaan waartoe het onderdeel behoort. De spanning en de aard van de stroom worden vermeld op het eendraadsschema. Elke schakelaar moet gekenmerkt worden door de letter van de stroombaan waarvan hij deel uitmaakt. een bondige beschrijving van de verandering of de uitbreiding volstaat. In geval van een wijziging die niet als belangrijk kan beschouwd worden of van een uitbreiding die niet aanzienlijk is. Bijlage 3 geeft. Elke elementaire stroombaan moet met een hoofdletter aangeduid worden.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A. gevolgd door het nummer dat toegekend werd op het eendraadsschema van de elektrische installatie. De symbolen die gebruikt moeten worden om het eendraadsschema van een elektrische installatie op te stellen worden gegeven in bijlage I van onderhavig Besluit. Bijlage 2 geeft.B van 1981-07-27. Elke wijziging of uitbreiding van een huishoudelijke elektrische installatie moet aangebracht worden op het situatieschema van de elektrische installatie. een voorbeeld van een situatieschema van een elektrische installatie.R. dat aangebracht werd op het eendraadsschema. met vermelding van de naam. Deze beschrijving. moet door hen gedateerd en ondertekend worden. Bij de oorspronkelijke aanleg van een huishoudelijke elektrische installatie moet een situatieschema van deze elektrische installatie opgesteld worden. Dit schema moet op ieder ogenblik de bestaande toestand van de elektrische installatie weergeven. De symbolen die gebruikt moeten worden om het elektrisch materieel. .I. Artikel 5. Artikel 4.4 : 2004-06-30 Hoofdstuk V . Bijlage 4 geeft. Pagina Datum : 5/269. Elk lichtpunt en elke contactdoos moet gekenmerkt worden door de letter. ten titel van inlichting. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269. ten titel van inlichting. een voorbeeld van een bondige beschrijving van een onbelangrijke wijziging en van een niet aanzienlijke uitbreiding van de elektrische installatie. ten titel van inlichting. voor te stellen op het situatieschema van de elektrische installatie zijn opgenomen in bijlage I van onderhavig Besluit. hoedanigheid en adres van degene of degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het werk. gevolgd door het nummer van het lichtpunt of het toestel dat hij bedient.

5 Vervangt : Artikel : 269 B MB Artikel 7. indien een belangrijke wijziging of een aanzienlijke uitbreiding van de elektrische installatie werd uitgevoerd.R. moet samengesteld worden in tweevoud. of elke uitbreiding die niet aanzienlijk is en welke zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie. 4. Pagina Datum : 5/269. . het (de) situatieschema('s) van de elektrische installaties.Algemene voorschriften door personen na te leven M. 6. het (de) eendraadsschema('s) van de elektrische installatie. 2. eventueel het of de processen-verbaal van controle van de elektrische installatie. Het dossier van een huishoudelijke elektrische installatie. eventueel gelijkaardige documenten als onder 1.5 : 2004-06-30 Hoofdstuk V .Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A.. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materieel beantwoordt aan de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines. 5. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging die niet als belangrijk kan beschouwd worden. 3.. 3. Een exemplaar moet in bezit zijn van de eigenaar of de beheerder van de elektrische installatie. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269. het andere moet bewaard worden door de eventuele huurder.B van 1981-07-27. en 5. Het dossier van de huishoudelijke elektrische installaties moet bevatten: 1. toestellen en leidingen moeten bieden. 2. Plichten van de eigenaar. 7. het of de processen-verbaal van overeenkomst van de elektrische installatie.E. waarvan sprake in artikel 269 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties.I.

aansluitdoos Aftakkast Aardingstrip . van een verdeelkast met 5 leidingen Symbool Doos.6 : 2004-06-30 Hoofdstuk V . beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269.R.E.6 Vervangt : Artikel : 269 B MB Bijlage I Grafische symbolen voor het opstellen van de schema's van een huishoudelijke elektrische installatie A Algemeenheden Beschrijving Gelijkstroom Symbool Wisselstroom (algemeen symbool) Eénfasige wisselstroom 1 Driefasige wisselstroom 3 B Elektrische toestellen Beschrijving Algemene voorstelling van een bord.I. Pagina Datum : 5/269. van een verdeelkast Voorbeeld van een bord.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A. inbouwdoos Algemeen symbool Verbindingsdoos. aftakdoos.B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar.Algemene voorschriften door personen na te leven M.

Algemene voorschriften door personen na te leven M.7 : 2004-06-30 Hoofdstuk V .B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar.7 Vervangt : Artikel : 269 B MB C Leidingen Beschrijving Leiding Algemeen symbool Symbool Ondergrondse leiding Luchtleiding Leiding in een buis Voorbeeld van een bundel van zes buizen 6 Leiding in een wand Leiding op een wand Leiding geplaatst in een buis in een wand Twee leidingen n .R.E.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A. Pagina Datum : 5/269.leidingen n Leiding met 3 geleiders Leiding met n geleiders n . beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269.I.

B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar. Het geheel is geplaatst in een buis in een wand VVB 3 x 2.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A.I.5 ² 4 VOB 2.5 ² VVB-kabel met 3 geleiders van 2.5mm² hebben.8 Vervangt : Artikel : 269 B MB opm: n geeft altijd het totaal aantal geleiders. Pagina Datum : 5/269. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269.5 ² .5 mm² op een wand 4 VOB-kabels waarvan de geleiders een doorsnede van 2.R. inbegrepen de eventueel nulgeleiders en de beschermingsgeleider Voorbeelden: VVB-kabel met 4 geleiders (inbegrepen de eventueel nulgeleider en de beschermingsgeleider) van 4 mm2 geplaatst in een buis in een wand CRVB-kabel met 3 geleiders van 2.E.Algemene voorschriften door personen na te leven M.5 mm² geplaatst in een buis in een wand 4 VVB 4 x 4 ² CRVB 3 x 2.8 : 2004-06-30 Hoofdstuk V .

9 : 2004-06-30 Hoofdstuk V . Pagina Datum : 5/269.9 Vervangt : Artikel : 269 B MB D Beschermtoestellen Beschrijving Smeltveiligheid Symbool Smeltveiligheid met een nominale stroomsterkte van 16 A Automatische schakelaar of uitschakelaar. Voorbeeld: Driepolige uitschakelaar voorzien van 2 uitklinkmechanismen werkende bij maximumstroom en een uitklinkmechanise werkende bij gebrek aan spanning. Automatische differentieelstroominrichting (∆In = 300 mA) 16 A M2 + 0 ∆ 300 Kleine automatische schakelaar. scheidt men de overeenkomende opschriften door het teken +.B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar. beschermd door de uitklinkmechanismen. geven de werkingswijze van de uitschakelaar aan. de letter ∆ voor de automatische differentieelaardschakelaar met intensiteitsrelais Als de schakelaar voorzien is van verscheidene uitklinkmechanismen die onder verschillende omstandigheden werken. de letter O voor het uitklinkmechanisme werkende bij gebrek aan spanning.E. wordt als kenmerk aangegeven. het aantal polen.Algemene voorschriften door personen na te leven M. maat 22 22 A Aardelektrode.R. De hoofdletters naast dit teken.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A. Men gebruikt voor dit doel: de letter M voor het uitklinkmechanisme werkende bij maximumstroom. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269. aarding .I.

beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269.B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar. De lamp brandt altijd en dient om de schakelaar in het duister terug te vinden t Eenpolige schakelaar met vertraagde opening Tweepolige schakelaar Driepolige schakelaar Eenpolige omschakeling (dubbele aansteking: om twee stroombanen afzonderlijk te sluiten of te openen op een enkele plaats) Eenpolige wisselschakelaar (dubbele richting: om een stroombaan te sluiten of te openen op 2 plaatsen) Tweepolige wisselschakelaar (dubbel richting) Kruisschakelaar (laat toe een stroombaan te sluiten of te openen op een willekeurig aantal plaatsen in combinatie met twee wisselschakelaars op de twee uiteinden) Dimmer Eenpolige trekschakelaar Eenpolige schakelaar met signalisatielamp.10 Vervangt : Artikel : 269 B MB E Schakelaars Beschrijving Schakelaar Algemeen symbool Symbool Schakelaar met verklikkerlamp.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A. De lamp brandt als het toestel.E.R.I.10 : 2004-06-30 Hoofdstuk V .Algemene voorschriften door personen na te leven M. werkt . Pagina Datum : 5/269. dat door deze schakelaar bediend wordt.

11 Vervangt : Artikel : 269 B MB Drukknop Drukknop met verklikkerlamp.Algemene voorschriften door personen na te leven M.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A.E.I.B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar.R. tijdschakelaar Impulsschakelaar Thermostaat Rondecontrole of elektrische slotvergrendelinrichting . beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269. Pagina Datum : 5/269. Om de drukknop in het duister terug te vinden Drukknop met afgeschermde toegang (te breken ruit) Minuterie t Schakelklok.11 : 2004-06-30 Hoofdstuk V .

B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar.12 : 2004-06-30 Hoofdstuk V .I.12 Vervangt : Artikel : 269 B MB F Contactdozen Beschrijving Contactdoos Algemeen symbool 3 Symbool Meervoudige contactdoos (voor drie stopcontacten) Half-waterdicht.E.Algemene voorschriften door personen na te leven M. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269. Pagina Datum : 5/269. waterdicht of hermetisch contactdoos h Contactdoos met contact voor beschermingsgeleider Contactdoos met kinderbescherming Contactdoos met contact voor beschermingsgeleider en met kinderbescherming Contactdoos met tweepolige schakelaar Contactdoos met tweepolige vergrendelingsschakelaar Contactdoos met beschermingstransformator (bijvoorbeeld: stopcontact voor scheerapparaat) .Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A.R.

I. aangesloten op een speciale stroombaan Autonoom noodverlichtingstoestel Voorschakeltoestel voor ontladingslamp wordt enkel gebruikt wanneer dergelijk toestel niet is ingebouwd Bel .Algemene voorschriften door personen na te leven M. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A.B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar. voorgesteld met toevoerleiding.13 : 2004-06-30 Hoofdstuk V . Pagina Datum : 5/269. bundellicht) Verlichtingsarmatuur met ingebouwde eenpolige schakelaar Noodverlichtingstoestel.E.of zoeklicht) Projector met divergerende lichtbundel (floodlicht.13 Vervangt : Artikel : 269 B MB G Gebruikstoestellen Beschrijving Aansluitpunt voor een verlichtingstoestel. Lichtpunt Symbool Aansluitpunt voor wandverlichting Fluorescentie-armatuur Algemeen symbool Armatuur met 3 fluorescerende buislampen 3 Projector Algemeen symbool Projector met weinig divergerende lichtbundel (spot.R.

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A.I.E.14 : 2004-06-30 Hoofdstuk V .14 Vervangt : Artikel : 269 B MB Zoemer Hoorn Sirène Horloge Moederklok Elektrisch (deur)slot Ventilator (voorgesteld met elektrische leiding) Verwarmingstoestel Verwarmingstoestel met accumulatie Verwarmingstoestel met accumulatie en ingebouwde ventilator Boiler Boiler met accumulatie Vast elektrohuishoudelijk toestel Algemeen symbool . Pagina Datum : 5/269. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269.Algemene voorschriften door personen na te leven M.B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar.R.

Algemene voorschriften door personen na te leven M.I.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A. Pagina Datum : 5/269. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269.B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar.15 : 2004-06-30 Hoofdstuk V .E.15 Vervangt : Artikel : 269 B MB Kookfornuis Microgolfoven elektrische oven Wasmachine Droogkast Vaatwasmachine Koelkast Diepvriezer Motor M Transformator kWh-teller kWh .R.

.................... datum en gemeente van uitgifte van de identiteitskaart 4 D B 30 30 0 CRVB 3 x 2.. : ... (Handtekening) (Datum) De verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken......B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar..........5 ² MB h h 1 2 3 4 5 6 7 C 28 A VVB 4 x 4 ² h h VOB 10 ² VV B 4 x 6 ² 1 2 Adres v. : .........16 : 2005-06-14 Hoofdstuk V ............16 Artikel : 269 B A Bijlage II : Voorbeeld van ééndraadsschema 22 A VVB 3 x 2................................. woning waar de installatie geplaatst wordt Eigenaar................................................ : ....................5 ² 16 A h 1 2 3 4 5 6 7 E 28 A VVB 4 x 4 ² VFVB 3 x 2....................... beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269......5 ² 1 2 3 4 5 6 G H J K L M 22 A 22 A 28 A 22 A 10 A 3 10 A VVB 3 x 2..... : ........ stroom Spanning De afgevaardigde van het erkend organisme.......... : ......... Pagina Datum : 5/269.....5 ² 2 3 4 5 1 VOB 1.................5 ² centrale verwarming chauffage central I 16 A 2 VOB 1........ 6 ..... : ...... (Handtekening) (Datum) BTW-nr of nummer........5 ² 2 3 4 5 6 1 VVB 4 x 4 ² VVB 3 x 2...............R...........................................5 ² 1 VVB 3 x 2..... 1 2 Aard v..... : ......... : ..E....d.d.................... : ......16A Vervangt : 269..5 ² 2 3 7x 4 4x 5 6 7 5x 8 3x 9 : ..... : ....Algemene voorschriften door personen na te leven M. (Handtekening) (Datum) 3 4 5 : .........................5 ² 2 3 4 5 6 7 1 VOB 1................... : ................... : .... : .....5 ² 2A N 32 A F 22 A VVB 3 x 2.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A...................I......................... : ..... : .... : ...........

............. werken............................................. woning waar de installatie geplaatst wordt : : ........... (Handtekening) (Datum) : ....................................... : .......Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A... De afgevaardigde van het erkend organisme.......... : ..................E................................ Aard v..................................... : .. Eigenaar....17 Vervangt : Artikel : 269 B MB Bijlage III Voorbeeld van een situatieschema L2 G3 K4 K5 L3 F G H J K L M O I L2 L1 G2 K3 E J L2 A7 L3 L4 A6 A5 L7 III L5 VI VII L7 L7 L5 L6 L6 L1 G4 G1 K2 K1 F1 L4 H1 L7 L7 H5 A4 L4 L4 M3 H2 L5 H3 H4 G5 L1 M1 F2 M3 M3 V M3 D7 M3 D6 M3 L8 L9 H6 L9 L8 H7 h h VIII IX II G6 3 X D4 D7 D5 D4 M1 M2 M1 F4 M3 M3 M5 L8 IV M3 F3 M3 M2 F6 F5 A3 M5 N M3 D3 I D4 D3 D2 D2 C1 C2 D1 h XI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Eetkamer M6 M6 A1 M6 M6 h h A2 Woonkamer Keuken Inkom M6 XII M6 h Nachthal Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 WC Badkamer Waskamer Garage M6 B A C D E I N O M6 M6 Adres v...R......... : .......... De verantwoordelijke voor de uitvoering v............d..........................Algemene voorschriften door personen na te leven M.. : .17 : 2004-06-30 Hoofdstuk V .............d...I.. ...B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar. (Handtekening) (Datum) : ... : .. (Handtekening) (Datum) : ... : ................................. : .................................................. stroom Spanning : ............ : ... Pagina Datum : 5/269..................... d..... beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269.

B.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A.I. (handtekening) (datum) N.5 mm² geplaatst in een zichtbare metalen buis.R. De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk.5 mm² zichtbaar geplaatst op de muur. Deze wordt gevoed door een VVB kabel 3 x 2. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie KB AIB-Vinçotte Document : 269.: deze wijziging op uitbreiding zullen slechts op het situatieschema worden overgebracht.18 Vervangt : Artikel : 269 B MB Bijlage IV Voorbeeld van een bondige beschrijving van een onbelangrijke wijziging en van een niet-aanzienlijke wijziging a) Onbelangrijke wijziging De VFVB kabel 3 x 2.18 : 2004-06-30 Hoofdstuk V .Algemene voorschriften door personen na te leven M.5 mm² van de stroombaan I wordt vervangen door een VVB kabel 4 x 2.E. Pagina Datum : 5/269. De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk.B van 1981-07-27 Plichten van de eigenaar. . (handtekening) (datum) b) Niet-aanzienlijke uitbreiding Een contactdoos A2bis wordt bijgeplaatst als aftakking op de contactdoos A2 in de garage.

R. Slechts in uitzonderlijke gevallen waar het moeilijk blijkt beneden deze waarde te dalen. Een eerste bepaling wordt hier gegeven: Onder "belangrijke uitbreiding" wordt het feit verstaan tenminste één nieuwe kring te installeren vanaf het verdeelbord. zal een waarde van meer dan 30 ohm. . Evenwel zijn in dit geval de voorschriften van artikel 86. maar minder dan 100 ohm geduld worden. Als de nieuwe kring een badkamer. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie Document : 269. Pagina Datum : 5/269. die door het AREI worden opgelegd. Wat betreft het eendraadschema en het situatieschema van de elektrische installatie.19 : 2004-06-30 Hoofdstuk V . mag men zich beperken tot het aangeven van de wijzigingen die aan de elektrische installatie werden aangebracht. wasruimte.03 van toepassing. op het ééndraadschema zal het oude deel aangeduid worden door een kadertje met de vermelding "oude installatie". stortbad of wasmachine voedt. Om de voorwaarde na te komen. dient er aan het begin van de installatie een algemene automatische differentieelstroominrichting geplaatst te worden met een gevoeligheid van 300mA. Bovendien moet er een aardelektrode zijn conform de in het AREI voorgeschreven waarden. 12 door het Ministerie van Economische Zaken (uittreksels) gericht aan de erkende controleorganismen: Betreft: Definitie van het begrip "belangrijke uitbreiding" Tot nu toe werd er nog geen bepaling gegeven van de belangrijke wijzingen en uitbreidingen.Algemene voorschriften door personen na te leven AIB-Vinçotte Plichten van de eigenaar. wordt er een tweede automatische differentieelstroominrichting geplaatst met grote of zeer grote gevoeligheid (< 30 mA). een of meerdere differentieelstroominrichtingen moeten op de kringen geplaatst worden volgens het belang van de wijziging.I.E.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A. zal ze aangevuld worden om de weerstandwaarde te verlagen tot onder die grens.19 Vervangt : Artikel : 269 B Nota nr. Indien de aardelektrode een spreidingsweerstand heeft van meer dan 30 ohm.

I. door het Ministerie van Economische Zaken.en situatieschema's.R.en situatieschema's te hebben. Een zaak moet duidelijk worden gesteld.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A.Algemene voorschriften door personen na te leven AIB-Vinçotte Plichten van de eigenaar. Indien de eigenaar zichzelf belast met de registratie van het huurcontract vertrekt hij met drie getekende exemplaren. Integendeel. Ten andere. Deze handtekening verbindt hen geenszins wat betreft de uitvoering van de gegevens die erop zijn vermeld. De oplossing is analoog aan hetgeen er gebeurt met het huurcontract. De installateur-elektricien dient drie kopieën van de eendraads.20 : 2004-06-30 Hoofdstuk V . 54 bis. Twee exemplaren overhandigt hij ter ondertekening aan het erkend organisme. gaat naar het Bureau van de Registratie en komt terug met twee geregistreerde exemplaren.E. Pagina Datum : 5/269. . gericht aan de erkende controleorganismen (uittreksels): Betreft: Handtekening van de eigenaar Uit de praktijk werd gevraagd hoe de handtekening van de eigenaars kan worden bekomen op de eendraads. Van het erkend organisme krijgt hij een exemplaar terug samen met het proces-verbaal van gelijkvormigheid. Dit exemplaar en het proces-verbaal geeft hij samen met de eindfactuur aan de eigenaar en vraagt het exemplaar terug dat deze bij de ondertekening had behouden.20 Vervangt : Artikel : 269 B Nota nr.en situatieschema's. Indien er foutieve zaken op de schema's staan is het aan de agentbezoeker van het erkend organisme deze te laten verbeteren en mag deze het proces-verbaal van gelijkvormigheid slechts afleveren nadat de installatie en de weergave ervan op de schema's conform het AREI is. Sommige eigenaars zouden zich kunnen afvragen waarom zij hun handtekening moeten zetten op de eendraads. gaat één aan de huurder overhandigen en neemt het exemplaar terug dat deze laatste al in zijn bezit had. Een eigenaar die bijvoorbeeld een appartement verhuurt aan een particulier biedt het huurcontract in vier exemplaren ter ondertekening aan. de verplichting van de handtekening van de eigenaar is in feite een verplichting voor de installateur-elektricien die zich daardoor genoodzaakt ziet de schema's op te stellen en een exemplaar ervan te overhandigen aan de eigenaar. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie Document : 269. Hij vraagt aan de eigenaar deze te tekenen. op termijn zal de installateur-elektricien deze schema's beschouwen als een wezenlijk deel van zijn opdracht vanaf het ogenblik dat hij het werk toegezegd krijgt.

(3) Definitie van het begrip "belangrijke uitbreiding": zie uittreksels van nota nr. beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie Document : 269.21 Vervangt : Artikel : 269 (1) Zie de tekst van het Ministerieel Besluit van 1981-07-27 vanaf pagina 5/269.B. Toelichting AV (2) Gewijzigd door M.Algemene voorschriften door personen na te leven AIB-Vinçotte Plichten van de eigenaar.I.R. Pagina Datum : 5/269.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A. van 1991-06-11.2. 54bis op pagina 5/269.19. bij artikel 269 .E.20. 12 op pagina 5/269. (4) "Handtekening van de eigenaar": zie uittreksels van nota nr.21 : 2004-06-30 Hoofdstuk V .

Pagina Datum : 5/269.I.R.22 : 2004-06-30 Hoofdstuk V . beheerder of huurder van een huishoudelijke elektrische installatie Document : 269.Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 5 A.Algemene voorschriften door personen na te leven AIB-Vinçotte Plichten van de eigenaar.E.22 Vervangt : Artikel : 269 Toelichting AV bij artikel 269 Voorbehouden pagina .