You are on page 1of 17

A, C, -Acreditivele reprezinta: R: - lichiditati pastrate la banca intr-un cont distinct, la dispozitia unui furnizor, din care urmeaza a se efectua

plati catre acesta, pe masura livrarii bunurilor, prestarii serviciilor, executarii lucrarilor . -Anumite înregistrări contabile din Contabilitatea financiară se regăsesc si în Contabilitatea de gestiune, în conturi specifice. Astfel înregistrarea contabilă: 331 = 711, corespunde, corespunzător metodei globale, înregistrării:R :933 = 921. -Anumite înregistrări contabile din Contabilitatea financiară se regăsesc si în Contabilitatea de gestiune, în conturi specifice. Astfel, înregistrării contabile: 641 = 421, (pentru personalul direct productiv) îi corespunde, corespunzător metodei globale, înregistrarea R: 921 = 901. -Anumite înregistrări contabile din Contabilitatea financiară se regăsesc si în Contabilitatea de gestiune, în conturi specifice. Astfel înregistrării contabile: 345 = 711, (la preŃ prestabilit) îi corespunde, corespunzător metodei globale, înregistrarea: R : 931 = 902. -Anumite înregistrări contabile din Contabilitatea financiară se regăsesc Si în Contabilitatea de gestiune, în conturi specifice. Astfel, înregistrării contabile: 601 = 301, îi corespunde, conform metodei globale, înregistrarea R: 921 = 901 . -Aplicarea procedeului indicilor de echivalenta presupune parcurgerea unor etape intr-o anumita ordine de succesiune. Care dintre etapele enuntate nu este corecta? R: Decontarea costului produselor obtinute. C -Capitalul propriu nu cuprinde: R: - provizioanele pentru riscuri si cheltuieli . -Capitalul propriu reprezinta: R: - interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia. -Ce semnifica inregistrarea contabila: 2133 = 456 R: - aportul la capitalul social a unui mijloc de transport. -Ce tip de modificare patrimoniala produce operatia: Plata prin cont a impozitului pe profit datorat, in valoare de 3000 lei. R: - A - x = P - x -Ce semnifica inregistrarea contabila: %= 401 3.570 lei 357 3.000 lei 4426 570 lei - R: - marfuri cumparate pe credit, lasate in custodie furnizorului. - Cheltuielile variabile sunt, de regulă, cheltuielile care: R: Îsi modifică nivelul total odată cu modificarea volumului fizic al productiei realizate; -Cheltuielile directe de productie sunt, de regula, cheltuielile care R: Se identifica pe obiecte de calculatie in momentul efectuarii lor; - Cheltuielile indirecte de productie sunt, de regula, cheltuielile care R: Se colecteaza pe locuri si perioade de gestiune si se repartizeaza pe produse si servicii; -Ciclul de exploatare al unei intreprinderi reprezinta: R: - perioada de timp dintre achizitia materiilor prime care intra intr-un proces de productie si finalizarea sa in numerar sau sub forma unui instrument usor convertibil in numerar . -Conform principiului prevalentei economicului asupra juridicului, informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie: R:- sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica . -Conform Cadrului conceptual al IASB, un activ reprezinta: R: - o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere . -Conform Cadrului conceptual al IASB, o datorie reprezinta: R: - o obligatie prezenta, provenita din evenimente trecute si care la decontare determina un flux de beneficii dinspre intreprindere spre mediul exterior. -Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, si se grupeaza in: R: - venituri din activitatea de exploatare, financiara¸ extraordinara. -Conform Cadrului conceptual al IASB, veniturile reprezinta: R: - cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale valorii activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor . 1

C, D -Conform IAS 16 Imobilizări corporale, în cazul în care valoarea contabilă a unui activ este majorată ca urmare a unei reevaluări, această majorare este înregistrată: A) direct în creditul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de Rezerve din reevaluare; B) direct ca un venit; C) direct ca un venit în măsura în care majorarea compensează o descre tere din reevaluarea aceluia i activ recunoscută anterior ca o cheltuială; D) direct ca un venit în măsura în care majorarea compensează o descretere din reevaluarea aceluia i activ; E) direct în rezultatul exerciŃiului. AlegeŃi varianta corectă de răspuns: R : A si C. -Conform normelor contabile romanesti, contul 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" poate functiona astfel: R : 902 = 921 -Conform normelor contabile romanesti, contul 933 "Costul productiei in curs de executie" poate functiona astfel: R: 933 = 921 -Conform normelor contabile romanesti, contul 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare" poate functiona (in analitic) astfel: R: 901 = 922 -Conform IAS 16 Imobilizări corporale, în cazul în care valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca rezultat al unei reevaluări, această diminuare trebuie recunoscută: A) ca o cheltuială; B) scăzută direct din surplusul din reevaluare corespunzător aceluia i activ în măsura în care diminuarea nu depăe te valoarea înregistrată anterior ca surplus din reevaluare; C) în debitul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de Rezerve din reevaluare; D) scăzută direct din surplusul din reevaluare corespunzător altui activ; E) inclusă în rezultatul exerciŃiului. AlegeŃi varianta corectă de răspuns R:A si B - Creantele comerciale includ: R: - creantele fata de clienti si efectele de primit - Cu ajutorul balantei de verificare nu se pot identifica: R: - omisiunile de inregistrare -Cum se contabilizeaza achizitia unor materii prime din import in urmatoarele conditii : valoarea externa FOB – 1.000 euro (din factura externa), cheltuieli de transport pe parcurs extern 100 euro, taxa vamala 20%, cursul euro in vama 3,6500 lei/euro, TVA 19%. R: 301 % 4.818 lei 401 4.015 lei 446 803 lei % 5121 1.718 lei 446 803 lei 4426 915 lei D - Decontarea prestatiilor reciproce dintre sectiile auxiliare se bazeaza pe urmatorul procedeu R: procedeul calculului algebric; -Dispuneti de urmatoarele date din bilant: cheltuieli de constituire 3.071 u.m.; amenajari de terenuri 5.234 u.m.; imobilizari necorporale 2.711 u.m.; impozit pe salarii 2.628 u.m.; imprumuturi bancare pe termen lung si mediu 5.999 u.m.; furnizori-debitori 2.347 u.m; produse finite 3.627 u.m; casa in lei 1.784 u.m.; creditori diversi 8.361 u.m.; ambalaje 2.401 u.m.; contributia la asigurari sociale 3.047 u.m. Care este valoarea activului circulant si valoarea datoriilor? R: - 10.159 u.m. si 20.035 u.m. -Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: veniturile aferente exercitiului N – 18.000 lei, din care dividende cuvenite – 2.000 lei; cheltuielile aferente exercitiului N – 5.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile – 400 lei si amenzi datorate autoritatilor romane – 1.100 lei; impozitul pe profit calculat si inregistrat in cursul exercitiului N – 800 lei, din care platit – 500 lei. Cota de impozit pe profit – 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N: R: Impozit datorat: Impozit de platit: 2.128 lei 1.628 lei -Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: veniturile aferente exercitiului N – 18.000 lei, din care dividende cuvenite – 2.000 lei; cheltuielile aferente exercitiului N – 5.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile – 400 lei si amenzi datorate autoritatilor romane – 1.100 lei; impozitul pe profit calculat si inregistrat in cursul exercitiului N – 800 lei, din care platit – 500 lei. Cota de impozit pe profit – 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N: R : Impozit datorat: Impozit de platit: 2.128 lei 1.628 lei 2

D,E,F,I -Dispuneti de urmatoarele informatii din contabilitatea curenta: venituri totale – 60.000 lei, din care venituri din dividende cuvenite – 20.000 lei; cheltuielile totale sunt in valoare de 20.000 lei, din care amenzi datorate autoritatilor romane – 18.000 lei. Care este impozitul pe profit datorat, cota de impozitare fiind de 16%: R: 6.080 lei -Dispuneti de urmatoarele date: capital social subscris varsat 50.000 lei; capital social subscris nevarsat 10.000 lei; prime de emisiune 2.000 lei; prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 1.000 lei; rezerve din reevaluare 9.000 lei; rezerve legale 6.000 lei; rezultat reportat (sold debitor) 8.000 lei; rezultatul exercitiului (sold creditor) 5.000 lei; repartizarea profitului 5.000 lei; subventii pentru investitii 3.000 lei. Conform OMFP 1752/2005, marimea capitalurilor proprii este: R: 70 000 lei -Dispuneti de urmatoarele date: valoarea contabila a unei constructii scoasa din functiune 6.000 lei, valoarea amortizata pana la scoaterea din functiune 3.600 lei, subansamblele recuperate din dezmembrare 800 lei, salariile ocazionate de dezmembrare 300 lei. Care este inregistrarea corecta a scoaterii din evidenta a constructiei: R: % 212 6.000 lei 281 4.100 lei 6583 1.900 lei -Dispuneti de următoarele date la închiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat i înregistrat la 30.11.N – 800 lei, din care plătit 500 lei; veniturile aferente exercitiului N – 28.000 lei, din care dividende încasate 2.000 lei; cheltuielile aferente exercitiului N – 6.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400 lei i amenzi plătite autoritătilor române 1.100 lei. Cota de impozit pe profit este 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat i de plătit pe exercitiul N? R: Impozit datorat Impozit de plătit 3.568 lei 3.068 lei -Dispuneti de următoarele date privind stocurile de materii prime : pret de cumpărare la intrare 9.000 lei; cheltuielile de achizitie accesorii (cheltuieli de transport, manipulare, depozitare etc.) 2.000 lei; ajustări pentru depreciere contabilizate la închiderea exercitiului N 1.000 lei. La sfârsitul exercitiului N+ 1, valoarea de inventar a acestor stocuri de materii prime este de 9.000 lei. Cum i cu ce sumă vor fi influentate ajustările pentru deprecierea materiilor prime existente ? R: cresterea ajustărilor cu 1.000 lei ; F -Fie o factură de 100.000 lei cost de achizitie, adaosul comercial 25%, TVA 19%, pret de vânzare cu amănuntul. Sa se stabileasca formulele contabile corecte la intrarea marfurilor : R: • înregistrarea receptiei mărfurilor: = 401 119.000 lei 125.000 lei 371 = 378 25.000 lei 19.000 lei 4426 = 4428 23.750 lei • TVA neexigibilă aferentă stocului de mărfuri, 125.000 lei × 19% : 23.750 lei 371 -Formulele contabile de stornare se utilizeaza intr-una din urmatoarele situatii: R: -pentru corectarea altor formule contabile efectuate anterior gresit -Formula contabila de mai jos reprezinta: 5411 Acreditive în lei = 5121 Conturi la banci in lei 5.000 lei : R: deschiderea unui acreditiv in valoare de 5.000 lei G -Gestiunea documentelor nu se refera la: R: - verificarea de forma si de fond a documentelor contabile I -Imobilizarile corporale nu cuprind: R: - cheltuieli de dezvoltare -În conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii prime, in valoare de 119.000 lei (TVA inclusa, cota TVA 19%) este: R: %= 401 119.000 lei 601 100.000 lei 4426 19.000 lei

3

Î -În cadrul metodei de calculatie a costurilor Direct costing, cheltuielile variabile unitare: R: răman relativ constante cu modificarea volumului fizic al productiei realizate -In structura disponibilitatilor nu se includ: R: - investitiile financiare pe termen scurt -In activitatea practica pot fi utilizate mai multe forme de prezentare a contului. Una dintre formele de mai jos nu poate fi atribuita contului. Care este aceasta? R: - forma lista a contului -In raport cu natura lor, cheltuielile care se efectueaza in cadrul unei intreprinderi pot fi grupate pe feluri de activitati, astfel : R: - cheltuieli din activitatea de exploatare, financiara si extraordinara -In procesul muncii practice de contabilitate balanta de verificare indeplineste mai multe functii. Una dintre functiile de mai jos nu poate fi atribuita balantei de verificare. Care este aceasta? R: -functia de realizare a dublei reprezentari a patrimoniului. -În categoria stocurilor nu se includ: R: - acreditivele -In luna X exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura in valoare de 10.000 lei. TVA 19%. In luna urmatoare se primeste factura, valoare marfurilor consemnata in aceasta fiind de 8.000 lei, TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii : R: 408 = 401 9.520 lei 4426 = 4428 1.520 lei 408 = % 2.380 lei 371 2.000 lei 4428 380 lei -În magazin se afisează pretul cu amănuntul, costul de achizitie 100.000 lei, adaosul comercial 25%, TVA19%. Sa se stabileasca formulele contabile corecte la iesirea marfurilor : R: Vanzarea marfurilor 148.750 lei 5311 = 707 125.000 4427 23.750 descarcarea 100.000 lei 607 = 371 125.000 25.000 lei 378 = 19.000 lei 4428 = 371 19.000 -În luna „X” se livrează produse finite fără factură, pret de vânzare 10.000 lei, TVA 19 %.În luna „X+1” se emite factura la pretul de 8.000 lei, TVA 19%. Ce înregistrare se efectuează la emiterea facturii? R: 1.520 lei 4428 = 4427 1.520 lei 9.520 lei 4111 = 418 9.520 lei 2.000 lei 701 = 418 2.380 lei 380 lei 4428 -În contul de profit i pierdere figurează următoarele informatii: vânzări de mărfuri 20.000 lei; costul de cumpărare al mărfurilor vândute 5.000 lei; productia imobilizată 28.000 lei; cheltuieli cu materii prime 5.000 lei; subventii de exploatare 6.000 lei; subventii pentru investitii virate la venituri 8.000 lei; cheltuieli cu personalul 8.500 lei; amortizări si ajustări pentru exploatare 15.000 lei; venituri din amortizări, provizioane si ajustări privind exploatarea 12.000 lei; amenzi datorate autoritătilor române 870 lei, si plătite 600 lei, dividende cuvenite societatii l.700 lei; dividende plătite 2.500 lei; cota de impozit pe profit 16%. Impozitul pe profit datorat este: R : 6.480,00 lei. -Într-o sectie de confectii s-au obtinut, din acelasi fel de material, trei sortimente de paltoane, de trei marime diferite, si anume: A = 20 buc., B = 30 buc., C = 40 buc., cu cheltuieli totale de 2.600 u.m. Care este costul efectiv unitar de productie cunoscandu-se ca preturile de vanzare unitare ale produselor sunt: A = 37,5 u.m./ buc.; B = 50,0 u.m./ buc., C = 25,0 u.m./ buc.? R: A B C 30 u.m. / buc.; 40 u.m. / buc.; 20 u.m. / buc. -In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea nu se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: R: 3,0 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 25 ani. -In sistemul contabil romanesc actioneaza si principii contabile de sorginte anglo-saxona. Unul din enunturile de mai jos contine un astfel de principiu. R:- principiul independentei exercitiului; principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv 4

Î, L ,M,O - În raport de specificul procesului tehnologic, pentru calculul costului unitar se folosesc o serie de procedee specifice. Care dintre procedeele enuntate mai jos nu corespunde enuntului? R: procedeul suplimentarii -In scopul realizarii obiectivului sau, metoda contabilitatii foloseste o serie de procedee. Care dintre urmatoarele grupe de procedee sunt utilizate si de alte discipline economice? R: - documentatia, evaluarea, calculatia, inventarierea -In structura activelor circulante nu se includ: R: -cheltuielile in avans L -La intervalul de închiderea exercitiului N s-a constatat o creantă incertă (dubioasă) a unui client B în valoare de 7.140 lei, inclusiv TVA, grad de recuperare 60%. În cursul i la închiderea exercitiului N+1 s-a constatat că B a făcut o plată definitivă în contul datoriilor sale numai pentru suma de 4.165 lei, restul fiind considerat irecuperabil. Înregistrările din anul N+1 sunt: R: 4.165 lei 5121= 4118 4.165 lei 2.400 lei 491= 7814 2.400 lei 2.500 lei 654= 4118 2.975 lei 475 lei 4427 - La o rafinarie s-au obtinut in productie cuplata, in cursul lunii, 200 hectolitri de benzina si 300 hectolitri de motorina. Cheltuielile totale de productie au fost de 1.080 u.m. Puterea calorica pentru benzina este de 12 kcal/l iar pentru motorina de 10 kcal/l, ambele produse fiind considerate produse principale. Care este costul de productie total pentru fiecare dintre cele doua sortimente de produse? R: Benzina Motorina 480 u.m 600 u.m -La nivelul unei intreprinderi se cunosc urmatoarele elemente: cifra de afaceri 150 u.m.; costul complet 250 u.m.; costurile (cheltuielile) variabile (totale) 50 u.m., care conduc la urmatoarea cifra de afaceri la pragul de rentabilitate: R: 300 u.m. -La SC MEN SA se înregistrează obtinerea de produse finite în următoarele conditii: cost prestabilit (antecalculat) 10 lei/buc.; cost efectiv la sfârsitul lunii 12 lei/buc., pentru cele 2.500 de bucăti obtinute în cursul lunii. În conditiile aplicării metodei de contabilizare – inventar permanent care este formula contabilă privind înregistrarea produselor finite obtinute: R: 345 711 25.000 lei 348 711 5.00 lei M -Modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in debitul unui cont si in creditul altui cont, sub forma de egalitate valorica, poarta denumirea de: R:- formula contabila N -Notele explicative nu trebuie sa cuprinda: R: - informatii referitoare la conducerea entitatii O -Obligatia intreprinderilor de a publica un singur set de situatii financiare, care sa satisfaca necesitatile informationale ale tuturor utilizatorilor, s-a constituit intr-un principiu, numit: R: - principiul unicitatii bilantului -O informatie este semnificativa daca: R: - este probabil ca persoana care utilizeaza informatia sa actioneze in mod diferit in lipsa acesteia -O intreprindere de vanzari cu amanuntul are bunuri disponibile pentru vanzare in valoare de 1.000 lei, pret cu amanuntul, exclusiv TVA, si 600 lei cost de achizitie precum si un stoc final in valoare de 100 lei, pret cu amanuntul. Care este costul estimat al bunurilor vandute la sfarsitul perioadei: R: 540 lei; -O intreprindere de vanzari cu amanuntul are bunuri disponibile pentru vanzare in valoare de 1.000 lei, pret cu amanuntul, exclusiv TVA, si 600 lei cost de achizitie precum si un stoc final in valoare de 100 lei, pret cu amanuntul. Care este costul estimat al bunurilor vandute la sfarsitul perioadei: R: 540 lei

5

O -O intreprindere industriala realizeaza rondele metalice circulare, cu diametre diferite, din acelasi material si de aceiasi grosime, conform tabelului R: Diametrul rondelei Cantitate fabricata Cheltuieli materiale (mm) (buc.) (u.m.) 20 6.000 54.000 30 4.000 40 3.000 Nota: Pierderile de prelucrare se neglijeaza. Costul unitar al fiecarui tip de rondela (in unitati monetare) este: 20 mm 30 mm 40 mm 2,0 4,5 8,0 -O intreprindere produce geamuri de aceiasi calitate, conform urmatorului nomenclator: R: Grosimea geamului Dimensiunile geamului Cantitatea Cheltuielide (mm) (m) (bucati) productie (u.m.) 2 2 × 1,50 6.000 1.296.000 3 4 × 0,75 4.000 4 3 × 1,00 3.000 Costul unitar al fiecarei folii de geam, in unitati monetare, este: 2 mm 3 mm 4 mm 72,0 108,0 144,0 -O intreprindere fabrica sortimentele de produse A si B pentru care cheltuielile directe de productie sunt: A = 100 u.m.; B = 300 u.m. Produsele A se fabrica numai in sectia I, iar produsele B in sectiile I si II. Cheltuielile comune ale sectiei I sunt de 80 u.m., iar ale sectiei II de 50 u.m. La produsele A, productia in curs de executie la inceputul perioadei a fost de 80 u.m., iar la produsele B, la finele perioadei, a fost de 10 u.m. Bazele de repartizare ale cheltuielilor indirecte de productie le reprezinta cheltuielile directe. Care este costul de productie efectiv al produselor A si B ? R: Produsele A Produsele B 200 u.m. 400 u.m. -O intreprindere fabrica doua sortimente de produse A si B. Cheltuielile de productie directe sunt pentru A = 20 u.m. si pentru B = 30 u.m. Cheltuielile indirecte de productie sunt de 53 u.m., din care cheltuielile fixe reprezinta 15 u.m. Gradul de activitate al intreprinderii in perioada analizata este de 80 %. Care este costul de productie efectiv al sortimentelor A si B ? R: Sortimentul A Sortimentul B 40 u.m. 60 u.m. -O intreprindere produce si vinde produse finite pentru care se cunosc: cheltuielile variabile unitare 10 u.m. / buc., pretul unitar de vanzare 12 u.m. / buc., cheltuielile fixe ale perioadei 24 u.m. Ce cantitate de produse trebuie fabricata si vanduta pentru a realiza un profit de 6 u.m. si care este valoarea productiei vandute la pragul de rentabilitate: R: 15 buc.; 144 u.m. -O intreprindere fabrica trei sortimente de paine de aceeasi calitate: A = 2.000 buc., B = 3.000 buc., C = 4.000 buc. Cheltuielile de productie colectate sunt de 50.000.000 u.m. Repartizarea cheltuielilor de productie se face in functie de greutatea produselor stiind ca acestea au urmatoarele caracteristici: A = 1 Kg, B = 2 Kg, C = 3 Kg. Folosind procedeul cifrelor de echivalenta in marimi absolute, calculati costul unitar al celor trei sortimente de produse. R : A B C 2.500 u.m 5.000 u.m 7.500 u.m -O intreprindere industriala realizeaza bile de rulment, de aceiasi calitate, conform nomenclatorului: Pierderile de prelucrare se neglijeaza. Costul fiecarei bile de rulment (in unitati monetare) este : R: 2 mm 3 mm 4 mm 1,2 4,05 9,6

6

O -O intreprindere fabrica trei sortimente de produse in doua sectii. Se cunosc urmatoarele informatii privind cheltuielile indirecte de productie si bazele de repartizare ale acestora pe produse: R: Sectia I Sectia II Cheltuieli indirecte Baza de repartizare -X-Y– -Z15,0 u.m 3,0 u.m. 1,5 u.m. 0,5 u.m. 1,0 u.m 8,0 u.m 0,4 u.m.. 0,25 u.m 0,15 u.m..

Cheltuielile directe pentru produsul "X" insumeaza 25,0 u.m., pentru produsul "Y" = 20,0 u.m. iar pentru produsul "Z" = 15,0 u.m. stiind ca la inceputul perioadei exista productie in curs de executie in valoare de 1,0 u.m. pentru produsele "X" si "Y", iar la sfarsitul perioadei exista productie in curs de executie in valoare de 1,0 u.m. pentru produsele "Y" si "Z", calculati folosind procedeul suplimentarii in varianta coeficientilor selectivi care sunt cheltuielile efective pentru cele trei sortimente de produse. X Y Z 38,5 22,5 22,0

-O intreprindere fabrica trei sortimente de produse in doua sectii. Se cunosc urmatoarele informatii privind cheltuielile indirecte de productie si bazele de repartizare ale acestora pe produse: R: Sectia I Sectia II Cheltuieli indirecte Baza de repartizare -X-Y-Z15,0 u.m. 8,0 u.m.

3,0 u.m. 0,4 u.m. 1,5 u.m. 0,25 u.m. 0,5 u.m 1,0 u.m. 0,15 u.m. Cheltuielile directe pentru produsul "X" insumeaza 25,0 u.m., pentru produsul "Y" = 20,0 u.m. iar pentru produsul "Z" = 15,0 u.m. stiind ca la inceputul perioadei exista productie in curs de executie in valoare de 1,0 u.m. pentru produsele "X" si "Y", iar la sfarsitul perioadei exista productie in curs de executie in valoare de 1,0 u.m. pentru produsele "Y" si "Z", calculati folosind procedeul suplimentarii in varianta coeficientilor selectivi care sunt cheltuielile efective pentru cele trei sortimente de produse. X Y Z 38,5 22,5 22,0 -O intreprindere prezinta datele din tabelul alaturat. PERIOADA PRODUCłIA CH. INDIRECTE (luna) Q (ore) Ch. (u.m.) 1) Ianuarie 2) Februarie 3) Martie 2.100 1.900 2.000 51.000 49.000 50.000

Conform procedeelor de delimitare a cheltuielilor indirecte de productie, in cheltuieli variabile si cheltuieli fixe, sa se determine cheltuielile standard ale lunii mai, in conditiile unei productii preconizate de 2.200 ore: R : 52.000 u.m. -O societate comerciala achizitioneaza marfuri la pretul din factura de 10.000 lei si beneficiaza de urmatoarele reduceri din partea furnizorului : rabat 5%, remiza 10% si scont de decontare 2%. Determinati valoarea marfurilor din contabilitatea cumparatorului stiind ca acesta tine evidenta lor la pret de vanzare cu amanuntul (exclusiv TVA) si practica un adaos comercial de 50%: R:- 12.825 lei ;

7

O -O societate comerciala scoate din functiune o instalatie tehnologica ca urmare a vanzarii, a carei valoare contabila de intrare este de 150.000 lei. Durata normala de utilizare este de 10 ani, iar durata consumata este de 9 ani, metoda de amortizare liniara. Achizitia instalatiei tehnologice a fost posibila ca urmare a subventiei pentru investitii primite, in suma de 100.000 lei. La scoaterea din gestiune a instalatiei tehnologice, inregistrarile contabile corecte sunt: R: % = 2131 150.000 lei 2813 135.000 lei 6583 15.000 lei 131= 7584 10.000 lei -O intreprindere realizeaza trei sortimente de produse in trei sectii. Dispuneti de urmatoarele date privind cheltuielile indirecte de productie si bazele de repartizare ale acestora pe produse: Sectia I Sectia II Sectia III Cheltuieli indirecte 15.000 u.m. 8.000 u.m. 5.000 u.m. Bazele de 3.000 u.m. 400 u.m. 5.000 u.m. repartizare -A 1.500 u.m. 250 u.m. -B 500 u.m. 2.000 u.m. -C 1.000 u.m. 150 u.m. 3.000 u.m. Care sunt cotele cheltuielilor indirecte de productie repartizate asupra produselor si inregistrarile contabile aferente ? R: % = 923 28.000 921/A 12.500 921/B 4.500 921/C 11.000 -O intreprindere primeste de la un client un avans in suma de 5.950 lei, TVA inclusa, in vederea prestarii unui serviciu. Prestatia efectuata si facturata este de 6.000 lei, TVA 19%. Cum se inregistreaza primirea avansului prin banca si achitarea facturii de catre beneficiarul de servicii ? R: 5121 % 5.950 lei 419 5.000 lei 4427 950 lei % 4111 7.140 lei 419 5.000 lei 4427 950 lei 5121 1.190 lei Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: R: A+x=P+x -O societate comerciala care tine evidenta marfurilor la pret de vanzare, inclusiv TVA, si care practica un adaos comercial de 30% a vandut si incasat marfuri in suma de 26.299 lei, pret de vanzare, inclusiv TVA. Care este costul de achizitie, adaosul comercial si TVA aferent acestei vanzari si cum se inregistreaza iesirea din gestiune a marfurilor vandute: R: 17.000 lei 607 = 371 26.299 lei 5.100 lei 378 4.199 lei 4428 -O societate comerciala achizitioneaza un stoc de marfa in valoare de 20.000 lei, TVA 19%, societatea practica o marja comerciala (adaos comercial) de 30%. Evaluarea marfurilor se realizeaza la pret de vanzare cu amanuntul. Înregistrarile contabile care se efectueaza cu ocazia intrarii marfurilor sunt: R: %= 401 23.800 lei 371 20.000 lei 4426 3.800 lei 371= % 10.940 lei 8 378 6.000 lei 4428 4.940 lei

O -O societate comerciala livreaza produse finite obtinute din productie proprie unui partener extern la un pret de 10.000 euro. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 4,0000 lei/euro. Cursul de schimb din ziua incasarii este de 4,0200 lei/euro. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei? R: 5124 % 40.200 lei 4111 4.000 lei 765 200 lei -O societate comerciala are o creanta de incasat de la un client extern in valoare nominala de 5.000 $, cursul BNR la data inregistrarii 3,1500 lei/$. Creanta este incasata prin contul de la banca, cursul de schimb la data incasarii 2,9500 lei/$. Cum se inregistreaza incasarea creantei ? R: % 4111 15.750 lei 5124 14.750 lei 665 1.000 lei -O societate achizitioneaza si pune in functiune un utilaj pe data de 20 august anul N, durata de viata – 5 ani. Factura de detaliu cuprinde: pret de cumparare – 55.000 lei; rabat – 1 %, remiza – 2 %. În conditiile aplicarii metodei de amortizare degresive (AD1), care este valoarea amortizarii in anul N si formula contabila corespunzatoare: Notă : reducerile comerciale (rabat, remiza si risturn) au fost acordate la facturare si se calculeaza in cascada. R: - 5.336,10 lei: 6811 = 2813 5.336,10 lei. -O societate comerciala tine evidenta marfurilor la pret de vanzare, inclusiv TVA, si practica un adaos comercial de 50%. În cursul lunii iulie a vandut marfuri in valoare de 7.140 lei, pret de vanzare cu amanuntul. Sa se inregistreze iesirea din gestiune a marfurilor vandute : R: % 371 7.140 lei 4428 1.140 lei 378 2.000 lei 607 4.000 lei -O societate comerciala are o datorie de platit unui furnizor extern in valoare nominala de 8.000 $, cursul BNR la data inregistrarii 2,9000 lei/$. Plata facturii externe se face prin contul de la banca, cursul de schimb la data platii 3,1000 lei/$. Cum se inregistreaza plata datoriei ? R: % 401 665 5124 24.800 lei 23.200 lei 1.600 lei

-O societate comerciala achizitioneaza si pune in functiune la data de 25.09.N un mijloc de transport, valoarea contabila a acestuia fiind de 120.000 lei. Durata normala de utilizare este de 5 ani. În conditiile utilizarii metodei de amortizare liniare, inregistrarea contabila a amortizarii in exercitiul N este: R: 6811 = 2813 6.000 lei -O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 120.000 lei. Cheltuielile efectuate pentru transportul si montarea instalatiei tehnologice (consemnate separat in factura) sunt de 5.000 lei, respectiv 2.000 lei, TVA 19%. Înregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice este: R: % 404 151.130 lei 2131 127.000 lei 4426 24.130 lei -O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 12.000 lei si materii prime in valoare de 20.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un pret de 40.000 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila corecta aferenta regularizarii TVA este : R: 4427 % 7.600 lei 4426 6.080 lei 4423 1.520 lei 9

O -O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de 140.000 lei si o durata de viata utila de 9 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv consumata este de 7 ani. Metoda de amortizare folosita : acccelerata (in primul an s-a amortizat 40% din valoarea de intrare a instalatiei tehnologice). Pretul obtinut din vanzarea instalatiei tehnologice este de 10.000 lei, TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice : R: 461 % 11.900 lei 7583 10.000 lei 4427 1.900 lei % 2131 140.000 lei 2813 119.000 lei 6583 21.000 lei -O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion in valoare de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a unui litigiu aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 18.000 lei. Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele : R: 6812 1511 20.000 lei 1511 7812 2.000 lei -O societate comerciala achizitioneaza o linie de productie, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000 lei; costuri de montaj 20.000 lei; cheltuieli de transport pana la locul de montare 10.000 lei; onorariile inginerilor care monteaza linia 7.000 lei. Intreprinderea estimeaza ca la terminarea productiei va efectua cheltuieli cu mutarea, demontarea si restaurarea amplasamentului in valoare de 18.000 lei. Inainte ca activul sa atinga parametrii planificati s-au inregistrat pierderi din exploatare in valoare de 6.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale care este costul de achizitie: R: 100.000 lei -O societate comerciala achizitioneaza o cladire in baza facturii : prêt reducere comerciala 10 % (rabat), reducerea financiară 5 % (scont de decontare), TVA 19 %. In conditiile in care cladirea nu se receptioneaza si nu se pune in functiune pana la sfarsitul anului, care sunt inregistrarile contabile legate de achizitie: Notă : reducerile (comerciala si financiara) au fost acordate la facturare si se calculeaza în cascada. R: 45.000 lei 231 = 404 53.122,50 lei 8.122,50 lei 4426 2.250 lei 404 = 767 2.250 lei - O societate comerciala detine un utilaj procurat in anul 1 la valoarea de 50.000 lei, amortizat liniar in 5 ani. La sfarsitul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita 25.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, ce inregistrari se efectueaza in anul 4: R: 12.500 lei 6811 = 2813 12.500 lei -O societate comercială detine o instalatie procurată în anul N la valoarea de 50.000 lei, amortizată liniar în 5 ani. La sfârsitul anului N+2 se decide reevaluarea sa, valoarea justă stabilită 25.000 lei. În conditiile aplicării metodei actualizării valorii brute, conform IAS 16 Imobilizări corporale , înregistrările contabile sunt: R: 213 = 105 12.500 lei 105 = 281 7.500 lei -O societate comercială achizitionează 4.000 actiuni emise de o altă societate cotată la bursă, la pretul de cumpărare de 10 lei/actiune, în vederea obtinerii unor câ tiguri speculative. Societatea cumpărătoare datorează societătii de intermediere un comision de 3%. Achizitia de actiuni se înregistrează contabil astfel: R: 5081 = % 41.200 lei 5121 40.000 462 1.200

10

O,P -O societate încasează suma de 80.000 lei, sumă ce reprezintă chiria de la un partener de afaceri pentru 10 luni ale anului (exercitiului) financiar următor, ca urmare a închirierii unui spatiu al societătii. Înregistrarea sumei primite (fără TVA) se face: R: 5121 = 472 80.000 lei -O societate comercială contractează (plateste) la finele exercitiului financiar un abonament la o publicatie lunara pentru anul următor. Valoarea abonamentului este de 1.200 lei. Înregistrarea contabilă privind contractarea abonamentului (fără TVA) este: R : 626 = 471 1.200 lei -O societate detine un stoc initial de produse finite la cost de productie 3.000 lei. Operatiile efectuate în cursul lunii au fost: produse obtinute la cost de productie 6.000 lei; produse vândute la pret de vânzare dar nefacturate l.000 lei, TVA 19%; stoc final de produse nevândute la cost de productie 2.000 lei. Care sunt înregistrările contabile legate de produse finite în conditiile utilizării metodei inventarului permanent: R: 6.000 lei 345 = 711 6.000 lei 1.190 lei 418 = 701 1.000 lei 4428 190 lei -O societate comercială client, înregistrează 100 buc ambalaje de transport, refolosibile, a 200 lei/buc, facturate de furnizor. Din ambalajele primite, restituie 90 buc, iar 10 buc, le retine pentru nevoi proprii, comunicând această situatie furnizorului. Care sunt înregistrările contabile efectuate de client ? R: 409 401 20.000 lei 401 409 18.000 lei 381 409 2.000 lei 4426 401 380 lei -O societate comerciala a realizat venituri din orice sursa în sumă de 10.000 lei cu cheltuieli aferente de 5.000 lei , dintre care cheltuieli cu impozitul pe profit în suma de 1.000 lei. Veniturile din dividende sunt de 2.000 lei iar capitalul social subscris varsat de 500 lei. Sa se calculeze impozitul pe profit in conditiile constituirii rezervei legale tiind că, cota impozitului pe profit este de 16%, profit repartizabil la rezerva legală 5% din profitul contabil. R : 624,00 lei. - O societate comerciala are in nomenclatorul de fabricatie 5 sortimente de produse, pentru care se cunosc:
Produsul Sortimentul A B C D E Costul (cheltuielile) variabil unitar (u.m.) 50 1.000 250 10 100 Pretul de vanzare (u.m.) 100 3.000 1.000 50 600

În cazul in care se doreste pastrarea unui singur produs in fabricatie, conform metodei de calculatie Direct costing (factor de acoperire) care va fi acesta? R : E 100 600 P -Patrimoniul, ca obiect de studiu al contabilitatii, reprezinta: R:- totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se refera . -Pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, cadrul conceptual al IASB stabileste caracteristicile calitative pe care trebuie sa le indeplineasca informatiile contabile. Care dintre acestea sunt corecte? R:-inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea. -Planul de conturi general reprezinta: R: - matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare -Potrivit Cadrului conceptual al IASB, bazele de evaluare folosite pentru intocmirea situatiilor financiare sunt: R:- costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata -Potrivit Cadrului Conceptual al IASB, bilantul este documentul care realizeaza descrierea pozitiei financiare a intreprinderii in raporturile cu mediul extern. Ecuatia utilizata pentru a dezvalui pozitia financiara este: R: -capital propriu = activ - datorii -Procedeul indicilor de echivalentă se aplică atunci cand: R:acelasi material se prelucrează în diverse produse cu un consum diferit de fortă de muncă; 11

R,S -Reglementarile contabile romanesti recunosc trei metode de amortizare, si anume: R: - metoda amortizarii lineare, degresive si accelerate. -Relatia de calcul CotaJ …. o relatie, in care ChIND reprezinta cheltuieli indirecte iar Bj bazele de repartizare, ilustrează în Contabilitatea de gestiune procedeul: R: Suplimentării, în forma clasică (a coeficientului unic); - Relatia de calcul CotaJCh , … o relatie, ChIND reprezintă cheltuieli indirecte iar Bj bazele de repartizare ilustrează în Contabilitatea de gestiune procedeul: R: Suplimentării, în forma cifrelor relative de structură (a ponderilor); - Relatia de calcul : o relatie ……, in care CF sunt costurile fixe calculează în Contabilitatea de gestiune, costul: R: Subactivitătii; -Relatia de calcul: o relatie … în care CA reprezintă cifra de afaceri, CAE cifra de afaceri la pragul de rentabilitate, ilustrează în Contabilitatea de gestiune (metoda Direct Costing): R: coeficientul de sigurantă dinamic, -Relatia de calcul: CA - CAE, în care CA reprezintă cifra de afaceri, CAE reprezintă cifra de afaceri la R : intervalul de siguranŃă -Rezervele din reevaluare reprezinta plusuri create prin: R: - reevaluarea imobilizarilor corporale si a celor necorporale S -SC PUI SA, in perioada N, incepe lucrarile pentru realizarea unei cladiri in regie proprie. Cladirea va fi data in functiune in cursul perioadei N+1, iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua perioade sunt: in exercitiul N de 70.000 lei; in exercitiul N+1 de 30.000 lei. Înregistrarea receptiei cladirii in cursul perioadei N+1 se face astfel: R: 212 % 100.000 lei 231 70.000 lei 722 30.000 lei -SC ROUA SA prezinta urmatoarea situatie a soldurilor conturilor la 31.12.N : - sold creditor 121- 8.000 lei (profit contabil brut) ; - sold debitor 117 - 2.000 lei (pierdere fiscala neacoperita din anul precedent) ; - venituri din dividende incasate 500 lei; - amenzi si penalitati platite 1.500 lei ; - profit repartizabil la rezerva legala 5% din profitul brut contabil. Care este suma impozitului pe profit, in conditiile in care cota impozitului pe profit este de 16% ? R: 1.056 lei . -SC PLAY SA emite un împrumut obligatar în următoarele conditii: numărul de obligatiuni 20.000 titluri; valoarea nominală 100 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 90 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 120 lei/obligatiune; durata creditului 5 ani, cu rambursare integrală la expirarea scadentei; rata dobanzi 20% pe an. Cum se înregistrează subscrierea obligatiunilor si dobanda (cuponul) aferentă primului serviciu? R: %= 161 2.400.000 lei 461 1.800.000 lei 169 600.000 lei 666 = 1681 400.000 lei -SC PLAY SA emite un împrumut obligatar în următoarele conditii: numărul de ogligatiuni 20.000 titluri; valoarea nominală 100 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 90 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 120 lei/obligatiune, durata creditului 5 ani, cu rambursare integrală la expirarea scadentei, rata dobânzii 20% pe an. Cum se înregistrează încasarea prin bancă a obligatiunilor subscrise si amortizarea primelor privind rambursarea obligaŃiunilor în primul serviciu? R: 5121 461 1.800.000 lei 6868 169 120.000 lei

12

S -SC PLAY SA emite un împrumut obligatar în următoarele conditii: numărul de obligatiuni 20.000 titluri; valoarea nominală 100 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 90 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 120 lei/obligatiune; durata creditului 5 ani, cu rambursare integrală la expirarea scadentei; rata dobanzi 20% pe an. După 3 ani împrumutul este rambursat prin răscumpărare de pe piata de capital; pretul de răscumpărare 110 lei/obligatiune. Cum se înregistrează în contabilitate rambursarea prin anularea obligatiunilor? R: = % 2.400.000 lei 161 505 2.200.000 lei 768 200.000 lei -SC TATA SA achizitionează un echipament tehnologic pe 12 mai N pentru care a făcut următoarele cheltuieli: pret net factura furnizorului 30.000 lei; - cheltuieli de transport 1.000 lei; - taxe vamale 800 lei; - comision vamal 200 lei; - TVA plătită în vamă 6.080 lei; - cheltuieli de montaj si punere în functiune 6.000 lei. Montajul si punerea în functiune a durat 4 luni. Instalatia are o durată de utilizare de 10 ani si o valoare reziduală de 3.000 lei, iar cheltuielile pentru dezafectare recunoscute printr-un proviziona (de riscuri si cheltuieli) sunt estimate la 1.000 lei. Metoda de amortizare utilizată liniară. Să se stabilească conform IAS 16 Imobilizări corporale următoarele: R: Costul istoric Valoarea amortizabilă Cheltuieli cu amortizarea în anul N 39.000 lei 36.000 lei 900 lei -SC FIUL SA prezintă următoarele date privind stocurile de materii prime: stoc initial 2.000 buc a 0.5 lei/buc; intrări 1.000 buc a 0.8 lei/buc; ie iri 1.900 buc. Care este valoarea iesirilor si a stocului final, determinate după metodele: primul intrat-primul ie it (FIFO) si ultimul intrat primul iesit (LIFO)? R: FIFO LIFO 950/700 1.250/550 -SC MURA SA prezintă următoarea situatie privind creantele comerciale incerte în litigiu: -sold cont 4118 = 952.000 lei; -sold creditor 4428 = 152.000 lei (TVA aferentă creantei în litigiu); -sold cont 491 = 500.000 lei. În urma hotărârii judecătoresti definitivă si irevocabilă se încasează 60% din valoarea creantei, iar restul este trecut pe cheltuieli. Care sunt înregistrările contabile efectuate în această situatie? R: 5121 4118 571. 200 lei 4427 91.200 lei 4428 4118 380.800 lei % 7814 654 320.000 lei 4428 60.800 lei 491 500.000 lei -SC CRAI SA prezintă situatia următoarelor elemente: cumpărări de stocuri 1.000 lei, consum de stocuri 900 lei; salarii datorate 2.000 lei; salarii plătite 25.000 lei; servicii nefacturate primite de la terti 1.000 lei; amortizări 1.600 lei; stocuri initiale produse finite la cost de productie 100 lei; produse obtinute la cost de productie 5.300 lei; produse vândute la pret de vânzare 6.000 lei; produse încasate la pret de vânzare 6.500 lei; produse vândute la pret de vânzare dar nefacturate 400 lei si stocuri de produse nevândute la cost de productie 800 lei. Să se determine mărimea profitului contabil, tiind că se utilizează pentru evidenta stocurilor inventarul permanent. R : 1.600 lei -SC RULA SA vinde mărfuri la pret de vânzare cu amănuntul. Situatia în cursul lunii iunie se prezintă astfel: stoc de marfă la 01.06.N evaluat la pret de vânzare, inclusiv TVA 952.000 lei; în cursul lunii s-au efectuat următoarele operatii : cumpărări de mărfuri pe data de 15.06.N, cost de achizitie 5.000.000 lei, TVA 19%; vânzări de mărfuri în cursul lunii, pret de vânzare, inclusiv TVA 3.332.000 lei. Adaosul comercial practicat de societate este de 40%, în aceste conditii să se determine costul de achizitie al mărfurilor vândute în cursul lunii iunie si soldul final al contului 371. R: Cost mărfuri vândute Sold final 371 2.000.000 lei 5.950.000 lei

13

S -SC ILI SA răscumpără de la bursă obligatiunile proprii, în număr de 8.000 buc, având pretul de rambursare de 210 lei/buc si pretul de răscumpărare de 200 lei/buc. Cum se înregistrează răscumpărarea si anularea obligatiunilor ? R: 505 5121 1.600.000 lei 161 % 1.680.000 lei 505 1.600.000 lei 764(768 80.000 lei ) -SC DODAC SA vinde o imobilizare corporală în următoarele conditii: pret de vânzare fără TVA 5.000 lei, valoarea de intrare 1.800 lei, amortizarea cumulată 1.000 lei, ajustarea pentru depreciere constituit 100 lei. La nivelul contului de profit si pierdere va apărea : rezultatul din exploatare pozitiv 4.300 lei; -SC LDI SA detine o constructie în proprietate având o valoare contabilă de intrare de 2.000.000 lei, durată de utilizare 25 ani, metoda de amortizare liniară. SC LDI SA închiriază constructia unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani. Chiriasul cu acordul proprietarului realizează lucrări de modernizare a constructiei în sumă de 100.000 lei, pe care le amortizează liniar pe perioada contractului în proporŃie de 50%. tiind că după expirarea contractului de închiriere durata de utilizare rămasă este de 20 ani să se stabilească înregistrările contabile făcute de proprietarul constructiei la expirarea contractului de închiriere si înregistrarea anuitătii amortizării în anul următor. %= 404 59.500 lei 212 50.000 lei 4426 9.500 lei 212 = 2812 50.000 lei 6811 = 2812 82.500 lei -Se transforma 10.000 de obligatiuni in 5.000 actiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 10 lei / obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este de 18 lei / actiune. Indicati formula contabila corecta: R: 161 % 100.000 lei 1012 90.000 lei 1044 10.000 lei -Se rascumpara si anuleaza 1.000 de obligatiuni in conditiile: valoare nominala 2 lei/obligatiune; pret de cumparare 1,5 lei/obligatiune. Precizati care este formula contabila privind anularea obligatiunilor emise: R: 2 000 lei 161 =505 1 500 lei 768 500 lei -Se achizitionează pe 30 august anul N o instalatie la costul de 700.000 lei, valoarea reziduală estimată 40.000 lei. Instalatia e amortizată liniar in 10 ani, incepand cu luna urmatoare datei achizitiei. La inceputul anului N + 2 se inlocuieste o piesa de schimb in valoare de 10.000 lei, ceea ce conduce la cresterea capacitatii de productie si a duratei de viata utila ramasa la 10 ani. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, marimea amortizarii in anul N + 2 este: R: 58.200 lei -Se cunosc următoarele date privind stocurile de produse finite: stoc initial 500 buc a 1 leu/buc; si intrări I 350 buc a 0,9 lei/buc; intrări II 100 buc a 1,35 lei/buc; iesiri 480 buc. Valoarea iesirilor s-a calculat a fi 480 lei, iar stocul final este de 470 lei. Identificati care metodă de evaluare a stocurilor la iesire am utilizat: costul mediu ponderat (CMP); -Se dau următoarele date privind situatia creantelor clienti considerate incerte la inventarul exercitiului N: clientul A: creanta inclusiv TVA 119.000 lei, grad de recuperare 75 %; clientul B: creanta inclusiv TVA l.190.000 lei, grad de recuperare 40 %; clientul C: creanta inclusiv TVA 952.000 lei, grad de recuperare 60 %; client D: creanta inclusiv TVA 357.000 lei, grad de recuperare 80 %. Cunoscând ponderea aferentă ajustării pentru deprecierea creantelor clienti, valoarea acesteia este: Clientul A Clientul B Clientul C Clientul D 25.000 600.000 320.000 60.000 14

S -Se cunosc următoarele date privind stocurile de materii prime: stoc initial 2.000 buc a 0.50 lei/buc; intrări 1.000 buc a 0.80 lei/buc; iesiri 2.200 buc. Care este valoarea chelt. si a stocului final, determinate după metodele: costului mediu ponderat (CMP) si ultimului intrat primului iesit (LIFO)? CMP LIFO 1.320/480 1.400/400 -Se primeste în urma unui contract încheiat cu o bancă, un credit bancar pe termen scurt în sumă de 10.000 lei. Rata dobânzi 10% , perioada 6 luni. Să se înregistreze primirea creditului i înregistrarea dobânzii aferente. 5121 5191 10.000 lei 666 5198 500 lei -Se livreaza produse finite fara factura, referitor la care se cunosc: pretul de vanzare din contract si aviz de insotire 6.000 lei, TVA 19 %; costul de productie 3.000 lei. Care sunt inregistrarile contabile la ata intocmirii facturii stiind ca pretul de vanzare este de 6.500 lei si TVA 19%? R: 4111 418 7.140 lei 4428 4427 1.140 lei 4111 % 595 lei 701 500 lei 4427 95 lei -Se cunosc urmatoarele solduri ale conturilor: 401 Furnizori 1.769 lei; 101 Capital social 1.734 lei; 161 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 2.738 lei; 419 Clienti-creditori 2.812 lei; 456 Decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 3.745 lei; 5311 Casa in lei 2.682 lei; 105 Rezerve din reevaluare 1.930 lei; 461 Debitori diversi 3.172 lei; 121 Profit si pierdere (sold debitor) 1.493 lei; 411 Clienti 3.962 lei. Care este valoarea creantelor si a capitalului propriu? R:- 10.879 lei si 2.171 lei -Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 8.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni la un pret de emisiune de 1,20 lei actiune. Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea DS-ului, raportul actiuni vechi / actiuni noi si formula contabila? R: Valoarea matematica 1,60 lei /act. DS - ul 0,20 lei Raport actiuni 2/1 456 % 6.000 1011 5.000 1041 1.000 -Situatia inainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 8.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: - in faza I noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni × 1,20 lei / actiune pret de emisiune; - in faza a II-a incorporare de rezerve in suma de 1.000 lei pentru care se emit 1.000 de actiuni. Marimile distincte ale DS - ului si DA - ului sunt: R: DS - ul DA - ul 0,20 lei 0,20 lei -Situatia inainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 8.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: - in faza I noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni × 1,20 lei / actiune pret de emisiune; - in faza a II-a incorporare de rezerve in suma de 1.000 lei pentru care se emit 1.000 de actiuni. Marimile distincte ale DS - ului si DA - ului sunt: R: DS - ul DA - ul 0,20 lei 0,20 lei

15

U,V -Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului. Care este aceasta? R: - contul realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului -Una din functiile de mai jos nu poate fi atribuita contabilitatii financiare. Care este aceasta? R: - functia de determinare a rezultatelor analitice pe produse sau activitati - Una din metodele de calculatie a costurilor de tip partial este :metoda Direct Costing -Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului. Care este aceasta? R:- contul este procedeul specific metodei contabilitatii cu ajutorul caruia se realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului -Una din categoriile de mai jos nu intra in structura capitalurilor proprii, conform normelor contabile romanesti. Care este aceasta? R:- subventii pentru investitii -Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o functie a balantei de verificare. Care este acesta? R: - functia de realizare a dublei reprezentari a patrimoniului -Unul din exemplele de mai jos nu constituie un exemplu de activitate de exploatare, conform IAS 7. Care este acesta? R: - plati efectuate pentru achizitionarea de participatii -Un activ necorporal se prezinta in bilant: R: - la cost, mai putin ajustarile cumulative de valoare -Unul din elementele de mai jos nu intra in structura capitalurilor proprii. Care este acesta? R: - credite bancare pe termen lung -Unul din elementele de mai jos nu intra in structura costului de achizitie. Care este acesta? R: - reducerile comerciale primite (rabaturi, remize, risturne) -Unul din elementele de mai jos nu intra in structura costului de productie. Care este acesta? R: - taxa pe valoarea adaugata -Urmatoarea operatie are loc in cadrul unei intreprinderi:R : Aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. -Unul din elementele de mai jos nu intra in structura capitalurilor proprii. Care este acesta? R: - subventii pentru investitii. -Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o etapa a analizei contabile. Care este acesta? R: - stabilirea rulajelor, a sumelor si a soldurilor finale ale conturilor corespondente - Un producător de televizoare oferă garantie la momentul vânzării bunurilor. Conform termenilor contractului de vânzare producătorul se obligă să remedieze defectele ce apar într-o perioadă de 12 luni de la data bilantului. Dacă sunt probabile doar defecte minore, costurile cu reparatiile vor fi de 4.000 lei, iar dacă sunt majore de 40.000 lei. Pe baza informatiilor trecute, întreprinderea estimează că în anul N, 75% din bunurile vândute nu vor avea defecte, 10% vor avea defecte minore si 15% defecte majore. În anul N+1 expiră perioada de garanie a produselor vândute si nu s-au produs defectiuni care să impună remedieri. Care sunt înregistrările contabile aferente anului N+1? 1512 = 7812 6.400 lei; V -Veniturile din exploatare nu cuprind: R: - venituri din interese de participare -Veniturile extraordinare reprezinta: R: - venituri care sunt generate de evenimente, tranzactii, operatii diferite de activitatile ordinare, obisnuite ale intreprinderii, pentru care nu se asteapta repetabilitatea lor -Verificarea documentelor contabile din punct de vedere al formei nu se refera la: R: - respectarea legalitatii operatiei consemnata in document -Verificarea de fond a ducumentelor contabile nu vizeaza: R: - relevanta operatiei

16

17