You are on page 1of 20

~\Ot.

KOYT,
KYPIOr rAPfAlllTW KYPIOr N>JIMJ'for KYPIOr XAPQYMENOr KYPlOr MIAKPITOr KYPlOr

rYNAXHI

KYPIOr rKOYNTOY<MHl:

KYPlOr XJONOYAHr

KYPIOr TIAf'ATWYAHr

KYPlOr ANMlClt>Or

KYPIOr Al'oOHTor

%~~~

~
KYPIOr AKATAll£KTOr KYPIOr MJKPOYI\Hr

{J;J ..

KYPIOr ONEIPOroI\Or

KYPIO[

~1APHr

"!'8

KYPIOr ITrIAPHr

KYPIOr

<l>ArAPIAr

KYPIOr TEMrflIHl:

KYPIOr ArTElOr

KYPK)[

TrrrOYNHI

KYPIOr r'OAY/IOr/,I_

KYPIOr

I6IOTPOI1Or

KYPIOr XClI'OIHIOYAHr

KYPIOr t.nPlIEMENOr

KYPIOr XAZOYAHr

KYPIOr ArlGANOr

KYPIOr

.6YNATOr

KYPIOr KATrOY<I>Hr

KYPIOr MEIOr

e
KYPIOr Hl:YXOr

KYP10r BiArTlKOr

ISBN 960-8488-57-5

KYPlOr ..w.or

KYPIOr Al'lIDxor

KYPIOr KOYTAMAPAr

KYPlOr Meor

KYPIOr KOKKMIAPHr

KYPIOr rKANTMIAPHr

KYPlOr EY1lNOr

9 ~
KYPIOr r'OAYArXOIIOr KYPIOr APfOKINHTOr KYPIOr rENNAJor KYPIOr rKPlNIAPHr KYPIOr TEAI'IOr KYPIOr KE"ATor

~

EN "~EC

TIMH: 400
I1PX.

~"1)EeN "'~E~

,,--

nov SA KYKAOct>OPHIEI

H NEAIEIPA

~"1)'eN"'~Ef
IYNTOMA Ano THN

° I<YPlor KOYTAMAPAI

o

KUPIO~ KOUTOlJapO~ OUT€

6€v

€IX€

Ko8oAOU

IJUOAO!

IJIO OTOAITOO!

No CPOVTOOT€IT€, €IJ€V€
, ,

novo O€ €VO 6€VTpO!
1: '

Ma~laTa, navCAl aE: uE:VTpO!!!

2

«rlaTI ~€VE:IC; novo OTO 6€VTPO;» TOV PGHflOE: xonoro ucpo 0 KUPIOC; XapOlJ~E:VOC;. «npoona81l0a va ~E:IVG) KaTG) OTIl VIl!» anaVTIl0E: 0 KUPIOC; kouropopoc. «'O~G)C; rrrov TOOO 4J1l'\a nou cpo~n8llKa KI €Tm ucrorouroo OTO 6€VTPO, Via va ~pIOKo~al ruo xovrc OTO €6acpoc;!». «TI xourouopo. GE:€ ~OU!» cine Kopor6E:UTIKa 0 KUPIOC; Xapou~E:VOC;. «L'E:UXaPIOTW, O'E:UXaPIOTW» onovrnoc 0 KUPIOC; Kouropopor;

4

=E:PE:TE: noio rrrov TO ovonrjpcvo TOU xuplou Kouropopo:
H oounolll

cpaYIlTo

Lfyoupo BE: PpiOKE:TE: rlnoro KOUTO OTO va TOU 0PE:OE:I 11 counc. Av oa<; no OIJ(J<; OTI E:TP(JYE: Til couno TOU IJE:OO OE: oaVTOUIT<;, TOTE: TI E:XE:TE:va IJOU nE:iTE:; KOUTO E:;

«ltor! TP(J<; Til couno oou IJE:OO OE: oaVTOUIT<;;»
TOV pornoc IJIO IJE:PO 0 KUPIO<; ABlaKpITo<;.
«l ror! BOKilJooa

va cpa(J couno TllyovllTr1 KOI BE: IJOU opcoc Ko0oAOU» onovrnoc 0 KUPIO<; Kouropopcr;

6

=€PCTC nou KOI~6TOV KoBc VUXTO o KUPIO<; KOUTO~OpO<;; M€oo OC ~IO POpKO.

EIXc POACI HI POPKO ~€OO OT~V KpCPOTOKO~OpO TOU, OTO onln TOU nOVGJ OTO O€VTpO.

8

«rlaT! KOljJOOOl ucoo O€ uro POPKO;» TOV PWTrlO€ jJla ucpo 0 KUPIOC; ~uvoT6C;. «riOT! npooncunco vo KOljJrj0w novo O'€VO noorixcro KOI rrrov A!YO opoAa» OnOVTrjO€ 0 KUPIOC; KOUTOjJOpOC;.

o

KUPIOC; Kourouopor; LTrjV

~OUO€, nou

aAAou;

ccKOYTOXflPA».

Eyw ~€pU) KOI «inorov OAAOV nou ~OUO€ OTrjV ccKOYTOXflPA", €O€!C; TOV ~€P€T€;

10

LwaTa TO I-I0VTE:4JOTE:!

o

KUPIO~ Av6I1TO~.

o

KUPIO<; Avonrc«; KOI 0 KUPIO<; KOUTOIJOP0<; rrrov nOAU OTE:VOI CPIAOI KOI CIJOIO~OV OE: nOAAO npOYIJOTO.

I
\1

KUPIO<; KOUTOIJOP0<; E:nIOKE:nTOTOV nOAU OUXVO TO OnlTI TOU KUPIOU AvOIlTOU. Tou OPE:OE: VO nIlYOIVE:1 YIOTI cnOl~ov OAIl IJCPO IJE: TO nO~A. nw<; 'cnOl~ov; 'EplXvOV TO KOIJIJOTOKIO ana o CVO<; novCJ OTOV OAAO. TI OVOIlTO! TO nO~A

o

'OIJCJ<;' KOI 0 KUPIO<; AVOIlTO<; nrivorvc nOAAc<; cpopc<; OTO onln TOU KUPIOU KOUTOIJOpO. EKE:! cnOl~ov XOpTIO. =E:pE:TE: nCJ<;; 'EKOVOV OIOYCJVIOIJO noioc 00 unopcoci vo OKIOE:I O€: nE:pIOOOTE:PO IJIKPO KOIJIJOTOKIO CVO CPUAAO ana TIlV rpcnouxo. TI KOUTO!
14
_, I

T E:Ao<; nOVTGJV, curf '1 IOTOpla ~IAO€I Via ~Ia €161Kn ucoo.

Hrcv '1 ~E:pa nou OT'lV ccKOUTOXc:,pO» XIOVIO€!
tJ.€ XIOVI~€ «n nOAl! OUXvo, O~GJ<; «more X€I~cJva XIOVIO€.

KOI tope ...
MnnGJ<; SE:P€T€ TI xpcJ~a €IX€ TO XIOVI OT'lV ccKOYTOXflPA));

16

OXI!
To
XIOVI OTIlV

kouroyopo

B€v nrov oonpo!

Hrov KITPINO!
Mil ~€ pc..nnO€T€ YlaTI...
KITPINO, KATAKITPINO XIONI!!!

18

MOAIC; ~unvrJo€ €K€IVO TO npoivo o KUPIOC; AVOrJTOC;, OArJ rJ nOArJ €IX€ OK€nOOT€1 ~€ TO KITPIVO XIOVI.
«ltonol» clnc KOITOCOVTOC; E:~CJ

cn'ro

nopa8upo.

«TI CJPOIO! XIOVIO€!» KOI rirov TOOO €v80UOIoo~E:VOC; nou E:TP€~€ ~E:XPI TO onln TOU KUPIOU Kourcuopo vo TOU nc: TO €UXOPIOTO VE:O.

20

KUPIO<; KOUT0I-I0P0<; KOII-I0TOV, onoc nOVTO I-IE:OO OTrj ~OPKO TOU! «Eunvo. unvopol» TOU CPWVO~€ o KUPIO<; AVOrjTO<;. «=unvo KI E:"O va 6€1<; E:~CJ cn'ro nop00upo». «TI OTO KO"O €IVOI aUTO;» I-I0UPI-I0UPIO€ o KUPIO<; KOUT0I-I0P0<; KOI npoxwprjO€ npoc TO nop00upo, TPI~OVTO<; TO I-IOTIO TOU Via yo ~unvno€1.

o

22

«nO nol» €In€ KOIToC:OVTae; E:~w. «nooll nOAAn uoucrcpcol» «fj.€V €IVOI uouoropoo. pP€ XaC:oUAIl!» cine Y€AWVTae; 0 KUpIOe; Avonroc. «ElvOi XIOVI. 'EAa, E:Aa va PYOUjJ€ E:~w!». 01 5uo CPIAOI ncoccov uncpoyo €K€IVIl rnv npcoo.

Hrov uro ana TIe; KaAUT€p€e; jJE:p€e;
'EnOl~av Tile; swne; TOUe;. XIOVOnOA€jJo jJ€ rnv lfJuxn TOUe;!' 01 XlovojJnaA€e;

TOU KUPIOU Avonrou nrov OTPOYYUAE:e;.
24

KUPIO<; KOUTaIJOpa<; €cpTla~E: XIOVOlJnaAE:<; nou €IJOla~av IJE: KUPOUC;!!!

o

26

'ECPTIO~OV KI €VO XlovQv0pwno. 'Evov nOAU OVOrJTO KOI XOVTPO, KiTPIVO XlovQv0pwno.


28

<EE:p€l<; KaT I;» cine 0 KUPIO<; Kourcuooo'; GTOV KUPIO AVOr)TO €K€IVO TO onovcupo. «I\E:CJ va nol~OUj..I€ AlYO j..I€ TO E:AKr)0po». <<'OJ..lCJ<; 6€v OnaVTr)G€ E:xouj..I€ E:AKr)0po» 0 KUPIO<; AVOr)TO<;.

«A, VOl! AUTO 6€v TO €IXO GK€<PT€I»
GUj..I<pcJvr)G€ 0 <PIAo<; TOU.

o

KUPIO<; AVOr)TO<; GKE:<pTr)K€ YIO AIYo KOI ~o<pvIKa <pcJVO~€.

30

KOI lJaL:i IJ€ TOV KUPIO KOUTalJOpa aV€~IlKaV crnv Kp€~aTOKOlJapa TOU onrnou nou ~ploK(hav novo OTO 6€VTpO. Aiyo opvorcpo KaTIlCPaplL:av, YAIOTpWVTa<; crnv nAaYIO TOU AacpOU IJ€Oa OTO €AK1l0pa TOU<;, nou 6€v nrov OAAO ana Til ~opKa-Kp€~OTI TOU xupfou KOUTaIJOpa. «OYAAAAOYOY! =€cpwvlL:av XaPOUIJ€VO!».

«EINAI 4»ANTAI:TIKA!».

32

Hrcv pro KaTanAIlKTIKrl ucpo.
MOAIC; ~pa6Iao€ Ka010av va <pav€ nopco. TI €<payav; niTa ane, aouna!!! «KOI ropo nou T€A€IWOalJ€, TI nOlxvf61 va nafsoulJ€;» PWTIlO€ 0 KUPIOC;AvOIlToC;. «AC; nafSoulJ€··· TOV YKplvlapll ...» anaVTllo€ o KUPIOC; Kourouopoc. KOI npiv npOAa~ouv va KaT€~aOOUV TO KOUTf IJ€ TO €nITpan€SIO nOlxvf61 ana TO VTOUAanl...
34

H EnOMENH KYKI\OCl)OPIA
MIKPOI KYPI MIKPEI: KYPIEI:

va YKplvla~ouv
11 KOY10I

0 E:va<; aTOV a'A'Aov... SEE MOY!!!

36

I'II,~;, ~~I¢:i;II"K~~~d~~ ~~~:~g~~~J~~~H ~~g~~~~~~H~~~~~~ ~t6\,>\~t.'fol1'6'I~(V~.£~6'i?E~~Efte~sT~~~~g~JgMl~A~
~II"UA 11141/-1,1111\ 9659904-5, FAX: 8992101

~,: ~/:,JI~I,Il~~~ ~~~~~ED BY COSTAS A. GIANNtKOS FOR MODERN TIMES 1 PAPANOREOU IItt I I VOUl.A, ATHENS 16673, GREECE. MIKPOI KYPIOI. MIKPEI: KYPIEL • KYPIOI KOYTAMAPAI • NOEMBPIOI 1997 • TIMH 400 l\PX .• EKtl.OTHI: I II fA) IIANNIKOI • H EMHNIKH EK60IH TON MIKPON KYPION & KYPION EKbIbETAJ ArlO THN MODERN TIMES A.E. KATOnlN AflOKI\EIITIKHI MEtA! I"Y II (j (,1111 Cl: • META<DPAIH KAI AnOAOI.H ITHN EMHNIKH rAOLIA: KATEPINA nANNIKOV • ART DIRECTORS: POZV nAnAfEOpnOY, t£InOINA MPVI'KM( r ADY • l\HMIOYPrlKO: EPI4>YAH NIKOMKOnOYAQY • VnEV9YNOI nAPArOrHI: AINOr KAMIHI • IYIKEYAIIA: MOIMONOINIKOMOY

°N~e~M~~~Er~f~G~~~E~~~~~C~~~~8~~L~

SA.