You are on page 1of 11

PUSAT LATIHAN GEMILANG BESERI, PERLIS.

PELAN MENGAJAR (TEORI) KOD NAMA DAN PROGRAM/PROGRAM CODE AND NAME TAHAP/LEVEL NO DAN TAJUK MODUL/MODULE NO AND TITLE NO DAN PERNYATAAN TUGASAN/TASK(S) NO AND STATEMENT OBJEKTIF PENCAPAIAN AKHIRAN/TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVES NO KOD RUJUKAN/REFERENCE CODE NO TEMPAT : BILIK KULIAH IT-020-2 PEMBANGUNAN APLIKASI - PENGATURCARA TAHAP 02 MODUL 04 : PERFORM SYSTEM COMPONENTS CODING 04.01 PRODUCE CODING LOGIC 04.02 CARRY OUT MODULE CODE HASIL KOD ATURCARA MENGGUNAKAN STRUKTUR KAWALAN PILIHAN, STRUKTUR KAWALAN GELUNGAN MENGIKUT SPESIFIKASI PERNYATAAN KES YANG DITETAPKAN IT-020-02/MO4/PP4

TEMPOH : 60 MINIT

MUKA: 1 11

DRP:

Page 1 of 11

KOD IS1 AS1 WB PP KUANTITI 3 1 1 1 1 1 Page 2 of 11 . BAHAN 1. Nyatakan jenis-jenis struktur kawalan 3. Komputer Riba 6. Screen NO. Huraikan jenis-jenis struktur pilihan 4.NO KOD IT-020-02/MO4/P(1/1) MUKA:2 DRP:11 TAJUK : PENGENALAN KEPADA STRUKTU KAWALAN TUJUAN PENGAJARAN :(Instructional Aims):1. Over Head Projektor 4. Duster 3. Jelaskan definisi struktur kawalan dan fungsinya 2. Huraikan jenis-jenis struktur gelungan ALAT BANTUAN MENGAJAR BAHAN PENGAJARAN BERTULIS ALAT PANDANG DENGAR TAJUK Kertas Penerangan Kertas Tugasan White Board Power Point Slide PERALATAN. Marker Pen 2. KELENGKAPAN. LCD Projektor 5.

NO KOD IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN PERSEDIAAN: (Preparation) 1. Mulakan perbincangan dengan motivasi/komunikasi dua hala/ceria/jaga kesihatan. Terangkan tujuan/faedah/kepentingan dari pelajaran ini. AIDS DRP:11 MASA 10 minit Page 3 of 11 . Semak senarai kehadiran pelatih. Nyatakan tajuk dan tuliskan di “White Board” (PENGENALAN KEPADA STRUKTUR KAWALAN) 7.  Kepentingan pelajaran ini adalah supaya pelatih mendapat kefahaman dalam menggunakan struktur kawalan dalam pengaturcaraan serta dapat menghasilkan kod aturcara yang sistematik. Jelaskan fungsi struktur kawalan dalam program ii. Selesakan pelatih dengan ucapan alualuan/Tanya khabar/pastikan keselesaan dalam kelas. Nyatakan jenis-jenis struktur kawalan iii. 4.  Tanya sama ada pelatih tahu atau tidak MUKA:3 INST. Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan dipelajari melalui sesi soal jawab. 2. Dapatkan perhatian pelatih dan timbulkan minat mereka i. Tekan aspek disiplin/beri kejersama/pakaian/telefon bimbit/kebersihan. 3. Huraikan jenis-jenis struktur kawalan 8. 9. Berikan aims/tujuan pembelajaran dan tuliskan di “White Board” Di akhir pembelajaran pelatih mestilah boleh :i. Tanya sesuatu/masalah untuk diselesaikan iii. 5. Gunakan whiteboard untuk tumpuan perhatian 6. Kaitkan idea/kemahiran(provoke) dengan keadaan semasa atau pengalaman kerja atau pengalaman lepas untuk dapatkan tajuk/topic ini ii.

IF IF…ELSE SWITCH 30 minit IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN MUKA:4 INST. Terangkan jenis-jenis struktur kawalan 2. NO KOD TOPIK PENGAJARAN PENYAMPAIAN: (Presentation) Langkah-langkah penyampaian pengajaran 1.1 Penentu aliran operasi 1. ii. FOR WHILE DO…WHILE Page 4 of 11 . iii. iii.2 Struktur gelungan (looping) a) Masalah yang berulang bagi proses yang sama b) Bilangan data yang banyak c) Menepati syarat d) Terbahagi kepada 3 (tiga): i. ii.2 Rangkaian perintah 2. Jelaskan fungsi struktur kawalan 1. AIDS DRP:11 MASA 2.apakah yang dimaksudkan dengan struktur kawalan dalam pengaturcaraan.1 Struktur pilihan a) Bersyarat dan perlaksanaan ditentukan berdasarkan hasil ujian kod b) Terbahagi kepada 3 (tiga): i.

2 Pernyataan IF…ELSE a) dua(2) atau banyak pilihan b) uji BENAR atau SALAH c) jika BENAR. } 3. kod pernyataan IF akan dilaksanakan d) sintaks: if(keadaan/syarat) { kod yang akan dilaksanakan jika keadaan adalah BENAR.1 Pernyataan IF a) satu (1) pilihan sahaja b) uji BENAR atau SALAH c) jika BENAR. AIDS DRP:11 MASA Page 5 of 11 . kod pernyataan ELSE akan dilaksanakan e) sintaks: if(keadaan/syarat) { Kod yang akan dilaksanakan jika keadaan adalah BENAR. Huraikan pernyataan struktur pilihan IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN 3.NO KOD TOPIK PENGAJARAN 3. kod pernyataan IF akan dilaksanakan d) jika SALAH. MUKA:5 INST.

3 Pernyataan SWITCH a) Pengganti struktut IF…ELSE b) Mudah difahami c) Mudah dilaksanakan d) Sintaks: swtich (keadaan) { case konstan1 : Pernyataan 1. case konstan2: Pernyataan 2. default: Pernyataan default. AIDS DRP:11 MASA Page 6 of 11 . } MUKA:6 INST. break. break.}else{ kod yang dilaksanakan jika keadaan SALAH} NO KOD TOPIK PENGAJARAN IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN 3.

Huraikan pernyataan struktur gelungan (looping) IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN 4.NO KOD TOPIK PENGAJARAN 4. penurunan/peningk atan) { Kod yang akan dilaksanakan. nilai akhir. AIDS DRP:11 MASA Page 7 of 11 . } 4.2 Pernyataan WHILE a) Ulang perintah sampai nilai tertentu b) Guna keadaan/syarat tertentu untuk hentikan gelungan (loop) c) Gune penentu BENAR atau SALAH MUKA:7 INST.1 Pernyataan FOR a) Ulang perintah dengan jumlah yang diketahui b) Perlu nilai awal dan akhir pemboleh ubah penghitung c) Sintaks: for (nilai mula.

AIDS DRP:11 MASA Page 8 of 11 . } NO KOD TOPIK PENGAJARAN IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN 4.3 Pernyataan DO… WHILE a) Mirip WHILE b) Beza pada cara diuji c) Bergantung kepada keadaan/syarat yang BENAR d) Sintaks: do { Kod yang akan dilaksanakan.d) Sintaks : while(keadaan) { Kod yang akan dilaksanakan. }while (keadaan) MUKA:8 INST.

Edarkan kertas penerangan 2. Uji kefahaman pelatih dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk yang telah diajar. .KOD TOPIK PENGAJARAN PENGGUNAAN: IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN MUKA:9 INST.sila baca dan cuba fahamkan kertas penerangan yang diberikan dan jika ada kemusykilan sila kemukakan 4. Arahkan pelajar menyemak helaian setiap muka surat kertas penerangan 3. AS1 10 minit 1) Jelaskan fungsi struktur kawalan? Jawapan : Fungsi struktur kawalan adalah sebagai penentu aliran operasi dalam satu pengaturcaraan dengan menggunakan rangkaian perintah tertentu. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami kertas penerangan yang diberikan. 2) Terangkan jenis struktur kawalan? Jawapan : a) Struktur pilihan b) Strutur gelungan 3) Terangkan pernyataan yang terdapat dalam Page 9 of 11 . AIDS IS1 DRP:11 MASA 10 minit 1.

struktur pilihan? Jawapan : a) IF b) IF…ELSE c) SWITCH KOD IT-020-02/MO4/P(1/1) TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN 4) Terangkan pernyataan yang terdapat dalam struktur gelungan? Jawapan : a) FOR b) WHILE c) DO…WHILE 5. AIDS DRP:11 MASA Page 10 of 11 . Ulang perkara-perkara penting yang telah dipelajari. Segera bantu/perbetulkan kesilapan pelatih dan akui jawapan yang diberikan dan beri pujian/motivasi 6. MUKA:10 INST.

2.markah lulus – 75% 5. Berikan peluang pelatih untuk mendapatkan penjelasan atau bertanya 6. Minta pelajar bersedia dengan topic yang akan datang “FUNGSI DALAM PHP” 8. Arah pelatih simpan kertas penerangan.KOD TOPIK PENGAJARAN PENGESAHAN: IT-020-02/MO4/P(1/1) AKTIVITI PENGAJARAN MUKA:11 INST. iii. Beri ringkasan apa yang telah dipelajari dan faedahnya. nota dan sebagainya. 7. Page 11 of 11 . Pastikan pelatih dapat kertas soalan dan semak kertas soalan Nyatakan dengan jelas tugas pelatih Penilaian adalah berdasarkan kandungan pelajaran 4. Edarkan kertas tugasan/kertas penilaian pengetahuan kepada pelatih i. Berikan masa kepada pelatih untuk buat persediaan. Nyatakan masa dan markah terampil : . ii. AIDS DRP:11 MASA 1.masa diberikan – 30 minit . 3. Ucap salam perpisahan.